205 -- Waddinxveen -- Secr.arch. 1936-1975

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2017 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken


1.1.1 Gemeenteraad


2123-2142. Notulen van de gemeenteraad, 1935 - 1941, 1945 - 1975. -- 20 banden
De gemeenteraden in Nederland werden met ingang van 1-9-1941 door de bezetter ontbonden. In de periode november 1945 - medio augustus 1946 fungeerde een zogenoemde noodgemeenteraad. Over de periode september 1962 - 1968 zijn de notulen tevens van een index op onderwerpen voorzien (over de periode 1962 - 1963 los aanwezig, zie inv.nr. 2143).

1766-(1817). Agenda's voor de vergaderingen van de gemeenteraad, met voorstellen, 1936 - 1975. -- 37 pakken

1795. Reacties van inwoners op mededelingen in raadsvergaderingen, 1960. -- 1 omslag

2143. Index op de onderwerpen behandeld in de notulen van de gemeenteraad over de periode september 1962 - 1963. -- 1 katern

1.1.2 College van b. en w.


2144-2184. Registers bevattende de agenda's, tevens staten met besluiten, van het college van burgemeester en wethouders, 1935 - 1975 (hiaten). -- 32 banden
De periode september 1941 - oktober 1943 en 1961 - 1966 (7 banden) ontbreekt.

1.2 Ingekomen / uitgaande stukken (serie)


1.3 Verordeningen (serie)


1.4 Gemeenteverslagen


2 GEMEENTELIJKE HUISHOUDING


2.1 INTERNE ORGANISATIE


2.1.1 Instelling, ontwikkeling
Incl. organisatie, reorganisatie, grondgebied / grenzen, geschiedenis


955. Geschiedenis van Waddinxveen, 1940 - 1947. -- 1 omslag

962. Straatnaamgeving, 1942 - 1969. -- 1 omslag

960-961. Plannen tot grenswijziging met de gemeente Gouda, 1947 - 1959. -- 2 pakken

969. Gemeenteclassificatie (soort, karakter, geaardheid van het gebied), 1947 - 1964. -- 1 omslag

958. Sociaal Economisch rapport, uitgebracht door het E.T.I., 1949 - 1965. -- 1 pak

959. Ontwikkeling van de Haagse agglomeratie, 1958 - 1960 en 1971 - 1972. -- 1 omslag

956. Correspondentie met betrekking tot het Waddinxveense volkslied, 1961. -- 1 omslag

2.1.2 Betrekkingen tot andere lichamen en organen


974. Vaststelling van het quotiënt ingevolge het Financiële Verhoudingsbesluit, 1936 - 1946. -- 1 omslag

975. Uitkeringen uit het gemeentefonds, 1936 - 1961. -- 1 omslag

970. Inmenging van ander gezag (Duitse bezetter, provincie, gemeente Gouda), 1940 - 1945. -- 1 omslag

2021. Commissaris der Koningin, 1940 - 1956. -- 1 omslag

2022. Reconstructie administratie van de provincie Zuid-Holland, 1945. -- 1 omslag

973. Militair Gezag, 1945 - 1958. -- 1 omslag

971. Bijeenkomsten van de commissaris van de koningin met burgemeesters, 1946 - 1960. -- 1 omslag

976. Uitkeringen uit het gemeentefonds terzake van het gewoon lager onderwijs, 1949 - 1972. -- 1 pak

977. Vaststelling van de belastinguitkeringen uit het gemeentefonds, 1952 - 1971. -- 1 omslag

978. Vaststelling van de bedragen van de kosten van sociale zorg krachtens het Financiële Verhoudingsbesluit over 1955 - 1974, 1963 - 1979. -- 1 omslag

972. Samenwerking met omliggende gemeenten, 1959 - 1975. -- 1 omslag

979. Aanvragen om aanvullende bijdragen uit het gemeentefonds, 1962 - 1971. -- 1 omslag

980. Vaststelling van de garantie-uitkeringen krachtens het Financiële Verhoudingsbesluit, 1965 - 1972. -- 1 omslag

964. Intergemeentelijk Overlegorgaan Gouda e.o.: Bijdragen, 1970 - 1976. -- 1 omslag

965. Intergemeentelijk Overlegorgaan Gouda e.o.: Notulen Raad van Overleg, 1970 - 1978. -- 1 omslag

966. Nota "Voorlopige uitgangspunten en doelstellingen" van het Intergemeentelijk Overlegorgaan Gouda e.o., 1974. -- 1 omslag

967. Vergaderingen van het Contact Gewestbesturen, 1974 - 1975. -- 1 omslag

957. De leefbaarheid van plattelandskernen
Provinciale nota, 1975. Met correspondentie. -- 1 omslag

2.1.3 Economische - en rechtspositie van de gemeente


2.1.3.1 Eigendom en bezit


1717. Herstel van geleden oorlogsschade, 1941 - 1948. -- 1 omslag

982. Torenuurwerk hervormde kerk, 1952 - 1967. -- 1 omslag

1718. Exploitatie bestemmingsplannen - Alg. II - Puttepolder, Sniepweg, (Achter de) Jan Dorrekenskade, 1955 - 1967. -- 1 omslag

1719. Exploitatie bestemmingsplannen - Alg. I - Industrieterrein Noordkade - Putte Noord, 1961 - 1966. -- 1 omslag

1720. Exploitatie bestemmingsplannen Groenswaard I en II, 1963 - 1969. -- 1 omslag

1721. Exploitatie bestemmingsplan Vondelwijk, 1967 - 1970. -- 1 omslag

1722. Exploitatie bestemmingsplan Stationsstraat, 1969 - 1973. -- 1 omslag

1723. Exploitatie bestemmingsplan Noordkade, 1970 - 1972. -- 1 omslag

1724. Exploitatie Bestemmingsplan Kerkweg (winkelplan), 1973 - 1975. -- 1 omslag

2.1.3.1.1 Verwerving


985. Algemene voorschriften en richtlijnen betreffende de aankoop van onroerende zaken, 1942. -- 1 omslag

990. Aankoop van onroerende zaken in de polder de Putte, ten behoeve van de bouw van een afvalwaterzuiveringsinstallatie / het rioleringsplan in het kader van het uitbreidingsplan, 1943 - 1946. -- 4 stukken
Bevat: - In het zuidelijk deel, ten oosten van de spoorlijn, kad. B 3085, van C.J., H.C.M. en mej. P. Zwanenburg, 1943.
- Een perceeltje weiland, kad. B 3084 ged., van mevr. R. Heijns-Hoogendoorn, 1943 - 1946.

991. Aankoop van onroerende zaken ten behoeve van het uitbreidingsplan, 1943 - 1949. -- 1 omslag
Bevat: - Een strook grond van perceel kad. D 1457 van C.P. Broer, spijsfabrikant, 1943.
- Een strook weiland in de Voorofsche polder, grenzend aan de algemene begraafplaats, kad. D 1057, van H.S. Uitman te Berkel en Rodenrijs, 1943.
- Een gedeelte van de tuin aan de Kerkweg 165, kad. D 1076 ged., van notaris D.B. van der Most, 1943.
- Land en water achter het postkantoor, kad. D 1184, van het Staatsbedrijf der PTT te 's-Gravenhage, 1943 - 1944.
- Een gedeelte van de Alpherwetering nabij de r.k. kerk, kad. F 1852 ged., van de Oostpolder in Schieland te Zoetermeer, 1943, 1944. --- Ingetrokken in 1954.
- Van B.A. Buysing Damsté te Bilthoven:
. een strook grasland aan de Sniepweg, kad. 739 ged., 1943;
. het weiland aan de Sniepweg, kad. 739 ged. en 740, en een gedeelte van de weg met berm, kad. C 1012, 1946 - 1947;
. de percelen weiland langs de Sniepweg en de Kanaaldijk, kad. C 741 en 959 t/m 965, 1948 - 1949.

987. Aankoop van grond aan de Jan Dorrekenskade ten behoeve van het uitbreidingsplan, 1943 - 1951. -- 1 omslag
Bevat: - Een stuk grond achter de kerk, kad. D 695 ged., van de Christelijk Afgescheiden gemeente, 1943.
- Een gedeelte van de tuinen ten zuiden van de huizen nrs. 3 - 21, kad. D 1047 ged. en 1049, van de erven C. Molenaar, 1943.
- Percelen grond (de berm van de Kanaaldijk), kad. C 958 en 996 ged., D 1151 en 1149, van de Zuidplaspolder in Schieland te Gouda, 1943 - 1944, 1948.
- Idem, kad. C 1226 en 995, van de Zuidplaspolder in Schieland te Gouda,1951.
- Een perceel grond, kad. D 701, van mevr. G. den Boon-van der Wouden, 1949.
- Een perceel wei- en tuinland, kad. D 1375 ged., van A. Oudijk, zaadhandelaar en wethouder, 1949.
- Twee percelen tuinland, kad. D 1603 en 1644, van A. Oudijk, zaadhandelaar en wethouder, 1954 - 1955.

996. Aankoop van het perceel met woning en kantoorruimte aldaar, kad. D 1515, van notaris D.B. van der Most, ten behoeve van een zalencomplex, 1966. -- 1 omslag

997. Aankoop van onroerende zaken en een noodkerk van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente, 1943 - 1972. -- 1 omslag
Bevat: - De sloot naast en achter de kerk, kad. B 3337, ten behoeve van demping en riolering, 1943.
- Een stuk bouwgrond nabij het wijkgebouw aan de Esdoornlaan hoek Ieplaan, kad. 1215 ged., ten behoeve van parkeerterrein, 1969 - 1971.
- Een stukje grond op de hoek van de Esdoornlaan en de Sniepweg, kad. 1215 ged., ten behoeve van verruiming van de bocht Esdoornlaan - Sniepweg, 1971.
- Het houten (voormalige) kerkgebouw aan de Jan Willem Frisoweg, ten behoeve van verhuur aan verenigingen, 1971 - 1972.

998. Aankoop van een stuk grond en water van de Alpherwetering nabij de r.k. kerk, kad. F 1852 ged., van de Oostpolder in Schieland te Zoetermeer, voor het leggen van bruggen ter uitvoering van het wederopbouwplan, 1954. -- 1 omslag

986. Aankoop van onroerende zaken ten behoeve van reconstructies van de Kerkweg, 1943 - 1976. -- 1 omslag
Bevat: - Een strook grond, kad. D 1199 ged., van W.S. Buitelaar, 1943.
- (Een gedeelte van) een huis, loods en erf van mevr. A.C. van de Water-van der Oest, 1943.
- Een gedeelte van het perceel, kad. D 1422, van W.P. van der Tas te Moerkapelle, tevens ter verbetering van de ingang van de algemene begraafplaats aan de Kerkstraat, 1947.
- Een perceeltje grond, kad. B 3274, voor de winkel van N.L. Overvliet, 1948.
- Een perceeltje grond, kad. B 3334 ged., bij de werkplaats van Jacob van Heezik, 1948.
- Een perceeltje grond, kad. B 2767 ged., bij de winkel en werkplaats van H.B. van der Oest, 1948, 1949, 1953.
- Een strook grond, kad. D 1482 ged., van N.E. Mulder, H.M. Doeleman, B.B. Booij, E. Buitink (te Diemen), G.A. Moons, J. van Pruisen, W.F. Hardijzer en A.J. Janmaat, eigenaars van het winkelcentrum (de "winkelgalerij"), 1951.
- Een strook grond van de pastorietuin en het kerkplein, kad. D 1699, van de Gereformeerde kerk,
1961 - 1962.
- De woningen Kerkweg 91 t/m 109 (oneven), kad. B 1031 t/m 1035 en 1058 t/m 1062, van A.H. van der Sterre te Bilthoven, 1962.
- Een strook grond, kad. D 1699 ged., van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs,1962 - 1963.
- Twee strookjes nabij het bankkantoor Kerkweg 151, kad. D 1911 ged., van de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. te Amsterdam, 1974 - 1976.
--- Verbetering van het kruispunt met de Juliana van Stolberglaan - Kanaalstraat.
- Een strookje grond voor het bankkantoor aan de Kerkweg, kad. B 3260 ged., van de Algemene Bank Nederland N.V. te Amsterdam, ten behoeve van , 1975.
--- Verruiming van de bocht naar de Oranjelaan.

1000. Aankoop van grasland en water nabij de Sniepweg en de Kerkweg, kad. D 89, 93, 95, 96, 1052 en 1497, van J. Uitman te Rotterdam, ten behoeve van de uitbreiding van de algemene begraafplaats, 1946. -- 1 omslag

1001. Aankoop van een perceel tuinland aan de Ringvaart, kad. F 1195, van de erven A. Koerts te Leidschendam, ten behoeve van een deel van het uitbreidingsplan nabij de r.k. kerk, 1946. -- 1 omslag

1003. Aankoop van onroerende zaken aan de Noordkade, ten behoeve van de aanleg van een industrieterrein, 1947 - 1948, 1961 - 1963. -- 1 omslag
Bevat: - Enige percelen grond, kad. B 2932 - 2937, van de familie W.C. Boer te Boskoop, 1947 - 1948.
- Een gedeelte van de boerderij Johanna Bartina's hoeve (nr. 40), met schuren, stallen en verdere bedrijfsruimten, kad. B 3590, 476 t/m 479, 2040, 2041, 3010, 486 t/m 488 en 492, van mevr. C.M.J. Oppelaar te Voorburg, 1961 - 1963.
- De woningen nrs. 115, 117, 119 en 121, kad. B 3132 t/m 3134, van H. Hartog, 1970.

1005. Aankoop van een strookje grond aan de Wilhelminakade, kad. F 1819 ged.,van mevr. W.M. Okkerse-Rijnbeek, ten behoeve van verbreding van de weg en herbouw van door oorlogsschade verwoeste panden, 1948. -- 1 omslag

1008. Aankoop van strookjes grond ten behoeve van verbreding van de Sniepweg, 1949. -- 1 omslag
Bevat: - Kad. C 1208 ged., van N.V. Louis Dobbelman.
- Kad. C 1196 ged., van G. Kool.
- Kad. C 1009 ged., van Ph.J.C. Dijs, meubelfabrikant.

1013. Aankoop van onroerende zaken van J., K. en P.J. Koerts te Leidschendam resp. Gouda, 1949 - 1963. -- 1 omslag
Bevat: - Een perceel bouwgrond en straat, kad. F 1778, aan de Zuidkade, ten behoeve van de aanleg van een straat nabij de r.k. kerk, 1949, 1951.
- Een perceel weiland in de Oostpolder in Schieland, kad. F 250, 1962.
- Enige percelen grond bij de Zuidkade, kad. F 154, 153 en 1177, 1963.

1014. Aankoop van twee woonhuizen met erven aan de Jan Dorrekenskade, kad. D 1167 en 1435, van Fa. W. de Bas en Zn., 1950. -- 1 omslag

1015. Aankoop van een perceel grond tussen de Kerkweg en de Stationsstraat, kad. D 1458 ged., van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 1950. -- 1 omslag

1016. Aankoop van onroerende zaken van de N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht, 1950 - 1975. -- 1 omslag
Bevat: - Percelen grond en straat, kad. B 3306 ged., C 956 ged. en D 1424 ged., voor de aanleg van de Stationsstraat, 1950.
- Twee percelen grond ten westen van de spoorwegovergang, kad. C 956 ged. en D 1424 ged., voor de verbinding tussen Kerkweg en Sniepweg, 1951.
- Een perceel grond en water ten oosten van de spoorweg, kad. C 956 ged., ten behoeve van de aanleg van sportvelden en een plantsoen, 1954. Met rectificatie, 1956.
- Twee percelen grond, kad. D 1820 ged. en 1889 ged., ten behoeve van het bestemmingsplan Sportvelden, 1975.

1024. Aankoop van een perceeltje grond aan de Wilhelminakade na afbraak van een garage, kad. F 1828 ged., van C.E.G. Okkerse, 1951. -- 3 stukken

1025. Aankoop van H. en H. van den Berg (verw.), 1951. -- 1 omslag

1028. Aankoop van grond ten behoeve van reconstructie van de Kleikade, 1952. -- 4 stukken
Bevat: - Een verhard gedeelte weg, kad. C 974 ged., van J. van Kooten, 1952.
- Een strook berm, kad. C 788, van mevr. J.C. Smits te Gouda, 1954.

1027. Aankoop van grond aan de Zwarteweg, ten behoeve van de inrichting van een vuilstortplaats, 1952, 1955. -- 5 stukken
Bevat: - Enkele percelen grond, water en hakhout, kad. G 101 - 109, 1332 en 1341, van ds. W.L. Mulder te Houten, 1952.
- Enkele percelen grond en water, kad. G 112, 1683 en 1685, van I.M. Minheere te Reeuwijk, 1955.

1029. Aankoop van een stuk grond en water, kad. C 1005 ged., van L. Koetsier, ter verbetering van de bocht Onderweg - Plasweg, 1952 - 1953. -- 2 stukken

1030. Aankoop van onroerende zaken ten behoeve van verbreding van de Dorpstraat, 1953 - . -- 1 omslag
Bevat: - Een strook onbebouwde en bebouwde grond bij de afrit naar de Plasweg, kad. C 1016 ged., van W.J. van de Water, 1953.
- Een strookje grond, kad. B 1783 ged., van J. Vermeulen, en een strookje grond, kad. B 3309 ged. en 3148 ged., van H. Verwaal, 1954.
- Een perceel grond op de hoek met de Jan Dorrekenskade, kad. D 1481 ged., van N.V. Meubelfabriek v/h A. van der Loo en Zn., 1955.
- Een perceel grond op de hoek met de Jan Dorrekenskade, kad. D 1209 ged., van N.V. Meubelfabriek v/h A. van der Loo en Zn., in verband met sloop van de bestaande fabriek, 1965.
- Een strook grond voor de bedrijfsgebouwen, kad. B 3375 ged., 3427 ged. en 3428 ged., van Mulder Waddinxveen N.V., 1961 - 1963.
- Een strook grond voor nr. 134, gedeeltelijk kad. B 2470, 2803 en 2917, van N.V. Bouw- en Handelmaatschappij Waddinxveen, 1965.

1032. Aankoop van onroerende zaken van de polders Achterof en de Putte, 1953 - 1968. -- 1 omslag
Bevat: - De brug over de Kerkwegvaart en een gedeelte van de Onderweg in de polder de Putte, met overname van het onderhoud, 1953.
- Een gedeelte van de Onderweg in de polder de Putte, kad. B 3083 ged., met overname van het onderhoud, 1954.
- Idem, ten behoeve van de aanleg van een straat, 1956.
- Een gedeelte van de Onderweg in de polder de Putte, kad. B 3076 ged. en 3331 ged., met overname van het onderhoud, voor de aanleg van een straat van het Stationsplein naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1957 - 1958.
- Een gedeelte van de Onderweg in de polder de Putte, kad. B 3783 ged. en 3784 ged., met overname van het onderhoud, ten behoeve van uitbreidingsplan Putte Noord, 1961.
- Een gedeelte van de Onderweg in het uitbreidingsplan Groenswaard, kad. B 3880, met overname van het onderhoud, 1964.
- Een gedeelte van de Onderweg tussen bestemmingsplan Vondelwijk en Boskoop, kad. B 3782 en 4432, 1965 - 1966.
- Het resterende gedeelte van de Onderweg langs de Noordeindseweg tot de grens met Boskoop, kad. B 4572, met overname van het onderhoud, 1966 - 1968.

1033. Aankoop van een strookje grond, kad. D 1405 ged., van W. Roskam, voor de aanleg van een trottoir, 1954. -- 2 stukken

1036. Aankoop van de woonhuizen en erven aan de Noordkade 16 en 18, kad. B 2750 en 2749, van respectievelijk J. Vermeulen Jzn. en C. Slooten te Waddinxveen en L. Slooten te Hazerswoude, ten behoeve van sloop in het kader van een uitbreidingsplan, 1954. -- 1 stuk

1012. Aankoop van een villa met tuin aan de Sniepweg en Plasweg, kad. C 1009, van Ph.J.C. Dijs, meubelfabrikant, ten behoeve van de aanleg van een weg, 1954 - 1955. -- 1 omslag

1039. Aankoop van onroerende zaken van mr. J. ter Horst te Arnhem, 1954 - 1960. -- 1 omslag
Bevat: - Een perceel grond, kad. C 765 ged. en 766 ged., ten behoeve van de aanleg van een keerpunt aan het einde van de Kleikade, 1954.
- Een perceel grond, kad. A 1254 ged. en 1255 ged., ten behoeve van een verbindingsweg tussen de Onderweg en de Kleikade, 1960.

1037. Aankoop van onroerende zaken ten behoeve van het uitbreidingsplan Puttepolder, 1954 - 1955. -- 1 omslag
Bevat: - Twee percelen weiland, kad. B 3089 en 3090, van L. van der Linde te Zevenbergen, 1954 - 1955.
- Enkele percelen dijk- en weiland en water in de Puttepolder, kad. B 1850, 1851, 3088 en 3091, van A.W.J. van der Breggen, 1954 - 1955.
- Drie percelen grond, kad. B 3092 - 3094, van J. de Koning te Waarder, 1954 - 1956.
- Een perceel grond, kad. B 3087, van de Stichting voor Ouden van Dagen, 1954 - 1956.
- Twee percelen grond in de Puttepolder, kad. B 3086 en 3369, van H.C.M. en mej. P. Zwanenburg, 1956.
- Een perceel grond langs de spoorbaan, kad. B 3306 ged., van de N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht, 1957 - 1958.
- Diverse percelen weiland, tuinland, dijkweiland, watering met stal en hooiberg, kad. B 1704, 1705, 1852, 1853, 1954, 2659, 2660, 2744, 2745. 2780, 2781, 3054 en 3302, van R. Oudijk te Boskoop, 1959.
- Voorstel van de gemeentearchitect tot aankoop van gronden in de Oranjewijk, 1959; met drie situatietekeningen.
- De woningen Kerkweg 206, 208, 210en 212 met erf, kad. B 3363, van L.C. Verzijden, ten behoeve van het doortrekken van de Juliana van Stolberglaan, 1960 - 1962.
- Enige percelen grond, kad. B 3300 ged. en 3625 ged., van de N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht, 1961.
- Gronden met een opstal, kad. B 970, 975 - 978, 2923, 2924, 2990 en 3449, van de Stichting voor Ouden van Dagen, 1960 - 1961.

1042. Aankoop van onroerende zaken van woningbouwcorporatie Waddinxveen, 1954 - 1970. -- 1 omslag
Bevat: - Een strookje grond tussen de Meidoornstraat en de Lijsterbesstraat, 1954.
- Een perceeltje grond nabij de Ieplaan, kad. C 1278, zijnde de ondergrond van een hoogspanningsgebouw van het GEB Gouda e.o., 1967.

1045. Aankoop van een strookje sloot langs de Onderweg, kad. C 847 ged., van L. Windhorst te Boskoop, ten behoeve van de aanleg van een rioolput, 1955. -- 2 stukken

999. Aankoop van onroerende zaken van de Zuidplaspolder in Schieland te Gouda, 1956 - 1970. -- 1 omslag
Bevat: - Een strookje van de sloot langs de Onderweg, kad. C 506 ged., ten behoeve van de riolering,1956.
- Een gedeelte van de Onderweg in eigendom en onderhoud, kad. C 506 ged., 1958 - 1960.
- Een strook grond nabij de Sniepweg, kad. C 969, ten behoeve van verbreding van de weg, 1961.

1048. Aankoop van een perceel grond aan de Noordeindseweg, kad. B 3318, van M. Vis, ten behoeve van de aanleg van een straat in het uitbreidingsplan omgeving witte brug, 1956. -- 3 stukken

1049. Aankoop een perceeltje grond aan de Zuidkade, kad. F 1937 ged., van W. Verwaal, ten behoeve van een bredere toegang tot het transformatorstation, 1956. -- 1 omslag

988. Aankoop van panden aan de Nesse, ten behoeve van sanering van de oostelijke bebouwing aldaar, 1957 - 1965. -- 1 omslag
Bevat: - Woningen van G.C. van den Akerboom:
. Drie woningen aan de Nesse 27, 29 en 31, kad. B 3366 ged., 1957;
. Twee woningen aan de Nesse 23 en 25, kad. B 4507, 1964 (1965).
- De woning nr . 1 en het bedrijfspand (galvanisch bedrijf) nr. 3, kad. B 2522, van mevr. M.W. van Arnhem-Zeh te Reeuwijk, 1961.
- De woning nr. 21, kad. B 3180, van A. Vis jr., scheepmaker, 1962.
- De winkel nr. 9, de woningen nrs. 11, 13 en 15, het woon-winkelhuis nr. 17 en de woning nr. 19, kad. B 3437, 3438, 2823, 2822, 3182 en 3181, van R.J. van de Wal, 1960.

1051. Aankoop van onroerende zaken ten behoeve van reconstructie van de Noordkade en aanleg van een riolering, en demping van de Alpher wetering, 1957 - 1964. -- 1 omslag
Bevat: - De woning nr. 12, kad. B 2752, van C. de Rooij, 1957.
- De woningen nrs. 8, 10 en 14, kad. B 2751, 2753 en 2754, van W. Groeneveld te Moerkapelle, 1957.
- Vier woningen met erf nrs. 20, 22, 24 en 26, kad. B 2926, 2927, 2928 en 2929, van mevr. C. Bremmer-van Eck te Dordrecht, 1958.
- Een perceel grond aan de Oranjelaan, kad. B 2997 ged., van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 1961.
- Een strook grond voor nr. 32, van T. Boere, 1961.
--- Geen raadsbesluit aanwezig. Mogelijk niet doorgegaan. Zie ook inv.nr. 1221.
- Een strook grond ter plaatse van kwekerij Gerts van H. Gerts Jzn., 1961.
- Een strook tuin, water en weg, kad. B 3375 ged., van het Productschap voor Zuivel te 's-Gravenhage, 1961, 1964.
- Een strook grond, kad. B 3154 ged., na verplaatsing van een houtloods, van de N.V. Schwartz en Verzijden, 1961, 1964.
- Een strook grond bij nr. 26 a, kad. B 3341 ged., van Fa. P. Both en Zn., 1961, 1964.
- Een strookje grond aldaar, kad. B 4883 ged., van Fa. P. Both en Zn., 1968 - 1969.
- Een stukje grond, kad. B 3620 ged., van de N.V. Waddinxveensche Houtwarenfabriek v/h D. Bremmer Jzn., onder gelijktijdige verkoop van een stukje grond aldaar, kad. B 4859 ged., 1961 - 1969.
- Enige stroken grond, gedeelten van kad. B 528 t/m 530, 534, 1590 en 2112, van de Provincie Zuid-Holland, 1963 - 1964.
- Een strook grond, kad. B 3389 ged., van N.V. Machine- en Apparatenfabriek Van der Loo, 1964.
- Een stukje grond, kad. B 3345 ged., van de N.V. Nederlandse Kabelfabrieken te Delft,
in verband met herziening van de eigendomsgrens met T. Boere, 1969.

1056. Aankoop van een woonhuis met schuur, garage en erf aan de Jan Dorrekenskade-Oost 52, kad. D 1379, van J. van den Berg, fabrikant, ten behoeve van huisvesting van het hoofd van de openbare lagere school B, 1958. -- 5 stukken

1054. Aankoop van onroerende zaken aan de Wilhelminakade ten behoeve van reconstructie van de weg en verbetering van de Gouwe-oever, 1958, 1963 - 1966. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1082.
Bevat: - Een perceel grond, kad. F 1241, van Fa. Gebr. van Stijn en Co., 1958.
- Enige percelen tuinland, kad. F 153, 154 en 1177, van J., K. en P.J. Koerts te Leidschendam resp. Gouda, 1963.
- Enige percelen weiland met opstallen, kad. F 151, 152, 1176, 1376, 1957 en 1958, van mevr. A. Springintveld-van Berkesteijn, 1963.
- Twee woningen nrs. 34 en 35, kad. F 1447 en 1448, van C.M. Verhoeff, 1964.
- De woning nr. 33, kad. F 1446, van H.J. Luiten, 1965.
- Het dubbele woonhuis nrs. 27 en 28, kad. F 1168, van de erven Luiten-de Vos, 1965.
- De woning nr. 30, kad. F 1375, van J. Noorland, 1966.
- Een fabriekspand, drie woningen en een terrein, kad. F 2024 ged., van de Provincie Zuid-Holland, 1966 - 1967.

