269 -- Gouda -- Openbare werken 1815-1948

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door J.A. de Jong (2006), M.N.J. Lucassen (2008)

1 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN FABRICAGE / DE GEMEENTEBOUWMEESTER


700-702. Notulen van de vergaderingen van de commissie van fabricage, 1815-1826. -- 3 delen

703-708. Ingekomen stukken van de commissie van fabricage, 1815-1844. -- 4 pakken, 2 banden

709-713. Afschriften van uitgaande stukken van de commissie van fabricage, 1815-1851. -- 4 delen, 1 pak

757. Lijsten van defecten aan kaaimuren en gevels van huizen, 1816-1835. -- 1 omslag

756. Stukken betreffende het herstel van de kaaimuur voor het huis van A. Blanken Jzn., 1817. -- 1 dossier

758. Stukken betreffende de straatverlichting, 1817-1843. -- 1 omslag

759. Overzicht van de organisatie en het materieel van de brandweer, 1826. -- 1 deel

714. Stukken betreffende de liquidatie van de commissie's van de waterschappen, 1844 en z.d. -- 1 omslag
Bij raadsbesluit van 13 okt. 1835 werd het beheer van de waterschappen opgedragen aan de dienst van fabricage.

742-754. Ingekomen stukken van de commissie van fabricage, 1847 - 1872. -- 13 pakken

715-741. Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de fabricage, 1847-1875. -- 27 pakken

755. Brievenboek, 1859 - 1872. -- 1 band

760-854. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van de gemeentebouwmeester, 1867- 1896, 1900-1922. -- 95 pakken
Tot en met 1919 per jaar een register van ingekomen stukken bij de stukken zelf gevoegd.

858-872. Diverse opgaven betreffende de begroting van de gemeentebouwmeester, 1905-1919 -- 15 pakken

856-857. Registers van brieven aan en van B&W, aangelegd door de gemeentebouwmeester, 1920-1927. -- 2 delen

855. Register van ingekomen en verzonden brieven, aangelegd door de gemeentebouwmeester, 1922, 1923. -- 1 deel

2 DOSSIERARCHIEF VAN DE DIENST OPENBARE WERKEN


2.02 Samenstelling en inrichting van het gemeentebestuur: kabinetszaken


648. Kabinet, 1934 - 1945. -- 1 omslag

2.03 Ambtenaren


2.03.01 Ambtenaren (algemeen)


1. Ambtenaren, 1946 - 1948. -- 1 omslag

2.03.02 Rechtspositie


12-16. Personeel (algemeen), 1916 - 1948. -- 1 pak, 4 omslagen

654-655. Personeel. Georganiseerd overleg, 1921 - 1939. -- 2 pakken

17. Georganiseerd overleg werklieden, 1923 - 1948. -- 1 pak

8-11. Gemeente-ambtenaren, 1928 - 1940. -- 3 pakken, 1 omslag

2-3. Gemeente-ambtenaren, 1941 - 1945. -- 2 omslagen

4. Werklieden havendienst, 1946 - 1948. -- 1 omslag

5. Ambtenaren. Werklieden reinigingsdienst, 1946 - 1948. -- 1 omslag

6. Ambtenaren. Werklieden plantsoenendienst en straatmakers, 1946 - 1948. -- 1 omslag

7. Werklieden gemeentewerken, 1946 - 1948. -- 1 omslag

2.03.03 Personeel (algemeen)


653. Personeel (algemeen), 1935 - 1942. -- 1 pak

2.03.04 Wedden en toelagen


21. Lonen en salarissen personeel (algemeen), 1915 - 1933. -- 1 pak

18-20. Ambtenarenwedden en -toelagen, 1929 - 1948. -- 2 omslagen, 1 pak

2.03.05 Pensioenwet


28-29. Pensioen personeel marktwezen, reinigings- en ontsmettingsdienst, 1917 - 1941. -- 1 pak, 1 omslag

30. Personeelszaken diversen, 1924 - 1954. -- 1 pak

27. Inkoop pensioenen, 1928 - 1939. -- 1 omslag

22. Pensioenen (gepensioneerde gemeente-ambtenaren, pensioenwet), 1928 - 1940. -- 1 omslag

24-26. Pensioengrondslagen en mutaties, 1928 - 1948. -- 3 omslagen

23. Pensioenwet, 1942 - 1943. -- 3 stukken

31. Gemeentelijke dienst voor sociale zaken. Pensioenregistratie van personeel ingezet bij de dienst uitvoering werken (DUW) (werkverschaffing) "De Bietenbouwers", 1952 - 1953. -- 1 pak

2.04 Handelingen en benodigdheden van de dienst


2.04.01 Aanbestedeingen, leveranties, uitbesteed werk


40. Rapport van de Commissie voor openbare werken inzake het onderzoek naar de resultaten van het uitvoeren van werken in eigen beheer door de dienst van gemeentewerken, 1928 - 1930. -- 1 deeltje

