17 -- Zevenhuizen -- Secretarie-archief 1930 - 1971

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door afd. IZ gemeente Zvh-Mkp. (1995); bewerkt door Bert van der Saag (2009)

1 Stukken van algemene aard


1.1 Notulen


1.1.1 Vergaderstukken gemeenteraad


1155. Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1930 - 1941. -- 4 stukken

857. Agenda's (slechts enkele stukken), 1935 - 1941. -- 1 omslag

860-867. Notulen gemeenteraad, 1945 - 1971. -- 8 omslagen

1.1.2 Vergaderstukken raadscommissies


868. Notulen van raadscommissies, 1924 - 1933. -- 1 deel

869. Enkele stukken van raadscommissies, 1924 - 1947. -- 1 omslag

1.1.3 Vergaderstukken burgemeester en wethouders


690-691. Zakenindex op de notulen van burgemeester en wethouders, 1928 sept. - 1933. -- 2 omslagen

646-(885). Notulen van het college van b. en w., september 1928 - 1971. -- 1 band, 13 omslagen

1.2 Ingekomen en uitgaande stukken


841-844. Registers van ingekomen en verzonden stukken, 1965 - oktober 1971. -- 4 omslagen

2 Gemeentelijke huishouding: interne organisatie


2.1 Instelling, ontwikkeling; geschiedenis


563. Historische gegevens. -- 1 omslag
(periode ?)

1157. Documentatie en andere stukken betreffende de (herdenking van de) eerste ballonvaart boven Nederland door Pierre Blanchard in 1785, die met zijn luchtballon landde in Zevenhuizen, 1935, 1952, 19660, 1963, 1964. -- 1 omslag

564. Historische gegevens; krantenknipsels, 1937, 1950, 1965 - 1970. -- 1 omslag

566. Grootte van het gebied en begrenzing van de gemeente, 1961 - 1968. -- 1 omslag

567. Plannen tot stichting van een nieuwe gemeente IJsseldam. Grenswijziging met de gemeente Capelle a/d IJssel, 1967 - 1970. -- 1 omslag

568. Overleg over de vorming van "Zevenmoerbosveen" op initiatief van de gemeente Waddinxveen, 1970. -- 1 omslag
NIET gerealiseerd.

2.2 Betrekkingen tot andere lichamen en organen


--. Onderhandelingen over de instelling van een gemeenschappelijke regeling Vleeskeuringsdienst, 1921 - 1940.
Geen overeenkomst gesloten.
ZIE: inv.nr. 186

578. Voorloper van de Wet Financiële verhouding. Uitkeringen, 1929 - 1930. -- 1 omslag

577. Werkbezoeken van de commissaris van de koningin, 1929 - 1971. -- 1 omslag

579. Financiële verhouding tot het rijk - uitkeringen, 1931 - 1944. -- 1 omslag

985-986. Koninklijk huis: bijzondere gebeurtenissen, jubilea, geboorten en overlijden, 1934 - 1969. -- 2 omslagen

580. Financiële verhouding tot het rijk - quotiënt, art. 21 2., 1935 - 1942. -- 1 omslag

571. Inmenging van hoger gezag, 1940 - 1942. -- 1 omslag

576. Bevrijding van de Duitse bezetting, 1945. -- 1 omslag

572. Stichting "De Vier Gemeenten" (Capelle a/d IJssel, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Zevenhuizen). Deelneming, 1951 - 1952. -- 1 omslag

573. Enquêtes, 1955 - 1967. -- 1 omslag

565. Bezoek van koningin Juliana aan o.a. Zevenhuizen, 28 mei 1968. -- 1 omslag

574. Totstandkoming van het Intergemeentelijk overlegorgaan Gouda e.o., 1968 - 1971. -- 1 omslag

575. Intergemeentelijk Overleg Orgaan (in 1981 I.S.O.), 1970. -- 1 omslag

2.3 Eigendom en bezit


2.3.1 Algemeen


581. Objectdossier Dorpsstraat 95, 1941 - 1971. -- 1 omslag
Aankoop 1941 van mw. Klinkhamer. Ook verhuur en herstel. Pand gesloopt in 1967.

