280 -- Gouda -- Openbare bibliotheek

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2017 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

1 ALGEMEEN


1.1 Notulen, vergaderstukken


95. Notulen van de vergaderingen van het algemeen bestuur met convocaties en agenda's, 1928, 1931 - 1933, 1936, 1938 - 1947, 1951 - 1955, (1963) en 1965 - 1966. -- 1 omslag
Slechts enkele ondertekende exemplaren; voornamelijk doorslagen ten behoeve van bestuursleden.

96. Notulen van vergadering van het dagelijks bestuur (comité), 1928, 1931, 1941 - 1942, 1946 - 1947, (1955 ?) en 1966. -- 1 omslag

5. Krantenartikelen naar aanleiding van de algemene ledenvergaderingen en de daarin uitgebrachte jaarverslagen, 1931 - 1933, 1956, (ca. 1957 ?) en 1963. -- 1 omslag

8.b. Verslagen van de algemene bestuursvergaderingen, 1932 - 1954. -- 1 omslag

8.c. Verslagen van de algemene ledenvergaderingen, 1933 - 1936, 1940 - 1943 en 1945 - 1949 (1953). -- 1 omslag

8.a. Verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur (dagelijks comité) met convocaties en agenda's; kladden, concepten en doorslagen, 1933 - 1935, 1938 - 1943, 1946 - 1948 en 1953 - 1954. -- 1 omslag
Exemplaren voor directrice Verwaal.

97. Notulen van algemene ledenvergaderingen, 1933, 1940 - 1946, 1952 en 1965 - 1966. -- 1 omslag

1.2 Correspondentie


92. Correspondentie van secretaris-penningmeester Dudok van Heel uit de periode rond de opening van de bibliotheek, september 1928 - juni 1929. -- 1 omslag

127. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij / van de penningmeesters mr. J. Zuur, resp. R. Kok (1951), februari 1952 - februari 1956. -- 1 omslag

14. Brievenboek van uitgaande brieven van het filiaal Lekkerkerk aan de directie te Gouda, 1958 - 1961. -- 1 katern

32. Doorslagen van brieven met voorstellen en mededelingen (met bijlagen) van de directie aan het dagelijks bestuur, oktober 1961 en 1969 - februari 1971. -- 1 omslag

1.3 Jaarverslagen


122. Concepten en gegevens ten behoeve van jaarverslagen, 1932, 1938 - 1940, 1944 - 1947, 1959 en 1967. -- 1 omslag

3. Jaarverslagen, 1933 - 1965, 1967 en 1968; gedrukt en gestencild. -- 1 pak

4. Jaarverslag van de directie over 1937; doorslag -- 1 stuk
Inclusief overzicht van de samenstelling van bestuur, boekencommissie en personen.

98. Jaarveslag over 1944; gestencild. -- 1 stuk
Zie ook voorl. nrs. 3 resp. 122.

1.4 Overige stukken van algemene aard


31. Diverse kladaantekeningen van directrice Verwaal, z.d. -- 1 omslag

28. Diverse krantenartikelen e.d. betreffende het bibliotheekwezen, 1933 - 1971. -- 1 omslag

126. Diverse statistische gegevens, 1936 en 1967 - 1970. -- 1 omslag

12. Stukken betreffende enqûetes, ca. 1938 en z.d. -- 1 omslag

37. Tekst van een inleiding getiteld "Tien jaar praktijk", door directrice Verwaal, gehouden tijdens de bestuursvergadering van 5 januari 1939; met een agenda van deze vergadering. -- 3 stukken
De tekst is in twee versies aanwezig; mogelijk ook inv.nr. 103.