37-39. Aanbestedingen en leveringen, 1928 - 1937. -- 2 pakken, 1 omslag

33. Opgave uitgevoerde werken, 1928 - 1940. -- 1 omslag

32. Leveren van technisch advies door ir. B.A. Verheij (directeur technisch adviesbureau, 1931. -- 1 stuk

41. Verstrekken van opdrachten aan het buitenland (transfermoratorium), 1933 - 1934. -- 1 omslag

42-51. Leveringen, 1933 - 1945. -- 5 pakken, 5 omslagen

35-36. Aanbestedingen, 1938 - 1945. -- 2 omslagen

2.04.02 Intergemeentelijke samenwerking


34. Oprichting inter-gemeentelijke aannemersmaatschappij, 1948. -- 2 stukken

2.06 Gemeente-eigendommen


2.06.01 Gemeente-eigendommen (algemeen)


52-54. Gemeente-eigendommen, 1928 - 1948. -- 2 omslagen, 1 pak

680-681. Schaderapporten aan gemeente-eigendommen, 1931 - 1939. -- 2 omslagen

56. Huur, verhuur, ruil, aan- en verkoop van grond, 1946 - 1947. -- 1 omslag

2.06.02 Verzekeringen


60. Verzekeringen (algemeen), 1926 - 1938. -- 1 pak

57. Verzekering brand, inbraak, glas, storm, rijwiel, 1929 - 1940. -- 1 omslag

58-59. Verzekeringen, 1929 - 1945. -- 2 omslagen

2.06.03 Gemeentegebouwen


96. Musea, 1921 - 1947. -- 1 omslag

103. Bestek en voorwaarden met betrekking tot de bouw van een garage en de verbouwing van de asschuur aan de Vest, 1921 - 1948. -- 1 omslag

62. Gemeentegebouwen (algemeen), 1922 - 1947. -- 1 omslag

86. Veemarktgebouwen, 1923 - 1948. -- 1 pak

61. Molen "De Rode Leeuw" aan de Vest, 1925 - 1938. -- 4 stukken

115. Openbaar slachthuis, 1925 - 1940. -- 1 omslag

77. Aankoop gemeente-gebouwen, 1928 - 1940. -- 1 omslag

91. Toren, klok, uurwerk, carillon, 1928 - 1940. -- 1 omslag

110. Gebouw van Bouw- en Woningtoezicht Spieringstraat, 1928 - 1940. -- 1 omslag

114. Voormalige ULO-school (Leger des Heils) aan de Turfmarkt, 1928 - 1940. -- 1 omslag

112-113. Gebouw werkinrichting, 1928 - 1943. -- 2 omslagen

116-117. Arbeidsbureau (voorheen bank van lening), 1928 - 1943. -- 2 omslagen

83-84. Gymnasium, 1928 - 1944. -- 2 omslagen

89-90. Waag, 1928 - 1944. -- 2 omslagen

98-99. De Moriaan, 1928 - 1944. -- 2 omslagen

63-67. Gemeentegebouwen, 1928 - 1945. -- 1 pak, 5 omslagen

104-106. Gebouw stadserf, 1928 - 1945. -- 3 omslagen

72-76. Raadhuis, 1928 - 1948. -- 5 omslagen

107. Bouw van een brandweerkazerne met toebehoren, 1929 - 1930. -- 1 omslag

108. Wederopbouw stadserf, 1929 - 1930. -- 1 pak

118-119. Librije, 1929 - 1940. -- 2 omslagen

81. Kantongerecht Arti Legi, 1929 - 1940. -- 1 omslag

109. Aanschaf en plaatsing benzinepomp aan de Nieuwehaven, 1930. -- 1 omslag

69-70. Centrale verwarming raadhuis, 1930, 1935. -- 1 pak, 1 omslag

92-94. St.-Janstoren, 1933 - 1948. -- 2 omslagen, 3 stukken

71. Aanleg centrale verwarming stadhuis, 1937. -- 1 pak

78. Aankoop en onteigening percelen tunnelplan, 1937 - 1939. -- 1 omslag

100. Museum (voorheen bestedelingenhuis), 1938 - 1940. -- 1 omslag

79-80. Verkoop gemeente-gebouwen, 1938 - 1943. -- 2 omslagen

85. Bouw nieuw gymnasium, 1939 - 1940. -- 1 omslag

82. Kantongerecht, 1941 - 1944. -- 1 omslag

102. Museum Catharina Gasthuis, 1941 - 1945. -- 1 omslag

111. Spieringstraat 113, 1941 - 1945. -- 1 omslag

120. Gebouwen van de gemeentelijke reinigingsdienst, 1943 - 1945. -- 1 omslag

101. Museum Catharina Gasthuis (algemeen), 1945. -- 1 omslag

55. Dienstgebouw aan de Markt, 1946. -- 1 omslag

87. Kazerne veemarkt, 1946 - 1948. -- 1 omslag

88. Veemarkt-restaurant, 1946 - 1948. -- 1 omslag

97. De Moriaan (algemeen), 1946 - 1948. -- 1 omslag

68. Revisietekeningen centrale verwarming en ventilatie van het raadhuis, 1947 - 1953. -- 1 omslag

95. St.-Janstoren en carillon, 1948. -- 3 stukken

2.06.04 Gemeentegrond algemeen


121-123. Gemeentegrond, 1928 - 1944. -- 3 omslagen

699. Situatietekeningen behorende bij de aankoop, overneming en ruiling van grond, 1931 - 1940, 1941, 1946, 1962 en z.d. -- 1 omslag

124. Huur, verhuur, ruil, verpachting, aan- en verkoop, 1946 - 1948. -- 1 omslag

2.06.04.02 Aankoop


129. Aankoop grond, 1925 - 1927. -- 1 omslag

125-128. Aankoop, overneming en ruiling van grond, 1928 - 1943. -- 1 pak, 3 omslagen

