SAMH: Inventaris van de collectie varia
ac-code 200

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2011 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 6-8-2011

1. Register, rakende eenige oude gebieden, ordonnantie, sententie ende geheugenisse dese stede van der Gouda
Register bevattende afschriften van diverse stukken met betrekking tot Gouda en omgeving, o.a. betreffende het rechtsgebied, z.d. (aangelegd na ca. 1650, bijgehouden tot ca. 1656). -- 1 deel
Voorin een inhoudsopgave van de hand van de afschrijver. Voor een specificatie van de afschriften: zie de hierna opgenomen volgnummers. Indien hierbij (in een noot) geen bijzonderheden zijn vermeld, bevat het register geen aanwijzingen over de herkomst van een afschrift. Voor de datering, zie o.a. fol. 45r.
Bevat:
(1) Aantekeningen betreffende de heren van het land van Stein en de oorsprong van het klooster, opgemaakt, 1530 en z.d. --- Uittreksel uit een register (cartularium?), bijgehouden in het klooster van de regulieren van Stein.
(2) Rapport van Adriaen Claessen van Goutswaert, mr. Adriaen Cool en Jan Florisz de Jager, resp. burgemeester, schepen en secretaris van Gouda, over de (juridische) zeggenschap van Gouda over Bloemendaal, 22 november 1612.
(3) Aantekening betreffende het verzoek van Adriaen Cornelis Coop om akten met betrekking tot een tuin in Bloemendaal, onder overlegging van een oude akte, bezegeld door o.a. twee Goudse schepenen, 5 juni 1615. --- Uittreksel uit het 'kamerboek'; is echter in OA Gouda inv.nr. 93 niet te vinden.
(4) Besluit van het stadsbestuur van Gouda, inhoudende dat de Lazarussteeg en de Goudkade, alsook de andere gebieden die vóór 1572 tot de 'voorstad' behoorden, onder het rechtsgebied van Gouda vallen, dat eventueel foutief gepleegde rechtshandelingen (d.w.z. buiten Gouda om) zullen worden hersteld en dat de secretaris van Broek, Thuyl en Bloemendaal zich aan dit besluit dient te houden, 12 november 1611. --- Uittreksel uit het 4e stadsregister (OA Gouda inv.nr. 332, fol. 89).
(5) Rapport van de meting door Hendrick Cornelisz Vosch, landmeter, in tegenwoordigheid van Adriaen Jansz en Jan Florisz, resp. burgemeester en secretaris van Gouda, van het rechtsgebied van Gouda voor zover het de lengte langs de Hollandsche IJssel betreft, 17 augustus 1612. --- Uittreksel uit het 4e stadsregister (OA Gouda inv.nr. 332, fol. 153).
(6) Verklaring van mr. Barent Rijnenburgh, landmeter te Gouda, ten overstaan van notaris Cornelis van der Hoeff te Gouda, dat hij uit een aantekenboek van een landmeter te Alkmaar de aantekening had overgenomen, dat op verscheidene plaatsen in Utrecht, Noord-Holland, Friesland en Vlaanderen de roede 18 voeten meet en ook gaarde genoemd wordt, maar dat tegenwoordig meestal roeden van 12 voeten voorkomen, voorts dat hij tijdens het 12-jarig bestand in Vlaanderen land heeft verkocht tegen 18 voeten de roede gerekend, 25 oktober 1623.
(7) Akte waarbij het stadsbestuur van Gouda aan het Catharinagasthuis de stadskraan aan de Oosthaven (tegenover het gasthuis) en de stadssteenplaats (steenbakkerij) buiten de Dijkspoort (maar binnen het rechtsgebied van de stad gelegen) in eigendom en vrij gebruik geeft, 18 oktober 1429. --- Vooraf gaat een aantekening betreffende de ligging van de steenplaats, waaruit moet blijken, dat het rechtsgebied van Gouda zich uitstrekte tot voorbij de "nieuwe Cortackeren".
(8) Akte waarbij Samson Claessen verklaart aan Hendrick Meelissen vier Engelse nobels per jaar schuldig te zijn wegens erfpacht van een stuk land gelegen tussen de Tiendeweg en de 'Wilneswegh', 24 januari 1395. --- Met een aantekening dat de originele akten (1.08 t/m 1.10) nu berusten onder Hendrick Dirckxz. Vossenburch en betrekking hebben op de tuinen van de Kluizenaarskade.
(9) Akte waarbij Hendrick Meelissen verklaart Samsom Claesz te vrijwaren van alle aanspraken betreffende het stuk land tussen de Tiendeweg en de 'Willenswegh' dat hij hem in erfpacht heeft verpacht, 24 januari 1395.
(10) Akte waarbij Jan Claesz, Volphert Jacobsz en Hendrick Lyclaessen verklaren aan Samson Claessen twaalf roeden land met een windmolen en huis vanaf de Tiendeweg noordwaarts in erfpacht verpacht te hebben voor een Engelse nobel per jaar, 11 augustus 1400.
(11) Aantekening betreffende de overdracht van de helft van een windmolen en een huis met elf hond land daarachter, gelegen buiten de Tiendewegspoort, door Daniel Huygen Snellen aan Cornelis Jacobsz van Cortgeen, 14 maart 1520. --- Uittreksel uit het 'eigenboek'.
(12) Akte waarbij Marchjen Jacobs Heyndricks dochter verklaart dat haar broer Dirck Jacob Hendrickxsz namens haar de helft van 6 1/2 morgen land in Broekhuizen heeft verkocht, 11 september 1499 (authentiek afschrift van 1623).
(13) Artikelen uit een memorie (juridisch betoog) overgeleverd aan het hof van Holland (?) door Anthonis Cloots, baljuw en schout van Gouda c.a., en het stadsbestuur van Gouda, gedaagden in het proces in hoger beroep tegen Gillis Ariens Benscooper en het stadsbestuur van Rotterdam, dienende om te bewijzen, dat baljuw en stadsbestuur van Gouda altijde bestuurlijke rechten hebben uitgeoefend in Broekhuizen, Broek, Thuyl en 't Weegje, z.d. (ca. 1633).
(14) Akte waarbij Cornelis Jacobsz, priester, en Cornelis Gillissen, deken, op verzoek van de burgemeesters van Gouda verklaren, dat zij in hun jeugd hun ouders en anderen dikwijls hebben horen zeggen, dat de parochiekerk van Gouda op een half kwartier lopen buiten de stad heeft gestaan, op het z.g. "oude kerkhof", waar ook enkele huizen stonden. Voorts dat daarvan nog onlangs de fundamenten gevonden zijn en dat jaarlijks een processie daarheen wordt gehouden, waaraan zij zelf al vele jaren hebben deelgenomen. 21 april 1569.
(15) Akte waarbij Pieter Pietersz, Cornelis Meessen, Isbrant Michielsz, Hendrick Adriaensz, Pieter Jansz, Augustijn Hercks, Gerrit van Wieringen, Jan Thomassen, Cornelis Willemsz, Isbrant Jansz en Gerrit Jacobsz, (bejaarde) poorters van Gouda, op verzoek van de burgemeesters van Gouda een identieke verklaring afleggen als in de voorgaande akte (varia 1.14), met toevoeging, dat zij ook hebben horen vertellen, dat later in verband met de betere ligging ten opzichte van de scheepvaartroute de huidige stad voor woningbouw is verkozen boven het gebied rond het oude kerkhof, 21 april 1569.
(16) Akte waarbij graaf Willem V Jan van Blois beleent met alle gebieden en rechten die zijn oom Jan van Beaumont van de grafelijkheid in leen heeft; met aantekeningen dat de heer van Beaumont en anderen een schriftelijke verklaring van de graaf van Blois zullen overleggen, waarin deze afstand doet van zijn rechten op het bovengenoemde leen en dat zij Ghyote van Blois afstand zullen laten doen van zijn rechten wanneer hij meerderjarig geworden is, 3 januari 1355. --- Uittreksel uit een register, getiteld "Diversche chartren ende hantvesten ende privilegiën, met veel meer andere besoingnes van hooger loffelijcker memorie d'eerste hertoge Willem van Beyeren ..., gevallen binnen den tijt van zijn gouvernement aldaer in den jare 1354, 55, 56 en 57", berustend in een kist in de burgemeesterskamer te Gouda.
(17) Aantekeningen betreffende de graven van Blois, heren van Gouda en Schoonhoven. xxx. --- Uittreksel uit het privilegeboek E.
(18) Aantekeningen betreffende het overlijden van graaf Guy van Blois, zijn zoon Lodewijk van Dunois en hertog Albrecht van Beieren. xxx --- Uittreksel uit 'seecker out register der stede van der Goude ... geteeckent No. 1', waarop stadssecretaris Johan Florissen de Jager een index heeft gemaakt.
(19) Uittreksel uit een akte van keizer Karel V, waaruit blijkt dat Gouda in de opsomming (rangorde) van de z.g. stemhebbende Hollandse steden vóór Amsterdam werd genoemd, 1531. --- Uittreksel uit het tweede stadsregister van Amsterdam, tevens geregistreerd in het derde stadsregister van Gouda (fol. 92v).
(20) Vonnis (van de schepenbank van Gouda), waarbij Dirck Hoeck, die ongehoorzaam was geweest jegens de landsheer (aartshertog Filips de Schone) en de stad, veroordeeld wordt tot een geldboete waaruit twee gebrandschilderde ramen van het stadhuis zullen worden bekostigd, waarin zijn misdrijf zal worden opgetekend, en een bedevaart naar O.L.V. ten Inheel (= Halle?); met een aantekening dat deze ramen 'tegenwoordig' (d.w.z. ten tijde van het aanleggen van dit register) nog in de schepenkamer aanwezig zijn en met de tekst van het gedichtje, 1501. --- (Ged.) uittreksel uit het "criminele correctieboeck".
(21) Besluit van landvoogdes Maria van Hongarije, dat de jaarlijkse vervanging van de "wet" (schepenen en burgemeesters) van Gouda vanwege de slechte begaanbaarheid van de wegen in de winter voor de stadhouder of zijn gemachtigde, voortaan in plaats van op 1 januari op 16 mei dient plaats te vinden en dat de zittende stadsbestuurders tot 16 mei 1547 hun ambt dienen uit te oefenen; 1 februari 1546. Met een begeleidende brief van het hof van Holland aan kastelein en stadsbestuur van Gouda, 18 december 1546.
(22) Aantekening betreffende de onthoofding van Pieter Claesz in 1416. Pieter Claesz was verbannen en was toch zonder toestemming van de landsheer of het stadsbestuur de stad binnengekomen en had daar een deur met geweld opengebroken en potten en deksels kapotgestoten. De baljuw heeft Pieter C. kennelijk in Schiedam gearresteerd en eist verbeurd verklaring van zijn leven en goederen. Schepenen verwijzen de zaak door naar de vroedschap, die de zaak verwijst naar de Leidse schepenbank (hofvaart); Leiden wijst de eis van de baljuw toe. De onthoofding vindt plaats op 5 januari 1417. --- Ontleend aan Guicciardini, Descrittione di tutti i Paesi Bassi (fol. 368? - zie fol. 25v)
(23) Aantekening over de strijd van gravin Jacoba van Beieren met hulp van o.a. de stad Gouda tegen de Bourgondiërs in 1426. --- Ontleend aan Guicciardini (zie varia 1.22), fol. 368
(24) Aantekening betreffende de samenstelling van de bede die hertog Karel de Stoute bij zijn inhuldiging in Den Haag aan Holland oplegt en de verdeling daarvan over de zes grote steden, 1468.
(25) Staat van de aantallen haardsteden in de Hollandse steden (ten zuiden van het IJ), 1515. --- Ontleend aan de beschrijving van Leiden door J.J. Orlers, 1641 (fol. 52 en 53).
(26) Aantekening betreffende de inhuldiging van aartshertog Philips de Schone in Gouda, met de tekst van de eed van de inwoners en de eed van de landsheer, 1497. --- Ontleend aan het privilegeboek, fol. 2.
(27) Aantekening betreffende het aantal altaren in de St.-Janskerk en de grote brand van de kerk op 12 januari 1552; met een gedicht door Michiel Cornelisz Vlack over die brand (aanwezig vóór het koor, dat gespaard bleef).
(28) Aantekening betreffende de verbranding van Faes Dirckz., stoeldraaier xxx, wegens wederdoperij; met het vonnis dat in deze zaak werd gewezen, 1570.
(29) Aantekening betreffende het recht van de wind (d.w.z. het recht om molens te plaatsen), door de stad Gouda gekocht van heer Jan van Beaumont, 1353. --- Ontleend aan het "secretarie"-archief.
(30) Aantekening betreffende het privilege van hertog Philips de Goede, dat eern poorter van Gouda bij doodslag zijn leven verbeurt, maar zijn verbeurde goerderen mag vrijkopen, 1451. --- Ontleend aan het "secretarie"-archief.
(31) Aantekening betreffende het privilege van graaf Jan van Blois dat een wettig getrouwde poorter van Gouda niet meer kan verbeuren dan zijn leven en de helft van zijn goederen; in een dergelijk geval mag men voorts niets eisen van bloedverwanten die verder verwant zijn dan achterneven en -nichten, 1374. --- Ontleend aan het "secretarie"-archief.
(32) Aantekening betreffende de koop (deels: pacht) van het marktveld van graaf Guy van Blois en de vergunning om een hal, raadhuis, wanthuis en vleeshuis zonder belendingen daarop te bouwen, 1395. --- Ontleend aan het "secretarie"-archief.
(33) Aantekening betreffende de uitbreiding van het rechtsgebied van Gouda met een kwart mijl door keizer Maximiliaan en aartshertog Philips de Schone, tegen betaling van 600 £, 1484. --- Ontleend aan het "secretarie"-archief.
(34) Aantekening betreffende de machtiging van koning Philips II, dat de terechtzittingen van de vierschaar (rechtbank) van Bloemendaal in Gouda moeten worden gehouden, 1561. --- Ontleend aan het "secretarie"-archief.
(35) Aantekening betreffende de vergunning van keizer Karel V om een verlaat te bouwen achter het Leprooshuis (= het Moordrechtse verlaat), dat uitkomt op de stadsgracht (= de Turfsingel), te onderhouden op kosten van de stad en waarbij de stad de passerende schepen een heffing mag opleggen, 1525. --- Ontleend aan het "secretarie"-archief.
(36) Aantekening betreffende de verlening van het privilege van de "scholasterie" (recht om een schoolmeester aan te stellen) door keizer Karel V, 1554. --- Ontleend aan het "secretarie"-archief.
(37) Aantekening betreffende: - de vergunning van graaf Willem VI aan de poorters van Gouda om "belastingvrij" turf te delven, uitgezonderd de betaling van morgengeld, bruggegeld en dergelijke heffingen, (1405); - de bevestiging van dit privilege door gravin Jacoba van Beieren, (1428); - de vergunning van Willem van Egmond als heer van Zevenhuizen om aldaar turf te delven, (1386); - de overeenkomst met heer Hendrik van Naaldwijk over het delven van turf in Groenswaard en Waddinxveen, enz., (1416); - het verbod van koning Philips II om de in Rijnland, Delfland of Schieland gedolven turf over de dijk in schepen die in de IJssel liggen te laden, onder verplichting deze alleen via de Gouwe te vervoeren. 1558. --- Ontleend aan het "secretarie"-archief.
(38) Aantekening betreffende de bierbrouwerij, de export van bier en het verbod aan de bestuurders van de plaatsen waarheen Gouds bier wordt geëxporteerd om dit te belasten of de invoer te bemoeilijken; voorts betreffende het verbod van keizer Maximiliaan om het bier in kleinere inhoudsmaat te leveren, z.d. en 1509. --- Ontleend aan het "secretarie"-archief
(39) Aantekening betreffende de brief van koning Philips II waarbij hij het stadsbestuur bedankt voor de waakzaamheid in het voorkomen van een beeldenstorm en verzoekt dit beleid voort te zetten, en betreffende brieven van landvoogdes Margaretha van Parma over het niet toelaten van reformatorische bewegingen en de aansporing erop toe te zien dat het gewone volk niet in die richting wordt "bedrogen", 1566. --- Ontleend aan het "secretarie"-archief.
(40) Aantekening betreffende het privilege van gravin Jacoba van Beieren, waarbij voetboogschutters die per ongeluk bij het schieten in de doelen iemand verwonden, niet bestraft zullen worden, en waarbij de schutters voorts jaarlijks 40 reigers uitgereikt krijgen door de grafelijke rentmeester; voorts betreffende de vermeerdering van het aantal reigers tot 100 door hertog Philips de Goede, 1428, 1456. --- Ontleend aan het "secretarie"-archief.
(41) Akte (vidimus) waarbij hertog Albrecht van Beieren verklaart het vidimus van het stadsrecht uit 1272, door bisschop Jan van Diest in 1335 gegeven, gezien te hebben en waarbij hij de akte uit 1272 bekrachtigt, onder weergave van een uittreksel uit het vidimus van 1335, 1375. --- Een vidimus is een akte waarbij degene die de akte uitvaardigt verklaart een andere akte gezien te hebben en de tekst daarvan letterlijk opneemt.
(42) Akte waarbij aartshertog Maximiliaan en zijn vrouw Maria van Bourgondië de inhoud bekrachtigen van het privilege dat Maria in 1477 aan de stad had gegeven (en waarvan de tekst wordt weergegeven), aangezien Godevaert Clay, Kerstant Harmens., Wouter Maes en hun aanhangers tijdens hun bewind in de stad het privilege uit 1477 hebben verscheurd, 1481. Bij het privilege uit 1477, dat is gebaseerd op een akte van hertog Philips de Goede (waarbij "de veertig" als kiescollege was ingesteld), die door hertog Karel de Stoute was ingetrokken, wordt bepaald: - baljuw, gerecht (burgemeesters en schepenen) en vroedschap wordt toegestaan opnieuw een kiescollege van veertig personen samen te stellen met de taak een voordracht te doen (in de vorm van dubbeltallen) voor de jaarlijkse benoeming van burgemeesters en schepenen; - het aantal burgemeesters wordt verhoogd van twee naar vier; - "de veertig" wordt het recht van coöptatie toegekend.
(43) Akte waarbij aartshertog Philips de Schone in overleg met de staten van Holland bij zijn inhuldiging: - de oude privileges van zijn voorvaders Philips de Goede en Karel de Stoute en hun voorgangers als graven van Holland bekrachtigt; - de na de door van hertog Karel de Stoute verleende privileges hun geldigheid ontneemt; - aan enkele steden, waaronder Gouda, toestaat om de jaarlijkse vernieuwing van de "wet" (burgemeesters en schepenen) en het privilege van "de veertig" voort te zettenop de voet als zijn sinds de dood van Karel de Stoute gedaan hebben, totdat hij meerderjarig (25 jaar) zal zijn; - de staten alle schulden jegens Karel de Stoute kwijtscheldt, waarvoor aartshertoging Maria van Bourgondië reeds kwijting heeft verleend; - de eed als landsheer aflegt; - de eed van de staten van Holland in ontvangst neemt. 1494.
(44) "Copie van de XVIII" Akte waarbij de staten van Holland op verzoek van het stadsbestuur van Gouda, omdat men problemen heeft gehad in verband met het feit dat niet-vroedschapsleden na een ambtstijd als schepen in de vroedschap terecht kwamen, waardoor dat college oncontroleerbaar uitgebreid werd, besluiten: - het aantal leden van het kiescollege ("de veertig") te laten uitsterven tot 28; - tot de vergadering van de vroedschap alleen oud-schepenen toe te laten voor zover zij tot "de 28" behoren; - niemand tot "de 28" toe te laten die geen ingezetene van Holland en poorter van Gouda, alsmede 6 jaar inwoner van Gouda is en tot de gereformeerde (= hervormde) kerk behoort; - aanvulling van "de 28" door coöptatie uit de rijkste en notabelste poorters te laten plaatsvinden, die na hun benoeming tot de vergadering van de vroedschap zullen zijn toegelaten; - in plaats van een jaarlijkse voordracht van 22 personen (d.w.z. een dubbeltal) aan stadhouder of hof van Holland te laten zenden, "de 40" (en vervolgens "de 28") voortaan zelf vier burgemeesters en zeven schepenen te laten kiezen, mits de gekozenen tot de gereformeerde kerk behoren; - deze verkiezing op 1 januari te laten plaatsvinden, en de beëdiging en installatie van de gekozenen op 5 januari; - jaarlijks twee van de burgemeesters en beurtelings vier en drie van de schepenen te laten aftreden; - de burgemeesters en schepenen bij voorkeur uit "de 40" (en vervolgens uit "de 28") te laten kiezen en indien dit onmogelijk blijkt alleen iemand "van buiten" tot schepen (althans "alleenlijck tot justitie en de administratie van dien") te kiezen, zonder toelating tot de vroedschapsvergadering na afloop van zijn ambtstermijn; - bij overlijden of aanvaarding van een ander ambt in de vacante plaats van een burgemeester of schepen door de vroedschap te laten voorzien, en wel binnen twee weken, voor de verdere duur van de ambtstermijn, mits die niet korter is dan zes maanden; - voor het overige het bestaande privilege in stand te houden. In de akte wordt verwezen naar: - het privilege van hertog Philips de Goede waarbij hij "de veertig" als kiescollege instelt, met recht van toegang tot de vroedschapsvergadering, (z.d.); - de privileges van aartshertogin Maria van Bourgondië van 1477 en 1481, waarbij het privilege van Philips de Goede wordt bekrachtigd en waarbij het aantal burgemeesters wordt uitgebreid tot vier en een minimumleeftijd wordt vastgesteld voor de verkiesbaarheid tot burgemeester en schepen (dit laatste wordt als het geldende privilege beschouwd). 21 december 1650. --- Onjuiste titel; moet zijn: XXVIII ?
(45) "Van de vrijheyt van de stede Goude gebreedt een quartier mijls rontomme der stede" Akte waarbij de aartshertogen Maximiliaan en Philips de Schone de stadsvrijheid (het rechtsgebied van Gouda) uitbreiden tot een kwart mijl vanuit de muren, zodat daarbinnen o.a. overtreders en misdadigers kunnen worden aangehouden en stedelijke accijnzen (o.a. op bier) en belastingen kunnen worden geheven, 28 juni 1484. --- Het stadsbestuur had om uitbreiding tot een halve mijl gevraagd.
(46) "Van den gerechte te maecken sonder eenige beswaernisse" Akte waarbij graaf Willem VI, omdat Gouda een lening van 500 gouden Franse kronen (die hij op onderpand van "het gerecht" - d.w.z. de beschikkingsmacht over de benoeming van het stadsbestuur - had uitstaan) heeft afgelost, belooft: - het gerecht aan niemand te verpachten; - het gerecht altijd binnen de grafelijkheid te houden; - jaarlijks twee burgemeesters en zeven schepenen te benoemen; - een van de aftredende burgemeesters met de benoemingsprocedure te belasten (?), die daarvoor geen geld mag aannemen of lenen; - de baljuw te belasten met de beëdiging van de nieuwe ambtsdragers; - het stadsbestuur van het voorgaande jaar te belasten met de berechting van eventuele ambtsmisdrijven, 1414 juli 13.
(47) "Claverbroeck" Akte waarbij keizer Karel V, krachtens testament van Lodewijck van Beloys van Treslonge Raessoon, diens zoon Raes van Beloys (en) van Treslong beleent met de volgende erflenen: - een kamp land genaamd Claverbroeck bij het land van Steyn; - de helft van de helft van 44 morgen te Dijkshooren "in de Harnasch" tussen de Hof van Delft en Domproostland, 4 april 1526. Met een uittreksel uit het bedoelde testament, opgemaakt ten overstaan van notaris Fr. Johannius te Utrecht, waarbij aan zijn oudste zoon Raste (= Raes) wordt toebedeeld: - een stuk land, groot 225 morgen, buiten Gouda, genaamd 's-Gravenbroek, in pacht bij Lodewijck; - een stuk land, groot 11 morgen, te Dijkshoorn buiten Delft, maart 1500.
(48) Akte waarbij graaf Willem VI aan de stad Gouda voortaan vrijstelling verleent van de betaling van de markttollen te Woudrichem en Heusden, 30 april 1407.
(49) Verordening (z.g. Landbrief) voor het Nedersticht (= gewest Utrecht) van bisschop Arent van Hoorne, waarbij het volgende wordt bepaald. - De bisschoppen zullen geen kastelen en amb(ach)t(en) (= rechtsgebieden) in het Nedersticht meer verpanden. - Bij overlijden of vertrek van de bisschop zal elke opvolgende bisschop deze landbrief moeten bekrachtigen. - Er zullen alleen welgeboren mannen uit het Sticht als slotvoogd worden aangesteld in een kasteel of amb(ach)t. - De door de bisschop benpoemde slotvoogden en (juridische) ambtenaren xxx zullen aan de staten bij akte beloven de kastelen en amb(ach)ten waarover zij gesteld zijn, ten hoogste voor één jaar te bezwaren tegen een beperkt bedrag (of: tegen ten hoogste het bedrag van een jaarsalaris ? xxx). - De aftredende slotvoogden en ambtenaren zullen de hun toevertrouwde kastelen en amb(ach)ten niet aan hun opvolgers overdragen, voordat die de hierboven genoemde belofte hebben afgelegd. - Met inachtneming van het voorgaande, zijn de bisschoppen gerechtigd slotvoogden en ambtenaren door anderen te vervangen. - In geval de bisschopszetel vacant is, zullen de bovengenoemde beloften ten overstaan van de staten plaatsvinden ten behoeve van de nieuwe bisschop en zal vervolgens de overdracht plaatsvinden. - De bisschoppen zullen jegens iedereen het landrecht handhaven, behalve jegens de kerk en de geestelijken, die onder het kanoniek recht vallen; geen inwoner zal worden gearresteerd en van geen inwoner zullen goederen in beslag worden genomen, tenzij hij eerst door de rechter is veroordeeld. - In geval een welgeboren man in een rechtszaak partij is, zal de bisschop uitsluitend een vonnis vragen aan welgeborenen; tegen vonnissen die ten overstaan van de bisschop zijn geveld, zal alleen de veroordeelde partij in beroep kunnen komen (d.w.z. vermoedelijk bij de keizer). - De bisschoppen zullen geen oorlog voeren zonder goedvinden van de staten. - Indien de bisschoppen dit landrecht schenden, zal niemand voor hen of voor hun ambtenaren terecht kunnen staan of hun gehoorzaamheid verschuldigd zijn. - Bij overtreding door een van de slotvoogden of ambtenaren, zal de betrokkene zelf geen recht kunnen eisen van de bisschop of diens ambtenaren en evenmin zelf kunnen rechtspreken over anderen. Met een aantekening over de kosten van het opmaken van het charter, bezegeld met 45 zegels (waarvan de bezegelende partijen in het slot van de akte worden genoemd). 17 mei 1375 en z.d.
(50) Uittreksels uit de stadsrekeningen betreffende diverse uitgaven, 1453 - 1571. --- De tekst heeft ten onrechte: uittreksels "uit de rekeninghe van Dirck Dirckz, Wouter Janz, Dammes Claesz en Dirck Jacob Hendrickz", tresoriers voor het jaar 1481, want alleen de eerste post heeft betrekking op de stadsrekening van 1481/1482 (d.w.z. de rekening over de periode 1 oktober 1481 tot 2 februari 1482 = OA Gouda inv.nr. 1145, fol. 26r). ZIE: afzonderlijke specificatie.
(50.1) De verordening op "de veertig", 1481. --- ZIE: varia 1.42.
(50.2) Reis van schepenen Dirck Cuter en Volphert Dirckz. naar Leiden voor een vonnis tussen Cornelis Jansz en Wouter Maes c.s., 1453.
(50.3) Reis van Isabella van Portugal, vrouw van hertog Philips de Goede, van Gouda naar Leiden. Geschenken voor hertog Philips de Goede. Geschenken voor "onsen jongen prins" (= Karel de Stoute). Geschenk voor de nar van Isabella van Portugal. Eten en drinken voor alle vertegenwoordigers van steden van Holland die met het hof in Gouda aanwezig waren. 1456.
(50.4) Diverse onkosten aan de stadhuistoren, 1458.
(50.5) Drie nieuwe handvesten. Het bezegelen van de handvesten. Het brengen van de akte. Het schrijven van de akte. Geschenk aan de commissarissen van hertogin Maria. Vergoeding van kosten aan mr. Arent van den Beecken. Betaling aan Claes van Hanbroeck wegens ontruiming van het kasteel. Geschenk aan de commissarissen die de wet verzetten. (Berekening van de totale kosten voor het uitrusten van het oorlogsschip "De Valent"). Betaling aan Lambert Gerrits, toen de vroedschap op het stadhuis gevangen zat. 1477.
(50.6) Reis van kastelein Jan Verdussen wegens xxx zijn reis xxx naar Brugge om te spreken met de prins van Oranje en de graaf van Nassau. 1480.
(50.7) (Berekening van de uitgaven aan "ruytersgelt"). Reis van Arjen Gerritsz naar Mechelen inzake de akte van "de veertig". Betaling aan Louweris, voor een (notarieel ?) afschrift van een akte van het hof van Holland inzake Wouter Maes en de akte van "de veertig". 1482.
(50.8) Reis van Gerrit Jansz en mr. Floor wegens een vonnis. Reis van Hen(d)rick van Brouckhuysen naar Gent om het vonnis inzake Kerstant Hamensz te vernemen. Nogmaals deze reis. Betaling aan keizer Maximiliaan wegens het privilege waarbij het rechtsgebied van Gouda met een kwart mijl wordt uitgebreid; hiervoor was Dirck Jacobsz naar Brussel gereisd. 1484.
(50.9) Geschenk aan heer Jan van Cats voor zijn bruiloft. Een maaltijd geschonken aan de steden Oudewater, Schoonhoven, Montfoort en IJsselstein in verband met het uitdiepen van de IJssel. 1485.
(50.10) Reis van Wouter Jans naar Den Haag in verband met de eis van de landsheer om "de tiende man" te leveren of anders een vermogensheffing en in verband met een schikking over de belastingen, 1487.
(50.11) Reis van Dammes Claesz, burgemeester, en Jan Jacobsz naar Mechelen wegens de gevangenschap van keizer Maximiliaan. Reis van eerstgenoemde naar Den Haag inzake de vrijlating van de landsheer en het (eventueel) uitrustenvan schepen. Reis van Jacob Florissen en Dirck Jacobsz naar aartshertog Philips de Schone te Mechelen in verband met de vrijlating van diens vader. Reis van Dirck Jacobs en Dirck de timmerman naar Dordrecht om hout te kopen om de gracht mee te beschoeien. Reis van Jan Pieters naar Oudewater om berichten in te winnen in verband met de inname van Woerden. Eten en drinken voor de gezamenlijke steden ter gelegenheid van hun bijeenkomst te Gouda voor verhoor van de gevangenen. Betaling aan twee jongemannen uit de Vlist wegens het bericht dat Schoonhoven tegen de vijanden had stand gehouden. 1488. --- Ten onrechte is hier het jaartal 1448 vermeld.
(50.12) Reis van de bode van de heer van IJsselstein, die informeerde naar vijandige soldaten die zich in Gouda zouden hebben verzameld. Eten en drinken voor de stalmeester ter gelegenheid van de slag bij Kortenoord. Wijn voor de stad Delft toen deze stad in Gouda ter dagvaart was bij hertog Albrecht van Saksen. Betaling aan Coppen de grafmaker voor het begraven van de gesneuvelden in de slag bij Kortenoord. 1489.
(50.13) Reis van Rommer Claessen (in de marge staat: "ick segh Jacobs.") ter dagvaart naar Leiden om met de staten een afspraak te maken om Montfoort te belegeren. Reis van Gerrit Jan Lambertsz naar Oudewater, naar het leger voor Montfoort en vervolgens naar Schoonhoven, toen men vrede sloot met Montfoort. Reis van Willem Buysch naar Dordrecht, toen jonkheer Frans van Brederode daar gevangen genomen was; ook Jacob Florisz is daarheen gereisd om de gevangenen te zien of verhoren. Reis van Govert Dirckx en Gerrit Jan Lambertsz naar Den Haag met verzoek aan de grafelijke raad om de IJsselsluizen open te zetten. (Aantekening dat enige poorters in Antwerpen op kosten van de stad gevangen waren genomen.) Schenking (eten en drinken?) voor de steden van Holland en de stadhouder op weg naar Montfoort. Een os aan hertog Albrecht van Saksen geschonken. Een maaltijd geschonken aan kastelein Jacob van Cralingen nadat hij zijn vrouw had thuisgebracht. 1490.
(50.14) Boete ontvangen van Barent Pietersz Hopkooper wegens het heimelijk thuis brouwen van bier; met aantekening over de brouwketel die nu (ca. 1656) in het stadhuis aanwezig is, met de tekst van het vroeger daarop geschreven rijmpje over deze boete. Reis van Gerrit Dirckx en Adriaen Gerritsz Wester naar Leiden toen Haarlem door de Friezen was ingenomen. Zending van Willem Suyrmont naar Calenburgh (xxx = Culemborg of een persoon ???) te Utrecht om te waarschuwen voor kwade opzet "tot bewaernisse ingenomen was van de stede" xxx Zending van Jacob Leuwe naar Mechelen, met commissaris mr. Joost Comijn, om te Dordrecht te spreken over de schutsluizen ("spoeyen") en voorts met de commissarissen te Mechelen om kwijtschelding van straf te verwerven voor het stukslaan van "spoeyen" en kwijtschelding van belasting ("daer de schepenen in beswaren van Jonge Claes ende andere brieven van de sluysen op den IJsseldijck"). Het aanwerven van 36 huursoldaten onder Jacob Leeuw, Claes Florisz en Dirck Stempelse, toen Haarlem ingenomen was door de Friezen. Hout en turf voor een vreugdevuur voor het stadhuis t.g.v. de vredesluiting, (aan) Philips Monssieur xxx. Reis van Dirck Stempelse met 20 soldaten naar de stadhouder voor het beleg van Alkmaar en om enkele kwaadwilligen te vangen. 1492.
(50.15) Reis van burgemeester Gerrit Dircks, Dirck Claesz, Jan Hendrickx en Dirck Houck Jacobsz naar Geertruidenberg wegens de inhuldiging van aartshertog Philips de Schone, 1494.
(50.16) Schenking van twee paarden aan aartshertog Philips de Schone bij zijn intocht in Gouda. Schenking van een glas aan Jan Stalpaert in Den Haag. Vergulden van de leidsels, aankoop van breidels en ander tuig voor het paard van aartshertog Philips de Schone. Aan Faes Comans voor rood laken bij de inhuldiging van aartshertog Philips de Schone. Reis naar Oudewater toen het gerucht ging dat de Geldersen daar waren. Wagenhuur om aartshertog Philips de Schone naar Krimpen te brengen. 1497.
(50.17) Wijn voor hertog Albrecht van Saksen bij zijn bezoek aan Gouda, gekocht van Geert Geerlofs., en het stallen van paarden in de grote school aan de Markt, 1499.
(50.18) Boete opgelegd aan Dirck Hiecken om glazen voor de raadkamer (= schepenenkamer) te maken; deze glazen zijn nu nog aanwezig. Reis van mr. Pieter Winckel, onderpastoor, en Dirck Dirckx, burgemeester, naar Amsterdam en vandaar naar Leiden om de bisschop van Doornik te spreken en een aflaat van Rome (= de paus xxx ???) te verkrijgen; de eerstgenoemde was voogd geweest van Erasmus (zie de Epistolae, boek 2). Reis van Jan Jansz en mr. Jacob Mouwerisz naar Den Haag naar de (staten)vergadering over de Reis naar Spanje; Mourissen was pensionaris van de stad en een groot vriend van Erasmus (zie boven). Schenking van een maaltijd en wijn aan de nieuwe kastelein Jacob van Borsselen en zijn zoon. Schenking van een maaltijd op het kasteel toen de vrouw van de kastelein een kind gekregen had en het gerecht en de tresoriers op bezoek waren. 1501.
(50.19) Betaling van "gewetensgeld" door Barthout Elbertsz via zijn broer Gerrit Elbertsz omdat hij vroeger bij het kaatsen regelmatig de ruiten in het stadhuis ingooide, 1503.
(50.20) Mr. Frans Cobel was landsadvocaat, 1505.
(50.21) Reis van mr. Jacobus Mouwerisz naar Den Haag voor overleg met de hofmeester van de graaf van Buren om de raad te informeren dat de heer van Montfoort de IJssel met een schotdeur wilde afsluiten, 1506.
(50.22) Betaling aan een man uit IJsselstein die kwam waarschuwen dat Bodegraven in brand was gestoken. Reis van Willem Aertsz naar Oudewater om de soldaten op rooftocht uit te sturen?? xxx Pieter Feysen haalt vertegenwoordigers van alle dorpen naar Gouda om over de oorlog te praten. Reis van mr. Jacob Mourissen naar Antwerpen om een aantal soldaten voor de bewaking van het kasteel te verkrijgen. Betaling aan Dirck Stempelse wegens het inhuren van 83 soldaten die naar Oudewater werden gezonden om de stad tegen de Geldersen te verdedigen. Reis van burgemeester Arien Gerrits en schepen Jan Jacobsz met een afdeling schutters naar de stadhouder te Gorinchem. Betaling aan koster Hola Claessen wegens klokluiden t.g.v. het huwelijksverdrag van Karel (V) met prinses Mary van Engeland. 1507.
(50.23) Reis van Hendrick Govertsz, burgemeester, en Dirck Dirckx naar Bodegraven en Woerden en de Wieriken, waar de heren van de landsheerlijke raad aanwezig waren om gezamenlijk met het grootwaterschap van Woerden maatregelen te nemen tegen de dijkdoorbraak aan de noordzijde van de Oude Rijn. Reis naar Den Haag betreffende het dichthouden van de Wieriken en te bezien of men met Utrecht en Woerden zou kunnen samenwerken; opnieuw naar Bodegraven waar de commissarissen waren en verder naar Leiden. Reis naar de nieuwe vaart die men achter Moordrecht naar de Kromme Gouwe zou maken. Betaling aan Jaap Mol wegens bier en wagenhuur om het bier naar de Oude Rijn (Gouwsluis) te brengen toen de burgemeesters met de burgerij (= schutters) bij de nieuwe brug waren om de sluis dicht te maken. 1509.
(50.24) Reis van mr. Jacob Mourissen naar Mechelen voor het proces tegen Woerden over het inlaten van zout water en voorts naar de president van de Grote Raad te Antwerpen, 1510.
(50.25) Betaling aan de bode die het bericht bracht dat de Geldersen in Stolwijk waren, 1513.
(50.26) Reis naar Den Haag op verzoek van stadhouder en raad om te spreken over de gevangenen van de heer van Wassenaar, 1514.
(50.27) Reis van de kastelein, Jacob Minne, Dirck Dirckx en Barent Hendrickx naar Dordrecht voor de inhuldiging van Karel (V). Reis naar Brussel voor bekrachtiging van het privilege van "de veertig". Reis van de kastelein en Jacob Minne naar de graaf van Nassau wegens de vervanging van het gerecht. Hout en turf voor een vreugdevuur voor het stadhuis wegens het huwelijkscontract van Karel (V) met de Franse prinses, 1515.
(50.28) De Geldersen nemen Nieuwpoort in, dat door de stadhouder wordt heroverd. In Antwerpen wordt overlegd of Karel V een bestand zal sluiten met hertog Karel van Gelre. Reis naar Calais voor het sluiten van een nieuwe overeenkomst met de stapelaars van de draperie. Reis naar Den Haag om mr. Frans van Leeuwen als pensionaris te verkrijgen. 1516.
(50.29) Overleg met Delft om te verhinderen dat in de dorpen in Holland brouwerijen worden opgericht. Reis van/naar ?? burgemeester (van/naar) Utrecht met een geldsom om Jan Jansz baljuw van het land van Stein te maken. Wijn geschonken aan de stadhouder toen in Gouda de dagvaart werd gehouden. (Machtiging tot?) verordening op het afhakken van een hand. Verordening waarbij wordt bepaald dat in de omgeving van de IJssel geen bier mag worden gebrouwen, 1517.
(50.30) Reis naar Den Haag wegens de doorbraak van de Spaarndam om de Rijndijk te beschermen tegen zout water. Reis naar Schoonhoven met brandemmers wegens de stadsbrand daar. Reis naar Utrecht voor een bespreking met het kapittel van Oudmunster over de heerlijkheid van het land van Stein. Reis naar Den Haag voor overleg met de drossaard van Diest over de keuze van het nieuwe stadsbestuur. De vrouwe van Wassenaar krijgt vrijstelling van bieraccijns toen ze hierheen gevlucht was. 1518.
(50.31) Klokluiden toen keizer Maximiliaan gestorven was, 1519.
(50.32) Reis naar Gent om keizer Karel V welkom te heten, 1520.
(50.33) Reis naar Den Haag om te bestrijden dat men in Gouda alleen mondeling een rechtsgeding zou kunnen voeren, en van die verklaring een akte te verkrijgen. Een maaltijd en wijn, tevens voor het gerecht en de tresoriers, voor de nieuwe kastelein Floris van Kijfhoeck. Schenking van een raam in de kerk te Alkmaar. 1521.
(50.34) Reis van de stratemaker Jacob Gerritsz naar Delft om de galg op te meten en de verordening in te zien. Reis van mr. Dirck Hendrickx naar Den Haag om de raad te berichten over de doorbraak van de Lekdijk, 1522.
(50.35) Reis van burgemeesters Jacob Mane en Witten Govertsz en mr. Dirck Hendrickx naar Den Haag ter dagvaart inzake het bedijken van de Rijndijk en de IJsseldijk. Reis ter dagvaart naar Den Haag om een heffing (xxx ??) van ƒ 3000 per jaar te bezegelen. 1523.
(50.36) Reis naar het kapittel van Oudmunster te Utrecht om de erfpacht van het land van Stein te verkrijgen. Reis van schepenen naar Den Haag om de commissarissen te betalen wegens het verbranden van de misdadiger in de week voor Pasen. 1523 xxx = 1524 ???.
(50.37) Reis naar Den Haag op verzoek van de raad inzake "den Rhijndijck te heelen aen de IJsseldijck". Betaling aan diverse boden wegens berichten over de overwinning en de gevangenschap van de koning van Frankrijk. Klokluiden wegens de overwinning. Intocht in de stad van keizerin Isabella van Portugal. 1525.
(50.38) Reis van Cornelis Bosch naar Antwerpen om blauwe plavuizen voor het stadhuis te kopen. Reis van mr. Dirck naar de tollenaar te Schoonhoven met bevel om Goudse inwoners tolvrijdom te garanderen. Reis van mr. Dirck naar Den Haag om de school te (ver?)pachten. Betaling aan een bode wegens het bericht van de geboorte van een zoon van keizer Karel V. Een maaltijd geschonken aan de graaf van Buren toen hij daags na de grote brand in de stad was. Klokluiden wegens de geboorte van de zoon van keizer Karel V. 1527.
(50.39) Inname van Utrecht en poging om dit gewest onder jurisdictie van keizer Karel V te krijgen. Vrede gesloten tussen keizer Karel V en de hertog van Gelre, 1528.
(50.40) Reis van ? ("Thimperiaen een Loope") om te informeren naar een geneesmiddel tegen de "swetende sieckte". Een zalm geschonken aan de vicaris(-generaal) van Utrecht omdat de bevolking toegestaan was (tijdens de vasten) boter te eten tot Palmpasen. 1529.
(50.41) Reis naar Oudewater ter bespreking van de kwestie over de "verheelinge" van de Rijndijk aan de IJsseldijk. Landvoogdes Margaretha van Savoye is overleden, 1531.
(50.42) Reis van mr. Dirck naar de heemraden (van Schieland) te Rotterdam om de juridictie van Gouda over Broek te verdedigen. Keizer Karel V stelt zijn zuster tot landvoogdes aan. Reis van de kastelein naar Den Haag om (de samenstelling van) het nieuwe stadsbestuur te halen. De Hoornbrug (tussen Lage Gouwe en Hoge Gouwe) is (van steen) gemaakt; de stenen zijn te Aalst of Vilvoorde gekocht. 1531.
(50.43) Reis naar Haarlem om het hoogheemraadschap Rijnland te verzoeken een sluis in de IJsseldijk te maken achter het kasteel ten behoeve van een betere waterlozing. Reis naar Den Haag naar de raad (hof van Holland) om te overleggen over het ongemak wegens de gevangen Wederdopers en verdachte en voortvluchtige personen. 1535.
(50.44) De Paltsgraaf vraagt assistentie van 40 schepen om Denemarken te veroveren. Stadsbrand van Delft. Erasmus sterft. Wijn geschonken aan de hertog van Mecklenburg toen hij door de stad trok. 1536.
(50.45) Reis naar Den Haag voor het proces tegen de kastelein en schout Adriaen van Crimpen. Keizer Karel V krijgt een zoon. 1537.
(50.46) Reis naar Den Haag om de kwestie van de kastelein voor het hof van Holland te brengen. Vrede tussen keizer Karel V en Frankrijk, 1538.
(50.47) Reis naar Den Haag in verband met de nalatigheid van de scholaster, de onjuiste houding van de secretaris jegens het gerecht en de schepenen en de klacht over het geroddel onder de bevolking over het feit dat de schout en de secretaris zwagers zijn. Geschenk aan de pensionaris van Gent die, naar men zei: op de vlucht, in Gouda was. Wijn gekocht in Dordrecht om bij een eventueel bezoek van de keizerin te schenken, toen zij in Holland was. Betaling aan de auditeur van de rekenkamer wegens drie verzegelde brieven (= gezegelde akten ?) inzake de school, het ambt van secretaris en dat van schout. Bericht dat keizer Karel V in Frankrijk was op weg naar de Nederlanden. 1539.
(50.48) Reis naar Gent om samen met de andere grote steden van Holland de keizer welkom te heten. Reis naar Brussel om afscheid van Karel V te nemen. 1540.
(50.49) Reis naar Mechelen om mr. Cornelis van Hogelande tot pensionaris te benoemen. Reis naar Den Haag ter dagvaart bij de aanvaarding van het stadhouderschap door Willem van Oranje. De heer Schorel een zilveren po geschonken. 1541.
(50.50) Reis van Huygh Gerritsz, burgemeester, met de pensionaris naar Brussel om hernieuwing van het privilege betreffende de uitbreiding van het rechtsgebied met een kwart mijl. Reis naar Den Haag om van het hof van Holland te vernemen wie de onlangs verbrande vrouw omgekocht zouden kunnen hebben zodat zij diverse poorters zou beschuldigen; betaling voor een afschrift van het vonnis. 1542.
(50.51) Reis om informatie in te winnen te Schoonhoven en Utrecht over de verblijfplaats van de Geldersen en bericht over Amersfoort. Schenking aan mr. Hippolitus toen hij kwam met de opdracht om de rector gevangen te nemen. 1543.
(50.52) Reis naar Den Haag om van de rekenkamer gedaan te krijgen dat de tollenaar te Utrecht de Goudse poorters tolvrij zal laten passeren indien ze de Amersfoortse tol betaald hebben. Door de pensionaris betaald rapport- en vonnisgeld inzake het proces voor het hof van Holland tussen de stadhouder namens rector mr. Cornelis Jansz tegen pastoor, vicarie- en memorieheren van de St.-Janskerk inzake de vrachten (?) van de vacerende scholasterie. Vrede tussen keizer Karel V en Frankrijk. 1544.
(50.53) Reis van de pensionaris naar Leiden, Haarlem en Delft om te overleggen met de bestuurders van die steden hoe zij zich zullen opstellen in de zaak van de gevangen Cornelis Andries., indien het hof van Holland het door deze steden ingestelde beroep niet toelaat (betrof een poorter van wie het hof wilde dat hij overgezonden zou worden). Reis naar Utrecht om met de staten het uitdiepen van de IJssel te inspecteren. Reis van Huyg Gerritsz Hopcooper naar Brussel ter dagvaart. 1545.
(50.54) Reis naar Den Haag om te vernemen hoe mr. Cornelis van Hollant was gevaren in het verpachten van het secretarisambt. Reis naar Den Haag om met de raad (het hof van Holland) te overleggen in de zaak van twee wegens tovenarij gearresteerde vrouwen. Holland dagvaardt de stad. Reis van een burgemeester en enkele vroedschapsleden naar het slot Honingen (bij Kralingen) naar de heer van A... 1546. ---Tekst verbeteren!
(50.55) Schenking van een paard aan de heer van Beveren, stadhouder. Overwinning van keizer Karel V op Saksen. 1547.
(50.56) Reis naar Dordrecht ter dagvaart betreffende de koningen (??? xxx) en de bedrijven op het platteland. Reis naar Brussel om keizer Karel V met zijn terugkeer geluk te wensen. 1548.
(50.57) Reis naar Dordrecht ter inhuldiging van Philips II als graaf van Holland. Reis naar Amsterdam om Philips als erfopvolger in te huldigen. De hertog van Brunswijk wijn geschonken toen hij in Den Hoorn was. Betaling van de kosten van het gewonnen proces tegen Hogelant. 1550.
(50.58) Reis naar Den Haag om advies in de strafzaak tegen Cornelis Antonisse en Gerrit den Brootschrapper. Reis naar Delft op zoek naar een klokkemaker voor het repareren van het verbrande uurwerk. 1551. --- Tweede post = 1552 ? (St.-Janskerk ?).
(50.59) Reis naar Amersfoort om daar de toren te bekijken in verband met het afbranden van de St.-Janskerk en -toren. Vergoeding betaald aan Dirck Cornelis van Oudewater, nieuwe burgemeester in plaats van de overleden Huygh Gerrits Hopkooper, wegens aanschaf van een tabbaard. Mr. Boudewijn (Ronsse) wijn geschonken toen hij (de betrekking van stadsarts) had aangenomen. Een bruiloftsmaaltijd geschonken aan de kinderen van de heer van Goudriaan. Betaling aan Willem Andriesz de Raet voor een wandtapijt in de vroedschapskamer. De kist met privileges tijdens de brand uit de St.-Janskerk gehaald. Dirck Pietersz Crepel (= Crabeth ?) tekent de patronen van de bovengenoemde wandtapijten. Betaald voor het transport van kruit uit het stadhuis naar de vesten toen de St.-Janskerk in brand stond. Hoge waterstand rond de tijd van de bovengenoemde brand. Reis naar 's-Hertogenbosch om het gieten van de (slag)klokken (voor de St.-Janskerk) te bespoedigen. 1552.
(50.60) Prins Willem van Oranje benoemd tot stadhouder. Overleg gevoerd over het wegzenden van de Spaanse troepen en hun vervanging door soldaten uit de Nederlanden, wegens de grote overlast van de Spanjaarden. Reis ter dagvaart om het standpunt van Gouda mede te delen inzake het voorleggen van het geschil met de ridderschap over de bedrijven op het platteland aan de stadhouder. Overlijden van Adriaen Vergoed (= van der Goes), advocaat van Holland. Mr. Christiaen de Beka, pastoor van Gouda, sticht vier beurzen in Leuven. 1560.
(50.61) Reis naar Den Haag vanwege de kwestie van het verbod van de stadhouder aan de landsadvocaat om de staten van Holland bijeen te roepen. De graaf en gravin van Li(n)gnes in het Herthuis door de "heer van Gouda' (= kastelein ?) onthaald op stadskosten. 1565.
(50.62) Reis naar Brussel ter dagvaart om de landvoogdes erop te wijzen welke onrust door de inquisitie in Holland begon te ontstaan. Bericht van Dirck Jansz Lonck over de beeldenstorm te Antwerpen; dit bericht doorgezonden aan Jan Heye ter dagvaart in Den Haag. Reis naar Antwerpen om de prins van Oranje naar Holland te krijgen om de onrust ter zake van de religie te laten ophouden. Bedankbrief aan de hertog van Brunswijk te Woerden wegens zijn schenking van een glas in de St.-Janskerk. 1566.
(50.63) Reis naar Nijmegen om de aanstaande koningin van Spanje te verwelkomen; (Gouda neemt deel aan een) geschenk van alle patrimoniale Nederlandse gewesten. Reis naar Den Haag ter dagvaart voor overleg met Delft, Rotterdam, Schiedam en Oudewater over de kosten van het herstel van de Rijndijk. Grote verwoesting in Holland door de Allerheiligenvloed. Doorbraak van de Diemerdijk en herstel van de sluis te Gouwsluis. Zeedijk bij Naarden doorgebroken. 1570.
(50.64) Reis naar het hoogheemraadschap van Schieland voor overleg over de concept-verordening van de stad i.v.m. eventuele schadelijke gevolgen van dijkdoorbraak (d.w.z. van de IJsseldijk). Schenking aan niet genoemde personen die verhinderd hebben dat er Spaanse soldaten in Gouda gelegerd zouden worden. 1571.
(51) Uittreksel uit de rekening van inkomsten en uitgaven wegens de bouw van het stadhuis over 1450 enz. xxx, bevattende de totale inkomsten en uitgaven en berekening van de netto-bouwkosten, 1450 - 1452.
(52) Besluit van het stadsbestuur om dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland niet toe te staan in Gouda de schouw te komen houden, 16 januari 1599. De secretaris wordt gelast om de volgende dag bij aankomst van het bestuur van Schieland de Dijkspoort te laten sluiten en de bestuurders alleen als privé-personen in de stad toe te laten. --- Uittreksel uit ? (ontbreekt in Kamerboek, ac 1 inv.nr. 91).
(53) Aantekeningen dat door de benoeming van Aemilius van Roosendal tot hoogheemraad van Schieland in 1600 het misverstand tussen Gouda en Schieland in 1601 uit de weg is geruimd en dat sindsdien het bestuur van Schieland jaarlijks ter gelegenheid van de schouw in Gouda officieel is verwelkomd door het stadsbestuur, 1601.
(54) Aantekening betreffende het besluit van de staten van Holland om ervoor zorg te dragen dat Schieland de privileges van Gouda in acht neemt, of anders een vertegenwoordiger van de stad tot boventallig hoogheemraad van Schieland te benoemen, 18 september 1593. --- Verwijzing naar het stadsregister, fol. 104v.
(55) Akte waarbij keizer Karel V vergunning verleent aan het stadsbestuur van Gouda om vlak buiten de stad (in de Korte Akkeren) een verlaat in de Goudkade te maken achter het Lazarushuis (= Leprooshuis) (het verzoek was: ter plaatse van de Tiendewegsmolen), gelegen binnen het hoogheemraadschap van Schieland, ten einde een vaarroute te hebben voor de aanvoer van klei en aarde om het uitgeveende land rond de stad mee op te hogen, alsmede voor de aanvoer van turf en hout. Van het sluisgeld zal 2/3 dienen ter dekking van de aanleg- en onderhoudskosten en 1/3 moeten worden afgedragen aan de grafelijkheid. Mocht later blijken dat het verlaat schadelijk is voor de gemeenschap, dan kan de vergunning worden ingetrokken. 24 juli 1545. --- Ook in 2e stadsregister, fol. 142vv.
(56) Verordening op de doorvaart door het verlaat in de Korte Akkeren, 11 december 1646.
(57) Lijst van oude geldswaarden met omrekening naar de huidige rekenmunt in verband met het betalen van renten. z.d. --- Uittreksel "uyt seecker kercken-bouck der stadt Gouda". Verwijst naar het 7e stadsregister, fol. 254.
(58) Besluit van de vroedschap dat alle leden bij de controle van de stadsrekening tijdig aanwezig moeten zijn op straffe van een boete, 27 november 1651. --- Uittreksel uit het vroedschapsboek.
(59) Besluit van de vroedschap dat men voortaan met (tenminste) achttien personen zal vergaderen over stads- en landszaken, 1654 juli 20. --- Uittreksel uit het vroedschapsboek.
(60) Besluit van de vroedschap dat voor besluiten inzake kwijtschelding, teruggave of beëindiging van pachten, tractementen, e.d., een meerderheid van twee derde van de stemmen nodig is, 1654 juli 20. --- Uittreksel uit het vroedschapsboek.
(61) Besluit van de vroedschap dat ten aanzien van de leden die in de toekomst tot burgemeester of schepen zullen worden benoemd, degenen die het kortst geleden zijn benoemd de plaats (ambtstermijn) zullen vervullen van degenen die de plaats hebben ingenomen van een overledene of iemand die in een andere funktie is benoemd, 1 januari 1656. --- Uittreksel uit het vroedschapsboek.
(62) Verordening betreffende het verbod op het vestigen van bedrijven buiten de stad (maar binnen het rechtsgebied), met uitzondering van panne- en tegelbakkerijen, houtkoperijen, scheepswerven, lont- en garenspinnerijen en pottenbakkerijen, 3 januari 1656.
(63) Tekst van de eed van schout, burgemeesters en schepenen op het handhaven van de verordening op het weren van bedrijven buiten de stad, z.d. (17e eeuw, vóór 1657).
(64) Tekst van de eed van de 28 vroedschapsleden, af te leggen ten overstaan van de burgemeesters, z.d. (17e eeuw, vóór 1657).
(65) Tekst van de eed van de burgemeesters, af te leggen ten overstaan van de (president-)burgemeester resp. de baljuw, z.d. (17e eeuw, vóór 1657).
(66) Tekst van de eed van de schepenen, af te leggen ten overstaan van de burgemeesters resp. de baljuw, z.d. (17e eeuw, vóór 1657).

2. Prospectus met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen in deelplan 8 van de nieuwbouwwijk Goverwelle door Bontenbal Bouw B.V. te Reeuwijk, 1990; afdrukken. -- 1 omslag

3-9. Stukken betreffende de orangistische ongeregeldheden in Gouda, 1787 - 1788. -- 7 omslagen
Zie ook varia 521 - 524.

10. Exemplaren van de Goudsche Courant en De Nieuwe Gouwenaar, bewaard in verband met het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester mr. A.A. van Bergen IJzendoorn, juni 1889. Met feestprogramma; gedrukt. -- 1 omslag
Het feestprogramma gedrukt in een luxe en een gewone uitvoering.

11. Staat met de standplaatsen van de militaire korpsen (landmacht); gedrukt, september 1919. -- 1 stuk
O.a. garnizoen Gouda (2e bat. 15e RI)

12. Exemplaar van het bijvoegsel van het Goudsch Kronykske, bevattende het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 31 oktober 1856. -- 1 stuk

13. Stukken (vnl. eigendomsbewijzen) voor leden van de touwslagersfamilie Van der Klis te Gouda, betreffende de panden Karnemelksloot 123 - 127, Boelekade 167 en Derde Kade z.n.; authentieke afschriften en uittreksels. 1902 - 1949. -- 1 pak
Bevat:
(1) Authentiek uittreksel uit een akte van veiling en toewijzing van een huis en erf aan de Karnemelksloot R 441 (= 127), kad. A 3508, verkocht door Johannes Wilhelmus Brakel en kinderen aan Pieter Hornes, juni 1902.
(2) Authentiek uittreksel uit een akte van veiling en toewijzing van een huis en erf met poort en blekersveld in een slop aan de Karnemelksloot R 439 (= 123), kad. A 3506, verkocht door Willem Verschut aan Pieter Hornes, 21 juli 1903.
(3) Akte van transport van een huis en erf aan de Boelekade R 132 (= 167), kad. A 1820, door de erfgenamen van Jan Smit en Agatha van der Wolf aan Cornelis van der Klis, touwslager; authentiek afschrift, juni 1907.
(4) Authentiek uittreksel uit een akte van veiling en toewijzing van twee huizen met erven en een poort in een poort (= slop) aan de Karnemelksloot R 439 en 441 (= 123 en 127), kad. A 3506 en 3508, verkocht door Pieter Hornes aan Cornelis van der Klis, juli 1907.
(5) Onderhandse akte van transport van een pakhuis aan de Karnemelksloot (123), kad. A 3506, door Cornelis van der Klis aan zijn zoon Pieter, januari 1913.
(6) Onderhandse akte van transport van de handel in koopmansgoederen (met name agrarische fournituren) met de handelsvoorraad in het pakhuis aan de Karnemelksloot (zie varia 13.05) door Cornelis van der Klis aan zijn zoon Pieter, januari 1913.
(7) Akte van transport van een huis met erf aan de Karnemelksloot (127), kad. A 3508, door Cornelis van der Klis aan zijn zoon Pieter; authentiek afschrift, juni 1920.
(8) Authentiek uittreksel uit een akte van veiling en toewijzing van een huis en erf aan de Boelekade 167, kad. A 1820, verkocht door de erfgenamen van Cornelis van der Klis en zijn vrouw Hilletje Bosdam aan Pieter van der Klis, maart 1926.
(9) Akte van transport van een touwslagerij met uitgang aan de Derde Kade, kad. A 5038 ged., met een bijbehorend looppad, door Wilhelmus Boekestein aan Pieter van der Klis; authentiek afschrift, november 1927.
(10) Onderhandse akte waarbij de transportakte van 29 november 1927 (varia 13.09) wordt gecorrigeerd door o.a. uitbreiding met een deel van het perceel kad. A 5970, bezwaard met een erfdienstbaarheid van uitgang naar een slop t.b.v. de verkoper, mei 1929.
(11) Onderhandse akte van transport van een stuk grond langs het looppad van de touwslagerij (zie varia 13.09), kad. A 6063, door Wilhelmus Boekestein aan Pieter van der Klis, februari 1930.
(12) Akte van transport van een pakhuis en erf aan de Karnemelksloot 125, kad. A 3507, door Roosje Cats, Claartje Cats en echtgenooten Sientje Cats en echtgenoot aan Pieter van der Klis; authentiek afschrift, mei 1931.
(13) Akte van transport van een huis en erf met poort (behoudens de rechten daarop van de N.V. Beschuit-, Koek- en Suikerwerkenfabrieken "De Eierenkorf" voorheen Gebrs. Dercksen), kad. A 6276, door de fa. J. Slegt aan Karel F.L. van der Klis; authentiek afschrift, oktober 1931.
(14) Authentiek uittreksel uit een akte van scheiding van de nalatenschap van Willemina Nolte, overleden echtgenote van Pieter van der Klis, waarbij aan laatstgenoemde worden toebedeeld: twee pakhuizen en een huis aan de Karnemelksloot 123 - 127, kad. A 3506 - 3508, een huis en erf aan de Boelekade 167, kad. A 1820 en ged. A 2305 en 4854, en een touwslagerij met uitgang aan de Derde Kade met erven en grond, kad. A 6194 en ged. A 6192 en 6193, november 1933.
(15) Akte van ruiling van een stukje grond achter de Karnemelksloot, kad. sectie A 3507 ged. en 3508 ged., door Pieter van der Klis met Nicolaas van Hoof voor een stukje grond achter de Karnemelksloot, kad. A 6118 ged.; authentiek afschrift, juni 1938.
(16) Akte van transport van een touwslagerij aan de Derde Kade en drie pakhuizen aan de Karnemelksloot 123 - 127, kad. A 7008 en 7009, A 6468 ged. en A 6192 ged., door Pieter van der Klis aan zijn zoon Karel F.L.; authentiek afschrift, april 1946.
(17) Akte van transport van het huis en erf aan de Boelekade 167, kad. A 1820 en ged. A 2305 en 4854, door Pieter van der Klis aan zijn zoon Karel F.L.; authentiek afschrift, september 1949.

14. Lijst met namen en adressen van de (voormalige) Goudse blekerijen, volgens de huidige ligging; met plattegrond; opgemaakt door A.D. Vergunst, 1986. Met fotokopieën van foto's van het bedrijf De Drie Notebomen. -- 1 katern
Een uitgebreide versie (met de originele foto's) is ter inzage bij de samensteller.

15-21. Stukken betreffende de restauratie en verbouwing van het stadhuis, opgemaakt en ontvangen door het architectenbureau A. van der Steur c.a. als directievoerder, 1947 - 1952. -- 4 delen en 3 omslagen

22. Exemplaren van de Goudasche Courant, januari 1792 en augustus 1796. -- 2 stukken
Het exemplaar van 2 januari 1792 (het eerste nummer van deze krant) is op linnen gedrukt.

23. Exemplaar van de Nieuwe Goudsche Courant, weekblad voor Gouda en omstreken, (nr. 16), oktober 1879. -- 1 stuk
Bevat een artikel van J.J. Bertelman over de restauratie van het stadhuis "in stijgerstijl".

24. Exemplaar van de Nieuwe Goudsche Courant ... met (hoofd)artikel over de relatie stadsbestuur - St.-Janskerk (hervormde gemeente), met name in verband met de jaarlijkse vergoeding door de gemeente wegens gederfde begrafenisinkomsten, december 1884. -- 1 stuk

25. Exemplaar van het Bijvoegsel der Nieuwe Goudsche Courant, bevattende het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 9 november 1888, in het bijzonder van de huldiging van W.J. Fortuijn Drooglever wegens zijn 50-jarig raadlidmaatschap, november 1888. -- 1 stuk

26. Exemplaren van (extra edities van) (met name) de Goudsche Courant, de Nieuwe Zuid-Hollander en het Dagblad van Gouda betreffende de revolutionaire situatie en de wapenstilstand in en de vrede na de Eerste Wereldoorlog, 1918, 1919. -- 13 stukken

27. Exemplaren van kranten betreffende het 50-jarig regeringsjubileum van koninging Wilhelmina en de troonswisseling van koningin Wilhelmina en koningin Juliana, augustus - september 1948. Met een reclame-aanbieding voor gedenklepels en het herdenkings-album "Nederland jubelt". -- 1 omslag

28. Exemplaren van kranten betreffende het overlijden en de begrafenis van prinses Wilhelmina, november - december 1962. -- 1 omslag

29. Exemplaren van o.a. de Goudsche Courant, Rijn en Gouwe en Holland Silhouet betreffende de troonswisseling van koningin Juliana en koningin Beatrix, april - mei 1980. -- 1 omslag

30. Verslag van de activiteiten van het Goudse Comité ramp watersnood 1953; getypt. -- 1 stuk (4 bladen)

31. Brieven inzake de benoeming van dr. Scheygrond als lid, 1965, 1970, en lid van de commissie / sectie heemkennis, 1971, 1975. -- 4 stukken

32. Bewijs van aandeel in de r.k. woningbouwvereniging St. Jozef ten name van C.M.J. Faay, 1970. -- 1 stuk

33. Lijst van ondertekenaars van een oranjegezind verzoekschrift, (1787). -- 1 katern
Bevat o.a. voor een groot deel namen van leden van de Oranjesociëteit, (1787). Vriendelijke mededeling van drs. W.A. Knoops. De aantekening bij mr. Frederik van der Hoeve ("... oprigter van de sociëteit") heeft kennelijk geen betrekking op dit stuk.

34. Onderhandse akte van transport van een huis en erf aan het Buurpad 267 (momenteel: Westbuurstraat 1) te Moordrecht, kad. sectie C 818 (O = de koper, W = het gemeenschappelijke pad), door Jacobus Adrianus Snel, burgemeester, en zijn vrouw Nizetta Johanna François, aan Maarten Jacobus Carlier, meester koper- en blikslager, 16 augustus 1860. -- 1 katern

35. Akte van transport van een huis en erf aan de Vlamingstraat nz, kad. sectie C 818 (O = de koper, W = de gemeenschappelijke gang), strekkende tot de eigendom van de koper, belast met de helft van 10 stuivers gemortificeerde renten t.b.v. het Leprooshuis, door Maria van Ommen, weduwe van Matthijs van den Regt, aan Mijndert van Jeveren te Moordrecht en zijn compagnon Pieter Schouten, 17 december 1812. -- 1 katern

36. Brief van mevrouw A.G. Douwes Dekker-Post van Liggeloo te Nice (F) aan mevrouw C.G. ("Corry") Vleugels Schutter-Spit (geboren te Gouda) te Nieuwerkerk (Zld), 3 mei 1937. De briefschrijfster is verontwaardigd over het boek van dr. Julius Pee over haar schoonvader Multatuli, vanwege de vele onjuistheden die Pee zich ten opzichte van diens zoor P.J.C.E. ("Edu") Douwes Dekker heeft veroorloofd. Zij vraagt Corry om een oordeel over haar overleden man, en om adressen van oud-leerlingen om hen hetzelfde te kunnen vragen. Met een doorslag van een open brief van de briefschrijfster aan Julius Pee, z.d. Met voorkant van de verzendenveloppe, 1937 -- 2 stukken (1 in 2 bladen) en 1 katern (8 bladen)
De geadresseerde was ca. 1908 leerlinge van P.J.C.E. D.D. (leraar Frans) aan de Rijks HBS.

37. Stukken betreffende de Goudse aanmoedigingsprijs voor de kunst, o.a. betreffende het lidmaatschap van dr. A. Scheygrond van de redactiecommissie, 1966 - 1972. -- 1 omslag

38. Bekendmaking door burgemeester en assessoren van Noord-Waddinxveen van de verordening op de heffing van accijnzen op meel, brood, vlees, spek, gedistilleerd en wijn, 1827 maart; gedrukt. -- 1 stuk

39. Bekendmaking door de gemeentebesturen van Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a. van de verordening op het vastleggen van vaartuigen binnen deze gemeenten, november 1828; gedrukt. -- 1 stuk

40. Bekendmaking door de gemeentebesturen van Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a. van het reglement op het gebruik van de brandspuiten in deze gemeenten, z.d. (na 5 augustus 1837); gedrukt. -- 1 stuk

41. Lijst van inwoners van Nieuwerkerk a/d IJssel die nachtwachtdiensten moeten verrichten, november 1830; gedrukt. -- 1 stuk

42. Bekendmaking door het gemeentebestuur van Nieuwerkerk a/d IJssel van het reglement op de uitoefening van de beroepen van broodbakker en broodverkoper binnen de gemeente, februari 1826; gedrukt. -- 1 stuk

43. Bekendmaking door de gemeentebesturen van Noord-Waddinxveen, Zuid-Wadddinxveen en Broek c.a. van de verordening op het tappen (van sterke drank) na 22.00 uur binnen deze gemeenten, 23 november 1828; gedrukt. -- 1 stuk

44. Exemplaren van De Nieuwe Courant en Het Nieuws van den Dag betreffende de geboorte van prinses Juliana, 30 april / 1 mei 1909. Met een herdenkingsartikel in Vrij Nederland, 1967. -- 5 stukken

45. Twee fragmenten van bladen kerkmuziek (perkament) met Latijnse gezangen, (ca. 15e eeuw ?). -- 2 stukken
Vermoedelijk gebruikt als versteviging van boekbanden; van het grootste fragment is alleen een strook van de rechterzijde afgesneden, zodat de tekst voor een groot deel leesbaar is.

46-47. Archiefbescheiden van de fa. Veerman, sigarenwinkel aan de Turfmarkt 54 - 56 te Gouda, 1920 - 1936 (hiaten) en z.d. -- 2 omslagen

48. Stukken betreffende feestelijkheden (vnl. jubilea) van de Goudsche Winkeliersvereeniging (GWV), later de Goudse Middenstandsvereniging (afd. Gouda van de Kon. Ned. Middenstandsbond KNMB), 1922 - 1937 en 1962; ged. gedrukt. Met een krantenknipsel met foto uit Groot Rotterdam, 1929. -- 1 pak

49. Tarieflijst van de Stoombootrederij "De IJssel" te Gouda voor vee-, vracht-, besteld- en passagiersgoederen; gedrukt; per 1 januari 1902. -- 1 katern
Niet ingevulde, voorbedrukte lijst. Hieraan toegevoegd: fotokopie van een ingevuld exemplaar.
Origineel: W. Vegt, Walr. van Halllaan 137, Gouda

50. Circulaires van Stoombootrederij "De IJssel" (voorheen C.G. van der Garden) te Gouda betreffende wijzigingen in de dienstregeling en de dienstverlening, 1929 - 1942 en z.d. Gedrukt. -- 1 omslag
Twee circulaires in fotokopie.
Origineel: W. Vegt, Walr. van Halllaan 137, Gouda

51. Akte (huurovereenkomst) waarbij de executeurs van het testament van Catharina Bezemer aan Bartholomeus Gabrij een huis en erf aan de Turfmarkt te Gouda voor vier jaar verhuren, september 1812. -- 1 stuk

52. Vergunning van b. en w. van Gouda aan J.J. Bertelman als voorzitter van een "Commissie, die zich ten doel stelt eenen tunnel op te sporen ... onder ... de rivier de IJssel" om bij de IJssel in het (Houtmans)plantsoen graafwerkzaamheden te laten verrichten, september 1880. Met vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland. -- 2 stukken

53. Rapport van (J.H. van Echten) aan de Commissie van toezicht op het Museum van Oudheden te Gouda (?), inzake het onderzoek naar de aanwezigheid van een tunnel onder de Hollandsche IJssel, 1879; afschrift (minuut?). Met bijbehorende situatietekening, plattegrond van de ontgraven gang en profieltekening. -- 2 stukken

54. Rapport van (de gemeentebouwmeester ??) aan ? inzake de in 1824 in verband met herstelwerkzaamheden aan de volmolen aan de Punt ontgraven gang(en), z.j. (na 1824). -- 1 stuk
Behoort wellicht in het secretarie-archief?

55. Rapport van de gemeente-opzichter aan (de commissie van toezicht op het museum ?) inzake een instorting in de bestrating van de Punt, juni 1901. Met een aantekening van dr. F.H.G. van Iterson, lid van de museumcommissie. -- 1 stuk
Behoort misschien in het archief van de commissie van toezicht op het museum.

56. Oproep van ... (?) aan de kiezers in het kiesdistrict Gouda om hun stem uit te brengen op M.A.F.H. Hoffman en jhr.mr. W.M. de Brauw bij de a.s. verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 22 januari 1868; gedrukt. -- 1 stuk

57. Intekenlijst voor de inzameling van gelden voor een huwelijkscadeau aan prinses Marie der Nederlanden bij haar huwelijk met de prins Von Wied, 1870; met een toelichtende circulaire; gedrukt. -- 2 stukken
Gebruikt als omslag voor bijlagen bij de rekening van inkomsten en uitgaven van de oud-katholieke parochie van de H. Johannes de Doper.

58. Stukken betreffende de sociëteit "Ons Genoegen" te Gouda, 1879 - 1951 en z.d.; vnl. gedrukt. -- 1 omslag
Bevat o.a. een situatietekening (z.d.) en een doorsnede van de schouwburg (z.d.). De meeste stukken betreffen jubilea van de sociëteit. Afkomstig van oud-gemeentesecretaris G.J.J. Pot, commissaris van de sociëteit.

59. Historische gegevens betreffende den grond hoek Oosthaven - Molenwerf, waarop ... de Nutsspaarbank is gesticht
Transcripties van en uittreksels uit diverse archiefbescheiden e.d. over deze lokatie, (1528 - 1898); getypt. -- 1 omslag
Vervaardigd door G.J.J. Pot.

60. Exemplaren van kranten met verslagen van ledenvergaderingen van de Goudsche Winkeliersvereeniging, 1930, 1936, 1937. -- 1 omslag

61. Congresnummer 60 jaren KNMB (Kon. Ned. Middenstandsbond)
Programma met bijlagen, 1962. -- 1 katern
Bevat o.a. gegevens over het voorzitterschap van P.G. van der Weele uit Gouda.

62. Jaarverslagen van de Middenstands-centrale voor Gouda en omliggende gemeenten, 1929, 1932 en 1933; gestencild. Met een agenda voor de jaarvergadering, 1930, en een programma van de "Koopt-in-Gouda"-dagen, gedrukt, 1929. -- 1 omslag

63. Notulen van de ledenvergaderingen van de buurtvereniging Groenendaal, 1951 - 1952. Met correspondentie, 1951 - 1954. -- 1 omslag
Betreft met name de feestweek ter gelegenheid van de opening van de St.-Joostbrug in oktober 1951.

64. Programma's van speciale ledenavonden van de sociëteit Ons Genoegen, 1949 - 1957. -- 1 omslag

65. Krantenknipsels betreffende A.R. van de Putte ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag, 1964 maart. -- 1 omslag

66. Stukken betreffende de overdracht van Westhaven 14; vnl. authentieke afschriften, 1798 - 1937.
Zie specificatie varia 66 (volgnrs. 01 - 07). Voor charter 1798 , zie varia nr. 1904.
Bevat:
(1) Voorlopige koopakte, ten overstaan van notaris Severinus van der Grijp, van het pand Westhaven 14, (Z = vóór Abraham Francken en achter Fredrik Hendrik Termaat; N = de weduwe van Dirk Daniel de Kedts Houtman, door August Fredrik Weeber aan Hermanus Wijkmans te Rotterdam, januari 1798.
(2) Akte van veiling en toewijzing, ten overstaan van notarissen Jean Nijgh Hz. en S.P. de Lange te Rotterdam, van het huis, achterhuis en erf Westhaven Q 13, met een brug naar de Peperstraat (verpondingsnr. 1654) door Hendrik Coenraad Graamans, hoefsmid, en Jan van Oostenrijk, winkelier, beiden te Rotterdam, als executeurs van de nalatenschap van Cornelia Donckum, weduwe van Hermanus Wijkmans, aan Jan Hendrik Thielen, ontvanger der directe belastingen, oktober 1813.
(3) Akte van transport, ten overstaan van notaris Joh. Nijgh Hz. te Rotterdam, van het pand Westhaven Q 13 door Jan Hendrik Thielen, commies bij de convooien en licenten te Rotterdam, aan Adriana Frets, weduwe van Christiaan Beyerman, rentenierster, april1814.
(4) Akte van transport van het pand Westhaven Q 13 (N = de erfgenamen van Marcellus Bisdom; Z = Arie Cosijn), kad. D 142, door Maria Beijerman, weduwe van Johannes Frets, Agatha Joanna B. en Alida B. als kinderen van Adriana Frets aan Andrinus Antoni Gijsbert van Iterson, apotheker, november 1836.
(5) Akte van transport van het pand Westhaven B 194, kad. D 542, door A.A.G. van Iterson, fabrikant, aan Christiaan Hendrik Steenmeijer, apotheker, juni1859.
(6) Akte van transport van het pand Westhaven B 194, kad. D 542, door Franciscus G.J. Steenmeyer, arts te Zwolle, en Elizabeth P.H. Steenmeyer als erfgenamen van Chr.H. Steenmeyer aan François A. Dee jr., apotheker, februari 1901.
(7) Akte van transport van het woon- en winkelhuis Westhaven 14 door Jeannette Maria Ris, weduwe van F.A. Dee, aan Gerhard A.W.J.O.E. Paris, apotheker te Middelburg, maart 1937. Met voorlopige koopakte, juni 1937.

67-69. Stukken betreffende het huis (later: de apotheek) Westhaven 14, 1798 - 1965. -- 3 omslagen
Voor charters 1765 - 1799, zie varia nr. 1903 - 1905.

70. Akten van transport van het pand Westhaven 13; met bijlage, 1962, 1972. -- 3 stukken
Bevat:
(1) Akte van transport van het woonhuis met erf en tuin Westhaven 13, kad. D 1191 - 1192, door de kinderen van wijlen Jacobus van Mensch Pz. aan de Stichting tot Bevordering van de Diakonessenarbeid te Gouda, december 1962; afschrift.
(2) Akte van transport van het woonhuis met tuin en erf Westhaven 13 door de Stichting tot Bevordering van de Diakonessenarbeid te Gouda aan Gerhard A.W.J.O.E. Paris, apotheker, juni 1972; authentiek afschrift. Met een staat van afrekening met de notaris.

71-72. Stukken betreffende de gebouwen van de rooms-katholieke St.-Jozefparochie te Gouda, 1964 - 1973; fotokopieën. -- 2 omslagen

73. Expositie 'Gouda 71'
Tekst van drie geluidsbanden, opgenomen bij evenementen ter gelegenheid van de in januari/februari 1971 gehouden tentoonstelling "Gouda '71". -- 1 bandje
Zie geluidsbanden, aanw. 1982

74. Stukken betreffende de Stichting Goudse Hofsteden, o.a. inzake het geplande polderaquarium, afkomstig van dr. A. Scheygrond als lid van de werkgroep "Biologisch centrum", 1972. -- 1 omslag

75. Concepten en afschriften van teksten voor de bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland, opgemaakt en ontvangen door dr. A. Scheygrond als lid van de redactie, 1963. -- 1 omslag

76. Biografische aantekeningen en krantenknipsels betreffende het leven van dr. A. Scheygrond (Gouda 09-02-1905 - 17-02-1996), bioloog, docent aan o.a. het Coornhert-gymnasium en de Rijks HBS, redacteur van "Panda", enz., enz., 1979, 1981. 1990 - 1992. Met eigenhandige bibliografie, ca. 1991; afdruk. -- 1 omslag

77. Voor onze vrouwen
Exemplaar van het Bijblad van De Oud-Katholiek, gewijd aan de jaarvergadering van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwenverenigingen in Nederland op 24 juni 1933 in Gouda; gedrukt. -- 1 stuk
Bevat o.a. een welkomstartikel van de Damesvereniging "Ter Gouw".

78. Exemplaar van (een bijlage bij het dagblad) De Standaard, gewijd aan Gouda, maart 1935; gedrukt. -- 1 stuk

79-88. Stukken betreffende de viering van Gouda zeven eeuwen stad, 1970 - 1972. -- 8 omslagen, 1 band en 1 pak

89-99. Stukken (hoofdzakelijk exemplaren van kranten en tijdschriften, krantenknipsels en feestprogramma's) betreffende het Oranjehuis, 1927 - 1947, (1966, 1967); gedrukt. Met een bijlage. -- 9 omslagen

100. Melodiëngids voor bruiloften ...; bew. door L.H. Deelman Iz.
ca. 1910. Met "Nieuwe leuke lachpillen van D. Junior, ca. 1920. -- 2 katerns
Alleen voorplat, titelpagina en inhoudsopgave aanwezig.
Bevat:
Reclame-etiket resp. stempel van magazijn "De Voordracht", winkel voor bruilofts- en feestartikelen, boek- en papierhandel van B. Gompers, Wijdstraat 17 te Gouda.

101. Paspoort, afgegeven door de minister van buitenlandse zaken, voor Willem Albert Hoyng, directeur van de Plateelfabriek Zuid-Holland te Gouda, om in België en Duitsland te reizen, oktober 1914. -- 1 stuk
Met opgeplakte foto van de houder; op de achterkant Duitse visa en een legalisatie van foto en handtekening.

102. Aanslagbiljet in de personele belasting over 1824 voor Huibert Kramer, met betrekking tot het huis (aan de Aalje Bakstraat?) wijk S 190 te Gouda; met kwitering wegens betaling, (1825). -- 1 stuk

103. Nieuwjaarswens van de tamboers van de Goudse schutterij voor het jaar 1789. -- 1 stuk
Fotokopie van de afdruk in het Nederlands Dagblad (ed. Zuid-Holland) van 31 dec. 1982

104. Winst- en verliesrekening met inventaris van de Goudse Stoomblekerij "De Drie Notebomen", z.j. (ca. 1935 ?). -- 1 stuk

105. Statuten en huishoudelijk reglement van de r.k. coöperatieve broodbakkerij en verbruiksvereniging "Ons Belang" te Gouda, tevens bewijs van lidmaatschap voor A. Siebes, met overzicht van door hem resp. van hem gestorte resp. ingehouden gelden. 1931 - 1936. -- 1 katern
Fotokopie.

106. Zakboekje van M. Boere, schutter in de 3e compagnie van de dienstdoende schutterij Gouda, 1895 - 1897. -- 1 katern
Fotokopie.

107. Kladaantekeningen betreffende de geschiedenis van kaashandel Van Eijk (De Blauwe Haan) te Gouda, opgemaakt door dr. J.L. van Eijk, (1920 - 1964). -- 2 stukken

108. Aantekeningen, afschriften en afdrukken van archiefstukken en correspondentie betreffende de Agnietenkapel, gebruikt door dr. J.G.W.F. Bik voor zijn artikel "De Agnietenkapel aan de Nieuwe Markt" (in: Negentiende verzameling bijdragen van de Oudheidkundige Kring "Die Goude" (1982), p. 14-59). (vnl. 16e eeuw). -- 1 omslag

109. Ode aan Gouda's straatnamen gewijd
Tekst van een loflied op de Goudse straten, gezongen door mevr. Magdalena Meewezen-Furrer (geb. 24-11-1881), ca. 1970. Met een andere versie van deze tekst. -- 2 stukken

110. Verslag van de vergadering van de besturen van de Westerschool, C.N.S. en school van de Geref. Gemeente betreffende de oprichting van een stichting voor Christelijk VGLO, 9 september 1952; gestencild. -- 1 stuk

111. Geboortebewijs (uittreksel uit het bevolkingsregister) voor Pieter van der Kleij (geb. 19-03-1919 te Gouda) met stempels dat voor betrokkene een broodrantsoen is uitgekeerd, 1919. -- 1 stuk

112. Getuigschrift voor Cornelia Sara Matse wegens het behalen van de tweede prijs voor vlijt, goed gedrag en getrouw schoolbezoek als leerling van openbare school nr. 2, 1904 maart 30. -- 1 stuk

113. Getuigschrift van A.B. van Meerten-Schilperoort voor Pieter van Rozenstraten, gewezen dansleraar aan haar Goudse kostschool, 1818. -- 1 stuk

114. Brief van A.B. van Meerten-Schilperoort aan de bestuurders, regenten en directeur van de vrouwengevangenis te Gouda met dankbetuiging voor de medewerking gedurende de 19 jaar dat zij de gevangen vrouwen heeft bezocht, 7 februari 1853. -- 1 stuk

115. Stukken betreffende A.R. van de Putte, ca. xxx. -- 1 omslag
Fotokopieën van fol. 1v - 39r van een plakboek in het bezit van mevr. M. Sluis-van de Putte te Oosterhout (NB). Van de Putte (Gouda 1884-1978) was onderwijzer en lid van de museumcommissie.

116. Handtekeningen van drie commandeurs van de orde van St.Jan (Johannieter-orde) te (Haarlem?), waaronder die van Cornelis Jacopsz van der Goude, ca. 1605 ? -- 1 stuk
Afgeknipt van een archiefstuk.

117. Handtekening van Cornelis Schonaeus (Schoon), geboren te Gouda, later rector van de Latijnse school te Haarlem (overl. aldaar in 1611), 1588. -- 1 stuk
Afgeknipt van een archiefstuk.

118. Brief van dr. T. Vink te Amsterdam (auteur van "De Lekstreek", Amsterdam 1926) aan dr. A. Scheygrond te Gouda over de (on)mogelijkheid van een vroegere bocht in de Hollandsche IJssel ter plaatse van het kasteel van Gouda (dat dan aan de overkant van de IJssel gelegen zou hebben), in verband met de theorie van o.a. D.A. Goedewaagen inzake onderaardse gangen onder de IJssel, 11 september 1937. -- 1 stuk
Fotokopie.

119. Winterdienstregeling ... der IJsel-Stoomtramw.-Maatschappij ...
Dienstregeling voor de winter 1886/1887 van de stoomtram Gouda - Oudewater en de stoomboot Haastrecht - Schoonhoven; gedrukt. -- 1 stuk
Fotokopie.
Origineel: collectie wijlen dr. E. Grendel

120. Stukken betreffende de waterbeweging in Rijnland, met name te Gouda, gedurende met name de 19e en 20e eeuw; verzameld en opgemaakt door C. de Kluyver, oud-opzichter van het hoogheemraadschap van Rijnland voor het district Gouda, ca. 1970. -- 1 omslag
Fotokopieën.

121. Verordening van het stadsbestuur van Gouda betreffende het overvaren van de Hollandsche IJssel (het z.g. IJsselveer) tussen Ouderkerk en IJsselstein, 1618. -- 1 stuk
Fotokopie.
Origineel: OA Gouderak 109

122. Statuten, huishoudelijk reglement en huurreglement van de woningbouwvereniging Het Volksbelang te Gouda, 1962; gedrukt; met bewijs van lidmaatschap voor W. Veerman. Met bewijs van aandeel ten name van C.M.J. Faay, 1970. -- 1 katern

123. Kwitantie voor G.B. Lalleman te Moordrecht wegens betaalde hondenbelasting, 1882. -- 1 stuk

124. Kwitantie van regenten van het Oudemannenhuis te Gouda voor J. van Steenderen wegens betaling van een inkoopsom als bewoner van het huis, 1854. -- 1 stuk

125. Circulaire van de stationschef te Gouda betreffende een prijsverlaging van treintarieven voor groepen van tenminste 25 personen, 17 maart 1932; gestencild. -- 1 stuk

126. Tekst van een feestlied, opgedragen aan W.K. Schuling, adjudant bij de schutterij te Gouda, ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienstverband, 1904; gehectografeerd. Met akte van benoeming (bevordering) tot sergeant, 1902. -- 2 stukken
Met opgeplakte foto van de jubilaris.

127. (Auto)biografische aantekeningen van / betreffende Hugo Kahn, fabrikant van instrumenten te Gouda; met persbericht betreffende de hem uitgereikte onderscheiding van de Nederlandse Export Centrale (NEC), 1969, 1975. -- 1 omslag
Fotokopieën. Gedeeltelijk in het Duits.

128. Uit de geschiedenis der gemeentelijke Middelbare Handelsavondschool ... 1904 - 1954
Samengesteld door G. Schrijvers, 1954; gestencild. -- 1 katern

129. Aantekeningen van G.D. Hey (geb. 12-2-1864 te Gouda), gebaseerd op de jeugdherinneringen van zijn grootmoeder Josina Lens (geb. 4-8-1803 te Gouda) over de Franse tijd in Gouda (ca. 1810-1813), opgemaakt ca. 1930? -- 1 stuk

130. Het stenen broodje : een legende uit het oude Gouda
Tekst van een verhaal, geschreven door Hein Tempelman, spelend in Gouda in 1557, ca. 1950 (?). -- 1 stuk
Fotokopie.

131. Plakboek met persoonlijke archiefstukken, aantekeningen, foto's, prentbriefkaarten en krantenknipsels van Joukje (Jo) J.C. Ewoldt, wijkverpleegkundige in het Diakonessenhuis te Gouda, later bij het Groene Kruis, afd. Gouda, en tenslotte directrice van het Oudemannenhuis te Gouda, over de periode 1943 - 1974. (1978 mei). -- 1 band

132. Genealogische aantekeningen door dr. C.J. Matthijs over de onderlinge bloedverwantschap van de administrateurs van het hofje van Lethmaet (alias hofje van Christina Gijsbertsdochter) aan de Nieuwehaven, 1976. -- 2 stukken

133. Aantekeningen van A.R. Gardenier betreffende de Goudse gemeentepolitie in het verleden, voornamelijk in het begin van de 20e eeuw, (1978). -- 1 stuk

134. Aantekeningen van L.J. Muller (1879-1969) betreffende de Plateelfabriek Zuid-Holland te Gouda, ca. 1967 (en 1940); (afdrukken). Met enkele biografische gegevens, een brief aan Muller en fotokopieën van aardewerkmodellen van de fabriek en van krantenartikelen inzake de sluiting van de fabriek. -- 1 omslag

135. Prospectus van de Nederlandsche Bouwvereeniging te Gouda betreffende de uitgifte van aandelen, 1871. Met begeleidende circulaire van makelaarskantoor Knox & Dortland. Gedrukt. -- 2 stukken

136. Reclamekaartje van modemagazijn M. (Wilhelmina) ter Beek-Van Leunen, Hoogstraat A 117 te Gouda, ca. 1850; gedrukt. -- 1 stuk
Vermoedelijk z.g. porseleinkaartje.

137. Drukwerk ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, 1898. -- 1 stuk, 1 katern (omslag los van inhoud)
Bevat:
- Circulaire van de fa. H. Pander & Zonen te 's-Gravenhage met aanbieding van (afgebeelde) decoratieve schilden en vlagversieringen ten behoeve van de inhuldigingsfeesten. --- Exemplaar bestemd voor fa. J.W.P. van Ede van der Pals, modeartikelen, Markt A 107 te Gouda.
- "Oranje boven!". Portret van Wilhelmina, met tekst van drie coupletten van het Wilhelmus en toelichtende tekst. Gedrukt door "De Vecht" te Breukelen.

138. Gedichten, gemaakt door Gijsbertus Jan van Lakerveld (geb. 28-9-1831 te Moordrecht) ter gelegenheid van het 41-jarig huwelijksfeest van zijn ouders Marinus Johannes van Lakerveld en Maria Clazina François (gehuwd 27-10-1830 te Moordrecht) en het huwelijk van zijn zuster Nizetta Jacoba met Dirk Dirkzwager op 27-10-1871; gedrukt. -- 3 stukken

139. Programma van een toneeluitvoering en menu ter gelegenheid van de bruiloft van Christiaan George van der Post (geb. 31-8-1847 te Utrecht) en Belia Klazina Johanna François (geb. 25-3-1847 te Moordrecht) op 13 juli 1871; gedrukt. -- 2 stukken

140. Menu en feestlied ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van C.G. van der Post en B.K.J. François, gevierd op de stoomboot "IJssel II" op 12 en 13 juli 1896. -- 2 stukken
Het gedrukte menu bevat een foto van de stoomboot.

141. Menu's, uitgereikt aan C.G. van der Post te Gouda, ter gelegenheid van een diner (huwelijk van L.P.H. en B.C. van W. ?) en ... , 1883 en z.d. -- 2 stukken

142. Ode aan de suiker
Reclamegedicht voor suikerwerk van de fa. Hoogendijk, (verm. koekbakker aan de Hoogstraat te Gouda), ca. 1900. -- 1 stuk

143. Brief van een Rotterdamse handelsfirma aan de fa. Gebrs. J.A. Verburg, touwslagerij te Moordrecht, met verzoek om toezending van een certificaat van oorsprong voor de geleverde garens, aangezien deze verzonden moeten worden naar Oost-Indië, 8 april 1863. -- 1 stuk

144. Briefkaart van Gustave Burghgraeve, wonend in het vluchtelingenkamp te Gouda, aan zijn (half-?)broer Joseph de Munck, krijgsgevangen Belgisch soldaat te Solta bij Hannnover, 4 juni 1915. -- 1 stuk
Onbestelbaar teruggekomen.

145. Verordening van de beurtvaart tussen Dordrecht en Gouda, met lijst van vrachttarieven, vastgesteld door de beide stadsbesturen, 1760; gedrukt (te Dordrecht). -- 1 katern

146. Programma van een uitvoering van zangvereniging Apollo in zaal Kunstmin van de sociëteit Ons Genoegen, 1896. -- 1 stuk
Fotokopie.

147. Reglement der Vereeniging Centraal Israëlietisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland en de koloniën, gevestigd te Gouda
1892. Gedrukt. -- 1 katern
Fotokopie.

148. Circulaire van het bestuur van de Goudse Middenstands-Centrale en de commissie voor de feestweek met verzoek aan de besturen van verenigingen om medewerking aan een optocht, 7 oktober 1935; gestencild. -- 1 stuk

149. Lofrede op Neerlands grooten dichter Mr. Hieronymus van Alphen bij de herdenking van zijn 125sten verjaardag, op 8 augustus 1871
Samengesteld door "Mnemosyne"; gedrukt. -- 1 stuk

150. Stukken (vnl. eigendomsbewijzen) betreffende het huis "IJseloord", Dorpsstraat 58 te Moordrecht, 1727 - 1954. -- 1 pak
In 1982 door J.H. van Westendorp, arts te Moordrecht, aan de gemeente Moordrecht geschonken. Specificatie -> zie volgnummers 150.01 - 150.29.
Bevat:
(1) Afschriften (deels in de vorm van een uittreksel) van drie akten van transport, z.d. (ca. 1728):
a) van een erf, gelegen (buitendijks) aan de dijk ten westen van het dorp Moordrecht (O = de Remonstrantse gemeente; W = de verkoper) door ... Maartense Groenland aan Samuel Hollingerus van Lansbergen, oktober 1721;
b) van een steenplaats, gelegen (buitendijks) aan de dijk ten westen van het dorp Moordrecht (O = de heining van de tweede verkoper; W = ged. de koper zelf en ged. de wed. Trompert), met een zelling achter het erf van de tweede verkoper, alsmede een "vervalplaats", binnendijks gelegen (O = de "scheysloot"; W = de weduwe Trompert) door Pieter Verbrugge en Samuel Hollingerus van Lansbergen aan Cornelis Vos, januari 1723;
c) van een erf (als beschreven onder a) (O = zie a; W = Cornelis Vos) door Samuel Hollingerus van Lansbergen aan Geleyn de Haas te Rotterdam, december 1727.
(2) Akte van transport van een erf als beschreven onder 150.01 c, december 1727. --- Het zegel van de schout ontbreekt.
(3) Verklaring van Leendert Diepenhorst, Krijn Keyser, beiden timmermansbazen, en Huyg Booy, metselaarsbaas, allen te Moordrecht, op verzoek van Philippus Muyters, betreffende de exacte ligging van de heining tussen het erf van Muyters en het erf van Mattheus van Gog, januari 1756.
(4) Overeenkomst tussen Matthias van Gog en Philippus Muyters, waarbij zij arbiters aanstellen om een uitspraak te doen in hun geschil over de afscheiding tussen hun erven, april 1756.
(5) Overeenkomst tussen Matthias van Goch en Philippus Muyters, totstandgekomen door toedoen van arbiters, betreffende de afscheiding tussen hun erven, juli 1756. --- In tweevoud.
(6) Akte van transport van een huis, tuin en erf, gelegen te Moordrecht (buitendijks) aan de IJsseldijk tot aan de zelling van Pieter Claressoen (?) (O = de Remonstrantse gemeente; W = Philippus Muyters), door Jan Boulijn als gemachtigde van Marcus, Margaretha en Cornelia Voorburg (erfgenamen van wijlen Catharina Voorburg, weduwe van achtereenvolgens Geleyn de Haas en Matthias van Gog) aan Ary Negenduizent te Gouda, oktober 1764.
(7) Verklaring van Ary Negenduyzent als eigenaar van het huis en erf te Moordrecht (zie 150.06), dat Philippus Muyters, schout, hem zonder enige tegenprestatie heeft toegestaan de "drop" (grond waarop regenwater van het dak naar beneden valt) aan de oostzijde van zijn huis te betimmeren, zonder afstand te doen van zijn recht op deze "drop", mei 1766. Met een afschrift.
(8) Akte van transport van een huis, stal, wagenhuis, erf, tuin en tuinhuis, gelegen te Moordrecht (buitendijks) aan de dijk (O = de Remonstrantse gemeente; W = Philippus Muyters), door Ary Negenduyzent te Gouda aan Johannes Becius, medisch doctor, augustus 1772.
(9) Akte van volmacht, verleend door Johannes Becius en zijn vrouw Johanna Patron aan Isaacq Petrus Goossenson, procureur ten plattelande en klerk ter secretarie van Gouda, om in het openbaar of ondershands hun huis te Moordrecht, alsmede hun steenplaats en zellingen te Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel en hun griendlanden onder Kraaiestein te verkopen, augustus 1786; authentiek afschrift, januari 1787.
(10) Authentiek uittreksel uit de akte van veiling en toewijzing van een huis en erf, met wagenhuis, stalling, tuin en koepel, gelegen te Moordrecht (O = de Remonstrantse gemeente; W = Pieter Alphen), verkocht door Isaac Petrus Gosenson als gemachtigde, aan Izaak Vroombrouk als hoogste bieder, november 1786.
(11) Akte van transport van een huis met toebehoren (zie 150.10), gelegen te Moordrecht aan de dijk tot aan de zelling van het echtpaar Sonmans toe (belend: zie 150.10), door Isaack Petrus Gosenson als gemachtigde namens Johannes Becius en zijn vrouw Johanna Maria Patron aan Isaack Vroombrouck, december 1786.
(12) Lijst van de eigendomsbewijzen en andere documenten met betrekking tot het huis te Moordrecht, verkocht door I.P. Gosenson namens J. Becius aan I. Vroombroek op 29 december 1786; met latere toevoeging van de betreffende transportakte (150.10) en de transportakte voor de weduwe J. Okhuysen (150.13). 1786 (- 1804).
(13) Akte van transport van een huis met toebehoren, gelegen te Moordrecht aan de dijk tot aan de zelling van Cornelis Molenaar toe (O = de Remonstrantse gemeente; W = Pieter van Alphen), door Nicolaas Jan Okhuysen (namens Geertruy Schoon, weduwe van Isaak Vroombrouk) aan Magtilda Maria van Dijk, weduwe van Jacob Okhuysen, mei 1804.
(14) Akte van veiling en toewijzing van het huis met toebehoren, gelegen aan de dijk te Moordrecht, nr. 153 (belend aan de kant van de IJssel Nicolaas Molenaar; O = Pieter Schouten - nr. 154 -; W = Pieter Snel), verkocht door Wilhelmina Okhuysen (getrouwd met Hendrik Maas) aan Pieter Snel, schout van Berkenwoude c.a., als hoogste bieder, mei 1819.
(15) Kwitanties van notaris Joannes van Staveren voor Pieter Snel wegens betaalde kosten in verband met de veiling van het huis nr. 153 (zie 150.14), mei / juni 1819.
(16) Nota van notaris Joannes van Staveren voor Pieter Snel als koper van het huis nr. 153 (zie 150.14) wegens verschuldigd zegel- en registratierecht, juni 1819.
(17) Akte van transport van een huis met toebehoren, gelegen aan de dijk te Moordrecht, nr. 151 (zich uitstrekkend tot de zelling van Pieter Molenaar (N (W?) = Pieter Snel; Z = aan de voorzijde het gemeentehuis van Moordrecht en aan de achterzijde de predikantswoning van de hervormde gemeente), kad. C 764 en 765, door Clazina Blok aan Krijn Tromp, december 1833; authentiek afschrift.
(18) Akte van transport van het huis "Tromplust" te Moordrecht (belend aan de ene kant mej. Snel en aan de andere kant de pastorie van de hervormde gemeente), kad. C 1314, door Krijn Tromp te Gouderak aan Johann Wilhelm Kampf te Gouderak, september 1884; authentiek afschrift.
(19) Authentiek uittreksel uit de akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Johann Wilhelm Kampf, waarbij aan diens weduwe Cornelia Gelina Petronella Lans het huis met toebehoren, gelegen buitendijks te Moordrecht, kad. C 1314, wordt toebedeeld, november 1886.
(20) Akte van transport van het huis met toebehoren, gelegen buitendijks te Moordrecht, kad. C 1314, door Cornelia Gelina Petronella Lans aan Frans Pieter Eerkelens, arts, september 1887; authentiek afschrift.
(21) Akte van transport van het huis (zie 150.20), door Frans Pieter Erkelens, arts te Papendrecht, aan Petrus Wilhelmus Mari, arts, september 1891; authentiek afschrift.
(22) Authentiek uittreksel uit de akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Helene Maria Zijlstra, waarbij aan haar weduwnaar Petrus Wilhelmus Mari het huis met toebehoren (als beschreven in 150.20) wordt toebedeeld, april 1903.
(23) Akte van transport van het huis "IJseloord" (zie 150.20) door Petrus Wilhelmus Mari (rusten arts) te 's-Gravenhage aan George Hendrik Brand, arts, augustus 1915; authentiek afschrift.
(24) Authentiek uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente Moordrecht inzake het perceel kad. C 1314, september 1915.
(25) Akte van transport van het huis "IJseloord" te Moordrecht K 8 door George Hendrik Brand, arts, aan Anthonie Gerardus van Seventer, arts, juni 1919; authentiek afschrift.
(26) Akte van transport van het huis "IJseloord" te Moordrecht K 8 door Anthonie Gerardus van Seventer, arts te Brielle, aan Simon van der Schouw, arts te Den Helder, november 1919; authentiek afschrift.
(27) Akte van transport van het huis "IJseloord" te Moordrecht K 8 door Simon van der Schouw, arts te Schiedam, aan Jacobus Diderikus van Westendorp, arts, maart 1922; authentiek afschrift.
(28) Verklaring van meting ten behoeve van J.D. van Westendorp van zijn perceel gemeente Moordrecht kad. C 1824, groot 10 are 93 centiare, ontstaan uit de vervallen nummers C 1314 en C 1160 (afkomstig van Willem van Vliet JCzn., steenfabrikant te Gouda), maart 1948.
(29) Akte van transport van het woonhuis met bijgebouwtje. tuin en erf aan de Dorpsstraat 58 te Moordrecht, kad. C 1824, door J.D. van Westendorp, rustend arts, aan zijn zoon Johannes Hubertus van Westendorp, 12 februari 1954; authentiek afschrift. --- Een gedeelte is afkomstig van kad. sectie C 1160, ten name van Willem van Vliet Jan Corneliszn.

