ac 337 -- Midden-Holland -- BB-kring Zuid-Holland D

Archiefstukken jonger dan 30 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2017 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisiedatum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

INLEIDING1

De bescherming van de bevolking is een belangrijke zaak, waarbij ons hele volk betrokken is, ... (R. Crince Le Roy, De wet bescherming bevolking (Arnhem 1962) 1)
Rampen zijn in dit land een zaak van formele regelgeving, officiële blauwdrukken en van competenties en bevoegdheden. (U. Rosenthal, Rampen, rellen, gijzelingen : crisisbesluitvorming in Nederland (Amsterdam etc., 1984) 127)

1. Het ontstaan en de opheffing van de BB

1.1. De algemene achtergrond

Na de Tweede Wereldoorlog, waarin meer dan ooit ook burgers slachtoffer van de oorlogshandelingen waren geworden, vond de Nederlandse regering het noodzakelijk een organisatie in het leven teroepen die tot taak zou hebben de bescherming, met niet-militaire maatregelen, "van de bevolking en haar bezittingen, zomede van de bezittingen van openbare lichamen, tegen de onmiddellijke gevolgen van oorlogsgeweld".2
De noodzaak voor zo'n organisatie werd nog eens vergroot door de angst bij burgers en overheid voor agressie door de Sovjet-Unie, die bezig was van Oost-Europa een communistisch blok te maken. Immers: Het einde van de Tweede Wereldoorlog bracht niet ... een vreedzame wereld ... Binnen enkele jaren verkeerden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie met elkaar in conflict en werd hun onderlinge verhouding getypeerd als de 'Koude Oorlog'. Een groot aantal jaren heeft de Koude Oorlog de betrekkingen tussen Oost en West beheerst, terwijl deze betrekkingen in hoge mate bepalend zijn geworden voor de internationale verhoudingen na 1945.3 Nederland keerde na de bevrijding niet terug tot de vooroorlogse neutraliteitspolitiek en koos - gestimuleerd door de hulp via het Amerikaanse Marshall-plan - bij de oprichting van de NAVO in 1949 definitief de zijde van de Westerse alliantie.4 Hoezeer in de eerste jaren na "de" oorlog de problemen van oorlogsdreiging en vredeshandhaving een belangrijke plaats innamen in de gedachtenwereld van de Nederlanders, blijkt o.a. uit de bewaard gebleven samenvattingen van NIPO-enquêtes.5
Overigens achtte de regering - aldus de conclusie van H.A. Schaper6 - tot het uitbreken van de Korea-oorlog in 1950 de kans op een militaire aanval van de Sovjet-Unie op West-Europa gering.

Het Koude-Oorlog-denken heeft stellig een aanzienlijke invloed uitgeoefend op de ideeën over de noodzaak van een adequate "bescherming (burger)bevolking", later onder het ruimere begrip "civiele verdediging" gevat. De exacte taakstelling van de BB is voorts in belangrijke mate beïnvloed door "de bom", het nucleaire wapen waarover sinds 1949 ook de Sovjet-Unie beschikte.7 De waarde van een organisatie als de BB in geval van een kernoorlog werd trouwens door velen in twijfel getrokken.8 Het is opvallend dat Crince le Roy in zijn proefschrift De wet bescherming bevolking uit 1962 wel constateerde, dat de BB impopulair was, maar geen enkele relatie legde met de scepsis van velen over het effect van de inzet van de BB bij een kernwapenaanval op Nederlands grondgebied.9

Op het eerste gezicht is het juist deze achtergrond, die het archief van de BB - ook op regionaal niveau - van belang doet zijn als vindplaats van historisch bronnenmateriaal. Op allerlei manieren blijkt het reilen en zeilen van de BB, zoals dat in het archiefmateriaal tot ons komt, nauw samen te hangen met de opvattingen van overheidsbestuurders en ambtenaren tijdens de periode van de Koude Oorlog. In hoeverre de archiefbescheiden als bron voor ander onderzoek dienst zullen kunnen doen, wordt aan de inzichten van de onderzoekers overgelaten.

1.2. De wet bescherming bevolking10

Tot de inwerkingtreding van de wet bescherming bevolking (hierna aangeduid als de wet BB) kort na 10 juli 1952, was - naast de algemene bevoegdheden van de burgemeester krachtens artikel 219 van de gemeentewet - voor de hulpverlening bij oorlogsgevaar de wet tot bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen uit 1936 (Stb. 302) van kracht.
Dat neemt niet weg, dat reeds vóór de wet BB in de regio Gouda op vrijwillige basis een samenwerkingsverband ten behoeve van de bescherming van de burgerbevolking in geval van oorlog tussen de gemeenten tot stand kwam.

Hoewel de wet BB aanmerkelijk verder ging dan de "luchtbeschermingswet" van 1936, was hij toch uitsluitend bedoeld - en dat gold ook voor de bij de wet ingestelde "dienst" BB - voor oorlogsomstandigheden. Hulpverlening bij rampen van andere aard, b.v. natuurrampen, werd niet beoogd. Ten gevolge van de watersnoodramp van 1 februari 1953 werd de werking van de wet BB in 1955 uitgebreid tot (dreigend gevaar voor) natuurrampen e.d.11
Gelijktijdig met de wet BB werd in 1952 ook een wet verplaatsing bevolking (Stb. 406) van kracht.
De kern van de lokale bevoegdheden krachtens de wet BB werd neergelegd bij de gemeente, in casu de burgemeester.12 Dankzij de beschikbaarheid van de wet gemeenschappelijke regelingen van 1950 lag het voor de hand de organisatie in vrijwillige regionale samenwerkingsverbanden te laten plaatsvinden.
Voor de uitwerking van taak en organisatie wordt verder verwezen naar § 2.

1.3. De opheffing van de BB

Een belangrijke oorzaak voor de opheffing van de BB was gelegen in de na het begin van de jaren zestig geleidelijk toenemende ontspanning in de bipolaire wereld- en Europese politiek.13 "De dooi was ingetreden",14 en daardoor nam de noodzaak voor een grote, afzonderlijke organisatie die bij uitstek bedoeld was voor optreden in oorlogssituaties af. Het denkbeeld om de BB-taken - gezien de toenemende nadruk op de voorkoming en bestrijding van vredesrampen - geheel of gedeeltelijk over te hevelen naar bestaande andere organisaties, zoals met name de regionale brandweer, en in mindere mate het Rode Kruis, begon veld te winnen.15 Het streven na 1973 om tot een andere bestuurlijke organisatie op het niveau tussen rijk en gemeenten te komen, leek hiertoe tevens goede mogelijkheden te bieden.16 Het weinig positieve imago van de BB als para-militaire organisatie, dat bij een groot deel van de bevolking - in elk geval sedert de verplichting voor oud-dienstplichtigen om als noodwachtplichtige bij de BB te dienen - is ontstaan,17 heeft uiteraard ook tot gevolg gehad dat protestacties tegen afbouw en opheffing van de BB-organisatie zich in feite tot het handjevol beroepspersoneel hebben beperkt. Integendeel: de openlijke kritiek op de organisatie BB en met name ook op de vooronderstellingen van de verantwoordelijke politici ten aanzien van de reële mogelijkheden van civiele verdediging in oorlogstijd, nam rond de "kruisrakettendiscussie" in de periode 1979-1985 alleen maar toe.18
Tenslotte - al zal onderzoek wellicht uitwijzen, dat hiermee de opsomming van factoren niet ten einde is - zal het streven naar een compactere overheid, inclusief een bezuiniging op het ambtelijke apparaat, aan de opheffing ook niet vreemd zijn geweest.

In 1981 vond de eerste aankondiging van de opheffing van de BB plaats. De intrekkingswet bescherming bevolking van 11 juni 1986 (Stb. 312) zorgde voor een liquidatie per 1 juli 1986. In feite werd de wet BB vervangen door de brandweerwet 1985 en de rampenwet.19


2. Taak en organisatie van de BB

2.1. Algemeen

De taken van de BB zijn te verdelen in repressieve en preventieve.
Repressief: het beteugelen van de directe gevolgen van oorlogsgeweld; hiervoor is de organisatie van de noodwachten in het leven geroepen.
Preventief: het voorkomen van onnodige slachtoffers onder de burgerbevolking, onder andere door het voorlichten van de bevolking, waarbij veel aandacht wordt gewijd aan schuilgelegenheid bij atoomaanvallen.
Voor de uitvoering van de taken vielen verschillende diensten onder de organisatie van de BB,20 die moeten worden gezien als een aanvulling op gemeentelijke diensten:
- waarschuwingsdienst
- verbindingsdienst
- georganiseerde zelfbescherming (later: vooruitgeschoven hulpverleningsploegen (VHV-ploegen) (alleen in de steden, dus o.a. Gouda)
- bedrijfszelfbescherming (BZB)
- BB-brandweer
- (opruim- en) reddingsdienst
- geneeskundige dienst
- ABC-dienst (atoom-, biologische - en chemische wapens)
- dienst sociale verzorging (verzorging burgerbevolking)
- verzorgingsdienst (verzorging van het BB-personeel, incl. materieelvoorziening).
Ook kon het Korps Mobiele Colonnes, een onderdeel van de landmacht, dus een militaire organisatie, worden ingeschakeld om bijstand te verlenen.

Bij de "bemanning" of het personeel van de BB konden vier categorieën worden onderscheiden:
- noodwachtambtenaren (de z.g. vredesstaf, met als hoogste functionaris het (kring)hoofd); dit was de kern van de organisatie, hier werd de eigenlijke taak voorbereid; de omvang van de ambtelijke bezetting was niet wettelijk voorgeschreven;
- vrijwilligers; deze trof men vooral aan bij de georganiseerde zelfbescherming (GZB) en de brandweer;
- noodwachtplichtigen; dit waren voormalige dienstplichtigen zonder oorlogsbestemming (sinds 1958) en buitengewoon dienstplichtigen (sinds 1967); deze categorie werd ingesteld, omdat bleek dat zich te weinig vrijwilligers aanmeldden;
- gemeentelijke ambtenaren konden een BB-taak toegewezen krijgen, bijvoorbeeld artsen voor de geneeskundige dienst.
De bemanning werd opgeleid en geschoold door middel van oefeningen en cursussen.

Het oppercommando over de organisatie van de BB berustte bij de minister van binnenlandse zaken. Op provinciaal niveau was de commissaris van de koningin de verantwoordelijke bestuurder, en op plaatselijk niveau de burgemeester.
De gemeenten waren in twee soorten ingedeeld: A- en B-gemeenten. A-gemeenten zijn die gemeenten, welke belangrijke doelwitten zijn voor een eventuele vijand. B-gemeenten zijn alle overige gemeenten, welke ... in z.g. B-kringen zijn samengevoegd.21
De regio rond Gouda, ongeveer het huidige samenwerkingsgebied Midden-Holland, vormde een B-kring. Voor de organisatie van de kring wordt verwezen naar de volgende §.

2.2. De BB-kring Zuid-Holland IV (later: Zuid-Holland d)

2.21. Ontstaan en opheffing

Voor Gouda en omgeving werd in 1949 de "Commissie van burgemeesters der organisatie van de bescherming der burgerbevolking" in het leven geroepen. Dit blijkt het direkte gevolg geweest te zijn van de totstandkoming van de NAVO. Namens de regering zond de commissaris van de koningin in Zuid-Holland op 23 april 1949 een circulaire aan alle burgemeesters, waarin het volgende verzoek voorkwam: "dat in verband met de internationale verhoudingen en verplichtingen, welke voor ons land voortvloeien uit het Westpact de nodige voorbereidingen worden getroffen, opdat tegen de tijd dat een goede militaire beveiliging zal zijn georganiseerd de nationale verdediging een sluitstuk vindt in een deugdelijke burgerlijke verdediging".22 De "Commissie van burgemeesters ..." bereidde een gemeenschappelijke regeling voor, die op 15 november 1951 van kracht werd onder de naam "Kring Zuid-Holland IV Bescherming Burgerbevolking". Eenendertig gemeenten, met Gouda als centrumgemeente, werkten hierin samen. Na de inwerkingtreding van de wet BB werd de regeling iets herzien, waarbij de aanduiding "Burgerbevolking" werd vervangen door "Bevolking".

