261 -- Gouda -- Nederlandse Rode Kruis, afd. Gouda e.o.

Openbaarheid
Een gedeelte van de documenten is NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag (1996)

1 ALGEMEEN


1.1 Notulen


1-(19). Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1873 - 1978. -- 9 delen, 1 omslag
Bevat: Over de periode 1873/1874 - 1908/1909 tevens de jaarlijkse rekeningen van inkomsten en uitgaven.

96. Verkorte notulen van bestuursvergaderingen, mei 1952 - november 1954; doorslagen. -- 1 omslag
De officiële notulen zijn geschreven.

1.2 Correspondentie


20-69. Ingekomen en minuten, doorslagen en afschriften van uitgaande stukken, 1921, 1924 - 1972. -- 50 omslagen
Over de jaren 1921 - 1936 en 1949 uitsluitend of vrijwel uitsluitend uitgaande stukken; 1937 vrijwel uitsluitend ingekomen stukken; 1945 - 1946 en 1948 uitsluitend ingekomen stukken.
Bevat: Voor de periode 1940 - ca. 1952 namen van oorlogsslachtoffers uit de regio en in Indonesië gesneuvelde Goudse militairen.

1.3 Jaarverslagen


9-(79). Jaarverslagen over de jaren 1873/1874 - 1881/1882 en 1934 - 1969 (hiaten), gedeeltelijk met bijlagen. -- 11 omslagen
Betreft voor de periode vanaf 1934 deels minuten en doorslagen van aan het hoofdbestuur uitgebrachte verslagen.

11. Afleveringen van de Goudsche Courant en het Dagblad van Gouda met een weergave van de jaarverslagen over de jaren 1912 - 1915. -- 5 stukken
Het verslag over 1913 is van beide kranten bewaard gebleven.

1.4 Geschiedenis van de afdeling


16. Historisch overzicht van de afdeling, samengesteld door voorzitter B. Mesander ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan en afgedrukt in de Goudsche Courant, 1970. Met de minuuttekst. -- 2 katerns

--. 125 jaar Rode-Kruiswerk in Gouda : de geschiedenis van een jubilerende afdeling
Gedenkboek door F.G. IJsselstijn -- 1 deel
ZIE: inv.nr. 95

2 INTERNE ORGANISATIE


2.1 Organisatie


15. Rooster van toetreden resp. aftreden van bestuursleden, 1917 - 1929 resp. 1940 - 1947. -- 2 stukken

--. Rooster van aftreden van bestuursleden, 1925 - 1941.
ZIE: inv.nr. 7

12. Tekst van een redevoering gehouden door (de voorzitter ?) bij de viering van het 60-jarig bestaan in 1933; doorslag. -- 1 stuk (5 bladen)
De spreker maakt duidelijk dat in werkelijkheid het 63-jarig jubileum gevierd werd.

84. Statuten, 1971. Met bijlage, 1971, huishoudelijke reglementen, 1960, 1971, en model-statuten, ca. 1935 en ca. 1990, met bijlage 1987. -- 1 omslag

90. Stukken betreffende de viering van het 100-jarig jubileum van de afdeling, 1969 - 1970. -- 1 omslag

17. Lijst met namen van de voorzitters, secretarissen en penningmeesters sinds de oprichting, samengesteld door voorzitter B. Mesander, 1970. -- 1 stuk

91-(95). Stukken betreffende de viering van het 125-jarig jubileum van de afdeling, 1995. -- 3 omslagen

2.2 Gebouwen, hulpmiddelen


14. Huurovereenkomst met de Rotterdamsche Bank, kantoor Gouda, voor een safeloket, 1929. -- 1 stuk

83. Akte van verhuur van twee lokaaltjes in de voormalige kazerne door de gemeente Gouda, 1939; afschrift. -- 1 stuk

93. Bestektekeningen voor de verbouwing van het gebouw aan de Punt 6 - 8, 1974; witdrukken. -- 6 stukken

94. Situatietekening van de riolering ter plaatse van o.a. het gebouw aan de Punt 6 - 8, 1992; witdruk. -- 1 stuk

2.3 Financiën


--. Rekeningen van inkomsten en uitgaven over 1873/1874 - 1908/1909.
ZIE: inv.nr. 1

13. Enveloppe geadresseerd aan het "Hoofdcomité" met opschrift "Te adviseeren", (ca. 1900). -- 1 stuk
Gebruikt als model.

81-82. Rekeningen van inkomsten en uitgaven over 1932, 1941 - 1943, 1947, 1963, 1965, 1967. -- 2 omslagen
Voor 1947 en volgende in de vorm van een jaarrekening, vanaf met accountantsverklaring.

80. Begrotingen voor 1933, 1948 en 1956; doorslag en minuten. -- 4 stukken
1956 met bijlage.

100. Bank-giroboek van de transportkolonne, 1963 - 1977. -- 1 deel

* 97-99. Bank-giroboeken, 1963 - 1992 (hiaat). -- 3 delen

2.4 Medewerkers


85. Stukken betreffende de toekenning van het z.g. mobilisatiekruis (herinneringsmedaille 1939/1940), 1940 - 1942. -- 1 omslag

86. Stukken betreffende de toekenning van onderscheidingen aan medewerkers, 1952 - 1970. -- 1 omslag

87. Stukken betreffende de commandowisseling en de bevordering van een groepscommandant, 1965. -- 1 omslag

3 TAAKUITOEFENING


88. Notulen van een vergadering ter voorbereiding van de oefening op 8 oktober 1938. -- 1 stuk (3 bladen)

10. Verslag van een bestuursvergadering ter bespreking van eventuele hulp aan ca. 1000 dwangarbeiders op transport van Delft naar Waddinxveen, 18 november 1944. -- 1 stuk

89. Stukken betreffende de hulpverleningsactie ten behoeve van Hongarije, 1956 - 1957. -- 1 omslag

101. Donorkaarten over de periode 1956 - 1962, ingeleverd door G.K. van Tilburg te Moordrecht, bij de bloedtransfusiedienst. -- 2 stukken