582. Objectdossier trailerwoningen. Diversen, 1949 - 1971. -- 1 omslag

583. Objectdossier Dorpsstraat 53, 1958 - 1968. -- 1 omslag
RB 28-10-1958. Verhuur aan De Ruiter t/m 1967. Gebruik als gemeentewerkplaats 1967 - 1968.

584. Objectdossier stichting postkantoor Dorpsstraat 152: bouw t/m opening (1964), 1959 - 1971. -- 1 omslag

585. Uitkomsten kadastrale opmetingen, 1967 - 1971. -- 1 omslag

586. Objectdossier Burg. Klinkhamerweg 16, 1970. -- 1 omslag
Aankoop Burg. Klinkhamerweg 16 van mw. E. van Vliet-Spekman t.b.v. vestiging GW, RB 09-04-1970.

2.3.2 Verwerving


587. Openbare lagere school Rottekade. Aankoop 1884. Beëindiging gebruik en verdere verhuur e.d. -- 1 omslag
Verkocht 1985.

588. Woonkeet Noordelijke Dwarsweg 90 t.b.v. D. en G. Schuurkamp. Aankoop, verhuur aan D. en G. Schuurkamp en verwijdering, 1942 - 1952.

589. Brug Pennesteeg, over de Bosgracht. Aankoop grond en vernieuwing, 1948 - 1949. -- 1 omslag

590. Aankoop Dorpsstraat 68, 70, 72. Bouwplan, kantoor en woning hoofd technische dienst. Verkoop aan de Stichting Kleuterschool Volksonderwijs, RB 13-04-1950. 1949 - 1950. -- 1 omslag

591. Aankoop 10 trailerwoningen t.b.v. voorziening in woningbehoefte. RB 02-11-1949, ook verhuur, ontruiming en sloop: 1971. Staanplaats Lange Zijde. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN = NIET OVERGEBRACHT (29-05-1996).

592. Aankoop grond achter gemeentehuis 30 - 35 m2 à ƒ 100,--, RB 18-12-1951. -- 1 omslag

593-(615). Aankopen ten behoeve van uitbreidingsplan Zuidplas, 1951 - 1970. -- 9 omslagen

594. Woningen Noordelijke Dwarsweg 49, 1953 - 1972. Verbeteringen, 1956. Bouw garage, 1961. Aanleg c.v., 1964. Verbouwing, 1972. rct[9 -- 1 omslag

595. Grond uitbreidingsplan Oud Verlaat van A. Verduijn, 1954. -- 1 omslag

596. Aankoop Dorpsstraat 59 - 65 van H. Paul, 1955. -- 1 omslag

597. Grond t.b.v. uitbreidingsplan Groeneweg van mw. Markus-Jongeneel, 1955. -- 1 omslag

599. Overleg / correspondentie Lange Zijde, 1955 - 1964. -- 1 omslag

600. Dorpsstraat 83, 85 en 87. Ook ruiling, verhuur en sloop, 1960 - 1969. -- 1 omslag
Ruiling, 1960. Verhuur, 1955 - 1967.

601. Dorpsstraat 55-57 van Schildt en Milius, 1956. -- 1 omslag

--. Objectdossier Dorpsstraat 53, 1958 - 1968.
RB 28-10-1958. Verhuur aan De Ruiter t/m 1967. Gebruik als gemeentewerkplaats 1967 - 1968.
ZIE: inv.nr. 583

602. Aankoop Dorpsstraat 152 - 162 van R. van Rijs (z.g. oudemanshuizen), RB 08-06-1959. -- 1 omslag

603. Aankoop Dorpsstraat 164 van de erven Bontebal, 1959. -- 1 omslag

606. Boerderij en erf Burg. Klinkhamerweg 2 van H. v.d. Dool. Plan tot aankoop, 1961 - 1966. -- 1 omslag

611. Gronden t.b.v. sportterreinen: De Leede en Metselaar RB 14-10-1964, J. Dekker RB 11-02-1965. Pachtontbinding Van den Dool, 1964 - 1965. -- 1 omslag

612. Gronden o.a. t.b.v. uitbreiding begraafplaats, 1964 - 1970. -- 1 omslag

613-(639). Aankopen ten behoeve van uitbreidingsplan West, 1965 - 1972. -- 13 omslagen