130. Aankoop, overnemen en ruilen van gemeentegebouwen, 1941 - 1944. -- 1 omslag

2.06.04.03 Verkoop


131-139. Verkoop grond, 1925 - 1945. -- 3 pakken, 6 omslagen

2.06.04.04 Verhuur, verpachting


149. Huur en verhuur, 1920 - 1935. -- 1 omslag

151. Erfpacht, 1925 - 1926. -- 1 omslag

150. Huur en verhuur van gemeente-woningen, 1925 - 1936. -- 1 omslag

152. Recht van overpad, 1925 - 1947. -- 1 omslag

147. Loodsen fa. Vingerling & Zn., 1927 - 1929. -- 1 omslag

148. Oprichten mobilisatie-magazijn, 1927 - 1929. -- 1 omslag

140-146. Verhuur, verpachting en overige rechtshandelingen, 1928 - 1945. -- 1 pak, 6 omslagen

2.06.04.06 Bijzondere situaties


154-156. Gerioleerde grond, 1928 - 1945. -- 3 omslagen

157-158. Stoepen, 1928 - 1945. -- 2 omslagen

153. Verkoop, verhuur en uitpad gedempte Jan Verzwolle-wetering, 1936 - 1939. -- 1 omslag

2.06.04.07 Industrieterreinen


161. Maken industrieterrein aan de Gouwe, 1931 - 1948. -- 1 pak

159. Gemeentegrond; industrieterreinen, 1941 - 1945. -- 1 omslag

160. Industrieterrein, 1947 - 1948. -- 1 omslag

2.07 Belastingen en heffingen


162. Tollen, 1929 - 1939. -- 1 omslag

2.08 Financiën


163-165. Schadevergoeding wegens vernieling van gemeente-eigendommen, 1940 - 1948. -- 2 omslagen, 1 pak

166. Gemeentefinanciën, 1941 - 1945. -- 1 omslag

2.09 Politie, justitie, openbare orde en zedelijkheid


2.09.01 Gebouwen


170. Voormalig politiebureau, 1927 - 1947. -- 3 stukken

171. Arrestantenlokalen, 1928 - 1929. -- 1 omslag

167-169. Politiebureau, 1928 - 1945. -- 3 omslagen

2.09.02 Woonwagens


172. Woonwagenkamp, 1930 - 1938. -- 1 omslag

2.10 Openbare veiligheid en brandweer


2.10.01.01 Brandweer (algemeen)


672-675. Balansen en jaarrekeningen van de brandweer, 1913 - 1947. -- 4 omslagen

656-665. Brandweercorrespondentie (algemeen), 1921 - 1931, 1935 - 1949. -- 5 omslagen, 5 pakken

666. Correspondentie betreffende de brand van de brandweerkazerne, 1929. -- 1 omslag

671. Jaarverslagen van de brandweer, 1929 - 1946. -- 1 pak

679. Rapporten inzake de brandbeveiliging bij diverse Goudse bedrijven, 1941. -- 1 pak

652. Correspondentie van de brandweer met de administrateur van gemeentewerken, 1946. -- 1 pak

698. Rapporten inzake de brandbeveiliging bij de genie aan de IJssellaan (concept), en bij horecabedrijven (doorslag), z.d. (ca. 1946). Met algemene veiligheidsvoorschriften voor vermakelijkheden en bioscoopvoorstellingen, 1946 en z.d. -- 1 omslag