De samenstelling van de kring is enkele malen gewijzigd door herindelingen en reorganisaties. De naam van de kring werd in 1961 gewijzigd in Kring Zuid-Holland d. Bij die gelegenheid verdwenen de gemeenten Capelle a/d IJssel, Zegveld en Kamerik naar aangrenzende kringen. Met ingang van 1 januari 1977 traden de gemeente Benthuizen en Moerkapelle toe.
Per 1 januari 1987 zijn in het Zuidhollandse samenwerkingsgebied Midden-Holland de BB-taken door de regionale brandweer Midden-Holland overgenomen.

2.22. Organisatie

Het bestuur van de kring werd gevormd door de burgemeesters van alle deelnemende gemeenten, die allen zitting hadden in de kringraad. Voorzitter was altijd de burgemeester van Gouda. Uit de kringraad werd het dagelijks bestuur gekozen.

Met de uitvoering van de BB-taken was het kringcommando belast. Het commando leidde vanuit de kringcommandopost de hele organisatie. Aan het hoofd van het kringcommando stond het kringhoofd (afgekort: KHBB), die namens de burgemeesters het bevel voerde.
Eerst in 1965 kon een redelijk modern geoutilleerde kringcommandopost (zowel voor vredes- als oorlogsomstandigheden) aan de Goejanverwelledijk te Gouda in gebruik worden genomen.


3. De archieven

3.1. Overbrenging en vernietiging

Op grond van art. 31 van de intrekkingswet BB zijn de archieven van de Kring Zuid-Holland d naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Gouda - tegenwoordig beheerd door het Streekarchief Midden-Holland - overgebracht. Deze overbrenging vond plaats in de eerste maanden van 1987, waarna in de loop van 1988 en 1991 nog aanvullingen volgden. In totaal werd ca. 36 m' overgebracht, nadat tevoren ca. 25 m' was vernietigd.

Uit de overgebrachte bescheiden is in de periode 1987 - 1991 nog ca. 13 m' vernietigd aan de hand van richtlijnen van de provinciale archiefinspectie, inclusief een gedeelte "dubbele stukken". Vanwege de tijdrovendheid, zijn deze richtlijnen in veel gevallen alleen op dossiers in hun totaliteit en niet binnen de dossiers toegepast. Bovendien zijn sommige bescheiden ten behoeve van andersoortig onderzoek niet vernietigd.23 Tenslotte zijn ca. 9 m' bescheiden voor vernietiging op termijn gereedgezet. Er resteren dus netto ca. 14 m' archiefbescheiden.

3.2. Archiefvorming en verantwoording van de inventarisatie

Het archief van de BB-kring Zuid-Holland IV (later: d) is te verdelen in het archief van de (secretaris van de) kringraad en het archief van het kringcommando (archief van de dienst BB). Hierin bleken zich tevens archiefbescheiden van het z.g. plaatselijk BB-commando Gouda te bevinden, die als gedeponeerd archief zijn beschouwd.
Bij de inventarisatie is de oude orde grotendeels gehandhaafd. Enkele bij de archiefvorming gemaakte fouten in de dossierordening zijn hersteld. In het computerbestand dat de inventarisbeschrijvingen bevat, zijn de oorspronkelijke classificatie-aanduidingen (codes), voor zover aanwezig, opgenomen. Een concordantie hierop is als bijlage 2 bijgevoegd.
Uit de inventaris zal blijken, dat de door de archiefvormers toegepaste systematiek niet altijd bijzonder doordacht en evenmin konsekwent toegepast is. Er blijken nogal wat overlappingen tussen de verschillende rubrieken aanwezig, waardoor de gebruiker niet alleen genoodzaakt is, zowel het bestuurs- als het dienstarchief te raadplegen, maar ook voor één zaak of onderwerp op meer plaatsen binnen de afzonderlijke onderdelen in de inventaris te kijken. Bovendien zal het veelal raadzaam blijken voor alle zekerheid ook de chronologisch geordende correspondentie geheel door te nemen.
De documentatie die bij en tussen de archiefbescheiden werd aangetroffen, werd grotendeels vernietigd. Het resterende gedeelte is niet in een afzonderlijk afdeling, maar bij de betreffende archiefbescheiden beschreven.

Aan de inventaris is een lijst van kaarten toegevoegd.

Het archief van de kringraad ("bestuursarchief")
Het bestuursarchief, gevormd door de secretaris van de kringraad, was aanvankelijk ingericht volgens de VNG-code voor administraties van de BB (1960), zij het dat een strikt zaaksgewijze ordening niet overal is te constateren. Vanaf ca. 1967 - 1970 is men de stukken grotendeels chronologisch gaan opbergen. Dit gedeelte (rubriek 1.13) is dan ook moeilijker te raadplegen, omdat er buiten de indicateurs - die overigens na 1973 niet meer werden bijgehouden - geen toegang op de serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken aanwezig is. Overigens zijn ook na 1966 nog diverse stukken zaaks- of onderwerpsgewijs bijeengehouden.
Tijdens de inventarisatie zijn uit de serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken de jaarrekeningen, begrotingen en notulen gelicht en afzonderlijk beschreven. Uit deze serie zijn ook de stukkken gelicht die kennelijk als dossier bijeen waren gehouden en als zodanig tussen de serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken terecht waren gekomen.
Vanwege de gedeeltelijk zeer slechte materiële toestand (vocht- en schimmelschade) is in de serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het kringraadarchief slechts beperkt geschoond op vernietigbare stukken.

Het archief van het kringcommando ("dienstarchief")
Voor de ordening van het archief van de dienst BB (het kringcommando) hebben de archiefvormers steeds wisselende classificatie-systemen gebruikt. Deze "codes" zijn in deze inventaris achterwege gelaten.
Dit archief is als volgt onder te verdelen:
- dossiers uit de periode 1951 - 1953 (alfabetisch geordend op trefwoord);
- dossiers uit de periode 1953 - 1957 (geordend volgens een eigen numerieke code);
- dossiers uit de periode 1958 - 1961 (idem);
- dossiers uit de periode 1962 - 1969 (idem);
- een serie ingekomen / minuten van uitgaande stukken (chronologisch gerangschikt) 1970 - 1986;
- dossiers, bijgehouden in de periode 1970 - 1986 (dit zijn in feite stukken die buiten de hiervoor genoemde serie ingekomen / uitgaande stukken zijn gehouden);
- "gemeentedossiers" uit de periode 1950 - 1961 (1962) (dossiers met stukken betreffende de tot de kring behorende gemeenten, buiten de gewone dossierordening gehouden).

De codes die men in de periode 1953 - 1969 heeft gebruikt, zijn vrijwel identiek; daarom zijn de dossiers uit die periode in de inventaris samengevoegd onder dezelfde rubrieksaanduidingen. Stukken en dossiers uit deze periode die geen code hebben zijn geplaatst onder de rubriek waar ze thuis horen. Hoewel vanaf 1969 de stukken chronologisch zijn opgeborgen, lopen enkele dossiers door tot aan de opheffing van de BB in 1986.

De serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het archief van de dienst BB is wel geschoond op vernietigbare stukken.

Het archief van het PHBB (plaatselijk hoofd BB / plaatselijk commando), later HZB (hoofd georganiseerde zelfbescherming) Gouda
Aanvankelijk bestond - naast het kringcommando - een plaatselijk commando in de steden Gouda en Woerden. Dit betrof hoofdzakelijk de plaatselijke organisatie in wijk- en blokploegen, de z.g. georganiseerde zelfbescherming op lokaal niveau. Voor Gouda resulteerde dit in de vestiging van een eigen commandopost in het politiebureau.
In 1960 gaf het rijk gedetailleerde richtlijnen voor herziening (met name: inkrimping) van deze organisatie. De functie "PHBB" (plaatselijk hoofd BB) verviel en werd vervangen
door die van hoofd zelfbescherming. In 1967 volgde een verdergaande inkrimping, waarbij in feite alle vrijwilligers verdwenen.
Bij deze archiefbescheiden werd ook het kaartsysteem met evacuatie-adressen aangetroffen, dat in de periode 1950 - 1952 (grotendeels in 1952) is aangelegd en bijgehouden tot 1972.24 Vermoedelijk was het PHBB tevens belast met de uitvoering van de wet verplaatsing bevolking.


Aanwijzingen voor de gebruiker

Aangezien bij de overbrenging geen bijzondere beperkingen ten aanzien van de openbaarheid zijn gesteld, zijn de in deze inventaris beschreven archiefbescheiden openbaar voor zover ze ouder zijn dan 30 jaar.25 Om redenen van privacy is hierop één uitzondering gemaakt: voor inventarisnummer 628 is de openbaarheidstermijn vastgesteld op 50 jaar na dagtekening van het jongste stuk.

Een lijst van de bij de BB-organisaties gebruikte afkortingen bevindt zich in het archief onder inventarisnummer 148.

Sommige dossiers of stukken betreffende een onderwerp zijn door middel van tabstroken onderverdeeld. De aanduidingen op deze tabstroken zijn dan (voorafgegaan door aandachtstreepjes) onder de beschrijving opgenomen.