614. Noordeinde 28 van erven Voskuilen t.b.v. wegverbetering RB 28-06-1966 + grond Luijtjes en Voskuilen RB 27-04-1967. -- 1 omslag

616. Dorpsstraat 177, 179, 181 en 183 van J. Saarberg t.b.v. wegreconstructie, 1967. -- 1 omslag

622. Gronden Lange Zijde: Boon, Hoogeveen en Klapwijk, RB 18-03-1969, Tuinzaad RB 09-04-1970, Dogterom RB 18-05-1970, 1969 - 1970. -- 1 omslag

623-(641). Aankopen ten behoeve van aanleg tertiaire weg TW 67, 1969 - 1972. -- 5 omslagen

--. Objectdossier Burg. Klinkhamerweg 16, 1970.
Aankoop Burg. Klinkhamerweg 16 van mw. E. van Vliet-Spekman t.b.v. vestiging GW, RB 09-04-1970.
ZIE: inv.nr. 586

625. Lange Zijde 33 van A.N. Jansen, RB 03-12-1970. -- 1 omslag

626. Lange Zijde 35 van Groenewegen, RB 27-08-1970. -- 1 omslag

627. Gronden Zuidplaspolder; correspondentie + aantekeningen t.b.v. rioolwaterzuiveringsinstallatie, RB 27-08-1970 / 13-10-1970. -- 1 omslag

633. Rapport betreffende grondverwerving + voorbereiding w.z.h. riool langs Noordelijke Dwarsweg en "Plan West" (D) + lijst eigenaren, 1971. -- 1 omslag

637. Onderhandeling aankoop grond + opstallen van J. Hoogeveen, Eendrachtsdijk 5, 7, 1971. -- 1 omslag

640. Grond t.b.v. uitbreidingsplan Dorp van C.H. Hanegraaff, RB 30-03-1972. -- 1 omslag

642. RB 07-09-1972 = vermindering koopsom J.D. Bos bij RB 25-05-1972. -- 1 omslag

2.3.3 Verlies


--. Aankoop Dorpsstraat 68, 70, 72. Bouwplan, kantoor en woning hoofd technische dienst. Verkoop aan de Stichting Kleuterschool Volksonderwijs, RB 13-04-1950. 1949 - 1950.
ZIE: inv.nr. 590

643-644. Verkopen percelen bouwterrein in uitbreidingsplan Oud Verlaat, 1955 - 1965. -- 2 omslagen

--. Verkoop woning Rottekade 32 met schuur, erf en tuin (voormalige openbare lagere school Oud Verlaat) aan H. Bos Czn., RB 12 juni 1958.
ZIE: inv.nr. 587

--. J.J. Paul: strook grond ca. 10 m2 Rottekade 35, kad. C 2440, RB 12-06-1958.
ZIE: inv.nr. 587

--. Verkoop gedeelte perceel Dorpsstraat 164 aan L.D. Versprille, RB 25-08-1960.
ZIE: inv.nr. 603

649. Verkoop trailerwoningen Lange Zijde aan N. Hol en M. den Hollander, RB 07-06-1961 en 07-07-1961. HG van den Deel, RB 28-12-1962. T. Zijderhand, RB 24-07-1964 (zie ook dossier aankopen vnr. 591), 1961 - 1964. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN = NIET OVERGEBRACHT (29-05-1996).

648-(655). Verkopen percelen bouwterrein in uitbreidingsplan Zuidplaspolder, 1961 - 1966. -- 7 omslagen

656. WBV "Ons Begin": perceel bouwterrein ca. 80 m2. kad. sectie E nr. 154, t.b.v. bouw 4 garages, RB 25-10-1966. -- 1 omslag

657. H.P. van Leeuwe: perceel bouwterrein ca. 31 m2, kad. sectie E nr. 154 (190), t.b.v. bouw garage, RB 25-10-1966. -- 1 omslag

658. R. Vis en M. Jongenelen: percelen bouwterrein resp. 26 m2 en 21 m2, kad. sectie E nr. 154 (190), RB 25-10-1966. -- 1 omslag