151. Aanslagbiljet in de belasting op gebouwde eigendommen, deuren en vensters, personeel en meubilair voor het jaar 1819 voor Cornelis Heijnsius Jr. te Moordrecht, 12 maart 1819; met kwitantie wegens betaling, 27 april 1819. -- 1 stuk

152. Authentiek uittreksel uit de akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Nizetta Johanna Snel, waarbij aan haar neef Anthony Christiaan Snel, oud-burgemeester en hoogheemraad van Schieland, een huis met erf en tuin te Moordrecht, kad. C nr. 1315, wordt toebedeeld, 14 december 1906. -- 1 katern

153. Prospectus voor de uitgifte van aandelen in de IJsselstoomtramweg-Maatschappij te 's-Gravenhage, 1882. Met (blanco) inschrijvingsbiljet. Gedrukt. -- 2 stukken
Opgericht voor de aanleg van stoomtramlijnen in met name de regio Gouda.

154. Circulaire van het bestuur van de Sociëteit "Ons Genoegen" te Gouda aan de leden met verzoek om intekening in een geldlening t.b.v. aankoop en verbouwing van het sociëteitsgebouw; met ingeplakt inschrijvingsbiljet, 1879 januari 25; gedrukt. -- 2 stukken

155. Bekendmaking van een openbare verkoping van een bewijs van inschrijving in het Grootboek Nationale Schuld ad ƒ 4.276,67 door notaris W.J. Fortuijn Droogleever te Gouda op 16 januari 1882; gedrukt. -- 1 stuk

156. Maaltijd-kalender
Dagmenu's voor het jaar 1924; (overdruk uit ?, blz. 52-62). -- 1 katern
Bevat twee pagina's met advertenties van uitsluitend Goudse adverteerders, te weten: slagerij T. van Vliet (Zeugstraat 78-82), bloemist J.J. IJsselstijn (Westhaven 9), kruidenier K. Esseboom (Zeugstraat 76), bakkerij J.J. van der Sanden (Botermarkt 15), hotel De Zalm (Markt 34) en steenhouwerij Joh.C. van Wingerden (Blekerssingel 13).

157. Programma van de eerste Nederlandse vliegerwedstrijd op 27 september 1884 te Gouda; gedrukt. Met een verklaring van de wedstrijdcommissie betreffende het behalen van de eerste prijs, het nummer van de winnende vlieger (opgeplakt) en een aantal krantenknipsels (opgeplakt). 1884 september - oktober. -- 1 omslag

158. Programma van de Goudse vliegerwedstrijd op 4 september 1885; gedrukt. Met enkele krantenknipsels, augustus - september 1885. -- 4 stukken

159. Distributiebonnen voor diverse soorten brood, ca. 1918. Met een circulaire van het Bureau voor mededeelingen omtrent de voedselvoorziening. -- 1 omslag
Enkele met opdruk 'Gouda'.

160. Reichsbanknoten
Duitse bankbiljetten ter waarde van totaal 36 miljoen mark, 1923 augustus - september. -- 5 stukken

161. Zilverbons ter waarde van totaal ƒ 14,--, 1938. -- 11 stukken

162. Exemplaar van het Goudsch Weekblad (Weekblad der Arbeiderspartij voor Gouda en omstreken) met spotprent op de "sabelzoener" (een Goudse politieagent die, trots op het feit dat hij een deuk in zijn sabel had geslagen bij het handhaven van de orde tijdens de staking in de wasserij-industrie, zijn sabel zoende), 1922 december 9. -- 1 stuk

163. Brief van de secretaris van de gewestelijke Landstorm Commissie "Gouda" aan de leden van de plaatselijke landstormcommissie Gouda met uitnodiging voor een afscheidsbijeenkomst (wegens opheffing van de Landstorm), 4 september 1940; minuut. -- 1 stuk

164. De geschiedenis van een oud huis
Artikel van P.H. van Reedt Dortland in de Goudsche Courant, 20 november 1920. -- 1 stuk
Betreft "De Moriaan", Westhaven 29.

165. Bewijs van ontslag uit de werkinrichting te Hoorn voor Gerrit Snaterse, 1893 november 13. -- 1 stuk

166. Testament, opgemaakt ten overstaan van notaris D.C. Kleij te Nieuwerkerk a/d IJssel, waarbij Ariaantje Donk haar echtgenoot Arie Huurman te Moordrecht benoemt tot universeel erfgenaam, 4 november 1847; authentiek afschrift. -- 1 stuk

167. Staat met de namen, geboorteplaatsen en geboortedata van de leden van het gezin van Louis François Klojel en Johanna Christina Visser te Moordrecht, z.d. (ca. 1875?). -- 1 stuk

168. Aantekening betreffende de namen van de negen kinderen van W. Hazebroek te Moordrecht; klad. z.d. (ca. 1830?). -- 1 stuk

169. Overlijdensakte van Jacob de Bruin, geboren te Moordrecht, gesneuveld aan boord van het Franse fregat "Arethuse" op 7 februari 1813, 1817; authentiek afschrift. -- 1 stuk

170. Stukken betreffende de spoorlijn Gouda - Den Haag, geopend in 1870. -- 1 katern, 1 stuk (3 bladen), 1 stuk

171. Lijst van aardewerkmerken van pottebakkers uit (Delft ?), z.d. (ca. 1935?); getypt. -- 1 stuk (3 bladen)

172. Kalender voor het jaar 1940 met foto's van Gouda, uitgegeven door de N.V. de Goudsche Stoombleekerij (G.S.B.), Turfsingel 29 te Gouda (1939); gedrukt. -- 1 katern

173. Programma's voor orgelconcerten door J.H.B. Spaanderman in de St.-Janskerk, doorgaans met medewerking van enkele solisten van elders; met tekst van de liederen, 1901 - 1922; gedrukt. -- 1 omslag

174. Programma van een uitvoering van het oratorium "Die Schöpfung" van Jos. Haydn door de dames-zangvereniging "Arnold Spoel" o.l.v. J.H.B. Spaanderman in zaal "Kunstmin" (sociëteit "Ons Genoegen"), 3 december 1906; gedrukt. -- 1 stuk
Voor het tekstboekje: zie 401 D 150.

175. Afbeeldingen van pijpmerken, gebruikt als proefdrukken voor het boek van G.C. Helbers, De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda, en D.A. Goedewaagen, De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda (Gouda 1942); afdrukken, 1942. -- 1 omslag
Betreft vnl. de nrs. 35 t/m 90; de meeste in duplo.

176. Bewijs van aandeel in de gratificatie, uitgeloofd aan de deelnemers aan de obligatielening van ƒ 550.000 ten laste van de Geoctroyeerde Verveening in de Krimpenerwaard; gedrukt, 1803; met aantekening van uitloting in 1806. -- 1 stuk

177. Predikorders binnen de stad Gouda
Lijst met godsdienstoefeningen in de verschillende kerken te Gouda, voor de week van 25 september tot 1 oktober 1796; gedrukt. -- 1 stuk

178. Schets voor een gebouw voor de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten te Haastrecht, 1892. -- 1 stuk

179. Stukken betreffende schaatswedstrijden georganiseerd door bewoners van de Kattensingel (de "IJsclub Kattensingel") t.b.v. (vnl.?) minvermogenden, 1933, 1938 (1940, 1945). -- 1 omslag
G.C. van Eijk was in hoofdzaak met de daadwerkelijke organisatie belast.

180. Papieren tabakszak (ongebruikt) met merk "Koophandel Tabak" van Tabak- en sigarenfabriek De Koophandel (D.G. van Vreumingen, Wijdstraat 20 te Gouda), ca. 1920; gedrukt. -- 1 stuk

181. Verklaring van de weduwe Bosman-Thier, dat zij geen uitdragerij zal houden, zolang de fam. J. Bik Sr. (haar buren) dit beroep uitoefenen, en dat zij deze familie toestemming geeft om meubelen op de stoep langs haar huis uit te stallen, 25 januari 1858. -- 1 stuk

182. Authentiek uittreksel uit het doopboek van de Nederduitse gereformeerde (= hervormde) gemeente Rotterdam betreffende de doop van Barbara Geertruyda, dochter van François R. Overschie en Anna C. Klaarbout op 19 februari 1782, 1817. -- 1 stuk

183. Authentiek uittreksel uit het trouwboek van de stad Rotterdam betreffende het huwelijk van Herbert Vermeulen en Barbera Geertruyda Overschie op 11 mei 1801, 1817. -- 1 stuk

184. Aantekening van W. Verbij te Gouda betreffende een schilderij, aanwezig in de r.k. pastorie van Reeuwijk-Dorp, bevattende een portret van Martinus van (der) Velde(n), eeste pastoor van Stompwijk (1628-1639), een gedicht over zijn martelaarschap en schilderingen in acht episoden van zijn verwonding, gevangenschap en dood. 1985. -- 1 stuk

185. Stukken betreffende het huis aan de Ridder van Catsweg 11 b, 1918 - 1972. -- 1 omslag
Bevat:
(1) Akte van transport van het huis Ridder van Catsweg 11 b, kad. H 1139, met recht van uitweg over perceel H 1170, door Willem van der Zwaal, koopman te Rotterdam, aan Johannes A.C. de Goey, zonder beroep, mei 1918; authentiek afschrift.
(2) Akte van transport met verlening van hypotheek van resp. op het huis Ridder van Catsweg 11 (b), kad. H 1139, met recht van uitweg over perceel H 1170, door Johannes A.C. de Goey aan Arie Koolwijk, koopman, mei 1920; grosse en authentiek afschrift. Met een polis voor een inboedelverzekering, o.a. voor de kruidenierswaren van de koper, 1918 - 1933. --- De koper was kennelijk reeds huurder van de kruidenierswinkel in het betreffende pand (gelegen naast een koffiehuis).
(3) Akte van hypotheek op het huis Ridder van Catsweg 11 b, kad. H 1139, en het huis Graaf van Bloisstraat 54, kad. I 1061, ten gunste van Anna S.E. Horstmann - Cnyrim en ten laste van Arie Koolwijk, koopman, april 1925; authentiek afschrift. Met borderel van inschrijving.
(4) Brief van de hypotheekbewaarder te Rotterdam aan mej. L. Koolwijk met mededeling dat het huis Ridder van Catsweg 11 b, kad. H 1139, door C. Koolwijk-Koogje geheel verkocht werd aan Rijkswaterstaat, maar dat zij bij het kadaster als mede-eigenaar voor 1/9e deel bekend staat, april 1938.

186. Akte van scheiding van de nalatenschap van Maagje Hoogendoorn, weduwe van Johannes Pieter Boot; authentiek afschrift voor L. Hoogendoorn-Koolwijk. Met een berekening van de notaris van de verdeling van de nalatenschap, november - december 1972. -- 1 katern, 1 stuk

187. Plan voor de bebouwing van de open plek op de hoek van de Oosthaven en de Lange Noodgodsstraat (noordzijde), opgemaakt door de Stichting Stadsherstel Gouda, 1977; afdruk. -- 1 omslag

188. Programma en verslag van een discussiemiddag over de arbeidsmarktpositie en scholingswensen van Turkse en Marokkaanse jongeren, georganiseerd door het Centrum Buitenlanders Rijn en Lek, 1988. Afdrukken. Met circulaire betreffende het afscheid van directeur F. Ghijben, 1984. -- 1 bandje, 1 stuk

189. Amor op reis
Tekst van een operette, geschreven door Leo Blok en C. Hagedorn en uitgevoerd door een groep Gouwenaars, waaronder H.D. Questro, 1947. Afdruk. -- 1 bandje

190. Bestek van architect G. Schravesande voor de verbouwing van het pand Westhaven 52, voormalig schoolgebouw van het Coornhert Gymnasium, ten behoeve van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda e.o., 1952. Met twee bouwtekeningen. Afdrukken. Met een afbeelding van pand aan een Amsterdamse gracht dat in dezelfde stijl is gebouwd, 1928. -- 1 katern, 3 stukken

191. Caert ofte ordonnantie van de Rethorijckers ...
Reglement voor de Goudse rederijkerskamer, vastgesteld door burgemeesters op 10 februari 1607. Afschrift, (19e eeuw?). -- 1 katern

192. Memorie tot verbetering van den waterstaat ...
Memorie van J.A. Beijerinck, ingenieur van rijkswaterstaat, inzake de verbetering van de waterstaatkundige problemen in de Zuidplaspolder, ontstaan door het ongelijke bodempeil, 1852. Gedrukt. -- 1 katern
Opgemaakt op verzoek van de commissie uit de ingelanden. Gedrukt bij G.B. van Goor.

193. Staat, opgemaakt overeenkomstig art. 58 van de Kieswet, waarop staat aangegeven wanneer de mannelijke kiesgerechtigden werkzaam bij het aannemingsbedrijf fa. H.J. Nederhorst te Gouda gelegenheid wordt gegeven te stemmen, z.d. (ca. 1900); met een kladlijst met namen. -- 3 stukken
Van de staat is ook een oningevuld exemplaar aanwezig.

194. Beschikking van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder waarbij Leendert Exalto, werkzaam bij het bureau van hoofdingenieur Beijerinck te Den Haag, wordt aangesteld tot eerste opzichter, 16 oktober 1863. Met aantekening van de eedsaflegging, 21 oktober 1863. -- 1 stuk

195. Staten bevattende gegevens betreffende de windrichting, het waterpeil, het aantal uren van bemaling en klimatologische opmerkingen, opgemaakt voor het gemaal ... van de Zuidplaspolder, 28 december 1851 - 4 september 1852. Afdrukken. -- 1 omslag

196. Officiële Mededelingen van den Goudschen Voetbal-Bond
Nr. 38, 1930 juni 24; gedrukt. -- 1 stuk

197. Gouda de stad met een toekomst
Prospectus van de gemeente Gouda, waarin de stad als vestigingsplaats voor bedrijven wordt aangeprezen; met een kaartje van Gouda waarop aanbieding van industrieterreinen, de nieuwe waterverbinding Gouwe/IJssel, spoorwegen en de voornaamste wegverbindingen, ca. 1930; gedrukt. -- 1 katerntje

198. Sluitzegel met afbeelding van het stadhuis met warenmarkt, uitgegeven door de vereniging "Gouda Vooruit", ca. 1930. -- 1 stuk

199. Etiket van tabak- en sigarenfabriek "De Koophandel" (eigenaar D.G. van Vreumingen) te Gouda, ca. 1930. -- 1 stuk

200. Vloeiblad met reclame van sigarenmagazijn "De Kroon", Kleiweg 22 te Gouda; gedrukt, ca. 1930. -- 1 stuk

201. Postillae super libro Job
Fragment van het werk van Nicolaas de Lyra, 2e helft 15e eeuw. -- 1 stuk
Latijn; perkament. Gedeelte van een dubbelblad waarvan de buitenste kolom van fol. 1 is afgesneden; twee rood/blauwe initialen. Voor gedetailleerde gegevens, zie beschrijving in "concept-catalogus handschriften". xxx

202. Fragment van een bibliotheekcatalogus van een onbekend (wellicht Gouds?) klooster, ca. 1500. -- 1 stuk
Latijn; perkament. Twee rubrieken van de catalogus zijn volledig bewaard. Heeft vermoedelijk als omslag voor een smalle (half-folio) archiefkatern gediend. Zie: P.F.J. Obbema, Een Deventer bibliotheekcatalogus, Tongeren 1973 (deel 1, p. 83-86) en de daar genoemde literatuur; W.A. Zuijderhoudt-Hulst, Geschiedenis van de Goudse librije ... (Meppel 1976).

203. Beschrijving van het handschrift bevattende verordeningen omtrent de Augustijner nonnenkloosters, inzonderheid omtrent dat van de Maagd Maria ter Gouwe
Vervaardigd door dr. M.A.G. Vorstman, 1874 september 15. Met een fotokopie van dit handschrift. -- 1 katerntje en 1 bandje
Betreft kloosterarchieven Gouda, inv.nr. 104.

204. Fragmenten van een missaal, 15e eeuw. -- 2 stukken
Zie voor gedetailleerde gegevens de beschrijving in de "concept-catalogus handschriften". Latijn (Holland?). Perkament, oorspronkelijk een dubbelblad vormend. Betreft een gedeelte uit De Vigiliae Paschae. In de middenmarge van fol. 1 is een heilwens geschreven ter gelegenheid van nieuwjaar 1574. Enkele detailfoto's bijgevoegd.

205. Fragment van een missaal, met gedeelten uit het Proprium de tempore, 15e eeuw. -- 1 stuk
Zie voor gedetailleerde gegevens de beschrijving in "concept-catalogus handschriften". Latijn. Gedeelte van een dubbelblad, waarvan de buitenmarge van het eerste blad is afgesneden. Heeft in de 16e/17e eeuw gediend als omslag voor archiefstukken, gezien de opschriften "Domeynen, erfrenten, losrenten ende lijfrenten binnen der Goude" (fol 1r) en "Lijfrenten binnen der Goude" (fol. 2v).

206. Naamen en wapenen van de heeren librymeesteren der stad Gouda, sedert den jaare 1645 tot deesen tyd vervolgd
Register met handgetekende en ingekleurde wapens van de librijemeesters uit de periode 1645-1792, aangelegd ca. 1780; met een index op de achternamen (ca. eind 18e eeuw). -- 1 deel
Niet voortgezet na blad 16.

207. Naamen en wapenen van de edele achtbaare heeren raaden in de vroedschap der stad Gouda, sedert den jaare 1618 tot deese tijd vervolgd
Aangelegd waarschijnlijk door mr. C.J. de Lange van Wijngaarden (na ca. 1750), bijgehouden tot 1780; vervolgd met "Naamen en wapenen van de edele achtbare heeren raaden in de vroedschap der stad Rotterdam ... 1618 ..., aangelegd als boven. -- 1 deel
Op beide gedeelten een index op de achternamen.

208. Register bevattende met de pen getekende familiewapens in voorgedrukte wapenschilden, ca. 1700. -- 1 deeltje
De kleuren van de wapens zijn met letters aangegeven. Slechts een aantal wapens per letter of bladzijde zijn aangebracht (het register is alfabetisch ingericht).

209. Album amicorum van de compagnie Westhaven van de Goudse schutterij, 1778 - 1796. -- 1 deeltje
De versierde titelpagina is niet ingevuld.

210. Register bevattende afschriften van besluiten en verordeningen (keuren) van het hoogheemraadschap van Rijnland over de periode ca. 1669 - 1745, aangelegd midden 18e eeuw. -- 1 deel
Bevat achterin teksten van liederen, psalmen, spreuken, e.d., vermoedelijk van de hand van Jan en Dirk van der Vooren, 18e eeuw.

211. Fragment van een graduaal, met het Ordinarium Missae, 15e eeuw. -- 1 stuk
Latijn (Holland?); perkament. Bovenste helft van een folium. In de 17e eeuw is het hele blad waarschijnlijk gebruikt als omslag voor een "Rekening van meester Pyeter van Asperen ende Jan Cincq Claesz, tresoryers de anno 1500 eenentseventich". Zie voor gedetailleerde gegevens de beschrijving in de concept-catalogus handschriften.

212. Fragment van een antiphonarium, 14e eeuw. -- 1 stuk
Latijn (Holland?); perkament. De binnenste helft van een folium.

213. Fragment van een missaal met het begin van de Praefationes sine notis, 15e eeuw. -- 1 stuk
Latijn (Holland?); perkament. Enkel folium; initiaal (rood/blauw en paars). Zie voor gedetailleerde gegevens de beschrijving in de concept-catalogus handschriften.

214. Fragment van een missaal, met o.a. (een gedeelte van) de 17e en 18e zondag na Pasen, 15e eeuw. -- 1 stuk
Latijn (Holland?); perkament, dubbelblad. Heeft in de 16e/17e eeuw gediend als omslag voor archiefstukken, gezien de opschriften "Domeynen ende erfflicke renten, binnen ende buyten" (fol. 1v en 2r); in de rechtermarge van fol. 2r in (16e e.?) hand "vive mem.". (Door codicoloog nader te beschrijven.)

215. Napoleon aan den Raad omtrend Holland
Anoniem spotdicht op Napoleon, die zich laat misleiden door de ogenschijnlijk kalme, huiselijke aard van de "Hollanders", begin 19e eeuw. -- 1 stuk

216. Fragment van Gregorius de Grote, Moralia in Job, 1e helft 15e eeuw. -- 1 stuk
Latijn (Nederlanden, Frankrijk?). Perkament, gedeelte van de bovenhelft van een dubbelblad (waarbij van het eerste folium bovendien de buitenste kolom met een zig-zagsnede is afgesneden). Heeft gediend als schutbladen van een boek, zie de aantekening "dit boeck hoort Maerghen IJansdochter" in de binnenmarge van fol. 1r (17e-e. hand). Zie voor gedetailleerde gegevens de beschrijving in de concept-catalugus handschriften.

217. Fragment van een stichtelijk (?) geschrift, 2e helft 15e eeuw ??. -- 2 stukken
Nederlands. Nog nader te identificeren en door codicoloog te beschrijven.

218. Fragment van een missaal met een gedeelte van het Proprium sanctorum, medio 15e eeuw. -- 1 stuk
Latijn (Holland). Perkament, gedeelte van een dubbelblad waarvan de buitenmarge is afgesneden. Initialen blauw met rood en lichtgroen. Zie voor gedetailleerde gegevens tevens de beschrijving in de concept-catalogus handschriften.

219. Verslag over de toestand van de Zuidplaspolder in 1944; fotokopie, (1945). -- 1 katern
Bevat een historische terugblik in verband met het 100-jarig bestaan van het polderbestuur.

220. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder, 3 januari 1944; fotokopie. -- 1 katern
Bevat een historische terugblik in verband met het 100-jarig bestaan van het polderbestuur.

221. Teksten van toespraken gehouden bij de opening van het gemaal Abraham Kroes, gezamenlijk gemaal van de Zuidplaspolder en de Prins Alexanderpolder. (Met concepten ?), ca. 1976 ? Afdrukken. -- 1 omslag

222. Stukken betreffende J.W. Schuddebeurs (geb. 1909) als opzichter van de Zuidplaspolder te Moordrecht, 1942 - 1969. Afdrukken. -- 1 omslag

223. Krantenknipsels betreffende (onderhoud van) wegen, bruggen, gemalen en sluizen in de Zuidplaspolder, 1979 - 1986. Afdrukken. -- 1 omslag

224. Staat van op één dag gemeten opvoerhoogten en geleverd vermogen door het stoomgemaal Van Gennep te Nieuwerkerk, z.d. (ca. 1950?). Met een kladstaat van neerslag in millimeters over de periode 1915 - 1965 (in de Zuidplaspolder?). Afdrukken. -- 2 stukken
Aantekeningen van J.W. Schuddebeurs, opzichter van de Zuidplaspolder.

225. Krantenknipsels met historische gegevens over de Zuidplaspolder (o.a. verstrekt door J.W. Schuddebeurs, opzichter 1930-1974), 1964, 1977. Afdrukken. -- 2 stukken

226. Menu voor het afscheidsdiner van het (voormalig) bestuur van de Zuidplaspolder wegens de opheffing van de zelfstandige polder per 31-12-1973 (samenvoeging binnen Schieland), 1974. -- 1 stuk

227. Mededeling van het dijkleger van Esse, Gansdorp en Blaardorp aan dat van de Zuidplaspolder inzake de waterhoogte, 1944. Afdruk. -- 1 stuk

228. Toen en nu
Aantekening van A.M. den Boer over de op Nieuwerkerks grondgebied gelegen hebbende spoorweghalte Ouderkerk (bij Hitland) in de periode 1903 - 1935, (1984). -- 1 stuk

229. Voorwaarden voor de veiling van landerijen en gebouwen in sectie F van de Zuidplaspolder onder Nieuwerkerk a/d IJssel. Met staat van te verkopen percelen, mei 1850. Gedrukt. Afdrukken. -- 1 omslag

230. Voorwaarden voor de verhuur van de visserij in de tochten van de Zuidplaspolder; met staat van de percelen, augustus 1849. Gedrukt. Afdruk. -- 1 stuk

231. Voorstel van de ingelanden van sectie A van de Zuidplaspolder om extra water uit de Ringvaart in te laten. Met advies van de opzichter N. Exalto en een kritische memorie van (heemraad) G.G. Snellen. 1858. Afdrukken. -- 3 stukken

232. Brief van F.W. Simon te Utrecht aan J.W. Schuddebeurs, opzichter van de Zuidplaspolder, met verzoek om mondelinge informatie over demografische en economische gegevens betreffende de polder. Met aantekeningen ten behoeve van een antwoord. 1940. Afdrukken. -- 1 omslag

233. Krantenknipsels en circulaire betreffende de akties tegen de droogmaking van de Reeuwijkse en Sluipwijkse plassen, 1926 - 1930 en 1938 - 1939 (en 1976). -- 1 omslag
Nog materieel te verzorgen. Hierbij o.a. exemplaren van het Dagblad van Gouda.

234. Aanslagbiljet voor J.C. Guérain, wijk H 45 te Gouda, in de plaatselijke inkomstenbelasting voor 1908. -- 1 stuk

235. Collectieve arbeidsovereenkomst voor de fijn-aardewerkindustrie te Gouda voor 1929 - 1931; gedrukt. -- 1 katerntje

236. Afschrift van (19e-eeuwse?) aantekeningen betreffende het z.g. Hartenerf (hofje aan de Nieuwehaven te Gouda), ca. 1930; (vervaardigd door J.C. Guérain). -- 1 stuk
Onvolledig (zie corresp.).

237. Aantekeningen van Th. Arts, oud-secretaris en later directeur van het Spaardersbad, over de geschiedenis van dit zwembad in de periode 1933 - 1968; getypt, 1983. -- 1 stuk

238. Aanslagbiljet voor Jan van Rensum te Gouda wegens het koffie- en theegeld over 1765; met kwitering door de ontvanger wegens betaling, 1766. -- 1 stuk

239. Exemplaar van het Nieuws- en Advertentieblad der stad Gouda (nr. 50), 16 juni 1842; gedrukt. -- 1 stuk

240. Stukken betreffende viering van het 600-jarig bestaan van de stad Gouda, 1872. -- 1 omslag

241. Circulaire van de commissie voor de tentoonstelling van oudheden ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de stad Gouda, waarbij opgeroepen wordt tot medewerking aan de tentoonstelling, juni 1872; gedrukt. Met bewijs van toegang voor de tentoonstelling, (1872), gedrukt, en exemplaren van de Goudsche Courant en een krantenknipsel uit de Amsterdamsche Courant met berichten over de tentoonstelling, juli - augustus 1872. -- 6 stukken
Het toegangsbewijs is niet ingevuld.

242. Vacant.

243. Programma van de uitvoering van drie blijspelen in de schouwburg "Kaap de Goede Hoop" te Gouda door de Nederduitsche Tooneelisten, 1837 januari 2; gedrukt. -- 1 stuk

244. Akte van willige condemnatie door het Hof van Holland terzake van een overeenkomst, gesloten op 23 februari 1632 tussen het Hoogheemraadschap van Schieland en de stad Gouda. Daarbij komen partijen overeen, dat de volmolen achter de Veerstal en de bijbehorende zijl in de Peperstraat in stand mogen blijven en dat de stad mag doorgaan met de bouw van een volmolen op het kasteelterrein en de aanleg van een bijbehorende zijl naar het water van de Spieringstraat, mits de stad twee oude zijlen tussen Oosthaven en Spieringstraat zal dempen (resp. onder het huis van Adriaen Claesz Goutswaert en onder het Gasthuis). Tevens worden bepalingen gemaakt over de perioden waarin niet of tot een bepaald peil gemalen mag worden. 1632 maart 16. Met deze akte komt een eind aan het proces tussen Schieland en Gouda voor het Hof van Holland. 19e-eeuws (?) afschrift. -- 1 stuk
Willige condemnatie = het vrijwillig (d.m.v. een vonnis door de rechter, i.c. het hof van Holland) laten bekrachtigen van een overeenkomst door beide partijen.

245. Afschriften van besluiten uit de kamerboeken en vroedschapsboeken uit de periode 1630 - 1747, (ca. 1750). -- 1 stuk
Kamerboeken = registers van besluiten van de magistraat (burgemeesters en schepenen, soms alleen burgemeesters).
Bevat:
(1) Strafbepaling op interrupties tijdens de (vroedschaps?-)vergaderingen, 12 juli 1630.
(2) Machtiging voor fabrieksmeesters om de door Frans Floren van den Ringh illegaal buiten de Tiendewegspoort gebouwde schuur te slopen, 2 februari 1718 .
(3) Regeling van de zittingsduur in bestuurscolleges, z.d. (ca. 1720 ?) xxx.
(4) Veroordeling van Barthol. Taats, meester-metselaar, wegens overtreding van de verordening op het "buyten timmeren", 13 oktober 1727.
(5) Opdracht aan fabrieksmeesters om hetgeen Willem Janz. Verkerk buiten de vergunning op zijn tuin buiten de Kleiwegspoort heeft gebouwd, te laten afbreken, 7 december 1722.
(6) Bevel aan Gerrit Carduc om het "teveel gebouwde" aan de Fluwelensingel te verwijderen, 31 mei 1729.
(7) Betaalbaarstelling (?) aan fabrieksmeesters van gelden wegens gemaakte onkosten e.d., z.d. (tussen 1630 en 1750).
(8) Inspectie van de Blekerssingel wegens bestrating, 26 juni 1646.
(9) Protest van een aantal vroedschapsleden tegen het eigenmachtig door burgemeesters besluiten tot het zenden van een felicitatiecommissie naar stadhouder Willem IV en het opdragen van de posterijen aan de stadhouder. Met verklaring van de burgemeesters dat ze niet meer aldus zullen handelen en een verklaring van de protesterende vroedschapsleden hiermee genoegen te nemen. Met verklaring van de geschorste vroedschap dr. Cornelis Gerard Moering dat hij zich bij het protest aansluit. 14 augustus 1747.

246. Vacant

247. Register met aantekeningen, ideeën, gedichten, e.d., bijgehouden door leden van een padvindstersorganisatie te Gouda, ca. 1935. -- 1 bandje
Voorin een naamlijst van padvindsters.

248. Hinderwetvergunningen met bijlagen i.v.m. uitbreidingen van de installaties voor fa. H. van Vlaardingen / scheepsbouw- en reparatiewerf "Kromhout" aan de Gouderaksedijk B 199 te Gouderak, november - december 1926 en december 1927 - januari 1928. -- 1 omslag
Fotokopieën.

249. Propaganda-circulaire van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 1925; gedrukt. -- 1 stuk

250. Verlofpas voor ... van den Brande en ... Smit om het Vluchtelingenkamp ("Vluchtoord" voor Belgische vluchtelingen) te Gouda tijdelijk te verlaten, 18 maart 1916. Met krantenknipsel over de opvang van Belgische vluchtelingen in Gouda, 1998. -- 2 stukken

251. Bekendmaking aan de leden van de sociëteit "Ons Genoegen" over het begin van de zomer-concerten, 1865; gedrukt. -- 1 stuk

252. Besluit van de Staten-Generaal om aan de admiraliteitscolleges te verzoeken te informeren naar eventueel plichtsverzuim, gepleegd door oorlogsschepen die een veertigtal door de Engelsen opgebrachte koopvaardijschepen moesten convoyeren, om eventueel tegen de bevelhebbers en officieren te kunnen optreden; authentiek uittreksel uit het resolutieboek, ondertekend door H. van Beverningk, 1652 juli 21. -- 1 stuk
Zwaar beschadigd.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

253. Brief van H. (van) Beverningk aan Wilhem van Haren, grietman op 't Bilt, rentmeester van de domeinen van Friesland en curator van de universiteit van Franeker, betreffende (diens?) voorstel om Van Haren naar Denemarken te zenden en betreffende een betalingsopdracht van ƒ 12.500,- voor Banga, 1680 maart 12. Met een transcriptie (door M.A.G. Vorstman?), 19e e. -- 2 stukken
Beschadigd.

254. Vrijgeleide van de hertog de Chaulnes en andere gevolmachtigden van de Franse koning bij de vredesonderhandelingen te Keulen voor François le Gillon (zwager ? van H. van Beverningk?) om door vijandelijk gebied te reizen, 1673 oktober 16. Met een 19e-eeuwse beschrijving van dit stuk. -- 2 stukken
Een soortgelijk vrijgeleide voor (o.a.) Hiër. van Beverningk - eveneens beschreven - ontbreekt.

255. Brief van H. (van) Beverningk aan ... (?) om te informeren of zijn brief aan de heer Turcq, pensionaris van Tholen, wel is aangekomen, 1685 (?) oktober 27. -- 1 stuk

256. Facsimile van een brief van H. van Beverningk aan mr. Johan van den Bergh, secretaris van de curatoren van de Leidse universiteit, waarin hij bericht dat z.i. de heer Van der Maes (?) drie geldbedragen kan betalen, met nadere aanwijzingen hoe in dezen te handelen, 8 oktober 1690; (19e eeuw). -- 1 stuk

257. Biografische aantekening (uit het Ned.Magazijn ...?) over Hiëronymus van Beverningk en zijn vrouw Johanna (Le) Gillon, 19e eeuw. -- 1 stuk
Hand van M.A.G. Vorstman?

258. Krantenknipsels betreffende de promotie en het proefschrift van dr. F.A. Hoogendijk over "Partijpropaganda in Nederland" (12-3-1971 VU Amsterdam), 1971 maart - oktober. -- 1 omslag
F.A. Hoogendijk is geboren te Gouda. Voor het proefschrift, zie: 501 B 8.

259. Lijst met aanvullingen en verbeteringen op de "Avifauna Goudana", vastgesteld door de Goudsche Ornithologische Club "Hirundo", 9 september 1926; authentiek afschrift. -- 1 stuk
De "Avifauna Goudana" is een lijst met vogelnamen samengesteld door dr. A. Scheygrond en gepubliceerd in "Levende Natuur" 1922/23, blz. 243 vv, 275 vv en 302 vv.

260. (Ongebruikt) formulier voor een verklaring van de ontvanger van het recht van successie, kantoor Gouda, dat een z.g. memorie van aangifte wegens een nalatenschap is ingeleverd, 1904; gedrukt. Met een vel blanco gezegeld papier. -- 2 stukken

261. (Ongebruikt) condoleantie-formulier, waarin aan nabestaanden medeleven met het overlijden van iemand wordt betuigd, 18e eeuw; gedrukt. -- 1 stuk

262. Concept-genealogie van de familie Tirion. Manuscript door ... (?), ca. 1950; getypt. -- 1 bandje
Fotokopie.

263. Voorwaarden waarop het dorpsbestuur van Noord-Waddinxveen belangstellenden uitnodigt om deel te nemen in het Waddinxveense gedeelte van de bedijking en droogmakerij van de Hazerswoudse - of Noordplas, tevens inschrijfbiljet, 1759; gedrukt. -- 1 katern

264. Verzoekschrift van schout, ambachtsbewaarders en ingelanden van Noord-Waddinxveen aan de Staten van Holland om een commissie het geschil tussen Gouda en Rotterdam te laten beëindigen of hierover rapport uit te brengen, om vervolgens (eindelijk) een beslissing te nemen op hun verzoek uit (ca. 1664) om octrooi (= vergunning) tot droogmaking van de Noordplas, ca. 1675; gedrukt. -- 1 stuk

265. Voorstel van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan provinciale staten tot reorganisatie van het waterschapsbestel binnen het hoogheemraadschap van Schieland, 29 november 1972; gedrukt. Met twee kaarten. -- 1 deeltje en twee stukken

266. Stukken betreffende de protesten van boeren, in het bijzonder J.A.J. Houdijk, Tweede Moordrechtse Tiendeweg 13 te Gouda, tegen de peilverlaging in de Oostpolder van het hoogheemraadschap Schieland sinds 1974, 1980 - 1982; afdrukken, met enkele afdrukken van retroacta. -- 1 omslag

267. Bulletin van de Goudsche Courant met de uitslag van de verkiezing van zes leden van de gemeenteraad, juli 1913. -- 1 stuk

268. Rapport van J.W. Schuddebeurs, opzichter van de Zuidplaspolder, over de hoge stand van de Hollandsche IJssel bij Moordrecht op 31 januari en 1 februari 1953. Met krantenknipsels betreffende de stormramp van 1 februari 1953 te Moordrecht en omgeving en de daarna gevolgde maatregelen; gedeeltelijk afdrukken, 1953 - 1982. -- 1 omslag

269. Krantenknipsels, documenten en enkele opgeplakte foto's, vnl. betreffende het Willem Vroesenhuis en het Diakonessenhuis, verzameld door mw. J. (Jo) J.C. Ewoldt, oud-verpleegkundige in het diakonessenhuis en later directrice van het oudemannenhuis te Gouda. 1940, 1964, ca. 1982 en z.j. -- 1 bandje
Bevat tevens een toelichting op de diacollectie gemerkt "Willem Vroesenhuis".

270. Brief van J.A. Zoutman. kapitein ter zee, aan boord van het fregat "....hijn" (Dolphijn?) te Plymouth, aan de admiraliteit te Amsterdam, met bericht over de toestand van schip en bemanning en bereidverklaring om de ontvangen order zo spoedig mogelijk uit te voeren, 1755 december 5. -- 1 stuk
Gedeeltelijk beschadigd; kennelijk afkomstig uit de brand van het admiraliteitsarchief in 1844.

271. Brief van J.A. Zoutman aan N.N., waarbij hij diens album terugzendt en mededeling doet over de kogels waarvan de geadresseerde een zou willen ontvangen, 1790 oktober 25. Met een enveloppe van Fred. Muller & Co te Amsterdam, gericht aan Jan Prince & Co te Gouda, waaruit blijkt dat dit stuk in 1886 geveild is. -- 2 stukken
Bevat lakzegel met wapenstempel van Zoutman.

272. Op den roemruchtigen zeeslag tegen de Engelschen, den 5 van oogstmaand 1781
Gedicht (door ...?) op de slag bij de Doggersbank; gedrukt (Amsterdam / Harlingen), 1781. -- 1 stuk

273. Brieven van schepelingen aan boord van resp. de "Ajax" onder kapitein graaf van Welderen en de "Admiraal-Generaal" onder kapitei1n J.H. van Kinsbergen, met relaas over het verloop van de slag bij de Doggersbank, 1781 augustus; gedrukt. -- 2 stukken

274. Rapport van schout-bij-nacht J.A. Zoutman aan prins Willem V als admiraal-generaal over de slag bij de Doggersbank; gedrukt; bijgedrukt uittreksels uit brieven van een koopvaardijschipper en een officier over deze slag, augustus 1781.

275. Lofdichten van (?) op J.A. Zoutman en de slag bij de Doggersbank, (1781). -- 2 stukken

276. Fragment-genealogie Zoutman, opgesteld door de zoon van schout-bij-nacht J.A. Zoutman, 19e eeuw. -- 1 stuk

277. Biografische aantekening over J.A. Zoutman, 19e eeuw. -- 1 stuk
In tweevoud aanwezig (verschillende handen).

278. Memorie van de Engelse ambassadeur in Den Haag aan de Staten-Generaal, met eis om genoegdoening voor het ontdekte concept-verdrag met de opstandige Amerikaanse koloniën, 10 november 1780; (afschrift 18e eeuw). -- 1 stuk

279. Brief van de gemeentearchivaris aan de burgemeester van Gouda met informatie over een huis aan de Lange Tiendeweg dat eigendom is geweest van vice-admiraal J.A. Zoutman en verdere biografische informatie, (1751-1793); met transcripties van drie akten betreffende dat huis, 1957. -- 4 stukken

280. Genealogische aantekeningen betreffende personen met de familienaam Van Eijk (o.a. ontleend aan Goudse archivalia), opgemaakt door dr. J.L. van Eijk, 1981. -- 1 band
Fotokopie.

281. Stukken betreffende het afscheid van J.H. van den Bosch als leraar Nederlands aan de Rijks HBS en het gymnasium te Gouda, 1927. -- 3 stukken

282. Krantenknipsels en andere stukken betreffende de theorie van D.A. Goedewaagen (te Gouda) en drs. W.G. Samsom (te Nootdorp) over de relatie William Shakespeare (alias pijpmaker Willem Baerndtsz) en Gouda (begraven in de grafkapel van de familie Cool in de St.-Janskerk), 1964 - 1973. -- 1 omslag

283. vacant -- 1 omslag

284. Exemplaren van kranten, bewaard i.v.m. diverse verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten, 1879 - 1888. -- 1 omslag
Bevat:
- Goudsche Courant, 13-6-1886 (1 stuk)
- De Hollander, weekblad voor Gouda, Haarlemmermeer, Leiden en de Rijnstreek, 1879 - 1886 (10 stukken)
- Het Nieuwe Zondagsblad, juni 1886 (2 stukken)
- De Standaard, 12-5-1888 (1 stuk)
- Woerdensch Verkiezingsblad, extra-nummer van het Weekblad van Woerden, (vóór 15-6-1886) (1 stuk).

285. Exemplaar van de Na-Courant, met beschrijving van de strijd tussen patriotten en prinsgezinden te Gouda, 1784 (september). -- 1 stuk

286. Prospectus van het comité voor de tentoonstelling van gastoestellen te Gouda, 4 juli 1896; gedrukt. -- 1 stuk

287. Herinventarisatie van stads- en dorpsgezichten
Fragmenten uit een nota van de Rijksdienst voor de monumentenzorg betreffende Moordrecht, 1980; gedrukt. -- 1 omslag

288. Programma van de feestavond ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw van de N.V. v/h J.L. Bruns te Gouda, 1941 januari; gestencild. -- 1 katern

289. Exemplaar van het Gouds Volksblad (dagblad voor de arbeiderspartij) (blz. 1-4), 21 maart 1935. -- 1 stuk
Van deze periodiek zijn geen leggers bewaard gebleven.

290. Verslagen van preken, gehouden door hervormde predikanten te Gouda, opgemaakt door P.T.J. Endenburg, januari 1918 - januari 1920. Met een overzicht (onvolledig) en een brief van dr. Jan van Rossum (theoloog, geb. 1901 te Gouda) aan dr. P.T.J. Endenburg over de bovengenoemde preekverslagen, 1939. -- 14 deeltjes en 2 stukken in 1 pak
De cahiers zijn genummerd I t/m XIV

291. Genealogische tabel van de familie Cats te Gouda, ca. 1750 - 1980, opgemaakt door A. Agten, 1984. -- 1 omslag
Er is uitsluitend gebruik gemaakt van Goudse archiefbronnen.

292. Circulaire van fa. K. Jonker & Zonen en A. Vingerling te Gouda, waarin aan klanten wordt medegedeeld, dat laatstghenoemde (houtkoper te Gouda) de (stoom)krijtmaalderij van eerstgenoemd bedrijf heeft overgenomen (aan de Turfsingel), 1900 augustus. en z.j. (ca. 1950); gedrukt. Met briefpapier (blanco). -- 2 stukken
Fotokopieën.
Origineel: P.A. Vingerling te Waddinxveen

293. Catalogus van leverbare pijpen, aardewerk tabakspotten, asbakken, e.d. van de pijpenfabriek "Zenith" (fa. P.J. van der Want Azn.) te Gouda, z.d. (ca. 1935). -- 1 katern
Fotokopie.
Origineel: D. & O. van der Want

294. Stukken betreffende de anti-patriotse plunderingen en opstootjes te Gouda in september / oktober 1787, verzameld door Dumont-Pigalle (te St.Omer, Frankrijk), 1787 - 1788 -- 4 stukken
Fotokopieën.
Bevat:
a. Ooggetuigeverslag van (N.N.), toegezonden door ... Paddenburg te Gouda aan D-P te St.Omer, 22 mei 1788 (blz. 1-9) --- Opschrift "Emeute, pillage, etc. à Gouda depuis le 17 septembre jusqu'au 18 octobre suivant".
b. Brief van de vroedschap van Gouda aan C.J. de Lange van Wijngaarden; afschrift. 14 oktober 1787 (blz. 10-11) --- Opschrift "Tyrannie en Hollande"; in oktober 1787 te Parijs door De Lange v.W. aan D-P ter hand gesteld.
c. Brief van C.J. de Lange van Wijngaarden aan Dumont-Pigalle te St.Omer (via de graaf Van Hogendorp). 3 september 1788 (blz. 12-13)
d. Verslag van de plundering te Gouda, toegezonden (opgesteld ?) door C.J. de Lange van Wijngaarden bij de onder c genoemde brief. (blz. 14-23) --- Opschrift "Pillage de Gouda ..., par Mr. de Lange van Wijngaerden".
Origineel: Band "Révolution de 1787", collectie Dumont-Pigalle, inv.nr. 2.21.057 dossier 17 in NA Den Haag (oud: bundel R) (achterin ingebonden)

295. Aantekeningen van dr. C.J. Matthijs betreffende (vnl.) eigenaren van de huizen aan de Korte Groenendaal, ontleend aan de transportregisters, verpondingskohieren en andere bronnen, over de periode 14e eeuw - ca. 1832, opgemaakt ca. 1984. -- 1 omslag

296. Aantekeningen van dr. C.J. Matthijs betreffende (vnl.) eigenaren van de huizen aan de Lange Groenendaal, ontleend aan de transportregisters, verpondingskohieren en andere bronnen, over de periode 14e eeuw - ca. 1832, opgemaakt ca. 1984. -- 1 omslag

297-300. Prospecti met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen in de wijk Bloemendaal, (ca. 1970-1974). -- 4 omslagen

301. Catalogi van de z.g. clubtentoonstellingen van de Goudse Sierduiven Club, november 1974, december 1975; afdrukken. -- 2 katerns

302. Kaart van de grenzen van de gemeente Gouda, behorende bij het proces-verbaal van grensbepaling van 1827 januari 22, opgemaakt in verband met een voorstel tot grenswijziging met de gemeenten Broek c.a. en Stein; fotografische afdruk. Met afschrift van (eigentijdse ?) aantekeningen door G.J.J. Pot. -- 1 stuk
Origineel in secr.-arch. Gouda 1815-1920 ?

303. Rooster van lesuren en rooster voor het eindexamen van de Rijks HBS te Gouda, schooljaar 1922/1923, 1922-1923; gedrukt. -- 2 stukken

304. Eeuwfeest-hymne
Feestlied ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Rijks HBS te Gouda, met tekst van L.B. Korstanje en muziek van Jan van Dijk, 1965. Met twee krantenknipsels betreffende dit jubileum. -- 3 stukken

305. Aantekeningen van L.M. Aaldijk te Gouda over de Voorwillens en zijn bewoners ca. 1910; met enkele aantekeningen door dr. A. Scheygrond, z.d. (ca. 1980 ?). -- 1 stuk

306. Zeilreglement van de Goudsche watersportclub "Elfhoeven" met wijzigingen en aanvullingen. Met enkele toelichtende stukken en een aantekening over pleziervaart op de Nederlandse wateren, ged. gestencild. (ca. 1940). -- 1 omslag

307. Programma's voor de Goudse zeilweek in 1942 (met een aanvulling), 1963 en 1971. Met circulaires bevattende een uitnodiging en inschrijfbiljet voor de Goudse zeilweek in 1943; gestencild en gedrukt. -- 1 omslag
De weken in 1942 en '43 werden georganiseerd door Roei- en Zeilver. "Gouda", later samen met "Elfhoeven".

308. Notulen van de vergadering van de ingelanden van de Zuidplaspolder, 1856 april; gedrukt. Afdruk. -- 1 stuk

309. Pennekonst
Schoonschrijfboek van Pieter van der Want, leerling van schoolmeester Johannes van Houte te Gouda, 1776. -- 1 deeltje
Fotokopie.
Origineel: C. van der Want te Bilthoven

310. Briefje van (Adriaan Pietersz) aan (zijn schoonvader Jan Hey, oud lid van de vroedschap) (beiden deelnemers aan een Spaansgezinde samenzwering) over de mislukte toeleg om Gouda weer aan Spaanse zijde te brengen, 3 februari (1574). Met een restant van het kluwen garen waarin dit briefje verborgen was. -- 2 stukken
Zie: I. Walvis, deel 1, blz. 365 vv.; C.C. Hibben, Gouda in revolt, p. 210 en noten p. 240.

311. Samenvatting van twee voordrachten gehouden door prof.dr. R. Casimir voor de volksuniversiteit Gouda over het onderwerp opvoedkunde, januari 1923; gestencild. Met een samenvatting van drie voordrachten (van vijf) door Annie Salomons over de tachtigers, z.d. (ca. 1923 of na 1927). -- 3 stukken

312. Brief van J. Noortbergh van Brandwijk te Amsterdam (oud-Gouwenaar) aan F. Grendel Sr. (apotheker) te Gouda, waarin hij: - bedankt voor informatie over de wapens van (Van) Bevernink; - schrijft over zijn voorouders en zichzelf in relatie tot het Oranjehuis; - enkele (afschriften van) oude archiefstukken toezendt; - verhaalt van zijn loopbaan als officier; - de geadresseerde een plaats in het Oudemannenhuis (Willem Vroesenhuis) te Gouda in het vooruitzicht stelt; - informatie verstrekt over het enige hem bekende wapenbord) van zijn familie. 15 september 1848. -- 1 stuk
Betreft o.a. oud mus. 802 (niet aanwezig).

313. Twee verdienstelijke Nederlanders door een Engelschman herdacht
Aantekening van Harting over de Goudse 17-eeuwse wiskundigen Adriaan Vlack en Ezechiel de Decker, ca. 1872. -- 1 stuk
Vermoedelijk een manuscript-artikel?

314.

315. Album met ingeplakte kaasmerken, o.a. van diverse Goudse kaashandelaren, ca. 1950 - 1960, verzameld door W. Veerman. -- 1 band

316. Aantekeningen van mr. L.J. Rietema betreffende de houders (z.g. tafelhouders) van de bank van lening te Gouda in de periode 1572 - 1634, z.d. (ca. 1970). -- 1 stuk (4 bladen)
Fotokopie.

317. Programma van een uitvoering van het oratorium "Die Schöpfung" van Jos. Haydn door de dames-zangich Mylius (ca. 1700); met een tweetal lakafdrukken en een van het zegel van de familie Mylius (Frankfurt am Main). 3 december 1906. -- 1 stuk
In het Duits. Behoort bij bibl. aanw. 1982/318: J.C. Mylius. Geschichte der Familien Mylius ... Buttstädt, eigen uitg., 1895.

318. Polis van een brandverzekering voor mej. Adr. Sparnaay te Rotterdam betreffende de opstal van het huis aan de Nieuwehaven N 115. Met een polis van een inboedelverzekering voor Willem Boot betreffende hetzelfde (door hem bewoonde) huis en een kwitantie voor D. Hollestelle wegens de kosten van overschrijving van de inboedelverzekering op zijn naam, 1875, 1873 en 1893. -- 3 stukken

319. Berichten betreffende nieuwe orgels in resp. de Gasthuiskerk (Waalse gemeente), de Remonstrantse kerk en de armenkerk van de hervormde gemeente (Peperstraat), uit de rubriek "kerknieuws" in de "Boekzaal der Geleerde Wereld". 1772, 1831 en 1849. -- 3 stukken
Fotokopieën.

320. Aantekeningen van dr. A. Scheygrond betreffende de geschiedenis van de Oudheidkundige Kring "Die Goude" en de door deze vereniging gepubliceerde uitgaven, opgemaakt in verband met de toekenning van de koninklijke erepenning t.g.v. het 50-jarig jubileum van de vereniging, 1982. -- 1 katern
Fotokopie.

321. Souvenir de voyage
Album met ingeplakte foto's van toeristische verblijfplaatsen en natuurschoon in Zwitserland, Italië, Duitsland en Frankrijk, ca. 1890. -- 1 band
Bevat o.a. afbeeldingen van diligences e.d.; mogelijk afkomstig uit de nalatenschap Van Zanen Muller

322. Jacob van Wesenbeke, medewerker van Willem van Oranje
Manuscript-artikel (scriptie?) door (?), met enkele correcties/aantekeningen van de hand van J. Taal, gemeentearchivaris, ca. 1950; doorslag. -- 1 stuk (12 bladen)

323. Offerte van Gebrs. Gabry, orgelfabrikanten te Gouda, voor de hervormde gemeente te Benthuizen inzake de levering van een orgel; met kwitantie wegens betaling van het geleverde orgel. November 1902 - mei 1903. Fotokopieën. -- 2 stukken
Origineel: arch. herv.gem. Benthuizen

324. Aantekenigen van Johannes J. Nederhoff (geb. 13-11-1891, overl. 8-10-1975) over diverse onderwerpen betreffende Gouda in de eerste helft van de 20e eeuw, ca. 1968. -- 1 bandje
Fotokopieën van een gedeelte van het plakboek in het bezit van mevr. Van Rooyen-Nederhoff, Kattensingel 18 (zie ook GC 4-7-1974).

325. Gedichten van Jan Rap (ps. van C.G. Roovers), sinds ca. 1956 woonachtig te Gouda. Met autobiografische aantekening, 1981. Doorslagen en afdrukken. -- 4 stukken

326. Documentatie over de Cellebroeders (Alexianen), o.a. betreffende Gouda, over de periode 15e e. - heden, verzameld door W.J. Willard, (1985). -- 1 omslag

327. Verzameling knipsels, teksten, afbeeldingen, e.d. uit bronnen en literatuur over Gouda en omgeving, bijeengebracht door klas 5 van de Graaf Jan van Nassauschool o.l.v. de heer De Jong, 1985. -- 1 band

328. Afbeelding van de Kon. Stoom-wasscherij en bleekerij "De Rijzende Zon" te Gouda, (ca 1920); (afdruk van een afdruk). -- 1 stuk
Origineel: in Nijmegen

329. Burgemeester Mr. Govert Suys Gouda ...
Transcripties van gegevens en genealogische aantekeningen uit archiefbestanddelen en andere bronnen betreffende burgemeester Govert Suys, zijn testament en zijn nakomelingen, 17e - 19e eeuw; samengesteld door C.J.W. van Meurs te Eindhoven. -- 1 band
Hoofdzakelijk uit archieven in het SAHM, alsook het archief van de hervormde gemeente, van de classis Brielle, van de hervormde gemeente Veen en uit bestanddelen van collecties in het CBvG. Zie: C.J.W. van Meurs, Een gemiste erfenis : de gevolgen van het ongelukkige huwelijk van burgemeester Govert Suys (in: Tidinge 11 (1993) 1-10).

330. Lesbrieven, uitgegeven door de Unie van Waterschappen, 1986 - 1987; fotokopieën. Met een exemplaar van de "Nota betreffende het waterschapsbestel" (z.g. kamerstuk) met bijbehorende kaarten, 1977. -- 1 pak

331. Informatieblad ter gelegenheid van het symposium "150 jaar Zuidplaspolder - verleden en heden", 1989. Met afdruk van interviews in de Goudsche Courant met o.a. J.W. Schuddebeurs en drs. J. Borgman over de polder, 1989. -- 2 stukken

332. Propagandadrukwerk van de stichting "Indië in nood, geen uur te verliezen", 1946. -- 1 omslag

333-336. Toneelstukken, geschreven of bewerkt door Jim van Veenendaal; afdrukken. ca. 1980 - 1989. -- 4 omslagen
Gedeeltelijk met aanwijzingen ten behoeve van uitvoering door de toneelgroepen SPOT en De Wijze Kater.

337. Ledenlijsten van toneelgroep De Wijze Kater onder leiding van Jim van Veenendaal, z.d. (ca. 1988 - 1989). -- 2 stukken

338. Genealogische aantekeningen betreffende de familie Soos (Moordrecht, Gouda), opgemaakt door C.P.B. van der Lem te Den Haag, 1993. -- 1 omslag
Fotokopie. Deze familie is mogelijk verwant aan de familie Diepenhorst (Moordrecht) (vgl. C.P.B. van der Lem, Op zoek naar 't Fortuin (Den Haag 1992).

339. Aantekeningen van drs. G. de Moor betreffende ambachtslieden werkzaam bij bouw- en onderhoudswerkzaamheden voor de abdij Leeuwenhorst, 15e en 16e eeuw. -- 1 bandje
Fotokopie. Gepubliceerd in: Genealogische Bijdragen Leiden e.o. 3 (1988) AL 210, 226-227, 231, 241. Betreft o.a. een steenhouwer, glazenmaker, ketellapper en goud- en zilversmid uit Gouda.

340. Stukken betreffende de processen tegen inwoners van Gouda voor de Raad van beroerte te Brussel, 1568. -- 1 omslag
Fotokopieën. Hier en daar tekstverlies door vochtschade in het origineel.
Bevat:
(1) Bevelschrift van Arnoult Sasbout, commissaris, namens de landvoogd, aan de baljuw van Gouda om (1) Cornelis van Assendelft, (2) Sas of Sasbout Cornelisz, (3) Jacob, de man van Atris de coockster, "toegenaempt Calvinus", (4) Jan Claesz, alias Pecklap, en (5) Goessen Raesen te dagvaarden voor de Raad van beroerte en daarvan afkondiging te doen, 23 juli 1568. Met relaas van betekening door Govert Jansz, bode, ten overstaan van Jan Daemsz en Pieter Cornelisz Soos, procureurs en taalluiden, als getuigen, met verklaring dat: (1) ziek was; (2) en (3) niet thuis waren, behalve een zekere Jacob Verduyn; de vrouwen van (4) en (5) niet wisten waar hun man was, 24 juli 1568. Met verklaring van Joris Jacobszoon, secretaris, van de bekendmaking, 24 juli 1568. --- Fol. 158-159r.
(2) Uittreksel uit de getuigeverklaring van heer Dirck Heymansz, pastoor van Hoogmade, betreffende het ketterse gedrag van (Cornelis) van Assendelft, zoon van de heer van Goudriaan, in Wassenaar in 1566 en daarna, ontleend aan de informatie ingewonnen door commissaris Sasbout inzake de dorpen Hoogmade en Koudekerk aan de Rijn. (1568). --- Fol. 160-161r.
(3) "Roerende joncker Cornelis van Assendelft ..." Authentieke uittreksels uit de informatie ingewonnen door de commissarissen Sasbout en De Tassis (?), begonnen op 26 december 1567, betreffende het ketterse en oproerige gedrag van jonker Cornelis van Assendelft, zoon van de heer van Goudriaan, mogelijk naar Gouda vertrokken.
(a) Verklaring van Jan Pijnsz, baljuw van Wassenaar. --- Fol. 161.
(b) Verklaring van Bouwen Jansz. --- Fol. 161v-162r.
(c) Verklaring van Jan Woutersz, pastoor te Wassenaar. --- Fol. 162v-163r.
(d) Verklaring van Adriaen Philipsz. --- Fol. 163r. (Negende verklaring). --- Fol. 161-163r (letter "H").
(4) "Informatie precedente ..." Verslag van de getuigenverhoren door de baljuw van Gouda op 13 - 15 en 18 november 1567, betreffende het gedrag van Goossen Raesen, poorter van Gouda, in de St.-Janskerk op 12 november 1567. (A) In tegenwoordigheid van Cornelis Woutersz en Gerrit Huygen, burgemeesters, en Govert Witte, Dirck Andryesz, Jacob Clementsz. en mr. Cornelis Hendricksz, schepenen, 1567 nov. 13. (1) Gerrit Gerritsz de Lange, ca. 58 jaar. --- Fol. 164r. (2) Jan Reiniersz, 42 jaar. --- Fol. 164. (3) Dirck Heynricksz, ca. 22 jaar. --- Fol. 164v. (4) Gerrit van Wieringen, ca. 70 jaar. --- Fol. 164v. (5) mr. Dirck Willemsz --- Fol. 165r. (6 en 7) Jan Hey Gerritsz en Dirck van Necq. --- Fol. 165r. (8) Cornelis Meesz, ca. 25 jaar. --- Fol. 165r. (B) In tegenwoordigheid van Dirck Andryesz, Jacob Clementsz en mr. Cornelis Hendricksz, schepenen, 14 november 1567. (9) Dirck Jansz Schetbuick, ca. 70 jaar. --- Fol. 165v. (10) Claes Pieterss, ca. 57 jaar. --- Fol. 166. (C) In tegenwoordigheid van het merendeel van "'t collegie", 1567 nov. 15. (11) Gerrit Willemsz Scherp, ca. 61 jaar. --- Fol. 166v-167r. (12) Jan Willemsz, koster, ca. 52 jaar. --- Fol. 167r. (D) In tegenwoordigheid van Govert Witte Govertsz en Floris Gijsbrechtsz, schepenen, 18 november 1567. (13) Heer Joost Bourgeois, pastoor. --- Fol. 167. --- Fol. 164-(168r) (letter "G"). Opgemaakt door Joris Jacobsz (secretaris).
(5) "Requeste overgelevert ..." Verzoekschrift aan het gerecht van Gouda, met verzoek om het bijgevoegde verzoekschrift gericht aan de koning - waarbij gevraagd wordt om vrije uitoefening van de protestantse godsdienst - in handen te stellen van stadhouder Willem van Oranje, die het op zijn beurt kan doorgeleiden. Beide verzoekschriften zijn door de baljuw en schout van Gouda overgeleverd aan commissaris Sasbout. z.d. (1567?). --- Blijkens het opschrift op dit katern gaat het om een rekest van de "absenten ... ter oors(aecke) van de troubele", met name Sas Cornelisz, Jacob Calvinus en Jan Peclap. De bewoordingen zijn zeer algemeen; vermoedelijk is het een standaardtekst. Fol. 168v-172v (letter "F").
(6) "Informatie bij den officier ..." Verslag van de getuigenverhoren door de baljuw van Gouda, in tegenwoordigheid van Johan Dirck Hoensz van Souburch, Dirck Cornelisz van Oudewater, Cornelis Woutersz Gerrit Huygen, burgemeesters, en Govert Witte Govertsz, Jan Reiniersz, Dirck Andryesz en Jacob Clementsz, schepenen, op 20 (en 30?) januari 1567, betreffende het gedrag van Sas Cornelisz, Jacob (de man van Atris de kookster) bijgenaamd Calvinus en een zekere Jan Pec(k)lap in januari 1567. (1) Mees Hendricksz, ca. 43 jaar. --- Fol. 173r. (2 of 7) Cornelis Jansz Vlack, ca. 38 jaar. --- Fol. 173v of 175v. --- Fol. 173-176v (fol. 173v-175r of 174-175 ontbreken). Opgemaakt door Joris Jacobszoon (secretaris).
(7) "Recueil nopende d'absenten ..." Overzicht van de beschuldigingen jegens Cornelis van Assendelft, Sas of Sasbout Cornelisz, Jacob, bijgenaamd Calvinus, man van Atris de kookster, Jan Claesz. Pecklap, en Goesen Raesen, gedagvaard om te verschijnen voor de landvoogd te Antwerpen op 16 augustus 1568. --- Opgemaakt door Joris Jacobsz. Vrij veel tekstverlies.
Origineel: ARA Brussel, arch. Raad van beroerte, invnr. 109, fol. 158 - 178

341. Akte waarbij het stadsbestuur van Antwerpen het klooster van de arme fraters aan de Veemarkt in bescherming neemt, 8 mei 1399. -- 1 charter
Getransfigeerd door een bul van paus Gregorius (XI?). Fotokopie.
Origineel: ARA Brussel, archief aartsbisdom Mechelen

342. Akte (?) betreffende de aanscherping van de kloosterregels voor de Franciscaanse kloosters in de Nederlanden, conform de bul van 1568, waarbij o.a. Carolus Borromeus als gevolmachtigde van de orde optreedt. (1571 april 3). -- 1 stuk (3 bladen)
Betreft o.a. de kloosters van St. Nicolaas en in Bethlehem te Utrecht. Gericht aan landvoogd Alva (?). Fotokopie.
Origineel: ARA Brussel, archief aartsbisdom Mechelen

343. Krantenknipsels uit de Rijn en Gouwe met reportage over N.V. Carrosseriefabriek Verheul te Waddinxveen (1900-1963), 1992. Met aantekeningen en teksten van toespraken (proefdrukken?) ten behoeve van een gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het bedrijf, (1950); fotokopieën. -- 2 stukken en 1 katern

344. Jaarverslagen met jaarrekeningen van Kempkes' Meubelfabrieken N.V. te Waddinxveen over 1954 en 1955; fotokopieën. -- 2 bandjes

345. Aantekeningen van A.G. Boxman over het z.g. Gouds pijpje halen tijdens de winter van 1929, (1989); fotokopieën. Met bijlagen. -- 1 omslag

346-348. Aantekeningen van H. Voorn betreffende de geschiedenis van de Waddinxveens papierindustrie, periode ca. 1650 - 1932. Fotokopieën. -- 3 banden
Origineel: GA Apeldoorn (collectie papiergeschiedenis)

349. Krantenknipsels betreffende de bouw van een schoolgebouw aan de Ronsseweg 557 voor de prot.chr. kweekschool "De Driestar", april 1960 - januari 1965. -- 1 omslag
Fotokopieën

350. Statuten en prospectus van de N.V. Krimpenerwaardsche Stoomtramweg-Maatschappij, opgericht door A. Kaptijn, 1883; gedrukt. -- 1 katerntje en 1 stuk

351. Exemplaar van (bladzijde 3 en 4 en een knipsel uit bladzijde 5 van) de Goudsche Courant, gewijd aan de lokaalspoorlijn Gouda - Schoonhoven in verband met de herdenking van de opening van deze lijn 40 jaar tevoren, 13 november 1954. Met krantenknipsels betreffende de opheffing van de lijn en de vervanging door een buslijn van De Twee Provinciën in 1942. Met een krantenknipsel betreffende de geplande bouw van een flat ter plaatse van het gesloopte stationsgebouw aan de Karnemelksloot, 1962. -- 7 stukken
Herdenkingsartikelen geschreven door dr. J.H.E. Reeskamp.

352. Was dat alles nog maar zo kort geleden
Krantenknipsel uit de Goudsche Courant (uit de rubriek "Droomland" of "Onder de streep"?), waarin diverse Goudse gebeurtenissen uit 1954 worden genoemd, december 1954. -- 1 stuk
Bevat o.a. een montagefoto van een dieseltreinstel bij het station Karnemelksloot van de opgeheven lokaalspoorlijn Gouda - Schoonhoven.

353. Het Witte Poortje eens een klein bleekerijtje
Aantekeningen van A.D. Vergunst over de voormalige blekerij aan de Boelekade 129 te Gouda, (1985). -- 1 stuk
Fotokopie. (Deel 20 van de "Geschiedenis en opkomst van de Goudse wasserijen".)

354. Genealogische aantekeningen betreffende de familie De Vroom (periode 1662 - 1985), opgemaakt door A. van Kersbergen te Gouda, 1985. -- 1 band
Betreft een vnl. Goudse familie.

355. Catalogus van eene verzameling boeken in onderscheide talen en wetenschappen, welke, benevens eenige muzijk, kaarten en liefhebberijen, verkocht zullen worden ten overstaan van den notaris C.C. Krom door den boekverkoper N. Brinkman ... te Gouda
1842. Gedrukt. -- 1 stuk
Fotokopie.
Origineel: Notar. arch. Gouda 1811-1842 (ONA), inv.nr. 1290, akte 51, d.d. 26 april 1842

356. Bestek voor het bouwen van een reinigingsbadhuis en consistorie enz. en het herstellen van de synagoge van de Israëlitische gemeente te Gouda, 1856; authentieke afdruk. -- 1 stuk
Fotokopie.
Origineel: Bij akte 44 in inv.nr. 91 van het nieuw notarieel archief Gouda (notaris Fortuyn Droogleever).

357. Stormvloedkering Hollandse IJssel
Voorlichtingspublikaties van het ministerie van Verkeer en waterstaat, afl. I t/m III en V, 1956 - 1958. -- 3 katerns en 1 stuk
Genummerd 105, 106, 107 en 166; afl. IV ontbreekt.

358. (Diploma); verklaring van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs te Gouda voor Johannes Wagenaar wegens het behalen van de "eere prijs voor bijzondere vlijt, goed gedrag en getrouw schoolbezoek", 1882 juli. -- 1 stuk
Fotokopie.

359. Brieven van tevreden klanten (o.a. van M. Peeters, eigenaar van de blekerij "Het Wapen van Amsterdam" te Gouda) van de N.V. "Tymoor" te Haarlem, leverancier van waterreinigingstoestellen, 1909, 1912; gedrukt. -- 1 stuk
Fotokopie.

360. Aantekeningen van A. Bruynel betreffende scheldnamen te Gouda, (februari 1989); fotokopieën. Met een krantenknipsel, 1984. -- 2 stukken (4 bladen)

361. Stukken betreffende de reünie van (voormalige) bewoners van de Nieuwe Markt en omgeving, 1984 april. -- 1 omslag

362. Aantekeningen en afdrukken van archiefstukken, krantenknipsels, e.d., betreffende de Tiendewegspoort en de Tiendewegsbrug, (14e - 20e e.). -- 1 omslag
Verzameld t.b.v. een tentoonstelling in 1981.

363. Afdrukken van archiefstukken, krantenknipsels, e.d. betreffende de IJsselstoomtramweg-maatschappij (Gouda - Oudewater), (1883 - 20e eeuw). Met twee plaatsbewijzen (tramkaartjes) 2e klasse dagretour voor een reis met de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen van Gouda naar Haastrecht resp. Oudewater, z.d. (ca. 1915). -- 1 omslag

364. Afdrukken van archiefstukken, krantenknipsels, e.d. betreffende panden aan de Korte - en Lange Tiendeweg en betreffende deze straten in het algemeen, (19e - 20e e.). -- 1 omslag

365-369. Afdrukken van krantenknipsels betreffende (o.a. de demping van) grachten in Gouda, (1940 - 1974). -- 5 omslagen
Verzameld t.b.v. een tentoonstelling in 1982.

370. Afdruk van een verklaring van Cornelis Jobsz, stadssecretaris, en zijn plaatsvervanger Pieter Claesz, op verzoek van Henrick Ghim uit Hulst (Vlaanderen), afgelegd ten overstaan van burgemeesters, schepenen en raad van Gouda, dat uit een publikatieboek ter secretarie blijkt dat op 24 november 1576 de Pacificatie van Gent is afgekondigd, 1578 juli; (authentiek afschrift). Met transcriptie. -- 2 stukken
Origineel: M.G.C.J. de Jong (Lage Gouwe 20-22)

371. Afdrukken van bij het stadsbestuur van Dordrecht ingekomen stukken uit Gouda, 1478 - 1572 en z.d. (15e e.). -- 1 omslag
Betreft o.a. scheepvaart door Goudse poorters.
Origineel: OA Dordrecht (inv. J.L. van Dalen), nr. 2.

372-(376). Transcripties van archiefstukken betreffende de gezondheidszorg te Gouda, vervaardigd ten behoeve van het proefschrift van dr. J.G.W.F. Bik ("Vijf eeuwen medisch leven ..., 1958) en diens artikel "De invloed van het stadsbestuur op de volksgezondheid ..." (in: Gouda zeven eeuwen stad, 1972, p. 183 vv.). -- 5 omslagen

377-379. Afdrukken van stukken betreffende het verlenen van z.g. landwinning (bij wijze van compositie) door de baljuw van Gouda, 1616 - 1622. -- 3 omslagen
"Landwinning" = toestemming aan iemand die veroordeeld is of zal worden wegens een misdrijf om tijdelijk of voorgoed weer een gebied te betreden; "compositie" = schikking, afkoop.
Origineel: arch. Grafelijkheidsrekenkamer (ARA), (arch. 59 ?), inv.nrs. 382-475 = dossiers / liassen

380. Afdrukken van stukken betreffende de verwijzing door de grafelijkheidsrekenkamer van de berechting van Crijn Hubrechtsz, inwoner van St. Hubertsgerecht (Noord-Waddinxveen), wegens het dodelijk verwonden (uit zelfverdediging) van een man bij een ruzie in een huis aan de Goudkade te Bloemendaal, naar de vierschaar van St. Hubrechtsgerecht en het gebod aan de baljuw van Gouda om zich afzijdig te houden, (1617). -- 3 stukken
Origineel: zie varia 377-379

381. Staat van te Gouda overleden, maar op de Joodse begraafplaats te Rotterdam begraven personen; (uittreksel uit het register van de impost op het begraven van de stad Rotterdam), 1779 - 1811; vervaardigd door M.J. Blitz in 1969. -- 1 stuk
Origineel: GA Rotterdam

382. Staat van te Gouda geboren, maar te Rotterdam besneden Joodse jongens, 1751 - 1810; (uittreksel uit het besnijdenisregister van de Nederlands Israëlitische gemeente Rotterdam, vervaardigd door M.J. Blitz). -- 1 stuk
Origineel: GA Rotterdam

383. Lijst van personen die begraven zijn op de Joodse begraafplaatsen te Gouda (resp. aan de Boelekade, in gebruik tot 1930, en aan de Bloemendaalseweg, destijds grondgebied van de gemeente Waddinxveen, sinds 1930), met de grafnummers; (afschrift van het begraafboek aangelegd door S. Seyffers Dzn., koster van de Israëlitische gemeente te Gouda, 1906-1930 en voortgezet door zijn opvolger M. van Monnikendam, 1930 - (1942). Opgemaakt in 1948. -- 1 stuk
Alfabetisch op eertste letter van de achternaam; voorin enkele aantekeningen over de begraafplaatsen

384. Stamboom Lafeber
Genealogische tabel, opgemaakt door J.D. Lafeber te Gasselte, van afstammelingen in de mannelijke lijn van Jan Lafeber (geb. ca. 1580), 1986. Met kwartierstaat van Jan Dirk Lafeber (geb. 4 mei 1945), opgemaakt 1976; fotokopie. -- 3 stukken

385-387. Geschiedenis van een kaashandel te Gouda 1870-1970
Manuscript van een onuitgegeven geschiedenis van de Kaashandel Maatschappij "Gouda" N.V. door dr. J.L. van Eijk; getypt, 1971. -- 3 banden
Fotokopie. Bevat ook talrijke afbeeldingen, kopieën van archiefstukken, e.d., alsmede gegevens over leden van de familie Van Eijk.

388. Programma van een operette-uitvoering in zaal "Kunstmin" door onderwijzend personeel te Gouda ten behoeve van het Sanatorium voor Onderwijzers, (ca. eind 19e eeuw, vermoedelijk 1893 of 1899); gedrukt. -- 1 stuk

389. Brieven van de fa. Gebr. van Nieuwpoort, grind- en zandhandel te Gouda, aan de directie van het Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden inzake het gebruik van een steiger en een laadbrug i.v.m. beëindiging van werkzaamheden van de fa. Nieuwpoort in de gemeente Velsen, 1950 maart - april. -- 3 stukken

390. Krantenknipsel betreffende het openbreken van de dichtgevroren vaarroute Amsterdam - Gouda - Rotterdam in december 1938, februari 1939. -- 1 stuk

391. Schetsen van gebouwen / situaties in Gouda, getekend door twee Canadese architectuurstudenten uit Halifax, oktober 1986. -- 1 omslag
Fotokopieën uit het schetsboek.

392. Pamflet (almanak ?) van orangistische zijde over de gebeurtenissen in 1787, bevattende o.a.: - "Het geweldig aanranden en tegenhouden van ..... de Princesse van Orange, op ... reize van Nymegen naar haar lusthuis de Orange-zaal"; - "De inhuldiging van ... de Princesse van Orange en hoogstderzelver vorstelyke telgen"; - "Roemruchtige verdediging van de stad Utrecht door de heldhaftige gelegaliseerde vry-burgers"; (diverse hiaten); gedrukt.
Fotokopie. Ontbr. pp. 1-22, 27-36, 45-48. Niet in Knuttel (?); van de aanwezige drie prenten (niet gefotokopieerd) van M. Sallieth naar tekeningen van C. la Fargue (Muller nrs. 4834, 4840 en 4940) zijn foto's gemaakt (stamnrs. 6280-6282).
Origineel: N. Koppenaal, Goejanverwelle 16, Hkndrp

393. Uittreksel uit een akte, waarbij het dorpsbestuur van Zevenhuizen en zeer veel (mannelijke) inwoners verklaren dat de dorpssecretaris Glaude van Toll naar tevredenheid zijn ambt heeft vervuld en de ambachtsheer Diderick van Voorhout verzoeken hem niet te ontslaan, en tevens Willem van Schuyffeldt, procureur, machtigen hun belangen te behartigen, (12 augustus 1660). Met transcriptie van alle persoonsnamen, alsmede een index op de voornamen en een index op de achternamen van deze personen, vervaardigd door J. Heemskerk te Voorburg, 1987. -- 1 bandje
Origineel: archief Capelle a/d IJssel, inv.nr. 3081 (akte nr. 88)

394. Exemplaar (Kerstnummer) van het Dagblad van Gouda met reproducties van tekeningen van C.J.J. van den Bosch en een artikel over het Goudse bos door E.H., 1927. -- 1 stuk

395. Exemplaar van het Dagblad van Gouda met o.a. een bericht over het 10-jarig jubileum van het consultatiebureau van Het Groene Kruis, 16 febr. 1938. Met een exemplaar van de GC met het jaarverslag over 1933, 27 februari 1934. -- 2 stukken

396. Missieve van de commissie van het defensie-weezen te Woerden, aan haar ed.gr.mog. in dato 28 augustus 1787, behelzende een echt relaas van ' t gebeurde ter gelegenheid der reize van hare koninglyke hoogheid naar 's Hage op den 28 juny laatstleden
Verslag van de commissie van defensie te Woerden aan de staten van Holland; met een "Omstandig en echt relaas" van het voorgevallene bij de aanhouding en het verblijf te Goejanverwellesluis, door de bevelvoerende officieren o.l.v. P. (= C.J.) de Lange van Wijngaarden, 15 juli 1787. Gedrukt. -- 1 bandje
Zie ook Knuttel 21566.
Origineel: Archief van de commissie van Defensie te Woerden 1787, inv.nr. 183 (zie bibl. 506 A 47).

397. Kaashandel Mij. "Gouda" N.V. : een chronologisch overzicht over een eeuw kaashandel
Manuscript van een onuitgegeven geschiedenis van de Kaashandel Maatschappij "Gouda" N.V. door dr. J.L. van Eijk; getypt, 1991. -- 1 band
Fotokopie; bevat enkele afbeeldingen en veel uittreksels uit archiefstukken, e.d., alsmede gegevens over leden van de familie Van Eijk.

398. Inventaris van het archief van de Kaashandel Maatschappij "Gouda" N.V., 1870 - 1972 (1975); samengesteld door dr. J.L. van Eijk; getypt, 1991. -- 1 band
Fotokopie. De archiefbescheiden zijn in 1995 in bewaring gegeven aan SAHM.

399. De Goudse straatnamen : hun herkomst en geschiedenis
Manuscript van een serie van 26 artikelen in de Nieuwe Zuid-Hollander door G.J.J. Pot; getypt, 1950. -- 1 omslag
Het manuscript van nr. 27 (verschenen 3 jan. 1951) ontbreekt. Zie ook varia 6212 voor de ingeplakte artikelen.

400. Album met handtekeningen van (Goudse) koorleden ter herinnering aan de concertuitvoering (première?) van de opera "De tempeliers" te Gouda, opgedragen aan de in Gouda woonachtige componist Mart. Bouman, 10 juli 1896. -- 1 deel

401. Muziekstukken gecomponeerd door Martinus J. Bouman (geb. 29-10-1858, overl. Gouda 11-05-1901), 1898 - 1899 en z.d. Gedrukt. Met een krantenknipsel betreffende een uitvoering, 1938. -- 1 omslag
Bevat:
- Het meilief van Gulpen, z.d. - De Tempeliers : ... opera, z.d. --- Tekst van Jac. Philippi - Gouda's Heilzang, 1898. --- T.g.v. de inhuldiging van koningin Wilhelmina; klavieruittreksel en vereenvoudigd klavieruittreksel; met woorden door E. Coenders. - Tekst met muziek van een gedeelte uit Gouda's Heilzang, 1899. --- Fotokopie; het stuk bevat een foto van de componist.

402. Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging De ambachtsschool voor Gouda en omstreken; gedrukt, 1937 resp. 1936. -- 1 katerntje

403. Adresboek voor de gemeente Gouda voor het jaar 1909, gedrukt; met aantekeningen van de nieuwe huisnummers. -- 1 deeltje
In 1909 werd de oude wijkindeling vervangen door een huisnummering per straat. Zie ook de bibliotheek voor de gewone serie adresboekjes.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

404. Gouda
Manuscript van een onuitgegeven historisch overzichtsartikel door dr. M.A.C.M. van Hattum (toenmalige gemeentearchivaris), ca. 1943; getypt. -- 1 bandje
Fotokopie.

405. Programma's van wielerwedstrijden op de wielerbaan Gouda, met klad-aantekeningen betreffende resultaten, juni 1935, april 1936. Met toegangsbewijs, z.d. -- 2 katerns, 1 stuk
Fotokopieën.

406. Franse (liefdes)liedjes met muziekschrift, afgeschreven door Cornelia Fabritius, 8 februari (- augustus?) 1663. -- 1 deeltje

407. Overzicht van gebeurtenissen uit de Europese geschiedenis (periode 16e - 19e eeuw, in het bijzonder de z.g. Franse tijd), opgetekend in volgorde van de datum in het kalenderjaar (5 maart - 1 april, 9 juli - 10 september en 13 oktober - 31 december). Aangelegd ca. 1800, bijgehouden tot ca. 1823. -- 1 omslag
Onvolledig bewaard gebleven.

408. Aantekening betreffende de tijd waarin het schip "De Conrad", gebouwd op de Goudse werf Kromhout, bepaalde gedeelten op de route Batavia - Genua heeft afgelegd, z.d. (19e eeuw). -- 1 stuk

409. Vloeiblad met reclame van tabak- en sigarenfabriek "De Koophandel" (eigenaar D.G. van Vreumingen) te Gouda, ca. 1910. -- 1 stuk

410. Bewijs van inschrijving voor mej. M. Bruynel te Gouda als lid van de Geestelijke Bedevaart tot O.L.V. van Lourdes te Amsterdam, ca. 1920; gedrukt. -- 1 stuk

411. Bewijzen van inschrijving voor resp. Joh. Bruynel en Marg. Bruynel te Gouda als lid van het Apostolaat des Gebeds, bond van het H. Hart van Jezus, september 1944; gedrukt. -- 2 stukken

412. Discoers na den tijdt die loopt
Pamflet in de vorm van een samenspraak tussen "Degenerius" en "Patriota", waarin het afdanken van vreemde troepen wordt bepleit in plaats van Hollandse troepen (het voorstel van de Staten van Holland); gedrukt, 1647. -- 1 katerntje
Knuttel 5587; gedrukt bij Pieter Vermeyden te Gouda (met drukkersvignet)

413. Handtekening van J.A. Zoutman, kapitein ter zee, aan boord van het oorlogsschip "Phoenix" in het Nieuwediep, onder het slot van een brief aan de admiraliteit van Amsterdam, 1765 oktober 19. -- 1 stuk

414. Brief van J.A. Zoutman, kapitein ter zee, aan boord van de "Phoenix" in de Noordzee, aan de admiraliteit van Amsterdam, met bericht over de toestand van schip en bemanning, 1765 november 15. -- 1 stuk
(Afkomstig van N. Scheltema.)

415. Fragment van een brief van J.H. van Kinsbergen, kapitein ter zee, aan boord van de "Admiraal-Generaal" voor Pampus, aan de admiraliteit van Amsterdam, met (o.a.) het verzoek om enige sterke drank "tot praeservatie voor de gesonheid van het volk" te mogen (uitdelen?), 1780 oktober 17. -- 1 stuk
Afgeknipt i.v.m. handtekening van Van Kinsbergen aan de achterzijde.

416. Gedicht door P.Z. met oproep om eendrachtig zich tegen Engeland te verweren; 1781 april 10; gedrukt. -- 1 stuk
Krantenknipsel uit ... (?)

417. Titelbladen van een seininstructie ten behoeve van een convooi naar de Oostzee onder commando van schout-bij-nacht J.A. Zoutman, aan boord van de "Admiraal de Ruyter" op de rede van Texel, 1781 juli 7. -- 2 stukken
Beide exemplaren (elk met iets afwijkende tekst) ondertekend door Zoutman.

418. Aantekening (van M.A.G. Vorstman ?) over het bezoek van J.A. Zoutman aan Gouda, kort na de slag bij de Doggersbank en over de eerbewijzen na deze slag verleend, 19e eeuw. -- 1 stuk

419. Gedicht (van ...?) "op het gedreygde Amsterdam" en de strijd tegen de Engelsen, 1781. -- 1 stuk

420. Catalogi (lijsten van verkrijgbare artikelen) van fa. J. Breebaart Lz., winkelier in delicatessen / banketbakker aan de Markt A 52 (= Markt 5) te Gouda, 1900 en 1901. -- 2 katerntjes

421. Aantekeningen van de commissie tot huisbezoek van de Nederlandsche Protestantenbond, afd. Gouda, 29 mei en 22 oktober 1891. -- 1 katerntje

422. Gouda kwartet
Kwartetspel met afbeeldingen van (details van) Goudse monumenten en andere topografische foto's, uitgegeven door de Oudheidkundige Kring "Die Goude", april 1984; gedrukt. -- 1 pakje

423. Menu van een lunch aan boord van het m.s. "Oranje", met op de voorzijde een kleurenfoto van het stadhuis te Gouda, 1963 juli 23; gedrukt. -- 1 stuk

424. d'Erven Stichters comptoir almanach op 't jaar ... 1790 ...
Almanak met o.a. een kroniek van gebeurtenissen sinds 1711 (met vooral aandacht voor gegevens betreffende vorstenhuizen in Europa) en gegraveerde (deels ingekleurde) prentjes bij de maanden; gedrukt; met aantekeningen betreffende de inkomsten en uitgaven inzake het begraven in en bij de St.-Janskerk over de periode december 1789 - december 1790. -- 1 deeltje
De maand december 1790 ontbreekt gedeeltelijk.

425. Kwitantie van fa. Gebrs. Nagtegaal, fabriek van vuurvaste produkten te Gouda, voor de gemeentelijke gasfabriek te Barneveld wegens betaalde goederen, 30 mei 1918. -- 1 stuk

426. Statuten van de vereniging De commissie voor de restauratie der Sint-Janskerk te Gouda, 2 februari 1903 resp. 8 juni 1929; gedrukt. -- 2 katerntjes

427. Liedjes uit de T.O.P.-tijd
Liederenbundel, uitgegeven ter gelegenheid van de 4e reunie van de voormalige voetbalclub TOP (1908-1918), 1954; gedrukt. Met een lied ter herinnering aan de 3e reunie, z.d., gedrukt, een krantenknipsel over het T.O.P.-fluitje, 1983. -- 1 katern, 2 stukken
Bevat:
Afdruk van enkele archiefstukken, 1911, 1916.

428. Propagandabiljet van de PvdA, afd. Gouda, ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen en gericht tegen de lijst-Sanders, (1946); gedrukt. -- 1 stuk

429. Menu van een diner ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Rijks H.B.S. te Gouda, 1955 november 5, met op de achterzijde een foto van een schoolgebouw; gedrukt. -- 1 stuk

430. Nieuwerkerk aan den Yssel houdt het dorp open
Sticker, gebruikt bij een spontane aktie van winkeliers, ca. 1980. -- 1 stuk
De gemeenteraad stelde inmiddels eenrichtingsverkeer in.

431. Programma van de missieweek (Algemeene Missie-actie Dekenaat Gouda) te Gouda, 2 - 6 september 1934; gedrukt. -- 1 katern
Bevat portretten van missionarissen uit Gouda e.o.

432. Programma van het 12½-jarig priesterfeest van pater M. van der Schoot OFM, praeses van de St.Josephsgezellenvereniging Gouda I, 2 oktober 1932; gedrukt. -- 1 katerntje
Bevat een portret.

433. Programma van het feest t.g.v. het 25-jarig jubileum van de R.K. Harmonie "St.Caecilia" (onderafdeling van de St.Josephsgezellenvereniging Gouda I) en voor concerten verzorgd door deze harmonie, 18 juni 1933 resp. 1934 - 1936; gedrukt en gestencild. -- 1 omslag
Het jubileumprogramma bevat foto's.

434. Programma van het carnavalsfeest in zaal Concordia, 1934; gedrukt. -- 1 katern

435. Programma van een feestavond ter gelegenheid van de aansluiting van de St.Josefsgezellenvereniging Waddinxveen aan het centraal verband, 1934 januari 16; gedrukt. -- 1 stuk

436. Programma's van (toneel-)uitvoeringen door de R.K. toneelvereniging TAVENU, 1934, 1937, 1946 en z.d.; gedrukt. -- 4 stukken

437. Programma's voor uitvoeringen van de toneelvereniging Nut en Genoegen (onderafdeling van de St.Josephsgezellenvereniging Gouda I), 1933 - 1939; gedrukt. -- 1 omslag

438. Programma's voor uitvoeringen in zaal Concordia ten behoeve van de Katholieke Kinderuitzending, 1931, 1932 en z.d.; gedrukt. -- 3 stukken

439. Programma van aktiviteiten voor januari 1934 van de K.J.M.V./Gonzaga-vereniging Gouda, (januari 1934); gedrukt. -- 1 stuk

440. Het Graalprogram
Tekst van een lied ter gelegenheid van de propagandatocht van "De Graal" te Gouda, 1931 mei 17; gedrukt. -- 1 stuk

441. Programma van een propaganda-feestavond van de r.k. E.H.B.O.-Gouda "St.Joannes de Deo" (onderafdeling van het Wit-Gele Kruis), 25 september 1938; gedrukt. -- 1 stuk

442. Programma van een toneeluitvoering door het patronaat St.Aloysius, 10 oktober 1929; gedrukt. -- 1 stuk

443. Programma's van uitvoeringen ten behoeve van het R.K. Crisiscomité, 1932, 1933 en z.d.; gedrukt. -- 3 stukken

444. Programma van het kerstfeest van de R.K. Bond van Groote Gezinnen, afd. Gouda, 1933 december 24; gedrukt. -- 1 stuk

445. Programma en toegangsbewijs voor een gymnastiekuitvoering door de gymnastiekvereniging S.M.L. (I) te Gouda, 1937 januari 31; gedrukt. -- 2 stukken

446. Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de St.Josephsgezellenvereniging Gouda I resp. voor de feestavond van het district Gouda, mei 1935 en 27 oktober 1936; gedrukt. -- 1 katern en 1 stuk

447. Toegangsbewijs voor de jongerenbijeenkomst van de RKSP, afd. Gouda, 1934 april 30; gedrukt. -- 1 stuk

448. Programma van een muziekavond van het R.K. ensemble "Amicitia", z.d. (ca. 1935); gedrukt. -- 1 stuk

449. Programma van een toneeluitvoering door het Gouds toneelgezelschap "Tot Ons Genoegen", (1946); gedrukt. -- 1 stuk

450. Programma met toegangsbewijs voor een KRO-avond in zaal "Concordia" te Gouda, 26 april 1936; gedrukt. -- 2 stukken

451. Programma van een jubileumavond van het R.K. Goudsch Tooneel ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum, 1933 oktober 29; gedrukt. -- 1 stuk

452. Programma van een wedstrijdavond en uitnodiging (voor dezelfde avond?) van de schermvereniging "Juliana", z.d. (ca. 1946 ?); gedrukt. -- 2 stukken

453. Gedicht (door W.v.Z.) ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Johan Daniel de Rock en Ida Nela van Zutphen (wonende aan de Turfmarkt, resp. geb. Oudewater 1839 en Gouda 1839), 1887 december 3; gedrukt. -- 1 stuk

454. Adresboek voor de gemeente Gouda voor het jaar 1909, gedrukt; met aantekening van (belastbare inkomens waarvoor hoofdbewoners in de inkomstenbelasting zijn aangeslagen?). -- 1 deeltje

455. Adresboek voor de gemeente Gouda 1906/1907, gedrukt; met aantekening van (belastbare inkomens waarvoor hoofdbewoners zijn aangeslagen over beide jaren ?). -- 1 deeltje

456. Programma van de bezoeken van koningin Juliana aan Gouda (t.g.v. de heropening van het gerestaureerde stadhuis) en aan Oudewater, Haastrecht en Moordrecht, 18 juli 1952; gedrukt. -- 2 katerns

457. Reglement voor de vrouwengevangenis te Gouda, vastgesteld door de commissie van administratie over deze gevangenis, 17 april 1847; gedrukt. -- 1 bandje
Doorschoten exemplaar, zonder nadere aantekeningen maar met achterin een bijgeschreven inhoudsopgave.

458. Reglement voor de sociëteit De Réunie, 25 december 1842; gedrukt. -- 1 katerntje

459. vacant

460. D'Erv. Stichters Comptoir Almanach ... 1768 ...
Almanak (Amsterdam 1767); bijgebonden: "Wachtalmanach voor de IV compagniën schutteren der stad Gouda ... voor den jaare 1768"; gedrukt. -- 1 deeltje
Bevat aantekeningen betreffende geboorte e.d. van de Goudse familie Quakernaak (fragmentarisch) en enkele aantekeningen betreffende leveranties van pijpen en aardewerk, ca. 1783 - 1791.

461. Register bevattende aantekeningen betreffende de organisatie van en het protocol bij formele plechtigheden zoals het opmaken van voordrachten voor bestuursfunkties, het installeren van funktionarissen, e.d., vermoedelijk opgemaakt door een president-burgemeester van Gouda, (ca. 1760). -- 1 deeltje

462. Registertje bevattende familie-aantekeningen van de families Diert en Vroesen, 1524 - 1572, en enkele aantekeningen over de prijs van levensmiddelen en goederen, 1546 en 1589. -- 1 bandje
Gebonden in een stuk perkament, bevattende een concept-akte van schuldbekentenis (hypotheek) van Adriaen Willemsz. Vaender ten gunste van Jan Claesz Diert ter zake van het huis van Vaender aan de Regenboog (later verenigd met Markt 34 = nu hotel De Zalm) (O = Maritgen Vrerick Paeuwen weduwe), 1541.

463. Bekendmaking van variété-voorstellingen door het "Internationaal- en specialiteiten-gezelschap" in café "Harmonie" aan de Markt te Gouda tijdens de kermis, 1889 juli; gedrukt. -- 1 stuk

464. Reglement op het marktveer (de veerdienst) van Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a. op Amsterdam, 1828; gedrukt. -- 1 katern

465. Reglement op het bestuur der gecombineerde polder aan de oostzijde van de rivier de Gouwe, onder Middelburg, Boskoop, Randenburg en Zuidwijk
1808; gedrukt. -- 1 katern
Gedrukt bij Wouter Verblaauw, stadsdrukker te Gouda.

466. Menu voor de deelnemers aan de (excursie?, ledenvergadering?) van de Algemene Nederlandsche Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, gehouden te Gouda, 16 juni 1931; gedrukt (met afbeeldingen). -- 1 stuk

467. Formulier voor de aanmelding als lid van de Vereniging tot bestrijding der tuberculose te Gouda, 1934; gedrukt. -- 1 stuk
TBC gezondheidszorg

468. Menu, versierd met de wapens van Gouda, Oudewater en Schoonhoven, voor een diner ter gelegenheid van (een gezamenlijke vergadering van kerkvoogdijen ?), 29 augustus 1926. -- 1 stuk

469. Krantenknipsels betreffende dr. H. van Burkom en mevr. A. Vroman-Vromen, oud-leraren van de Rijks HBS, 1960 en z.d. (ca. 1965). -- 2 stukken

470. Programma van de feesten ter herdenking van het 60-jarig bestaan van de Rijks HBS, 1925; gedrukt. -- 1 katern

471. Statuten en huishoudelijk reglement van de Goudsche watersportvereeniging Elfhoeven, (ca. 1937), (ca. 1970); gedrukt. -- 2 katerntjes
Aan het reglement van ca. 1970 zijn tevens toegevoegd: reglement van orde voor gebouwen en terreinen en reglement van de jachthaven.

472. Wedstrijdprogramma's van de Goudse watersportvereniging Elfhoeven voor de seizoenen 1937 en 1938; gestencild. -- 2 katerns

473. Statuten en huishoudelijke reglementen van de roei- en zeilvereniging Gouda, 1911, 1920, 1934, 1947, 1958, 1959; gedrukt, gestencild. Met "Een terugblik" bij het 40-jarig bestaan, 1951, en "Logboek", historisch overzicht 1911 - 1971; gedrukt. -- 5 katerns, 2 deeltjes, 1 stuk

474. Verzoekschrift van een aantal inwoners van Gouda met hun gezinnen aan de koning om erkenning als Christelijk Afgescheiden gemeente met als kerkgebouw het pand Hoefsteeg C 20, 21 en 22; met verklaring van geen bezwaar van b. en w. van Gouda. (exhib. 6 augustus ) 1841 / 23 juli 1841. Foto's. -- 2 stukken
Origineel: archief ministerie van Hervormde eredienst

475. Verzoekschrift van een aantal inwoners van Gouda en omliggende gemeenten aan de koning om erkenning als Christelijk Afgescheiden gemeente te Gouda, juni 1863. Met verklaring van geen bezwaar van de burgemeester van Gouda, 23 juni 1863. -- 2 stukken
Foto's. Betreft de samenvoeging van de Gereformeerde gemeente onder "t Kruis (1849) en de (restanten van de) Christelijk Afgescheiden gemeente.
Origineel: archief ministerie van Hervormde eredienst

476. Weg met de Duitse herbewapening / Eisenhower verdwijn
Strooibiljet door communisten in (o.a.) Gouda verspreid, 11 januari 1951. -- 1 stuk

477. Lofdicht op Hugo de Groot door P.B.S., 18e eeuw. -- 1 stuk
In het Latijn. Aangetroffen in: Casper Brandt en Adriaan van Cattenburg, Historie van het leven des heeren Huig de Groot; 2e dr. Dordrecht enz., 1732 (Libr. 56 = plaatsnr. 557 F 4).

478. Brief van Hendrik van Wijn (oud pensionaris van Gouda), rijksarchivaris, aan jhr. H.J. Caan (?) te ('s-Gravenhage ?), waarin hij bedankt voor de toezending van de afbeelding van een bij Voorschoten ontdekte zuil, en een exemplaar van een eventuele publikatie over dit onderwerp toezegt, april 1826. -- 1 stuk

479. Genealogische aantekening over het gezin van Lieve Groenendal en Petronella A.H. de Groot, opgemaakt ca. 1867, aangevuld ca. 1870. -- 1 stuk

480. Ansichtkaarten geschreven vanuit Napels resp. Suez door een zekere M. aan mej. M. Kortenoever te Gouda, met mededelingen over zijn/haar reis naar (Nederlands-Indië), februari 1906. -- 2 stukken
De eerste kaart vertoont de voorgevel van de Santa Maria di Carignano te Genua, de tweede kaart de Rue de Lesseps te Port Saïd.

481. Paspoort voor Gerardus Bouters, geboren 25-11-1848 te Gouda, 4 september 1922. -- 1 katerntje

482. Verklaringen van artsen te Gouda dat personen zijn ingeënt tegen kinderpokken, 1878 - 1889. -- 5 stukken
Z.g. pokkenbriefjes.
Bevat:
Betreft: - Neeltje de Moor, 1878. - Margaretha Arina (de) Moor, 1881. - Catharina Magdalena Hoogendoorn, geboren 12 januari 1879, 1882. - Johanna Catharina Bouters, geboren 12 april 1826, 1889. - Cornelia van der Pool (of: van der Tool?), 1889.

483. Kaasmerken "Princeps" van de N.V. Kaashandel v/h W. den Boer te Gouda, ca. 1960. -- 2 stukken

484. Gouda, Uw luister kent geen grenzen
Anoniem lofdicht op Gouda, (ca. 1930 ?); gedrukt. -- 1 stuk

485. Krantenknipsel uit (de Goudsche Courant?) bevattende een spotdicht door J. v. O. op A. de Hertog, winkelier te Gouda, die een gedicht schreef ter gelegenheid van het kroningsfeest van koningin Wilhelmina, (juli 1898). -- 1 stuk

486. Verslag van een reis, gemaakt door D.F. van A., C.M. van A. en hun (te 's-Gravenhage wonende) zuster H.E. van A., via Parijs en Dijon naar Genève en Clarens, 1858 juli 15 - 23. -- 1 katern
Bevat twee gekleurde prentjes van Dijon; gedeelte na blz. 32 ontbreekt.

487. Album met namen van collega's aangeboden aan J.D. Emeis te Gouda ter gelegenheid van zijn 60-jarig jubileum als onderwijzer door de leden van de Vereeniging van onderwijzers in het arrondissement Gouda, 26 september 1900. -- 1 bandje

488-493. Archiefbescheiden betreffende de kruidenierswinkel van mevr. wed. B. van Mourik-den Butter aan de Prins Hendrikstraat 86 te Gouda, 1917, 1941 - 1948. -- 4 delen en 2 stukken
Deze winkel werd in 1917 door haar man begonnen.

494. Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Rijks HBS te Gouda als school met 5-jarige cursus, 1906; gedrukt. -- 1 katerntje

495. Album met gedichtjes (spotdichten) en tekeningen gemaakt door leerlingen ter gelegenheid van het vertrek (om gezondheidsredenen) van J.F. Kramer als leraar Duits en Engels aan de Rijks HBS te Gouda, (1914). -- 1 katerntje
Afkomstig van J.A.F.S. van Alphen te Wilrijk (vgl. Ned.Patriciaat 44 (1958), blz. 19-47)

496-498. Ex-librissen van resp. door (oud-)Gouwenaars, ca. 1930 - 1980. -- 3 omslagen

499. Overzicht van de voorlopige verbindingen per openbaar vervoer tussen Gouda en omringende (en verder weg gelegen) gemeenten; met een toegangsbewijs voor de boot "Herleving" van G. Ouweneel, waarmee van mei t/m augustus 1945 een tijdelijke passagiersdienst werd onderhouden (naast de bestaande beurtvaartdienst) op (Amsterdam en) de Zaanstreek. (Mei) - augustus 1945. -- 2 stukken

500. Gebed om den Goddelyken bystand en zegen te verwerven ...
Gebed om uitkomst uit de gevaarlijke toestand waarin de Republiek zich bevindt, ca. 1747; gedrukt. -- 1 katerntje
Gedrukt bij Pieter van Schobel (poorter 1742, overl. 1757); niet in Knuttel (?)

501. Extract des articles resolus au Synode ... a Ter Goude ...
Uittreksel uit de besluiten van de provinciale Waalse synode, gehouden te Gouda op 23, 24 en 25 april 1659 betreffende de afzetting van ds. Alexander Morus wegens o.a. leugens en goddeloosheid; gedrukt. Met het vonnis van het college van de gereformeerde kerken van Ile de France betreffende Alexander Morus, 10 augustus 1662; met een nawoord aan de lezer; gedrukt, 1662. -- 1 katerntje
Knuttel 8671 (1662); Morus werd na zijn afzetting hervormd predikant te Parijs; 1659 niet in Knuttel

502. Ordonnantie of reglement voor die van Ouderkerk op d'Yssel
Reglement voor het ambacht Ouderkerk a/d IJssel, 1791; gedrukt. -- 1 katern
Bij Wouter Verblaauw te Gouda.

503. Reglement
Statuten voor de kiesvereniging Kerkelijk Beheer te Gouda, 1875; gedrukt. -- 1 katerntje

504. Reglement op het beheer van en het toezicht op de kerkelijke goederen en fondsen der hervormde gemeente te Gouda
Gedrukt, 1871. -- 1 katerntje

505. Concept-reglement voor kerkmeesteren van de groote Gereformeerde kerk te Gouda
Gedrukt, 1889. -- 1 katerntje

506. Krantenknipsel uit de Boekzaal der geleerde wereld, met bericht over de ingebruikneming van de gerestaureerde Lutherse kerk, oktober 1838. -- 1 stuk
Fotokopie.

507. Kohier van de tiende penning van (1556), inclusief de opbrengst van de landsheerlijke pachten te Gouda over 1557 en met aftrek van de terugbetalingen aan de arme godshuizen, opgemaakt 1559. Bevat voorts staten van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de "arme godshuizen", te weten: Heilige Geestmeesters, St.-Catharina-gasthuis, St.-Janskerk, Zeven Getijden, Arme Fraterhuis, Oudemannenhuis en St.-Elisabeth- gasthuis, over 1557 (of evt. andere jaren?). -- 1 bandje
Fotokopie. Zie ook varia 6602.
Origineel: Archief van de Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 944; zie ook O.A. Gouda, inv.nrs. 1939-1941

508. Omslag voor het opbergen van z.g. dagafschriften (rekening-courant-uittreksels) van bankiers- en verzekeringsbedrijf T. Goedewaagen & Zonen te Gouda, z.d. (ca. 1940); gedrukt. -- 1 stuk

509. Stembriefje voor de benoeming van een lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Gouda in de plaats van het overleden lid D.D. Lulius van Goor, 1882; gedrukt. -- 1 stuk
Ongebruikt.

