223 -- Gouda -- KNMG afd. Gouda

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag (1989)

1 ALGEMEEN (stukken betreffende meer dan een onderwerp)


1.1 Notulen en vergaderstukken


1.1.1 Notulen


1-5. Notulen van gewone, buitengewone en wetenschappelijke vergaderingen, 1888 - 1899 en 1904 - 1958. -- 2 deeltjes en 3 delen

9. Register bevattende aantekeningen van de secretaris, o.a. van vergaderingen en voorgeschoten onkosten, 1895 - 1902. -- 1 deeltje

* --. Notulen, 1950 - 1966, 1972 (hiaten).
ZIE: inv.nr. 150

94. Notulen, 1951 - 1962 en z.d. -- 1 omslag

* 90. Notulen van wetenschappelijke -, gewone - en jaarvergaderingen, vanaf 1976 voortgezet als notulen van bestuurs- en jaarvergaderingen, oktober 1958 - oktober 1986. -- 1 deel
Maart 1973 - januari 1976 ontbreekt. Van februari 1964 tot maart 1965 zijn tevens presentielijsten opgenomen.

* 91. Kladnotulen van een bestuursvergadering, ca. 1978. -- 1 stuk
Ontbreken vermoedelijk in inv.nr. 90.

1.1.2 Vergaderstukken


28. Agenda's en convocaties voor ledenvergaderingen; met een kladlijst van ingekomen stukken, 1914, 1936-52, 1958, 1961-1963. -- 1 omslag

6. Register bevattende presentielijsten van vergaderingen, juni 1924 - september 1958. -- 1 deeltje

* 150. Agenda's voor vergaderingen, 1950 - 1966, 1972. Gedeeltelijk met teksten van referaten gehouden tijdens wetenschappelijke vergaderingen ("klinische demonstraties") en correspondentie ter voorbereiding van deze vergaderingen en gedeeltelijk met notulen. -- 1 omslag
De agenda's bevatten doorgaans ook allerlei mededelingen, vooral inzake mutaties in het ledenbestand.

7. Presentielijst van de vergadering van, 17 april (1958?). -- 1 stuk

1.2 Correspondentie


10. Register bevattende afschriften van uitgaande stukken, 1905 - maart 1910 en 10 februari 1919; voortgezet als agenda van uitgaande stukken, 1919 - juni 1920. -- 1 deeltje

102. Circulaires van het hoofdbestuur over meerdere onderwerpen, 1940, 1945 - 1952, 1962. -- 1 omslag

142. Circulaires van het afdelingsbestuur aan de leden, waarin over meerdere onderwerpen mededelingen worden gedaan, 1946, 1955 - 1957. -- 1 omslag

1.3 Verslagen, overzichten


88. Jaarverslagen van de afdeling over 1939 en 1940; gedrukt. -- 2 katerns
Opgenomen in het "Verslag van de werkzaamheden der afdeelingen over 1939" resp. "1940" van het hoofdbestuur.

109. Circulaire van dr. J. Roorda te Haarlem met het verzoek om documentaire gegevens over de akties van de M.C.-estafette Gouda in de bezettingstijd; met een aantekening van ... (?) (ten behoeve van een antwoordbrief) over het feit dat het materiaal verloren is gegaan en met een korte typering van de algemene situatie in de afdeling tijdens de bewuste periode, januari 1947. -- 1 stuk

118. Jaarverslagen over 1949 - 1965. -- 1 omslag
Ontbreken 1952, 1961.

95. Circulaire van het gemeentebestuur van Gouda met verzoek om informatie ten behoeve van het verenigingsregister, 1962 juni; met een doorslag van het ingevulde enquêteformulier. -- 2 stukken

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.1 Organisme (aktiviteiten gericht op het eigen orgaan; hulpmiddelen; leden