120. "Mededelingen van de openbare leeszaal en bibliotheek te Gouda", 1939 - 1940, 1946 - 1947 en 1949; met enkele bijlagen. -- 1 omslag
Vermoedelijk alles wat verscheen

119. Concept-persbericht (?) over de OB Gouda in de winter 1944/1945, 1945. -- 1 stuk

1. Overzicht van te verrichten werkzaamheden, opgemaakt ca. 1958 ?. -- 1 deeltje

285. Stukken betreffende diverse statistische (o.a. financiële) opgaven aan derden, 1969 en 1973. -- 3 stukken

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.1 Interne organisatie


2.1.1 Oprichting; reglementering; jubilea


91. Krantenknipsels, ingezonden stukken van dr. J.J. Hoogstra en mevr. De Vooys over de wenselijkheid van de oprichting van een bibliotheek, 1918. -- 2 stukken
Uit Dagblad voor Gouda ?

123. Statuten, huishoudelijk reglement en reglement op de de leeszaal, 1919 en (1931 ?); met latere (concept-) wijzigingen, 1931 en 1946, en correspondentie, (1946 en 1957). -- 1 omslag

90. Stukken betreffende het bijeenbrengen van gelden om tot daadwerkelijke oprichting en opening van de bibliotheek te komen, 1925 - 1928. -- 1 omslag

93. Concept-circulaire met uitnodiging voor de opening van de leeszaal, 17 december 1928; met kranteknipsel betreffende de opening, 7 januari 1929. -- 2 stukken

6. Statuten en reglementen; met concepten en correspondentie betreffende wijzigingen, 1928 - 1957. -- 1 omslag
Bevat ook reglementen op de leeszaal e.d.

17. Persberichten in verband met de opening van de leeszaal in 1929; doorslagen. -- 1 omslag

94. Stukken betreffende de actie om de bibliotheek financieel te kunnen behouden, 1930. -- 2 stukken

107. Stukken betreffende de dreigende opheffing in december 1934. -- 3 stukken

108. Persbericht in verband met het eerste lustrum, januari 1934; met kranteknipsel. -- 2 stukken

36. Stukken betreffende de feestelijkheden ter viering van het 10-jarig bestaan van de bibliotheek, 1939. -- 1 omslag

61. Inzending naar aanleiding van de prijsvraag verbonden aan de opvoering van de revue "Boekenland" bij het 10-jarig bestaan, 1939. -- 1 stuk

103. Stukken betreffende de herdenking van het 10-jarig bestaan, 1939. -- 1 omslag
Zie ook voorl.nr. 36 en 37.

189. Stukken betreffende de registratie van de Goudse Vereniging "OLB..." als vereniging zonder economisch doel, september 1940. -- 2 stukken

105. Stukken betreffende het 20-jarig jubileum, 1949. -- 1 omslag

110. Stukken betreffende de opheffing van het correspondentschap Boskoop, 1961 - 1962. -- 3 stukken

125. Ontwerp-statuten (met voorstukken en correspondentie) voor de op te richten Stichting OLB Gouda e.o., (1963), 1965 - 1966. -- 1 omslag

301. Teksten voor de jubileum-tentoonstelling "50 jaar Openbare Bibliotheek Gouda 1929-1979", met schriftelijke reacties / opmerkingen van bezoekers, 1979. -- 1 omslag

302. Programma van het Gouds dichtersfestival ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de bibliotheek, met biografische gegevens van de dichters, gestencild, 1979. -- 1 katerntje

2.1.2 Bestuurlijke organisatie


121. Stukken betreffende bestuursmutaties en overzichten / aantekeningen betreffende de bestuurssamenstelling, 1939 - 1964 (hiaten). -- 1 omslag

141. Brief van de aftredend penningmeester Schat aan zijn opvolger Rutten in verband met de overdracht van zijn functie, 1946. -- 1 stuk

148. Brief van C.H. Hagedorn in verband met zijn benoeming tot lid van de kascommissie, 1954. -- 1 stuk

128. Brief van de aftredende secretaresse aan haar opvolgster, mevr. Lopez Cardoso, in verband met de overdracht van archivalia, 15 juli 1965. -- 1 stuk