510. Patiëntenregistratieformulier voor opname of status in het Diaconessenhuis De Wijk te Gouda, (ca. 1940); gedrukt. -- 1 stuk
Ongebruikt.

511. Brief van ... Duymaer van Twist (lid van de Tweede Kamer?) te Gouda aan de secretaris van de Zuiderzeeraad met mededeling dat hij een herbenoeming als lid van die raad aanvaardt, oktober 1945. -- 1 stuk
Als vernietigbaar afgevoerd uit het archief van de Zuiderzeeraad.

512. Kohier van de tiende penning van 1542 (1543?), resp. voor het oostelijk en het westelijk deel van de stad Gouda, opgemaakt in (ca. 1543) en 1545; bevat tevens een opgave van de opbrengst van de z.g. Wassenaarstol te Gouwsluis over 1542/1543. -- 1 bandje
Fotokopie.
Origineel: Archief van de Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 209

513. Programma's van de Volksuniversiteit Rotterdam, afdeling Gouda, voor de cursusjaren 1927/1928 en 1945/1946; gedrukt. -- 1 katerntje, 1 stuk

514. Recepten, z.d. (ca. 1880). -- 1 katerntje en 1 stuk

515. Reclamebiljetje van de N.V. De Goudsche Melkinrichting voor natuurboter, met een recept voor een saus, z.d. (ca. 1930); gedrukt. -- 1 stuk

516. Bewijs van deelneming aan de (schenking van de) statenbijbel voor de koning (= Willem III ?), z.j. -- 1 stuk

517. Namen en wapenen der edele achtbare heeren raaden en vroedschappen der stad Gouda zedert den jaare 1618 tot nu toe vervolgt
Register met handgetekende en ingekleurde wapens van de leden van de vroedschap, aangelegd in de 18e eeuw, bijgehouden tot (1755). -- 1 deeltje
Bevat 46 genummerde bladzijden met 230 merendeels gekleurde wapens; achterin een index op de achternamen.

518. Naamen en wapenen der edele achtbaare heeren raaden en vroedschappen der stad Gouda; zedert den jaare 1618 tot deese tyd vervolgd
Register met handgetekende en ingekleurde wapens van de leden van de vroedschap, aangelegd in de 18e eeuw, bijgehouden tot (1746). -- 1 deeltje
Achterin een index op de achternamen; bevat 43 genummerde bladzijden met ruim 200 wapens.

519. Wapens van de heeren raden in de vroedschap der stad Gouda sedert 1618 tot 1795, verzameld door Jacob van Dijk in 1825
Register met handgetekende en ingekleurde wapens van de leden van de vroedschap, aangelegd in 1825. -- 1 deel
Bevat: - fol. 1 - 24 = 284 wapens; - fol. 26 - 33 = index op achternamen en een aantekening inzake de index; - fol. 34 - 36 = aantekeningen; - tussen fol. 36 en 37 is een uitslaand blad ingeplakt, waarop 28 getekende (ongekleurde) wapens van de vroedschapsleden uit 1747, getekend door J. v. Oije; - fol 37 - 56 = aanvullingen en correcties, opgemaakt door burgemeester dr. K.F.O. James, 1942-1943 (gedeeltelijk met tekeningen); - voorin (ingeplakt) een prospectus voor de uitgave van een wapenboek (op basis van dit handschrift), 1828.

520. Aantekening over de curiositeit van het vonnis van Pieter Claessen, daterende van vóór het oudst bewaarde register van vonnissen in strafzaken (van de Goudse schepenbank), (ca. 1700). -- 1 stuk
Betreft het vermelde in varia nr. 1, fol. 25 r.

521. Mijne gedagten over den E(e)d
Gedichtje over de wederzijdse verplichtingen van stadhouder en burgers, maart 1788. -- 1 stuk

522. Kwitantie van Christiaan Soest voor (?) wegens geleverde (munitie ??) en wapens, 5 augustus 1787. -- 1 stuk

523. Notificatie
Verslag (door ?) van de gebeurtenissen te Gouda, met enkele in de tekst ingevoegde afschriften van overheidsdocumenten, 27 december 1787 - december 1789 en april 1792 - 20 september 1794. -- 1 deeltje
Vooral de eerste maanden zijn uitvoerig beschreven.

524. Aantekeningen betreffende de maatregelen tegen de patriotse burgers die de jaarlijkse contributie voor de schutterij weigeren te betalen, (doorgehaald); met aantekeningen betreffende een strafvoltrekking te Ouderkerk a/d Amstel en de viering van het huwelijk van prinses Frederica Louise Wilhelmina met hertog Karel van Brunswijk-Wolfenbuttel door de leden van de (Oranje-)sociëteit, 1789 resp. 1790. -- 1 stuk

525. Brief van de Commissie van toezicht op de stedelijke musea met dankbetuiging aan Pieter van der Klis wegens de schenking van een 18e-eeuwse mahoniehouten (gedeeltelijk benen) tol om touw te spinnen, 23 juni 1944. -- 1 stuk

526. Programma van het bezoek van koningin Juliana aan Gouda op 18 juni 1964; gestencild, met enkele wijzigingen. -- 1 katern

527. Verordening op het gebruik van de slangbrandspuiten te Haastrecht, 23 augustus 1709; gedrukt. -- 1 katern

528. Aantekening betreffende de gevel van de bakkerij van het weeshuis (aan de Spieringstraat) te Gouda, die in 1878 werd afgebroken, ca. 1880. -- 1 stuk

529. Aantekening betreffende bestelloon dat boven het rijksporto geheven kan worden door een bestelhuis (ontleend aan een publikatie van 13 november 1852 ?), z.d. -- 1 stuk

530. Aantekening over de (slechte) prijzen van granen en de slechte opbrengst van landerijen in (het tweede kwart van?) de 18e eeuw, ca. 1750. -- 1 stuk
Er is sprake van landerijen aan de Kweek en in de Hoevensche beemden (betreft verm. Noord-Brabant).

531. Beschrijving van de methode om van een willekeurige datum de weekdag te bepalen, ca. 2e helft 18e eeuw. -- 1 stuk

532. Lijsten met predikbeurten in de (vnl. protestantse) kerken in Gouda, 1772, 1796, 1852, 1874, 1882, 1883, 1894; gedrukt. -- 1 omslag
De lijsten vanaf 1874 bevatten ook een overzicht van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensaangiften voor de burgerlijke stand van de voorafgaande dagen.

533. Statuten en huishoudelijk reglement van de Goudsche Winkeliersvereeniging; met reglement van het "Bureau invordering" (nl. van vorderingen op dubieuze debiteuren van de leden), ca. 1902; gedrukt. -- 1 katern

534. Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging Jan Schenkfonds, 1929, 1930; gestencild en gedrukt. -- 2 katerns
Dit steunfonds was een dochterinstelling van de Goudsche Winkeliersvereeniging (GWV).

535. Reclamefolders voor Delfts blauw aardewerkprodukten en Regina serviezen van de Kunstaardewerkfabriek Regina te Gouda, ca. 1952 en 1957. -- 2 stukken
De eerste folder in vier talen; op de voorzijde een foto van plateelschilder S.A. Boers aan het werk. De tweede folder met prijslijst.

536. vacant -- 1 stuk

537. Statuten en huishoudelijk reglement van de pluimvee- en konijnenhoudersvereniging Gouda en omstreken, 1923; gestencild. -- 1 katerntje

538. Staat met tarieven voor het personenvervoer van de stoombootrederij De IJssel te Gouda, 1911; gedrukt. Met omslag van de winterdienstregeling Gouda - Rotterdam 1909/1910. -- 2 stukken

539. Gids voor het congres van de Federatieve Bond van Winkeliersvereenigingen in het koloniale warenvak FEBOWIKO-Sperwerverbond, te houden in sociëteit Ons Genoegen te Gouda, 1932; gedrukt. -- 1 katern

540. Programma van de tentoonstelling en demonstraties van de Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Gouda, in de sociëteit Ons Genoegen, 1926; gedrukt. -- 1 katern

541. Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de afd. Gouda e.o. van de Ned. Ver. van Electrotechnische Werkgevers; gestencild. 1961. -- 1 katerntje

542-543. Programma's van toneel-, cabaret- en dans/variété-uitvoeringen in de schouwburg (resp. Kunstmin); gedrukt. 1946 - 1967. -- 2 pakken

544. Programma's van concerten gehouden in de schouwburg van sociëteit Ons Genoegen, 1945 - 1951, 1958, 1962/63; gedrukt. Met enkele bijlagen. -- 1 omslag

545. Programma's van film-, opera- en concertavonden gehouden in diverse andere lokaliteiten dan de schouwburg te Gouda, 1930, 1945 - 1951, 1954, 1958; gedrukt. -- 1 omslag
Betreft o.a. concerten in de St.-Janskerk.

546. Brief van de commandant van het Nijmeegse Vrijwilligerscorps aan A.A. Meijer, gepensioneerd kapitein van het Indische leger te Gouda, met adviezen in verband met de oprichting van een vrijwilligerscorps in Gouda, 1901. Met bijlagen. -- 4 stukken

547. Reglement van de Hervormde vereniging "Oranje en Nederland" te Gouda, 1879; gedrukt. -- 1 katern
Deze vereniging had ten doel de bevordering van het protestantisme, en de liefde voor het Oranjehuis, maar fungeerde tevens als verzekering t.b.v. een uitkering bij ziekte en overlijden.

548. Programma van de inhuldigingsfeesten te Gouda ter gelegenheid van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina, 1898. Met tekst en muziek van "Gouda's heilzang" en een programma van het orgelconcert in de St.-Janskerk. Met tekst en muziek van het "algemeen koor" uit "Gouda's heilzang" in de vorm van een prentbriefkaart, uitgegeven voor Arn. Latour te Arnhem en N.J. Boon te Amsterdam. Gedrukt. -- 2 katerns, 2 stukken

549. Tekst van drie feestliederen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van burgemeester mr. A.A. van Bergen IJzendoorn, 1889; gedrukt. -- 1 stuk

550. Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koninging Wilhelmina en de troonswisseling van koningin Wilhelmina en koningin Juliana, 1948. -- 1 katern

551. Tentoonstelling van Goudsche-oudheden ... 1872, bij gelegenheid van het 600 jarig jubilé der stad
Catalogus van de tentoonstelling van "oudheden", juli 1872; gedrukt. -- 1 bandje, 2 katerns
Drukkerij: G.B. van Goor Zonen. In het gebonden exemplaar is aan de binnenzijde van het achterplat een "Beschrijving der geschilderde glazen" geplakt.

552. Bidprentje voor de nagedachtenis van de zusters omgekomen bij het bombardement op het St.Jozef Paviljoen op 26 november 1944. -- 1 stuk

553. Memorabilia quedam ex ipsa antiquitate collecta variaque autorum lectione observata
Aantekeningen van mr. Johannes Jacobsz Rosendael, burgemeester van Gouda, betreffende o.a. Latijnse auteurs, Romeinse en Italiaanse geschiedenis, staatsinrichting en cultuur, kerkgeschiedenis, Romeins recht, enz., aangelegd 18 november 1568. -- 1 deel
In het Latijn. Achterin een trefwoordenindex. R. overleed op 21 juni 1583.

554. Gemeente Boskoop
Kaart- en kwartetspel met afbeeldingen betreffende Boskoop, uitgegeven door F. Dekker te Boskoop ter gelegenheid van de 4e Nederlandse Speelkaartenbeurs, 1987. -- 1 pakje

555-568. Bidprentjes, (1796), 1916, 1941 - .... -- 14 omslagen
Slechts op enkele letters zijn bidprentjes aanwezig. De omslagen zijn aangelegd om evt. toekomstige aanwinsten te kunnen plaatsen.

569. Boeken waar je wat aan hebt!
Halfjaarlijkse periodiek met boekrecensies, onder redactie van o.a. dr. H.P. Schim van der Loeff, remonstrants predikant te Boskoop, verspreid onder de afdelingen van de Nederlandsche Protestantenbond, 1910, 1914. -- 2 katerntjes
Het redactie- en administratie-adres was te Boskoop.

570. Zenith - de geschiedenis van een oude Hollandse onderneming
Vouwblaadje met kort overzicht van de geschiedenis van Plateelbakkerij en Pijpenfabrieken "Zenith" (firma P.J. van der Want Azn.) sinds 1749; gedrukt, (ca. 1970). -- 1 stuk

571. Reclamemateriaal van Plateelbakkerij en Pijpenfabrieken "Zenith" (firma P.J. van der Want Azn.) betreffende pijpen, (ca. 1970); gedrukt. -- 5 stukken

572. Inkwartieringsbiljet voor een (Franse) soldaat bij Claes van Noppe aan de Gouwe, 23 september (1800). -- 1 stuk

573. Catalogus van cd's verkrijgbaar bij CD Mail Club te Gouda, 1989. -- 1 katern
Bewaard als curiosum.

574. Gouda
Folders van de VVV Gouda en de VVV Zuid-Holland, ca. 1927 - 1996. Met inlegvellen met beschrijving van de bezienswaardigheden en een evenementenkalender. Gedrukt. -- 1 omslag
Gedeeltelijk in het Frans, Duits en Engels.

575. Cultureel Gouda. Supplement kunst-kalender
Lijst van evenementen in de periode januari - mei 1949, opgemaakt door de Culturele Commissie; gedrukt. -- 1 katerntje

576. Formulier voor de registratie (afgifte van een loonboekje) van z.g. huisarbeiders krachtens de Huisarbeidswet 1933, ca. 1949; gedrukt. -- 1 stuk

577. De klokken van Corneville, Opera comique ... van Robert Planquette
Exemplaar met potloodaantekeningen betreffende de rolverdeling door leden van de Dames Zangvereeniging "Arnold Spoel", z.d. (ca. 1905); gedrukt. -- 1 katerntje

578. Schoolschriften van H.H. Kortenoever, bevattende aantekeningen betreffende handwerken, Nederlandse letterkunde en biologie, (ca. 1910). Met een los handwerkpatroon. -- 1 stuk, 3 katerns

579. Getuigschrift "tot aanmoediging", afgegeven door de commissie van toezicht op het lager onderwijs aan Anna Petronella Kortenoever, leerling van de 1e openbare burgerschool voor meisjes, 26 juli 1883. -- 1 katerntje
Ingeplakt in: Wat Christje voor talent had / door Jacoba (A.J.M.), Schiedam, Roelants, z.j.

580. Programma's van toneeluitvoeringen door de Dilettantenclub in zaal Kunstmin, 1882 - 1884; gedrukt. -- 3 stukken
Gedeeltelijk met aantekeningen over de rolbezetting. Het programma uit 1884 bevat op de achterkant een brief van A. Brunting aan een onbekende over de inhoud van het op te voeren toneelstuk.

581. Menu van een diner in hotel De Zalm t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Grootendorst - van Zutphen, mei 1926; gedrukt; met foto van het echtpaar en dochter en met handtekeningen van de gasten. -- 1 stuk

582. Programma van feestelijkheden ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Van Reedt Dortland - van Veen te Gouda, 1903 mei; gedrukt. -- 1 stuk

583. Gelegenheidsgedichten voor bruiloften, deels met zinspelingen op zwangerschap, ca. 1900; gedrukt. -- 1 omslag
Een exemplaar gedrukt bij H. Goorissen, Markt, Gouda.

584. Komisch lofdicht op pijpenfabrikant ... Goedewaagen te Gouda, in de vorm van potloodwijzigingen op een gedrukt lofdicht op sigarenfabrikant Jac. François te Utrecht, ca. 1900. Met een exemplaar van het originele gedicht. -- 2 stukken

585. Verklarende tekst bij een zinnebeeldige prent "Geboorte en huwelyks-tafreel"; gedrukt; met aantekening waarbij C. Meyboom (te Amsterdam ?) de heer Van Wieringen (te Gouda ?) kwiteert voor aanbetaling op een groot formaat afbeelding in lijst, ca. 1830. -- 1 stuk

586. Omslag van een schoolschrift, toebehoord hebbende aan C. van der Post (te Gouda ?), bedrukt met diverse afbeeldingen, ca. 1890. -- 1 stuk
De illustraties betreffen militaire voorstellingen, kermis, baden, Don Quichote, vliegeren, kijkkast

587. Toost Refreinen
Lofdichtje op een goed redenaar, ca. 1900; gedrukt. Aan de achterzijde beplakt met een versierde afbeelding van een jonge vrouw. -- 1 stuk

588. Reclamekaartje van N. Olifiers, kunsthaarwerker, goud- en zilversmid en horlogemaker, Botermarkt A 55 te Gouda, ca. 1880; gedrukt. -- 1 stuk

589. Kwitanties van Frederick Pietersz de Houtman wegens ontvangen lijfrenten op het leven van hemzelf resp. van (zijn zuster) Weyntgen Pietersd(r), 1592. -- 2 stukken

590. Programma van het 6e concert van de gemegde zangvereniging "Gouda" in zaal "Concordia" aan de Westhaven; met tekst van de liederen, december 1910; gedrukt. -- 1 katerntje
Deze vereniging bestond uit personeel van de K.S. Kaarsenfabriek Gouda.

591. Gedicht ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest van H.J. Nederhorst Jr. en Maria van Vreumingen, ca. 1900; gedrukt. -- 1 stuk

592. Programma met andere (o.a. historische) gegevens ter gelegenheid van de ingebruikneming van het Moreau-orgel in de St.-Janskerk te Gouda, 1981; gedrukt. -- 1 katerntje

593. Afbeelding van het wapen van de familie Pauw; ingekleurde potloodtekening, eind 19e e. ? -- 1 stuk (perkament)

594. Afbeelding van een gebrandschilderd glas met de wapens van Nicolaes van der Graef, burgemeester van Gouda (1648-1664), van zijn moeder Magdalena van Beresteyn en van vier andere wapens, ca. 1947; autotypie. -- 1 stuk
In Goudse glazen ?

595. Afbeeldingen van het wapen van de familie Begeer te Gouda met de wapenspreuk "'k Begeer beter", ca. 1950; gedrukt naar een ontwerp van J.G. Petrick. -- 2 stukken
Een exemplaar ongekleurd, het andere ingekleurd.

596-599. Cahiers met muziekschrift en (ged.) teksten van liederen, ca. 1900. -- 4 katerns

600. Catalogus van een extra fraaije en zindelyke inboedel ... nagelaten by wylen ... Roemer Vlacq, in zyn ... leven vice-admiraal van Holland .... Alle welke goederen verkogt zullen worden ... op de Turfmarkt te Gouda, door den vendu-meester Pieter Boon ...
1775. Gedrukt. Gedeeltelijk met aantekeningen inzake kopers en opbrengsten. -- 1 band
Voorin een korte inhoudsopgave van de hoofdstukken van de catalogus.

601. Zakboekje van Gerrit Groenendaal te Gouda als schutter; uitgereikt 1832, bevat aantekeningen uit de periode 1830 - 1832. -- 1 katerntje

602. Zakboekje van Abraham Groenendal, milicien bij het 4e regiment infanterie, 1859. -- 1 katerntje

603. Vacant

604. Vacant

605. Tot een aandenken aan uwe belijdenis
Brochure voor Elsje Belia François te Moordrecht, afgegeven door de kerkeraad van de hervormde gemeente Moordrecht, september 1857; gedrukt. -- 1 katerntje

606. Geschiedenis der invoering enz. van het Zegel-recht en Catalogus der Zegels
Aantekeningen, opgemaakt door N.N. te Gouda, betreffende de geschiedenis van het zegelrecht in Holland sinds 1624 en later in Nederland tot de wet van 31 december 1885; met een chronologisch overzicht van aangetroffen zegels, 1631 - 1886. -- 1 bandje
Het eerste gedeelte is geschreven in een cahier met schrijfvoorbeelden.

607. Hekeldicht op ("moderne" 18e-eeuwse?) gereformeerde predikanten (?), ca. 1800 ? -- 1 stuk
Verm. door een rooms-katholiek geschreven.

608-618. Aantekeningen van J.J. Bertelman, stadstekenmeester te Gouda, z.d. (ca. 1858 - 1897). -- 11 omslagen

619. Staat met tarieven van personen- en vrachtvervoer met het schuitenveer tussen Leiden en Gouda, 1837; gedrukt. -- 1 katerntje
Invoegen in secr.arch. 1815-1920 ?

620-623. Correspondentie van prinses Wilhelmina van Pruisen met haar man (stadhouder Willem V), haar kinderen, haar broer (de koning van Pruisen) en de koning van Engeland, betreffende haar poging om de macht voor de Oranjepartij te heroveren, mei - juli 1787; afdrukken. -- 4 omslagen
In het Frans (vertaling ged. bijgevoegd).
Origineel: Koninklijk Huisarchief

624. Brief van mr. Jan Noortbergh, heer van Bleskensgraaf, oud-burgemeester en lid van de vroedschap van Gouda, aan stadhouder Willem V, betreffende de behandeling in de vroedschap van het voorstel van de stadhouder om het zittende stadsbestuur in o.a. Gouda voorlopig te laten aanblijven, 15 december 1787; afdruk. -- 1 stuk
Origineel: Koninklijk Huisarchief inv.nr. A 18, nr. 217 V

625. Afbeelding van het wapen van de familie Van Teylingen, ca. 18e eeuw; inkt op perkament, het wapen ingekleurd. -- 1 stuk

626. Gebed en aanspraak op den gedenkdag den 18 november 1814
Tekst van een gebed en preek uitgesproken op de eerste gedenkdag van het herstel van de onafhankelijkheid in november 1813 door N.N. te (Gouda ?), met opgave van te zingen psalmen en gezangen en te lezen bijbelgedeelte, 18 november 1814. -- 1 katern

627. Ein Hundert geistliche Lieder, nebst Morgen- Abend- und andern Gebete eines christlichen Soldaten : zum Gebrauch der königl. preuss. Armee im Felde sowol als in den Garnisonen
Liederenbundel en gebedenboekje van een Pruisische soldaat, 1779, gedrukt; met achterin aantekeningen van Johann Henrich Schröder betreffende de veldtocht van de Pruisische troepen naar Holland, augustus - december 1787. Met een toelichting van Dirk Steur, 1929; doorslag. -- 1 deeltje, 1 katern

628. Quitantie boekje, dienende voor kooplieden, commissarissen, schippers ...
Register bevattende kwitanties voor Crijn Wout, beurtschipper van Gouda op Middelburg, wegens het vervoer van geld, juni 1791 - mei 1798. -- 1 deel
De kwitanties zijn voorgedrukt.

629. Nederlands roem, liefde en hoop almanak voor het jaar 1816
Almanak met o.a. staatkundige gegevens betreffende de staten van Europa, de bevolking van de grootste steden, genealogische aantekeningen betreffende het Oranjehuis en portretten van de koninklijke familie; gedrukt, 1816; voorin aantekeningen betreffende geboorte en overlijden van kinderen en kleinkinderen van François Grendel en Maria van Overzee, bijgehouden tot 1857. -- 1 deeltje

630. Gedenkwaardige (?) brieventas almanach voor het jaar MDCCXCIII
Almanak voor het jaar 1793, met vier gedichten ter herdenking van gebeurtenissen uit de Franse Revolutie en de veldtocht in de zuidelijke Nederlanden en een portret van de Franse burger-generaal C.F. Dumourier omgeven door illustraties bij de vier gedichten; gedrukt. -- 1 stuk
De illustraties zijn een ets van J. Wijsman naar P. Wagenaar. Wellicht door gevluchte patriotten uitgegeven?

631. Exemplaren van de "Nouvelles extraordinaires de divers endroits", uitgegeven te Leiden door Etienne Luzac, juli 1795 - december 1796. Gedrukt. -- 1 omslag
Bevat vooral buitenlands nieuws.

632. Woonkwartet
Kwartetspel van de bewonersgroep Oosterwei, met satirische afbeeldingen en termen betreffende de woonperikelen van huurders (van woningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf ?) in de wijk Oosterwei, 1988; gedrukt. -- 1 pakje

633-634. Wacht-almanach voor de vier compganieën schutteren der stad Gouda ...
Roosters van wachtbeurten, met overzichten van de samenstelling van het officiers- en onderofficierscorps van de schutterij en andere gegevens betreffende de schutterij, 1787 resp. 1794; gedrukt. -- 2 deeltjes
Bijgebonden bij d'Erv. Stichters Comptoir-almanach op ... 1787 resp. 1794.

635. Tekstboekje feest-cantate Oranje-Nassau
Teksten van feestliederen ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana, ca. 1910; gedrukt. -- 4 katerns
Het originele tekstboekje is uitgegeven te Gouda door J.T. Swartsenburg. De andere drie zijn illegale nadrukken uit Amsterdam (o.a. van J. Reineker en H. Wieffering Jr., uitgegeven ten behoeve van Julianafeesten op de Dam), die vermoedelijk in beslag zijn genomen in verband met een procedure over het auteursrecht.

636. Tekst van een gedicht ter gelegenheid van de verjaardag van de moeder van de dichter(es), waarbij een in Gouda gemaakt stuk kant wordt aangeboden, januari 1831. -- 1 stuk
Er wordt gezinspeeld op de aktiviteiten van het "thuisfront" ten behoeve van de Goudse schutters die in België zijn.

637. Tekst van een hekeldicht op (vermoedelijk) burgemeester mr. J.W. Blanken, aan wie heerszucht en verkwisting wordt verweten, ca. 1850 ? -- 1 stuk
Blanken was (in 1842) de opvolger van A. van Bergen en kreeg in 1850 ongevraagd ontslag.

638. Biografische aantekening betreffende de Goudse predikant Conradus Vorstius, die in 1619 als remonstrant werd afgezet, ca. 1850. -- 1 stuk

639. Programma van de groote ... afscheidsvoorstelling van het ... varieteiten-gezelschap 'Door Suzanne groot'
Programma voor een voorstelling in de voorzaal van "Benvenuto" (te ?), oktober (?) 1890. -- 1 stuk
Vermoedelijk fictief.

640. Programma van het concours hippique op een terrein aan Schielands Hoge Zeedijk tijdens de feestweek juli/augustus 1939. Met een aankondiging van een vermoedelijke keuring van M.C.-merries. Gedrukt. -- 1 katerntje

641. De Hollandse boerenkaasmakerij
Reclamefolder van kaasboerderij P.A. Slingerland te Haastrecht, 1967; gedrukt. Met folder van kaasboederij De Driesprong te Bergambacht, z.d. (ca. 1995). -- 2 stukken

642. De Regimentsdochter
Tekstboekje voor een uitvoering van de komische opera "De regimentsdochter" van G. Donizetti door de zangvereniging "Arti et Religioni" o.l.v. Willem Kerper, (1905 april); gedrukt. -- 1 katerntje
Bevat veel advertenties.

643. Programma en tekstboekje voor een uitvoering door de dames-zangvereniging "Arnold Spoel" o.l.v. J.H.B. Spaanderman in zaal Kunstmin (sociëteit Ons Genoegen), 18 januari 1910; gedrukt. -- 1 katerntje

644. Tekst van de herdenkingsrede van C.J.M. Kroon, voorzitter van de sociëteit Ons Genoegen, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, mei 1929. Met agenda voor de buitengewone algemene ledenvergadering. Gedrukt. -- 1 katerntje en 1 stuk

645. Programma van de avond-vierdaagse, 1959; gedrukt. -- 1 katern

646. Copye van den requeste der Burgeren der Stad Gouda, aan de ... Raad en Vroedschap derzelver Stad, ingelevert in de Kamer van Burgermeesteren ...
Verzoekschrift van burgers om over te gaan tot het publiek verkopen van ambten ter verbetering ter verbetering van de gewestelijke financiën, 28 oktober 1747. -- 1 stuk
Knuttel 17791

647. Reclamekaartje van slijpinrichting A. Nieuwenhuisen te Gouda, ca. 1937; gedrukt. -- 1 stuk

648. Het vocaal en instrumentaal muziek ... in de Luthersche kerk te Gouda bij gelegenheid van het jubilé der Hervorming ... uijtgevoerd ... door Joachim Hess
Partituur van de voor orgel of klavier geschreven muziek in handschrift van (Hess ?), 23 juli 1780. Met een gedeeltelijke afdruk, gebruikt als programma van de opening van de tentoonstelling "De vergaarbak der ketters. Religie en verdraagzaamheid in Gouda." in het stedelijk museum op 7 oktober 1988. -- 2 katerns
Het origineel was in 1780 in bezit van J.J.H. Slicher.

649. Cheese Trading Company Gouda Ltd. Holland
Reclamefolder van N.V. Kaashandel-Mij "Gouda" aan de Kattensingel, ca. 1955; gedrukt. -- 1 katern
In het Engels.

650. Kwitanties van de directeur van de algemene begraafplaats wegens begrafeniskosten van leden van de familie De Moor, 1891 - 1895. -- 4 stukken
Bevatten aan de achterkant specificaties.

651. Lofdicht door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op Isaac Couderc, wegens zijn oratie (afsluitende redevoering bij het afsluiten van de opleiding en toelating tot de universiteit) over de bibliotheken ("De bibliothecis"), 1718. -- 1 katern
In het Latijn.

652. Akte van oprichting van de N.V. Kaashandel-Maatschappij "Gouda", juni 1912; afdruk. -- 1 katern
Origineel: familie-archief Van Eijk = ac ...

653. Akte van oprichting van de N.V. Kistenmakerij en Kuiperij "De Woelgeest" te Gouda, december 1910; afdruk. -- 1 katern
Origineel: Familie-archief Van Eijk = ac ...

654. Cahier met teksten van liederen (met muziekschrift), samengesteld door Reinier Johannes Koppenol, 1828. -- 1 katern

655. Exemplaren van het Rotterdamsch Avondblad, december 1813. -- 2 stukken

656. Programma (z.g. balboekje) voor een gecostumeerd kinderbal, aangeboden door A.C. Schouten, 29 december 1883; gedrukt. -- 1 stuk

657. Aankondiging van het huwelijk van G. IJsselstijn en P.C. van Eeuwen, 22 mei 1868; gedrukt. -- 1 stuk

658. Trouwboekje van Dirk IJsselstijn en Josina Petronella van Heek, 1898, bijgehouden tot 1902. -- 1 deeltje

659. Gedachtenis-Album voor het jonge Nederland. Met dichterlijke bijschriften van F.H. van Leent
Herinneringskalender in agenda-vorm. In gebruik genomen door een lid van de Goudse familie IJsselstijn ca. 1890 (?), gedeeltelijk bijgehouden tot ca. 1944. -- 1 deeltje
Gedeeltelijk los in band.

660. Livre de depenses de ménage, commencé a St.Germain-en-Laye ...
Kasboek van huishoudelijke inkomsten en uitgaven van ... (N.N.) in Frankrijk, juli 1808 - februari 1814. -- 1 deeltje
Bijgehouden door twee onbekende personen. Relatie met Gouda is onduidelijk.

661. Vaarwel der vaderlandsche studenten ..." en "Lied der Leidsche studenten bij hun terugkeer ...
Gedichten van H. Tollens op het uittrekken en terugkeren van studenten als vrijwilligers in de Tiendaagse Veldtocht, 1830, 1831; afschriften. -- 2 stukken

662. 't Is uit
Bundeltje met vijf gedichten van ... (NN), ca. 1840 ? -- 1 katerntje

663. Frans Narrebout october 1819
Gedicht door L.W. Kooman. -- 1 katerntje

664. Kwitantie van de krant De Tergouwsche (te Den Haag?) voor J.A. van der Brugge (Hoge Gouwe 177 te Gouda?) wegens een abonnement over het tweede halfjaar 1896, februari 1897. -- 1 stuk

665. Rhein Ruhr Posta '89
Eerste-dag-enveloppe uitgegeven ter gelegenheid van de 40e Landesverbandtag van filatelisten te Solingen (West-Duitsland), april 1989. -- 1 stuk

666. Vonnis van de schepenbank waarbij Jan van Santen uit Elst (Gld.), wegens roofmoord en andere misdrijven begaan met familieleden, tot de doodstraf wordt veroordeeld, november 1756; afschrift, gedrukt. -- 1 katerntje

667. Statuten en huishoudelijk reglement van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging (N.C.G.O.V.) afd. Gouda en Omstreken, 1909; gedrukt. Met een circulaire (kaart) met uitnodiging van het bestuur van de afdeling voor een bezichting van het gemoderniseerde hotel-restaurant Het Blauwe Kruis aan de Westhaven 4, 1963. -- 1 katern en 1 stuk

668. Akte waarbij Dirk van Wassenaar, ridder, verklaart verkocht te hebben aan Ysebrant van der Couster een derde deel van alle tijnsen die hij bezit op huizen en hofsteden (het z.g. hofstedegeld) binnen Gouda (en die toebehoorden aan Guy van Blois en na diens dood aan de graaf van Holland kwamen en vervolgens door Willem VI aan hem zijn geschonken). Tevens heeft hij aan Willem van der Couster het tweede derde deel van de bedoelde tijnsen verkocht, zodat hij zelf het laatste derde deel heeft behouden. 26 januari 1404 (bij paasstijl: 31 januari 1405). Afschrift, z.d. (15e eeuw). -- 1 stuk
Voor de verwerving door o.a. het St. Catharinagasthuis, zie: J.E.J. Geselschap, Inventaris ... archieven (gasthuizen) ...

669. Overzicht van uitgaven, gedaan door N.N., in de periode 1592 - 1594, en inkomsten uit pacht in Cortland voor de jaren 1600 - 1608, z.d. (ca. 1608). -- 1 stuk

670. Kwitanties wegens betaling van het brandemmergeld voor twee huizen aan de Oosthaven resp. van de omslag voor reparatie van brandgereedschap voor een huis over 1816 door burgemeester Jan Pieter Kemper, 1816, 1818. -- 2 stukken

671. Stembiljet voor de verkiezing van een lid van de raad voor Jan Pieter Kemper als lid van de grondvergadering, maart 1797. -- 1 stuk
Niet ingevuld.

672. Aanslagbiljet in de contributie voor de gewapende burgermacht voor Jan Pieter Kemper, 1811; met kwitering. -- 1 stuk

673. Algemeene keur van het hoogheemraadschap Schieland
Gedrukt, 1934; met aanvullingen en wijzigingen, 1943. Met de verordening op het bouwen op en graven in de zee- of rivierwaterkerende dijken, 1919. -- 1 katern

674. Keur of politieverordening voor de polder Bloemendaal onder ... Gouda en Waddinxveen
Gedrukt; met een uittreksel uit het algemeen polderreglement (voor de provincie Zuid-Holland), 1964. -- 1 katern

675. Reglement voor de contribuerende leden van het toneel-gezelschap Eensgezindheid binnen Gouda ...
Juli 1797; gedrukt. Met ingeplakt een bewijs van lidmaatschap voor J.P. Kemper, januari 1798. -- 1 katern

676. Statuten van het Goudsch Fonds voor Ziekenhuisverpleging en klinische behandeling (GFZ), (1939); gedrukt. -- 1 katerntje

677. Programma met liturgie voor de ingebruikneming van de hervormde Immanuëlkerk te Waddinxveen van de vereniging Wet en Evangelie (voortaan hervormde deelgemeente Immanuëlkerk-gemeente), september 1964; gedrukt. -- 1 katerntje

678. Advis van een Gouds regent over de regeering of magistraatsbestelling in de Hollandsche steden eeven na de dood van den Stadhouder Willem de III zamengesteld ...
Memorie van een Gouds regent over de benoeming van de magistraat in de Hollandse, waarbij de staten van Holland het recht daartoe wordt ontzegd, (1702) 1784; gedrukt. -- 1 katern
Niet in Knuttel. Uitgegeven ter gelegenheid van het aan de macht komen van Patriotten in enkele Hollandse steden in 1784.

679. Goudaas eerzuil of zeege-zang ter aanvaarding van het erfstadhouderschap der Unie door ... Willem de Vyfde, prins van Oranje ...
Gedicht door Sara Lomannus ter gelegenheid van de meerderjarigheid van stadhouder Willem V, met een opdracht aan de hertig van Brunswijk, 1766 maart; gedrukt. -- 1 katern
Gedrukt bij Gysbert & Willem de Vry te Gouda. Niet in Knuttel.

680. Als 't uw belieft een aalmoesje, als 't uw beliefd myn lieve Doorluchtige prins en lieve goede erfstadhouder, voor myn lieve Prins zyn onderdaanige dienaar Kees de Zak en Pakkedrager, echtgenoot van Scheele Mary ...
Patriots pamflet gericht tegen diverse "Engelsgezinde" Goudse regenten, (ca. 1781 - 1872); gedrukt. -- 1 katern
Niet in Knuttel.

681. De Goudasche en Utrechtsche Optica, gefondeerd op twee origineele brieven, berustend onder den Autheur van deeze Optica ...
Patriots pamflet gericht tegen diverse "Engelsgezinde" Goudse regenten, 1783; gedrukt. -- 1 katern
(Gedrukt bij Wouter Verblaauw ?). Knuttel 20622.

682. Net en naauwkeurig verhaal, van het geen binnen Gouda geschied is. Van den 14 October, tot den 2 November dzes Jaars MDCCXLVIII
Oranjegezinde beschrijving van de ongeregeldheden, gevolgd door de wetsverzetting te Gouda, na de benoeming van prins Willem IV tot stadhouder, 1748. -- 1 katern
Gedrukt bij Jakobus Staal ("met goedkeuring der burgery". Knuttel 18127.

683. Memorie van den predikant Johs. Wilhs. Bussingh, over zijne remotie, en die van ... zijnen ambtgenoot Ds. Didericus Johannes Metske, als predikanten van Gouda ...
Memorie van ds. J.W. Bussingh over de afzetting van ds. D.J. Metske en hemzelf als gereformeerde predikanten in juni 1795 wegens hun oranjegezindheid; met bijlagen, januari 1796; gedrukt. -- 1 deeltje
Niet in Knuttel.

684-687. Telefoongidsen voor Gouda, de Krimpenerwaard, Moordrecht, Reeuwijk en Waddinxveen, 1953 - 1956. -- 4 deeltjes

688. Beroepen-telefoonboek voor Gouda en omstreken
Beroepengids; gedrukt, augustus 1962; met index. -- 1 deeltje
Betreft tevens Moordrecht, Reeuwijk, Waddinxveen en de Krimpenerwaard.

689. Gelegenheidsgrafiek (zelf ontworpen geboortekaartjes, nieuwjaarswensen, e.d.) door (oud-)Gouwenaars, ca. 1937 - 1989. -- 1 omslag

690. Kwitantie voor Jan Polijn, Westhaven Q 4, wegens betaling van de belasting op de dienstboden over 1815. -- 1 stuk

691. Provisionele Openinghe van eenige saecken die 'tzedert ettelijcke jaren herwaerts binnen ... Goude ... gepasseert zijn ... tot ontdeckiinghe van de trouwloosheden van de Raeds-personen ...
Pamflet gericht tegen de regenten die zich, met name vanaf 1626, als vijanden van (oud-)baljuw A. Cloots hebben opgesteld; gedrukt. 1637. -- 1 katern
Knuttel 4543; door de slotspreuk "Hier nae een beter" toegeschreven aan Jacob van Eepen.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

692. Formulier voor een aangifte van overlijden bij de z.g. gekwalificeerde (ontvangen van de successierechten), ca. 1811; gedrukt. -- 1 stuk

693. Instructie voor de gemeentebesturen inzake de te verrichten werkzaamheden met betrekking tot het kadaster; gedrukt, 1829. Met uittreksels uit de verordeningen inzake het kadaster en modellen van formulieren, 1833; gedrukt. -- 3 deeltjes

694. Programma van de "feestelijke godsdienstoefening" van de Nederlandsche Protestantenbond in de St.-Janskerk te Gouda, 29 oktober 1883. -- 1 katerntje en 1 stuk

695. Afscheidsrede ... te Amersfoort ... door Ds. A. Wartena bij zijn vertrek naar Gouda ...
Gedrukt, april 1890. -- 1 katerntje

696. Uitnodiging van het bestuur van de vereniging Tot heil des volks, afd. Gouda, aan de ouders van de zondags(school)kinderen om de bijeenkomsten op maandagavond bij te wonen, 1879; gehectografeerd. -- 1 stuk
Aan de achterzijde een evangelisatietekst.

697. Agenda voor een vergadering van de Goudsche Esperantisten-vereniging La Venko Estas Nia, januari (1904). -- 1 stuk

698. Bewijskaartjes voor goed gedrag en vlijt, uitgereikt op de openbare burgerschool voor meisjes, de openbare burgerschool voor jongens en de openbare armenschool, ca. 1865 - 1873; gedrukt. -- 11 stukken in 1 omslag
Gedeeltelijk in dorso ondertekend door de hoofdonderwijzers H.W. Kramers, H.J.W. Huber en J. Gonda.

699. Trouwboekje van Martheijs van Wageningen te Capelle a/d IJssel en Elisabeth Snoek te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1888, bijgehouden tot 1891. -- 1 katerntje
Betreft de eigenaars van de boerderij De Batavier (?).

700. Notulen van de vergaderingen van de commissie van defensie te Woerden, gehouden op 28, 29 en (ged.) 30 juni 1787. -- 1 omslag
Fotokopieën van blz. 26 - 35 uit het originele notulenboek.
Origineel: archief commissie van defensie te Woerden 1787 (in ARA) inv.nr. 2 (inventaris = bibl. 506 A 47)

701. Brief van C.J. de Lange van Wijngaarden, commandant van het Goudse vrijkorps te Goejanverwellesluis, aan de commissie van defensie (van de Staten van Holland) te Woerden, waarin hij meldt dat een detachement troepen de post bij Bonrepas zal bezetten en waarin hij versterking vraagt van ruiters voor koeriersdiensten, 30 juni 1787; fotokopie. -- 1 stuk
Deze post werd bezet gehouden i.v.m. het gevaar voor een doorbraak van stadhouderlijke troepen vanuit "midden-Nederland".
Origineel: Archief van de commissie van defensie, inv.nr. 181 (zie varia 700)

702. Brief (minuut) van mevrouw G. Blom-Vogelaar te Gouda aan (de auteur / uitgever ?) van het boek van W.A. Braasem, In Haastrecht staat een huis (Museum Bisdom van Vliet; met foto's van O. Meeter. Den Haag, Esso, 1979), met informatie over haar periode als dienstbode bij mevrouw P.M. Lefèvre de Montigny-Bisdom van Vliet te Haastrecht (ca. 1914-1921), 1980. -- 1 stuk
Fotokopie.

703. Aantekeningen van mevrouw G. Blom-Vogelaar te Gouda, oud-dienstbode bij mevr. P.M. Lefèvre de Montigny-Bisdom van Vliet te Haastrecht, bij afbeeldingen in het boek van C.C. Boers en T. Hughes, Oude prentbriefkaarten vertellen over Haastrecht en Vlist (Zaltbommel 1972), 1984. -- 1 omslag
Fotokopieën.

704. Manifest
Bekendmaking van de koning van Pruisen aan de inwoners van het gewest Holland in verband met het binnentrekken van de Pruisische troepen tot herstel van het stadhouderlijk gezag, 1787; gedrukt. -- 1 stuk
Fotokopie. (Knuttel nr. 21569).
Origineel: KB

705. Het brullen van een woedende, wanhoopige en vernederde patriot, letterlyk daar gesteld, zoo als het op straat gevonden is, in november A°. 1787
Pamflet van orangistische zijde in de vorm van een patriotse klaagzang met orangistisch antwoord, 1787. -- 1 stuk
Fotokopie. Knuttel nr. 21619.
Origineel: KB

706. Gewigtige tyding
Nieuwsbrief over de aanhouding van prinses Wilhelmina van Pruisen in de Krimpenerwaard, 28 juni 1787; gedrukt. -- 1 stuk
Fotokopie.
Origineel: Atlas van Stolk, sign. 4752 II

707. Lijst van verenigingen in Gouda, met contactadressen, z.d. (ca. 1938); gestencild. -- 1 stuk (4 bladen)

708. Vergunning van de minister van landbouw, nijverheid en handel voor C.A.M. Spruyt te Gouda tot het schieten van roofvogels, 16 december 1908. -- 1 stuk
Fotokopie.

709. Circulaire van de Nederlandse Hervormde Jeugdraad Gouda aan Nederlandse (Goudse) militairen in Indonesië, ter bemoediging en versteviging van de band met het 'thuisfront', 27 juli 1948; gestencild. -- 1 stuk

710. Register van naamsaanneming van Moordrecht, 11 november 1811. -- 3 stukken
Fotokopie.
Origineel: ARA (RA Zuid-Holland), burg. stand Moordrecht

711. Prospectus met beschrijving van de Goudse rock 'n roll band Hot Vibration ter gelegenheid van het uitbrengen van de eerste single "Looking for a girl", (februari) 1987; gestencild. -- 1 stuk
Voor de betreffende grammofoonplaat: zie -4/aanw. 1987.

712. Index op het kohier van de verponding van Zevenhuizen voor 1629 (resp. op achter- en voornamen). -- 1 bandje
Samengesteld door J. Heemskerk te Voorburg.
Origineel: oud-stadsarchief R'dam, inv.nr. 4083

713. Stukken betreffende de herdenking van de 400e sterfdag van Dirk Volkertsz Coornhert, 1990. -- 1 omslag

714. Programma van de streektentoonstelling "Hart van Holland", 19 tot 30 juni 1947. Met een lijst van inschrijvingen voor standruimte, doorslag, een exemplaar van de "Tentoonstellingscourant Hart van Holland" en krantenknipsels, o.a. over het bezoek van prinses Juliana, en de viering van 675 jaar stadsrecht, (mei) juni - juli 1947. -- 1 omslag

715. Lijst van muziekstukken gecomponeerd door Martinus J. Bouman (geb. 29-10-1858, overl. Gouda 11-05-1901), die aanwezig zijn in de collectie van de dienst voor schone kunsten van de gemeente Den Haag, ca. 1960; doorslag. -- 1 stuk

716. Programma van de herdenking van het 75-jarig bestaan van de parochiekerk van O.L.V. Hemelvaart te Gouda (z.g. Kleiwegkerk), 1954. Met krantenknipsel. -- 1 katern en 1 stuk

717. Exemplaren van resp. de Goudsche Courant, het Dagblad van Gouda en Het Gouds Nieuws- en Advertentieblad met berichten over het overlijden van Eldert Kortenoever, directeur van de Goudsche Machinale Garenspinnerij, mei - juni 1911. -- 3 stukken

718. Exemplaar van het eerste nummer van de Goudsche Courant, 3 april 1862. Met een exemplaar van de jubileum-bijlage van de Goudsche Courant uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de krant, april 1987. Met reclamedrukwerk. -- 1 katern, 3 stukken

719. Brief van A. Bruynel aan de Oudheidkundige Kring "Die Goude" met aantekeningen ter correctie op de 4e aflevering van "Ach lieve tijd..." (Zwolle 1987), p. 57, inzake een aardappelschuit voor kaashandel Van Wichen aan de Gouwe en nabijgelegen scholen, alsmede een correctie op de "Tidinge van Die Goude" (april 1987, p. 7) inzake de betekenis van een "vuurmaker", 28 februari 1987. Fotokopie. -- 1 stuk

720-722. Registers van de met attestatie vertrokken of overleden lidmaten van de gereformeerde (= hervormde) gemeente Gouda, 1660 - 1804. -- 3 delen
Fotokopieën; het register over 1688-1718 ontbrak al in 1914.
Origineel: arch. kerkeraad voorl.nrs. 83-85

723. Rekeninge ende bewijsinge der stede van der Goude, roerende van den ontfange ende uutgeven van der wapeninck, quartier van der Goude aengaende
Rekening van inkomsten en uitgaven betreffende de kosten van de oorlog tegen Utrecht, 1481 - 1486. -- 1 deel
Fotokopie. De kosten betreffen tevens de kosten van de "reductie" (herovering) van Leiden voor de Bourgondiërs.
Origineel: GA Leiden, inv. stadsarchief voor 1574 nr. 1025

724. Uitkomsten van de 13de algemene volkstelling, ...
Staten bevattende statistische gegevens betreffende de gemeente Gouda, gebaseerd op de volkstelling 1960; opgemaakt door het CBS; afdrukken. -- 1 bandje

725-728. Kwartierstaat Van Eijk
Kwartierstaat van de Goudse familie Van Eijk (kwartieren van Frans Johan Hubert, Barbara Jetske en Henriëtte Else van Eijk, geb. Gouda resp. 1948, 1950 en 1952), samengesteld door dr. J.L. van Eijk te Gouda, 1987. -- 4 banden
Bevat talloze afdrukken van foto's en documenten, alsmede uittreksels uit documenten. Een aanmerkelijk beknoptere versie verscheen in 1963 - 1967 (varia 6400 - 6402). Bevat in bijlage tevens aantekeningen over de families Barnard, Breure, Donselaar, Gerritsen, Gravesteijn, Muijt (Meuijdt, Meuijt, Muijdt), Quast, Van Schaik, Vermeij, Slappendel, Van Vlaardingen en Wiesehaan. Elk deel bevat een index op persoonsnamen. In band 1 bevinden zich twee verzegelde akten, die in 1998 resp. 1996 openbaar zijn.

729. Krantenknipsels betreffende stadsuitbreiding en -vernieuwing in Gouda, ca. 1954 - 1973. -- 1 omslag

730. Krantenknipsels uit Belgische kranten betreffende uitwisseling zwemmers tussen Gouda (GZC) en Doornik, augustus 1947 - augustus 1948. -- 1 omslag
In het Frans.

731. Transcripties van bladzijden uit de "acta" (verslag van de vergaderingen) van de classis Gouda van de Nederduits gereformeerde (= hervormde) kerk, 1620 - 1635 (hiaten). -- 1 omslag

732. Ter bruylofte ...
Lofdicht door Nicolaas Fek op het huwelijk van Allard Pierson en Cornelia Geertruida Boon, 1762; gedrukt. -- 1 katern

733. Verpakking van een relatiegeschenk van de KLM (Bols jeneverkruikje ?) met afbeelding van de Waag te Gouda en een detail van de "Carte descriptie locael van 't meerdeel van Hollandt ..." van Liefrinck uit 1578, (1996). -- 1 stuk
Foto's SAHM.

734. Nationale werkelijke rentegevende certificaat ...
Symbolische zegenwens voor een bruidspaar in de vorm van een certificaat van inschrijving "in 't grootboek van den Burgerlijken Stand" ca. 1861. Met (een deel van) een blad coupons tot 1873, door de broer / zwager van het paar. -- 2 stukken

735. Vacant

736. Kasboek van huishoudelijke uitgaven van Nicolaas Cos, gemeente-ontvanger, te Gouda, en zijn vrouw Nelly Prince, 1898 - 1921. -- 1 deel
Cos was sinds 1894 gemeente-ontvanger. Het echtpaar vertrok in 1905 naar Apeldoorn.

737. Eigendomsbewijzen betreffende een huis en grond aan de (Sluislaan ?) te Moordrecht, 1744, 1791. -- 2 charters
Betreft huidig perceel gedeelte Sluislaan en Vlietstraat ?
Bevat:
(1) Akte van transport van een huis en erf te Moordrecht aan het Buurpad achter het huis van de koper, vanaf de laan tot de "middelmuur" van de koper (Z = het buurpad en vandaar 15½ voet noordwaarts), door Neeltje Dirkse Koot, weduwe van Abraham Jacobsz. van der Corre, aan Annetje Janse Groenlandt, weduwe van Dirk Pietersz. de Lange; met royement van een hypotheekakte uit 1724 ten gunste van Jan Maartensz. Groenland, vader van de koper. juni 1744. --- Niet gezegeld.
(2) Akte van transport van: 1) een huis, erf en loodsje te Moordrecht gelegen benedendijks vanaf de helft van het gemeenschappelijke pad tussen dit perceel en het eigendom van de weduwe Nikolaas François, tot aan de gang bij de timmerschuur (O = de laan; W = de verkoper (met enkele erfdienstbaarheden t.b.v. verkoper en koper, o.a. gebruik van het secreet bij de zijlsloot); 2) de laan (vanaf het buurpad tot aan de stenen brug) en een schuur en erf (vanaf het eigendom van de verkoper tot de dijkwetering) (O = Abraham Trompert; W = het eerst verkochte perceel, de verkoper en de zijlsloot) (met enkele erfdienstbaarheden, o.a. tot het onderhouden van een waterstoep aan de oostzijde van de wijk van de steenplaats); 3) een aakschuit, wagens, steigerplanken en metselaarsgereedschap. Het voorgaande wordt verkocht door Pieter de Lange aan zijn zoon Reinier de Lange, mei 1791. --- Niet gezegeld.

738. Prospectus met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen in de nieuwbouwwijk Goverwelle te Gouda door Bouwcombinatie Goverwelle v.o.f., 1987; gedrukt. -- 1 omslag

739. Afbeelding van het wapen van dr. Johan de Vrije, lid vroedschap en secretaris van de stad Gouda, bewindhebber van de VOC; potlood en inkt, het wapen ingekleurd, 19e eeuw. -- 1 stuk
Tekening van J.J. Bertelman naar het wapen op kerkglas 7.

740. Afbeelding van het wapen van Dirk de Vrije, lid vroedschap en burgemeester van de stad Gouda, 19e eeuw; potlood en inkt, het wapen ingekleurd. -- 1 stuk
Tekening van J.J. Bertelman naar het wapen op kerkglas 7.

741. Afbeelding van het wapen van de familie Van den Kerckhoven, ca. 1765; potlood en waterverf. -- 1 stuk

742. Afbeeldingen van de zegels van graven van Holland uit het Hollandse en Henegouwse huis en van edelen uit de 13e en 14 eeuw, alsmede van de steden Amsterdam, Alkmaar, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Hoorn en Oudewater, 1e helft 18e eeuw; etsen uit (?). -- 3 stukken
Etsen van D. Coster (ca. 1686 - 1752) naar tekeningen van T. Jelgersma (?), afkomstig uit ? (Van Mieris ?), p. 30, 35 en 71. Het randschrift van het Goudse zegel luidt: "Sigillum opidi de Gouda ad causas".

743. Afbeeldingen van de zegels van graven van Holland uit het Bourgondische huis, 2e/3e kwart 18e eeuw; etsen uit (?). -- 2 stukken
Etsen van Jacobus Folkema (1692 - 1767) naar tekeningen van T. Jelgersma (?), afkomstig uit ? (Van Mieris ?), p. 123 en 142.

744. Afbeeldingen van de zegels van graven van Holland uit het Beierse huis en van edelen en steden, o.a. Haarlem, ca. 3e kwart 18e eeuw; etsen uit (?). -- 2 stukken
Etsen van Hendrik Spilman (1721 - 1784) naar tekeningen van T. Jelgersma, afkomstig uit ? (Van Mieris ?), p. 69 en 80.

745. Afbeeldingen van de zegels van graven van Holland uit het Beierse huis, 2e/3e kwart 18e eeuw; etsen uit (?). -- 2 stukken
Etsen van Johannes van der Spijk (1716 - ca. 1761) naar tekeningen van T. Jelgersma (?), afkomstig uit ? (Van Mieris ?), p. 54.

746. Afbeelding van het zegel van ? (keizer Maximiliaan I ?); ets-gravure uit (?). ca. 17e (18e eeuw). -- 1 stuk
Naam van graveur onbekend; afkomstig uit ?

747. Afbeeldingen van de zegels van: - Guy van Blois, 1374, en Hugo van Chatillion, graaf van Blois, 1396; - Albert Beilinc, schout van Gouda in 1422; - het klooster van Stein, 1437, 1e kwart 18e eeuw; gedrukt (litho's) en getekend. -- 3 stukken
Kennelijk drukproeven voor C.J. de Lange van Wijngaarden, Geschiedenis der heeren en beschrijving der stad van der Goude .... Hiervan is het tweede stuk een concept; alleen dit zegel is daadwerkelijk gebruikt (voor deel 1 p. 735); (zie ook aldaar deel 2 p. 498).

748. Afbeelding van het alliantiewapen van Johanna Susanna Sellius (Utrecht 1730 - Haarlem 1772), gehuwd in 1766 met mr. Arent baron de Raet, burgemeester van Haarlem, dochter van mr. Godefroid Sellius en Magdalena Debora Verhoogh (of Van der Hoogh); met de wapens van de kwartieren Sellius, Van der Hooghe, Van Strijen en Poules, ca. 1900 ?; ingekleurde potloodtekening op perkament. -- 1 stuk
Van Strijen was o.a. een Goudse familie.

749. Verklaring van Henry Prevost de Le Val, wapenkoning van koning Philips IV van Spanje te Brussel, betreffende de afstammelingen van ridder Jan van der Dussen (ca. 1300) en van zijn dochter Isabeau, getrouwd met baron Philips van Wassenaar, 1640; met (ingekleurde) afbeeldingen van wapens. -- 1 katern (perkament)
Ged. vochtschade; een rechtermarge te krap afgesneden met enig tekstverlies.

750. Afbeelding van het wapen van van de familie D'Aumérie met kwartierstaat in tabelvorm van F.L.G. d'Aumérie en O.G. d'Aumérie (geb. 1864 resp. 1865 te Waalwijk) en de wapens van acht kwartieren; ingekleurde pentekening, ca. 1900 ? -- 1 stuk

751. Afbeelding van het wapen van de familie De Raet, getekend door H.A. Huijgens, ca. 1860; ingekleurde potloodtekening. -- 1 stuk

752. Afbeelding van het alliantiewapen van G.W. van de Velde, wijnhandelaar te Gouda (overl. 1950) en zijn vrouw Agatha Burgersdijk, 1906; ingekleurde pentekening door Van de Velde. -- 1 stuk

753. Afbeelding van het wapen van het koninkrijk der Nederlanden met kroon en schildhouders, ca. 1875 ?; ets. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

754. Afbeelding van een wapen van de familie ?; potlood en rood krijt, (17e eeuw?). -- 1 stuk
Gevierendeeld; het eerste en vierde kwartier een rechter voorarm naar rechts met hamer, vergezeld in het schildhoofd van drie 6-puntige sterren; het tweede en derde kwartier twee afgewende zalmen in het schildhoofd vergezeld van een tweetandige kam; met helm, een (roos ?) als helmteken en dekkleden.

755. Afbeelding van het wapen van de stad Gouda met wapenspreuk "Per aspera ad astra", ca. 1800 ?; ingekleurde potloodtekening. -- 1 stuk

756. Afbeeldingen van familiewapens in de vorm van gedeelten van een wapenkaart, ca. midden 18e eeuw; gedrukt (ets). -- 2 stukken
Alfabetisch geplaatst en genummerd. De rechtergedeelten ontbreken. Aanwezig: Denemarken - d'Edell, de Geer - van der Goude, Halmale - Hatting, Hoogelande - van Hove, Klerck - de Lange, Lith de Jeude - Luttekenhuys, van Meerten - de Milan Visconti en Nijpijser - Oudegijn. Bevat een familiewapen Gouda.

757-758. Afschriften van de z.g. arresten van de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeesterschappen, baljuwschappen en schoutambachten in Holland, Kennemerland, Westfriesland en Zeeland in het bezit van de graven van Blois, 1356 - 1393. -- 2 banden
De transcripties zijn (voorzien van een inleiding) vervaardigd door A.A.M. Schmidt Ernsthausen. De arresten zijn een voorstadium van de definitieve eindrekening van de rentmeester-generaal (uit deze arresten werden alleen de saldi overgenomen in deze eindrekening). Bevatten tevens lijsten van rentmeesters, baljuwen en schouten.
Origineel: arch. graven van Blois, inv.nrs. 28 en 30-33

759-760. Afschriften van de rekeningen van inkomsten en uitgaven van Gijsbert Stomme, kapelaan, rentmeester-generaal van de graven van Blois, 1358 - 1361. -- 2 banden
De transcripties zijn (voorzien van een inleiding) vervaardigd door A.A.M. Schmidt Ernsthausen. Bevatten tevens lijsten van rentmeesters, baljuwen en schouten.
Origineel: arch. graven van Blois, inv.nrs. 34-37

761-763. De graven van Blois als Hollandsche leenmannen in hun betrekkingen hier te lande en in hun goed
Aantekeningen uit de rekeningen van Jan en Guy van Blois, in chronologische volgorde bewerkt door G.G. Calkoen, 1911. -- 3 banden
Naar het handschrift in het Rijksarchief in Zuid-Holland (aanw. 1911 no. XXVII extra) bewerkt door A.A.M. Schmidt Ernsthausen, 1977, 1993. (Calkoen heeft zich bij zijn volgorde gehouden aan C.J. de Lange van Wijngaarden, Geschiedenis der heeren ... van der Goude - Gouda 1813.)

764. Resoluties van de kerkeraad van de Waalse gemeente te Gouda, 18 november 1735 - 25 januari 1773. -- 1 band
Bevat voorin twee resoluties uit 1714 en een (zeer beperkte) index. Fotokopie.
Origineel: archief Waalse gemeenten in Nederland inv.nr. 555

765. Register van de kerkeraad van de Waalse gemeente te Gouda, bevattende aantekeningen betreffende en afschriften van stukken inzake het vermogen en inkomsten en uitgaven, 1625 - 1738, en aantekeningen, afschriften van stukken en besluiten over de benoeming van ambtsdragers, 1673 - 1773. -- 1 band
Fotokopie.
Origineel: archief Waalse gemeenten in Nederland inv.nr. 554

766. Tekst van de liederen en toespraak gezongen resp. uitgesproken door leerlingen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van M.H. Kluitman als hoofd van de stadstussenschool te Gouda, mei 1859. -- 1 stuk (2 bladen)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

767. Akte waarbij de commandant van het 1e bataljon 3e afd. van de Zuid-Hollandse schutterij verklaart dat Gerrit Groenendaal gerechtigd is tot het dragen van het bewijs van aandenken, wegens deelname als korporaal aan de tiendaagse veldtocht, april 1832; gedrukt. -- 1 stuk

768. Akte van ontslag voor Abraham Groenendaal als lid van de dienstdoende schutterij te Gouda, augustus 1870; gedrukt. -- 1 stuk

769. Berekening van kosten en tijd voor een schip ... varende van Amsterdam naar Dodewaard en terug langs drie verschillende wegen ...
Overzicht van kosten en tijdsduur van drie vaarroutes, waaronder die door de Gouwe langs Gouda, ca. 1850. -- 1 stuk

770. Vacant

771-772. Afdrukken van pagina's uit de z.g. geneeskundige jaarboekjes met gegevens betreffende artsen en instellingen op het gebied van de gezondheidszorg in Gouda; met gegevens betreffende leden van de (K).N.M.G., afd. Gouda, 1904-1942, 1946-1960 (hiaten), 1963-1987/88; gedrukt. -- 2 banden
De jaren 1947, 1949, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1961 en 1962 ontbreken.
Origineel: Bibliotheek GA Rotterdam

773. Aantekening, opgemaakt door mevr. Corry Tegelaar, betreffende de oprichting van het salonorkest Pistache te Gouda in september 1987. Met een afdruk van het ontwerp van een affiche, januari 1988. -- 2 stukken

774. Kalender voor 1996 met foto's van bruggen en veerponten in Midden-Holland; gedrukt. Uitgegeven door Stichting De Vierstroom (kruiswerk en maatschappelijke dienstverlening). -- 1 bandje

775. Gedeelten uit een missaal, vermoedelijk bedoeld om los te gebruiken, ca. midden 18e eeuw.; gedrukt. -- 3 stukken
Kennelijk afkomstig uit de oud-katholieke parochie St. Jan Baptist te Gouda (vgl. aantekening in catalogus librije).

776-780. Heraldische afbeeldingen en aantekeningen van J.J. Bertelman, stadstekenmeester te Gouda, z.d. (ca. 1858 - 1897). -- 5 omslagen

781. Correspondentie van prinses Wilhelmina van Pruisen met de Staten van Holland, de raadpensionaris en de griffier H. Fagel, betreffende haar poging om de macht voor de Oranjepartij te heroveren, 1787 juni 28 - juli 3.; gedeeltelijk gedrukt; afdrukken. -- 1 omslag
Origineel: Koninklijk Huisarchief inv.nr. A 32, nr. 424

782. Brief van de gedeputeerden van Gouda ter dagvaart (bij de Staten van Holland) aan stadhouder Willem V, waarbij twee afschriften van vroedschapsbesluiten worden toegezonden, betreffende het voorstel van de stadhouder om het zittende stadsbestuur in o.a. Gouda voorlopig te laten aanblijven, december 1787; afdrukken. -- 3 stukken
Origineel: Koninklijk Huisarchief, archief Willem V, inv.nr. A 18, nr. 217 V

783. Vacant.

784. Staten met gegevens betreffende pijpen- en aardewerkfabrieken te Gouda, verzameld ten behoeve van een nijverheidsstatistiek, ca. 1887-1889; transcripties. -- 1 omslag
Origineel: Algemeen Rijksarchief, archief Centrale Dienst Arbeidsinspectie 2.15.12, nrs. 1667 en 1669

785. Verzoekschrift van de grote kerkenraad van de hervormde gemeente Gouda aan het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafse volk met bezwaren tegen de aanschrijving van het departementaal bestuur van de Delf, namens de agent van financiën, om een verklaring af te geven of de gemeente zelf haar armen zal onderhouden, dan wel de verzorging van haar armen - onder overdracht van de diakonale fondsen - zal overdragen aan het algemeen armbestuur, ca. 1800; gedrukt. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

786. Regenten en andere bediendens der ambagts-heerlijkheyt van Moordrecht ...
Lijst van functionarissen, 1772; afdruk. -- 1 stuk
Origineel: Stichting 't Ambachtshuis Moordrecht (ingelijst)

787. Pro religione
Vertaling van de redevoering "Pro Religione", over de waarde van de godsdienst, uitgesproken in de Waalse kerk door G.C.C. Vatebender, rector van de Latijnse school te Gouda, bij het begin van de zitting van de synode van Zuid-Holland te Gouda, juli 1789. -- 1 stuk
Vertaald door drs. N. van der Blom te Bergschenhoek.
Origineel: Goudana G 041

788. Geluk-wenschingen
Lofdichten door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op Goudse regenten, 1729; gedrukt. -- 1 katern
Het eerste en laatste gedicht zijn in het Latijn.
Bevat:
- dr. Adriaan Moeringh, lid van de vroedschap en vertegenwoordiger in de kamer Amsterdam van de VOC, wegens zijn benoeming tot burgemeester;
- Steven Louff, schout van Capelle a/d IJssel, wegens zijn benoeming tot lid van de vroedschap;
- Cornelis Arckenboudt, wegens zijn benoeming tot lid van de vroedschap;
- mr. Gerard van Brandwijk, heer van Bleskensgraaf en stadssecretaris, wegens zijn benoeming tot lid van de vroedschap.

789. Gedicht door ds. J.W. Bussingh, predikant van de hervormde gemeente Gouda, op het overlijden van zijn ambtgenoot ds. Jacobus de Visscher, oktober 1819; gedrukt. -- 1 stuk

790. Epitaphia Bartholomaei de Moor van Immerzeel ...
Gedichten door Jan de Groot, G.C.C. Vatebender en P.G.S.A.F. op het overlijden van mr. Bartholomeus de Moor van Immerzeel, lid van de vroedschap, (oud-) burgemeester, curator van de Latijnse school en kerkmeester, oktober 1779; gedrukt. -- 2 stukken in eigentijds omslag
Gedeeltelijk in het Latijn.

791. Genealogische aantekeningen betreffende Gerrit van Hofwegen, aannemer, geb. 1894 te Gouda, en zijn gezin, ca. 1980; afdruk. -- 1 stuk
Opgemaakt door ? G. van Hofwegen was de vader van burgemeester Chr. van Hofwegen.

792. Uit mijn kinderjaren
Aantekeningen van A. van der Palm-van de Zwaluw (geb. 1903 te Gouda) over haar kinderjaren, 1976. Met een krantknipsel met jeugdherinneringen, 1983. Afdrukken. -- 1 omslag

793. Naauwkeurige opgave bevattende de giften en geldelijke bijdragen door de ... ingezetenen der Noord Nederlandsche provinciën ingezonden ... gedurende den opstand in België in 't laatst van de jare 1830 en in 1831 ... bijeen verzameld ... door A.W. van der Mijn te Gouda ... // (hierbij gebonden:) Annotatiën betrekkelijk de onlusten en daar op gevolgde oorlogsverrigtingen tusschen Holland en België, alsmeede ... briefwisselingen tusschen de vijf groote mogendheden ... bijeen verzameld uit de dagelijksche Staatscouranten door A.W. van der Mijn te Gouda, 1831.
In het tweede handschrift op p. 86 een verslag van de viering van de verjaardag van koning Willem I te Gouda.

794. Levensherinneringen van Adriaan Bruynel
Autobiografische aantekeningen; getypt; afdruk; met enkele aanvullingen en afdrukken van krantenknipsels, 1985 - 1987. -- 1 band
Voorin het hoofdgedeelte een inhoudsopgave. A. Bruynel werd op 12 juli 1897 geboren op Hoge Gouwe 23 (spekslagerij).

795. Krantenknipsels uit de Goudsche Courant met jeugdherinneringen aan o.a. Gouda en Haastrecht van de grootvader van ... Idenburg, die in 1874 als 8-jarige jongen naar Haastrecht kwam, waar zijn vader gemeentearts was geworden, 9 augustus 1941 en 9 juli 1942. -- 2 stukken

796. Album met namen van patiënten en vrienden van dr. J.H. Bakker Niemeijer (1856-1930) ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als arts te Gouda, 23 december 1906. -- 1 band
Fotokopie; de namen zijn alfabetisch gerangschikt.
Origineel: dr. J.A. Niemeijer te Utrecht

797. Huldeblijk aan den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. Adriaan Romeijn, genees-, heel- en verloskundige te GOUDA
Album met de namen van patiënten ter gelegenheid van zijn 60-jarig jubileum als arts, 9 november 1892; met een toelichtende aantekening betreffende de herkomst van het album. -- 1 omslag
Fotokopie. Er ontbreekt tenminste één blad.
Origineel: dr. J.A. Niemeijer te Utrecht

798. Tekst van twee liederen, resp. betreffende de zeeppoederfabriek Van Vliet en de wasserij Daalmans, ca. 1920. -- 2 stukken
Opgetekend in zorgcentrum Huize Juliana, (1988).

799. Overzicht van gegevens inzake de bemaling van de Zuidplaspolder en de daarvoor benodigde brandstoffen (voorraden) ingezonden aan de Cultuurtechnische dienst te Utrecht, 1940 juli; minuut. Afdruk. -- 1 stuk

800. Min-triomf over het huwelyk ...
Lofdichten door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, Joannes Badon, J.C. Boëthius en Cornelis Slingelandt op het huwelijk van Dirk de Vrije, medisch doctor en rentmeester van de St.-Janskerk, en Anthonetta van Overveldt, maart 1729; gedrukt. -- 1 katern

801. Lykklagt over ... Daniel Dolegius de Kedts ...
Gedicht door Joan Hugo van Strijen op het overlijden van Daniel Dolegius de Kedts, medisch doctor, opgedragen aan de hervormde predikant Petrus Curtenius, 1753; gedrukt. -- 1 katern

802. Onderhandse akte van verhuur van een zelling in Gouderak (O = Paeuw Jans. c.s.; W = de huurder zelf) door Dirck Jacobs., Cornelis Claesz en Jan Ariens. Schipper aan Claes Cornelisz van Hensbeecq te Gouda, januari 1636. -- 1 stuk

803. Akte van transport van een huis aan de zuidzijde van de Nieuwehaven I 76 (= Nieuwehaven 151) (O = Jan Braggaar; W = Jan Drooglever) door Jacomijntje de Bruijn, weduwe van Jan Coenraad Prenger, aan Christoffel van de Graaf, broodbakkersknecht; authentiek afschrift, augustus 1814. -- 1 stuk

804. Aanslagbiljetten in de plaatselijke inkomensbelasting over 1913 resp. in de vermogensbelasting over 1913/1914 voor P.H. de Ruiter, weduwe van J.D. van Vreumingen, Kleiweg 95, juni, september 1913; met kwitering. -- 2 stukken

805. Biografische aantekeningen betreffende Cornelis en Frederik de Houtman en aantekeningen betreffende het reisjournaal van hun reis naar Oost-Indië, ca. 1850. -- 3 stukken
Het reisjournaal (handschrift) is geplaatst onder varia nr. 2004.

806. Stukken betreffende betreffende Jan Taalman (1675-1755), luitenant-admiraal van de admiraliteit op de Maze, 1732, ca. 1880. -- 2 stukken
Bevat:
- Brief aan de admiraliteit over de uitvoering van hun order, 1732.
- Biografische aantekening, ca. 1880.

807. Biografische aantekening betreffende mr. Hieronymus van Alphen, thesaurier-generaal en dichter (1746-1803), ca. 1850. -- 1 stuk

808. Stamboom (genealogische tabel) van de erfgenamen van Jan Morits, ca. 1712 ? -- 1 stuk

809. Exemplaar van het geïllustreerde weekblad Stad en Land betreffende de geboorte van prinses Beatrix, februari 1938; gedrukt. -- 1 katern

810. Statuten en huishoudelijk reglement van de Goudsche Marktkoopliedenvereeniging "Door eendracht sterk", z.d. (ca. 1930 ?); gedrukt; met een oningevuld bewijs van lidmaatschap. -- 1 katern
Fotokopie; enig tekstverlies.

811. Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Waddinxveen (vnl. Noord-Waddinxveen), ca. 1779. Met (vrijwel gelijktijdige?) aanvullingen in andere hand. -- 1 band
De eerste 5 bladen ontbreken; betreft met name gegevens over functionarissen. Door dr. J.L. van Eijk in 1968 ontdekt op de zolder van het raadhuis, ingebonden en voorzien van een toelichting, met name betreffende de familie Van Eijck (o.a. schouten) en de Remonstrantse gemeente. In het gedeelte betreffende de pastoors meldt de samensteller: "heden (1779)".

812. Stukken betreffende de marketing van N.V. Goedewaagen's Kon. Hollandsche Pijpen en Aardewerkfabrieken / Plateelbakkerij "De Distel", ca. 1920, 1928; afdrukken. -- 3 stukken
Fotokopieën van reclame-/verpakkingsmateriaal.

813. Koninklijk Besluit, bevattende een reglement inzake het gebruik van pijpmerken, 23 december 1818; afdruk. -- 1 stuk

814. Fotoreportage in het weekblad "De Prins" betreffende pijpenfabriek P. Goedewaagen & Zoon, ca. 1910; afdruk. -- 1 stuk

815. Gouda, de oud-hollandsche pijpenstad
Fotoreportage van Gouda en pijpenfabriek P. Goedewaagen & Zoon in een onbekend tijdschrift, (1914); afdruk. -- 1 stuk

816. Drie eeuwen Goudsche pijpen. Een bezoek aan de oudste pijpenfabriek ter wereld
Fotoreportage van pijpenfabriek (P. van der Want) in het tijdschrift "Panorama Groot Rotterdam", 1936 april 2 (1934 ?); afdruk. -- 1 omslag
Twee (qua lay-out) iets afwijkende versies.

817. Hoe de Goudsche pijpen gemaakt worden
Fotoreportage van pijpenfabriek fa. Goedewaagen in het tijdschrift "Katholieke Illustratie", 1903; afdruk. -- 1 omslag

818. Notitie van eene aanzienlijke partij pijpen ... welke verkogt zullen worden ...
Lijst van in het openbaar ten overstaan van notaris G.J. ten Brummeler te verkopen pijpen in de pakhuizen aan de Hoge Gouwe V 44 en de Raam V 66; gedrukt; met aantekening van registratie wegens rechten, maart 1820; fotokopie. -- 1 katern
Origineel: notar.arch. Gouda 1240, akte 22

819. Pijpen geven geschiedenisles
Fotoreportage betreffende de collectie gekleurde (Goudse) pijpen van de Rotterdamse verzamelaar A. Bleecke in een onbekend tijdschrift, ca. 1960; afdruk. -- 1 stuk

820. Tabak, genotmiddel uit de grijze oudheid
Fotoreportage betreffende tabak en (o.a.) Goudse pijpen in een onbekend tijdschrift, ca. 1951; afdruk. -- 1 stuk (2 bladen)

821. Beschrijving van de panden Kattensingel 54 - 70 en hun eigenaars / bewoners in de periode vanaf ca. 1883 tot (ged. 1969), samengesteld door dr. J.L. van Eijk, in verband met een tekening (olieverf op papier) van het gedeelte van de Kattensingel tussen Van Swietenstraat en Crabethstraat door Nicolaas Broekhuyzen, ca. 1884; met een schetstekening van de betreffende percelen, november 1987. -- 1 stuk (2 bladen)
Kleurenfoto's en zwart-wit foto's door dr. J.L. van Eijk onder stamnrs. 8438 - 8443.
Origineel: mw. A. van Dijk, Kzrstr. (1987)

822. Krantenknipsels uit de NRC-Handelsblad betreffende de (poging tot) overname door Van Mook Beheer uit Oosterhout (NB) van Mulder Boskoop (fabriek van rollend materieel), mei - juni 1988. Met krantenknipsel uit Management Team over deze kwestie, augustus 1989. -- 1 omslag

823. Index op het protocol van notaris Gerardus Slip te Zevenhuizen over de periode 1663 - 1671. -- 1 bandje
Bevat een index op de namen van personen die in de akten voorkomen, met aanduiding van het type akte, datum, vindplaats en hoedanigheid waarin de betreffende persoon in de akte voorkomt; samengesteld door J. Heemskerk te Voorburg, 1988
Origineel: not.arch. nr. 8919

824. Titelpagina van het felicitatieregister, neergelegd in het stadhuis van Gouda ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix, 31 januari 1938; afdruk. -- 1 stuk
Origineel: Kon. Huisarchief, P.Beatr. II, 12 ii

825. "Kaarsjesbijlage" van de Goudsche Courant ter gelegenheid van Kaarsjesavond, december 1980. -- 1 katern

826. Prospectussen van de Goudsche Machinefabriek B.V. aan de Kattensingel 21, o.a. betreffende de toekenning van de Prix de Promotion Internationale; gedrukt. ca. 1980. -- 1 omslag
ZIE: corr.nr. 81.092.

827. Verslag van een onderzoek naar de verlening van het predikaat hofleverancier (in de periode 1849-1851), (ca. 1987); met bijlagen. -- 1 stuk
Betreft het gedeelte dat betrekking heeft op Gouda.

828. Advertenties met reclameteksten van Gebr. Kamphuizen, suikerballen- en stroopwafelfabrikant, 1884 en ca. 1948; gedrukt. -- 4 stukken
De advertentie uit 1884 in het adresboek van Middelburg in fotokopie.

829. Précis historique du 124 Régiment d'Infanterie de Ligne
Verslag van de lotgevallen van het voornamelijk uit Nederlanders bestaande 124 regiment infanterie van het Franse leger in de periode september 1810 - februari 1813. -- 1 katern
Beschadigd; een gedeelte (o.a. het gehele jaar 1811) ontbreekt.

830. Wandelingen door Gouda
Kaleidoscopische beschrijving van de geschiedenis van de stad (gebeurtenissen, personen, straten en bouwwerken), beschreven door dr. J.G.W.F. Bik, huisarts en medisch-historicus (overl. 1-10-1989); getypt. -- 1 band
Afdruk

831. Exemplaar van de bijlage bij de Goudsche Courant gewijd aan de ingebruikneming van het winkelcentrum Nieuwe Markt Passage, 6 september 1988. -- 1 katern

832. Van Oordt's Berichten. Eerste in Japan in de Nederlandsche taal uitgegeven nieuwsblad ...
Exemplaren (afl. 1 - 12) van een periodiek met handelsberichten, uitgegeven door de Nederlandse consul te Kobe, 1905 - 1907. Met bijlagen. -- 1 omslag

833-834. Ledenlijsten van de (Kon.) Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, afd. Gouda en omstreken, 1889 - 1987; gedrukt, afdrukken. -- 2 banden
Origineel: Jaarboekjes KNMG (hoofdkantoor Utrecht)

835. Lijst van geneeskundigen, tandmeesters, apothekers, drogisten en vroedvrouwen gevestigd in de provincie Zuidholland
Opgesteld door de provinciale inspecteur voor het geneeskindig staatstoezicht ten behoeve van (jaarboek geneeskundig staatstoezicht?), 1 januari 1889; gedrukt, afdruk. -- 1 band

836. De Opbouw
Exemplaar van het propagandablad van de afd. Gouda van de Nationale Christen Geheelonthouders-Vereeniging, gewijd aan "nationaal herstel", augustus 1945. -- 1 stuk
Bevat tevens enige informatie over de geschiedenis van de afdeling.

837-842. Stukken betreffende de Erasmus-viering te Gouda, september 1936. -- 6 omslagen

843. Aantekeningen van ... (?) over brieven van Erasmus uit de periode ca. 1498 - 1505, waaruit zijn omgang met Gouwenaars blijkt, ontleend aan het boek "Erasmus in den spiegel van zijn brieven" door O. Noordenbos en Truus van Leeuwen, 1950. -- 1 stuk

844. Aantekeningen van pater Dalmatius van Heel O.F.M. betreffende de Goudse kloosters en de restanten van de kloostergebouwen, ca. 1935 - 1955. -- 1 omslag
Aangetroffen in de aantekeningen van dr. J. Taal. Bevat een aantekening van G.C. Helbers betreffende de Agnietenkapel.

845. Stukken betreffende de galerie 't Weeskind (Weeshuisplein), eigenaar N. Leefsma, ca. 1978 - 1982. -- 4 stukken

846. Stukken betreffende (plaatselijke) protesten tegen de plaatsing van kernwapens ("kruisraketten") in Nederland, 1981 - 1985. -- 1 omslag

847. Reproducties van potloodtekeningen door Ron Boer van plekjes in de Goudse binnenstad, 1995; gedrukt door Drukkerij Van Norden. -- 5 stukken
Betreft het stadhuis, de Visbanken (Gouwe), molen de Punt (Oosthaven), de Jeruzalemstraat richting Tiendeweg en Achter de Kerk.

848. Transcriptie van lijsten van de waarde van verschillende munten in 1474, 1478, 1482, 1484, 1485 en z.j., vervaardigd door C. Doedeijns, 1998. -- 1 omslag
Origineel: OA Gouda 3602

849-850. Stukken (vnl. klein drukwerk) betreffende de Goudse glazen, afkomstig van diverse instellingen (met uitzondering van het Fonds G.G.), z.d. en 1936 - 1938, 1960 - 1986. -- 2 omslagen

851. Rouwklagt, over het droevig afsterven ..." en "Lyktranen, op het smertelyk afsterven ...
Gedichten op het overlijden van ds. Rijn Reynen, hervormd predikant te Rotterdam, augustus 1766; gedrukt. -- 2 katerns
Het tweede gedicht is onvolledig.

852. Grafschrift voor den ... heere ...
Gedichten door P. van der Schelling, Kornelis van Koeverden, Nikolaes Versteeg en Nikolaes Bylaert op het overlijden van mr. Aegidius Groeninx, regent te Rotterdam, december 1737, januari 1738; gedrukt. -- 1 katern

853. Lykzang op het smertelyk afsterven ..." en "Klinkdicht op het zalig afsterven ...
Gedichten door Johannes Bake en Johannes van Boskoop op het overlijden van ds. Theodorus ter Bruggen, hervormd predikant te Rotterdam, januari 1768; gedrukt. -- 2 katerns
Het eerste gedicht is onvolledig.

854-857. Informatieve "folders" van de afdeling voorlichting van de gemeente Gouda betreffende met name aspecten van de (bouw)geschiedenis van Gouda, 1987 - 1988. -- 4 katerns

858. G.B. Lalleman een groot inwoner van Moordrecht
Biografische schets door C.T. van Gennep, 1987. Met tekst van de toespraak van L. de Graaf, staatssecretaris van sociale zaken, bij het in ontvangst nemen van een onderzoeksrapport over de omvang van kinderarbeid en de onthulling van een borstbeeld van G.B. Lalleman te Moordrecht, oktober 1988. Met bijlagen. -- 1 katerntje, 3 stukken
Het rapport is geplaatst in de bibliotheek.

859-860. Stukken betreffende ballonvaarten, 1891 - 1896 en z.d. -- 1 stuk (rol) en 1 omslag

861. Prospectus (in de vorm van een formulier) van de Goudse Verzekering Maatschappij N.V. voor een ongevallenverzekering, ca. 1950; gedrukt. -- 1 stuk

862. Aantekeningen van Dalmatius van Heel en Cunibertus Sloots betreffende Minderbroeders te Gouda, hoofdzakelijk ontleend aan xxx, 1952 - 1953. -- 1 omslag

863. Stukken betreffende overdrachten van en hypotheken op een huis aan de Blauwstraat 2, 1626 - 1717. -- 1 omslag
Voor een charter met zegel (1767) -> zie varia nr. 1906.
Bevat:
(1) Akte van transport van een huis en erf aan de Blauwstraat bij de St.-Anthonisbrug (strekkende tot op het erf van Jacob Gijsbertsz Schoenmaecker (= beroep schoenmaker?) (O = Gerrit Pyetersz, secretaris te Krimpen, gehuwd met Lysbeth Franssen, weduwe van Davidt Samsons, koordwerkster (= het hoekhuis aan de Hoogstraat); W = beneden de genoemde Jacob Gijsbertsz met zijn gang of poort en boven de weduwe van Louwrens van den Berch) door de erfgenamen van Hendrick van den Bullick aan Dirck Willemsz Crayenburgh, 22 mei 1626. --- De zegels ontbreken.
(2) Akte van vestiging van een losrente op het huis en erf aan de Blauwstraat (O = Christoffel Langerack; W = beneden de poort van de weduwe van Jacob Gijsberts. Schoemaecker en boven Franck Harmens. Westerwal) ten gunste van de weeskinderen van Gerrit Jansz Hartoch en ten laste van Bartholomees Dirckxs Weyman, 14 juni 1647; met aan de achterzijde een kwitantie van Hubert Hertogh wegens de aflossing van de losrente, 14 januari 1684. --- Gecancelleerd. De zegels ontbreken.
(3) Akte van willig decreet, waarbij een huis en erf aan de Blauwstraat (O = vóór Jacobus van den Boogaert en achter de weduwe van Cornelis van Rijck; W = beneden de genoemde weduwe en boven de kinderen van Heyltgen Aerts) (belast met hypotheken ten gunste van de erfgenamen van Gillis Jans van den Born en van Huybert Hartoch) wordt overgedragen door Claes Markusse Grijsenburch, verver, aan Adriaen Gijsberts van Mul, 19 februari 1683; met dorsale aantekeningen over de registratie van aflossing en opnieuw aangaan van een hypotheek. --- De zegels ontbreken.
(4) Akte van transport van een huis en erf aan de Blauwstraat (O = vóór Govert Maerlingh en achter Hendrick de Vogel; W = beneden de laatstgenoemde en boven Jacob van Houten) door de erfgenamen van Aryen Gijsberts Mull en Maria Prooten aan Jan Korte, 6 februari 1704. --- De zegels ontbreken.
(5) Akte van transport van een huis en erf aan de Blauwstraat (O = vóór Govert Maerlingh en achter de weduwe van Hendrick de Vogel; W = beneden de laatstgenoemde en boven Jacob van Houten) door de executeurs van het testament van Jan Korte aan Willem van den Bergh, 12 november 1717. --- De zegels ontbreken.

864. Akte van transport van een huis en erf aan de Blauwstraat 3 (O = onder de weduwe Van Gogh en boven de erfgenamen van Willem van den Berg; W = Jacob Sant) (strekkende tot het gemeenschappelijk secreet) door Jan Lugthart als erfgenaam van zijn zuster Lysbeth Lugthart, weduwe van David Bakker, aan Mattheus Bijl, 1767, 1820, 1825. Met: (a) een verklaring van de hypotheekbewaarder te Rotterdam dat op het huis aan de Blauwstraat L 90 geen hypotheken staan geregistreerd ten laste van Jan van den Bos, metselaarsknecht, huidige eigenaar, of Willem Murk, vorige eigenaar, en dat het pand is overgeschreven ten name van Catharina Bul, weduwe van P. van Elst, 1820; (b) een authentiek uittreksel uit het hupotheekregister inzake een hypotheek ten gunste van Jan van Luyk te Gouderak en ten laste van Jacobus van den Berg, tapper, 1825. -- 1 charter, 2 stukken
De zegels van het charter ontbreken.

865. Akte van transport van een huis en erf aan de oostzijde van de Vrouwensteeg (Z = Cornelis van der Kist; N = Pieter Zeewold) (str. achter tot het eigendom van laatstgenoemde) door de executeurs van het testament van Jacob Spille aan Pieter Maas, 1 april 1757. -- 1 charter
De zegels ontbreken.

866. Staat met berekening van de opbrengst van het verkochte perceel Blauwstraat 2 voor mevr. H. Vingerhoets-IJsselstijn, november 1950; met begeleidende brief van de notaris; fotokopie. Met aantekeningen betreffende de verwerving van percelen aan de Blauwstraat en de Hoogstraat en in Korte Akkeren door Dirk van Eeuwen, 1831-1852 en de latere waarde van deze percelen, z.d. (ca. 1950?); fotokopie. -- 2 stukken

867. 50 leçons de chant pour le médium de la voix par J. Concone
Oefenboek voor zanglessen; gedrukt; met ingeplakt een bewijs van aanmoediging van de Commissie van toezicht voor de stads-muziekschool voor D. IJsselstijn, 23 december 1884. -- 1 deeltje

868. Genealogische tabel betreffende de families Van Eeuwen (1759 - 1926) en IJsselstijn (1798 - 1981), opgemaakt ca. 1970, bijgehouden tot 1981; fotokopie. -- 1 stuk

869. Fragment (onderste helft) van een bladzijde uit een Poolse (?) bijbel (?) of liturgische tekst, 17e eeuw?; gedrukt. -- 1 stuk

870. Schouwburg 75 jaar
Exemplaar van de bijlage bij de Goudsche Courant, gewijd aan het 75-jarig bestaan van de schouwburg te Gouda, november 1988. -- 1 katern

871. Pakpapier met opdruk van de Nieuwe Rotterdamsche ... wasserij H. Schrave en Zn., Boelekade 173-175, ca. 1940 ?; gedrukt. -- 1 stuk

872. Lof-dicht des Eenighen waerachtighen ... Messiae ...
Anoniem lofdicht op Jezus Christus; gedrukt te Gouda bij Jasper Tournay, 1609. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

873-883. Prospecti met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen in de nieuwbouwwijk Zuidplaspolder te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1976 - 1980 en z.d.; gedrukt en afdrukken. -- 11 omslagen

884-889. Aantekeningen (herinneringen) van A. Bruynel betreffende verschillende Goudse onderwerpen, 1988. -- 6 omslagen

890. De morgenstond
Vier gedichten op respectievelijk de morgen, nacht, middag en avond van ... (N.N.), ca. 1820. -- 1 stuk

891. Rouw-traanen op het ... afsterven van ... Anna van Brunswyk ...
Gedicht door Nicolaas Fek te Gouda op het overlijden van prinses Anna van Brunswijk, weduwe van prins Willem IV; gedrukt te Gouda bij Franco Bellaart, februari 1749. -- 1 katern

892. Van den eenigen God ende sijnen Sone Jesus Christus
Niet afgewerkte vellen druksel van een theologische verhandeling (p. 9 - 70). 17e eeuw. Bijgedrukt: - "Een cort begrijp vande Christelijcke Religie" (p. 71-73); - "Vanden eenigen God den Vader Jesu Christi" (p. 74-88). -- 1 omslag

893. Exemplaren van de Courante uyt Italien ende Duytschlandt, &c., 1644, 1645, 1647. -- 4 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

894. Verhael van den doot des Advocaets ... Johan van Olden-Barnevelt ...
Courant, gedrukt door Broer Jansz te Amsterdam, gewijd aan de terechtstelling van raadpensionaris Oldenbarneveld, 1619. -- 1 stuk
Herdruk, z.d. (ca. 1919 ?

895. Reclamebiljet van B.V. Spuitpaal te Haastrecht met afbeelding van de molen 't Slot te Gouda, waarvan bij de restauratie (ca. 1975 ?) de fundering met behulp van z.g. spuitpalen is verbeterd, ca. 1980. -- 1 stuk

896. Genealogie van de familie Bosman (Südlohn - Rotterdam). Idem (Südlohn - Gouda)
Genealogische aantekeningen (vnl. stamreeksen, kwartierstaten) betreffende de familie Bosman, samengesteld door dr. H.W.J. Bosman, 1972 - 1979; gedrukt. Met aanvullingen, 1988. -- 1 omslag
Zie ook aanw. bibl. 1989/16 en 1997/43.

897. Aanvullende aantekeningen bij de kwartierstaat Kreijns (?), (ca. 1980). -- 1 stuk
De kwartierstaat ontbreekt (?); betreft o.a. inwoners van Gouda.

898. Genealogische aantekeningen (z.g. gezinsbladen) betreffende de familie Schenk (Utrecht, Gouda). ca. 1980. -- 1 bandje

899. Aanvulling op de door Bijbau getekende genealogie ...
Genealogische aantekeningen (stamreeks) betreffende de familie Van Stapele (vnl. Zeeland), samengesteld door A. Putter, 1979. Met afdrukken van archiefbescheiden en van een familiewapen. -- 1 omslag

900. Jaarrekening van de Algemene Vereniging voor sociaal pedagogische zorg voor Gouda en omstreken over 1968. -- 2 stukken

901. Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas
Beschrijvingen door G.I. Lieftinck van in Gouda bewaarde, gedateerde Latijnse handschriften uit de 15e en 16e eeuw; met foto's van fragmenten en een begeleidende brief van de auteur, 1988. -- 1 stuk
Fotokopieën uit het bovengenoemde werk.

902. Bestek voor het maken van nieuwe spuideuren in de Havensluis en het vernieuwen van paalwerk bij de z.g. Amsterdamsche sluis bij het Amsterdamse Veer ten behoeve van de provincie Zuid-Holland, september 1822; gedrukt. -- 1 stuk

903. Bestek voor het onderhoud van de vrouwengevangenis ten behoeve van de provincie Zuid-Holland, oktober 1843; gedrukt. -- 1 stuk

904. Voorwaarden voor de verpachting van de inning van de sluisgelden van de Donkere sluis en de Mallegatsluis ten behoeve van de provincie Zuid-Holland, 1828, 1831, 1856; gedrukt. -- 3 stukken

905. Tekst van preken over het "Onze Vader", gehouden door ds. C.B. Roos in de hervormde Pauluskerk, 1971 maart - 1972 mei. -- 1 omslag

906. Exemplaar van de Goudsche Courant met o.a. het verslag van het vreugdebetoon van de Goudse bevolking over de benoeming van mr. A.A. van Bergen IJzendoorn tot burgemeester als opvolger van zijn vader N. IJzendoorn en met een overzicht van de dienstregeling van de stoombootdienst Rijn en Gouwe tussen Bodegraven, Leiden en Gouda, 26 mei 1864. -- 1 stuk

907. Pamflet met (gefingeerde ?) brieven van Gerrit Jansen te Gouda aan o.a. de officier van justitie bij de rechtbank te Rotterdam en aan de koningin betreffende een ten onrechte plaatsgevonden rechtsvervolging wegens bedrog, 1906; gedrukt. -- 1 stuk

908. Programma van de landdag van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm afd. Gouda in Schoonhoven, 1926; gedrukt. Met programma van een propaganda-avond in de schouwburg, januari 1931, gedrukt, en een convocatie. -- 2 katerns en 1 stuk

909. Intekenlijst met adreslijst en controlelijst voor een "dominobal" (gecostumeerd bal) in de zaal Nut en Vermaak van sociëteit De Reünie, z.d. (1913). -- 1 omslag

910. Schetsen met tafelschikkingen voor feesten (in sociëteit De Reünie ?), o.a. van de familie dr. A.C. Geitel en W. Hoogendijk van Cappellen, 1912 - 1916 en z.d. -- 1 omslag

911. Aan mijne stadgenooten!
Open brief van raadslid D.C. Samsom inzake beschuldigingen in en buiten de raad aan zijn adres, met name door G. Prince, o.a. in verband met zijn steun aan de plannen tot demping van de gracht van de Blauwstraat, juni 1882; gedrukt. -- 1 stuk

912. Beschikking van de magistraat op een verzoekschrift van tuinders en groenteverkopers waarbij wordt bepaald dat personen die geen poorter of inwoner van Gouda zijn slechts op de gewone groentemarkt en op de drie gewone marktdagen groente mogen verkopen, mei 1749; authentiek afschrift. -- 1 stuk
Het aangehechte verzoekschrift ontbreekt.

913. Hulde aan de verbetering en verfraaying van het Oudemannenhuis te Gouda in den jaare 1831
Lofdicht op de verbouwing van het Oudemannenhuis. -- 1 stuk

914. Aanslagbiljetten in het stedelijk dienstbodengeld, koffie- en theegeld, herengeld en ambtgeld over 1800 voor Jan Pieter Kemper, stadsdoctor; met kwitering wegens betaling, 1800 - 1801. -- 4 stukken

915. Akten van patent voor Jan Pieter Kemper als apotheker en medicinae doctor, maart 1807. -- 2 stukken

916. Vergunning voor Jan Pieter Kemper voor het dragen van haarpoeder gedurende het jaar 1809. -- 1 stuk

917. Een doechdelick leven een salich sterven
Stichtelijk gedicht in de vorm van spreuken, z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

918. Katern, bevattende: - een akte waarbij Johan Adam Arentz von Jucken (Juchen ?) van zijn zwager Rheinhard Meynertzhagen te Keulen een lijfrente koopt; met berekening van het bedrag van de koopsom, 1718; - een beschrijving door eerstgenoemde van de op 7 september 1724 te Thorn voltrokken executie van lutheranen; - een afschrift van een memorie van de (protestantse) Oostenrijkse generaal-majoor Doxat ter verontschuldiging van zijn overgave van de stad Nissa (in ?) aan de Turken en een verslag van diens executie te Belgrado, 1738; - berekeningen van het "getal van het beest" (Openbaringen 13 vs. 18); - beschouwing ("discours") over de betekenis van de woorden van Jezus Christus: "dit is mijn lichaam dat voor u verbroken is"; - gebeden te gebruiken voor en na het heilig avondmaal; - een beschouwing over het gebruik van beelden in de kerk in de vroege middeleeuwen. Aangelegd 1718, bijgehouden tot (ca. 1750 ?). -- 1 stuk
De eerste twee stukken in het Duits, het "discours" en de gebeden in het Frans.

919. Stukken betreffende het proces van K.H. Mersmans (namens bewoners van de Tollensstraat, Van der Palmstraat en Da Costakade) contra de gemeente Gouda wegens weigering van betaling van rechten voor centrale antenne-inrichting (kabeltelevisie), tijdens een periode van slechte ontvangst van het t.v.-signaal geleverd door Groenendijk's Installatiebedrijven B.V., 1978 - 1983 -- 1 omslag

920. Circulaire van de restauratiecommissie van de St.-Janskerk met oproep om een bijdrage te schenken, 1934; gedrukt. -- 1 stuk

921. Reclamefolder van The Hayward Hand Grenade Fire Extinguisher Co. te New York, o.a. toegezonden aan archiefinstellingen, ca. 1900 ? -- 1 stuk

922. Lijst van pastoors en kapelaans van de r.k. statie van de Jezuïeten, later de parochie O.L.V. Hemelvaart, 1611 - 1962, van de statie van de H. Johannes de Doper (tot de overgang naar het Jansenisme), 1574 - 1702, en van de statie De Brasem, 1630 - 1798. -- 1 stuk
Samengesteld door E. van Rossum ca. 1980; afdruk.

923. De nieuwe verbeeterde vysel of tonnemolen door ... Adrianus van Marle, Ferdinand Obdam en Klaas Klaverweyde ... uitgevonden, en door ... Johan Lulofs goedgekeurt, in het hart geraakt ...
Afschriften van stukken uit de periode 1756 - 1762, die moeten dienen als bewijsmateriaal om aan te tonen dat de uitvinding van de verbeterde vijzelmolen niet beantwoordt aan de verwachtingen en dat de molen niet gebruikt moet worden bij droogmakerijen e.d.; gedrukt, 1762. -- 1 katern
Betreft een type molen dat voor het eerst werd gebruikt bij het droogmaken van de Noordplas onder Hazerswoude, Noord-Waddinxveen en Benthuizen in 1760.

924. Akte waarbij Jannigje (Janna) Vonk, wonende zonder beroep te Bergambacht, verklaart een viertal kinderen als natuurlijke kinderen te erkennen, opgemaakt te Gouda in het Herthuis aan de Markt, ten overstaan van Hermannus Antonius Greve, logementhouder, en Andreas Lacan, winkelier, 1861 maart; authentiek afschrift. -- 1 stuk

925. Voorstel van het college van overleg van het Intergemeentelijk Overlegorgaan Midden-Holland inzake voorlopige uitgangspunten en doelstellingen voor de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio Midden-Holland, 1974 april. Met enquêteformulieren en toelichting. -- 2 bandjes in 1 omslag

926. Genealogische tabel van de nakomelingen van Ludovicus Henricus Wajon, over de periode ca. 1726 - 1988; afdrukken, 1989, 1994. -- 3 stukken
Niet fotokopiëren. De eerste generaties zijn deels in Gouda geboren.

927. Afbeeldingen van het z.g. wapendiploma van de Hoge Raad van Adel inzake het gemeentewapen van Nieuwerkerk aan den IJssel en van het ontwerp voor een gemeentevlag, 1816 resp. 1969. Met bijlagen. Afdrukken. -- 4 stukken

928. Lijsten van personeelsleden van gemeentewerken die hebben bijgedragen aan het cadeau ter gelegenheid van de pensionering van .. Spruit resp. het cadeau ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van J. van Leeuwen, 1919. Met een intekenlijst voor een onbekende gebeurtenis en een bijlage, z.d.. -- 4 stukken

929. Plan voor de inrichting van Woudstraat 52 als modelwoning in het kader van de z.g. woningverbetering, oktober 1973; afdruk. -- 1 bandje

930. Tekst van het lemma "Gouda" in deel 12 van De Katholieke Encyclopaedie (uitgave Amsterdam 1935), samengesteld door J. Rogier. -- 1 stuk

931. Stukken betreffende de verlening van hinderwetvergunningen aan de fa. P.J. van der Want Azn. (plateelbakkerij en pijpenfabriek "Zenith"), 1927 - 1931; afdrukken. -- 1 omslag

932. Aantekeningen van (A.A. Vorsterman van Oyen ?) betreffende het geslacht Van Praet (Praat) van Moerkerken, 14e - 18e eeuw. Met correspondentie betreffende dit geslacht, 1910. -- 1 omslag
Gelieerd met het geslacht Van Cats ?