Noten


1. Helaas kon voor deze inleiding geen afgerond overzicht van de geschiedenis van de BB worden gevonden, waarnaar zou kunnen worden verwezen. Door in deze inleiding naar literatuur te verwijzen, wordt dan ook volstrekt niet gepretendeerd daarin volledig te zijn. Iedereen die uitgebreid nader onderzoek op het terrein van de BB wil doen, zal zeker kennis moeten nemen van de door (of ten behoeve van) de BB uitgegeven periodieken zoals De paladijn en De vierde macht, alsmede van de vele ambtelijke en bestuurlijke stukken die met name op rijksniveau zijn verschenen. Overigens bleek bij het zoeken naar literatuur in het bekende Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland over de periode 1953 - 1987 ('s-Gravenhage 1959-1990) het ontbreken van een trefwoordenregister of thesaurus een belangrijk manco - met name gezien de nogal summiere systematische indeling van dit repertorium.
2. Art. 1 van de wet bescherming bevolking BB (Stb. 1952, 404) (voortaan: wet BB).
3. E. Kwast, Oost-Westbetrekkingen sinds 1945. In: Literatuurgids eigentijdse geschiedenis / (red.) D.F.J. Bosscher, B. van den Elshout, R. Wagenaar (Utrecht / Antwerpen, 1982) 45. Het is hier niet de plaats om in te gaan op het begrip Koude Oorlog. Voor literatuur kan o.a. worden verwezen naar bibliografische gegevens en hulpmiddelen zoals in de Literatuurgids genoemd.
4. R.A. Koole, Nederland. In: Literatuurgids eigentijdse geschiedenis 216. Zie hiervoor ook: A.E. Kersten, Nederland en de buitenlandse politiek na 1945, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden deel 15 (Haarlem 1982) 388.
5. Verwerkt door J.C.H. Blom, Jaren van tucht en ascese : enige beschouwingen over de stemming in Herrijzend Nederland (1945-1950). In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (hierna: BMGN) 96 (1981) 300-333. Zo noemde 11% van de ondervraagden in 1947 (persbericht van 19 november) "Oorlogsdreiging, toestand in de wereld" als datgene (van immateriële aard), wat hen het meeste bezighield. Ook het gegeven dat tussen december 1945 en september 1950 maar liefst 50 tot 60% (met daartussen pieken rond de 70%) van de ondervraagde Nederlanders bevreesd was voor het uitbreken van een derde wereldoorlog, is tekenend voor de gedrukte stemming in deze periode. Vgl. ook: L. Wecke en J. de la Haye, Vijandbeelden: door wie of wat voelen Nederlanders zich bedreigd?, in: Tussen oorlog en vrede : thema's in de polemologie (Amterdam 1980) 156 vv.
6. Het Nederlandse veiligheidsbeleid 1945-1950. In: BMGN 96 (1981) 277-299.
7. H.J. Neuman, Reuzen in de ring : het militair en economisch potentieel van de Verenigde Staten en de Sowjetunie. In: Onze jaren : de wereld na 1945 ... 2e dr. (Amsterdam 1976) 170.
8. Vgl. o.a. het resultaat van een opinie-onderzoek in opdracht van de Stichting Bevordering BB uit 1959 (inv.nr. 604). Op een later tijdstip o.a. door de Amerikaanse natuurkundige prof.dr. Ph.B. Smith in een interview met Elseviers Magazine, 21 maart 1970, geciteerd door C.J. Visser, Veilige onveiligheid : de spionage en de kwetsbaarheid van de burgerbevolking als factoren van internationale veiligheid (in: Onze jaren ... 207). De sceptische houding van veel burgers jegens de als betutteling ervaren raadgevingen van de overheid (het "rode boekje" van de BB), wordt aardig beschreven door Rolf Boost aan het slot van zijn hoofdstuk Onder de tafel kan je niets gebeuren, in: Wat je zegt dat ben je zelf en andere herinneringen aan de jaren 50 (Weesp 1985), 54. Een van de bekendste eigentijdse reacties op de Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf uit 1961, was die van Harry Mulisch: Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, tijdens de Jongste Dag (Amsterdam 1961) (in 1981 in 3e druk verschenen onder de aangevulde titel: Ongewijzigde maar thans geheime wenken ...). H. de Lange, De ontwikkeling van kernwapenstrategieën, in: Tussen oorlog en vrede : thema's in de polemologie 69-71, concludeert dat in (militair-)strategische kringen in de Verenigde Staten rond 1960 werd geponeerd dat de gevolgen van een kernoorlog o.a. door een uitgebreide "civil defense" beperkt zouden kunnen blijven. Deze opvattingen golden uiteraard het grondgebied van de Verenigde Staten. Voor het voortduren van deze opvattingen, zie o.a. R. de Wijk, De plannen voor een beperkte kernwapenoorlog, in: Kernwapens, met welk recht? ... (Amsterdam 1986) 31 vv.
9. R. Crince Le Roy, De wet bescherming bevolking (Arnhem 1962 = proefschrift Utrecht) 123-124. Hij wijt dit o.a. aan een gebrekkige voorlichting en aan de verplichting voor oud-dienstplichtigen om in BB-verband als plichtnoodwachter "na te dienen".
10. Voor een belangrijk deel is deze § ontleend aan: U. Rosenthal, Rampen, rellen, gijzelingen : crisisbesluitvorming in Nederland (Amsterdam etc., 1984), met name p. 78-80, 100, 125-126
11. Bij wet van 24 februari 1955, Stb. 86.
12. Het kernpunt van het proefschrift van Crince Le Roy is de stelling dat ten onrechte in de wet BB het zwaartepunt van de bescherming bevolking bij de gemeente is gelegd; dat de praktijk (in 1962) juist - en technisch gezien: terecht - een verregaande centralisatie heeft uitgewezen en dat de regelgeving daarmee in overeenstemming gebracht dient te worden. Met andere woorden: de organisatie BB moet volledig een rijksorganisatie worden. Vgl. met name: De wet bescherming bevolking 121 vv.
13. De bekende publicist op het terrein van de vredes- en veiligheidspolitiek J.H. Leurdijk geeft als beginpunt van de ontspanning de Cuba-crisis van 1962. In 1967 werd "detente" een officiële doelstelling van de NAVO. Zie o.a.: Het Nederlandse beleid met betrekking tot ontspanning en wapenbeheersing, in: Nederlands buitenlandse politiek : heden en verleden (Baarn 1978) 93.
14. Deze term o.a. bij D.F.J. Bosscher, De Partij van de Arbeid en het buitenlands beleid (1945-1973). In: BMGN 101 (1986) 47.
15. Zie o.a. U. Rosenthal, Rampen, rellen, gijzelingen ... 125-126. In zijn artikel Het lot van de bevolking in geval van oorlog, in: Kernwapens, met welk recht? ... (Amsterdam 1986) 79 vv. bepleit W.J.E. Verheggen, bestuurder van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie: een goede organisatie met het oog op rampen in vredestijd is dringend noodzakelijk. In (kern)oorlogstijd ziet hij de civiele verdediging louter als producent van volstrekt ontoereikende, maar goed bedoelde humanitaire maatregelen. De Goudse kring stelde eerst per 1-10-1968 een regeling vast voor de inzet bij vredesrampen (inv.nr. 219).
16. Vergelijk b.v. de uiteenzetting van C.E. baron van Asbeck, directeur BB van het ministerie van binnenlandse zaken, tijdens de Kringraadvergadering te Gouda op 18 april 1975 (inv.nr. 4). In de VNG-brochure De organisatie van de hulpverlening bij ongevallen en rampen ('s-Gravenhage 1978) 13-15 wordt de in 1975 verschenen Nota hulpverlening bij ongevallen en rampen (ministerie van binnenlandse zaken) - die hierbij een grote rol heeft gespeeld - samengevat.
17. Koninklijk besluit van 24 februari 1959, Stb. 8.
18. Verwezen wordt naar reeds geciteerde literatuur en verder naar publikaties als: R. ten Barge, Hoe overleef je een atoomoorlog? ... (Eibergen, 1981); Bescherming van de burgerbevolking bij een atoomaanval : verslaggeving van een symposium ... (Amsterdam 1982); W. Schram e.a., De burger meester : handleiding voor gemeentelijke vredesaktiviteiten rond civiele verdediging (Leeuwarden 1982).
19. H.Ph.J.A.M. Hennekens, De handhaving van de openbare orde : taken en bevoegdheden van de burgemeester ('s-Gravenhage, 1990) 284 vv, laat zich nogal kritisch uit over de sindsdien ontstane, niet verbeterde situatie.
20. Wij gaan hier voorbij aan de wijziging van de BB-organisatie in 1961, waarbij het meer plaatselijk karakter werd vervangen door een strikt regionale organisatie. Voor een overzicht van de (subtiele) organisatorische verschillen op kringniveau voor en na 1961 wordt verwezen naar: C.R. Segers, Inventaris van het archief van ... B-kring Noord-Holland 6 1948-1961 (Hoofddorp 1990) resp. Idem, Inventaris van het archief van ... B-kring Noord-Holland f 1961-1986 (Hoofddorp 1990). Ten aanzien van de Goudse kring blijkt geen enkele noodzaak aanwezig om 1961 als caesuur in de archiefvorming te beschouwen.
21. Bescherming Bevolking : waarom en hoe ('s-Gravenhage, z.j.) 10 (voorlichtingsbrochure van de Stichting Bevordering BB uit ca. eind 1953).
22. Geciteerd in een overzicht uit 1964 (inv.nr. 61).
23. Dit betreft o.a. het kaartsysteem met gegevens betreffende evacuatie-adressen in Gouda (3,5 m') (inv.nrs. 637-671).
24. Zie noot 22.
25. Conform artikel 4 van het toen vigerende artikel 4 van het Reglement voor de dienst en het gebruik van de in de gemeentelijke archiefbewaarplaats opgenomen archiefbescheiden (Gemeenteblad Gouda 1971 no. 1163).

Bijlage 1. Lijst van kaarten en plattegronden

De nummers verwijzen naar de inventarisnummers.
Men zij ook bedacht op de aanwezigheid van kaarten bij de Kring(beschermings)plannen. Die kaarten zijn niet in deze kaartenlijst verwerkt.

Gebied van de gehele BB-kring

361.1. Overzicht van de interlokale kabels en luchtroutes in het telefoondistrict Rotterdam. Kaart van het district Rotterdam waarop de telefoonverbindingen zijn aangegeven, mei 1947. - witdruk; afmetingen: 89 x 55 cm; schaal 1 : 100000; N boven; uitgave: PTT telefoondistrict Rotterdam

337. Topografische kaart van het gebied tussen Driebruggen, Bodegraven, Nieuwkoop en Woerden, met aanduiding van voor de BB van belang zijnde gebouwen in Zegveld; 1949; reproduktie; afmetingen: 50 x 40 cm; schaal 1 : 25000; N boven; uitgave: Topografische dienst

360.3-4. Kabelnet 10kV. Kaart van het gebied van de BB-kring Zuid-Holland d, met aanduiding van de situering van het kabelnet, aug. 1949; witdruk; schaal 1 : 25000; N boven.
3. Ingetekend in kleur. 89,5 x 87; uitgever: Gemeente Lichtfabrieken.
4. Ingetekend met pen, van latere datum, 91 x 85; uitgever: GEB Gouda.

361.6. Kaart van de polders ten noord-westen van de Hollandsche IJssel tussen Rotterdam en Gouda. Met een profiel van de Hollandsche IJssel. --- schaal profiel 1 :100; ca. 1950 - 1953; witdruk; afmetingen: 42 x 42 cm; schaal 1 : 50000; N boven.

361.2. Schematische kaart van de BB-kring Zuid-Holland d, waarop de telefoonverbindingen en radiodistributie zijn aangegeven, ca. 1950 - 1953; calque; afmetingen: 60 x 53 cm; schaal 1 : 50000; N boven.

360.5. Kaart van de BB-kring Zuid-Holland d waarop de grens van de kring, gevaaraantrekkende objecten, artsen en ziekenhuizen zijn aangegeven, z.d.; foto; afmetingen: 33 x 32 cm; schaal 1 : 100000; N boven.

360.7. Telefoonaansluitingen in de kring. Kaart van de BB-kring Zuid-Holland d waarop de telefoonaansluitingen van de centrales van Rotterdam, Den Haag en Utrecht, en de bedrijfsgebieden zijn aangegeven, ; z.d.; foto; afmetingen: 20 x 17 cm; schaal 1 : 100000; N boven.

361.3. Kaart van de BB-kring Zuid-Holland d waarop belangrijke spoor-, verkeers-, en waterwegen met verf zijn aangegeven, z.d.; foto; afmetingen: 26 x 23 cm; schaal 1 : 120000; N boven.

361.12. Kringen in de provincie Zuid-Holland. Kaart van Zuid-Holland waarop de BB-kringen zijn aangegeven, vóór 1964; foto; afmetingen: 21 x 18 cm; schaal 1 : 500000; N boven.

360.8. Hoofden van gemeentewerken. Kaart van de BB-kring Zuid-Holland d waarop is aangegeven in welk gebied de hoofden gemeentewerken werkzaam zijn, maart 1951; witdruk; afmetingen: 39 x 33 cm; schaal 1 : 100000; N boven; uitgave: Gemeentewerken Gouda

360.9. Kaart van de BB-kring Zuid-Holland d waarop de opruimings- en reddingsploegen, gasverkenning- en ontsmettingsploegen en bomdemonteerploegen zijn aangegeven, maart 1951; witdruk; afmetingen: 39 x 33 cm; schaal 1 : 100000; N boven; uitgave: Gemeentewerken Gouda

361.14. Kaart van de BB-kring Zuid-Holland d waarop de bevolkingscentra en de begrenzingen van de gemeenten zijn aangegeven, spetember 1952; witdruk; afmetingen: 38 x 37.5 cm; schaal 1 : 140000; N boven.