2.1.1 Oprichting; rechtspersoonlijkheid; werkingsgebied; vermogen


84. Stukken betreffende de rechtspersoonlijkheid en het vermogen van de afdeling in verband met registratie en inbeslagneming door de bezetter, 1940 - 1942, 1946, 1947. -- 1 omslag

20. Ingekomen brieven betreffende de toevoeging van Polsbroek aan het gebied van de afdeling Gouda, oktober 1945 - maart 1946. -- 2 stukken

126. Ingekomen stukken van het hoofdbestuur over de oprichting van de afdeling, 1956, 1959. -- 2 stukken

2.1.2 Reglementering


17. Huishoudelijke reglementen van de afdeling Gouda (ged. concepten), 1888, 1904, 1915, 1933, 1957 en z.d.; met bijlagen; vnl. gedrukt. -- 1 omslag
Het reglement van 1888 is onvolledig.

2.1.3 Bestuur


38. Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur, 1936 - 1962. -- 1 omslag

108. Kranteknipsel uit 1987 betreffende het 50-jarig bestaan van de EHBO-vereniging te Gouderak, met een afbeelding van het bestuur, waaronder dr. T. Beekenkamp, tevens bestuurslid van de afdeling, (1937). -- 1 stuk

83. Circulaire van het hoofdbestuur met dringende oproep Joodse bestuursleden vóór 1 mei voor hun bestuurslidmaatschap te laten bedanken, 1941 april. -- 1 stuk
Zie ook rubr. 2.2.2.3, plaatsnr. 32

2.1.4 Ledenregistratie


2.1.4.1 Ledenlijsten


8. Register bevattende ledenlijsten, aangelegd 1920, bijgehouden tot 1951. -- 1 deel

45. Ledenlijsten; met aantekeningen en opgaven van wijzigingen (minuten), 1939 - 1963 (hiaten); gedeeltelijk gedrukt. -- 1 omslag
Zie ook plaatsnr. 89.

51. Circulaire met formulier ten behoeve van de vaststelling van de ledenlijst van de "heropgerichte" afdeling Gouda, tevens ten behoeve van een nieuwe uitgave van het "artsenboekje", januari 1946; gedrukt. Met ingevulde informatiestroken. -- 1 omslag

2.1.4.2 Mutaties in het ledenbestand


53. Stukken betreffende de overschrijving van leden van andere afdelingen naar de afdeling Gouda, 1937 - 1941, 1946 - 1959. -- 1 omslag

54. Stukken betreffende de aanmelding en toelating van nieuwe leden (incl. buitengewone leden), 1937, 1940 - 1941, 1946 - 1958, 1961. -- 1 omslag

52. Stukken betreffende het vertrek van leden naar elders resp. de overschrijving naar andere afdelingen, 1940 - 1958, 1961. -- 1 omslag

30. Ingekomen brieven van leden van de afdeling Gouda met mededeling dat zij voor hun lidmaatschap bedanken, juni - augustus 1941; met een kladlijst en afschriften van brieven ter zake aan het hoofdbestuur, augustus 1941. -- 1 omslag

55. Stukken betreffende de beëindiging van het lidmaatschap en het afscheid van leden (incl. buitengewone leden), 1946, 1952-60, 1962. -- 1 omslag

57. Correspondentie met het hoofdbestuur over het lidmaatschap van artsen niet-leden, 1947 mei. -- 2 stukken

* --. Mutaties in het ledenbestand, 1950 - 1966, 1972.
ZIE: inv.nr. 150

2.1.4.3 Contributie


58. Staten met overzichten van betaalde contributies, 1934 - 1947, en ingekomen stukken over het belastbaar inkomen van de leden en over contributiegeschillen, 1947 - 1949. -- 1 omslag

56. Correspondentie met leden over vermindering van contributie, 1937, 1940-1941, 1946, 1948. -- 1 omslag

82. Stukken betreffende de afdracht van contributie van leden van de afdeling, tevens leden van de afd. Gouda e.o. van de L.H.V., aan de penningmeester van de L.H.V, 1946, 1947. -- 3 stukken