2.10.01.02 Brandweermateriaal


696. Stukken betreffende nieuw brandweermateriaal, 1926 - 1930. -- 1 pak

668. Correspondentie betreffende de aanschaf van nieuw brandweermateriaal, 1930. -- 1 pak

677. Correspondentie betreffende brandkranen, 1930. -- 1 omslag

2.10.01.03 Brandweerpersoneel


669-670. Brandweerpersoneel, 1928 - 1948. -- 2 pakken

676. Correspondentie betreffende de oprichting van de brandweervereniging "Steeds Paraat", 1936. -- 1 omslag

697. Stukken betreffende brandweerwedstrijden voor de kring Gouda, 1946. -- 1 omslag

2.10.02 Alarmeerinrichtingen


667. Correspondentie betreffende de aanschaf van een nieuwe alarminstallatie, 1929. -- 1 omslag

2.12 Wegen, verkeer en vervoer


2.12.01 Verkeer te land (algemeen). Verkeersregeling


649. Los- en laadploegen, 1942 - 1943. -- 1 omslag

179. Bruggen, sluizen en tunnels, 1946 - 1947. -- 1 omslag

173-174. Straten, dijken, 1946 - 1948. -- 2 pakken

2.12.02.01 Wegen (algemene dossiers)


184-191. Wegen (algemeen), 1928 - 1948. -- 1 pak, 7 omslagen

180-183. Tunnelplan, 1928 - 1942. -- 3 pakken, 1 omslag

192. Bouwplan Nieuwveld & Co achter de Krugerlaan, 1929 - 1937. -- 1 omslag

193-195. Stratenplan Zanen - Vingerling, 1931 - 1941. -- 2 pakken, 3 stukken

196. Verkeersweg door Gouda: Singelplan, 1934 - 1941. -- 1 pak

176. Straatweg Gouda - Bodegraven (Bodegraafsestraatweg en Graaf Florisweg), 1946 - 1948. -- 1 omslag

2.12.02.02 Wegen (afzonderlijke dossiers)


224. Jaagpad, 1928. -- 1 omslag

233. Kruidenierstraat (Regulierenhof), 1928. -- 1 omslaag

249. Regentesseplantsoen, 1928. -- 2 stukken

219. Herenstraat, 1928 - 1930. -- 1 omslag

221. Hiëronymus van Alphenstraat, 1928 - 1932. -- 1 omslag

201. Boelekade, 1928 - 1935. -- 1 omslag

198. Blekerssingel, 1928 - 1936. -- 1 omslag

230. Kleiweg, 1928 - 1936. -- 1 omslag

250. Ridder van Catsweg, 1928 - 1936. -- 1 omslag

252. Spieringstraat, 1928 - 1936. -- 1 omslag

232. Krugerlaan, 1928 - 1937. -- 1 omslag

209. Derde Kade, 1928 - 1938. -- 1 omslag

226. Kattensingel, 1928 - 1938. -- 1 omslag

268. Zwarteweg (Gouda), 1928 - 1938. -- 1 omslag

251. Snoystraat, 1928 - 1940. -- 1 omslag

204-205. Burgemeester Martenssingel, 1928 - 1941. -- 2 omslagen

247-248. Prins Hendrikstraat, 1928 - 1934, 1942. -- 1 omslag, 3 stukken

215-216. Goudsche Rijpad, 1928 - 1943. -- 2 omslagen

197. Achter de Vismarkt, 1929. -- 3 stukken

212. Geuzenstraat, 1929. -- 1 omslag

210. Eerste Kade, 1929 - 1930. -- 1 omslag

262. Verlorenkost 1929 - 1930. -- 1 omslag

241-242. Nieuwehaven, 1929 - 1940. -- 2 omslagen

207-208. Crabethstraat, 1929 - 1944. -- 2 omslagen

231. Korte Noodgodssteeg, 1930. -- 1 omslag

267. Westerkade, 1930. -- 1 omslag

263-264. Voorwillens, 1930 - 1940, 1942 - 1945. -- 2 omslagen

202. Bosweg, 1931. -- 4 stukken

240. Naaierstraat, 1932 - 1933. -- 4 stukken

254. Steinkade, 1932 - 1933. -- 1 omslag

257-258. Veerstal, 1932 - 1933, 1939 - 1940. -- 2 omslagen

269-270. Zwarteweg of Brugweg (Waddinxveen), 1932 - 1936, 1942. -- 1 omslag, 4 stukken

