201 -- Gouda -- Aannemingsbedrijf Bokhoven

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag (1984)

1 Eigendommen


365. Vergunning van GS van Zuid-Holland voor W. Bokhoven voor het maken van een gelegenheid tot aanleggen van schepen vóór zijn perceel aan het Jaagpad 18 (kad. A 3570), 27 december 1904. -- 1 stuk

366. Bouwvergunning voor W. Bokhoven voor het bouwen van een werkplaats aan het Jaagpad 18 (kad. A 3570), 14 december 1905. -- 1 stuk

367. Vergunningen voor W. Bokhoven voor het verbouwen van zijn woonhuis aan de Kattensoingel Q 125 (kad. 1396) en het leggen van een riool vandaar naar de Kattensingelgracht, juli -.oktober 1905. -- 4 stukken

368. Vergunning voor W. Bokhoven voor het leggen van een stoeptrede voor de ingang van het woon-/winkelhuis aan de Prins Hendrikstraat P 771, hoek Bockenbergstraat (kad. E 2111), 1 november 1905. -- 1 stuk

369. Hinderwetvergunningen voor de fa. Bokhoven voor het bijplaatsen van houtbewerkingsmachines in de werkplaats aan het Jaagpad 18 (kad. A 3570); met bijlagen (o.a. tekeningen), 1923, 1930 en 1941. -- 1 omslag

2 Financieel beheer


1-(27). Grootboeken. Registers bevattende een kostenopgave van aan derden geleverde zaken c.q. voor derden uitgevoerde werken, met aantekening van ontvangen betalingen, 1877 - 1918. -- 24 delen
De delen over de jaren 1910, 1914 en 1915 ontbreken. De registers zijn in staffelvorm bijgehouden en hebben waarschijnlijk een mengfunctie van 'verkoopboek' en 'debiteurenboek' gehad; ze zijn vanaf 1919 voortgezet onder de benaming "klantenboeken". Vanaf inv.nr. 4 bevatten ze voorin een index op de namen van de klanten.

300-323. Stukken aangetroffen in de "grootboeken" (inv.nrs. 1-27). -- 24 omslagen
Bij definitieve ordening nog nader te inventariseren.

3 Werken
De inv.nrs. 324 en volgende werden aangetroffen met een oude nummering, grotendeels per werk, maar niet altijd. Enige relatie tussen nummering, chronologische volgorde / opdrachtgever of iets dergelijks kon in 1984 niet worden geconstateerd.


3.1 Gouda


331. Tekeningen voor een ijzeren afsluithek voor het Van Itersonziekenhuis, december 1909. -- 2 stukken

332. Tekeningen voor de bouw van een schoolgebouw voor de Tweede Burgerschool voor Jongens (later de ULO-school / Willem de Zwijgerschool) aan de Burgemeester Martenssingel, in opdracht van de gemeente Gouda (bestek nr. 70), 1919. -- 8 stukken

333. Tekening voor een gietijzeren draaikolk met deksel ten behoeve van de gemeente Gouda, 1920. -- 1 stuk

339. Bestek en twee bouwtekeningen, met acht schetstekeningen op grote schaal, voor de bouw van een villa voor A. Hoogendijk aan (de Graaf Florisweg 31 ?) te Gouda, juni 1921. -- 1 omslag

344. Bestekken voor het onderhoud van de Mallegatsluis, de draaibrug bij het Rabat (Bolwerk) en bijbehorende werken gedurende de jaren 1923 en 1924 resp. 1925 en 1926, in opdracht van rijkswaterstaat (bestekken nrs. 78 resp. 54); gedrukt, 1922, 1924. -- 2 katerns

325. Correspondentie betreffende werkzaamheden ten behoeve van de Goudsche Land- en Tuinbouwtentoonstelling 1923, april - september 1923. -- 1 omslag

347. Bestek voor het bouwen van een onder- en een hoogspanningsstation ten behoeve van de Gemeentelijke Lichtfabrieken in opdracht van de gemeente Gouda (bestek nr. 93); gedrukt, (juli) 1925. -- 1 katerntje

352. Bestek voor het maken van een petroleumbergplaats annex paardenstal, wagenloods, enz. te Stolwijkersluis (kad. Gouderak sectie C 1098), z.d. (ca. 1925). -- 1 stuk