2.1.5 Financiële administratie


--. Stukken betreffende onkostenregistratie, 1895 - 1902.
ZIE: inv.nr. 9

97-99. Bijlagen bij (niet meer aanwezige) jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1912 - 1949 (hiaten). -- 3 omslagen

11. Kasboek, november 1920 - september 1937. -- 1 deeltje
Vanaf ca. 1935 tevens giroboek.

2.1.6 Huisvesting


119. Brief van het gemeentebestuur van Gouda met verzoek om informatie in verband met een mogelijke uitbreiding van de provinciale subsidieregelingen voor verenigingsgebouwen, 1959 april. -- 1 stuk
Het enquêteformulier ontbreekt.

65. Stukken betreffende het gebruik / de huur van de chirurgijnskamer in het Catharina-gasthuis en de bediening, 1957, 1961, 1962. -- 1 omslag

2.1.7 (Organisatorische) betrekkingen tot andere instellingen in de gezondheidszorg


2.1.7.1 Hoofdbestuur van de (K)NMG


2.1.7.1.1 Jaarverslagen


87. Jaarverslagen van de (K)NMG, 1934/35, 1935/36, 1945 en 1946; gedrukt. -- 4 katerns

2.1.7.1.2 Verslagen van algemene vergaderingen en vergaderstukken


115-(149). Convocaties met bijlagen ("rapportenboekjes", voorstellen e.d.) voor de algemene vergaderingen van de (K)NMG, 1925 - 1941, 1945 - 1962 (hiaten). -- 3 pakken

117. Verslagen van algemene vergaderingen en gedeelten daarvan, 1933 - 1954 (vele hiaten). -- 1 omslag

13. Verslagen van algemene vergaderingen van de (K)NMG, opgemaakt door afgevaardigden van de afdeling, 1936, 1945, 1946. -- 3 stukken

140. Ingekomen brieven van de afdeling Leiden over de organisatie van het Goudse deel van het programma van de algemene ledenvergadering, 1952 maart, juni. -- 2 stukken

2.1.7.1.3 Vertegenwoordiging bij algemene vergadering, hoofdbestuur, district


39. Stukken betreffende de vertegenwoordiging in het hoofdbestuur, het districtsbestuur en het ondersteuningsfonds en het correspondentschap van Medisch Contact, 1940 - 1952, 1958 - 1961. -- 1 omslag

14. Stukken betreffende de vertegenwoordiging van de afdeling (doorgaans via het district) bij de algemene vergadering, 1941, 1946 - 1960. -- 1 omslag

132. Agenda's en notulen van de vergaderingen van het districtsbestuur; afschriften, 1958 - 1960 (hiaten). -- 1 omslag

2.1.7.1.4 Ledenregistratie


29. Circulaires van andere afdelingen van de NMG, vnl. met mededelingen inzake het aantal leden dat bedankt heeft (i.v.m. dreigende maatregelen van de bezetter), (juni) - oktober 1941 en z.d.; met een kladlijst met aantallen bedankjes en percentages, z.d. -- 1 omslag

89. Ledenlijst van de (K)NMG; gedrukt; met aantekeningen betreffende de afdeling, 1941. -- 2 katerns
In tweevoud. Beide exemplaren bevatten aantekeningen betreffende de afdeling.