1060. Aankoop van Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen (verw.), 1959 - 1960. -- 1 omslag

1069. Aankoop van de woning aan de Nesse 5, kad. B 3325, en een strook grond, kad. B 3326 ged., van mevr. L.M. van der Zwaard-Buijs, ten behoeve van verbetering van de westelijke Gouwe-oever, 1959 - 1960. -- 3 stukken

1073. Aankoop / onteigening van gronden aan de Onderweg van P.H. van den Bor, mevr. M. van den Berg-Olie te Rotterdam, G. Huizer, J. van Klaveren, mevr. M. van Klaveren-Griffioen, L. Koetsier Mzn., C. Metselaar, J.T.M. Rip, L. Rip, H.D. Tamse te Gouda, Ver. voor Chr. Nationaal Schoolonderwijs (CNS), Ver. Ned. Hervormde Christelijke Scholen, A. Verweij, L. Windhorst te Boskoop en N. Zweere, 1959 - 1961. -- 1 omslag

1062. Aankoop van onroerende zaken ten behoeve van verbreding van de Zuidkade, 1959 - 1964, 1968. -- 1 omslag
Bevat: - Een perceel grond voor de woning nr. 224, kad. F 1941 ged., van A. Noorlander, 1959 - 1960.
- Een perceel grond, kad. D 440 ged. en 1651 ged., van Kempkes Meubelfabrieken N.V., 1960.
- De woningen nrs. 23 en 24, kad. D 526 en 1009, van mevr. E.R. Slooten-Verhoek en M.G. Slooten, 1962 - 1963.
--- Kruispunt met de Jan Dorrekenskade-Oost.
- Een gedeelte van de weg voor de woningen nrs. 45 en 46, kad. D 1616, van J.A. Broer, 1963 - 1964.
- Een perceeltje straat, kad. D 1195, van het r.k. parochiaal kerkbestuur, 1968.

1075. Voorbereiding van de aankoop van gronden aan de Noordkade ten behoeve van de verbreding, demping van de Alpher watering en aanleg van riolering, 1959, 1970. -- 1 omslag

1081. Voorbereiding van de aankoop van gronden in de Vondelwijk, ten behoeve van het uitbreidingsplan Puttepolder Noord, 1960 - 1961. -- 1 omslag

1088. Aankoop van onroerende zaken (algemeen), 1960 - 1966. -- 1 omslag

984. Aankoop van onroerende zaken, ten behoeve van recreatieplan 't Weegje, 1961 - 1967. -- 1 omslag
Bevat: - Enige percelen water, weiland met plashuis, boshakhout en weg aan 't Weegje, kad. F 1667, 1214 t/m 1220, 499, 500 en 937,
van de erven B.J.N. Akkersdijk te Gouda, 1960 - 1961.
- Enige percelen weiland, weg en water, kad. F 1760, 1761, 1181, 467, 938, 939 en 1691, van H. Snoek, 1960 - 1963.
- Een gedeelte grond en water, kad. F 1865, 1229, 1230, 1858, 1859 en 1221, van het rijk, 1961 - 1962.
- De boerderij met bedrijfsopstallen en vier arbeiderswoningen met bijbehorend land, kad. F 102, 107, 113 t/m 115, 120 t/m 126, 128, 129, 338, 360, 361, 386, 287, 459, 463 t/m 466, 505, 915, 1034, 1191, 1201, 1298, 1369, 1394 ged., 1409, 1743 ged., 1790 en 1985, van G. Klapwijk, 1961 - 1967.
- De boerderij met land nr. 3, kad. F 1742, 468 t/m 474, 516, 1045 t/m 1047, 1059, 1411, 1763 en 1764, van P. van der Linde, 1965.
- Een woonhuis met schuur en erf en twee percelen water, kad. F 1412, 1413 en 1180, van de erven H.D. Boot te Gouda, 1966 - 1968.
- Een perceel weiland nabij de Alpher wetering, kad. F 1884, van de erven G. van Eijk te Gouda, 1968.

1142. Aankoop van onroerende zaken ten behoeve van het uitbreidingsplan de Putte, 1960 - 1968. -- 1 omslag
Bevat: - Een woning met stal, hooitas, varkens- en kippenschuur, kad. B 3368, achter de Kerkweg, van K. Sekeris, 1960 - 1962.
- Van G.W.C. van Dort Kroon:
. Twee woningen aan de Kerkweg 152 en 154, kad. B 3606, 1963.
. Een strookje grond langs de zuidzijde van de Kerkweg, kad. D 1782 ged., 1965.
. De villa Beukenhof met koetshuis en omliggend terrein aan de Kerkweg, kad. D 1782, 1967 - 1968.
- Betreft tevens:
. Een strookje grond langs de zuidzijde van de Kerkweg, kad. D 1515 ged., van D.B. van der Most, 1965.
. Een strookje grond langs de zuidzijde van de Kerkweg 161, kad. D 631 ged., van W. Verwaal, 1965.
. Een strookje grond langs de zuidzijde van de Kerkweg 159, kad. D 1353 ged., van J. van der Starre, 1965.
- Drie woningen aan de Kerkweg 156, 158 en 160, kad. B 3607, van J. Molenaar te Zeist, 1964.
- Twee woningen met erf aan de Kerkweg, kad. B 2143, van N.V. Machine- en Apparatenfabriek Van der Loo, 1966.

1082. Aankoop van woningen aan de Kerkweg ten behoeve van het uitbreidingsplan Groenswaard, 1960 - 1970. -- 1 omslag
Bevat: - Nrs. 130 t/m 142, van mevr. E. de Heer-Borst, 1960 - 1961.
- Nr. 120, kad. B 3353, van H. van Gelooven, 1961, 1967 - 1968.
- Nrs. 28 t/m 42 (even nummers) , kad. B 2480 t/m 2483 en 2490 t/m 2493, en twee woningen aan de Wilhelminakade 36 en 37, kad. F 1653 en 1654, van J. Zwijgers te Apeldoorn, mede-eigendom van C. Jongejan, 1962.
- Nrs. 116 en 118, kad. B 3352, van J. Zwijgers te Apeldoorn, 1962.
- Nrs. 68 en 70, kad. B 2832 en 2833, van G. van Tilburg, 1962 - 1963.
- Nr. 76, kad. B 2836, van G. Kersbergen, 1962 - 1963.
- Nrs. 50 en 52, kad. B 2716 en 2717, van S. Mantel te 's-Gravenzande, 1962 - 1963.
- Nr. 126, kad. B 3355, van J. Borg, 1963.
- Nr. 128, kad. B 3356, van de erven A.G. Bos-Rosenboom, 1964.
- Nrs. 98 en 100, kad. B 2601 en 2602, van N.T. Hilgers, 1966.
- Nr. 114, kad. B 3351, van de erven J. Booy te Boskoop, 1966.
- Nrs. 81 en 83, kad. D 993 en 994, van Gebr. G. en W.S. Buitelaar, 1966 - 1967.
- 30 woningen aan de Kerkweg 21 t/m 79 (oneven), kad. D 1549, van woningbouwcorporatie Waddinxveen, 1966 - 1970.
- Nr. 110, kad. B 3411, van W. van Ringelenstein, 1967.

1094. Aankoop van woningen en een pakhuis aan de Noordkade ten behoeve van de uitbreiding van de gemeentewerf, 1960 - 1961. Met een grondcorrectie, 1970. -- 1 omslag
Bevat: - Nrs. 133 en 135, kad. B 2979 en 2978, van L.C. Verzijden, 1960.
- Nrs. 123 en 125, kad. B 3177 en 3178, van J.W. Verbout, 1961.
- Nrs. 127 en 129, kad. B 3345, van G. Spruijtenburg, 1961.
- Een perceeltje grond en water, kad. B 3345 ged., van de N.V. Nederlandse Kabelfabrieken te Delft,
in verband met herziening van de eigendomsgrens met het gemeentelijk garageterrein, 1970.

1086. Aankoop van onroerende zaken ten behoeve van het uitbreidingsplan Zuidkade, 1960 - 1965, 1970 - 1971. -- 1 omslag
Bevat: - Van W. Sekeris:
. Een perceel weiland ten zuiden van de Burg. Trooststraat, kad. D 365 ged., 1960.
. Een perceel grond aldaar, kad. D 1471, 362, 515, 226 en 365 ged., met overeenkomst van pachtontbinding betreffende de boerderij Kerkweg 192 in verband met de bouw van een bejaardentehuis, 1961 - 1963.
- Een perceel weiland ten noorden van de Burgemeester Trooststraat, kad. D 368, van de Stichting voor Ouden van Dagen, ten behoeve van de aanleg van een groenstrook, weg en omleiding van de Alpherwetering, 1961.
- Een perceel grond achter het raadhuis, kad. D 874, van mevr. E.M. van der Torren-Boumann te Zeist, 1961.
- Enige percelen weiland met huis, achterhuis, schuren, erf en tuin in de Oostpolder van Schieland, kad. D 1221 en F 20, 183, 187 t/m 199, 1192 en 1299, van T. en mevr. W. Kors, 1961, 1966 - 1967.
- Een perceel grond met aangrenzend water (Alpher watering) aan de Kanaaldijk, kad. D 607 ged. en 1226 ged., van Fa. J. Reijm en Zn., 1963 - 1964.
- Een perceel tuinland, kad. D 607 ged. en 1226 ged., van D. Degenhardt, 1963 - 1967.
- Een perceel weiland ten noorden van de Burg. Trooststraat, van W. de Jong, 1964.
- De slijterij (winkel-woonhuis) en woningen nrs. 148, 149 en 150, kad. F 1890, 1443 en 1809 ged., van A.J. Janmaat, 1964 - 1965.
- Enige percelen weiland aan de noordzijde van de Burg. Trooststraat in het uitbreidingsplan Zuidkade, kad. D 1727 ged., 235 ged. en 370, van (de erven) D. Schoenmaker, 1964 - 1965. --- Niet doorgegaan.
- Een strook grond en een perceel grond nabij de St. Victorkerk, kad. F 2020 ged. en F 1916, van het r.k. parochiaal kerkbestuur, 1970 - 1971.

1076. Aankoop van onroerende zaken in de Puttepolder, ten behoeve van het uitbreidingsplan Putte Noord, 1960 - 1973. -- 1 omslag
Bevat: - Een perceel weiland ten oosten van de spoorlijn , kad. B 3303, van J. en P. Noordam, 1960.
- Een perceel weiland ten oosten van de spoorlijn , kad. B 3095, van de erven Zwijgers, 1960.
- Een perceel weiland ten oosten van de spoorlijn , kad. B 3096, van T. van Noort, 1960 - 1961.
- Enige percelen weiland, kad. B 2778, 2779, 3049, 3050 en 3053, van Gebr. A. en G. Hoogendoorn, 1960, 1964 - 1967.
- Enige percelen weiland ten oosten van de spoorlijn, kad. B 3046, 3045, 3042, 3041, 3038, 3037, 2743 ged. en 2746 ged., van A.L. Oudijk, 1960 - 1963.

1091. Aankoop van gronden in het uitbreidingsplan Groenswaard, 1960 - 1975. -- 1 pak
Bevat: - Voorbereiding en uitvoering.
- Pachtonbinding met Gebr. G.S. en C. van Aalst, C. van Berkel, Le Feber & Co. NV te Boskoop, A. van herk te Boskoop, C. Hoogendoorn, G. Hoogendoorn, A.W. Hoogerdijk te Boskoop, D.A. Koster te Boskoop, W.J. Moons en C.G. van Noort.

1099. Aankoop van de woningen Kerkstraat 3, 5, 7 en 9, kad. D 810, 811, 812 en 813, van C.J. van Dam te Gouda, ten behoeve van sanering, 1961. -- 4 stukken

1112. Aankoop van het café Centrum met tuin, erf en toebehoren aan de Nesse 33, kad. B 3139, van fam. Karreman, ten behoeve van verbetering van de Gouwe-oever en het maken van een insteekhaven, 1961 - 1962, 1964, 1968. -- 1 omslag

1093. Aankoop van onroerende zaken ten behoeve van het uitbreidingsplan Groenswaard, 1961 - 1970. -- 1 omslag
Bevat: - Enige percelen weiland, kad. B 1743 t/m 1745, 2805 en 2577, van mevr. C. Bogaards-Bogaard te 's-Gravenhage, 1961.
- Enige percelen weiland, kad. B 1741, 1742 en 3075, van J.G. en mevr. M.P. Herfst, 1961.
- Een perceel weiland met hooiberg, melkschuur en varkenshokken, kad. B 3071, van H. Biesheuvel, 1961 - 1963, 1966.
- Een perceel weiland met opstallen, kad. B 3263, van L. Olie, 1962 - 1964.
- Enige percelen weiland, kad. B 3262, 1746, 2573 en 3073, van P.J. Olie, 1963.
- Enkele percelen weiland met houten veestal, hooiberg en silo, kad. B 3069 en 3070, van A.W.J. van der Breggen, 1963, 1965.
- Een gedeelte van het perceel kad. B 3457, van A.W.J. van der Breggen, 1965.
- De woning met schuur en erf aan de Dorpstraat 77, kad. B 2804, van B. van Meijeren, 1964 - 1965.
- Twee percelen grond, kad. B 2589 en 3476, van M. Vis, ten behoeve van de aanleg van een straat, 1965.
- Een perceel grond langs de spoorbaan, kad. B 3887 ged., van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, 1964 - 1965.
- Een perceel grond op de grens van Groenswaard II en III, kad. B 4714, van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, 1967 - 1968.
- Een perceel weiland, kad. B 3068, van J. Zwijgers te Apeldoorn, 1967 - 1968.
- Het verenigingsgebouw aan de Burgemeester Trooststraat 4, kad. D 1252 ged., van het r.k. parochiaal kerkbestuur, alsmede het pand Kerkweg 66, kad. B 3330, van A. Bakker te Moerkapelle en N. Zweere (namens Jehova's getuigen), 1968. --- Onder verkoop van het eerstgenoemde pand aan de Jehova's getuigen.
- De woningen aan de Dorpstraat 85, 87, 89 en 91, kad. B 4067, van K.C. Angenent, 1969 - 1970.

1096. Aankoop van onroerende zaken ten behoeve van industrieterrein in het uitbreidingsplan Zuidkade, 1961 - 1965. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 1141 en 1195.
Bevat: - Enige percelen weiland met uitpad in de Oostpolder in Schieland, kad. D 225, 364, 1468, 735 en 736, van J.C. Moons, 1961.
- Enige percelen grond met opstallen in de Oostpolder in Schieland, kad. F 242 t/m 244 en 1734, van H. Gerts, 1961.
- Enige percelen grond in de Oostpolder in Schieland, kad. D 250, 253, 379, 1103, 1225, 1476 en 1614, van J.G. en mevr. M.P. Herfst, 1962.
- Een perceel grond in de Oostpolder van Schieland, kad. D 1537 ged., van J. Oskam, 1961 - 1962.
- Een woonhuis nr. 152 en bedrijfswoning nr. 153 met verdere agrarische bedrijfsopstallen en weiland, kad. F 203 t/m 212, 230, 233, 249, 251, 252, 1579, 1580, 1626, 1850, 1851 en 1891, van P. van Eijk, 1961, 1962, 1964, 1967.
- Het dubbel woonhuis nrs. 130 en 131 met enige percelen weiland en opstallen in de Oostpolder van Schieland, kad. F 218 t/m 229, 1636 en 1637, van J. Mostert, 1962 - 1965.
- Enige percelen weiland met varkensstal, moestuin en boomgaard in de Oostpolder van Schieland, kad. D 1298, 378 ged. en 591 ged., van H. de Jong, 1962 - 1965.
--- Betreft tevens het doortrekken van de Sniepweg.
- Een perceel grond aan de Jan Dorrekenskade-Oost, kad. D 1217, en een strookje grond aldaar, kad. D 1436 ged., van C. de Bas, 1964.
- Enkele percelen grond en water, gelegen achter de Zuidkade 80, kad. D 1727 ged., 1888 ged. en 370, van (de erven) D. Schoenmaker, ten behoeve van een ontsluitingsweg en een persleiding voor de riolering, 1969 - 1971.

1040. Aankoop van een perceel tuingrond in de Oostpolder van Schieland, kad. D 1547 en 1548, van de Stichting voor Ouden van Dagen, 1962 - 1963. -- 1 omslag

1122. Voorbereiding van de aankoop van gronden in de Stationsstraat, 1962 - 1963. -- 1 omslag

1220. Aankoop van woningen aan de Zuidkade ten behoeve van sanering, 1962 - 1971. -- 1 omslag
Bevat: - Nrs. 197, 198 en 199 met schuur en erf, kad. F 1500, van mevr. C. Bos-Visser, 1962.
- Nrs. 104 t/m 107, kad. F 1847, van dr. J.C. Hooijkaas te 's-Gravenhage, 1963.
- Tien woningen nrs. 219 - 223 en 200 - 204, kad. F 1453 - 1456, 1505 - 1505 en 1914, van J., K. en P.J. Koerts te Leidschendam resp. Gouda, 1963.
- Nrs. 133 en 134, kad. F 2038, van C.J. Duijzer te Delft, 1969 - 1970.
- Nrs. 25, 26 en 27, van B.A. Hupkes te Rheden, 1970 - 1971.
--- Tevens de woning aan de Jan Dorrekenskade 73.

1041. Aankoop van een perceeltje grond aan het Noordeinde wz, kad. A 1095 ged., van A.W.J. van der Breggen, voor de plaatsing van een transformatorstation, 1963. -- 1 omslag

1047. Aankoop van onroerende zaken ten behoeve van de bouw en uitbreiding van een winkelcentrum in het uitbreidingsplan De Putte, 1963 - 1968. -- 1 omslag
Bevat: - De boerderij met schuren, erf en tuin aan de Kerkweg 150, kad. B 2641, van H.C.M. en mej. P. Zwanenburg, 1963 - 1964.
- Een woonhuis aan de Kerkweg, kad. B 3371, van P. Rehorst , en enige woonhuizen aan de Kerkweg, kad. B 3609 t/m 3612 en 2144, van Bouw- en Aannemingsmaatschappij P. Rehorst N.V., 1966.
- De pastorie met bijbehorend terrein aan de Kerkweg, kad. D 1857 ged., van de Gereformeerde kerk, 1967 - 1968.

1148. Aankoop van een strook grond langs het wandelpad naast de Henegouwerweg, kad. G 2298, van C.B. Veldhuijzen te Bodegraven en M.C. de Rooij, 1964. -- 3 stukken

1154. Aankoop van een fabriek (spuiterij) met loods, kantoor, enz., aan de Zuidkade 207, kad. F 1955, van P.C. Mulleman, 1964 - 1965. -- 1 omslag
Geen raadsbesluit aanwezig. Mogelijk niet doorgegaan.

1164. Aankoop van onroerende zaken van de polder Bloemendaal, 1964 - 1972. -- 1 omslag
Betreft tevens ruiling van grond met mevr. A.C. van der Vooren-Vergouw inzake een perceel kad. H 1107 ged., 1970 -1972.
Bevat: - Een perceeltje grond aan de zuidzijde van de Zwarteweg, kad. H 1 ged., voor de plaatsing van een transformatorstation, 1964.
- Een perceeltje grond, bekend als Groene Kade, tussen de Middelburgseweg en de percelen ten westen van de weg, kad. G 1 ged., ten behoeve van afscherming van de vuilstortplaats, 1970.

1195. Aankoop van percelen grond aan de Tweede Bloksweg, ten behoeve van reconstructie van de weg en het recreatieplan Sniepweg, 1964, 1967 - 1968, 1973 - 1974. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1192.
Bevat: - Twee percelen land in de Zuidplaspolder bij de Tweede Bloksweg, kad. C 293 en 296, en drie percelen grasland aan de Kanaaldijk en een boerderij in de Oostpolder in Schieland, kad. D 425 ged., 426, 481, 647 en 648, van A.G. de Zwart, gedeeltelijk ten behoeve van industrieterrein in het uitbreidingsplan Zuidkade, 1963 - 1967.
- Enkele percelen weiland en bouwland aan de Plasweg, kad. C 284, 285 en 286, van J.P. de Zwart, 1964, 1967.
- Een perceel, kad. C 290, van P.L. van der Breggen, 1967 - 1968.
- Gedeelten van de percelen, kad. C 929, 300, 301, 303, 304, 921 en 1554, van P. van der Eijk, 1967.
- Een perceel, kad. C 295, van P. Lamens, 1967.
- Een strook grond, kad. C 294 ged., van P. van Vuuren, 1967.
- Een strook grond, kad. C 294 ged., van P. van Vuuren.
- Enige percelen wei- en bouwland, kad. C 287, 288 en 291, van J. Hofman, 1967 - 1968.
- Een perceel langs de Plasweg, kad. C 292,
van mevr. J.G. Zwijgers-Haak, 1967 - 1968.
- Twee percelen bouw- en weiland, kad. C 327 en 328, van M. Graveland, 1968 - 1969.
- De Snieptocht tussen de Plasweg en de Tweede Bloksweg in beheer en onderhoud, van de Zuidplaspolder in Schieland te Gouda, kad. C 689, 1969 - 1970.
- Een perceel weiland, kad. E 204, 205 en 208 ged., van mevr. A. Hofman-Oudijk, 1969 - 1970.
- Een strookje grond nabij de kruising van de Sniepweg en de spoorbaan, kad. D 1889 ged., van de N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht, 1973 - 1974.

1165. Aankoop van een perceel grond aan de Wilhelminakade, kad. F 1841, van mevr. P.A. Matse te Gouda, ter ontsluiting van het terrein van Gebr. van Stijn & Co., 1965. -- 1 omslag

1172. Aankoop van de winkel-woonhuis (horlogerie) aan de Kerkweg 207, kad. D 130 en 1122, van E. Vermeij, ten behoeve van het uitbreidingsplan Brugcentrum, 1965 - 1966. -- 1 omslag

1175. Aankoop van de tweeklassige houten noodschool aan de Jan Willem Frisoweg 62a, van N.V. Bouw- en Handelmaatschappij Waddinxveen, 1965 - 1967. -- 4 stukken

1162. Aankoop van woningen aan de Jan Dorrekenskade West in verband met sanering, 1965 - 1971 -- 1 omslag
Bevat: - Nr. 4, kad. D 979, van M.J. de Mik, 1965.
- Tien arbeiderswoningen nrs. 3 t/m 21 (oneven), kad. C 1268 en 1290, van J. Molenaar te Zeist, 1967 - 1968.
- Nrs. 10 en 12, kad. D 819 en 1909, van H. de Mik, 1969 - 1971.

1181. Voorbereiding van de aankoop van gronden ten behoeve van het recreatieplan Bospark, 1966. -- 1 omslag

1189. Voorbereiding van de aankoop van gronden ten behoeve van verbreding van de Tweede Bloksweg en het recreatieplan Sniepweg, 1966 - 1967. -- 1 omslag
Betreft o.a. aankoop van V.A.D. en H.W. van Riemsdijk te Capelle a/d IJssel.

1190. Aankoop van een perceel grond achter de winkelgalerij aan de westzijde van het Koningin Wilhelminaplein, kad. B 3788 ged., van Caltex Petroleum Maatschappij (Nederland) N.V. te 's-Gravenhage, om onnodig braak liggen te voorkomen, 1966 - 1967. -- 4 stukken
De grond was verkocht met bestemming bouw van een garagebedrijf.

1192. Aankoop van gronden langs de Tweede Bloksweg, ten behoeve van de aanleg van de nieuwe Tweede Bloksweg, 1966 - 1969. -- 1 omslag
Bevat: - Twee percelen, kad. C 1522 en 1524 ged., van J. Hijkoop, 1967 - 1968.
- Enige percelen, kad. C 309 t/m 311, 759, 313, 314 en 315 ged., van mevr. H.J.E.T. Lamers-Derks c.s. te Venlo, 1967.
- Enige percelen, kad. C 316 t/m 319, 823, 321 t/m 323 en 324 ged., van Landbouwbedrijf en Brandstoffenhandel Van Leeuwen en Zn., 1967 - 1968.
- Een perceel, kad. C 722 ged., van J. van Eeden Petersman te Zoetermeer, 1967 - 1968.
- Enige percelen, kad. C 330, 331 en 332 ged., van A.J. van den Bergen te Zevenhuizen, 1967 - 1969.
- Enige perceelsgedeelten weiland van de boerderij Willem II, kad. C 360 t/m 375, 1022, 1021 en 1020 ged., van de Algemene Levensverzekering Bank N.V. te Rotterdam, 1966 - 1969.

1199. Aankoop van twee percelen weiland aan de Middelburgseweg, kad. G 1684 en 1686, van D.J. Kasbergen te Gouda, ten behoeve van de uitbreiding van de vuilstortplaats, 1967. -- 1 omslag

1203. Aankoop van een woning, gebruikt als opslagplaats, aan de Kerkstraat 1, kad. D 1440 ged., van D. Kool, ten behoeve van de aanleg van een parkeerterrein, 1967 - 1968. -- 6 stukken

1116. Aankoop van twee arbeiderswoningen en een winkel-woonhuis aan de Noordkade nabij het aansluitpunt met de Willem de Zwijgerlaan, kad. B 4188 t/m 190 en 4486, van de N.V. Waddinxveensche Houtwarenfabriek v/h D. Bremmer Jzn., onder intrekking van een provinciale vergunning tot het hebben van drie wrijfpalen in de Gouwe en een buisleiding met vulput in de westelijke Gouwekade, 1968 - 1970. -- 1 omslag

1217. Aankoop van het woonhuis en erf aan de Kleikade 12, kad. C 1459, van W.D.H. La Grand, ten behoeve van sanering in de kader van de Nota Kernenbeleid, 1968 - 1969. -- 1 omslag

1218. Aankoop van onroerende zaken ten behoeve van het plan Stationsstraat, 1968 - 1969. -- 1 omslag
Bevat: - Het woonhuis aan de Kerkweg 146 b, kad. B 3441, van G.A. van Rhijn, 1968 - 1969.
- Het woonhuis met schuur en kippenhok aan de Kerkweg 148, kad. B 3082, van A. van Vuuren, 1968 - 1969.
- Het hoekhuis met schuur, erf en tuin aan de Kerkweg 146 a, kad. B 3440, van Ph. de Gelder, 1969 - 1970.
- Het woonhuis aan de Kerkweg 167, kad. D 1745, van J.C. de Bas, 1971 - 1973.

1219. Aankoop van onroerende zaken van de gemeente Capelle aan den IJssel, 1968 - 1975. -- 1 omslag
Bevat: - Vier perceeltjes grond langs de Abraham Kroesweg, kad. C 1615, 1607, 1596 en 1628, ten behoeve van de bouw van hoogspanningsstations en gasregulateursstations voor het tuinbouwcentrum aan de Bredeweg, 1968 - 1969.
- De Abraham Kroesweg tussen de Bredeweg en de Vijfde Tocht in eigendom, beheer en onderhoud, 1971 - 1972.
- Een perceel grond op de hoek van de Abraham Kroesweg en de Bredeweg, kad. C 1631, 1974 - 1975.