2.1.3 Financiën


140. Grosse van de hypotheekakte ad ƒ 10.000 ten gunste van de Spaar- en Hulpbank te Gouda, 1929; met stukken betreffende de aflossing, 1949. -- 3 stukken

146. Overzicht bindkosten 1933, met prognoses voor 1934. -- 1 stuk

131. Financiële overzichten (o.a. begrotingen en rekeningen) e.d., 1935 - 1936, 1938, 1940 - 1946, 1953, 1957 en 1959 - 1968. -- 1 omslag

134. Stukken betreffende subsidies van diverse instanties (excl. gemeente), 1936 - 1961. -- 1 omslag

175. Stukken betreffende het voorstel van het Goudse OB-bestuur tot wijziging van de normering voor de toepassing der Rijkssubsidievoorwaarden, 1938 - 1939. -- 1 omslag

177. Stukken betreffende de financiële relatie met de overheid (in het bijzonder de subsidiëring), 1940 - 1942. -- 1 omslag

138. Diverse financiële stukken, ongeordend, ca. 1940 - 1965. -- 1 omslag

133. Stukken betreffende de financiële positie van de jeugdbibliotheek, ca. 1941. -- 3 stukken

54. Stukken betreffende de financiën van de jeugdbibliotheek, 1941 - 1946; met een krantenknipsel, ca. 1960. -- 1 omslag

102. Stukken betreffende de financiële relatie met het gemeentebestuur, met name in verband met de dreigende opheffing en beperking van de dienstverlening, 1946 - 1962. -- 1 omslag

132. Stukken betreffende de financiële positie van de OB, 1948 en 1952. -- 1 omslag

136. Stukken betreffende hypothecaire geldleningen ten gunste van de gemeente Gouda, resp. ad ƒ 2000 en ƒ 7000 (geelend in 1949) en ƒ 10.000 (geleend in 1953), 1949 - 1969. -- 1 omslag

135. Accountantsrapporten betreffende de jaarstukken, 1949/1950 - 1970. -- 1 pak
1961 ontbreekt.

176. Brief van het CV-bestuur aan de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen inzake subsidiëring, 1954; gedrukt. -- 1 stuk

130. Stukken betreffende de subsidies van de gemeente Boskoop in verband met het filiaal aldaar, 1959 - 1960. -- 2 stukken

145. Stukken betreffende de rijkssubsidie (voornamelijk in verband met de verbetering van de huisvesting), 1963 - 1964 en 1971. -- 1 omslag

142. Diverse financiële aantekeningen van de penningmeester, ca. 1965. -- 2 stukken

147. Code voor de grootboekrekeningen, ca. 1965. -- 1 stuk

179. Brieven van de rijksinspecteur der openbare bibliotheken en van de minister van CRM betreffende de dreigende stopzetting van de rijkssubsidie wegens de ongunstige situatie van de Goudse OB, 1965 - 1966. -- 2 stukken

182. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van en de bevoorschotting op de gemeentelijke subsidie, 1965 - 1976. -- 1 omslag

137. Stukken betreffende de (financiële afwikkeling van de) overdracht van de bezittingen van de Vereniging O.L.B. aan de Stichting Openb. Bibl. en de vroming van het stichtingskapitaal, 1967 - 1968. -- 1 omslag

143. Circulaire van de CV met advies over de gevolgen van de invoering van de BTW voor de openbare bibliotheken, 1968. -- 1 stuk

181. Brieven van B & W inzake de controle van de financiële administratie en het kasbeheer door de afd. financiën ter secretarie, 1968 - 1969. -- 2 stukken

178. Stukken betreffende de berekening en vaststelling van de rijkssubsidie, 1968 - 1976. -- 1 omslag

283. Stukken betreffende de controle van, de toelichting op en de vaststelling van de jaarrekening, 1968 - 1976. -- 1 omslag

180. Stukken betreffende de algemene financiële verhouding met de gemeente Gouda (o.a. krediet in rekening-courant, afwikkeling vorderingen, e.d.), 1973 - 1978. -- 1 omslag