139. Circulaires van het hoofdbestuur betreffende het bedanken van leden en leden van de huisartsen- en specialistencommissies, juni - september 1941; gedrukt. -- 3 stukken

27. Stukken betreffende het lidmaatschap / de contributie van de (K)NMG, 1941, 1946 - 1949 en z.d. -- 1 omslag

35. Stukken betreffende de zuivering van leden van de NMG in het algemeen en van de afdeling Gouda, 1945 - 1949. -- 1 omslag

2.1.7.1.5 Financiële relatie


60. Stukken betreffende het beheer en de overdracht van de plaatselijke kas van Medisch Contact aan de landelijke penningmeester, 1945 - 1946. -- 1 omslag

2.1.7.1.6 (Re)organisatie KNMG


79. Stukken betreffende de (re)organisatie van de (K)NMG, o.a. inzake bindende besluiten en de relatie tot de afdelingen, 1940-1941, 1945-1947, 1958, 1959. -- 1 omslag
Zie ook plaatsnr. 111.

31. Stukken betreffende het hoofdbestuur van de NMG en de houding van de artsen ten opzichte van de NMG in verband met de plannen van de bezetter tot "gelijkschakeling". Met afschriften (circulaires) van de beschikking van de president van de Nederlandse Artsenkamer dat de NMG wordt ontbonden, respectievelijk dat artsen met bestuursfuncties deze voorlopig moeten voortzetten. z.d. en juni - december 1941. -- 1 omslag

111. Rapport betreffende bindende besluiten (vervolgrapport); met bijlagen en stukken betreffende de (re)organisatie, september - oktober 1958. -- 1 omslag

2.1.7.1.7 Tijdschrift


74. Ingekomen stukken betreffende het tijdschrift "Medisch Contact", 1949, 1957. -- 3 stukken

2.1.7.2 Andere instellingen (buiten het werkgebied van de afdeling)


16. Circulaire van het aktiecomité tegen de voorzitter van de Vereniging van Artsen-Automobilisten (i.v.m. diens houding tijdens de bezetting); met bijlage; gestencild/gedrukt, 1947. -- 2 stukken

101. Brief van het bestuur van de afdeling Alphen a/d Rijn over de behartiging van de belangen van Alphen door Gouda via het Volksgezondheidscontact, december 1945. -- 1 stuk

19. Stukken betreffende de melding bij de geneeskundig hoofdinspecteur van artsen die na 1934 zijn afgestudeerd, maart - april 1948. -- 3 stukken

15. Stukken betreffende de vertegenwoordiging in de districtscommissie van de L.A.D. (Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband), 1948 - 1950. -- 1 omslag

2.1.7.3 Instellingen binnen het gebied van de afdeling


85. Stukken betreffende de Vereniging van Medische Specialisten (Goudse Specialistenvereniging) te Gouda (onderafdeling van de L.S.V.), z.d. en 1947. -- 2 stukken

124. Ingekomen stukken van de Goudse specialistenvereniging, december 1953. -- 2 stukken

2.1.8 Relaties met andere instellingen, verenigingen, e.d. binnen het werkgebied


36. Stukken betreffende "representatieve" contacten met verenigingen en instellingen binnen het gebied van de afdeling Gouda, 1947 - 1952, 1960. -- 1 omslag

2.1.9 Jubilea, bijzondere gebeurtenissen


61-(148). Stukken betreffende het 75-jarig jubileum van de afdeling, 1963. -- 1 band, 2 omslagen, 1 pak, 1 spoel

* 143-145. Stukken betreffende het 100-jarig bestaan van de afdeling, 1988. -- 1 pak, 1 omslag

2.2 Aktiviteiten gericht op het bereiken van de doelstelling


2.2.1 Bevordering / behartiging van de gezondheidszorg (algemeen)


146. Stukken betreffende de voedseldistributie, 1919, 1940 - 1941, 1949. -- 1 omslag

43. Stukken betreffende de distributie van benzine, brandstof, medicijnen, enz., 1940 - 1948, 1956. -- 1 omslag

41. Stukken betreffende (de medewerking aan) sociaal-wetenschappelijk -, demografisch - en diverse vormen van medisch onderzoek, 1947, 1949, (1950), 1957. -- 1 omslag

73. Stukken betreffende de verkrijgbaarheid en het gebruik (voorschrijven) van geneesmiddelen, 1947, 1951 - 1952, 1959 en z.d.. -- 1 omslag