206. Constantijn Huygensstraat, 1933 - 1934. -- 1 omslag

236-237. Lethmaetstraat, 1933 - 1937, 1941. -- 1 omslag, 3 stukken

217-218. Graaf Florisweg, 1933 - 1942. -- 2 omslagen

234. Lange Tiendeweg, 1934. -- 3 stukken

245. Onder de Boompjes, 1934 - 1936. -- 1 omslag

253. Spoorwegstraat, 1934 - 1938. -- 1 omslag

203. Burgvlietkade, 1934 - 1940. -- 1 omslag

246. Oosthaven, 1934 - 1940. -- 1 omslag

228-229. Klein Amerika, 1934 - 1941. -- 2 omslagen

222-223. Van Itersonlaan, 1934 - 1943. -- 2 omslagen

235. Lazaruskade, 1935. -- 2 stukken

238. Markt, 1935 - 1939. -- 1 omslag

225. Karnemelksloot, 1935 - 1940. -- 1 omslag

243-244. Noothoven van Goorstraat, 1935 - 1943. -- 2 omslagen

211. Fluwelensingel, 1936. -- 2 stukken

213. Gouwekade (voetpad), 1938 - 1940. -- 1 omslag

266. Westhaven, 1939. -- 4 stukken

199-200. Bodegraafsestraatweg, 1939 - 1945. -- 2 omslagen

220. Hoogstraat, 1940. -- 1 omslag

259-261. Veerstallen, 1940 - 1943. -- 1 pak, 2 omslagen

214-(). Goudkade, 1941. -- 2 stukken

255. Van Swietenstraat, 1941. -- 2 stukken

256. Turfmarkt, 1941. -- 1 omslag

227. Keizerstraat, 1942. -- 3 stukken

265. Wachtelstraat, 1942. -- 1 omslag

239. Moordrechtse Tiendweg, 1942 - 1943. -- 1 omslag

175. Stationsplein, 1948. -- 1 omslag

2.12.02.03 Bestrating


272-284. Bestratingen van wegen, 1928 - 1945. -- 4 pakken, 9 omslagen

271. Goudalite, 1931. -- 1 omslag

177. Bestratingen, 1947. -- 1 omslag

2.12.03 Spoorwegen


285. Spoorwegen, 1928 - 1939. -- 1 omslag

286. Uitbreiding station, 1929 - 1939. -- 1 omslag

2.12.04 Autobusdiensten


287. Bushalte Achter de Waag, 1926 - 1948. -- 1 pak

2.12.05 Havens


291. Havenmeester, 1928 - 1939. -- 1 omslag

289-290. Havenpersoneel, 1929 - 1945. -- 2 omslagen

288. Havendienst (algemeen), 1946 - 1948. -- 1 omslag

2.12.06 Kaden


292. Waterwerken (algemeen) en dempen van sloten, 1923 - 1947. -- 1 omslag

293-296. Onderhoud kaden en beschoeingen, 1928 - 1945. -- 3 omslagen, 1 pak

178. Onderhoud kaden en grachten, 1946 - 1948. -- 1 omslag

2.12.07 Grachten en vaarten


297-298. Onderhoud grachten, 1928 - 1941. -- 2 omslagen

299. Aankoop grachten, 1940. -- 1 omslag

300. Overneming grachten, 1942 - 1943. -- 1 omslag

2.12.08 Overzetveren


301. Veerpont Gouda - Gouderak, 1923 - 1938. -- 1 omslag

302-303. Overzetveren, 1929 - 1945. -- 2 omslagen

2.12.09 Bruggen


320-321. Tiendewegbrug, 1925 - 1935, 1942 - 1944. -- 1 omslag, 3 stukken

304-308. Bruggen (algemeen), 1925 - 1945. -- 5 omslagen

319. Brug Ridder van Catsweg, 1928. -- 1 omslag

330. Brug Bloemendaalse Verlaat, 1928. -- 1 omslag

329. Brug (Klein) Amerika, 1928 - 1935. -- 1 omslag

343. Havenbrug Minderbroederssteeg, 1928 -1935. -- 1 omslag

339-340. Bruggen Graaf Florisweg, 1928, 1933 - 1937. -- 2 omslagen

345. Havenbrug Noodgodssteeg, 1928 - 1938. -- 1 omslag

333. Brug Galgeveld, 1928 - 1940. -- 1 omslag

313-316. Kleiwegbrug, 1928 - 1939, 1941 - 1944. -- 1 pak, 3 omslagen

331-332. Doelenbrug, 1928 - 1929, 1941 - 1942, 1944. -- 1 omslag, 4 stukken

309-310. Jan Kattenbrug, 1928 - 1938, 1942 - 1945. -- 2 omslagen

341-342. Haastrechtse Brug, 1928 - 1933, 1945. -- 2 omslagen

346. Bruggen: bedieningspersoneel, 1929 - 1939. -- 1 omslag

344. Havenbrug Dubbele Buurt, 1930 - 1931. -- 1 omslag

337. Bruggen Gouwe - Peperstraat, 1930 - 1933. -- 1 omslag

338. Draaibrug Gouwe - Turfmarkt, 1932 - 1939. -- 1 omslag

318. Brug Peperstraat / Korte Noodgodssteeg, 1934. -- 1 omslag

334-335. Bruggen Goudsche Rijpad, 1935 - 1940, 1942 - 1945. -- 2 omslagen

311. Bruggen Karnemelksloot - Voorwillens, 1936 - 1938. -- 1 omslag

322-323. Brug over de Turfsingel, 1936 - 1941. -- 2 omslagen

312. Bruggen Karnemelksloot, 1942 - 1944. -- 1 omslag

317. Brug Kromme Gouwe (Jaagpad), 1942 - 1945. -- 1 omslag

336. Bruggen Gouwe, 1942 - 1945. -- 1 omslag

324. Bruggen en tunnel, 1943 - 1945. -- 1 omslag

2.12.10 Sluizen


325-326. Sluizen, 1928 - 1941, 1943 - 1945. -- 2 omslagen

2.12.11 Dijken


327-328. Dijken, 1929 - 1943. -- 2 omslagen

2.12.12 Telegraaf en telefoon


686. Aanleg rijkstelefoon, 1940 - 1943. -- 1 deeltje

2.12.13 Radio


687. Radiodistributie, 1935 - 1942. -- 1 deeltje

2.13 Volkshuisvesting


2.13.01 Stichting van woningen


347. Bouw 50 woningen kaarsenfabriek, 1929 - 1935. -- 1 pak

2.13.02 Bouwverordening


348-349. Bouwverordening, 1928 - 1944. -- 2 omslagen

2.13.03 Bouwvergunningen (algemeen)


350-354. Bouwvergunningen, 1928 - 1945. -- 3 pakken, 2 omslagen

2.13.04 Uitbreidingsplan


362. Bebouwingsplan Eerste Kade, 1928 - 1930. -- 1 omslag

355-356. Uitbreidingsplannen, 1928 - 1940. -- 2 pakken

363. Bebouwingsplan, 1936 - 1940. -- 1 omslag

361. Uitbreidingsplan Noord en NW; bezwaarschriften, 1941 - 1944. -- 1 omslag

364. Bebouwingsplannen en voorschriften bebouwde kom, 1941 - 1944. -- 1 omslag

357-360. Uitbreidingsplan, 1941 - 1946. -- 3 omslagen, 2 stukken

2.13.05 Bouwverbod


365. Bouwverbod, 1939 - 1940. -- 1 omslag

2.13.06 Onteigeningen


368. Onteigening Korte Akkeren, 1928 - 1933. -- 1 omslag

366-367. Onteigeningen, 1939 - 1941, 1943. -- 2 omslagen

2.13.07 Rooilijnen


369-370. Rooilijnen, 1928 - 1939, 1943. -- 1 omslag, 4 stukken

2.13.08 Gemeentewoningen (algemeen)


375-376. Gemeentewoningen Goudsche Rijpad, 1928 - 1944. -- 2 omslagen

371-374. Gemeentewoningen (algemeen), 1928 - 1945. -- 4 omslagen

383-384. Gemeentewoningen 4e complex, 1928 - 1945. -- 2 omslagen

385. 25 Woningen ouden van dagen (5e complex), 1931 - 1940. -- 1 omslag

387. Gemeentewoningen kaarsenfabriek (6e complex), 1935 - 1940. -- 1 omslag

379-380. Gemeentewoningen 2e complex, 1939 - 1943. -- 2 omslagen

377-378. Gemeentewoningen 1e complex, 1939 - 1941, 1943 - 1944. -- 2 omslagen

381-382. Gemeentewoningen 3e complex, 1939, 1942 - 1944. -- 2 omslagen

388. Gemeentewoningen 6e complex, 1941 - 1943, 1945. -- 1 omslag

386. Gemeentewoningen 5e complex, 1942 - 1945. -- 1 omslag

2.13.09 Bouwverenigingen (woningcorporaties)


389. Bouwvergunningen, 1928 - 1940. -- 1 omslag

390. Bouwvergunningen (hypotheekbouw), 1941 - 1945. -- 1 omslag

2.13.10 Woningbedrijf


391-392. Volkshuisvesting: woningbedrijf, 1935 - 1944. -- 2 omslagen

2.14 Volksgezondheid


2.14.01 Bad- en zweminrichting


394-395. Bad- en zweminrichting, 1928 - 1940. -- 2 omslagen

393. Verbetering zwembad, 1937 - 1940. -- 1 pak

396. Zweminrichtingen, 1941 - 1945. -- 1 omslag

2.14.02 Reinigings- en ontsmettingsdienst


397-399. Reinigings- en ontsmettingsdienst, 1928 - 1935, 1939 - 1942. -- 2 omslagen, 1 pak

