199 -- Gouda -- Uitgeversbedrijf G.B. van Goor Zonen

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door J. van Loo (1989); aanvullingen door Bert van der Saag (1990)

1 Algemene handelscorrespondentie


1.1 Correspondentie met verschillende zakenrelaties


110. Ingekomen en enkele uitgaande stukken, in het bijzonder met betrekking tot vorderingen en retourzendingen van in commissie gegeven boeken, 1845 - 1847 en z.d. (ca. 1846). -- 1 omslag

1-91. Copieboek
Registers met doorslagen van uitgaande brieven, 1852 - 1929. -- 87 delen, 1 omslag
- Genummerd 1 tot 90; vanaf 1904 (inv.nr. 42) is de titel "Copieboek nr. ..." in zwang, dus op dat moment is vermoedelijk de nu aanwezige (oude) nummering aangebracht. Dit blijkt uit het feit dat nr. 17 ten onrechte aan de serie is toegevoegd. Vermoedelijk is dit nummer geplakt over de letter "C", aangezien het etiket het opschrift "Copieerboek" draagt en past in de serie die van A tot E is geletterd. - Inv.nrs. 17 (niet gebruikt) en 68 en 69 (februari 1918 - juli 1919) ontbreken. - Vanaf inv.nr. 29 wordt binnen ieder register per brief naar een voorafgaande en/of volgende pagina verwezen, waar een brief aan dezelfde geadresseerde voorkomt. - In inv.nr. 44 verschijnen de eerste getypte kopieën (vanaf 26 september 1905). Vanaf inv.nr. 47 wordt er uitsluitend getypt.
Bevat: Vanaf inv.nr. 3 een alfabetische index op achternaam van de geadresseerde (met vermelding van de plaatsnaam).

92-97. Brievenboek
Registers met afschriften van uitgaande stukken, 1854 - 1873 (hiaten). -- 11 delen
Buiten de genummerde serie. Voor de indices op de namen van de geadresseerden, zie inv.nrs. 103 - 107.

103-107. Indices op de namen van de geadresseerden in inv.nr. 93 - 97, ca. 1857 - 1873. -- 5 deeltjes

108-109. Alphabet van het Copieerboek ...
Indices op de namen van de geadresseerden in inv.nrs. 1 (ged.) en 2, 1858 - 1862. -- 2 deeltjes

98-102. Copieerboek
Registers met doorslagen van uitgaande stukken, 1868 - 1872. -- 5 delen
Gemerkt A - E.
Bevat: Voorin indices op de namen van de geadresseerden.

1.2 Correspondentie met afzonderlijke zakenrelaties


112. Ingekomen stukken van uitgeverij C.W. Mieling te 's-Gravenhage, 1847 - 1857 en z.d. -- 1 omslag

119-120. Correspondentie met P. van den Burg te Gorinchem en later te Nijmegen, 1847 - 1865. -- 1 deel, 1 omslag

2 Productie, verkoop, voorraden


2.1 Productie


111. Stukken betreffende de werkzaamheden inzake het drukken van de "Homoeopathische huisvriend" voor Edward de Jong te Manchester, (1863 -) 1864. -- 1 omslag

170-171. Aanplakbiljetten Eerste Hulp Bedrijfsongevallen, Uittreksel Veiligheidsbesluit; gedrukt door Van Goor (z.g. archiefexemplaren), ca. 1920 - 1959. -- 2 omslagen

117. Brieven van drukkerij N.V. Geuze & Co. te Dordrecht en briefkaarten van drukkerij Koch & Knuttel te Gouda betreffende de verzending van binnenwerk en omslagen voor boeken, april 1926 - mei 1927. -- 1 omslag

2.2 Verkoop


121-136. Klantenboeken, 1845 - 1910 (vele hiaten). -- 16 delen
De handel met de klanten staat vanaf 1870 alfabetisch vermeld per plaatsnaam; binnen iedere plaatsnaam zijn de klanten eveneens alfabetisch gerangschikt. Alleen de ingevulde pagina's zijn genummerd (per dubbelblad). Buitenlandse klanten en aanvullingen staan achterin genoteerd. Er zijn gegevens vermeld over data, aantallen, titels, commissies en prijzen, credit dan wel debet; ook crediteuren voor andere zaken dan papierwaren komen voor.
Bevat: Voorin alle een index op achternaam, met plaats- en paginavermelding.