1222. Aankoop van een perceel grond tegenover het gemeentehuis, kad. D 1749, van A. van Eeuwen, ten behoeve van het plan Brugcentrum, 1969 - 1970. -- 1 omslag

1228. Aankoop van een strookje grond achter de winkelgalerij aan het Koningin Wilhelminaplein, kad. B 4467 ged., van de r.k. woningbouwcorporatie St. Joseph, ten behoeve van wegverbreding, 1970. -- 1 omslag

1232. Aankoop van twee percelen grond met woonhuis aan het Noordeinde 55, kad. 3214 en 3215, van W. van Berkel, voor het schoonmaken van het dijklichaam aan Groenswaard III en het verbreden van de Noordeindseweg, 1970 - 1971. -- 1 omslag

1234. Aankoop van de woningen aan de Kerkstraat 23 en 25, kad. D 1085, van D. Huurman, ten behoeve van verbreding van de straat, 1970, 1972. -- 4 stukken

1235. Aankoop van de woningen aan de Noordkade 23, 25 en 27, kad. B 5404 en 5405, van A.C. Buitelaar, ten behoeve van sanering in het plan Kom bij de brug, 1970 - 1973. -- 1 omslag

1176. Aankoop van het woonhuis Zuidkade 12a, kad. D 1741 en 1742 ged., van Fa. Baan's Meubelen, ten behoeve van aanvullende werkruimte voor het gemeentelijk personeel, 1971. -- 1 omslag

1236. Aankoop van de woningen aan de Noordkade 91 en 93, kad. B 4187, van L.W. Verbakel, 1971. -- 1 omslag

1243. Aankoop van onroerende zaken ten behoeve van het bestemmingsplan Dorpstraat, 1971 - 1975. -- 1 omslag
Bevat: - Het perceel met café-woonhuis en tuin Dorpstraat 4, hoek Kleikade, kad. C 1518, van W. van de Water, 1971 - 1973.
- De woningen aan de Kerkstraat 2 en 4 en de Kerkweg 15, 15 bis en 17, kad. D 1534, van J.P. en M. Huurman te Zoetermeer, 1973 - 1975.

1244. Aankoop van onroerende zaken aan de Puttekade ten behoeve van reconstructie van het Noordeinde, 1971 - 1975. -- 1 omslag
Gedeeltelijk onder overdracht van strookjes grond. Tenzij anders vermeld, wonen de eigenaren allen te Boskoop. De kadastrale aanduiding is steeds Boskoop.
Bevat: - Een strookje grond voor perceel nr. 37, kad. D 1393 ged., van L. van Leeuwen en J.P. van der Waay, 1973.
- Een strookje grond voor perceel nr. 39, kad. D 1393 ged., van C.M. Timmermans te 's-Gravenhage, 1973.
- Een strook grond voor perceel nr. 41, kad. D 1619, van C.T. Steenkamer, 1972 - 1973.
- Een strookje grond voor perceel nr. 43, kad. D 1620 ged., van mevr. T. Huizer-van Eijk, 1973.
- Een strookje grond voor perceel nr. 45, kad. D 1431 ged., van A.J. van de Kamer, 1973.
- Een strook grond voor perceel nr. 47, kad. D 1432, van W.L.M. van Schie, 1972 - 1973.
- Een strook grond voor de percelen nrs. 49 en 51, kad. D 1349, van P. Mijderwijk, 1972 - 1973.
- Een strookje grond voor perceel nr. 53, kad. D 1350 ged., van W. van Klaveren, 1973.
- Een strookje grond voor perceel nr. 55, kad. D 1283 ged., van mevr. J. Voskuilen-van der Houten, 1972 - 1973.
- Een strookje grond voor perceel nr. 57, kad. D 1915 ged.,
van G.E. de Groot, 1972 - 1973.
- Een strookje grond voor perceel nr. 59, kad. D 1916 ged.,
van C. van Veen, 1972 - 1973.
- Een strookje grond voor perceel nr. 61, kad. D 1917 ged., 1918 ged. en 847 ged., van J. Kant, 1973.
- Een strookje grond voor perceel nr. 67, kad. D 1824 ged., van C. van Bruggen, 1973.
- Een strookje grond voor percelen nrs. 69, 71 en 73, kad. D 1919 ged., 1920 ged. en 1826 ged., van L.D. Huisman te Woerden, 1973.
- Een strookje grond voor perceel nr. 353, kad. D 2070 ged., van J. van der Sluis, 1972 - 1973.
- De woning nr. 361, kad. D 1650,
van T. Lagerweij, 1971 - 1975.
- De woningen nrs. 363 en 365, kad. D 2068, van A.W.J. Niewerf, 1971 - 1972.
- Een strookje grond voor nr. 367, kad. D 1188 ged., van J. Weerheijm, 1971 - 1972.

1245. Aankoop van perceeltjes grond aan het Noordeinde ten behoeve van wegreconstructie, 1972 - 1973. -- 1 omslag
Bevat: - Een stukje grond, kad. B 2768 ged., van J. Pijpers, 1971 - 1973.
- Een perceel grasland, kad. B 3307 ged., van N. van der Zijden, 1972.
- Een strookje grond, kad. B 5609 ged., van D. Smith, 1972.
- Een strook grond, kad. B 5610 ged., van W. Verloop, 1972.
- Een strook grond, kad. B 3267 ged., van C. de Rooy, 1972.
- Een perceel grond, kad. B 3234, van G. Visser, 1972 - 1973.
- Een strookje grond, kad. B 3269 ged., van C. Ravenhorst, 1972 - 1973.
- Een perceeltje grond, kad. B 3467 ged., van W. Scheurwater, 1972 - 1973.
- Een strookje grond, kad. B 5828 ged., van P. Rademaker, 1972 - 1973.
- Een strookje grond, kad. B 4941 ged., van A. van Leeuwen, 1972 - 1973.
- Een strookje grond, kad. B 3594 ged., van C.J. Tromp, 1972 - 1973.
- Een strookje grond, kad. B 4071 ged., van H. Schouten te Bodegraven, 1972 - 1973.
- Een strookje grond, kad. B 4071 ged., van C. Terlouw, 1972 - 1973.
- Een strookje grond, kad. B 5611 ged., 5612 ged., 5816 ged. en 5817 ged., van
A. Lugthart, C. Lugthart en J. Lugthart-Boot, 1972 - 1973.
- Een strookje grond, kad. B 3268 ged., van G. Marchand, 1972 - 1973.
- Een strookje grond, kad. B 4072 ged., van G.P. Lammers, 1972 - 1973.
- Een strook grond, kad. B 2210 ged. en 2211 ged., van C.A. Brabers, 1973.
- Een strook grond, kad. B 5259 ged. van C.H. van Velde, 1973.

1272. Aankoop van twee stroken grond, kad. B 5222 ged., van de Christelijke Woningbouwvereniging Ons Begin, ten behoeve van een toegangspad van de Staringlaan naar de rijwielstalling bij station Waddinxveen-Noord, 1972 - 1974. -- 1 omslag

1143. Aankoop van twee perceeltjes grond nabij de Wilhelminakade, kad. F 1710 ged. en 1790 ged., ten behoeve van woningbouw, van de Provincie Zuid-Holland, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1290. Aankoop percelen grond nabij het Noordeinde, o.a. aan de Puttelaan en de Snijdelwijklaan, kad. Boskoop D 1827 ged., 1018 ged., 968 ged., 969 ged., 2076 ged. en 1694 ged., van de gemeente Boskoop, ten behoeve van reconstructie van het Noordeinde, 1974 - 1975. -- 1 omslag

2.1.3.1.2 Verlies


1293. Verkoop aan W. Roskam, 1932. xxx NAAR . -- 1 omslag
Bevat: Julianastraat

1294. Verkoop van grond aan en nabij de Kerkweg, 1938, 1959, 1965 - 1969. -- 1 omslag
Bevat: - Aan Fa. C.P. Broer, 1938 en 1965 - 1966.
- Aan Fa. P. Rehorst en Zonen en H.M. Doeleman, 1959.
- Aan N.E. Mulder, 1959.
- Aan mevr. C. Verheul-Glasbeek, 1964.
- Aan Drukkerij en Boekhandel Veldwijk, 1967 - 1969.

1296. Verkoop van bouwgrond aan de zuidzijde van de Burg. Trooststraat, 1939 - 1940. -- 1 omslag
Bevat: - Aan mej. W. van Erk, 1939.
- Aan R. Jager, 1940.

1297. Verkoop van gedeelten van de Alpherwatering, 1939 - 1941. -- 1 omslag
Bevat: - Bij de Burg. Troostrstraat aan H.J. en A.M. Luiten, 1939. --- Herzien raadsbesluit.
- Achter de woningen Nesse 34 - 46 aan A. Brouwer, 1940 - 1941.

1298. Verkoop van grond aan de Sniepweg, 1939 - 1971. -- 1 omslag
Bevat: - Aan G. Kool, 1939.
- Aan de N.V. Louis Dobbelmann, 1941 - 1946.
- Aan H. Mulder, 1948, 1962.
- Aan L. Roggeveen, 1957.
- Aan Kempkes Meubelfabrieken N.V., 1957, 1963.
- Aan A. Kroes, 1962.
- Aan B. Tukker, 1967 - 1968.
- Aan P. Rupke, 1968 - 1971. --- Benzinestation.

1295. Verkoop van (bouw)grond aan de Burg. Trooststraat, 1939, 1974 - 1976. -- 1 omslag
Bevat: - Aan S.J. van Vliet, 1939.
- Aan C.J. Smit, 1974 - 1976.

1304. Verkoop aan de Gereformeerde Kerk, 1948 - 1968. -- 1 omslag

1305. Verkoop aan de kerkvoogdij van de hervormde gemeente, 1948 - 1970. -- 1 omslag

1306. Verkoop van bouwgrond aan de Ieplaan, 1949 - 1956. -- 1 omslag
Bevat: - Aan S. Kerver, 1949 - 1950.
- Aan K. van Ringelenstein, 1950.
- Aan de N.V. Carrosseriefabriek Verheul, 1954.
- Aan de Christelijke Boeren- en Tuindersbond Holland-Brabant te Heemstede, voor de bouw van een landbouwhuishoudschool, 1955 - 1956.

1301. Verkoop aan A. Brouwer, 1950. -- 1 omslag
Betreft tevens H. Poot, 1940 - 1950.

1370-1371. Verkoop van (bouw)grond aan de Bouw- en Aannemingsmaatschappij P. Rehorst N.V. , 1950 - 1961. -- 2 pakken

1312. Verkoop van (bouw)grond aan en nabij de Oranjelaan, 1950 - 1952, 1964 - 1966. -- 1 omslag
Bevat: - Aan de Fa. P. Both en zonen, 1950 - 1951.
- Aan mevr. J.D. Glasbeek-van Dulken, 1952.
- Aan A. de Jong, 1964 - 1965.
- Aan de N.V. Apparaten- en Machinefabriek H. Glasbeek Jr., 1965 - 1966.

1311. Verkoop van grond aan en nabij de Julianastraat, 1950 - 1969. -- 1 omslag
Bevat: - Aan J.D. van Bergen, 1950 - 1951.
- Aan M. van den Berg, 1964 - 1969.
- Aan T. de Vos, 1967 - 1968.
- Aan J.C. de Bas, 1967 - 1969.

1317. Verkoop van bouwgrond aan de Stationsstraat, 1950 - 1971. -- 1 omslag
Bevat: - Aan de Zuid-Hollandse Vereniging "Het Groene Kruis", afdeling Waddinxveen, 1950 - 1956.
- Aan de Nutsspaarbank te Gouda, 1950 - 1964.
- Aan A. de Waardt, tevens aan D. de Waardt, K. Schelling, W. Buitelaar en F. Alblas, 1950 - 1951.
- Aan G. Both, tevens aan J. Graafland, L.W. Verbakel en G. van der Krans, 1952.
- Aan C.P. Broer N.V., 1952.
- Aan A. de Bruijn te Gouda, 1957.
- Aan A.J. Both, 1958 - 1959.
- Aan A.C. Buitelaar, 1962 - 1963.
- Aan C. Rehorst, 1963 - 1966.
- Aan A. de Waardt, 1965 - 1966.
- Aan de Coöperatieve Raiffeisenbank Waddinxveen, 1965 - 1973.
- Aan T. en A. de Vos, 1967. --- Hoek Rijnlandstraat.
- Aan A. Versloot, 1967 - 1968.
- Aan T.W. Verweij, 1970 - 1971.

1319. Verkoop van grond aan en nabij de St. Victorstraat , 1950 - 1973. -- 1 omslag
Bevat: - Aan de Fa. W.A. Sliedrecht, speelgoedfabriek, 1950 - 1973.
- Aan het R.K. Parochiaal Kerkbestuur, 1956 - 1957.
- Aan J. Sluijs, 1956.
- Aan J.J. Gerts, 1956.

1315. Verkoop van grond aan en bij de Jan Dorrekenskade, 1950 - 1974. -- 1 omslag
Bevat: - Aan de Vereniging tot stichting en instandhouding van Ned. Herv. Chr. Scholen, voor de stichting van de tweede hervormde school, 1950.
- Aan Fa. W. de Bas en Zn., 1951 - 1953.
- Aan A.H. en G. Mulder, 1955.
- Aan B.F. Boonstoppel, 1956.
- Aan C. Boonstoppel, 1956.
- Aan bloemisterij D. Degenhardt, 1964 - 1965.
- Aan schildersbedrijf fa. P.W. Kloet (M.C. Kloet), 1967 - 1968.
- Aan B. Kerver, 1974.

1318. Verkoop van (bouw)grond aan de Noordkade, 1951, 1957 - 1968. -- 1 omslag
Bevat: - Aan H. en D. Poot, 1951.
- Aan A. Bras te Gouda, 1955 - 1970.
- Aan de N.V. Apparaten- en Machinefabriek H. Glasbeek Jr., 1957 - 1966.
- Aan P. Glasbeek, 1961 - 1962.
- Aan Bouwmaterialenhandel T. de Waardt N.V., 1961 - 1964.
- Aan mevr. P.M. Perk-Stassen, 1965 - 1966.
- Aan Air Products Nederland N.V., 1966 - 1968.
- Aan D. de Waardt, 1967 - 1968.
- Aan A. Poot, 1968.

1332. Verkoop van grond aan de Zuidkade (wederopbouwplan), 1953 - 1956. -- 1 omslag
Bevat: - Aan Stoel- en Meubelfabriek H.A. van Berkesteijn, 1953 - 1954.
- Aan Hoputwarenfabriek W. Verwaal, 1953 - 1956.
- Aan C.A. Cammeraat, 1954.

1334. Verkoop van grond aan en nabij de Schielandstraat, 1953 - 1956. -- 1 omslag
Betreft tevens aankoop van grond, 1966 (?).
Bevat: - Aan Kempkes Meubelfabrieken N.V., 1953, 1956.
- Aan A. Boonstoppel, 1953.
- Aan A. Oudijk, 1953.
- Aan mevr. S. Meiderwijk-Paling, 1953.
- Aan J. Hoogendoorn, 1955 - 1956.
- Aan M.C. Kloet, schilder, en aan B. Kerver, 1956.

1346. Verkoop aan de Fa. Koningen en Batenburg te 's-Gravenhage, 1956 - 1958. -- 1 omslag
Bevat: Vijverlaan

1348. Verkoop aan M.H. Groenenberg, 1956 - 1962. -- 1 omslag
Tevens aan W. Sol te Moerkapelle. Verkoop aan A.A. Sanner is kennelijk niet doorgegaan.
Bevat: Onderweg (en Zesde Tochtweg)

1343. Verkoop van grond aan en nabij de Wilhelminakade, 1956, 1963 - 1965. -- 1 omslag
Bevat: - Aan de Fa. P. Radder, 1956.
- Aan de Meubelfabriek Verhoeff, 1963 - 1964.
- Aan de Stoel- en Meubelfabriek H.A. van Berkesteijn N.V., 1965. --- Zie ook inv.nr. 984.

1351. Verkoop van grond aan de Prins Bernhardlaan, 1956 - 1967. -- 1 omslag
Bevat: - Aan de Herv. Stichting Maatschappelijk Werk Waddinxveen, later Prot. Chr. Stichting Bejaardentehuis Waddinxveen , 1956, 1958 - 1967. --- "Souburgh".
- Aan de Stichting Hervormd Kleuteronderwijs, 1962 - 1963. --- Hoek Juliana van Stolberglaan.

1357. Verkoop aan de Stichting voor Christelijk U.L.O., 1958. -- 1 omslag
Bevat: Prinses Beatrixlaan (school)

1358. Verkoop aan de N.V. Aannemingsbedrijf Vapada te Amsterdam, 1958. -- 1 omslag
Bevat: Jan Willem Frisoweg / Nassaulaan

1347. Verkoop aan J. Sluijs, 1958 - 1960. -- 1 omslag
Bevat: Zuidelijke Dwarsweg

1361. Verkoop aan de Caltex Petroleum Maatschappij (Nederland) N.V. te 's-Gravenhage, 1958 - 1962. -- 1 omslag
Betreft tevens aankoop.
Bevat: Kon. Wilhelminasingel

1359-1360. Verkoop van (bouw)grond aan Bouwbedrijf P.D. Stuurman N.V., 1958 - 1964. -- 2 pakken

1362. Verkoop van (bouw)grond aan Bouwbedrijf J. Reijm N.V., 1958 - 1971. -- 1 omslag
Bevat: - Ieplaan, 1958.
- Noordkade, 1965.
- Diederik van Schagenplantsoen / Prins Bernhardlaan, 1968.
- Groenswaard II, 1968.
- Jan Dorrekenskade Oost, 1968.
- Elzenhorst, 1970.
- Groensvoorde, 1971.

1363. Verkoop van het woonhuis aan de Jan Dorrekenskade 52 aan W.H. Kloet, 1959. -- 1 omslag

1365. Verkoop van bouwgrond aan Janzen's Aannemingsbedrijf te Arnhem, 1959 - 1962. -- 1 omslag
Bevat: - Koningin Wilhelminasingel, Louise de Colignylaan en Amalia van Solmsstraat, 1959 - 1962.
- Jacob Catslaan, 1962.

1366. Verkoop aan de N.V. v/h M. Van Dop's Bouwbedrijf te Monster, 1959 - 1963. -- 1 omslag
Bevat: - Nassaulaan en Van Lippe Biesterfeldlaan, 1959 - 1961.
- Van Lippe Biesterfeldlaan, 1963.
- C. Huygenslaan, 1963.

1368. Verkoop van grond aan de Zuidkade (uitbreidingsplan), 1959 - 1969. -- 1 omslag
Bevat: - Aan P.C. Mulleman, 1959 - 1968.
- Aan W.V.C. Pützer te Frankrijk, 1965 - 1966. --- Oorspronkelijk ten name van Pudef nederland N.V. te Krimpen aan de Lek.
- Aan A. Noorlander, 1967 - 1969.

1364. Verkoop aan J. de Jong, 1960 - 1967. -- 1 omslag
Bevat: Nesse

1374. Verkoop van grond aan de Bodegraverstraatweg (na 1964: Bodegraafsestraatweg te Gouda), 1961 - 1962. -- 1 omslag
Bevat: - Aan F.A. Hoogendijk te 's-Gravenhage, 1961 - 1962.
- Aan de Goudse Verzekering Maatschappij N.V. te Gouda, 1962.

1377. Verkoop van het woonhuis aan de Burgemeester Trooststraat 96 aan W. van Vuuren, 1962. -- 1 omslag

1378. Verkoop van de woningen aan de Zuidkade 197, 198 en 199 aan P. van Eijk, 1962. -- 1 omslag
Met verplichting tot afbraak van de nrs. 198 en 199.

1382. Verkoop aan J. de Leede, 1962 - 1963. -- 1 omslag
Bevat: Van Mecklenburg Schwerinlaan

1384. Verkoop aan Eurowoningen N.V. te 's-Gravenhage, 1962 - 1963, 1964 - 1965, 1971 - 1972. -- 1 omslag
Bevat: Justus van Effenlaan

1390. Verkoop grond aan eigenaren van de Van Lippe Biesterfeldlaan, 1963. -- 1 omslag
Bevat: G. Both, Gibbons Brothers B.V., A.W. Pruijmboom, E.J. van Straalen, A. Trapman, Chr. Verweij en A. de Vries.

1400. Verkoop van grond (gedempte sloot) achter de Stationsstraat aan de aangrenzende eigenaren, 1963 - 1964. -- 1 omslag
Tevens Ver. Ned. Herv. Chr. scholen, Nutsspaarbank Gouda , J. Graafland en G. van der Krans, B.F. en C. Boonstoppel..
Bevat: G. van Beek, mevr. K. den Boer-de Waardt, C. Boersma, A.P. de Graaff, A.P.C. Rehorst, C. Rehorst, G. Rehorst, T.W. Verweij

1404. Verkoop aan de Albert Heijn N.V. te Zaandam, 1963 - 1966. -- 1 omslag
Bevat: Willem de Zwijgerlaan

1391-1398. Verkoop van bouwgrond aan de N.V. Bouwteam Groenswaard, 1963 - 1967. -- 8 pakken

1419. Verkoop aan de Stichting Kleuterschool Volksonderwijs, 1964 - 1968. -- 1 omslag
Bevat: Van Mecklenburg Schwerinlaan / Juliana van Stolberglaan resp. Mozartlaan

1424. Verkoop aan de erven A. Kreupeling, 1965. -- 1 omslag
Bevat: Kanaalstraat

1431. Verkoopvan bouwgrond aan het Diederik van Schagenplantsoen, 1965 - 1968. -- 1 omslag
Bevat: - Aan J.H. Mol, 1965 - 1967.
- Aan J.M. Hartogh te 's-Gravenhage, 1967 - 1968.
- Aan H.P. de Wit te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1967 - 1968.
- Aan A. Trapman, 1968.

1421. Verkoop van bouwgrond aan de Souburghlaan, 1965 - 1969. -- 1 omslag
Bevat: - Aan G.C. Sundermeijer te Berkel en Rodenrijs, 1965.
- Aan C. van der Bas, 1965.
- Aan C.G. Baat te Amstelveen, 1966.
- Aan de MABOG N.V., 1966.
- Aan J.P. Straver te Nootdorp, 1966.
- Aan D.J. Schutte, 1966.
- Aan P. Hoogendoorn, 1966.
- Aan G. Gybier te Rotterdam, 1966 - 1969.
- Aan P.J.E. van der Linde, 1968.
- Aan H.J. de Rooij, 1968 - 1969. --- Hoek Noordkade.

1433. Verkoop aan de Stichting voor Katholiek Onderwijs "St. Victor", 1965 - 1971. -- 1 omslag
Bevat: Jacob Catslaan resp. Peter Zuidlaan

1434. Verkoop aan de Stichting voor Christelijk Nationaal Kleuteronderwijs, 1965 - 1971. -- 1 omslag
Bevat: Staringlaan resp. Peter Zuidlaan resp. Heggewinde

1437. Verkoop van bouwgrond aan de Juliana van Stolberglaan, 1965 - 1973. -- 1 omslag
Bevat: - Aan Automobielbedrijf Boonstoppel N.V., 1965 - 1973.
- Aan de Stichting Openbare Christelijke Uitleenbibliotheek Waddinxveeen, 1966.

1438. Verkoop van bouwgrond aan de Mercuriusweg, 1965 - 1974. -- 1 omslag
Tevens aankoop. Betreft tevens J. de Jong.
Bevat: - Aan de Eerste Nederlandse Draad-, Lak- en Strekinrichting N.V., 1965 - 1974.
- Aan C.A. Brabers, 1968.

1452. Verkoop aan Th.G. Blom, 1966 - 1968. -- 1 omslag

1454. Verkoop aan J.J. en M.G. Gerts, 1966 - 1969. -- 1 omslag
Bevat: Ringvaartsingel

1455. Verkoop aan de Stichting voor Christelijk Lager Onderwijs, 1966 - 1970. -- 1 omslag
Bevat: Herman Heijermanslaan

1466. Verkoop aan de Mobil Oil N.V. te Rotterdam, 1967 - 1968. -- 1 omslag
Bevat: Chopinlaan

1457. Verkoop van bouwgrond aan de Brederolaan, 1967 - 1972. -- 1 omslag
Bevat: - Aan de Benzine- en Petroleum Handelmaatschappij N.V. te Rotterdam, 1967 - 1968. --- Hoek Van Maerlantstraat.
- Aan de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Baggerbedrijf te 's-Gravenhage, 1967 - 1972. --- Tevens hoek Bilderdijklaan.

1479. Verkoop aan de Stichting ter Behartiging van de Belangen van de Beambten der N.V. Philips Gloeilampenfabrieken te Amsterdam (verw.), 1968 - 1969. -- 1 omslag

1480. Verkoop aan de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven te Amsterdam (verw.), 1968 - 1969. -- 1 omslag

1482. Verkoop aan de Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij te Leeuwarden, 1968 - 1970. -- 1 omslag
Bevat: Elzenhorst

1483-(1487). Verkoop aan de N.V. Bouwteam Waddinxveen, 1968 - 1971. -- 3 pakken

1485. Verkoop aan P. van Duijn, 1968 - 1971. -- 1 omslag

1486. Verkoop aan de Stichting Waddinxveense Bejaarden huisvesting, 1968 - 1971. -- 1 omslag

1488. Verkoop aan S. Versloot, 1968 - 1972. -- 1 omslag

1489. Verkoop aan de Zeilmakerij en Tentenfabriek De Randstad B.V., 1968 - 1973. -- 1 omslag

1490. Verkoop aan de Meubelfabriek Mulleman N.V., 1968 - 1974. -- 1 omslag

1491. Verkoop aan de Lak- en Vernisfabriek Wed.Boonstoppel en Zn. N.V., 1968 - 1975. -- 1 omslag

1492. Verkoop aan J.W. Blok te 's-Gravenhage, 1969. -- 1 omslag

1493. Verkoop aan het Bouwfonds Nationale Nederlanden N.V. te Delft, 1969. -- 1 omslag

1494. Verkoop aan de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, 1969. -- 1 omslag

1495. Verkoop aan N. Smit te Gouda, 1969. -- 1 omslag

1496. Verkoop aan de Fa. Gerts en Zn., 1969. -- 1 omslag

1497. Verkoop aan C.E.G. Okkerse, 1969 - 1970. -- 1 omslag

1498. Verkoop aan A.M. Zwamborn, 1969 - 1970. -- 1 omslag

1499. Verkoop aan G.J. Verhagen, 1969 - 1970. -- 1 omslag

1500. Verkoop aan E.W. Berger, 1969 - 1970. -- 1 omslag

1501. Verkoop aan F. Versluis, 1969 - 1970. -- 1 omslag

1502. Verkoop aan H. Hoenderdos te Leidschendam, 1969 - 1970. -- 1 omslag

1503. Verkoop aan de Aannemingsmaatschappij J. de Joode en Zn. N.V. te Moordrecht, 1969 - 1971. -- 1 omslag

1504. Verkoop aan L.B. Baas te Gouda, 1969 - 1971. -- 1 omslag

1505. Verkoop aan de Pergo Handelsmaatschappij N.V. te Gouda, 1969 - 1972. -- 1 omslag

1506. Verkoop aan Industrie- en Handelsonderneming Artilux" te Zoetermeer, 1970. -- 1 omslag

1507. Verkoop aan L. van der Kraats (verw.), 1970. -- 1 omslag
Tevens aankoop.

1508. Verkoop aan Mevr. A. Rehorst-van den Bosch, 1970. -- 1 omslag

1509. Verkoop aan J. Benninga te Hoogvliet, 1970. -- 1 omslag

1510. Verkoop aan W. Verboom (verw.), 1970. -- 1 omslag
Tevens aankoop.

1511. Verkoop aan H. Steetsel te Boskoop, 1970. -- 1 omslag

1512. Verkoop aan G. Galavazi te Voorschoten, 1970. -- 1 omslag

1513. Verkoop aan Fa. Wijnjeterp en Scheele, 1970. -- 1 omslag

1514. Verkoop aan H.M. Messie te Krimpen a/d IJssel, 1970 - 1971. -- 1 omslag

1515. Verkoop aan de Outinord Nederland N.V. te Voorburg, 1970 - 1971. -- 1 omslag

1516. Verkoop aan de gemeente Gouda, 1970 - 1971. -- 1 omslag

1517. Verkoop aan M.G. Compeer, 1970 - 1971. -- 1 omslag

1518. Verkoop aan A.C. Verkleij, 1970 - 1971. -- 1 omslag

1519. Verkoop aan C.J. Mol, 1970 - 1971. -- 1 omslag

1520. Verkoop aan de N.V. Boezem te Pijnacker, 1970 - 1971. -- 1 omslag

1327. Verkoop van grond aan het St. Huybertsgeregt, 1970 - 1972. -- 1 omslag
Zie ook: Oranjelaan.
Bevat: - Aan A.J. Both, 1970.
- Aan J. Graafland, 1971 -
1972.

