238 -- Gouda -- Familie Van Hensbeek

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag (1988)

1 Familieleven


1. Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Dirk van Hensbeek en Alida de Bruyn, maart 1747. -- 1 katern

2 Eigendommen


2. Akte van transport van de helft van een stuk wei- en hooiland aan de westzijde van de Kleiweg in Bloemendaal door Alida de Bruyn, weduwe van Dirk van Hensbeek, aan Cornelis van Hensbeek, mei 1766. -- 1 charter

3 Nalatenschappen


3. Codicil bij een testament uit 1725 van het echtpaar Maarten Block en Marya van Gent, 1743. -- 1 stuk

4. Testament van Jan Sonneveld te Gouda, 1778; authentiek afschrift. -- 1 katern

5. Testament van Cornelis van Hensbeek, koopman te Gouda. 1780; authentiek afschrift, 1782. -- 1 katern

4 Liefdadige stichtingen


9. Akte waarbij, ten overstaan van burgemeesters, schepenen en raad van Gouda, de Heilige Geestmeesters verklaren ontvangen te hebben van Dirck Cornelisz van Oudewater, krachtens testament van zijn overleden vrouw Aechte Hendriksdochter, een aantal rentebrieven en contant geld, 1565; authentiek afschrift, september 1743. De H.G.-meesters beloven van de opbrengst jaarlijks een uitdeling van kleding te zullen doen aan armen die niet door de Heilige Geest of in het H.G.-huis worden onderhouden, onder goedkeuring van hun dochter Lysbeth Dirks of twee van haar nabestaanden. -- 1 katern

11. Fundatie van Dievertge van Hensbeek
Akte waarbij, ten overstaan van burgemeesters, schepenen en raad van Gouda, de Heilige Geestmeesters verklaren van de executeurs van het testament van Dievertgen Hendrik Dirkszdochter van Hensbeek een losrentebrief van ƒ 1000 ontvangen te hebben en aan de daarbij bepaalde voorwaarden te zullen voldoen, september 1604; authentiek afschrift, september 1743. De rente van deze schuldbekentenis zal, met goedkeuring van verwanten van de testatrice, dienen voor een uitdeling van kleren aan de armen die niet in het H.G.-huis verzorgd worden, waarbij arme verwanten van de testatrice voorrang zullen genieten. Deze uitdeling dient ter vermeerdering van datgene dat door Dirk Cornelisz van Hensbeek, grootvader van de testatrice, reeds ten behoeve van de H.G.-meesters vermaakt is. -- 1 katern

7. Aantekening van de uitkering van een legaat door Gerbrex (?) Frederiks aan de Heilige Geest ten behoeve van de fundatie van een zielemis, onderhoud van het altaar en de kapel en uitdeling aan de armen, z.d. (ca. 1750). -- 1 stuk

8. Akte waarbij, ten overstaan van burgemeesters, schepenen en raad van Gouda, de Heilige Geestmeesters verklaren ontvangen te hebben uit handen van de voogden van de weeskinderen van Hendrik Dirksz, mede ter voldoening aan het bepaalde in het testament van hun grootvader Dirck Cornelisz van Oudewater, diverse geldsommen (gedeeltelijk in de vorm van losrentebrieven), 1580; afschrift, z.d. (ca. 1750). De H.G.-meesters verklaren de opbrengst van de gelegateerde kapitalen te zullen gebruiken, met goedkeuring van twee verwanten van Dirck Cornelisz, voor een jaarlijkse uitdeling van kleding aan armen die niet in het Heilige Geesthuis worden verzorgd. -- 1 katern

10. Fundatiebrief
Akte waarbij de vaders van het Oudemannenhuis verklaren te hebben ontvangen van Clementia Jan Gijsbregtsz de Bruyndr losrentebrieven ter waarde van 10 £ per jaar krachtens het testament van haar vader (Jan Gijsbertze de Bruyn) en haar moeder (Elizabeth Dirksdr van Hensbeeck) en beloven aan de daarbij gestelde voorwaarden te zullen voldoen, 1568; afschrift, ca. 1750. Deze jaarlijkse rente zal dienen voor het onderhoud (fundatie in het Oudemannenhuis) van twee oude mannen, door Clementia of haar nabestaanden aan te wijzen uit haar familie van vaders- en moederszijde. -- 1 stuk

6. Aantekeningen betreffende legaten en fundaties, geschonken en gesticht door leden van de familie Van Hensbeek, ontleend aan I. Walvis, Beschrijving der stad Gouda (1713), z.d. (ca. 1750, 1800). -- 4 stukken

12. Beschikking van het stadsbestuur van Gouda op het verzoekschrift van Hendrick van Hensbeek, waarbij de regenten van het (Heilige Geest-)weeshuis worden gemachtigd om hem een jaarlijkse uitkering te doen uit de opbrengst van de legaten van Dirk Cornelisz van Oudewater en zijn vrouw Aagje Hendicks van Hensbeek en van Dievertje van Hensbeek, met terugwerkende kracht sinds 1747, november 1751. -- 1 stuk

13. Stukken van het Oude-mannenhuis ..n Adriana van Hensbeek toebehoorende aan ... Blommendaal te Gouda
Linnen archiefzak, ca. 1800. -- 1 stuk

5 Genealogica


14. Aantekeningen van gegevens uit trouw- en doopboeken, ca. 1780. -- 2 stukken

21. Genealogische tabelle van de familie van Van Hensbeek, daar thans nog descendenten van in Gouda wonen
Betreft nakomelingen van Dirk van Hensbeek en Adriana van den Berg, vanaf de oudste dochter Elisabeth, geboren 1700. Aangelegd ca. 1790, bijgehouden tot ca. 1803. -- 1 omslag

17. Aantekeningen van doopregistraties uit de periode 1700 tot 1742, opgemaakt ca. 1800. -- 1 stuk

18. Geslacht-register der familie Van Hensbeek voor zooverre dezelve van de nog in Gouda bestaande tak bekend zijn
Betreft nakomelingen van Dirk van Hensbeek en Adriana van den Berg. Opgemaakt ca. 1800. -- 1 stuk

19. Nadere genealogische tafel van de familie Van Hensbeek
Betreft nakomelingen van Dirk van Hesnbeek en Adriana van den Berg. Opgemaakt ca. 1801. -- 1 stuk

20. Genealogische aantekeningen van (Dirk van Hensbeek ?) over zijn ouders, broers, zusters, grootouders, ooms en tantes en hun kinderen. Opgemaakt ca. 1802. -- 1 stuk

15. Genealogiesche tabelle van de familie Van Hensbeek daar thans nog de descendenten van in Gouda woonen
Betreft nakomelingen van Dirk van Hensbeek en Adriana van den Berg; met een aantekening over de vermoedelijke ouders van Dirk. Opgemaakt ca. 1803. -- 1 stuk

16. Genealogische tabelle van de familie Van Hensbeek
Betreft nakomelingen van Dirk Hendriksz van Hensbeek en Jannetje Jansdr. Opgemaakt ca. 1812. -- 1 stuk