400-402. Reinigings- en ontsmettingsdienst: personeel, 1939 - 1945. -- 3 omslagen

2.14.03 Riolering


404. Riolen Korte Akkeren, 1915 - 1941. -- 1 pak

406. Sloten en grachten, 1919 - 1942. -- 1 omslag

409. Verbrandingsoven, 1923 - 1932. -- 1 omslag

425-430. Riolering Korte Akkeren, 1923 - 1925, 1928 - 1944. -- 1 pak, 5 omslagen

419-424. Riolering (algemeen), 1925 - 1945. -- 1 pak, 5 omslagen

403. Riolering, 1926 - 1942. -- 1 omslag

433-440. Riolering 3e zone, 1928 - 1939, 1941. -- 6 pakken, 1 omslag, 2 stukken

410-413. Riolering Kort Haarlem, 1928 - 1939, 1943 - 1944. -- 1 pak, 3 omslagen

405. Riolen Kort Haarlem, 1929 - 1942. -- 1 pak

407. Riolering Kleiweg, 1930. -- 2 stukken

414. Aanleg riolering Kort Haarlem (aankoop materialen), 1930 - 1931. -- 1 pak

416. Aanleg riolering Kort Haarlem (bouw pompgemaal), 1930 - 1932. -- 1 pak

417. Riolering 2e zone, 1930 - 1950. -- 1 pak

418. Stortplaats bij industrieterrein, 1935 - 1939. -- 1 omslag

431. Riolering Burgvliet, 1936 - 1939. -- 1 omslag

408. Riolering 3e zone, 1937 - 1942. -- 1 omslag

432. Riolering en gerioleerde grond, 1946 - 1948. -- 1 pak

415. Grondwaterstand Kort Haarlem, 1948. -- 1 omslag

2.14.04 Slachthuis (abattoir)


441. Financiën openbaar slachthuis, 1928. -- 1 omslag

445. Materiaal en inrichting openbaar slachthuis, 1928. -- 2 stukken

442-444. Openbaar slachthuis, 1928 - 1943. -- 2 pakken, 1 omslag

2.15 Begraafwet


452-469. Stichting van kelders en gedenktekens, 1921 - 1945. -- 10 pakken, 8 omslagen

446-449. Algemene begraafplaats, 1928 - 1948. -- 3 omslgen, 1 pak

470. Bijzondere begraafplaatsen, 1930 - 1940. -- 1 omslag

450-451. Uitgifte van graven, 1930 - 1945. -- 2 omslagen

471. Begraven, vervoeren en opgraven van lijken, 1941, 1943 - 1945. -- 1 omslag

2.16 Armwezen


474. Beide gasthuizen; bestedelingenhuis, 1928 - 1938. -- 1 omslag

472-473. Stadsapotheek, 1928 - 1944. -- 2 omslagen

2.20 Bedrijven (o.a. waterleiding)


689. Diverse werkzaamheden betreffende waterleidingnet, 1935 - 1945. -- 1 deel

2.21 Elektriciteits- en gasvoorziening


2.21.01 Elektriciteitsvoorziening


688. Diverse werkzaamheden betreffende elektriciteit, 1934 - 1945. -- 1 deeltje

2.21.02 Gasvoorziening


690. Diverse werkzaamheden betreffende gasnet, 1935 - 1945. -- 1 deel

2.22 Gemeentewerken (fabricage)


2.22.00 Gemeentewerken algemeen


691. Kranten met artikelen betreffende (de dienst) openbare werken, 1924 - 1937. -- 1 omslag

694. Alfabetisch register van het archief van de dienst openbare Werken, 1928 - 1940. -- 1 deeltje

475-476. Gemeentewerken, 1928 - 1943. -- 2 omslagen

2.22.01 Commissie van bijstand


477-480. Commissie van bijstand in het beheer van gemeentewerken, 1928 - 1942. -- 4 omslagen

481. Begrotingen (en begrotingswijzigingen) van de Commissie van bijstand, 1946 - 1947. -- 1 omslag

2.22.02 Personeel


482-484. Personeel stadserf, 1928 - 1934. -- 2 omslagen, 1 pak

500. Ingenieur gemeentewerken, 1929 - 1934. -- 1 omslag

497. Directeur gemeentewerken J.M. Bakker, 1929 - 1939. -- 1 omslag

501. Ingenieur gemeentewerken B.A. Verheij, 1931 - 1939. -- 1 omslag

485-496. Gemeentewerken: personeel, 1935 - 1945. -- 7 pakken, 5 omslagen

498. Directeur gemeentewerken ir. L. Sollewijn Gelpke, 1939 - 1940. -- 1 omslag

499. Directeur gemeentewerken, 1941 - 1945. -- 1 omslag

2.22.03 Financiën


502-510. Gemeentewerken: financiën, 1928 - 1945. -- 2 pakken, 7 omslagen

511-512. Correspondentie van de administrateur van gemeentewerken, 1930, 1945. -- 1 pak, 1 omslag

650-651. Correspondentie van de administrateur van gemeentewerken, 1945 - 1946. -- 2 pakken