76. Circulaire van de rubeola-werkgroep van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde met oproep om reconvalescentenserum ter beschikking te stellen, februari 1948. Met begeleidende circulaire en aanbeveling van dr. P. Belgraver aan het bestuur. -- 3 stukken

69. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken betreffende bijzondere vormen van dienstverlening (zondagsdienst, avonddienst, bescherming burgerbevolking, EHBO-opleidingen), 1948 - 1954, 1960. -- 1 omslag

72. Stukken betreffende medische (hulp)apparatuur, 1950, 1955. -- 2 stukken

70. Ingekomen stukken betreffende prenatale zorg, kindergeneeskunde, e.d., 1951 - 1957. -- 1 omslag

104. Brief van de medisch adviseur van de Medische Dienst Rotterdamse Ziekenfondsen aan dr. J.P. de Jong, chirurg te Gouda, met verzoek om overleg (tevens met andere Goudse chirurgen) over kleine orthopedische ingrepen te Gouda, augustus 1953. -- 1 stuk

123. Circulaire met oproep aan de leden om patiënten te attenderen op de behoefte aan donors (door middel van een z.g. donorcodicil) voor netvliestransplantaties, (ca. 1957); afdruk. -- 1 stuk

71. Stukken betreffende de (medewerking aan) de Avondvierdaagse te Gouda, 1956 - 1959. -- 1 omslag

134. Brief van het hoofdbestuur met verzoek om opgave van een projekt op het terrein van de volksgezondheid dat voor financiering uit de opbrengst van de zomerzegel-aktie 1957 in aanmerking komt, januari 1958. -- 1 stuk

2.2.2 Organisatie van de gezondheidszorg


2.2.2.1 Algemeen


141. Memories over de organisatie van de gezondheidszorg, september - oktober 1940; gedrukt. -- 3 stukken
Overdrukken uit het "Maatschappij"-gedeelte van het Ned.T.v.G.

128. Rapport inzake de reorganisatie van de volksgezondheidszorg
November 1946; gedrukt. -- 1 katern

2.2.2.2 Ziekenfonds e.d.


106. Aantekening van dr. P. Scheltema te Gouda dat het "verslag z(ieken)fonds Amsterdam" bij B. Niemeyer berust, 1901 maart. -- 1 stuk

46. Correspondentie met en verdere ingekomen stukken van het hoofdbestuur, alsmede afschriften van uitgaande stukken, betreffende de organisatie van het ziekenfondswezen, de relatie met de ziekenfondsen (o.a. honorering), ziektekostenverzekeringen, e.d., in het algemeen, 1934 - 1941, 1945 - 1959. -- 1 pak
Zie ook vergaderstukken van de landelijke vergaderingen.

47. Stukken betreffende de relatie met de Goudse ziekenfondsen resp. ziekenfondskwesties waarbij leden van de afdeling betrokken zijn, 1935 en z.d., 1946, 1955 - 1957. -- 1 omslag
Zie ook plaatsnr. 73.

59. Stukken betreffende een enquête onder huisartsen in de afdeling in verband met de toeslag van de ziekenfondsuitkering voor dun bevolkte gebieden, 1949 - 1950. -- 1 omslag

107. Afschrift van een sollicitatiebrief van dr. Arnold Beek naar de funktie van controlerend geneesheer bij de Goudse ziekenfondsen, augustus 1957. Met begeleidende brief aan het bestuur. -- 2 stukken

2.2.2.3 Vestiging, praktijkovername, waarneming, e.d.


81. Ingekomen circulaires van het hoofdbestuur betreffende de vervanging en waarneming van de praktijk van gemobiliseerde artsen, 1939, 1940. -- 2 stukken

24. Stukken betreffende de overschrijving van patiënten van gemobiliseerde artsen die lid zijn van de afdeling Gouda, januari - augustus 1940. -- 1 omslag

