185 -- Midden-Holland -- Classis Gouda van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door J.A. de Jong; Bert van der Saag

1 Stukken van algemene aard


1.1 Notulen en vergaderstukken
Gedeelteijk inclusief credentiebrieven


10-14. Notulen, 1887 - 1947. -- 5 delen

* 37-(106). Credentiebrieven, deels met bijlagen, 1887 - 1892, 1947, 1953 - 1970. -- 2 pakken, 5 omslagen

* 63. Presentielijsten, september 1955 - februari 1970 (hiaten). -- 1 omslag

27. Credentiebrief voor de afvaardiging van de kerk van Reeuwijk naar de classicale vergadering van 22 mei 1956; met aan de achterzijde een lijst van ontbrekende archiefstukken, mei 1956. -- 1 stuk

* 87. Agenda's en concept-agenda's, gedeeltelijk met doorslagen van uitgaande brieven betreffende de samenstelling van agenda's, november 1958, augustus 1965 - februari 1972. -- 1 omslag

* 97-(286). Agenda's en notulen, gedeeltelijk met bijlagen; gedeeltelijk afdrukken, 1965 - 1994. -- 1 omslag, 2 pakken

43. Staten van deelnemers aan classicale vergaderingen, november 1966 - februari 1968. -- 3 stukken

44. Klad-aantekeningen voor notulen van de vergadering van 5 september 1967. -- 1 stuk

* 88. Korte verslagen van vergaderingen, mei 1969 - februari 1972. -- 1 omslag

1.2 Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken


107. Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken, met agenda voor classicale vergaderingen, 1888 - 8 maart 1892. -- 1 omslag

8. Ingekomen stukken met bijlagen, oktober 1897 - 1920. -- 1 pak

9. Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken, 1921 - november 1925. -- 1 omslag

23. Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken met bijlagen, 29 mei 1926 - 4 september 1940. -- 1 omslag

* 76-(293). Ingekomen stukken en afschriften en minuten van uitgaande stukken, 1946 - 1977, 1985 - 1991. -- 4 pakken, 7 omslagen

47. Plakboek met ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, mei 1954 - mei 1959. -- 1 deel
Deels incompleet.

1.3 Mededelingenblad


242. Mededeelingenblad
Wekelijks verschijnend blad voor de kerken in de classes Woerden en Gouda, oktober 1943 - 1 september 1944; gedrukt. -- 1 omslag
Nrs. 2 - 48.

247. Goudse kerkbode
Wekelijks verschijnend blad voor de kerken in de classis Gouda, 13 en 20 mei 1950; gedrukt. -- 2 stukken

* 246. Classis Gouda
Mededelingenpagina in het Centraal Weekblad, 13 maart en 22 mei 1971. -- 2 stukken

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.1 Interne huishouding


2.1.1 Reglementering; interne organisatie


* 34. Reglementen, 1895, 1907, 1926, 1949, 1959, 1966, ca. 1970, 1975. -- 1 omslag

* 42. Staat met een overzicht van de aantallen afwezige ouderlingen en/of diakenen op de dag- en avondvergaderingen met aanduiding van de tijdsduur van de vergaderingen in de periode november 1965 - februari 1969. -- 1 stuk

36. Stukken betreffende een enquête over het tijdstip van de classis-vergaderingen, juni - ca. juli 1967. -- 1 omslag

* 99. Staat van te wijzigen artikelen in het reglement; met ontwerp-artikelen, ca. 1980. -- 1 stuk

2.1.2 Financiën


6. Kasboek, februari 1897 - november 1907. -- 1 bandje

3. Instructie van de particuliere synode van Zuid-Holland te Alphen aan de deputaten der kas (fonds) van de kerken in Zuid-Holland (noord) tot ondersteuning van hulpbehoevende studenten in de theologie; gedrukt, 1907. -- 1 deeltje

18. Ingekomen briefje betreffende de controle van het kasboek, december 1907. -- 1 stuk

5. Reglement betreffende de samenwerking van de kerken van de classes ressorterende onder de particuliere synode van Zuid-Holland (noordelijke gedeelte), inzake financiële bijdragen; gedrukt, 27 augustus 1919. -- 1 stuk