660. Grond 60 Meanderwoningen, RB 28-11-1968. -- 1 omslag

659-(669). Verkopen percelen bouwterrein in uitbreidingsplan West, 1968 - 1971. -- 8 omslagen

666. J.M. Boode, 2980 m2, RB 13-12-1970. -- 1 omslag

667. Voormalig schoolgebouw aan Recreatieschap Rottemeren. Rottekade 31, Oud Verlaat, RB 26-06-1971. -- 1 omslag

670. Grond industrieterrein. A. Dekker 1625 m2, RB 01-04-1971. -- 1 omslag

2.3.4 Ruiling


--. Ruiling grond uitbreidingsplan Zuidplaspolder met C. van Vliet, 1955 - 1957.
ZIE: inv.nr. 598

--. Dorpsstraat 83, 85 en 87. Ook ruiling, verhuur en sloop, 1960 - 1969.
Ruiling, 1960. Verhuur, 1955 - 1967.
ZIE: inv.nr. 600

672. Ruiling grond Burg. Klinkhamerweg met WBV "Beter Wonen" en WBV "Ons Begin" t.b.v. bouw postbureau rijkspolitie, R.B. 06-08-1970. -- 1 omslag

--. Grond t.b.v. TW 67: ruiling met Bakkeren, RB 22-06-1972.
ZIE: inv.nr. 641

2.3.5 Schenking


673. Van Drinkwatermij. De Tien Gemeenten: schenking fontein in waterpartij Eendrachtsweg / Burg. Boerstraat (t.g.v. 40-jarig bestaan), 1968 - 1971. -- 1 omslag

2.3.6 Onteigening, vordering


674. T.b.v. aanleg rijksweg 12 (Den Haag - Gouda), 1930 - 1935. -- 1 omslag

675. Zuidplaspolder van mw. Kroes; wed. Paul; Metselaar; Van den Dool, mw. Spekman, 1962 - 1966. -- 1 omslag

676. I.v.m. uitbreiding algemene begraafplaats. Vaststelling plan, RB 21-09-1967, Ontrekking aan / onteigening van de gronden mw. Reijm-Paul, RB 16-01-1968. -- 1 omslag

677. T.b.v. uitbreidingsplan West I t/m IX, 1968 - 1970: I. Dogterom; II. Zevenhuizen; III. Jongerbloed; IV. Eendrachtspolder / Van Voorthuizen; V. Eendrachtspolder / Dogterom; VI. Boon; VII. Hoogeveen; VIII. A. & A. Klapwijk; IX. Tuinzaad. rct[9 -- 1 omslag

--. Gronden uitbreidingsplan West van de fam. Eindhoven ± 3,6 ha. na onteigeningsprocedure, RB 13-10-1970, 1968 - 1971.
ZIE: inv.nr. 621

678. T.b.v. uitbreidingsplan West X t/m XVI, 1969 - 1970: X. fam Hanegraaf. XI. mw. Klapwijk. XII. Eendrachtspolder / Hoogeveen & Hoogeveen. XIII. Hol + Eendrachtspolder + Hoogeveen. XIV. Saarberg. XV. Eendrachtspolder / Otterspeer; XVI. Eendrachtspolder. rct[9 -- 1 omslag

2.3.7 Zakelijke rechten


682. Erfpachtrecht / recht van opstal 12 woningen, 1919. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN = NIET OVERGEBRACHT (29-05-1996).

679. Erfpachtrecht voormalige asschuur (sinds 1801), 1936 - 1950. -- 1 omslag

683. Grond langs de Ringvaart als tuingrond bij gemeentewoningen, 1943. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN = NIET OVERGEBRACHT (29-05-1996).

680. Overeenkomst erfpacht met het bestuur van de Eendrachtspolder inzake ca. 35 m2 grond t.b.v. transformatorstation Zuideinde, 1949 - 1957. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN = NIET OVERGEBRACHT (29-05-1996).

