183 -- Gouda -- Lat. school / Coornhertgymnasium

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 30 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door J.E.J. Geselschap (1976); aanvullingen door Bert van der Saag (2007)

1 Latijnse school en progymnasium (tot 1889)


1.1 Algemeen


1-5. Resolutieboeken, 1641 - 1810, 1826 - 1889. -- 5 delen

6. Afschrift van het resolutieboek van 1641 - 1763, z.d. -- 1 deel
De lijsten van rectores en scholasters zijn aangevuld tot 1765.
Bevat: Achterin een alfabetisch-lexicografische index op de namen van personen en zaken uit ff. 1-169.

12. Minuten en concepten van uitgaande stukken, 1721 - 1860. -- 1 pak

10-11. Ingekomen stukken, 1721 - 1860, 1888. -- 2 pakken

9. Alfabetische index op de namen van personen en zaken voorkomende in het resolutieboek 1764 - 1780, z.d. -- 1 deel

7-8. Klad-resolutieboeken, 1784 - 1818. -- 1 pak en 1 omslag

1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


27. Proces-verbaal van controle en afsluiting van de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rector Paulus Traudenius over het tijdvak mei 1580 - 27 december 1581. -- 1 stuk
Vooraf gaat een afschrift van het proces-verbaal van afhoring van 1 mei 1580 van de rekening van deze rector over het tijdvak van de opening van de school (ca. 1577) - april 1580. Zie voor het tijdvak november 1581 - april 1584 de noot bij inv.nr. 28.

28-48. Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1580 - 1825 (hiaten).

18. Lijst van de voorraad schoolboeken, 17e eeuw. -- 1 stuk

24. Stukken betreffende de effecten van de scholarchie, 1616 - 1814. -- 1 omslag en 23 charters

19. Stukken betreffende het z.g. schoolmeestersgilde en de schoolmeesters, 1752 - 1798. -- 1 pak
Voornamelijk opgaven van onderwijzers en leerlingen.

20. Blaffert van de onroerende zaken, inkomsten en effecten van de scholarchie, maart 1764 - 1808. -- 1 deel

49-51. Bijlagen van de rekeningen van ontvangsten en uitgaven van 1764 - 1840. -- 3 pakken

17. Dossier betreffende het slechte gedrag van de leerling Aelbrecht van der Burch, 1765. -- 1 omslag

22. Stukken betreffende de verpachting van het recht van de turftonnen, 1765 - 1813. -- 1 omslag

13. Reglementen, 1765, 1805, 1810 en 1816. -- 1 omslag

16. Lijsten van absenten, augustus 1768 - juni 1798. -- 1 deel
GF

15. Lijsten van leerlingen, 1769 - 1850, en van uitgereikte prijzen, 1838 - 1850 -- 1 deel

68-(100). Bekendmakingen van de rector dat de halfjaarlijkse promotieplechtigheid zal plaatsvinden, 1774 en 1816; gedrukt. -- 2 stukken
De betrokken scholieren, die na de "promotio" aan de universiteit werden toegelaten, hielden bij die gelegenheid een "oratio" (toespraak in het Latijn). De scholieren die een prijs ontvingen, zeiden een dankbetuiging ("gratias") in het Latijn.

21. Stukken betreffende de huizen van de scholarchie, 1777 - 1786. -- 1 omslag

23. Stukken betreffende de verpachting van het recht van de runtonnen, ca. 1783, 1790 - 1795. -- 1 omslag

25-26. Kasboeken, december 1784 - 1818. -- 2 delen

53. Aantekeningen van de rentmeester mr. Aelbrecht van den Kerckhoven, 1784 - 1819. -- 1 deel

69. Uitnodiging tot het bijwonen van een toespraak door rector G.C.C. Vatebender bij het begin van de zitting van de synode van Zuid-Holland in de Waalse kerk, 1789; gedrukt. -- 1 stuk

52. Akte van borgtocht voor mr. Aelbrecht van den Kerckhoven als rentmeester van de scholarchie, 1794. -- 1 stuk

70. Algemeene schoolwetten der Latijnsche scholen te Gouda
1816; fotokopie van een afschrift. -- 1 bandje
Origineel in NA (archief min. van BiZa inv.nr. 4010).

14. Instructie voor de secretaris en ontvanger, 1827. -- 1 stuk

65. Lijst van prijsboeken, 1827, met aantekeningen betreffende de uitreiking, 1827 - 1829. Op de achterzijde een lijst van boeken in het bezit van curatoren, z.d. -- 1 stuk

66. Instructie voor de rector, conrector, docenten en lector, 1850. Met bepalingen voor curatoren inzake organisatorische aangelegenheden (sollicitatieprocedures, huisvesting, financiƫn), 1850. -- 2 stukken

67. Formulieren voor diploma's, getuigschriften en prijzen, z.d. (ca. 1850). -- 1 omslag

2 Gymnasium (sinds 1889)


2.1 Algemeen


79. Correspondentie, 1861 - 1888.

71-73. Correspondentie, 1882 - 1919.

80-81. Notulen van docentenvergaderingen, 1882 - 1935.

86. Aantekeningen en jaarverslagen, 1886 - 1931.

78. Verslagen van het curatorium, 1889 - 1910.

85. Jaaroverzichten, 1889 - 1929.

93-94. Jaarverslagen, 1889 - 1950 (hiaten). -- 2 pakken

87. Jaarverslagen, 1900 - 1920.

57. Ingekomen stukken en enige minuten van uitgaande stukken, 1901 - 1910. -- 1 pak

55-56. Notulen, 1911 - 1956.

58. Afschriften van uitgaande brieven, 24 april 1912 - 9 juli 1926. -- 1 deel
Na I9I9 uitsluitend agenda.

74-75. Correspondentie, 1920 - 1930.

95. Statistische opgaven, 1930 - 1935; minuten. -- 1 omslag

91-92. Correspondentie, 1931 - 1932. -- 2 omslagen

2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


54. Aantekeningen en concepten van de rentmeester mr. Aelbrecht van den Kerckhoven, 1773, 1812 - 1820. -- 1 omslag

88. Diverse diploma's en getuigschriften.

76-77. Cijferlijsten, 1887 - 1936.

89-(101). Programmaboekjes, 1888 - 1936/1937.

82-84. Leerlingenlijsten, 1889 - 1934. -- 3 delen

63-64. Stukken betreffende benoeming en ontslag van docenten, 1933 - 1967. -- 2 pakken
Alfabetisch geordend. Uit het tijdvak 1933 - 1945 zijn weinig stukken bewaard gebleven.

59-62. Rubrieksgewijs geordende stukken, 1941 - 1967. -- 4 pakken

96. Feestprogramma voor de opening van het nieuwe gebouw aan de Nansenstraat, 1952; gedrukt. -- 1 katern

3 Vacante inventarisnummers


97. vacant

98. vacant

99. vacant