1521. Verkoop aan Noordegraaf's Automobielbedrijf N.V. te Gouda, 1970 - 1972. -- 1 omslag

1522. Verkoop aan N.V. Wasautomatieken "Ancora Automatic" (verw.), 1970 - 1972. -- 1 omslag

1523. Verkoop aan de Winkeliersvereniging Koningin Wilhelminaplein, 1970 - 1972. -- 1 omslag

1524. Verkoop aan R.A.M. Boere (verw.), 1970 - 1972. -- 1 omslag

1525. Verkoop aan W. Groeneveld (verw.), 1970 - 1972. -- 1 omslag

1375. Verkoop aan Bouwmaterialenhandel De Waardt B.V., 1961 - 1973. -- 1 omslag
Bevat: Staringlaan

1526. Verkoop aan G. Alink, 1971. -- 1 omslag

1527. Verkoop aan W. Zijderhand, 1971. -- 1 omslag

1528. Verkoop aan Aannemers- en Timmerbedrijf G.J. Bakker en Zn. te Moerkapelle, 1971. -- 1 omslag

1529. Verkoop aan J.W.A. van Berkesteijn, 1971. -- 1 omslag

1530. Verkoop aan de Vereniging voor Prot. Chr. onderwijs "Groen van Prinsterer", 1971. -- 1 omslag

1531. Verkoop aan de Stichting Landelijke Vakopleiding Schildersbedrijf te 's-Gravenhage, 1971 - 1972. -- 1 omslag

1532. Verkoop aan Woningbureau J. Scheurwater te Hendrik Ido Ambacht, 1971 - 1972. -- 1 omslag

1533. Verkoop aan P. Hofman (verw.), 1971 - 1973. -- 1 omslag
Tevens aankoop.

1534. Verkoop aan J. Tofield, 1971 - 1973. -- 1 omslag

1535. Verkoop aan C.G. van Noort (verw.), 1971 - 1973. -- 1 omslag
Tevens aankoop.

1536. Verkoop aan Van der Loo, 1971 - 1974. -- 1 omslag

1537. Verkoop aan P.W. de Beun te Zeist (verw.), 1972. -- 1 omslag
Tevens aankoop.

1538. Verkoop aan C.A. de Geus, 1972. -- 1 omslag

1539. Verkoop aan het Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam, 1972. -- 1 omslag

1540. Verkoop aan G. Siemons (verw.), 1972. -- 1 omslag

1541. Verkoop aan de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij te Amsterdam, 1972. -- 1 omslag

1542. Verkoop aan G.G. van der Veen, 1972. -- 1 omslag

1543. Verkoop aan G. Hoogendoorn (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag
Tevens aankoop.

1544. Verkoop aan R. Schram (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1545. Verkoop aan A. de Graaf te Alphen aan de Rijn (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1546. Verkoop aan J.A. Welleman (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1547. Verkoop aan A.T. Groenendijk (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag
Tevens aankoop.

1548. Verkoop aan A.H.G. van der Wiel (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1549. Verkoop aan A. van Veen (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1550. Verkoop aan J. Wiersum (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1551. Verkoop aan H.C. van Vuuren, 1972 - 1973. -- 1 omslag

1552. Verkoop aan J.J. Kimmel (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1553. Verkoop aan P. de Bruin, 1972 - 1973. -- 1 omslag

1554. Verkoop aan F. van Pijpen (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1555. Verkoop aan G.A. de Lange (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1556. Verkoop aan A. van de Water (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1557. Verkoop aan P. Klomp (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag
Tevens aankoop.

1558. Verkoop aan B.J. van der Toom (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1559. Verkoop aan F. van den Toorn (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1560. Verkoop aan A.L. Oudijk (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1561. Verkoop aan J.P. van den Broek te Boskoop, 1972 - 1973. -- 1 omslag

1562. Verkoop aan H.A.M.A. de Vries (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1563. Verkoop aan P. Broere (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1564. Verkoop aan W.H.J.M. Wientjens (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1565. Verkoop aan de Bouwgroep Groenswaard III, 1972 - 1973. -- 1 omslag

1566. Verkoop aan A. Kingma (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1567. Verkoop aan C. Hoogendoorn (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1568. Verkoop aan J. Verhoef (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1569. Verkoop aan Th. de Jong (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1570. Verkoop aan L.J.J. Verhagen (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1571. Verkoop aan J. Slegtenhorst (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1572. Verkoop aan J.A.M. Dicker, 1972 - 1973. -- 1 omslag

1573. Verkoop aan J.A. van Buuren (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1574. Verkoop aan I. ten Hove, 1972 - 1973. -- 1 omslag

1575. Verkoop aan A. Oudijk te Californië (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag
Tevens aankoop.

1576. Verkoop aan H.G. van den Berg (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1577. Verkoop aan W.L. van 't Hof (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1578. Verkoop aan G. Blom (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1579. Verkoop aan G. de Man (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1580. Verkoop aan G.T.P. Bosma (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1581. Verkoop aan G. van Loon te Alphen a/d Rijn, 1972 - 1973. -- 1 omslag

1582. Verkoop aan de Neco Europa N.V. te Schiedam, 1972 - 1973. -- 1 omslag

1583. Verkoop aan Sijn-Bouw B.V. te Eindhoven, 1972 - 1973. -- 1 omslag

1584. Verkoop aan P. Lamens, 1972 - 1973. -- 1 omslag

1585. Verkoop aan J.G. Viergever (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1586. Verkoop aan Mevr. M. Huisman-Kole (verw.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

1587. Verkoop aan A. Radder (verw.), 1972 - 1974. -- 1 omslag
Tevens aankoop.

1588. Verkoop aan G. de Jong, 1972 - 1975. -- 1 omslag

1589. Verkoop aan de Stichting Fonds ten behoeve van de opleiding in het Bouwbedrijf te 's-Gravenhage, 1972 - 1975. -- 1 omslag

1590. Verkoop aan P. van der Eijk, 1973. -- 1 omslag

1591. Verkoop aan R.A. van Hamersveld te Ouderkerk aan den IJssel, 1973. -- 1 omslag

1592. Verkoop aan J.L.M. Bolleboom te Zoetermeer, 1973. -- 1 omslag

1593. Verkoop aan A.A. van Leeuwen te Boskoop (verw.), 1973. -- 1 omslag
Tevens aankoop.

1594. Verkoop aan Van der Pool's Aannemingsbedrijf "De Korte Akkeren" B.V. te Gouda, 1973. -- 1 omslag

1595. Verkoop aan A. Kant te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1596. Verkoop aan C. Kroon te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1597. Verkoop aan H.P. Bakker te Moordrecht, 1973. -- 1 omslag

1598. Verkoop aan W. Huizer te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1599. Verkoop aan G. van Bruggen te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1600. Verkoop aan G. van Scherrenburg te Ede, 1973. -- 1 omslag

1601. Verkoop aan D.J. Hagoort te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1602. Verkoop aan A.W. Hoogerdijk te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1603. Verkoop aan G. Verhoef te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1604. Verkoop aan J. Heemskerk te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1605. Verkoop aan P. Kroes, 1973. -- 1 omslag

1606. Verkoop aan W. Karreman, 1973. -- 1 omslag

1607. Verkoop aan C.H. Wesdorp te Bleiswijk, 1973. -- 1 omslag

1608. Verkoop aan W. van Gent te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1609. Verkoop aan H. van den Bosch te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1610. Verkoop aan Ph. Kroes, 1973. -- 1 omslag

1611. Verkoop aan P.A. van Driel te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1612. Verkoop aan L.J. Grootendorst te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1613. Verkoop aan M. de Rooij te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1614. Verkoop aan P. de Rooij te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1615. Verkoop aan H. de Pater, 1973. -- 1 omslag

1616. Verkoop aan J.W. Bogaards te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1617. Verkoop aan M. Vierstra te Benthuizen, 1973. -- 1 omslag

1618. Verkoop aan Mevr. N.C. Verweij-Tuinzaad te Hazerswoude, 1973. -- 1 omslag

1619. Verkoop aan J.J. Konijn te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1620. Verkoop aan B.G.K. van Buren te Hazerswoude, 1973. -- 1 omslag

1621. Verkoop aan C. van der Sar, 1973. -- 1 omslag

1622. Verkoop aan L. van Dijk te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1623. Verkoop aan J. Kant te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1624. Verkoop aan mevr. G. Dortland-van den Berg te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1625. Verkoop aan Mevr. A. van Oijen-van Holten te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1626. Verkoop aan B.J. Steenkamer te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1627. Verkoop aan H.J. Hollenkamp, 1973. -- 1 omslag

1628. Verkoop aan G. Grootendorst te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1629. Verkoop aan A. Goudkade te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1630. Verkoop aan A.G.M. van der Maat te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1631. Verkoop aan M. Versluis te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1632. Verkoop aan de Erven Landheer te Leiden, 1973. -- 1 omslag

1633. Verkoop aan J. Buisman te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1634. Verkoop aan M.M. Alblas, 1973. -- 1 omslag

1635. Verkoop aan N.P. Zwamborn, 1973. -- 1 omslag

1636. Verkoop aan Mevr. A. Louwers-Snabel te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1637. Verkoop aan S. van Klaveren te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1638. Verkoop aan J.J.M. Straver te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1639. Verkoop aan A. Burggraaf te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1640. Verkoop aan H. van Voorthuizen te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1641. Verkoop aan M. Hoogendoorn te Boskoop, 1973. -- 1 omslag

1642. Verkoop aan P. Zandbergen te Reeuwijk, 1973. -- 1 omslag

1643. Verkoop aan mevr. E.Y. Wientjens-Geerts te Boskoop (verw.), 1973. -- 1 omslag
Tevens aankoop.

1644. Verkoop aan J.M.J. Moerings, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1645. Verkoop aan W.T. van Vliet, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1646. Verkoop aan Verbakel B.V., 1973 - 1974. -- 1 omslag

1647. Verkoop aan W.A.P. van Beusekom te Gouda, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1648. Verkoop aan Mevr. A. Bakhuizen-Le Clercq te Boskoop, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1649. Verkoop aan Mevr. J. Oudijk-van der Spek, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1650. Verkoop aan J.Th.M. Lemm, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1651. Verkoop aan W.L. Dieters te Rijswijk, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1652. Verkoop aan G. Both, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1653. Verkoop aan W. de Lang te Boskoop, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1654. Verkoop aan Mevr. D.A.L. Engelberts te Gouda, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1655. Verkoop aan Jonita Keramiek te Gouda, 1973 - 1974. -- 1 omslag
Niet aangetroffen (januari 1996).

1656. Verkoop aan H.A. Peters, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1657. Verkoop aan J. Spek, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1658. Verkoop aan A. de Jong, 1974. -- 1 omslag

1659. Verkoop aan A. van Schoneveld, 1974. -- 1 omslag

1660. Verkoop aan Mevr. J. Koren-Boevé, 1974. -- 1 omslag

1661. Verkoop aan A. Burger, 1974. -- 1 omslag

1662. Verkoop aan C.G. Keij, 1974. -- 1 omslag

1663. Verkoop aan J. Oudijk, 1974. -- 1 omslag

1664. Verkoop aan Mej. A. Koster, 1974. -- 1 omslag

1665. Verkoop aan Mevr. H. Strijdhorst-van Tilburg, 1974. -- 1 omslag

1666. Verkoop aan A.A.M. Heerkens, 1974. -- 1 omslag

1667. Verkoop aan A.M. Smit, 1974. -- 1 omslag

1668. Verkoop aan D.A. de Wit, 1974. -- 1 omslag

1669. Verkoop aan W. Burger, 1974. -- 1 omslag

1670. Verkoop aan L. den Otter, 1974. -- 1 omslag

1671. Verkoop aan J.P. Jaspers, 1974. -- 1 omslag

1672. Verkoop aan A.M. Heemskerk te Moordrecht, 1974. -- 1 omslag

1673. Verkoop aan F.J. van Dijk, 1974. -- 1 omslag

1674. Verkoop aan J. van Grieken, 1974. -- 1 omslag

1675. Verkoop aan W. Fränkel te Leiden, 1974. -- 1 omslag

1676. Verkoop aan mevr. M.H. de Zwart, 1974. -- 1 omslag

1677. Verkoop aan W. van Ringelenstein, 1974. -- 1 omslag

1678. Verkoop aan Z. Minnee, 1974. -- 1 omslag

1679. Verkoop aan C. Voshol, 1974 - 1975. -- 1 omslag

1680. Verkoop aan J. Slappendel, 1974 - 1975. -- 1 omslag

1681. Verkoop aan J. Zwijgers, 1975. -- 1 omslag

1682. Verkoop aan L.J.M. Rutten, 1975. -- 1 omslag

1683. Verkoop aan A. van Aalst, 1975. -- 1 omslag

1684. Verkoop aan P. van Blitterswijk te Gouderak, 1975. -- 1 omslag

2.1.3.1.3 Ruiling


1685-1686. Ruiling van grond, 1953 - 1969. -- 2 omslagen

2.1.3.1.4 Schenking


1687. Schenkingen, 1939 - 1959. -- 1 omslag

2.1.3.1.5 Onteigening, vordering


1688. Onteigening in verband met verbreding van de Gouwe, 1929 - 1962. -- 1 omslag
Niet aangetroffen (januari 1996).

1689. Onteigeningsplan "'t Weegje". I - vaststelling e.d., 1960 - 1968. -- 1 omslag

1690-(1699). Onteigeningsplan De Putte, 1962 - 1975. -- 4 omslagen

1692. Onteigeningsplan Groenswaard (Kerkweg). I - vaststelling e.d., 1965 - 1966. -- 1 omslag

1693. Onteigeningsplan "Sniepweg" en "In hoofdzaak West". I - vaststelling e.d., 1965 - 1966. -- 1 omslag

1695. Onteigeningsplan "Brugcentrum" - vaststelling e.d., 1967 - 1968. -- 1 omslag

1696. Onteigeningsplan "Sniepweg" en "In hoofdzaak West". II - onderhandelingen met eigenaren en/of bewoners, 1967 - 1970. -- 1 omslag

1697. Onteigeningsplan "'t Weegje". II - onderhandelingen met J. v.d. Berg, 1968 - 1970. -- 1 omslag

1698. Onteigeningsplan "Sportvelden". I - vaststelling e.d., 1972 - 1974. -- 1 omslag

2.1.3.1.6 Zakelijke rechten
O.a. erfpacht, hypotheek


1716. Erfscheiding tussen postkantoor en ambtswoning burgemeester (Kerkweg Oost), 1942 - 1946. -- 1 omslag

1701. Erfpachten en recognities Bodegraafsestraatweg, 1950 - 1964. -- 1 omslag

1700. Hypotheken, 1962 - 1966. -- 1 omslag

2.1.3.1.7 Huur en verhuur, verpachting, gebruik


1714. In gebruik houden van het plantsoentje aan de Kerkweg (West) nabij de gemeentelijke begraafplaats, 1936. -- 1 omslag

1702-1710. Verhuur en verpachting, 1936 - 1969. -- 9 omslagen

1711. Verhuur en verpachting van visrecht, 1937 - 1969. -- 1 omslag

981. Toestemming tot het snijden van gras langs de Noordkade, 1943 - 1944. -- 1 omslag

1712. Verhuur van gemeentewoningen, 1943 - 1947. -- 1 omslag

1715. Beschikbaarstelling van gemeentelijke gebouwen, 1944 - 1947. -- 1 omslag

1713. Verhuur en verpachting van jachtrechten, 1956 - 1969. -- 1 omslag

2.1.3.2 Financiën


2186-2244. Begrotingen voor de dienstjaren 1935 - 1975. Met begrotingswijzigingen, 1935 - 1975, en bijbehorende stukken (correspondentie, bijlagen). -- 59 pakken
Niet in alle gevallen is de goedgekeurde begroting beschikbaar. Bijna altijd is wel of tevens een afdruk aanwezig, waarin voor de periode 1935 - 1940 en 1942 - 1943 tevens de begrotingen van de gemeentebedrijven voor gas, elektriciteit en water zijn opgenomen. Aangezien de afdrukken meestal aanvullende informatie verschaffen ten opzichte van de "originele" begrotingen, zijn ze niet vernietigd.

2245-2328. Rekeningen van inkomsten en uitgaven over de dienstjaren 1935 - 1975. Met correspondentie en bijlagen. -- 84 pakken
De bijlagen betreffen over de periode 1935 - 1951 hoofdzakelijk de verzamelstaten J (inkomsten) en K (uitgaven); in enkele gevallen ontbreekt een (klein) deel van deze staten. In de periode vanaf 1948 - 1972 zijn tevens enige bevelschriften tot betaling en vanaf 1950 - 1972 ook inningsopdrachten bewaard, vrijwel uitsluitend betreffende betaling van rente en aflossing van geldleningen.

1725. Zekerheid financieël beheer, 1936 - 1942. -- 1 omslag

1733. Overeenkomst met betrekking tot financiële controle in verband met nevenfuncties, 1937 - 1938. -- 1 omslag

1734. Verordening met betrekking tot de controle op rekenplichtigen, 1937 - 1970. -- 1 omslag

1730. Rekening-courant overeenkomst met de Coöp. Boerenleenbank Waddinxveen, 1937 - 1972. -- 1 omslag

1735. Controle van de administratie van het comité Kindervoeding en van de Ver. voor ziekenhuisverpleging, 1938 - 1939. -- 1 omslag

1737. Couponbelasting, 1940 - 1942. -- 1 omslag

1731. Dividend / aandelen bij de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 1941 - 1975. -- 1 omslag

1726. Inlevering van bankbiljetten van ƒ 1000,-- en ƒ 500,-- door de gemeente bij de ontvanger der belastingen, 1943. -- 1 omslag

1736. Controlerapporten voor zegels en etuis voor persoonsbewijzen, 1943 - 1946. -- 1 omslag

1727. Fraudeverzekering (F.O.G.), 1946 - 1971. -- 1 omslag

1738. Voorziening in kredietbehoefde na de tweede wereldoorlog, 1948 - 1958. -- 1 omslag

1732. Rekening-courant overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 1948 - 1959. -- 1 omslag

1739. Nationale woningbouwlening 1952. -- 1 omslag

2329-2359. Grootboeken van inkomsten en uitgaven over de dienstjaren 1952 - 1961 en 1965 - 1967. -- 31 pakken

1729. Planning (financieël), 1960 - 1974. -- 1 omslag

1740. Garanderen van de betaling van rente en aflossing van geldlening(en) aangegaan door: - Prot.chr. Stichting Bejaardentehuis Souburgh (nieuwbouw), 1962 - 1969. -- 1 omslag

1741-1742. Garanderen van de betaling van rente en aflossing van geldlening(en) aangegaan door de Stichting Waddinxveense Bejaardenhuisvesting, 1968 - 1972. -- 2 omslagen

1743. Garanderen van de betaling van rente en aflossing van geldlening(en) aangegaan door: - Stichting Zaalsport Waddinxveen, 1973 - 1974. -- 1 omslag

1728. Financiële prognose per 1975. -- 1 omslag

2.1.3.3 Benodigdheden en hulpmiddelen


1744. Verkoop van materialen voor de gemeente niet meer van waarde, 1936 - 1963. -- 1 omslag

1747. Onderhoud van schrijfmachines, 1941 - 1944. -- 1 omslag

1748. Telegrammen, 1941 - 1953. -- 1 omslag

1749. Aanleg telefoonaansluiting nr. 300, 1942. -- 1 omslag

1754. Aanschaf (vracht)auto's dienst gemeentewerken, 1942 - 1969. -- 1 omslag

1750. Overname van de telefoon van de politie door het rijk, 1943. -- 1 omslag

1745. Onderlinge hulpaktie van gemeenten voor extra getroffen gebieden, 1945. -- 1 omslag

1751. Aanschaf van kantoormachines, e.d., 1945 - 1969. -- 1 omslag

1753. Aanschaf machines dienst gemeentewerken, 1947 - 1969. -- 1 omslag

1755. Aanschaf auto's ten behoeve van de burgemeester, 1960 - 1972. -- 1 omslag

1746. Aanschaffingen in het kader van de mechanisatie 1961-1962, 1961 - 1966. -- 1 omslag

1752. Uitgifte gemeentegids, 1962 - 1975. -- 1 omslag

2.1.3.4 Dienstgebouwen
Incl. terreinen


1756. Bouw van een kantoor, magazijn en 5 woonhuizen aan de Henegouwerweg (kantoor openbare werken), 1936 - 1937. -- 1 omslag
Zie ook -2.07.351 (doos : 731-3).

1757. Ambtswoning Kerkweg 7 (hoofd van school A), 1938. -- 1 omslag

1758. Verhuur van een vleugel van het gemeentehuis aan de politie, 1943 - 1948. -- 1 omslag

1759. Ambtswoning Kerkweg (Oost) 155, 1951 - 1974. -- 1 omslag

983. Bouw en exploitatie van een kweekkas aan de Jan Dorrekenskade-Oost ten behoeve van gemeentewerken, 1959 - 1963. -- 1 omslag