282. Stukken betreffende de eventuele subsidiëring van de Nederlandse Blindenbibliotheek te 's-Gravenhage door de gemeente Gouda via de begroting van de OB Gouda, 1976; afdrukken. -- 3 stukken

284. Stukken betreffende de begroting, 1976 - 1977 en 1979. -- 1 omslag

2.1.4 Gebouwen; hulpmiddelen


202. Stukken betreffende de inrichting van het gebouw Oosthaven 54, 1928. -- 1 omslag

9. Stukken betreffende (de inrichting van) het gebouw Oosthaven 54, o.a., ca. 1939. -- 1 omslag

53. Stukken betreffende het gebouw en de inrichting van de jeugdbibliotheek aan de Keizerstraat, 1939 - 1940 en 1942. -- 1 omslag

201. Stukken betreffende het gebouw Keizerstraat 41 (jeugdbibliotheek), 1939 en 1943. -- 1 omslag

204. Stukken betreffende een andere huisvesting voor de (centrale bibliotheek), 1939 - 1941, 1955, 1956, (1963), 1965; met ontwerp-tekeningen van het Weeshuis-complex, 1962 en 1969. -- 1 omslag

200. Dankbetuiging van het bestuur van de Goudsche Vrouwelijke Vrijwillige Hulp voor het gebruik van het gebouw Oosthaven 54 (vermoedelijk in verband met de evacuatie van oorlogsslachtoffers), 15 juni 1940. -- 1 stuk

13. Stukken betreffende het filiaal Boskoop, 1941 en z.d. -- 1 omslag

206. Offerte voor plaatsing van een schutting in de tuin van Oosthaven 54, 1941 -- 1 stuk

112. Twee circulaires betreffende "leeszaalherstel" (herstel oorlogsschade OB-n), (1945). -- 2 stukken

30. Stukken betreffende de wijziging van een "gesloten" in een "open" bibliotheek, en de daarmee samenhangende verbouwing van het pand Oosthaven 54, 1952 (met aantekeningen, 1952 - 1953). -- 1 omslag

104. Stukken betreffende de verbouwing van de bibliotheek in verband met de inrichting als "open boekerij", 1953. -- 1 omslag

111. Stukken betreffende de eventuele inrichting van filialen, 1954 - 1962 en 1964. -- 1 omslag

99. Stukken betreffende de planning en oprichting (inclusief de financiering door middel van rijkssubsidie en inzamelingsactie) van het filiaal Gouda-Noord aan de Willem de Zwijgersingel (Pauluskerk), 1961 - 1964. -- 1 omslag

205. Kennisgeving van de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen van voorgenomen plaatsing van Oosthaven 54 op de z.g. monumentenlijst, 1963. -- 1 stuk

100. Uitnodiging en gelukwensen voor de opening van het filiaal Gouda-Noord, 1964; met (verm. bijbehorende) foto's. -- 1 omslag

208. Brieven van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente Gouda betreffende de huur van het gebouw Oosthaven 54, 1969. -- 2 stukken

207. Lichtdrukken van bouwtekeningen van de voormalige r.k. kerk aan de Hoge Gouwe ("Gouwekerk"), bladen 1, 3 en 6, van architect C.P.W. Dessing, 1902 (ca. 1970 ?) in verband met de eventuele verbouw tot bibliotheekgebouw. -- 3 stukken

211. Overzicht van de kosten van de opening van de nieuwe vestiging in het weeshuiscomplex; met een verzoek aan het college van regenten van het wees- en aalmoezeniershuis om betaalbaarstelling van zijn aandeel in de kosten, 1973; doorslagen. -- 2 stukken

209. Informatie voor wethouder Houdijk (als bestuurslid) van architect W. Stam inzake zijn eventueel honorarium en voorbeeld-werkzaamheden elders in verband met de plannen voor de bouw van een filiaal in Bloemendaal, 1975; afdrukken. -- 3 Stukken

212. Brief van Océ-Nederland BV met bevestiging van de huur van een fotokopieerapparaat, 1975. -- 1 stuk

210. Financiële stukken betreffende de ingebruikneming van het filiaal Korte Akkeren, 1977. -- 2 stukken

2.1.5 Personeel


257. Diverse stukken betreffende personeelsleden, ca. 1928 - 1965 en 1970 - 1971; ongeordend. -- 1 omslag
Te splitsen in "personeelsformatie algemeen" en diverse PD 's.