49.1. Kaart van de BB-kring Zuid-Holland d waarop de BB-posten en -ploegen met kleur zijn aangegeven, maart 1981; --- losse legenda; witdruk; afmetingen: 41 x 29 cm; schaal 1 : 100000; N boven.

GOUDA

361.13. Plattegrond van Gouda waarop de sirenes in kleur zijn aangegeven, ca. 1940; witdruk; afmetingen: 129 x 86.5 cm; schaal 1 : 5000; N boven; uitgave: Gemeentewerken, afdeling bouw en woningtoezicht

362.1. Schut- en keersluis onder de gemeente Gouda. Plattegrond van de Ir. De Kock van Leeuwensluis in de Nieuwe Gouwe en omgeving. Met doorsnedes, schaal 1 : 100, en profiel van de bodem, schaal 1 : 100; 1940; witdruk; afmetingen: 102 x 58 cm; schaal 1 : 500; N boven; uitgave: Technische dienst Rijnland

315. Plattegrond van Gouda waarop de BB-blokindelingen van ca. 1950 - 1960 zijn aangegeven, ca. 1940; witdruk; afmetingen: 129 x 86 cm; schaal 1 : 5000; N boven; uitgave: Gemeentewerken, afd. Bouw- en woningtoezicht

362.3. Plattegrond van de Julianasluis en de Keersluis, ca. 1947; witdruk; afmetingen: 59 x 74 cm; schaal 1 : 2000 ; N boven. --- Helft ontbreekt.

362.2. Situatie dwarsprofielen Voorhaven bij de Julianasluis. Plattegrond van de Julianasluis en omgeving, mei 1947; witdruk; afmetingen: 77 x 57 cm; schaal 1 : 1000 ; W boven; uitgave: Provinciale waterstaat in Zuid-Holland, afd. Gouwewerken

362.4 Situatie Mallegatsluis. Plattegrond van de Mallegatsluis met hierop aangegeven door de BB van de gemeente te gebruiken terreinen, oktober 1948; witdruk; afmetingen: 56 x 39 cm; schaal 1 : 200 ; ZO boven; uitgave: Provinciale Waterstaat Zuid-Holland

360.6. Kaart waarop in kleur de grenzen van de rayons Gouda zijn aangegeven van: de luchtbeschermingsdienst 1939 - 1940, de geneeskundige luchtbescherming 1939 - 1940, het brandweerwezen 1943, de kamer van koophandel Gouda en omstreken, de distributiedienst, electriciteitslevering lichtfabrieken Gouda 1949, bescherming burgerbevolking 1949, ca. 1950; foto; afmetingen: 39 x 31 cm; schaal 1 : 100000; N boven.

360.1. Belangrijke punten in het electriciteitnet. Plattegrond van Gouda, met voor de BB belangrijke punten hierop in kleur aangegeven, maart 1950; witdruk; afmetingen: 81 x 57 cm; schaal 1 : 5000 ; N boven; uitgave: Gemeente Lichtfabrieken

360.2 Situatie van terrein en gebouwen van de Gemeente Lichtfabrieken. Plattegrond van de Gemeente Lichtfabrieken, april 1950; witdruk; afmetingen: 89 x 67 cm; schaal 1 : 200 ; N boven; uitgave: Gemeente Lichtfabrieken. --- Betreft het voormalige GEB-gebouw aan het Nonnenwater.

361.10. Situatie Stolwijkersluis. Plattegrond van het gebied bij de Stolwijkersluis, ca. 1953; witdruk; afmetingen: 75 x 55 cm; schaal 1 : 2500; NW boven; uitgave: Technisch Bureau in de Krimpenerwaard

635. Plattegrond van Gouda met daarop aangegeven gevaaraantrekkende objecten en voor de BB te gebruiken plaatsen en gebouwen. juni 1957; witdruk; afmetingen: 115 x 91 cm; schaal 1 : ca. 3000 NNW boven; uitgave: Gemeentewerken Gouda, afd. 1

604. Plattegrond van Gouda waarop gemeente-, BB-blok- en BB-wijkgrenzen zijn aangegeven, ca. 1959 ; reproduktie; afmetingen: 56 x 43 cm; schaal 1 : ca. 6500 NNW boven. --- Later zijn zonegrenzen ingetekend, waarvan de betekenis onduidelijk is.

396.5. Topografische kaart waarop de wijzigingen in de grenzen van de gemeente Gouda zijn aangegeven, ca. 1964 ; reproduktie; afmetingen: 36 x 29 cm; schaal 1 : 25000; N boven.

519. Plattegrond van een deel van Gouda: Wilsonplein - Bleysstraat, ca. 1965; witdruk; afmetingen: 47 x 34 cm; schaal 1 : 1000 ; N boven. --- Waarschijnlijk gebruikt voor een BB-oefening.

589. Stadsplattegrond. Plattegrond van Gouda waarop in kleur de stemdistricten zijn aangegeven, die hebben gediend als indeling voor de verwerking van de gegevens van de fall-out enquête van 1970, 1969; witdruk; afmetingen: 66 x 82 cm; schaal 1 : 6250 ; N boven; uitgave: DOW Gouda, afd. stedebouw

49.2. Plattegrond van Gouda waarop de wijkindeling en het kantoor van het KHBB zijn aangegeven, maart 1981; witdruk; afmetingen: 81 x 79 cm; schaal 1 : 6250 ; N boven; uitgave: Dienst Openbare werken

BODEGRAVEN

312. Kaart waarop het grondgebied van Bodegraven en het verzorgingsgebied van de BB van Bodegraven en Waarder zijn aangegeven, januari 1953; witdruk; afmetingen: 66 x 54 cm; schaal 1 : 25000; N boven; uitgave: Gemeentewerken Bodegraven

396.1. Topografische kaart waarop de wijzigingen in de grenzen van de gemeente Bodegraven zijn aangegeven, ca. 1964 ; reproduktie; afmetingen: 36 x 29 cm; schaal 1 : 25000; N boven.

BOSKOOP

396.3 Topografische kaart waarop de wijzigingen in de grenzen van de gemeente Boskoop zijn aangegeven, ca. 1964 ; reproduktie; afmetingen: 36 x 29 cm; schaal 1 : 25000; N boven.

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

325 Plattegrond van Nieuwerkerk aan den IJssel, met de blokindeling en de voor de BB belangrijke gebouwen hierop aangegeven, december 1950; witdruk; afmetingen: 44 x 42 cm; schaal 1 : 20000; N boven; uitgave: Gemeentewerken Nieuwerkerk aan den IJssel

REEUWIJK

361.8. Luchtbeschermingsplan van het buurtschap Oukoop. Kadastrale kaart van de Oudekoopsche polder, ca. 1940; blauwdruk; afmetingen: 97 x 66 cm; schaal 1 : 2500; NO boven.

361.9. Schematische kaart van de gemeente Reeuwijk, april 1950; witdruk; afmetingen: 56 x 45 cm; schaal 1 : 25000; N boven; uitgave: Gemeentewerken Reeuwijk

396.6. Topografische kaart waarop de wijzigingen in de grenzen van de gemeente Reeuwijk zijn aangegeven, ca. 1964; reproduktie; afmetingen: 55 x 29 cm; schaal 1 : 25000; N boven.

WADDINXVEEN

361.11. Gemeente Waddinxveen. Situatie Sniep-kwartier en omgeving station. Plattegrond van het Sniep-kwartier en de omgeving van het station in Waddinxveen met daarop de brandriolen met brandputten aangegeven, ca. 1950 - 1953; witdruk; afmetingen: 126 x 68 cm; schaal 1 : 1000; NNO boven.

Overige gemeenten / hoogheemraadschappen

336. Plattegrond van Woerden waarop de blokindeling en voor de BB belangrijke gebouwen zijn aangegeven, z.d. ca. 1940; kleurendruk; afmetingen: 68 x 54 cm; schaal 1 : 2500; NNW boven; uitgave: Fa. Kraayenbrink, Boekhandel, Woerden

361.7. Hoogheemraadschap Schieland. Waterschapskaart van het hoogheemraadschap Schieland, januari 1941; witdruk; afmetingen: 62 x 42 cm; schaal 1 : 50000; N boven.

320.1-2. Kaarten van de gemeente Krimpen a/d Lek, 1941 - 1950; witdruk; afmetingen: 92 x 62 cm; schaal 1 : 5000 ; N boven.
1. 1941, bijgewerkt in 1950.
2. 1941.
--- De kaarten zijn identiek, maar anders ingekleurd.

361.5. Waterschapskaart van het hoogheemraadschap Rijnland met daarop aangegeven de polders en de gemalen, ca. 1950 ; reproduktie; afmetingen: 62 x 42 cm; schaal 1 : 100000; N boven.

317. Plattegrond van Haastrecht met daarop aangegeven de door de BB gebruikte gebouwen, ca. 1950 - 1955 ; witdruk; afmetingen: 86 x 54 cm; schaal 1 : 1250; NW boven.

326. Schetskaart van Ouderkerk a/d IJssel waarop BB-posten en andere voor de BB belangrijke gebouwen zijn aangegeven, ca. 1950 - 1957 pentekening; afmetingen: 50 x 32 cm; schaal 1 : 20000; N boven.

361.4. Polders in de Krimpenerwaard. Kaart van de Krimpenerwaard waarop de grootte van de polders en de gemalen zijn aangegeven, vóór 1960; witdruk; afmetingen: 59 x 25 cm; schaal 1 : 50000; N boven.

322. Schetskaart van de gemeente Lange Ruige Weide waarop de BB-meldingsposten zijn aangegeven, ca. 1950 - 1960; blauwdruk; afmetingen: 57 x 50 cm; schaal 1 : 10000; W boven.

328. Schetskaart van de gemeente Papekop waarop de wijken zijn aangegeven, ca. 1950; blauwdruk; afmetingen: 56 x 51 cm; schaal 1 : 10000; N boven.

318. Plattegrond van de gemeente Hekendorp met de BB-meldingsposten hierop aangegeven, ca. 1950 - 1961; blauwdruk; afmetingen: 72 x 45 cm; schaal 1 : 10000; N boven.

321.1-a-b. Kadastrale kaart van Krimpen aan den IJssel en Stormpolder, polder Kortland en polder Langeland, ca. 1950 - 1961; witdruk; schaal 1 : 1250; NW boven.
1a. Stormpolder, Krimpen aan den IJssel en een deel van polder Kortland; 80 x 80
1b. Polder Kortland en polder Langeland; 101 x 79

334. Schetskaart van de gemeente Waarder, met vermoedelijk het werkingsgebied van de BB hierop aangegeven, ca. 1950 - 1961; calque; afmetingen: 28 x 18 cm; schaal 1 : 400; NOO boven.

311.3. Situatie gemeente Bergambacht. Schetskaart van Bergambacht waarop voor de BB belangrijke personen en instanties zijn aangegeven, mei 1951; witdruk; afmetingen: 61 x 38 cm; schaal 1 : 200000; N boven; uitgave: Technisch Bureau in de Krimpenerwaard

313 Schetskaart van de gemeente Berkenwoude, mei 1951; witdruk; afmetingen: 66 x 38 cm; schaal 1 : 10000; N boven; uitgave: Technisch Bureau in de Krimpenerwaard

323. Plattegrond van de gemeente Lekkerkerk, waarop openbare gebouwen zijn aangegeven, oktober 1951; witdruk; afmetingen: 73 x 50 cm; schaal 1 : 10000; N boven; uitgave: Technisch Bureau in de Krimpenerwaard

330. Plattegrond van de gemeente Schoonhoven met de blokindeling en voor de BB belangrijke gebouwen hierop aangegeven, november 1951; witdruk; afmetingen: 59 x 32 cm; schaal 1 : 5000; W boven; uitgave: Gemeentewerken Schoonhoven.