328. Begrotingen van kosten voor de (her)bouw van twee boerderijen ten behoeve van M. Boer (sr.) aan Schielands Hoge Zeedijk, resp. op percelen kad. Gouda F 1363 en Moordrecht B 1441; met brief betreffende de opdracht namens de advocaat en stukken betreffende het proces inzake onteigening van deze percelen (incl. twee situatietekeningen), juni - oktober 1927. -- 1 omslag

334. Tekening voor rioleringswerkzaamheden en een hek in de omgeving van het Van Iterson-ziekenhuis ten behoeve van de gemeente Gouda (bestek nr. 125), 1929. -- 1 stuk

330. Bestek voor het maken van twee waterreservoirs met toebehoren en een overstortput t.b.v, de riolering in de Korte Akkeren, in opdracht van de gemeente Gouda; met een verklaring inzake de afgifte van het materiaal en een situatietekening (blad nr. 6), 1930 juni - oktober -- 3 stukken
De bij dit werk behorende tekening blad nr. 3 ontbreekt.

351. Bestek voor het uitbreiden van de fabriek van N.V. Goedewaagen's Kon.Holl. Pijpen- en Aardewerkfabrieken aan de Nieuwe Vaart (Jaagpad) te Gouda, z.d. (ca. 1930). -- 1 stuk

381. Tekeningen voor het verbouwen van villa Honk aan de Van Beverninghlaan 38, 1930 - 1931. -- 2 stukken

329. Bouwtekeningen voor een dubbel woonhuis aan de Graaf Florisweg, 1931. -- 3 stukken

346. Bestek voor het vernieuwen van het remmingwerk van het stoombotenveer en het maken van een nieuwe beschoeiing aan de Vest, het vervangen van een vloedpaal in de IJssel en een meerpaal in de Kattensingel te Gouda, in opdracht van de gemeente Gouda (bestek nr. 2); gedrukt, maart 1932. -- 1 katern

338. Tekeningen voor het vernieuwen van de balans van de ophaalbrug te Ouderkerk a/d Amstel in opdracht van provinciale waterstaat (van Noord-Holland); met een overzicht van benodigd houtwerk, september - oktober 1934. -- 3 stukken
De tweede tekening in tweevoud aanwezig (met andere aantekeningen).

324. Bestek met aanvulling en tekeningen voor de bouw van een kantoorgebouw van de N.V. Eerste Nederlandsche Maatschappij voor Ziekenhuisverpleging M.V.Z. (later: Goudse Verzekeringen) aan het Stationsplein / Crabethstraat, augustus - oktober 1937. -- 1 omslag
Van de tekeningen zijn bladen 1-6 en 10 aanwezig. Bouw niet aan fa. Bokhoven gegund?

362. Bouwtekening voor het uitbreiden en verbouwen van het woonhuis aan de Van Beverninghlaan 24 te Gouda, april 1939. -- 1 stuk

363. Bouwvergunning voor de Plateelfabriek Zuid-Holland te Gouda voor het uitbreiden van het gebouw voor kleiberging op het terrein aan de Vest (kad. D 2690, 2879) resp. het overkappen van een open ruimte op het fabrieksterrein aan het z.g. Jaapjeserf aan de Raam (kad. D 2884), met bijbehorende tekeningen, januari - mei 1941. -- 4 stukken

361. Stukken betreffende de bouw van een fabrieksgebouw voor de meubelfabriek J.M. Borsje N.V. aan de Drapiersteeg en de Vest 4 te Gouda, 1946 - 1948. -- 1 omslag

364. Bouwvergunning voor de kaashandel Mij. Gouda voor het verbouwen van een magazijn tot bovenwoning boven de garage aan de Kattensingel 65 (kad. A 6709), met bijbehorende tekening, maart 1947. -- 2 stukken

370. Stukken betreffende de verbouwing van het gebouw van de N.V. Drukkerij v/h Koch en Knuttel aan de Turfmarkt 106 te Gouda, augustus 1950 - mei 1951. -- 1 omslag

371. Stukken betreffende de uitbreiding van de kantoorruimte van de N.V. Goudsche Machinefabriek aan de Kattensingel 22 te Gouda, met aansluitende verbouwing van de tekenkamer, mei 1958 - februari 1959. -- 1 omslag

336. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de restauratie van daken en goten met bijkomende werken van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis, in opdracht van de gemeente Gouda (bestek nr. 167a); met drie bestektekeningen en vier detailtekeningen van goot-, kap- en kozijncontructies, oktober 1958 - mei 1960. -- 1 omslag

372. Stukken betreffende de bouw van een laad- en koelruimte met bijkomende werken in opdracht van de N.V. Kaashandel Mij Gouda, z.d. -- 1 omslag

373. Stukken betreffende de bouw van een fabriekshal met kantoor en kantine, alsmede bestratingswerkzaamheden, in opdracht van de Verlichtings- en Metaalwaren--industrie "Gouda-Holland" op het industrieterrein te Haastrecht, 1961. -- 1 omslag

380. Stukken betreffende onderhouds- en andere werkzaamheden aan de villa Honk (burgemeesterswoning) aan de Van Beverninghlaan 38 in opdracht van de gemeente Gouda, mei - juni 1965. -- 1 omslag

382. Prijsopgaven en kostenberekeningen betreffende de herstelwerkzaamheden aan het pand Van Bergen IJzendoornijlaan 9 in opdracht van de Verenigde Bedrijven Nederhorst NV, oktober - november 1965. -- 1 omslag

3.2 Regio Gouda


353-359. Bestekken voor het onderhoud van de straatweg Gouda - Bodegraven en/of het onderhoud van bijbehorende kunstwerken, gebouwen, enz.; gedrukt, deels met bijlagen, 1924 -- 1933. -- 6 katerns en 1 omslag

343. Bestek voor het verrichten van grondwerken en het maken van de onderbouw voor 15 vaste en 4 beweegbare spoorbruggen en één beweegbare verkeersbrug ten behoeve van de spoorlijn Gouda - Boskoop - Alphen a/d Rijn in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (bestek nr. 1470 S.S.), met tekeningen, 1925. -- 1 pak
Niet gegund.
Bevat: a. Bestek, met enkele wijzigingen, 29 juni 1925; gedrukt. -- 1 katern;
b. Bestektekeningen, gedrukt, in 16 bladen, maart - april 1925. -- 16 stukken;
b1. situatiekeningen van de 20 bruggen (schaal 1:1000).
b2-16. bouwtekeningen, van de onderbouw (incl. funderingsplan)(schaal 1:50) met situatietekeningen (schaal 1:1000) van de afzonderlijke bruggen (deels meerdere op één blad):
b2. Ringvaart van de Zuidplaspolder (brug nr. 4);
b3. Zuidelijke Dwarsweg en Zuidelijke Dwarstocht (nrs. 5 en 6);
b4. Sniepweg annex Noordelijke Dwarstocht (nr. 7);
b5. Ringvaart langs de Kerkweg (nr. 8);
b6. Machinetocht (nr. 9);
b7. Ringvaart van de Voorofse polder (nr. 10);
b8. vaart langs de Zijdeweg (nr. 11);
b9. vaart langs de omgelegde Laagboskoopsedijk (nr. 12);
b10. Otwetering (nr. 13);
b11. in de Nessepolder (nrs. 14 t/m 16);
b12. Toegang (nr. 17);
b13. Alphense Wetering (nr. 18);
b14. in de polder Kerk en Zanen (nr. 19);
b15. in de polder Kerk en Zanen (nrs. 20 t/m 22);
b16. bij de Zijdeweg (brug nr. I voor gewoon verkeer);
de nrs. b1 t/m b3 zijn kennelijk als brugnummers niet gebruikt;
c. Tracé van de spoorlijn van Gouda tot Alphen a/d Rijn, blauwdruk (schaal 1:25.000), z.d. -- 1 stuk (hierop staan de brugnummers aangegeven);
d. Detailbladen, blauwdruk, z.d. en mei 1925. -- 2 stukken;
d1. doorsneden van grondboringen (met nummers van de bruggen) (schaal 1:100);
d2. doorsnede en situatiekening van hulpwerken (funderingsput) bij brug nr. 22 (schaal 1:50 resp. 1:200).

348. Bestek voor het verrichten van reparaties en vernieuwingen aan kunstwerken, gebouwen, enz. van diverse spoorlijnen, in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen, gedrukt; met een kladstaat van te gebruiken houten materialen, februari - maart 1925. -- 1 katern en 1 stuk
Hiervan vermoedelijk perceel 9 (baanvak Moordrecht - Den Haag) aan fa. Bokhoven gegund.