2. Stukken betreffende het personeel, z.d. (ca. 1930) - 1962. -- 1 omslag

256. Instructies voor diverse personeelsleden, 1931 en ca. 1940. -- 1 omslag

260. Werkrooster, 1939, en vakantierooster, 1940. -- 2 stukken

106. Stukken betreffende het tekenen van de z.g. Ariër-verklaring door bestuursleden, oktober 1940. -- 2 stukken

113. Stukken betreffende een in Gouda te houden "Kinderbibliotheekdag" (voor personeel jeugdbibliotheken), maart - april 1940. -- 2 stukken

250. Stukken betreffende conflicten met het concierge-echtpaar, 1940 - 1941. -- 1 omslag

251. Stukken betreffende maatregelen in verband met Joods personeel, 1940 - 1942. -- 4 stukken

26. Gedicht van bibliotheek-assistente mej. Van Reenen ter gelegenheid van de aan het personeel toegekende gratificatie in verband met de ontoereikende salarissen, december 1945; doorslag. -- 1 stuk

114. Stukken betreffende de verkrijging van Zwitserse horloges voor leeszaal- personeel, 1948. -- 3 stukken

261. Algemene arbeidsvoorwaarden en diverse rechtspositionele regelingen, 1964 - 1970. -- 1 omslag
Grotendeels vernietigbaar.

259. Overzichten van de personeelsformatie, deels met salarisgegevens, 1968 - 1970. -- 1 omslag

262. Brief van de afd. personeelszaken ter secretarie met voorstel inzake de eventuele overnemning van de salarisadministratie, 1970. -- 1 stuk

2.1.6 Relatie met landelijke en provinciale bibliotheekorganisaties (met name CV, NBLC)


186. Statuten en huishoudelijk reglement van de Bond van R.K. Openb. Leeszalen en Bibliotheken in Nederland; gedrukt, (ca. 1923 ?). -- 1 stuk

188. Stukken betreffende het voorstel van het Goudse OB-bestuur tot vorming van een vereniging van besturen van Algemene OLB-en, 1939. -- 1 omslag
Zie ook voorl.nr. 175.

185. Stukken betreffende de relatie tot de Bond van Openbare Leeszalen en Bibliotheken in Zuid-Holland, 1939 - 1946. -- 1 omslag

190. Doorslag van een brief aan het bestuur van de CV, met mededeling dat geen oorlogsschade aan gebouw en boeken is geleden, 6 juni 1940. -- 1 stuk

187. Circulaires van de CV (doorgaans over meerdere onderwerpen, of huishoudelijke zaken de CV betreffende), 1941 - 1944 en 1952 - 1955. -- 1 omslag

116. Convocatie met bijlagen voor een ledenvergadering van de CV en de Werkgeversorganisatie Bibliotheekwezen, februari 1970. -- 1 omslag

2.1.7 Samenwerking met andere instellingen en organisaties


115. Bedankbrief van de Nutsspaarbank te Gouda in verband met het 100-jarig bestaan, 1957. -- 1 stuk

281. Begroting voor het uitgeven van een gezamelijke wijkkrant voor Korte Akkeren, 1977. -- 1 stuk

2.2 Externe taakuitoefening


2.2.1 Lidmaatschap; contributie
Inclusief folders / algemene informatie voor potentiële gebruikers.


15. Folders met informatie over dienstverlening van de bibliotheek, ca. 1930 - 1969; met originele fotootjes behorend bij de folder van ca. 1961. -- 1 omslag