311.2. Plattegrond van de gemeente Bergambacht met hierop aangegeven de blokindeling, 1951 - 1953; witdruk; afmetingen: 58 x 54 cm; schaal 1 : 25000; N boven; uitgave: Instituut Stad en Landschap Zuid-Holland, Rotterdam

311.1. Plattegrond van Bergstoep waarop de verdeling van het verzorgingsgebied van de brandweer van Ammerstol, Bergambacht, Schoonhoven en Vlist is aangegeven, ca. 1952 - 1957 ; witdruk; afmetingen: 100 x 82 cm; schaal 1 : 500 ; N boven; uitgave: Technisch Bureau in de Krimpenerwaard

310.1. Kaart van Rietveld, Waarder en Barwoutswaarder, met hierop aangegeven het aanwezige brandweermateriaal, ca. 1953 - 1957 ; calque; afmetingen: 41 x 30 cm; schaal 1 : 25000; N boven.

310.2. Kaart waarop de gemeenteindeling Waarder, Rietveld en Barwoutswaarder wordt aangegeven, ca. 1953 - 1957; calque; afmetingen: 50 x 30 cm; schaal 1 : 25000; N boven.

396.2. Topografische kaart waarop de wijzigingen in de grenzen van de gemeente Woerden zijn aangegeven, ca. 1964; reproduktie; afmetingen: 36 x 29 cm; schaal 1 : 25000; N boven.

396.4. Topografische kaart waarop de wijzigingen in de grenzen van de gemeente Driebruggen zijn aangegeven, ca. 1964 ; reproduktie; afmetingen: 36 x 29 cm; schaal 1 : 25000; N boven.

396.7 Topografische kaarte waarop de wijzigingen in de grenzen van de gemeente Haastrecht zijn aangegeven, ca. 1964 ; reproduktie; afmetingen: 55 x 29 cm; schaal 1 : 25000; N boven.


Bijlage 2. Concordanties

VNG-codes

Archief van de kringraad
VNG-codeinv.nr(s).rubriek
-1.782.141.12151.2.3.1
-1.782.1462141.2.3.1
-1.782.1472041.2.2.2
-1.782.22191.2.3.2
.0719-201.1.2
.0721-221.1.2
.07601.2.1.2a
.07611.2.1.2a
.07621.2.1.2a
.07631.2.1.2a
.07651.2.1.2b
.07224-2371.2.3.4
.072401.2.3.4
.072411.2.3.4
.07.125641.2.1.2b
.07.125661.2.1.2b
.07.12568-691.2.1.2b
.07.125701.2.1.2b
.07.23551.2.1.1
.07.2356-581.2.1.1
.07.23591.2.1.1
.07.3521391.2.1.3b
.07.3521401.2.1.3b
.07.3521411.2.1.3b
.07.352.11711.2.1.3a
.07.352.18103-...1.2.1.3a
.07.352.651381.2.1.3b
.07.353.261441.2.1.4
.07.353.51451.2.1.4
.07.353.51461.2.1.4
.07.353.52161.2.3.1
.07.353.71421.2.1.4
.07.353.71471.2.1.4
.07.353.71491.2.1.4
.07.354.11521.2.1.5
.07.354.11531.2.1.5
.07.354.11541.2.1.5
.07.354.1155-1641.2.1.5
.07.355.11651.2.1.6
.07.355.11661.2.1.6
.07.52168-1691.2.1.7
.07.531701.2.1.7
.07.55 ABC172-1731.2.1.8
.07.55 BZB1751.2.1.8
.07.55 Br1431.2.1.4
.07.55 Br1741.2.1.8
.07.55 Br1981.2.2.2
.07.55 DSV1761.2.1.8
.07.55 DSV1771.2.1.8
.07.55 GZB1791.2.1.8
.07.55 Gen1781.2.1.8
.07.55 MC1801.2.1.8
.07.55 OR1811.2.1.8
.07.55 V1821.2.1.8
.07.61671.2.1.6
.07.831831.2.1.9
.08185-1861.2.2.1
.08187-1931.2.2.1
.082071.2202
.082091.2202
.08.222111.2.2.2
.08.1652051.2.2.2
.08.212001.2.2.2
.08.231961.2.2.2
.08.2371971.2.2.2
.08.31901.2.2.2
.08.311.12131.2.2.2
.08.482011.2.2.2
.08.7412081.2.2.2
.08.7412101.2.2.2
.08.743.12021.2.2.2
.08.8232061.2.2.2
.08.86191-1921.2.2.2
.08.86194-1951.2.2.2
.08.861991.2.2.2
.08.862031.2.2.2

Archief van het kringcommando
VNG-codeinv.nr(s).rubriek
-1.7823482.2.1
-1.782.113532.2.1
-1.782.133582.2.1
-1.782.523502.2.1
-1.782.523512.2.1
-1.782.583542.2.1
-1.7843472.2.1
-1.784.273492.2.1
.07.125472-4772.2.2.14
.07.352.114551-...2.2.2.19
.07.353.221257-2862.1.2
.07.354.1432-4362.2.2.04

Interne alfabetische codes (periode 1951 - 1953)

Betreft uitsluitend rubriek 2.2.1 van het archief van het kringcommando

interne codeinv.nr(s).
B 1347
B 3, B 4348
B 5349
E 1350
G 1351
G 2352
G 3353
H 1354
I 1355
I 3356
K 1357
K 2358
K 3359
K 4360-361
L 3362
M 1363
M 2a364
O 1365
O 4366
O 6367-369
P 1370
P 2371
P 4372
P 5373
R 1374
S 1375
S 2376
S 4377
T 1378
V 1379
V 3380
W 1, 2381
Z 1382

Interne numeriek codes (periode 1953 - 1969 (1986))

Betreft (vrijwel) uitsluitend het archief van het kringcommando

interne codeinv.nr(s).rubriek
1.00391-3972.2.201
1a.00238-2391.2.3.04
1e.00383-3862.2.2.01
1.00 geheim4422.2.2.05
1.01, 1.30387-3902.2.2.01
1.034622.2.2.11
4.003992.2.2.02
4.004112.2.2.02
5.00, 5a.004132.2.2.03a
5a.00, 5a.014152.2.2.03a
5a.014142.2.2.03a
5b.00, 5b.01416-4182.2.2.03b
5c.004122.2.2.03a
6.004402.2.2.04
6.00, 6.01437-4392.2.2.04
6a.004312.2.2.04
6a.00432-4362.2.2.04
7.00443-4452.2.2.05
8.00447-4492.2.2.06
8a.004462.2.2.06
9.00452-4542.2.2.07
9a.004502.2.2.07
9b.004512.2.2.07
10, 10a.00455-4562.2.2.08
11.004572.2.2.09
12.00, 12a.00458-4592.2.2.10
17.004602.2.2.11
17.004642.2.2.11
18.004612.2.2.11
19.00, 19.01465-4672.2.2.12
20a.004632.2.2.11
20a.004682.2.2.13
22.00470-4712.2.2.14
22.00472-4772.2.2.14
22.024802.2.2.14
22a.004692.2.2.14
22c.004792.2.2.14
24.004922.2.2.14
25.00495-5022.2.2.15
25.005142.2.2.15
25.005152.2.2.15
25.025182.2.2.15
25.035162.2.2.15
25.045132.2.2.15
25.065172.2.2.15
25.07519-5212.2.2.15
25e.00503-5122.2.2.15
26.005292.2.2.16
26.00530-5352.2.2.16
26.00 5382.2.2.16
26a.00536-5372.2.2.16
26a.00539-5422.2.2.16
27.00544-5452.2.2.17
28.005462.2.2.18
28.005472.2.2.18
28.005482.2.2.18

Inventaris

1 ARCHIEF VAN DE KRINGRAAD


1.1 Stukken van algemene aard


1.1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken


1-7. Notulen van de vergaderingen van de kringraad, 1949 - 1986. Gedeeltelijk met agenda's, presentielijsten en bijlagen. -- 7 omslagen

8. Notulen van de commissie van burgemeesters. Met bijlagen en agenda's, 1950 - 1952. -- 1 omslag

9-14. Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met agenda's en bijlagen, 1950 - 1986. -- 5 omslagen, 1 pak

15-18. Bijlagen bij agenda's van vergaderingen van kringraad en dagelijks bestuur, 1974 - 1977. -- 3 omslagen en 1 pak

1.1.2 Jaarverslagen en kwartaalverslagen


19-20. Jaarverslagen, 1950 - 1974. -- 2 pakken

21-22. Kwartaalverslagen van het KHBB betreffende de stand van zaken in de kring, 1958 mei - 1973 december -- 2 omslagen

1.1.3 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, chronologisch geordend


23-52. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1949 - 1984 (hiaten). -- 28 omslagen en 2 pakken

53-54. Indicateurs van ingekomen en uitgaande stukken, 1951 - 1973. -- 1 deel en 1 omslag

1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
Geordend in de volgorde van de code VNG.


1.2.1 Interne organisatie


1.2.1.1 Instelling; werkingsgebied; liquidatie


55. Dossier inzake de aansluiting van de gemeenten Kamerik, Zegveld en Hoenkoop bij Kring ZH 4, 1951 - 1952. -- 1 omslag

56-58. Stukken betrefffende de vaststelling van de gemeenschappelijke regelingen en wijzigingen daarvan, 1951 - 1977. -- 3 pakken

59. Stukken betreffende de herindeling van de kring en de gevolgen hiervan, 1961 - 1964. -- 1 omslag

596. Dossier betreffende de (voorgenomen) opheffing van de BB en de liquidatie van de kring ZH d, (1982-1984) 1985 - 1987. -- 1 omslag

1.2.1.2 Beleid en organisatie


1.2.1.2.a Algemeen beleid


598. Verzamelde algemene documentatie; afdrukken (1952, 1962), 1979. -- 1 omslag

60. Stukken betreffende het algemene beleid, 1955 - 1962. -- 1 omslag

61. Overzicht van de ontwikkeling van de BB in de kring Zuid-Holland 4, 1949 - 1964.
Opgesteld door de waarnemend voorzitter bij het afscheid van voorzitter dr. K.F.O. James, burgemeester van Gouda. Met concept. -- 2 stukken

62. Aantekeningen betreffende de stand van zaken in de BB, 1969. -- 1 omslag

63. Stukken betreffende discussiebijeenkomsten inzake de civiele verdediging binnen de kring, 1970 januari - aprill. -- 1 omslag

1.2.1.2.b (Re)organisatie


64. Leidraad organisatie BB 1949. Met stukken betreffende aanwijzigingen in geval van atoomgevaar, 1949. -- 1 omslag

65. Stukken betreffende de reorganisatie van de B-kringen en de gevolgen daarvan voor de kring Zuid-Holland 4, 1959 - 1961. -- 1 omslag

66. Dossier inzake de moeilijkheden bij de opbouw van de BB in Ammerstol, 1960. -- 1 omslag

597. Ingekomen stukken van het ministerie van binnenlandse zaken (vnl. nota's) betreffende de positie van de BB, met name in verband met de (voorgenomen) herziening van de organisatie van de hulpverlening bij rampen in oorlogs- en vredestijd; afdrukken, (1967) - 1974. -- 1 omslag