181. Omslag van de 7e aflevering van de "Prachtbijbel ..." (z.g. Sophia-bijbel), met een voorlopige lijst van intekenaren te Gouda en Moordrecht; gedrukt, 1852. Met het "Bericht voor den binder" bij deze bijbel; gedrukt, z.d. (ca. 1854). -- 2 stukken

163. Register bevattende boektitels met vermelding van de afnemers, 1894 - 1897. -- 1 deel
Min of meer alfabetisch ingericht. Vermeld wordt: datum, in commissie, voor rekening, naam aan wie geleverd; 375 pp. (pp. 376-404 blanco).
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

151-153. Terugboekingen
Registers waarin retouren van boekhandels en particulieren worden geboekt, juli 1925 - maart 1930. -- 3 delen
Vermeld wordt: datum, naam, plaats, verkorte titel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen terugboekingen in de handel en bij particulieren. De retourbedragen zijn tevens gespecificeerd in: (boekhandel) onkosten, aanbod, schoolg. (schooluitgaven), diversen, Indië (vanaf inv.nr. 152) resp. (particulieren) onkosten en diversen. De registers zijn niet gepagineerd.

159. Register met aantekening van de boekverkopen per titel, 25 september 1929 - 17 november 1930. -- 1 deel
Ongeveer chronologisch op (serie) titels ingericht. Vermeld wordt: naam en woonplaats van de afnemer, kortingspercentage, aantallen exemplaren, aantekeningen inzake reclamemateriaal. Geen paginering.

2.3 Voorraden


172-176. Fondsboek
Registers waarin per titel per jaar de eventuele produktiekosten en de waarde van de voorraden zijn vastgelegd, 1852 - 1921 (hiaten). -- 5 delen
Niet alle folia zijn gebruikt.
Bevat: Vanaf inv.nr. 173 voorzien van een index op hoofdwoord en met aantekeningen inzake de verkoopprijzen; in inv.nrs. 175 en 176 voorin ingeplakt een aantekening over de kosten van brocheren, 1905; in deze inv.nrs. tevens verwijzingen naar voortzetting in een losbladig "alfabetisch fondsboek".

162. Index op de boektitels in een ontbrekend (?) register (wellicht het ontbrekende fondsboek over de periode 1879 - 1893 ?), ca. 1879 - 1881. -- 1 deeltje
Achterin vermelding van leverantie van de afleveringen van deel 3 van De Lange van Wijngaarden, "Geschiedenis en beschrijving der stad van der Goude" (bew. door J.N. Scheltema, 1879).

154-157. Magazijnvoorraadboeken
1894 - 1930 (hiaten). -- 4 delen
Per titel wordt vermeld: jaar, maand, oplaag, bijzonderheden, papier, formaat, eenheidsprijs, datum, ingenaaid, gebonden, opmerkingen, magazijnnr., vaknr. De inv.nrs. 156 en 157 zijn alfabetisch gerangschikt en niet gepagineerd. In 1921 is men kennelijk op een kaartsysteem overgegaan.

118. Aantekeningen betreffende magazijnvoorraden van boeken, z.d. (ca. 1900), 1919, 1929. -- 4 stukken

2.4 Debiteurenadministratie


160. Debiteurenboek (boekhandels), 29 juli 1922 - 8 december 1928. -- 1 deel
Vermeld wordt: datum, volgnummer, naam en woonplaats debiteur, bedrag uitstaand resp. betaald, datum verantwoord. Geen paginering.
Bevat: Betalingen via Schill & Capadose (Den Haag): - 29 juli 1922 - 1 januari 1923 (volgnr. 1 - 632) - 1923 (633 - 2084) - Januari - juni 1924 (1 - 762) - Juli - december 1924 (1 - 781) - 9 - 24 januari 1925 (782 - 795) - 28 januari - 17 november 1925 (1 - 1444) Betalingen via T. Goedewaagen te Gouda: - 22 januari 1924 - 1 december 1926 (1 - 1448) - 18 januari - 1 juni 1927 (1 - 742) - 16 juni - december 1927 (743 - 1419) - 27 januari - 8 december 1928 (1 - 1399).
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