21. Ingekomen stukken betreffende het vestigingsbeleid, praktijkoverdracht, de afgrenzing van werkgebieden, waarneming / vervanging, e.d. (ook van specialisten), 1940, 1948, 1951, 1962. -- 2 stukken

44. Stukken betreffende de vestiging c.q. praktijkbeëindiging van artsen in het het gebied van de afdeling, 1940 - 1962. -- 1 omslag

32. Circulaire van de NMG betreffende maatregelen van de bezetter tegen Joodse artsen, 1941 april. -- 1 stuk
zie ook rubriek 2.1.3, plaatsnr. 83

78. Lijstjes van (praktiserende) (huis)artsen binnen de afdeling en in Gouda, ca. 1948. -- 3 stukken

113. Rapporten betreffende praktijkfinanciering, 1952 mei. -- 1 katern

2.2.2.4 Relaties tussen "soorten" artsen


112. Rapport betreffende specialisten-erkenning en -registratie, de positie van de specialisten binnen de KNMG en de relatie huisarts - specialist. Met bijbehorende stukken. 1952, 1955-1957, 1961. -- 1 omslag

130. Rapport van de "Commissie ongevallenwet art. 80b" betreffende de verhouding huisarts - bedrijfsarts; met bijlagen, ingekomen stukken en minuut van een uitgaande brief. 1954 - 1955. -- 1 omslag

129. Ingekomen circulaires van het hoofdbestuur betreffende de rapportage over de verhouding kinderarts - huisarts, 1955 - 1956. Met een minuut van het verzonden enquêteformulier. -- 1 omslag

2.2.2.5 Ziekenhuizen, medische centra, e.d.


12. Verzoekschriften aan de gemeenteraad van Gouda betreffende de reorganisatie van het Van Iterson-ziekenhuis en de eisen aan een geneesheer-directeur te stellen (i.v.m. de positie van de arts H.J. de Voogt); met een brief aan (de secretaris van het hoofdbestuur ?) inzake het ontslag van De Voogt en de benoeming van P.C. Cleyndert tot geneesheer-directeur; concept, (februari) 1919, respectievelijk minuut, juli 1919. -- 2 stukken
Het concept is niet in die vorm verzonden!

114. Rapport betreffende open en gesloten ziekenhuizen, februari 1953. -- 1 katern

121. Brief aan (een van de Goudse ziekenfondsen ?) met mededeling van het besluit om geen medewerking te verlenen aan het voorstel tot vestiging van een polikliniek door een of meerdere ziekenfondsen, december 1953; minuut. Met een ingekomen brief van de Goudse Specialistenvereniging over deze zaak, februari 1954. -- 2 stukken

136. Brief van het hoofdbestuur met mededeling dat de brief van de afdeling over het vraagstuk van de gezondheidscentra in behandeling is genomen, februari 1954. -- 1 stuk

93. Rapport van de commissie "Vleugelziekenhuis", z.d. (ca. 1954). Met een ingekomen brief van dr. J.P. de Jong over dit rapport, en de minuut van een uitgaande brief aan b. en w. van Gouda, 1955. -- 1 katern, 2 stukken
Het rapport in doorslag en gestencild aanwezig.

100. Rapport van de Stichting voor de voor- en nazorg van geesteszieken in Zuid-Holland over de uitbreiding van de Sociaal-Psychologische Diensten in Zuid-Holland, oktober 1962. Met een begeleidende circulaire van de Stichting voor Sociaal-Psychologische Diensten in Zuid-Holland. -- 2 stukken

2.2.2.6 Militaire gezondheidszorg


22. Stukken betreffende de werving van "misbare" artsen voor de keuringsraden ten behoeve van militaire keuringen, november 1945 - februari 1946 en z.d. -- 1 omslag