2.22.04 Materialen


692. Stukken betreffende aankoop en onderhoud, 1922 - 1937. -- 1 omslag

2.23 Grondbedrijf


513-516. Grondbedrijf, 1928 - 1944. -- 4 omslagen

2.24 Levensmiddelenvoorziening


647. Aardappelexpedities (hongertochten), 1944 - 1945. -- 1 omslag

2.27 Waterstaat


519-521. Polders, 1928 - 1945. -- 3 omslagen

518. Oostpolder in Schieland, 1930 - 1935. -- 1 omslag

517. Waterstaat, 1942. -- 3 stukken

2.29 Handel


2.29.06 Markten


524. Marktwezen, 1926 - 1949. -- 1 pak

523. Commissie van bijstand in het beheer van het marktwezen, 1929 - 1939. -- 1 pak

522. Folders, reclamebiljetten e.d. met betrekking tot het marktwezen, 1930 - 1948. -- 1 pak

693. Stukken betreffende markt- en waaggelden en aantallen aangevoerd vee, 1955 - 1959. -- 1 omslag

2.29.08 Kaaswaag


695. Kaaswaaghouders, 1959. -- 1 deeltje

2.29.10 Kermis, circus


525. Kermissen en circussen, 1929 - 1948. -- 1 pak

2.31 Arbeid


2.31.01 Rechtspositie arbeiders


534. Scheidsgerecht, 1928 - 1932. -- 1 pak

535. Rechtspositieregelingen en arbeidsaangelegenheden, 1928 - 1938. -- 1 pak

526-527. Arbeidscontract, werkliedenreglementen, scheidsgerecht, 1939 - 1943. -- 1 omslag

2.31.02 Arbeidsbemiddeling, werkverschaffing


529. Werkverschaffing. Commissie sociale aangelegenheden, 1924 - 1927. -- 1 omslag

530-532. Werkverschaffing (algemeen), 1924 - 1932, 1937 - 1938. -- 1 omslag, 2 pakken

533. Werkverschaffing, 1925 - 1928. -- 1 omslag

528. Arbeidsbemiddeling, 1928 - 1937. -- 1 omslag

549. Werkverschaffing. Korte Akkeren en Uiterwaard, 1932. -- 1 omslag

548. Werkverschaffing. Parallelweg, 1933 - 1936. -- 1 pak

536-540. Werkverschaffing, 1933 - 1936, 1939 - 1944. -- 2 pakken, 3 omslagen

541. Werkverschaffing. Uitgestelde onderhoudswerkzaamheden, 1935 - 1937. -- 1 omslag

547. Werkverschaffing. Demping poelen en sloten, 1937 - 1939. -- 1 omslag

542. Werkverschaffing. Onderhoudsverfwerken, 1938 - 1939. -- 1 omslag

545-546. Werkverschaffing. Demping sloot noordzijde Graaf Florisweg, 1938 - 1941. -- 1 pak, 1 omslag

543-544. Werkverschaffing. Plantsoenaanleg voormalig terrein Rijnland, 1940 - 1941. -- 2 omslagen

550. Werkverschaffing. Bouwrijp maken "Korte Akkeren" (tuin fam. Van Leeuwen), 1941 - 1942. -- 1 omslag

2.34 Kunsten, wetenschappen en volksontwikkeling


2.34.01 Geschiedenis en kunst


551-553. Monumenten van geschiedenis en kunst, 1929 - 1948. -- 3 omslagen

2.34.02 Sport en recreatie


554. Sport en spelen, 1928 - 1931. -- 1 pak

557-558. Speeltuinen, speelplaatsen en ontspanningsmiddelen, 1929 - 1945. -- 2 omslagen

555. Sportvelden, 1933 - 1939. -- 1 omslag

556. Aanleg sportpark aan de Nieuwe Vaart, 1933 - 1939. -- 1 pak

2.34.03 Tentoonstellingen


559-560. Tentoonstellingen, 1928 - 1939, 1941 - 1942, 1944 - 1945. -- 2 omslagen

561. Tentoonstelling "Hart van Holland", 1947 - 1948. -- 1 omslag

2.35 Onderwijs


2.35.01 Openbare bewaarscholen


566. Bouw 4e bewaarschool, 1928 - 1931. -- 1 omslag

564-565. Openbare bewaarscholen, 1928 - 1945. -- 2 omslagen

2.35.02 Openbaar lager onderwijs (gebouwen)


581. Scholen (algemeen), 1924 - 1947. -- 1 omslag

577-578. Bouw openbare lagere school nr. 2 aan de 1e Kade, 1928 - 1930. -- 2 pakken

567. Openbaar onderwijs, 1928 - 1932. -- 4 stukken

582-583. Openbare lagere school nr. 4 (Nieuwehaven), 1928 - 1937, 1941 - 1944. -- 2 omslagen

588-589. Centrale Kopschool, 1928 - 1939, 1941 - 1944. -- 2 omslagen

586-587. Openbare lagere school 7/8 (Prins Hendrikstraat), 1928 - 1945. -- 2 omslagen

590-591. Openbare lagere schoolgebouwen en onderwijzerswoningen, 1928 - 1945. -- 2 omslagen

584-585. Openbare lagere school nr. 6, 1929 - 1936, 1941 - 1944. -- 2 omslagen

568. Openbare lagere school A. Schoolgebouw en onderwijzerswoningen, 1930 - 1933. -- 1 omslag

571. School C, 1930 - 1939. -- 1 omslag

572-573. ULO-school, 1930 - 1941, 1944. -- 2 omslagen

575-576. Openbare lagere school nr. 1, 1931 - 1945. -- 2 omslagen

579-580. Openbare lagere school nr. 2, 1931 - 1945. -- 2 omslagen

569-570. Openbare lagere school B (Nieuwehaven), 1935 - 1944. -- 1 omslag

574. Nieuwe openbare lagere school Korte Akkeren, 1939 - 1940. -- 1 omslag

2.35.03 Openbaar lager onderwijs (overige onderwerpen)


604. Leermiddelen en schoolbehoeften, 1928 - 1940. -- 1 omslag

592-594. Schoolmeubelen lager onderwijs, 1928 - 1945. -- 3 omslagen

605-607. Verlichting, verwarming en schoonhouden schoollokalen, 1928 - 1945. -- 3 omslagen