30. Accountantsrapport betreffende de exploitatie van de Goudsche Kerkbode; met exploitatierekeningen en verlies- en winstoverzicht over de periode 1945 - 1950, en slotbalans per 30 november 1950, 31 januari 1951. -- 1 omslag

31. Staat houdende verantwoording van inkomsten en uitgaven per 12 september 1951. Met bijlagen. -- 3 stukken

52. Onderhandse akte van schuldbekentenis wegens een lening van ƒ 3000,-- van de gezamenlijke particuliere synoden; concept, 1951. -- 1 stuk

26. Ingekomen afschriften van lijsten van collecten die door het A.K.B. in 1952 zijn ontvangen van kerken uit de classis Gouda, januari 1953. -- 1 omslag

59. Aantekeningen betreffende de financiële verplichtingen van enkele kerken waaraan nog niet is voldaan, mei 1967. -- 1 stuk

* 69. Aantekeningen van de questor, februari 1969. -- 1 stuk

* 41. Ingekomen adreslijst van classicale adviseurs voor de financiële verslaggeving en administratie van de kerken in de ressorten van de particuliere synoden van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant / Limburg; gestencild, (1971). -- 1 stuk

* 50. Concept-instructie voor de financiële commissie en het deputaatschap voor de financiën, met toelichting, februari 1973; fotokopie. -- 1 stuk

2.1.3 Publiciteit / voorlichting; archiefbeheer


75. Verslag van A.R. van de Putte betreffende de toestand van de archieven, opgesteld april 1939, met aanvullingen september 1954. -- 1 stuk

243. Catalogus van het archief der classis Gouda
Samengesteld door A.R. van de Putte in 1939, bijgehouden tot 1966. -- 1 deeltje

45. Concept-overeenkomsten met resp. drukkerijen E.J. Nijkamp te Gouda en Libertas N.V. als uitgever van resp. de Goudse Kerkbode en het Centraal Weekblad, ca. 1950 en ca. september 1962. -- 2 stukken

33. Briefje van de scriba aan ds. ..... (voorzitter ?) betreffende het inplakken van de belangrijkste ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken in plakboeken, ca. 1954. -- 1 stuk

2.2 Taakuitoefening


2.2.1 Begrenzing classis en plaatselijke kerken


25. Stukken betreffende de verzelfstandiging van het kerkelijk leven te Krimpen a/d IJssel, los van de Gereformeerde Kerk te Krimpen a/d Lek, 19 augustus 1943 - 9 september 1958. -- 1 omslag

245. Stukken betreffende de grenzen tussen de kerkelijke gemeenten in de classis ten behoeve van de samenstelling van een kaart, 1959 - 1960. -- 1 omslag

2.2.2 Voorziening in de dienst des woords binnen de classis


57. Tekst van een preek door cand. D. Fons ter gelegenheid van zijn preparatoir examen op een vergadering van de classis, gehouden te Vianen, 7 oktober 1891. -- 1 katern

20. Circulaire van de generale synode te 's-Gravenhage met verzoek om informatie betreffende de predikantstractementen in de classis. Met ingekomen stukken van de kerken behorende tot de classis Gouda als reactie hierop en een staat bevattende een overzicht van de tractementen, overige inkomsten en emolumenten van predikanten in de classis Gouda, november 1915 - februari 1916; gedrukt. -- 1 omslag

21. Briefkaart van de kerkeraad van Zevenhuizen betreffende het tractement van de predikant aldaar, 2 mei 1917. -- 1 stuk

62. Formulier tot het opmaken van een akte van emeritering, ca. 1940. -- 1 stuk

15. Circulaire van de classis Leiden betreffende afzetting van ds. A. Veltman; gedrukt, september 1944. -- 1 stuk

46. Notulen met bijlagen betreffende het ontslag van ds. G. Koenekoop, september - oktober 1944; doorslagen. -- 1 omslag

71. Uittreksels en afschriften van notulen betreffende de schorsing van ds. G. Koenekoop c.s.; met bijlagen, september - oktober 1944. -- 1 omslag