1760. Niet doorgegane plannen voor de nieuwbouw van een gemeentehuis aan de Petteplas, 1959 - 1965. -- 1 omslag

2.1.3.5 Uitoefening van de dienst
O.a. stafbesprekingen, reorganisaties


1761. Verordening werkclassificatie, 1958 - 1961. -- 1 omslag

1762. Organisatierapportages / reorganisaties, 1960 - 1972. -- 1 omslag
Niet aangetroffen (januari 1996).

1763. Besprekingen gemeentesecretaris met de afdelingschefs, 1962. -- 1 omslag

1764. Verslagen van de stafvergaderingen, 1962 - 1963. -- 1 omslag

2.1.4 Verkiezingen (gemeenteraad)


1765-(1815). Verkiezingen van de gemeenteraad, 1936 - 1974. -- 11 omslagen

1773. Tijdelijke voorziening in het bestuur van de gemeente, 1944 - 1946. -- 1 omslag

1788. Voorziening in tussentijdse vacatures in de gemeenteraad, 1955 - 1957. -- 1 omslag

2.1.5 Lichamen, organen, functionarissen


1827. Opgaven jaarwedden burgemeester, secretaris en ontvanger aan gedeputeerde staten, 1936 - 1945. -- 1 omslag

1818. Benoeming van leden van diverse commissies, 1936 - 1965. -- 1 omslag

1828. Pensioenverordening wethouders, 1938 - 1970. -- 1 omslag

1829. Rechtspositieregeling wethouders, 1942 - 1943. -- 1 omslag

1830. Benoeming wethouders als gevolg van het KB van 12-04-1945 F43, 1945. -- 1 omslag

1810. Seniorenconvent (invoering en taakafbakening raadscommissies), 1971 - 1974. -- 1 omslag

2.1.6 Representatief optreden


1831. Viering van jubilea en uitreiking van oorkondes, 1967 - 1971. -- 1 omslag

2.2 PERSONEEL


2.2.1 Rechtspositie algemeen


1965. Algemeen Ambtenarenreglement, 1931 - 1968. -- 1 omslag

1966. Ambtenarenwet, 1937. -- 1 omslag

1967. Arbeidsovereenkomstenverordening, 1941 - 1969. -- 1 omslag

1969. Georganiseerd overleg, 1946 - 1966. -- 1 omslag

1968. Scheidsrechterlijke uitspraken, 1948. -- 1 omslag

2.2.2 Benoeming, bevordering, ontslag


1973. Capitulantenstelsel, 1936 - 1940. -- 1 omslag

1974. Beëdiging, 1940 - 1949. -- 1 omslag

1970. Verklaringen inzake dienstijd voormalig personeel, 1942 - 1975. -- 1 omslag

1972. Handhaving vrouwelijke arbeidskrachten na huwelijk, 1943. -- 1 omslag

1975. Einde van de dienstbetrekking, 1945 - 1946. -- 1 omslag

1971. Rechtsherstel ambtenaren, 1945 - 1949. -- 1 omslag

2.2.3 Plichten en verplichtingen van personeel


1980. Disciplinaire gezagsuitoefening, 1931 - 1952. -- 1 omslag

1976. Instructie gemeente-ontvanger, 1937 - 1939. -- 1 omslag

1977. Zuivering gemeentepersoneel, 1945 - 1946. -- 1 omslag

1982. Vrijstelling dienstplicht e.d. voor gemeente-personeel, 1945 - 1953. -- 1 omslag

1978. Gezag over en plichten van het personeel, 1945 - 1964. -- 1 omslag

1983. Ambtsgeheim, 1947. -- 1 omslag

1981. Verlof, 1948 - 1973. -- 1 omslag

1979. Overplaatsing, 1965 - 1976. -- 1 omslag

2.2.4 Personeelsformatie


2.2.5 Rechten van personeel


1984-(2000). Bezoldigingsverordeningen, 1933 - 1974. -- 11 omslagen

2007. Kindertoelageverordeningen, 1936 - 1966. -- 1 omslag

1985-(2001). Bezoldigingsvoorschriften, 1936 - 1972. -- 4 omslagen

2012. Pensioenbijdragen - algemene voorschriften en richtlijnen, 1937 - 1967. -- 1 omslag

2016. Ziekte-verzekering, 1937 - 1970. -- 1 omslag

2013. Ongevallenverzekering, 1937 - 1971. -- 1 omslag

1986. Bezoldiging (algemeen), 1939 - 1967. -- 1 omslag

2009. Pensioenen, 1940 - 1965. -- 1 omslag

2002. Toelageverordening 1940, 1941 - 1942. -- 1 omslag

2006. Huwelijkstoelage, 1941 - 1949. -- 1 omslag

2017. Uitkering in verband met bevalling, 1942 - 1966. -- 1 omslag

2003. Wachtgeldregeling, 1946 - 1969. -- 1 omslag

2004. Verplaatsingskostenverordening, 1946 - 1973. -- 1 omslag

2014. Uitkeringsverordening, 1948 - 1967. -- 1 omslag

1988-(1990). Bezoldigingsuitkeringen, 1948 - 1972. -- 2 omslagen

2011. Verordening tot instelling van een spaarfonds voor arbeidscontractanten, 1951 - 1954. -- 1 omslag

2008. Kleding- en rijwieltoelage, 1951 - 1962. -- 1 omslag

2015. Voorbereiding ziektekostenvoorziening ambtenaren, 1952 - 1954. -- 1 omslag

2010. Verordening tot deelneming in bedrijfspensioenfondsen, 1953 - 1954. -- 1 omslag

2005. Reis- en verblijfkosten, 1953 - 1970. -- 1 omslag

2.2.6 Overige personeelsaangelegenheden


2019. Spaarverordening, 1950 - 1967. -- 1 omslag

2020. Studietoelagen-regeling, 1950 - 1970. -- 1 omslag

2018. Huisvesting, 1963 - 1964. -- 1 omslag

2.2.7 Persoonsdossiers


1833. B. van Gent, 1907 - 1959. -- 1 omslag

1834. A. Kreupeling, 1916 - 1943. -- 1 omslag

1835. C. van Hofwegen, 1916 - 1953. -- 1 omslag

1836. R.P. Reddingius, 1917 - 1920. -- 1 omslag

1837. N. Vogelaar, 1917 - 1940. -- 1 omslag

1838. Mej. C.E. van Kersen (a.b.s.), 1917 - 1944. -- 1 omslag

1839. H.W. Schildt, 1917 - 1947. -- 1 omslag

1840. E. Lammertse, 1917 - 1952. -- 1 omslag

1841. J. Bitter, 1917 - 1953. -- 1 omslag

1842. W. van der Laak, 1917 - 1956. -- 1 omslag

1843. J.G. Herfst, 1917 - 1958. -- 1 omslag

1844. Mej. K.W. van Duren, 1918 - 1946. -- 1 omslag

1845. Mej. J.H. de Bruin, 1918 - 1952. -- 1 omslag

1846. H. Hofstede, 1919 - 1953. -- 1 omslag

1847. P.A. Troost, 1920 - 1941. -- 1 omslag

1848. P.D. Stuurman, 1920 - 1942. -- 1 omslag

1849. F. Kuiper (a.b.s.), 1920 - 1956. -- 1 omslag

1850. W. van den Berg, 1921 - 1942. -- 1 omslag

1851. A.M. de Witte, 1921 - 1942. -- 1 omslag

1852. P. Magré, 1921 - 1952. -- 1 omslag

1853. H. Schutte, 1921 - 1962. -- 1 omslag

1854. F. Lazarus-Weverling, 1922 - 1960. -- 1 omslag

1855. J. Mooijenkind, 1922 - 1961. -- 1 omslag

1856. J. Möhle, 1923 - 1957. -- 1 omslag

1857. H.J. Sikkema, 1923 - 1968. -- 1 omslag

1858. J.M.C. Snoek, 1924 - 1946. -- 1 omslag

1859. D. van Reeuwijk, 1924 - 1955. -- 1 omslag

1860. H.L. du Boeuff, 1925 - 1934. -- 1 omslag

1861. F.R. Meiburg, 1926 - 1931. -- 1 omslag

1862. H. Sinteur, 1926 - 1966. -- 1 omslag

1864. H.P. van Bergeijk, 1928 - 1959. -- 1 omslag

1863. E.J.P. Kwaak-Mosies, 1929 - 1939. -- 1 omslag

1865. P.J. Wijnbeek, 1930 - 1946. -- 1 omslag

1866. J. van Heezik, 1930 - 1953. -- 1 omslag

1867. A.J. Lensen, 1930 - 1965. -- 1 omslag

1868. J. Hogebrug, 1930 - 1970. -- 1 omslag

1869. W.M. Hofman, 1930 - 1976. -- 1 omslag

1870. H.C.A.W. Schölvink, 1931 - 1933. -- 1 omslag

1871. R. de Haan, 1932 - 1946. -- 1 omslag

1872. A.Th. Zoethoutmaar, 1932 - 1975. -- 1 omslag

1873. P. Hartog, 1933 - 1938. -- 1 omslag

1874. H.A.M.V. Duynstee, 1933 - 1946. -- 1 omslag

1875. J. Saton, 1933 - 1954. -- 1 omslag

1876. W.J.A.F.R. van den Clooster baron Sloet tot Everlo, 1933 - 1967. -- 1 omslag

1877. G. de Prieëlle, 1934 - 1946. -- 1 omslag

1878. J.J. van der Loo, 1934 - 1948. -- 1 omslag

1879. P.C. Pols, 1935 - 1939. -- 1 omslag

1880. Jac. Gerts, 1935 - 1943. -- 1 omslag

1881. D.C. de Geus, 1935 - 1952. -- 1 omslag

1882. N. Krabbendam, 1935 - 1973. -- 1 omslag

1883. G.L. van 't Hoff, 1937 - 1938. -- 1 omslag

1884. Mej. M.H. van den Berg, 1937 - 1941. -- 1 omslag

1885. W. van Driel, 1937 - 1951. -- 1 omslag

1886. J.G. Warmenhoven (a.b.s.), 1938 - 1940. -- 1 omslag

1887. D. van der Ben, 1938 - 1944. -- 1 omslag

1888. J. Hommes, 1938 - 1946. -- 1 omslag

1889. J.J.C. Mastenbroek, 1938 - 1953. -- 1 omslag

1890. P. van Zonneveld, 1938 - 1956. -- 1 omslag

1891. E.M.L. Hemminga, 1938 - 1975. -- 1 omslag

1892. A. de Jong, 1939 - 1941. -- 1 omslag

1893. H.M. Laros, 1939 - 1942. -- 1 omslag

1894. B.H. Worgmoor, 1939 - 1945. -- 1 omslag

1895. W. Klein (a.b.s.), 1939 - 1946. -- 1 omslag

1896. D.P. Magré, 1939 - 1952. -- 1 omslag

1897. J.H. Voskuilen, 1939 - 1952. -- 1 omslag

1898. Mej. W.H. Smiths, 1939 - 1969. -- 1 omslag

1899. D.N. Bremmer, 1940 - 1942. -- 1 omslag

1900. I. Oprel, 1940 - 1944. -- 1 omslag

1901. C.A. Oskam, 1940 - 1946. -- 1 omslag

1902. R. den Haag, 1940 - 1961. -- 1 omslag

1903. M.J. Breeman, 1940 - 1976. -- 1 omslag

1904. J. Kromhout, 1941 - 1945. -- 1 omslag

1905. Th.J. Opdam, 1941 - 1946. -- 1 omslag

1906. Mej. E. Mastenbroek, 1941 - 1947. -- 1 omslag

1907. H.B.N. Mumsen, 1941 - 1947. -- 1 omslag

1908. O.P.L. Bremmer, 1941 - 1953. -- 1 omslag

1909. J. van Eck, 1941 - 1972. -- 1 omslag

1910. L.C. van den Dool, 1942. -- 1 omslag

1911. J.W. Hilgeman, 1942. -- 1 omslag

1912. E.G.H. de Man, 1942. -- 1 omslag

1913. Mej. C.J. de Jong, 1942. -- 1 omslag

1914. R.C. van Kooten, 1942. -- 1 omslag

1915. H.W. de Planque, 1942. -- 1 omslag

1916. A.J. den Boon, 1942 - 1943. -- 1 omslag

1917. T.H. Twigt, 1942 - 1946. -- 1 omslag

1918. C.P. de Leeuw, 1942 - 1946. -- 1 omslag

1919. J.C. Hoogerdijk, 1942 - 1948. -- 1 omslag

1920. P. Burger, 1942 - 1956. -- 1 omslag

1921. J.H. Moerings, 1942 - 1963. -- 1 omslag

1922. A.C. Kraneveld, 1942 - 1973. -- 1 omslag

1923. L. Roozemond, 1943. -- 1 omslag

1924. S.E. Kooijman (a.b.s.), 1943 - 1945. -- 1 omslag

1925. H. Beekhuizen, 1943 - 1945. -- 1 omslag

1926. A.C. de Haan-Hogenes, 1943 - 1946. -- 1 omslag

1927. Mej. M.R. Schans, 1943 - 1947. -- 1 omslag

1928. N.M. van Sevenhoven, 1944 - 1945. -- 1 omslag

1929. D. van Dijken, 1944 - 1945. -- 1 omslag

1930. C.J.W.H. Stakenborg, 1944 - 1946. -- 1 omslag

1931. Mej. A.J.M. Loef, 1944 - 1946. -- 1 omslag

1932. Mej. A.C. Okker, 1944 - 1946. -- 1 omslag

1933. Mej. J. Glasbeek, 1944 - 1961. -- 1 omslag

1934. Mej. E.F. Witkop, 1944 - 1971. -- 1 omslag

1935. A.P.F.A.J. Albarda, 1945 - 1946. -- 1 omslag

1936. S. Sikkes (a.b.s.), 1945 - 1950. -- 1 omslag

1937. J.W.H. Helleman, 1945 - 1972. -- 1 omslag

1938. J. Roggeveen, 1947 - 1948. -- 1 omslag

1939. A. Warnaar, 1947 - 1959. -- 1 omslag

1940. J.L. Koopman, 1949 - 1964. -- 1 omslag

1941. H. van Noort, 1950 - 1951. -- 1 omslag

1942. H. Malestein, 1950 - 1975. -- 1 omslag

1943. W. Brandhorst, 1951 - 1966. -- 1 omslag

1944. F.H. Blonk, 1953 - 1957. -- 1 omslag

1945. W. Jongeneel, 1954 - 1966. -- 1 omslag

1946. J. van Amerongen, 1956 - 1959. -- 1 omslag

1947. W.G. Deutekom-Roest, 1956 - 1959. -- 1 omslag

1948. H. Posma, 1956 - 1959. -- 1 omslag

1949. C.A. van der Hooft, 1958 - 1976. -- 1 omslag

1950. P. Mier, 1959 - 1962. -- 1 omslag

1951. G. Koppelaar, 1962 - 1972. -- 1 omslag

1952. H.J. Egbers, 1962 - 1974. -- 1 omslag

1953. A.J. Troost, 1962 - 1978. -- 1 omslag

1954. C.G. Dullemond, 1964 - 1970. -- 1 omslag

1955. C. de Schipper, 1965 - 1968. -- 1 omslag

1956. W.F.M. Muller, 1967 - 1975. -- 1 omslag

1957. A.T.H. Muller-Kleimeer, 1968 - 1969. -- 1 omslag

1958. G.J. Oenema-Poppers, 1969. -- 1 omslag

1959. M.C.J. de Graaf-de Gruil, 1969 - 1970. -- 1 omslag

1960. L.A. Koegler, 1970 - 1975. -- 1 omslag

1962. K.J. Kok-van der Sluis, 1970 - 1976. -- 1 omslag

1963. E.M. 't Mannetje-Muilwijk, 1971 - 1975. -- 1 omslag

1964. J. Hemminga, 1974. -- 1 omslag

3 UITOEFENING VAN DE EXTERN GERICHTE TAKEN


3.01 Bevolkingsadministratie


61-(72). Registers van verhuizingen binnen de gemeente, 1933 - 1952. -- 2 omslagen

79. Statistische gegevens met betrekking tot de loop der bevolking, 1935 - 1975; met berekeningen voor de jaren 1851 - 1864 en 1910 - 1941. -- 1 omslag

91. Voorschriften voor de afgifte van bewijzen van onvermogen, 1936 - 1940. -- 1 omslag

90. Paspoorten, 1936 - 1942. -- 1 omslag

62-(73). Registers van toevallige geboorten en overlijden, 1936 - 1957. -- 2 omslagen

92. Attestaties de vita, 1937. -- 1 omslag

58. Invoering gezinspersoonskaartenstelsel, 1938 - 1940. -- 1 omslag

85. Handleiding tot het vervaardigen van vinger- en handpalmafdrukken, 1940. -- 1 omslag

100. Beperkende bepalingen voor joden, 1940 - 1944. -- 1 omslag

63-(76). Verhuiskaarten (registers van afgevoerde personen), 1940 - 1948. -- 9 omslagen

86. Persoonsbewijzen, 1941 - 1946. -- 1 omslag

65-(78). Registers van ingekomen personen, 1941 - 1952. -- 5 omslagen

87. Nederlanderschap en ingezetenschap, 1941 - 1959. -- 1 omslag

101. Uitreiking van bescheiden aan in het Centraal Bevolkingsregister opgenomen personen, 1942 - 1944. -- 1 omslag

22-(28). Heffing van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting, 1943 - 1950, 1960 - 1976. -- 2 omslagen

56. Huwelijk en echtscheiding, 1944 - 1959. -- 1 omslag

93. Voorschriften voor de afgifte van bewijzen van politieke betrouwbaarheid, 1945. -- 1 omslag

102. Lijsten van in bewaring gestelde landverraderlijke personen, 1945 - 1946. -- 1 omslag

103. Maatregelen ten opzichte van landverraderlijke personen, 1945 - 1947. -- 1 omslag

57. Opmaken overlijdensakten van in het buitenland overleden personen, 1946 - 1949. -- 1 omslag

82-84. Volkstellingen, 1947, 1960, 1971. -- 3 omslagen

59. Toestemming voor het aanleggen van persoonskaarten, 1948 - 1954. -- 1 omslag

53-54. Verordeningen op de burgerlijke stand, 1948, 1961 - 1989. -- 2 omslagen

80. Overzichten leeftijdsopbouw bevolking, 1951 - 1984. -- 1 omslag

968. Huisnummering, 1954 - 1973. -- 1 omslag

60. Bevolkingsregisters (vergelijking, geboorteaktes en aanvullingen e.d., persoonskaarten), 1954 - 1977. -- 1 omslag

81. Overzichten binnenlandse migratie (tot beëindiging abonnement), 1967 - 1984. -- 1 omslag

55. Adoptie / opneming van buitenlandse pleegkinderen, 1968 - 1980. -- 1 omslag

3.02 Eigendom van derden; belastingen (geheven -)
O.a. kadaster


--. No. 71
Registers met verwijzing van de nummers van de kadastrale percelen in de secties A t/m I, in volgorde van de perceelnummers, naar de perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd ca. 1858 resp. 1857, bijgehouden tot 1973.
Bevat: (NS z.nr.) Noord-Waddinxveen. Aangelegd ca. 1858, bijgehouden tot 1973. --- Secties A - B.
(NS z.nr.) - Zuid-Waddinxveen. Aangelegd ca. 1857, bijgehouden tot 1973.
- Broek. Aangelegd ca. 1866, bijgehouden tot 1973. --- Vanaf 1937 = Waddinxveen. Secties C - I.
ZIE: microfiches (originelen berusten nog in Waddinxveen)

--. Alphabetische lijst ...
Index op de namen van de eigenaars enz., met verwijzing naar de artikelnummers in de perceelsgewijze kadastrale leggers van (oud) Zuid-Waddinxveen. Aangelegd ca. 1895, bijgehouden tot 1970.
ZIE: microfiches (originelen berusten nog in Waddinxveen)

--. Perceelsgewijze kadastrale leggers van Noord-Waddinxveen (na 1937: Waddinxveen), aangelegd ca. 1902 respectievelijk 1922, bijgehouden tot 1970.
Bevat: - (NS 001). Artikelnrs. 780 - 1049. Aangelegd ca. 1902.
- (NS 002). Artikelnrs. 1050 - 1355. Aangelegd ca. 1922.
ZIE: microfiches (originelen berusten nog in Waddinxveen)

36. Verordening tot heffing van opcenten op de hoofdsom van de gemeentefondsbelasting in de gemeente Waddinxveen, 1935 - 1939. -- 1 omslag

17. Opgaven artikelen 35 en 51 der Drankwet en verdere statistische opgaven, 1936 - 1968. -- 1 omslag

--. Perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd ca. 1938 - 1969, bijgehouden tot 1970.
Bevat: - (NS 003). Artikelnrs. 1356 - 1584. Aangelegd ca. 1938.
- (NS 004). Artikelnrs. 1585 - 1907. Aangelegd ca. 1938.
- (NS 005). Artikelnrs. 1908 - 2189. Aangelegd ca. 1938.
- (NS 006). Artikelnrs. 2190 - 2522. Aangelegd ca. 1942.
- (NS 007). Artikelnrs. 2523 - 2879. Aangelegd ca. 1953.
- (NS 008). Artikelnrs. 2880 - 3241. Aangelegd ca. 1959.
- (NS 009). Artikelnrs. 3242 - 3602. Aangelegd ca. 1961.
- (NS 010). Artikelnrs. 3603 - 3956. Aangelegd ca. 1964.
- (NS 011). Artikelnrs. 3957 - 4307. Aangelegd ca. 1965.
- (NS 012). Artikelnrs. 4308 - 4669. Aangelegd ca. 1967.
- (NS 013). Artikelnrs. 4670 - 4683. Aangelegd ca. 1969.
- (NS z.nr.) Artikelnr. 1345. Aangelegd ca. 1958. --- Betreft uitsluitend eigendommen van de gemeente Waddinxveen.
ZIE: microfiches (originelen berusten nog in Waddinxveen)

32. Verordening op de heffing van leges, 1939 - 1976. -- 1 omslag

3. Voorschriften voor de vordering van woonruimte, 1940 - 1945. -- 1 omslag

18. Heffing van opcenten op de hoofdsom der personele belasting, 1940 - 1966. -- 1 omslag

2. Eigendom, 1941. -- 1 omslag

19. Regeling uitkering inzake de opcenten vermogensbelasting, 1941 - 1942. -- 1 omslag

20. Omzetbelasting, 1941 - 1962. -- 1 omslag

33-35. Legesregisters, 1942 - 1960. -- 3 omslagen

15. Verordening op de heffing van een hondenbelasting, 1942 - 1963. -- 1 omslag

21. Verordening tot vaststelling vermenigvuldigingsgetal voor de heffing van de ondernemingsbelasting, 1943 - 1946. -- 1 omslag

23. Ondernemingsbelasting (algemeen), 1944 - 1955. -- 1 omslag

6. Voorschriften i.v.m. de wet op de materiele oorlogsschade enz., 1946 - 1955. -- 1 omslag

11. Algemene aanwijzingen en voorschriften inzake wederopbouw, 1946 - 1957. -- 1 omslag

24. Verordening op de heffing van een vermakelijkheden-belasting, 1946 - 1971. -- 1 omslag

4. Onteigening ten behoeve van de wederopbouw, 1947 - 1956. -- 1 omslag

12. Aanneming van werken, 1947 - 1965. -- 1 omslag

38. Sterflijst, 1948 - 1961. -- 1 omslag

8. Goedkeuring werken, 1949 - 1955. -- 1 omslag

7. Openbare werken, 1949 - 1958. -- 1 omslag

25. Verordening heffing vergunnings- en verlofsrechten, 1950. -- 1 omslag

9. Sloop betonnen muren aan de Bodegraafsestraatweg, 1950 - 1954. -- 1 omslag

26-(29). Verordening tot heffing van een straatbelasting, 1950 - 1974. -- 2 omslagen

37. Kadaster, 1955. -- 1 omslag
Zie ook de microfiches van de kadastrale leggers.

10. Goedkeuring werken, 1955 - 1972. -- 1 omslag

27. Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting, 1955 - 1976. -- 1 omslag

5. Eigendomsbeperking in het publiek belang, 1963 - 1964. -- 1 omslag

30. Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele belasting, 1967 - 1975. -- 1 omslag

13. Invoering OGB (voorbereiding, uitbesteding e.d.), 1970 - 1982. -- 1 omslag

14. Verordening onroerend goed belasting, 1973 - 1981. -- 1 omslag

16. Verordening toeristenbelasting, 1973 - 1983. -- 1 omslag

3.03 Openbare orde, zedelijkheid


119. Registers en lijsten m.b.t. de Drankwet, 1882 - 1931. -- 1 omslag

40-41. Algemene politieverordening, 1917 - 1977. -- 2 omslagen

114. Burgerwachten, 1920 - 1941. -- 1 omslag

130. Trekhonden, 1928 - 1959. -- 1 omslag

122. Verloven, 1934 - 1968. -- 1 omslag

107. Tijdregeling en -indeling, 1936 - 1945. -- 1 omslag

47. Precarioverordening, 1936 - 1953. -- 1 omslag

46. Inlevering, vernietiging enz. van wapenen en munitie, 1937. -- 1952

94. Naturalisatie, 1937 - 1960. -- 1 omslag

96. Politiemaatregelen t.o.v. vreemdelingen, 1938 - 1950. -- 1 omslag

104. Controle op nachtregisters, 1938 - 1957. -- 1 omslag

123. Lijst van kandidaat-vergunninghouders, 1938 - 1961. -- 1 omslag

50. Staat van oorlog en beleg, 1940. -- 1 omslag

115. Bewaking van gebouwen, bedrijven, e.d.. 1940 - 1942. -- 1 omslag

124. Lijst van kandidaat-verlofhouders, 1940 - 1946. -- 1 omslag

97-(99). Verblijfsvergunningen voor vreemdelingen, 1940 - 1970. -- 2 omslagen

44. Ontbinding politieke partijen, 1941 - 1943. -- 1 omslag

109. Vernielingen (woningen NSB-ers e.a.), 1941- 1953. -- 1 omslag

120. Uitvoering Drankwet 1931, 1941 - 1959. -- 1 omslag

113. Aanstellingen enz. als onbezoldigd rijks- of gemeenteveldwachter, 1941 - 1962. -- 1 omslag

88-89. Nationaliteit, 1941 - 1977. -- 2 omslagen

116. Bewakingsdiensten tegen sabotage, 1943 - 1944. -- 1 omslag

105. Voorschriften inzake het houden van vermakelijkheden, vertoningen, tentoonstellingen e.d., 1943 - 1947. -- 1 omslag

95. Registratie van vreemdelingen, 1943 - 1962. -- 1 omslag

128. Tapvergunningen, 1944 - 1952. -- 1 omslag

110. Oorlogsbuit, 1945. -- 1 omslag

106. Toezicht op het dansen, 1945 - 1950. -- 1 omslag

98. Voorschriften en opgaven m.b.t. repatriërenden, 1945 - 1956. -- 1 omslag

125. Vaststelling aantal vergunningen, 1945 - 1961. -- 1 omslag

131. Mollen-, egels- en kikvorsenwet, 1946 - 1954. -- 1 omslag

42. Aanplakken en aankondigen, 1946 - 1968. -- 1 omslag

111. Hulp en bijstand van militairen en rijkspolitie, 1947 - 1966. -- 1 omslag

43. Verspreiding en verkoop van gedrukte stukken, o.m. strooibiljetten, 1948. -- 1 omslag

112. Steun aan het wettig gezag, 1948 - 1958. -- 1 omslag

49. Regeling inning rechten voor het gebruik van standplaatsen op het woonwagenkamp, 1949. -- 1 omslag

117. Particuliere bewakingsdiensten, 1949 - 1950. -- 1 omslag

118. Bewakingskernen voor bedrijven, 1950 - 1953. -- 1 omslag

129. Verbod tot alcoholverkoop in bepaalde wijken en alcoholverkoop onder bepaalde voorwaarden, 1950 - 1955. -- 1 omslag

52. Voorschriften betreffende gelden en goedereninzamelingen, 1951 - 1961. -- 1 omslag

45. Registratie vuurwapenen militairen, 1951 - 1963. -- 1 omslag

48. Verordening regelende het verbod tot het verzamelen van wormen, insecten, etc., in openbare wateren, 1955 - 1978. -- 1 omslag

108. Aanbrengen en onderhouden van klokken, 1956 - 1957. -- 1 omslag

132. Dierenbescherming (vestigen dierenasyl / -pension), 1957 - 1976. -- 1 omslag

51. Samenscholing, 1963 - 1966. -- 1 omslag

133. Bescherming vogels, 1966 - 1979. -- 1 omslag

126-127. Vergunningen tot het uitoefenen van het café- en restaurantbedrijf, 1968 - 1983. -- 2 omslagen

3.04 Openbare gezondheid, milieu
Betreft o.a. preventieve gezondheidszorg; organisatie van de gezondheidszorg; warentoezicht; diergeneeskundig toezicht


140. Verordening op de keuring van waren, 1936. -- 1 omslag

141. Voorbereidingen tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling inzake de Vleeskeuringswet, 1936 - 1941. -- 1 omslag

178. Onderhandse aanbesteding voor het ophalen van huisvuil, 1936 - 1947. -- 1 omslag

142. Declaraties, 1936 - 1950. -- 1 omslag

173-174. Uitvoering van de Hinderwet, 1936 - 1970. -- 2 omslagen

235. Plaatsing van urinoirs, 1937 - 1950. -- 1 omslag

156-(170). Vergunningen tot het plaatsen van gedenkstenen, 1937 - 1975.

138. Uitvoering Boterwet, 1938 - 1939. -- 1 omslag

388. Voorstel tot restitutie van legesgelden voor vergunning tot vervoer van ziek of verdacht vee van besmette boerderijen, 1939. -- 1 omslag

143. Vleeskeuringswet, 1939 - 1948. -- 1 omslag

144. Studie van een eventuele reorganisatie en vergroting van de Vleeskeuringsdienst, kring Gouda, 1940. -- 1 omslag

179. Commissie "huis- en bedrijfsafvallen", 1940 - 1941. -- 1 omslag

180. Verordeningen afvallenbesluiten 1940 I en II, 1940 - 1942. -- 1 omslag

154. Begraving van militairen, 1940 - 1963. -- 1 omslag

149. Verordening ingevolge art. 26 van de Vleeskeuringswet, 1941 - 1942. -- 1 omslag

139. Voedselvoorziening, 1941 - 1945. -- 1 omslag

145. Instructie voor het personeel van de Vleeskeuringsdienst, 1941 - 1946. -- 1 omslag

134. Verstrekking vitamine-tabletten, 1941 - 1947. -- 1 omslag

263. Bestrijding van wandgedierte, 1941 - 1947. -- 1 omslag

146. Verordening op de Vleeskeuringsdienst, 1941 - 1955. -- 1 omslag

39. Verordening op de heffing t.b.v. de Vleeskeuringsdienst, 1941 - 1963. -- 1 omslag

181-(194). Rioleringsplannen, 1941 - 1972. -- 12 omslagen

137. Kwakzalvers, 1942. -- 1 omslag

135. Volksgezondheid, 1942 - 1961. -- 1 omslag

151. Verordening op de heffing van besmettelijke ziektengelden, 1942 - 1978. -- 1 omslag

162-(169). Besluiten tot het afstaan van eigen graven, 1942 - 1979. -- 3 omslagen

136. Aktie der Nederlandse artsen, 1943. -- 1 omslag

155. Verordening van de heffing van begrafenisrechten, 1943 - 1960. -- 1 omslag

629. Verordening op de kraamverzorging, 1948. -- 1 omslag

147. Inning van heffingen t.b.v. het Bedrijfsschap voor vee en vlees, 1949 - 1951. -- 1 omslag

148. Uitvoering van de gemeenschappelijke regeling inzake de Vleeskeuringswet, 1949 - 1956. -- 1 omslag

197. Rioolgemaal Sniepweg / Ieplaan, 1949 - 1964. -- 1 omslag

184. Ophalen en verwerken van vuil, 1951 - 1970. -- 1 omslag

175. Stichting Bevolkingsonderzoek op Tuberculose (St. Goutudo), 1951 - 1981. -- 1 omslag

176-177. Bevolkingsonderzoek op tuberculose, 1952 - 1981. -- 2 omslagen

198. Rioolwaterzuiveringsinstallatie Puttepolder, 1954 - 1980. -- 1 omslag

186. Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het ophalen van huisvuil, 1956 - 1968. -- 1 omslag

204. Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten, 1957 - 1961. -- 1 omslag

152. Inentingen tegen poliomyelitis, 1957 - 1963. -- 1 omslag

389. Rattenbestrijding, 1957 - 1969. -- 1 omslag

164. Roeren van grafruimten, 1958 - 1971. -- 1 omslag

205. Riolering -- opgaven aansluitingen, klachten e.d., 1958 - 1985. -- 1 omslag

165-(172). Besluiten tot uitgifte van huurgraven, 1959 - 1985. -- 4 omslagen

199. Samenwerking rioolwaterzuiveringsinstallatie Boskoop, 1960. -- 1 omslag

200. Rioolgemaal Putte-Noord, 1960 - 1962. -- 1 omslag

201. Uitbreiding rioolwaterzuiveringsinstallatie Puttepolder, 1960 - 1968. -- 1 omslag

153. Inentingen (alg. dossier), 1961 - 1975. -- 1 omslag

234. Fluoridering van het drinkwater, 1962 - 1973. -- 1 omslag

195. Besprekingen met gemeenten in de regio's Gouda en Alphen a/d Rijn i.v.m. samenwerking op het gebied van vuilverwerking, 1965 - 1974. -- 1 omslag

150. Opbenbaar Slachthuis te Gouda, 1965 - 1975. -- 1 omslag

202-203. Overdracht rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1966 - 1982. -- 2 omslagen