684. Overname erfpacht Kerkepad; van Sol en Van Leeuwe, 1962. -- 1 omslag

681. Recht van overpad t.b.v. sportterrein bij aankoop grond t.b.v. uitbreidingsplan Zuidplaspolder, 1963 - 1965. -- 1 omslag

--. Opstallen en erfpachtrecht t.b.v. uitbreidingsplan West Eendrachtsdijk 10b - 10f + gronden en garages, RB 09-04-1970. Eendrachtsdijk 10a, RB 13-10-1970, 1968 - 1970.
ZIE: inv.nr. 619

--. Opstallen en erfpachtrecht t.b.v. uitbreidingsplan West Eendrachtsdijk 10b - 10f + gronden en garages, RB 09-04-1970. Eendrachtsdijk 10a, RB 13-10-1970, 1968 - 1970.
ZIE: inv.nr. 619

2.3.8 Huur en verhuur, verpachting, gebruik


685. Verhuur 12 woningen Burg. Klinkhamerweg 1 - 23, 1919 - 1954. -- 1 omslag

686. Verhuur van woningen en gebouwen, 1929 - 1966. Correspondentie, 1934 - 1966. Dorpsstraat 93, 1932 - 1962. Dorpsstraat 99, 1929 - 1950. -- 1 omslag

--. Verhuur voormalig schoolgebouw Rottekade 31 - 32, 1932 - 1958.
Zie ook vnr. 692.
ZIE: inv.nr. 587

--. Woonkeet Noordelijke Dwarsweg 90 t.b.v. D. en G. Schuurkamp. Aankoop, verhuur aan D. en G. Schuurkamp en verwijdering, 1942 - 1952.
ZIE: inv.nr. 588

688. Verhuur gedeelte gemeentehuis t.b.v. postbureau rijkspolitie, 1949 - 1968. -- 1 omslag

689. Verhuur trailerwoningen, 1949 - 1971. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN = NIET OVERGEBRACHT (29-05-1996).

--. Verhuur Dorpsstraat 59 - 65, 1955 - 1959.
ZIE: inv.nr. 596

--. Dorpsstraat 83, 85 en 87. Ook ruiling, verhuur en sloop, 1960 - 1969.
Ruiling, 1960. Verhuur, 1955 - 1967.
ZIE: inv.nr. 600

--. Objectdossier Dorpsstraat 53, 1958 - 1968.
RB 28-10-1958. Verhuur aan De Ruiter t/m 1967. Gebruik als gemeentewerkplaats 1967 - 1968.
ZIE: inv.nr. 583

--. Verhuur Dorpsstraat 152 - 162, 1959 - 1963.
ZIE: inv.nr. 602

692. Verhuur Rottekade 31 - 32 (oude openbare lagere school), 1959 - 1970. -- 1 omslag
Zie ook vnr. 587.

--. Verhuur boerderij Burg. Klinkhamerweg 18 aan C. Glintmeijer, 1962 - 1967.
ZIE: inv.nr. 607

2.4 Financiën


2.4.1 Algemeen


706. F.O.G. Verzekering tegen de gevolgen van fraude met en diefstal van geld., 1937 - 1964. -- 1 omslag

707. F.O.G. Overeenkomst van deelneming, 1938 - 1972. -- 1 omslag

2.4.2 Begrotingen


708-781. Begrotingen en begrotingswijzigingen, 1930 - 1972. -- 74 omslagen

2.4.3 Rekeningen


782-823. Gemeenterekeningen, 1930 - 1971. -- 42 omslagen

2.4.4 Financiële (hulp)administratie


1087-1152. Verzamelstaten van inkomsten en uitgaven bij de jaarrekeningen (z.g. staten J en K), 1931 - 1971. -- 26 banden, 39 pakken
Later ook wel aangeduid als "grootboek" of "secretarieregister".