933. Fragment van een bekendmaking van b. en w. van (Nieuwerkerk a/d IJssel?) inzake de verkiezing van een lid van de gemeenteraad in de vacature ontstaan door het ontslag van C. Brunt, ca. 1902; gedrukt. -- 1 stuk

934. Staat van de in 1985 gereedgekomen en in uitvoering genomen woningbouw, onderverdeeld naar soort, opdrachtgever en bouwplaats, 1986; afdruk. -- 1 stuk

935. Rapport 3 x 3 - kerkencentrum Bloemendaal
Rapport van de Gezamenlijke Commissie Kerkebouw Bloemendaal inzake de eventuele bouw van een gezamenlijke kerk door de hervormde gemeente, de gereformeerde kerk en de r.k. parochie O.L.V. Hemelvaart, 1974; afdruk. -- 1 band

936. Lijst van straatnamen in de gemeente Boskoop; met kladaantekeningen in verband met een advies inzake straatnaamgeving. ca. 1980. -- 5 stukken

937. Brieven van mevr. A. Starrwosky-van Duijn aan dr. A. Scheygrond, met veel details over straatnamen, huizen en bewoners in Gouda in de periode voor 1940. Met bijlagen. 1979 - 1989. -- 1 omslag

938. Stukken betreffende het huis "Boskoop", Markt 30, 1833 - 1912. -- 1 omslag
Bevat:
(1) Akte van transport van een huis aan de Regenboog P 12 / 14, kad. sectie C 33, met gebruik van de poort aan de westzijde (O = Adrianus Faay; W = de verkoopsters), door Catharina en Sibilla Dingena Liesen, winkeliersters in manufacturen, aan Arie Captijn, schippersknecht; tevens akte van hypotheek ter zake van het restant van de koopsom, juni 1833; authentiek afschrift. --- Bevat o.a. voorwaarden inzake een gemeenschappelijke pomp en een concurrentiebeding.
(2) Akte van veiling van een huis aan de Regenboog P 12 / 14, kad. C 1296, met gebruik van de poort aan de westzijde (O = (Adrianus ?) Faay; W = ... van Kempen) door Maria Vuijk, weduwe van Arie Captijn, herbergierster, mede namens haar kinderen, en toewijzing aan Hendrik Bruijstens, bleker; met akte van volmacht, juni 1839; authentiek afschrift.
(3) Akte van transport van een huis aan de Regenboog A 95, kad. C 1296, met gebruik van de poort aan de westzijde, door Helena Knoors, weduwe van Hendrik Bruijstens en haar zoon Johannes Jacobus, pastoor te Venneperdorp, aan Cornelis Boumans, bleker, 17 november 1869; authentiek afschrift.
(4) Akte van transport van een huis aan de Markt A 95, kad. C 1296, met gebruik van de poort aan de westzijde, door Cornelis Boumans, bleker, aan Willem Gijsbertus van der Geest, winkelier, maart 1879; authentiek afschrift.
(5) Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Willem Gijsbertus van der Geest, sociëteithouder, waarbij aan diens weduwe Adriana Boumans wordt toebedeeld het sociëteitsgebouw aan de Markt A 91, kad. C 1296, met gebruik van de poort aan de westzijde, juni 1902; authentiek afschrift.
(6) Akte van transport van een huis aan de Markt 30, kad. sectie C 1296, door Adriana Boumans, weduwe van Willem Gijsbertus van der Geest, te Poeldijk, aan Anthonius Josephus Aldenhuysen, melksalonhouder; met akte van volmacht; authentiek afschrift. Met kwitantie van haar zoon Adrianus Cornelis van der Geest, kastelein, wegens betaling van de koopsom; februari - april 1912.

939. Stukken betreffende het winkel-/woonhuis, later kantoorgebouw met woonhuis, Markt 31, 1913 - 1919. -- 3 katerns
Gebouw van de Goudsche Courant.
Bevat:
(1) Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Elias Salomon Cats en zijn vrouw Sophia Davidson, waarbij aan hun zoon Maurits Cats wordt toebedeeld het huis aan de Markt 31, kad. C 1295, met medegebruik van de poort aan de oostzijde, maart 1913; authentiek afschrift.
(2) Akte van transport van het winkel- / woonhuis aan de Markt 31, kad. C 1295, met medegebruik van de poort aan de oostzijde, door Maurits Cats, koopman, aan de NV Huizenmaatschappij Quinio te Gouda, 1913 april; authentiek afschrift. Met kwitantie voor de koopsom, mei 1913.
(3) Akte van transport van het kantoorgebouw en woonhuis aan de Markt 31, kad. C 1295, met medegebruik van de poort aan de oostzijde, door de NV Huizenmaatschappij Quinio te Gouda aan Frederik Tieter, drukker en uitgever, mei 1919; authentiek afschrift. Met kwitantie voor de koopsom.

940. Stukken betreffende de vervaardiging van een hoogtekaart van de Zuidplaspolder, 1948; minuten. Afdrukken. -- 2 stukken

941. Exploot waarbij op verzoek van Huibert van Blokhuizen, arbeider te Zevenhuizen, wegens een vordering op H. Dikhout, aannemer van polderwerken, bij dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder oppositie wordt ingesteld tegen enige betaling aan deze aannemer, september 1845. Afdruk. -- 1 stuk

942. Agenda's voor de vergadering van de ingelanden van de Zuidplaspolder, mei 1876 en mei 1930; gedrukt. (Gedeeltelijk afdruk.) -- 2 stukken
Bevat tevens de begroting 1930.

943. Krantenknipsel met verslag van een gemeenteavond in de hervormde kerk van Moerkapelle i.v.m. de geplande restauratie van deze kerk, ca. 1960. -- 1 stuk

944. Krantenknipsels, aantekeningen en drukwerk betreffende molens te Gouda, (1353) 1926 - 1967, 1996. -- 4 stukken
Grotendeels verzameld door P. Boer te Alkmaar.

945. Krantenknipsel met foto van molens (aan de Zuidkade ?) te Waddinxveen, 1924. -- 1 stuk
Verzameld door P. Boer te Alkmaar.

946. Instructie voor de watermolenaars van de Zuidplaspolder, 1861; gedrukt. Afdruk. -- 1 omslag

947. Bestekken voor het driejarig onderhoud van en leveranties ten behoeve van de molens, sluizen, bruggen en andere kunstwerken van de Zuidplaspolder, 1850, 1868; gedrukt. Afdrukken. -- 1 omslag
Het bestek van 1850 is niet geheel compleet.

948. Staat met bemalingsgegevens en waterhoogten in de Zuidplaspolder en de Eendachts- en Tweemanspolders over de periode 1844 - 1855, opegaakt door de tweede opzichter J. Haagen, 1856. Afdruk. -- 1 stuk

949. Akte van depot van een holografisch testament van Maria Cornelia Bisschop. Met een testament (met concept en bijlage), 1962, en een akte van volmacht voor H.A. Heesen te Oudewater, 1970. Authentieke afschriften. -- 1 omslag

950. Overeenkomst van de Stichting Huize Savelberg met M.C. Bisschop ter zake van verzorging in haar verzorgingstehuis, (1970). Met voorlopig huisreglement en een circulaire aan de toekomstige bewoners, 1971. -- 3 stukken

951-956. Archiefbescheiden van de afd. Gouda van de PvdA, 1961 - 1969. -- 6 omslagen

957. Archiefbescheiden van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afd. Gouda, (1973) 1975 - 1976. -- 1 omslag

958. A concept of building
Reclamefolder van de Atho Duuwest Groep, projectontwikkelaars gevestigd aan de Jan van Riebeecklaan te Gouda, z.d. (ca. 1985). -- 1 katern
In het Engels.

959. Prospectus met bijlagen betreffende te bouwen appartementen aan de Houtmansgracht, 1985. -- 1 omslag

960. De Goudsche Marktdiensten
Reclame-prospectus van de N.V. Nederlandsche Speciaal Drukkerijen inzake het Bireka-inningssysteem voor marktgelden (en andere heffingen), (ca. 1926). -- 1 deeltje

961. Krantenknipsels betreffende de instelling en opening van de zaterdagavondmarkt in Gouda, maart - mei 1933. -- 1 omslag
Fotokopieën.

962. Exemplaar van het Dagblad van Gouda met o.a. het verslag van de raadsvergadering van 3 maart 1925 en een kunstkritiek overgenomen uit het Algemeen Handelsblad betreffende het Goudse schutterstuk van Ferdinand Bol, dat tijdelijk in het Mauritshuis is tentoongesteld, 4 maart 1925. -- 1 stuk

963. Exemplaar van het Dagblad van Gouda met o.a. een beschrijving van de geschiedenis van de z.g. looihal (voormalige Collatiebroedersklooster) aan de Spieringstraat, waarvan b. en w. de gemeenteraad voorstellen het te slopen, en van de begrafenis van Adrianus van der Dussen, oud-wethouder van Nieuwerkerk aan den IJssel, 1940 juli 22. Met een exemplaar van Het Nationale Dagblad (NSB-dagblad) met protest tegen de voorgenomen sloop, 1940 juli 30. -- 2 stukken

964. Exemplaar van Het Goudsche Nieuws- en Advertentieblad, 7 februari 1925. -- 1 stuk

965. Telefoongids voor Gouda, de Krimpenerwaard, Moordrecht, Reeuwijk en Waddinxveen, oktober 1958. -- 1 deel

966. Redtel beroepen-telefoonboek van: Gouda en omstreken
Beroepengidsen, 1964, 1966, 1967, 1969, 1970 ; gedrukt; met index. -- 5 delen
Betreft een groot deel van Midden-Holland.

968. Vriendschaps-lied, gezongen op 't leesgezelschap ... Lust tot Vriendschap en Meerder Kennis ...
Lofdicht op het leesgezelschap Lust tot vriendschap ... te Gouda, gezongen tijdens een maaltijd, januari 1801; gedrukt. -- 1 katern

969. Catalogi van boeken van en betreffende Erasmus, verkrijgbaar bij Antiquariaat Hertzberger, z.d. (ca. 1955 - 1960). -- 2 katerns

970. Afbeelding van een gedeelte van de "Naamlijst der eerwaardige leeraren ..." (predikanten) van de Lutherse gemeente te Zaandam, met vermelding van ds. J. Phaff, vertrokken in 1741 naar Gouda; fotokopie. -- 1 stuk
Origineel: mr. H.E. Phaff te Santpoort

971. Beschikking van de magistraat, waarbij aan Adriaan Bol te Sprang en Hendrik Bol te Eeten, als voogden over Jan Bol inzake de nalatenschap van zijn oudtante Christina Bol, wordt toegestaan de aan Jan Bol gelegateerde landerijen, gelegen onder Besoyen, Drongelen, Veen en Doeveren, te verkopen, 1765; authentiek afschrift. Met het ingediende verzoekschrift. -- 2 stukken

972. Ex-librissen van (oud-)Gouwenaars, verzameld door dr. A. Scheygrond, ca. 1920 - 1980. Met een toelichting betreffende de eigenaars en ontwerpers, alfabetisch op naam van de eigenaar, 1989. -- 1 omslag

973. Krantenknipsel uit de Goudsche Courant met een recensie van dr. A. Scheygrond van een tentoonstelling van exlibrissen in de openbare bibliotheek Gouda, 1932. Met een overdruk van een ingezonden stuk van dezelfde met kritiek op het ontwerp van een boekenbon met aangehecht standaard ex-libris, 1934. -- 2 stukken

974. Exemplaar van De Wekstem, krant van de christelijke gereformeerde kerk in Nederland, met o.a. een artikel over vaccinatiedwang aan een christelijke school te Bodegraven, 30 maart 1872. -- 1 stuk
Verder vooral gewijd aan de herdenking van de inname van Den Briel op 1 april 1572.

975. Authentiek uittreksel uit de akte van veiling van onroerende goederen van de familie Van Houweninge, gelegen in sectie E en F van de Zuidplaspolder onder Nieuwerkerk, waarbij de percelen een tot en met drie worden toegewezen, mei 1851, opgemaakt 1953. Afdruk. -- 1 stuk

976. Exemplaren van het Kerkblad (van de) Geref. Kerk (art. 31) Gouda, december 1946 - april 1950 (hiaten); gestencild. -- 5 stukken

977. Prospectus met tekeningen betreffende door Vink B.V. te Moordrecht te bouwen woningen aan de Crabethstraat, 1989. -- 1 bandje

978. Statuten van de Vereniging Bedrijfsgeneeskundige Dienst "Gouda en Omstreken", oktober 1979; afdruk. -- 1 katern

979. Statuten van de vereniging Patiëntenplatform Gouda en Omstreken, 1984 maart; afdruk. -- 1 katern

980. Programma van een feestavond van de muziekvereniging (fanfare) DKA (De Korte Akkeren) ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum, 1946. Met de tekst van het jubileumlied en een overzicht van gebeurtenissen uit de geschiedenis van de vereniging. -- 1 omslag
Fotokopieën.

981. Prospectus van makelaardij Van 't Hof voor de verkoop van het voormalige kantoorpand van de Kamer van koophandel aan Westhaven 52, ca. 1988; gedrukt. Met krantenknipsel uit "Basis in beeld" (periodiek van Basis Bedrijfshuisvesting) over de geschiedenis van dit pand, 2006. -- 2 stukken
In dit pand woonde in de 18e eeuw C.J. de Lange van Wijngaarden. De foto's uit Basis in beeld zijn afkomstig uit de SAMH-collectie.

982. Polissen van brandverzekering op het winkelpand Hoogstraat 19 (winkel in manufacturen) en op inboedels, ten name van de dames J.M.J. en M.C. Bisschop, 1942 - 1972. -- 1 omslag

983. Testament van R.A.A. Bisschop, koopman, Hoogstraat 19, 1930; authentiek afschrift. -- 1 stuk

984. Akte van hypotheek op het winkel- en woonhuis aan de Hoogstraat 19, kad. B 2486, ten laste van de dames J.M.J. en M.C. Bisschop, koopvrouwen, en ten gunste van de familie Kok, veehouders te Hekendorp, 1937; grosse. -- 1 katern

985. Programma's voor toneelvoorstellingen en concerten in de schouwburg (sociëteit Ons Genoegen) te Gouda, 1864, 1911 - 1944 en z.d.; gedrukt. Met enkele bijlagen. -- 1 omslag

986. Circulaire van de Werkgroep Wereldwinkel Nieuwerkerk a/d IJssel ter kennismaking, januari 1972. -- 1 stuk
Op de achterzijde een afbeelding van het winkelpand (hierin was in 1990 een juwelier gevestigd); werkgroep en winkel bestonden slechts kort.

987-993. Stukken betreffende de Kaashandel Maatschappij "Gouda" N.V., (1870) ca. 1910 - 1971. -- 2 pakken, 4 omslagen

994. Bekendmaking van J.E. Phaff, kolonel van een regiment infanterie, waarbij mannen worden opgeroepen dienst te nemen in zijn regiment, en zich daartoe o.a. ten huize van Catharina Goud in de Vogelenzang E 114 kunnen vervoegen, z.d. (ca. 1794).; fotokopie. -- 1 stuk
Origineel: mr. H.E. Phaff te Santpoort

995. Kaaspakhuis De Blaauwe Haan
Aantekeningen van A.D. Vergunst over het woonhuis bij de voormalige blekerij De Blaauwe Haan aan de Kattensingel 70 - 70a te Gouda, 1990. -- 1 katern
Fotokopie. (Deel 1 A van de "Geschiedenis en opkomst van de Goudse wasserijen ...".)

996. Chronologische lijst van Goudse schepenoorkonden tot 1572
Afdruk. Samengesteld door dr. K. Goudriaan, 1990. -- 1 omslag

997. Tekst van de redevoering van J.A. de Zwaan, gedelegeerde van de bond Heemschut, ter gelegenheid van de overhandiging van het eerste exemplaar van de Coca Cola-folder "Gouda monumentenstad", 1975. Met een exemplaar van de folder. -- 2 stukken

998. Reglement van een weduwenfonds, opgericht door dr. Bartholomeus Hermannus de Moor, Jan van Breda, Pieter van Vrijaldenhoven en Louis des Millevilles; met een intekenformulier, 1750; gedrukt. -- 1 katerntje
Fotokopie.

999. Circulaire van een commissie bestaande uit H.J.G. Fürstner, J. Zandijk, W.F.C. van Essen, J. IJpelaar en dr. F.H.G. van Iterson met concept-reglement voor de vereniging de Goudsche Vleeschhouwerij, opgericht met het doel om een minimale kwaliteit van te verkopen vlees te waarborgen, 1874; gedrukt. -- 1 stuk

1000-1005. Kunstkalenders met transparante afbeeldingen van de Goudse glazen, 1979 - 1982, 1985, 1995. Gedrukt. -- 5 bandjes, 1 omslag

1006. Diploma voor mr. A.A. van Bergen IJzendoorn als erelid van de sociëteit "Vredebest", 30 april 1882; gedrukt. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Scheuren; vervilting.)

1007. Situatietekening van de vermoedelijke ligging van het kasteel te Gouda met naaste omgving in 1575, (ca. 1938 ?); calque. -- 1 stuk

1008. Papieren hoes van een grammofoonplaat, uitgegeven door fa. L.J. van Eijk, handel in "gramaphoons", Zeugstraat 52 te Gouda, z.d. (ca. 1930 ?). -- 1 stuk

1009. Diploma's van de gemeentelijke handelsavondschool behaald in een viertal vakken door Cornelis Punt te Gouda, 1931; gedrukt. -- 4 stukken

1010. Akte van ontslag ("paspoort") uit werkelijke dienst voor Gerrit van Dort te Haastrecht als milicien bij het 2e regiment vestingartillerie te Breda, 15 mei 1858. -- 1 stuk

1011. Akte van ontslag ("paspoort") uit werkelijke dienst voor Willem van Dort te Haastrecht als kurassier bij de 3e afdeling kurassiers te Zutphen, 15 maart 1822. -- 1 stuk

1012. Les in de natuurlijke historie
Gedicht ter gelegenheid van het huwelijk van Gustaaf A. Bodenburg Hellmund en Wilhelmina A. Oliphant, voorgedragen in hotel Verhaaff te ? , juni 1867; gedrukt. -- 1 stuk

1013. Fragment van een niet geïdentificeerd commentaar (Hostiensis ?) op de decretalen van Gregorius IX, 14e eeuw. -- 1 stuk (perkament)
Latijn (Bologna, Italië; perkament; dubbelblad; heeft in de 17e eeuw als omslag gediend voor archivalia (opschrift "Reeckeninge van de Haesterse brugghe"). Voor gedetailleerde gegevens, zie beschrijving in concept-catalogus handschriften.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Randen ingescheurd.)

1014. Fragmenten van een (missaal ?), (15e of begin 16e eeuw). -- 2 stukken (perkament)
Beschrijving moet nog plaatsvinden! (Afkomstig uit (een) boekband(en).)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Mechanische schade; vuil.)

1015. Afbeeldingen van de zegels van: - leden van het geslacht van der Goude, 1355 - 1438 en van de Cellebroeders, 1511 / 1534; - de stad Gouda, 1391 - 1542, 1e kwart 18e eeuw; gedrukt (litho's). -- 2 stukken
Kennelijk drukproeven voor C.J. de Lange van Wijngaarden, Geschiedenis der heeren en beschrijving der stad van der Goude .... Hiervan bevat het eerstgenoemde stuk aanwijzingen voor verbeteringen; alleen de stadszegels (voor deel 2 p. 122) zijn daadwerkelijk gebruikt.

1016. Afbeelding van het alliantiewapen van Johanna Susanna Sellius (Utrecht 1730 - Haarlem 1772), gehuwd in 1766 met mr. Arent baron de Raet, burgemeester van Haarlem, dochter van mr. Godefroid Sellius en Magdalena Debora Verhoogh (of Van der Hoogh); met de wapens van de kwartieren Sellius, Van der Hooghe, Van Strijen en Poules, ca. 1900 ?; ingekleurde pentekening. -- 1 stuk
Ontleend aan het graf in de St. Bavokerk te Haarlem; deze kwartieren maken via De Raet - Van Cats, Huijgens - De Raet en D'Aumérie - Huijgens deel uit van de kwartierstaat D'Aumérie.

1017. Afbeelding van het alliantiewapen van mr. Arent baron de Raet (Amsterdam - 1714 - Haarlem 1771), burgemeester van Haarlem en hoogheemraad van Rijnland, getrouwd in 1766 met Johanna Susanna Sellius (Utrecht 1730 - Haarlem 1772), zoon van mr. Gualtherus de Raet en Anna Maria Muillman; met de wapens van de acht kwartieren De Raet, Muilman, Broers, Koninck, Maes, De Valminck van Outshoorn, Kerkrinck en De Witt, ca. 1900 ?; ingekleurde pentekening. -- 1 stuk
Ontleend aan het graf in de St. Bavokerk te Haarlem. Deze kwartieren maken via De Raet - Van Cats, Huijgens - De Raet en D'Aumérie - Huijgens deel uit van de kwartierstaat D'Aumérie.

1018. Authentiek uittreksel uit de kroniek van W. van Gouthoeven (Dordrecht 1620) en authentieke afschriften van documenten betreffende het geslacht Van der Dussen, met afbeeldingen van wapens, opgemaakt door notaris J. Matham te Amsterdam, 1675. -- 1 katern (perkament)
Vochtschade.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

1019. Kwartierstaat van Philippe François hertog van Aremberg, Aerschot en Croy, etc. met afbeeldingen van de wapens van zijn 16 kwartieren; ingekleurde pentekening, ca. 1650. -- 1 stuk

1020. Militair paspoort voor Abraham Groenendal, oud-milicien bij het 4e regiment infanterie, mei 1863; gedrukt. -- 1 stuk

1021. Exemplaren van de Goudsche Courant met ingezonden stukken van J.J. Bertelman, stadstekenmeester, betreffende glasschilderkunst en glasgraveerkunst, 1879, 1887. -- 2 stukken
Het exemplaar van 4 nov. 1887 bevat tevens een verslag van het afscheid van G.B. Lalleman als hoofd van de openbare lagere school te Moordrecht.

1022. Exemplaar van De Wekker (weekblad voor onderwijs en schoolwezen) met een bespreking van de tentoonstelling van schriften en tekeningen van leerlingen van de openbare lagere scholen te Gouda en in het bijzonder de resultaten van het tekenonderwijs van J.J. Bertelman, stadstekenmeester, 28 januari 1870. -- 1 stuk

1023. Lofdicht door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op de intrede van ds. Cornelis Jansz Guillebert als predikant van de Waalse gemeente te Gouda, oktober 1735; gedrukt. -- 1 stuk
In het Latijn.

1024. Twee pagina's van Het Schouwvenster (weekillustratie voor het christelijk gezin) met fotoreportage gewijd aan "schilderachtig Gouda", 9 juli 1926. -- 2 stukken

1025. Akte van vrijgeleide door de vertegenwoordigers van de Staten-Generaal bij de vredesonderhandelingen te Keulen voor François le Gillon, oktober 1673. -- 1 stuk
In het Frans. Ondertekend door o.a. H. van Beverningk.
Materiële toestand matig. (Watervlekkig; vuil.)

1026. Exemplaar van het Goudsch Kronijkske met o.a. een uitvoerig bericht over de ingebruikneming van het vernieuwde interieur van de St.-Janskerk, en de gereedkoming van het grafmonument voor A.B. van Meerten-Schilperoort in de kerk, oktober 1853. -- 1 stuk

1027. Exemplaar van De Nieuwe Gouwenaar met o.a. een verslag van een feest ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afd. mannen van de Congregatie van de H. Familie van de r.k. parochie O.L.V. Hemelvaart, 1889 juli. -- 1 stuk

1028. Exemplaar van de Rotterdamsche Courant, 7 december 1813. -- 1 stuk

1029. Lofdicht door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school te Gouda, op Adrianus Moering, o.a. curator van de school, 14 oktober 1729; gedrukt. -- 1 stuk
In het Latijn.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Scheur op de vouw.)

1030. Exemplaren van de Leydse Courant, 1750, 1758. -- 2 stukken

1031. Extract uit het Journaal ...
Bericht over de herovering van 21 Nederlandsche koopvaardijschepen op de Engelsen, komende van St.Eustatius, door een Frans eskader onder de admiraal De la Motte Picquet, 1781; gedrukt. -- 1 stuk

1032. Exemplaren van de Opregte Haarlemsche Courant, gedeeltelijk met vervolgbladen, 1667, 20 november 1813, 20 juni 1815, 1824 - 1834 (hiaten). -- 12 stukken in 1 omslag
De krant van 2 aug. 1667, met het verslag van de tocht naar Chatham, is een herdruk van (?). De krant van 20 juni 1815, betreffende de slag bij Waterloo, is een herdruk van 1890.

1033. Exemplaar van het herdenkingsnummer van de Schoonhovense krant, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, september 1969. Met een herdruk van het eerste nummer. -- 1 omslag

1034. Exemplaar van het Dagblad van Gouda met o.a. het verslag van de raadsvergadering van Bodegraven van 23 september 1899. -- 1 stuk

1035. Exemplaren van de maandkrant voor woonwagenbewoners "Het Wiel", met artikelen en mededelingen betreffende het woonwagenkamp te Gouda en (Goudse) woonwagenbewoners, 1976 - 1981. -- 1 omslag

1036. Aantekeningen van (een molenaar of bakker?) inzake ontvangsten wegens (gemalen ?) tarwe en rogge, verkocht (?) meel en beschuit, z.d. (17e eeuw). -- 1 katern

1037. Exemplaren van de Nederlandsche Staatscourant en van de Rotterdamsche Courant met bericht dat bij K.B. aan Albertus Adrianus IJzendoorn toestemming is verleend om de naam Van Bergen IJzendoorn te voeren, juli 1836; authentieke afdrukken. -- 2 stukken

1038. Exemplaar van de Vaderlandsche Courant met voornamelijk oorlogsnieuws, 17 november 1781. -- 1 stuk

1039. Exemplaren van Onder liberale vlag, uitgegeven door de Vrijheidsbond ter gelegenheid van kamer- en statenverkiezingen, 1929, 1931, 1933. -- 3 stukken
O.a. mr. H.P.C.M. de Witt Wijnen kwam vanaf 1931 op de kandidatenlijsten voor.

1040. Exemplaar van de Westkappelsche Courant (Weekblad voor Zuid-Beveland en Walcheren) met bericht over een prijsvraag met betrekking tot de fa. Van der Want en Barras, fabrikant van kunstaardewerk (Regina) en doorrokers (Hollandia), januari 1919. -- 1 stuk

1041-1042. Een regentendagboek uit de 18e eeuw
Krantenknipsels met fragmenten uit het dagboek van Willem van der Hoeve, lid van de vroedschap, over de periode 1761-1788, met commentaar van dr.mr. J. Smit, 1932 - 1936. -- 2 omslagen
In 1957 gepubliceerd als deel 10 van de "Bijdragen van de Oudheidkundige Kring Die Goude".

1043-1044. Autobiografie van Herman Daniel Questro ...
Aantekeningen over zijn leven en werken te Gouda, 1912 - 1977. Afdrukken. -- 2 banden
H.D. Questro was procuratiehouder bij de N.V. Goudse Verzekeringen

1045. Tekening (doorsneden) van de resultaten van grondboringen op zeven plaatsen in de Zuidplaspolder, vervaardigd door J.W. Schuddebeurs, opzichter, 1945; afdruk. -- 1 stuk (3 bladen)

1046. Akte van ontslag ("paspoort") uit werkelijke dienst voor Aalbert Vastenhout te Zevenhuizen als milicien bij het 4e regiment infanterie, 15 mei 1858. -- 1 stuk
De gepasporteerde was plaatsvervanger voor Jan Paul.

1047. Muziekstukken gecomponeerd door Martinus J. Bouman (geb. 29-10-1858, overl. Gouda 11-05-1901), 1892 en z.d. Gedrukt. -- 1 omslag
Bevat:
- Twee klavierstukken (Melodij; Scherts), (1892); - Klavierstukken (Dans I; Dans II); --- Tekst door Jac. Philippi. - Prière. --- Gedicht door Sully Prudhomme. - Des zangers vloek. --- Ballade door Ludwig Uhland, vert. door B. van Meurs. - Waarom? --- Tekst door C. Honigh. - Bloem en vlinder. --- Tekst door C. Honigh.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

1048. Testament van Cornelius van Suytoort, kastelein van Gouda, ten overstaan van notaris Anthonius Jacobsz (Jacobi) en getuigen. Hij legateert gelden o.a. aan de Collatiebroeders, het Clarissenklooster, Margareta Adriani, de St.-Janskerk, het Catharina-gasthuis, de Heilige Geest, de Minderbroeders (waar zich zijn graf bevindt), het Sint Margaretaklooster (waar zijn dochter Machteld non is), mr. Johannes van Wassenaar (onderpastoor van de St.-Janskerk), Henricus Alberti, Jacobus Romeri, mr. Anthonius Jacobi (= notaris ?). De opvoeding van zijn twee jongste zoons Cornelius en Johannes wordt toevertrouwd aan de executeurs-testamentair. Als zodanig benoemt hij de voornoemde mr. Johannes van Wassenaar, de rector van de St.-Pauluskapel (het Collatiehuis) Henricus Gijsberti (= Hendrik van Arnhem) en de voornoemde Henricus Alberti en Jacobus Romeri. 11 januari 1474. Authentiek afschrift; met notarismerk. -- 1 stuk (perkament)
In het Latijn.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (nog te vlakken)

1049. Akte van venia aetatis, verleend door de Hoge Raad, voor Aletta Johanna Serry te Rotterdam, 1 september 1864. -- 1 charter
Bij akte van v.a. ("handlichting" of meerderjarigheidsverklaring) werd een minderjarige handelingsbekwaamheid verleend.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Nog te vlakken.)

1050. Testament van Antonis Aryensz en zijn vrouw Geerte Barentsdochter, ten overstaan van notaris Pieter Cornelisz van Mul en getuigen Jan Govertsz, bode van Bloemendaal, en Lambert Michielsz, waarbij zij elkaar tot erfgenaam benoemen, 14 augustus 1573. Authentiek afschrift; met notarismerk. -- 1 stuk (perkament)
In dorso: "dit is al (= af?) betaal".

1051. Codicil en testament van Heyltgen Henrick Courtsz dochter (Heyltgen Henrixsdochter), weduwe van Cornelis Cornelisz (lijndraaier resp. hennepkoper). Authentieke afschriften. 5 december 1592 en 20 september 1600. -- 2 stukken (perkament)
Bevat:
(1) Ten overstaan van notaris Cornelis Jobsz en getuigen Jan Cornelisz Houwelingh en Jan Floren, klerk van de stadssecretaris. Daarbij benoemt zij de kinderen van haar broers en zusters tot erfgenaam van hetgeen overblijft van alles wat haar bij testament van 14 juni 1580 door haar oom Thonis Courtsz en zijn vrouw Marritgen Leendertsdochter is nagelaten. (2) Ten overstaan van notaris Jan Florisz de Jager en getuigen Cornelis Jobsz, stadssecretaris, en diens klerk Frans Pietersz. Daarbij bekrachtigt zij het codicil uit 1592 en benoemt zij het Oudemannehuis en het Catharina-gasthuis tot haar universele erfgenamen (na uitkering van legaten enz. en - tijdelijk - van de vruchten van de nalatenschap), waarvoor te zijner tijd in elk van beide godshuizen een preuve moet worden gesticht.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (nog te vlakken)

1052. Testament van Leentgen Jans, ongehuwd wonend in het St.-Elisabethgasthuis, ten overstaan van notaris Nicolaes Straffintvelt, 7 juli 1645. Daarbij deelt zij de opbrengst van de nalatenschap van haar nicht Maritgen Jacobs, alsmede aanvullende legaten, toe aan Jacob Pietersz Cuper en de kinderen van diens zuster Maritgen Pieters. Voorts benoemt zij tot universeel erfgenamen: de kinderen van Claes Jansz, sleper, de kinderen en kleinkinderen van Jacob Willems. en Maritgen Claes, dochter van wijlen Claes Willems. De bestaande preuven in het Oudemannenhuis en het St.-Elisabeth-gasthuis blijven in stand. Authentiek afschrift. -- 1 katern (perkament)
Materiële toestand matig. (evt. nog te vlakken)

1053. Testament van Jan Adriaensz Six, makelaar te Amsterdam, en zijn vrouw Janneken de Smitt, ten overstaan van notaris Nicolaes Listingh te Amsterdam, 26 augustus 1661; authentiek afschrift. -- 1 katern (perkament)
Materiële toestand matig. (evt. nog te vlakken)

1054-1056. Plakboeken met krantenknipsels betreffende Goudse monumenten, de geschiedenis van Gouda, toerisme, stadsuitbreiding, e.d., 1957, 1968 - 1972, 1980 - 1984. -- 3 banden

1057-1059. Herdenkingsnummers van de Goudsche Courant ter gelegenheid van het 70-, 75- en 100-jarig bestaan van de krant, 1932, 1937 en 1962. -- 3 omslagen
Bevatten veel historische informatie over Gouda en omgeving

1060. Stukken betreffende de benoeming tot en het ontslag als notaris te Gouda van Jan Jacob Abraham Montijn, 1897, 1925. -- 1 omslag
Benoemd in de plaats van P.M. Montijn, 1897; opgevolgd door mr. H.C.J.M. Franken, 1925

1061. Kwartierstaat van van mr. Hieronymus van Beverningk (geb. 1614, overl. 1690); met afbeelding van zijn wapen en de wapens van acht kwartieren (o.a. Lonck); litho, ca. 1860. -- 1 stuk

1062. Paspoort voor J.W. van Rijn, geboren te Utrecht, om zich (met zijn vrouw ?) te Lissabon in te schepen naar Dordrecht, november 1819. -- 1 stuk
In het Portugees.

1063. Aflevering van het weekblad "De Spiegel" met op de voorkant een foto van de Lage (en Hoge) Gouwe met de St.-Joostbrug, de Lutherse kerk en op de achtergrond de Gouwekerk, 1938. -- 1 katern
Het onderschrift vermeldt ten onrechte "Gezicht op de St. Janskerk".

1064. Inventaris van de nalatenschap van Jan Herfst, papierfabrikant aan de Goudkade te Noord-Waddinxveen, op verzoek van zijn weduwe Cornelia van der Winden, 1812. Met een bijlage en het testament van de weduwe, 1812. Fotokopieën. -- 1 band
De originele archiefstukken, destijds berustend in het RA ZH (not.arch. Noord-Waddinxveen, minuut-akten notaris A.M. de Lange over 1812, inv.nr. 8318 j), zijn verloren gegaan.

1065. Exemplaren van de Katholieke Illustratie, Panorama en Vizier betreffende de watersnoodramp, februari 1953. -- 3 katerns
Zie ook varia 1065 vv.

1066. Bewijzen van toekenning van prijzen aan Bartholomaeus Albertus IJzendoorn wegens voltooiing van zijn studie aan de Latijnse school te Utrecht, 1776. -- 2 stukken

1067. Genealogische aantekeningen en aantekeningen en uittreksels uit doop-, trouw- en begraafboeken en andere archiefstukken uit Gouda , opgemaakt door ... Beelaerts van Blokland, (na 1727); fotokopie. -- 1 band
Bevat:
Voorin een index op persoonsnamen.

1068. Fotokopieën van afbeeldingen, passages uit literatuur, krantenknipsels, e.d. betreffende het kasteel en de onderaardse gangen, ca. 1820 - 1982. -- 1 band

1069. Foto-album samengesteld door Willem Albert Hoyng, directeur van de Plateelfabriek Zuid-Holland (1908-1948), ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het bedrijf in 1948. -- 1 stuk
Fotokopieën. Bevat ook familiefoto's. Van een klein deel van de foto's zijn reeds reproducties aanwezig (stamnrs. 19636 en volgende).

1070. Stad, identiteit en stedebouw : 'de derde cultivatie' : stedebouwkundig ontwerp voor Gouda-west en de Oostpolder in Schieland
Rapport van Jakko Smit ten behoeve van een afstudeerproject aan de TU Eindhoven, 1994. -- 1 band

1071. Valse impromptu
Partituur van het muziekstuk gecomponeerd door Richard Hol voor de Maatschappij tot Exploitatie van de Victoria Bron te Oberlahnstein, gevestigd te Rotterdam, z.d. (ca. 1910); met eigendomsstempel van de Mineraalwaterfabriek Slotemaker & Co. aan de Westhaven 199. -- 1 katern

1072. Laat nu al wat Nederland heet ...
Rijmprent door Bertus Aafjes en Piet Worm, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, 1948; gedrukt. -- 1 stuk

1073. Van kluisters bevrijd : Holland uit zijn stof herrezen zal opnieuw ons Holland wezen
Allegorische gedenkplaat naar de aquarel van Dirk Boode, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, 1948; gedrukt. -- 1 stuk
Bestemd om uit te reiken aan schoolkinderen.

1074. Bladwijzer op het bevolking-register
Ongebruikte voorbedrukte index op het bevolkingsregister, ca. 1860. -- 1 deel

1075. Spaarbankkalender 1970
Gedrukt ten behoeve van de Nutsspaarbank Gouda, 1969. -- 1 katern (5 bladen)
Bevat foto's in kleur van de stijlkamers in het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis met toelichtende tekst van directeur dr. J. Schouten.

1076. 1999 honderd jaar Rabobank Gouda
Kalender; gedrukt, 1998. -- 1 bandje
Bevat foto's in kleur (door Martin Droog) van Gouda.

1077. Aflevering van het weekblad "De Spiegel" met op de voorkant een foto van glas .. in de St.-Janskerk met voorstelling van Maria met het kind Jezus, 1947. -- 1 katern

1078. Gedenkalbum ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest van koningin Juliana, 1948. -- 1 katern
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Omslag gescheurd (te verstevigen).)

1079. Kalender voor het jaar 1851 met litho van een riviergezicht met schepen (Dordrecht ?); gedrukt. -- 1 stuk

1080. Bewijzen van tolvrijdom op de wegen in Zuid-Holland voor ir. J. van Lakerveld Blanken, ingenieur bij rijkswaterstaat, 1822, 1828. -- 2 stukken

1081. Akte waarbij prins Maurits jonkheer Pieter van der Does, schout van Leiden en baljuw van Rijnland, ontslag verleent als superintendent van de oorlogsschepen van Zuid-Holland, Maas en Waal, 13 januari 1594. -- 1 charter (zegel ontbreekt)

1082. Akte waarbij de Staten van Holland mr. Willem van den Kerkhove aanstellen tot baljuw en schout, 14 februari 1731; met aantekening van eedsafleggingen en betaling van ambtgeld. -- 1 stuk (perkament)

1083. Authentiek uittreksel uit het doopboek van de (Lutherse) gemeente te Rheda (D) betreffende de doop van van Johannes Vetter op 28 februari 1712, 1761. Met verklaring van het stadsbestuur van Rheda betreffende de geboorte en afstamming van Vetter, 1761; met een aantekening dat hij van de oefeningen van de schutterij is vrijgesteld, 1762. Met een vertaling van de beide eerstgenoemde documenten, (1762). -- 3 stukken

1084. Aflevering van het weekblad De Spiegel met een fotoreportage over de problemen als gevolg van de dijkverzwaring, 1954. -- 1 katern

1085. Geschiedenis van de bouw en restauratie van het Goudse stadhuis
Toelichtende tekst bij een aquarel van Bart Peizel, ca. 1950; gedrukt. -- 1 stuk

1086. L'illustration : journal universel hebdomadaire
Aflevering van zaterdag 24 juni 1916, geheel gewijd aan de eerste wereldoorlog, met o.a. de "tableau d'honneur de la guerre", waarin een portretfoto van generaal Pétain. Met een luchtfoto van oprukkende (Franse ?) soldaten op het met gaten van granaatinslagen bezaaide slagveld tijdens de slag bij de Somme, 1916. Met een kaart ("Wat Duitschland hebben wil") van de Duitse aanspraken op grondgebied, gepubliceerd in Londen, ca. 1916. -- 1 katern, 2 stukken
Bewaard voor expositiedoeleinden.

1087. Reclame Map
Een rijk van reclames voorziene leesportefeuille voor het tijdschrift "De Prins der geïllustreerde bladen voor Gouda en omstreken", ca. 1920. -- 1 stuk

1088. Exemplaar van Bouwkundig Weekblad Architectura, 1934 nr. 16 met foto's, plattegrond en doorsnede van de ULO-school voor openbaar en christelijk onderwijs te Schoonhoven. -- 1 stuk

1089. Ter gedachtenis aan de plechtige ure uwer belijdenis des geloofs
Getuigschrift van de kerkenraad van de hervormde gemeente Gouderak voor Wilhelmina Maria Stigter, 27 maart 1910. -- 1 stuk

1250. Nieuwjaarsgedicht door IJ-t de Jong te Moordrecht voor zijn oom en tante, 1 januari 1824. -- 1 stuk
Met voorgedrukte versiering (ingekleurd).

1251. Nieuwjaarswens van G. van der Plas, "booschaplooper (van Moordrecht) op Gouda vice versa", opgedragen aan de gemeentebestuurders en inwoners van Moordrecht en Gouda voor het jaar 1829; gedrukt. -- 1 stuk

1252. Nieuwjaarswens van A. van der Willik, nachtwaker, opgedragen aan het gemeentebestuur en de inwoners van Boskoop voor het jaar 1881; gedrukt. -- 1 stuk
Met illustratie.

1253. Nieuwjaarswens van C. van der Wolf te Gouda voor zijn ouders, 1825. -- 1 stuk
Met voorgedrukte versiering (ingekleurd).

1254. Nieuwjaarswens van C. van der Wolf voor zijn ouders, 1826. -- 1 stuk
Met voorgedrukte versiering (ingekleurd). Zeer beschadigd.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

1255. Akte van venia aetatis (waarbij volledige handelingsbevoegdheid wordt verleend aan een minderjarige) van de Staten van Holland voor Johanna Elisabeth Reynet (?) te Gouda, 26 augustus 1757; gedrukt. -- 1 charter
Zegel ontbreekt.

1256. Akten van resp. de koning van België, de koning van Portugal en de president van Frankrijk, waarbij L.M. van der Most wordt erkend als Nederlands consul in resp. Congo, Noord-Zaïre ("las possesoês portuguezas ao Norte do Zaire") en Banane, 1897 en 1898. -- 3 stukken

1257. Exemplaar van het Algemeen Handelsblad met berichtje over de aanhouding te Rotterdam van twee uit Gouda afkomstige dieven, 1842 maart 26; gedrukt. -- 1 stuk

1258. R.H.B.S. 1865-1906 Gouda 1881-1906. Feestnummer van de publicaties op de deur van de Menagerie
Door leerlingen uitgegeven "schoolkrant" ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de R.H.B.S. te Gouda als school met 5-jarige cursus, 1906; gedrukt. -- 1 stuk

1259. Lijst van de Goudse vrijwilligers die samen met vrijwilligers uit andere Hollandse steden hebben deelgenomen aan de pogingen tot ontzet van het belegerde Haarlem in 1573; met aantekeningen over de herdruk van deze lijst, (in 1644) uitgegeven door Cornelis Vlacq, oud-schepen, als laatste overlevende van de vrijwilligers, 1708; gedrukt. -- 1 stuk
Met een fotokopie van de druk van 1644. Cornelis Vlacq stierf in 1656; zie: Walvis, I, 358.

1260. Lijst van Goudse vrijwilligers die samen met vrijwilligers uit andere Hollandse steden hebben deelgenomen aan de pogingen tot ontzet van het belegerde Haarlem in 1573; gedrukt door Pieter Rammazeyn, op last van Cornelis Vlacq, oud-schepen, als laatste overlevende van de vrijwilligers, 1644. -- 1 stuk

1261. Bouwplaat (bouwpakket in karton) van het kantoorgebouw De Zwaluw van de Goudse Verzkeringen aan het Stationsplein, uitgegeven ter gelegenheid van de gereedkoming van dit kantoor, (1980). -- 1 kartonnen cassette in een omslag

1262. Verleden, heden en toekomst ...
Gedicht ter gelegenheid van het huwelijk van Nicolaas J.F. van der Jagt en Johanna M. de Haan te Utrecht, april 1900; gedrukt. -- 1 stuk
Bruidegom afkomstig uit Gouda ?

1263. Afbeelding van het wapen van Willem Maurits van Cats, heer van Cats, ter Coulster, Heiloo en Oesdom, vrijheer van Veenhuizen, Hoogwoud, Aartswoud en Lambertschaag, hoogheemraad van Schieland, ca. 1730 ?; kopergravure. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

1264. Afbeelding van de wapens van de families Schoerdijck van Renauwen, Van der Duyn, Hamersvelt en Leuwen, eind 17e eeuw ?; ingekleurde pentekening op perkament. -- 1 stuk
Het wapen van Schoerdijck is zowel groot (in het midden) als klein afgebeeld. Het gaat kennelijk om de vier kwartieren van een lid van de familie Schoerdijck.

1265. Afbeelding van het wapen van George van Cats, heer van ter Coulster, Heiloo en Oesdom, etc., hoogheemraad van Schieland ?, ca. 1670 ?; kopergravure. -- 1 stuk

1266. Kwartierstaat van Johanna Judith Gualtheri, getrouwd met Joan H.A. von Schmidt auf Altenstadt en haar zusters Elizabeth (getrouwd met François J.M. d'Aumérie) en Alida Johanna Wilhelmina (getrouwd met Carel L.S. graaf von Bosen) met afbeeldingen van haar wapens en de wapens van haar vier kwartieren; ingekleurde pentekening, ca. 1900. -- 1 stuk
Beschadigd.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

1267. Prospectus van de uitgevers Izaak en Johannes Enschede te Haarlem voor de uitgave van de portretten van Jacoba van Beieren en Frank van Borselen, 18e eeuw; gedrukt. -- 1 stuk

1268. Proclamatie. Onafhanglykheid. Vryheid. Godsdienst. Vaderland en Oranje
Bekendmaking van de burgemeester van Rotterdam betreffende het herstel van de onafhankelijkheid, december 1813; gedrukt. -- 1 stuk

1269-1270. Prospecti met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen in de nieuwbouwwijk Goverwelle, 1988; afdrukken. -- 2 omslagen

1271. Uitwerking bestemmingsplan Gouda Oost / Achterwillenseweg
Beschrijving met toelichting en tekeningen, opgemaakt door Intervam BV West, ca. 1984. Met een exemplaar van het stedebouwkundig basisplan Achterwillens, 1983. -- 2 bandjes

1272. Ontwerptekeningen voor de bouw van een schouwburgcomplex aan de Boelekade, opgemaakt door architectenbureau Henk Klunder B.V. in opdracht van Rehorst Bouw te Waddinxveen, 1984, 1985. Met een toelichting en begroting en het programma voor de opening, 1992. -- 3 bandjes, 2 stukken

1273. Prospectus van Rehorst Bouw te Waddinxveen met betrekking tot het door hen toegepaste gietbouwsysteem, met voorbeelden, o.a. van de door architectenbureau Stuurman B.V. ontworpen cirkelwoning, z.d. (ca. 1985). -- 1 bandje

1274. Exemplaar van De Nieuwe Gouwenaar met o.a. het verslag van een tentoonstelling ter gelegenheid van de vliegerwedstrijd en de uitslag van een schietwedstrijd van het 5e bat. 4e reg. infanterie (in garnizoen), de schutterij en de weerbaarheidsvereniging Burgerplicht, 6 september 1885. -- 1 stuk

1275. Bekendmaking van de uitvoering van het toneelstuk De Kruisvaarders van A. von Kotzebue door de Nederduitsche Tooneellisten onder leiding van Johannes Felix Majofski in de schouwburg (lokaal Nut en Vermaak), december 1822; gedrukt. -- 1 stuk

1276. Bekendmaking van Jacobus van Munster, kastelein in de Kaap aan de Spieringstraat, dat tijdens de kermis toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen en een bal gehouden zullen worden, 1824; gedrukt. -- 1 stuk

1277. Prospectus voor een restauratie / verbouwing van Huize Groeneweg en omgeving tot bejaardenwoningen met centrale voorzieningen door architectenbureau Dunnebier en Goudeau, 1968. -- 1 bandje

1278. Exemplaar van de Nieuwe Goudsche Courant met o.a. een hoofdartikel over een brochure van H.W.G. Koning, commandant van de Goudse schutterij, over de (on)bruikbaarheid van de schutterijen bij de landsverdediging, 25 januari 1890. -- 1 stuk

1279. Een nieuwe lente op Hollands erf
Rijmprent van P.C. Boutens ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard, 1937; gedrukt. -- 1 stuk

1280. Akte van venia aetatis, verleend door de Staten van Holland, voor Jan Grotendorst, 1792 juli 20. -- 1 charter
Het zegel ontbreekt. Bij akte van v.a. ("handlichting" of meerderjarigheidsverklaring) werd een minderjarige handelingsbekwaamheid verleend.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (nog te vlakken)

1281. Plakboek met krantenknipsels betreffende Goudse monumenten, de geschiedenis van Gouda (o.a. rubriek "Uit Gouda's verleden", door W.G. Janssen), toerisme, e.d. 1970, 1978 - 1981. -- 1 band

1282. Prospectus met tekeningen en andere gegevens betreffende te bouwen koopwoningen aan de Symphonielaan en het Motetplein in de nieuwbouwwijk Goverwelle, ontwikkeld door de woningcorporaties Ter Gouw, De Samenwerking en Het Volksbelang, en uitgevoerd door Bouwcombinatie 4 B te Reeuwijk 1995; afdruk. -- 1 band

1283. Nationale militie. Bekendmaking.
Oproep van b. en w. van Reeuwijk aan vrijwilligers voor de nationale militie om zich te melden, 1884; gedrukt. -- 1 stuk

1284. Circus Oscar Carré
Affiches betreffende voorstellingen op de Markt, ca. 1890; gedrukt door G.B. van Goor Zonen. -- 3 stukken
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Ontzuren, verstevigen)

1285. Testament van Aert Willemsz, knaap van het schippersgilde, en zijn tweede vrouw Crijntgen Theunisdr, ten overstaan van notaris Cornelis van de Houff en getuigen Joost Cornelisz, schrijnwerker, en Cornelis Jansz, fusteinwerker, buren, 26 maart 1614. Met transcriptie, ca. 1960. -- 2 stukken (perkament resp. papier)

1286. Getuigschrift voor Clemens Faay wegens het doorlopen van de VGLO-klas van de St.-Aloysiusschool, z.d. (ca. 1955). -- 1 stuk

1287. Octrooi waarbij de Staten-Generaal het handelsmerk (de rode laars met de kroon en roos) van speldenmaker Pouwels Jansz (of: Pauwels Jansoon), koopman te Rotterdam, beschermen, 1605; gedrukt, met enkele verbeteringen (pen) en met het opgeplakte merk. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (inktvraat)

1288. Nieuwjaarsgedicht van B.J. van der Ree voor zijn oom en tante, 1834. -- 1 stuk
Met voorgedrukte versiering (ingekleurd).

1500. Lofdicht door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school te Gouda, waarmee hij Jan Biman gelukwenst met een behaalde schoolprijs, 10 februari 1728; gedrukt. -- 1 stuk
Latijn

1501. Disputatio
Stellingen verdedigd door Quirinus Verduyn (Goudanus) te Leuven, ter gelegenheid van (zijn promotie in de rechten?), opgedragen aan Adrianus Coolwijck, 21 oktober 1610; gedrukt. -- 1 stuk
In het Latijn. De achterkant van het stuk is verstevigd met een strook papier waarop een aantekening betreffende o.a. Pieter Krijnsse te Kralingen is geplaatst, ca. 1635/1636.

1502. Fragment van een antiphonarium met een gedeelte van In ascensione domini, 15e eeuw. -- 2 stukken
Latijn. Perkament. Twee opvolgende folia, het tweede met een reep van het contra-folium (het eerste folium is afgesneden aan alle zijden). Zie voor gedetailleerde gegevens de beschrijving in de concept-catalogus handschriften.

1503. Affiche van voorstellingen van de Louis Bouwmeesterrevue in theater Reünie, Oosthaven 17, 1939, 1944 of 1950; gedrukt. -- 1 stuk

1504. Lofdicht door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op Vincent van Eyck, wegens zijn benoeming tot stadssecretaris, december 1726; gedrukt; met een aantekening betreffende de levensloop van Van Eyck (1708-1788); getypt, ca. 1960. -- 1 stuk
In het Latijn.

1505. Proclamatie. Nederlanders!
Bekendmaking van A. Kikkert, vice-admiraal en commandant-directeur der marine, met oproep om dienst te nemen bij de marine in de strijd tegen Frankrijk, december 1813; gedrukt. -- 1 stuk

1506. Manifest aan de Goudse burgerij
Bekendmaking van "de partijen der orde tegen de dreigende revolutie", ondertekend door o.a. de AR, RKSP, CH, Chr.Soc., Lib., diverse protestants- christelijke en r.k. vakorganisaties en werknemers van een aantal bedrijven, (november 1918). Gedrukt. -- 1 stuk

1507. Uitgegeven ten voordeele van de Werk-Inrigting tot Wering van Bedelarij te Pijpenland
Spotprent waarop een predikant (ds. W.F. Barbiers, Luthers predikant ?) op een ezel met banier "Weg met de staatsschool" wordt gevolgd door een man die de ezel bij de staart houdt en "Weg met de liberalen" roept. De ezel produceert briefjes met de namen Hoffman en Brauw. z.d. (ca. 1866?). Gedrukt. -- 2 stukken
Betreft vermoedelijk de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1866, toen M.A.F.H. Hoffman en jhr.mr. W.M. de Brauw voor het district Gouda kandidaat waren; onderschrift: "Mozes Simson & Co. Barbiers, Kuipers, Zaakwaarnemers etc. te Pijpenland, op hunne rondreize door het district; waarna zij gaan naar de Residentie om hun loon te ontvangen en te dineren bij twee Edelmogende Vrienden (in de keuken)"
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

1508. Bekendmaking door dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder van de tarieven van sluis- en bruggelden; gedrukt, februari 1846. -- 1 stuk

1509. Kartonnen draagdoos (geschenkverpakking) voor wijnflessen in de vorm en met afbeelding van het Goudse stadhuis, ontworpen ten behoeve van wijnhandel Van den Hondel, 1991. -- 1 stuk

1510. Stellingen verdedigd door mr. Henricus Lethmatius (1600-1668) aan de universiteit van Douai, 1621. Met gedeelte van een opdracht aan zijn vader Dirk, met opgeplakte titelprent. Gedrukt. -- 2 stukken
Geschonken door de betrokkene aan de stadslibrije in 1653. De opdracht is zwaar beschadigd; de onderste helft ontbreekt. Zie ook varia 6316 vv.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

1750. Staat van spreekuren van de Goudse specialisten, 1966; gedrukt. -- 1 stuk

1751-1754. Lofdichten van Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op leden van Goudse regentenfamilies, 1724 - 1729; gedrukt. -- 6 stukken
Grotendeels in het Latijn.

1755. Verklaring betreffende het planten van een lindeboom op het Oranjeplein te Gouda ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana op 7 januari 1937, door o.a. burgemeester en wethouders en voorzitters van schoolbesturen; gedrukt. -- 1 stuk

1756. Een nieuw liedeke ter leering en stichting van een iegelijk ...
Gedicht ter gelegenheid van het huwelijk van Bertus van der Post (geboren te Gouda ?) en Cato de Rooij te Utrecht, ca. 1880; gedrukt. -- 1 stuk

1757. Afbeelding van het wapen van Steven van der Does, heer van Noordwijk en Langeveld, lid van de ridderschap van Holland, raad ter Admiraliteit van Amsterdam, hoogbaljuw van Hulst en Hulsterambacht, hoogheemraad van de Schieland, ca. 1730 ?; kopergravure. -- 1 stuk
Materiële toestand matig.

1758. Stamboom (genealogische tabel) van het geslacht Van Gheel van Spanbroek, met afbeeldingen van wapens, ca. 1740. -- 1 stuk

1759. Bekendmaking van de officieuze uitslag van de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in de kieskring Gouda, april 1927; (ged.) gedrukt. -- 1 stuk
Bovenrand beschadigd.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

1760. Epithalamium ...
Lofdicht door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op het huwelijk van ds. Johannes Wilhelmus van der Marck en Dirkje Hoogwerf, 1729; gedrukt. -- 1 stuk
In het Latijn
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (enigszins beschadigd)

1761. Ter herinnering aan het huldeblijk ...
Oorkonde van de aanbieding van een huldeblijk door de Bijzondere Vrijwillige Landstorm aan koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar 25-jarig regeringsjubileum, 6 september 1923; gedrukt. -- 1 stuk
Bevat een kaartje met o.a. de omvang van de afdeling Gouda; op karton geplakt.

1762. Gebeurtenissen, voorgevallen in de maanden january en february, anno 1740
Bericht over gebeurtenissen tijdens de strenge winter van 1740, in het bijzonder te Enkhuizen; met een overzicht van de paarden en arresleden die zich in 1740 en in de twee voorgaande strenge winters (1684 en 1674) bij Enkhuizen op het ijs hebben vertoond, maart 1740; gedrukt. -- 1 stuk

1763. Mey-dicht ... by de Broeders der 333 Jaarige Kamer der Gouds-bloemen ...
Lofdicht door de rederijkerskamer De Goudsbloem op het voorjaar, met toespelingen op de toestand in de wereld, 1770; gedrukt. -- 1 stuk

1900. Akte (ten overstaan van Job Fransz Brouckhuysen en Gheryt Huygen Hopcooper, schepenen van Gouda) van kwijting door Jan Jacob Aertsz, molenaar, voor Ghysbrecht Jan Maertsz voor de ontvangst van zijn volledige aandeel in de nalatenschap van zijn vader en moeder, 28 januari 1556. -- 1 charter
Met de afhangende zegels van beide schepenen (licht beschadigd).

1901. Akte van transport (ten overstaan van dr. Willem Griffioen, baljuw en schout van Bloemendaal) van een huis, erf en loodsje aan het Jaagpad in Kort Bloemendaal (Z = de erven van Jan van der Plas; N = de algemene armen van Noord- en Zuid-Waddinxveen en Bloemendaal) door Marijtje Sliedregt, weduwe van Hendrik Jansz Koot aan Jan Spille, 21 juni 1770. -- 1 charter
Met het uithangende zegel van de baljuw.

1902. Akte van transport (ten overstaan van mr. Reinier Swanenburg en Johannes van der Hoeve, schepenen van Gouda) van een huis en erf aan de Honskoop (= Turfmarkt NW-zijde) (W = mr. Martinus van Toulon; O = de stad Gouda) door Jan Bruininger en Ary Meurs als executeurs van de nalatenschap van Mayke Damhouwer, in leven weduwe van Jan van Sney, aan Jan Christiaan Vinke, 14 maart 1788. -- 1 charter
Met een van de twee uithangende schepenzgels.

1903-1905. Akten van transport van het huis aan de Westhaven 14 met erf en brug naar de Peperstraat, 8 februari 1765 - 15 mei 1799. -- 3 charters
Zie voor verdere stukken: varia 66.

1906. Akte van transport van een huis en erf aan de Blauwstraat 2 door Clara van den Berg en haar echtgenoot Johannes Franciscus van Leempoel aan Jan van Asperen, 27 november 1767. -- 1 charter
Het zegel van Willem van der Hoeve beschadigd; het andere schepenzegel ontbreekt. Voor verdere transportakten e.d. betreffende dit pand -> zie varia 863.

1907. Akte van transport van twee huizen en erven aan de Blauwstraat 6 / 7 (gelegen achter de andere huizen, genaamd St. Lucas) (O = Gijsbertus van Werkoven; W = Wouter van den Bos) (strekkende achter tot aan het eigendom van de erfgenamen van Jan van der Hek) (belast met een hypotheek ten gunste van Theodora Keyzer, weduwe van mr. Christiaan Reyneer van Groenendijk) door Jan Vermey aan Jan Block, 13 mei 1763. -- 1 charter
Het zegel van Willem Decker beschadigd.

1908. Akte van transport van een huis en erf aan de Nieuwehaven nz (= Nieuwehaven 148) (O = Abraham Danielsz van Hoorn; W = Leendert Pouwelsz) (strekkende achter tot aan de waterschap) (belast met losrenten ten gunste van Hillebrant Jansz, vlaskoper resp. Gerrit Dirck Evertsz) door Lydia Rufelaers, weduwe van Jan Jansz aan Pieter Ariensz, stadsarbeider, 24 juni 1625; authentiek afschrift. -- 1 charter
Het zegel van Jacob van Teylingen beschadigd; van het zegel van Gerart Cincq is alleen een fragment aanwezig. In dorso aantekeningen betreffende twee nieuwe losrenten, o.a. ten gunste van Trijntgen Jans.

1909. Akte van schuldbekentenis waarbij Dirck Adryaen Symonsz Bontekraey te Zevenhuizen verklaart ƒ 58.10.0 (rente 6¼%) schuldig te zijn aan de erfgenamen van Cors Cornelisz te Rijnsaterwoude als rest van een hypotheek op een "turffpontschip", 6 maart 1601; de hypotheek is daarmee komen te vervallen. Zijn moeder Jaepgen Dircxdochter verklaart hem niet te zullen onterven. -- 1 charter
Met het zegel van schout Cornelis Cornelissoon van Olshooren. Schepenen Adriaen Jansz Bus en Willem Wouters. van Swieten hebben ondertekend (?).
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (opzetten)

1910-1911. Akten van transport van twee naast elkaar gelegen huizen en erven aan de Nieuwehaven zz (= ter plaatse van Nieuwehaven 35); authentieke afschriften, 1775, 1792. -- 2 charters
De huizen zijn belast met ƒ 0.5.8 hofstedegeld.

1912-1913. Akten van transport van een huis en erf aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 149); authentieke afschriften, 1785, 1787. -- 2 charters
Zie ook varia nr. 6228.

1914. Akte van transport van een huis en erf aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 147) (O = Jan Prince; W = Teunis Amoureus), strekkende tot de gemeenschappelijke gang, door Marrigje de Vink, wed. en boedelhoudster van Thomas van der Snel, aan Pieter Fokker. De gang aan de oostzijde van het huis zal gemeenschappelijk blijven met de achtergelegen woning, evenals het medegebruik van het bleekveld en secreet. Authentiek afschrift, 15 november 1782. -- 1 charter
Zie ook varia nr. 6229.

1915. Akte van transport van een vijfde deel in de pottenbakkerij De Hespel (huis en erf) aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 167) (O = voor: Coenraad Bierman, achter: de gezamenlijke bewoners van de Vuilsteeg (Lange Dwarsstraat); W = voor: Barend van der Heyde, achter: Pieter Smaasen), strekkende tot de zijl, door de erfgenamen van Jan Souffreu aan Joris van der Dus. De overige 4/5 van de pottenbakkerij behoren toe aan Joris de Liefde c.s. Het pand heeft recht op medegebruik van de poort of gang aan de westzijde tot aan de "lokking". De pottenbakkerij is belast met 24 stuivers gemortificeerde renten t.b.v. het Aalmoezeniershuis en 3 blanken hofstedegeld. Authentiek afschrift, 18 maart 1796. -- 1 charter
Zie ook varia nr. 6231.

1916. Akte van transport van een huis en erf aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 159) (O = de Vuilsteeg (Lange Dwarsstraat); W = Bart de Pier), strekkende tot de eigendom van (de verkoper), door Thomas Weyman als man van Adriana Blom, erfgename van haar vader Coenraad Blom, aan Jan Drooglever. Het pand is belast met 3 blanken hofstedegeld. Authentiek afschrift, 15 november 1782. -- 1 charter (stadszegel is zwaar beschadigd)
Zie ook varia nr. 6232.

1917. Akte waarbij Johan Quiesdeber, vicaris-generaal van de "familia ultramontana" van de Minderbroeders Observanten, Johan Goes, vicaris-provinciaal van de Observanten in de Keulse kerkprovincie, en het Minderbroedersklooster te Gouda verklaren ontvangen hebben van "coman" Lou een bijbel in vier delen, het bijbelcommentaar (Postille) van Nicolaus van Lyra en het grote woordenboek "Catholicon" (van Balbus). De schenker stelt als voorwaarde dat de observantie in acht genomen moet worden; ander zullen de kerkmeesters en de pastoor van de St.-Janskerk met de prior van de Regulieren te Stein de boeken uit de "liberary" (tijdelijk) mogen overbrengen naar de parochiekerk. 27 januari 1455. -- 1 charter
De zegels (m.n. het middelste zegel) zijn enigermate beschadigd; zie ook varia nr. 6334. Zie: D. van Heel, De minderbroeders te Gouda, I 22-24.

1918. Akte waarbij Pieter Ghijsbrechtsoen, schout, en Reyier Willemssoen, Geryt Emontsoen en Jacop Allartsoen, buurlieden van Haastrecht verklaren dat Pons Janssoen en Weyndelmoet Joest Janssoens weduwe, met haar voogd Geryt Joestensoen, hun onderlinge twist hebben bijgelegd inzake het erfdeel van Dirc Janssoen en Gheert Jansdochter, broer en zuster van Pons, in de nalatenschap van (laatstgenoemde?). Weyndelmoet belooft Gheert (de zuster van Pons) haar leven lang te zullen onderhouden of op haar kosten te laten onderhouden. Vier "segxluden", te weten Heynric Dircxsoen, Wouter Heynnensoen, Harman Heynnensoen en Wouter Gaessoen (?), zullen hierop toezien; zij krijgen van beide comparanten een som geld als waarborg voor de naleving van de overeenkomst. Pons heeft ter bekrachtiging aan Weyndelmoet een "vrijien eyghen" gegeven "ende den boel quijt gescouwen". 26 december 1469. -- 1 charter
Het zegel van de schout is licht beschadigd. Hij zegelt tevens namens de buurlieden.

1919. Akte van transport van een losrente van ƒ 6, gevestigd op een huis en erf in de Robaarsteeg nz (O = Jacob Pietersz; W = Joost Michielsz van der Wandt) (strekkende achter tot aan de sloot) door Cornelis Dircxs., kleingarenspinner, en Frans Huygen, molenaar, aan Willem Ariensz Coutijser, ten laste van Pieter Joosten, verkoper van het betreffende huis (gekocht door Cornelis en Frans), 7 juli 1610. De eigendom van het huis wordt tijdelijk als zekerheid overgedragen aan Coutijser. Met de akte van transport waarbij deze losrente wordt doorverkocht door Lysbeth Jans, weduwe van Willem Ariensz Coutijser en haar zoon Adriaen Willemsz Coutijser, mede namens zijn zusters Lysbeth en Jannigen Willemsdr, aan mr. Gerard Cincq, schepen, en mr. Isibrandt van Swaenswijck, notaris, als executeurs van het testament van Jacob Jacobsz Cuyter, vlaskoper, 26 augustus 1624. -- 2 charters (getransfigeerd)
Van het zegel van Adriaen Aerts. Bosch resteert een deel; het zegel van Jan Adriaens. de Vrije is gaaf (1610). Het zegel van Gerart Balthens. van Goch is zwaar beschadigd; van het zegel van Adriaen Huygen van Schye is alleen een fragment aanwezig.

1920. Akte waarbij de Staten van Holland aan mr. Gerrit Cincq, schepen, een lijfrente van £ 50 verkopen op het leven van zijn zoon Floris, 17 juli 1625. -- 1 charter (statenzegel beschadigd)

1921. Akte van huwelijkse voorwaarden ten overstaan van notaris Thomas Everts. Puttershouck tussen Cornelis Adriaens. Paeu en Mairia (!) Sas Gijsbertsd., 8 augustus 1621. -- 1 charter (fragment van opgedrukt lakzegel)

1922. Akte van hypotheek ("custingbrief") ad ƒ 1884.3.2 ten laste van Daniel Andriesz, pijpmaker, ten gunste van de kinderen van wijlen Lysbeth Dircxsdr (uit haar huwelijk met Harman Pyters. Starre), onder verband van een huis en erf Achter de Vismarkt ("over de brug van de Vissteeg") (O = Oth Jacobs. te Utrecht; W = Jan Adams., messenmaker), 24 november 1634. Met een akte van transport van het restant van deze schuldbekentenis door Elias de Roo, saaiwerker, als man van Hester Harmens, mede-erfgenaam, aan Jan Pietersz Maerschalck, 8 juni 1643. -- 2 charters (getransfigeerd, één schepenzegel ontbreekt)

1923. Conceptakte van hypotheek ("scheepbrief") ad ƒ 195 ten laste van Michiel Dribberts. ten gunste van Cornelis Pietersz en Coen Jansz, scheepmaker(s) onder verband van een nieuwe Amsterdamse veerschuit, 11 of 13 september 1637 (1638 ?). Met een kladaantekening ten behoeve van het opstellen van de akte. -- 1 charter (schepenzegels ontbreken) en 1 stuk
De namen van de schepenen zijn niet ingevuld.

1924. Akte van transport ten overstaan van Franchois de Sinte Genois, baron de Fresnes, als voogd van zijn zoon Nicolaes, heer van Capelle en Nieuwerkerk a/d IJssel, van het leen van een vierde deel van het IJsselmeer, door Dinoys Willemsz als gemachtigde van Johan Symonsz in der Velde aan Vincent Louwerisz, tevens akte van belening van laatstgenoemde door de ambachtsheer, 10 juli 1642. -- 1 charter (zegel ontbreekt)

1925. Akte van vestiging van een losrente ad ƒ 1190 door Harbert van der Mey, schepen te Gouda, als gemachtigde van Jan Pietersz Jongepier, biersteker te Moordrecht, ten gunste van Marinius Groenincx, brouwer in 't Lam te Rotterdam, onder verband van een huis en erf in het achterland van Moordrecht, strekkende van de Veenweg tot het eigendom van Arien Maertensz Goor (O = Lysbet Melten; W = de genoemde Goor), 17 november 1652. -- 1 charter (licht beschadigd schoutenzegel)

1926. Akte van hypotheek ad ƒ 850 ten laste van Thonis Dircx. Tol te Waddinxveen ten gunste van Dirck Wittecop, onder verband van een partij veenland in het achterland van Moordrecht, strekkende van het land van Jan Heynricx. van den Heuvel tot het land van Jan Jacobs. Bruyn (O = de lener; W = genoemde Van den Heuvel), een partij veenland aldaar, strekkende van het land van Jan Cornelis. Tas tot het hierna genoemde perceel (O = Arien Claes. Croes; W = de lener), em een partij veenland aldaar, strekkende van het land van Jan Heynricx. van den Heuvel tot het land van Jan Jacobs. Bruyn (O = de Pickelsloot; W = Mouringh Lenerts.), 20 oktober 1664. -- 1 charter (licht beschadigd schoutenzegel)

1927. Akte van hypotheek ad ƒ 1000 ten laste van Arien Thonisz Romeyn, gezworene te Bergambacht, ten gunste van Cornelis de Rotte, koopman te Rotterdam, onder verband van een stuk land van drie morgen gelegen voor de watermolens, strekkende halverweg de Kerkweg zuidwaarts tot halverweg de nieuwe wetering (O = de kinderen van Sybrandt Jansz; W = de kinderen van Reyn Jansz), 29 juni 1666. -- 1 charter (schoutenzegel ontbreekt)
Met dorsale aantekening dat deze hypotheek o.a. in het bezit is geweest van ... Basson (te Gouda) en later diens neef Franchois de Rotte.

1928. Akte van transport ten overstaan van schepenen van Rotterdam van een losrente ad ƒ 400, gevestigd in 1641 ten laste van de Staten van Holland, kantoor Rotterdam, door Jan Brouwer als erfgenaam van zijn schoonmoeder Aeltge Jans van Castel aan Daniel van der Bruyn, 26 april 1674. -- 1 charter (ongezegeld)

1929. Akte van vestiging of transport van een losrente (?), ten overstaan van schepenen van Gouda, 17 mei 1675. -- 1 charter (een schepenzegel ontbreekt)
Zeer veel tekstverlies door mechanische schade en vocht. In dorso: "Fiat betalinge bij d'heer Crabeth met 36 gulden, bij burgermeesteren ... juni 1675. (w.g.) ... Everswinckel." Gezien de opmaak is dit vermoedelijk geen losrente die door de stad Gouda is gekocht of verkocht.

1930. Akte van hypotheek ad ƒ 800 ten laste van Pieter en Wouter Dircksen van Vliet en Cornelia Dircks van Vliet te Lange Ruige Weide ten gunste van Cornelis Verrijn en Cornelis Block te Gouda, onder verband van elf morgen land met een huis in het Hoogeinde van Lange Weide, strekkende van de Voorwiericke tot de Achterwiericke (Z = de kinderen van Jan Willems. Versloot; N = voor de weduwe van schout Van Rijn, achter Wilm de Veth), 27 juli 1677; met dorsale aantekeningen betreffende rentebetalingen over de periode 1678 - 1681. -- 1 charter (vervormd schoutenzegel)

1931. Akte van hypotheek ad ƒ 1200 ten laste van Gerrit Gijsberts. van Leeuwen, korenmolenaar te Boskoop, ten gunste van de broers Jacob en Jan Adriaens. Doornstruyck, respectievelijk tuinman en lakenkoper te Boskoop, onder verband van de korenmolen met een huis en schuur in Vrij Boskoop aan de oostzijde van de Gouwe (Goudkade) (W = de Gouwe of het Jaagpad; N = de kade van Symon Pietersz de Bruyn en het Jaagpad; O = de kasloot; Z = Cors Cornelisz van Beeck), 27 juli 1677; met dorsale aantekeningen betreffende de betaling van belasting over deze akte. -- 1 charter (schoutenzegel ontbreekt)

1932. Akte van transport van een losrente ad ƒ 700, gevestigd in 1626 onder verband van een huis en erf aan de Hoge Gouwe, door de erfgenamen van Joost Bastiaens. Waeghals aan jan Raemburgh, 8 februari 1704. -- 1 charter (schepenzegels ontbreken)
Tekstverlies door mechanische - en vochtschade.

1933. Akte van transport van een huis en erf in de Zwaanshals (O en W = de verkopers; achter tot Jan Bosman en Pieter de Wit) door de executeurs van het testament van Huybert Noteboom en Geertruy Veldkamp aan Gerrit Post, 21 maart 1777. -- 1 charter (licht beschadigde schepenzegels)

1934. Akte van hypotheek op twee morgen twee hond land in de polder Langeland onder Krimpen a/d IJssel, strekkende vanaf dit perceel en het erf van Poulus van de Grijp zuidwaarts tot de eigendom van Leendert den Boer (O = Liedewij Jongebreur; W = Pieter van Vliedt), een huis en erf aldaar, strekkende van halverwege de IJssel tot Ary van Herk (O = Ary van Herk; W = de heer Zwaan) en een perceel van vijf morgen een hond vijftig roeden aldaar, ten laste van Jacobus Broeren en ten gunste van Pieter Cente Jongebreur, 26 juni 1793; met aantekeningen inzake de rentebetaling en aflossing, 1794 - 1808. -- 1 charter (lakzegel van schout J. Verschoor Hz)

1935. Eigendomsbewijzen betreffende een erf (later: huis en erf) aan de IJsseldijk (buitendijks; strekkende tot in de IJssel) te Moordrecht, 1703, 1732. -- 2 charters (een onbezegeld)
Bevat:
(1) Akte van transport van een erf (O = Jan Jansz Versnel; W = erfgenamen van Maarten Goossensz Groenlant) door Jacob Ariens van der Velden aan Elisabeth Frans van Dam, weduwe van Pieter de Nuver, onder vestiging van een rect van overpad voor de verkoper, 12 september 1703.
(2) Akte van transport van een huis en erf met schuur (O = Jan Claasz Cranenburgh; W = Dirk Carpershoek) door Gijsbert de Nuver en Hendrik van Heuven, executeurs van het testament van wijlen Elisabeth Frans(z) van Dam, weduwe van Pieter de Nuver, aan Willem Versluys, 28 maart 1732.

1936. Akte van belening door de Staten van Holland van Adriaan Verschuur met een kwart van 6 viertel land (elk viertel groot 8 morgen) en met 1/2 huis en erf (nr. 103) in Ouderkerk a/d IJssel, 1701. -- 1 charter (zegel beschadigd)

2000. Agenda's voor vergaderingen van het bestuur van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging, afd. Gouda, juni 1902 - september 1904. Met een ledenlijst, mei 1902; gedrukt. Met een agenda met bijlagen voor de ledenvergadering, februari 1980; gestencild,, en een huishoudelijk reglement, 1980; fotokopie. -- 1 omslag

2001. Prospectus van de Historische Kring Nieuwpoort betreffende de publikatie van de Derde verzameling bijdragen, 1987. -- 1 stuk
Bevat een reproduktie van een aquarel door G.J. Verspuy van de remonstrantse kerk te Nieuwpoort.

2002. Sluitzegel van de AR met de oproep om op lijsttrekker dr. H. Colijn te stemmen, ca. 1935. -- 1 stuk
Opgeplakt op karton.

2003. Sluitzegels met diverse teksten, ca. 1935 - 1939. -- 3 stukken
Opgeplakt op karton. Betreft o.a. padvinderij, kinderpostzegels, Oranjehuis, PTT-diensten.

2004-2005. Cort verhael van 'tgene wedervaren is Frederick de Houtman ...
Reisjournaal van de tweede reis van Frederik de Houtman (geb. Gouda ca. 1540) naar Oost-Indië, 25 maart 1598 - 25 augustus 1601. -- 2 deeltjes, 1 katerntje
Tevens gepubliceerd in: De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië, uitg. door W.S. Unger (Den Haag 1948). Het handschrift maakte in de 18e eeuw nog deel uit van de stadhouderlijke bibliotheek.

2006. Zakboekje van Arie Koolwijk, geboren te Stolwijk en later koopman te Gouda, milicien bij het 1e regiment vesting-artillerie te Utrecht, 1890 - 1896. -- 1 deeltje

2007. Programma van de optocht ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana, mei 1909. Met de tekst van een "volksfeestlied". Gedrukt. -- 2 stukken

2008. Chronyck van der Gouda
Register bevattende aantekeningen en uittreksels uit en afschriften van archiefstukken betreffende (o.a.) Gouda en het gewest Holland, ca. 1700 (na 1696). -- 1 deel
Ten onrechte aangeduid onder bovenstaande titel (deze betreft alleen de eerste pagina's van dit handschrift).

2009. Fotografische reproductie van de titelpagina van de z.g. Napasser van de Westersche ende Oostersche zee-vaert ... door Adriaen Veen (Amsterdam 1597), (ca. 1920). -- 1 stuk
Dit werk, sinds 1635 in de Librije aanwezig, werd in de jaren '20 als langdurig bruikleen afgestaan aan het Scheepvaartmuseum te Amsterdam en in 1981 (?) verkocht.

2010. Reclamekaartje van bakkerij J. v.d. Loo, Noordkade 67 te Waddinxveen, gedrukt op de achterkant van een prentbriefkaart van Rotthalmünster (Duitsland), ca. 1930 ? -- 1 stuk

2011. Reglement van het zieken- en begrafenisfonds voor schoenmakers "De Eensgezindheid", (1782); gedrukt. -- 1 katerntje
Het is niet duidelijk of dit een Goudse "sociëteit" was.

2012. Reglement van het zieken- en begrafenisfonds "De weldenkende liefde des even naasten"; met een begroting van inkomsten en uitgaven en een intekenformulier, 1792; gedrukt. -- 1 katerntje
Vastgesteld met toestemming van de regenten van het Aalmoezeniershuis.

2013. Reglementen van het begrafenisfonds "Hij is wijs die op zijn eynde denkt", 1772 - 1861 (1875). Met (ingeplakt) een convocatie voor de opheffingsvergadering, 1875. Gedrukt. -- 6 katerntjes
Bevatten akten van inschrijving ten name van resp. Cornelia Johanna Hormans (1772), Lena Lok (1795), Jacob Lok (1802), Bartholomeus Snel (1814), Jan Fortuyn Droogleever (1869) en Johanna Diederika van Gulpen (1869)

2014. Blaffaert van de heerlijckheyt van Waddincxveen de Ao. 1548
Register bevattende aantekeningen van vaste inkomsten van de kerk en kosterij te Waddinxveen, kroniek van kerkelijke zaken, aantekeningen betreffende graven, het Heilig Kruisgilde, de pastoors, kosters, schoolmeesters en predikanten; met indices op voor- en achternamen, aangelegd ca. 1548, bijgehouden tot ca. 1775. -- 1 band
Getranscribeerd door drs. P.W.C. van Kessel te Leiden. Het register is afgeschreven door Dirck Claesz. van Soelen, dorpssecretaris, naar een register opgemaakt door pastoor Jan Jans. van der Gouwe.
Origineel: RA Zuid-Holland, arch. heerlijkheid St. Hubertsgerecht, inv.nr. 42

2015-2017. Archiefbescheiden van de Toeristenclub Gouda, opgericht 30 december 1922, 1923 - 1925. -- 1 deel, 1 omslag, 1 katerntje

2018. Militair zakboekje van Dirk Sibbes, geboren te Gouda (lichting 1922), 1925, bijgehouden tot 1937. -- 1 katerntje

2019. Gedichten door J. d. K. ter gelegenheid van het huwelijk van haar vriendin Geertruid van Heukelom met Jan van Geuns resp. ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon Matthijs, 1793, 1799; gedrukt. -- 1 katerntje

2020. Sententie van den Hoogen Krijghs-Raedt der Vereenighde Nederlanden jegens Moyses Pain & Vin ...
Vonnis van de krijgsraad jegens kolonel Mozes Pain-et-Vin, kwartiermeester-generaal te velde in het kwartier te Alphen, wegens het ongeoorloofd laten terugtrekken van troepen bij de schans te Nieuwerbrug op Gouda. Met een verklaring van het stadsbestuur van Gouda dat dit zonder overleg met het stadsbestuur - zoals de kolonel beweerde - is gebeurd. 1673. Gedrukt. -- 1 katern
Knuttel 10711

2021. Hoe men goedkoop aan brood kan komen
Tekst van een spotlied over een bakker aan de Raam die zich laat bestelen, z.d. (ca. 1925 ?). -- 1 stuk
Fotokopie.
Origineel: J.H. de Wilde, Kattensingel 82

2022. Visvergunning voor Abraham Rabouw, 1872. -- 1 stuk
Fotokopie.

2023. Een polderromance : de musical over de Zuidplaspolder
Programma, 1999; gedrukt. -- 1 katern
Het stuk speelt hoofdzakelijk in Zevenhuizen voorafgaand aan en tijdens de droogmaking van de Zuidplas, 1820 - 1840.

2024. Holland's Glorie: Kaas
Informatieve brochure van de inkoop- en verkooporganisatie (Coöp. Producenten Handelsvereniging) De Producent over de behandeling van kaas, bedoeld voor de detailhandel. Met twee reclamebriefkaarten en een reclamefolder. Z.d. (ca. 1955). -- 2 katerns, 4 stukken
Gedeeltelijk in het Frans.

2025. Reclamekaart van garenfabriek G. Prince & Zonen, Turfmarkt H 103, z.d. (ca. 1880 ?); gedrukt. -- 1 stuk

2026. Vollfetter Bauern Gouda-Käse
Informatieve brochures van het Kaascontrôlestation Zuid-Holland voor volvette kaas, (1928) resp. na 1930; gedrukt. -- 2 katerntjes
Op de voorzijde een afbeelding in kleur van de kaasmarkt voor het Goudse stadhuis (beide iets verschillend). Het oudste exemplaar bevat een foto van de kaasmarkt te Bodegraven.

2027. Melk en melkhygiëne
Informatieve brochure van de N.V. De Goudsche Melkinrichting, samengesteld naar aanleiding van de modernisering van de fabriek, (1905); gedrukt. -- 1 deeltje
Bevat enkele foto's, o.a. van boerderijen in de omgeving.

2028. Korte schets om het schep-, hef- of waterrad in de watermolens te veranderen en te verbeteren ...
Plan voor een verbetering van het scheprad van watermolens door Conradus Zumbag de Koesfelt, arts te Leiden. Met een technische tekening. 1770. Gedrukt. -- 1 katerntje, 1 stuk

2029. Repertorium op de leenregisters H en J van de ambachtsheerlijkheid Reeuwijk over de periode 1507 - 1797, aangelegd ca. 1663; afdruk. -- 1 bandje

2030. Het gedrag in het tuchthuis te Gouda ... van Pieter Brakel ...
Beschrijving van de wederwaardigheid van Pieter Brakel, voormalig boomkweker te Boskoop, in het Goudse tuchthuis, zijn ontsnapping en arrestatie. Gedrukt, (1789). -- 1 katern
Niet in Knuttel ?

2031. Programma van het feest ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de M.V.Z. (later: Goudse Verzekeringen), 1949. Met bijlagen. Gedrukt. -- 3 stukken

2032. Bruiloftsgedicht, misschien geschreven door ds. D. van Heijst, predikant te Gouda, ca. 1840. Concept. -- 1 stuk

2033. Vastgestelde leerregelen en geloofsartikelen (vastgesteld) in eene vergadering der Katholieke of Algemene Christelijke gemeente door Joh. Ronge
ca. 1840. -- 1 stuk
Misschien opgetekend door ds. D. van Heijst, predikant te Gouda.

2034. Beschrijvingen van de z.g. grote boer van Lekkerkerk, Gerrit Bastiaansz de Hals, geboren 1620, overleden 1668, z.d. (ca. 1931 en ca. 1955); gedrukt. Met een afbeelding van de grote boer op een verhuiskaart van fam. Den Oudsten uit Lekkerkerk, 1977. -- 4 stukken

2035. Naamlyst der leden van de zoogenaamde Patriottische sociëteyt ...
Ledenlijst van de leden van de patriotse sociëteit te Gouda, 1785 - 1787; met afschrift van het verzoekschrift van de burgerkrijgsraad en andere ondertekenaars aan de Staten van Holland, waarbij zij zich achter de afzetting van prins Willem V als kapitein-generaal stellen, met de lijst van ondertekenaars, 1786; met uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland, waarin dank wordt gebracht voor de betoonde trouw, 1786; gedrukt. -- 1 deeltje
Betreft ook inwoners uit o.a. Bodegraven, Boskoop, Haastrecht, Moordrecht, Oudewater, Reeuwijk en Waddinxveen; zie ook OA Gouda 523.

2036. Sententie van den hove en hooge vierschaare van Zuid Holland ...
Vonnis van de hoge vierschaar van Zuid-Holland te Dordrecht jegens Soetje Heynenoort, vrouw van Pieter Rijsdijk, wegens brandstichting; met bijlagen. 1800. Gedrukt. -- 1 katern
Niet in Knuttel.

2037. Gratvlatio anniversaria ad ... senatum ... Amstelredamense ...
Jaarlijks lofdicht aan de vroedschap van Amsterdam door Nicolaus Rothamele, 1620; gedrukt. -- 1 katern

2038. Staatkundige historie van Holland ... alsmede Maandelykse Nederlandsche Mercurius ...
Aflevering voor de maand maart 1770; gedrukt. -- 1 katern
In de librijecollectie (Libr. 0795) bevindt zich een volledige serie Maandelijksche Nederlandsche Mercurius uit de periode 1756-1791, echter zonder het gedeelte "Staatkundige historie van Holland". Dit gedeelte betreft een chronologische beschrijving van een deel van het oorlogsjaar 1602. De "Mercurius" bevat Luthers kerknieuws, o.a. uit Gouda.

2039. Catalogi van boeken en kaarten betreffende Zuid-Holland verkrijgbaar bij Antiquariaat Burgersdijk en Niermans, 1928 en z.d. (ca. 1945). -- 3 deeltjes

2040. Titelpagina's van veilingcatalogi van boeken e.d., geveild ten overstaan van Goudse notarissen door o.a. boekverkoper N. Brinkman, 1821, 1835, 1840; gedrukt. -- 3 stukken
1821 betreft nalatenschap Aelbrecht van den Kerckhoven; fotokopieën.
Origineel: ac 43

2041. Tydwyzer
Titelpagina en bladzijde uit een almanakje met o.a. vertrektijden van postwagens van Rotterdam naar Gouda, ca. 1790 ?; gedrukt. -- 2 stukken

2042. Ordonnantie tot bedieninge van de ambaghts heerlijkheeden Grijpskerke en Poppendamme ...
Opgesteld door mr. Johan Carel van Cattenburgh, ambachtsheer, 1757. Gedrukt. -- 1 katern
Bij de erven van Willem van Esch de Vrij in de Lange Groenedaal te Gouda.

2043. Krantenknipsel uit het Dagblad van Gouda met advertentie (foto) van hotel De Romein aan de Kattensingel, 1903. -- 1 stuk

2044. Enveloppe met poststempel en stempel "aangetekend", verzonden door het departement van koloniën, 1860. -- 1 stuk
Bevat aan de achterzijde lakzegels; bewaard als filatelistisch curiosum.

2045. Encomium Goudae
Lofdicht op Gouda, met uitgebreide historische verwijzingen, door Jacob Reiniersz de Swaan, ca. 1602; gedrukt, 1658. -- 1 katern
Fotokopie. De Swaan (Gouda 1572-1653 was advocaat).
Origineel: KB 766 C 63 (ca. 1977)

2046. Krantenknipsel uit ... (?) betreffende het Goudsch Kronijkske, dat als contra-revolutionaire krant een andere richting voorstond dan de anti-revolutionaire richting van Groen van Prinsterer, z.d. (ca. 1935). -- 1 stuk

2047. Gouda
Gedicht door J.W. Schulte Nordholt, z.d. (ca. 1950); gedrukt, 1979. -- 1 stuk
O.a. betreffende boekhandel R. Smit. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van deze boekhandel in 1979. Bevat op de voorzijde een in kleur afgedrukte afbeelding van het interieur van de St.-Janskerk.

2048. Afbeelding van het alliantiewapen van ds. Henry Jacques James, gehuwd in 1867 met jkvr. Cornelie Adr. Joh. van Hogendorp; met de wapens van de kwartieren Fabre, Bonn, Van der Made en Druyvesteyn; ingekleurde pentekening op perkament, ca. 1930 ? -- 1 stuk
Misschien vervaardigd door mr.dr. K.F.O. James? Opgeplakt op karton.

2049. Afbeeldingen van de zegels van Dirc Pietersz, schepen in 1444, en van Ghijsbert Gherit Claesz, schepen in 1506; ingekleurde pentekening op perkament, ca. 1940 ? -- 1 stuk
Vervaardigd door dr. K.F.O. James?

2050. Gedicht door J. van W. ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest van Adolf Johan Verhoeff en Anna Johanna Verbruggen; gedrukt, (4 januari 1903). -- 1 stuk

2051. Aantekeningen (van ?) betreffende de heren van Zevenhuizen, de schouten, bronnen in het archief van het hoogheemraadschap van Schieland. -- 1 omslag

2052. Corte onderrichtinghe dienende tot het maecken van de reductiën van de jaer-custingen tot gereede penningen ...
Verhandeling van Jan van Hout en andere Leidse stadsbestuurders betreffende het maken van omrekentabellen t.b.v. het berekenen van de 40e penning op de overdracht van onroerende zaken; met bijlage; gedrukt, 1599. -- 1 stuk

2053. Ordonnantie provisionael ons heeren des conincx opt stuck ... van de gouden ende silveren munte ...
Verordening van koning Philips II voor de (Spaanse) Nederlanden betreffende de waarde van gouden en zilveren munten; met enkele aantekeningen betreffende herziene waardebepalingen; gedrukt, 1576. -- 1 deeltje
Gedrukt door Christoffel Plantijn; bevat op de titelpagina een portret van de koning en voorts afbeeldingen van alle behandelde munten.

2054. Naamlijst van de hoofden der departementen van algemeen bestuur sedert 1813
Register bevattende: - overzicht per departement van alle ministers en waarnemend ministers over de periode 1813 - 1849; - overzicht van alle kabinetten in de periode 1848 - 1929. Vnl. getypt. Met enkele krantenknipsels, 1926 - 1973, en een knipsel uit de Staatsalmanak met overzicht van de kabinetten in de periode 1945 - 1959. -- 1 deel, 5 stukken
Aangelegd in 1922 door (gemeentesecretaris G.J.J. Pot ?), bijgehouden tot 1929.

2055. Brochure over de bouw van het Gouwe-aquaduct door de Hollandsche Beton Maatschappij B.V. (HBM); gedrukt, 1980. -- 1 katerntje

2056. Jaarverslag van de zuivelconsulent voor de provincie Zuid-Holland over 1906; gedrukt. -- 1 katerntje
Overdruk uit het Nederlandsch Landbouwweekblad. Betreft o.a. kaascontrole in de regio Midden-Holland.

2057. Volvette boerenkaas! : de kaas met den fijnen smaak!
Reclamefolders voor boerenkaas met het rijkskeurmerk; gedrukt, ca. 1935 resp. 1951. Met een folder uitgegeven door de Kamer van Koophandel, ca. 1955. -- 3 stukken
Bevat op de voorkant een tekening van de kaasmarkt voor het stadhuis (in kleurendruk).

2058. Erasmus and his circle
Catalogus van antiquariaat Menno Hertzberger van leverbare boeken met betrekking tot Erasmus, (1983). -- 1 deeltje

2059. Keure
Verordening van dijkgraaf en heemraden van de polder Bloemendaal op de dijken, kaden, wegen, bruggen, vaarten en wateringen; gedrukt, 1834. -- 1 katern

2060. De geuzenvrouw te Gouda
Gedicht van H. Tollens; afschrift, (1e helft 19e eeuw). -- 1 stuk
Betreft een edelmoedige daad van de vrouw van een geus jegens de gevluchte rooms-katholieke baljuw na de machtsovername in 1572.
Origineel: Laatste geichten, p. 60-64

2061. Programma van de feestelijkheden georganiseerd door de gezamenlijke buurtverenigingen ter gelegenheid van koninginnedag 1946; gedrukt. -- 1 katerntje

2062. Vlugschrift met betrekking tot de voltrekking (te Gouda) van de doodstraf aan P. Pijnacker, veroordeeld wegens doodslag van de vrouw van C. Vergeer te Reeuwijk, z.d. (ca. 1860). -- 1 stuk
Dit was vermoedelijk de laatst uitgevoerde openbare terechtstelling.

2063. Zwemdiploma voor W.(J.) den Boer, afgegeven door de Stedelijke Zweminrichting, 1931. -- 1 stuk
Tweede zoon van de bekende zwemmer Jan C. den Boer, nauw betrokken bij de oprichting van het Spaardersbad.

2064. Zend-brief, raekende den overlast, met dewelke eenige Jesuiten beledigen seker Jesuit tot Gouda
1686. Gedrukt. (De initialen van de afzender zijn M.M. S.S.) -- 1 katern
Knuttel 12552; Muller 8355 a

2065. Koerslijstje van effecten (Nederlandse en buitenlandse obligaties) te Amsterdam, 17 en 30 september 1812; (voorgedrukt en ingevuld). -- 2 stukken

2066-2067. Archiefbescheiden van Biologia Natura, afd. Gouda van de Ned. Bond van van Aquariumhouders, 1932, 1933. -- 2 stukken, 1 katern

2068. Gedeelte betreffende Gouda uit het jaarverslag van de monumentencommissie van de provincie Zuid-Holland over 1939 en 1940; gedrukt. -- 1 katern (los)

2069. Oprechte Goudschen almanak ...
Gedeelte (plano vel) uit een almanak voor het jaar 1808; gedrukt. -- 1 stuk

2070. Gedichten en rijmpjes voor poëzie-albums
Teksten van H.Th. Smits, uitgegeven door P.J.W. Jongeneel, "speciale voordrachtenhandel", z.d. (ca. 1930); gedrukt. Met (standaard)gedicht ter gelegenheid van een 12½-jarig huwelijksfeest; gedrukt ten behoeve van fa. Jongeneel, handel in feestartikelen, ca. 1955. -- 1 katern, 1 stuk

2071. "Reglement voor de sociëteit 'De Réunie' te Gouda"; gedrukt, 1913. Met een wijziging, 1914. -- 1 katerntje en 1 stuk

2072. Kasboek van de commissie voor de "Tentoonstelling 1913", augustus - november 1913. -- 1 deeltje
Nog vast te stellen wat voor expositie dit betreft.

2073. Feestlied ter dankbare herinnering aan het 150-jarig bestaan der processie Gouda - Kevelaer
Gedrukt. -- 1 stuk

2074. Nieuwjaarswens van Interlapin (v/h fa. N. Mogendorff N.V.), handel in pelterijen, huiden, enz., aan de Karnemelksloot 55 - 59; gedrukt, (1952). -- 1 stuk
Bevat een opgeplakte foto van de binnenplaats (Weeshuisplein) van het weeshuiscomplex in de sneeuw.

2075. Krantenknipsel uit de NRC met een verhandeling over de pijpmakerij in Gouda, 1911. -- 1 stuk

2076. Wapenschildje (karton) met het stadswapen; gedrukt (kleurendruk). -- 1 stuk
Gebaseerd op het wapenboek varia 519.

2077. Gouda glorie & historie
Toeristische brochure, samengesteld door studenten van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) als werkstuk, (1993). -- 1 stuk

2078. Wervingsfolder van kaashandel De Producent voor nieuw personeel, (1963). -- 1 stuk

2079. Verkoopfolder met antwoordkaart van machinehandel en -fabriek De Gouwe, Karnemelksloot 52-54, betreffende (o.a. gereviseerde) spoelmachines voor flessen, z.d. (ca. 1963). -- 2 stukken

2080. Jaarverslag over 1937 van de vereniging De ambachtsschool voor Gouda en omstreken; gedrukt. -- 1 katerntje

2081. Vraagprogramma voor de Vee- en zuiveltentoonstelling te Gouda
Tentoonstellingsreglement en -programma met bijbehorende gegevens; gedrukt, 1937. -- 1 katerntje

2082. V.A.R.A. 10 jaar
Jubileumbrochure, 1936; gedrukt. -- 1 katerntje

2083. Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding eener school voor gewoon lager en uitgebreid lager onderwijs, (1913); gedrukt. -- 1 katerntje

2084. Gouda in vroeger dagen : een stad van kloosters en kerken
Artikel uit (de Goudsche Courant?) over de oudste geschiedenis van Gouda, met name de heren van de stad en de stadsbranden, z.d. (ca. 1925). -- 1 stuk

2085. Uit de Goudsche Admiraliteitsboeken : de schepen en hun bemanning
Krantenknipsel uit de NRC met artikel van J. Tersteeg, 1934. -- 1 stuk

2086. Krantenknipseltje uit de NRC over afbeeldingen van Lazarus op middeleeuwse bouwwerken, 1933. -- 1 stuk

2087. Krantenknipsel (uit ?) met afbeelding (schetstekening van P.L. Scholten) van de dijkdoorbraak te Reeuwijk, 1924. -- 1 stuk

2088. Gouda's architectuur
Krantenknipsel uit de NRC met kritiek op de stadsuitbreiding van Gouda, 1928. -- 1 stuk

2089. Krantenknipsels uit de Goudsche Courant en de NRC betreffende het stedelijk museum, 1927 en 1929. -- 2 stukken

2090. Statuten en huishoudelijk reglement van de woningbouwvereniging "Ons Huis" te Nieuwerkerk a/d IJssel, (ca. 1950); gestencild. -- 1 katern
Deze corporatie werd in 1919 opgericht.

2091. Programma van de jubileumuitvoering van de gemengde zangvereniging "Nieuw Leven" te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1994; gedrukt. -- 1 katern
Bevat een historisch overzicht over de periode 1914 - 1994.

2092. ... èn tòch draait ze! -- en tòch: Ambon zal herrijzen
Brochure uitgegeven door de stichting Door de eeuwen trouw ter ondersteuning van de Republike Zuid Molukken van ir. J.A. Manusama, (ca. 1956). -- 1 katern

2093. Nationale Landstormdag te 's-Gravenhage ...
Fotoreportage van de herdenking van het 10-jarig bestaan van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 1928; gedrukt. -- 1 bandje

2094. Leidraad bij rondleiding in het stadhuis
Gidsje voor rondleiders, samengesteld door burgemeester mr.dr. K.F.O. James, ca. 1952; gestencild. Met een beschrijving van de voorstellingen in de gebrandschilderde ramen van de trouwzaal (en de raadszaal), (ca. 1953). -- 2 katerntjes

2095. Programma's voor de zondagochtendbijeenkomsten van de Vereeniging voor Socialistische Ontwikkeling Gouda (VvSO), december 1932 - maart 1933. -- 2 katerntjes

2096. Een nieuw zeemans-lied op de onverwachte victorie van den hersteller van Hollands roem Zoutman
Gedicht (door ...?) op de slag bij de Doggersbank; gedrukt (2e dr., z.pl.), 1781. -- 1 katerntje
Knuttel 19608

2097. Statuten en huishoudelijk reglement van de coöperatieve broodbakkerij en verbruiksvereniging "Ons Voordeel" te Gouda, tevens bewijs van lidmaatschap voor de weduwe T. Tak, met overzicht door haar ingelegde gelden, (1929) - 1935, en aantekeningen betreffende (andere afdrachten?), 1931 - 1947. -- 1 katerntje

2098. Engelsche tieranny
Pamflet (door ...?) in de vorm van vier dialogen tussen een vader en een zoon; gedrukt (Amsterdam, Hendrik Gartman), 1781. -- 1 deeltje
Omslagtitel: De Engelsche tieranny in vier samenspraaken. Knuttel 19729. Bevat gravures door C. Brouwer naar P. Wagenaar. (Latere herdruk? -> vgl. papierkwaliteit!).

2099. De tijrannijen der Franschen, in de jaaren 1747, 1795 - 1813, in de Nederlanden gepleegd
Pamflet door Cornelis van der Aa, in de vorm van dertien dialogen tussen een vader en een zoon; gedrukt (Amsterdam, Wouter Brave), 1814. -- 1 deeltje
Voorin bezittersaantekening van Pieter Jacobs van der Werf, 16-09-1814: "Ik heb in dit boekje zes weken geleerd gek(r)ege in 1814". Niet in Knuttel (?).

2100. Vacant

2101. Heempad Bloemendaalseweg : een wandeling langs enkele inheemse planten
Wandelroute, samengesteld door de afdeling plantsoenen en begraafplaatsen, 1983. Gedrukt. Met latere, gewijzigde herdruk, 1986. -- 2 deeltjes
De meest recente (5e) druk bevindt zich in de bibliotheekcollectie.

2102. De Goudse kruidentuin : informatie over het gebruik van de kruiden uit de gemeentelijke kruidentuin
Samengesteld door de afdeling plantsoenen en begraafplaatsen, 1981. Gedrukt. -- 1 deeltje
De meest recente (2e) druk bevindt zich in de bibliotheekcollectie.

2103. Suikerzakje met opdruk van café Het Wapen van Moerkapelle, z.d. (ca. 1960). -- 1 stuk

2104-2106. Suikerzakjes met opdruk van horeca-gelegenheden te Zevenhuizen, z.d. (ca. 1960). -- 3 stukken

2107. Programma (leerplan) van de Rijks HBS en de Rijks MMS, later de Rijksscholengemeenschap (RSG) te Gouda, schooljaar 1961/1962, 1968/1969, 1969/1970, 1985/1986; gedrukt. -- 4 katerntjes

2108. Afbeelding van het wapen van de gemeente Zevenhuizen; pentekening, gedeeltelijk ingekleurd), z.d. (ca. 1800). -- 1 stuk

2109. Scheepspraet
Voorlichtingsboekje van de Legervoorlichtingsdienst voor militairen die worden uitgezonden naar Indië, 1948. -- 1 deeltje

2110. Reclamekaartje van J. van Berkel, leverancier van brandkasten, met aanbeveling van enkele notabelen, 1852; gedrukt. -- 1 stuk
Vermoedelijk z.g. porseleinkaartje.

2111. Reclamekaartje van Robette & Draixler (?), fabriek van lijm, machine-olie, e.d. aan de Fluwelensingel R 200, z.d. (ca. 1850); gedrukt. -- 1 stuk
Vermoedelijk z.g. porseleinkaartje.

2112. Reclamekaartje van J. van Baalen, pijpenfabrikant aan de Gouwe C 40, , z.d. (ca. 1850); gedrukt. -- 1 stuk
Vermoedelijk z.g. porseleinkaartje.

2113. Reclamekaartje van Prins & Comp., veenlieden aan de Westhaven B 192, inzake "zoeteveene baggelaar turf", z.d. (ca. 1850); gedrukt. -- 1 stuk
Vermoedelijk z.g. porseleinkaartje.

2114. Reclamekaartjes (etiketten?) van P.J. van der Want Az., pijpenfabrikant, met vermelding van een bekroning te Parijs 1855, z.d. (ca. 1860); gedrukt. -- 2 stukken
Vermoedelijk z.g. porseleinkaartje.

2115. Tarieflijst ("menukaart") van tearoom Kranendonk aan de Korte Tiendeweg, z.d. (ca. 1982); gedrukt. -- 1 stuk
Bevat op de voorkant een afbeelding van de onderpui van de bakkerij / melksalon uit ca. 1930.

2116. Concept-beschrijvingen van pater Dalmatius van Heel O.F.M. voor zijn publikatie "Erasmiana in de Goudse librije", ca. 1949. -- 1 omslag

2117. Strop van 60 miljoen bedreigt Gouda
Krantenknipsel uit het Algemeen Dagblad betreffende het z.g. gat van Bloemendaal, 1975. -- 1 stuk

2118. Veiligheid voor het gehele gezin
Voorlichtingsboekje, uitgegeven voor Veilig Verkeer Nederland, afd. Gouda, z.d. (ca. 1975?). -- 1 stuk

2119. Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging De Werkman te Waddinxveen, 1913; gedrukt; met bewijs van lidmaatschap voor Arie Koster Dz., 1913. -- 1 katerntje

2120. Naamlijst voor den telefoondienst ...
Telefoongids voor Nederland, 1915. Fotografische herdruk, (1996). -- 1 deel
Er komen geen abonnees voor in de gemeenten Moerkapelle en Reeuwijk.