206. Gemeentelijke rioolafvoer en zuiveringsplan, 1969. -- 1 omslag

207. Ontwerp saneringsplan waterkwaliteit Zuid-Holland, 1973 - 1974. -- 1 omslag

196. Gemeenschappelijke regeling vuilverwerking Midden-Holland en Rijnstreek, 1973 - 1982. -- 1 omslag

3.05 Ruimtelijke ordening, ontsluiting en exploitatie van gronden, volkshuisvesting


3.05.1 Ruimtelijke ordening algemeen
O.a. structuur- en bestemmingsplannen


212. Voorschriften en richtlijnen m.b.t. uitbreidingsplannen, 1940 - 1965. -- 1 omslag

378. Ontrekking van woonruimte aan de bestemming, 1941 - 1969. -- 1 omslag

213. Uitbreidingsplan en onderdelen voor bebouwde kom en Brede vaart, 1944 - 1952. -- 1 omslag

214. Bestemmingsplan in hoofdzaak, regeling bebouwde kom, 1945. -- 1 omslag

224. Uitvoering herbouwplan omgeving R.K.-kerk, 1946 - 1960. -- 1 omslag

226. Herbouwplan omgeving R.K.-kerk, 1946 - 1965. -- 1 omslag

215. Uitbreidingsplan Noordkade en Zuidkade, 1948 - 1949. -- 1 omslag

227. Onteigening / toewijzing herbouwplan omgeving R.K-kerk, 1948 - 1956. -- 1 omslag

216. Uitbreidingsplan Noordeinderweg, 1955 - 1957. -- 1 omslag

217. Uitbreidingsplan in hoofdzaak "Oostzijde Gouwe", 1959 - 1962. -- 1 omslag

329. Bouw 108 woningen in Vondelwijk (bestek en tekeningen), 1962. -- 1 omslag

218. Uitbreidingsplannen "Bloemendaal", 1962 - 1966. -- 1 omslag

219. Uitbreidingsplan Oranjelaan, 1963. -- 1 omslag

220. Uitbreidingsplan "Recreatieplan Sniepweg", 1964 - 1971. -- 1 omslag

231. Verordening op de exploitatie van bouwterreinen, 1966 - 1968. -- 1 omslag

275. Woningbouw in bestemmingsplan (Groenswaard I en Groenswaard II), 1966 - 1969. -- 1 omslag

229. Streekplan "Rijn en Gouwe", 1966 - 1972. -- 1 omslag

348. Bestek en tekeningen bouw 82 woningen (complex HV 2537), 1967. -- 1 omslag

230. Uitwerking kassengebied van het streekplan "Rijn en Gouwe", 1968 - 1974. -- 1 omslag

221. Bestemmingsplan Groenswaard III (voorbereiding), 1969 - 1971. -- 1 omslag

276. Woningbouw in bestemmingsplan Groenswaard III, 1969 - 1974. -- 1 omslag

209-211. Structuurplan Waddinxveen, 1969 - 1976. -- 3 omslagen

358. Bestek en tekeningen voor de bouw van 88 woningen (complex HV 2945), 1970. -- 1 omslag

359. Bestek en tekeningen 48 flats Henegouwerweg (complex HP 47811), 1970. -- 1 omslag

363. Bouw 287 meergezinswoningen (compl. HV 3242). Bestek en tekeningen, 1972 - 1973. -- 1 omslag

222. Bestemmingsplan "Gouwebos" (voorbereiding), 1972 - 1975. -- 1 omslag

365. Bestek en tekeningen voor de bouw van 127 woningen (complex HV 3203), 1973. -- 1 omslag

366. Bestek en tekeningen 145 woningen (complex HV 3243), 1973. -- 1 omslag

3.05.2 Ontsluiting en exploitatie van gronden


3.05.3 Volkshuisvesting


3.05.3.1 Algemeen, woningbehoefte, woningvoorraad


273. Woningbouwvolume, 1941 - 1970. -- 1 omslag

380. Benoeming leden adviescommissie woonruimtewet en regeling vergoedingen e.d., 1947 - 1976. -- 1 omslag

381. Jaarverslagen adviescommissie woonruimtewet, 1948 - 1974. -- 1 omslag

308. Dames-adviescommissie voor de woningbouw, 1955 - 1967. -- 1 omslag

386. Woningtelling, 1956. -- 1 omslag

247. Bouwdistrict Gouda I, 1956 - 1959. -- 1 omslag

248. Bouwdistrict Gouda II, 1956 - 1960. -- 1 omslag

384. Sociaal economisch onderzoek betreffende de volkshuisvesting (Nota "Waddinxveen als vestigingsplaats van woonforensen"), 1960 - 1967. -- 1 omslag

249. Bouwteam Waddinxveen, 1963 - 1969. -- 1 omslag

250. Regionale woningbouwcommissie "Rijn en Gouwestreek", 1963 - 1970. -- 1 omslag

251. Bouwdag, 1965. -- 1 omslag

252. Bouwdag, 1967. -- 1 omslag
Niet aangetroffen (januari 1996).

208. Werkgroep Stedebouw en architectuur Groenswaard III, 1969 - 1971. -- 1 omslag

385. Instelling woningmarktonderzoek in Waddinxveen, 1970 - 1972. -- 1 omslag

277. Woningbouwbeleid, 1970 - 1973. -- 1 omslag

278. Woningbouw (kwalitatief woningonderzoek), 1975. -- 1 omslag

3.05.3.2 Eisen aan woonruimten, gebouwen en terreinen


253. Bijzondere rooilijnen, 1935 - 1967. -- 1 omslag

246. Bouw en woningtoezicht, 1936 - 1946. -- 1 omslag

254. Bouwverordening der gemeente Waddinxveen, 1936 - 1965. -- 1 omslag

387. Schouw van woonwagens en woonschepen, 1940 - 1972. -- 1 omslag

255. Voorschriften, richtlijnen e.d. inzake te stellen eisen aan woningen, afgifte van bouwvergunningen e.d., 1941 - 1964. -- 1 omslag

256. Bouwverboden, 1961. -- 1 omslag

257-258. Arbeidsbesparende bouw van woningen, 1963 - 1969. -- 2 omslagen

259. Bouwverordening, 1964 - 1967. -- 1 omslag

260. Voorschriften, richtlijnen e.d. inzake te stellen eisen aan woningen, afgifte van bouwvergunningen e.d., 1969 - 1975. -- 1 omslag

2185. Bouwtekening voor een woonhuis aan de Philips Willemstraat 16, 1972. -- 1 stuk
Niet doorgegaan?

3.05.3.3 Gebruik, onderghoud en verbetering van woonruimten, gebouwen en terreinen


269-270. Onbewoonbaarverklaring, 1936 - 1969. -- 2 omslagen

261-262. Afbraak van woningen e.d., 1937 - 1975. -- 2 omslagen

283. Onderverhuur van woningwetwoningen, 1943 - 1947. -- 1 omslag

286-(349). Huren woningwetwoningen, 1946 - 1971. -- 3 omslagen

271-272. Woningverbetering, 1948 - 1969. -- 2 omslagen

382. Huisvesting gerepatrieerden, 1950 - 1954. -- 1 omslag

274. Migratieregeling, 1953 - 1958. -- 1 omslag

317. Verhuur premiewoningen (vaststelling huurbedrag), 1959 - 1963. -- 1 omslag

264. Bijdrage regeling krotopruiming, 1962 - 1968. -- 1 omslag

265. Verslagen krotopruimingsfonds, 1962 - 1969. -- 1 omslag

266. Gemeentelijke bijdrage uit het krotopruimingsfonds, 1962 - 1969. -- 1 omslag

267. Beschikkingen krotopruiming, 1962 - 1970. -- 1 omslag

374. Verordening geldelijke steun doorstroming, 1965 - 1968. -- 1 omslag

340. Centrale verwarming van woningwetwoningen, 1965 - 1971. -- 1 omslag

375. Rijksbijdragen t.b.v. de doorstroming, 1966 - 1969. -- 1 omslag

376. Verslag doorstromingsfonds, 1966 - 1969. -- 1 omslag

377. Gemeentelijke bijdragen uit het doorstromingsfonds A t/m Z, 1966 - 1969. -- 1 omslag

268. Beschikkingen krotafbraak premie t.b.v. de gemeente, 1971 - 1976. -- 1 omslag

3.05.3.4 Stichten van woningen
O.a. woningbouwcorporaties


279. Besluit tot het verlenen van een voorschot voor de bouw van 20 woningen aan de Henegouwerweg, 1925. -- 1 omslag

280. Besluit tot het verlenen van een voorschot voor de bouw van 15 woningen aan de Pr. Hendrikstraat thans Zeeheldenbuurt, 1927. -- 1 omslag

281-(352). Exploitatierekeningen woningbouwvereniging Waddinxveen en verslag, 1935 - 1971. -- 6 omslagen

282. Plan voor de bouw van 50 arbeiderswoningen (niet doorgegaan), 1941. -- 1 omslag

285. Bouw van 31 woningen in Bomenwijk 1e complex, 1946 - 1951. -- 1 omslag

223. Herbouw van percelen aan de Bodegraafsestraatweg, 1946 - 1959. -- 1 omslag

225. Herbouw van percelen aan de Zuidkade, 1946 - 1960. -- 1 omslag

287. Bouw van 31 woningen in Bomenwijk 2e complex, 1947 - 1948. -- 1 omslag

288. Verkoop, vervreemding en bezwaring van eigendommen woningbouwvereniging Waddinxveen, 1947 - 1956. -- 1 omslag

289. Kasopneming en controle administratie woningbouwverenigingen, 1948 - 1967. -- 1 omslag

290. Bouw van 8 woningen in Bomenwijk, 1949. -- 1 omslag

291. Bouw van 8 woningen in Bomenwijk 1e complex, 1949 - 1959. -- 1 omslag

292. Vaststelling rijksbijdragen vooroorlogse woningen van de woningbouwvereniging Waddinxveen, 1949 - 1973. -- 1 omslag

293. Bouw van 24 woningen in Bomenwijk, 1950. -- 1 omslag

228. Herbouw van diverse percelen in de gemeente, 1951 - 1958. -- 1 omslag

295. Bouw van 45 woningen in Bomenwijk, 1952 - 1959. -- 1 omslag

296. Bouw van 33 woningen in Bomenwijk, 1952 - 1959. -- 1 omslag

297. Bouw van 50 woningen in Bomenwijk, 1953 - 1957. -- 1 omslag

298. Exploitatie 31 woningen Bomenwijk (complex V7569), 1953 - 1972. -- 1 omslag

299. Bouw van 60 woningen in Bomenwijk, 1954 - 1958. -- 1 omslag

300. Bouw 31 woningen in St Victorwijk, 1954 - 1959. -- 1 omslag

301. Exploitatie 24 woningen Bomenwijk (complex V10404), 1954 - 1972. -- 1 omslag

302. Exploitatie 16 woningen Bomenwijk (complex V9947), 1954 - 1972. -- 1 omslag

303. Exploitatie 97 woningen Bomenwijk (complex V10447), 1954 - 1972. -- 1 omslag

304. Bouw 34 woningen in Bomenwijk, 1955 - 1956. -- 1 omslag

306. Bouw van 50 woningen in Bomenwijk, 1955 - 1964. -- 1 omslag

307. Exploitatierekeningen R.K. Woningbouwvereniging "St. Joseph", 1955 - 1966. -- 1 omslag

309. Bouw 45 woningen in St. Victorwijk, 1956 - 1964. -- 1 omslag

310. Exploitatie 60 woningen Bomenwijk (complex HV 226), 1956 - 1968. -- 1 omslag

311. Exploitatie 50 woningen Bomenwijk (complex HV 63), 1956 - 1972. -- 1 omslag

312. Bouw 51 woningen (25 en 26) (complex HV 813), 1957 - 1970. -- 1 omslag

313. Exploitatie 33 woningen bomenwijk (complex V12685), 1958 - 1968. -- 1 omslag

314. Exploitatie 34 woningen (complex HV 412), 1958 - 1972. -- 1 omslag

315. Exploitatie 50 woningen Bomenwijk (complex HV 507), 1958 - 1976. -- 1 omslag

316. Exploitatie 31 woningen (complex HV 357), 1958 - 1976. -- 1 omslag

318. Bouw van 4 woningen in Bomenwijk, 1959 - 1967. -- 1 omslag

319. Bouw van 97 woningen in bomenwijk, 1959 - 1973. -- 1 omslag

320. Bouw van 24 woningen in Oranjewijk, 1960 - 1966. -- 1 omslag

321. Bouw van 40 bejaardenwoningen in Oranjewijk, 1960 - 1968. -- 1 omslag

322. Exploitatie 4 woningen Bomenwijk (complex HV 1150), 1960 - 1972. -- 1 omslag

323. Exploitatie 45 woningen (complex HV 656), 1960 - 1974. -- 1 omslag

324. Bouw 12 woningen in Oranjewijk, 1961 - 1962. -- 1 omslag

326. Bouw 24 woningen in Oranjewijk, 1961 - 1967. -- 1 omslag

327. Exploitatie 30 woningen Oranjewijk (complex HV 1008), 1961 - 1972. -- 1 omslag

328. Administratieve samenvoeging van complexen woningwetwoningen, 1961 - 1974. -- 1 omslag

330. Bouw 108 woningen in Vondelwijk, 1962 - 1966. -- 1 omslag

331. Exploitatie 30 bejaardenwoningen Oranjewijk (complex HV 1399), 1962 - 1972. -- 1 omslag

332. Exploitatie 24 woningen Oranjewijk (complex HV 1308), 1962 - 1972. -- 1 omslag

333. Exploitatierekeningen Chr. Woningbouwvereniging "Ons begin", 1963 - 1966. -- 1 omslag

335. Exploitatie 40 woningen (complex HV 1974), 1964 - 1972. -- 1 omslag

336. Exploitatie 10 bejaardenwoningen Oranjewijk (complex HV 1564), 1964 - 1972. -- 1 omslag

368. Bouw premiewoningen in Vondelwijk door N.V. Bouwteam Groenswaard (40, 80, 94 en 220 woningen), 1965. -- 1 omslag

337. Bouw 47 woningen (complex HV 2208), 1965 - 1970. -- 1 omslag

338. Bouw 16 bejaardenwoningen (complex HV 2284), 1965 - 1970. -- 1 omslag

339. Bouw 40 woningen (complex HV 2285), 1965 - 1971. -- 1 omslag

341. Exploitatie 24 woningen (complex HV 1432), 1965 - 1972. -- 1 omslag

342. Exploitatie 16 bejaardenwoningen (complex HV 2284), 1965 - 1972. -- 1 omslag

343. Exploitatie 12 woningen (complex HV 1400), 1965 - 1972. -- 1 omslag

344. Bouw 80 woningen (complex HV 2286), 1965 - 1972. -- 1 omslag

345. Exploitatie 80 woningen (complex HV 2286), 1966 - 1970. -- 1 omslag

346. Bouw 40 woningen (complex HV 1974), 1966 - 1971. -- 1 omslag
Niet aangetroffen (januari 1996).

347. Exploitatie 40 woningen (complex HV 2285), 1966 - 1972. -- 1 omslag

350. Bouw 82 woningen (complex HV 2537), 1967 - 1971. -- 1 omslag

351. Exploitatierekeningen R.K. Woningbouwvereniging "St. Joseph", 1967 - 1971. -- 1 omslag

369. Bouw premiewoningen in Groenswaard door Wbv. "St. Joseph" (20 woningen), 1968. -- 1 omslag

370. Bouw premiewoningen in Groenswaard door N.V. Bouwteam Groenswaard (78 woningen) (MP 46312) (zie ook doosnr. 752-6), 1968. -- 1 omslag

371. Bouw premiewoningen in Groenswaard door N.V. Bouwteam Groenswaard (40, 40, 42, 50 en 20) (zie ook doosnr. 752-6), 1968 - 1970. -- 1 omslag

372. Bouw premiewoningen door J. Reym N.V. (16, 342, 116 en 86 woningen), 1968 - 1972. -- 1 omslag

353. Bouw 78 woningen + 6 garages (complex HV 2911), 1968 - 1973. -- 1 omslag

354. Bouw 48 flats Henegouwerweg (complex HP 47811), 1968 - 1973. -- 1 omslag

355. Exploitatie 78 woningen + 6 garages (complex HV 2737), 1969 - 1973. -- 1 omslag

356. Bouw 50 woningenwetwoningen (etagebouw) in Groenswaard (HV 2911), 1969 - 1974. -- 1 omslag

357. Bouw 88 woningen (complex HV 2945), 1969 - 1975. -- 1 omslag

360. Bouw 101 bejaardenwoningen Ned. Centrale voor Bijzondere huisvesting te Amsterdam, 1970 - 1971. -- 1 omslag

361. Exploitatie 47 woningen (complex HV 2208), 1970 - 1972. -- 1 omslag

373. Bouw van101 bejaardenwoningen Kerkweg West door de Stichting Waddinxveense Bejaardenhuisvesting (HP 47559), 1971 - 1973. -- 1 omslag

362. 36 woningen (overgenomen van NV Rollend Materiaal te Boskoop), 1972 - 1973. -- 1 omslag

367. Bouw 291 meergezinswoningen (bouwbedr. Reym), 1972 - 1973. -- 1 omslag

364. Exploitatie 127 woningen (complex HV 3203), 1972 - 1976. -- 1 omslag

3.06 Openbare veiligheid


2119-2120. Benoeming en ontslag brandweerpersoneel, 1935 - 1974. -- 2 omslagen

390. Vrijwillige Burgerlijke Dienst, 1939 - 1940. -- 1 omslag

391. Afvoer burgerbevolking, 1940. -- 1 omslag

396. Schoorsteenschouw, 1940. -- 1 omslag

392. Gevolgen van luchtaanvallen, 1940 - 1954. -- 1 omslag

393. Luchtbeschermingsdienst, 1941 - 1945. -- 1 omslag

397. Brandrapporten, 1942 - 1969. -- 1 omslag

394. Opgave munitie en ongesprongen projectielen; mededeling aanwezige landmijnen, 1946 - 1952. -- 1 omslag

395. Brandweergarages, 1947 - 1959. -- 1 omslag

398. Brandkranen, 1952 - 1968. -- 1 omslag

3.07 Waterstaat


403. Zinker door de Gouwe, 1936 - 1937. -- 1 omslag

404. Leggen van een tijdelijke duiker door de Jan Dorrekensskade ter verbinding van de Zuidplaspolder met het water in de Voorofschepolder, 1943 - 1963. -- 1 omslag

399. Reglement en uitvoering daarvan "Hoogheemraadschap Rijnland" en "Hoogheemraadschap Schieland", 1949 - 1968. -- 1 omslag

402. Bemalingsinrichtingen (watermolentje nabij het Weegje), 1959 - 1960. -- 1 omslag

400. Keuren van diverse polders, 1959 - 1974. -- 1 omslag

401. Plan voor verbetering van de waterstaatkundige toestand in de Zuidplaspolder, 1964. -- 1 omslag

3.08 Verkeer en vervoer, (tele)communicatie


445. Hefbrug over de Gouwe, 1927 - 1970. -- 1 omslag

451. Verbreding / verruiming en verbreding van de Gouwe (o.a. onteigening en verleggen van de kabels), 1929 - 1962. -- 1 omslag

407. Rijnlandstraat (verbindingsweg tussen meubelfabriek NV Kempkes en Jan Dorrekenskade, 1931 - 1953. -- 1 omslag

452. Schutsluis Nesse Noordkade (verlaat St. Hubertusverlaat), 1935 - 1960. -- 1 omslag

455. Radiodistributie-inrichting (machtigingen, vergunningen e.d.), 1936 - 1940. -- 1 omslag

447. Vergunning tot het uitoefenen van autobusdiensten, 1936 - 1973. -- 1 omslag

433-(444). Vergunningen voor het leggen van kabelleidingen e.d. door de PTT, 1936 - 1975.

456. Vergunning betreffende doorgifte van buitenlandse programma's in de gemeente Waddinxveen door het radiodistributiebedrijf van B.J.H. ten Dam, 1937. -- 1 omslag

408. Kerkweg, 1937 - 1971. -- 1 omslag

449. Benoeming en ontslag van de gaarder der steigergelden A. Kwaak, 1938. -- 1 omslag

432. Onttrekking aan het openbaar verkeer van door de omlegging van de rijksweg 12 vervallen gedeelte van wegen, 1938 - 1939. -- 1 omslag

450. Vergunningen voor het schutten van sluizen / heffing sluisgelden, 1938 - 1960. -- 1 omslag

409. Verzoek om beperking van het verkeer / verzoek om vergunning tot het berijden van de Zuidkade met een auto, 1939 - 1956. -- 1 omslag

454. Telefonie (automatisering en plaatsing telefooncellen), 1942 - 1966. -- 1 omslag

446. Plaatsing wachthuisjes t.b.v. buspassagiers, 1942 - 1970. -- 1 omslag

457. Inbeslagname radio-ontvangtoestellen gedurende de bezetting, 1943 - 1945. -- 1 omslag

410-(419). Stratenplan Sniep, 1947 - 1956. -- 4 omslagen

411. Noordeinde, 1947 - 1970. -- 1 omslag

412. Bodegraafsestraatweg, 1948 - 1950. -- 1 omslag

414. Opgaven onderhoudskosten tertiaire wegen, 1949 - 1973. -- 1 omslag

415. Jan Dorrekenskade Oost, 1950. -- 1 omslag

417. Stationsstraat, 1950 - 1959. -- 1 omslag

448. Spoorlijn Alphen a/d Rijn - Gouda, 1950 - 1970. -- 1 omslag

435. Vergunningen voor het leggen van kabelleidingen e.d. door het Gemeenschappelijk Energie-bedrijf Gouda e.o., 1950 - 1975. -- 1 omslag

418. Ieplaan, 1952 - 1953. -- 1 omslag

420-422. Aanleg stratenplan Putte Noord (Oranjewijk), 1954 - 1962. -- 3 omslagen

2116. Aanleg van bruggen en stuwen ten behoeve van het Burg. Warnaarplantsoen en het daarin gelegen sportveldencomplex, 1959 - 1972. -- 1 omslag

453. Plannen voor de aanleg van een aanleghaven nabij de Nesse, 1961. -- 1 omslag

423-(425). Stratenplan Putte Noord (Vondelwijk), 1961 - 1963. -- 2 omslagen

405-406. Verkeerstellingen, 1961 - 1975. -- 2 omslagen

424. Burgemeester Trooststraat, 1962 - 1963. -- 1 omslag

426. Maarten Schoutenstraat, 1963 - 1967. -- 1 omslag

427. Wegen in Groenswaard, 1963 - 1967. -- 1 omslag

428. Oranjelaan en omgeving, 1964 - 1965. -- 1 omslag

2117. Aanleg van bruggen. Algemeen, 1965 - 1966. -- 1 omslag

438. Werken van of t.b.v. derden op of langs wegen Nederlandse Gas Unie, 1967 - 1975. -- 1 omslag

429. Tweede Bloksweg, 1968. -- 1 omslag

430-431. Reconstructie Noordeinde, 1968 - 1973. -- 2 omslagen

458. Onderhandelingen met Casema N.V. inzake overname van het G.A.S.-bedrijf, 1972 - 1975. -- 1 omslag

3.09 Economische aangelegenheden


484. Tegengaan van prijsopdrijving / aangifte van prijsopdrijving, 1936 - 1954. -- 1 omslag

497. Stichting Borgstellingsfonds Gouda en omstreken, 1936 - 1960. -- 1 omslag
Zie ook -1.824.1.

459. Landbouwverslagen, 1936 - 1972. -- 1 omslag

467. Uitvoering pachtwet, 1938 - 1941. -- 1 omslag

487. Distributie van verlichtings-, verwarmings- en verbrandingsartikelen, 1939 - 1947. -- 1 omslag

488. Distributie van kleding e.d., 1940 - 1945. -- 1 omslag

489. Distributieregeling voor klompen, 1940 - 1946. -- 1 omslag

490. Rapporten inzake vermissing van distributiestamkaarten en controlezegels TD, 1940 - 1948. -- 1 omslag

460. Oogsthulp, 1941 - 1944. -- 1 omslag

468. Verordening ter bestrijding van plantenziekten en schadelijke dieren in de gemeente Waddinxveen, 1941 - 1947. -- 1 omslag

491. Distributiedienst, 1941 - 1950. -- 1 omslag

492. Gemeenschappelijke regeling distributiekring Boskoop, 1941 - 1952. -- 1 omslag

493. Distributie van levensmiddelen, 1945. -- 1 omslag

465. Vergoeding schade ontstaan door vordering door de Duitse Wehrmacht van landbouwgronden, 1946. -- 1 omslag

486. Leveringen t.b.v. de Duitse Wehrmacht / opgave zwarthandelaren, 1946. -- 1 omslag

483. Plaatselijke prijzencommissie Waddinxveen, 1946 - 1952. -- 1 omslag

496. Verleende en geweigerde vestigingsvergunningen inzake de Vestigingswet kleinbedrijf 1937, 1946 - 1960. -- 1 omslag

485. Uitvoering Boterwet, 1947. -- 1 omslag

471. Aanleg industrieterrein Noordkade (dempen sloten, aanleg brug), 1948 - 1957. -- 1 omslag

494. Sanering van de verkoop van melk en brood, 1949 - 1964. -- 1 omslag

470. Bedrijfstellingen, 1950 - 1963. -- 1 omslag

469. Uitvoering Mijnwet (concessie Ned. Aardolie Maatschappij), 1956 - 1957. -- 1 omslag

466. Vervreemding landbouwgrond ex art. 29a Wet op de vervreemding van landbouwgronden, 1956 - 1962. -- 1 omslag

477. Bouw van een tweede winkelgalerij aan de westzijde van het Kon. Wilhelminaplein, 1960 - 1964. -- 1 omslag

461. Tuinbouwgebied Bredeweg (aankoop, ontsluiting stroomvoorziening e.d.), 1961 - 1969. -- 1 omslag

462. Stichting Tuinbouw Gouda - Waddinxveen, 1961 - 1969. -- 1 omslag

472. Industrieterrein aan de Henegouweweg (Cornickterrein), 1962. -- 1 omslag

478. Plannen voor de bouw van een winkelcentrum "Verlengde Stationstraat", 1964 - 1968. -- 1 omslag

479. Centraal Instituut Midden- en Kleinbedrijf (CIMK) en Centraal Orgaan ter bevordering bouw Middenstandsbedrijfspanden (COM). Registratie winkelcentra en nota's winkelvoorziening in Waddinxveen, 1964 - 1973. -- 1 omslag

463. Tuinbouwcentrum Plasweg (bouwplannen, stroomvoorziening, drinkwatervoorziening e.d.), 1965 - 1966. -- 1 omslag

498. Viswater, 1965 - 1970. -- 1 omslag

473-476. Centrale wijkverwarming, 1965 - 1975. -- 4 omslagen

480. Bouw van een winkelgalerij aan de Brederolaan (Vondelwijk) "Luifelbaan", 1966 - 1969. -- 1 omslag

464. Tuinbouwgebied Waddinxveen (gasvoorziening, ombouw oliestook op gas e.d.), 1966 - 1970. -- 1 omslag

481. Bouw van winkelcentrum Groensvoorde ("winkelgalerij") aan de Beethovenlaan (Groenswaard II), 1968 - 1970. -- 1 omslag

482. Stichting Winkelcentrum Waddinxveen, 1972 - 1974. -- 1 omslag

495. Distributie van aardolieprodukten in verband met de "oliecrisis", 1974. -- 1 omslag

3.10 Arbeid
O.a. werkgelegenheid


504. Loonbijslag boomkwekerijen inkomsten werkverschaffing, 1935 - 1936. -- 1 omslag

505. Commissie voor het opsporen van objecten voor werkverschaffing, 1936 - 1938. -- 1 omslag

518. Agentschap der arbeidsbemiddeling, 1936 - 1941. -- 1 omslag

519. Arbeidsbemiddeling, 1936 - 1941. -- 1 omslag

506. Werkverschaffing, 1936 - 1943. -- 1 omslag

507. Werkloosheidssubsidiefonds, 1936 - 1943. -- 1 omslag

512. Landarbeiderswet, 1936 - 1946. -- 1 omslag

511-(514). Landarbeidersvereniging Eigen Haard, 1938 - 1958. -- 3 omslagen

508. Opbouwdienst, 1940. -- 1 omslag

521. Tewerkstelling van Nederlandse arbeiders in het buitenland, 1940 - 1946. -- 1 omslag

520. Werkgelegenheid bij ontginning en exploitatie van de Noordoostpolder, 1941. -- 1 omslag

499. Loondervingsvergoeding bij sluiting van bedrijven, 1941 - 1942. -- 1 omslag

509. Sneeuwruimen in het kader van de werkverschaffing, 1941 - 1943. -- 1 omslag

500-503. Nederlandsche Arbeidsdienst, 1941 - 1947. -- 4 omslagen

510. Rijksdienst voor de uitvoering van werken (DUW), 1945 - 1948. -- 1 omslag

522. Emigratie, 1950 - 1971. -- 1 omslag

515-516. Vakantiesluiting, 1957 - 1971. -- 2 omslagen

517. Huisvesting Turkse werknemers bij de N.V. Ned. Kabelfabrieken in een woonoord, 1965. -- 1 omslag

3.11 Maatschappelijke zorg, verzekeringswezen
Incl. ziekenhuizen, kruiswerk, zwakzinnigenzorg


524. Regeling der geneeskundige armenverzorging, 1921 - 1947. -- 1 omslag

607. Steunverlening aan L.C. v.d. Dool, 1934 - 1946. -- 1 omslag

538. Sichting Ouden van Dagen, 1935 - 1940. -- 1 omslag

631. Statistiek armenwezen, 1935 - 1940. -- 1 omslag

633-(636). Burgerlijk armbestuur Waddinxveen: Begrotingen, 1935 - 1953. -- 2 omslagen