20. Inzendingen voor een prijsvraag, waarbij gevraagd werd een reclame-slagzin voor gebruik van de OB Gouda te bedenken; met stukken betreffende de beoordeling (?), 1935. -- 1 omslag

19. Propagandamateriaal van andere openbare bibliotheken, ca. 1935 - 1937. -- 1 omslag

11. Stukken betreffende de contributie(betaling), ca. 1935, 1959 en 1961. -- 3 stukken

18. Stukken betreffende (de aanschaf van) propagandamateriaal, vnl. ca. 1938 - 1939. -- 1 omslag

27. Twee briefkaarten, gericht aan (Rotterdamse ?) geëvacueerden, 16 mei 1940. -- 2 stukken
Kennelijk onbestelbaar; het bibliotheekgebouw diende blijkbaar voor de opvang van geëvacueerden.

149. Stukken betreffende de invordering van achterstallige contributies, 1940 - 1942 en 1947 - 1951. -- 1 omslag

149.b. Stukken betreffende het verloten van boeken onder "snelle" contributiebetalers, 1941. -- 1 omslag

7. Stukken betreffende het niet terugbezorgen van boeken, 1943. -- 2 stukken

29. Overzicht van aanwezige boeken betreffende de Tweede Wereldoorlog, ca. 1959. -- 1 deeltje

109. Doorslag van een circulaire aan de leden van het correspondentschap Waddinxveen inzake de overgang naar de Centrale Bibliotheek voor het platteland van Zuid-Holland, 1959. -- 1 stuk

124. Brief van mevr. J.M. Stam te Gouda waarbij zij haar lidmaatschap van de bibliotheek opzegt in verband met de door de nieuwe directrice ingetrokken "privileges", 13 september 1961. -- 1 stuk

144. Stukken betreffende de hoogte van de contributie, 1961. -- 2 stukken

24. Concept-reglement voor collectieve abonnementen ten behoeve van het gewoon lager onderwijs, ca. 1969. -- 1 stuk

2.2.2 Algemeen; collectievorming; uitlening


155. (Systematische ?) catalogus van de bibliotheek van het onderwijs- arrondissement Gouda; gedrukt, ca. 1920. -- 1 katern
Deze bibliotheek vromde grotendeels de basis van het boekenbestand waarmee de OB in 1929 begon.

70. Verslagen van de vergaderingen van de boekencommissie, 1928 - 1938. -- 1 omslag
Met convocaties e.d.; afschriften (bestemd voor de directie).

10. Stukken betreffende de bruikleen van de "Volksleesbibliotheek" van het departement Gouda van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1930. -- 1 omslag

156. Circulaire van de CV inzake uiterste zorgvuldigheid bij de uitlening van boeken in verband met onzedelijke of godslasterlijke passages, 1930. -- 1 stuk

43-44. (Systematische) catalogi van de jeugdbibliotheek. -- 2 deeltjes

71. "Regeling van de werkwijze door de Directie en de Boekencommissie voor het aankopen van boeken", ca. 1931 (?); gestencild. -- 1 stuk

78. Stukken betreffende de aanschaf van nationaal-socialistische periodieken ten behoeve van de leeszaal, 1933 en 1940 - 1941. -- 1 omslag
Voornamelijk afschriften van / door het bestuur gevoerde correspondentie, zie inv.nr. 152.

152. Stukken betreffende de aanschaf van nationaal-socialistische en Duitse periodieken, 1934 en 1940 - 1941. -- 1 omslag
Zie ook voorl.nr. 78.

45. "Voorlezen - voordragen"; keuze-catalogus uit het boekenbezit van de OLB, 1937; gestencild. -- 1 katern

150. Diverse stukken betreffende aanschaffingen, 1937 - 1946. -- 1 omslag
Betreft o.a. aanbod boeken NSB-ers via Rechtsherstel.