68-69. Verslagen van projectgroepen in het kader van de voorgenomen reorganisatie, 1978 - 1979. -- 2 omslagen

70. Dossier inzake het overleg met de minister van binnenlandse zaken over de voorgenomen reorganistie van de BB, 1977 - 1979. -- 1 omslag

1.2.1.3 Financiën


1.2.1.3.a Begrotingen en rekeningen van inkomsten en uitgaven


71-(245). Begrotingen, 1951 - 1985 (1986). Met begrotingswijzigingen, toelichtingen en bijlagen. -- 36 omslagen

* 103-(593). Rekeningen van inkomsten en uitgaven over 1951 - 1986. Gedeeltelijk met bijlagen betreffende de totstandkoming resp. de liquidatie (1987 - 1989). -- 37 omslagen

1.2.1.3.b Overige financiële aangelegenheden


138. Stukken betreffende de regeling van controle op het financieel beheer, 1951 - 1961. -- 1 omslag

139. Stukken betreffende de rijksbijdrage aan de BB, 1951 - 1964. -- 1 omslag

140. Dossier inzake een geschil met Capelle a/d IJssel over de gemeentelijke bijdrage, 1958 - 1959. -- 1 omslag

141. Dossier inzake de liquidatie-uitkering van de voormalige Kring Zuid-Holland 4, 1962 - 1963. -- 1 omslag

1.2.1.4 Benodigdheden en hulpmiddelen


142. Stukken betreffende de vordering van auto's bij mobilisatie, 1951 - 1964. -- 1 omslag

143. Stukken betreffende het blusmaterieel van de kring, 1952 - 1962. -- 1 omslag

144. Stukken betreffende het materieel ten behoeve van alarmering en waarschuwing van de bevolking, 1952 - 1963. -- 1 omslag
Bevat:
- Plaatsing van sirenes.
- Richtlijnen inzake alarmering en waarschuwing bij fall-out.
- Grondnulpuntbepalers.
- Sirenes voor fall-out alarm.
- Gebruik van kerkklokken bij radio-actieve neerslag.

145. Dossier inzake de aanschaf van radiologische apparatuur, 1956. -- 1 omslag

146. Stukken betreffende de controle van materiaal, en het onderzoek naar vermiste goederen, maart 1956 - aprill 1964. -- 1 omslag

147. Stukken betreffende de aanschaf en het onderhoud van de kringauto, 1957 - 1962. -- 1 omslag

151. Dossierinventaris van het archief van de kringraad, in volgorde van de VNG-code, ca. 1960. -- 1 omslag

148. Lijst van bij de BB gebruikte afkortingen, z.d. -- 1 stuk

149. Circulaire van de minister van binnenlandse zaken betreffende loodsdiensten, juli 1962. Met een lijst van loodsposten (meldingsposten voor het vervoer in tijden van gevaar voor radio-actieve straling), november 1963. -- 2 stukken

150. Dossier inzake de aansluiting bij het registratuurbureau van de VNG, 1963. -- 1 omslag

1.2.1.5 Gebouwen en terreinen


152. Plannen inzake de eventuele vestiging van een commandopost, 1951 - 1952. -- 1 omslag
Niet doorgegaan.

153. Circulaires van de commissaris van de koningin en de minister van binnenlandse zaken betreffende de inrichting van de commandoposten, 1951 - 1961. -- 1 omslag

154. Stukken betreffende de vestiging en de inrichting van de kringcommandopost in de tuinbouwschool aan de Goejanuarierwelledijk, 1954 - 1963. -- 1 omslag
Bevat:
- Aankoop grond van de gemeente Gouda.
- Bouwvergunning.

155-164. Dossiers inzake de bouw en inrichting van de kringcommandopost aan de Goejanuarierwelledijk, 1958 - 1965. -- 3 pakken, 7 omslagen

595. Stukken betreffende de verkoop van de commandopost aan de Regionale Brandweer Midden-Holland, 1986 - 1987. -- 1 omslag

1.2.1.6 Wijze van uitoefening interne dienst


165. Leidraad bevelvoering BB 1953 (van het ministerie van binnenlandse zaken). Met commentaar van het KHBB, 1953. -- 1 omslag

166. Dossier betreffende de kringcommandovoering in oorlogstijd, 1961. -- 1 omslag

167. Stukken betreffende de delegatie van bevoegdheden, 1961 - 1972. -- 1 omslag

1.2.1.7 Samenstelling van dagelijks bestuur en kringraad


168-169. Stukken betreffende de samenstelling van het dagelijks bestuur en de vervanging van de voorzitter in buitengewone omstandigheden, 1958 - 1972 , 1985. -- 2 omslagen

170. Stukken betreffende het penningmeesterschap van de kringraad, 1952 - 1963. -- 1 omslag

171. Staten en lijsten van de samenstelling van het dagelijks bestuur en de kringraad, 1972 - 1981. -- 1 omslag

1.2.1.8 Dienstonderdelen


172-173. Stukken betreffende de organisatie van de ABC-dienst, 1958 - 1965. -- 2 omslagen

174. Stukken betreffende de brandweer in het kader van de BB, 1951 - 1959. -- 1 omslag

175. Stukken betreffende het besluit bedrijfszelfbescherming, 1952 - 1965. -- 1 omslag
Bevat:
- Bescherming waterbedrijven.
- Jaaropgaven BZB-gegevens.

178. Stukken betreffende de geneeskundige dienst, 1951 - 1965. -- 1 omslag
Bevat:
- Ziekenhuisorganisatie in buitengewone omstandigheden.
- Bewaring, verstrekking, enz. van verdovende middelen.

179. Dossier inzake de reorganisatie van de georganiseerde zelfbescherming, 1967 - 1970. -- 1 omslag

180. Stukken betreffende mobiele colonnes, 1956 - 1965. -- 1 omslag

181. Stukken betreffende de organisatie en instructie van de opruimings- en reddingsdienst, 1951 - 1965. -- 1 omslag
Bevat:
- Gebruik van reddingshonden .

176. Stukken betreffende de dienst sociale verzorging, 1951 - 1965. -- 1 omslag

177. Circulaires van het ministerie van binnenlandse zaken inzake de reorganisatie van de taken van de dienst sociale verzorging, 1968. -- 1 omslag

182. Stukken betreffende de verbindingsdienst, 1953 - 1964. -- 1 omslag
Bevat:
- Bescherming van bedienend personeel van inductorverbindingen tegen fallout .

1.2.1.9 Relaties met rijk en provincie


183. Briefwisseling met de commissaris van de koningin betreffende inspectiebezoeken, 1955 - 1964. -- 1 omslag

184. Stukken betreffende de landelijke organisatie, 1957 - (1971 ). -- 1 omslag

1.2.2 Personeel


1.2.2.1 Persoonsdossiers


185-186. Persoonsdossiers van noodwachtpersoneel, 1950 - 1973. -- 2 omslagen

187-(193). Persoonsdossiers van kringhoofden, 1951 - 1973. -- 4 omslagen

1.2.2.2 Overige personeelszaken


190. Dossier inzake de instructie van het KHBB, 1950 - 1958. -- 1 omslag

191-192. Stukken betreffende op de stafschool van de BB te geven cursussen, 1951 - 1965. -- 2 omslagen

194-195. Stukken betreffende oefeningen, opleidingen en bindingsavonden, 1951 - 1965. -- 2 pakken

196. Stukken betreffende de benoeming van rayoncommandanten, 1952. -- 1 omslag

197. Stukken betreffende de werving van personeel, 1952 - 1960. -- 1 omslag

198. Stukken betreffende het brandweerpersoneel in de BB, 1952 - 1965. -- 1 omslag

199. Stukken betreffende de uitgave en distributie van het maandblad De Paladijn, 1952 - 1965. -- 1 omslag

200. Stukken betreffende groepsvaardigheidsproeven en de uitreiking van diploma's, 1953 - 1960. -- 1 omslag

201. Staten met opgaven van de personeelssterkte, 1953 - 1964. -- 1 omslag

203. Stukken betreffende gehouden wedstrijden, 1955 - 1965. -- 1 omslag

204. Correspondentie betreffende de aanstelling van een functionaris belast met de kunstbescherming, 1956. -- 2 stukken

205. Stukken betreffende het dragen van uniformen door het noodwachtpersoneel, 1956 - 1964. -- 1 omslag
Bevat:
- Kentekens meerjarige dienst, vakbekwaamheid en vrijwilligersmedaille

202. Stukken betreffende de pensioengrondslag van BB-functionarissen, 1957 - 1960. -- 1 omslag

206. Correspondentie met K.L. Touber over een bedrijfsongeval, 1957 - 1961. -- 3 stukken

207. Stukken betreffende de uitvoering van de wet op de noodwachten, 1957 - 1965. -- 1 omslag

208. Stukken betreffende het onderzoek naar de beloning van de hoofden zelfbescherming in de kringgemeenten, 1958 . -- 3 stukken

209. Stukken betreffende personeel op het kringcommandobureau, 1960 - 1963. -- 1 omslag

210. Stukken betreffende het toekennen van een extra vergoeding aan noodwachters A. Veerman en H. Voerman wegens inkomstenderving, 1962 - 1964. -- 1 omslag
Bewaard als voorbeeld.

211. Stukken betreffende het veiligheidsonderzoek met betrekking tot noodwachtpersoneel in vertrouwensfuncties, 1965 - 1973. -- 1 omslag

212. Stukken betreffende de toekenning van rangen, 1970 - 1972. -- 2 stukken

213. Staat van naar de rijksnoodwacht overgeplaatste noodwachters, 1972. -- 1 stuk

1.2.3 Taakuitoefening


1.2.3.1 Voorlichting en preventie


215. Stukken betreffende de aanwezigheid van voormalige verdedigingswerken en schuilkelders in de kringgemeenten, 1951 - 1956. -- 1 omslag

--. Stukken betreffende het materieel ten behoeve van alarmering en waarschuwing van de bevolking, 1952 - 1963.
ZIE: rubriek 1.2.1.4 inv.nr. 144

214. Stukken betreffende bescherming tegen gas en radio-actieve neerslag, 1953 - 1962. -- 1 omslag

216. Stukken betreffende voorlichting, 1953 - 1964. -- 1 omslag
Bevat:
- Voorlichting aan de burgerij.
- Inrichten van modelwoningen.
- Stukken betreffende diverse lezingen, 1963.
- Idem, 1964.