2121. Programma van de feestavond van de Goudse HBS-vereniging in zaal Kunstmin, 1939; gedrukt. -- 1 katerntje

2122. Richtlijnen voor de keuringen voor den militairen dienst
Eerste druk, (ca. 1946). -- 1 deeltje

2123. Stukken betreffende het geschil binnen de hervormde gemeente Gouda tussen aanhangers van de in 1795 afgezette predikant ds. J.W. Bussingh, onder wie mr. A.H. Metelerkamp, oud-ouderling en oud-lid van de vroedschap, en de (nieuwe) kerkeraad, 1801 - 1802; gedrukt. -- 1 band
Het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek herstelde ds. B. op 5 oktober 1801 weer in zijn ambt. Zie ook varia 6512. Niet in Knuttel.

2124. Goudsche kerkglazen
Reproducties in kleur van de Goudse glazen, uitgegeven door G.J. van Burk, ca. 1930. -- 1 mapje met 34 prentbriefkaarten

2125. Ongebruikt legitimatiebewijs van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, afdeling Gouda, z.d.; gedrukt. -- 1 stuk
Ondertekend door H.M. Dercksen W.Jzn.

2126. Bovenkant van een kartonnen sigarendoos met reclame wegens het 150-jarig bestaan van tabakszaak Van Vreumingen, 1986. -- 1 stuk

2127. Feestliederen van de leerlingen der school te Moordrecht ...
Tekst van het lied dat door de leerlingen van de openbare school werd gezongen ter gelegenheid van de installatie van burgemeester (A.C.) Snel, 1865; gedrukt. -- 1 stuk

2128. Het notenkraken in toepassing op ...
Gedicht door J.M. H. ter gelegenheid van de ondertrouw van J.N. van Eek en C.G. Lalleman, 1869; gedrukt. -- 1 stuk

2129. Belangrijke brief van een Amsterdamsche jood vrijwilliger in het Franse leger voor Sebastopol aan zijne moeder in de Batavierstraat te Amsterdam
Afschrift van een brief van Levie Mozes Zadok, soldaat in de Krim-oorlog, aan zijn "memmele", 1854. Met afschrift van het antwoord. -- 1 cahier

2130. Afschriften van gedichten en verhalen uit de periode ca. 1811 - 1865, opgetekend door (Johanna Dortland ?). -- 1 cahier en fragment van 1 cahier

2131. Krantenknipsel betreffende Aart van Wingerden, in 1948 als emigrant (vanuit Waddinxveen ?) vertrokken naar de Verenigde Staten, die met zijn gezin terugkeert en een boerderij in Zevenhuizen gaat betrekken, 1962. -- 1 stuk

2132. Eerste rapport van de Commissie ter bestudering van de afvalwaterzuivering
Rapport over de mogelijkheden van de aanleg van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor het Hoogheemraadschap van Rijnland, 1954; gedrukt. -- 1 katern

2133. Pagina's uit de z.g. jaarboekjes "uitgaande van de Raad van Leraren bij het V.H.M.O" resp. de jaarboeken "VWO-HAVO ... uitgaande van het Nederlands Genootschap van Leraren" met gegevens betreffende de scholen voor middelbaar onderwijs, later voor HAVO en VWO, in Gouda en (later) Waddinxveen, en het personeel van deze scholen, 1947, 1952, 1960 - 1972, 1974. -- 1 omslag
Betreft het Coornhert Gymnasium, de Rijks HBS (later RSG), het St.-Antonius College, het Chr. Lyceum en de Gem. Samenwerkingsschool.

2134. Zeer belangrijke openbare vrijwillige verkooping ...
Veilingcatalogus van de boerderijen "Graan voor Visch" en "Ons Genoegen" met bijbehorende woningen, wei-, hooi- en bouwlanden, liggende in de polder De Putte, de Achterofsche polder en de Zuidplaspolder onder Waddinxveen, met situatietekeningen, 1905; gedrukt. Met potloodaantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. -- 1 deeltje

2135. Op de pedalen langs de gemalen
Kaart met routebeschrijving en toelichting van de toeristische fietsroutes langs de gemalen van het hoogheemraadschap van Schieland, 1997. -- 1 stuk, 1 katerntje

2136. Schaatsen in het Groene Hart
Informatieve brochure met kaart betreffende schaatstochten die in het Groene Hart kunnen worden gehouden, december 1996. -- 1 stuk

2137. Krantenknipsel uit het Rotterdams Dagblad betreffende het geschil tussen Blad BV (weekblad Het Kanaal) en het advertentieblad De Ringvaart wegens oneerlijke concurrentie, juni 1997. -- 1 stuk

2138. Krantenknipsels uit de Goudsche Courant betreffende het lied over de Goudse grachten ("Gouda met je mooie grachten"), 1983. -- 2 stukken

2139. Mededeling van Rob de Graad in het Ledenbericht van de afd. De Nieuwe Maas van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) over archeologisch "dorpsonderzoek" in Zevenhuizen, 1997. -- 1 katerntje
Bevat ook een boekbespreking van zijn hand van "Het geheim van Bloemendaal" (Gouda 1997).

2140. Plakband voor verpakkingsdoeleinden met opdruk van N.V. De Goudsche Siroopfabriek, z.d. (ca. 1930). -- 1 stuk

2141. Catalogi van uitgaven op toneelgebied (toneelstukken in drie bedrijven, eenakters, e.d.) door Uitgeverij Jongeneel, 1966/1967 - 1973/1974. -- 8 deeltjes

2142. Een kort bezoek aan Gouda
Toeristische brochure, uitgegeven door de vereniging "Gouda Vooruit" met steun van de N.V. tot Aanneming van Werken v/h H.J. Nederhorst, ca. 1928. -- 1 katern

2143. Productiviteit contra jaagsysteem : tyrannie in de fabrieken
Anti-communistische brochure, uitgegeven door (?), ca.1952. -- 1 katern
Bewaard als curiosum.

2144. Van Markt naar Houtmansplantsoen : groenwandeling
Wandelroute, samengesteld door de afdeling plantsoenen en begraafplaatsen, in samenwerking met IVN afd. IJssel en Gouwe, 1982. Gedrukt. Met latere, gewijzigde herdrukken, 1985, 1989, 1992. -- 4 deeltjes
De meest recente (5e) druk bevindt zich in de bibliotheekcollectie.

2145-2160. Suikerzakjes en wikkels van suikerklontjes met opdruk van horeca-gelegenheden te Gouda, z.d. (ca. 1960). -- 18 stukken in 16 omslagen

2161. Strookje met tekst, vermoedelijk gebruikt om een pen uit te proberen, z.d. (ca. tweede helft 16e eeuw). -- 1 stuk
Aangetroffen in B. Platina, "De vita & moribus summorum pontificum historia" (539 G 6 = oud Libr. 930). Mogelijke transcriptie: "...ebus nostris (ecclesie ?) (benedicetionem ?) hom... 't Was te lange ende nu isset te corte. Al minen pennen scriven qualic."

2162. Rekening van Joris Borsdijck (= Borsbeeck) te Antwerpen voor vervoer van bouwmaterialen (o.a. IJsselsteen) via Lillo naar Antwerpen, 1641; (vermoedelijk gekwiteerd voor ontvangst). -- 1 stuk

2163-2166. Kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen over 19..
1912, 1915 - 1917. Gedrukt. -- 4 deeltjes
Ingedeeld per straat.

2167. Zaklabels (verzendetiketten) voor diverse soorten veevoer van Coöp. Landb. Ver. "Nieuwerkerk a/d IJsel" resp. de Coöp. Landb. Ver. "De Onderneming" te Nieuwerkerk a/d IJssel, ca. 1960 en ca. 1970. -- 8 stukken
"De Onderneming" ontstond na fusie met een bedrijf te Ouderkerk. Inmiddels gefuseerd met "De Samenwerking" te Haastrecht.

2168. Zakboekje voor gasfitters, bouwkundigen en gasverbruikers
Uitgegeven in eigen beheer door J.J. Prins van Doesburgh, directeur van de stedelijke gasfabriek te Gouda, 1900; gedrukt. -- 1 deeltje
Bevat o.a. een lijst van gasfabrieken in Nederland in volgorde van de productiecapaciteit.

2169. Zaken- en beroepen-register ... van Gouda en omstreken
Gids voor bedrijven en vrije beroepen in de regio Gouda (Gouda, Moordrecht, Reeuwijk, Waddinxveen en de Krimpenerwaard), 1958, 1960. -- 2 deeltjes

2170. Reglement van het Natuurkundig Genootschap voor Gouda en Omstreken
1917; met aanvullingen, 1923; gedrukt. -- 1 katerntje

2171. Het landschap rond Gouda : lesbrief voor de hoogste klassen van het basisonderwijs
Bewerking van het artikel "Natuur en landschap rond Gouda" van J.J. den Held en H.G. van der Weijden (in: Zuidhollands Landschap, 1972), samengesteld door de Commissie biologie (van ?), 1985; gestencild. -- 1 katerntje

2172. Goudse Reddings Brigade 24 juni 1921-1981
Programma van feestelijkheden; met gelukwensen en korte beschrijving van de stand van zaken inzake de vereniging; gedrukt. -- 1 katerntje

2173. 1862 - 1 april - 1937 Weet gij dit wel?
Reclamefolder van de Goudsche Courant en de weekbladen De Krimpenerwaard, Weekblad voor Reeuwijk, De Zuidplas, Weekblad voor Waddinxveen en De Boskooper gericht op adverteerders, 1937. -- 1 stuk

2174. Circulaire van A. Vuik jr. te Nieuwerkerk a/d IJssel met mededeling dat hij een bodedienst begint op Rotterdam en Gouda (bestelhuis H.L. Bouwmeester, Zeugstraat G 83), 1905. -- 1 stuk

2175. Statuten en huishoudelijk reglement van de afdeling Nieuwerkerk a/d IJssel van de Zuid-Hollandse vereniging Het Groene Kruis, 1941 resp. 1940, met een lijst van bestuursleden, 1949. Met een huishoudelijk reglement, 1914, en een agenda voor de vergadering van 26 november 1914. -- 2 katerntjes, 1 stuk

2176. Visitekaartje van Adr. Boers, vertegenwoordiger van zeepfabriek De Klok, z.d. (ca. 1950). -- 1 stuk

2177. Formulier (in briefkaart-vorm) van N.V. Drukkerij v/h Koch & Knuttel voor mededelingen betreffende de verzending van drukwerk, z.d. (ca. 1930). -- 1 stuk

2178-2179. Afschriften van besluiten en verordeningen (keuren) van het Hoogheemraadschap van Rijnland over de periode 1653 - 1682 resp. 1664 - 1701; voorin het eedsformulier voor toelating van een procureur voor de vierschaar van Rijnland. -- 2 omslagen

2180-2182. Stukken betreffende de weerbaarheidsvereniging / het scherpschutterscorps "Burgerpligt", 1882 - 1900. -- 2 stukken, 1 katerntje
Origineel: J.H. de Wilde, K'sngl 82 (= 2180)

2183. Gedeelte betreffende Gouda uit het jaarverslag van de Provinciale Zuidhollandsche Archeologische Commissie over 1922; gedrukt. -- 1 katern (los)

2184. Zakagenda voor 1971; gedukt. -- 1 deeltje
Uitgereikt door de Stadsspaarbank Gouda aan alle klanten ter herinnering aan de opheffing van de bank per eind 1970.

2185. Schnittgrüngärtnerei Gebr. Steensma ...
Vloeiblad met reclame van snijbloemenkwekerij Gebr. Steensma, ca. 1935. -- 1 stuk
In het Duits. Geattendeerd wordt op aflevering per vliegtuig.

2186. Reclamekaart van fa. B. Gompers, winkel voor ansichtkaarten, bruilofts- en feestartikelen, Korte Tiendeweg D 4 te Gouda, ca. 1904. -- 1 stuk

2187. 10 K.L.M. luchtfoto's in briefkaartformaat ...
Enveloppe met vijf luchtfoto's van Gouda, uitgegeven door de Fototechnische Dienst van de KLM te Rotterdam, 1927; gedrukt. -- 6 stukken
Serie II (gedeeltelijk). De gehele serie bevindt zich in de fotocollectie.

2188. Gouda in beeld : 12 photo's ...
Enveloppe met vier foto's van stadsgezichten, uitgegeven door de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, (1928). -- 5 stukken
De gehele serie bevindt zich in de fotocollectie.

2189. Reglement van de afdeeling Gouda en Omstreken der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst ... Caecilia
1929; gedrukt. -- 1 katerntje

2190. Liturgie voor de eucharistieviering ter gelegenheid van de inkleding van Martin de Korte, 1987. Met de tekst van een interview met De K. in verband met zijn aanstaande priesterwijding, 1991. -- 2 katerntjes
De K. is geboren te Gouda (1955).

2191. Zakboekje van Leonardus van den Heuvel, geboren te Gouda, milicien bij het 3e eskadron 3e regiment huzaren te Leiden, 1898 - 1901. -- 1 deeltje

2192. Distributiebonnen voor levensmiddelen, uitgegeven door de gemeente Gouda, ca. 1918. -- 39 stukken

2193. Kwitantie van Dirck Volckerts Coornhert voor de tresoriers van Alkmaar wegens ontvangst van ƒ 6 voor een jaar lijfrente verschenen in 1584, 20 maart 1585. Met een 19-eeuwse transcriptie. -- 2 stukken

2194. Kwitantie van de stadssecretaris voor Clara Alagonda Krugers wegens betaling van ƒ 3 voor de impost op het trouwen, 11 januari 1781. -- 1 stuk

2195. Kwitantie van Cornelis Schriek voor J. Hopman wegens betaling van ƒ 3.2.- voor een kwartaal schoolgeld voor diens kleindochter, 8 februari 1797. -- 1 stuk

2196. Kwitantie van Johannes van Houten voor Johanna Hopman wegens betaling van een kwartaal schoolgeld en boeken, 1798. -- 1 stuk

2197. Briefje van H. van Beverningk aan ... betreffende zeezaken, 6 juli 1652. Met transcriptie, ca. 1900. -- 1 stuk

2198. Brief van H. van Beverningk, uit Nijmegen, aan Balth. Coymans, schepen van Haarlem, betreffende de onmogelijkheid om mr. Andries van Swaanswijck aan een bestuursfunctie te helpen, aangezien hij in Oost-Indië is geboren en verzuimd heeft zich tot "Hollander" te laten naturaliseren, 26 december 1677; afschrift. -- 1 stuk

2199. Brieven van H. van Beverningk, uit Nijmegen, aan een familielid betreffende diens voorgenomen reis langs de Loire, respectievelijk diens terugkeer uit Frankrijk, 2 februari 1677 en 12 oktober 1679. Met 20e-eeuwse transcripties. -- 4 stukken
De tweede brief in het Frans. Kennelijk aangekocht op een veiling, (ca. 1950 ?).

2200. Kwitanties van Leonard Venroy voor Willem Vos wegens betaling van geleverde wijnen, 1804, 1805. -- 3 stukken

2201. Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel te Moordrecht, 1932; gedrukt. -- 1 katerntje

2202. Molenspreuken anno 2000
Spreuken met betrekking tot molens, verzameld door de PCOB afd. Nieuwerkerk a/d IJssel ter gelegenheid van de expositie "Daar bij die molen", in verband net de restauratie van molen Windlust te Kortenoord, 2000; afdruk. Met folder van de Stichting Molen Kortenoord in het kader van fondsenwering, ca. 2003. -- 1 katerntje, 1 stuk

2203. Register van inkomsten en uitgaven van de "commissie uit de Nieuwerkerkse verenigingen voor afscheid burgemeester Jas en ontvangst nieuwe" (burgemeester), 1949. -- 1 katern
Volgens de GC van 31-05-1949 bood woordvoerder G. de Jong een brievenmes, brievenstandaard en rookstel met sigaren aan.

2204. Krantenknipsel uit (Groot-Rotterdam ?) met portretten van J. Swets Lz. en P.A. de Ruiter, respectievelijk 25 jaar voorzitter en secretaris van muziekvereniging Crescendo te Nieuwerkerk a/d IJssel, ca. 1925. -- 1 stuk

2205. Krantenknipsel uit het Reformatorisch Dagblad met uittreksel uit een artikel van L.M.P. Scholten in De Wachter Sions over o.a. een prominente voetballer, die op latere leeftijd tot bekering kwam en in Nieuwerkerk a/d IJssel kwam wonen en daar enkele jaren als diaken diende bij de gereformeerde gemeente in Nederland, 10 juni 2000. -- 1 stuk

2206. Informatieve toeristische brochure over de Heksenwaag te Oudewater, samengesteld door A.W. den Boer ten behoeve van de VVV, 1949; gedrukt. Met een Engelstalige folder over Oudewater, ca. 1950; gedrukt. -- 1 katerntje, 1 stuk

2207. Oproepen van het gemeentebestuur voor A.A. van Bergen IJzendoorn als vrijwilliger bij de dienstdoende schutterij, 1848. -- 2 stukken

2208. Bewijzen van poorterschap van Amsterdam voor Joost Eybergh, zijdeverver, wegens huwelijk met Maria Bennevelt, weduwe van Nicolaes Plischart, 22 juli 1664, en zijn zoon Pieter van Eyberg, wijnkoper, 15 maart 1689. -- 2 stukken (perkament)

2209. Koerslijstje van handelswaren (goederenhandel), verzekeringstarieven, wissels en edele metalen te Amsterdam, 24 september 1742; gedrukt. -- 1 stuk

2210. Brieven ingekomen bij Harmanus Hartman en/of fa. Maes en Hartman, suikerraffinadeurs, 1750, 1752 en z.d. -- 6 stukken

2211. Bewijzen van lidmaatschap van de grondvergadering voor Pieter Kats (of: Pieter van Cats), 1795, 1798, en Willem Murk, 1795. -- 3 stukken

2212. Bewijs van lidmaatschap van de nationale garde voor Pieter van Kats (of: Cats), 1795. -- 1 stuk

2213. Puntenlijst (rapport) voor G. Krom, leerlinge aan de meisjesschool, februari 1873. -- 1 stuk

2214. Brief van F.H. van Leent aan burgemeester mr. A.A. van Bergen IJzendoorn, ter begeleiding van een boek waarop Van B. heeft ingetekend, 1894. -- 1 stuk

2215. Attestatie de vita voor Pieter Gerrits. Meerkerck door Cornelius Traudenius, 1639. -- 1 stuk

2216. Reclamekaartje van heren- en kinderkledingmagazijn Gebrs. Bisping aan de Markt, ca. 1910; gedrukt. -- 1 stuk

2217. Intekenlijst voor een gedenkteken voor Johan Derk van der Capellen tot den Poll, opgesteld door de commissie te Zwolle en doorgezonden door Amsterdamse regenten aan M. van Toulon, P.L. Schippers, C.J. de Lange van Wijngaarden en L. Marcellus Bisdom, voor de inzameling van geld te Gouda, 1785. -- 1 stuk

2218. Aantekening (van Pieter van der Want ?) betreffende het begin van de negentiende eeuw, z.d. (ca. 1800). -- 1 stuk

2219. Krantenknipsel met foto betreffende de benoeming van L.H.A. Würdemann tot burgemeester van Nieuwerkerk a/d IJssel, (1917). -- 1 stuk

2220. Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging tot Onderlinge Brandverzekering van roerende en onroerende goederen "Nieuwerkerk aan den IJssel en Omstreken", 1959; gedrukt. -- 1 katern

2221. Veilingcatalogus van de bedrijfsinventaris van N.V. Jachtwerf, Scheepsreparatiebedrijf en Meubelfabriek De Toren van Belém aan de Kortenoord 45 te Nieuwerkerk a/d IJssel wegens faillissement, 1961; gedrukt. -- 1 katern

2222. Legger van verhuurde huizen en landerijen van H.G. Holsteijn, geneesheer te Nieuwerkerk a/d IJssel, aangelegd 1871, bijgehouden tot 1889. -- 1 deel
Materiële toestand matig. (Vrijwel los in de band.)

2223. Adopteer een monument
Lesboekje voor het basisonderwijs, vervaardigd door (de afdeling onderwijs van de) gemeente Gouda, 1987; gedrukt. -- 1 deeltje
Deelnemende scholen: Emmaschool, Plaswijckschool en Roncallischool.

2224. Zakboekje van Leendert van der Sande (of: Sanden), geboren te Gouda, grenadier bij de 1e compagnie 1e bataljon grenadiers, 1836. -- 1 katerntje

2225. Prospectus van de Franse kostschool voor meisjes van Maria Johanna en Elisabeth de Gast, z.d. (ca. 1752); gedrukt. Met een transcriptie van het besluit van de magistraat tot begeving van de school, (1752). -- 2 stukken
De prospectus in het Nederlands en het Frans.

2226. Papieren fotozakjes met opdruk voor fotohandel B. Pruyt te Nieuwerkerk a/d IJssel, ca. 1960; gedrukt. -- 2 stukken

2227. Televisiekaart
Bewijs van houderschap van een tv-toestel voor A. Both te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1962; gedrukt. -- 1 stuk

2228. Concepten voor processen-verbaal, opgemaakt door Abraham Both, onbezoldigd rijksveldwachter te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1890. -- 2 stukken

2229. Disputatio exegetica de scriba edocto ad regnume coelorum ...
Stellingen bij het theologisch proefschrift van Adrianus Ketel, verdedigd aan de universiteit te Leiden, 1704; gedrukt. -- 1 katern (2 bladen)

2230. Bewijs van lidmaatschap van de Vaderlandsche Burgersociëteit te Gouderak voor Jan de Bes, z.d. (ca. 1784). -- 1 stuk

2231. Devotieprentje van Onze Lieve Vrouw van Waddinxveen, z.d. (ca. 1995). -- 1 stuk

2232. Brief van Jacob Kramers Jz. aan dr. A. de Jager te Rotterdam ter begeleiding van het eerste "proefblad" van een woordenboek, met verzoek om kritische beoordeling, 1854. -- 1 stuk

2233. Brief van P. Romeijn, schoolopziener te Gorinchem, aan NN met verzoek om een verklaring voor het verschil in schoolverzuim te Rotterdam en Den Haag, 1863. -- 1 stuk

2234. Brieven van dr. D. Terpstra, rector van het gymnasium, aan een collega en aan NN met aanbeveling van ... Geytenbeek als leraar wiskunde, 1875. -- 2 stukken

2235. Bewijs van ontvangst, afgegeven door J. Vlacq, van een pak brieven van het stadsbestuur van Den Bosch bestemd voor stadhouder Willem III in het hoofdkwartier te Eysden, 1672. -- 1 stuk

2236. Lidmaatschapsbewijzen als wekelijks contribuant van de Spaarkas De Utrecht (voorheen de Vereeniging voor Werkverschaffing) voor L. van der Dussen, L. Stolk en W. Baas te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1926, 1929, 1935. -- 3 stukken
Op de achterkant aantekeningen van Jannetje Muit voor voordrachten bij de meisjesvereniging Credo.

2237. Reclamekaartje van brandstoffenhandel Gebr. Van Bruinessen, Turfsingel 32, gedrukt op de achterkant van een prentbriefkaart van de Hindenburgbrücke te Halle (Saale, Duitsland), ca. 1925 ? -- 1 stuk

2238-2239. Stukken betreffende meubelfabriek C. den Boer, Bosweg 2, ca. 1920. -- 1 katerntje, 1 omslag

2240. Bijbeltaak en bijbelvrucht
Tekst van een referaat gehouden door W. Willemse te Utrecht op de tiende leidersvergadering van de Bond van Ned. Hervormde Knapenverenigingen op G.G. te Gouda, 1931; gedrukt. -- 1 katerntje

2241. Gastenboek ter gelegenheid van de opening van boekhandel Van der Kuy te Moordrecht, 1960; met ingeplakte foto's en andere stukken. -- 1 deel

2242. Ansichtkaarten ontworpen door Loan Oei in het kader van het project Verhalen van Steden, waaraan o.a. Gouda deelneemt, 2003. -- 16 stukken

2243. Programma van de feestavond ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de schouwburg-bioscoop, 1931. -- 1 katerntje

2244. Kartonnen doosjes voor de verpakking van juwelen, geleverd door juwelier M. van Deth en Zoon aan de Korte Groenendaal I 19, z.d. (ca. 1900. -- 2 doosjes
Bedrukt in kleur, een doosje met bloemmotief, een doosje met engeltje met bazuin.

2245. Kartonnen doosjes voor de verpakking van juwelen, geleverd door juwelier G.C. de Vooijs (aan de Markt), (1915) en z.d. (ca. 1930). -- 2 doosjes
Een doosje bedrukt met met bloemrankmotief in blinddruk, een doosje met reclame-opdruk.

2246. Kartonnen doosje voor de verpakking van juwelen, geleverd door juwelier F.J. van de Pavoordt, Markt 70, z.d. (ca. 1930). -- 1 doosje
Bedrukt in kleur met bloemmotief.

2247. Kartonnen doosje voor de verpakking van medicijnen, geleverd door apotheek A.H. Teepe aan de Gouwe C 49, z.d. (ca. 1905). -- 1 doosje
Bedrukt in kleur met o.a. vignet.

2248. Recom zakenboek Gouda - Woerden
Bedrijvengids; gedrukt, 1983. -- 1 deeltje
Bevat tevens gegevens over openbare instellingen en voorzieningen.

2249. Papieren zak met opdruk van drogisteij Anton Coops, Wijdstraat 31, z.d. (ca. 1950). -- 1 doosje

2250. Waddinxveen kwartet
Kwartetspel met afbeeldingen van (details van) Waddinxveense gebouwen en andere topografische foto's, uitgegeven door de gemeente Waddinxveen ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis, 18 mei 1978; gedrukt. -- 1 pakje

2251. Programma's van concerten van de Nederlandsche Bachvereeniging in de St.-Janskerk ter gelegenheid van het Holland Festival, 1952 - 1955 en 1959. Met twee bijlagen. -- 5 katerntjes

2252. Familie-register
Trouwboekje van Gerrit Houtman en Geertruida Barendina Goudriaan, getrouwd 24 maart 1926; met bijschrijvingen wegens overlijden, 1937 en 1952. -- 1 deeltje

2253. Familie register
Trouwboekje van Johannes Hendrikus Brussé en Antonia Cornelia Walthie, getrouwd 10 juli 1935; met aantekening van kerkelijke dispensatie door de pastoor van de r.k. parochie van het Allerheiligst Sacrament wegens gemengd huwelijk en met bijschrijvingen wegens geboorten, 1943 en 1946, en wegens overlijden, 1984 en 1985. -- 1 deeltje

2254. De last aan Nineve, voorgesteld aen Nederland, in eene redenvoering over Nahum 1:1 tot 7 ...
Tekst van een redevoering, gehouden te Zevenhuizen door J.W. Bussingh, afgezet predikant te Gouda, op de biddag 15 maart 1801; met bijlage; gedrukt. -- 1 deeltje
Niet in Knuttel.

2255. Papieren sigarenzakje met reclame van fa. C.J. Hoogeveen, Kattensingel 70, ca. 1950; gedrukt. -- 1 stuk

2256. Weest Gode bevolen
Tekst van de afscheidspreek van ds. L. Vroegindeweij, hervormd predikant, bij zijn vertrek van Waddinxveen naar Papendrecht, 1949, met losse portretfoto; gedrukt. -- 1 katern, 1 stuk

2257. Akte waarbij J. Hornes aan zijn buurman Johannes Ypelaar toestaat om op zijn riolering aan te sluiten, 1881. Met een kwitantie van de regenten van de gasthuizen voor J. Ypelaar, wegens betaling van de afkoopsom van hofstedegeld op zijn pand wijk B 143, 1884. -- 2 stukken

2258. Bestek voor het kroozen in den Zuidplaspolder 1888
Gedrukt. -- 1 katerntje

2259. Declaratie van de bakenmeester van rijkswaterstaat te Moordrecht wegens gemaakte onkosten, 1917. Met een opgave van dezelfde van de vier arbeiders "in zijdelingschen staatsdienst" in juni 1919. -- 2 stukken

2260. Programma der feestelijkheden te Schoonhoven ter herinnering aan het honderdjarig herstel onzer onafhankelijkheid op woensdag en donderdag 29 en 30 october 1913
Gedrukt. -- 1 deeltje

2261. Ned. Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum Schoonhoven
Gids voor het museum, 1985; gedrukt. -- 1 katern

2262. Schoonhovense kunstenaars
Uitnodiging voor de opening van een tentoonstelling op 8 september 1990. -- 1 bandje

2263. Programma's voor de viering van koninginnedag te Schoonhoven, 31 augustus 1928 (fotokopie) en 1996, 1997, 2000. -- 1 bandje, 3 katerns
1928 = zeer vage fotokopieën!

2264. Schoonhoven en zijn garnizoen 1862-1962; feestelijkheden voor burgers en militairen ...
Programma van de feestelijkheden t.g.v. het honderdjarig bestaan van de Artillerie-Instructie Compagnie te Schoonhoven, 1962. -- 1 katern

2265. Laudate dominum in chordis et in organo
Programma van de ingebruikname van het nieuwe orgel in de Bartholomeuskerk te Schoonhoven op 20 augustus 1975. -- 1 stuk

2266. Loopt u even mee....... Gemeentehuis Nederlek
Informatieve brochure ter gelegenheid van de ingebruikneming van het gemeentehuis van de gemeente Nederlek, samengesteld door Sj.J. Veerman, 1990; gedrukt. -- 1 deeltje

2267. Open kaart; een informatief boekje over het kadaster en openbare registers
Gedrukt, (1975); met een verslag van een rondleiding bij het kadasterkantoor Rotterdam, vanuit het gezichtspunt van een archiefdienst, 1977. -- 1 deeltje, 1 stuk

2268. 150 jaren Rijksarchief
Brochure uitgegeven bij de gelijknamige tentoonstelling in het Prinsenhof te Delft, 1952; gedrukt. -- 1 deeltje

2269. Vak-tentoonstelling
Catalogus van de tentoonstelling van "oude en nieuwe kunstvoorwerpen", georganiseerd door de vereniging Onderling Belang te Schoonhoven, 1896; met prospectus en inschrijvingsbiljet, 1896, en met uitnodigingen voor ds. P. van Willenswaard te Krimpen a/d IJsse voor het bijwonen van bijeenkomsten, 1896 en 1897.l -- 1 deeltje, 3 stukken

2270. Aantekeningen van C.L. van Willenswaard betreffende het klooster De Hem bij Schoonhoven, z.d. (ca. 1900 ?). -- 1 katerntje

2271. Clubtentoonstelling
Catalogus van de tentoonstelling van de konijnen- en pluimveefokkersvereniging Zilverschoon te Schoonhoven, 1975; gedrukt. -- 1 katerntje

2272. Vacant

2273. Bezoekt Schoonhoven
Toeristische folders, 1933, 1934 en z.d. (ca. 1952 - 1955); gedrukt. -- 5 stukken

2274. Opuscula omnia historiae Schoonhovenensis II
Krantenknipsels van artikelen gepubliceerd door Gerh.J. Lugard jr. in de Schoonhovenche Courant, 1935 - 1937; met een aanvullende aantekening, z.d. -- 1 cahier en 1 stuk
Het eerste cahier ontbreekt.
Bevat:
- Het verkeer tusschen Gouda en Schoonhove, 9 januari 1935.
- De Groote of St. Bartholomeuskerk, 22 februari 1935.
- Van 2 doodvonnissen en een geraamte, 12 april 1935.
- De gemeenteraadsverkiezingen, 28 juni 1935.
- Brandweer in vroeger tijd, 19 februari 1936.
- Sprokkels uit het verleden : hoe een Schoonhovenaar van het Oudemannenhuis in het Tuchthuis kwam, 22 februari 1937.
- Sprokkels uit het verleden : burgemeestersbeslommeringen van weleer en een bode als modedictator, 28 mei 1937.
- Schoonhoven's eerste kaasmarkt, 22 oktober 1937.

2275. Aantekeningen van J. van Kuyk betreffende de tafel, vervaardigd door Dirk van Rijswijk voor de arts J.A. Block in 1762, 1926. -- 1 katerntje

2276. Korte beschrijving van de inrichting van het stadhuis te Schoonhoven
Getypt, ca. 1975; met een kopie van de tekst en toelichting van het "familieraadse". Fotokopieën. -- 1 katerntje

2277. 1627 - 22 februari - 1927
Krantenknipsel van een artikel over de ontdekkingsreiziger Olivier van Noort (1559-1627), gepubliceerd door Gerh.J. Lugard jr. in de Schoonhovenche Courant, 21 februari 1927. Met een exemplaar van "Logboek" (personeelsblad van de S.H.V.) met artikel over met name de vernoeming van Van Noort in o.a. Rotterdam, 1959. -- 2 katerntjes

2278. Feest-programma winkelweek 17 tot en met 22 september 1928
Georganiseerd door de Vereeniging van Winkeliers en Handeldrijvenden Schoonhoven Vooruit; fotokopie. -- 1 bandje

2279. Héél Gouderak feest mee!
Brochure met programma ter gelegenheid van de opening van de Dorpsstraat te Gouderak op zaterdag 20 juni 1992. -- 1 katerntje

2280. Berkenwoude het groene hart van de Krimpenerwaard
Gemeentegids, 1978; gedrukt. -- 1 katerntje

2281. Voetbalvereniging Dilettant 60 jaar 1927 - 1987
Met presentatiegids seizoen 1987/1988. -- 1 katerntje

2282. Copij brieveboek van Pieter van der Hoog, gezagvoerder van de Bastiaan Pot
Afschriften uitgaande brieven, 24 november 1863 - 26 april 1867; met een afdruk van het zegel van P. van der Hoog en tekeningen van zijn wapen en standaard, in bezit van zijn kleinzoon Willem van der Hoog, 1933. -- 1 deel en 1 stuk

2283. Wetenswaardigheden van de Nederlandse Hervormde Kerk van Lekkerkerk
Informatieve brochure, geschreven door L.G. van der Graaf, met foto's van J.W. de Kok, ca. 1995. -- 1 katerntje

2284. Verzorgingstehuis De Breeje Hendrick
Informatieve brochure ter gelegenheid van de bouw van het tehuis in Lekkerkerk, 1974; gedrukt. -- 1 katerntje

2285. Mannenkoor Zanglust Lekkerkerk 65 jaar 1919 1984
Programma voor het jubileumconcert op 30 november 1984 in de Nederlands Hervormde kerk. -- 1 katerntje

2286. Voortgezet Onderwijs in de Krimpenerwaard
Informatieve brochure van de directies van de scholen voor voortgezet onderwijs, ca. 1973. -- 1 katerntje

2287. Krimpenerwaard Holland
Folders van de VVV Krimpenerwaard, z.d. (ca. 1950 - 1965). -- 1 omslag

2288. Exemplaar van de "Aankondiger van nieuwe muziek-uitgaven", 15 oktober 1913, en prospectus van de serie Kleuter-boekjes, z.d. (1914), met stempels van boekhandel Firma Edauw. -- 2 stukken

2289. Briefkaart, uitgegeven door B. Gompers in de serie "Ländliches Idyll", met afbeelding van een herder met kudde geiten in een licht glooiend landschap, z.d. (ca. 1910). -- 1 stuk
Aan de beeldzijde gesigneerd "J. Hoogland".

2290. Zomperprogramma
Programma's van de stichting De Zonnebloem met activiteiten in de zomerperiode, ca. 1961 - 1968. -- 2 katerns
Deze recreatieve programma's sloten aan op de (driejarige) wintercursus voor (werkende meisjes en jonge vrouwen?).

2291. Gedichten van Bernard Boogaerdt (1808-1874), houthandelaar te Krimpen a/d Lek, 1832 - 1869, met enkele aantekeningen. Met een afschrift van een door J. van Beers uit het Frans vertaald gedicht. -- 1 band, 3 stukken
Een deel van de gedichten is voorgedragen op bijeenkomsten van het departement Krimpen aan de Lek van de Mij. tot Nut van 't Algemeen. Zie ook inv.nr. 6900.

2292. Familie register
Trouwboekje van Jan de Visser, onderwijzer te Berkenwoude (1882-1920), en Geertje de Jong, 1884, bijgehouden tot 1901. -- 1 katerntje

2293. Toespraak, gehouden bij mijne intrede in de gemeente te Berkenwoude
Tekst van de preek van ds. ..., hervormd predikant, 1891. -- 1 katerntje

2294. Geboorteakte van Leendert Christiaan, zoon van Leendert Stofberg en Christina van den Berg, geboren 27 oktober 1823 te Gouda; (afschrift). -- 1 stuk

2295. Register van geïnde huren en uitgaven aan enkele (drie ?) huizen (van de Israëlitische gemeente?) (aan de Nes ?) te Schoonhoven, 1928 - 1942. -- 1 deeltje

2296. Schoonhoven kwartet
Kwartetspel met afbeeldingen van (details van) Schoonhovense gebouwen en andere topografische foto's, uitgegeven door V.V. Schoonhoven in samenwerking met de gemeente, ca. 1980; gedrukt. -- 1 pakje

2297. Gids voor Lekkerkerk Bergambacht Berkenwoude Stolwijk en Haastrecht
Gedrukt, (1934). -- 1 deeltje
Bevat:
Bevat voor bijna elke gemeente een korte inleiding, een dienstregeling en tarieventabel voor de autobusdienst Gouda - Lekkerkerk en verder foto's en advertenties.

2298. De noodzaak van een nationaal kabinet
Brochure van C.J. van den Heuvel te Ouderkerk a/d IJssel, lid van de adviesraad van de ARP, 1980. Met aanbiedingsbriefje en een blad errata. -- 1 deeltje en 2 stukken

2299. Gouda kaasmarkt cheese-market Käsemarkt Marché au fromage
Reclamefolders van het Nederlands Zuivelbureau voor de Goudse kaasmarkt, z.d. (ca. 1950 - 1965). Met een folder over zuiveltoerisme in Nederland en adressenlijst, (1994). -- 6 stukken

2300. Kwitanties van de thesaurier van de Districts-commissie tot aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden voor de plaatselijke commissie te Berkenwoude wegens afdracht van collectegelden, 1822 - 1850. -- 1 omslag

2301. Recept om inkt te maken
z.d. (ca. 1800). -- 1 stuk

2302. Sententiën
Aantekening betreffende het toekennen van pondgeld aan o.a. de schout van Moordrecht bij vonnis van het Hof van Holland in 1627, ca. 1800. -- 1 stuk

2303. Gedenkboek 1924 . 9 januari . 1934
Jubileumverslag van de Zuid-Hollandsche Provinciale Brandweerbond, 1934; gedrukt. -- 1 katern
Diverse personen en gemeenten uit de regio Midden-Holland worden genoemd.

2304. Posthema der bruine brooden
Briefkaart met spotdicht op de maatregel van de minister van landbouw, nijverheid en handel dr. F.E. Posthuma om in het kader van de voedseldistributie het bakken van tarwebrood in plaats van wit brood te verplichten, z.d. (1916); gedrukt. -- 1 stuk

2305. vacant -- 1 stuk
Vervaardigt collages van gebruikte materialen.

2306. Programma's voor de (wieler)ronde van Gouda, georganiseerd door GRTC Excelsior, 1984 - 1986, 1988, 1991. Met een uitnodiging voor het bijwonen van de derde ronde, (1939). -- 5 katerns, 1 stuk

2307. Keur of politieverordening voor de polder Willens
1961; gedrukt. -- 1 katerntje

2308. Programma voor het "buitengebeuren" te Gouda ter gelegenheid van het 1e lustrum van de Delftse studentenvereniging SSR-D, 29 januari 1972, met krantenknipsels en aantekeningen van dr. A. Scheygrond voor de opening van een tentoonstelling ten behoeve van het Wereld Natuurfonds -- 1 omslag

2309. Catalogus leesbibliotheek G.J. van Burk
Z.d. (ca. 1955); gedrukt. -- 1 katern

2310. Gids voor de Boskoopsche bloemententoonstelling te Gouda 22 april - 2 mei 1921
Gedrukt. -- 1 katern

2311. Ontwerp-reglement voor de bedijking en droogmaking van de uitgeveende plassen onder Sluipwijk, Reeuwijk en Stein, onder de benaming van de Zoutmans-polder
Z.d. (ca. 1870); gedrukt. -- 1 katerntje
Niet doorgegaan.

2312. Catalogus expositie 1962
Georganiseerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken; gedrukt. -- 1 katerntje

2313. Gouda kongres 1956
Convocatie en programma voor het congres van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), december 1956; gestencild. -- 1 katerntje

2314. Inwijding van het verjongde Bolwerk ... op zaterdag 11 juni 1960
Tekst van het kijk- en hoorspel 'Het raadsel der drie Goudse Pieten'; gedrukt. -- 1 katerntje

2315. De zes sterren
Reclamefolder van het "museumrestaurant" Achter de Kerk 14, z.d. (ca. 1965); gedrukt. -- 1 stuk

2316. Exemplaar van AVRO Servicebrief 5 (1990) nr. 39 met routekaartje en wandeling ter gelegenheid van het tv-programma Ontdek je plekje, Gouda 28 oktober 1990. -- 1 katerntje

2317. Exemplaar van het Weekblad van ... de RLV (Vereniging van Leraren aan Rijks Hogere Burgerscholen) met herdenkingsartikel betreffende het 40-jarig bestaan van de vereniging, 1957. -- 1 katerntje
Betreft o.a. de voorgeschiedenis met actie van leraren van de RHBS te Gouda sinds 1913 vanwege de slechte salariëring.

2318. Enveloppe en consumptiebon voor een deelnemer aan de excursie naar Gouda en Reeuwijk van de padvinders jamboree 1937. -- 2 stukken

2319. Algemeene reiswijzer
Dienstregeling van alle middelen van openbaar vervoer (trein, autobus, boot) van en naar Gouda en lijst van vrachtschippers en bodediensten, 1942. -- 1 katerntje

2320. Lijst van Goudse pijpmerken
Samengesteld door N. Augustin, Ceramisch Museum Willemstad, in samenwerking met F.F. Kompier, (1981); gestencild. -- 1 katerntje

2321. Een mijlpaal bereikt!
Reclamebrochure naar aanleiding van het gereedkomen van de uitbreiding van garage en autohandel De Jong aan de Fluwelensingel 59a, maart 1951. Met uitnodiging voor het bijwonen van de officiële ingebruikneming. -- 1 katerntje, 1 stuk

2322. Feestwijzer 1913
Programma voor de feestelijkheden ter herdenking van de onafhankelijkheid na de Franse bezetting in 1813. -- 1 katern

2323. Plaatsbewijs voor .. Sikkinga (= Jacob Sickenga uit Wolvega) voor een reis met de postwagen van Van Gend & Loos van Gouda naar Utrecht, 1844. Met toelichtende brief van de schenker, 1964. -- 2 stukken

2324. Couponboekjes met plaatsbewijzen "2e kajuit" voor enkele reizen met Stoomboot-Maatschappij De Volharding van Gouda naar Boskoop resp. Alphen a/d Rijn v.v., ten name van NN Soufrée, z.d. (ca. 1915). -- 2 katerntjes

2325. Dienstregeling van de N.V. Tramweg Gouda - Bodegraven met tarieflijstje per 1 januari 1917; gedrukt. -- 1 stuk

2326. Krantenknipsels uit de Schoonhovensche Courant met advertenties van boekhandel / drukkerij S. & W.N. van Nooten met aankondiging van de beschikbaarheid van stadsgezichten (cabinet-foto's) van Schoonhoven, 1898, de gelgenheid om in te tekenen op het Album van Schoonhoven, 1900, en de beschikbaarheid van nieuwe ansichtkaarten (nrs. 297 - 362), 1903. -- 3 stukken
Enkele jaren na 1898 zouden de eerstgenoemde foto's model staan voor de eerste serie anscihten van Van Nooten.

2327. Beste jarige
Dubbelgevouwen correspondentiekaart, waarmee de hervormde predikanten J.C. Schuurman en H. Jongerden lidmaten met hun verjaardag feliciteerden, ca. 1950; gedrukt. -- 1 stuk
Bevat:
Foto's van de toren van de NH kerk en van de grote zaal van het Hervormd Centrum.

2328. Van de Wal af gezien
Krantenknipsel (uit De Havenloods of Elsevier?) met tekening van Octave DeConinck (gezicht op de toren van de NH kerk vanaf de joodse begraafplaats), 12 september 1968. -- 1 stuk
De tekening is als illustratie gebruikt voor de (eerste?) uitgave van het "Kunstreisboek" van de ANWB.

2329. Eeuwenoud familieraadsel
Krantenknipsel uit De Havenloods met een artikeltje plus afbeelding over het schilderij "Een familieraadsel", dat in de raadszaal in het Schoonhovense stadhuis hangt, 6 juni 1968. -- 1 stuk

2330. Krantenknipsel uit De Havenloods met artikeltje over de Waag te Schoonhoven, ca. 1970. -- 1 stuk

2331. Krantenknipsel uit verschillende kranten, o.a. Het Parool, over een 80-tal mensen die een salmonella-vergiftiging hebben opgelopen van leverworst van een Schoonhovense slager, mei 1953. -- 3 stukken op 1 blad

2332. Reclamefolder ter gelegenheid van de opening van een filiaal van de Nederlandsche Middenstandsbank aan de Haven 29, z.d. (ca. 1965). -- 1 stuk
Bevat:
Op de buitenkant van de folder een gedrukte luchtfoto van het pand met omgeving (tegenover stadhuis).

2333. Krantenknipsel uit de Schoonhovensche Courant over het dempen van de Haven in Haastrecht, 9 december 1964. -- 1 stuk

2334. Krantenknipsel (uit de Schoonhovensche Courant?) met artikel over een nieuwe brug in Vlist, 9 december 1964. -- 1 stuk

2335. Plaatsbewijs (spoorkaartje) voor een reis met de stoomtram Gouda - Schoonhoven, z.d. (ca. 1930). -- 1 stuk

2336. Reclamekaartje met op de voorzijde een interieurfoto van restaurant Tino aan de Haven 14 - 16 te Schoonhoven, z.d. (ca. 1968). -- 1 stuk

2337. Krantenknipsel (uit ?) met een foto van kapsalon Hoefnagels te Schoonhoven, die zijn drie dochters heeft opgeleid in het scheren van heren, 18 januari 1913. -- 1 stuk

2338. Bruylofst-gedicht ter eeren van den eersamen vromen ende seer voorsienighen jonghman Steven Doensz Groenendijck ende de eerbare deuchdrijcke jonghe dochter Annetgen Pieters de Lange
Gedicht door P.E.P., 2 december 1618; gedrukt door Jasper Tournay. -- 1 bandje
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gescheurd.)

2339. Genealogie der familie Verzijl
Stamreeks, ca. 1580 - 1944, samengesteld door Jan Verzijl, 1946; doorslag. -- 1 katern
Gepubliceerd in Gens Nostra 1946.

2340. Voorwaarden waarop (in hotel De Zalm) een boerderij te Waddinxveen met wei- en hooiland en landerijen aldaar en in Gouda in het openbaar zullen worden verkocht, 1897. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Gedrukt. -- 1 katern

2341. Voorwaarden waarop (in koffiehuis De Harmonie) onroerende zaken in het openbaar zullen worden verkocht, 1899. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Gedrukt. -- 1 katerntje

2342. Voorwaarden waarop (in hotel De Zalm) de boerderij Elisabethshoeve te Waddinxveen met landerijen aldaar en in Gouda in het openbaar zullen worden verkocht, 1901. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Gedrukt. -- 1 katerntje

2343. Voorwaarden waarop (in koffiehuis De Harmonie) onroerende zaken in het openbaar zullen worden verkocht, 1902. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Gedrukt. -- 1 katerntje

2344. Voorwaarden waarop (in koffiehuis De Harmonie) onroerende zaken in het openbaar zullen worden verkocht, 1905. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Gedrukt. -- 1 katerntje

2345. Programma van de feestelijkheden ter ere van burgemeester mr. A.A. van Bergen IJzendoorn, 19 juli 1880; gedrukt. Met een programma van het vuurwerk. -- 1 katern en 1 stuk

2346. Een jubileum in een oude Goudsche fabriek
Brochure ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van I. van der Want als directeur van de aardewerkfabriek firma P. van der Want ("de Gekroonde WS"), 1948; gedrukt. -- 1 katerntje

2347. Pijpenkrabbels
Brochure van Douwe Egberts Tabaksfabriek N.V. over pijproken, z.d. (1954 ?). -- 1 katerntje

2348. Reünie Ridder van Catsweg
Begeleidende brochure bij een reünie van (oud)straatgenoten, 1 december 1984. -- 1 katerntje

2349. Aantekening betreffende de vereisten ten aanzien van verklaringen inzake het overlijden van ouders en grootouders bij het sluiten van een huwelijk, z.d. (ca. 1815). -- 1 stuk

2350. Genealogie vanhet geslacht Van Rosendael
Stamreeks, ca. 1329- 1843, samengesteld door jhr. mr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, 1906; doorslag; met ingeplakte aanvulling door dr. C.J. Matthijs. -- 1 katern
Gepubliceerd in Genealogische en Heraldische Bladen 1906

2351. Reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Holland
Gedrukt, 1825. -- 1 deeltje

2352. Catalogus van de liquidatieveiling van de machines en andere inboedel van de Goudse Stoomblekerij "De Drie Notebomen", 1972; gedrukt. -- 1 katerntje

2353. Catalogi van de clubmatch van de Kynologenclub Gouda en Omstreken, 1948 - 1961 (hiaten). -- 1 pak

2354. Reglement der vereeniging IJsclub Gouda
1891; gedrukt. -- 1 katerntje

2355. Reglement voor de billartclub
1906; gedrukt. -- 1 katerntje

2356. Catalogus der tentoonstelling van handel, industrie, kunst te Gouda ... 1913
Gedrukt. -- 1 deeltje

2357. Catalogus ... van de tweede huisvlijt-tentoonstelling
Catalogus van de afdeling Gouda van de Volksbond tegen drankmisbruik, 1912; gedrukt. -- 1 katerntje

2358. Statuten der schietvereeniging Koningin Wilhelmina
1898; gedrukt. -- 1 katerntje

2359. Reglement voor de Goudse ofsierstafel
Reglement van een eetgelegenheid voor officieren, 1899; gedrukt. -- 1 katerntje

2360. Programma voor een uitvoering van de onderofficiersvereniging Eensgezindheid in zaal Concordia, 1908; gedrukt. -- 1 stuk

2361. Menu's ter gelegenheid van reünies van het Wielrijdersdepot Gouda, 1920 - 1937 (hiaten); gedeeltelijk met handtekeningen van de aanwezigen. Met het gedicht "Het depot" door J.H. Speenhoff, 12 december 1918. -- 1 omslag

2362. Programma van de te houden bus- en boottochten, excursies, sportdemonstraties, concerten enz. in de week van 5 tot 10 augustus 1946, georganiseerd door het plaatselijk comité "Vacantie 1946" te Gouda; gedrukt. -- 1 katerntje

2363. Statuten van rederijkerskamer De Goudsbloem, 1851; gedrukt. Met programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan, 1861; gedrukt. -- 1 katerntje, 1 stuk

2364. Krantenknipsel (uit ?) met een foto van de Oude Haven te Schoonhoven, ca. 1953. -- 1 stuk

2365. Verpakkingswikkel van Droste melkchocolade met een afbeelding van het stadhuis, ca. 1960. -- 1 stuk

2366. Statuten en huishoudelijk reglement van de Woningbouwvereeniging (Ammerstol)
1919; gedrukt. -- 1 deeltje
Voorgedrukt exemplaar voor de verenigingen aangesloten bij de Centrale van Arbeiderswoningbouwvereenigingen in Zuid-Holland (CABIZH).

2367. Dienstregeling van de Stadsautobusdienst Gouda (N.V. v/h A.M. van Eldik) per 17 februari 1954; gedrukt. Met blanco vervoersbewijzen, ca. 1954 - 1960. -- 4 stukken

2368. Statuten en reglement van den IJsbond Krimpenerwaard
1899; gedrukt, 1900. -- 1 katerntje

2369. Moet dit nu zo?
Brochure van het bestuur van de AR kiesvereniging Nederland en Oranje te Ouderkerk a/d IJssel tegen de propaganda van de SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen, (1958); gedrukt. -- 1 katerntje

2370. Bevroren Turfsingel, Gouda
Reproductie van een ets (?) van Herman van der Jagt (1882-1970), ca. 1990. -- 1 stuk
Origineel: GG Sted. musea

2371. Rotterdamse beeldende kunstenaars
Reproducties, met inleiding van P.A. Begeer; gedrukt, z.d. (ca. 1960). -- 1 deel tje
Bevat:
Afbeelding van een schilderij van de Goudse kunstenaar Jan van Straaten.
Origineel: GG Sted. musea

2372. Liedjes uit het repertoire van humoristisch gezelschap Kars en De Vos
Programmaboekje, z.d. (ca. 1935); afdruk. -- 1 omslag
Bram Kars (1897-1985) was tot ca. 1950 werkzaam als cabaretier; De Vos was pianist.

2373. Koppermaandag 1983
Reproductie van vier aquarellen door D.J. van Vreumingen Dzn, met toelichting, uitgegeven door drukkerij Twigt. -- 1 katerntje en 1 stuk
De originele aquarellen bevinden zich in museum GoudA.

2374. Entreebewijs voor de Nieuwerkerkse zwemclub De IJssel, z.d. (ca. 1940). -- 1 stuk

2375. Militair zakboekje van Gerrit Willem Dimmendaal, geboren te Lochem (lichting 1922), soldaat bij het regiment wielrijders te Gouda, 1925, bijgehouden tot 1937. -- 1 katerntje

2376. Schoonhoven. Beschrijving, geschiedenis, enz. I
Aantekeningen over de geschiedenis van Schoonhoven door H.M. den Uijl; manuscript, z.d. (ca. 1921). -- 1 band

2377. Vergeten eten
Recepten, ingeleverd door bezoekers van het RAAK-project "Vergeten eten", een kraam van het streekarchief Midden-Holland en de Patchingzone op de Markt te Gouda op 27 maart 2008, waar gerechten uit de 16e en 17e eeuw werden geserveerd. -- 1 pakje

2378. Groet uit Schoonhoven
Leporello met foto's van Schoonhoven, uitgegeven door Firma J. de Gruijter, ca. 1910; gedrukt. -- 1 mapje
Formaat afbeeldingen ca. 5 x 9 cm.

2379. Fragment van een beschrijving van Schoonhoven, hoofdzakelijk betreffende de afwatering op de Lek en de bouw van de sluis tussen de Wal en de Kat, in 1761 - 1762, z.d. (ca. 1870). -- 1 stuk
Geschreven op briefpapier van G. van Ewijk, fabriek van goud- en zilverwerken

2380. Verslag over het jaar 1918
Jaarverslag van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met een rapport van jhr.mr. Van Rheineck Leyssius over de geschiedenis van het gereformeerde weeshuis te Schoonhoven (blz. 199-211). -- 1 deel

2381. Biografie van dr. A. Pannevis (1838-1884) door I. Lewe, ca. 1970. Met een fotokopie van een kwitantie voor A. Pannevis als abonnee op Die Afrikaanse patriot, 1877. -- 1 stuk

2382. Welkomst groet aan onzen nieuw benoemden hoofd onderwijzer ...
Gelegenheidsgedicht van Jannetje Gijsberta Schouten voor Jan de Visser, onderwijzer te Berkenwoude (1882-1920), z.d. -- 1 stuk

2383. Onderhandse verklaring van Johannes Vente te Hazerswoude, Adriana Vente te Moordrecht en Dirk Breedveld te Nieuwerkerk a/d IJssel, kinderen van Adriana Stolk te Zevenhuizen, weduwe van (1) Hendrik Breedveld en (2) Albert Vente, dat zij bij overlijden van hun moeder aan hun broer Albert Vente, rietdekker te Zevenhuizen, het beheer van de nalatenschap toevertrouwen, 28 juni 1869. -- 1 stuk

2384. Reglement van de Vereeniging tot Onderlinge Brandverzekering voor Berkenwoude en omstreken
1923; gedrukt. -- 1 katerntje

2385. Mobiliteit en senioren
Voorlichtingsbrochure van de provincie Zuid-Holland met nadruk op het Groene Hart (Midden-Holland en Rijnstreek), 2005; gedrukt. -- 1 katern

2386. Jan Lubken ...
Het levensverhaal van Jan Lubken (geb. 23-8-1910 te Stompwijk) op rijm gezet door zijn zuster Johanna (geb. 15-11-1911 te Gouda, geprofest als zuster Clementino) ter gelegenheid van zijn huwelijk te Gouda op 7 juni 1945. -- 1 cahier
Bevat:
Enkele foto's ingeplakt, waaronder van zijn onderduikadres bij Aalsmeer en zijn woning te Gouda.

2387. Toegangsbewijs voor het Thalia-theater aan de Kleiweg, z.d. (ca. 1960). -- 1 stuk

2388. Aantekeningboekje van Hendrik Loeve of Klaas van Dam te (Stolwijk ?), ca. 1887 - 1893. -- 1 deeltje
Bevat:
Aantekeningen over visvangsten, veeteelt, vertrektijden van treinen te Gouda, huismiddeltjes tegen o.a. griep en reumatiek, prijzen van steenkool, adressen van familieleden en afnemers of leveranciers.

2389. Beschrijving van de herinrichting van de Dorpsstraat te Zevenhuizen in 1977 - 1978 in de VNG-publikatie "Gemeentelijk verkeersbeleid", met foto's, 1982; gedrukt. -- 1 stuk

2390. Aantekeningen van A.P. Streefland
Aantekeningen over met name de Alblasserwaard, met enkele aantekeningen betreffende o.a. de Krimpenerwaard en Koudekerk, 1331 - 1761. -- 1 deeltje

2391. Cahier met bladmuziek en liedteksten, afgeschreven door A. Vuik jr. te Nieuwerkerk a/d IJssel als lid van de christelijke zangvereniging Hallelujah, z.d. (ca. 1900). -- 1 deeltje
Bevat:
Voorin een ingeplakte tekst over "Theorie der muziek".

2392. Bureaukalendertje 2009 uitgegeven door de Nederlandse Document Reproductie B.V. met foto's van o.a. stadsgezichten uit Gouda en de Hollandsche IJssel bij Gouderak en Ouderkerk a/d IJssel; gedrukt. -- 1 bandje

2393. Jan Boezeroen : de arbeidende klasse in Nederland in de negentiende eeuw
Projectkatern in de geschiedenisleergang "Achteraf bekeken" voor Mavo, uitgaande van de situatie in Moordrecht ca. 1870. -- 1 deeltje

2394. Verslag van den keuringsdienst van waren voor het gebied Rotterdam over het jaar 1924
Gedrukt. -- 1 deeltje
Betreft o.a. de gemeenten in de Krimpenerwaard en Nieuwerkerk a/d IJssel.

2395. Kwitanties van de thesaurier van de Districts-commissie tot aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden voor de plaatselijke commissie te Moordrecht wegens afdracht van collectegelden, 1879 - 1880. -- 2 stukken

2396. Instituut voor weefselonderzoek Gouda : taak en betekenis voor de wasindustrie ...
Reclamebrochure ter gelegenheid van het 12 1/2-jarig bestaan, z.d. (ca. 1948?). -- 1 katerntje

2397. Verslag van de U.L.O.-conferentie ... georganiseerd door de afdelingen 's-Gravenhage, Gouda en Leiden van de Vereniging voor MULO ...
Gestencild. -- 1 katern

2398. Gouda doet een boekje open
Informatiegids voor nieuwe bewoners, (1971); gedrukt. -- 1 katern

2399. De Krimpenerwaard
Informatieve brochure van de Stichting Krimpenerwaard, met beknopte gegevens over de 12 gemeenten in de waard, 1958; gedrukt. -- 1 katern
Tekst van M.J. Muller (?).

2400. KEK
Eerste aflevering van de Kleine Encyclopedie van de Krimpenerwaard met artikel van Johan van Rodam over de parochie Haastrecht, (1976); gestencild. -- 1 katern
Voorloper van het tijdschrift HEK. Een gedeelte van de tekst ontbreekt.

2401. Geschiedenis en beschrijving der stad van der Goude ...
Eerste aflevering van het derde deel, bewerkt door J.N. Scheltema, naar de aantekeningen van C.J. de Lange van Wijngaarden; gedrukt, 1876. -- 1 katern

2402. Iets over de geschiedenis
Brochure over de eendenkooi Bakkerwaal, z.d. (ca. 1974). -- 1 katerntje

2403. Natuurpad Bisdom van Vliet
Brochure van de IVN-afdeling IJssel en Gouwe bij de natuurwandeling in het park Bisdom van Vliet te Haastrecht, 1990. -- 1 katern

2404. Dat mysterieuze ...
Reclame-prospectus van drukkerij Den Oudsten te Lekkerkerk, z.d. (ca. 1970). -- 1 katerntje

2405. Toegangsbewijs voor de opvoering van de klucht "'t Is een schandaal, Generaal" in zaal Concordia, 1 februari 1953 ten bate van de R.K. Kinderbescherming; gedrukt. -- 1 stuk
Niet doorgegaan vanwege de watersnoodramp.

2406. Russst! : Krimpenerwaard, rustpunt van Nederland
Overzicht van het religieus erfgoed in de waard, uitgegeven door Krimpenerwaard Promotie, ca. 2005; gedrukt. -- 1 katerntje

2407. De omstreken van Gouda
Artikel van G. Houtman betreffende flora en fauna, gepubliceerd in Ameuba (NJN), 1927; fotokopie. -- 1 stuk (bladen)

2408. Nederland zingt
Programmaboekje voor de televisie-opnamen van de Evangelische Omroep in de St.-Janskerk, 1993. -- 1 katerntje

2409. Programma van het concert door W.P. de C. Vrugt in zaal Nut en Vermaak, 1841.

2410. Akte ten overstaan van Lauris Baernt, notaris te Gouda, en getuigen Wouter Maertz en Jacob Kerstantz, waarbij Thoenis Willemsz en Thoenis Cornelisz, kerkmeesters te Berkenwoude, verklaren aan te nemen 3 morgen land - dat jaarlijks 27 stuivers opbrengt - als legaat van wijlen Jacob Willemsz. Als tegenprestatie dient wekelijks een halve zielenmis te worden gelezen. Met toestemming van de erfgenamen hebben de kerkmeesters het land verkocht en van de opbrengst stenen gekocht voor de bouw van de kerktoren. Pastoor Jan Dircxz verklaart dat indien de tweewekelijkse mis niet kan worden gelezen, dat dan het geld aan de armen moet worden gegeven. -- 1 charter (notarismerk)

2411. Klachtenboek Roei- en Zeilvereeniging "Gouda"
April 1916 - september 1917. -- 1 deeltje

2412. Verzendlijst van een rond te zenden object (nr. 101) van J. van Bentum via 21 tussenliggende adressen naar J.G. Gerlagh, 1838 - 1839. -- 1 stuk

2413. Bewijzen van toekenning van prijzen aan leerlingen van de Latijnse school, 1708 - 1764. Met begeleidend briefje van dr. S. Muller Fz, gemeentearchivaris van Utrecht, z.d. (ca. 1910). -- 7 stukken
Bevat:
- Johannes van Leeuwen, 1708.
- Willem van Noort, 1733 en 1736.
- Gerard Corn. Bastiaense, 1740.
- Dirk Hoola van Nooten, 1761.
- Pieter Gibbon, 1794.

2414. Debiteurenboekje van de Vlaamse bierhandelaar Zijbrant Wiltens, woonachtig in het land van Waas (Sint Niklaas en omgeving), 1576 - 1577. -- 1 deeltje
Misschien geëmigreerd naar Gouda?

2415. Inkwartieringsbriefjes voor A. Voordewind in de Kleiwegstraat, 1793 - 1810. -- 1 omslag

2416. Brief van .. Voordewind te Leiden aan zijn oom Adrianus Voordewind, binnenvader in het Catharinagasthuis, 1821. -- 1 stuk

2417. Kwitantie voor Jeremias van der Grijp wegens betaalde verponding 1799, extraordinaris verponding, klap- en lantaarngeld en straatgeld 1800. -- 1 stuk

2418. Kwitantie van Nicolaas Fek voor de opzichter van het gewestelijk "recht op de gezegelde en ongezegelde billietten" wegens ontvangst van een "collectboek", 1754. -- 1 stuk

2419. Brief van C.J. de Lange van Wijngaarden aan H. van Wijn, rijksarchivaris, over hun wederzijdse gezondheidstoestand, 31 mei 1818. -- 1 stuk

2420. Akte van venia aetatis van de Staten van Holland voor Jacobus Staal, 26 januari 1747. -- 1 charter (zegel ontbreekt)

2421. Briefje van Rommer (Roemer) Vlacq, kapitein ter zee, aan procureur Van der Togt met verzoek om de rechtzaak tegen advocaat Lautzenburgh te beginnen, 28 februari 1701. Met een brief aan de admiraliteit betreffende het verloop van zijn reis, 1745. -- 2 stukken
Gedeeltelijk enig tekstverlies.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Verstevigen.)

2422. Concept-verzoekschrift van turfstekers aan keizer Karel V om vergunning tot het uitvoeren van turf, z.d. (ca. 1550). -- 1 stuk

2423. Convocatie voor A.J. Meurs wegens een bijeenkomst van wijkmeesters voor het bijhouden van de bevolkingsregisters, 1854. -- 1 stuk

2424. Verklaring van de chirurgijn N. Grootendorst dat hij Matthias Verboom en Abraham Grendel als leerlingen heeft aangenomen, 1814. -- 1 stuk

2425. Verklaring van C. Bleuland dat Hendrik van 't Hof twee breukbanden nodig heeft, 1794. -- 1 stuk

2426. Consentbriefjes voor de schippers Jan Baars en ... Noppen om door de Mallegatsluis te varen met stenen voor Amsterdam, juli 1773. -- 2 stukken

2427. Aantekening van vervoer van passagiers, mogelijk via de trekschuit, van Gouwsluis naar Amsterdam en Uithoorn, z.d. (ca. 1680). -- 1 stuk

2428. Het plantsoen
Tekst van een gedicht op de beplanting (?) van de voormalige stadswallen, 1852. -- 1 stuk

2429. Plaatsbewijzen voor de veerponten over de Kattensingel en de Turfsingel, 1892. -- 6 stukken

2430. Zakboekje van Jan Schouten, geboren te Gouderak, fuselier bij de 5e afdeling infanterie, 1839; met aantekeningen over de periode 1832 - 1839. -- 1 katerntje

5100. Stukken betreffende de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen, 1971/1972 - 1997/1998, 1999/2000, 2000/2001, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008. -- .. dozen
De spoorboekjes van 1971/1972, 1981/1982 en 1991/1992 zijn integraal bewaard als voorbeeld. Van de overige jaren zijn alleen de voor het werkgebied relevante gegevens bewaard.

5401. Programma's voor het Randstad jazzfestival te Gouda, 1980, 1981, 1983 - 1987, 1989 - 1995, 1997, 1999; gedrukt. Met stuk betreffende de stichting Vrienden van het Jazz en Blues Festival, 1999. -- 13 katerns, 2 stukken

5402. Programma's van de Volksuniversiteit Gouda, 1983/84, 1986/87, 1988/89 - 2000/2001, 2002/2003; gedrukt. -- 14 katerns

5500. Programma's van de Goudse hofstedendagen, 1988, 1989, 1991, 1996; gedrukt. -- 4 katerns

5501-5510. Programma's van de Gouda-week, 1950 - 1958, 1974; gedrukt. -- 10 omslagen

5511. Programma's van de zilverstad taptoe, georganiseerd door de stichting Sport muziek zang (Spomuza) te Schoonhoven, 1994 - 1997, 2001. -- 5 katerns

6000-6001. Genealogie Ernst
Genealogie van de familie Ernst (vnl. stamreeksen met bijlagen), 1682 - 1990, samengesteld door P. Ernst te Gouda, 1990. -- 1 band, 1 pak
Bevat tevens een historisch overzicht van het personenvervoer in de 19e eeuw.

6002. Papieren zak met reclame van fa. L.A. de Waardt, Wilhelminastraat 46, winkel in pluimveevoer en vogelzaden, ca. 1950 (?). -- 1 stuk

6003. Programma van het bezoek van koningin Wilhelmina en koningin-regentes Emma aan Gouda op 24 april 1897; gedrukt. Met teksten van liederen en een exemplaar van het Dagblad van Gouda gewijd aan het aanstaande bezoek; gedrukt. -- 1 deel, 2 katerntjes, 2 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Van het deel met liederen liggen de platten los.)

6004. Exemplaar van De Kampioen, tijdschrift van de ANWB, februari 1924. -- 1 katern

6005. Bekendmaking van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder betreffende de openbare verkoop van twaalf watermolens onder Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel, juni 1879; afdruk. -- 1 stuk

6006-6015. Stukken betreffende de Rijks HBS, later de Rijks Scholengemeenschap (RSG), 1918 - 1975, voornamelijk verzameld door dr. A. Scheygrond (oud-leraar). -- 10 omslagen
Vnl. krantenknipsels.

6016-6021. Stukken betreffende de beeldhouwster en dichteres Sonja Meyer, verzameld door dr. A. Scheygrond, 1961 - 1990. -- 5 omslagen

6022. Het Goudse geslacht Dortland / Van Reedt Dortland (± 1660-heden)
Stamreeksen van de familie (Van Reedt) Dortland, ca. 1660 - 1997, en Van Reet, ca. 1670 - 1900, samengesteld door W. van Reedt Dortland te Huizen, 1998; met een inleiding over het ontstaan van de dubbele geslachtsnaam (met schema); met de tekst van het artikel "De geschiedenis van een oud huis" (Westhaven 29) door P.H. van RD, 1920; met een historisch overzicht van het ontstaan van de bankiersfirma Wed. Knox en Dortland (1842-1952); met een index op persoonsnamen. Met aanvullingen en correcties, 1998. -- 1 band, 1 stuk

6023. Gereformeerde lantrechten en gewoonten van 't Rijck van Nijmegen ende de ampten van tusschen Maes en Wael, mitsgaders van Over- ende Neder-Betuwe ende de heerlicheiden daeronder resorterende ofte gelegen sijnde
Verzameling rechtsbronnen voor zuid-oost Gelderland; afschrift, eind 17e eeuw (na 1686). -- 1 deel
Voor het gedrukte exemplaar: zie librijecollectie 558 B 18.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Bij herbinden is verzuimd het eerste blad verzuimd te restaureren en vrijliggend in te binden.)

6024. Het doopsgezinde geslacht Bosch (uit Gouda)
Fragment-genealogie (stamreeks) van de familie Bosch, 1603 - 1784; afdruk. -- 1 stuk (3 bladen)

6025. Programma's / orden van dienst voor buitengewone diensten in de Goudse synagoge, 1923 - 1938. Met krantenknipsels, 1927, en enkele algemene liturgische bijlagen, 1938 en z.d. (ca. 1970). -- 1 omslag
Gedeeltelijk fotokopieën.

6026. Notulen van de algemene ledenvergaderingen van de vereniging Reisjis Gochmo (of: Chogmo, of: Resjith Gochma), 1888 - 1940. Met een ledenlijst, 1888 - 1919, rooster van aftreden, 1922 1942, lijst van leden die prijzen hebben getrokken en niet aan de loting mogen deelnemen, 1883 - 1914, reglement, (datum in hebreeuws), kladaantekeningen van vergaderingen in 1939 en 1940, een brief waarin de voorganger bedankt als voorzitter, 1939, en een agenda voor de vergadering van 25 september 1939. -- 1 band
Fotokopieën. Het doel van de vereniging was het zich "bekwamen in de joodsche wetenschappen".

6027. Authentiek afschrift van een akte van veiling en toewijzing van onroerende goederen te Moordrecht, januari, februari 1850. -- 1 katern, 1 stuk
Bevat:
- een boerderij met toebehoren aan het Oosteinde 204 te Moordrecht, kad. sectie B 966 - 968, 1353, 1354, 1464 en 1465, strekkende deels vanaf de IJssel, deels vanaf het land van de erven van Cornelis Hoogendoorn, tot aan de Ringvaart (O = ged. het volgende perceel, ged. de voornoemde erven en de erven van Klaas de Vries; W = ged. perceel nr. 3 en ged. Cornelis Wout; - drie percelen weiland en wat rietland aan het Oosteinde, kad. sectie B 1233, 1355 - 1358 en 1470 - 1473, strekkende ged. vanaf het land van Paulus Oudijk, ged. van dat van de weduwe van Johannis Smits, tot aan de Ringvaart (O = ged. Johannes Drost Adrianusz. en ged. de erven van Jan van Vlaardingen; W = ged. perceel nr. 1 en ged. Paulus Oudijk); - een perceel weiland aan het Oosteinde, kad. sectie B 1352, strekkende van het land van Cornelis Wout tot de Ringvaart (O = perceel nr. 1; W = ged. perceel nr. 4 en ged. Dirk van Duin)

6028. Zuidplaspolder honderd jaar
Krantenknipsels uit de Goudsche Courant en het Weekblad de Zuidplas betreffende de droogmaking, juli 1939; afdruk. -- 2 stukken
Het stuk van De Zuidplas is incompleet.

6029. Keur op de tweede herschieting van de slooten in den Zuidplaspolder ...
Augustus - september 1854. Afdruk. -- 1 omslag
Betreft het (opnieuw) op de vereiste afmetingen brengen van de sloten.

6030. Verordening op de werkzaamheden van de kroosheemraden van de Zuidplaspolder, 1855; afdruk. -- 1 omslag

6031. Bekendmaking van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder van de openbare aanbesteding in het Hof van Holland te Zevenhuizen van het hergraven van sloten, 1857 juni; afdruk. -- 1 stuk

6032. Voorwaarden waarop door het rijk (in het Hof van Holland te Zevenhuizen) een deel van de grond in secties D t/m H van de Zuidplaspolder in het openbaar zal worden verkocht. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Juli 1842; afdruk. -- 1 omslag

6033. Voorwaarden waarop (in het Hof van Holland te Zevenhuizen) landerijen in secties E van de Zuidplaspolder in het openbaar zal worden verkocht, mei 1851. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Afdruk. -- 1 omslag

6034. Binnenlandsche reisgids
Overzicht van in Nederland bestaande spoorverbindingen; gedrukt, mei 1866. Afdruk. -- 2 stukken
Betreft o.a. de lijn Rotterdam - Capelle - Nieuwerkerk a/d IJssel - Moordrecht - Gouda - Utrecht van de Ned. Rhijn-Spoorwegmaatschappij.

6035. Proces-verbaal van overdracht van de molens, het stoomgemaal, de sluizen, bruggen, gebouwen, waterleidingen, wegen, ringdijken, etc. door de Commissie van beheer en toezigt over den drooggemaakten Zuidplas aan het bestuur van de Zuidplaspolder, december 1843; afdruk. -- 1 omslag

6036. Bekendmaking van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder van de openbare verhuring (in het Hof van Holland te Zevenhuizen) van het visrecht in de tochten, augustus 1849; afdruk. -- 1 stuk

6037. Keur op het malen op den Zuidplas
Verordening van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland betreffende het uitmalen op de Zuidplas, met name vanuit de Eendrachtspolder en de Tweemanspolder te Zevenhuizen, december 1816; gedrukt. Afdruk. -- 1 stuk

6038. Reglement van bestuur voor de Zuidplaspolder; met Koninklijk Besluit betreffende de instelling van een polderbestuur, aanwijzing van dijkgraaf en heemraden en de opheffing van de Commissie van beheer en toezigt over de droogmaking van den Zuidplas, augustus 1845; gedrukt. Afdruk. -- 1 omslag

6039. Bestek voor de aanbesteding van het leveren van molenroeden en grint aan de Zuidplaspolder, juni 1861; gedrukt. Afdruk. -- 1 omslag

6040. Notulen van de vergadering van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder; gedrukt, november 1845. Afdruk. -- 1 omslag

6041. Beschikking van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder waarbij Nicolaas Exalto wordt aangesteld tot eerste opzichter, en waarbij voorts diverse andere personeelsleden worden aangesteld, 1858 juli; met aantekening van de eedsaflegging. Afdruk. -- 1 stuk

6042. Aanslagbiljet voor K. de Vries en kinderen wegens polderlasten van de Zuidplaspolder, 1875 - 1876; met kwitering. Afdruk. -- 1 stuk

6043. Krantenknipsels uit het Weekblad de Zuidplas en de Goudsche Courant betreffende de totstandkoming van de nieuwe verbinding tussen de Hollandsche IJssel en de Gouwe ten westen van Gouda en het nieuwe dieselgemaal Mr. P.A. Pijnacker Hordijk, maart 1935 maart, februari 1936; afdrukken. Met een programma en menukaart van de maaltijd in hotel De Zalm ter gelegenheid van de opening van het gemaal, 22 februari 1936. -- 4 stukken

6044. Krantenknipsels uit (?) betreffende de ingebruikneming van de nieuwe rijksweg (autosnelweg) tussen Den Haag en Gouda (onderdeel van de snelweg Den Haag - Utrecht), ca. 1939; afdrukken. -- 2 stukken
Thans de snelweg A 12.

6045. Stukken betreffende de bespreking tussen het bestuur van Schieland en de gouverneur van Zuid-Holland en J. Blanken Zz., inspecteur-generaal van rijkswaterstaat, betreffende de aanpak van de droogmaking van de Zuidplas en de benoeming van een commissie van toezicht, februari - maart 1825. Afdrukken. -- 3 stukken

6046. Stukken betreffende het verbod van Schieland op het bebouwen of beplanten van grond binnen een afstand van 377 el van de watermolens, september 1838 - januari 1839. Afdrukken. -- 1 omslag

6047. Stukken betreffende de door Schieland te heffen belastingen op de te verkopen gronden in de drooggemaakte Zuidplaspolder, maart 1841. Afdrukken. -- 2 stukken

6048. Bouwtekeningen van (gedeelten / magazijnen van het) voormalige militair hospitaal aan de IJssellaan 2 - 2a / hoek Karnemelksloot, later deels in gebruik als belastingkantoor, z.d. (ca. 1938 ?), 1950, 1961; lichtdrukken. -- 3 stukken

6049-6050. Krantenknipsels betreffende Moordrecht, 1924 - 1933. -- 2 omslagen

6051. Krantenknipsels betreffende de ontsporing van de olietrein Rotterdam - Schoonebeek tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht, november 1953. -- 4 stukken

6052. Krantenknipsel uit een damesweekblad betreffende de KVT, z.d. (ca. 1955). -- 1 stuk
Onvolledig.

6053. Krantenknipsels bevattende afbeeldingen (stadsgezichten) van Gouda (uit: Extra Magazine en ...)., 1936 en z.d.. -- 3 stukken

6054-6066. Lesbrieven, vervaardigd door leerlingen van de PABO De Driestar, ter gelegenheid van de herdenking van 150 jaar Zuidplaspolder, 1990. -- 13 bandjes

6067. Rapport van de Nationale Woningraad inzake de bewonersenquête betreffende het renoveren van 50 woningen aan de Tollensstraat, 1974. Afdruk. -- 1 stuk

6068-6069. Staten met uitslag van de beroepstellingen betreffende de gemeente Gouda; gedrukt, 1889, 1899. Afdrukken. -- 2 bandjes
Origineel: C.B.S.

6070-6071. Zo was het vroeger
Krantenknipsels uit een serie artikelen in de Goudsche Courant door G. Schrijvers, 1956 - 1958. -- 1 bandje, 1 omslag

6072. Goudse straten en hun geschiedenis
Krantenknipsels uit een serie artikelen in de Goudsche Courant door G. Schrijvers, 1959 - 1960. -- 1 omslag

6073. Krantenknipsels over diverse onderwerpen betreffende Gouda en omgeving, ca. 1955 - 1960. -- 1 omslag

6074. Beschrijving van de geschiedenis van Moerkapelle en de polder De Honderd Morgen of de Wilde Veenen; met transcripties van archiefstukken; samengesteld door G.J.A. Runsink, gemeentesecretaris van Moerkapelle, (1974). Met een brief van prof.dr. J.L. van der Gouw, provinciaal inspecteur der archieven, met adviezen betreffende eventuele publikatie van het manuscript. -- 1 bandje, 1 stuk

6075. Uittreksel uit het vierschaarboek (rol van de vierschaar of schepenbank) van de stad Gouda, vervaardigd door (?), 11 september - 6 november 1709. Afdruk. -- 1 omslag
Zie RA Gouda inv.nr. 109.
Origineel: archief Bisdom van Vliet

6076. Transcriptie van de stadsrekening van Gouda, 1475. Afdruk. -- 1 bandje
Vervaardigd 1977/78 door studenten paleografie aan de Univ. van Amsterdam.

6077. Brief van J. Bik, commissielid van de Goudsche Kindervoeding, onderafdeling van de vereniging "Tot Heil des Volks" te Gouda, aan het gemeentebestuur van Hoorn (NH) over de werkwijze en organisatie van de Goudse commissie voor kindervoeding, januari 1914. -- 1 stuk

6078. Beschrijving van het werkterrein van fa. E. Lafeber B.V. Internationaal Transport te Gouda, 1986; gedrukt. -- 1 stuk

6079. Beschrijving van het werkterrein van fa. BZF B.V. Funderingstechniek te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1985; gedrukt. -- 1 stuk

6080. Verslag van de ledenraadsvergadering van Helpt Elkander in het stadhuis te Gouda onder leiding van burgemeester Chr. van Hofwegen, 1974; gedrukt. -- 1 katern
Betreft een vereniging van ouders, verzorgers, enz. van geestelijk gehandicapten. Afgedrukt in het verenigingsblad Onze Taak nr. 94 (1974); met illustraties.

6081. Kaaspakhuis De Blaauwe Haan
Aantekeningen van A.D. Vergunst over het gebied rond Kattensingel en Jaagpad (o.a. Jan Kattensteeg, verdwenen bij de aanleg van de Nieuwe Gouwe of Nieuwe Vaart), alsmede over de verplichting tot onderhoud van de graven van de familie van Bergen IJzendoorn op de algemene begraafplaats aan de Vorstmanstraat, 1990. -- 1 omslag
Fotokopie. (Deel 2 A van de "Geschiedenis en opkomst van de Goudse wasserijen ...")

6082. Bekendmaking van het bestuur van de Oostpolder in Schieland inzake de verkiezing van twee leden van het bestuur, mei 1882. -- 1 stuk

6083. Biografische aantekeningen betreffende A.R. van de Putte (1884-1978), onderwijzer, lid van de adviescommissie voor de musea en librijemeester te Gouda, samengesteld door dr. A. Scheygrond, 1984; afdruk. -- 1 stuk

6084. vacant -- 1 stuk

6085. Vier liederen voor de scholen, op vaderlandsche wijzen ...
Tekst van vier liederen, uitgegeven door M.H. Kluitman, hoofd van de stadstussenschool te Gouda, (t.g.v. het 25-jarig jubileum van koning Willem III), 1874. Met een (oranjekleurig) exemplaar van de Goudsche Courant van woensdag 13 mei 1874, deels gewijd aan de feestelijkheden. -- 1 omslag
Fotokopie.
Origineel: J.H. de Wilde, Kattensingel 82 (ged.)

6086. Programma van het eerste in Nederland afgestapt in Maison Stroucken op zijn doorreize naar Gouda ...
Programma voor een voorstelling "van het wereldberoemde specialiteiten gezelschap ... Vijf (jonge) schuinsmarcheerders", augustus 1886. -- 1 stuk
Vermoedelijk fictief. Fotokopie.
Origineel: J.H. de Wilde, Kattensingel 82

6087. Programma's voor de viering van "koninginnefeest" (koninginnedag) te Gouda, z.d. (1899 ?), 1900, 1901 en 1902. -- 1 omslag
1899 in fotokopie.
Origineel: J.H. de Wilde, Kattensingel 82 (ged.)

6088. Stukken betreffende de Stichting Oudhollandse Recepten-Bank, opgericht door N.Q.M. Heinsbroek, 1990. -- 2 katerns

6089. Bestek en tekeningen met bijlagen betreffende de bouw van een kaaspakhuis met kantoor voor de Coöp. Producenten Handelsvereniging De Producent aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde, ontworpen door bouwkundig ingenieursbureau Stuurman te Waddinxveen, 1956, 1958. -- 1 pak

6090-6094. Krantenknipsels betreffende verkiezingen, 1952 - 2007. -- 5 omslagen
Bevat veelal uitslagen van Gouda en soms andere gemeenten in de regio. Gedeeltelijk met bijlagen.

6095. Genealogische aantekeningen betreffende de familie Boldoot / Van Vlijmen, 1577 - 1898 / 1930, samengesteld door P.J.M. Wuisman en mr. J.E.J. Geselschap, 1963. -- 1 stuk

6096-6097. Uitgewerkt rapport betreffende de Centrale Drinkwatervoorziening in Zuidholland, Noordholland en Utrecht (C.D.V.)
(1915 -) 1919. Gedrukt. -- 1 band en 1 omslag

6098. Potloodtekening van het menselijk hart met resp. geopende linker- en rechter kamer, vervaardigd door A.J. Wendel ten behoeve van het proefschrift "Aneurysma van den rechter sinus valsalvae der aorta" van F.H.G. van Iterson, arts, 1871. Met een proefdruk. -- 2 stukken

6099. Het geslacht Spillenaar
Genealogie van de familie Spillenaar, 1636 - 1991, bevattend: - een genealogie van de Gelderse rentmeesters S.; - een stamreeks van twaalf generaties; - een fragment kwartierstaat; met bijlagen, samengesteld door P. Ernst te Gouda. -- 1 band
Bevat tevens uittreksels uit de kerkeraadsacta van de hervormde gemeente Varik; een deel van de familie Spillenaar woont momenteel te Waddinxveen; bevat ook enkele gegevens over de Waddinxveense familie Vermeij.

6100. De Goudsche kaashandel
Uittreksel uit "Berigt aan de respective eigenaars eeniger veenlanden ... in den Krimpenerwaard ...", opgesteld door Cornelis Redelijkheid, 1785; doorslag. -- 1 stuk (8 bladen)

6101. Uit Gouda's rijke historie
Krantenknipsels uit de de Goudse editie van het (r.k.) Utrechtse dagblad Het Centrum bevattende artikelen van J.H. Carlier, 1941; fotokopieën. -- 1 omslag
Bevat:
- de O.L.V. Kapel op de Nieuwehaven - de bijbehorende school - het O.L.V.-huisje aan de Turfmarkt - de H. Sacramentsprocessie in de 16e eeuw - het zuidelijk gedeelte van de binnenstad - het Goudse bos - het Leprooshuis (Lazaruskade) en de St.-Jobskapel

6102. Nieuwjaarswens van lantaarnopsteker A. v.d. Berg aan zijn "medeburgers" van Nieuwerkerk a/d IJssel, 1915; gedrukt. -- 1 stuk
Fotokopie.

6103. Bericht van den predikant C. Kumsius, aangaande zijne remotie enz. enz. te Nieuwerkerk aan d'Yssel
Memorie van ds. Cornelis Kumsius over zijn afzetting als gereformeerde predikant in juli 1795 wegens hun oranjegezindheid; met bijlagen; gedrukt. -- 1 bandje
Fotokopie; Knuttel 22586

6104. Reglement van het Maatschappij Ziekenfonds "Omstreken van Gouda", 1937; gedrukt. -- 1 katern
Fotokopie.

6105. Krantenknipsel uit de Volkskrant met een artikel van Bertus Aafjes over de St.-Janskerk i.v.m. de herdenking van de brand van 1552, 1952. -- 1 stuk

6106. Krantenknipsels uit de GC en Holland Silhouet betreffende de St.-Janskerk in verband met de restauratie en ingebruikneming, 1979 - 1980. Met stukken betreffende de ingebruikneming van het gerestaureerde Moreau-orgel, 1981. -- 6 stukken
O.a. een artikel van Jan Zwart i.v.m. de herdenking van de brand van 1552 en een interview met Arie J. Keyzer over de restauratie van het Moreau-orgel in de St.-Janskerk.

6107. Reproducties van afbeeldingen van de St.-Janskerk (in- en exterieur), de Goudse glazen en de gebroeders Crabeth, 20e eeuw. -- 1 stuk

6108-6109. Stukken betreffende de heropening van het gerestaureerde stadhuis van Gouda (door koningin Juliana), 1952. -- 1 omslag, 1 band

6110-6111. Aantekeningen, (fotokopieën van) krantenknipsels en brieven betreffende het optreden van circusgezelschappen in Gouda, verzameld door en van A.C. Cosijn, 1897 - 1972. -- 1 omslag, 1 band

6112. Krantenknipsels en knipsels uit tijdschriften (binnen- en buitenland), alsmede de tekst van een televisiereportage, betreffende "het huwelijk van kaas en wijn" op 2 mei 1968 te Gouda ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Waag en betreffende de geschiedenis van de Waag, april - augustus 1968. -- 1 omslag

6113. Krantenknipsels en knipsels uit tijdschriften (binnen- en buitenland), alsmede aantekeningen van televisie- en radioreportages, betreffende het vijfde Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours (NNKC) op 9 en 10 september 1964 resp. te Woerden en Gouda, augustus - september 1964. -- 1 omslag

6114. Onderhandse akte van transport van een potten-en-pijpenbakkerij met inventaris en toebehoren, met inbegrip van alle uitstaande vorderingen ter zake van bakloon en anderszins, door Jan van Bentum, bleker, en Jacob van Bentum, pottenbakker, mede namens hun moeder Johanna Lok, weduwe van Jacob van Bentum, potten-en-pijpenbakker, aan de firma H. Zwartjes (firmanten Pieter van der Want Gz., Maarten van Zutphen, Hermanus en Michiel Zwartjes), 11 mei 1831. -- 1 stuk
Bevat een opsomming van debiteuren wegens bakloon.

6115. Krantenknipsel uit het Haarlem's Dagblad betreffende het afbranden van de brandweerkazerne, februari 1929. -- 1 stuk

6116. Stukken betreffende de nalatenschap van Willem Brammert, pijpmaker, overleden 1 maart 1801, 1801 - 1803; authentieke afschriften. -- 1 omslag
Bevat:
(1) Akte waarbij Cornelia Brammert, geh. met Willem Paling, afstand doet van haar legitieme portie in de nalatenschap en daardoor voor een derde deel mede-erfgenaam wordt, waarbij het haar toe te delen erfdeel onder bewind van administrateurs wordt geplaatst. 2 april 1801. (2) Boedelinventaris, 23 mei 1801. (3) Eerste boedelrekening van de executeurs-testamentair, 29 augustus 1801. (4) Akte van boedelscheiding; met borderel, 2 september 1801. (5) Verklaring van Cornelia Brammert dat zij afziet van alle actie en protesten tegen het testament van haar vader, dat zij tevreden is met hetgeen haar is toebedeeld en onder bewind van administrateurs is geplaatst en dat zij een bedrag van ƒ 200 heeft ontvangen in mindering op de rente op het voor haar belegde kapitaal. 1 juli 1802. (6) Eerste rekening van de administrateurs van het aandeel van Cornelia Brammert in de nalatenschap van haar vader; met borderel. 2 september 1803.

6117-6120. Kalender 19.. oud-Gouda
1983 - 1986. Gedrukt. Samengesteld door Annie van Dijk uit haar collectie prentbriefkaarten. -- 4 bandjes

6121. Prospecti met bijlagen betreffende door Mabon B.V. te bouwen woningen in het park Groenhoven (z.g. Nibo-lokatie), 1991 en 1993. -- 1 omslag

6122. Gemeenten en veel voorkomende criminaliteit
Fragmenten uit een inventarisatienota van de VNG betreffende Gouda en Nieuwerkerk a/d IJssel, 1988; gedrukt. -- 1 omslag

6123. Politiepost
Exemplaar van de bijlage van het weekblad De Goudse Post ter gelegenheid van de ingebruikneming van het vernieuwde (en uitgebreide) politiebureau, september 1989. -- 1 katern

6124-6125. Stukken betreffende Sjoerd Hendrik Tuinstra, geb. 26-11-1904 te Gouda, 1920 - 1939. -- 2 omslagen

6126. Fragment-genealogie (stamreeks) van de familie Van der Pool, met enkele aantekeningen betreffende de familie Van Gogh, (1688) 1725 - 1891 (1931). -- 1 stuk

6127-6128. Stukken betreffende Adrianus B. Dam, geb. 07-10-1873 te Oudshoorn, later wonende te Gouda resp. winkel houdende te Rotterdam, 1892 - 1930. -- 2 omslagen

6129. Circulaire van het comité voor een afscheidsgeschenk aan M.G. Emeis, ter gelegenheid van diens pensionering als onderwijzer aan de Eerste Burgerschool voor Jongens, januari 1923; gedrukt. -- 1 stuk

6130. Stukken betreffende de herdenking van het 100-jarig bestaan van de gereformeerde kerk van Nieuwerkerk a/d IJssel, 1989. -- 1 katern, 1 stuk

6131. Akte van transport, ten overstaan van notaris Anthonius Jacobsz (Jacobi) en getuigen, van een rente van 30 schilden per jaar, gevestigd op 21 morgen land in Krimpen a/d IJssel, door de executeurs van het testament van Johannes Nicolai (Jan Claesz) Sinck en zijn vrouw Alijt aan de dekens van de broederschap van St. Jacobus de Meerdere in de St.-Janskerk, 11 april 1495. Uit de opbrengst van deze rentebrief zal de broederschap dertig keer per jaar een aalmoes uitreiken aan dertien nader aangeduide personen voor de zielerust van de erflaters. Indien de broederschap in gebreke blijft, zal de rentebrief vervallen aan de Heilige-Geestmeesters. Authentiek afschrift; met notarismerk. -- 1 stuk (perkament)
Aanhef en slot in het Latijn.

6132. Lijst van rentebrieven en andere akten die de weduwe van Kerstijn Goetscalcx in handen heeft gegeven van Dirc Sonderdanck, stadsklerk, en haar neef Bruun Goesswijnssoen, brouwer, om daarmee het beste voor haar te bereiken, z.d. (ca. 1440 - 1450) -- 1 stuk

6133. Inventaris van roerende goederen van Jacob Harmansz (barbier?), z.d. (ca. 2e helft 15e eeuw). -- 1 chirograaf (papier)

6134. Akte van taxatie ten behoeve van de collaterale successie door schout en schepenen van Amsterdam van het huis bij de Heiligewegspoort waar de indiaan in de gevel staat, eigendom van Marten Thovelings, overleden te Gouda, 1663 juni 21. -- 1 stuk

6135. Huishoudboek 1938
Kasboek voor het bijhouden van huishoudelijke uitgaven, tevens voorlichtingsbrochure met huishoudelijke adviezen, e.d., bestemd om als reclameuitgave te worden uitgereikt, 1938. Gedrukt. -- 1 deel

6136. Genealogische tabel ("stamboom") van de familie Van der Want, beginnende met Pieter Dzn. (1716-1774, pijpmakersbaas in 1749) en eindigende met O.A. (geb. 1925) en D. (geb. 1927), ca. 1960; gedrukt. -- 1 stuk

6137. Teksten voor een In memoriam betreffende mr. J.E.J. Geselschap, oud-gemeentearchivaris. Met bibliografieën en rouwberichten. 1992. -- 1 omslag

6138. Prospectus met tekening en bijlage betreffende door Bouwbedrijf Fr. Vink en Zn. N.V. te bouwen woningen aan de Zwanendreef te Moordrecht; afdrukken. -- 1 katern, 2 stukken

6139. Een veilig bestaan gaat iedereen aan : sociale veiligheid en rechtszekerheid in de Goudse samenleving
Rapport van de CDA-werkgroep veiligheid; afdruk. 1993 -- 1 katern

6140. Authentiek uittreksel uit de akte van veiling en toewijzing van: - een koekbakkerij en winkel in kruidenierswaren met erf aan de Markt (Regenboog) P 16 (Z = Adrianus Hoes; N = J. Hueber); - een pakhuis en erf aan de Stoofsteeg zz F 41 (O = Cornelis Smaling -- in potlood: Leendert Philips --; W = Hillekes -- in potlood: Willem van Leeuwen). Verkopers: de erfgenamen van wijlen Jan Andriola van Porta, meester koekbakker en winkelier. Koper: Adrianus Johannes Nicola, koekbakker te Delft. Oktober 1820. -- 1 katern

6141. Genealogie van het geslacht Moerman te Gouda (afkomstig van Brielle, daarvoor van Rozenburg)
Stamreeks, 1605 - 1945, samengesteld door P. Moerman te Vlaardingen, 1994; afdruk; met een index op persoonsnamen en een beknopte stamreeks van de samensteller. -- 1 bandje

6142. Transcriptie van het kohier van de tiende penning van 1542 resp. voor het oostelijk en het westelijk deel van de stad Gouda, opgemaakt in (ca. 1543) resp. 1545. -- 1 bandje
Vervaardigd door dr. C.J. Matthijs. Zie voor een fotokopie van het origineel: varia 512.
Origineel: Archief van de Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 209

6143. Kerst- en nieuwjaarswensen van drukkerij Koch & Knuttel, 1949 - 1967 en z.d. (ca. 1965). -- 6 stukken

6144. Informatieve brochure van N.V. Drukkerij Koch & Knuttel, Turfmarkt 106, 1958. Met een uitnodiging voor een demonstratie van oude drukkunst ter gelegenheid van Gouda 700 jaar stad, 1972, met bijlage. -- 1 katern, 2 stukken

6145. Exemplaar van World News Bulletin (weekblad voor handel en toerisme), voor een belangrijk deel gewijd aan Gouda, 1956 juni. -- 1 katern

6146. Transcripties van stukken betreffende het patronaat van de kerk te Capelle a/d IJssel, 1565, 1568, 1613. -- 3 stukken
Vervaardigd door A. van der Waal.
Origineel: OA Gouda inv.nr. 4126

6147. Het huis Souburg te Waddinxveen
Tekst van een ongepubliceerd artikel van dr. J.L. van Eijk betreffende dit "huis metter toren" en het Huybertsverlaat, 1953. Met brief van een redacteur van De Nederlandsche Leeuw en aanvullende literatuurverwijzingen door J.E.J. Geselschap, 1965. -- 3 stukken
Zie ook de publikatie van dr. Van Eijk in De Schatkamer 3 (1989) 2-12.

6148. Exemplaar van de Goudsche Courant met o.a. diverse artikelen (o.a. een historisch overzicht van G.J.J. Pot onder de titel "De Goudsche brandweer in den loop der eeuwen") in verband met de ingebruikneming van de nieuwe brandweerkazerne, 1930. Met een krantenknipsel uit de Goudsche Courant ter herdenking van de brand van de kazerne in 1929, 1954. -- 3 stukken (waarvan 2 stukken in vijfvoud)

6149. Exemplaar van de Goudsche Courant met transcriptie van een brief uit 1709 betreffende het opereren van breuken tijdens de jaarmarkt en een artikel betreffende het afscheid van zr. H.H. Berghege als directrice (sinds 1929) van het Van Iterson-ziekenhuis, 1941. -- 1 stuk
Origineel: rekestboek OA Gouda 1709

6150. Korte levensbeschrijving van Martinus van Toulon
Autobiografische aantekeningen van Martinus, geboren 1736 te Gorinchem als zoon van ds. Ludovicus van Toulon en Alida Maria de la Coste, 1812; transcriptie, 1948. -- 1 bandje
Origineel: in 1948 in familiearchief Toulon van der Koog (Oosterbeek); nu verm. in NA

6151. Prospectus van het Nationaal Slagerij- en Vleesmuseum, gepland in het weeshuiscomplex (huidige archiefgebouw), 1988. Met sticker betreffende de aktie om fondsen te werven, knipsels uit tijdschrift en krant en een foto. -- 5 stukken in gedrukt omslag
Niet doorgegaan.

6152. Stukken betreffende de Goudse Machinale Garenspinnerij, ca. 1960 - 1963. -- 1 omslag

6153. Prospectus met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen aan de Thorbeckehoeve in de nieuwbouwwijk Zuidplas te Waddinxveen door Noorlander Beheer Nederland B.V., 1992; afdrukken. -- 1 deeltje, 2 stukken

6154-6157. Stukken betreffende de reacties te Gouda, met name van r.k. zijde, op de revolutieplannen van o.a. mr. P.J. Troelstra (SDAP) en anderen, 1918 - 1919. -- 2 deeltjes, 1 stuk, 1 omslag

6158. Uitgeknipte en opgeplakte handtekeningen van de Goudse predikanten Mathias W.A. de Rhoer (1763), Jacobus Visscher (ca. 1789) en Abraham Willet (Waalse gemeente, voor ca. 1829), met aantekeningen (door ds. Vorstman?) en overlijdensadvertentie van laatstgenoemde predikant, 1829. -- 3 stukken

6159. Plakboek met voornamelijk krantenkipsels betreffende bijeenkomsten van Meiinoar Ien, vereniging van Friezen in Gouda, 1948 - 1964. -- 1 band

6160. Exemplaar van "De Vonk", geïllustreerd (gratis) weekblad voor Gouda, bevattende het programma van de door dat blad georganiseerde internationale wielerwedstrijden op de Goudse wielerbaan, augustus 1934. -- 1 stuk

6161-6163. Lesbrieven, met opdrachten, met betrekking tot de tweede wereldoorlog, vervaardigd door W. Swagemakers, conservator van het Zuidhollands Verzetsmuseum te Gouda, 1987 - 1989. -- 3 katerns, 3 stukken

6164. Brief van het consulaat-generaal van België te Rotterdam aan Jules de Leeuw, geïnterneerd militair te Waddinxveen, om informatie voor zijn voorgenomen huwelijk (met Neeltje Both) te verschaffen; met machtiging van de burgemeester om tijdelijk naar Rotterdam te reizen, juni 1918. -- 1 stuk

6165-6175. Exemplaren van kranten en krantenknipsels betreffende de watersnoodramp, 1953, 1973, 1978, 1983, 1993, 2003, 2007. -- 4 pakken, 7 omslagen
Zie ook varia 1065.

6176-6181. Aantekeningen,plannen en schetstekeningen van H.G. Váhl, stedebouwkundig ontwerper bij de gemeente Gouda (ca. 1972 - 1978), 1972, 1981 en z.d. -- 6 omslagen

6182. Lijst van cathechisanten van de hervormde gemeente die op 7 maart 1943 belijdenis des geloofs zullen afleggen; met lijst van gedoopte kinderen op 28 februari 1943; gedrukt. -- 1 stuk
Fotokopie; zie ook fotorubriek Wie is wie (HS ... 1990)

6183. Beschrijvingen van het Hanepraai gemaal en het boezemgemaal Mr. P.A. Pijnacker Hordijk, vervaardigd door het Hoogheemraadschap van Rijnland ter gelegenheid van de ingebruikneming van het eerstgenoemde gemaal; gedrukt, z.d. (ca. 1988). Met krantenknipsels betreffende het tweede gemaal, 1941, resp. het gemaal in het plantsoen bij het Buurtje, 1960. -- 4 stukken
Hierbij een voorpagina van het Dagblad van Gouda van 22-02-1941.

6184. Herinneringen van een zestigjarige
Krantenknipsel uit De Goudsche Kerkklok (wekelijkse pagina in De Nieuwe Zuid-Hollander) met artikel van J.F.A. Bots, pastoor van de r.k. parochie O.L.V. Hemelvaart, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de kerk aan de Kleiweg. -- 1 stuk
Uitsluitend het slotartikel is aanwezig.

6185. Krantenknipsel uit de GC met artikelen van S.H. van der Kraats sr. over de schenkers van het 20e glas in de St.-Janskerk, juni, juli 1938. -- 2 stukken
Het eerste artikel ontbreekt.