2.4.5 Financieel beheer


829-830. Rekening-courant met de Bank Nederlandse Gemeenten, 1925 - 1960. -- 2 omslagen

1044. Dossier betreffende de belegging van gelden van het burgerlijk armbestuur (later: dienst maatschappelijk hulpbetoon) in een inschrijving Grootboek Nationale Schuld, 1933, 1934, 1942, 1952, en betreffende de overschrijving ten name van de gemeente, 1965 - 1966. -- 1 omslag

824. Staten oninbare en te verhalen posten, 1940 - 1960. -- 1 omslag

825. Regelen met betrekking tot de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de ontvanger en andere ambtenaren met geldelijk beheer en met boekhouding belast conform art. 265bis t/m 265sexies, 253 en 265 gemeentewet, RB 01-12-1951, incl. wijzigingen 1954, 1963 en 1970. -- 1 omslag

831-832. Deposito-overeenkomst WBV Ons Begin, 1951 - 1971. -- 2 omslagen

826. Kassierverordening, 1963. -- 1 omslag

827. Verordening financiële administratie, 1970. -- 1 omslag

828. Verordening financieel beheer, RB 22 januari 1970, incl. 1e wijziging RB 09-04-1970. -- 1 omslag

2.4.6 Geldleningen


1002-1043. WEL en NIET afgeloste leningen, 1930 - 1971 (1974, 1987). -- 42 omslagen

834. Maximum aan te gane vaste geldleningen, 1940 - 1960. -- 1 omslag

836. Machtigingsbesluiten raad / GS - schuldbekentenissen, 1948 - 1959. -- 1 omslag

837. Machtigingsbesluiten raad / GS - schuldbekentenissen, 1955 - 1969. -- 1 omslag

835. Aandeel opbrengst rente-spaarbrieven, 1957. -- 1 omslag

2.5 Benodigdheden en hulpmiddelen; dienstgebouwen


839. Overbrenging + wijziging archiefbewaarplaats, 1925 - 1953. -- 1 omslag

848. Restauratie van het gemeentehuis, 1941 - 1954. Diversen, 1929 - 1954. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN = NIET OVERGEBRACHT (29-05-1996).

840. Beheer van archiefstukken - registratuur, 1929 - 1970. -- 1 omslag

847. Diversen (historie), 1930 - 1972. -- 1 omslag

851. Ambtswoning Dorpsstraat 99, 1934 - 1972. -- 1 omslag

846. Telegrafie en telefonie (historie - diversen), 1939 - 1972. -- 1 omslag

59. Stukken betreffende het archief van de gemeente, 1941 - ca. 1978. -- 1 omslag

1156. Aantekeningen (van de gemeentesecretaris) betreffende de bouw en uitbreiding van het raadhuis, 1870 - 1929, de burgemeesters, 1798 - 1940, de secretarissen-ontvangers, 1819 - 1942, de rundveepest in 1865 en waterstaatszaken, 1760, 1870. -- 2 stukken

849. Lokaal in gebruik bij de rijkspolitie, 1948 - 1949. -- 1 omslag

838. Kantoormeubilering e.d., 1953 - 1967. -- 1 omslag

850. Centrale verwarming; telefooninstallatie; renovatie raadszaal; bestrijding houtworm op zolder, 1964 - 1965. -- 1 omslag

852. Parkeerterrein naast gemeentehuis, 1965 - 1966. -- 1 omslag

845. Archiefverordening RB 15 juli 1969. Aanwijzing archiefbewaarplaats ex art. 24 Archiefwet 1962, RB 15 juli 1969. -- 1 omslag