72. Aantekeningen van de directie in verband met eventuele aanschaffingen ?, 1937 en ca. 1948. -- 2 stukken

41. (Systematische) keuze-catalogus voor lezers van 16 - 18 jaar, 1938; met enkele aanvullingen in handschrift; gestencild. -- 1 bandje

157. Stukken betreffende de verontrusting van met name confessionele zijde over de aanschaf van bepaalde "voorbehouden" boeken, (1938), 1939. -- 1 omslag
Zie ook voorl.nr. 151.

42. Supplement op inv.nr. 41; gestencild, z.d. -- 1 katern

56. Concept-schema voor de indeling van de afdeling (jeugd)studieboeken, ca. 1939. -- 1 stuk

101. Circulaire met oproep om mee te doen met een actie ten behoeve van de aanschaf van een WP-encyclopedie, 1939. -- 1 stuk

151. Brief van de directrice met voorstel enkele "voorbehouden" boeken niet in de gedrukte catalogus op te nemen, 1939. -- 1 stuk

40. Systematische catalogus, 1939; met bijgebonden supplement, 1939 - 1941; gedrukt. -- 1 bandje
Met alfabetische index op auteursnamen.

76. Stukken betreffende de inlevering van "verboden boeken", 1940 - 1941. -- 1 omslag

153. Stukken betreffende de door de Duitse autoriteiten verboden boeken, 1940 - 1941. -- 1 omslag

75. Richtlijnen inzake en lijsten van door de Duitse autoriteiten verboden boeken, toegezonden door de commissaris van politie, 1940 - 1944. -- 1 omslag

55. Opgave (aan de boekencommissie ?) van jeugdboeken die geschikt zijn om aan te schaffen; minuut, 1941. -- 1 stuk

77. Lijst van "verboden boeken", opgemaakt na de bevrijding, ca. 1945 ? -- 1 katern

149.a. Stukken betreffende niet-teruggebrachte / beschadigde boeken, 1945. -- 1 omslag

154. Brief van B & W van Gouda met aanbod om de z.g. "bibliotheek gemeente- personeel", gevormd door de NSB-burgemeester, over te dragen; met auteurs-catalogus van deze bibliotheek. -- 2 stukken

73. Begeleidende brief bij toezending van een schenking boeken door het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, 1948. -- 1 stuk

79. Krantenknipsel uit de Goudsche Courant betreffende een eventueel abonnenment op De Waarheid, 1952. -- 1 stuk

74. Brieven van boekhandel Fa. Boucher in Den Haag betreffende de aanschaf van boeken, 1959. -- 3 stukken

80. Mededeling van de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam dat een roman in beslag is genomen, 1959. -- 1 stuk

81. Circulaire van G.A.W.J.O.E. Paris, voorzitter van de vereniging, met oproep om boeken aan de bibliotheek af te staan ter gelegenheid van het sinterklaasfeest, 1960. -- 1 stuk

2.2.3 Leeszaal; studiezaal


2.2.4 Educatieve projecten
Inclusief boekenweek.


23. Diverse stukken betreffende eigen (boekenweek) aktiviteiten en medewerking aan de Erasmus-tentoonstelling, 1934 - 1940 en 1975. -- 1 omslag

21. Stukken betreffende de prijsvraag in het kader van de Boekenweek, 1935. -- 1 pak
De inzendingen van de niet-prijswinnaars zijn m.i. te vernietigen.

60. Stukken betreffende de prijsvraag in het kader van de boekenweek, 1935. -- 1 omslag

22. Stukken betreffende gezamenlijk met de Volksuniversiteit georganiseerde Wereldbibliotheek-tentoonstellingen, 1935 - 1938. -- 1 omslag

16. Propagandamateriaal ter gelegenheid van een boekenweek, ca. 1938. -- 1 stuk

129. Diverse stukken betreffende externe / educatieve aktiviteiten, 1940 en 1945. -- 4 stukken

25. Formulieren voor de beantwoording van een prijsvraag (?) of examen (?) aan de hand van jeugdboeken, z.d. -- 1 omslag

62. "De zingende viool"; tekst van een (uit te voeren ?) toneelstuk, z.d. -- 1 stuk