85. Akte van ontslag van ds. J. Kapteyn als predikant te Lochem, 24 januari 1947. -- 1 stuk

53. Aantekening betreffende predikantstractementen, mei 1950; doorslag. -- 1 stuk

51. Klad-aantekening betreffende predikantstractementen, ca. januari 1954. -- 1 stuk

84. Akte van emeritering wegens invaliditeit van ds. D.P. Kalkman te Moordrecht, 20 mei 1958. -- 1 stuk

86. Akte van ontslag van ds. J.M. Vlaming als predikant te Gouda, 7 augustus 1958. -- 1 stuk

55. Akte van attestatie door de classis contracta betreffende stukken die zijn overgelegd door ds. B. Koekkoek ter gelegenheid van zijn beroeping naar Waddinxveen, 8 mei 1964. -- 1 stuk

65. Stukken betreffende de emeritering van ds. J. Kapteijn van Reeuwijk. 6 september 1966. -- 4 stukken

72. Dossier betreffende aanvrage tot ambtsherstel door H.P., februari - november 1966. -- 1 omslag

81. Dossier betreffende het ontslag van ds. J. Hengeveld, juli 1966. -- 1 omslag

82. Dossier betreffende de beroeping van cand. H. Appers als predikant te Haastrecht, januari - oktober 1967. -- 1 omslag

* 83. Dossier betreffende het ontslag van ds. J.C. Seegers, mei 1969. -- 3 stukken

* 103. Preekvoorstel van A.J. Verhoog voor het peremptoir examen, ca. 1974. Met kritiek hierop van ds. A.C. Mooy en ds. B. Koekkoek. -- 2 stukken

* 101. Staatje met indeling van de kerken binnen de classis in 4 blokken i.v.m. studieverlof (van predikanten), ca. 1980 ? -- 1 stuk

* 102. Preekvoorstel van R.G.E. Lutmers voor het peremptoir examen, ca. 1978. Met beoordeling van ds. H. Groeneveld en ds. A.C. Mooy. -- 2 stukken

2.2.3 Uitoefening van andere geestelijke taken binnen de classis


* 49. Reglementen voor de kerkvisitatie, ca. 1892, ca. 1910, 1926, ca. 1970; gedrukt, gestencild. -- 4 katerns

17. Rekening van inkomsten en uitgaven betreffende steun aan hulpbehoevende kerken, november 1896 - augustus 1897; met een lijstje van kerken uit de classis, waar voor dit doel in 1897 nog niet werd gecollecteerd. -- 1 stuk

7. Rapporten van kerkvisitaties, 1897, 1898, 1909, 1915 - 1925. -- 1 omslag
Het rapport van 1897 is incompleet.

70. Rapporten van kerkvisitaties, juli 1913 - juni 1959 (hiaten). -- 1 omslag

16. Dossier betreffende de bouw van een Gereformeerde Kerk te Waddinxveen, 1924 - 1925. -- 1 omslag

22. Stukken betreffende onenigheden in de kerk van Gouda over de verkiezing van ambtsdragers, februari 1924 - 4 september 1926. -- 1 omslag

61. Briefwisseling met de dr. A. Kuyperstichting betreffende het verlenen van steun door de diakonieën aan werklozen die terugkeren uit Duitsland of weigeren daar te gaan werken, september 1940. -- 2 stukken

66. Ingekomen brieven met bijlagen van J. de R. betreffende diens conflict met de kerkeraad van de kerk te Gouda, februari - oktober 1943. -- 1 omslag

54. Kerkelijke beroeringen te Gouda
Rapport van de commissie brochure-Kamer, november 1946; doorslag. -- 1 stuk

73. Lijstje van door de kerkeraad van Krimpen a/d Lek gecensureerden, met vermelding van hun adres en kerkelijke gegevens, z.d. (ca. 1955). -- 1 stuk

* 74. Kasboek betreffende steunverlening aan hulpbehoevende kerken, juli 1951 - december 1969. -- 1 deeltje

89. Staten van bijdragen voor hulpverlening aan gescheurde kerken over 1952 en 1960. -- 2 stukken

48. Stichtingsakte van de Gereformeerde Stichting voor Gezinsverzorging binnen het ressort der classis Gouda, december 1954; afdruk. Met concept-akte en concept-huishoudelijk reglement. -- 3 stukken

67. Dossier betreffende een conflict tussen de kerk van Zevenhuizen en B.J.D., februari 1954 - november 1956. -- 1 omslag