2.6 Uitoefening van de dienst


853. Overeenkomst D.O.A.: - Bevolkingsadministratie, 1963. - Salarisadministratie, 1964. -- 1 omslag

854. Honorariumregeling kapitaalswerken, 1966 - 1967. -- 1 omslag

902. Gemeentewerken -- Correspondentie werk z.h.d., 1970 - 1971. -- 1 omslag

2.7 Samenstelling gemeentebestuur; functionarissen


2.7.1 Gemeenteraad


855. Regeling vergoeding raadsleden, 1921 - 1965. -- 1 omslag

856. Verkiezing; processen-verbaal + benoeming en toelating, 1931 - 1949. -- 1 omslag

858. Verkiezing, benoeming en toelating, 1949 - 1966. -- 1 omslag

859. Reglement van orde voor de raad, 1951 - 1963. -- 1 omslag

2.7.2 Burgemeester en wethouders


889. Burgemeester Th.H. Klinkhamer (geb. 25-05-1879), 05-05-1917 - 07-10-1940. -- 1 omslag

870. Jaarwedderegeling wethouders, 1924 - 1972. -- 1 omslag

886. Burgemeester, secretaris en ontvangers, 1928 - 1943. -- 1 omslag

890. Burgemeester K.H. Brandt (geb. 28-10-1887), tijdelijk 10-10-1940 - 31-07-1942. -- 1 omslag

872. Benoeming wethouders, 1940 - 1966. -- 1 omslag

891. Burgemeester L.K.H. Theunissen (geb. 03-06-1916), 01-08-1942 - 05-05-1945. -- 1 omslag

888. Waarnemend burgemeester J. van Dorp (geb. 23-05-1873), 06-05-1945 - 1947. -- 1 omslag

892. Burgemeester A. Boer (geb. 09-03-1900), 15-02-1947 - 31-03-1965. -- 1 omslag

893. Waarnemend burgemeester F. Zweere, 06-09-1949. -- 1 omslag

894. Waarnemend burgemeester C. Kreft, 19-07-1951. -- 1 omslag

879. Verordening toekenning pensioenen wethouders, RB 26-04-1966, GS 29-06-1966. -- 1 omslag

2.7.3 Gemeentesecretaris en -ontvanger
Zie ook rubriek 2.7.2.


952. Instructie secretaris, ontvanger, 1852 - 1940. -- 1 omslag

895. Gemeentesecretaris F.A. Helmstrijd (geb. 10-07-1899), 15-12-1923 - 16-03-1931. -- 1 omslag

948. Sollicitatie en benoeming secretaris: F.A. Helmstrijd, 1923. W.M. Staarthof, 1931. -- 1 omslag

896. Gemeentesecretaris A. Gijsenbergh (geb. 30-04-1905), 30-11-1925 - 01-05-1970. -- 1 omslag
Tijdelijk secretaris 1-4-1931; waarnemend 9-12-1939 - 1-1-1943; vast 1-1-1943 - 1-5-1970 (tevens gemeenteontvanger).

897. Gemeentesecretaris W.M. Staarthof (geb. 23-03-1894), 16-03-1931 - 24-03-1942. -- 1 omslag

887. Secretaris en ontvanger, 1968 - 1970. -- 1 omslag

2.8 Plichten en bevoegdheden


--. Delegatie uitvoering G.S.W.-regeling werknemers beschutte werkplaats, 1964.
ZIE: inv.nr. 450

--. Machtiging aan B en W tot het verlenen van gemeentegaranties particuliere bouw, 20-06-1968.
ZIE: inv.nr. 142

3 Gemeentelijke huishouding: personeel


3.1 Rechtspositie algemeen


933. Ambtenarenreglement, 1927 - 1954. -- 1 omslag

934. Verordening horen vereniging van ambtenaren, 1931. -- 1 omslag

935. Arbeidsovereenkomstenbesluit, 1939 - 1941. -- 1 omslag

941. Arbeidsovereenkomstenverordening, 1955 - 1965. -- 1 omslag

947. Arbeidsovereenkomstenverordening, 1965. -- 1 omslag

3.2 Benoeming, bevordering, ontslag


949. Gemeenteartsen, 1927 - 1968. -- 1 omslag

950. Keuringsveeartsen, 1929 - 1941. -- 1 omslag

951. Capitulantenreglement, 1935 - 1940. -- 1 omslag

3.3 Plichten en verplichtingen van personeel


953. Instructie gemeentegeneesheer, 1873 - 1964. -- 1 omslag

954. Instructies personeel + diversen, 1922 - 1943. -- 9 stukken

956. Plicht tot vervulling van de dienstbetrekking, 1942 - 1943. -- 1 omslag

955. Normalisering personeel na de oorlog, 1945. -- 1 omslag

957. Arbeidstijden, 1946 - 1956. -- 1 omslag

3.4 Personeelsformatie


958. Bezetting van verschillende rangen: Gemeentewerken, 1944. Hoofden van gemeentewerken; titel "architect" i.p.v. "opzichter", 1964. Bevorderingen ter secretarie + diversen, 1943 - 1970. -- 1 omslag

