336 -- Gouda -- Openbare kleuterschool De Zonnebloem

Openbaarheid
Een gedeelte van de documenten is NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag (1985)

1 Personeel


1-19. Persoonsdossiers van niet meer in dienst zijnde (hoofd)leidsters, (1915) 1941 - 1984. -- 19 omslagen
De inv.nrs. 1 t/m 19 zijn eerst na 50 jaar openbaar.

39-(49). Circulaires van de leidsters en/of de oudercommissie aan de ouders betreffende diverse onderwerpen (gedeeltelijk met enkele bijbehorende stukken), 1959 - 1984; minuten en afdrukken. -- 2 omslagen

28. Stukken betreffende de toepassing van artikel 40, 3e lid, van de Kleuteronderwijswet (inzake rijksvergoeding van het salaris van een derde leidster); afschriften, 1962 - 1966. -- 1 omslag

* 20. Stukken betreffende tijdelijk personeel, invallend in verband met ziekte, e.d., 1963 - 1983. -- 1 omslag
Na 50 jaar openbaar. Alfabetisch gerangschikt.

2 Leerlingen


21. Presentielijsten van klas 1 resp. klas 3, schooljaar 1956/1957 resp. 1977/1978. -- 2 katerns
Bewaard als voorbeelden van gebruikte staten; de overige staten zijn vernietigd.

32. Staten van geïnde schoolgelden over de schooljaren 1959/1960 - 1967/1968. -- 1 pak

33. Lijsten van ingeschreven leerlingen per begin van het schooljaar, met aanvullingen/wijzigingen, 1959/1960 en 1968/1969 - 1978/1979. -- 1 pak
Gedeeltelijk met opgave van het beroep van de vader.

3 Huisvesting, leer- en hulpmiddelen


29. Briefwisseling met burgemeester en wethouders betreffende het beëindigen van de openstelling van het schoolplein na schooltijd, mei - april 1969. -- 2 stukken

30. Stukken betreffende de verbetering van het schoolplein, juni 1976 - november 1978. -- 1 omslag

31. Stukken betreffende de inrichting van een zogenoemde peuterstraat achter de school, september - oktober 1977. -- 1 omslag

45. Circulaires van de leidsters inzae de schoolbibliotheek, 1979 en 1983. -- 2 stukken

4 Organisatie


40-(55). Circulaires van de leidsters, 1965 - 1983.

60. Samen saneren op een sleutelpost
Rapport van J. van Velzen en B. Hanemaaijer, studenten sociologie aan de RU Utrecht, over het "participatie-objekt Gouda" (stadssanering gebied Herenstraat e.o.), 1982. Met begeleidende brief i.v.m. een interview met de hoofdleidster en een aantekening. -- 1 omslag

5 Inhoud van het onderwijs


5.1 Algemeen; werkplan


23. Speel- en werkplannen, 1956, 1962, 1967, 1972 en 1977. -- 1 omslag
1977 in afdruk.

22. Schema's van werkzaamheden voor de schooljaren 1956/1957 en 1961/1962 - 1982/1983; minuten en afdrukken. -- 1 omslag

26. Circulaires van de staatssecretaris van onderwijs resp. van burgemeester en wethouders van Gouda over het minimum-aantal lesuren resp. de besteding van de zogenoemde marge-uren, 1965 resp. 1981. -- 2 stukken

25. Circulaire bevattende richtlijnen van het rijksschooltoezicht op het kleuteronderwijs voor het opstellen van een speel-werkplan, april 1967; gestencild. -- 1 stuk

27. Verklaringen van geen bezwaar van de rijksinspecteur kleuter- en lager onderwijs tegen afwijkingen van het schema van werkzaamheden, 1977 - 1983. -- 1 omslag
Bewaard als voorbeeld; de overige stukken zijn vernietigd.

46. Circulaires van de leidsters inzake besteding van de zogenoemde marge-uren, 1978 - 1980. -- 1 omslag

5.2 Bijzondere dagen, feestelijkheden


34-(52). Circulaires van de leidsters en/of de oudercommissie aan de ouders betreffende diverse onderwerpen (gedeeltelijk met enkele bijbehorende stukken), 1959 - 1984; minuten en afdrukken. -- 9 omslagen

6 Betrekkingen met derden


6.1 Ouderparticipatie


61. Kasboek van de oudercommissie, 1959 - 1967. -- 1 deel

51. Circulaires betreffende ouderavonden, 1960 - 1983.
Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de penningmeester van de oudercommissie.

57. Stukken betreffende ouderparticipatie, 1973 - 1978. -- 1 omslag

6.2 Overleg binnen Gouda


56. Verslagen van de vergaderingen van de schoolraad voor het (openbare -) kleuteronderwijs, met bijlagen, 1976 - 1980. -- 1 omslag

59. Verslagen van de vergaderingen van hoofdleidsters van openbare kleuterscholen, november 1977 - mei 1983. Met bijlagen. -- 1 omslag

6.3 Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek


58. Stukken betreffende begeleiding door deze dienst , 1980 - 1984. -- 1 omslag

6.4 CBS


24. Statische opgaven ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 1960 - 1983/1984; minuten en afdrukken. -- 1 pak