93. Begrotingen betreffende de zending met kostenverdeling over de classes in Zuid-Holland Noord voor 1954 - 1958, 1961 - 1963. Gedeeltelijk met bijlagen. Gestencild. -- 1 omslag

94. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Gereformeerde Stichting voor Gezinsverzorging binnen het ressort der classis Gouda over 1955 - 1958; gestencild. -- 2 stukken

* 28. Instructies voor de kerkvisitatie, ca. 1960 - 1970. -- 2 katerns

24. Stukken betreffende een conflict binnen de kerk van Reeuwijk, 3 april 1964 - 23 september 1968. -- 1 omslag

40. Concept-statuten van de Protestantse Stichting ter beoordeling van Verantwoorde Gezinsvorming voor Gouda en Omgeving, ca. 1965. -- 1 stuk

* 64. Rapporten en concept-rapporten van kerkvisitaties, gedeeltelijk met antwoorden op schriftelijke vragen, juni - oktober 1968, 1970. -- 1 omslag

2.2.4 Uitoefening van geestelijke taken buiten de classis


249. Reglement voor de zendingsarbeid onder heidenen en mohammedanen voor de kerken in de classes Leiden, Den Haag, Woerden en Gouda; gedrukt, z.d. (ca. 1910). -- 1 katerntje

254. 25 jaren Solo-zending
Gedenkboekje van de zending te Solo, uitgaande van de kerk van Delft, gesteund door o.a. de classis Gouda, 1937; gedrukt. -- 1 deeltje

250. Rapporten van deputaten van de generale synode en de particuliere synode Zuid-Holland Noord / samenwerkende classes in Zuid-Holland betreffende de zending, 1939 - 1965. -- 4 delen in 1 pak
De kerk van Delft was zendende kerk voor o.a. de classis Gouda.

80. Instructie voor de classicale deputaten voor de geestelijke verzorging van zee- en luchtmacht, september 1948; gestencild. -- 1 stuk

98. Staten met een overzicht van reeds afgedragen en nog af te dragen zendingsbijdragen per kerk in de classis over de jaren 1948 - 1952, 1954, 1955, 1957. -- 1 omslag

95. Ingekomen brieven van de penningmeester van de deputaten Zending Zuid-Holland Noord betreffende vaststelling van de hoogte van de zendingsbijdragen voor de kerken in de classis Gouda over de jaren 1949 - 1952. -- 4 stukken

32. Staten met een overzicht van door de kerken in de classis gestorte zendingsbijdragen en toegezegde bedragen met vermelding per kerk vn het zielental en de opbrengst van 1 collecte, ca. 1950. -- 2 stukken

92. Rekeningen betreffende af te dragen en reeds afgedragen zendingsbijdragen over 1950 - 1952, 1954 - 1957. -- 1 omslag

* 91. Begrotingen van de GAOS (Geestelijke arbeid onder de schippers), vanaf 1958 genoemd AGKOS (Arbeid der gereformeerde kerken onder schippers) in Zuid-Holland voor de jaren 1956 - 1958, 1960 - 1962, 1964 - 1970; gestencild. -- 1 omslag

96. Balans en rekening van inkomsten en uitgaven van de Zending Zuid-Holland Noord over 1957; gestencild. -- 1 stuk

58. Staten met een overzicht per kerk in de classis Gouda van de aanslagen voor zendingsbijdragen en de gestorte bedragen over 1958, 1959, 1961, 1966 en 1967; gedeeltelijk met bijlagen. -- 1 omslag

90. Jaarrekeningen van de AGKOS (Arbeid der gereformeerde kerken onder schippers) over 1960, 1964 en 1968; gestencild. -- 3 stukken

* 35. Staat bevattende de procentsgewijze verdeling van de zendingsbijdragen per kerk in de classis Zuid-Holland Noord over 1970. -- 1 stuk

* 2. Uittreksels van persoonlijke verklaringen betreffende "Nes Amim" en de zending onder Israël, ca. februari 1972. -- 1 stuk
Betreft o.a. de opvattingen van enkele Goudse lidmaten.

2.2.5 Verhouding tot andere kerkelijke organen
In het bijzonder de particuliere synode


248. Reglement voor de kas ex bonis publicis der christ. geref. kerk in de provincie Zuid-Holland
1873; gedrukt. -- 1 katerntje
Betreft een fonds ter ondersteunen van studenten aan de Theologische hogeschool te Kampen.