6186-6187. Prospecti met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen in Boskoop door het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, 1991; afdrukken. -- 2 omslagen

6188. Krantenknipsel uit de Waikato Times (Nieuw-Zeeland) betreffende het vernoemen van een straat in de vrijheidswijk (Goverwelle) naar Michail Gorbatsjov, president van de Sovjetunie (USSR) ten tijde van de (mislukte) staatsgreep aldaar, 21 augustus 1991. Met concept-artikel van M.G.C.J. de Jong voor de Goudsche Courant over deze berichtgeving, september 1991. -- 2 stukken

6189. Stukken betreffende de Goudse Fotoclub; vnl. gestencild. -- 1 omslag

6190. Tekst van een feuilleton over het burgemeestersambt door E.G. Gaarlandt, burgemeester van Gouda (1927-1938) in de NRC, 1928, 1935-1938; fotokopieën. -- 1 omslag

6191. Prospectus betreffende het te bouwen appartementencomplex Ringstaete in de nieuwbouwwijk Kleinpolder te Nieuwerkerk a/d IJssel; gedrukt, (1987). -- 1 katern

6192. Krantenknipsels uit De Havenloods met artikelen van A.M. den Boer over het Hitlandgebied, 1976. -- 4 stukken

6193. Het HIM winkelspel
Gezelschapsspel, met spelregels, uitgegeven door de Handeldrijvende en Industriële Middenstandsvereniging te Nieuwerkerk a/d IJssel, z.d. (ca. 1980). -- 2 stukken

6194. Oranjekrant
Exemplaar van een bijlage van Het Kanaal, ter gelegenheid van koninginnedag en bevrijdingsfeest, 1985. -- 1 katern

6195. Krantenknipsels en folder betreffende het romandebuut "Dakloos worden" van de dichteres Fem Rutke, 1964-1965. -- 3 stukken

6196-6197. Register van ingekomen personen in Nieuwerkerk a/d IJssel met akten van indemniteit van elders, (1724) 1760 - 1816. Met index. -- 2 banden
Fotokopieën.
Origineel: In ?

6198. Plakboek met foto's, familieberichten en andere documenten betreffende personeel van de wasserij Daalmans, ca. 1935 - 1975; samengesteld door mevrouw A. de Boom; fotokopie. -- 1 band
Van de foto's zijn afdrukken in de fotocollectie opgenomen.

6199. Genealogische aantekeningen betreffende de familie Hageman (periode 1751 - 1958), opgemaakt door Joke Kruse-Hageman, (1991). -- 1 katern
Betreft een familie van pijpmakers.

6200. 175 jaar bedrijvigheid
Exemplaar van de bijlage ("extra aflevering") van de Goudse Post ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Kamer van Koophandel voor Midden-Holland, 1991 oktober. -- 1 omslag

6201. Stukken betreffende de inwerkingtreding van het RBA (Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening) Rijnstreek, waarbinnen het GAB (gewestelijk arbeidsbureau) Gouda blijft functioneren, 1991 oktober. -- 1 omslag

6202-6208. Stukken betreffende W.N. van Garderen, commissaris van politie, 1881 - 1908. -- 7 omslagen

6209. Wereldbeschouwingen in het strijdperk
Manuscript van dr. J. Leest, directeur van de Rijks HBS en oprichter van de "Filosofische Kring" (Gouda), bevattende een verslag van discussies binnen de kring. (ca. 1935 - 1939). Met een brief van uitgeverij Van Loghum Slaterus te Arnhem, waarbij het manuscript in deze vorm (o.a. wegens de prijs) niet voor publicatie vatbaar wordt geacht, 1939. -- 1 pak
Voor de leden van de kring zijn schuilnamen gebruikt. O.a. mr. A.A. Rijksen, dhr. Borkum, dr. Lievegoed (rector gymnasium) en mevr. ds. .... waren lid.

6210-6212. Plakboeken met krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander en de Goudsche Courant, met artikelen door G.J.J. Pot betreffende de geschiedenis van Gouda en omgeving, straatnamen, Goudse monumenten, e.d., 1948 - 1951. -- 3 banden

6213. Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander, met artikelen door G.J.J. Pot betreffende de altaren en de kerksieraden in de St.-Janskerk, 1949. Met aantekeningen, (1949) en correspondentie met de redactie van de Bijdragen Bisdom Haarlem over publicatie in dat tijdschrift, 1950. -- 1 omslag
De serie artikelen is zeer onvolledig

6214. Brief van G.J.J. Pot aan het bestuur van de oudheidkundige kring Die Goude over publicatie van een boek over straatnamen op basis van zijn serie artikelen in de Nieuwe Zuid-Hollander; concept en minuut, 1950. Met aantekeningen en een minuutbrief aan een lezer van de serie. -- 1 omslag

6215. Inhoudsopgave van de collectie aantekeningen van G.J.J. Pot, opgemaakt door (mevr. J.C. Pot), ca. 1950. -- 2 stukken

6216. Aantekeningen van G.J.J. Pot betreffende de uitgave van de gedichten van Erasmus door Reynier Snoy, ontleend aan de heruitgave door Ch. Ruelens, Brussel 1864 (Librije E.B. 45), z.d. -- 2 stukken
Met citaat in het Frans.

6217. Mededeling in het Nederlands Archievenblad betreffende het overlijden van G.J.J. Pot, secretaris-archivaris, op 11 november 1950. -- 1 stuk

6218. Oproep van het Werkcomité actie Kunstcentrum Burgvliet om geld te schenken voor de verbouwing van de Jeruzalemkapel ten behoeve van Burgvliet, 1967. Met krantenknipsel, 1967, en een krantenartikel van (G. Schrijvers) over de geschiedenis van de kapel, 1964. -- 3 stukken

6219. Krantenknipsels betreffende de instelling van een Christelijke gereformeerde gemeente te Gouda, 1962. -- 3 stukken

6220. Krantenknipsel betreffende het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) (art. 31), 1961. -- 1 stuk

6221. Krantenknipsels betreffende de verbouwing van de toren van de St.-Janskerk (en de sloop van de O.L.V.-Hemelvaartkerk aan de Kleiweg), 1964. -- 2 stukken

6222. Transcripties van stukken betreffende de Goudse glazen, (ca. 1552) - 1656. -- 6 stukken
Bevat:
- Uit het archief van de St.-Janskerk vóór de hervorming, inv.nr. 37 z.d. (ca. 1552), 1556, 1563 (3 stukken) - Uit het archief van de kerkeraad van de hervormde gemeente, inv.nr. 52 1598, 1654, 1656 (2 stukken) - Uit het oud-archief Gouda, 1554, 1563 en z.d. (1 stuk)

6223. Krantenknipsel uit de Goudsche Courant betreffende de schenking van het schilderij De blijde boodschap aan Maria (Annunciatie) van Pieter Pourbus (1510-1580) uit 1552 aan het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis door prof. D.M. van Buuren te Brussel, 22 september 1953. -- 1 stuk

6224. Exemplaar van de bijlage bij de Nieuwe Zuid-Hollander, gewijd aan de feestweek (met streektentoonstelling) DOGABO - Hart van Gouda, april 1952. -- 1 stuk

6225. Stukken betreffende burgemeester mr. dr. K.F.O. James, 1950, 1952, 1963, 1964. -- 1 omslag

6226. Stukken (vnl. eigendomsbewijzen) betreffende het huis op de hoek van de Hoge Gouwe (= Hoge Gouwe 1) en de Westhaven, 1728 - 1885. -- 1 omslag
Bevat:
(1) Onderhandse voorlopige koopakte van een huis en erf op de hoek van de Westhaven (later: Hoge Gouwe 1), genaamd De vergulde druyf, (Z = Cornelis van Wijck; N = de Hoge Gouwe) (strekkende tot de eigendom van Hendrick van Ruyten), door Willem Kemp aan Leendert Boer, 16 juli 1728. De verkoper mag het pand huren tot 15 augustus 1729. De koper zal een hypotheek verlenen ten gunste van de verkoper.
(2) Akte van veiling en toewijzing van: - een huis en erf (sociëteitsgebouw Vredebest) aan de Markt A 53 (= Markt 2), kad. C 181, strekkende tot achter aan de straat (NO = Hoogenboom, ZW = Kerksteeg); - de opstal van een huis en pakhuis aan de Westhaven B 206 en de Hoge Gouwe C 258 (later: Hoge Gouwe 1), kad. sectie D 528 en 527, met verplichting tot sloop en herbouw; met een gedeelte van de grond waarop de opstallen staan en de kelders onder dit gedeelte van de grond, 27 december 1871. Verkoper: de gemeente Gouda. Kopers: (1) mr. Pieter Jacob Snel, advocaat; (2) Cornelis Josephus van de Pavoordt, wagenmaker (namens Johannes Philippus van de Pavoordt, goud- en zilversmid. Borgen (voor 2): koper 2 en Franciscus Cornelis Bik, winkelier. Authentiek afschrift.
(3) Akte van transport van een strook grond vóór de woning aan de Hoge Gouwe C 258 (= Hoge Gouwe 1, hoek Westhaven), kad. D 528 ged. en 527 ged., door de gemeente Gouda aan Johannes Philippus van de Pavoordt, goud- en zilversmid. Authentiek afschrift. 17 juni 1872.
(4) Akte waarbij Wicher Wernink, koopman, eigenaar van (Westhaven 1) kad. sectie D 529 en 1095, en Barend Scholten, kapper, eigenaar van (Hoge Gouwe 5) kad. D 525, wederzijdse erfdienstbaarheden vestigen, o.a. met betrekking tot de gemeenschappelijke gang, kad. sectie D 530, 29 mei 1873; afschrift.
(5) Akte van transport van een huis en erf aan de Hoge Gouwe C 258 (= Hoge Gouwe 1, hoek Westhaven), kad. D 1657, door Johannes Philippus van de Pavoordt, goud- en zilversmid, aan Reinier van der Heijden, schoenmaker te Deventer. Tevens akte van hypotheek ter zake van de koopsom. Authentiek afschrift. 13 juni 1873.
(6) Akte van transport ten overstaan van notaris mr. Isaäc Molenaar te Waddinxveen van een huis en erf aan de Hoge Gouwe C 258 (= Hoge Gouwe 1, hoek Westhaven), kad. D 1657, door Reinier van der Heijden, schoenmaker, aan Simon Petrus van der Klein, slager; authentiek afschrift, 31 december 1886. Met een authentiek uittreksel uit het kadastrale minuutplan (schaal 1:1250) van de percelen D 525, 526 (eigenaar Barend Scholten), 1657 en 1790 (eigenaar mr. Jan Fortuyn Droogleever), 1885.

6227. Voorlopige koopakte van twee naast elkaar gelegen huizen en erven aan de Nieuwehaven zz (= ter plaatse van Nieuwehaven 35) (W = Lodewijk van der Vos; O = Vrouwensteeg) strekkende tot de eigendom van Frans Mattenjon; door Grietje van Breemen aan Cecilia Huiberts, wed. van Isak de Hoog, grossierster; authentiek afschrift, 16 augustus 1792. Met een akte van volmacht van de verkoopster voor Jan van Ooye om de overdracht te laten plaatsvinden; authentiek afschrift, 5 september 1792. -- 1 katern, 1 stuk
Voor charters uit 1775 en 1792, zie varia nr. 1910 - 1911. De huizen zijn belast met ƒ 0.5.8 hofstedegeld.

6228. Voorkopige koopakte van een huis en erf aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 149) (O = Pieter Vokkers (= Fokker of Fokkers); W = Augustijn van Aken), strekkende tot de eigendom van Pieter Vokkers, door Teunis Amoureus, boer te Gouderak, aan Johanna de Koster, wed. van Dirk van der Burg. De koopster zal het huis tot 1 mei aan Cornelis Outshoorn moeten blijven verhuren. Authentiek afschrift, 13 februari 1783. -- 1 stuk
Voor charters uit 1785 en 1787, zie varia nr. 1912 - 1913.

6229. Stukken betreffende een huis en erf aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 147) strekkende tot de gemeenschappelijke gang. De gang aan de oostzijde van het huis zal gemeenschappelijk blijven met de achtergelegen woning, evenals het medegebruik van het bleekveld en secreet. Ged. authentiek afschrift. 1751, 1782. -- 1 katern, 1 stuk
Voor een charter uit 1782, zie varia nr. 1914.
Bevat:
(1) Akte van veiling en toewijzing van een huis en erf aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 147) (O = de erfgenamen van Frans Mange; W = de wed. Jan Verhoogh). Het huis is tot eind april 1753 verhuurd aan Willem de Keyzer. Verkopers: de erfgenamen van Elisabeth Everswinkel, wed. van Frans Melchers (of Melkert). Koper: Thomas van der Snel. Authentiek afschrift, 4 november 1751.
(2) Voorlopige koopakte van een huis en erf aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 147) (O = Jan Prince; W = Teunis Amoureus) door Marrigje de Vink, wed. en boedelhoudster van Thomas van der Snel, aan Pieter Fokker, 12 november 1782.

6230. Onderhandse akte waarbij de voogden van Pieter Prince, weeskind van Jan Prince, en Dirk van de Kist, als eigenaars van panden aan de Turfmarkt en de Nieuwehaven zz die uitkomen op de gemeenschappelijke gang achter het huis bewoond door en eigendom van Jan Braggaar aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 147 of evt. 149), toestaan aan laatstgenoemde om in de omheining grenzende aan de gang een deur te maken. Deze gang loopt tevens achter een ander huis van Braggaar, dat thans als pakhuis dienst doet. Braggaar betaalt hiervoor een eenmalige recognitie. 20 januari 1794. -- 1 stuk

6231. Stukken betreffende de pottenbakkerij De Hespel (huis en erf) aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 167), strekkende tot de zijl. Het pand heeft recht op medegebruik van de poort of gang aan de westzijde tot aan de "lokking". De pottenbakkerij is belast met 24 stuivers gemortificeerde renten t.b.v. het Aalmoezeniershuis en 3 blanken hofstedegeld. 1787, 1798. -- 2 stukken
Voor een charter uit 1796, zie varia nr. 1915.
Bevat:
(1) Voorlopige koopakte van een zesde deel in de pottenbakkerij De Hespel (huis en erf) aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 167) (O = voor: Ary en Reinier Zonneveld, achter: de gezamenlijke bewoners van de Vuilsteeg (= Lange Dwarsstraat); W = voor: Abraham de Hoop, achter: de erfgenamen van de wed. van Marinus Robijn), door Willem de Jong aan Jan Soufreu, Joris de Liefde, Hendrik Bos, Joris van der Dus en Ary Versluys, 18 april 1787.
(2) Voorlopige koopakte van een vijfde deel in de pottenbakkerij De Hespel (huis en erf) aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 167) (O = voor: Coenraad Bierman, achter: de gezamenlijke bewoners van de Vuilsteeg (= Lange Dwarsstraat); W = voor: Barend van der Heyde, achter: Pieter Smaasen), door Joris van der Dus aan Jan Braggaar, 22 juni 1798.

6232. Akte van transport van een huis en erf aan de Nieuwehaven zz I 73 (= Nieuwehaven 159) (O = de Vuilsteeg (Lange Dwarsstraat); W = Bart de Pier), strekkende tot de eigendom van de verkoper, door Jan Drooglever Gerritsz, koopman, aan Jaapje van Schenderen. Het pand is belast met 24 centimes hofstedegeld. Authentiek afschrift, 1813 juni 4. -- 1 katern
Voor een charter uit 1798, zie varia nr. 1916. De tekst is tevens in het Frans gesteld.

6233. Akte van transport van een huis en erf aan de Korte Tiendeweg P 80 (= Korte Tiendeweg 12) (Z = de Koster Gijzensteeg; N = Luberthus van Deth), strekkende tot de eigendom van Anthony Foezik, door Pieter Schoolenaar, zilversmid en bewoner van het pand, aan Fredrik Veldman, meester timmerman op de Gouwe V 20. Het pand is belast met ƒ 1,40 voor het weeshuis en ƒ 1,20 voor het gasthuis. De verkoper heeft het op 10 mei 1814 verworven van Anthony de Koster c.s. De overdracht vindt plaats onder voorwaarde dat in het pand gedurende 50 jaar geen goud- of zilversmidswinkel zal worden gevestigd. Authentiek afschrift, 31 december 1819. -- 1 katern

6234. Door reünisten uitgegeven "schoolkrant" (Eigen Teelt) ter gelegenheid van een reünie van jaargang 1967 (eindexamenkandidaten) van de R.H.B.S. en MMS te Gouda, 1992. Met bijlagen. -- 1 omslag

6235-6236. Stukken betreffende het Spaardersbad, 1933 - 1973. -- 2 omslagen

6237. Register met handtekeningen van personen die de receptie hebben bijgewoond ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van De Hanze (r.k. middenstandsvereniging), afd. Gouda, 1936. -- 1 katern

6238-6241. Filosofisch-historische en cultuurhistorische opstellen door Han van Genabeth; minuten, 1985 - 1991. -- 4 bandjes
De auteur is geboren 21-04-1919 te Amsterdam en was later woonachtig te Gouda. De opstellen zijn niet gepubliceerd.

6242-6243. Autobiografische aantekeningen door Han van Genabeth; minuten, 1980, 1982. -- 2 banden
De auteur is geboren 21-4-1919 te Amsterdam en was later woonachtig te Gouda; de aantekeningen zijn niet gepubliceerd.

6244. Krantenknipsel uit Holland Silhouet met interview met Dirk van der Want, directeur van plateelbakkerij en pijpenfabrieken Zenith, januari 1968. -- 1 stuk

6245. Prospectus van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard voor een geldlening van ƒ 100.000; met formulier voor inschrijving; gedrukt, 1877. -- 1 stuk

6246. Huwelyks-zangen voor ...
Lofdichten door o.a. Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, Pierre Barthe, K. Westerbaen en W. Kroon ter gelegenheid van het huwelijk van mr. Vincent van Eyck, stadssecretaris, en Katharina Hofkens, 1733; gedrukt. Met een vertaling van het gedicht van Westerhovius door drs. A.G. den Haan. -- 1 bandje, 1 stuk
Fotokopie.
Origineel: dr. J.L. van Eijk (1991)

6247-6253. Archiefbescheiden van Ons Natuurgenot, aquarium- en terrariumvereniging (opgericht 1935), 1939 - 1985. -- 7 omslagen

6254. Onderhandse schuldbekentenissen ten gunste van Dirck Pieterse de Lange te Moordrecht (in 't veen), 1721, 1735. -- 2 stukken
Fotokopieën.
Bevat:
6254.1. Van Andries van Tol (te Moordrecht?), 1721. --- In dorso aantekeningen betreffende rente en aflossing. 1721 - 1731. 6254.2. Van Cornelis Tuynebreyer te Moordrecht, 1735. --- In dorso aantekeningen betreffende rente en aflossing, 1736 - 1750.
Origineel: Fam.archief Willem van der Pot vnrs. R 19 en R 26

6255. Onderhandse schuldbekentenissen ten gunste van Pieter de Lange te Moordrecht (in 't veen), 1737, 1738. -- 2 stukken
Fotokopieën.
Bevat:
6255.1. Van Jan Janse Droogh (te Moordrecht?), 1737. --- In dorso aantekeningen betreffende rente en aflossing. 1738 - 1740. 6255.2. Van Cornelis van Puffelen te Moordrecht, 1738. --- In dorso aantekeningen betreffende rente en aflossing, 1739 - 1750.
Origineel: Fam.archief Willem van der Pot vnrs. R 28 en R 31

6256-6257. (Uittreksels uit de) grootboekrekeningen of rekening-courant-overzichten van Dirk de Lange, wijnhandelaar te Rotterdam, voor Goudse debiteuren, 1752 - 1778. -- 2 omslagen
Fotokopieën.
Origineel: Fam.archief Willem van der Pot vnrs. R 35 - 43, 65, 66

6258. Verklaring van een commissie uit de grote kerkeraad van de remonstrantse gemeente waarbij ds. S. Beyerman en J. Slobbe worden gedechargeerd als boekhouders van de grote collecte over de periode tot eind mei 1775. -- 1 stuk
Fotokopie.
Origineel: Fam.archief Willem van der Pot vnr. R 47

6259. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Hester Pellewijk, in leven weduwe van Adriaen Verwer, waaronder begrepen de firma Adriaen Verwer, Weduwe & Zoon te Amsterdam, 1728. Fotokopieën. -- 2 katerns, 1 stuk
Ds. Samuel Beyerman, remonstrants predikant, was gehuwd met Johanna Verwer, dochter van de erflaatster
Origineel: Fam.archief Willem van der Pot vnrs. R 21 en 22

6260. Testament van Maria Beyerman te Rotterdam, waarbij zij o.a. haar broer (ds.) Samuel (remonstrants predikant) tot (mede-)erfgenaam aanwijst, 1737. Fotokopieën. -- 1 katern
Origineel: Fam.archief Willem van der Pot vnr. R 27

6261. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Anna Zoet, overleden in 1760, vrouw van ds. Samuel Beyerman, remonstrants predikant, 1761. Fotokopieën. -- 2 stukken in 5 bladen
Origineel: Fam.archief Willem van der Pot vnrs. R 62, 64

6262. Brief van Dirk de Lange, wijnhandelaar te Rotterdam, aan zijn stiefvader ds. Samuel Beyerman, remonstrantse predikant, betreffende voornamelijk financiële aangelegenheden, 1761. Fotokopieën. -- 1 stukken in 4 bladen
Origineel: Fam.archief Willem van der Pot vnr. R 63

6263. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van ds. Samuel Beyerman, remonstrants predikant, overleden op 19 december 1777, 1778, 1781. Fotokopieën. -- 3 stukken in 8 bladen
Origineel: Fam.archief Willem van der Pot vnrs. R 67 - 69

6264. Akte ten overstaan van notaris Willem Boon te Rotterdam, waarbij Anna Zoet, weduwe van Pieter Dirkse de Lange - destijds wonende in het Moordrechtse veen, overleden in 1738 -, en van plan te trouwen met ds. Samuel Beyerman, remonstrants predikant, haar zoons Dirk en Jan boven het bij testament van 1730 toebedeelde vaderlijk erfdeel een bedrag van ƒ 16.000,-- toebedeelt; authentiek afschrift, 1739. Met een akte waarbij bovengenoemde zoons verklaren dit bedrag uit handen van hun moeder en stiefvader ontvangen te hebben; authentiek afschrift, 1759. -- 2 katerns in 7 resp. 5 bladen
Fotokopieën
Origineel: Fam.archief Willem van der Pot vnrs. R 33, 34

6265. Akte van transport (ten overstaan van Pieter Verbrugge, waarnemend schout, en Jan van Womburgh en Philippus Vollenhoven, schepenen van Moordrecht) van een huis en erf in het dorp (Dorpsstraat) te Moordrecht, buitendijks, strekkende van Schielands Hoge Zeedijk tot in de IJssel (O en W = Jacobus Bontekoe), door Aart Zuydbroek aan Joris Groenlandt. 2 november 1720; authentiek afschrift. -- 1 charter
Het zegel van de overleden schout ontbreekt.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (moet worden gevlakt)

6266. Afbeeldingen van de 17e-eeuwse begrafenisschilden en gildepenningen van het pijpmakersgilde, het zakkendragersgilde en het touwslagersgilde; litho's uit (?), 3e/4e kwart 19e eeuw. -- 3 stukken
Litho's van A. van Calsbeek te Leeuwarden naar tekeningen van J. Lugthart, afkomstig uit ? = genummerd XXXVIII t/m XL.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (t.z.t. verwijderen van karton (opgeplakt))

6267. Aanwijzingen voor het oplossen van problemen van stamboomonderzoek
Notitie betreffende onderzoek in de DTB-registers, met name in het Rijksarchief in Zuid-Holland, door mr. C. de Vries, chef-kabinet van de gemeente Gouda en genealoog, ca. 1980; afdruk. -- 1 katern
In verband met eventuele verplaatsing (en ander uiterlijk) van de in de notitie genoemde bronnen, dient van deze notitie met enige voorzichtigheid gebruik te worden gemaakt; de algemene aanwijzingen en de lijst met Latijnse termen zijn bijzonder nuttig.

6268. Het middeleeuwse Goudse geslacht Sonderdanc ; Lidwina van Schiedam
Manuscript van een onuitgegeven artikel door drs. G. de Moor; getypt. -- 1 omslag
Fotokopie.

6269. Prospectus met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen semi-bungalows aan de Vijverlaan te Bodegraven; afdrukken. 1990. -- 1 omslag

6270. Knipsels uit de jaarverslagen van de Vereniging Stad en Landschap, met betrekking tot gemeenten in Midden-Holland; gedrukt. 1942 - 1972. -- 1 omslag

6271. Knipsels uit het tijdschrift Heemschut van de Bond Heemschut met betrekking tot Gouda, 1974 - 1976; gedrukt. -- 1 omslag
Betreft o.a. de Gouwekerk, bestemmingsplan Zevenhuizen, Goudse musea, Hitland, tapijthuis Molenwerf, Brugkerk Waddinxveen, kazerne, Raam 123.

6272. Exemplaar van "Circulatie" met artikeltje over bezoek van het college van b. en w. van Nieuwerkerk a/d IJssel aan de tuinbouw in het tuinbouwgebied De Kring (tussen Den Haag, Rotterdam en Gouda), 1992. -- 1 katern

6273. Teksten van (komische) voordrachten, uitgegeven door fa. P.J.W. Jongeneel, uitgeverij en handel in o.a. feestartikelen, 1946. -- 2 stukken
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

6274. Krantenknipsel uit het weekblad Margriet met reportage over "Gouda, hart van Holland", 1972. Met krantenknipsel uit het Eindhovens Dagblad met reportage onder de titel "600 jaar geleden werd Gouda opgebouwd", 1961. -- 1 katern, 1 stuk

6275. Mijne aandoeningen bij het graf van mijne beminde egtgenoote ...
Gedicht van Hieronymus van Alphen op het overlijden van zijn vrouw Johanna Maria van Goens, 1775; afschrift. -- 1 katern

6276. Gedichten van Henk Kooijman; doorslagen, z.d. (ca. 1975 - 1998 ?). -- 1 omslag
Het is niet bekend of zich hieronder ook niet gepubliceerde gedichten bevinden.

6277. 'De Oranjeboom'. Lafeber & Zn. Kleingarenfabriek en bleekerij ....
Aantekeningen van A.D. Vergunst over de voormalige blekerij De Oranjeboom op de hoek van de Robaarsteeg en de Houtmansgracht (ged. doorlopend tot de Jan Kottensteeg), alsmede over een 18e-eeuwse blekerij van die naam aan de Blekerssingel. (1986). Fotokopie. -- 1 katern
Deel 7 van de "Geschiedenis en opkomst van de Goudse wasserijen".

6278. Opbouw van de delta waarin Gouda ligt : miljoenen jaren in vijf minuten
Manuscript, met nadruk op de geologische ontwikkeling, door J. Blaazer; afdruk met ingekleurde afbeeldingen, 1992. -- 1 bandje

6279-6288. Transcripties van vraaggesprekken met oud-werkneemsters (periode 1923 - 1945) van de N.V. Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo, gehouden door mevr. C.M.J. de Wolff (Waddinxveen) in het kader van haar studie geschiedenis, 1992. -- 10 omslagen

6289. Krantenknipsel betreffende de opening van de Vredeskerk (kerkgebouw van de gereformeerde kerk van Gouda en de hervormde gemeente G.), 1971. -- 1 stuk

6290. Krantenknipsel uit de GC betreffende de aantasting van de Goudse glazen door milieuvervuiling, 1981. -- 1 stuk

6291. Brief van Wouter Jacobsz Maas, prior van het regulierenklooster Stein (te Gouda), aan apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer, 26 december 1588; fotokopie. Met vertaling door P.R.M. van der Sneppen, 1994. -- 2 stukken (5 bladen)

6292. Uitnodiging voor en programma van de herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van 760 jaar Waddinxveen, 1993. -- 2 stukken
Op de achterkant van het programma staat de Waddinxveense Hymne (auteur: J.J.C. Mastenbroek) afgedrukt.

6293. Krantenknipsels uit het Weekblad voor Waddinxveen met artikelen van de hand van C. Verlooij over de geschiedenis van Waddinxveen, 1993. -- 1 stuk
Bevat:
- "Waddinxveners bekeken nieuwe stoommachines hoofdschuddend" (26 mei) --- Betreft de houthandel (houtzagerij) Alblas aan de Zuidkade.

6294-6295. Prospecti betreffende te bouwen flatwoningen (koopwoningen) in Gouda, z.d. (ca. 1963?) en 1968. -- 2 katerns

6296. Lijsten van (door een verkooporganisatie) bezochte bruidsparen in de periode 1971 april - juli. -- 1 omslag
Bevat de adressen en voorts de beroepen van de bruidegroms.

6297. Afleveringen van het tijdschrift "Ons dekblad", periodiek van de (r.k.) Nationale Hanzebond van Sigarenwinkeliers, met korte artikelen over de geschiedenis van de tabak, het roken, pijpen, e.d., 1932 - 1933. -- 4 katerns
Bevat tevens advertenties van pijpenfabriek Zenith.

6298. Krantenknipsels betreffende Leo Vroman, o.a. met recensie van de dichtbundels "De godganselijke nacht", "Warm, rood, nat & lief", "Psalmen en andere gedichten" en "Details", 1993, 1994, 1996, 1999, 2006. -- 6 stukken

6299. Lesbrief over de markten in Gouda, vervaardigd door studenten van de Pabo De Driestar, 1993. Met leerkrachtengedeelte en circulaire aan de scholen. -- 2 katerns, 1 stuk
Geproduceerd door de onderwijswerkgroep open monumentendag voor het project streekarchiefdienst.

6300. Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door B.V. EGBO te Hazerswoude te bouwen praktijkwoningen aan de Kastanjelaan te Waddinxveen, 1993. -- 1 omslag

6301. Exemplaren van de Goudsche Courant en een exemplaar van het Gouds Volksblad met berichten en commentaar betreffende het wichelroede-onderzoek naar de restanten van het slot en gangen onder de Hollandsche IJssel, juli - augustus 1937. -- 3 stukken

6302. Exemplaren van de Goudsche Courant resp. de Nieuwe Rotterdamsche Courant en krantenknipsel uit Elseviers Weekblad met artikelen van W.A.F.X. Hoffman, A.A.J. Rijksen resp. mr. E. Elias betreffende de Goudse glazen, juni 1933, januari 1940 en september 1949. -- 3 stukken

6303. Krantenknipsel uit De Courant - Het Nieuws van den Dag betreffende de gevelsteen van museum De Moriaan, 9 augustus 1941. -- 1 stuk

6304. Exemplaren van het Dagblad van Gouda met berichten over aanwinsten van 17e-eeuwse tegels en een haardsteen uit ca. 1500 voor het museum De Moriaan, 11 en 31 maart 1938. -- 2 stukken

6305. Krantenknipsel uit de GC met een artikel van S.H. van der Kraats sr. over het Moreau-orgel in de St.-Janskerk, 14 mei 1938. -- 1 stuk

6306. Rapporten van polders en andere instellingen betreffende de werkzaamheden tijdens de watersnoodramp 30 januari - 1 februari 1953; voornamelijk (foto)kopieën. Met statistische gegevens over het rampgebied; gedrukt. februari 1953. -- 1 omslag

6307. Intekenlijsten voor bijdragen in de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel aan het Rampenfonds ten behoeve van de slachtoffers van de watersnoodramp 30 januari - 1 februari 1953; met bijlagen, 1953 februari. Met ingekomen dankbetuigingen van de door Nieuwerkerk geadopteerde gemeenten Baarland en Oudelande, mei, juni 1953. -- 1 omslag

6308. Stukken betreffende de ingebruikstelling van de herstelde Schielands Hoge Zeedijk onder de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel, 1955 juli. -- 1 omslag

6309. The Dutch-Rhenisch Railway crossing the Zyde-Plaas polder, above Rotterdam
Krantenknipsel uit een Engels tijdschrift met afbeelding (staalgravure?) van een trein op de lijn Rotterdam - Capelle - Nieuwerkerk a/d IJssel - Moordrecht - Gouda - Utrecht van de Ned. Rhijn-Spoorwegmaatschappij in de Zuidplaspolder ter plaatse van Nieuwerkerk; gedrukt, (1855). Met een krantenknipsel uit de Goudsche Courant met verslag van een lezing door ir. J.D.M. Bardet voor "Die Goude" over de spoorweggeschiedenis rond Gouda, (1955). -- 2 stukken

6310. 300-Banenplan Molukkers
Rapport van de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer; gedrukt, 1990. -- 1 deeltje
Kamerstuk 1990/1991 nr. 21956

6311. Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra
Rapporten aan de Tweede Kamer; gedrukt, 1990. -- 2 delen, 1 stuk
Kamerstuk 1990/1991 nr. 21796
Bevat:
Deel II. Reacties op ontwerp-planologische kernbeslissing. Deel III. Kabinetsstandpunt. Met losse kaart.

6312. Tweede structuurschema verkeer en vervoer
Tekst van de na parlementaire behandeling vastgestelde planologische kernbeslissing, 1990; gedrukt. -- 1 deeltje
Kamerstuk 1990/1991 nr. 20922; bevat kaartmateriaal.

6313. Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam - Brussel - Parijs
Ontwerp van de planologische kernbeslissing, 1991, met bijlage; gedrukt. -- 2 delen
Kamerstuk 1990/1991 nr. 22026; bevat veel gedetailleerd kaartmateriaal.

6314. Technische omschrijving met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen villa's aan de Noordkade te Waddinxveen; afdrukken. 1991, (1993). -- 1 omslag

6315. Staat van opbrengsten en onkosten met betrekking tot de veiling van onroerende goederen aan de "Cingel" (een van de vier stadssingels), z.d. (ca. 1750). -- 1 stuk
Op de achterkant kladberekeningen; de datering is bepaald door de vermelding van procureur F. Luyt.

6316-6327. Brieven aan Herman Lethmaet (Gouda ca. 1492 - Utrecht 1555), theoloog, 1523 - 1553. -- 12 omslagen
Autografen en afschriften. Geschonken aan de stadslibrije door mr. Henricus Lethmatius (1600-1668), achterneef van Herman, in 1653, en daar geruime tijd bewaard in een kistje met Latijns gedicht als opschrift. De stukken zijn met 17e-e. hand van een volgletter voorzien. Zie: P.S. Allen e.a., Opus epistolarum ... V (Oxford 1924) nrs. 1345, 1359; W.A. Zuijderhoudt-Hulst, Geschiedenis van de Goudse librije ... (Meppel 1976) 56; C.M. Ridderikhoff, Florent Junius et Herman Lethmaet (in: Lias 7 (1980) 183-198; I. Walvis, Beschryving der stad Gouda (Gouda etc. 1714), I, 217-220; Th.J. ab Almeloveen, Amoenitates theologico-philologicae (Amsterdam 1694), 62-93.

6328. Biografische aantekeningen betreffende Herman Lethmaet (1492-1555), theoloog, (door mr. Henricus Lethmatius, achterneef van Herman), ca. 1653. -- 2 stukken
Geschonken door Henricus L. aan de stadslibrije en bewaard in een kistje. Zie ook varia 6316 vv.

6329. Tekst van een Latijns gedicht als opschrift van een kistje met brieven aan Herman Lethmaet (1492-1555), theoloog, geschonken door mr. Henricus Lethmatius, achterneef van Herman, aan de stadslibrije in 1653. Met toelichtend citaat uit Plutarchus. (ca. 1653). -- 2 stukken
Zie ook varia 6316 vv. Zie: I. Walvis, Beschryving der stad Gouda (Gouda etc. 1714), I, 217-218.

6330. Tekst van een preek voor de zesde zondag na pasen, over 1 Petrus 4, z.d. (16e eeuw). -- 1 katern
In het Latijn. Aangetroffen in de portefeuille (uit het "kistje") met brieven aan Herman Lethmaet (1492-1555), geschonken door mr. Henricus Lethmatius, achterneef van Herman, aan de stadslibrije in 1653. Zie ook varia 6316 vv.

6331-6333. Chronologische lijst met aantekeningen betreffende gebeurtenissen rond en uitvoeringen in de schouwburg en schouwburgbioscoop, 1913 - 1925 en 1940 - 1945, samengesteld door J.J. van Vliet, (1993); afdrukken. -- 3 bandjes
Voornamelijk ontleend aan kranten.

6334. Transcriptie van een akte van schenking van enkele boeken aan het Minderbroederklooster, 1455, met aantekeningen, ca. 1950. -- 1 stuk
Van de hand van Dalmatius van Heel? Voor het originele charter zie: varia 1917.

6335. Krantenknipsel uit de Goudsche Courant met interview door Joh. Zonruiter met F. Barmentloo, oud chef van de plantsoenendienst, 1973. -- 1 stuk

6336. Aantekeningen betreffende de stroopwafelbakkerij fa. T. Zaal, Turfmarkt 73, later Markt 32, in 1924 doorverkocht aan fa. Korf, over de periode (1822) ca. 1875 - 1924. Met een fotokopie van twee advertenties, ca. 1900 resp. ca. 1920, en een advertentie (uitgeknipt) uit Groot-Rotterdam, 1926. -- 3 stukken

6337. Lijst met titels van werken, uitgegeven door Gerard Leeu, verzameld door R. Vogelensank, 1849. Met begeleidende brief aan ds. M.A.G. Vorstman en een lijstje met titels van werken van Leeu, opgemaakt door ... (Vorstman?), z.d. (midden 19e eeuw). Met persbericht van veilinghuis Van Stockum (Den Haag) over de veiling van o.a. een exemplaar van het Passionael (Somerstuc) uit 1480, met bijlage, 1999. -- 1 bandje en 4 stukken

6338. Transcriptie van de opschriften van de grafzerken in de St.-Janskerk; doorslag, z.d. (ca. 1950). Met een aantekening betreffende de bouwfasen van de kerk, z.d. -- 1 stuk (9 bladen), 1 stuk
Betreft graven uit de periode 1498 tot 1820.

6339. Alfabetische lijst van familienamen, waarvan wapens zijn afgebeeld in de Goudse glazen, waarvan bij het Fonds Goudse Glazen foto's of dia's zijn te bestellen; afdruk, z.d. (ca. 1980). -- 1 stuk (3 bladen)

6340. Index op de achternamen of voornamen van de vaders van personen, genoemd in de lijfrenteregisters uit de periode 1472 - 1564, samengesteld door dr. C.J. Matthijs, ca. 1976. -- 1 band
Index op OA Gouda inv.nrs. 997, 1026 - 1030, 1046 - 1050.

6341. Index op de achternamen of voornamen van de vaders van personen, genoemd in het lijfrenteregister over de periode 1553 - 1568, samengesteld door dr. C.J. Matthijs, ca. 1976. -- 1 katern
Index op OA Gouda inv.nrs. 1033

6342. Inhoudsopgave van ... (een begraafregister van de St.-Janskerk ?) over de periode januari 1572 - januari 1575, samengesteld door dr. C.J. Matthijs, ca. 1980. -- 13 bladen
Inhoudsopgave op ?

6343. Aantekeningen betreffende lijfrenten, ontleend aan de stadsrekening over 1575, samengesteld door dr. C.J. Matthijs, ca. 1976. -- 4 stukken
Betreft OA Gouda inv.nr. 1222

6344. Reproductie van de prospectus (eenbladsdruk of plano) waarbij Gerard Leeu zijn boek "Die wonderlike vreemde ende schone historie van Melusijnen ende van haren geslachte" te koop aanbiedt, (1491); met toelichtende tekst, o.a. betreffende de discussie over zijn laatste Goudse druk, door Gerard van Thienen, 1992. -- 1 stuk
Gereproduceerd ter gelegenheid van de expositie "Gerard Leeu meesterprenter ter Goude" in het stedelijk museum HCG, 1992-1993.

6345. Genealogische aantekeningen betreffende de familienaam Van Alphen ontleend aan de remonstrantse doopboeken van Zevenhuizen (1683 - 1857) en uit aantekeningen in het familiearchief Polet (Oud-Beijerland), samengesteld door A.Th. Polet. Met begeleidende brief van de samensteller, 1994. -- 1 katern, 1 stuk

6346. Kwartierstaat van A.Th. Polet, samengesteld door hemzelf, ca. 1990. -- 1 katern
Opstelling met veel aanvullende gegevens per generatie; betreft 18 generaties, teruggaande tot de 13e eeuw (Frankrijk); in de 19e eeuw woonde de familie in Gouda.

6347. Exemplaar van het Waddinxveensch Advertentieblad van 10 juli 1897; fotokopie. -- 1 stuk

6348. Rapport van de studiecommissie grondslagen woningwaardering, uitgegeven door de VNG; gedrukt. 1962 -- 1 deel
Blauwe reeks 34

6349. Receptie-album resp. register met namen van schenkers van een jubileumcadeau (patiënten en vrienden) voor dr. J.H. Bakker Niemeijer (1856-1930), vermoedelijk ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als arts te Gouda, 1906. -- 2 bandjes
Fotokopieën; de namen in het register zijn alfabetisch gerangschikt.
Origineel: via R. van Schelven

6350. Stukken betreffende de rooms-katholieke Actie voor God (later: Katholieke Aktie), 1937 - 1948. -- 1 omslag

6351. Vlugschriften van het rooms-katholieke Geert-Groote Genootschap met betrekking tot diverse politieke en maatschappelijke vraagstukken, ca. 1924 - 1927. -- 6 stukken

6352. De Roep van Franciscus
Aflevering van het orgaan van de serafijnse Orde van tertiarissen, 1951. -- 1 katerntje

6353. Red mee!
Brochure nr. 1 van de rooms-katholieke Ariëns-reeks, gericht op de zorg voor alkoholisten, (1935). Met bijlagen. -- 1 katerntje, 3 stukken

6354. Radar van het leven
Rooms-katholieke vlugschriften, (ca. 1950). -- 3 stukken

6355-6367. Uitgaven van drukkerij Koch & Knuttel ter gelegenheid van koppermaandag, 1956 - 1967. -- 12 deeltjes, 1 omslag

6368. Ouwe Gouwe - wijkanalyse - plan van aanpak
Rapport van het buurtoverleg Ouwe Gouwe en de Stichting Welzijn Gouda, 1992. Met agenda voor een vergadering over dit project in wijkcentrum De Noorderzon en een concept-plan, 1992. -- 1 deel, 1 stuk, 1 katern

6369. Met de camera in Gouda
Krantenknipsel uit het weekblad Katholieke Illustratie met fotoreportage, ca. 1930. -- 1 stuk

6370. Gouda in vroeger dagen : een stad van kloosters en kerken
Artikel uit (de Goudsche Courant?), geschreven door K. (= L.A. Kesper?), z.d. (ca. 1925). -- 1 stuk

6371. De lotgevallen van een deftige matrone in het Goudsche Tuchthuis A° 1703
Krantenknipsel uit de NRC met artikel van J. Tersteeg over Sophia van der Maa, weduwe van IJsbrand van Noordwijk, 1929. -- 1 stuk

6372-6373. Notulen van de commissie van bestuur van de pijpenhandel en de pijpenfabrieken, 1868 - 1911. Voortgezet als notulen van de ledenvergaderingen van de vereniging "De pijpeneering ...", 1911 - 1925. -- 2 banden
Origineel: arch. pijpnering 96 en 97

6374. Programma met liederen gezongen bij de feestelijkheden te Nieuwerkerk a/d IJssel ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard, 1937. -- 1 stuk

6375. Prospecti betreffende door Dura Bouw B.V. (Rotterdam) te bouwen eengezinswoningen in de nieuwbouwwijk Esse te Nieuwerkerk a/d IJssel; gedrukt, (1993). -- 7 stukken

6376. Jaarverslag van B.V. Articon Architecten- en Ingenieursbureau te Amersfoort over 1992 met gegevens en afbeeldingen betreffende kunstwerken te Gouda - o.a. de Breevaartbrug - en vermelding van de uitvoering van station Gouda Goverwelle; gedrukt, (1993). -- 1 katern

6377. Transcriptie van het kohier van de tiende penning van (1556), opgemaakt 1559. -- 1 bandje
Vervaardigd door dr. C.J. Matthijs. Zie voor een fotokopie van het origineel: varia 507 en varia 6602.
Origineel: Archief van de Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 944.

6378. Omslag van de nota van het ministerie van financiën over de invoering van een kapitaaldienst, 1991; gedrukt (Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22.330). -- 1 stuk
Bevat een afbeelding (kleur) van de nieuwe spoorbrug over de Gouwe.

6379. Tabellenboek woningmarktinformatie
Statistische gegevens betreffende de woningmarkt in Zuid-Holland, per regio gegroepeerd, 1990; gedrukt. -- 1 deel

6380. Prospectus met bijlagen betreffende door V.O.F. Nieuwe Park te bouwen appartementen (project "Singel Staete") aan de Kattensingel, 1993. -- 1 band, 3 stukken

6381. Prospectus met bijlagen betreffende door het BPF-Bouw (Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid) te bouwen huur-appartementen aan de Poldermolendreef, 1993. -- 1 katern, 2 stukken

6382. Beschikking van de minister van financiën dat met ingang van 1 oktober 1871 te Vlist een bestelhuis zal worden gevestigd voor de postdienst Schoonhoven - Gouda; uittreksel bestemd voor de direkteur van het postkantoor Gouda. -- 1 stuk
Fotokopie.
Origineel: arch. PTT-kantoor Gouda (RAZH)

6383. Krantenknipsels met ingezonden stukken (o.a. uit Waddinxveen) betreffende de ruzie tussen J. Kok, burgemeester van Reeuwijk, en de plaatselijke hervormde gemeente, 1973. Met krantenknipsels betreffende de uitbreiding van de kerkeraad van de hervormde gemeente Stolwijk wegens de stichting van twee wijkgemeenten. -- 2 stukken

6384. Verslag door Pierre van Giesen over (o.a. Goudse) pijpen, opgegraven op het Keenenburgterrein te Schipluiden in 1978 en 1989, (1991). -- 1 stuk (2 bladen)
Onderdeel van het jaarverslag van de historische vereniging Oud-Schipluiden.

6385. Stukken betreffende het 40-jarig jubileum, 1961, en het 50-jarig jubileum van de Goudse Reddingsbrigade, 1971, en aktiviteiten ter gelegenheid van Gouda 700 jaar stad, 1972. -- 5 stukken

6386. Afdrukken van foto's gepubliceerd door C. de Jong in zijn boek "De droogmaking van de Wildevenen in Schieland" (1957). Met aantekeningen van de schrijver ontleend aan L.F. Teixeira de Mattos. Met een fragment van een artikel over de oudste geschiedenis van Moerkapelle in het hervormde kerkblad "De Kerkklok", 1948. Met detailfoto's van kaarten van Schieland uit ca. 1611 en 1660. -- 1 omslag
Bevat tevens een fotokopie van de begeleidende brief van de auteur aan de gem. archiefdienst Rotterdam, 1989.

6387. Fotokopieën van tekeningen van de dorpskerk van Nieuwerkerk a/d IJssel en van Kortenoord met de korenmolen door Gerrit van Erkel, 1945 resp. 1947. -- 2 stukken

6388. Krantenknipsels betreffende de huisvesting van de zeeverkennersgroep Cornelis de Houtman in Reeuwijk, 1967, 1968. -- 2 bladen

6389. Aantekeningen van S. Middelhoek betreffende o.a. Joost Govertsz van der Spelt, timmerman, later stadstimmerman van Rotterdam, en de families Vlack en Van der Sterre / Starre, opgemaakt 1994. -- 1 katern

6390. Stukken betreffende de Goudse kunstestafette, 1994, 1996, 1999. -- 1 omslag
Thema 1996: de landschapsschilder en de cartograaf.

6391. Brief met reactie van de Stichting Oud Zevenhuizen/Moerkapelle op de inventarisatie van cultuurhistorische objecten in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle door de vereniging Stad, Dorp en Land. Met bijlagen. Afdrukken. Met afdrukken van de concept-gemeentebeschrijving Zevenhuizen-Moerkapelle in het kader van het Monumenten-inventarisatie-project (MIP), 1992. Met bijlagen, 1993. -- 1 omslag

6392. Overzicht van de financiële resultaten van de grondexploitatie in de Zuid-Hollandse gemeenten, streekplan Oost, in 1991 en 1992, samengesteld door de provincie Zuid-Holland. -- 1 omslag

6393. Prospectus betreffende door Heijmans Bouw B.V. (Zoetermeer) te bouwen eengezinswoningen in de nieuwbouwwijk Esse te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1992; gedrukt. Met bijlagen, 1992 - 1994. -- 2 katerns, 4 stukken

6394. Prospecti betreffende door Hijbeek B.V. (Zwijndrecht) te bouwen eengezinswoningen in de nieuwbouwwijk Hoog Esse te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1994; gedrukt. Met bijlagen. -- 11 stukken

6395. Prospectus betreffende door A. Breur en Zn. B.V. (Zwijndrecht) te bouwen eengezinswoningen in het plan Parkzoom te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1994; gedrukt. Met bijlagen. -- 1 band, 2 stukken

6396. Index op namen van comparanten in de akten van notaris C.C. Krom over de periode 1824 - 1863; fotokopie. -- 1 pak
Per beginletter van de achternaam chronologisch bijgehouden.
Origineel: Archief notarissen Gouda 1842-1895, inv.nr. 69.

6397. Index op namen van comparanten in de testamenten, boedelinventarissen en akten van boedelscheiding, e.d., van notaris G.J. ten Brummeler over de periode 1819 - 1860. -- 1 pak
Vervaardigd door mr. J.E.J. Geselschap? (of uittreksel uit de index die door de notaris is opgemaakt?). Per beginletter van de achternaam chronologisch opgemaakt.
Origineel: Archief notarissen Gouda 1842-1895, inv.nr. 30.

6398. Repertoires (inhoudsopgave) van de akten opgemaakt door notaris G.J. ten Brummeler over de periode 1842 - 1860; fotokopieën. -- 1 pak
Origineel: Archief notarissen Gouda 1842-1895, inv.nr. 24 - 29.

6399. Technische omschrijving met tekening en prijslijst betreffende te bouwen huizen aan de Zuidkade te Waddinxveen, 1993; afdrukken. -- 1 bandje, 2 stukken

6400-6402. Het geslacht Van Eijk ± 1545 - ± 1800
Familiegeschiedenis van de Waddinxveense, Reeuwijkse en Haastrechtse, later Goudse familie Van Eijk. Met kwartierstaten van de kwartieren Van Eijk - Van Wingerden, Van Trotsenburg - Pangels, Wiesehaan - Morel en Hoogendijk - Van Vlaardingen. Samengesteld door dr. J.L. van Eijk te Gouda, 1963 - 1967; gestencild. -- 3 banden
In 1987 verscheen een aanmerkelijk uitgebreidere versie (varia 725-728). Banden 1 en 2 bevatten afdrukken van foto's.

6403. Aantekeningen betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Jongkoen / Polet, 17e - 20e eeuw. -- 1 omslag
Opgemaakt door Martin Jongkoen te Zwolle, 1994 - 1998, 2002, 2003.
Bevat:
- Staat met genealogische aantekeningen betreffende de familie Jongkoen (Gouda, Waddinxveen) over de periode 1677 - 1994. Afdruk. - Toelichting betreffende de stamvader François Pollé / Polet / Poulle / Poullet en verwantschap met families Kip, Polijn, Jonghoen, Lafeber, periode 1643 - heden. - Correspondentie met het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam inzake de herkomst van de familienaam (mogelijk volksetymologische verbastering van het Franse "Poulet"), 1996; afdrukken. - Schematische stamreeks, 1996, en correspondentie over verbanden met Polet / Pollet, 1996; afdrukken. - Correspondentie over verbanden met Montanus / Datheen / Van den Berg(he) / Van Bergen, Paulet, Polit, Pollitz, 1997, over de eerste vier generaties van het parenteel van François Pollé (Polet / Poullet / Pollet), 1997, en over de familie Hobbe / Slobbe of Tuynman, 1997. - Inhoudsopgave van een gepland boek en schema vervolgonderzoek 1998. - Staat van (o.a.) in Gouda woonachtige "leden" van de familie in de periode 1670 - 1961. - Scans van familieportretten (o.a. Hendrik en Johan J., 1856-1926 resp. 1865-1950) en bijbehorende genealogische toelichting.

6404. Exemplaar van de herdruk van (een deel van) de Goudsche Courant van 30 april 1891 uitgegeven ter gelegenheid van het concours d'elegance op 20 april 1991. -- 1 stuk

* 6405. Vacant

6406. Foto's vervaardigd door R. den Ouden ten behoeve van het tweede jaarboek van de archeologische vereniging Golda, betreffende opgravingen aan de Keizerstraat, 1994; fotokopieën. -- 1 omslag (46 bladen)
Een gedeelte van deze foto's is in het boek afgedrukt. Bevat aanduiding van de negatiefnummers.

6407-6408. Indices op de trouwboeken van Capelle a/d IJssel over de periode 1652 - 1811, samengesteld door A.Th. Polet te Oud-Beijerland; fotokopieën. -- 2 banden
Origineel: ARA inv.nrs. DTB 1 - 3, 4, 7, 8 en gaarder 1

6409. Familie Rabouw en zijn stamboom
Stamreeks, 1629 - 1993, samengesteld door E.A.H. Ernst-Rabouw, 1994; afdruk; met een index op persoonsnamen. -- 1 bandje

6410. Jubileumkrant KNVB afdeling Gouda
Exemplaar van de uitgave ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum, 1995. -- 1 katern

6411. Brief van het stadsbestuur van Gouda aan het stadsbestuur van Veere, met het verzoek om teruggave van geschut, omdat het overige Goudse geschut in gebruik is op schepen die Haarlem moeten ontzetten, 1573 mei 7; transcriptie. -- 1 stuk (2 bladen)
Fotokopie uit: J. Ermerius, Eenige Zeeuwsche oudheden uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebracht behelzende een beschrijving der stad Veere, deel V (Middelburg 1791), p. 391-392.

6412. Teksten naar aanleiding van de gereedkoming van de nieuwe invulling van het Nieuwe Marktgebied (Agnietenstraat / Conventstraat / Lemdulstraat, Nieuwe Markt; voorheen als Veemarktgebied aangeduid) / winkelcentrum de Nieuwe Marktpassage in 1988, ontwikkeld door MAB / Aegon, architectuur Atelier PRO en buro Leo de Jonge en buro Gelderblom, o.a. over de plannen sinds 1950. -- 1 bandje

6413. Teksten betreffende ds. Arent Cornelisz (1547-1605), predikant te Delft, bestrijder van Coornhert en gemengd in de zaak Herm. Herberts, en betreffende dr. Johannes Cloppenburch (1592-1652), predikante te Amsterdam en Den Briel en bestrijder van o.a. Poppius, behorend tot de kalender 1990 van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting), met portretten. Gedrukt. -- 2 stukken

6414. Nederland is land van Jantje Kabouter
Tekst van een interview met prof.dr. L. Bak over grootstedelijke ontwikkelingen, gepubliceerd in Bouwfonds Indruk 18 (1990) nr. 3 p. 19-21, met luchtfoto van de hefbrug te Waddinxveen en omgeving, als illustratie van het "kabouterachtige" karakter van Nederland; gedrukt. -- 1 stuk (2 bladen)

6415. Hofbouck van mijns genadigen heeren hofhuyer ende hofstedehuyer binnen der Goude
Register (legger?) van het hofstedegeld Gouda, ca. 1395 - 1400. Dit netregister is vermoedelijk opgemaakt ten behoeve van de overdracht aan de heer van Wassenaar, begin 15e e. -- 1 bandje
Ontdekt door C.J.J. Lans in 1983. Herontdekt en getranscribeerd door drs. Bart Ibelings; gegevens gebruikt door prof.dr. J.C. Visser.
Origineel: RAZH Grafelijkheidsrekenkamer 722 omslag D1

6416. Bestekken voor de aanbesteding van het onderhoud en kleine verbouwingen van het tuchthuis, later vrouwengevangenis, 1834, 1837, 1838, 1840; gedrukt. -- 4 stukken
Dubbelen afkomstig uit het archief van de vrouwengevangenis (in: Nationaal Archief).

6417. Een ontdekte samenzwering tegen de Sociaal-Democratische raadsfractie
Vlugschrift van de SDAP over de poging van de "burgerlijke groepen" in de gemeenteraad om wethouder K.R. van Staal weg te werken naar aanleiding van diens kritiek op het financieel beleid (o.a. bij de waterleiding), z.d. (ca. 1931). Gedrukt. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Verstevigen.)

6418. Citosa nieuws : herdenkingsnummer uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bedrijfspand te Waddinxveen
1961. Gedrukt. -- 1 katern
De opening vond plaats door prins Bernhard. Het bedrijfspand is inmiddels overgenomen door Connexion (voorheen West Nederland) en staat nu op het grondgebied van Boskoop.

6419. Staat bevattende statistische gegevens betreffende de onderlinge vekeersrelaties (vertrek / bestemming) tussen gemeenten ten noorden en zuiden van het Noordzeekanaal (waaronder Gouda) dat gebruik maakt van de veerpont te Velsen, gebaseerd op een waarneming in 1950. Met een omschrijving van het telpunt aan de rijksweg 12 Gouda - Utrecht in de periode 1949-1951 en aanduiding op de kaart van Nederland. -- 3 stukken
Afgedrukt door het CBS in het rapport "Geregelde verkeerstellingen ...".

6420. Nieuw elan voor de Hollandsche IJssel : plan van aanpak voor schoonmaak en herinrichting van de vuilste rivier van Nederland
Opgemaakt door de Stuurgroep Hollandsche IJssel, 1995; gedrukt. Met een schetskaart, 1994; gedrukt. Met afdruk van de aanbiedingsbrief aan de minister van VROM, 1995. -- 1 deeltje, 2 stukken

6421. Bekendmaking van het bestuur van De Goudse Waarden, christelijke scholengemeenschap voor (I)VBO, MAVO, HAVO, Atheneum en Gymnasium, inzake de instelling als gevolg van de fusie van de Maarten Luthermavo, de Johannes Calvijnmavo, De Gouwelanden en het Christelijk Lyceum - Havo, 1995. -- 1 stuk

6422. Tarieflijst ("wijnkaart") van hotel De Zalm ten behoeve van verkoop van wijnen rechtstreeks aan particuliere afnemers, ca. 1951; gedrukt. -- 1 stuk

6423. Bloemendaal Feestkrant
Exemplaar van de uitgave ter gelegenheid van het 14-jarig jubileum van het winkelcentrum Bloemendaal, 1991. -- 1 katern

6424. Monumenten Gouda
Aflevering van het tijdschrift Monumenten, jrg. 16 (mei 1995), geheel gewijd aan Gouda. -- 1 katern
Bevat korte artikelen over o.a. de Jeruzalemkapel en een stadswandeling.

6425. Foto met korte toelichting betreffende een voorbeeld van een succesvol woonerf (Zoutmanstraat ?), in "Mensen op straat", tijdschrift van de Ned. Ver. Bescherming Voetgangers (VBV), 1978. -- 1 stuk

6426. De Rijnstreek vraagt betere wegen!
Nota van o.a. de gemeenten Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Boskoop en Waddinxveen gericht aan de minister van verkeer en waterstaat, 1970. Met toelichtende kaart (schaal 1:200000). -- 1 stuk

6427. Restauratiekrant : een uitgave van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente van Moerkapelle. Mei 1995
Betreft de restauratie van de kerk uit 1662. Gedrukt. -- 1 katern
Bevat o.a. een detailfoto van de gevelsteen in de toren, waarin de wapens van Daniël van Hogendorp en zijn vrouw Ida Maria Hooft.

6428. Onderwijs-Cultuur gids
Overzicht van aktiviteiten van culturele instellingen in Gouda ten behoeve van het basisonderwijs, samengesteld door het Platform Culturele Vorming (z.g. SECU-project). Met supplement, 1986. -- 1 pak

6429. Het oproer te Amsterdam
Extra aflevering van het geïllustreerde tijdschrift Het Leven over het Jordaan-oproer, 1934. -- 1 katern

6430. Tekst van de toespraak van dr. J.L. van Eijk als bestuurslid van de Oudheidkundige Kring "Die Goude" bij het afscheid van dr. J.G.W.F. Bik als voorzitter, (1984). -- 1 stuk

6431. Authentiek uittreksel uit de kadastrale legger betreffende het huis en erf kad. C 784, eigendom van C.B. Broer, rijwielhandelaar, 1916. -- 1 stuk
Blijkens potloodaantekening vermoedelijk ten behoeve van transport aan M.A.L.C. Temminck (?), tegen een hypotheek van ƒ 3500,--.

6432-6434. Plakboeken met krantenknipsels bevattende artikelen over de geschiedenis van Gouda, gepubliceerd in de periode 1946 - 1957. -- 3 banden
Gedeeltelijk met aantekeningen. Samengesteld door Dalmatius van Heel OFM ? Beschikbaar op microfiches.

6435. Plakboek met krantenknipsels en afschriften en afdrukken van archiefstukken betreffende het wichelroede-onderzoek naar de restanten van het slot en gangen onder de Hollandsche IJssel, 1937. Met voorin een afdruk van een artikel uit de Nederlandsche Kunstbode, 1879; (1937) over de gangen. -- 1 band
Verzameld door A.R. van de Putte. Beschikbaar op microfiches.

6436. Bekendmaking van een openbare verkoping van een "zeer fraaye en exquise inboedel" uit de nalatenschap van de weduwe A.C. Swanenburg-Smit, overleden op de Gouwe S 15; met verklaring van deurwaarder J. van Son dat hij deze bekendmaking heeft aangeplakt en aantekening van registratie, 1813. -- 1 stuk

6437. Voorschriften voor het gebruik van zuursel en de bereiding van volvette Goudse kaas, ca. 1930; gedrukt. Met krantenknipsel uit De Volkskrant over Goudse kaas, 2005. -- 3 stukken

6438. Stukken betreffende de viering van "Gouda, 600 jaar Marct", 1995. Met transcriptie van de akte waarbij graaf Guy van Blois toestemming geeft om een hal, wanthuis en raadhuis op te richten op het marktveld, 1395. -- 1 omslag
Origineel: OA Gouda invnr. 851.

6439. Onderhandse akte van transport van een driehoekig stukje grond van het perceel te Moordrecht, kad. sectie C 1436, door Willem Tom Dirkszn., touwslager, aan Johannes Vermeer sr., touwslager, 16 november 1893. -- 1 katern

6440. Akte van transport van een koetshuis met stalling, woning en erf in het dorp te Moordrecht, kad. sectie B 1263, strekkende van de kruin van de dijk tot P. Matze (NO = P. Steenbergen; ZW = C. van Hemert), door de erfgenamen van Janna Adriana Hoogendijk, weduwe van Gerard Abraham van Houweningen, aan Johannis van Gennep, koopman en winkelier, 27 april 1905. -- 1 katern

6441. Akte van scheiding en deling van de boedel van Maria de Graaff en wijlen haar man Johannes Vermeer sr., waarbij het woonhuis, verdeeld in drie percelen (nrs. 122a, b en c), schuren, erf en open grond, in het Westeinde aan het Zandpad te Moordrecht, kad. sectie C 1033, 1452 en 1517, wordt toebedeeld aan Cent Vermeer, touwslager, 31 maart 1909. -- 1 katern

6442. Bezwaarschrift betreffende de aanscherping van de kloosterregels voor de Franciscaanse kloosters in de Nederlanden (aartsbisdom Utrecht), conform de bul van 1568. z.d. (ca. 1570). -- 2 stukken (13 resp. 7 bladen)
Twee afschriften in verschillende handen. Latijn. Fotokopie.
Origineel: ARA Brussel, archief aartsbisdom Mechelen (uit een register blz. 371 - (381), resp. 381 - 387

6443. Vidimus door Lambertus de Rode, plebaan en kanunnik van St.-Marie te Antwerpen, van een bul van paus Gregorius XI uit (1377 ?), waarin hij de mannen en vrouwen die (onde belofte van armoede en kuisheid) in vrome gemeenschappen leven in de bescherming van de aartsbisschoppen (van o.a. Utrecht) aanbeveelt, mits wordt gewaakt voor ketterij, 17 april 1385 . -- 1 charter
Fotokopie. Latijn.
Origineel: ARA Brussel, archief aartsbisdom Mechelen

6444. Verzoekschrift van kerkmeesters van de St.-Janskerk aan de landvoogdes Maria van Hongarije om in het kader van een loterij alle soorten munten te mogen accepteren, die vervolgens bij de koninklijke munt in Antwerpen of elders zullen worden ingewisseld, z.d. Met advies in de marge en positieve beschikking bijgeschreven, 1542 april 3. -- 1 stuk (3 bladen)
Fotokopie. Het advies De beschikking in het Frans.
Origineel: ARA Brussel, "audience" 1656/1

6445-6450. Stukken betreffende de brouwerij, aanwezig in het ARA Brussel, 1546. -- 6 omslagen
Fotokopieën.
Origineel: ARA Brussel, "audience" 1656/1

6451. Bestek ... voor het maken van de onderbouw van een basculebrug over de Gouwe te Waddinxveen met toeleidende viaducten en bijkomende werken in het gedeelte Bodegraven - Moordrecht (station) van weg no. 3 van het rijkswegenplan (Amsterdam - Bodegraven - Rotterdam)
Bestek no. 33 van Rijkswaterstaat; gedrukt, 1935. Met bijbehorende tekeningen in vier bladen. Met verslagen van onderzoek naar de sterkte van houtsoorten, gestencild en lichtdruk, z.d., en "tabellen voor de houthandel" (aantekeningen over houtmaten); doorslag, 1941. Met krantenknipsel, 2006. -- 2 katerns, 7 stukken
In het kader van de z.g. werkverruiming gebouwd.

6452. Het theaterleven van een weegschaal
Autobiografische aantekeningen van H.D. Questro te Gouda over zijn optreden als amateur-toneelspeler en contacten met toneel- en filmacteurs in de periode ca. 1923 - 1993; afdruk. -- 1 band

6453. Uit het dagboek van een 65-plusser
'Columns' geschreven door H.D. Questro voor 'Vogelvlucht', personeelsblad van de N.V. Goudse Verzekeringen, 1979 - 1991; afdrukken. -- 1 band

6454. Krantenknipsel uit De Telegraaf betreffende het wonderbaarlijke herstel uit coma van mevrouw Ad van Alphen te Waddinxveen in 1988, 1990. -- 1 stuk

6455. Receptieregister ter gelegenheid van het afscheid ... van ... M.A. Engelhard als wethouder van sociale zaken ...
30 augustus 1962. -- 1 katern

6456. Prospectus betreffende door Aannemingscombinatie Nieuwerkerk te bouwen vrije sector woningen in het plan Parkzoom te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1995; gedrukt. -- 1 deeltje

6457. Waddinxveen : onderzoek naar de behoefte aan lokaliteiten voor het verenigingsleven
Rapport van de Stichting voor Maatschappelijk Werk in Zuid-Holland, 1960; gestencild. -- 1 deeltje

6458. Groote Roomsche openluchtmeeting
Programma van een verkiezingsbijeenkomst van de Algemene R.K. Propaganda-club Gouda, ca. 1930; gedrukt. -- 1 stuk
Fotokopie.
Origineel: mevr. weduwe Th.J. Arts

6459. Tabel van de samenstelling van de gemeenteraad in de periode 1946 - 1993; gedrukt. -- 1 stuk
Afdruk.
Origineel: J. Smink, De Goudse afdeling van het Christen-Democratisch Appèl (in: Tidinge 13 (1995) 71-85

6460. Het geslacht Heerkens
Stamreeks van de familie Heerkens met aanvullende aantekeningen, 1737 - 1984; met kwartierstaat van Maartje Heerkens, geb. 26-02-1875 en teruggaande tot 1540; met indices op voornamen (familienaam Heerkens) en achternamen (overige familienamen), samengesteld door C. van Oostrom te Alphen a/d Rijn, 1992. Afdruk. -- 1 band

6461. Publieksdocumentatie betreffende de planologische aanpak van / ideeën omtrent het "Groene Hart", 1992, 1994, 1995; gedrukt. Met krantenknipsels, 1996. -- 10 stukken
Uitgereikt in het kader van de z.g. Groene Hart-gesprekken, 1995.

6462. Oud & Nieuwerkerk
Kalender 1996. Gedrukt. Uitgegeven door Baas Drukkerij / Reclamestudio. -- 1 bandje

6463. Genealogie van Arij-Jansz Boodt
Stamreeks van de familie Boot, (1668) 1669 - 1994, samengesteld door P.H. ter Heide te Drachten, 1995. Afdruk. -- 1 katern
Een tak van deze familie vertrok in de 19e eeuw naar Friesland (Sneek).

6464-6466. Transcriptie van het grafboek van de St.-Janskerk, begonnen 1539 (1540), bijgehouden tot ca. 1599; met een chronologische lijst van kerkmeesters, 1540 - 1600. Met indices, (1996). -- 3 banden
In de studiezaal staat een fotokopie onder: GOUDA DTB 63.
Origineel: Archief van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente Gouda, inv.nr. KM 231.

6467. Krantenknipsels betreffende de oorlogsmisdadiger J.C. Balvert te Moordrecht, 1949, 1950, 1995; fotokopieën. -- 6 stukken

6468. Krantenknipsel betreffende de huldiging van S.H. van der Kraats sr. wegens zijn 50-jarig dienstjubileum als custos bij het gemeentearchief en librije, 1950; fotokopie. -- 1 stuk (2 bladen)

6469. Prospectus betreffende door Anton Obdeijn Project Ontwikkeling te Apeldoorn te bouwen vrije sector semi-bungalows in Goverwelle, 1995; gedrukt, fotokopieën. -- 1 band, 2 stukken

6470. Appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie
Manifest van de op te richten politieke partij D'66, 1966; gedrukt. Met exemplaar van "Goudse Democraat", huis aan huis verspreid, 1988. -- 1 stuk, 1 katern

6471. Exemplaar van het Goudsch Weekblad (Weekblad der Arbeiderspartij voor Gouda en omstreken) met verslag van het hoger beroep in de zaak-Van Staal voor het gerechtshof te Den Haag, 1923 maart 31. -- 1 stuk
De SDAP-voorman K.R. van Staal was aangeklaagd wegens smaad jegens de inspecteur van gemeentepolitie D.L. van Hoorn (beticht van dronkenschap).

6472. Huwelijksbode den feestgenooten aangeboden ...
Exemplaar van een "krant" uitgebracht ter gelegenheid van het huwelijk van E.H. Tenckinck (te Haarlem) met Chr. Kahle (te Gouda); gedrukt, 1915. -- 1 stuk

6473. Aflevering van het Vakblad voor de Meubelindustrie (2e jaarbeursnummer) met gegevens over meubelbedrijven in Gouda en Waddinxveen, 1951. -- 1 katern

6474. Prospectus betreffende door I.P.S. (Schipluiden) en Randstad Bouwconsult (Vlaardingen) te bouwen woningen en appartementen aan de Dorpsstraat te Zevenhuizen, 1995; afdruk. Met bijlage. -- 1 band, 1 stuk

6475. Prospectus betreffende door B.V. Bouw- en aannemingsbedrijf Van Willigen te bouwen woningen in de wijk Goverwelle (deelplan 7, componistenbuurt), 1996. Afdruk. -- 1 katern

6476. Prospectus betreffende door Noorlander Beheer Nederland B.V. (Leiderdorp) te bouwen woningen in de wijk Zuidplas, 1992; gedrukt. Met bijlagen. -- 1 katern, 2 stukken

6477. Prospectus betreffende door Anton Obdeijn Projectontwikkeling te bouwen woningen in het gebied tussen de Zuidelijke Burgvlietkade, Noothoven van Goorstraat en Tweede Hieronymus van Alphenstraat (o.a. Belle van Zuylenstraat), 1995. Met bijlagen. Afdrukken. -- 1 katern, 3 stukken
Betreft het terrein van het voormalige slachthuis.

6478. Exemplaar van de jubileum-aflevering van Holland Silhouet uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het weekblad, september 1992. -- 1 katern

6479. Prospectus betreffende door Anton Obdeijn Projectontwikkeling te bouwen appartementen aan de Diepenbrockhof in de wijk Goverwelle, 1996. Met bijlage. -- 1 band, 1 stuk

6480. Reglement van orde voor de vergaderingen van de jeugdgemeenteraad, 1965; gestencild; met correcties, (ca. 1970). Met een krantenknipsel uit de Goudsche Courant met interview met J.W. de Lange, 1971. -- 1 katern, 1 stuk

6481. Nota provinciaal sportbeleid
Fragmenten uit een nota van de Stichting Provinciale Sportraad betreffende sportakkomodaties in Zuid-Holland, 1979; gedrukt. -- 1 katern

* 6482. Transcripties van vraaggesprekken met Gouwenaars over het thema vakantie in de periode ca. 1910 - 1945; afdrukken. -- 4 katerns en 1 stuk
Gehouden door mevr.drs. Chr. van Ruiten in het kader van een projekt mondelinge geschiedenis van het gemeentearchief Gouda, 1985.
Bevat:
- De heer T. Tak (geb. 1916) en zijn vrouw. - Mevr. A.J.G. Punt (geb. 1907). - Mevr. A. van der Palm-van de Zwaluw (geb. 1903). Met een blad errata. - Mevr. J.J. van der Speld-Eikelenboom (geb. 1906).

* 6483. Transcripties van vraaggesprekken met (oud-)inwoners van Gouda en omgeving over het thema dienstboden in de periode ca. 1910 - 1945. -- 1 pak
Gehouden door mevr.drs. Chr. van Ruiten, mevr. A. Haverkamp-van der Graaf en mevr. A. den Boef in het kader van een projekt mondelinge geschiedenis van het gemeentearchief Gouda, 1985 - 1987.
Bevat:
- Mevr. A. van der Palm-van de Zwaluw (geb. 1903). Met een blad errata. - Mevr. G. Rabauw-van Leeuwen (geb. 1924). - Mevr. N.N. (geb. 1912 te Kevelaer (Dtsl.)). - Mevr. J. Wieferink-de Bruijn (geb. 1922 te Moordrecht). - Mevr. N.N. (geb. 1894 te Reeuwijk). - Mevr. N.N. (geb. 1923 te Waddinxveen). - Mevr. N.N. (geb. 1931 te Lievelde). - Mevr. N.N. (geb. 1912 te Zevenhuizen). - Mevr. N.N. (geb. 1916 te Waddinxveen). - Mevr. J. Blijenberg (geb. 1917). - Mevr. G. Nederhof (geb. 1915).

* 6484. Transcripties van vraaggesprekken met (oud-)inwoners van Gouda en omgeving over het thema vrouwenarbeid in de periode ca. 1920 - 1950. -- 1 pak
Gehouden door mevr. A. Haverkamp-van der Graaf en mevr. A. den Boef in het kader van een projekt mondelinge geschiedenis van het gemeentearchief Gouda, 1988 - 1989.
Bevat:
- Mevr. F.J. den Edel-Remeijer (geb. 1908); kaarsenfabriek. - Mevr. C. Helmond-Schouten (geb. 1918); garenspinnerij. - Mevr. Feyt (geb. 1922); kaarsenfabriek. - Mevr. M. Broekhuizen (geb. 1922); garenspinnerij, kaarsenfabriek. - Mevr. C.A. de Groot (geb. 1905 te Leiden); kaarsenfabriek. - Mevr. J.D. de Kwant (geb. 1916 te Waddinxveen); kaarsenfabriek. - Mevr. C.W. Jongeneel-Hofstede (geb. 1912); garenspinnerij.

6485. Kwartierstaat van Hendrik Pierson (1834-1923), samengesteld door (?), (1996). -- 1 omslag
Opstelling met veel aanvullende gegevens per generatie; betreft 11 generaties, teruggaande tot de 16e eeuw (Amsterdam e.o.). In de 17e en het begin van de 18e eeuw woonde de familie in Gouda.

6486. De bakermat van de hennep industrie
Beknopte geschiedenis van de familie Kortenoever, sinds 1768 boeren te Bloemendaal, sinds 1818 kleingarenspinners (garens, touw, koord, leidsels, netten, later ook pitten voor de kaarsenindustrie) te Gouda, eigenaars van de Goudsche Machinale Garenspinnerij, 1943; gedrukt. Met aantekeningen in de marge door (mevr. dr. M. Kortenoever?). Met losse afbeeldingen, mogelijk gebruikt voor de uitgave "Al negentig jaren touw ..." (1951). -- 1 omslag
Overdruk uit ?

6487-6488. 'n tak van de familie Annaars
Genealogie van de familie Annaars, 1636 - 1991, eerste en tweede versie, met bijlagen, samengesteld door C. Eveleens te Amsterdam, 1987 / 1995 resp. 1992. -- 2 banden, 3 katerns, 2 stukken

6489. Kwartierstaat kinderen Dekker / Eveleens
Kwartierstaat van de kinderen van het gezin Dekker - Eveleens, ca. 1600 - 1995, met bijlagen, samengesteld door C. Eveleens te Amsterdam, 1991, bijgewerkt tot 1995. Met "wijzigingen en aanvullingen", z.d. (ca. 1995 ?). -- 1 band, 1 katern
Bevat indices op familienamen en plaatsnamen.

6490. Exemplaar van het bulletin van de Goudsche Courant betreffende de verhoging van het broodrantsoen in verband met de toename van de Spaanse griep, 6 november 1918. -- 1 stuk

6491. Regeerings-Proclamatie
Bekendmaking van de regering waarin een beroep wordt gedaan op de bevolking en wordt aangekondigd "gezag en orde te handhaven", (november 1918). -- 1 stuk

6492. Exemplaar van het Dagblad van Gouda met o.a. een bericht over het overlijden van mevr. H. van Bergen IJzendoorn-Evekink Busgers, weduwe van de burgemeester, 26 november 1896. -- 1 stuk

6493. Exemplaar van de Goudsche Courant met o.a. berichten over het congres van de Febowiko en Sperwersverbond (winkeliersvereniging) te Gouda en de Goudse verordening op de winkelsluiting, 30 juni 1932. -- 1 stuk

6494. Exemplaar van de Goudsche Courant met o.a. verslag van de benoeming van de conrector van het stedelijk gymnasium door de gemeenteraad, 27 juli 1915. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

6495. Brieven van A.B. van Meerten-Schilperoort aan resp. Jean Etienne Mollet, secretaris van het Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen, 1840, en aan W.H. Suringar, uitgever te Leeuwarden, 1840 (?) en 1822. Brieven van en aan diverse personen, 1821 - 1840. Fotokopie en afdrukken van de transcripties door F.J. Huiskamp, 1996, 1997. -- 1 katern, 24 stukken
Tevens beschikbaar als computerbestand "meerten.bri" (in directory varia).
Origineel: UB A'dam (ZKW Hs. E 99, Cg 118 h en ...), KB, BKVBBB

6496. Lijst van publicaties van A.B. van Meerten-Schilperoort in de periode 1819 - 1853, samengesteld door F.J. Huiskamp, 1996; fotokopie. -- 1 katern
Origineel: UB A'dam (ZKW Hs. E 99, Cg 118 h en ...)

6497. Juryrapport toekenning Geert Bouwmeester-kunstprijs 1970
Uitgereikt aan Pim Leefsma. -- 1 stuk

6498. Zing zomaar simpel een melodie
Programma's van de muziekavond onder leiding van Edwin Rutten ("Ome Willem"), georganiseerd en uitgezonden door de VARA Radio in zaal Concordia, 1979. Met toegangsbewijs. -- 2 katerns, 1 stuk

6499. Krant van de Post voor u
Exemplaar van de uitgave ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdpostkantoor aan de Ronsseweg, 1987. -- 1 katern

6500. Tekst van liederen, geschreven door G. Boot, gezongen op de feestavond ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum van de kleermakersvereniging "Na Arbeid Genoegen", 1914; gedrukt. -- 4 stukken

6501. Jubileumkrant ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Goudse Verzekeringen, 1964. Met bijlage. Gedrukt. Met jubileumaflevering van het personeelsblad Vogelvlucht, 1974. -- 2 stukken, 1 katern

6502. Stukken betreffende de ingebruikneming van het computercentrum van de Goudse Verzekeringen, 1967. -- 5 stukken

6503. Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende te bouwen sociale koopwoningen aan de Componistenlaan, de Ravelstraat en de Rossinistraat in de nieuwbouwwijk Goverwelle door Bontenbal Bouw B.V. te Reeuwijk, 1995; afdrukken. -- 1 katern, 3 stukken

6504. Fragment uit H. Schlegel, Vogels 2 (in: Gewervelde dieren, in: Natuurlijke Historie van Nederland, Haarlem 1861 = p. LXVIII en LXIX) betreffende de vogels rond het z.g. Schollevaarseiland; fotokopie. -- 1 stuk (2 bladen)

6505. Krantenknipsels met interviews met de Norbertijnse pater J.N.S. Stokman over diens ontdekkingen inzake de kunstschilder Johannes Vermeer (1632-1675), o.a. diens handtekening, 1993, 1995. Met fotokopie van de handtekening in ONA Gouda 252 (fol. 60v). -- 3 stukken

6506. Bouwtekeningen (opmeting) van de voormalige pijpmakerij aan de Keizerstraat 10 - 12 door architect Piter van der Sterre te Leiderdorp, 1964; fotokopieën. -- 8 stukken
Origineel: P. Mensert (Golda)

6507. Genealogie Smits
Genealogische aantekeningen (stamreeks) betreffende de familie Smits (o.a. Schoonhoven, Gouda, Gouderak, Moordrecht), ca. 1570 - 1930, samengesteld door C.J. Smits, ca. 1937. Met ingeplakte krantenknipsels, portretten en afbeeldingen van familiewapens en diverse aantekeningen uit archiefbronnen, en kwartierstaten van C.J. Smits (1826-1888) en C.J. Smits (1885-1941). -- 1 band in cassette

6508. Gedeelten uit de interimnota "Onderzoeksprojekt alcohol en drugs provincie Zuid-Holland", voor zover betrekking hebbend op het gebied Midden-Holland, 1981; afdrukken. -- 8 bladen

6509. Exemplaar van het Goudsch Kronykske van 4 september 1851, bevattende een ingezonden brief met oproep om vooral "kundige en onafhankelijke" mannen in het bestuur van een kiesvereniging te kiezen en niet "de eerste de beste ... alleen omdat hij tot die partij behoort". -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

6510. Exemplaar van de Goudsche Courant van 14 april 1871, bevattende o.a. het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 11 april. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

6511. Exemplaar van "De Vonk", geïllustreerd (gratis) weekblad voor Gouda, bevattende o.a. het verslag van de jubileumviering van atletiek- en gymnastiekvereniging Vires et Celeritas, maart 1938. -- 1 stuk
Een gedeelte van de krant is weggeknipt.

6512. Advertentie
Spotschrift op het verzoek van aanhangers van de in 1795 afgezette hervormde predikant ds. J.W. Bussingh aan het stadsbestuur om hem weer in zijn ambt te herstellen, ca. 1801; gedrukt. -- 1 band
Zie ook varia 2123. Niet in Knuttel.

6513. Good companion 500 piece jigsaw puzzle
Legpuzzel met afbeelding van de Kleiweg gezien naar het noorden, ca. 1975. -- 1 doos

6514. Het geslacht Poot (Bodegraven, Nieuwkoop, Waddingsveen). Het geslacht Vuyk (Bodegraven, Ter Aar, Langerak)
Genealogie (voornamelijk genealogische tabellen en stamreeksen) van de families Poot en Vuyk, met aanvullende aantekeningen, ca. 1670 - ca. 1980, en bijlagen, samengesteld door W. Bos te Leusden, 1987. Met supplement, 1989. Afdrukken. -- 1 band, 1 katern

6515. Van Zui(j)len van Harmelen tot Haastrecht
Schematische stamreeks en afstammingsreeksen van de familie Van Zuylen (Zuilen), voorouders van het echtpaar Mirjam Snel en Gijs de Jong, ca. 1700 - ca. 1992, met parenteel van andere takken en een index, samengesteld door Erik H. Wenzel te Schoonhoven, 1996. Afdruk. -- 1 band

6516. Lijst van 96 personen uit het departement Bouches de la Meuse, waaronder diverse inwoners van Gouda en omgeving, ca. 1811; met lijstje van personen die geld "in de schatkist" hebben gestort. -- 2 stukken
Fotokopieën.
Origineel: Onbekend.

6517. Joods Gouda : een geschiedenis van het joodse leven in een Hollandse provinciestad
Lesbrief van het Verzetsmuseum Zuid-Holland, samengesteld door Stefan Rutten, 1996. Gedrukt. -- 1 katern

6518. Archiefonderzoek naar verfbestek van het bordes en het schavot van het Goudse stadhuis
Rapport vervaardigd door drs. I. Lambrechtsen-van Essen te Leiden, 1996, in verband met de restauratie van het stadhuis; afdruk. Met een afdruk van de transcriptie van het bestek van het bordes, 1602. -- 1 bandje, 1 stuk (3 bladen)
Origineel: OA 329 fol. 113v - 114v

6519. Genealogie van het geslacht Scholten te Gouda (vanaf 1640)
Stamreeks, 1640 - ca. 1986, met een index op familienamen en voornamen, samengesteld door Marjolijn Kruithof-Van Oostveen te Montfoort, 1996. Afdruk. -- 1 band
Aangevulde versie ten opzichte van de (niet aanwezige) versie van 1987.

6520. Vondsten in vuile grond
Verslag van het archeologisch onderzoek bodemsanering Bolwerk, fase 1, samengesteld door R.S. Kok, projectarcheoloog, ten behoeve van de afdeling stadsvernieuwing, volkshuisvesting en monumentenzorg, 1996; gedrukt. -- 1 deel

6521. Speurend naar Sparnaaij : genealogie van het Goudse geslacht Sparnaaij 16de t/m 20ste eeuw
Stamreeksen van "de oude stam" (generaties I t/m VIII), ca. 1573 - begin 19e eeuw, "tak Hendrik" (IX - XV), 1770 - 1995, "tak Frans" (IX - XV), 1772 - 1995, en "tak Leendert" (IX - XIV), 1780 - 1995. Samengesteld door J.M.C. Sparnaaij en J. Rietbergen-Sparnaaij, 1996. -- 1 deel

6522. Het gezin van Maarten Bos en Hendrika den Toom en de stamreeks van het geslacht Bos uit Nieuwerkerk aan den IJssel
Stamreeks met bijlagen (o.a. transcripties) over de periode 1588 - 1979, samengesteld door Marinus Vink, 1988. -- 1 bandje

6523. Tekst voor een In memoriam en een preek bij de begrafenis van pater Cor Bakker (Gouda 1917 - 1996) door W.F.M. Verbij OFM, 1996. -- 1 stuk (5 bladen)

6524. Gouda waar Anna Barbara van Meerten een strenge meisjesschool stichtte en het eerste Nederlandse maandblad voor vrouwen oprichtte
Artikel van Thera Coppens in Nouveau, november 1996. -- 1 blad (in katern)

6525-6526. Archiefbescheiden betreffende de winkel (graan- en meelhandel) van E.J. Wientjes aan de Keizerstraat 16 - 18, (1942), 1947 - 1949. -- 2 omslagen

6527. Voorlopige richtlijnen voor de kerkkoren t.a.v. nieuwe liturgie
Circulaire van het bestuur van de St.-Gregoriusvereniging, district Gouda, 1964. -- 1 stuk

6528. Van korenmolen tot kaarsenfabriek
Artikel in "Op lemen voeten" met stadswandeling langs het industrieel erfgoed van Gouda, 1995. -- 1 stuk

6529. Krantenknipsel betreffende de oprichting van een oorlogsmonument bij jachthuis "The Jolly Duck" op het kruispunt Tweemanspolder / Korenmolengat te Zevenhuizen, waar de Duitsers in 1945 een overval uitvoerden op de schuilplaats van verzetsstrijders en geallieerde piloten, 1995. -- 1 stuk

6530. Het pottenbakkers- en pijpenmakersgeslacht Sonnevelt in Gouda
Stamreeks, ca. 1555 - ca. 1843. Afdruk van het artikel in Ons Voorgeslacht 51 nr. 470 (1996), aangevuld met een schematische genealogie tot 1842, een schema van gebruikte pijpmerken, en afbeeldingen van de (bedrijfs)panden waar leden van de familie hebben gewoond, 1997. -- 1 bandje

6531. Voorstel van gedeputeerde staten inzake de vaststelling van het provinciaal rijwielpadenplan, 1954; met bijlagen. Met de tekst van een "causerie" van de voorzitter van de Stichting Zuid-Hollands Landschap over de ontsluiting van het polderlandschap, 1956, en een kaart met telling van het (brom)fietsverkeer in Zuid-Holland, 1969. -- 1 omslag

6532. Krantenknipsels en andere stukken betreffende de (planologische) voorbereidingen voor de bouw van het Gouwe-aquaduct in rijksweg A 12, 1968 - 1975. Met drukwerk ter gelegenheid van de gereedkoning en open dag, 1981. -- 1 omslag

6533. Krantenknipsels, kaarten en informatieblad betreffende de aanleg en het onderhoud van wegen in de omgeving van Gouda, 1962 - 1970, 2005. -- 1 omslag

6534. Krantenknipsels betreffende het buurtschap Stolwijkersluis, 1957 - 1964. -- 8 stukken

6535. Krantenknipsel betreffende de Waaiersluis, 1958. -- 1 stuk

6536. Krantenknipsels betreffende de Mallegatsluis, 1959, 1963. -- 2 stukken

6537. Krantenknipsels betreffende bruggen in Gouda, 1960, 1965. Met een schetsontwerp voor de Schouwburgbrug, z.d. (ca. 1970). -- 4 stukken

6538. Staat met overzicht van de tarieven van het hofstedegeld voor het zuidoostelijk deel van de binnenstad, berekend door dr. K. Goudriaan op basis van het hofstedegeldregister van 1380, 1997. -- 1 stuk

6539-6540. Transcriptie van het grafboek van de St.-Janskerk, begonnen 1600, bijgehouden tot ca. 1620. Met indices, (1996 - 1997). -- 2 banden
In de studiezaal bevindt zich een fotokopie onder: GOUDA DTB 64.
Origineel: Archief van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente Gouda, inv.nr. KM 232.

6541. De zoo algemeen verbreide syphilis : medische bemoeienis met de prostitutie te Gouda in de 19e eeuw
Manuscript van een (onuitgegeven ?) artikel door drs. J.H. Kompagnie; getypt. -- 1 bandje
Fotokopie.

6542. Een illegale Goudse bijbeluitgave?
Manuscript van een artikel over de uitgave van de z.g. Rammesijn-bijbel door mwvr. drs. L.E. Boots; getypt. -- 1 bandje
Fotokopie. Gepubliceerd: Schatkamer 9 (1995) ..-..

6543. Zevenhuizen in het begin van de tachtigjarige oorlog
Manuscript van een artikel door drs. W. Paul; getypt. -- 1 bandje
Fotokopie. Gepubliceerd: Schatkamer 10 (1996) 32-42.

6544. Katoendrukkerij Van Bergen & Co te Gouda, 1802-1818
Manuscript van een artikel door mevr. drs. B. de Wit, (1996); getypt. -- 1 bandje
Fotokopie. Gepubliceerd: Schatkamer 10 (1996) 1-12.

6545. Krantenknipsels en andere stukken betreffende de stadsautobusdienst, 1962, 1964, 1975, 1976. -- 1 omslag

6546. Krantenknipsels betreffende de spoorwegen te Gouda, 1962, 1964, 1976. -- 5 stukken

6547. Krantenknipsel betreffende ir. S. van Ravesteyn, architect van het station, 1974. -- 1 stuk

6548. Krantenknipsels betreffende het Lombokterrein (goederenopslag en -distributie, o.a. Van Gend & Loos, douaneloods NS) bij het station, 1962 - 1964. -- 6 stukken

6549. Krantenknipsels betreffende het verkeer in Gouda, met name het parkeren, 1962 - 1965, 1972. -- 1 omslag

6550. Krantenknipsel betreffende plannen voor de bouw van tunnels in Waddinxveen en Boskoop, 1962. -- 1 stuk

6551. Krantenknipsels betreffende een proefproces voor de kantonrechter ter Gouda inzake het geven van autorijles zonder vergunning, 1957. Met een krantenknipsel betreffende Gouda als oproepplaats voor het rij-examen, 1965. -- 3 stukken

6552. Lesbrief over de Sint-Janskerk in Gouda, vervaardigd door studenten van de Pabo De Driestar, 1997. Met leerkrachtgedeelte en vragenlijst met aantekeningen betreffende de rondleiding in de kerk en de "expositie" in het streekarchief. Met herziene versie ten behoeve van open monumentendag 1998, samengesteld door Lisette van Slingerlandt en Maria Nooy, pabo-studenten, en bijbehorende aantekeningen inzake bronnenmateriaal en verbeteringen. -- 1 pak

6553. Handreiking voor de rondleiding over 'Water in het Catharina Gasthuis' bij het project 'Geschiedenis en milieu'
Vervaardigd door de Milieudienst Midden-Holland, 1997. -- 1 band

6554. Kritische aantekeningen van D. van der Want bij het boek "Gilden in Gouda" en met name het gedeelte over het pijpenmakersgilde, geschreven door drs. Martha Hulshof, 1997; fotokopieën. Met afdrukken van correspondentie, 1997. -- 1 omslag

6555. Correspondentie van S. van der Kraats jr. met de onderzoeker en verzamelaar mr.dr. J. Belonje (te Haarlem?) over literatuur en (genealogisch) onderzoek met betrekking tot Gouda, (1957), 1958. Met een krantenknipsel over de veiling van de collectie Belonje, 1997, en een toelichtende brief van J. Smink, 1997. -- 4 stukken

6556. Een dominee strijdt tegen Sint
Krantenknipsel uit de NRC met artikel van Eugenie Boer over de strijd van ds. Jacobus Sceperus tegen de sinterklaasviering in 1658, 2 december 1996. Met krantenknipsels, o.a. uit de Goudsche Courant (beschouwing van drs. Jan de Bas uit Waddinxveen), 1992, en het Reformatorisch Dagblad (artikel van J. Mastenbroek), 1 december 2005. -- 4 stukken

6557. Van Gent en de Goudse pijpennijverheid
Tekst van een causerie door drs. Don Duco op de Van Gent-bijeenkomst te Gouda, 20 mei 1995. -- 1 stuk (4 bladen)

6558. Lesbrief over de geschiedenis van het stadhuis, vervaardigd door studenten van de Pabo De Driestar, 1994. Met leerkrachtengedeelte. -- 2 katerns
Geproduceerd door de werkgroep onderwijs van de Stichting Open Monumentendag voor het project streekarchiefdienst.

6559. Genealogie Gerretsen / Gerritsen
Stamreeks, ca. 1560 - ca. 1997, samengesteld door Ton Janknegt te Bussum, 1997. Afdruk. Met de genealogieën Gerritsen en Janknegt in de vorm van digitale gegevensbestanden (Gens Data 1.41). -- 1 band, 2 diskettes
Een tak van de familie Gerritsen vestigde zich eind 18e eeuw in Zevenhuizen en later Waddinxveen, een andere tak in de 19e eeuw in Gouda (tot heden).

6560. Lesbrief over de geschiedenis van de Kerkweg te Waddinxveen, vervaardigd door drs. A.J. Glasbeek, 1997. Met vragenlijst en antwoorden. -- 3 stukken
Geproduceerd ter gelegenheid van een tentoonstelling van het Historisch Genootschap Waddinxveen.

6561. Comrie, eens ingezetene van Gouda
Krantenknipsel uit het Reformatorisch Dagblad met artikel over het verblijf van ds. Alexander Comrie in Gouda, 1773 - 1774 door H.A. van Dolder-de Wit, 1997. -- 1 stuk

6562. Graven in een gracht
Verslag van het archeologisch onderzoek bij de rioolaanleg in de Nieuwehaven, samengesteld door R.S. Kok, gemeentelijk archeoloog, ten behoeve van de afdeling stadsvernieuwing, volkshuisvesting en monumentenzorg, 1997; gedrukt. -- 1 deel

6563. Broer-fabriek open'gestempeld'
Aflevering van Eigen Terrein met reportage en interviews ter gelegenheid van de opening van nieuwe fabriek voor bakkerijprodukten van de firma Broer (De Goede-Broer) in Waddinxveen, 1995. -- 1 katern
Broer maakt sinds 1990 deel uit van het Unilever-concern.

6564. Stukken betreffende het oorlogsmonument in de zijgevel van het stadhuis (basrelief, ontwerp L.O. Wenckebach) en het gedenkraam in de St.-Janskerk (ontwerp Charles Eyck), ingekomen bij de provinciale commissie voor oorlogs- of vredesgedenktekens, 1946 - 1947; fotokopieën. -- 1 omslag

6565. Krantenknipsels uit de Goudsche Courant betreffende de restauratie van Huize Groeneweg, 1983. -- 1 stuk

6566. Krantenknipsel betreffende de Julianasluis, 1983. -- 1 stuk

6567. Jaarverslagen van de stichting De Hulpbank over 1941, 1942, 1946 en 1947. -- 4 katerns

6568. Pakpapier met opdruk van fa. J. Cabout, "magazijn van speelgoederen galanterieën en huishoudelijke artikelen", Markt 53, z.d. (ca. 1917). -- 1 stuk

6569. Reclamefolder van Unica - Voorn en Koning B.V., leveranciers van elektrotechnische installaties te Bodegraven, 1997. -- 1 stuk
Bevat twee kleurenfoto's van resp. de machinekamer (zolder) en een van de archiefdepots van de Streekarchiefdienst Hollands Midden.

6570. Beknopte genealogie van de familie Droog Waddinxveen e.o.
Stamreeksen, ca. 1555 - ca. 1994, samengesteld door Johan Droog te Nijmegen, 1997. Afdruk. Met schema's, index en noten. -- 1 band

6571. Akte van erfpacht door het bestuur van de polder Prins Alexander voor Willem van Krieken, tuindersknecht, voor het perceel kad. A 3113 aan de Bermweg te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1931. Met woonvergunning, 1932, en kennisgeving van de taxatie voor de grondbelasting, 1933. -- 3 stukken
De woonvergunning maakt melding van perceel A 3097.

6572. De kraak
Onderzoeksverslag (werkstuk 4 VWO) door Wilma Bakkeren en Miranda de Jong te Nieuwerkerk a/d IJssel naar de overvallen op het distributiekantoor te Capelle a/d IJssel in 1943 en 1944; getypt, 1997. -- 1 katern
De gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel maakte deel uit van deze distributiedienst.

6573. Stukken betreffende de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Gouderaksedijk door het Hoogheemraadschap van Rijnland, 1972. -- 1 omslag
Hierbij een voorpagina van het Dagblad van Gouda van 22-02-1941.

6574. Index op enkele registers in het archief van de graven van Blois en het register Blois XV in het archief van de graven van Holland met betrekking tot de z.g. Bloise goederen (periode ca. 1304 - 1397) door A.A.M. Schmidt Ernsthausen, 1997. -- 1 band
In 1998 zijn enkele herziene bladzijden ontvangen.
Origineel: arch. graven van Blois, inv.nrs. 1-3 resp. arch. graven van Holland 400

6575. Privilegiën en voornaame archiven der stad Gouda en van den lande van Steyn
Register met afschriften van privileges en andere akten, vervaardigd door K. (Cornelis) van Alkemade en P. van der Schelling, z.d. (ca. 1730); met voorin een trefwoordenindex. -- 1 deel
Bevat:
(1) "Previlegiën ende hantvesten der stede van der Goude" Vidimus van het stadsrecht uit 1272, gegeven door bisschop Jan van Diest, 1335.
(2) "Noch van denselven previlegie ende hantvesten voors." Akte waarbij hertog Albrecht van Beieren de privileges van graaf Floris V uit 1272 bevestigt, 1398.
(3) "Noch van den voornoemde privelegiën gevesticht ende besegelt" Akte waarbij hertog Albrecht van Beieren een vidimus geeft van het vidimus van bisschop Jan van Diest uit 1335 en de privileges van graaf Floris V uit 1272 bevestigt, 1375.
(4) "Van den wint gecoft binnen dye vrijheyt voornoemd om molen te setten" Akte waarbij graaf Jan van Beaumont aan de stad Gouda het recht van de wind en twee molens heeft verkocht, 1353.
(5) "Van bastaerden goeden" Akte waarbij graaf Jan van Beaumont aan de stad Gouda toestaat dat nalatenschappen van bastaarden op dezelfde wijze vererven als die van wettig geborenen, 1354.
(6) "Van tollen vrij te varen in den lande van Geldre ende Sutpheen" Akte waarbij hertog Jan van Gelre en zijn vrouw Machteld aan de poorters van Gouda tolvrijheid schenken in Gelre en Zutphen. 1372.
(7) "Van dootslagen te verborgene ende van maechgelt te nemen" Akte waarbij graaf Jan van Blois aan de poorters van Gouda de volgende rechten geeft: - geen poorter mag voor doodslag borgtocht verkrijgen; - een poorter die getrouwd is of wettige kinderen heeft mag nooit meer dan de helft van zijn goederen verbeuren; - de betaling van "maaggeld" (het aandeel van bloedverwanten in de boete wegens doodslag door een familielid) van "achterzusterskinderen" wordt aan een maximum gebonden, 1374.
(8) "Van pachte van lande daer den schout van der Goude bewint heeft -- Brouck, Thuyl ende 't Weechgen" Akte waarbij graaf Jan van Blois verklaart dat hij het land waar bet bos bij Gouda heeft gestaan heeft verkocht aan Dirck van der Goude, Dirck de Poorter, Dirck Boterman, Oudtgher Ghij..., Willem Clays Baekersz, Voppe Pietersz, Jan Tydemansz, Jan Roesenz en Willem Louwerisz voor een eeuwigdurende jaarlijkse rente (efpacht) van een Frans schild per morgen, met bijbehorende voorwaarden, 1377.
(9) "Van dat marctvelt ter Goude Gwij" Akte waarbij graaf Guy van Blois aan de stad Gouda voor eeuwig het marktveld heeft verkocht om daarop een raadhuis met toebehoren te bouwen, 1395.
(10) "Noch van den wint ende bastaerden goeden te mogen erven ende anders marctvelt" Akte waarbij hertog Albrecht van Beieren het recht van de wind en het marktveld voor eeuwig aan de stad Gouda verpacht en toestaat dat nalatenschappen van bastaarden op dezelfde wijze vererven als die van wettig geborenen, 1398.
(11) "Van dootslagers" Akte waarbij graaf Guy van Blois aan de steden Schoonhoven en Gouda toestaat dat hun inwoners in geval van doodslag jegens een burger van Utrecht kunnen volstaan met de zaak te schikken, maar dat een burger van Utrecht die een inwoner van een van zijn steden doodt vogelvrij zal zijn, totdat Utrecht soortgelijke bepalingen intrekt, 1390 (= 1395).
(12) "Van turff te delven ende anders" Akte waarbij ridder Willem van Egmond aan de poorters van Gouda het recht verkoopt om veen te delven in Zevenhuizen, 1386.
(13) Akte waarbij ridder Willem van Egmond overeenkomt met de stad Gouda dat inwoners van Zevenhuizen die poorter van Gouda zijn geworden voor hun onroerende zaken in Zevenhuizen fiscaal gelijkgesteld zullen worden met de inwoners van Zevenhuizen, 1404.
(14) "Van vrijhede ende privilegiën in den eersten copie begrepen" Akte waarbij hertog Albrecht van Beieren de privileges van graaf Floris V uit 1272 bevestigt, 1398. --- Identiek aan 6575.2.
(15) "Van moer ende turff te delven" Akte waarbij graaf Willem VI aan de poorters van Gouda toestaat om belastingvrij veen te delven, met uitzondering van enkele nader genoemde heffingen en behoudens de rechten van heer Hugo van Heenvliet en de ambachtsheren, 1405.
(16) "Van moer ende turff te delven" Akte waarbij gravin Jacoba van Beieren een vidimus geeft van het privilege van graaf Willem VI uit 1405 inzake het belastingvrij veen delven en dit privilege bevestigt, 1428.
(17) "Van turff te delven" Akte waarbij het stadsbestuur van Gouda en ridder Hendrik van Naaldwijk overeenkomen dat de Goudse poorters in de ambachten Groenswaard en Peulyen (Noord-Waddinxveen) turf mogen delven tegen betaling van een heffing, 1416.
(18) "Van marcttollen" Akte waarbij graaf Willem VI aan de poorters van Gouda tolvrijheid schenkt voor de markttollen te Woudrichem en Heusden, 1407.
(19) "Vreemde excqiisen -- van excysen en steden goeden te mogen hoogen ende lagen tot aldertijdt reeckeningen" Akte waarbij graaf Willem VI aan de stad Gouda zijn aandeel in de vreemde accijnzen verpacht, onder bepaling dat de stad de accijnzen zal mogen verhogen of verlagen en de burgemeesters verplicht zijn na afloop van hun ambtstermijn binnen zes weken de rekening van inkomsten en uitgaven op te maken, 1410.
(20) "Van cooren ende alle goet dat binnen der Goude comt sal incomen sonder totdat vercoft wordt behalven van paerden" Akte waarbij graaf Willem VI de stad Gouda toestaat dat van ingevoerde goederen die in Gouda worden verkocht geen tol zal worden geheven, met uitzondering van paarden op de twee jaarmarkten, 1410.
(21) "Van den gerechte te maecken sonder eenige beswaernisse" Akte waarbij graaf Willem VI aan de stad Gouda belooft nooit het gerecht (rechtsgebied) te zullen verpachten en jaarlijks twee burgemeesters en zeven schepenen te zullen benoemen, 1414.
(22) "Confirmatie van hertoge Phillips van alle privilegiën" Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië alle privileges bevestigt die graaf Willem VI en diens voorouders aan de stad Gouda hebben verleend, 1428.
(23) "Confirmacie van hartoge Philips van den gerechte te setten" Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië de stad Gouda belooft dat de wetsverzetting bij de eerstvolgende bestuursverkiezing ongedaan zal worden gemaakt en hij zich voortaan aan de privileges zal houden, 1428.