--. Correspondentie betreffende de aanstelling van een functionaris belast met de kunstbescherming, 1956.
ZIE: rubriek 1.2.2.2 inv.nr. 204

217. Dossier inzake de schuilkelder in Schoonhoven, 1967 - 1970. -- 1 omslag

67. B.B. organisatie kring Zuid-Holland d
Voorlichtingsbrochure van de kringraad, bedoeld voor instellingen, 1970; gedrukt. Met begeleidende circulaire. -- 1 katerntje

1.2.3.2 Taakuitoefening bij vredesrampen


218. Dossiers inzake de hulpverlening bij de watersnoodramp in 1953 en bij het treinongeluk bij Harmelen in 1962, 1953 - 1962. -- 1 omslag

219. Stukken betreffende de regeling van de hulpverlening bij vredesrampen, (1967) 1968 - 1978. -- 1 omslag

220. Dossier inzake het patiëntenvervoer en de verhuizing bij ingebruikneming van het Bleuland ziekenhuis in Gouda, 1969 - 1970. -- 1 omslag

1.2.3.3 Alarmering en optreden bij oorlogsgevaar


221-222. Instructies van het ministerie van binnenlandse zaken, 1959, 1964. -- 2 omslagen

223. Nota van de burgemeester van Gouda inzake door gemeenten te treffen maatregelen bij oorlogsgevaar, 1962. -- 1 stuk

1.2.3.4 Paraatheid, kringbeschermingsplan


224-237. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het kringbeschermingsplan, 1951 - 1983. -- 12 omslagen, 2 pakken

238-239. Exemplaren van het kringbeschermingsplan, 1953, 1957. -- 2 omslagen

240. Stukken betreffende de paraatheid van de BB en het rijksplan hiervoor, 1955 - 1964. -- 1 omslag

241. Rapporten aan de commissaris van de koningin betreffende de paraatheid van de BB, december 1956 - juli 1958; minuten. Met ingekomen brieven betreffende de inzending van de rapporten. -- 1 omslag

1.3 Documentatie


599. Symposion gewijd aan vraagstukken betreffende de bescherming bevolking en gezondheidszorg in tijden van oorlog ...
1954; gedrukt. -- 1 deel

674. De bescherming bevolking
Voorlichtingsbrochure van het ministerie van binnenlandse zaken; gedrukt, 1967. -- 1 deeltje

676. Handleiding civiele verdediging in de gemeente
1976; gedrukt. Met losse aanvullingen en wijzigingen, september 1980. -- 1 deel en stukken in omslag

675. De civiele verdedigingsvoorbereiding in Nederland
Voorlichtingsbrochure van het ministerie van binnenlandse zaken, 1979; gedrukt. -- 1 deel

677. Overzicht van de wetten en noodwetten die voor de civiele verdediging van belang zijn
1981; gedrukt. -- 1 deeltje

2 ARCHIEF VAN HET KRINGCOMMANDO


2.1 Stukken van algemene aard


2.1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken


251-252. Notulen van bijeenkomsten van de kringhoofden in Zuid-Holland voor provinciaal overleg, 1953 - 1969 (1982). -- 2 omslagen

253. Notulen en agenda's van bijeenkomsten van de hoofden zelfbescherming en de wijkhoofden, 1958 - 1981. -- 1 omslag

246-250. Notulen van de vergaderingen van het kringcommando, 1958 - 1983. -- 5 omslagen

254. Notulen van bijeenkomsten van provinciale BB-functionarissen, 1964 - 1974. -- 1 omslag

255. Notulen van de bijeenkomst van de secretarie-ambtenaren belast met de BB van de kringgemeenten, december 1968. -- 1 omslag
Vanaf 1970 voortgezet als Intergemeentelijke gespreksgroep civiele verdediging.

256. Notulen van bijeenkomsten van de Intergemeentelijke Gespreksgroep Civiele Verdediging en Rampenbestrijding in de Kring ZH d, 1974 - 1984. Gedeeltelijk met agenda's en bijlagen. -- 1 omslag
Van diverse vergaderingen zijn alleen agenda's aanwezig.

2.1.2 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, chronologisch geordend


257-286. Indicateurs, 1950 - 1986. -- 30 delen

287-308. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1970 - 1986 -- 19 omslagen, 3 pakken

2.1.3 "Gemeentedossiers"


309-339. Stukken bevattende gegevens over de in de kring gelegen gemeenten, 1950 - 1962. -- 30 omslagen, 1 pak

2.1.4 "Agenda's"


340-346. Agenda's met BB-activiteiten, 1967 - 1973. -- 7 omslagen

2.1.5 Stukken afkomstig van intergemeentelijke organisaties


713. Stukken betreffende de deelname aan en de samenstelling van de Intergemeentelijke Gespreksgroep Civiele Verdediging en Rampenbestrijding in de Kring ZH d. Met ingekomen stukken als lid van deze gespreksgroep, 1976 - 1984. -- 1 omslag

700-712. Stukken toegezonden door de Regionale Brandweer Midden-Holland, 1977 - 1986. -- 8 omslagen, 5 pakken
Deze organisatie nam geleidelijk diverse taken van de BB-kring over; deze stukken zullen t.z.t. worden vernietigd (na overname van het archief van de regionale brandweer).

2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.2.1 Periode 1951 - 1953
Op trefwoord alfabetisch geordend.


347. Stukken betreffende de brandweer, 1950 - 1952. -- 1 pak
Bevat:
- Organisatie.
- Personeel.
- Oefeningen.
- Algemeen.
- Vergaderingen.

348. Stukken betreffende de opbouw van en de voorlichting betreffende de BB, 1951 - 1952. -- 1 omslag

349. Dossier inzake de opbouw van de bedrijfszelfbescherming, 1952 - 1953. -- 1 omslag

350. Stukken betreffende de EHBO-opleidingen in het kader van de BB, 1951 - 1952. -- 1 omslag

351. Stukken betreffende de geneeskundige dienst, 1950 - 1952. -- 1 omslag
Bevat:
- Organisatie.
- Algemeen.

352. Stukken betreffende de vordering van gebouwen, 1951 - 1952. -- 1 omslag

353. Stukken betreffende de afbakening van het grondgebied van de kring, 1950 - 1952. -- 1 omslag

354. Stukken betreffende de hersteldienst, 1951. -- 1 omslag
Gas, water, elektriciteit, telefoonnet.

355. Instructies voor de berichtendienst van de kringhoofden, de rayonhoofden van de politiedienst en de rijkspolitie; doorslagen. Met bijlagen en afschriften, 1952. -- 1 omslag

356. Stukken betreffende de instructeurs, 1951 - 1952. -- 1 omslag
Bevat:
- Benoemingen.
- Opleiding.

357. Stukken betreffende de opbouw van het kringbeschermingsplan, 1950 - 1955. -- 1 omslag

358. Stukken betreffende de werkwijze van het kringcommando, 1950 - 1952. -- 1 omslag
Bevat:
- Commandovoering.
- Benoemingen.
- Instructie kringcommando.
- Vergaderingen.

359. Stukken betreffende de benoeming en de instructie van de kringhoofden, 1950 - 1952. -- 1 omslag

360-361. Kaarten, ca. 1941 - 1952; ingekomen ca. 1950 - 1953. -- 2 pakken

362. Luchtbeschermingsplan, 1939. Met stukken betreffende de organisatie van de luchtbeschermingsdienst en bijlagen, 1940 - 1948 en z.d. -- 1 omslag
Waarschijnlijk als voorbeeld gebruikt bij de opbouw van de organisatie BB.

363. Staten van te vorderen voertuigen. Met bijlagen, 1951 - 1952. -- 1 omslag

364. Stukken betreffende beheer en onderhoud van materiaal, 1952 -. -- 1 omslag
Bevat:
- Geneeskundige dienst.
- Opruimings- en reddingsdienst.
- Opslag materiaal .

365. Stukken betreffende de opruimings- en reddingsdienst, 1951 - 1952. -- 1 omslag
Bevat:
- Organisatie.
- Algemeen.

366. Stukken betreffende de opleidingen, 1952 -. -- 1 omslag

367-369. Rapporten van gehouden oefeningen. Met bijlagen, 1951 - 1952. -- 3 omslagen

370. Stukken betreffende de politie, 1951 - 1952. -- 1 omslag
Bevat:
- Organisatie.
- Benoemingen.
- Algemeen.

371. Stukken betreffende de aanmelding en registratie van noodwachtpersoneel, 1952 -. -- 1 omslag

372. Staten met opgaven van personeel, materiaal en verbindingen, 1950 - 1953. -- 1 omslag

373. Stukken betreffende de opbouw van de organisatie BB, 1950 - 1952. -- 1 omslag

374. Stukken betreffende de nummering van rayons en de benoeming van rayoncommanten, 1951 - 1952. -- 1 omslag

375. Stukken betreffende de dienst sociale verzorging, 1951 - 1952. -- 1 omslag
Bevat:
- Organisatie.
- Benoemingen.
- Algemeen.

376. Stukken betreffende de samenwerking tussen Oudewater en Hoenkoop, 1952 - 1952. -- 1 omslag

377. Stukken betreffende de bouw van openbare schuilplaatsen. Met bouwtekeningen, 1951 - 1952. -- 1 omslag

378. Stukken betreffende de telefoonverbindingen ten behoeve van de BB, 1950 - 1952. -- 1 omslag

379. Stukken betreffende de verbindingsdienst, 1950 - 1952. -- 1 omslag
Bevat:
- Algemeen.
- Oefeningen.

380. Stukken betreffende de voorlichting, 1949 - 1952. -- 1 omslag
Bevat:
- Algemeen.
- Atoombommen.
- Gouda.
- Propaganda-avonden.

381. Stukken betreffende de bescherming van sluizen en dijken, 1950 - 1951. -- 1 omslag

382. Stukken betreffende de zelfbescherming, 1951 - 1953. -- 1 omslag

2.2.2 Periode 1953 - 1969 (1986)
Geordend in volgorde van de door de dienst gehanteerde rubriekscodes; binnen de rubrieken geordend op datum.


2.2.2.01 Algemeen beleid en organisatie, hulpverlening, materiaal


383-386. Stukken betreffende het beheer, de controle en de verstrekking van materiaal, 1953 - 1957. -- 3 omslagen, 1 pak

387-390. Stukken betreffende de organisatie van de hulpverlening bij vredesrampen, 1953 - 1968. -- 3 omslagen, 1 pak

391-397. Stukken betreffende algemeen beleid en organisatie, 1953 - 1968. -- 6 omslagen, 1 pak

398. Rijksplan voor de organisatie BB, 1967. Met wijzigingen in 1968 en 1972, (1967 - 1972). -- 1 omslag

2.2.2.02 Schuilplaatsen


411. Stukken betreffende de bouw van openbare schuilplaatsen, 1953 - 1956. -- 1 omslag
Bevat:
- Blokplaatsen Gouda / Woerden.
- Diversen.

399-(410). Stukken betreffende de fall-out enquête van 1970, oktober 1969 - januari 1971. -- 4 omslagen, 1 pak

400-(591). Overzichten van de uitslagen van de fall-out enquête van 1970 in de kringgemeenten. -- 7 omslagen, 3 pakken

2.2.2.03 Zelf- en bedrijfszelfbescherming


2.2.2.03.a Zelfbescherming


412. Stukken betreffende de aanschaf van materiaal voor de zelfbescherming, 1953 - 1957. -- 1 omslag

413. Stukken betreffende de algemene organisatie van de zelfbescherming, 1953 - 1957. -- 1 omslag

414. Stukken betreffende de organisatie van de zelfbescherming, 1960 - 1961. -- 1 omslag

415. Stukken betreffende de reorganisatie van de zelfbescherming (1966 - 1969). Met agenda's van de vergaderingen van de hoofden zelfbescherming, 1962 - 1969. -- 1 omslag

2.2.2.03.b Bedrijfszelfbescherming


419-430. Stukken betreffende de bedrijfszelfbescherming, per plaats geordend, 1953 - 1961, 1965. -- 12 omslagen

416-418. Stukken betreffende de bedrijfszelfbescherming. Met kwartaalopgaven, 1953 - 1969. -- 3 omslagen

2.2.2.04 Communicatie, verbindingsdienst, commandopost


431. Stukken betreffende de aanleg van apparatuur in de kringcommandopost, 1953 - 1957. -- 1 omslag

437-439. Stukken betreffende de telefoonaansluitingen in oorlogstijd, 1954 - 1969. -- 3 omslagen

432-436. Stukken betreffende de bouw, beheer en onderhoud van een nieuwe kringcommandopost, 1958 - 1966. -- 5 omslagen

440. Stukken betreffende de verbindingsdienst, 1962 - 1970. -- 1 pak

494. Plattegrond met doorsneden van de (geplande?) commandopost in de kelder van het politiebureau aan de Houtmansgracht, z.d. (ca. 1970?); calque. -- 1 stuk