608. School-, werk- en kinderspeelterreinen, 1929 - 1932. -- 1 omslag

603. Openbaar lager onderwijs. Bijzondere vakken, 1937. -- 12 stukken

562-563. Onderwijs. Verlichting, verwarming, inrichting, meubelen, 1946 - 1947. -- 2 pakken

2.35.04 Buitengewoon lager onderwijs


595-596. BLO. Inrichting, leermiddelen en schoolbehoeften, 1928 - 1936, 1941 - 1944. -- 2 omslagen

2.35.05 Gymnasium


597. Gymnasium, 1928. -- 1 omslag

2.35.06 Nijverheidsonderwijs


598. Ambachtsschool, 1928 - 1933. -- 1 omslag

599. Goudse industrie- en huishoudschool, 1944. -- 1 omslag

2.35.07 Ambachtsavondschool en avondschool voor ambachtslieden


600. Ambachts-avondschool, 1930. -- 3 stukken

2.35.08 Handelscursus en handelsonderwijs


601. Handelscursus, 1929 - 1940. -- 1 omslag

602. Handelsavondschool, 1941 - 1945. -- 1 omslag

2.35.09 Bijzonder lager onderwijs


610. Bijzonder lager onderwijs. Vereniging tot stichting en instandhouding van Christelijke scholen voor LO en MULO, 1928 - 1932. -- 1 omslag

609. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Da Costaschool, 1928 - 1937. -- 1 omslag

615-616. Bijzonder neutraal onderwijs, 1928 - 1936, 1942. -- 1 omslag, 2 stukken

613-614. RK inrichting van liefdadigheid. Jongensschool Spieringstraat, 1928 -1945. -- 2 omslagen

611. Vrije scholen op Gereformeerde grondslag, 1930 - 1940. -- 1 omslag

617. Nederlands Hervormde School Korte Akkeren, 1931 - 1940. -- 1 omslag

618-619. Bijzonder lager ond. Graaf Jan van Nassauschool 1932 - 1939, 1943, 1945. -- 2 omslagen

612. Johannes Calvijnschool, 1943. -- 2 stukken

2.35.10 Geneeskundig schooltoezicht


620. Hygiënisch schooltoezicht, 1931 - 1940. -- 1 omslag

2.36 Landsverdediging


678. Correspondentie van de luchtbeveiligingsdienst, 1933 - 1937. -- 1 pak

621. Mobilisatie, 1941 - 1942. -- 1 omslag

2.38 Vakorganisaties en verenigingen


682. Kasboek personeelsfonds reinigingsdienst; achterin een adreslijst van het personeel met de data van geboorte, indiensttreding en huwelijk, 1946 - 1958. -- 1 deeltje

684. Kasboek jubileumfonds ambtenaren, 1951 - 1957. -- 1 deeltje

685. Stichting Vakantieoord Gemeentewerken Gouda, 1952 - 1958 -- 1 omslag

683. Kasboek reisclub ambtenaren gemeentewerken, 1956 - 1958. -- 1 deeltje

2.40 Diversen


622. 10-Jarenplan bouwnijverheid, 1941 - 1944. -- 1 omslag

2.41 Duitse bezetting


628-629. Algemene maatregelen Duitse overheid, 1940 - 1943. -- 2 omslagen

623-626. Duitse bezetting, 1940 - 1946. -- 2 omslagen, 2 pakken

646. Bureau burgerbevolking, 1943 - 1944. -- 1 omslag

627. Bezettingsschade, 1946 - 1947. -- 1 omslag

2.42 Oorlogsgeweldschade


630-631. Wederopbouw, 1940 - 1941. -- 2 omslagen

632-636. Wederopbouw oorlogsschade, 1940 - 1945. -- 4 omslagen, 1 pak

637. Correspondentie en kostenopgaven van de bezettingsschade, 1946. -- 1 omslag

2.43 Nederlands bevrijding en herstel


638. Rechtsherstel, 1945. -- 4 stukken

639. Zuivering bevolking van NSB-ers en oplegging van huisarresten, 1945. -- 2 stukken

640. Militair gezag, 1945. -- 1 omslag

641. Verordeningen door het militair gezag, 1945. -- 3 stukken

642. Nederlands volksherstel (NVH) (algemeen), 1945. -- 3 stukken

643. Collecten en inzamelingen, 1945. -- 1 omslag

644. Bevrijdingsfeesten, 1945. -- 1 omslag

645. Geldzuivering, 1945. -- 1 omslag

3 ARCHIEF VAN DE RAADSCOMMISSIE VAN BIJSTAND DIENST OPENBARE WERKEN
Ingesteld bij raadsbesluit van 24 augustus 1900. Bij besluit van de burgemeester van 5 november 1941 op non-actief gesteld.


873-886. Notulen van de vergaderingen, tot maart 1914 tevens brievenboek, 1900-1936. -- 8 delen, 6 omslagen

887-908. Ingekomen stukken, 1900-1941. -- 22 omslagen

909-925. Minuten van uitgaande stukken, 1914-1941. -- 17 omslagen