34. Correspondentie met de Commissie Beoordeling Officieren Bezet Gebied (subcommissie officieren van gezondheid) inzake het verzoek van de commissie om inlichtingen over enkele artsen resp. een dierenarts, december 1945 - maart 1946. -- 1 omslag

23. Stukken betreffende de eventuele "misbaarheid" van artsen (in de afdeling Gouda) in verband met de oproeping in militaire dienst voor uitzending naar Indonesië, 1945 - 1948 (1950). -- 1 omslag

110. Circulaires van de Medische Coördinatiecommissie en verslag van de jaarvergadering van juni 1946, z.d. (1945/46) en 1950. -- 3 stukken
Deze commissie hield zich bezig met de uitzending van artsen als officier van gezondheid naar Indonesië.

33. Circulaires van de Medische Coördinatie-Commissie van het Medisch Contact met verzoek om opgave van artsen die in aanmerking komen voor de funktie van contract-arts met betrekking tot controle en behandeling van ziek achtergebleven militairen. Met afschrift van een lijst van opgegeven personen. 1946 maart. -- 3 stukken

137. Brief van het hoofdbestuur met mededeling dat niets bekend is over een speciaal tarief voor familieleden van beroepsmilitairen bij behandeling door een burger-arts, februari 1958. -- 1 stuk

2.2.2.7 Overige aangelegenheden


125. Ingekomen circulaires over de organisatie van de ent-administratie, 1957, 1959. -- 2 stukken

2.2.3 Beroepsethiek


2.2.3.1 Afdelingsraad


105. Briefkaart en brief van dr. T. Beekenkamp met mededelingen over het funktioneren van de afdelingsraad in 1939 en 1940. Met een aantekening van dr. P. Belgraver over de samenstelling van de afdelingsraad en te bespreken punten voor een vergadering. februari, december 1940 en z.d. (ca. 1941). -- 3 stukken

138. Stukken betreffende de samenstelling van de afdelingsraad, 1946, 1957 - 1959. -- 2 stukken

92. Jaarverslagen van de afdelingsraad, 1957-59, 1961. -- 4 stukken

2.2.3.2 (Afdelings)vertrouwensarts, conflicten


49. Stukken betreffende klachten over artsen en onderlinge conflicten tussen artsen binnen de afdeling, 1946 - 1949. -- 1 omslag

68. Ingekomen circulaires betreffende de aanwijzing van een (afdelings)vertrouwensarts, 1949 - 1950, 1957, 1959. -- 1 omslag

2.2.3.3 Beroepsgeheim, afgifte verklaringen


48. Stukken betreffende het afgeven van medische verklaringen en het verrichten van (controle-)keuringen, o.a. in relatie tot overheidsinstanties, 1945 - 1962. -- 1 omslag

18. Stukken betreffende de afgifte van een medische verklaring inzake zwangerschap van de echtgenoten van militairen t.b.v. een kostwinnersvergoeding, 1947 mei - juli. -- 4 stukken

67. Ingekomen stukken betreffende de afgifte van z.g. "spreekuurbriefjes", verklaringen t.b.v. werkgevers dat een werknemer het spreekuur van een arts heeft bezocht, 1948 - 1950. -- 1 omslag

64. Ingekomen stukken betreffende het medisch beroepsgeheim en het verstrekken van informatie aan derden, 1948, 1958, 1959. -- 3 stukken
Zie ook in deze rubriek plaatsnr. 48.