632-(635). Burgerlijk armbestuur Waddinxveen: Rekeningen, 1935 - 1953. -- 2 omslagen

634. Controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en financiële adviezen van de administratie van het burgerlijk armbestuur / gemeentelijke dienst voor sociale zaken, 1935 - 1965. -- 1 omslag

604. Aanbieding van een historische herinnering in verband met de opheffing van het nationaal crisis-comité, 1936. -- 1 omslag

608. Korting op steunregeling bij niet betaling huishuur, 1936. -- 1 omslag

609. Voorschriften steunverlening en werkverschaffing, 1936 - 1937. -- 1 omslag

605. Periodieke gegevens werklozenzorg, 1936 - 1938. -- 1 omslag

601. Fonds voor de gewapende dienst, 1936 - 1940. -- 1 omslag

644-645. Invaliditeitsverzekering (uitvoering), 1936 - 1941. -- 2 omslagen

647-649. Wijzigingen reglementen voor de werklozenkassen van de diverse bonden, 1936 - 1941. -- 3 omslagen

610. Kerstgaven / -gratificaties, 1936 - 1941. -- 1 omslag

650-651. Werklozenkassen (voorschriften en richtlijnen), 1936 - 1942. -- 2 omslagen

628. Ontwikkeling en ontspanning van werklozen, 1936 - 1942. -- 1 omslag

613. Extra hulp voor werklozen, 1936 - 1943. -- 1 omslag

552. Nationaal Fonds voor bijzondere noden, 1936 - 1946. -- 1 omslag

614. Controle op steunverlening, 1936 - 1946. -- 1 omslag

611-(618). Diverse voorschriften steunregeling werklozen, 1936 - 1947. -- 3 omslagen

525. Ambulance-auto (foto in dossier), 1936 - 1949. -- 1 omslag

535. Opgave van geestelijk gehandicapten (verpleging) aan diverse instanties, 1936 - 1962. -- 1 omslag

550. Vakantiekolonies en herstellingsoorden voor kinderen (subsidie), 1936 - 1973. -- 1 omslag

615. Kleding-, schoeisel- en dekkingsfonds, 1937 - 1938. -- 1 omslag

646. Ouderdomsverzekering, 1937 - 1941. -- 1 omslag

526. Benoeming en ontslag chauffeur van de ambulance-auto, 1937 - 1942. -- 1 omslag

652. Controle uitkeringen werklozenkassen, 1937 - 1942. -- 1 omslag

642. Ongevallenwet, 1937 - 1943. -- 1 omslag

625. Plaatselijk crisiscomité B, 1937 - 1945. -- 1 omslag

536. Subsidiëring van de zorg voor geestelijk gehandicapten, 1937 - 1973. -- 1 omslag

602. Steun aan verschillende bedrijven (vissers), 1938 - 1940. -- 1 omslag

527. Vereniging voor Ziekenhuisverpleging Waddinxveen, 1938 - 1941. -- 1 omslag

616. Wachttijdregeling, 1938 - 1942. -- 1 omslag

528. Verpleegkosten voor ziekenhuizen, 1938 - 1943. -- 1 omslag

523. Lijst van instellingen van weldadigheid, 1938 - 1953. -- 1 omslag

606. Algemeen Steun Comité, 1939 - 1940. -- 1 omslag

534. Aanmeldingen als donor voor de bloedtransfusiedienst, 1939 - 1941. -- 1 omslag

529-530. Noodziekenhuis, 1939 - 1945. -- 2 omslagen

617. Voorschrifen en uitvoering overbruggingsregeling, 1939 - 1947. -- 1 omslag

553. Nationaal Hulpcomité 1940, 1940. -- 1 omslag

554. Hulpverlening aan slachtoffers van verkeersongelukken waarbij Duitse militaire voertuigen zijn betrokken, 1940. -- 1 omslag

555. Taxatie oorlogsschade boeren- en tuindersbedrijven, 1940. -- 1 omslag

582. Steunverlening aan Rotterdamse vluchtelingen, 1940. -- 1 omslag

639. Vergoeding begrafeniskosten gesneuvelde militairen, 1940. -- 1 omslag

653. Ongevallenverzekering niet wettelijk verzekerde werklozen, 1940. -- 1 omslag

556. Notstandsbeihilfe van de Rijkscommissaris, 1940 - 1941. -- 1 omslag

557. Steunverlening aan schippers van gezonken binnenschepen, 1940 - 1941. -- 1 omslag

583. Onderbrenging en verzorging van (o.a. Rotterdamse) vluchtelingen, 1940 - 1941. -- 1 omslag

558. Stichting Zuid-Holland 1940, 1940 - 1942. -- 1 omslag

584. Steunverlening aan vluchtelingen (gezin D. Roelvink uit Delft), 1940 - 1942. -- 1 omslag

626. Spaarregeling, 1940 - 1942. -- 1 omslag

585. Deutsche Krankenkasse in den Niederlanden (voorschriften en uitvoering), 1940 - 1944. -- 1 omslag

559-565. Persoonsdossiers ingekwartierde evacués, 1940 - 1945. -- 7 omslagen

586-587. Voorschriften en richtlijnen met betrekking tot evacuatie burgerbevolking en opvang vluchtelingen ten gevolge van oorlogshandelingen, 1940 - 1945. -- 2 omslagen

566. Vergoeding oorlogsschade / hulpverlening aan oorlogsslachtoffers (voorschriften en uitvoering), 1940 - 1948. -- 1 omslag

567. Direkte hulpverlening bij bominslag, 1941. -- 1 omslag

568. Samenwerking tussen de organen van de openbare armenzorg en het Nationaal fonds voor bijzondere noden in de ondersteuning van personen die tijdelijk door de oorlogsomstandigheden in moeilijkheden zijn geraakt, 1941. -- 1 omslag

569. Verantwoording uitbetaalde voorschotten voor de wederopbouw, 1941 - 1943. -- 1 omslag

570. Hulpverlening aan burgerslachtoffers oorlogsgeweld, 1941 - 1945. -- 1 omslag

588. Vluchtelingenstatistiek, 1941 - 1945. -- 1 omslag

627. Distributie van goedkope levensmiddelen, 1941 - 1945. -- 1 omslag

643. Ziekenfondsenbesluit, 1941 - 1947. -- 1 omslag

571. Ongevallenuitkering aan personeel belast met het opruimen van bommen, 1942. -- 1 omslag

572. Geneeskundige hulp bij catastrofale gebeurtenissen, 1942. -- 1 omslag

573. Mededeling schade aan onroerend goed bij bominslag, 1942. -- 1 omslag

574. Gevallen van bezettingsschade, 1942 - 1944. -- 1 omslag

589. Evacuatie van ondernemingen, 1942 - 1944. -- 1 omslag

531. Ziekendienst Zuidholland, 1942 - 1945. -- 1 omslag

532. Exploitatie van de ambulance-auto, 1942 - 1947. -- 1 omslag

548. Correspondentie met betrekking tot onder voogdij gestelde kinderen, 1942 - 1963. -- 1 omslag

575. Inzending van gegevens ten behoeve van de schadeloosstellingen in verband met de aanleg van een tankgracht, 1943. -- 1 omslag

591. Algemene controle op evacuatie werk, 1943 - 1944. -- 1 omslag

590-(598). Ingezonden declaraties (kwartiergelden) met bewijsstukken en gevoerde correspondentie, 1943. -- 4 omslagen

630. Subsidiëring reclasseringsverenigingen, 1943 - 1968. -- 1 omslag

592. Organisatie noodevacuatie, 1944. -- 1 omslag

654. Controlerapporten werkloosheidsverzekering van het Nationaal Arbeidsfront, 1944. -- 1 omslag

576. Verstrekking van kleding en schoeisel enz. aan oorlogsslachtoffers, 1944 - 1945. -- 1 omslag

594. Declaratie administratiekosten, 1944 - 1945. -- 1 omslag

619-622. Goedkeuring wachtgeldregelingen en verlening subsidie aan goedgekeurde wachtgeldregelingen, 1944 - 1949. -- 4 omslagen

577. Afwikkeling van de zaken van de Stichtingen "Winterhulp Nederland" en "Nederlandse Volksdienst", 1945. -- 1 omslag

578. Registratie oorlogsslachtoffers, 1945. -- 1 omslag

595. Inrichting doorgangshuis voor oorlogsgeweldvluchtelingen, 1945. -- 1 omslag

623. Uitvoering sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen, 1945. -- 1 omslag

641. Voorschriften voor verzekering van arbeiders, werkzaam voor de geallieerde militaire instanties, 1945. -- 1 omslag

579. Ondersteuning van oorlogsslachtoffers (correspondentie en declaratie), 1945 - 1946. -- 1 omslag

597. Voorschriften voor de reëvacuatie van de bevolking, 1945 - 1946. -- 1 omslag

549. Zorg voor oorlogspleegkinderen, 1945 - 1947. -- 1 omslag

624. Opgaven van afvoeringen van werkzoekenden en plaatsingen bij de DUW in verband met overbruggingsuitkering, 1945 - 1947. -- 1 omslag

580. Nederlandse Volksherstel en Hulpaktie Roode Kruis, 1945 - 1961. -- 1 omslag

599. Nationale inspanning welzijnsverzorging Nederlands-Indië Comité, 1946. -- 1 omslag

581. Afwikkeling oorlogs- en bezettingsschadegevallen Duitse Wehrmacht 1940 - 1945, 1946 - 1957. -- 1 omslag

533. Gebruik van de koetswagen van H. van Tilburg voor ziekenvervoer, 1947. -- 1 omslag

600. Aktiviteiten ten behoeve van vluchtelingen (Hongaarse vluchtelingen en ramp in Tuindorp-Oostzaan), 1948 - 1962. -- 1 omslag

640. NIWIN-comité (Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indiën), 1951 - 1952. -- 1 omslag

551. Hulpverlening getroffenen watersnood 1953, 1953. -- 1 omslag

637. Gemeentelijke instelling voor sociale zaken: Rekeningen, 1954 - 1957. -- 1 omslag

638. Gemeentelijke instelling voor sociale zaken: Begrotingen, 1954 - 1964. -- 1 omslag

537. Subsidiëring instellingen ten behoeve van blinden, doven en doofstommen, 1954 - 1975. -- 1 omslag

539. Statuten Prot. Chr. Stichting Bejaardentehuis Waddinxveen, 1956 - 1961. -- 1 omslag

540. Bouw Prot. Chr. Bejaardentehuis "Souburgh", 1956 - 1965. -- 1 omslag

603. Zorg voor kleine zelfstandigen, 1957 - 1958. -- 1 omslag

547. Zorg voor kinderen (Subsidie Medisch Opvoedkundige bureaus), 1959 - 1973. -- 1 omslag

541-(543). Bouw van een dienstverleningcentrum voor bejaarden annex 145 bejaardenwoningen (Anne Frank-Centrum), 1966 - 1974. -- 2 omslagen

542. Bouwplannen voor een serviceflat nabij Station-Noord (niet doorgegaan), 1967 - 1969. -- 1 omslag

544. Stichting verpleeghuis voor lichamelijk gehandicapte bejaarden, 1970. -- 1 omslag

545. Coöp. Gepensioneerden Atelier Waddinxveen, 1970 - 1972. -- 1 omslag

546. Exploitatie St. Dienstverleningscentrum Waddinxveen, 1970 - 1975. -- 1 omslag

3.12 Onderwijs


3.12.1 Onderwijs algemeen
Zowel basis- als voortgezet - en beroepsonderwijs.


3.12.1.1 Algemeen: zonder onderscheid naar bekostiging
Zowel openbaar als bijzonder onderwijs.


3.12.1.1.1 Algemeen


662. Onderwijsverslagen, 1935 - 1957. -- 1 omslag

663. Kennisgeving van huisonderwijs, 1937 - 1964. -- 1 omslag

655. Onderwijs (algemeen): opgaven, 1942 - 1962. -- 1 omslag

748. Enquête in verband met de toekomstige behoefte aan scholen, 1963 - 1969. -- 1 omslag

3.12.1.1.2 Leerkrachten


703. Opgaven pensioenbijdragen onderwijzend personeel, 1935 - 1965. -- 1 omslag

697. Richtlijnen voor het benoemen en ontslaan van personeel, 1940 - 1955. -- 1 omslag

700. Zuivering onderwijzend personeel, 1945. -- 1 omslag

824. Bezoldiging leerkracht Franse cursus, 1946. -- 1 omslag

3.12.1.1.3 Organisatie


708. Verordening op de heffing van schoolgeld voor g.l.o. en voor het u.l.o., alsmede voor de cursus in de Franse taal in de gemeente Waddinxveen, 1933 - 1956. -- 1 omslag

711. Geven van godsdienstonderwijs door diverse kerkgenootschappen, 1937 - 1962. -- 1 omslag

709. Rijksschoolgeldbijdrage wegens gemis aan schoolgelden, 1941 - 1946. -- 1 omslag

823. Schoolgeld ten behoeve van de Franse cursus, 1942 - 1954. -- 1 omslag

710. Werkplan voor het onderwijs, 1945. -- 1 omslag

822. Onderwijs in de Franse taal (algemeen), 1952 - 1961. -- 1 omslag

656. Schoolgeldkaarten (voorbeeldexemplaren), 1962 - 1970. -- 1 omslag

657. Toelating van leerlingen en verdeling der leerlingen over diverse scholen, 1970 - 1973. -- 1 omslag

716. Seksuele voorlichting, 1971 - 1973. -- 1 omslag

3.12.1.1.4 Leerplicht; ordemaatregelen


721. Commissie tot wering van schoolverzuim, 1901 - 1968. -- 1 omslag

722-(725). Notulen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 1933 - 1968. -- 3 omslagen

723. Commissie tot wering van schoolverzuim: verslagen, 1936 - 1957. -- 1 omslag

3.12.1.1.5 Schoolgebouwen en -terreinen; leer- en hulpmiddelen


768. Berekening van de vergoedingen bij vordering van schoolgebouwen (voorschriften), 1939. -- 1 omslag

737. Verwarming van schoolgebouwen, 1940 - 1945. -- 1 omslag

712. Beschikbaarstelling van lokalen voor het onderwijs in lichamelijke oefening, 1940 - 1946. -- 1 omslag

738. Beschikbaarstellen van gelden voor het inrichten van terreinen voor het onderwijs in de lichamelijke oefening, alsmede aanschaf van materialen, 1941 - 1942. -- 1 omslag

666. Onderhoud, schoonhouden e.d. van schoolgebouwen, 1941 - 1975. -- 1 omslag

740. Oorlogsschade aan schoolgebouwen, 1945 - 1949. -- 1 omslag

673. Schoolfilm en schoolradio, 1948 - 1971. -- 1 omslag

715. Subsidie aan gymnastiekvereniging TOOS in verband met gebruik toestellen ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening, 1950 - 1961. -- 1 omslag

665. Afkeuring van schoolgebouwen, 1958. -- 1 omslag

746. Rapport inzake het tekort aan leslokalen bij de scholen in de gemeente Waddinxveen, 1962. -- 1 omslag

667. Bouw van een nieuw gymnastieklokaal in Groenswaard I, 1963 - 1975. -- 1 omslag

672. Bruikleenovereenkomsten, 1965 - 1967. -- 1 omslag

668. Bouw gymzaal in Oranjewijk, 1966 - 1970. -- 1 omslag

671. Aansluiting op centrale wijkverwarming ten behoeve van scholen, 1966 - 1975. -- 1 omslag

670. Bouw gymnastieklokaal Staringlaan, 1969 - 1973. -- 1 omslag

3.12.1.1.6 Leerlingen


674. Schoolreizen e.d., 1935 - 1975. -- 1 omslag

706. Gemeenschappelijke regelingen met diverse omliggende gemeenten inzake toelating van leerlingen en uitvoering hiervan, 1936 - 1950. -- 1 omslag

658. Afgeven van toegangsbewijzen voor leerlingen van onderwijsinrichtingen in andere gemeenten. Machtiging raad aan B en W., 1939. -- 1 omslag

707. Overplaatsing van leerlingen, 1941 - 1944. -- 1 omslag

680. Beschikbaarstelling schoolvoeding voor de kinderen, 1942 - 1944. -- 1 omslag

678. Schoolartsendienst kring Boskoop: gemeenschappelijke regeling, eventuele samenvoeging, commissie van beheer, 1942 - 1975. -- 1 omslag

679. Schoolartsendienst kring Boskoop: notulen, bijdragen, personele aangelegenheden), 1944 - 1975. -- 1 omslag

677. Verordening ter voorkoming, wering of beteugeling van besmettelijke ziekten in scholen en kinderbewaarplaatsen, 1947 - 1964. -- 1 omslag

772. Vaststelling vergoeding woon- en schoolgemeenten ingevolge art. 128 bis LO-wet 1920, 1949 - 1960. -- 1 omslag

664. Strafmaatregelen tegen leerlingen, 1956 - 1962. -- 1 omslag

681. Polissen ongevallenverzekering leerlingen, 1962 - 1973. -- 1 omslag

717. Vorderingen der leerlingen en resultaten van het onderwijs (psychologisch onderzoek), 1964 - 1966. -- 1 omslag

3.12.1.2 Openbaar onderwijs


3.12.1.2.1 Algemeen


718. Ouderraad openbaar onderwijs, 1938 - 1970. -- 1 omslag

669. Aktie verontruste ouders betreffende voorziening in openbaar onderwijs in Waddinxveen, 1969. -- 1 omslag

659. Enquete oudercommissie openbare scholen, 1974. -- 1 omslag

660. Enquete openbare scholen, 1974. -- 1 omslag

3.12.1.2.2 Leerkrachten


701. Opgaven betreffende veranderingen in het onderwijzend personeel, en opgaven van het aantal leerlingen dat als werkelijk schoolgaand bekend stond op de openbare scholen, 1935 - 1957. -- 1 omslag

3.12.1.2.3 Organisatie


3.12.1.2.4 Leerplicht; ordemaatregelen


3.12.1.2.5 Schoolgebouwen en -terreinen; leer- en hulpmiddelen


3.12.1.2.6 Leerlingen


3.12.1.3 Bijzonder onderwijs


3.12.1.3.1 Algemeen


766-(776). Gemeentelijke vergoeding aan scholen voor R.K. Onderwijs, 1935 - 1965. -- 3 omslagen

728. Krantenknipsels over de Waddinxveense "schoolstrijd", 1936. -- 1 omslag

734. Fusie Chr. inrichting van MULO en de Ver. voor Chr. Nationaal Onderwijs, 1939 - 1940. -- 1 omslag

676. Aansluiting schoolbesturen bij borgstellingsorganisaties, 1939 - 1962. -- 1 omslag

726. Financiering onderwijs Joodse leerlingen, 1942. -- 1 omslag

777. Gemeentelijke vergoeding aan scholen voor Chr. Nationaal Onderwijs (alle Chr. Nat. scholen), 1961 - 1969. -- 1 omslag

661. Rapport inzake een eventuele fusie van het Prot.Chr. Onderwijs, 1968 - 1970. -- 1 omslag

3.12.1.3.2 Leerkrachten


825. Verplaatsingskosten bijzonder onderwijzend personeel. Richtlijnen en uitvoering (1 voorbeeldexemplaar), 1948 - 1975. -- 1 omslag

3.12.1.3.3 Organisatie


702. Vaststelling gemeentelijke vergoeding vakonderwijs bijzondere scholen (raadsbesluiten), 1943 - 1969. -- 1 omslag

3.12.1.3.4 Leerplicht; ordemaatregelen


3.12.1.3.5 Schoolgebouwen en -terreinen; leer- en hulpmiddelen


727-(744). Bouw, verbouw e.d. scholen voor Ned. Herv. onderwijs, 1932 - 1966. -- 6 omslagen

754-(763). Aanschaf leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de scholen van de Vereniging voor Chr. Nationaal onderwijs, 1936 - 1973. -- 3 omslagen

682. Aantrekken deskundige ingevolge art. 85 LO-wet in verband met taxatie van schoolgebouwen ter bepaling waarborgsom, 1939. -- 1 omslag

756-(762). Aanschaf leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de scholen voor R.K. Onderwijs, 1943 - 1974. -- 3 omslagen

757-(760). Aanschaf leer en hulpmiddelen voor de scholen van het Ned. Hervormd schoolbestuur, 1947 - 1969. -- 2 omslagen

3.12.1.3.6 Leerlingen


3.12.2 Basisonderwijs


3.12.2.1 Algemeen
Zowel openbaar als bijzonder onderwijs.


675. Commissie van toezicht op het lager onderwijs, 1936 - 1956. -- 1 omslag

3.12.2.1.1 Algemeen


780. Verordening op de kosten van het b.l.o. voorzover komende ten behoeve van de gemeente Waddinxveen, 1936 - 1942. -- 1 omslag

685. Subsidiëring kleuteronderwijs ten behoeve van andere gemeenten (buitengemeenten), 1949 - 1956. -- 1 omslag

3.12.2.1.2 Leerkrachten


3.12.2.1.3 Organisatie


713. Invoering van het onderwijs in de Duitse taal op de scholen voor g.l.o., 1941 - 1942. -- 1 omslag

705. Instelling van afzonderlijke klassen (7e en 8e leerjaar) aan de openbare scholen voor g.l.o., 1942 - 1948. -- 1 omslag

714. Onthefffing van de verplichting tot het geven van onderwijs in bepaalde vakken aan scholen voor g.l.o., 1943. -- 1 omslag

3.12.2.1.4 Leerplicht; ordemaatregelen


3.12.2.1.5 Schoolgebouwen en -terreinen; leer- en hulpmiddelen


739. Voorziening in onderwijsruimte in verband met de vordering van de openbare school A, openbare school B en de bijzondere lagere school aan de Oranjelaan, 1942 - 1944. -- 1 omslag

3.12.2.1.6 Leerlingen


3.12.2.2 Openbaar basisonderwijs


3.12.2.2.1 Algemeen


704. Reglement voor de openbare lagere scholen, 1909 - 1940. -- 1 omslag

719. Opgave van het aantal scholen voor openbaar lager onderwijs, 1936 - 1967. -- 1 omslag

3.12.2.2.2 Leerkrachten


698. Vordering van de woning Henegouwerweg 11 B in verband met benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagere school A, 1944. -- 1 omslag

3.12.2.2.3 Organisatie


3.12.2.2.4 Leerplicht; ordemaatregelen


3.12.2.2.5 Schoolgebouwen en -terreinen; leer- en hulpmiddelen


755. Aanschaf leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de openbare school A (Jan Ligthartschool) aan de Kerkstraat , 1936 - 1961. -- 1 omslag

736-(749). Verbouw, verwarming e.d. van de openbare Theo Thijssenschool (school B) Kerkweg Oost, 1939 - 1972. -- 2 omslagen

761. Aanschaf leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de Klaas de Vriesschool, 1963 - 1969. -- 1 omslag

--. Kleuterscholen Ver. voor Volksonderwijs (Pinkeltje, Pinkelotje, 't Hazelveld): overname door de gemeente, 1968 - 1969.
ZIE: inv.nr. 693

694. Openbare kleuterschool "Pinkeltje" (bouw en 1e inrichting e.d.), 1968 - 1971. -- 1 omslag

695. Openbare kleuterschool "De Klimop", 1969 - 1972. -- 1 omslag

750-(753). Bouw e.d. van de openbare Mr. A. de Roosschool, Wingerd 25 , 1971 - 1976. -- 3 omslagen

3.12.2.2.6 Leerlingen


3.12.2.3 Bijzonder basisonderwijs


3.12.2.3.1 Algemeen


765-(774). Gemeentelijke vergoeding aan scholen voor Chr. Nationaal Onderwijs, 1935 - 1960. -- 3 omslagen

733. Opheffing Chr. Nat. school aan de Onderweg, 1939. -- 1 omslag

769-(775). Gemeentelijke vergoeding aan scholen voor NH Onderwijs, 1939 - 1960. -- 3 omslagen

690. Raadsbesluiten inzake gemeentelijke vergoeding ingevolge art. 73, 75 en 126 Kleuteronderwijswet ten behoeve van het bijzonder kleuteronderwijs (incl. Ver. van Volksonderwijs t/m 1968), 1947 - 1969. -- 1 omslag

3.12.2.3.2 Leerkrachten


699. Correspondentie betreffende het verliezen van de onderwijsbevoegdheid van J.J. van der Ham, onderwijzer aan de NH-school, 1940. -- 1 omslag

3.12.2.3.3 Organisatie


683. Subsidieverordening bijzonder kleuteronderwijs, met wijzigingen. Rbs. d.d. 03-04-1947, 1947 - 1953. -- 1 omslag

684. Subsidieverordening bijzonder kleuteronderwijs Rbs. d.d. 14-12-1953, 1953. -- 1 omslag

3.12.2.3.4 Leerplicht; ordemaatregelen


720. Handhaving leerplichtwet aan de bijzondere scholen voor g.l.o., 1939 - 1944. -- 1 omslag

3.12.2.3.5 Schoolgebouwen en -terreinen; leer- en hulpmiddelen


743-(745). Bouw, verbouw e.d. scholen voor Ned. Herv. onderwijs, 1946 - 1969. -- 2 omslagen

741. Bouw, verbouw e.d. van de school voor RK onderwijs "St. Jozefschool" aan de Kanaalweg, 1947 - 1948. -- 1 omslag

742-(747). Bouw, verbouw e.d. van de school voor Chr. Nat. Onderwijs "Willem van Oranjeschool" aan de Oranjelaan, 1947 - 1964. -- 2 omslagen

688. Aanschaffing leer- en hulpmiddelen kleuterscholen Ver. voor Volksonderwijs, 1957 - 1968. -- 1 omslag

689. Aanschaffing leer- en hulpmiddelen Chr. Nat. kleuterscholen, 1957 - 1970. -- 1 omslag

686. Bouw, verbouw en verlichting hervormde kleuterscholen, 1957 - 1972. -- 1 omslag

687. Bouw, verbouw en verlichting r.k. kleuterscholen, 1958 - 1974. -- 1 omslag

691. Bouw, verbouw, verlichting en verwarming kleuterscholen Vereniging voor Volksonderwijs (bouw e.d. kleuterschool "Pinkeltje"), 1959 - 1967. -- 1 omslag

692. Bouw, verbouw, verlichting en verwarming kleuterscholen Vereniging voor volksonderwijs (bouw e.d. kleuterschool 't Hazeveld), 1959 - 1968. -- 1 omslag

693. Kleuterscholen Ver. voor Volksonderwijs (Pinkeltje, Pinkelotje, 't Hazelveld): overname door de gemeente, 1968 - 1969. -- 1 omslag

696. Pr. Willem Alexander kleuterschool (R.K. Kleuteronderwijs), 1971 - 1972. -- 1 omslag

752. Verbouw / uitbreiding "Eben Haëzerschool", 1972 - 1975. - Bestek en tekeningen. - Gewijzigd bestek en tekeningen. -- 1 omslag

3.12.2.3.6 Leerlingen


3.12.3 Voortgezet - en beroepsonderwijs


3.12.3.1 Algemeen
Zowel openbaar als bijzonder voortgezet - en beroepsonderwijs


3.12.3.1.1 Algemeen


784. Subsidieverstrekking aan diverse scholen voor middelbaar en hoger onderwijs, 1936 - 1961. -- 1 omslag

820. Subsidieverstrekking voor landbouwwintercurssusen, 1937 - 1964. -- 1 omslag

807. Subsidieverstrekking scholen voor handelsonderwijs, 1939 - 1959. -- 1 omslag

811. Verklaringen ex art. 18 Nijverheidsonderwijswet, 1947 - 1968. -- 1 omslag

786. Verstrekking gemeentelijke subsidie aan naaischolen, 1948 - 1961. -- 1 omslag

781. Voortgezet gewoon lager onderwijs (VGLO), 1949 - 1963. -- 1 omslag

817. Stichting nijverheidsscholen, 1950 - 1953. -- 1 omslag

808. Subsidieverstrekking nijverheidsonderwijs, 1950 - 1959. -- 1 omslag

806. Vergoeding voor cursussen ten behoeve van de bedrijfsjeugd, 1954 - 1959. -- 1 omslag

779. Voortgezet onderwijs (algemeen), 1964 - 1984. -- 1 omslag

787. Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) (o.a. prognoses), 1966 - 1971. -- 1 omslag