6576. Afbeelding van de Tiendewegspoort; fotokopie van een afdruk van een tekening (penseel en pen in bruine inkt) uit de Hollandse school (Rembrandt), 17e eeuw. -- 1 stuk
Afm. 148 x 195 mm. Veiling S.B., Amsterdam (R. de Vries), 24/25-1-1922 (nr. 448); Mak van Waay 15-12-1969 (cat. 191 nr. 280) W. Nienhuys copyright.

6577. Nieuwerkerk aan den IJssel verjaardagskalender
Samengesteld door de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel ter afsluiting van de actie "Nieuwerkerk gaat kringlopen", 1997; kleurendrukwerk. -- 1 bandje
Met "afvalwijzer".

6578. Ik zal handhaven
Aflevering ("propaganda-editie") van het maandblad van de anti-communistische Nationale Bond tegen Revolutie, 1927. -- 1 katern
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

6579. Autobiografie van H.D. Questro
Aantekeningen over zijn leven en werken te Gouda, 1978 - 1997. Afdruk. -- 1 omslag
H.D. Questro was procuratiehouder bij de N.V. Goudse Verzekeringen. Zie voor de periode 1912 - 1977 vnrs. 1043 - 1044.

6580-6582. Bijdragen betreffende de geschiedenis van de familie "Carlier uit Wambrechies" ...
Genealogische aantekeningen uit archiefbestanddelen en andere bronnen betreffende Arnoult Carlier (1565-1624) en zijn familie, ca. 1565 - 1914; samengesteld door A.P.C. Carlier te Vlaardingen, 1995 - 1997. Met register, 1998. -- 3 banden
Hoofdzakelijk uit archieven in het SAHM, alsook het stadsarchief van Leiden. Oorspr. in de vorm van een "periodiek" gepubliceerd.

6583. Het verhaal van een restauratie
Beschrijving van de restauratie van de Ned. Hervormde kerk te Moordrecht in de periode 22 mei 1956 tot en met 18 augustus 1960 door G. de Bruijn, ter gelegenheid van de tentoonstelling "Kerken in Moordrecht", 1976; gestencild. -- 1 bandje

6584. Foto van de Markt met stadhuis, ca. 1939. Wachtende mensen op het bordes. Van het stadhuis en De Zalm hangen vlaggen. Fotokopie. Met fotokopie van de achterkant met copyrightstempel Anpfoto A'dam. -- 2 stukken
Origineel: bestuurslid Gouda Hart van Holland (afkomstig uit archief BiZa)

6585. Patiënten met dezelfde voorouders
Tekst van een interview met Eric Hennekam, stamboomonderzoeker bij het Klinisch Genetisch Centrum Utrecht (KGCU), 1998. -- 1 stuk

6586. Een kralenketting met groene kruispunten : schoonmaak Hollandsche IJssel in samenwerking met burgers en bedrijven
Artikel in "Profiel" (kwartaaluitgave ministerie van V en W) naar aanleiding van een boottocht op de Hollandsche IJssel voor leerlingen van de ABC basisschool, winnaars van de ontwerpwedstrijd Oeverplan Hollandsche IJssel, 1998. Met foto uit het Jaarbericht 1998 van Rijkswaterstaat. -- 1 katern, 1 stuk
Op omslag eveneens kleurenfoto met leerlingen op de "Jan Blanken".

6587. Stukken betreffende de onthulling van het monument "Laagste punt van Nederland" (-6.74 NAP) op het terrein van Van Vliet Trucks Holland aan de Parallelweg Zuid 215 te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1998. -- 1 omslag

6588. Gouds aardewerk in heden en verleden. Goudse glanzen
Catalogi van de tentoonstellingen ter gelegenheid van het 25- en 30-jarig bestaan van de Goudse Vereniging van Aardewerkfabrikanten, (1976), 1981); gestencild. -- 2 katerntjes

6589. Kwartierstaat Steenwinkel - Boot
Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, (1998). Afdruk. -- 4 bladen

6590. Kwartierstaat Van Waas - Van Straaten
Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, (1998). Afdruk. -- 18 bladen

6591. Kwartierstaat De Bruin - Van Leeuwen
Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, (1998). Met index op familienamen. Afdruk. -- 8 bladen

6592. Kwartierstaat Berlijn - Nieuwerkerk
Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, (1998). Met literatuuropgave en index op familienamen. Afdruk. -- 6 bladen

6593. Kwartierstaat Bolhuis - Van Lieshout
Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, (1998). Met literatuuropgave en index op familienamen. Afdruk. -- 6 bladen

6594. Index op persoons- en plaatsnamen en chronologisch overzicht behorende bij S. Muller Fzn., Over de oudste geschiedenis van Schieland (A'dam 1914), opgemaakt door G. Ottevanger, 1998; afdruk. -- 1 katern
Het boek bevindt zich in de bibliotheek onder signatuur 502 F 20.

6595. Kalender voor 1946 met houtsneden van R. Snapper, uitgegeven door drukkerij Koch & Knuttel. Met een toelichting bij de kalender 1953. -- 1 katern, 1 stuk
De toelichting betreft de Gerard Leeu-kalender; de kalender zelf is niet aanwezig.

6596. Een omgevingsonderzoek naar huwelijksomstandigheden in de 19de en 20ste eeuw
Lesbrief voor het voortgezet onderwijs, samengesteld door de Rijksarchiefdienst (1997). Met docentenhandleiding. -- 2 katerns

6597. Krantenknipsel uit de Goudsche Courant betreffende de restauratie van de wandtapijten uit de raadzaal (later: trouwzaal) van het stadhuis, 1949. -- 1 stuk

6598. Krantenknipsel uit de Goudsche Courant betreffende het honderdjarig bestaan van de z.g. werkinrichting (Huize Groeneweg), 1949. -- 1 stuk

6599. Sluizen in en om Gouda
Lijstje met beknopte (historische) gegevens van 18 sluizen, ca. 1946; gestencild. -- 1 stuk
Opgesteld door P. van Balen?

6600. Historische orgels
Vouwblad van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, met o.a. een afbeelding van het Moreau-orgel in de St.-Janskerk, 1981. Met prentbriefkaart van het koororgel in deze kerk, z.d. (ca. 1990). -- 2 stukken

6601. Hier leyt begraven : inventaris van de grafzerken in de Sint Janskerk te Gouda : alfabetische lijst van alle op de zerken voorkomende familienamen en de plaatsen waar de zerken liggen
Samengesteld door H.A. van Dolder-de Wit en H. van Reenen, 1984. -- 1 band

6602. Kohieren van de tiende penning van (1556) over Bloemendaal, Broek c.a. en Gouda. -- 1 band
Fotokopie. Het gedeelte over Gouda is identiek aan varia 507.
Bevat:
- Kohier van de tiende penning van 1557 over Bloemendaal, opgemaakt 1558. - Idem over Broek, Tuil en 't Weegje. - Kohier van de tiende penning van (1556), inclusief de opbrengst van de landsheerlijke pachten te Gouda over 1557 en met aftrek van de terugbetalingen aan de arme godshuizen, opgemaakt 1559. Bevat voorts staten van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de "arme godshuizen", te weten: Heilige Geestmeesters, St.-Catharina-gasthuis, St.-Janskerk, Zeven Getijden, Arme Fraterhuis, Oudemannenhuis en St.-Elisabeth-gasthuis, over 1557 (of evt. andere jaren?).
Origineel: Archief van de Staten van Holland vóór 1572, inv.nrs. 916, 923 en 944; zie ook O.A. Gouda, inv.nrs. 1939-1941

6603. Kranteknipsel uit het weekblad De Spiegel met biografische schets van H.M. Dercksen (1858-1913), o.a. directeur van de beschuitbakkerij "De Eierenkorf" en raadslid, (1913); fotokopie. -- 1 stuk

6604. Album met namen van de 95 personeelsleden, aangeboden aan H.M. Dercksen, directeur van de beschuitbakkerij "De Eierenkorf" ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijksfeest, 1907; met aantekeningen betreffende de N.V. Beschuit-, Koek- en Suikerwerkenfabrieken "De Eierenkorf" (later aan de Eerste Kade), door F. Dercksen, 1998; fotokopie. -- 12 bladen

6605. Eerst kijkt men om ...
Tekst van een interview met Naima Zefzafi, directeur Regionaal Arbeidsbureau Lisse/Katwijk, gepubliceerd in Aaneen (Abva/KABO) 19 april 1997 p. 28-29, met portret; gedrukt. -- 1 stuk (2 bladen)
Mevr. Z. groeide op in Gouda en werkte daar als consulent bij het arbeidsbureau.

6606. De bestrijding van de verontreiniging van het oppervlaktewater
Kaarten met bijlagen betreffende het aantal aansluitingen op de riolering resp. de waterkwaliteit van oppervlaktewater in Midden-Nederland, behorend bij het indicatief meerjarenprogramma 1975-1979 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat; gedrukt. -- 1 omslag

6607. Gouda : nog eens voor het laatst
Tekst van Leo Vroman met herinneringen aan zijn jeugd in Gouda; met zeefdruk van Marjolijn van den Assem, die van 1974 tot 1989 in Gouda woonde; gedrukt ter gelegenheid van Gouda Cultuurstad 1994. Met krantenknipsels betreffende Vroman, 1989 - 1995. -- 1 katern, 4 stukken

6608. De bibliotheek in de schijnwerper
Krantenknipsel uit ... met overzicht van de geschiedenis van de openbare bibliotheek te Zevenhuizen, ontstaan ca. 1946 als bibliotheek van de bestuurdersbond NVV; fotokopie. -- 1 stuk (2 bladen)

6609. Transcriptie van het kohier van de 100e penning van Hekendorp over 1667, en dat van de 200e penning over 1669; met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. Leeuwenhoek te Leiden, 1998; afdruk. -- 1 bandje
Origineel: SA Rijnstreek (OA Hekendorp ...)

6610. Transcriptie van het kohier van het morgengeld en het molengeld van Waarder over 1707; met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. Leeuwenhoek te Leiden, 1998; afdruk. -- 1 bandje
Origineel: SA Rijnstreek (OA Waarder 26)

6611. Transcriptie van de lijst van weerbare mannen van Kort Haarlem, de Willens en "aan de Hogendijk", 1672; met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. Leeuwenhoek te Leiden, 1998; afdruk. -- 1 omslag (7 bladen)
Origineel: SA Rijnstreek (OA Stein 171)

6612. Transcripties en analyses van diverse kohieren en lijsten van Waarder uit de periode 1622 - 1681; met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. Leeuwenhoek te Leiden, 1998; afdruk. -- 1 band
Bevat:
- Vermogenskohieren uit 1622, 1625, 1626, 1627, 1635, 1638, 1646, 1653 en 1658. - Schoorsteen- en haardstedegeld, 1627, ca. 1632 en 1637.
- Familiegeld 1674.
- Voordrechten en benoemingen van functionarissen, 1645, 1656, 1657 en 1681.
- Verpondingskohieren 1629 en 1638.
Origineel: SA Rijnstreek (OA Waarder 5 - 7, 24, 26, 32 - 38

6613. Transcripties van diverse kohieren en lijsten van Waarder uit de periode 1652 - 1749; met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. Leeuwenhoek te Leiden, 1998; afdruk. -- 1 band
Bevat:
- Morgengeld, 1652.
- Morgen- en molengeld, 1720 (en mutaties 1721 - 1732).
- Geredresseerde extra-ordinaris verponding over 1652.
- Lijst van inwoners van Land van Stein, Willens, Vrijenhoeve en Kalverenbroek, 1749. - Personele heffing op vermogen, 1680, 1687 - 1689, 1711, 1716, 1717, 1722.
- Lijst van weerbare mannen Land van Stein, Negenviertel, Vrijenhoeve, Kort Haarlem, Willens, Aan de Hogendijk, 1672.
- Inwonersstaten met bron van inkomsten, 1674.
- Lijst van weerbare mannen Land van Stein en Vrijenhoeve, 1672.
- Lijst van weerbare mannen Land van Stein, Negenviertel, Vrijenhoeve, Kort Haarlem, Willens, Aan de Hogendijk, 1673.
Origineel: SA Rijnstreek (OA Stein 10, 13, 37, 64, 89, 114, 115, 170, 172

6614. Weten wie je bent : Molukkers in Nederland
Lesbrief voor het voortgezet onderwijs, samengesteld door Yom van der Geugten ten behoeve van KPC Onderwijs Innovatie Centrum, 1998; met docentenhandleiding. -- 1 katern

6615. Krantenknipsel uit "Kontakt" (mededelingenblad van de rijkswaterstaat, directie wegen) over de verbetering van de rijksweg A 20 ter hoogte van Capelle en Nieuwerkerk a/d IJssel, 1978. -- 1 stuk

6616. Krantenknipsels met reportages betreffende de Goudse glazen, 1994. -- 1 stuk (3 bladen)

6617. Krantenknipsels betreffende de spoorbruggen te Gouda, 1985, 1989 - 1990. -- 1 omslag

6618. Krantenknipsels betreffende de pleziervaart in Midden-Holland, 1986 - 1988, 1992. -- 1 omslag

6619. Stads- en dorpsgezichten
Vouwblad van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, met o.a. een foto van panden aan de Wijdstraat en Achter de Kerk (vanaf de toren van de St.-Janskerk), (1981). -- 1 stuk

6620. Kerken ... monumenten
Vouwblad van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, met o.a. een foto van de Jeruzalemkapel, 1977. -- 1 stuk

6621. Knipsel uit het jaarverslag van de vereniging Hendrick de Keyser inzake de restauratie van het woonhuis Naaierstraat 6 ("De vier gekroonden"), gereedgekomen in 1973. -- 1 stuk (2 bladen)

6622. Exemplaar van de Goudsche Courant met tekst van de preek ter herdenking van de ramp met de Titanic door ds. H. van Assendelft in de remonstrantse kerk op zondag 21 april 1912. -- 1 stuk

6623. Wagener / Wagenaar : Duitsland (Elberfeld), Haarlem, Gouda, Rotterdam, Amsterdam
Stamreeks, 1738 - ca. 1994, samengesteld door B.C.S. Barendrecht te Vlaardingen, 1998. Afdruk. Met index. -- 1 band

6624. Statuten van de Coöperatieve Inkoopvereniging voor winkeliers in koloniale waren en comestibles "Samenwerking", 1947. Met een "Notitieboekje" voor het lid A. Vuijk te Nieuwerkerk a/d IJssel met registratie van zijn aantal aandelen, aangelegd 1919, bijgehouden tot 1931. Met een faktuur voor geleverde goederen, 1938. -- 2 stukken, 1 katern

6625. Rapportage van de restauratie van 2 schoorsteenstukken
Rapport vervaardigd door Pieter de Ruyter te Delft inzake de kasteleinskamer en de kamer van het Land van Stein in de St.-Jorisdoelen, 1989; afdruk met kleurkopieën. -- 1 bandje
Origineel: OA 329 fol. 113v - 114v

6626-6627. Transcriptie van het grafboek van de St.-Janskerk, begonnen 1620, bijgehouden tot ca. 1669. Met indices, (1996, 1999). -- 2 banden
In de studiezaal bevindt zich een fotokopie onder: GOUDA DTB 65.
Origineel: Archief van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente Gouda, inv.nr. KM 233.

6628. Biografische aantekeningen betreffende J.J. Bertelman (1821-1899), stadstekenleraar, en diens vader J.G. Bertelman (1782-1854), door J.J.A. Bartelsman, 1998 - 1999; afdrukken, met begeleidende brieven. -- 8 stukken

6629-6633. Blaffert van 't rentmeesterschap particulier ...
Leggers van de inkomsten en uitgaven van het rentmeesterschap van de grafelijke domeinen in het kwartier van Gouda, 1640 - 1663, 1717 - 1729. Met aantekeningen van inkomsten en uitgaven. -- 3 delen, 2 omslagen
De rentmeester was verantwoording schuldig aan de grafelijkheidsrekenkamer (rekenkamer van domeinen). (Afkomstig uit legaat Kemper?)

6634. Register van naamsaanneming van Gouda, 1812. Met transcriptie door L.M. van der Hoeven te R'dam, 1999. -- 2 stukken
Fotokopie.
Origineel: ARA (RA Zuid-Holland), Onderprefectuur R'dam 1811-1813/1815, inv.nr. 145

6635-6646. Toen en nu
Krantenknipsels uit Het Kanaal van de rubriek van A.M. den Boer over (voorvallen en situaties uit) de geschiedenis van Nieuwerkerk a/d IJssel in vergelijking met de huidige situatie, 1981 - 1990, 1992, 1993, 2006, 2007. -- 13 omslagen
xxx

6647. Het geslacht Lepelaer in 17 eeuws Gouda
Genealogie van de familie Lepelaar, ca. 1565 - 18e eeuw, bevattend: - een genealogie van vijf generaties (stamvader Arend), met diverse aanvullende gegevens; - fragmenten van genealogieën van overige "Lepelaars", 17e en 18e eeuw; samengesteld door P. Ernst te Gouda, 1999. -- 1 band

6648-6678. Collectie Broedelet
Collectie documenten betreffende kerkelijke zaken uit de 16e, 17e en 18e eeuw, aangetroffen door dr. M.A.G. Vorstman in de nalatenschap van ds. Jan Broedelet (overleden Gouda 7-11-1878). -- 31 omslagen
Vrijwel alle omslagen bevatten tevens een korte beschrijving van het (de) betreffende document(en) (door Vorstman ?). De volgorde van de plaatsingslijst (vnr. 6648) is aangehouden.

6679. Transcriptie van het register van huizen, huiseigenaren en bewoners van Reeuwijk rond 1910; gedrukt. -- 1 bandje
Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk.
Origineel: SA Rijnstreek ...

6680. Transcriptie van minuutakten van de Goudse notarissen Cornelis Evertsz en Ghijsbert Puttershouck en Nicolaes Straffintvelt betreffende Sluipwijk en Reeuwijk, 1635 - 1680; gedrukt. -- 1 bandje
Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk.
Origineel: SAHM ac 43 vnrs. 147 II, 215 - 257, 411, 414

6681. Transcriptie van het hervormde doopboek, 1647 - 1655, en het hervormde trouwboek, 1647 - 1654, van Sluipwijk; gedrukt. -- 1 bandje
Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk.
Origineel: arch. hervormde gemeente Sluipwijk

6682. Analyses van minuutakten van de Goudse notarissen J. Middelland, R. Daesdonck, Van der Tocht, Cornelis van Eyck en G. Zelder van Beveren betreffende Sluipwijk en Reeuwijk, ca. 1700 - 1750; gedrukt. -- 1 bandje
Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk.
Origineel: SAHM ac 43 vnrs. 509 - 512, 532, 618 - 620, 634, 783

6683. Analyses van minuutakten van de Goudse notarissen G. Zelder van Beveren, G. Pijper, C. Hardenberg en W.J. Fortuijn Drooglever betreffende Sluipwijk en Reeuwijk, ca. 1700 - 1750; gedrukt. -- 1 bandje
Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk.
Origineel: SAHM ac 43 vnrs. 617, 784 - 785, 1182 - 1184, 1314 - 1317

6684. Transcriptie van de registraties van inkomsten en de registraties betreffemnde nieuwe en vertrokken lidmaten van de gereformeerde (hervormde) gemeente Sluipwijk, 1647 - 1662; gedrukt. -- 1 bandje
Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk.
Origineel: arch. hervormde gemeente Sluipwijk

6685. Analyses van de akten en andere stukken behorend tot het archief van de weeskamer van Waarder, 1642 - 1808; gedrukt. -- 1 bandje
Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk.
Origineel: ARA arch. weeskamer Waarder 3.04.06.124 inv.nrs. 1 - 7

6686. Analyses van de akten in een register behorend tot het rechterlijk archief van Waarder, 1692 - 1712; gedrukt. -- 1 bandje
Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk.
Origineel: ARA oud-recht. arch. Waarder inv.nr. 15

6687. Analyses van de akten en andere stukken behorend tot het archief van de weeskamer van Sluipwijk, 1666 - 1811; gedrukt. -- 1 bandje
Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk.
Origineel: ARA arch. weeskamer Sluipwijk inv.nrs. 1 - 2

6688. Lijst van schepenzegels, alfabetisch op voornaam geordend, ca. 1315 - 1572; afdruk. -- 1 bandje
Samengesteld door dr. K. Goudriaan, 1999.

6689. Huwelijksfoto van het bruidspaar J.S.P. Olifiers (1884-1944) en A.M. Bertels (1884-1947), gehuwd te Gouda in 1907, met toelichtende tekst; afdruk van een scan. -- 2 stukken

6690. Akten van hypotheek ten laste van W. Anker Azn., landbouwer te Nieuwerkerk a/d IJssel, onder verband van zijn boerderij met toebehoren en arbeiderswoningen, kad. sectie A 2112, 2114, 2115, 2281, 2351, 2352, 2356, 2547, 2551 en 2552, ten gunste van resp. de N.V. Levensverzekering Mij. Utrecht, 1925, en de N.V. Rotterdamsche Boazbank, 1926; grosse resp. doorslag van een grosse. Met bewijs van doorhaling van de tweede hypotheek, 1942. -- 2 katerns, (1 stuk)

6691. Correspondentie van D. van der Want inzake het museumbeleid te Gouda met betrekking tot de pijpenmakerij (o.a. collectie De Moriaan), 1992; fotokopieën; met afdrukken van retroacta, 20e eeuw. Met een afdruk van de "Nota Pijpenkabinet & Moriaan" door drs. D.H. Duco, (1992). -- 2 bandjes

6692. Bibliotheca Nicotiana
Titelpagina en pagina's 24, 43 en 45 (betreffende Gouda) uit de catalogus van de collectie "books about tobacco", verzameld door William Bragge te Sheffield (Engeland), 1874; fotokopieën. Met afdruk van aantekeningen naar mededelingen van Bragge uit 1880. -- 3 stukken, 1 katerntje
Betreft o.a. de resoluties van het pijpmakersgilde te Gouda over de periode 1660 - 1724 (nu in het British Museum te Londen).
Origineel: KB 114 G 17

6693. De Goudse Waag als restaurant, mag dat?
Exemplaar van het weekblad NG met afbeelding van de Waag op het omslag en artikel "Laveren tussen commerciële en cultuur-historische belangen : dilemna's in de monumentenzorg" (o.a. over het beleid te Gouda) door Jos Moerkamp, 1992. -- 1 katern

6694. Nationale militie. Bewijs van werkelijke dienst.
Verklaring van de bevelvoerende officier dat Cornelis van Waas, geboren te Gouda, en "nummerverwisselaar" (remplaçant) voor Ferdinanus van Forsthövel te Woerden, zich in werkelijke dienst bevindt als soldaat bij het depot 4e regiment infanterie te G., 1878. -- 1 stuk

6695. Vingerling : parentelen van drie geslachten
Parentelen van drie takken van de familie Vingerling, ca. 1593 - 1999, met inleiding en indices; samengesteld door Barend Vingerling te Amstelveen, 1999. -- 1 band
Bevat een belangrijke "Goudse tak", ca. 1630 - ca. 1995.

6696. Genealogie Estié, Esteie, Esteje, Estejé
Genealogie (stamreeks) van de familie Estié (en varianten), ca. 1640 - 1992, met inleiding en indices; samengesteld door K. Schilder te Kampen, 1997. Met brief met correcties, 1997. -- 1 band
Bevat een gedeelte "Gouda", begin 20e eeuw.

6697. Krimpen aan den IJssel 1940 - 1945 : een gewoon dorp in een buitengewone tijd
Lesbrieven voor het primair en het voortgezet onderwijs, samengesteld door J. Stijnen respectievelijk drs. A. Bloot voor de gemeente Krimpen a/d IJssel, (1999). Gedrukt. -- 2 katerns

6698. Krantenknipsel (uit .....) betreffende de brand in de kaarsenfabriek Gouda-Apollo, 1936. -- 1 stuk

6699. Krantenknipsel (uit de Goudsche Courant) betreffende de brand in de zakkenhandel J.G. de Jong & Zn. aan de Verlorenkost, 1952. -- 1 stuk

6700. De Crabethstraat
Aantekeningen betreffende de aanleg van de Crabethstraat en de bebouwing in de omgeving, o.a. de Kattensingel, met herinneringen aan dit gebied, door G.C. van Eijk, 1999. -- 1 bandje

6701. Gouda sprookjesachtige kaarsenstad
Aflevering van Pelikaan (Bloedbank ZWN Rotterdam) met reportage, 1999. -- 1 katern
Op de omslag een foto van het stadhuis in de sneeuw.

6702. Genealogie Didier Malingrey
Genealogie (stamreeks) van de familie Malingrey (en varianten), ca. 1545 - 1994, samengesteld door R.M. Malingre te Zaandam, 2000. -- 1 band
Betreft o.a. Schoonhoven, alsmede de Goudse deken P.C.T. M. (1826-1909).

6703. Visite du Comité d'Hygiène de la Ligue des Nations ...
Presentielijst van het bezoek van leden van het "Comité d'Hygiëne" van de Volkenbond aan Waddinxveen, 29 juni 1929. -- 1 stuk

6704-6705. Enige gemene en bijzondere gebeden opgestelt door Leonard Beels ...
Teksten van gebeden en van enkele overdenkingen, opgesteld door ds. Leonard Beels, "lest predikant te Amsteldam, geschreven door Karel Beels med. doctor", 1758. Met enkele concepten en een kwitantie. -- 1 deel, 4 stukken

6706. Krantenknipsels betreffende de geboorte van prins Willem Alexander, 1967. -- 3 stukken

6707. Krantenknipsels betreffende de z.g. Lockheed-affaire (prins Bernhard), 1976. -- 2 stukken

6708. Stukken betreffende de opleiding, de loopbaan en het pensioen van Marinus Simon Both, o.a. onderwijzer lager onderwijs en leraar Rijks HBS, 1884 - 1926. -- 1 omslag

6709. Reizigers in opstand
Aflevering van De Reiziger 22 nr. 2 (1999) met artikel over het verzet van gebruikers van station Gouda - Goverwelle tegen verslechtering van de spoorverbindingen. -- 1 katern

6710. Het "Oude Dorp" snakt al jaren naar renovatie
Krantenknipsel uit het Reformatorische Dagblad met artikel van A.M. den Boer over 20 jaar saneringsplannen in Nieuwerkerk a/d IJssel, 1980. -- 1 stuk

6711. Moduleboek leerlijn 2, L2TH0401, periode 4 = Lesgeven in de bovenbouw : een vakoverstijgende module : samenwerkende disciplines: opvoedkunde, geschiedenis en aardrijkskunde
Samengesteld door Pabo Christelijke Hogeschool De Driestar, 1999. -- 1 band
Betreft met name didactiek van het werken met de historische kaart in de bovenbouw van het basisonderwijs, aan de hand van Goudse voorbeelden.

6712. Stukken afkomstig van het aktiecomité "Behoud St. Jozef" (ziekenhuis), 1975 - 1976. Met (fotokopieën van) stukken (o.a. krantenknipsels) betreffende het ziekenhuis, 1894 - 1945, 1961, 1984, 1994 - 1995. -- 1 pak

6713-6723. Genealogische aantekeningen en documenten betreffende de familie Cool, 16e - 20e eeuw, verzameld door ... Cool en mw. S.P.W. Scheidius, 19e eeuw en ca. 1925. -- 1 pak, 3 delen, 7 omslagen

6724. Kroniek over een Rotterdamse familie Van der Heijde 1710 - 1971 : "van de Meijerij van Bos via Montfoort naar Rotterdam"
Genealogische aantekeningen ("kroniek", op basis van een stamreeks) van de familie Van der Heijde, ca. 1710 - 1971, met bijlagen en overzicht van de nakomelingen van Joost (ca. 1710-1768), samengesteld door G.M.A.A. van der Heijde te Oudenbosch, 2000. -- 1 band
Betreft o.a. Gouda, Montfoort en Linschoten.

6725. Brieven ingekomen bij pater Dalmatius van Heel O.F.M. in verband met zijn historisch onderzoek, 1946 - 1954. -- 1 omslag

6726-6735. Aantekeningen van pater Dalmatius van Heel O.F.M., opgemaakt in verband met zijn historisch onderzoek, ca. 1950. -- 10 omslagen

6736. Genealogisch onderzoek van de familie Stofberg
Stamreeks van de familie Stofberg, ca. 1510 - 1980, samengesteld door D. Stofberg te Rotterdam, 2000. -- 12 stukken
Betreft o.a. Nieuwerkerk a/d IJssel.

6737. Vier eeuwen (Van) Schieveen : ontdekkingsreis langs veertien generaties, met een moeizame geboorte van de familienaam
Aantekeningen betreffende afstammelingen van Jacob Ziere, wonend in de polder Schieveen in 1622. Met genealogieën (stamreeksen) van de familie (Van) Schieveen, ca. 1585 - 1985, samengesteld door H.P. van Schieveen te Zwolle, 2000. -- 1 band, 8 stukken
Betreft o.a. Gouda, Krimpenerwaard en overig Midden-Holland.

6738. Stukken betreffende de nalatenschap van Christina Gijsbertsdr, weduwe van mr. Floris Lethmaet, 1625, 1627. -- 3 stukken
Bevat:
- Kwitantie van Claertgen Cornelis Houtman wegens ontvangst van de erfgenamen van een jaar rente op het land Het Bijltje, 1625.
- Akte van schuldbekentenis van Aryaentghen Adryaensdr ten gunste van Weyntghe Vlack, weduwe van haar broer Cornelis Adryaensz Houtman, wegens een lening van ƒ 150, met name onder verband van haar aandeel in de nalatenschap (van haar nicht), 24 december 1625.
- Kwitantie voor de executeurs-testamentair van de erfgenamen van Cornelis Jacobsz Houtman - onder wie Weyntke Vlack en Frederick Pietersz Houtman - wegens uitkering van hun aandeel, april 1627.

6739. Bewijs van aanmonstering voor Jan Hopman uit Bodegraven als soldaat in de compagnie van majoor Van Nievelt, regiment infanterie van lt.-generaal Onderwater, voor zes jaar en zeven maanden, 16 maart 1785. Met paspoort wegen voortijdig ontslag op eigen verzoek, 19 januari 1787. -- 2 stukken

6740. Akte van aanstelling van Leendert van der Vin tot eerste luitenant bij de compagnie fuseliers van de gewapende burgermacht in de departement van de Delf, 1 augustus 1799. Met rijmpje van de benoemde ten behoeve van zijn mede-officieren, z.d. -- 2 stukken
Voorbedrukt perkament.

6741. Brieven van Willem Florisz Steenbeek, (koopmansleerling) te Sevilla, aan zijn oom Willem Jansz Vroesen, olieslager, 1598 en 1600. -- 2 stukken

6742. Brief van Willem Goverts. te Dantzig aan zijn grootvader Govert Dirckssoon, ten huize van Joost Joosten de "maemaeker" (mandenmaker ?) aan de Turfmarkt, 19 maart 15(78). -- 1 stuk

6743. Brief van Jan van Muln te Amsterdam aan Dirck Geduldich aan de Kleiweg, 21 augustus 1610. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Deels verzuurd; o.a. mechanische schade met enig tekstverlies.)

6744. Brief van Th.J. van Almeloveen aan de weduwe van Teunis Laurens Kruyssenberg aan de Geldersekade te Amsterdam, hoofdzakelijk betreffende haar zoon, 31 maart 1697. Met 19e-eeuwse aantekening betreffende Van A. -- 2 stukken

6745. Programma van een feestavond en krantenknipsels ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de voetbalclub Olympia, 1956. Met krantenknipsel betreffende het kampioenschap in 1958. -- 5 stukken

6746. Onderwijstoneelgroep De Goudsbloem 50 jaar 1944-1994
Chronologisch gerangschikte aantekeningen, hoofdzakelijk met betrekking tot gespeelde toneelstukken, 1994; afdruk. -- 1 bandje

6747. Exemplaar van De Nesselander met o.a. een interview met Adrie Markus, geboren in 1935 in boerderij landlust aan de Groeneweg, oktober 2000. -- 1 stuk

6748. Brief van J.H. Hoeufft te Breda aan mr. Hendrik van Wijn (oud pensionaris van Gouda), "archivarius in Holland", ter aankondiging van de toezending van zijn vertaling ten behoeve van de drukker, 1806. Met een brief van Hoeufft aan mr. L. Pauw "gebooren Hoeufft" te Haarlem over zijn genealogisch onderzoek, 1809. -- 2 stukken

6749. Akte van toelating tot het chirurgijnsgilde voor Adrianus van Bergen, 5 september 1781. Met getuigschrift waarbij mr. Cornelis Bleuland, chirurgijn, verklaart dat Adrianus van Bergen zijn leerperiode heeft vervuld, 1 september 1781. -- 2 charters (zonder zegel)

6750. Bewijs van toekenning van de tweede prijs aan Nicolaas van Hoogkerken IJzendoorn wegens zijn prestaties aan de Latijnse school te Amersfoort, 1805. -- 1 stuk

6751. Stukken betreffende de staat van dienst van Nicolaas IJzendoorn (of: IJsendoorn) als militair chirurgijn in de periode 1812 - 1819, opgemaakt in 1857. -- 2 stukken

6752. Brief van regenten van het Oudemannenhuis (Willem Vroesenhuis) aan N. IJzendoorn met bericht van zijn benoeming tot regent, 1850. -- 2 stukken

6753. Getuigschriften van curatoren van de Latijnse school voor A.A. van Bergen IJzendoorn, 1837 - 1840. -- 9 stukken

6754. Krantenknipsel uit de Leydsche Courant betreffende het eindexamen van (o.a.) A.A. van Bergen IJzendoorn als kwekeling aan het Paedagogium voor het onderwijs der Oude Talen te Leiden, 1841. -- 1 stuk

6755. Stukken betreffende de studie rechten van A.A. van Bergen IJzendoorn aan de universiteit te Leiden, 1842 - 1846. -- 14 stukken

6756. Afwijzende beschikking van de minister van binnenlandse zaken op het verzoekschrift van J. van Lakerveld Blanken om bij het Hoogheemraadschap van Schieland te worden aanbevolen voor herbenoeming tot hoogheemraad, 1852. -- 1 stuk

6757. Transcriptie van het register van de renten op het St.-Andriesaltaar, 1420, vervaardigd door J.E.J. Geselschap, ca. 1960. -- 1 stuk (2 bladen)
Origineel: ac 90 vnr. 42

6758. Vouwblad bij de expositie "Handwerkvoorbeelden uit Penélopé", vrouwenblad (1821-1835) onder redactie van A.B. van Meerten-Schilperoort en met tekeningen van o.a. Cornelis Borsteegh, in de Atlas van Stolk (Historisch Museum Rotterdam), 1987/1988; gedrukt. -- 1 stuk

6759. Kwitantie voor Nicolas de Bremer wegens betaalde invoerrechten ter zake van een partij wit linnen, 1812. -- 1 stuk
In het Frans.

6760. Akte van volmacht, gepasseerd voor notaris Joannes van Staveren te Moordrecht, door Jan de Lijster te Gouderak als voogd van Robbert Cornelis de Bruyn aan Gerrit Brondgeest te Amsterdam tot het innen van renten op het grootboek der publieke schuld, 1811. -- 1 stuk

6761. Akte waarbij Albo Tjarcks de Bühr, geboren te Norden (Hannover) tot Nederlander wordt genaturaliseerd, 1852. -- 1 stuk (perkament)

6762. Paspoorten voor W. Post, respectievelijk voor reizen in Frankrijk, Zwitserland, Milaan, Oostenrijk en Duitsland, 1828, en in Frankrijk en Duitsland, 1837. -- 2 stukken

6763. Paspoort voor Ary Snelleman om met zijn schip (kraak) Vrouwe Catherine ("la femme Catherine") onder Franse vlag te varen, 1811. -- 1 stuk
In het Frans.

6764. Paspoort voor Cornelis Vermeulen om met zijn schip De Jonge Steven ("le Jeune Etienne") onder Franse vlag te varen, 1812. -- 1 stuk
In het Frans.

6765. Lijste der persoonen die ter begrafenisse verzogt worden ... van Jan Gosenson ...
1734. -- 1 katern
G. was stadssecretaris. Een gedeelte van pagina 3 ontbreekt, waardoor tekstverlies.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! ((Vocht?)vlekken; mechanische schade.)

6766. Prijslijst van handelswaren, toegezonden door Hendrik van Millingen te Amsterdam aan fa. Maes en Hartman, suikerraffinadeurs, 1747; met aantekening, ter begeleiding van een monster basterdsuiker, dat hij uitsluitend contant wil leveren "met deese conjuntuure". -- 1 stuk

6767. Aanslagbiljet voor de impost op koffie, thee, chocolade en dranken over 1743/1744 in het ressort Rotterdam voor Harmanus Hartman, suikerraffinadeur; met kwitering wegens betaling, 1744. -- 1 stuk

6768. Kalender voor 1999 met foto's van stadsgezichten in Gouda en van villa IJsselzicht te Gouderak; uitgegeven door Bouwbedrijf Baas te Gouderak en Moordrecht. Met begeleidende circulaire. Gedrukt. -- 1 band, 1 stuk

6769. Oproep voor Jan Pieter Kemper om voor het collegium medicum te Amsterdam de constitutionele eed af te leggen, 1788. -- 1 stuk

6770. Bewijs van eigendom van een grafruimte voor 18 graven op de algemene begraafplaats voor Jan Pieter Kemper, ter vervanging van ruimte in de St.-Janskerk, 1833. -- 1 stuk

6771. Rekening van een Duitse herbergier voor "profaes" Sybrandt Kerckhoff wegens verteringen, z.d. (eerste helft 17e eeuw). -- 1 stuk

6772. Brieven namens en van vorstelijke personen, o.a. in Duitsland, aan F.H. van Leent met dankbetuiging voor toegezonden exemplaren van zijn boeken, 1874 - 1903. -- 5 stukken

6773. Brief van de secretaris van koningin Sophie waarbij aan F.H. van Leent toestemming wordt verleend om het jaarboekje "Flora : proza en poëzie voor Neerlands vrouwen en dochters" aan de koningin op te dragen, 1875. -- 1 stuk

6774. Akte van creatie tot notaris door koning Lodewijk Napoleon van Jan van Nes Klaasz te Boskoop, 1808. Met akte van admissie (toelating) door het Hof van Justitie in het voormalig departement Holland, 1808. -- 2 stukken (perkament)

6775. Aanslagbiljetten in de directe belastingen (gebouwde resp. ongebouwde eigendommen, deuren en vensters, personeel en meubilair) over 1813, de belasting op deuren en vensters over 1814 en de kosten van de landmilitie over 1814 voor J.F. Romp, apotheker, wijk L 34; met kwitering wegens betaling, 1813 - 1815. -- 3 stukken

6776. Paspoort en identiteitsbewijs ("carte de sureté") voor Johannes Florentius Romp, apotheker, voor reizen in Holland, 1813. -- 2 stukken

6777. Akte waarbij F.B. Blanken benoemd wordt tot scheepsklerk aan boord van het wachtschip Euridice te Vlissingen, 1836. -- 1 stuk

6778. Brief van J.C. Hulst - Bock te Heeze aan haar zoon Leendert (Vismarkt) met bericht van het overlijden van zijn broer Adriaan, 1779. -- 1 stuk

6779. Codicil van Sophia Jacoba Staal, weduwe van Leendert Hulst, waarbij zij haar neven Jacob Polijn en Cornelis van den Poll aanstelt tot executeurs-testamentair, 1805. -- 1 stuk

6780. Pachtcontract met Hendrik Doesburg, slagersknecht, als portier van de Tiendewegspoort, 1824; authentiek afschrift. Met een beschkking van b. en w. waarbij de tijden van openen en sluiten van de waterbomen nader worden bepaald, 1824; authentiek uittreksel. -- 2 stukken

6781. Knipsel uit het tijdschrift Antiek met advertentie (met foto) waarin een tapijt wordt aangeboden met het stadswapen en de naam van vroedschapslid mr. Dirk Aemilius Jongkint uit 1744. -- 1 stuk

6782. Houten speelgoed uit eigen land
Catalogus van speelgoed van de machinale speelgoedfabriek Fa. Gebr. Plomp te Waddinxveen, z.d. (ca. 1935); fotokopie van aangevulde herdruk uit ca. 1997. Met begeleidende brief met toelichting van het Westfries Museum te Hoorn, 2001. -- 1 katern, 1 stuk
De catalogus werd herdrukt ter gelegenheid van een expositie in speelgoedmuseum De Kijkdoos te Hoorn, ca. 1997.
Origineel: Lourens Bas

6783. Testament van Huuch Willems en zijn vrouw Adriaen (!) Dircxdochter, opgemaakt door notaris Splinter Laurensz (Splinterus filius Laurentii), priester, 1503; fotokopie. -- 3 stukken
Een gedeelte van de tekst is weggevallen.
Origineel: familiearchief Van Slingelandt

6784. Fragment uit een rekening van inkomsten wegens "tuinrenten" over 1551 - 1553; fotokopie. -- 3 stukken
Een klein gedeelte van de tekst is weggevallen.
Origineel: familiearchief Van Slingelandt

6785-6793. Acta (besluiten) van de classis Gouda van de Nederduits gereformeerde kerk, 1638 - 1674; fotokopieën. -- 9 banden
Origineel: arch. classis Gouda inv.nr. 2 - 3

6794-6798. Acta (besluiten) van de Zuid-Hollandse synoden van de Nederduits gereformeerde kerk, 1650 - 1677; fotokopieën. -- 5 banden
Origineel: arch. classis Gouda inv.nr. 32 - 33

6799. Analyses van de notulen van de classicale vergaderingen van de classis Gouda (en Schoonhoven) van de Nederlandse Hervormde kerk, 1802 - 1880. -- 1 band
vervaardigd door R. den Ouden, ca. 1987.
Origineel: arch. classis Gouda inv.nr. 10

6800. Analyses van de notulen van de kerkeraadsvergaderingen van de hervormde gemeente, 13 oktober 1830 - 1850. -- 1 band
vervaardigd door R. den Ouden, ca. 1987.
Origineel: arch. KA Gouda inv.nr. 15

6801. Analyses van de notulen van de diakonievergaderingen van de hervormde gemeente, 27 februari 1832 - 1851. -- 1 band
vervaardigd door R. den Ouden, ca. 1987.
Origineel: arch. KA Gouda inv.nr. 216 en 217

6802. Frakment uit het jaarverslag van Oranjewoud Beheer BV te Heerenveen met foto van de aanleg van een prefab uitstroomkoker onder de provinciale weg N... tijdens de bouw van het gemaal Bloemendaal bij Waddinxveen, 1983. -- 1 stuk

6803. De stamboom in de klas : handreiking familiegeschiedenis en stamboomonderzoek in de bovenbouw van het basisonderwijs
Lesmateriaal ("lesbrief" met bijlagen) voor het basisonderwijs, samengesteld door Majorie Boon en Carlijn de Koning ten behoeve van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1999; afdruk van "gedownloade" versie van de website van het CBG. -- 1 band

6804. Akte van creatie van mr. Jan Willem Blanken tot procureur bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 15 september 1839. -- 1 charter (opgeplakt papieren zegel)

6805. Akte van scheiding van de fideicommissaire nalatenschappen van Hendrik Evertsz van Oostwoude, Maria Brugman en Warner Brugman, toekomende aan de kinderen van wijlen mr. Jacob Jongbloet, in leven raadsheer in het hof van het graafschap Culemborg, en zijn vrouw Anna Maria Ernst van Bassen, 1781; authentiek afschrift, 1786. -- 1 deel

6806. Authentiek uittreksel uit het kamerboek, waarbij Johannes Vetter, afkomstig uit Rheda (D), wordt toegelaten tot de stad en verklaard wordt dat hij de poorterseed heeft afgelegd, 1748. -- 1 stuk

6807. Akte van transport van een huis en erf aan de Kleiweg oz (Z = Pieter de Lange; N = de erven Jan Schoonderwoerd; achter = Willem van Werkhoven; hofstedegeld 5 stuivers), door Johannes Vetter en Hermanus Bron als gemachtigden van Willem Pastoor aan Aart de Vlugt en Steven Plat, onder gelijktijdige hypotheekverstrekking voor een deel van de koopsom, 4 februari 1812; authentiek afschrift. -- 1 katern

6808. Authentiek uittreksel uit het doopboek van de (Nederduitse gereformeerde (= hervormde) gemeente Gouda betreffende de doop van Willem Daniel de Lange op 13 februari 1791, 1813. -- 1 stuk

6809. Paspoort voor Willem Daniel de Lange, student, om naar Dordrecht en elders te reizen, 1811. -- 1 stuk
In het Frans.

6810. Zakboekje van J. Koppendraaijer, sergeant in de 3e compagnie van de dienstdoende schutterij Gouda, 1894 - 1896. Met een akte van benoeming tot sergeant, 1896. -- 1 katerntje, 1 stuk

6811. Akte van ontslag ("paspoort") voor Jan van Jaersvelt als adelborst, later korporaal in de compagnie van jonker Adam van Weerdenburch, 27 februari 1610. -- 1 stuk
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Vervilt, ontzuren, aanvezelen.)

6812. Circulaire waarin M. van Goch, Cornelis van der Linde, Gijsbert Visser en Pieter van Rossen, leden van de grote kerkeraad van de remonstrantse gemeente, zich distantiëren van een - naar hun mening: onwettig - besluit van de kerkeraad in de tuchtzaak tegen ouderling Kornelis Romeyn, 10 april 1732; gedrukt. -- 1 stuk

6813. Bewijs van lidmaatschap van het departement Gouda van de Maatschappij tot Nu van 't Algemeen voor Pieter van der Want, 1808. Met een kwitantie wegens betaalde contributie, 1808. -- 2 stukken

6814. Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Pieter van der Want Gerritz., weduwnaar van Maria Brammert, en Sara Stomman, 28 februari 1812. -- 1 katern

6815. Effecte-boek
Legger van obligaties en uitgeleende gelden van Fredrik Luyt, notaris en procureur, 1767 - 1787. Met een afrekening voor Grietje Jongebreur wegens beheer van obligaties over 1778 - 1780. -- 1 deel, 1 stuk
Materiële toestand matig. (Platten van het effectenboek ontbreken.)

6816-6818. Stukken betreffende het vermogen van Johanna Adriana Gabrij (of: Gabry), gehuwd met (1) van Johannes Cornelis Stam, winkelier, en (2) Dirk Hendrik Lunenburg, koopman en winkelier, 1854 - 1881. -- 3 omslagen

6819. Akte van hypotheek op het huis en erf aan de Spieringstraat F 42, kad. sectie C 486 en 492 (Z = Hendrik Vuik; N = erven Hugo Wout) ten gunste van Reijnier Johannes Koppenol, makelaar, en ten laste van Theodorus Roulettus Lunenburg, kerkbediende, 13-08-1853; grosse, met borderel van inschrijving. -- 1 katern

6820. Brief van de secretaris-generaal van het ministerie van binnenlandse zaken aan Willem de Langen, Klaas Jonkheid, Jan Zwaneveld, Cornelis Nieuwenhuizen en Arie Jonkheid, voerlieden van het postwagenveer Rotterdam - Gouda, met mededeling dat hun adres ter afdoening is doorgezonden aan gedeputeerde staten, 1852. -- 1 stuk

6821. Onderhandse akte van verhuur van een stuk weiland te Broekhuizen (voor: de dijk; achter: Mol en de Moordrechtse Tiendeweg) door L.W. Post, weduwe van jonkheer W.W. baron Rengers, aan W. de Lange, 1847. -- 1 stuk

6822. Authentiek uittreksel uit het testament van Lena Wilhelmina Post, weduwe van jonkheer W.W. baron Rengers, waarbij zij aan haar koetsier Willem de Lange een jaarlijkse toelage legateert, 1853. -- 1 katern

6823. Reclamefolder van firma J. Coster en Zonen, uitvinder van boterkleursel in 1870, (1915); gedrukt. -- 1 stuk (2 bladen)
Fotokopie.
Origineel: Ec.-Hist. Bbil. A'dam

6824. Genealogie van Nicolaes Yzendoorn
Stamreeks van de familie IJzendoorn, 1760 - 1929, samengesteld door mw. A.M. de Moraaz Imans te Vleuten, 2002. -- 1 stuk
De overblijvende mannelijke tak noemt zich later Van Bergen IJzendoorn.

6825. Het station van Gouda
Krantenknipsel uit het Volkskrant Magazine met reportage over het station, 30 juni 2001. Met krantenknipsel van een reisreportage "In Gouda met de locals" in NRC Handelsblad door Ellen de Bruin, 13 juli 2003. -- 2 stukken

6826. Gebeurtenissen uit Gouda's verleden
Knipsels uit een serie artikelen in de Goudsche Courant door G. Schrijvers, 1964. -- 1 omslag

6827. Brief van b. en w. van Gouda aan de weduwe J. Smit-Rietveld, met mededeling dat zij planten en bloemen voor de begraafplaats aan de Vorstmanstraat mag verkopen, zolang zij de bijbehorende woning bewoont, en dat haar pensioen door het ABP wordt uitgekeerd, 1947. -- 1 stuk

6828. Bul van de universiteit te Leiden voor Jan Noortbergh wegens het behalen van de doctorstitel in de rechten, 1753. -- 1 charter (het zegel ontbreekt)

6829. Aanslagbiljet voor de impost op wijn over 1687/1688 voor Jan Gerrets. Raemburgh; met verklaring dat niets verschuldigd is omdat geen wijnconsumptie heeft plaatsgevonden, 1688. In de marge aantekeningen voor de volgorde van heildronken bij een feestelijke gebeurtenis in familiekring. Op de achterkant literatuurverwijzingen naar klassieke teksten over eten en drinken. -- 1 stuk

6830. Getuigschrift van de commissie over de stadstekenschool voor P.G. Scholenaar wegens vorderingen in het handtekenen, 1837. -- 1 stuk

6831. Natuurkundige stellingen ("De motu", over de beweging), verdedigd door Henricus Lethmaet en Arnoldus Bollandt aan de universiteit te (Leiden ?), 1617. -- 1 stuk
Materiële toestand matig.

6832. De meineed
Tekst van een gedicht door C.G. Withuys, z.d. (ca. 1850) -- 1 katern (4 bladen)
In potlood op de voorkant: "Deze twee verzen heb ik ook van den ouden heer Swaen gekregen".

6833. Brieven van mr. Niclaes Diert, advocaat te Den Haag, aan zijn vader Jan Claesz Diert, over een proces, 1559, en over aankoop van grond, 1568. Met concept-transcripties, ca. 1957. -- 2 stukken
Op de achterkant van de eerste brief enkele genealogische aantekeningen, ca. 1600.

6834. Getuigschriften dat Cornelis Spruit gerechtigd is tot het dragen van de medailles behorende bij de veldtocht tijdens de Belgische opstand, 1832, en de belegering van de citadel van Antwerpen, 1833. Met akte van ontslag ("paspoort") als fuselier, 1836, en akte van ontslag als schutter bij de dienstdoende schutterij, 1841. -- 4 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Enigszins vervilt, ontzuren, aanvezelen.)

6835. Akte waarbij de grafelijkheidsrekenkamer Johan Sas benoemt tot collecteur van de grafelijkheidstollen te Gouda in plaats van de overleden Pieter Cornelisz de Langhe, 1627. -- 1 charter (het zegel ontbreekt)

6836. Brief van dr. A.L. Gartmann aan ... betreffende de salariëring van de te benoemen hulponderwijzeres aan de school voor jonge juffrouwen, 1861. -- 1 stuk

6837. Brieven van mr. Adriaen van der Mieden, aan zijn neef mr. Jacob Snels, pensionaris te Gouda, betreffende het vonnis in een proces betreffende laster (?), 1747, en aan NN met bevestiging van ontvangst van een register, 1748. Met teksten van lofdichten en aantekeningen betreffende ontvangen prijzen wegens de bevordering van Aris van der Mieden van de derde naar de vierde klas van de Latijnse school te Den Haag in 1739. -- 3 stukken
Van der M. was (later) raadsheer in en president van het Hof van Holland.

6838. Brief van Johannes Henricus Nieuwold te Warga aan NN met dankbetuiging voor genoten gastvrijheid en bericht over zijn leesmethode, 1810. Met bijlage. -- 2 stukken
N. (ov. 1812) was schoolopziener.

6839-6843. Teksten van voordrachten, gehouden door Henk en Toon Bouters op feest- en hoogtijdagen ten huize van Toon Bouters, Oosthaven 53, z.d. (ca. 1925). -- 5 omslagen
Fotokopieën.
Origineel: mw. F. Bouters, Ogstgst via mw. K.H. Noorman-Bouters, Grvnbrkswg 114, Rwk

6844. Documentatie over het Brigittenklooster Mariënsterre, periode 15e - 16e eeuw, en de Societas Birgitta Europa, verzameld door U. Sander Olsen, (2001). -- 2 stukken

6845. Stukken betreffende de viering van het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester J.C. Vogelaar, 1963. -- 1 omslag

6846. Manifest van de Partij van de Vrijheid over Indië
Verkiezingsdrukwerk, (1946). -- 1 stuk

6847. Aantekeningen van Jannetje Muit te Nieuwerkerk a/d IJssel betreffende de familie Slingeland in het derde kwart van de 19e eeuw, z.d. (ca. 1930). Met een brief van A. van Slingelandt te Rotterdam aan NN met verzoek om onderzoek te doen naar deze familie (met name Hermannis, tr. 1707 te Utrecht) in zijn familiearchief, 1904. -- 2 stukken

6848. Brieven van Jannetje Muit te Nieuwerkerk a/d IJssel aan haar broer G., gepensioneerd militair in Nederlands-Indië, 1931 en z.d. (ca. 1932 - 1993); minuten. -- 4 stukken (5 bladen)
Op de achterkant van een van de brieven een concepttekst voor de rede bij een jaarfeest van de meisjesvereniging Credo.

6849. Brutale aanslag te Waddinxveen door een broer van Marinus v.d. Lubbe!
Fotoreportage in Het Leven, 1936; fotokopie. -- 2 stukken

6850. Genealogie van de voorouders van Roel Glasbeek (ged. 04-09-1712) en kwartierstaat van Hendrik Glasbeek (ov. Waddinxveen 20-03-1945); fotokopie. -- 2 stukken

6851. Gedichten en een prozatekst van C.W. (Kees) Glasbeek te Waddinxveen, 1996 en z.d.; fotokopieën, afdruk. Met een krantenknipsel uit het Weekblad voor W. inzake de manifestatie Dicht '85, 1985; fotokopie. -- 5 stukken

6852. Ingezonden brief in Onze Taal jrg. 2002 nr. 6 over de herkomst van de plaatsnaam Gouda; met naschrift van de redacteur; fotokopie. -- 1 stuk

6853. Overdruk uit Het Goudsche Nieuws- en Advertentieblad met verslag van het afscheid van W. den Hoed (1868 - 19..) als directeur van de openbare uloschool, 1934. -- 1 stuk
Materiële toestand matig. (Vochtvlekkig.)

6854. Stukken betreffende het ontstaan van het boek "Schandaal in de kaasstad", gezamenlijk geschreven door Theo de Jong, Dick Jonker, Henc van Maarseveen, Jan van Dijk, Peter Klein, Ferry Hoogendijk, Klaas Clay, Ton van Ruiten en Wim van Norden, 1979 - 1980. Bevat o.a. de typoscripten van de verschillende auteurs. -- 1 pak

6855. Stukken betreffende de schenking van een lindenboom door de Goudsche Courant ter gelegenheid van het bereiken van de 20000e abonnee, 1975; fotokopieën. -- 1 omslag

6856. Krantenknipsel betreffende de oprichting van de z.g. Kwartaalclub, 1976. -- 1 stuk

6857. Programma's van uitvoeringen door de rederijkerskamer Nut en Verpoozing te Waddinxveen, 1868, 1877 - 1882. -- 13 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk gebruiksschade (vouwen, scheuren); ontzuren.)

6858. Teksten van voordrachten en schetsen (korte toneelstukken), uitgegeven door uitgeverij Jongeneel en gedeeltelijk geïllustreerd door Tom Manders, z.d. (ca. 1930), 1945, 1946, 1954, 1955. -- 9 stukken, 2 katerntjes
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk gebruiksschade (vouwen, scheuren).)

6859. Historie Van Bergen IJzendoornpark
Bijlage bij een stageverslag van Gert Kuipers voor de afdeling plantsoenen en begraafplaatsen van de gemeente Gouda, z.d. (ca. 1990 ?). -- 1 omslag
Origineel: LU Wageningen

6860. Catalogusbladen van dressoirs en buffetten resp. eiken en mahonie meubelen van fa. J.G. Steenkamer, z.d. (ca. 1935). -- 2 stukken

6861. NO en NO2-metingen Midden-Holland
Rapport van de afdeling hinderwet-milieutoezicht van de dienst gemeentelijk bouw- en woningtoezicht van de gemeente Den Haag inzake het NO- en NO2-gehalte van de buitenlucht in Midden-Holland in 1974; afdruk. -- 1 katern

6862. Programma en tekstboekje voor de jubileumuitvoering van de gemengde zangvereniging Volharding (voorheen: Perséverance) in zaal Sirre te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1943; gedrukt. -- 1 katern

6863. Kwitantie van Neeltje Stam te Nieuwerkerk a/d IJssel voor Pieter Koolmees en Jan Rosbergen wegens ontvangst van ƒ 25 als genoegdoening voor een haar afgenomen koek en aangedane belediging, 1876. -- 1 stuk

6864. Debiteurenboek van schildersbedrijf Lugthart in de Walestraat, aangelegd 1879, gedeeltelijk bijgehouden tot 1880. -- 1 deel

6865. Correspondentie van en krantenknipsels betreffende het actiecomité Nieuwerkerk ontspoort, 1998 - 2000. -- 1 omslag
Dit actiecomité richtte zich tegen de opheffing van de stoptreinverbinding Nieuwerkerk a/d IJssel - Utrecht, samen met het comité Goverwelle ontspoort.

6866. Exemplaar van Het Parool met o.a. een artikel over het 25-jarig jubileum van A. Kuipers als directeur van de Gemeente Lichtfabrieken, 9 oktober 1945. -- 1 stuk

6867. Bestek ... voor het maken van uitwijkplaatsen, het verbreden en verbeteren van opritten, bruggen en bochten in den provincialen weg Gouda - Stolwijk - Bergstoepsche Veer
Bestek no. 23 dienstjaar 1946 van Provinciale Waterstaat; gedrukt, 1947. Met bijbehorende tekening in één blad. en een formulier voor een inschrijvingsbiljet. -- 1 katern, 1 stuk

6868. Bestek no. 74 C van architectenbureau Joseph en Pierre Cuypers te Amsterdam voor herstelwerkzaamheden aan de toren en torenspits van de St.-Janskerk, 1950. Met bijbehorende tekeningen (bladen 1, 2, 4 en 5) en bijlagen. -- 1 katern, 7 stukken

6869. Archeologie is meer dan graven in de modder
Lesbrief over archeologie, vervaardigd door W.D. Greeven met medewerking van Gilbert Vandenakker, 1994. Met leerkrachtengedeelte. -- 1 katern, 1 bandje
Geproduceerd door de onderwijswerkgroep open monumentendag en de archeologische vereniging Golda.

6870. De trouwzaal ...
Lofdicht door N.N. op het huwelijk van Jan Vormer en Hendrina van der Burg te Moordrecht, 1725; gedrukt door Andries Endenburg. Met de tekst van twee bruiloftsliederen. -- 1 stuk
Gedrukt op zijde.

6871. Verslag van (een gedeelte van) de tiendaagse veldtocht door C. van Vollenhoven, student te Leiden, 1831; fotokopie. Met transcriptie, toelichtingen en kaart door Panc Vink te Moordrecht, 2004; fotokopieën. Met een afschrift van het verslag van G. van der Linde ("de Schoolmeester") van de lotgevallen van de Leidse jagers in 1830 - 1831, door Panc Vink, 2004; fotokopie. -- 2 katerns, 3 stukken
Mr. C. van Vollenhoven werd in 1832 burgemeester van Moordrecht en is daar begraven.

6872. Extract uit een aanmerkenswaardige brief van een vriend te Gouda aam zyn vriend te Middelburg ..... ; Tweede extract uit een aanmerkenswaardige brief .....
Pamfletten met berichten over de orangistische ongeregeldheden in Gouda, september 1787; fotokopieën. -- 2 stukken
Niet in Knuttel.
Origineel: Gem.bibl. R'dam, Pamfletten 1787, nrs. 168 en 169

6873. Stukken betreffende de aanleg van de spoorlijn Gouda - Schoonhoven, 1901 - 1903; gedeeltelijk gedrukt. -- 1 pak
Voornamelijk afschriften, vermoedelijk afkomstig uit de werkarchieven van de opzichters van provinciale - en rijkswaterstaat.

6874-6880. Stukken betreffende de Mallegatsluis, 1829 - 1916; gedeeltelijk gedrukt. -- 2 pakken, 4 omslagen
Voornamelijk afschriften, vermoedelijk afkomstig uit de werkarchieven van de opzichters van provinciale - en rijkswaterstaat.

6881. Bestek van rijkswaterstaat voor het tweejarig onderhoud van de brug bij het Rabat (buiten de Potterspoort); gedrukt, 1876; met aantekening inzake de gunning. -- 1 stuk

6882. Bestek van provinciale waterstaat voor het zesjarig onderhoud van de Donkere sluis en het sluisje bij het Amsterdamse veer voor de periode 1855 - 1860; gedrukt, 1854. -- 1 katern

6883. Bestekken van de rijkstelegraaf voor de aanleg van een telegraaflijn van Rotterdam langs de Rijnspoorweg naar Utrecht; gedrukt, 1858. Met een bestek voor de aanleg van een lijn tussen de Rijnspoorweg ten oosten van Gouda en Schoonhoven; gedrukt, 1867; met bijlagen, 1867 - 1868 en z.d., en een plattegrond van een te bouwen telegraafkantoor (te Schoonhoven?); calque, z.d. -- 1 omslag

6884. Bestekken van rijkswaterstaat voor het uitdiepen en verbreden van de Hollandsche IJssel ter hoogte van Gouderak, 1869, respectievelijk het uitdiepen van twee gedeelten onder Gouda, Haastrecht, Stolwijk en Gouderak, 1914; gedrukt. -- 1 stuk, 1 katern

6885. Bestek van rijkswaterstaat voor het afronden van de zuidoostelijke hoek van de Snellepolder en het uitdiepen van een gedeelte van de Hollandsche IJssel ter hoogte van Moordrecht; met bijbehorende kaart, 1904, gedrukt. -- 1 katern, 1 stuk
Met aantekening van de gunning.

6886. Bestek van het ministerie van justitite voor het tweejarig onderhoud en reparatie van de vrouwengevangenis, 1859; gedrukt; met enkele aantekeningen. -- 1 katern
Achterin een conceptbrief van (de opzichter van rijkswaterstaat?) aan (zijn hoofd-ingenieur), inzake het opmaken van een onderhoudsbestek voor de Rijks HBS, (1866).

6887. Bestekken van het ministerie van binnenlandse zaken voor reparatie en onderhoud van de Rijks HBS, 1866, 1867, 1873; gedrukt; met een begroting van de kosten van onderhoud voor 1875 en een kladberekening, (1874). -- 1 omslag
Op de achterkant van de kladberekening de minuut van een brief inzake de afdoening van zaken tijdens buitenlands verlof van (de opzichter van rijkswaterstaat?) aan (zijn hoofd-ingenieur), 1873.

6888. Staten van afgegeven rijbewijzen en kentekenbewijzen in januari 1906; gedrukt. -- 2 katerns
Betreft uit de regio Midden-Holland enkele inwoners van Ouderkerk a/d IJssel en Boskoop.

6889. Akte van transport van een huis en erf met bovenhuis aan de Bogen O 132 en 132a, kad. D 643, door Dirk de Knijp te Rotterdam aan Willem Zeldenrijgh, koopman en winkelier, 1882; authentiek afschrift. -- 1 stuk

6890. Akte van hypotheek op de motorvrachtboot Volento (voorheen Rijnland, Rijnland I, Neeltje en Aaltje Magdalena) ten laste van Maarten Brussee, schipper te Ouderkerk a/d IJssel en ten gunste van Adriana Weijntje Hoogendijk, weduwe van Johannes Martinus Hoogendijk, aldaar, 1921; grosse. Met borderel van inschrijving. -- 1 katern, 1 stuk

6891. Akte van hypotheek op de huizen en erven Achter de Vismarkt I 143 en 144, kad. B 980 en 1114, ten laste van Arie Blok, metselaar, en ten gunste van zijn minderjarige kinderen, 1877; authentiek afschrift. -- 1 katern

6892. Gedeelte (van hoofdstuk VII) van het concept-rapport van de commissie van defensie te Woerden aan de staten van Holland van hun werkzaamheden over de periode 18 juni - 19 september 1787. -- 1 omslag
Fotokopieën. Betreft 28 juni 1787: "Goejanverwellesluis" (blz. 442-474).
Origineel: NA, Archief van de commissie van Defensie te Woerden 1787, inv.nr. 3.01.48.

6893. Uittreksels uit notariële akten betreffende Gouda, berustende in het gemeentearchief Amersfoort, 1627 - 1631. -- 1 stuk (2 bladen)
Betreft Geraerdt (Gerrit) Jansz Schade (apotheker), Harman Bartholomeus, Aert Thonisz en zijn vrouw Jannitgen Vereem en Jacob Woutersz Both.
Origineel: GA A'foort AT002a003

6894. Heren van stand
Leerpakket, bestaande uit een handleiding voor docenten, werkbladen voor de leerlingen en een handleiding voor de leerlingen bij de -- niet aanwezige diskette, samengesteld door Arie de Jongh, Bart Munsters en Hubert Schrijnemakers, ca. 1988. Met een ingevuld enquêteformulier over de werking van het computerprogramma. -- 3 bandjes, 1 stuk
Gebaseerd op gegevens over 125 Goudse regenten uit de periode 1700 - 1780.

6895. Krantenknipsel uit het Rotterdamsch Nieuwsblad met een bericht over een schilderij van Jan van Goyen, geëxposeerd bij kunsthandel Vaartjes, dat een gezicht op Gouda en het slot langs de Hollandsche IJssel moet voorstellen, 26 november 1935. -- 1 stuk

6896. Verzamelalbum van plaatjes der schoonste plekjes van ons land
Geproduceerd door Phulips Relamehandel te Amsterdam, z.d. (ca. 1930). -- 1 deeltje
Bevat een afbeelding van de St.-Janskerk (zuidzijde) (afb. 38). Op het voorplat in goudstempeling: Bakkerij C. Ooms Gouderak. Eigendomsstempel A. Dogterom, Berkenwoude.

6897. Het persoonlijk archief van F.J. Brekelmans
Uittreksel uit de archiefinventaris met inleiding, (1991), met correspondentie tussen de archivarissen van Breda en de Krimpenerwaard inzake foto's van de timmerfabriek Berga, 1991. -- 1 omslag
Brekelmans(1886-1949) woonde van 1923 - 1925 te Schoonhoven en werkte als directeur bij de N.V. Stoomtimmer- en meubelfabriek v/h Van Meggelen en Co., later N.V. Timmerfabriek Berga, te Bergambacht. Hij was belast met de liquidatie van deze fabriek na de brand in 1924. Het privé-archief (in GA Breda) bevat een reeks archiefstukken met betrekking tot de afwikkeling van de liquidatie.

6898. Exemplaren van de 's-Gravenhaagsche Courant, december 1813. -- 3 stukken

6899. Staat van aantal uren bemaling van het windgemaal op resp. de Ringvaart en de Rotte ter plaatse van de Eendrachts- en Tweemanspolder en de hoge boezem van de Zuidplaspolder (gemaal xxx), oktober 1873. -- 1 stuk

6900. Genealogie van het geslacht Boogaerdt
Genealogische aantekeningen (stamreeks) betreffende de familie Boogaerdt, met een kwartierstaat van Cornelia Agatha en Adriaan Boogaerdt, 2002; met aanvullingen en correcties; afdrukken. -- 1 omslag

6901. Almanak voor eene eeuw
Hulptabellen voor het berekenen van de weekdag of de datum, gebaseerd op zondagsletters, voor de periode 1794 tot 1893; gedrukt. -- 1 stuk

6902. Akte van transport van drie morgen land (Z = Catharinagasthuis te G; N = Neel Dirck van Rijnnen weduwe met haar zoon), belast met 3 kronen per jaar ten gunste van de vicarie van de ijzeren kapel in de St.-Janskerk, door Maritgen Pieter Feyssen weduwe aan Jan Cornelisz Benscooper ten overstaan van schepenen van Broek en Tuil, 17 november 1522. -- 1 charter (zegel ontbreekt)

6903. Betje Wolff en de Pijpenburgers
Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikelen van H. Tempelman over de relaties van Betje Wolff met inwoners van Gouda, november - december 1954. Met een krantenknipsel uit Trouw over ds. P.T. Couperus en zijn vriendschap met Betje Wolff, 18 december 1954. -- 4 stukken

6904. Heliodorus de tempelrover
Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander met inleidend artikel en feuilleton van H. Tempelman gebaseerd op een legende over glas 8 in de St.-Janskerk, ontworpen door Wouter Crabeth, juli - augustus 1953. -- 10 stukken

6905. St. Jozef Paviljoen in 't zilver
Krantenknipsel uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikel van (H. Tempelman) ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het St. Jozefpaviljoen, 13 november 1954. -- 1 stuk

6906. Katholiek Gouda in de catacomben
Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikelen van (H. Tempelman) over de periode van vervolging van de rooms-katholieken in de periode na de protestantisering, mei 1953. -- 3 stukken

6907. De Lange van Wijngaarden als politiek denker
Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikelen van (H. Tempelman), januari 1954. -- 3 stukken

6908. St. Jansdag - 24 juni - Goudse glazendag
Krantenknipsel uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikel van (H. Tempelman) over de viering van Sint Jansdag, 24 juni 1954. -- 1 stuk

6909. Gouds dichter als hekeldichter
Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikelen van (H. Tempelman) over onbekende verzen van Jan van Hoogstraten, januari 1955. -- 2 stukken

6910. Boskoop onder de abdissen van Rijnsburg
Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikelen van (H. Tempelman), februari 1955. -- 3 stukken

6911. Verzoekschriften van Leendert Moreth te Krimpen, compagnon van Ary Foppen, pachter van het gemaal, aan het Hof van Holland om teruggave van gelden, die door de procureur Carel Disponteyn ten onrechte zijn gevorderd en stopzetting van de beslaglegging door Disponteyn, 15 juli 1697, met beschikking 17 juli 1697; afschrift. -- 1 stuk

6912. Overeenkomst, waarbij Matthijs Melkert van de schout en gezworenen van Stolwijk een stukje land achter zijn huis in de Stolwijkse boezem onder de jurisdictie van Haastrechtin erfpacht ontvangt, 1 december 1737. -- 1 stuk

6913. Akte, waarbij Johannis Drost Dammisz in opdracht van Jan van Vuure aan Adrianus van Pelt een huis in Haastrecht verhuurt voor 2 jaar, 1795; met aantekening van huurbetaling voor het eerste jaar, 1796. -- 1 stuk

6914. Verklaring van eedsaflegging door Willem Jan Goudriaan als openbaar notaris in Haastrecht, 3 april 1815; met aantekening van registratie. -- 1 stuk

6915. Akte van benoeming van M. Bisdom van Vliet, burgemeester van Haastrecht, tot lid van het college van toezicht over het huis van bewaring te Schoonhoven, 1 november 1855. -- 1 stuk

6916. Genealogische gegevens met bijlagen voor Theodorus Oosterling om zijn recht op de boedel Van Achthoven te doen gelden, 1895. -- 1 omslag

6917. Archiefstukken van de subcommissie Haastrecht voor de aanbieding van een nationaal huldeblijk aan koningin-regentes Emma, 1896 - 1898. -- 1 omslag

6918. Brief van de secretaris-penningmeester van de vereniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid-Holland aan G.W.V. baron van Hemert, burgemeester van Haastrecht, met mededeling dat hij is toegelaten als lid, 1924. Met statuten, 1916, en statutenwijziging, 1919; gedrukt. -- 2 stukken, 1 katerntje

6919. Gedeelte van het album amicorum van Johannes Houtam (overl. 1787 te Haastrecht), vervaardigd in 1776, maar pas beschreven van 1783 tot 1787; met aantekeningen van diens kleinzoons G. Overeijnder sr., 1881, J. Overeijnder, 1891, 1893, en H. Overeijnder, 1891, achterkleizoon (?) A.M. Overeijnder en van Adam Haag, 1937; fotokopieën. -- 1 omslag
Origineel: UB Leiden hs. BPL 3293

6920. Overeenkomst tussen Wullem Pieterse de Graaf, mede namens de weduwe en het nagelaten kind van Aart Pieterse de Graaf en namens Jan Pieterse de Graaf, bezitters in erfpacht van het buurpad op Stormpolder, en Jacobus Baanen, koper van een naast dit pad gelegen erf van 3 roeden (gekocht van de hervormde gemeente Ouderkerk en Krimpen a/d IJssel), 25 februari 1750. Eerstgenoemde verklaart het buurpad te zullen verbreden tot 9 voet, en laatstgenoemde zal op het erf een huisje bouwen en het buurpad op zijn kosten onderhouden en een jaarlijkse 10 stuivers in de erfpacht bijdragen; afschrift. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Ontzuren (verzwakt door vochtschade).)

6921. Kalender voor 1968 met foto's van dorpsgezichten en groepsfoto's in Zevenhuizen; gedrukt. -- 1 band

6922-6926. Archiefstukken van de kunstaardewerkfabriek Quo Vadis aan de Graaf Florisweg / Vierde Kade, 1947 - 1949, 1963 en 1966. -- 5 omslagen

6927. Jeugd en toekomst
Rapport van de commissie jeugdbelangen aan het bestuur van de stichting Krimpenerwaard, 1962; gedrukt. Met praeadvies van directeur J.H.Th. Kouwenhoven. -- 1 katern, 1 stuk

6928. Chrysanthemum 40 jaar
Jubileumeditie van De Bosviool, uitgave van zorgcentrum Chrysanthemum te Nieuwerkerk a/d IJssel, 2005. Met een folder van stichting zorgbeheer De Zellingen, ca. 2005. -- 1 katern, 1 stuk

6929. Gekwiteerde aanslagbiljetten voor Cornelis de Jong en zijn vrouw Geertje Johannesse te Berkenwoude wegens verschuldigde grondbelasting en hoofdelijke omslag, 1844 - 1859, met kennisgevingen wegens herziening van de belastbare opbrengst van gebouwde eigendommen, 1875. -- 1 omslag

6930. Vergunningen van de opperhoutvester voor Ary Johannisse en A. Verheul te Berkenwoude om te mogen vissen met schakels resp. schakels en fuiken, 1815 resp. 1819. -- 2 stukken

6931. Bestek voor het leveren van hout en het timmeren van een gebint aan de schuur van Ary Johannisse te Berkenwoude, z.d. (ca. 1815). -- 1 stuk

6932. Gekwiteerde rekeningen voor de weduwe van Arie Johannisse (Johannesse) te Berkenwoude wegens timmer- en verfwerk, 1836 - 1840. -- 4 stukken

6933. Stukken betreffende belastingen, betaald door Gerrit en Alida de Vries te Krimpen a/d IJssel, 1811 - 1815. -- 3 stukken

6934. Aanslagbiljet in de directe belastingen voor O.W.J. Berg te Stolwijk, 1822; gedeeltelijk gewkiteerd. -- 1 stuk

6935. Kennisgeving van de directeru van de directe belastingen in Zuid-Holland voor J. Snel c.s. te Moordrecht, dat op grond van zijn bezwaarschrift de aanslag over 1822 is verlaagd, 1823. -- 1 stuk

6936. Schutters Marsch
Muziekstuk voor piano, gecomponeerd door J.A. Vreeswijk ter gelegenheid van het scherpschutters concours te Gouda en opgedragen aan het Scherpschuttersgenootschap Prins van Oranje, 1879; gedrukt. -- 1 stuk

6937. Authentiek uittreksel uit de akte van boedelscheiding tussen de erfgenamen van Dirk van Baren te Berkenwoude, waarbij aan Johanna en Adriana van Baren, elk voor de helft, een stukje griendland aan de Benedenheul nz te Stolwijk (O = Christiaan Everhard Vaillant; W en N = David Jacob van Eys) wordt toebedeeld, 1807; met aantekening van de registratie ten name van hun echtgenoten Willem Kastelein en Cornelis Verwey. -- 1 katern

6938. Onderhandse akte waarbij Jan François te Moordrecht verklaart van Klaas Ceelen te Lekkerkerk tot zekerheid van een lening van ƒ 2000 een aantal obligaties in onderpand te hebben ontvangen, 1804. -- 1 stuk

6939. Stukken voor Pieter Snel te Moordrecht, secretaris van Berkenwoude, betreffende de afhandeling van privé transacties met Pieter Potuyt, korenmolenaar te Berkenwoude, en diens broer Daam Potuyt, 1801 - 1805. -- 1 omslag

6940. Onderhandse akte van verhuur van een huis, schuur, erf, wei-, hennep- en griendland in het westeinde van de Achterbroek onder Berkenwoude door Poulis Dirkse (Derkse) aan Teunis Koorevaar, 1799; met aantekening van ontvangst van huurpenningen, 1801 - 1802. -- 1 stuk

6941. Authentiek uittreksel d.d. 21 januari 1779 uit het testament van dr. Willem van der Hoeve, burgemeester, waarbij zijn neef Willem Frederiksz van der Hoeve tot universeel erfgenaam wordt benoemd, 13 september 1773. -- 1 stuk

6942. Fragment van een akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Jan Ingensz, in leven getrouwd met Weyntje Huyberts, waarbij o.a. onroerende zaken te Berkenwoude worden verdeeld, z.d. (ca. 1700). -- 1 katern

6943. Authentiek uittreksel uit het wederzijds langstlevende testament van Pieter Cornelisz en zijn vrouw Claesgen Claes, wonende in het oosteinde van de Achterbroek onder Berkenwoude, 1651. -- 1 katern

6944. Akte van verdeling van het gemeenschappelijk recht op onroerende zaken te Berkenwoude en Stolwijk tussen Aryen Aryensz Potuyt, Pieter Aryensz Potuyt en Aryen Woitersz, allen wonende in de Achterbroek; authentiek afschrift, 1719. Met een voorstuk uit 1708. -- 1 katern, 1 charter (zegel verloren)

6945. Akte waarbij Aryen Aertsz te Lekkerkerk als weduwnaar van Margriet Pietersdr enerzijds en Jan Wouters als man van Anneken Pouwels, Willem Jacobsz als man van Neeltgen Pouwels en Jacob Karssen als man van Merchgin Pouwels, erfgenamen van Margriet Pietersdr anderzijds, overeenkomen hun geschil over de nalatenschap voor te leggen aan de arbitrage van Johan van Wijngaarden en Anthonis van Slichtenhorst, procureurs bij het Hof van Holland, 1602. -- 1 stuk

6946. Authentiek uittreksel uit de akte van huwelijksvoorwaarden tussen Cornelis Willemsz te Hendrik-Ido-Ambacht en Maertge Pietersdr te Krimpen aan de Lek, 1632. -- 1 stuk

6947. Akte van transport van een stuk land van 3 morgen 3/4 hond aan de Huisweg in het westeinde van de Achterbroek onder Berkenwoude (strekkende tot aan de Kattendijkse landscheiding) (O = Leendert Dammisse, Jacob Dircksz en Pieter Thonisz c.s.; W = Aryen Jacobsz Karc (?) c.s.) door Jan Aryensz, zoon van wijlen Aryen Willemsz en erfgenaam van zijn grootouders Willem Jacobsz en Merrichtgen Commersdr, aan Jan Pietersz, 1632. -- 1 charter (zegel verloren)

6948-6955. Plakboeken met krantenknipsels betreffende de geschiedenis van Gouda, Goudse monumenten en personen, verzameld door G.A. van Leeuwen, 1970 - 1988. -- 8 banden
Bevat:
O.a. knipsels uit de rubriek Uit Gouda's verleden in de Goudsche Courant.

6956. Relaes van het gepasseerde binnen Schoonhoven betreklijk de heuglijke revolutie in 1795
10 januari 1795; gedrukt. -- 1 stuk
Tekstverlies door mechanische schade.

6957. Dictums van het Hof van Holland in zaken contra Jacob Leenderts Hartog te Gouderak, 1691 - 1692; afschrift. -- 1 stuk

6958-6961. Stukken afkomstig van de timmerman Leendert van Boudesteyn, 1727 - 1757 (1758). -- 2 omslagen, 2 delen
B. was onder meer timmerman van gemenelandswerken van Berkenwoude.

6962. Biografische aantekeningen betreffende dr. Daniel den Hoed (Gouda 1897 - Rotterdam 1950) en stukken betreffende de Daniel den Hoed Kliniek te Rotterdam, 1914 - 1975. -- 2 katerns, 1 stuk

6963-6967. Stukken betreffende de Rijks HBS, later de Rijks Scholengemeenschap (RSG), 1894 - 1991, voornamelijk verzameld door dr. A. Scheygrond (oud-leraar).

6968. Geschiedenis van de bouw en restauratie van het Goudse stadhuis
Tekst bij een (niet aanwezige) aquarel, z.d. (ca. 1951); gedrukt. -- 1 stuk

6969. Eigendomsbewijzen betreffende het huis aan de Markt A 148, kad. B 153, 1863, 1867. Met bijlage, 1868. -- 2 katerns, 1 stuk
Bevat:
(1) Akte van veiling en toewijzing van een winkelhuis met erf en tuin en pakhuis (belend: .. Schenk resp. .. Carlier), strekkende tot het water van de Naaierstraat, door de erfgenamen van Johanna van Lith, waaronder de koper, aan Arie Grendel, 1863; authentiek afschrift. . --- Betreft tevens o.a. een huis en erf aan de Korte Tiendeweg D 94, kad. C 1308 (belend: De Gidts resp. Kamphuizen), strekkende tot de eigendom van .. Hoogland, toegewezen aan dezelfde koper.
(2) Akte van veiling en toewijzing van een huis met erf en tuin en bakkerij, door Arie Grendel, koek- en banketbakker, aan Victor Willem Damien Schenk, winkelier, 1867; authentiek afschrift. Met een kwitantie voor de koopsom, 1868.

6970. Stukken betreffende burgemeester mr. R.M. van Reenen, 1965 - 1966. -- 1 omslag

6971. Knipsel uit de Margriet van 26 april 1947 met artikel over Maria Blom, eerste vrouwelijke beiaardier in Nederland. Met afschrift (muziekschrift) van de steekzetting van het Meilied, 1948, een krantenknipsel "In Gouda zingt de toren" (uit ?) met artikel van Hans Verhoeven, 1950, een krantenknipsel met artikel van Ad van Gent over de "meideun" op het carillon, 1967, fotokopieën van stukken betreffende de meideun met cd van melodieën op de speeltrommel van de St.-Janskerk verzameld door H.W. Hooimeijer, 2003.. -- 3 stukken, 1 katern, 1 bandje

6972. Gouda kreeg een nieuwe telefooncentrale
Exemplaar van PTT bedrijfsbanden, november 1962, met reportage; gedrukt. -- 1 kataerntje

6973-6975. Plakboeken met krantenknipsels, grotendeels uit de Goudsche Courant, betreffende Goudse monumenten en de geschiedenis van Gouda, verzameld door J.E.J. Geselschap, 1940 - 1977. -- 3 banden
Gedeeltelijk in de vorm van (slechte) fotokopieën. Betreft deels door Geselschap geschreven artikelen.

6976. Clinckdicht voor Anthonis Cloot onwaerdich officier der stede van der Gou
Hekeldicht op baluw Anthonis Cloots, ca. 1633; gedrukt. -- 1 stuk
Knuttel 4006a.

6977. Instructie voor de onderscheidene municipaliteiten van het voormalig gewest Holland
1795; transcriptie, getypt. -- 1 stuk

6978. Exemplaar van De wereld achter de cijfers met verslag van een rondetafelgesprek met o.a. E.A. Kraan, directeur van woningbouwvereniging Ter Gouw, 1994. -- 1 katern

6979-6988. Stukken betreffende de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Gouda e.o., 1853 - 1923. -- 9 omslagen

6989. Certificat d'honneur
Getuigschrift van de Franse school van mw. G.M. Krom voor mw. C.A. Brants wegens het behalen van een 6e prijs, 1843. -- 1 stuk

6990. Stukken betreffende de uitreiking van de zilveren anjer van het Prins Bernhard Fonds aan o.a. A.P.M. Lafeber te Gouda en kapitein ter zee b.d. C.J.W. van Waning (geb. Ouderkerk a/d IJssel, wonende Reeuwijk), 1965. -- 1 omslag

6991. Pakpapier met opdruk van schoenwinkel J. van Gils, Markt 11 (tevens gevestigd te Bodegraven), ca. 1930. -- 1 stuk

6992. Zestig jaar bouwen 1877 - 1937
Vouwblad met kort overzicht van de geschiedenis van N.V. Aannemingsbedrijf v/h W. Bokhoven te Gouda, 1937; gedrukt. -- 1 stuk

6993. Krantenknipsel uit de Goudsche Courant met verslag van een lezing door H. de Groot over de geschiedenis van de librije voor de Oudheidkundige Kring Die Goude, z.d. (ca. 1932). Met krantenknipsel uit de NZH met mededelingen over de librije, 1954. -- 2 stukken

6994. Akte van verhuur, verleden voor schout en heemraden van Ouderkerk a/d IJssel, van een vierde deel van 11,5 morgen land ca. door Joris Tonissen aan zijn broer Adriaan Tonisz, 1634. -- 1 stuk

6995. Notitie betreffende de nalatenschap van (Margje Ooms), nagelaten bij testament van 7 februari 1752 voor notaris D. de Haas te Krimpen a/d IJssel, z.d. -- 1 stuk

6996. Akten van verhuur door Daniël de Lely uit Bergambacht van landerijen in de Nesse onder Ouderkerk a/d IJssel, 1798 - 1804. -- 3 stukken

6997. Tussentyd ...
Lofdicht door Joh.Ant. van Kinschot op het huwelijk van mr. Vincent van Eyck, stadssecretaris van Gouda, en Catharina Hofkens te Utrecht, 1733; gedrukt. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gescheurd.)

6998. Bruylofst-gedicht ter eeren van den eersamen vromen ende seer voorsienighen jonghman Steven Doensz Groenendijck ende de eerbare deuchdrijcke jonghe dochter Annetgen Pieters de Lange
Lofdichten van Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op Reynier Crabeth ter gelegenheid van diens verkiezing tot burgemeester respectievelijk diens huwelijk met Hermina Quirina Doelman, 1727; gedrukt bij Willem en Johannes van Esch respectievelijk Jacobus van der Kloes. -- 2 stukken

6999. Aanteekening van stukken betreffende de geschiedenis van Ouderkerk op den IJssel berustende in het Rijksarchief
Opgemaakt door J.H. Hingman, commies-chartermeester, z.d. (ca. 1880). -- 1 deeltje

7000. Krimpenerwaard
Tekst met toeristische informatie, ontleend aan Het Parool van 21 mei 1960; lichtdruk. -- 1 stuk (2 bladen)

7001. De N.V. Stoomboot-Reederij op de Lek bestaat honderd jaar
Krantenknipsel uit het Rotterdamsch Nieuwsblad, augustus 1957. -- 1 stuk
Traject Rotterdam - Schoonhoven. In 1948 overgegaan op wegvervoer.

7002. Krimpenerwaard vroeger en nu
Catalogus van de gelijknamige fototentoonstelling, georganiseerd door de fotoclub "Krimpen" onder auspiciën van de Stichting Krimpenerwaard, ca. 1966; gestencild. -- 1 katerntje

7003. Bodemverzakking bedreigt de Krimpenerwaard; waterleidingbedrijf de schuldige?
Krantenknipsel uit De Tijd, 22 maart 1973. -- 1 stuk

7004. Lek en IJssel: het oudste streekwaterleidingbedrijf
Krantenknipsel uit De IJssel- en Lekstraat, 6 juni 1973. Met envelop met informatieve folder en circulaires voor nieuw aangeslotenen, 1972. -- 1 omslag

7005. De beurtvaart ..... hoe het groeide, IX; N.V. Reederij op de Lek
Exemplaar van De Nederlandsche Transport Courant van 9 mei 1942. -- 1 katern

7006. Exemplaar van Vakblad voor de Bouwbedrijven van 26 oktober 1942 met artikel over daken en houtwerk in de Nederlandse volksbouwkunst. -- 1 katern

7007. Stadswandeling Schoonhoven
Tekst van een wandeling langs diverse stadsvernieuwingsprojecten in de historische binnenstad; uitgegeven door de Woningbouwvereniging Schoonhoven, 1986; tekst Onno J. Trim, tekeningen Theo Doornheim en Onno J. Trim; gedrukt. -- 1 katern

7008. Jubileumboekje Muziekvereniging T.A.V.E.N.U. Schoonhoven, 1906-1986
1986; gedrukt. -- 1 katern

7009. Zwembad 't Wilgerak vijfentwintig jaar
Pprogramma van de festiviteiten ter gelegenheid van het jubileum, 1992. -- 1 katern

7010. Doelenplein wat doen we ermee?
Verslag van het symposium gehouden op 12 april 1994 in 't Bastion te Schoonhoven ter gelegenheid van het afscheid van wethouder A.L. van den Broeck; gedrukt. -- 1 katern

7011. Copye eens Briefs gheschreven uyt Schoonhoven den VIII. September inhoudende alle het ghene aldaer ghepasseert is sedert dat den doorluchtighen Prince van Oraengien met zijn ghenade graef Ernst daer binnen ghekomen zijn.
1618; gedrukt; fotokopie. -- 1 stuk (4 bladen)

7012. Middelbare technische school "Vakschool Schoonhoven"
Informatieve brochure in verband met de ingebruikneming van het nieuwe schoolgebouw, 1972. -- 1 katern

7013. Archeologisch nieuws
Mededeling van H. Sarfatij in het Nieuwsbulletin KNOB inzake oudheidkundig bodemonderzoek naar sporen van het kasteel te Schoonhoven, 1973; fotokopie. -- 1 stuk

7014. De Bartholomeustoren te Schoonhoven
Artikeltje van C. Vreedenburgh in het tijdschrift Eigen Haard over de mogelijke sloop, 1911; fotokopie. -- 1 stuk

7015. De groote toren
Krantenknipsel uit de Schoonhovensche Courant over de acties tegen de plannen voor de sloop van de Bartholomeuskerk, juli 1911. -- 1 stuk

7016. Verdwenen dorpsgemeenten
Artikel van E.H. Cossée in het Remonstrants Weekblad 38 nr. 15 (1979) over de remonstrantse gemeente Nieuwpoort, later samengevoegd met de remonstrantse gemeente Schoonhoven; fotokopie. -- 1 stuk

7017. Voorlopige uitkomsten 14e algemene volkstelling
Tabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek inzake de gemeenten in de Krimpenerwaard, (1971). -- 1 omslag
De gemeenten Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Stolwijk ontbreken.

7018. Exemplaar van de jubileumuitgave ter gelegenheid van 100 jaar Schoonhovensche Courant, 1969. Met een exemplaar van de herdruk van het eerste nummer uit 1869. -- 3 katerns, 1 stuk

7019. Krantenknipsel uit het Nederlands Dagblad met artikel van Hans Warren over Jo van Dorp-Ypma (Haastrecht 1908-1986), auteur van streekromans, 27 oktober 2000; fotokopie. -- 1 stuk

7020. Exemplaar van (een gedeelte van) Elseviers Weekblad met uitgebreide reportages over Schoonhoven, 30 juni 1951. Met een krantenknipsel met commentaar, 6 julin 1951. -- 1 katern, 2 stukken
Bevat o.a. tekeningen van J. Spier.

7021. Staat van de natuur; een graadmeter voor de natuur in Zuid-Holland
Informatieve brochure van de provincie Zuid-Holland, o.a. over het veenweidegebied, (1993); gedrukt. -- 1 katerntje

7022. Ter nagedachtenis J. van Waning 7 augustus 1859 - 6 april 1937
Verzameling teksten van in memoriams en verslag van de begrafenis van Jac. van Waning, burgemeester van Ouderkerk a/d IJssel en actief op het gebied van de organisatie van de politie, 1939. -- 1 deeltje

7023. Oranje en Schoonhoven; een belangrijke expositie.
Inleidende tekst van G.J. Lugard jr. bij de tentoonstelling van Oranjeportretten in de Veerpoort te Schoonhoven, 1939. Met bezoekersregister. -- 1 stuk, 1 deeltje
De portretten waren aan het gemeentearchief geschonken uit de nalatenschap van gemeentesecretaris Geelhoed.

7024. De Joodse gemeente in Schoonhoven
Krantenknipsel uit de Schoonhovene Courant (tekst: J. Willems), 31 december 1978. -- 1 stuk

7025. Informatieve gegevens over de gemeente Schoonhoven en haar recreatiecentrum gelegen in de gemeente Lopik
1968; gestencild. -- 1 stuk (4 bladen)

7026. Prospectus van de vakschool voor goud- en zilversmeden, juweliers, uurwerkmakers en graveurs te Schoonhoven, 1956; gedrukt. Met inschrijfformulier. -- 1 katern, 1 stuk

7027. Historisch overzicht van de ontwikkeling van de N.V. Chrmische Industrie & Handelmaatschappij Wed. Hondorff-Block & Braet te Schoonhoven, 1959; met programma van een groepsbezoek en reclamefolders, 1959. -- 1 omslag

7028. Informatieblad betreffende HASCO (Schreuder's lakfabrieken Schoonhoven), ca. 1960; gestencild. -- 1 stuk (4 bladen)

7029. Schoonhoven de zilverstad aan den Lek
Feestnummer van Goud en Zilver, uitgegeven t.g.v. de herdenking van het 75-jarig bestaan van de Schoonhovensche Nijverheidsvereniging, 1862-1937. Met losse stukken betreffende de herdenking van dit jubileum en het 100-jarig bestaan van de Waarborg. -- 1 omslag
Ingeplakt krantenknipsels en andere stukken betreffende de herdenking. Stukken verzameld door C.L. van Willenswaard.

7030. Exemplaar van Goud en Zilver met artikel over de vakschool voor goud- en zilversmeden te Schoonhoven, 1937. -- 1 katern

7031. Lijst van goud- en zilversmeden te Schoonhoven per 1 januari 1968, met opgave van de specialiteit; gestencild. -- 1 stuk

7032. Exemplaar van Groot-Rotterdam met fotoreportage over Schoonhoven, 15 augustus 1924. -- 1 katern
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (ernstige mechanische schade (gescheurd)

7033. Schoonhoven
Scriptie van Ton Versteeg en Wim Korevaar voor de (lerarenopleiding geschiedenis ?). 1977/1978; fotokopie. -- 1 omslag
Met nadruk op de ruimtelijke ontwikkeling in historisch perspectief en een suggestie voor lessen aan leerlingen.

7034. Reeds Jacoba van Beieren maakte Schoonhoven beroemd
Wervingsfolder voor Schoonhoven, ca. 1955. -- 1 stuk

7035. Lijst van gemeenteraadsleden van Schoonhoven, 1923 - 1978. -- 1 katern

7036. Lijst van burgemeesters van Schoonhoven, 1 april 1846 - 1957. -- 1 stuk

7037. Schoonhoven; de zilverstad
Draaiboek van een klankbeeld door Karel van Dorp, z.d. (ca. 1942); getypt. -- 1 omslag
Uitgezonden via Hilversum I op 1 juni 1942.

7038. Het oudste Schoonhoven
Tekst van een lezing door C.R. Schoute, streekarchivaris, 1975; doorslag. -- 1 stuk (3 bladen)

7039. Fragment betreffende Schoonhoven uit "De noodmunten van de 80-jarige oorlog" door H.E. van Gelder; fotokopie. Met fotokopie van het besluit van de Staten van Holland betreffende "het remboursement van het tinnegeldt aan de stad Schoonhoven gedurende haar belegering aan de soldaten verstrekt, 24 september 1579". -- 2 stukken

7040. Jaartallenlijstje voor de geschiedenis van Schoonhoven
Samengesteld door C.R. Schoute, ca. 1975. -- 1 stuk (5 bladen)

7041-7042. Aantekeningen van en stukken verzameld door ds. P. van Willenswaard betreffende de geschiedenis van Schoonhoven, z.d. en ca. 1890 - 1926. -- 1 deel en 1 omslag

7043. Schoonhovens stedelied
Volkslied van Schoonhoven, geschreven door N. Vogel, op muziek gezet door Gé van der Beek, aangeboden aan burgemeester en wethouders door Schoonhovens Gemengd Koor, 1952. -- 2 stukken
Een exemplaar zonder muziek en een exemplaar (fotokopie) met muziekschrift.

7044. Aantekeningen van C.R. Schoute in het kader van onderzoek naar straatnamen in Schoonhoven en de kwartieren-indeling volgens het gaderboek van de ordinaris verponding 1734-1740, ca. 1975. -- 4 stukken

7045. Herinneringen aan het oude Schoonhoven
Aantekeningen van (?), gepubliceerd in de Schoonhovense Courant van 31 mei 1972; fotokopie. -- 1 stuk (4 bladen)

7046. Schoonhoven
Historisch overzicht, gepubliceerd in Cobouw, 22 januari 1960; fotokopie. -- 1 stuk (3 bladen)

7047. Beleidsnotitie van het gemeentebestuur van Schoonhoven mett opsomming van zaken die in de aanbiedingsbrief bij de begroting 1973 niet aan de orde zijn gesteld, 1972; gestencild; met bijlage. -- 1 katern

7048. De oude stadskern
Notitie met uitgangspunten voor het hoofdstuk over de stadskern in een structuurplan, 1969. Met een concept-hoofdstuk voor het structuurplan, (1969). -- 2 katerns

7049. Beschrijving van monumenten in Schoonhoven: het stadhuis, de St.-Bartholomeuskerk, de waag, het Doelenhuis en de vier poorten, ca. 1965; fotokopie. Met fotokopieën van teksten uit naslagwerken op het lemma Bartholomeus, ca. 1960. -- 7 stukken

7050. Pennevruchten van historische aard niet de geschiedenis van Schoonhoven / Deventer betreffende
Overdrukken van artikelen gepubliceerd door Gerh.J. Lugard jr. naar aanleiding van onderzoek in het archief van Schoonhoven, -- 1 cahier (convoluut)
Bevat:
- Bijdragen tot de geschiedenis van den handel in Barbarije in de achttiende eeuw; in: Economisch-Historisch Jaarboek 9 (1923) 231-244.
- Het feest om en in den hofvijver anno 1586; in: Het Vaderland 29 april 1927.
- Fragmenten van Jacob van Maerlant 's Spieghel Historiael; in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde 46 (1927) 187.
- Holland, Zeeland en de verheffing van den prins in 1666; in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6.9 (1929) 121-126.historiografie

7051. Veerpont Schoonhoven - Gelkenes v.v.
Persberichten van burgemeester en wethouders van Schoonhoven en Bureau Intveld te Delft inzake de veerdienst, 1970; gestencild. -- 2 stukken

7052. Het stadhuis te Schoonhoven
Krantenknipsels uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant jrg. 86 (1929) naar aanleiding van de heropening van het gerestaureerde stadhuis; fotokopieën. -- 3 stukken

7053. Beschrijving der schilderij, voorstellende een familie-raadsel, hangende in het gereformeerde weeshuis te Schoonhoven
Gedrukt, ca. 1900. Met een aantekening over het formaat van het schilderij, 1932, en de tekst met toelichting van het "Raadsel van Nijmegen", afschrift uit: Kabinet van Oudheden, XV, nr. 27a. -- 3 stukken
Het schilderij is een kopie van het Nijmeegse origineel en hangt in het stadhuis van Schoonhoven.

7054. Het Schoonhovensch stadhuis
Krantenknipsels van artikelen gepubliceerd door Gerh.J. Lugard jr. in de Schoonhovenche Courant, 8 en 10 juli 1929. -- 1 cahier

7055. Het feest om en in den hofvijver, anno 1586
Krantenknipsel van een artikel over de inhuldiging van graaf Leicester als voorlopig landsheer in Den Haag, gepubliceerd door Gerh.J. Lugard jr. in Het Vaderland, 29 april 1927. -- 1 katern

7056. Stadhouder Willem II te Schoonhoven
Krantenknipsels van artikelen gepubliceerd door Gerh.J. Lugard jr. in de Schoonhovenche Courant, 30 april en 7 mei 1926. Met een aanvullende aantekening, z.d. -- 1 katern en 1 stuk

7057. Krantenknipsel uit de de Schoonhovenche Courant met artikel bij het afscheid van Gerh.J. Lugard jr. als gemeentearchivaris van Schoonhoven, 23 augustus 1969; fotokopie. -- 1 stuk (2 bladen)

7058. Wegwijzer van de Hervormde Gemeente Krimpen aan den IJssel
Gedrukt, ca. 1970. -- 1 katerntje

7059. Bolnes Dieselmotorenfabriek
Prospectus van Bolnes Motorenfabnriek BV te Krimpen aan de Lek, ca. 1980; gedrukt. -- 1 katern

7060. Krantenknipsel uit de IJssel en Lekstreek van 13 juni 1973 met een artikel over de overdracht van boerderij Welgelegen van de familie Huyzer aan de gemeente Krimpen aan de Lek. -- 1 stuk

7061. Gründlicher Bericht und warhafte beschreibung von der gewaltigen Festung, genant die Krimpe, in Holland gelegen, wie dieselvige durch den Prinssen van Oranien erobert und eingenommen ...
Pamflet betreffende de verovering van de schans bij Krimpen aan de Lek, 1576; fotokopie. -- 5 stukken
Origineel: KB

7062. "Van boterhuis tot muziektent"; afdrukken van documenten met betrekking tot het behoud van de muziektent in Schoonhoven, 1920 - 1925, 1948, 1949, 1952, 1991. -- 1 band
Verzameld door C. van Holten (?).

7063. Rapport van de opgravingen te Haastrecht en de daaraan te verbinden conclusies
Tekst van een lezing door NN, (1979). Met een persbericht van de oudheidkundige werkgroep Trifortes, 1979. -- 1 katern en 1 stuk

7064. Dagboek van Jacob van der Graaf, 1865 - 1867; fotokopie. -- 1 omslag

7065. Kalender 1979, uitgegeven door de Stichting ter bevordering van de restauratie der Nederlandse Hervormde kerk te Lekkerkerk. Met bijlage. -- 1 band en 1 stuk

7066. Lekkerkerk bijna zeven eeuwen jong
Krantenknipsel uit De Havenloods van 30 mei 1979 met historisch overzichtsartikel door G. van Ipenburg; fotokopie. -- 1 stuk

7067. Out Leckelant of Leckerkercke in 1980 zeven eeuwen oud
Krantenknipsel uit de Schoonhovense Courant van 28 maart 1979 met historisch overzichtsartikel door Ad van den Dool. -- 1 stuk

7068. Joods verleden leeft in Lekdorp
Krantenknipsel uit Trouw van 7 juli 1979 met artikel door Huib Goudriaan en Joop van Vlies. -- 1 stuk

7069. Droppingsmonument Lekkerkerk
Folder van de vereniging Lekkerkerk Door De Tijd, (1998). -- 1 stuk

7070. Recreatieschap Krimpenerwaard
Gemeenschappelijke regeling voor de recreatie in de Krimpenerwaard; ontwerpregeling met toelichting en begeleidende circulaire, 1970. -- 1 katern en 1 stuk

7071. Gemeenschappelijke regeling Technisch Bureau in de Krimpenerwaard; tekst na vaststelling van de vierde wijziging, 1974. -- 1 katern

7072. Tekst van een toespraak van burgemeester J. Aten bij de opening van het Edelambachtshuis, maart 1953; gestencild. -- 1 katern

7073. Akte van verhuur van het grootste deel van een huis in Ouderkerk a/d IJssel door Evert Rhoda aan Cornelis Ariense Boer (alias Ouwerkerk), 1722. Met aantekeningen van betaling van de huur, 1723 - 1730. -- 1 stuk

7074. Ter bruylofte ...
Lofdicht door Nicolaas Fek op het huwelijk van Allard Pierson en Cornelia Geertruyda Boon, 1762; gedrukt bij Gijsbert en Willem de Vrij. -- 1 katern

7075. Folder van de rietplankenfabriek J.W. Molijn, Turfsingel 92, ca. 1895. -- 1 stuk
Betreft gipsplaten volgens het systeem Giraudi.