63. Stukken betreffende de feestelijkheden rond de opening van de boekenweek, met krantenknipsel en foto's, oktober - november 1960. -- 1 omslag

64. Stukken betreffende feestelijkheden ter gelegenheid van de kinderboekenweek, 1961. -- 2 stukken

88. Tekst-/fotobladen van de tentoonstelling "Kleine dorpen in Zuid-Holland", gehouden 16 januari 197. - 10 februari 197. ? -- 1 omslag
portef. A-formaat

87. Stukken betreffende het scholenprojekt "Gastarbeid", in samenwerking met het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis en de stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers Rijn en Lek (1975 - 1976), 1977. -- 1 omslag

89. Schriftelijke reacties / opmerkingen van bezoekers aan de tentoonstelling "Wat lees ik in welke krant"?" (betreffende aktuele berichten rond de RAF en de Baader-Meinhof-groep in Duitsland en Nederland), december 1977. -- 1 omslag

82. Stukken betreffende het project "Slapen" (tentoonstelling "Naar bed, naar bed, zei Duimelot") in samenwerking met o.a. het stedelijke museum Het Catharina Gasthuis, 1977 - 1978. -- 1 pak

83. Foto's en teksten gebruikt bij (een onderdeel van) het project "Slapen", 1978. -- 1 omslag
portef. A-formaat

84. Boekenlijsten en uittreksels van boeken voor 10-en 12-jarigen resp. 12- en 15-jarigen, met vragen / opdrachten, in het kader van het project "Slapen", 1978. -- 1 omslag

85. Werkstuk gemaakt door enkele klassen van de scholengemeenschap voor beroepsonderwijs De Rietgors in het kader van het project "Slapen", 1978. -- 1 omslag
portef. A-formaat

86. Schriftelijke reacties / opmerkingen van bezoekers aan de tentoonstelling in het kader van de Goudse vrouwen-manifestatie ("Vrouwenemancipatie"), 1978. -- 1 omslag

303. Stukken betreffende de tentoonstelling "Mensenrechten in Chili", augustus 1979. -- 3 stukken

304. Stukken betreffende de tentoonstelling in het kader van de Vredesweek, juli - oktober 1979. -- 4 stukken

305. Stukken betreffende de tentoonstelling = Bevrijding!? in het kader van de 5 mei-herdenking, 1979 - 1980. -- 1 omslag

2.2.5 Bibliotheekvoorzieningen voor bijzondere groepen


118. Stukken betreffende de acties van het comité ten behoeve van de oprichting van een jeugdbibliotheek, 1938 - 1939. -- 1 omslag

52. Stuk betreffende de opening van de jeugdbibliotheek, november 1939. -- 1 stuk

117. Brieven van Mien Labberton, D.A. Cramer-Schaap en A. Viruly aan mevrouw Rijksen (voorzitster ? van het damescomité jeugdbibliotheek ?) in verband met haar verzoeken om (financiële) steun bij de oprichting van een jeugdbibliotheek, februari - maart 1939. -- 3 stukken

3 Te vernietigen stukken


139. Stukken betreffende verzekeringen, 1939 - 1960; ongeordend. -- 1 omslag

252. Stukken betreffende pensioenregeling, pensioenfonds, c.a. 1943 en 1950 - 1960. -- 1 omslag

258. Diverse stukken betreffende salaris- en rechtspositieregelingen, 1946 - (1962). -- 1 omslag

203. Stukken betreffende de verklaring ex art. 1, lid 6, van de Woonruimtewet, 1947 en 1957. -- 4 stukken

254. Salarisschalen e.d. en arbeidsregister, 1947 en 1964. -- 1 omslag

253. Stukken betreffende afrekeningen met de bedrijfsvereniging 1956 - 1960. -- 1 omslag

255. Stukken betreffende nieuwe salarisregelingen voor bibliotheekpersoneel, 1966 - 1970. -- 1 omslag