327. Bestek met tekeningen (in 4 bladen), staten van verwerkt materiaal en ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de zogenoemde Gouwewerken (vernieuwen enz. van gedeelten kade langs de Gouwe onder Waddinxveen, Boskoop en Reeuwijk en de Turfsingelgracht) in opdracht van provinciale waterstaat (bestek nr. 37), 1927. -- 1 pak
Alfabetisch geordend op correspondent.

345. Bestek voor het onderhoud van gedeelten van de oostelijke Gouwekade onder Waddinxveen, Boskoop en Alphen a/d Rijn, in opdracht van provinciale waterstaat (bestek nr. 39), met een bestektekening in twee bladen, gedrukt, juli 1928. -- 1 katern en 2 stukken

360. Bestek voor het vernieuwen van het zuidelijk remmingwerk aan de westzijde van de schutsluis in de Hollansche IJssel te Haastrecht in opdracht van rijkswaterstaat (bestek nr. 150); met een bestektekening, een detailtekening en een staat van te gebruiken eikenhout, april - juni 1934. -- 4 stukken

374. Stukken betreffende bouwkundige werken ten behoeve van het verbouwen van de telefooncentrale Den Ham te Boskoop, juni - augustus 1961. -- 1 omslag

375. Bestek en tekeningen voor de bouw van een vrijstaand landhuis in opdracht van G.M. Nederhorst aan de Zuider IJsseldijk te Haastrecht, november 1961 - september 1962. -- 1 pak

378. Bestek voor het slopen van de bestaande en de bouw van een nieuwe garage bij het groepsbureau van de rijkspolitie aan de Molenstraat te Oudewater; met bestektekening, 1964 - 1965. -- 2 stukken

3.3 Buiten de regio Gouda


341. Tekeningen voor de bouw van een villa te Aalsmeer (gedeeltelijk schetstekeningen), oktober 1919 - januari 1920 en z.d. -- 6 stukken

349. Bestek voor de bouw van een landhuis aan de Koninginneweg te Wassenaar, met supplementen, (november 1919) juli 1920. -- 1 deeltje en 2 stukken

350. Bestek voor de bouw van een landhuis aan de Berkenlaan te Wassenaar; met een staat van wijzigingen, november - december 1920. -- 1 deeltje en 1 stuk

342. Bestek voor het vergroten van het plaatskaartenkantoor en de reis-goederenbergplaats in station Den Haag Staatsspoor in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (bestek nr. 518), met een bouwtekening in 8 bladen, 1928. -- 1 omslag

337. Bestek voor het maken van een kapperssalon, kruiersverblijf en conducteurskamer in het stationsgebouw Den Haag Staatsspoor in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (bestek nr. 627 ?); met drie bouwtekeningen, 1932. -- 4 stukken
Van het bestek is een tweede afschrift aanwezig.

377. Stukken betreffende de bouw van een dokterswoning voor dr. W.E. Hueting aan de Voorstraat / hoek Molenhuisweg te Katwijk a/d Rijn, 1938 juni - december -- 1 omslag

326. (Concept-?)bestek en tekeningen voor de restauratie van het woonhuis Spaarne 108 te Haarlem, z.d. en augustus 1940 - januari 1941. -- 4 stukken

376. Bestek, concept-kostenraming en correspondentie (geordend op correspondent) betreffende de bouw van een wachtruimte bij de hoofdingang van het Academisch Ziekenhuis aan de Rijnsburgerweg 8 - 10 te Leiden in opdracht van de Rijksgebouwendienst, 1962 - 1964. -- 1 omslag

379. Stukken betreffende de bouw (verplaatsing ?) van een semi-permanent magazijn met kantoorruimte voor het Gasbedrijf Centraal-Nederland aan de Atoomweg 52 te Utrecht, (1964) 1965 - 1966. -- 1 omslag

3.4 Onbekend


340. Tekening, tevens staat van te gebruiken materialen, voor de bouw van een steiger in opdracht van provinciale waterstaat, 1939. -- 1 stuk

335. Kladberekeningen ten behoeve van de kostenbegroting voor de bouw van een villa voor ... De Mol, z.d. -- 1 omslag