782. Centraal Orgaan voor het Voortgezet Onderwijs (COGVO) - diverse aangelegenheden, 1967 - 1973. -- 1 omslag

798. Samenwerkingsschool voor Havo / Atheneum: enquete, 1970 - 1973. -- 1 omslag

802-(805). Vergaderingen / notulen commissie van bestuur Samenwerkingsschool Havo / Atheneum, 1971 - 1975. -- 3 omslagen

804. Vergaderingen van het dagelijks bestuur van de samenwerkingsschool voor Havo / Atheneum, 1974 - 1975. -- 1 omslag

3.12.3.1.2 Leerkrachten


3.12.3.1.3 Organisatie


801. Begrotingen samenwerkingsschool Havo / Atheneum, 1973 - 1975. -- 1 omslag

3.12.3.1.4 Leerplicht; ordemaatregelen


3.12.3.1.5 Schoolgebouwen en -terreinen; leer- en hulpmiddelen


815. Beschikbaarstelling van tekengereedschap aan diverse personen ten behoeve van het nijverheidsonderwijs, 1938. -- 1 omslag

816. Stichting en uitbreiding van een nieuwe vaktekenschool, 1945 - 1960. -- 1 omslag

799-800. Bouw Samenwerkingsschool voor Havo / Atheneum: voorbereiding en correspondentie, 1972 - 1975. -- 2 omslagen

3.12.3.1.6 Leerlingen


809. Controle leerlingen ingevolge art. 39 3e lid der Nijverheidsonderwijswet, 1955 - 1959. -- 1 omslag

810. Controle leerlingen ingevolge art. 25 4e lid der Nijverheidsonderwijswet, 1955 - 1959. -- 1 omslag

3.12.3.2 Openbaar voortgezet - en beroepsonderwijs


3.12.3.2.1 Algemeen


788. Vergoeding vakonderwijs openbaar ULO, 1962 - 1968. -- 1 omslag

795. Rijksvergoeding openbaar ULO, 1962 - 1975. -- 1 omslag

796. Vergoeding salaris, inrichting en exploitatiekosten openbaar MAVO, 1969 - 1974. -- 1 omslag

3.12.3.2.2 Leerkrachten


3.12.3.2.3 Organisatie


789. Leerplan en lesrooster openbare MAVO-school (Prof. Kohnstammschool), 1962/1963 - 1970/1971. -- 1 omslag

3.12.3.2.4 Leerplicht; ordemaatregelen


3.12.3.2.5 Schoolgebouwen en -terreinen; leer- en hulpmiddelen


791-792. Bouw van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO, 1962 - 1966. -- 2 omslagen

790. Voorbereiding van de bouw van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO, 1962 - 1966. -- 1 omslag

793. Aanschaf leer- en hulpmiddelen openbare ULO-school (Prof. Kohnstammschool), 1962 - 1968. -- 1 omslag

3.12.3.2.6 Leerlingen


3.12.3.3 Bijzonder voortgezet - en beroepsonderwijs


3.12.3.3.1 Algemeen


764-(773). Gemeentelijke vergoeding aan scholen voor Chr. Nationaal Onderwijs (MULO school, Kon. Julianaschool aan de Kerkweg), 1935 - 1960. -- 2 omslagen

818. R.K. Vaktekenschool - rekeningen, 1935 - 1960. -- 1 omslag

783. Ouderavonden chr. mulo, 1936 - 1940. -- 1 omslag

819. R.K. Vaktekenschool - begrotingen, 1937 - 1960. -- 1 omslag

778. Ontheffing van de verplichting tot het stichten van scholen voor voortgezet lager onderwijs aan de bijzondere schoolbesturen, 1943 - 1944. -- 1 omslag

821. Subsidieverstrekking aan landbouwscholen buiten de gemeente, 1946 - 1968. -- 1 omslag

785. Gemeentelijke vergoeding aan de Chr. Ulo-school aan de Prinses Beatrixlaan, 1959 - 1965. -- 1 omslag

794. Vergoeding aan St. voor Chr. ULO in verband met vakonderwijs nuttige handwerken, lichamelijke oefening en opleiding ULO-B diploma, 1959 - 1968. -- 1 omslag

3.12.3.3.2 Leerkrachten


3.12.3.3.3 Organisatie


3.12.3.3.4 Leerplicht; ordemaatregelen


3.12.3.3.5 Schoolgebouwen en -terreinen; leer- en hulpmiddelen


731. Bouw, verbouw e.d. scholen voor Chr. Nat. Onderwijs Kon. Julianaschool (MULO-school) Kerkweg Oost, 1937 - 1962. -- 1 omslag

812. Bouw e.d. van de Chr. Huishoudschool "De Rank", Ieplaan 46, 1949 - 1966. -- 1 omslag

3.12.3.3.6 Leerlingen


813-814. Vergoeding buitenleerlingen Chr. Avondvaktekenschool, 1936 - 1959. -- 2 omslagen

3.13 Cultuur; natuur; sport; recreatie


832. Tentoonstellingsgebouw Boskoop, 1936 - 1938. -- 1 omslag

828. Bouw van een brandvrije kluis in het gemeentehuis, 1936 - 1939. -- 1 omslag

839. Ontsierende reclame: correspondentie, 1936 - 1940. -- 1 omslag

236. Zwembaden Kanaaldijk, 1937 - 1968. -- 1 omslag

1832. Beschikbaarstelling ereprijs ten behoeve van een concours hippique, 1938 - 1942. -- 1 omslag

840. Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland, 1938 - 1967. -- 1 omslag

843. Muziekvereniging "Concordia", 1938 - 1969. -- 1 omslag

834. Plannenverordening Zuid-Holland, 1938 - 1973. -- 1 omslag

2042-2043. Viering koninginnedag, 1939 - 1969. -- 2 omslagen

826. Circulaire inzake het weren van bepaalde lektuur uit bibliotheken, 1940. -- 1 omslag

871. Oorkonde 3e Regiment Infanterie, 3e bataljon (A. Oudijk), 1940. -- 1 omslag

833. (Oorlogs-) monumenten, 1940 - 1960. -- 1 omslag

835. Heemkundecommissie, 1942. -- 1 omslag

829. Aanbieding "Kerckebouck" aan het archief van de Ned. Herv. Kerk te Den Haag, 1942 - 1943. -- 1 omslag

852. Sportkring "De Rijnstreek", 1943 - 1948. -- 1 omslag

830. Inventaris van het archief van de weeskamer van Waddinxveen, 1943 - 1952. -- 1 omslag

836. Maatregelen tegen het kappen / diefstal van bomen, 1944 - 1946. -- 1 omslag

827. Oprichting correspondentschap openbare leeszaal Gouda en subsidieverstrekking, 1945 - 1946. -- 1 omslag

232. Parken, plantsoenen en wandelplaatsen, 1945 - 1975. -- 1 omslag

846-(851). Viering bevrijdingsdag 5 mei, 1946 - 1975. -- 2 omslagen

845. Historische vereniging voor Zuid-Holland, 1947 - 1949. -- 1 omslag

847. Herdenking gevallenen 1940 - 1945 4 mei, 1948 - 1969. -- 1 omslag

848. Werkzaamheden van de Stichting 1940 - 1945, 1949 - 1956. -- 1 omslag

853. Verbetering toegangspad naar de sportvelden in de Puttepolder (VV Waddinxveen, VV Ibis en RCV) aan het Noordeinde en overname gedeelte van het Onderwegje, 1952. -- 1 omslag

841. Culturele verenigingen: onderzoek en rapport, 1952 - 1960. -- 1 omslag

854. Aanleg sportveldencomplex (voetbal) Burg. Warnaarplantsoen. Gebruikers: CSV Be Fair, RK WSE (t/m 1974) en Racing Club Verheul (t/m 19..), 1952 - 1961. -- 1 omslag

837. Jeugdnatuurwacht Waddinxveen, 1952 - 1962. -- 1 omslag

855. Sportraad Waddinxveen, 1957 - 1966. -- 1 omslag

856. Aanleg sportveldencomplex (voetbal) Oranjewijk. Gebruikers: VV Waddinxveen (t/m 1974), RK WSE (vanaf 1974) en Racing Club Verheul (t/m 1971), 1958 - 1964. -- 1 omslag

865. Wandelsportvereniging "W.I.K.", 1958 - 1965. -- 1 omslag

867. Stichting Algemeen Verenigingsgebouw Waddinxveen, 1960 - 1968. -- 1 omslag

842. Kunststichting Waddinxveen, 1960 - 1969. -- 1 omslag

237-239. Bouw van zwembad in Sportpark "De Sniep", 1960 - 1971. -- 3 omslagen

857. Exploitatie en verhuur tennisbanen in het Warnaarplantsoen, 1960 - 1973. -- 1 omslag

2121. Eretekenen. Toekenning erepenningen, 1960 - 1975. -- 1 omslag

233. Bouw van 3 voliëres in het Warnaarplantsoen, 1961. -- 1 omslag

858. Aanleg sportveldencomplex Oranjewijk. Publiciteit rond plaatsing corrector (aardstralenkastje) ter verbetering ..., 1961 - 1962. -- 1 omslag

869. Hulp aan jeugdorganisaties, 1961 - 1962. -- 1 omslag

838. Behoud natuurschoon Waddinxveen, 1961 - 1975. -- 1 omslag

831. Oudheidkamers, 1962 - 1969. -- 1 omslag

849. Nationale herdenking 1813-1963, 1963. -- 1 omslag

859. Aanleg korfbalveld in de Oranjewijk, 1965 - 1967. -- 1 omslag

850. Organisatie kerstzangavonden / plaatsing kerstboom, 1965 - 1976. -- 1 omslag

860. Aanleg atletiekbaan rond het in de Oranjewijk te realiseren korfbalveld (niet doorgegaan), 1966 - 1967. -- 1 omslag

2118. Voorbereiding van de bouw van een sporthal aan de Sniepweg (eerder gedachte lokatie in het Recreatieplan Sniepweg), 1966 - 1975. -- 1 omslag

861-862. Aanleg sportveldencomplex (voetbal en tennis) in recreatieplan Sniepweg, 1967 - 1974. Gebruikers: VV Waddinxveen en TV Be Fair. -- 2 omslagen

870. Jeugdcontactraad Waddinxveen, 1967 - 1975. -- 1 omslag

240. Bouw van een overdekt instructiebad, 1968 - 1973. -- 1 omslag

868. (Voorbereiding) Bouw Jeugd en Jongerencentrum "De Bonkelaar", 1969 - 1974. -- 1 omslag

241. Openluchtzwembad - exploitatie e.d., 1969 - 1975. -- 1 omslag

242. Weekoverzichten bezoekersaantal zwembad(en) e.d., 1970 - 1971. -- 1 omslag

844. Chr. Mannenkoor "De Brug", 1970 - 1972. -- 1 omslag
Niet aangetroffen (januari 1996).

866. Recreatieplan "Ooster Gouwe", 1970 - 1975. -- 1 omslag

1961. Organisatieschema's zwembaden, 1970 - 1975. -- 1 omslag

243. Openluchtzwembad in sportpark "De Sniep", 1971 - 1974. -- 1 omslag

244. Overdekt instructiebad (exploitatie e.d.), 1972 - 1973. -- 1 omslag

863. Studiegroep sportaccommodaties Waddinxveen, 1972 - 1973. -- 1 omslag

245. Bestek en tekening voor een overdekt instructiebad, 1973. -- 1 omslag

864. Stichting Zaalsport Waddinxveen, 1973 - 1974. -- 1 omslag

3.14 Kerkelijke aangelegenheden


3.15 Militaire zaken


880. Diverse publikaties inzake mobilisatie e.d., 1938 - 1945. -- 1 omslag

895. Vordering van hooi, 1939 - 1940. -- 1 omslag

896. Vordering van metalen, (toren)klokken, gereedschappen, hout en textiel, 1939 - 1945. -- 1 omslag

901. Vergoeding voor gevorderde motorvoertuigen, 1939 - 1949. -- 1 omslag

878. Buitengewone dienstplicht, 1940. -- 1 omslag

884. Verordening "Hulp aan de militaire geneeskundige dienst", 1940. -- 1 omslag

894. Ingebruikgeving aan burgers van Hollandse of Duitse legerpaarden; terruggave aan militaire commandanten, 1940. -- 1 omslag

925. Inkwartiering Dienstelle L 21643, 1940 - 1941. -- 1 omslag

885. R.-verrichtingen ten behoeve van de Duitse Wehrmacht en vergoedingen daarvoor, 1940 - 1943. -- 1 omslag

897. Vordering van vaartuigen, 1940 - 1944. -- 1 omslag

906. Richtlijnen voor de schadeloosstelling voor inkwartiering en voor de ingebruikneming van onroerende goederen door de Duitse Wehrmacht, 1940 - 1944. -- 1 omslag

926. Vergoeding voor verwarming bij inkwartiering, 1940 - 1944. -- 1 omslag

898. Vordering van paarden, wagens en rijwielen, 1940 - 1945. -- 1 omslag

902. Vordering van motorvoertuigen, 1940 - 1945. -- 1 omslag

907-908. Vordering van gebouwen, 1940 - 1952. -- 2 omslagen

927. Inkwartiering, 1940 - 1964. -- 1 omslag

886. Vergoeding leveringen ten behoeve van Duitse civiele organen, 1941 - 1942. -- 1 omslag

887. Regeling bezettingsschade, 1941 - 1944. -- 1 omslag

875. Inschrijvingsregisters voor de dienstplicht. Lichting 1941 - 1949. -- 1 omslag

909. Declaraties in verband met de schadeloostelling voor de vordering van onroerend goed door de Duitse Wehrmacht, 1941 - 1962. -- 1 omslag

903. Vordering van auto's en chauffeurs door Dienststelle Fpnr. 35655, 1942. -- 1 omslag

928. Ingenomen en uitgegeven goederen WBV (Wehrmachtbezirkverwaltung), 1942 - 1943. -- 1 omslag

929. Weghalen van vuilnis uit gebouwen van de Duitse Wehrmacht, 1942 - 1944. -- 1 omslag

930. Betaalstaten van kwartiergelden, 1942 - 1952. -- 1 omslag

872. Vrijstelling overheidspersoneel van krijgsgevangenschap, 1943. -- 1 omslag

899. Vordering van land ten behoeve van de aanleg van een schietbaan, 1943. -- 1 omslag

910. Vergoeding onkosten afbraak van percelen in opdracht van de Duitse Wehrmacht, 1943. -- 1 omslag

911. Prikkeldraadversperringen in verband met het aanleggen van verdedigingswerken, 1943. -- 1 omslag

912. Kennisgevingen enz. in verband met afbraak van gebouwen langs de Zuidkade en Gouwekade voor kustontruiming ten behoeve van de Duitse Wehrmacht, 1943. -- 1 omslag

931. Inkwartiering woning Zuidkade 10 door Dienstelle Feldp.nr. 43925 C; inventarislijst, 1943. -- 1 omslag

913. Sloperswerkzaamheden in kustgebied en vergoeding voor gesloopte percelen, 1943 - 1944. -- 1 omslag

915. Ontvangstbewijzen van kennisgevingen aan eigenaren van gebouwen langs de Zuidkade en Gouwekade en andere personen in verband met kustontruiming voor de Duitse Wehrmacht, 1943 - 1944. -- 1 omslag

914-(922). Correspondentie inzake de vergoeding aan geëvacueerden in verband met kustontruiming voor de Duitse Wehrmacht, 1943 - 1945. -- 3 omslagen

916. Ingebruikneming en opruiming van verdedigingswerken, 1943 - 1947. -- 1 omslag

917. Ontruiming en afbraak van woningen aan de Bodegraafsestraatweg en de Onderweg in verband met kustontruiming voor de Duitse Wehrmacht , 1943 - 1949. -- 1 omslag

918. Afbraak van gebouwen langs de Zuidkade en Gouwekade in verband met kustontruiming voor de Duitse Wehrmacht; onteigening, 1943 - 1951. -- 1 omslag

888. Richtlijnen ten aanzien van de beloning enz. van arbeiders, gevorderd ten behoeve van de Duitse Wehrmacht en van die welke vrijwillig werkzaam zijn, 1944. -- 1 omslag

919. Vordering van woonruimte door de Duitse Wehrmacht ten behoeve van personeel van de NV Machinefabriek "Holland Nautic", 1944. -- 1 omslag

921. Vordering en afbraak van de woningen Henegouwerweg 95 en 96, 1944. -- 1 omslag

900. Vordering van diensten ten behoeve van de Duitse Wehrmacht, 1944 - 1945. -- 1 omslag

889. Richtlijnen voor indienstneming en uitbetaling van werkkrachten voor de geallieerde strijdkrachten werkzaam, 1945. -- 1 omslag

890. Regeling van vergoeding van schaden, aangebracht door geallieerde militairen, 1945. -- 1 omslag

905. Inbeslagneming van levensmiddelen (H. Donker), 1945. -- 1 omslag

923. Verkoop van materiaal, vrijgekomen ten gevolge van verrichtte sloopwerken door de Duitse Wehrmacht, 1945. -- 1 omslag

881. Krijgsgevangenen, 1945 - 1946. -- 1 omslag

891. Vorderingen door de geallieerde legers, 1945 - 1949. -- 1 omslag

924. Vergoeding van gebouwen, gevorderd door de Binnenlandse Strijdkrachten, 1945 - 1949. -- 1 omslag

932. Desertie, 1946. -- 1 omslag

873. Opsporing van vermiste geallieerde vliegers, 1946 - 1947. -- 1 omslag

892. Afwikkeling bezettingsschade, 1946 - 1947. -- 1 omslag

883. Uitzending dienstplichtigen buiten Nederland, 1946 - 1953. -- 1 omslag

874. Verschillende zaken de landsverdediging in het algemeen betreffende, 1946 - 1960. -- 1 omslag

893. Schadeloosstelling van door geallieerden gevorderde goederen, 1947. -- 1 omslag

879. Militaire oefeningen (o.a. krantenknipsels), 1951 - 1964. -- 1 omslag

904. Vordering motorruigen: correspondentie + vorderingskaarten, 1951 - 1972. -- 1 omslag

882. Vrijstelling of uitstel van buitengewone opkomst, 1953 - 1971. -- 1 omslag

3.16 Justitie


947. Inning van boetes, 1936 - 1941. -- 1 omslag

944. Processen-verbaal opgemaakt door de gemeentepolitie, 1936 - 1942. -- 1 omslag

950. (Voorwaardelijke) Invrijheidstellingen, 1936 - 1945. -- 1 omslag

952. Gratieverzoeken, 1936 - 1947. -- 1 omslag

933. Klachten, 1936 - 1948. -- 1 omslag

951. Uitstel van straf, 1937 - 1941. -- 1 omslag

949. Uitstel van betaling van boetes, 1937 - 1942. -- 1 omslag

937. Reisorders (voorschriften), 1938 - 1946. -- 1 omslag

934. Justitie (algemene correspondentie, voorschriften, e.d.), 1940 - 1949. -- 1 omslag

948. Tenuitvoerlegging van straffen, 1940 - 1950. -- 1 omslag

938. Voeding van arrestanten, 1941. -- 1 omslag

939. Schriftelijke melding van misdrijven en overtredingen (voorschriften), 1941 - 1942. -- 1 omslag

943. Verzoeken om teruggave van inbeslaggenomen goederen en geld, 1942 - 1943. -- 1 omslag

946. Opening van een "vrije" postrekening voor het ontvangen van gelden op grond van de verordening nr. 99 / 1942, 1943. -- 1 omslag

2044. Organisatie van de staatsrecherche, 1943. -- 1 omslag

940. LABAS-berichten, 1943 - 1945. -- 1 omslag

941. Opsporingen in buitengewone politebladen, 1943 - 1948. -- 1 omslag

945. Staten van opgemaakte processen-verbaal door de marchaussee, 1943 - 1953. -- 1 omslag

942. Opsporing van oorlogsmisdrijven, 1945. -- 1 omslag

935. Vervolging, 1948 - 1949. -- 1 omslag

936. Justitie (persoonsdossiers), 1951 - 1958. -- 1 omslag

2046. Wetten, besluiten, beschikkingen, reglementen, verordeningen, enz., 1963. -- 1 omslag

3.17 Verkiezingen (behalve gemeenteraad)
Provinciale staten, tweede kamer, Europese parlement


2023-2031. Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1939 - 1974. -- 9 omslagen

2032. Diverse voorschriften met betrekking tot de bezetting, 1940. -- 1 omslag

2033-2041. Verkiezing leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1940 - 1972. -- 9 omslagen

2045. Uitoefening van het kiesrecht, 1946 - 1982. -- 1 omslag

3.18 Buitenlandse aangelegenheden
O.a. ontwikkelingshulp


953. Viering van de Dag van Europa, 1962 - 1970. -- 1 omslag

4 Archieven van raadscommissies en commissies van advies / bijstand voor b. en w.


1819. Commissie van bijstand in het beheer der gemeentebedrijven, 1946 - 1947. -- 1 omslag

1820. Notulen van de Commissie van Bijstand in het beheer van de tak van dienst van Openbare Werken, 1962 - 1964. -- 1 omslag

1821. Notulen van de Bouwcommissie, 1962 - 1967. -- 1 omslag

1822. Notulen van de Commissie van Bijstand in het beheer der Gemeentebedrijven, 1963 - 1966. -- 1 omslag

1823. Notulen van de Commissie voor de Financiën, 1963 - 1969. -- 1 omslag

1824. Notulen van de Commissie Openbare Werken en Bedrijven, 1970 - 1974. -- 1 omslag

1825. Notulen van de Commissie voor de Financiën, 1970 - 1975. -- 1 omslag

1826. Notulen van de Commissie Ruimtelijke Ordening en Woningbouw, 1970 - 1975. -- 1 omslag

1816. Adviescommissie ad hoc inzake de opzet van een Centraal Antenne Systeem, 1974 - 1975. -- 1 omslag

5 Toezicht op / bemoeienissen met gemeentelijke diensten en bedrijven


5.1 Nutsbedrijven en openbare werken


2053-(2070). Jaarrekeningen gas-, water- en elektriciteitsbedrijven, 1934 - 1965. -- 9 omslagen

2054-(2067). Begrotingen gas-, water- en elektriciteitsbedrijven, 1960 - 1965. -- 7 omslagen

2088. Elektriciteitsprijzen, 1936 - 1965. -- 1 omslag

2051. Reglementen gas, water en elektriciteit, 1937 - 1961. -- 1 omslag

2079. Vernieuwen gas-, water- en elektriciteitsleidingen algemeen, 1939 - 1950. -- 1 omslag

2077. Wijziging rechten (??) der bedrijven, 1939 - 1952. -- 1 omslag

2078. Corrosie-onderzoek, 1940 - 1947. -- 1 omslag

2050. Overeenkomst met Coopra, 1941. -- 1 omslag

2086. Personeelsaangelegenheden, 1941 - 1962. -- 1 omslag

2075. Verordening verantwoording beheer gemeentebedrijven, 1947 - 1948. -- 1 omslag

2076. Registratuurstelsel dienst gemeentewerken (?), 1948 - 1950. -- 1 omslag

2080. Vernieuwen gas-, water- en elektriciteitsleidingen algemeen, 1949 - 1971. -- 1 omslag

2052. Opgaven verbruik gas, water en elektriciteit, 1957 - 1965. -- 1 omslag

2081. Vernieuwen gas-, water- en elektriciteitsleidingen algemeen, 1959 - 1960. -- 1 omslag

2085. Instelling dienst gemeentewerken, 1960. -- 1 omslag
Niet aangetroffen (januari 1996).

2082. Vernieuwen gas-, water- en elektriciteitsleidingen algemeen, 1961 - 1963. -- 1 omslag

2049. Organisatie dienst gemeentewerken, 1962. -- 1 omslag

2068-(2073). Begrotingen dienst openbare werken, 1970 - 1973. -- 3 omslagen

2069-(2074). Jaarrekeningen dienst openbare werken, 1962 - 1973. -- 3 omslagen

2083. Vernieuwen gas-, water- en elektriciteitsleidingen algemeen, 1963 - 1965. -- 1 omslag

2084. Overdracht van kabelnetten in verband met grenswijziging, 1964 - 1965. -- 1 omslag

2114. Begrotingen verwarmingsbedrijf, 1964 - 1972. -- 1 omslag

2115. Rekeningen verwarmingsbedrijf, 1964 - 1972. -- 1 omslag

2047. Gemeenschappelijke regeling op het gebied van de elektriciteits- en gasvoorziening voor Gouda e.o. I, 1965 - 1966. -- 1 omslag

2048. Gemeenschappelijke regeling op het gebied van de elektriciteits- en gasvoorziening voor Gouda e.o. (correspondentie met Leiden) II, 1965 - 1968. -- 1 omslag

2087. Energiebeperkingen in verband met de olieschaarste, 1973 - 1974. -- 1 omslag

5.2 Grondbedrijf


2089. Grondbedrijf: instelling, 1942. -- 1 omslag

2090. Jaarrekeningen grondbedrijf, 1957 - 1959. -- 1 omslag

2091. Begrotingen grondbedrijf, 1957 - 1964. -- 1 omslag

2092. Jaarrekeningen grondbedrijf, 1960 - 1964. -- 1 omslag

2093. Begrotingen grondbedrijf, 1965 - 1967. -- 1 omslag

2094. Jaarrekeningen grondbedrijf, 1965 - 1969. -- 1 omslag

2095. Begrotingen grondbedrijf, 1968 - 1969. -- 1 omslag

2096. Begrotingen grondbedrijf, 1970 - 1974. -- 1 omslag

2097. Jaarrekeningen grondbedrijf, 1970 - 1975. -- 1 omslag

5.3 (Gemeente)politie


2107. Gemeenteveldwachters, 1936 - 1943. -- 1 omslag

2100. Politiehond / rijksspeurhond, 1937 - 1941. -- 1 omslag

2108. Politiepersoneel (verlof, bezoldiging en pensionering), 1937 - 1958. -- 1 omslag

2098. Politieaangelegenheden II, 1938 - 1973. -- 1 omslag

2099. Politieaangelegenheden I, 1938 - 1973. -- 1 omslag

2109. Gemeentepolitie, 1940 - 1942. -- 1 omslag

2102. Kleding, uitrusting en bewapening politie, 1940 - 1943. -- 1 omslag

2122. Kantoorbenodigdheden, middelen van vervoer, e.d. ten behoeve van de politie, 1940 - 1972. -- 1 omslag

2103. Huren van gebouwen voor de gemeentepolitie, 1941. -- 1 omslag

2104. Maand- en kwartaalrapporten politie, 1941 - 1963. -- 1 omslag

2105. Vrijwillige hulppolitie, 1943 - 1944. -- 1 omslag

2101. Rijkspolitiekostenbesluit, 1943 - 1947. -- 1 omslag

2106. Reorganisatie politie, 1945 - 1960. -- 1 omslag

5.4 Sociale zaken


2110. Gemeentelijke instelling voor sociale zaken - instelling / opheffing, 1940 - 1965. -- 1 omslag

2113. Personeelsaangelegenheden gemeentelijke instelling voor sociale zaken, 1954 - 1964. -- 1 omslag

2111. Jaarrekeningen gemeentelijke instelling voor sociale zaken, 1955 - 1959. -- 1 omslag

2112. Jaarrekeningen gemeentelijke instelling voor sociale zaken, 1960 - 1964. -- 1 omslag

6 Documentatie (algemene -)
O.a. krantenknipsels


1-(954). Publicaties en kranteknipsels, 1950 - 1975. -- 2 omslagen