137-150. Particulier verkoopboek / particulier journaal
Debiteurenboeken inzake particuliere klanten (d.w.z. niet boekhandels of uitgevers), februari 1924 - maart 1938. -- 14 delen
Inv.nrs. 137 - 142 aangeduid als particulier verkoopboek, daarna als particulier journaal. De bestellingen staan onder elkaar genoteerd; voor iedere volgende klant is een nieuw volgnummer gebruikt. De volgende gegevens staan vermeld: datum, naam + voorletters, plaats, verkorte titel, eventuele korting, prijs. Er zijn geen registers. Veelal wordt bij een nieuwe maand op een nieuwe pagina begonnen. Inv.nrs. 137 - 140 en 147 - 150 zijn niet gepagineerd. Tot 1934 wordt met twee kolommen gewerkt: verkoopprijs en betaald bedrag. Vanaf 1934 wordt in een afzonderlijke kolom de omzetbelasting vermeld. De wijze van betaling (per postgiro, kwitantie, postwissel) is doorgaans aangegeven.

158. Register waarin maandelijks per kas (via postwissel of kwitantie) afgewikkelde vorderingen zijn vastgelegd, maart 1925 - februari (april) 1926. -- 1 deel
Het betreft particulieren en boekhandelaren. Vermeld zijn: naam en woonplaats van de debiteur, prijs, teruggezonden. Er is aantekening gehouden van hetgeen retour is gezonden of per postgiro betaald. Het gedeelte na p. 65 is blanco.

113. Lijsten van afgeschreven dubieuze debiteuren, ontleend aan de z.g. particuliere journalen (vnrs. 137 vv.), 1923 - 1925, 1928 - 1930. -- 1 omslag

114-115. Losse aanvullende bladen op het particulier verkoopboek / journaal, april 1929 en maart 1938. -- 2 omslagen

116. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aangetroffen in de particuliere verkoopboeken / particuliere journalen, januari 1929 - maart 1938. -- 1 omslag

3 Afzetbevordering, reclame


177-179. Koppermaandagprenten van de drukkersgezellen voor hun patroon G.B. van Goor, 1843, 1847 - 1849, 1851, 1852; gedrukt. -- 3 omslagen

180. Prospectus en aankondigingen van uitgaven; gedrukt, 1855 en z.d. (ca. 1855). -- 3 stukken

161. Advertentieregister
Register met aantekening per periodiek van de plaatsing van advertenties, januari 1914 - oktober 1929. -- 1 deel
Vermeld wordt: datum van opzending, verkorte titel, aantal, datum plaatsing, aantal regels, prijs, datum van boeking, opmerkingen. 300 pp.
Bevat: Voorin een index op naam van de periodiek.

164-165. Reclamemateriaal, voornamelijk uit de jaren twintig, ca. 1920 - 1930. -- 2 pakken
Globaal op onderwerp of trefwoord geordend (?).

166. Reclamemateriaal, voornamelijk van de jaren twintig, ca. 1920 - 1930. -- 1 pak

168. Reclamemateriaal van de jaren twintig, ca. 1920 - 1930. -- 1 pak

169. Reclamemateriaal, ca. 1925 - 1929. -- 1 omslag

167. Reclamemateriaal, ca. 1929 - 1959. -- 1 pak
Periode Den Haag.

4 Documentatie


182. Prachtbijbel blijkt prachthandel
Tekst: Jan van Loo. Uitgave over de Sophiabijbel verschenen ter gelegenheid van de opening op vrijdag 24 maart 1995 van de nieuwe behuizing van de Streekarchiefdienst Hollands Midden; gedrukt door margedrukker De Ammoniet te Leiden. -- 1 katern
Exemplaar genummerd nr. 1.