109-113. Notulen van het synodaal convent, later van de voorlopige synoden van Nederduitsch gereformeerde kerken, 1887 - 1891; gedrukt. -- 5 delen

114-(277). Notulen ("acta") van de generale synoden; met bijlagen. Gedrukt. 1893 - 1995. -- 1 deeltje, 60 delen

179-220. Notulen ("acta") van de particuliere synoden van Zuid-Holland (Noord); met bijlagen; gedrukt en gestencild. 1914 - 1957. -- 42 deeltjes
1922 en 1946 ontbreken. Vanaf 1936 wordt te 's-Gravenhage vergaderd.

251. Rapport van deputaten aan de kerken van Zuid-Holland Noord inzake het verlenen van steun aan hulpbehoevende kerken; gedrukt, (1922). -- 1 stuk

56. Reglementen betreffende samenwerking van de kerken van de classes Gouda, 's-Gravenhage, Leiden en Woerden, ter uitvoering van art. XIII van de K.O. (pensioenregeling voor predikanten), z.d. (ca. 1910) en 1935; gedrukt. -- 2 katertjes

252. Rapport van de commissie van onderzoek naar de rekening en begroting van de quaestor van de particuliere synode van Zuid-Holland Noord, 1939; gedrukt. -- 1 stuk
Bevat o.a. gegevens over steun aan hulpbehoevende kerken binnen de classis G.

1. Agenda voor de vergadering van de particuliere synode Zuid-Holland Noord op 26 juni 1945. -- 1 stuk

171-176. Notulen van de oecumenische synoden; met bijlagen; gedrukt. 1946 - 1968. -- 6 delen

253. Rapport van ... de generale synode inzake art. 36 Nederlandse Geloofsbelijdenis aan ... (die van) Rotterdam ... 1952
Gedrukt. -- 1 katern

19. Rapport van de deputaten Steun Kerkbouw voor 's-Gravenhage-Moerwijk en 's-Gravenhage-Loosduinen aan de leden van de particuliere synode van Zuid-Holland (N.O.), mei 1956; dooorslag (incompleet). -- 1 stuk

* 221-234. Notulen ("acta") van de particuliere synoden van Zuid-Holland West, gehouden te 's-Gravenhage, 1960 - 1978. -- 14 deeltjes
Onder deze synode viel Boskoop.

* 235-(284). Notulen ("acta") van de particuliere synode van Zuid-Holland Oost, doorgaans gehouden te Rotterdam, 1962 - 1990 (hiaten). -- 16 omslagen (vanaf 1981: banden)

29. Staat met overzicht van het aantal uitgebrachte stemmen op kandidaten voor afvaardiging naar de provinciale synode, 16 november 1965. -- 1 stuk

60. Staat van ouderlingen en predikanten met vermelding van het aantal op hen uitgebrachte stemmen bij de verkiezing van afgevaardigden naar de generale synode, 9 november 1967. -- 1 stuk

* 68. Aantekeningen betreffende aantallen uitgebrachte stemmen op kandidaten voor afvaardiging naar de particuliere synode, 27 november 1969. -- 2 stukken

178-(279). Notulen van gezamenlijke vergaderingen met de generale synode van de Nederlandse hervormde kerk; met bijlagen. Gedrukt. 1979, 1982, 1984. -- 3 delen

2.2.6 Verhouding tot niet-kerkelijke organen


* 244. Jaarverslag van de Gereformeerde stichting voor maatschappelijk werk in Zuid-Holland over 1972 en 1973; gestencild. -- 1 katern

3 Documentatie
Tot nader order hieronder ook (ged.) synoderapporten e.d.


4. Het Kerkblad, officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Weekblad; gedrukt, juli - december 1892 (eerste jaargang). -- 1 omslag
De nrs. 6 t/m 11, 13, 18 en 26 ontbreken.

108. Jaarboekje voor de gereformeerde kerken in Nederland, 1916. -- 1 deeltje

177. Rapport van de commissie van de eerste gereformeerde oecumenische synode te Grand Rapids 1946 aan de oecumenische synode te Amsterdam, 1950, betreffende het instituut der kerk en haar leer; gedrukt. -- 1 deel