441. Notulen van de bijeenkomsten van de hoofden verbindingsdienst van de Kringen ZH a t/m g, 1969 - 1980. -- 1 omslag

2.2.2.05 Waarschuwing en alarmering


442. Stukken betreffende de organisatie van een waarschuwingssysteem ingeval van oorlog, 1952 - 1954. -- 3 stukken

443-445. Stukken betreffende waarschuwing en alarmering, 1953 - 1969. -- 3 omslagen

2.2.2.06 Brandweer


446. Staten van beschikbaar brandweermateriaal, 1953 - 1957. Met bijlagen. -- 1 omslag

447-449. Stukken betreffende de brandweer (in het kader van de BB), 1953 - 1969. -- 3 omslagen

2.2.2.07 Geneeskundige dienst


450. Stukken betreffende de relatie met het Rode - en Oranje Kruis, 1952 maart - 1957 mei. -- 1 omslag

451. Staten van de medische uitrusting, 1953 - 1958. Met bijlagen. -- 1 omslag

452-454. Stukken betreffende de geneeskundige dienst, 1953 - 1969. -- 3 omslagen

2.2.2.08 Opruim- en reddingsdienst


455-456. Stukken betreffende de opruim- en reddingsdienst, 1953 - 1968. -- 2 omslagen

2.2.2.09 Politie


457. Stukken betreffende de bijstandsverlening van de politie aan de BB. Met richtlijnen voor het kring(beschermings)plan, 1954 - 1956. -- 1 omslag

2.2.2.10 Sociale verzorging van getroffenen


458-459. Stukken betreffende de dienst sociale verzorging, 1953 - 1968. -- 2 omslagen

2.2.2.11 Gas- en bacteriebescherming; atoomaanvallen


460. Stukken betreffende het personeel en het materiaal voor de gasverkenningsdienst, 1953 - 1957. -- 1 omslag

461. Stukken betreffende voorlichting en lessen over de A-bom en de H-bom, 1954 - 1957. -- 1 omslag

462. Ingekomen voorschriften van en cursus- en voorlichtingsmateriaal ten behoeve van de organisatie van de ABC-dienst, 1959 -. -- 1 pak

463. Notulen van de bijeenkomsten van de commandanten van de ABC-dienst in Zuid-Holland, 1961 - 1983. -- 1 omslag

464. Stukken betreffende de gas-en bacteriebestrijding, 1963 - 1969. -- 1 omslag

2.2.2.12 Vervoer


465-467. Stukken betreffende vordering van motorvoertuigen en loodposten, 1953 - 1968. -- 3 omslagen

2.2.2.13 Gezags- en bevelsverhoudingen


468. Stukken betreffende de organisatie van en de werkwijze in een HBB-staf, 1963 - 1964. -- 1 omslag

2.2.2.14 Personeelsvoorziening


469. Stukken betreffende de werving van personeel, 1952 - 1954. -- 1 omslag
Bevat:
- Propaganda in de pers.
- Propagandamateriaal.
- Propagandabijeenkomsten.
- Stand werving.

470-471. Stukken betreffende het personeel, 1953 - 1961. -- 2 omslagen

472-474. Staten van de personeelssterkte, 1953 - 1969. -- 3 omslagen

478. Akten van ontslag van drie vrijwilligers. Met bijlagen, 1953 - 1973. -- 1 omslag
Bewaard als voorbeeld.

479. Stukken betreffende het z.g. bindingsplan en de organisatie van bindingsavonden, 1955 - 1957. -- 1 omslag

480. Stukken betreffende de noodwachtplichtigen, 1958 - 1961. -- 1 omslag

481-490. Persoonsdossiers van noodwachtplichtigen en vrijwilligers, 1959 - 1984. -- 10 omslagen
Bewaard als voorbeeld.

491. Stukken betreffende de personeelsformatie, 1962 - 1969. -- 1 omslag

492. Stukken betreffende het toekennen van vrijwilligersmedailles, 1966 - 1968. -- 1 omslag

475-477. Staten, 1972 - 1976. -- 2 omslagen, 1 pak

2.2.2.15 Opleiding en onderricht


495-502.
Stukken betreffende opleiding en onderricht, 1952 - 1961. -- 4 pakken, 4 omslagen

503-512. Stukken betreffende oefeningen, 1953 - 1957. -- 10 omslagen

513. Stukken betreffende de verbindingsoefening waternoodrampenorganisatie, 1962 -. -- 1 omslag

514. Stukken betreffende cursussen en opleidingen, 1962 - 1969. -- 1 omslag

515. Stukken betreffende oefeningsprogramma's, 1962 - 1969. -- 1 omslag

516. Stukken betreffende wedstrijden van de zelfbescherming, 1962 - 1969. -- 1 pak

517. Stukken betreffende plaatselijk gehouden oefeningen, 1962 - 1969. -- 1 omslag

519-521. Stukken betreffende overige oefeningen, o.a ABC-oefeningen, paraatheidsoefeningen, combi-oefeningen, mobiele colonne-oefeningen, 1962 - 1969. -- 2 omslagen, 1 pak

522. Stukken betreffende de opleiding en het onderricht bij de brandweer in BB-verband, 1966 - 1972. -- 1 omslag

523-526. Stukken betreffende oefeningen en opleidingen, 1970 - 1974. -- 4 omslagen

527. Stukken betreffende de dagoefeningen AC'78, 1978. -- 1 omslag

2.2.2.16 Voorlichting (intern / extern); documentatie


528. Voorlichtingsmap met affiches en kalendertje, ca. 1953 - ca. 1957. -- 1 omslag

529. Stukken betreffende de uitgave en distributie van het maaandblad De Paladijn, 1953 - 1957. -- 1 omslag

530-535. Stukken betreffende interne en externe voorlichting, 1953 - 1969. -- 3 pakken, 3 omslagen

536-537. Exemplaren van De (vnl. Zuidhollandse) Paladijn waarin de Kring ZH 4 wordt genoemd, 1954 - 1961. -- 2 omslagen

538. Stukken betreffende de propagandaweek van september 1955, 1955 juni - december -- 1 omslag

539-542. Exemplaren van het mededelingenblad van de Kring ZH 4 / ZH d; gestencild, 1956 - 1974 (hiaten). -- 4 omslagen

543. Plaatselijke BB-periodieken, december 1960 - januari 1961. -- 1 omslag

2.2.2.17 Gebouwen


544-545. Staten van gebouwen en legeringsplaatsen, te vorderen in geval van oorlog. Met bijlagen en stukken betreffende de onderbrenging van het potentieel, 1956 - 1969. -- 2 omslagen

2.2.2.18 Evacuatie


-. Kaartsysteem met gegevens betreffende evacuatie-adressen in Gouda, aangelegd (1950) 1952, bijgehouden tot 1972.
ZIE: rubriek 3.1.2.3 inv.nr. 637

546. Stukken betreffende de onderbrenging van evacués in geval van oorlog, 1954 - 1957. -- 1 omslag

547. Advies inzake door de kring te nemen maatregelen bij evacuatie van Delft; minuut, 1961. -- 1 stuk

548. Stukken betreffende de taak van de kring bij evacuatie, 1963 - 1965. -- 1 omslag

2.2.2.19 Financiële administratie


549-550. Bijlagen bij de rekening van inkomsten en uitgaven van 1955. -- 2 pakken
Bewaard omdat het grootboek 1955 ontbreekt.

* 551-(594). Grootboeken, 1956 - 1986 (1989). -- 28 omslagen, 1 pak
1961 en 1963 ontbreken

579-582. Bijlagen bij de rekening van inkomsten en uitgaven over 1961, geordend volgens het volgnummer van de begroting, 1960 - 1961. -- 1 omslag, 3 pakken
Bewaard omdat het grootboek 1961 ontbreekt.

583-587. Bijlagen bij de rekening van inkomsten en uitgaven over 1963, december 1962 - maart 1964. -- 1 omslag en 4 pakken
Bewaard omdat het grootboek 1963 ontbreekt.

588. Dagboek van de mutaties in de onderlinge samenstelling van de kasbestanddelen, 1963. -- 1 omslag
Bewaard omdat het grootboek 1963 ontbreekt.

3 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN


3.1 Archief van het plaatselijk commando (plaatselijk hoofd BB (PHBB), later het hoofd zelfbescherming (HZB)) te Gouda


3.1.1 Stukken van algemene aard


601. Ingekomen en minuten en afschriften van uitgaande stukken, 1951 - 1956. -- 1 omslag

600. Notulen van de staf- en/of wijkhoofdenvergaderingen, 1955 - 1967. Met bijlagen. -- 1 omslag

602-611. Ingekomen stukken, 1956 - 1972. -- 10 omslagen
Hier en daar zijn minuten van uitgaande stukken aan de ingekomen stukken gehecht.

612-621. Minuten en afschriften van uitgaande stukken, 1956 - 1972. -- 10 omslagen
Hier en daar zijn ingekomen stukken aan de minuten van uitgaande stukken gehecht.

493. Jaarverslag over 1970; afdruk. -- 1 katern

3.1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


3.1.2.1 Interne organisatie


622. Stukken betreffende de opbouw van de organisatie in Gouda, 1953 - 1955. -- 1 omslag

623. Begrotingen van de BB Gouda, later van de civiele verdediging voor 1957 - 1977. -- 1 omslag
1960, 1970 en 1975 ontbreken.

3.1.2.2 Personeel


624. Stukken betreffende oefeningen, 1952 - 1967. -- 1 pak

625. Staten bevattende gegevens over de aantallen vrijwilligers in Gouda, 1954 - 1956. -- 1 omslag

626. Stukken betreffende wedstrijden, voornamelijk uitslagen en puntenlijsten, 1954 - 1956. -- 1 omslag

627. Staten bevattende de opgaven van het aantal vrijwillige noodwachters. Met bijlagen, 1956 - 1957. -- 1 omslag

* 628. Rapporten van de politie over de politieke betrouwbaarheid van mensen die zich hebben aangemeld als vrijwilligers, 1956 - 1959. -- 1 omslag
Betreft oud-NSB-ers of communisten.

629-631. Registers van noodwachters van het plaatslijk commando, z.d. -- kaartsysteem in 2 dozen, 1 omslag

634. Legitimatiebewijs van Arie Pieter Lens (noodwachter), z.d. -- 1 stuk

632. Register van vrijwilligers vredesrampenbestrijding, waarschijnlijk allen ambtenaren in dienst van de gemeente Gouda; aangelegd in 1975, bijgehouden tot ca. 1986. -- kaartsysteem in 1 omslag

633. Verklaringen van de burgemeester van Gouda dat hij de vrijwilligersmedaille voor 10 jaren dienst resp. voor 15 jaren dienst aan H.J. Jansink toekent, december 1977, januari 1984. -- 2 stukken
Geschonken door betrokkene en als documentatie bewaard.

3.1.2.3 Taakuitoefening


635. Beschermingsplan voor de gemeente Gouda, z.d. (vóór 1960). -- 1 omslag

636. Teksten van toespraken gebruikt als publieksvoorlichting over de BB, ca. 1951 - 1954. -- 1 omslag

637-671. Kaartsysteem met gegevens betreffende evacuatie-adressen in Gouda, aangelegd (1950) 1952, bijgehouden tot 1972. -- 35 mandatendozen
Kennelijk was het PHBB tevens belast met de voorbereiding van de opvang van eventuele evacués.

672. Bedrijfszelfbeschermingsplannen van Goudse bedrijven. Met bijlagen, 1956 - 1957. -- 1 omslag

673. Notulen van de werkgroep vredesregelingen. Met bijlagen. Bevat ook een ontwerp-rampenregeling, 1974 - 1975. -- 1 omslag
Het hoofd zelfbescherming was lid van de werkgroep.