2.2.4 Behartiging van de materiële belangen van artsen


2.2.4.1 Hulp aan door oorlog of rampen getroffen artsen


75. Ingekomen circulaires van het hoofdbestuur en een circulaire van het bestuur van de afdeling betreffende het Hulpfonds 1940 ten behoeve van artsen die getroffen zijn door de oorlogshandelingen, 1940 - 1941. -- 1 omslag

50. Circulaire van het hoofdbestuur met vragen in verband met plannen voor centrale uitkeringen aan (met name door oorlogsomstandigheden) noodlijdende artsen of hun nabestaanden; met kanttekeningen en een circulaire van de Centrale Noodcommissie met oproep om bijdragen, oktober 1945 en z.d. (1945). -- 2 stukken

42. Stukken betreffende de ondersteuning van gemobiliseerde en gedemobiliseerde artsen, 1948 - 1951. -- 1 omslag

127. Ingekomen circulaires van het hoofdbestuur betreffende hulpverlening aan door de watersnoodramp getroffen collega's, februari - maart 1953. -- 4 stukken

2.2.4.2 Pensioenvoorziening e.d.


96. Ingekomen stukken betreffende pensioenvoorzieningen en andere inkomensverzekeringen voor artsen, 1954, 1956, 1959 - 1962. Met een minuut van een circulaire aan de leden. -- 1 omslag

103. Vertrouwelijk rapport van de commissie "Pensioenfonds voor artsen". Met bijlage. 1964. -- 1 katern, 1 stuk

2.2.4.3 Verlening van individuele hulp


80. Stukken betreffende financiële hulp aan leden van de afdeling, 1946, 1949. -- 1 omslag

135. Brief aan het gemeentebestuur van Schoonhoven met advies om J.G. Antvelink, huisarts aldaar, zo spoedig mogelijk aan voldoende woon- en praktijkruimte te helpen, 1953 maart; minuut. -- 1 stuk

2.2.4.4 Overige materiële zaken


86. Stukken betreffende de verkrijgbaarheid van artsenemblemen, e.d., 1935 - 1949. -- 4 stukken

2.2.5 Behartiging van de immateriële belangen van artsen


40-(145). Stukken betreffende voorlichting, symposia, bijscholing, e.d., 1938 - 1962. Gedeeltelijk met teksten van referaten. -- 2 omslagen

26. Stukken betreffende de toekenning van de gedenkpenning van het Medisch Verzet, 1946 - 1947. -- 1 omslag

* --. Agenda's voor o.a. wetenschappelijke vergaderingen, 1950 - 1966, 1972. Gedeeltelijk met teksten van referaten gehouden tijdens wetenschappelijke vergaderingen ("klinische demonstraties") en correspondentie ter voorbereiding van deze vergaderingen.
ZIE: inv.nr. 150

120. Brief van J.G. Antvelink te Schoonhoven met voorstel om een afdelingsbibliotheek in te richten, 1958 mei. Met een brief van dr. J. van Woerden over de vestiging van een medische bibliotheek in het Van Iterson-ziekenhuis als jubileumcadeau, 1960 maart. -- 2 stukken

2.2.6 Public relations


131. Rapport van de commissie inzake journalistiek en reclame op geneeskundig gebied, 1934 juni; gedrukt. -- 1 deel

133. Ingekomen circulaires van het hoofdbestuur betreffende publiciteit, 1955, 1957. -- 2 stukken

2.2.7 "Sociale" aktiviteiten i.v.m. leden persoonlijk


37. Stukken betreffende jubilea, overlijden, enz. van (oud-)leden van de afdeling, 1920 - 1959. -- 1 omslag

2.2.8 Algemeen culturele en charitatieve aktiviteiten


25. Stukken betreffende de herinrichting van de chirurgijnskamer in het Catharina-gasthuis met steun van de afdeling Gouda, (1946), 1947 - 1951, 1957. -- 1 omslag

77. Lijsten van (erkende) fabrikanten, groothandels en andere leveranciers van geneesmiddelen, gebruikt om aan te schrijven met het verzoek om een gift voor ... (?), 1950 mei. -- 3 katerns
Betreft wellicht de inrichting van de chirurgijnskamer in het Catharina-gasthuis?

66. Ingekomen stukken betreffende het geschenk van de Goudse pastores, artsen, juristen, technici en docenten ter gelegenheid van de restauratie van het stadhuis, 1951 - 1952. -- 4 stukken