7076. Ter herinnering aangeboden den edelachtbaren heer F.H. van Kempen burgemeester van Schoonhoven 1915-1924
Herinneringsalbum van een commissie uit de burgerij bij het afscheid van de burgemeester, met namen van inwoners (die aan een geschenk hebben bijgedragen?), 1924. -- 1 deeltje
Franse titel en titelpagina ontworpen door H. Ellens.

7077. Brief van het bestuur van de Zuid-Hollandsche Vereeniging tot Bevordering van Kunstnijverheid en Volkskunst aan F.H. van Kempen, burgemeester van Schoonhoven, met mededeling dat hij is benoemd tot lid van het algemeen bestuur, 1916. -- 1 stuk

7078-7081. Stukken betreffende het financieel beheer van de feestcommissie bevrijdingsfeest te Ammerstol, 1945. -- 1 deeltje, 3 omslagen

7082. Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van J. de Jong, raadslid voor de SDAP te Ammerstol, o.a. als voorzitter van Het Gebouw (NVV), 1926 - 1934. -- 1 omslag
Bevat:
Een afschrift van een brief van oud-wethouder A. Zanen Hzn aan SDAP-gedeputeerde J.H.A. Schaper, 1926.

7083. Toelichtende teksten van J. Compeer bij de tentoonstelling over het openbaar vervoer in de regio Gouda sinds eind 19e eeuw, gehouden in het stadhuis, 1979; fotokopieën. Met krantenknipsels betreffende de tentoonstelling. -- 1 omslag

7084-7085. Krantenknipsels uit De Telegraaf en de Goudsche Courant betreffende gijzelingen door Zuidmolukkers in Nederland, 1975, 1977. -- 1 pak, 1 omslag

7086. Ledenlijst van de r.k. middenstandsvereniging De Hanze, met aantekening van contributiebetaling, 1954 - 1959; fotokopie. -- 1 omslag

7087. Een School met den Bijbel en zijn meester
Serie artikelen door Jan de Rek in het Zondagsblad, 1940, over de school in Ouderkerk a/d IJssel, gesticht in 1887 en hoofdonderwizjer C. Brouwer uit Driebergen; fotokopieën. -- 2 stukken

7088. Aantekeningen van G.J. Lugard jr. uit A.S. de Blécourt, Ambacht en gemeente (1912), ca. 1934. -- 1 lias

7089. Transcripties en uittreksels van de beschikkingen van de Staten van Holland betreffende vicarieën, 1601 - 1713, vervaardigd door H.B. Eldermans, 1988 - 1991; met indices op geografische aanduidingen, namen van kerken en altaren en persoonsnamen. -- 1 band
Origineel: NA Archief Staten van Holland inv.nrs. 1768, 1769, 1778 en 1778a

7090. Transcriptie van de blafferd van de vicarieën en dergelijke in de kerken in Holland, 1653. Vervaardigd door H.B. Eldermans, 1992; met indices op geografische aanduidingen, namen van kerken en altaren en persoonsnamen. Met een transcriptie van de specificatie van de geestelijke goederen in het Land van Altena, 1573. -- 1 band
Origineel: NA Archief Geestelijk kantoor van Delft inv.nr. 586 en Archief Grafelijkheidsrekenkamer inv.nr. inv.nr. 683

7091. Kohier van de personele quotisatie te Schoonhoven, 1744; fotokopie. -- 1 omslag
Origineel: GA Rotterdam, Oud stadsarchief inv.nr. 4168

7092. 1872 - 1932
Tekst van een gelukwens ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijksfeest van C. Koning en echtgenote, met handtekeningen van de medebewoners van de Eerste Olivier van Noortstraat te Schoonhoven, 1932. -- 1 katern
Zie ook fotocollectie stamnrs. 78224 - 78227.

7093. Opzichters dagboek
Dagboek van opzichter J.A. Oooms bij de bouw van de Christelijke Lagere school (later: Rehobothschool) aan de Bermweg (later: Schoolstraat) te Nieuwerkerk a/d IJssel, oktober 1923 - april 1924. -- 1 deel

7094. Exemplaar van De Omroeper : (tweewekelijks) advertentieblad voor Schoonhoven en omgeving, 23 oktober 1941. -- 1 stuk
Laatst verschenen nummer. De voorpagina is volledig gebruikt voor de introductie van nieuwe Philips radio's.

7095. Aantekeningen over de geschiedenis van Ouderkerk a/d IJssel; getypt (fotokopie), met illustraties en topografische kaart, z.d. (ca. 1979). -- 1 bandje
Ex libris C.C.J. Lans (die ook in de tekst wordt geciteerd). De auteur is onbekend, maar niet Verboom (A'dam), Smit (Krimpen a.d IJssel) of Arnzt (Wassenaar).

7096. Bijdragen van A. den Ouden Bergambacht
Aantekeningen over zijn mobilisatie in 1939 - 1940 bij de 3e compagnie III RI in Noord-Brabant, zijn vrijwillige militaire opleiding in Schoonhoven en over de winter van 1929; gedeeltelijk getypt; fotokopie. -- 1 band
De auteur is geboren op 8 juli 1916 te Bergambacht.

7097. De onafhankelijkheidsfeesten te Gouda op 19 nov. l.l.
Foto in het weekblad Buiten van 29 november 1913; gedrukt. -- 1 stuk

7098. Toegang (beknopte samenvattingen) op resoluties van de Staten van Holland met betrekking tot Schoonhoven, 1588 - 1700, 19e eeuw (ca. 1870?). -- 4 stukken

7099. Kalender voor november 1949 - december 1950 met foto's van o.a. riviergezichten (Lek bij Lekkerkerk); uitgegeven door Gebr. Den Oudsten te Lekkerkerk in verband met het 60-jarig jubileum; gedrukt. -- 1 band

7100. Autobiografische aantekeningen over de eerste levensperiode van Jan Willem van Wijngaarden (geb. 8-10-1900 te Schoonhoven; overl. 13-8-1984 te Rotterdam), z.d. (ca. 1970), met foto's en afdrukken van de geboorteakte, 1900 en getuigschriften, 1928 en 1929. -- 1 stuk (5 bladen)
Zie voor de originele foto's ac 440 stamnrs. 26599 - 26605.

7101. Krimpen aan den IJssel 1940-1945 : een gewoon dorp in een buitengewone tijd
Lesbrieven voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, samengesteld door J. Stijnen resp. A. Bloot, (2000). -- 1 band

7102. Persoonlijke documenten van J.A. Donker (1864-1938), sigarenfabrikant, raadslid en wethouder te Gouda, 1884 - 1938. -- 1 omslag

7103. Krantenbericht van betreffende het 25-jarig jubileum van de heer P. van der Pol als lid van het R.K. Schoolbestuur te Gouda, 13 juni 1925. -- 1 stuk

7104. Beschrijvingen van de panden Lange Weistraat 87 en Lopikerstraat 37 te Schoonhoven. Kopie uit "Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800", van R. Meischke en H.J. Zantkuijl. -- 1 stuk

7105. Waddinxveense oorlogsslachtoffers 1940-1945
Lijst van slachtoffers, met inleiding, samengesteld door Hans Geel. -- 1 omslag

7106. De militaire wielrijders
Fragmenten betreffende Gouda uit het gedenkboek door L.J.P. Knoops, 1995; fotokopieën. -- 1 omslag

7107. Fragment uit een register van de hervormde gemeente Moerkapelle, aangelegd ca. 1651, gedeeltelijk bijgehouden tot 1798. -- 5 stukken
(In potlood gepagineerd 1 - 9.)
Bevat:
- Lijst van predikanten, 1656 - 1798.
- Reglement op het beroepen van predikanten, z.d., met bijbehorende formulieren.
- Voorschriften voor de visitatie, vastgesteld in de Zuid-Hollandse synoden van 1621, met latere aanvullingen, ook uit de classis Schieland, tot 1660, en voorschriften tegen het dansen, gebaseerd op besluiten van de nationale synode 1678.
- Uittreksel uit de voorschriften tegen "het stoute pausdom" , vastgesteld in de Zuid-Hollandse synoden van 1651 en 1652.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Ontzuren, verstevigen.)

7108. Bewijs van aandeel in de renteloze lening ten laste van de hervormde gemeente Moerkapelle, 1911. -- 1 stuk

7109. Notitie van de archivaris van de 3e afdeling van het Algemeen Rijksarchief voor de hervormde gemeente Moerkapelle betreffende de betekenis van een bewijs van inschrijving in het Grootboek van de nationale uitgestelde schuld, 1921. -- 1 stuk

7110. Recensie door J. Taal, gemeentearchivaris van Gouda, van de autobiografie "Eenzaam maar niet alleen" van koningin Wilhelmina, (ca. 1960); gedrukt. -- 1 stuk (3 bladen)
Uit een onbekend r.k. tijdschrift (p. 150-152).

7111. Verjaardagskalender
Kalender met stadsgezichten uit de periode 1910 - 1938; gedrukt. -- 1 bandje

7112. Hoe reageert de "omgeving" in Nieuwerkerk aan den IJssel op de oudere werkloze?
Scriptie door mw. Th.J.M. van den Bosch voor de MBO-studie sociale dienstverlening, 1976; gestencild. -- 1 band

7113. Folder van de Nederlandse regering met aanmoediging om bij het referendum vóór de Europese grondwet te stemmen, mei 2005. Met samenvatting van het verdrag en met franstalige kranten over de resultaten van de referenda in Frankrijk en Nederland, waarbij het ontwerp van de grondwet werd verworpen, april - juni 2005. -- 1 omslag

7114. Krantenknipsels betreffende cirurg en gynaecoloog dr. A. Montagne, 1948, 1956; fotokopieën. -- 3 stukken

7115. Hoofdstuk uit H. Voorn, De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe (Wormerveer, Drukkerij Meijer, 1973) betreffende papierfabriek De Betere Hoop (A.J.J. Vos) in Noord-Waddinxveen en Gouda; fotokopieën. Met briefhoofden, 1916, 1917; ged. fotokopie.

7116. Authentiek uittreksel uit het testament van Dirk van der Wolff Lambertszoon aan de Goudkade onder Bloemendaal, waarbij zijn neef Cornelis Ramp en Jan Zoet te Zuid-Waddinxveen en Hermanus van Duyn te Noord-Waddinxveen worden benoemd tot executeurs-testamentair en voogden over zijn minderjarige en in het buitenland verblijvende erfgenamen, 1793. -- 1 stuk

7117. Knipsels betreffende de Goudsche Courant uit het personeelsblad "Meer nieuws" van de Sijthoff Pers, 1982 - 1989, 1995. Met circulaire over de wisseling van hoofdredactie, 1994. -- 1 omslag

7118. Exemplaar van De Soldatencourant : orgaan voor leger en vloot, 3 maart 1915. -- 1 stuk

7119-7121. Uitgaven van drukkerij Twigt ter gelegenheid van koppermaandag, 1984 - 1986. -- 3 omslagen

7122. De verlichting van de Sint Janskerk
Krantenknipsel uit het kerkblad voor de hervormde gemeente door H.A. van Dolder-de Wit, 1981. -- 1 stuk

7123. Wandelen langs het rijke verleden van Gouda
Krantenknipsel uit het maandblad Tussen de rails met (foto)reportage door Rien van der Gaag, augustus 1977. -- 1 stuk

7124. Staat met absolute aantallen vreemdelingen in Nederland per 1 januari 1982; gedrukt. -- 1 stuk (2 bladen)
Betreft alle gemeenten in Midden-Holland met uitzondering van Moordrecht, Stolwijk en Vlist.

7125. Eurocarillon 1999
Programma voor het internationaal beiaardfestival, 1999. Met bijlagen. -- 1 katern, 3 stukken
Betreft met name ook Gouda, Bergambacht en Schoonhoven.

7126. Congresmap van het internationaal congres over conservering van gebrandschilderd glas, met nadruk op Gouda, 1981. -- 1 omslag

7127. Kwartierstaat van Susanna Soffree (geb. 1918), samengesteld door M. Hooftman, ca. 1994. -- 1 stuk (3 bladen)

7128. Goudse geboden uit wanhoop
Krantenknipsels betreffende de tien gouden stadsregels van Gouda, 2002, 2003. Met kritisch pamflet van de NNP onder het motto "Baas in eigen land, eigen volk eerst". -- 3 stukken

7129. De straat
Krantenknipsel uit Trouw met reportage over bewoners van de Landmeterslag, met name de leefbaarheid van de buurt, 2004. -- 1 stuk (3 bladen)

7130. Catalogus van leverbare gymnastiektoestellen en sportartikelen door fa. Cha-s Disse te Hilversum, z.d. (ca. 1920); gedrukt. -- 1 katern
Bevat tientallen afbeeldingen. Bewaard ten behoeve van expositiedoeleinden.

7131. Handel en wandel in Gouda
Lesbrief betreffende handel (o.a. de VOC) en markten, met leerkrachtengedeelte en bijlagen, 2002. -- 1 omslag
Geproduceerd door de onderwijswerkgroep open monumentendag voor het project streekarchiefdienst.

7132. De spagaat van de kerklieddiscussie
Krantenknipsel uit het Nederlands Dagblad met interview met Christiaan Ingelse, hoofdorganist van de St.-Janskerk, 2007. -- 1 stuk

7133. Formulier voor een verzoekschrift aan de eerste kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafse volk om af te zien van de voorgenomen gemeentelijke herindeling, (1801). -- 1 stuk

7134. Gouda ... Havenstad? : Studie naar herstel van de relatie Hollandsche IJssel - Gouda
Rapport van de initiatiefgroep Gouda Havenstad, 1987. -- 1 band

7135. Akte van transport van een huismanswoning (boerderij) bestaande uit een huis, kookhuis, wagenschuur, baandersschuurm mattenschuur, berg en erf in het dijkland aan het Oosteinde van Moordrecht, met een weiland en drie akkertjes hooiland achter de eigendom van Willem van der Kleyn, strekkende van de buitendijkse zelling tot de "zoohoeke" en het water van Eldert Leeflang (O = het volgende stukje tuin en Willem van der Kleyn; W = het volgende perceel), en een tuinhoekje ernaast gelegen, strekkende van de dijkwetering tot het eigendom van Willem van der Kleyn (O = Willem van der Kleyn; W = het voorgaande perceel), samen 2 morgen, verpondingsnr. 305, door Gerrit de Wit aan Jan Kranenburg, 1780; afschrift, ca. 1890. -- 1 stuk

7136. Reis- en verblijfpas
Formulieren voor een tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland, z.d. (19e eeuw). -- 2 stukken

7137. Soms voelen we de eenzaamheid
Krantenknipsel uit de Goudsche Courant met artikel over de positie van de bevindelijk protestanten (orthodox gereformeerden) in Nederland, met o.a. de mening van ir. M. Houtman, voorzitter van de centrale directie van De Driestar, 1993. -- 1 stuk

7138. Water stuurt landgebruik in Krimpenerwaard
Exemplaar van De Water met artikel over het zogenoemde Veenweidepact Krimpenerwaard, 2006. -- 1 katern
Bevat:
Foto van de hoge waterstand in de Turfmarktgracht te Gouda.

7139. Bijlage bij "De Zeelt" (Nieuws en advertentieblad voor Berkenwoude en Omgeving) met plaatselijk nieuws uit Berkenwoude en Stolwijk, mei 1966. -- 1 stuk

7140. Gedenkplaat bij het 50-jarig jubileum van de christelijke school aan de Lange Groenendaal, 1916. -- 1 stuk
Bevat:
Foto's van de drie directeuren: A. van der Sluys (1866-1873), J. van de Putte (1873-1914) en P.M. Both (1914-(1916)).
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Scheuren repareren.)

7141. Het landschap om Gouda in den loop der eeuwen
Afleveringen van Weekblad De Zuidplas, Weekblad voor Waddinxveen en De Boskooper met artikel van dr. A. Scheygrond, 1937. -- 3 stukken

7142. Exemplaar van de Volkskrant magazine met interview met Jamai Loman, eerste winnaar van "Idols", 2003. -- 1 katern

7143. Oproep tot deelname aan een stille tocht ter nagedachtenis van de op 4 november vermoorde Mariëlla de Geus, (november 2001). Met oproep van misdaadverslaggever Peter R. de Vries om informatie in het kader van zijn tv-programma, 2005. -- 2 stukken

7144. Aantekeningen over 350 jaar militaire garnizoenen in de stad Gouda 1572 tot 1922
Samengesteld door H.A. Treu ter gelegenheid van de officiële ingebruikneming van de Prins Willem Alexanderkazerne, 1968; gestencild. -- 1 katern

7145. Een historische schets betreffende de stad Gouda, gezien in haar betrekkingen tot de krijgsmacht: als garnizoensplaats en anderszins
(Samengesteld door H.A. Treu, ca. 1969.) -- 1 katern
Bijlage bij het 62e jaarverslag van de sectie krijgsgeschiedenis van de Koninklijke Landmacht.

7146. Exemplaar van De Krimpenerwaard : Nieuws- en Advertentieblad ... met artikelen over de geschiedenis van het hoogheemraadschap door T. Vink, het landschap door A. Scheygrond, en korte artikelen over elke gemeente, 7 april 1937. -- 2 stukken

7147. Een vergeten kind
Artikel in NRC Handelsblad over Malva Marina Reijes (1934-1943), dochter van de Chileense dichter Pablo Neruda, die in Gouda ligt begraven, door Rien Vroegindeweij, 2005; fotokopie. -- 1 stuk

7148. 1888 100 jaar bruggen 1988
Gedenkboekje van de buurtvereniging Benedenkerk ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de gietijzeren ophaalbruggen over de ringvaart van de polder Stolwijk (Stolwijkse Vaart), 1988. Met informatieblad van het Streekarchief Krimpenerwaard en krantenknipsels. -- 1 omslag

7149. Gouds marktlied
Tekst van L. Carlier, z.d. (ca. 1970?). -- 1 stuk
Uitsluitend tekst. De muzieknotatie (door N. van Leeuwen) ontbreekt.

7150. Octroy voor Jan Jacobsz Speckstruyff om te mogen stellen sekere molen
Octrooi van de Staten van Holland voor Jan Jacobsz Speckstruyff, meester timmerman, om als enige de door hem ontworpen molen voor de productie van pottenbakkers-, pannenbakkers- en pijpmakersaarde gedurende 12 jaar te vervaardigen, 10 oktober 1642; fotokopie. -- 1 stuk (2 bladen)
Deze molen kon door één paard worden aangedreven, in plaats van door twee ossen met twee begeleiders.
Origineel: NA (archief Staten van Holland)

7151. Circulaire met uitnodiging om zitting te nemen in het erecomité ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de gemengde zangvereniging Gouda, 1930. -- 1 stuk

7152. Advies over tweetalig opvoeden
Rapport van het Regionaal Platform Jonge Allochtonen Midden-Holland, 1999. Met fotokopie van een interview met Farid Bourjila van de SBD Midden-Holland in het tijdschrift In Zicht, 1999). -- 1 katern, 1 stuk

7153. Opmetingen door S.L. Wouteren van de driehoek spoorlijn - Winterdijk - Kattensingel, 1866, en de vierhoek Bodegraafsestraatweg - Breevaart - spoorlijn - Kleiweg, 1867; fotokopieën. Met beschrijvingen uit de database van het Legermuseum. -- 4 stukken
Zie publicatie in: De Schatkamer 2005.
Origineel: Legermuseum

7154. Overzicht van de geschiedenis van het schoolgebouw van de Brede School aan het Wilsonplein, ca. 2007. -- 1 stuk (3 bladen)

7155. Het Hollandse gravenhuis als projektontwikkelaar
Artikelen van Jan den Ouden, gepubliceerd in de Goudse Post, 1993 - 1994; fotokopieën. -- 2 stukken
Bevat:
(2) Julius Caesar aan de Gouwe.
(3) Friezen, Franken, Denen en Noormannen trokken in bonte stoet voorbij.

7156. Circulaires van de Algemeene R.K. Propagandaclub Gouda aan de besturen van r.k. verenigingen en instellingen met verzoeken om bijdragen ten behoeve van de exploitatie van het r.k. bevolkingsregister, 1933, 1938. -- 2 stukken

7157. Akte van attestatie op verzoek van schout en ambachtsbewaarders van Moordrecht ten overstaan van burgemeesters, schepenen en raad van Gouda door de Moordrechtse schepenen Jan Jansz van Alphen en Willem Jansz Judt en de oud-schepenen Cornelis Cornelisz Cleynmeel, Bastiaen Cornelisz, Cornelis Jan Dirck Aertsz, Cornelis Claesz Paeu en Leendert Kersz, waarbij comparanten verklaren dat zij - geboren en getogen Moordrechtenaren - hennep kweken zonder ooit henneptienden betaald te hebben; ook hebben zij nooit gehoord dat hun ouders henneptienden betaalde zouden hebben; wel hebben zij begrepen dat de heer van Goudriaan onlangs heeft beweerd dat hem henneptienden toekomen en dat hij enkele inwoners heeft gedagvaard voor het Hof van Holland, 21 september 1632. -- 1 charter (met restant van zegel)

7158. Akte van transport van een losrente van ƒ 40 per jaar, gevestigd in 1640 ad ƒ 1000 ten laste van de Staten van Holland, door Kers Heyndricxsz van Maren als mede-erfgenaam van zijn moeder Aeltge Kerssen aan Jacob den Raedt, 5 november 1674. -- 1 charter (zegels ontbreken)

7159. Akte van transport van een losrente van ƒ 96 per jaar, gevestigd in 1639 ad ƒ 2400 ten laste van de Staten van Holland, door Matthijs de Grande, oud-schepen, als mede-erfgenaam van Matthijs Maten, aan Huych van den Bogaert, 8 mei 1690. -- 1 charter (zegels ontbreken)

7160. Akte ten overstaan van schout en buurlieden van Haastrecht waarbij Pieter Ellertsz ten gunste van het Catharinaklooster in de Rozendaal te Gouda - vertegenwoordigd door pater Cornelis Dammaszoen - een eeuwigdurende rente van 2 nobels per jaar vestigt op zijn land, 12 oktober 1487. -- 1 charter (restant zegel)

7161. Akte ten overstaan van schout en gezworenen van Lange Ruige Weide waarbij Elbert Gerytsz ten gunste van Geertruyt Claes van Maerlogh weduwe een eeuwigdurende rente van 2 1/2 Beierse gulden per jaar, aflosbaar met 50 Beierse gulden, vestigt op 10 morgen land te Ruige Weide (boven: Adriaen Andriesz; beneden: Dirck Jansz), 1 juni 1518. -- 1 charter (zegel ontbreekt)
Op de achterkant aantekening betreffende opvolgende schuldenaars (?): Nelle Jacobs moy Geert, Cornelis Ellertsz, Jacob Wyllemsz Hollander, Cornelis Jacobsz Hollander.

7162. Register met financiële overzichten van de IJsclub Gouda, aangelegd 1910, bijgehouden tpt 1915. -- 1 katern
Bevat:
- Staten van bezittingen en schulden, 1910 - 1915.
- Lijst van aandeelhouders in de geldlening van 1908 per 1 november 1910.
- Staat van overdracht van aandelen.
- Lijst van uitgelote aandelen in de geldlening van 1908, met staat van jaarlijkse uitlotingen in 1909 - 1911.
- Staten van uitbetaalde coupons per 1909 - 1912.

7163. Formulier voor een bewijs van aandeel in de "negotiatie tot den aanleg van eenen straatweg en vaart van Gouda naar Bodegraven", 1839; gedrukt. Met aangehechte afdruk van het KB waarbij toestemming wordt verleend om aanvullend aandelen uit te geven tot een bedrag van ƒ 45000, 1838; gedrukt. -- 2 stukken

7164. Geloofsbrieven van de Staten-Generaal voor Hieronymus van Beverning als gezant naar Engeland, 1653; afschriften. -- 2 stukken
In het Frans. Een exemplaar voor de "Conseil d'Estat" van Engeland, het andere voor "Votre excellence" (Cromwell).
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Vochtschade, waardoor leesbaarheid gedeeltelijk beperkt.)

7165. Akte van transport ten overstaan van schout en heemraden van Ouderkerk a/d IJssel van een steenplaats met toebehoren en 2 morgen 3 hond land met hennepwerf, gelegen in de Crommepolder te Nieuwerkerk a/d IJssel, strekkende uit de IJssel tot de kampsloot en het kampje van Pieter Cornelisz Camers (O = Cornelis Willemsz timmerman; W = Cornelis Jansz Decker) door Cornelis Wiggertsz, oom en voogd van de weeskinderen van Adriaen Wiggertsz en Wiggert Wiggertsz, Jan Jacobsz (te Nieuwerkerk), oom en voogd van de weeskinderen van Adriaen Wiggertsz, Pleuntgen Jans (weduwe van Wiggert Wiggertsz) met haar broer Adriaen Jansz Backer, aan Adriaen Anthonisz Verbie, wonende aan de 's-Gravenweg te Nieuwerkerk, 1631. Ter betaling dient onder andere een rentebrief ten laste van Adriaen Adriaensz van der Duyn te Moordrecht. -- 1 charter (op linnen geplakt; zegel ontbreekt)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Tekstverlies door mechanische schade.)

7166. Akte waarbij burgemeester Pieter Pietersz Trist verklaart dat hij van het stadsbestuur toestemming heeft gekregen een doorvaart te graven vanuit de stadsgracht door zijn land tot aan de droogplaats buiten de Dijkspoort (O = de stadsdrogerij; W = de wecht naar de Nieuwe Korte Akkeren; Z = de hoge dijk), onder voorwaarde dat hij zijn land niet zal bebouwen of beplanten ten nadele van de drogerij, 10 november 1615; 19e-eeuws afschrift. -- 1 stuk
Dit land is door de stad gekocht van de voogden van Gerrit Floris Cinq, voordien van Jan Claesz Cinq, 1612.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gescheurd.)

7167. Congres A.N.V.V. Gouda 15 - 18 juni 1931
Programma voor het congres van de ANVV; gedrukt. -- 1 stuk

7168. Lijst van voorwerpen aangetroffen in een slaapkamer, z.d. (ca. 2e helft 18e eeuw). -- 1 stuk

7169. Staat van roerende zaken, nagelaten door Cornelia van Nooten te Gouda, gedeclareerd door haar zuster Janna, getrouwd met Pieter Jansz Blanken, wonende in de Vlist, 24 juli 1812; concept. -- 1 stuk

7170. Affiches met bekendmakingen van boelhuizen (openbare verkopingen) van koeien te Reeuwijk, 1780, 1784; gedrukt te Gouda. -- 3 stukken

7171. Fragmenten van een missaal (?), ca. 1545; gedrukt. -- 2 stukken

7172. Stukken betreffende de Breevaart (Reeuwijkse watering) en de Karnemelksloot, met name het geschil tussen Sluipwijk enerzijds en Reeuwijk en Broekvelden anderzijds, 1601 - 1608; 19e-eeuwse afschriften. -- 5 stukken

7173. Losrentebrieven van de Staten van Holland ad ƒ 100 en ƒ 70 per jaar ten gunste van Gijsbert Pietersz de Lange, 10 augustus 1638 en 1 juli 1644. -- 2 charters (zegels ontbreken)

7174. Akte van attestatie ten overstaan notaris Cornelius de Capella (te Utrecht ?), opgemaakt in herberg De Eenhoorn aan de Markt, in het bijzijn van Dirck Pietersz Blenckvliet, kapelaan te Den Haag, en Jacob Joostenz, waard, op verzoek van Gijsbrecht Thymansz, poorter van Gouda, 26 september 1546. Gijsbrecht heeft vertoond het testament van Jacob Pietersz van Kort Haarlem, verleden voor wijlen Willem Jansz, in leven secretaris en notaris te Gouda, en Aelbrecht Baerntsz Raidt en Kers (ook: Kors) Claesz als getuigen, tevens door hen samen met Pieter Jansz Benninck voor het gerecht van Gouda bevestigd. Omdat notaris Willem Jansz is overleden, verklaart Benninck dat hij op verzoek van de overledene de minuut van het testament heeft gegrosseerd, maar deze heeft het stuk niet meer kunnen bekrachtigen. De beide andere getuigen verklaren dat de grosse overeenkwam met de minuut. Dit testament wordt vervolgens geïnsereerd. Bij dit testament worden als erfgenamen de vier kinderen van de zuster van de testator aangewezen, te weten Dirck Dircxz, Heynrick Dircxz, Floris Florisz en Agnies Florisdr, met uitsluiting van zijn enige zuster Cornelia Floris Dammasz weduwe. De testator is universeel vruchtgebruiker van de nalatenschap van zijn broer Gerrit Pietersz. -- 1 stuk (perkament, met notarismerk)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Vochtschade, mechanische schade en zeer vuil, waardoor enig tekstverlies.)

7175. Stukken betreffende de distributie van niet-levensmiddelen, 1917 - 1918. -- 1 omslag

7176. Notariële attestatie de vita - op verzoek van hun vader - betreffende Marie en Catherinne Bulleman, dochters van Jehan Bulleman, chirurgijn te Cambrai (F), en diens vrouw Pasquet Lyamant, 12 juli 1578. Met verklaring van Jan Cornelisz, poorter van Gouda, dat Jehan Pietersz Bulleman rond die tijd nog in leven was, 2 februari 1580. -- 1 stuk

7177. Notariële akte waarbij Dirk Daniel de Kedts Houtman, vroedschap, verklaart zijn benoeming tot universeel erfgenaam van Anna Maria Sas, ongehuwd overleden, aan te nemen, 1766; authtentiek afschrift. -- 1 stuk

7178. Fragment van het grootboek en financiële aantekeningen van Simon en Matteus Tengnagel, suikerhandelaren te Amsterdam, inzake levering van Portugese suiker aan Adriaen Groenendijk te Gouda en de stad Gouda, 1675 - 1679 en z.d. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Veel vochtschade, waardoor tekstverlies; vuil.)

7179. Fragment van de rekening van inkomsten en uitgaven van Allert Vromert als deurwaarder van de gemenelandsmiddelen wegens de parate executie van de roerende zaken van de weduwe van Jan Claesz Boer te Haastrecht, z.d. (ca. laatste kwart 17e eeuw). -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Zeer vuil.)

7180. Vonnis van het Hof van Holland in de zaak in appèl tussen mr. Lambrecht van Wijngaarden enerzijds en Wouter Jacobsz Maes, prior van Stein, als executeur-testamentair van Dirck Maes, houtkoper te Gouda, zwager van Van Wijngaarden, anderzijds, 22 december 1568. -- 1 charter (zegel ontbreekt)

7181. Testament van Claesghen Everts, verleden voor voor notaris Jan Reyniersz van Wourden en getuigen Gielis Rabereck (?) en Jacob Cornelisz lijndraaier, waarbij zij haar testament van 8 oktober 1595 herroept en haar broer Wolphert Evertsz, wonende in de Zeugstraat, tot haar universele erfgenaam benoemt, en bij diens overlijden zijn dochter Grietgen Wolpherts, 19 september 1609. -- 1 stuk (perkament)

7182. Afrekening tussen Jacob Lievensz Walop en Neeltgen Isbrants, vrouw van Cornelis Thijsz, marktschipper van Utrecht op Gouda, als gemachtigde van Adriaen Cornelisz Verboom, enerzijds en Frans Jacobsz Verrijn anderzijds inzake de betaling door laatstgenoemde van het huis in de Peperstraat dat hij van de voornoemde gemachtigde heeft gekocht, 1644. -- 1 katern

7183. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Andries Verveen, 1684 - 1686. -- 1 katern

7184. Akte van schuldbekentenis van Dirick Jansz Diert ad ƒ 4650 ten gunste van zijn vader Jan Claesz Diert, zijn broers mr. Nicolaes en Jan en zijn zuster Weyntgen wegens de hem op 4 juli toebedeelde huis en brouwerij, 2 augustus 1563. -- 1 charter (zegels ontbreken)
Op de achterzijde aantekeningen betreffende de aflossing.

7185. Oproepzeedel
Lijst van personen die in kennis gesteld moeten worden van het overlijden van Cornelis Voordewind, z.d. (ca. 1800).

7186. Brief van Jan van de Polder te Batavia, executeur-testamentair van zijn oom .. de Cordua, aan Hendrik Houtam, gerechtsbode te Gouda, onder andere betreffende het aandeel van diens vrouw Margaretha Fek als nicht van De Cordua in de nalatenschap, 16 oktober 1779. -- 1 katern
Houtam trouwde 1-7-1776.

7187. Bief van NN aan Antony Camerlingh, advocaat te Hoogeveen, bij een rekening betaald door Maria Duyf, weduwe van Cornelis de Licht, koopman in vlas, 17 februari 1701. -- 1 stuk

7188. Brieven van de burgergecommitteerden van Amsterdam aan die van Gouda resp. aan burgemeester mr. M. van Toulon, 1786. -- 2 stukken
Bevat:
- Circulaire inzake de oprichting van een gedenkteken voor J.D. van der Capellen tot den Poll; gedrukt.
- Uitnodiging voor het bijwonen van een feestmaaltijd wegens de alliantie met Frankrijk.

7189. Akte van aanstelling door Gecommitteerde Raden van Zuid-Holland van Marcelis van Beerestein tot luitenant in de compagniet van kapitein Lijnslager, 1e bataljon regiment Van Holsten, 1762; met aantekening van eedsaflegging. -- 1 stuk

7190. Kennisgevingen van overlijden van Margaretha van Lakerveld door haar man A. Blanken Jz, 1823, resp. Cornelia Maria Hondorff Block door haar man J. van Lakerveld Blanken, 1843. -- 2 stukken

7191. Brief van raadpensionaris L.P. van de Spiegel aan burgemeester Metelerkamp inzake verhoging van de belastingen, 4 oktober 1792. -- 1 stuk

7192. Stukken van de Conseil d'administration resp. administration générale des postes te Parijs aan A. Brans, postdirecteur te Gouda, 1811 - 1813. -- 3 stukken
In het Frans.

7193. Brieven van minister A.F. Falck aan burgemeester L. van Toulon, 1820 - 1823 en z.d. -- 6 stukken

7194. Aantekeningen van mr. Gerrit Gerritsz Bouwens van diverse, o.a. huishoudelijke en genalogische, aard, aangelegd ca. 1562, bijgehouden tot ca. 1577. Met transcriptie van een aantekening over de opdracht voor het schilderen van het St. Pietersaltaar (in de St.-Janskerk) aan Pieter Pietersz, 1569. -- 1 katern, 2 stukken
Onvolledig. De genealogische aantekeningen gaan terug tot 1529. Kennelijk aangetroffen in het doopboek van r.k. statie De Tol, 1635-1673.

7195. Brief van ds. P. Weiland, remonstrants predikant te Rotterdam, aan ds. J.W. Bussingh, lid van het Koninklijk Instituut, over de uitblijvende "indemniteiten" (vergoedingen) voor de leden, 23 april 1810. -- 1 stuk

7196. Verklaring van ds. Abdias Widmarius (vanaf 1644 hoogleraar te Harderwijk) betreffende het huwelijk van Claes Pietersz en Trijntgen Joosten op 29 mei 1622. Met aantekeningen en literatuuropgave betreffende Widmarius door (ds. Vorstman?), 19e eeuw. -- 2 stukken

7197. Getuigenverklaring van Augusteyn Ravesteyn en Arien Meuleman, ten overstaan van burgemeesters van Gouda en op verzoek van Lijsbeth Eewouts Verswaan, vrouw van Willem Cornelisz, betreffende haar gedrag en het vertrek van haar man in 1711 op een VOC-schip naar naar Oost-Indië, 25 oktober 1713. -- 1 stuk

7198. Schuldbekentenis van Russent, weduwe van Claes Diericz van Crimpen, en Melys Claesz voor Claes Kronser van Kampen wegens de levering van dekens, 1515; authentiek afschrift van notaris Splinter Lourisz; met aantekeningen van de aflossing. -- 1 stuk

7199. Plattegrond van een bouwplan van 12 huizen in twee rijen van 6 aan een bleekveld land de "stadts waeteringe", z.d. (ca. 1e helft 17e eeuw). -- 1 stuk

7200. Akte waarbij stadhouder Frederik Hendrik als heer van Naaldwijk enz. aan Hillebrandt Pietersz Heerenbras toestaat 5 morgen land met een huis in Zuid-Waddinxveen voortaan als allodiaal goed te bezitten, 3 februari 1644. Daartegenover draagt Heerenbras zijn 6 morgen land in Broekhuizen, strekkende van de buitendijkse sloot noordwaarts tot de dwarssloot van het erf van Cornelis Branden (O = voor de weduwe van Cornelis de Lange en achter de weduwe van Michiel de Packer; W = het Heilig Geesthuis en Hubrecht Lenartsz) op aan de heer van Naaldwijk, waarna hij vervolgens met dit land wordt beleend. Op de achterkant aantekening van vernieuwing van de eed als leenman na het overlijden van Frederik Hendrik in 1647. -- 1 charter (zegel ontbreekt)

7201. Onderhandse koopakten van onroerende zaken door Johan de Haen, schout-bij-nacht, 1670. -- 2 stukken
Bevat:
- Van Hendrick Cornelisz van Cootwijxck: een oofttuin aan de Kattensingel, strekkende van de singel tot de eigendom van de weduwe van Jonasz, metselaar (Z = voor de weduwe van Joost Verhoeck en achter Joost Paeuw met zijn kleingarenbanen; N = de gemeenschappelijke kade), 31 mei 1670.
- Van Araentje Cornelis, weduwe van Joost Verhoeck: een schuur, erf en scheepswerf aan de Kattensingel, strekkende van de gracht tot de eigendom van de koper (O = Job Adriaensz Pauw; W = de koper), 9 juli 1670.

7202. Stukken betreffende de Abraham Taalman (-1753), kapitein ter zee, 1746, en de familie Taalman, ca. 1880. -- 2 stukken
Bevat:
- Brief aan de admiraliteit over het bereiken van Cadiz en de gezondheid van de bemanning, 1746.
- Genealogische aantekeningen, ca. 1880.

7203. Onderhandse koopakte door Pieter van Middellandt, kapitein ter zee, van een oofttuin in de Korte Akkeren in de middelste kade, strekkende tot de vaarsloot (O = Gerrit Laurenburch, de weduwe van Adriaen de Reus en het weeskind van Dirck Claesz Schoonouwen; W = dr. Petrus Trist) van Ariaentjen Kers, weduwe van Gerrit Dircxsz Verwint, 27 mei 1670. -- 1 stuk

7204. Octrooi van stadhouder Willem III en het hof van Utrecht voor het echtpaar Jan van Veen en Zegertje Terwe om te testeren, 29 oktober 1694. -- 1 charter (zegel ontbreekt)

7205. Losrentebrief van de Staten van Holland ad ƒ 40 per jaar ten gunste van Donatus van Groenendijck, 4 december 1655. -- 1 charter (zegel ontbreekt)

7206. Akte van toelating als bewaarschoolhouderes voor Cornelia Elizabeth van de Putte, 1907. Met diploma's als onderwijzeres handwerken, 1909, en hoofdonderwijzeres bewaarschool, 1912. -- 3 stukken

7207. Voorblad van de boedelinventaris en -rekening van de nalatenschap van Andries Endenburg, in leven stadsdrukker, 1755 - 1756. -- 1 stuk

7208. Akte van ontslag voor Joseph Amreyn als gewoon lid van de "Standes Compagnie" van het kanton Luzern (CH), 1816. -- 1 stuk
A. was tapper te Gouda; ov. 5 december 1829.

7209. Lijst van aanwezige vreemde valuta met omrekening in guldens, z.d. (ca. 1650). -- 1 stuk

7210. Overeenkomst betreffende erfdienstbaarheden tussen de percelen aan de Westhaven kad. D 529 en 1095, eigendom van Wicher Wernink, enerzijds en D 525, eigendom van Barend Scholten, anderzijds, 1873; afschrift. -- 1 stuk

7211. Heilwens van P. Hofman voor zijn nichtje Meinsje Blom bij haar 12e verjaardag, 1931. -- 1 stuk (2 bladen)

7212. Gedeelte van een akte van scheiding van de nalatenschap van Cornelis Brugman, gehuwd met Beatyrix Kuypers, ca. 1755. -- 3 katerns

7213. Verklaring van stadsarts W.F. Büchner dat Frans Pijpenzeel krankzinnig is en niet geschikt is voor militaire dienst, 29 maart 1811. -- 1 stuk

7214. Exemplaar van het Dagblad van Gouda, 10 juli 1917. -- 1 stuk

8901-8902. Monsterboeken van papierfabrikant A.J.J. Vos voor de levering van papieren zakken, o.a. voor de verpakking van bonbons, koekjes, koffie, thee, tabak, e.d., en enveloppen, ca. 1910. -- 2 banden
Bevat reclame-opdrukken van talloze afnemers, grotendeels buiten Gouda.

9001. Ontwerp voor een affiche van het Jan Schenk Fonds, ondersteuningsfonds van de Goudsche Winkeliersvereeniging (GWV), later de Goudse Middenstandsvereniging (afd. Gouda van de Kon. Ned. Middenstandsbond KNMB); tekening (gekleurd krijt). ca. 1935. -- 1 stuk
Bevat een afbeelding van het wapen van Gouda.

9002. Affiche met programma van het "Groot Nationaal Festival voor Harmonie-, Fanfare- en Zangvereenigingen te Moordrecht", 1911. -- 1 stuk
Het festival stond onder leiding van C.H.N. de Nooijer (9-1-1870 - 1973), directeur van de Moordrechtse vereniging "Euterpe".
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Aan elkaar geplakte stukken (3) loshalen; ontzuren en verstevigen en in omslag in lade bewaren.)

9003. Brief van Desiderius Erasmus aan Herman Lethmaet (Gouda ca. 1492- ... ca.1556), theoloog, 21 februari 1523. -- 1 stuk
Autograaf. Zwaar beschadigd (o.a. vocht), waardoor tekstverlies. Geschonken aan de stadslibrije door mr. Henricus Lethmatius, achterneef van Herman, in 1653, en daar geruime tijd bewaard in een kistje met Latijns gedicht als opschrift. De 17e-eeuwse reparatiestroken zijn afzonderlijk geborgen (varia 6316-6317). Zie: P.S. Allen e.a., Opus epistolarum ... V (Oxford 1924) nrs. 1345.

10000-10042. Telefoongidsen voor het district Rotterdam, zonder de woonplaats Rotterdam (later: Gouda - Schoonhoven - Woerden, vanaf 1996: Gouda - Waddinxveen - Woerden), 1960 - 2004/2005. -- 43 delen
Vanaf 1980/1981 alleen regio Oost. In 1995 niet verschenen.

10050-10083. De Gouden Gids
Gidsen voor bedrijven en instellingen ("zaken- en beroepengids") in de regio Gouda, 1971/1972 - 2004/2005. -- 29 delen
Samengesteld door commerciële uitgevers in samenwerking met de PTT; sinds ca. 1990 aangeduid met "Groot Rotterdam (Noord)"; sinds 1994: regio Rotterdam.

10090. Zakelijk Telefoonboek
Gids voor bedrijven en instellingen in de regio Gouda (incl. westelijk Utrecht), 1991/92. -- 1 deeltje

10091. Tele-index
Gids voor bedrijven en instellingen in de regio Gouda, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995. -- 5 deeltjes

10092. Dringend 't is raak
Gids voor bedrijven en instellingen in de regio Gouda, 1990/1991 - 1995. -- 5 deeltjes

10093. De regionale zaken en beroepengids
Gids voor bedrijven en instellingen in met name de regio Gouda (Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen, Woerden), 1987/88. -- 1 deeltje

10100-10118. Stukken bewaard vanwege de aanwezigheid van briefhoofden van Goudse bedrijven, 20e eeuw. -- 19 omslagen

10120-10128. Stukken betreffende de opening, verplaatsing, jubilea en opheffing van Goudse bedrijven, 20e eeuw - heden. -- 9 omslagen

10130. Stukken betreffende de ABN-AMRO bank te Gouda, 1994. -- 1 katerntje

10131. Stukken betreffende de fabriek Royal Goedewaagen Gouda te Nieuw-Buinen, (1997). -- 2 stukken

10132. Stukken betreffende het automatiseringsbedrijf Multihouse, 1994, 1995. -- 3 stukken

10133. Stukken betreffende Gouda Vuurvast, 1987. -- 1 stuk

10134. Stukken betreffende de Waarborg Holland (Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V.) te Gouda, (ca. 2000). -- 2 stukken

10135. Stukken betreffende het financieel toezicht door de provincie Zuid-Holland op de gemeente Gouda, 1994. -- 2 stukken

10140-10141. Stukken betreffende T.P. Viruly & Co.'s Stoomzeepziederij De Hamer, 1918 - 1953, 1966. -- 2 omslagen

10150-10151. Overzichten van de arbeidsmarktsituatie in Gouda en omgeving, samengesteld door het GAB (gewestelijk arbeidsbureau), later in samenwerking met de Kamer van Koophandel, 1981 - 1988 (hiaten); afdrukken. -- 2 pakken

10160. Stukken betreffende buslijnen van N.V. Verenigd Streekvervoer Westnederland (later: ZWN, later: Connexxion), 1978, 1979, 1987 - 1990, 1993, 1994, 1997, 2004, 2005, 2006. -- 1 pak

10162. Stukken betreffende wijzigingen in het spoorwegnet van de Nederlandse Spoorwegen, o.a. in de regio Gouda, 1985, 1988, 1990, 1992 - 1995, 1997. -- 3 katerns, 14 stukken

10163. Stukken betreffende wijzigingen het stadsvervoer (stadsbus) in Gouda, 1971. -- 1 stuk

10164. Stukken betreffende omroep RTV Gouwestad, 1997, z.d. (ca. 2006). -- 1 omslag

10180-10181. Overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in Midden-Holland, uitgegeven door makelaardij Van 't Hof te Gouda. Gedrukt, 1974, 1990 - 1995. -- 6 katerns

10182. Woningvizier
Maandelijkse overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door enkele makelaars; gedrukt, 1994 - 1996. -- 1 omslag

10183. Maandelijkse overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door makelaardij Vlietland; gedrukt, 1993 - 1996. -- 1 omslag

10184. Maandelijkse overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door RABO-makelaardij, later makelaardij Boer; gedrukt, 1990 - 1996. -- 1 omslag

10185. Maandelijkse overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door makelaardij Rijnland; gedrukt, 1994. -- 1 katern

10186. Maandelijkse overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door makelaardij Plikaar; gedrukt, 1991. -- 1 katern

10187. (Afzonderlijke) beschrijvingen van beschikbare koopwoningen en bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door verschillende makelaars, 1995, 1996. -- 1 omslag
Nog te ordenen op plaats / straatnaam.

10188. Woningbeurskrant (later: Woningpresentatie) Midden-Holland
Overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door verschillende makelaars; gedrukt, 1995, 1996. -- 2 katerns

10190. Krantenknipsels betreffende stadsvernieuwing en de Stichting Stadsherstel, 1977. -- 3 stukken

10191. Stukken betreffende de Stuurgroep en Projectgroep Hollandsche IJssel, 1994 - 1996, 2004. Met krantenknipsels, 1996. -- 1 band, 1 deeltje, 5 stukken

10192. Stukken betreffende de slechte bodem (verzakkende veengrond) in Gouda en de kosten van wegonderhoud, 2001. -- 1 stuk

10193. Stukken betreffende het Serviceburo Stadsvernieuwing, 1993/1994. -- 1 band, 1 stuk

10200. Tekst van de algemene beschouwingen van de fracties in de gemeenteraad van Gouda, oktober 1989; afdrukken. -- 1 omslag

10210. Stukken betreffende de Stichting Buitenschoolse Opvang (BSO) Gouda, 1989/90, 1993. -- 2 stukken

10211. Stukken betreffende de Goudse stichting voor onderwijs aan zieke kinderen, 1973 - 1975. -- 1 omslag

10220. Stukken betreffende de Stichting Welzijn Ouderen (SWO), 1989 - 1996. -- 1 band, 4 katerns, 3 stukken

10221. Stukken betreffende de Stichting Open Bejaardenwerk, 1974, 1978. -- 2 katerns, 1 stuk

10222. Stukken betreffende de Stichting Huize Groeneweg, 1995. -- 1 stuk

10223. Stukken betreffende de Stichting RCJ (Regionaal Centrum Jeugdhulpverlening) Midden-Holland, ca. 1995. -- 2 stukken

10224. Stukken betreffende de Bijstandswinkel, (1994). -- 1 katern

10225. Stukken betreffende het r.k. zorgcentrum Savelberg, 1970, (1979). -- 3 stukken

10226. Stukken betreffende de Rotonde, activiteitencentrum voor lichamelijk gehandicapte volwassenen in Midden-Holland, ca. 1993. -- 1 katerntje

10227. Stukken betreffende de Stichting Inloophuis (Domino) Gouda, (1995), 1996. -- 2 stukken

10228. Stukken betreffende het Gouds Vakantie Kinderfeest (GVK), 1977, 1985, (1994). -- 1 katern, 1 stuk

10229. Stukken betreffende de Bewonersorganisatie Stichting Opbouwwerk Korte Akkeren (SOKA), ca. 1980, en het Wijkteam Korte Akkeren, 1994. -- 1 deeltje, 1 stuk

10230. Stukken betreffende het UNICEF comité Gouda, 1994. -- 1 stuk

10231. Stukken betreffende de Wereldwinkel Gouda, ca. 1985. -- 1 stuk

10232. Stukken betreffende het wijkcentrum 't Wiel, 1990, 1992. -- 1 katern, 1 stuk

10233. Stukken betreffende de Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland, afd. Gouda, 1986 - 1998. -- 1 bandje, 2 katerntjes, 5 stukken

10234. Stukken betreffende de vereniging De Zonnebloem, afd. Gouda, 1996, 1997. -- 1 omslag

10235. Stukken betreffende de woningcorporatie Samenwerking, 1994. -- 2 stukken

10236. Stukken betreffende de huurdersvereniging Beter Wonen Gouda (BWG), 2007. -- 1 stuk

10237. Stukken betreffende de Christelijke stichting voor begeleide kamerbewoning De Reling, 1998 en z.d. -- 1 omslag

10238. Stukken betreffende het Wijkteam Bloemendaal, 2005.

10239. Stukken betreffende de stichting voor Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk Gouda e.o. (VO), 1978. -- 1 katern

10240. Stukken betreffende de Onderling Samenwerkende Ouderenbonden Gouda (OSO), 1994. -- 1 stuk

10241. Stukken betreffende de stichting Katholieke Gezinszorg Gouda e.o., 1951, 1953. -- 1 stuk, 1 katern

10242. Stukken betreffende het Wijkteam Gouda-Noord, (1998), 2002. -- 1 katern, 1 stuk

10243. Stukken betreffende de multifunctionele opvang Het Kompas van het Maatschappelijk Centrum Rotterdam van het Leger des Heils, z.d. (ca. 2004). -- 1 stuk

10244. Stukken betreffende de Ark-gemeenschap te Gouda, z.d. (ca. 1998). -- 1 stuk

10310. Overzichten van artsen en instellingen op het gebied van de gezondheidszorg in Gouda en omgeving, 1985. Bladzijden uit het "Geneeskundig adresboek voor Nederland". -- 1 omslag

10311. Stukken betreffende het RIAGG Midden-Holland, 1990, 1995, 1996. -- 1 katern, 6 stukken

10312. Stukken betreffende het St. Jozefziekenhuis, 1954, 1977, 1979, 1987. -- 4 stukken

10313. Stukken betreffende het Verpleeghuis Bloemendaal, 1975, 1978, 1982. -- 3 banden

10314. Stukken betreffende het Bleuland ziekenhuis, 1985, 1987. -- 2 stukken

10315. Stukken betreffende de Stichting Laboratorium van de Goudse ziekenhuizen, 1984, z.d. -- 3 stukken

10316. Stukken betreffende de Stichting Verpleeghuizen voor de regio Gouda, 1979. -- 1 stuk

10317. Stukken betreffende de Schoolartsendienst Gouda, 1950. -- 1 katern

10318. Stukken betreffende de stichting Terminale Thuiszorg Gouda, 1985. -- 1 katerntje

10319. Stukken betreffende de Stichting Schooltandverzorging Gouda, 1968 - 1971. -- 3 katerns

10320. Stukken betreffende het Groene Hart ziekenhuis, 2007. -- 1 stuk

10340. Stukken betreffende de Dieren Ambulance Gouda & Omstreken (DAGO), 1994. -- 1 katerntje

10350. Stukken betreffende het Overlegorgaan Natuur- en Milieu-educatie Gouda en omgeving, 1991 - 1993. -- 3 katerns

10360. Stukken betreffende woningcorporatie Mozaïek Wonen, ca. 2006. -- 1 katern

10361. Stukken betreffende kringloopwinkel Wat is in de neem, later De Greep, 1996. -- 1 stuk

10362. Stukken betreffende de volkstuinvereniging Nieuw-Leven, 1993. -- 1 katern

10395. Stukken betreffende zangkoor Menoraj, (2001). -- 1 stuk

10396. Stukken betreffende muziekgroep The Firestarters, z.d. (ca. 2007). -- 1 katern, 1 stuk

10397. Stukken betreffende de stichting Gouds Monumentenfonds, 1985. -- 1 stuk

10398. Stukken betreffende individuele beeldende kunstenaars, 1985 - 2003. -- 1 omslag
Bevat:
- Arie J. Bouter;
- Ineke van Dijk (geb. Gouda 1940), (beeldhouwer);
- Eenvoudige Vrouwen (EV) = Laurette Vossepoel en Ria Volk;
- Rins Heidema;
- Marinus van der Hoeven;
- Manja Kindt;
- Jan van Lokhorst;
- Herman M. van de Pavoordt;
- Josche P. Roverts;
- Alfred Tempelman (geb. 1947);
- A.W.P. Tredgett;
- Cees van der Veer;
- Olga Zonneveld.

10399. Stukken betreffende de Stichting Stadsjagt van Gouda, 2007. -- 1 stuk

10400. Theaterprogramma
Aktiviteitenprogramma's (seizoenprogramma's) van de Goudse schouwburg; gedrukt, 1971/1972, 1974/1975 - 1997/1998, 2002/2003, 2005/2006, 2008/2009. -- 1 pak
Van 1986/1987 - 1991/1992 tevens van creatief centrum De Werkschuit, van 1987/1988 - 1991/1992 tevens van de muziekschool en van 1989/90-1991/92 tevens van de Culturele Raad.

10402. Stukken betreffende filmvertoningen in de bioscoop van de schouwburg, 1982 - 1983. -- 3 stukken

10403. Cultuur- en theatergids 19.. / Culturele informatie met plattegrond
1990/1991, 1991/1992, 1993/1994, 1994/1995. Gedrukt. -- 4 bandjes
Uitgegeven door Cambla Promotions te Schoonhoven. Bevat tevens een plattegrond.

10404. Aktiviteitenprogramma's van de Garenspinnerij, 1985 (openingsprogramma), 1990 - 1991, 1994; gedrukt. -- 1 omslag
Bevat o.a. de programmering van de z.g. Glanszaal.

10405. Stukken betreffende het Gouds Poppentheater, 1992, 1994, 1995. -- 1 omslag

10406. Stukken betreffende het Filmhuis, 1980, 1991, 1993 - 1995. -- 6 stukken

10407. Stukken betreffende Open Monumentendag, 1987 - 2000. -- 1 omslag

10408. Stukken betreffende orgel- en andere concerten in de St.-Janskerk, 1971 - 1986, 1999. -- 1 omslag

10409. Stukken betreffende de beiaard en "torenmuziek" (beiaardconcerten) van de toren van de St.-Janskerk, 1966, 1992, 1996. -- 4 stukken, 1 katern

10410. Stukken betreffende de Jenaplan basisschool De Carrousel, 1989 - 1992. -- 1 omslag

10411. Stukken betreffende de prot.chr. basisschool Livingstone, 1985 - 1998. -- 1 pak

10412. Stukken betreffende de prot.chr. basisschool Plaswijckschool, 1989. -- 1 katerntje

10413. Stukken betreffende de Technische School voor Gouda en omstreken, 1985, ca. 1987. -- 1 pak
Vanaf 1989 opgegaan in het Delta College.

10414. Stukken betreffende de r.k. basisschool 't Carillon, 1989, 1990, 1991. -- 3 katerns

10415. Stukken betreffende de openbare basisschool De Schakel, 1984, 1987, 1988/1989, 1989/1990. -- 2 katerns, 2 stukken

10416. Stukken betreffende de prot.chr. basisschool Goejanverwelle, ca. 1990. -- 1 stuk

10417. Stukken betreffende de neutrale basisschool Vrije School Gouda, 1990. -- 2 stukken

10418. Stukken betreffende het ID College, voorheen de scholengemeenschap voor onderwijs aan volwassenen Gouwe College, 1980 - 1990, 1995/1996, 2004/2005. -- 1 pak

10419. Stukken betreffende de Christelijke Technische School "Nieuwe Vaart", vanaf 1991/1992 De Gouwelanden, Christelijke school voor basisvorming en voorbereidend beroepsonderwijs, 1977, 1981, 1983, 1989 - 1992. -- 1 omslag

10420. Informatieboekje van de jaarlijkse onderwijsmarkt, 1987. -- 1 bandje

10421. Stukken betreffende de r.k. St. Petrus Canisius Mavo, 1989 - 1990. -- 4 stukken

10422. Stukken betreffende de r.k. scholengemeenschap voor LBO De Rietgors, 1988 - 1989, (ca. 1990), 1994 -- 1 omslag

10423. Stukken betreffende de r.k. school voor voortgezet speciaal onderwijs De Sprong, z.d. -- 2 stukken

10424. Stukken betreffende de scholengemeenschap voor beroepsonderwijs Delta College, 1989, 1996 en z.d.. -- 1 omslag

10425. Stukken betreffende de prot. chr. scholengemeenschap voor LBO De Wegwijzer, 1989. -- 1 stuk
Zie ook varia 10419 (Nieuwe Vaart).

10426. Stukken betreffende de Chr. Lagere Land- en Tuinbouwschool Gouda, 1984. -- 1 katerntje

10427. Stukken betreffende de Commissie R.K. BOVO, regio Gouda, 1984 en z.d. -- 1 katern, 1 stuk
Betreft een overlegorgaan voor de overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs.

10428. Stukken betreffende het Crabeth College voor middelbaar beroepsonderwijs, 1978, 1980, (1991), 1993, 1995, 1996. -- 6 stukken

10429. Stukken betreffende de reformatorische scholengemeenschap De Driestar, thans het reformatorisch college De Driestar, 1972, 1985 - 1987, 1989, 1991, 1992, 1994, 1995, 1998. -- 8 stukken, 1 katern
Voorlopig incl. PABO en MO-opleidingen (Hogeschool).

10430. Stukken betreffende de gemeentelijke scholengemeenschap GSG, 1991/1992, 1994, 1996. -- 2 stukken, 1 deeltje

10431. Stukken betreffende de r.k. scholengemeenschap St.-Antoniuscollege, 1989, 1994, 1998. -- 2 stukken, 2 katerns

10432. Stukken betreffende de Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek, 1981, 1985, 1988, 1990, 1993, 1999. -- 1 omslag
Bevat tevens enige stukken afkomstig van het Onderwijsvoorrangsgebied Gouda-Moordrecht, 1993.

10433. Stukken betreffende de Rijksscholengemeenschap, 1969, 1977, 1988 - 1990. -- 1 stuk, 3 deeltjes, 2 bandjes

10434. Stukken betreffende de r.k. basisschool De Cirkel, 1994,1995. -- 1 omslag

10435. Stukken betreffende de Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda en omgeving, 1994, 1995. -- 2 katerns
Hieronder vallen de voormalige scholen De Gouwelanden, Chr. Lyceum - Havo, Johannes Calvijnmavo en Maarten Luthermavo.

10436. Stukken betreffende de openbare basisschool (Daltonschool) De Boei, (1996). -- 1 stuk

10437. Stukken betreffende de Stichting Organisatie Protestants Christelijk Vormingswerk voor Gouda en omgeving, 1984, 1987. -- 2 deeltjes
Betreft "De Ontmoeting" (Bleulandweg).

10438. Stukken betreffende de (prot.) chr. scholengemeenschap voor (I)VBO, Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium De Goudse Waarden, 1996/1997. -- 1 katern

10439. Stukken betreffende het Onderwijs Anderstaligen, 1985. -- 1 katern

10440. Stukken betreffende de onderwijstoneelgroep De Goudsbloem, 2002, 2003. -- 1 katern, 1 stuk

10441. Stukken betreffende buurthuis De Speelwinkel, 1994. -- 1 katern, 2 stukken

10442. Stukken betreffende peuterspeelzaal Dribbel, 1994. -- 1 katern

10443. Stukken betreffende Gouda cultuurstad 1994 en betreffende het Kunstmoment, 1999, 2000, 2005. -- 1 omslag

10444. Stukken betreffende de Stichting Jeugdtheaterschool Zuid-Holland, 1999. -- 3 stukken
Gevestigd te Gouda.

10445. Stukken betreffende galeries en ateliers, 1984 - 2001 en z.d. -- 4 stukken
Bevat:
- algemeen;
- Gouda Art Gallery;
- Josche Roverts;
- Menno Meyer;
- Mathot;
- Museum De Verborgen Tijd;
- Nieuwehaven 43

10446. Stukken betreffende tentoonstellingen van Goudse kunstenaars buiten Gouda, 1998 - 2004. -- 1 omslag

10447. Stukken betreffende het Pijpenkabinet (eerste te Leiden, later te Amsterdam), beheerd door drs. Don Duco, 1983 - 1985. -- 3 stukken
Bewaard vanwege de vele relaties met Gouda.

10448. Stukken betreffende het Binnenhavenmuseum en de museumhaven aan de Turfsingel, 1992, 1998, 2003 en z.d. -- 1 omslag

10449. Stukken betreffende de Chr. zang- en oratoriumvereniging Laus Deo, 1952 - 1962. -- 3 stukken, 1 katerntje

10450. Stukken betreffende tentoonstellingen in de stedelijke musea Het Catharina Gasthuis en de Moriaan, 1955, 1960, 1974 - 2005. -- 1 omslag

10451. Stukken betreffende de Regionale Kunststichting en de (tentoonstellingen in de) Stadsgalerie, 1990 en z.d. -- 2 stukken

10452. Stukken betreffende de Kunstuitleen en tentoonstellingen in de Kunstuitleengalerie, 1990, 1993 - 1995, 2000. -- 1 omslag

10453. Stukken betreffende het Zuid-Hollands Verzetsmuseum, later: Verzetsmuseum Zuid-Holland (VMZH), 1986 - 1999. -- 1 omslag

10454. Stukken betreffende kunstcentrum Burgvliet, 1955, 1959, 1980. -- 5 stukken

10455. Stukken betreffende het Kaasexposeum in de Waag, later het museum Kaaswaag Gouda, 1992, 1995 - 1996, 1999. -- 1 omslag

10456. Stukken betreffende de teken- en schilderclub De Goudse Streek, 1976, 1981, 1994. -- 1 katern, 1 stuk

10457. Stukken betreffende het Gouds Catharina Gilde, 1990 - 1997 - 1999. -- 6 stukken

10458. Stukken betreffende "Jongeren exposeren" in de burgerhal, 1970. -- 1 stuk

10459. Stukken betreffende diverse particuliere cursussen op het gebied van vrije expressie (dans, drama, e.d.), ca. 1990 - 1996. -- 1 omslag

10460. Stukken betreffende creatief centrum De Werkschuit, 1969 - 2002. -- 1 omslag
Betreft deels ook Boskoop en Woerden.

10461. Stukken betreffende het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen Gouda, 1989, 1994. -- 2 stukken

10462. Stukken betreffende de Alliance Française afd. Gouda, 1989/1990, 1995/1996, 1996/1997, 1997. -- 2 stukken, 2 katerntjes

10463. Stukken betreffende cursuscentrum Koppers (centrum voor studie, beweging, ontspanning), 1988/89 - 1993, 1998/1999. -- 1 omslag

10464. Stukken betreffende het Educatief Centrum Midden-Holland (voorheen: Educatieve Wegwijzer), 1990/1991. -- 1 katern

10465. Programma van de Goudse Hofstedendagen, 1990. -- 1 katern

10466. Stukken betreffende het Vrouwenhuis Anna en het Vrouwencentrum Sappho, 1988 - 1991. -- 1 omslag

10467. Stukken betreffende het wijkcentrum De Noorderzon, 1990-1991, 1993, 1994, 1995, 2000, 2002. -- 1 omslag

10468. Stukken betreffende de Stichting Steunfunctie Kunstzinnige Vorming Zuid-Holland, regionaal steunpunt Rijnstreek en Midden-Holland te Gouda, 1991, 1993. -- 1 katern, 1 omslag

10469. Stukken betreffende het Gouds Symphonie Orkest, 1982, 1986. -- 1 katern, 1 stuk

10470. Stukken betreffende de Muziekschool, 1979 - 1987, 1991/1992, 1993/1994, 1994, 1997/1998, 1998, 1998/1999. -- 1 omslag

10471. Stukken betreffende cursuscentrum De Pauw (beweging, ontspanning), 1991. -- 3 stukken

10472. Stukken betreffende het buurthuis De Spoel, 1991, 1995. -- 2 stukken

10473. Stukken betreffende de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), afd. Gouda, 1992. -- 1 katerntje

10474. Stukken betreffende de Stichting Vrijwilligers Centrale Gouda e.o., 1978 - 1981. -- 1 omslag

10475. Stukken betreffende de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, afd. Gouda, 1993, 1994, 1998, 1999. -- 6 stukken

10476. Stukken betreffende de Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland, afd. Gouda, 1988 - 1996. -- 1 katerntje, 5 stukken

10477. Stukken betreffende de Nederlandse Vrouwen Beweging, afd. Gouda, 1977. -- 2 stukken

10478. Stukken betreffende de volksdansgroep Eleni, 1994, 1996. -- 1 omslag

10479. Stukken betreffende de Goudse Stichting voor de letteren Gheraert Leeu, 1995 - 1998. -- 4 stukken, 1 band

10480. Stukken bevattende aankondigingen en recensies van boeken over Gouda en Gouwenaars, 1936 - 1996, 2004. -- 1 omslag

10481-10486. Stukken (vnl. circulaires en ander drukwerk) van en betreffende het Fonds Goudse Glazen, 1940 - (1996). -- 9 omslagen

10490. Stukken betreffende de oudheidkundige kring Die Goude, 1954, 1955, 1977 - 1991, 1995 - 2004. -- 1 omslag

10491. Stukken betreffende het buurthuis De Kade, 1996. -- 2 stukken

10492. Stukken betreffende de stichting Raamtheater, 1995 - 1998. -- 4 stukken

10493. Stukken betreffende exposities in atelier Josche Roverts, 1975 - 1983. -- 4 stukken

10494. Stukken betreffende het Chr. gemengd koor Hosanna, 1979, 1994. -- 2 stukken

10495. Stukken betreffende de archeologische vereniging Golda, 1991, 1993 - 1996, 1998, 2001. -- 1 omslag

10496. Stukken betreffende het bewonersplatform Nieuwe Park, 1999. -- 2 stukken

10497. Stukken betreffende de stichting SPOOR, (1998). -- 1 stuk

10498. Stukken betreffende de stichting Gouds Metaheerhuis, ca. 1995 - (1998). -- 3 stukken

10499. Stukken betreffende de bescherming van monumenten in Gouda, 1977. -- 1 stuk

10510. Stukken betreffende de S.V. DONK (afd. voetbal), 1972, 1987 - 1989. -- 1 omslag

10511. Stukken betreffende de ISV Gouda en Omstreken, 1990 - 1996. -- 3 stukken

10512. Stukken betreffende de Goudse jeu de boules-vereniging, 1990. -- 1 stuk

10513. Stukken betreffende de Bridgekring Gouda. -- 2 stukken

10514. Stukken betreffende de (voetbal)sportvereniging S.V. Gouda, 1946, 1971, 1991/1992, 1993. -- 2 katerns, 2 stukken
Voorheen: Voetbal- en Athletiekvereeniging "Gouda".

10515. Stukken betreffende de stichting Bureau Medische Sportkeuring Gouda, 1970-1971. -- 3 stukken

10516. Stukken betreffende de Atletiekvereniging Gouda (A.V. Gouda), 1988, 1993, ca. 1997. -- 1 omslag

10517. Stukken betreffende de Rugbyfootballclub Gouda, 1991. -- 1 katerntje

10518. Stukken betreffende de vereniging van postzegelverzamelaars Gouda, 1973, 1985, 1990 (1991). -- 2 katerns, 2 stukken

10519. Stukken betreffende de politiesportvereniging Gouda, 1967. -- 1 stuk

10520. Stukken betreffende de avondvierdaagse (incl. de jeugdavondvierdaagse), 1960, 1969, 1980, 1995. -- 3 stukken, 1 katern

10521. Stukken betreffende de zwem- en poloclub Keller Keukens DONK, 1980 - 1995. -- 1 omslag
Bevat o.a. "hoofdstuk 26" van het jubileumboek uit 1995.

10522. Stukken betreffende de NTTB afd. Gouda, 1979, 1994/1995 - 1997/1998. -- 7 katerns

10523. Stukken betreffende de Goudse Reddingsbrigade, 1991. -- 1 stuk

10524. Stukken betreffende de ENFB afd. Gouda, ca. 1983, 1995. -- 2 stukken

10525. Stukken betreffende lange-afstandslopen (o.a. Goudse Singelloop), 1994 - 1995, 1998, 1999. -- 5 stukken

10526. Stukken betreffende de Goudse watersportvereeniging Elfhoeven, 1970. -- 1 stuk

10527. Stukken betreffende de Schaatsclub Gouda, 1990. -- 1 katern

10528. Stukken betreffende Sportschool Walter de Mooy, 1987. -- 1 katern

10529. Stukken betreffende de Langlaufvereniging Gouda, 1988, 1999/2000. -- 1 omslag

10530. Stukken betreffende de K.N.B.B. afdeling Gouda, 1986. -- 1 katern

10531. Jubileumuitgaven van verenigingsbladen van resp. de Goudse tafeltennisvereningingen ILAC, 1983, Vriendenschaar, 1984, en TTV Gouda, 1991. -- 2 katerns, 1 bandje

10532. Stukken betreffende de Kantkring Gouda, 1997. -- 2 stukken

10533. Stukken betreffende Sportschool Den Edel, (1994). -- 1 stuk

10534. Stukken betreffende de schietvereniging de Gouwe Schutters, 1994. -- 1 katern

10535. Stukken betreffende de voetbalvereniging ONA (Ontspanning na Arbeid), 1940, 1947, 1956, 1967, 1969, 1999, 2000 - 2003, 2008. -- 8 katerns, 1 stuk

10536. Stukken betreffende de tennisvereniging Ad Astra, 2002. -- 1 katern

10537. Stukken betreffende de handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren, 2000. -- 1 stuk

10538. Stukken betreffende de voetbalvereniging GSV, 2008. -- 2 stukken

10539. Stukken betreffende de roei- en zeilvereniging Gouda, 1958 - 1983. -- 1 omslag

10540. Stukken betreffende de Stichting Zeekadetkorps Gouda, 1984, 1994, 1999. -- 3 stukken

10541. Stukken betreffende de r.k. zeeverkennersgroep Neptunus afd. Gouda, 1972. -- 1 katern

10542. Stukken betreffende de kanovereniging De Goudse Peddel, 1992 en z.d. -- 2 stukken

10550. Stukken betreffende Gouda bij kaarslicht (z.g. Kaarsjesavond), 1968, 1974, 1978 - 1997 (hiaten). -- 1 omslag

10560. Stukken betreffende de bevordering van het toerisme in Zuid-Holland, ca. 1953, 1959, 1990, 2005. -- 2 katerns, 3 stukken
Folders e.d. Bewaard vanwege gegevens over Midden-Holland.

10561. Stukken betreffende het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen, 1990. -- 1 stuk

10562. Stukken betreffende natuurgebieden in Zuid-Holland, ca. 1989. -- 1 stuk
Folders e.d. van provincie ZH e.d.. Bewaard vanwege gegevens over Midden-Holland.

10563. Stukken betreffende de Stichting het Zuidhollands Landschap, 1991. -- 2 stukken
Betreft o.a. de Krimpenerwaard

10564. Stukken betreffende de Kinderboerderij (Bloemendaalse weg), 1991. -- 1 katern

10565. Stukken betreffende de NJN afd. Gouda, 1974, 1994. -- 1 katern, 1 stuk

10570. Stukken betreffende de (sociëteit) R.K. Leesvereniging Concordia, 1982 - 1987. -- 1 omslag

10571. Stukken betreffende de viering van carnaval in Gouda, 1982, 1987. -- 1 katern, 1 stuk

10572. Stukken betreffende De Klup, 1999. -- 2 katerns
Betreft aktiviteiten voor verstandelijk gehandicapten, o.a. in gebouw de Kluphoeve.

10573. Stukken betreffende de Oranjenacht in Gouda, 1998. -- 1 katern

10574. Stukken betreffende het Gouds Pottenbakkersfestival, 2003. -- 1 katern

10575. Stukken betreffende de Goudse Horeca- en Evenementenkalender, 2005. -- 1 stuk

10576. Stukken betreffende de stichting Gouda Floreert, 1992, 1993, 1999. -- 3 stukken

10601. Stukken betreffende het CDA, afd. Gouda, 1993. -- 1 katern

10602. Stukken betreffende de SGP, afd. Gouda, 2005. -- 1 katerntje

10603. Stukken betreffende de SP, afd. Gouda, (1999). -- 1 stuk

10610. Stukken betreffende de Kwartaal Club Gouda, 1985. -- 1 katern

10611. Stukken betreffende de Probusclub Gouda, 2001. -- 1 katern

10612. Stukken betreffende de Lionsclub Gouda - Reeuwijk, 1997. -- 1 katern

10620-10626. Stukken betreffende verkiezingspropaganda van de Goudse politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen, 1914, (1966), 1982, 1986, 1990, 1994, 2006. Met bijlage. -- 6 omslagen

10640. Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVH), afd. Gouda, 1993. -- 1 stuk

10641. Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO), afd. Gouda, 1990 - 1993. -- 1 omslag

10642. Stukken betreffende de afd. Gouda van Amnesty International, 2001. -- 4 stukken

10643. Stukken betreffende het Vrouwen Netwerk Gouda (VNG), 2001. -- 1 stuk

10644. Stukken betreffende de Stichting Ontwikkelingshulp Gouda (SOG), 1994. -- 2 stukken

10645. Stukken betreffende het 5 mei-comité Gouda, 1994. -- 1 stuk

10650. Stukken betreffende het Nationaal Territoriaal Commando, o.a. gelegerd in de Prins Willem-Alexanderkazerne te Gouda, 1968, 1989. -- 1 band, 1 katern, 2 stukken

10660. Stukken betreffende aktiviteiten in het kader van de jumelage van Gouda met andere gemeenten, 1992, 1994. -- 1 katern

10700. Kerkdiensten in Gouda / Er is ook een kerk in uw wijk
1994, 1995. -- 2 stukken

10701. Stukken betreffende de diakonie van de hervormde gemeente, 1989, 2001, 2004, 2005. -- 3 stukken

10702. Stukken betreffende wijkgemeente IV van de hervormde gemeente, 1988, 1990 - 2006. -- 1 omslag

10703. Stukken betreffende gemeente-toerustingswerk en jeugdwerk van de hervormde gemeente, 1988 - 1991, 1995, 1996, 2001. -- 9 stukken
Gedeeltelijk in samenwerking met andere protestantse kerkgenootschappen.

10704. Liturgieën van kerkdiensten in hervormde kerken, 1987 - 1997, 1999. -- 1 omslag

10705. Stukken betreffende wijkgemeente II van de hervormde gemeente, 1988 - 1989, 1993, 1994, 1995. -- 1 omslag

10706. Stukken betreffende wijkgemeente V van de hervormde gemeente, 1990, 1995. -- 2 stukken

10707. Stukken betreffende wijkgemeente III van de hervormde gemeente, (1971), (1994), 1995. -- 1 katern, 3 stukken

10708. Stukken betreffende wijkgemeente VI van de hervormde gemeente, (1973). -- 1 katern

10709. Stukken betreffende de hervormde gemeente Gouda (algemeen), 1971, 1982, 1993, 1994. -- 1 katerntje, 1 stuk
Jaargids (1971).

10710. Stukken betreffende gezamenlijke kerkdiensten van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk, 1991 - 1992, 2001. -- 3 stukken

10711. Stukken betreffende de werkgroep pastoraat geestelijk (later: verstandelijk) gehandicapten van de Gemeenschap van Kerken (voorheen: Raad van Kerken), 1989 - 1996. -- 1 omslag

10712. Stukken betreffende de zondagsschool "Laat de kinderen tot mij komen" van de hervormde gemeente, 1979 - 1990. -- 1 omslag

10713. Stukken betreffende het kerkelijk jeugdwerk De Sloep, ca. 1997. -- 1 stuk

10714. Stukken betreffende de kerkvoogdij van de hervormde gemeente, 1991. -- 1 stuk

10715. Stukken betreffende de oecumenische werkgroep Vespers Gouda, 2005, 2006. -- 3 katerns

10720. Stukken betreffende de parochie Gouda West (Allerheiligst Sacrament), 1982, 1991, 1996. -- 6 katerntjes

10721. Stukken betreffende de r.k. parochies (algemeen), 1990, 1993, 1996. -- 3 stukken, 1 katern

10722. Stukken betreffende de parochie O.L.V. Hemelvaart, 1942, 1980, 1991 - 1997 (hiaten). -- 2 stukken, 7 katerntjes

10723. Stukken betreffende de St. Jozef parochie, 1993 - 1998, 2004. -- 1 omslag

10724. Stukken betreffende het Katholiek Vrouwen Gilde (KVG), 1998 - 1999. -- 1 omslag

10730. Stukken betreffende de gereformeerde gemeente (synodaal) aan de Ronsseweg, 2001. -- 1 stuk

10750. Stukken betreffende het Evangeliecentrum Gouwekerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending, 1979, 1989 - 1995. Met een ïnfo-pakket" van de gemeente ten behoeve van potentiële gegadigden voor koop van de kerk, 1975. -- 1 omslag

10751. Stukken betreffende het Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Gouda, 1987. -- 1 stuk

10752. Stukken betreffende de Vrije Evangelische gemeente Gouda, 1992. -- 1 stuk

11350. Stukken betreffende toneelvereniging De Schijnwerper te Haastrecht, 2002. -- 1 stuk

11500. Stukken betreffende ijsclub Stolwijk, 1979. -- 1 katern

12000. Stukken betreffende Bodegraven, ca. 1975 - 1985. -- 3 stukken
Nog te ordenen

12300. Stukken betreffende de bodemverontreiniging in Lekkerkerk in 1980, 2005, 2008. -- 3 stukken

12400. Stukken betreffende de eendenkooi Bakkerswaal te Lekkerkerk, 1969 - 1970. -- 4 stukken

12401. Stukken betreffende de culturele zondagen te Schoonhoven, 2005 - 2006. -- 2 stukken

12402. Stukken bevattende aankondigingen en recensies van boeken over Schoonhoven, 1994. -- 1 stuk

12500. Stukken betreffende ijsclub De Zilveren Schaats te Schoonhoven, 1994/1995. -- 1 katerntje

12501. Stukken betreffende het Artotheater te Schoonhoven, 2005. -- 1 stuk

13170. Circulaires betreffende de waterschapslasten ("ingezetenenomslag") geheven door het waterschap De Gouwelanden (Rijnland), 1979 - 1993, 1995. -- 1 omslag

13171. Stukken betreffende (o.a. verkiezingen van het bestuur van) het waterschap De Gouwelanden (Rijnland), 1995. -- 1 omslag

13401. Stukken betreffende de Historische Vereniging Boskoop (HVB), 1998 - 2001. -- 1 omslag

13402. Stukken betreffende het Boomkwekerijmuseum Boskoop, (1992), 2006. -- 2 katerns, 2 stukken

13403. Stukken betreffende de Historische Kring Krimpen aan den IJssel, 2002, 2003. -- 1 katern, 1 stuk

13500. Luilakprogramma
Programma's voor het z.g. luilak voetbaltoernooi te Boskoop, 1988, 1990. Met een bijlage, 1988. -- 1 katern

14120. Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen, 2006. -- 1 omslag

14170. Stukken betreffende de bemaling van de Rotte door het hoogheemraadschap van Schieland, (1977). -- 1 katerntje

14401. Stukken betreffende de prot.chr. basisschool Rehoboth te Moerkapelle, 1992/1993, 1995/1996, 2006. -- 2 katerns, 1 stuk

14402. Stukken betreffende de Stichting Oud Zevenhuizen/Moerkapelle, ca. 1986, 1991, 1997 - 1999. -- 5 stukken

14403. Stukken betr effende de Stichting De Zeven Muzen te Zevenhuizen, 1998, 2000, 2003, 2005/2006. -- 1 omslag

14404. Stukken betreffende de programmering van dorpshuis Swanla, 2005/2006, 2006/2007. -- 1 katern

14500. Stukken betreffende de vereniging L.R. en P.C. de Eendrachtruiters te Zevenhuizen, 1986. -- 1 katerntje

14501. Stukken betreffende de Stichting tot instandhouding van de molenviergang van de Tweemanspolder, 1985. -- 1 stuk (3 bladen)

14502. Stukken betreffende het kanobedrijf Kim Kano te Zevenhuizen, ca. 1994. -- 1 stuk

14503. Stukken betreffende de viering van koninginnedag te Zevenhuizen, 2001, 2003. -- 2 katerns

14504. Stukken betreffende de viering van koninginnedag te Moerkapelle, 2006, 2007. -- 3 katerns

14505. Stukken betreffende het Recreatieschap Rottemeren, 2005. -- 1 stuk
Bevat:
F

14601. Stukken betreffende de PvdA, afd. Zevenhuizen-Moerkapelle, 2007. -- 2 stukken

14700. Stukken betreffende de hervormde gemeente Zevenhuizen, 2006 - 2007. -- 1 omslag

14701. Stukken betreffende de gereformeerde kerk van Zevenhuizen-Moerkapelle, 2006 - 2007. -- 1 omslag

14702. Stukken betreffende de hervormde gemeente Moerkapelle, 2006. -- 1 stuk

15100. Stukken betreffende de Kon. Vereenigde Tapijtfabrieken (KVT) N.V. te Moordrecht, z.d. (ca. 1985). -- 1 katern

15110. Stukken bewaard vanwege de aanwezigheid van briefhoofden van Moordrechtse bedrijven, z.d. -- 1 stuk

15400. Stukken betreffende monumenten te Moordrecht, 1989. -- 1 katern
Betreft de wandelroute t.g.v. Open Monumentendag 1989

15401. Stukken betreffende de R.K. basisschool Sint Jozef te Moordrecht, 1989/1990. -- 1 katern

15402. Stukken betreffende de openbare basisschool Prins Willem Alexander te Moordrecht, 1990. -- 1 katern

15403. Stukken betreffende de Historische Vereniging Moordrecht (HVM), 1995 - 1999. -- 6 stukken

15404. Stukken betreffende de harmonie Kunst na Arbeid, 1995. -- 1 stuk

15405. Stukken betreffende het jeugdkoor Sycomore, 1992. -- 1 katern

15460. Stukken betreffende de Molukkers, met name in Moordrecht, 2003, 2008. -- 3 stukken

15500. Krantenknipsel betreffende de schaakvereniging De IJssel te Moordrecht, 1993. -- 1 katern

15601. Stukken betreffende de PvdA, afd. Moordrecht, 1948. -- 1 stuk
Betreft debat met AR.

16101. Stukken betreffende de opening van het nieuwe NS-station te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1989, de uitbreiding van de spoorlijn, 1997, de opening van het treintaxi-station, 2001, en de sluiting van het loket, 2004. -- 5 stukken, 1 katern

16102. Stukken betreffende het Elysée Park Hotel te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1990 - 1991. -- 3 stukken

16103. Stukken betreffende Ph.A. Dijksman & Zn. B.V., verwarmings-installatiebedrijf te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1984. -- 1 stuk

16104. Stukken betreffende B.V. Machine- en Lierenfabiek J.H. Bodewes, Kortenoord, te Nieuwerkerk a/d IJssel, z.d. (ca. 1980 - 1990). -- 2 stukken

16105. Stukken betreffende Contar B.V., fabriek en reparatiewerkplaats van transportmateriaal (o.a. vrachtwagens) te Nieuwerkerk a/d IJssel, z.d. (ca. 1985 - 1990. -- 1 omslag

16106. Stukken betreffende Dunnewolt Hangbanen-Techniek B.V. te Nieuwerkerk a/d IJssel, z.d. (ca. 1985 - 1990. -- 4 stukken

16107. Stukken betreffende de Rabobank te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1986, 1990. -- 2 stukken

16108. Stukken (formulieren inzake waterhoogten) betreffende het dijkleger van (de polder) Esse, Gansdorp en Blaardorp, z.d. (ca. 1930). -- 2 stukken

16109. Stukken (vnl. kwitanties) ontvangen door Aris Molenaar, veehandelaar aan de Parallelweg te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1937 - 1954. -- 6 stukken

16110. Albert van 't Hartweg : de glastuinbouw in een reconstructiegebied ten zuidwesten van Gouda
Onderzoeksrapport door R.A.M. Schrijver van het Landbouw-Economisch Instituut, 1989. Met een informatiekrant van de Reconstructiecommissie Albert van 't Hartweg over de reconstructie van het oude tuinbouwgebied aldaar, 1993. -- 1 deeltje, 1 stuk

16111. Stukken betreffende carosseriefabriek Firma Paul & Van Weelde an transportmateriaal (o.a. vrachtwagens) te Nieuwerkerk a/d IJssel, z.d. (ca. 1965). -- 1 omslag

16112. Brochure betreffende de opening van de nieuwe metrolijn in Capelle a/d IJssel, met gegevens over de routes van buslijnen in de regio, met name in Nieuwerkerk a/d IJssel, 1994. -- 1 stuk

16113. Reclamefolder van Atelier Decor Art te Breda voor porseleinen borden met afbeeldingen van Nieuwerkerk a/d IJssel, 1994, 1996. -- 2 stukken

16114. Informatieblad van IngenieursBureau Zuid-Holland betreffende de aanleg van het Burgemeester Van Heugtenplein te Nieuwerkerk a/d IJ., 1992 - 1993. -- 1 stuk

16115. Stukken bewaard vanwege de aanwezigheid van briefhoofden van Nieuwerkerkse bedrijven, 1935, 1938 en z.d. -- 3 stukken

16170. Stukken betreffende de rioolwaterzuiveringsinstallatie Kortenoord te Nieuwerkerk a/d IJssel van het hoogheemraadschap van Schieland, 1985. -- 1 katerntje

16180. Wonen in Nieuwerkerk a/d IJssel
Krant met overzichten van beschikbare (nieuw te bouwen) koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Nieuwerkerk a/d IJssel, uitgegeven door o.a. enkele makelaars; gedrukt, 1994. -- 1 katern

16200. Stukken betreffende de woningbouwvereniging "Ons Huis" te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1986 - 1998. -- 1 deel, 3 stukken

16201. Stukken betreffende de vereniging maatschappelijke dienstverlening "Zuidplas", (centrum te Nieuwerkerk a/d IJssel), 1990. -- 1 stuk

16202. Stukken betreffende de Stichting Bejaardenzorg te Nieuwerkerk a/d IJssel, (1982). -- 1 katerntje

16203. Stukken betreffende de Prot.-Chr. Ouderenbond (PCOB) afd. Nieuwerkerk a/d IJssel, (1996). -- 1 katern

16204. Stukken betreffende de Stichting Vluchtelingenwerk Nieuwerkerk-Moordrecht, 1997. -- 1 stuk

16205. Stukken betreffende de Belangenvereniging WAO/AAW/WW-ers Nieuwerkerk a/d IJssel en omstreken, 1985. -- 2 stukken

16206. Stuk betreffende de Stichting Sociaal Netwerk Nieuwerkerk aan den IJssel, 2003, 2005. -- 2 stukken

16300. Kwitantiekaarten van de vereniging Ziekenhuisverpleging te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1951, 1952. -- 2 stukken

16301. Stukken betreffende Dagcentrum Korenaer in de molen Windlust (Kortenoord) te Nieuwerkerk a/d IJssel, 2005. -- 1 stuk

16400. Stukken betreffende de Openbare Nutsbibliotheek (later: Openbare bibliotheek) te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1986 - 1996, 2003. -- 5 stukken
Zie ook varia 16402

16401. Stukken betreffende de openbare Prins Bernhard MAVO te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1989, 1994. -- 3 stukken

16402. Stukken betreffende (de opening van) tentoonstellingen te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1988 - 1992, 1995, 1997, 1999 - 2003, 2005. -- 1 omslag

16403. Stukken betreffende de Jenaplanschool voor openbaar basisonderwijs te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1986. -- 1 katern

16404. Stukken betreffende de IJsselsalon - tweejaarlijkse expositie van beeldende kunstenaars uit de gemeenten Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel en Ouderkerk, 1993. -- 1 katern, 1 stuk

16405. Stukken betreffende de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) en haar Oudheidkamer, ca. 1994, 1997, 2000, 2005. -- 4 stukken

16406. Stukken bevattende aankondigingen en recensies van boeken over Nieuwerkerk aan den IJssel, 1999. -- 1 stuk

16407. Stukken betreffende de muziekvereniging Door Kunst Verkregen (D.K.V.) te Nieuwerkerk aan den IJssel, 2000. -- 1 katern

16408. Stukken betreffende de mandolineverengiging Tahiti te Nieuwerkerk aan den IJssel, z.d. (1962). -- 1 stuk

16409. Stuk betreffende de Stichting Cultureel Netwerk Nieuwerkerk aan den IJssel, 2007. -- 1 stuk
Betreft theaterproject Een dubbeltje op z'n kant.

16410. Stukken betreffende de Koningin Julianschool voor lager onderwijs en de kleuterschool Beaxtrix te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1982. -- 1 stuk

16500. Stukken betreffende het zwembad Polderbad te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1966, 1985 - 1990. -- 1 bandje, 3 delen, 1 stuk

16501. Ontwerp-landinrichtingsplan van de Landinrichtingscommissie over de herinrichting van Hitland, 1986. Met informatiekrant, 1993, en nieuwsbrief, 1996. -- 3 stukken, 1 deel

16502. Stukken betreffende het Recreatieschap Hitlandbos, 1986, 1994, 1995, 1998, 2004. -- 1 omslag

16503. Stukken betreffende de voetbalvereniging Nieuwerkerk, 1954, 2000. -- 2 katerns

16600. Stukken betreffende de aktiegroep Dorrestein te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1989. -- 1 stuk

16601. Stukken betreffende de PvdA, afd. Nieuwerkerk a/d IJssel, 1989. -- 2 stukken

16602. Stukken betreffende de SGP (kiesvereniging Tot de wet en de getuigenis), afd. Nieuwerkerk a/d IJssel, 1962 en 1986. -- 2 katerntjes

16700. Stukken betreffende de r.k. Sint Josephparochie te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1987. -- 1 katern

17100. Stukken betreffende de polder Berkenwoude, 1948. -- 1 stuk

17400. Stukken betreffende de r.k. basisschool Gerardus Majella te Reeuwijk, 1986. -- 1 katern, 2 stukken

17500. Stukken betreffende de waterspektakeldag te Reeuwijk, 1993. -- 1 katern

17600. Stukken betreffende propaganda van politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Berkenwoude, 1966. -- 4 stukken

18110. Stukken bewaard vanwege de aanwezigheid van briefhoofden van Waddinxveense bedrijven, 1917. -- 1 stuk

18130. Stukken betreffende de kaarsenfabriek Gouda Kaarsen (Bolsius groep) te Waddinxveen, 1995. -- 1 stuk

18170. Stukken betreffende de bemaling van de Zuidplaspolder door het hoogheemraadschap van Schieland, (1977), 1991. -- 2 katerntjes
Betreft het gemaal Zuidplas (bij het aquaduct in rijksweg 12) onder Waddinxveen en het gemaal Abraham Kroes tussen Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel.

18200. Stukken betreffende Huize Souburgh te Waddinxveen), z.d. (na 1982) en 1991. -- 1 deel, 1 katern

18201. Stukken betreffende de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (Vrouwen van Nu) afd. Waddinxveen, 2004.

18300. Stukken betreffende de kruisvereniging Gouwe IJssel (centrum: Waddinxveen), 1987. -- 1 deel

18400. Stukken betreffende de prot.chr. basisschool Groen van Prinstererschool te Waddinxveen, 1985. -- 1 stuk

18401. Stukken betreffende sociaal-cultureel werk vanuit De Bonkelaar te Waddinxveen, 1985. -- 1 stuk

18402. Stukken betreffende het Historisch Genootschap Waddinxveen (HGW), 1995 - 2003. -- 1 omslag

18403. Stukken betreffende de kunstenares Anke Mensink, 1995. -- 1 stuk

18404. Stukken betreffende de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (PCOW) te Waddinxveen, 1983/1984 en 1984/1985. -- 2 katerns

18405. Stukken bevattende aankondigingen en recensies van boeken over Waddinxveen, 1993. -- 2 stukken

18406. Stukken betreffende kunst- en cultuurcentrum Kreater te Waddinxveen, 2005/2006. -- 1 katern

18407. Stukken betreffende de protestantse basisschool De Savonin Lohmanschool te Waddinxveen, 1994. -- 1 stuk

18500. Stukken betreffende het zwembad De Sniep te Waddinxveen, 1990, 1995, 1997. -- 2 stukken, 1 katern

18501. Stukken betreffende de voetbalvereniging WSE te Waddinxveen, 1991. -- 1 katern

18502. Krantenknipsels betreffende de luilakviering te Waddinxveen, 1987. -- 2 stukken

18503. Stukken betreffende de Coenecooploop te Waddinxveen, 1993. -- 3 stukken

18504. Stukken betreffende de Langs de Gouwe loop te Waddinxveen, 1991 - 1992. -- 2 stukken

18505. Stukken betreffende de schaakvereniging WSV te Waddinxveen, 1993. -- 1 katern

18601. Stukken betreffende de rijkspolitie, groepsbureau Waddinxveen, 1988. -- 1 katern

18701. Stukken betreffende de hervormde gemeente Waddinxveen, 1994, 1996, 1998 - 2000, 2005, 2006. -- 1 omslag

19100. Agenda voor de vergadering van de algemene raad van het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. (GEB), november 1981. Met bijlagen. Afdrukken. -- 1 pak

19111. Stukken betreffende de Stichting Midden-Holland Promotie, ca. 1989, ca. 1990. -- 1 stuk, 1 katern

19112. Stukken betreffende de toekomst van de Zuidplaspolder en het project Driehoek RZG Zuidplas, 2003, 2004. -- 1 stuk, 1 katern

19113. Stukken betreffende de stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder, 2008. -- 1 stuk

19150. Stukken betreffende het vraagafhankelijk openbaar vervoer in Midden-Holland, 2003. -- 1 stuk
Groene Hart Hopper.

19170. Circulaires en een krantenknipsel betreffende de algemene omslag geheven door het hoogheemraadschap van Rijnland, 1964, 1982 - 1995, 1999, 2001. -- 1 omslag

19171. Circulaires betreffende de verontreinigingsheffing geheven door het hoogheemraadschap van Rijnland, 1981 - 1991, 1995, 2000 - 2003. -- 1 omslag

19172. Stukken betreffende het hoogheemraadschap van Schieland, z.d ca. 1980), 1994, 1999, 2003. -- 3 katerns, 2 stukken

19173. Stukken betreffende (o.a. verkiezingen van het bestuur van) het hoogheemraadschap van Rijnland, 1967, 1995, 1999, 2002. -- 1 omslag

19174. Circulaires betreffende de ingezetenenomslag geheven door het waterschap Wilck en Wiericke, 2000 - 2002. -- 1 omslag

19200. Stukken betreffende Abva Kabo afd. Midden-Holland, 2006/2007. -- 1 katern

19300. Stukken betreffende de Reumapatiëntenvereniging (RPV) Gouda e.o., 2006 - 2007. -- 2 katerns

19301. Stukken betreffende het Dierentehuis Midden-Holland, z.d. (ca. 2005). -- 1 stuk

19302. Stukken betreffende het regionaal afvalbedrijf Cyclus, 2005 - 2006. -- 1 katern, 1 stuk

19303. Stukken betreffende de spoedzorg (HAP = huisartsenpost, DAM = Dienst Apotheek Midden-Holland en SEH = spoedeisende hulp) in Midden-Holland, 2007. -- 1 stuk

19401. Stukken betreffende het (museum) gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht, 1994, 1995, 2005. -- 1 omslag

19402. Stukken bevattende aankondigingen en recensies van boeken over Midden-Holland en de Krimpenerwaard, 1984, 1999, 2000. -- 3 stukken

19403. Stukken betreffende het Streekmuseum Krimpenerwaard, z.d. (ca. 2003). -- 1 katern

19501. Informatiebrochures met bijlagen van de Landinrichtingscommissie Krimpenerwaard, 1992 - 1997. Met krantenknipsel, 1993. -- 3 katerns, 2 stukken

19502. Kanovaren in het Groene Hart - Zuidplaspolder
Informatiefolder met routes, ca. 1994. Met krantenknipsel en foto's van Kanocentrum Haastrecht, 1985. -- 5 stukken

19503. Stukken betreffende de Imkersvereniging Hollands Midden, 2006. -- 1 stuk, 1 katern

19504. Stukken betreffende de skivereniging Midden-Holland, 1999. -- 1 katern

19505. Folders van de gezamenlijke VVV's in Midden-Holland over recreatiemogelijkheden in het Groene Hart (o.a. Groene Hart Dagen), 1998, 2004 en z.d. (ca. 2000). -- 1 stuk, 2 katerns

19510. Stukken betreffende de KNVB afd. Gouda, 1954/1955 - 1965. -- 1 omslag

21000-21023. Geboorte- en doopberichten betreffende inwoners van Gouda, 19.. - 19..; grotendeels gedrukt. -- 24 omslagen

21024-21047. Huwelijks- en verlovingsberichten betreffende inwoners van Gouda, 19.. - 19..; grotendeels gedrukt. -- 24 omslagen
Betreft ook huwelijksjubilea.

21048-21071. Overlijdensberichten en necrologieën betreffende inwoners van Gouda, 19.. - 19..; grotendeels gedrukt. -- 24 omslagen

21072-21095. Aankondigingen van en uitnodigingen voor jubilea en afscheidsbijeenkomsten wegens vertrek of pensionering betreffende inwoners van Gouda, 19.. - 19..; grotendeels gedrukt. -- 24 omslagen
Voor huwelijksjubilea: zie vnrs. 21024 - 21047.

30100. Singel Staete
Prospectus betreffende door Bouwburo De Vries en Verburg B.V. voor Nieuwe Park V.O.F. (P.L. Hoogendoorn B.V. en Intervastgoed Midden Holland B.V.) te bouwen koopwoningen (appartementen) aan de Kattensingel, ca. 1993. -- 1 band

30400. Prospectus betreffende door N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten te bouwen huurwoningen (appartementen) aan de Lekkenburg, ca. 1985. -- 1 katern, 1 katerntje

30500. Prospectus betreffende door Woonpartners Midden-Holland te bouwen koopwoningen aan de Groen van Prinsterersingel, ca. 2001. -- 2 stukken

30700. Prospectus betreffende door IBS Kondor te Sassenheim te bouwen koopwoningen nabij de Achterwillenseweg (project Willenslande), 2002. -- 3 katerns, 1 stuk

31300. Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door B.V. Bouwbedrijf B.A. Waaijer te Leidschendam te bouwen patiobungalows en kubuswoningen aan de Bellefleur en Appelgaarde (plan Waterrijk) te Boskoop, 1993. -- 1 omslag

31400. Prospectus betreffende door Bouwbedrijf Van der Waal te Vlaardingen voor Woonpartners Midden-Holland te Waddinxveen te bouwen koopwoningen in het project Catsburg te Zevenhuizen, 2004. -- 1 katern, 2 stukken

31600. Prospectus betreffende door Van Geest Bouw B.V. voor Eurowoningen B.V. te bouwen koopwoningen in de wijk Parkzoom te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1994. -- 1 deel, 1 katerntje

31601. Prospectus betreffende door Hijbeek Projectontwikkeling B.V. te Zwijndrecht te bouwen koopwoningen in de wijk Esse Hoog te Nieuwerkerk a/d IJssel, z.d. (ca. 1996) en 1996. -- 3 stukken, 2 katerns

31602. Prospectus betreffende door Thunnissen Röttger SSN Ontwikkelingsgroep B.V. (TRS) te bouwen koopwoningen in de wijk Esse Hoog te Nieuwerkerk a/d IJssel, (1997). -- 3 stukken, 1 bandje in een omslag

31603. Prospectus betreffende door B.V. Aannemingsbedrijf Bontenbal te Reeuwijk te bouwen vrije-sector en premiekoopwoningen in het bestemmingsplan Zuidplaspolder te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1977. -- 2 bandjes

31604. Prospectus betreffende door B.V. Aannemingsbedrijf Bontenbal te Reeuwijk te bouwen vrije-sector en premiekoopwoningen in het bestemmingsplan Zuidplaspolder te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1979. -- 3 bandjes, 2 stukken

31800. Prospectus betreffende te bouwen koopwoningen in de wijk Zuidplas ("90 extra") te Waddinxveen, z.d. (1997). -- 1 band, 3 stukken

31801. Prospectus betreffende door Noorlander Bouw B.V. te Katwijk te bouwen koopwoningen in de wijk Zuidplas (aan en nabij de Zuidplaslaan) te Waddinxveen, z.d. (1984). -- 1 katern, 1 stuk

32100. Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Bouwgroep Ouwe Gouwe B.V. voor de Woningbouwvereniging Ter Gouw te bouwen koopwoningen (winkels en appartementen) aan de Raam (Jaapjeserf / Japieserf), 1993 (1994). -- 1 band

32101. Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door B.V. Bouw- en Aannemingsbedrijf Van Willigen te bouwen koopwoningen (appartementen) aan de Raam 61 - 63, 1996. -- 1 band

32102. Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Bouwcombinatie Moordrecht te bouwen patiowoningen op het voormalige KVT-terrein aan de Schielands Hoge Zeedijk (plan Paradijssel) te Moordrecht, 1994. -- 1 bandje, 2 stukken

32103. Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door B.V. Bouw- en Aannemingsbedrijf Van Willigen te bouwen koopwoningen (appartementen) aan de Wilhelminastraat / hoek Nieuwe Markt ("Coopmanserf"), 1998. -- 1 band

32300. Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Proper-Stok Woningen B.V. te Rotterdam te bouwen eiland villa's in plan Waterrijk fase 3 te Boskoop, 1996. -- 2 katerns

32301. Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Amstelland Vastgoed B.V. te Amsterdam te bouwen koopwoningen in plan Waterrijk fase 4 te Boskoop, 1996. -- 1 band, 1 stuk

32302. Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door J & W Verweij Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V. te Boskoop te bouwen koopwoningen aan de Zuidkade te Boskoop, 1996. -- 1 band, 1 stuk

32500. Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Frans Vink en Zonen B.V. te Moordrecht te bouwen koopwoningen aan het Kerkplein en de Oostbuurtstraat te Moordrecht, 1999. -- 1 band

32800. Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Mabon B.V. te Rijswijk te bouwen koopwoningen aan de Sterrenlaan in de wijk Zuidplas te Waddinxveen, 1996. -- 1 katern, 1 stuk

32801. Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Variant B.V. te Alphen a/d Rijn te bouwen appartementen aan de Kerkweg-Oost te Waddinxveen, 1998. -- 1 band, 2 stukken


Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2011 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Klein Amerika 20 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 6-8-2011