3.5 Ambtelijke bevoegdheden


959. Ontvangst gerechtelijke brieven burgemeester of indien afwezig secretaris, 1940. -- 1 omslag

3.6 Rechten van personeel


976. Verzekering tegen ongevallen, ziekte, ouderdom en invaliditeit: polissen 1922 - 1942. Bijdragen invaliditeitswet, 1941 - 1949. Ziektekostenregeling, 1950 - 1957. -- 1 omslag

968. Mutaties gegevens D.W.L. "De Tien Gemeenten", 1927 - 1939. -- 1 omslag

960. Salarisverordening ambtenaren ter secretarie e.a., 1928 - 1959. -- 1 omslag

969-975. Pensioenbijdragen, 1930 - 1971. -- 7 omslagen

979. Kinderbijslagregeling, 1940 - 1955. -- 1 omslag

961-967. Bezoldigingsmaatregelen, 1941 - 1971. -- 7 omslagen

936. Regeling verplaatsingskostenvergoeding, 1946 - 1956. -- 1 omslag

937. Gratificatieregeling (praktijk, vakantie-uitkering), 1947 - 1956. -- 1 omslag

938. Tijdelijke bijslag en kindertoelage, RB december 1948 / juli 1949. Verordening 10% uitkering, RB 01-01-1957. Verordening kindertoelage, 1955 - 1962. -- 1 omslag

939. Verordening tegemoetkoming studiekosten, 1948 - 1962. -- 1 omslag

940. Verhaalsverordening inkoop pensioen, 1949. -- 1 omslag

942. Uitkeringsverordening, 1955 - 1965. -- 1 omslag

943. Verordening wachtgeldregeling, 1955 - 1967. -- 1 omslag

977. Wijziging reglement I.Z.A., 1955 - 1971. -- 1 omslag

944. Verlofregeling bij 5-daagse werkweek, 1956 - 1963. -- 1 omslag

945. Werkclassificatie / prestatiebeloning, 1958 - 1960. -- 1 omslag

980. Premiespaarregeling ambtenaren, 1958 - 1969. -- 1 omslag

--. Overeenkomst D.O.A.: - Bevolkingsadministratie, 1963. - Salarisadministratie, 1964.
ZIE: inv.nr. 853

946. Verplaatsingskostenverordening kleuterleidsters, RB 22-11-1963 met ingang van 1964. -- 1 omslag

978. Opening zeven postrekeningen t.b.v. personeel; automatisering I.Z.A.; uitkeringsadministratie, 1967. -- 1 omslag

3.7 Overige personeelsaangelegenheden


981. Gemeenschappelijke regeling bestuursschool Zuid-Holland, RB 20-06-1967 (toetreding). Wijziging, 1968. -- 1 omslag

3.8 Persoonsdossiers


929. S. Petri: administrateur Gemeentelijk Energiebedrijf (uit dienst 15 december 1919). -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN = NIET OVERGEBRACHT (29-05-1996).

930. L.H. Nijenhuis (geb. 20-04-1896), hoofd openbare lagere school 01-12-1929 - 01-06-1934. -- 1 omslag

931. W.M.N. Schouten (geb. 21-08-1907), tijdelijk hoofd openbare lagere school, 07-04-1933 - 14-04-1933. -- 1 omslag

932. J.J. de Reus (geb. 28-09-1895), hoofd openbare lagere school, 01-06-1934 - 15-12-1955. -- 1 omslag

4 Uitoefening van de extern gerichte taken


4.01 Bevolkingsadministratie; burgerlijke stand; verkiezingen (behalve gemeenteraad)


4.01.1 Bevolkingsadministratie, Nederlanderschap


569. Overzicht van straatnamen in 1930, incl. huisnummering, 1900 - 1930. -- 1 omslag

167. CBS Demografische Documentatie, 1921 - 1950. -- 1 omslag

173. Verzameling 3e foto's i.v.m. afgegeven paspoorten, 1921 - 1972. -- 1 omslag

168. Bevolkingsoverzichten, 1923 - 1970. -- 1 omslag

570. Adreslijst van bewoners bij de hernummering per 01-01-1931, 1929 - 1968. -- 1 omslag

174. Bewijzen Nederlanderschap, 1930 - 1965. -- 1 omslag

164. Register geëvacueerde bevolking uit Wageningen. Notities vestiging in Zevenhuizen, 1940. -- 1 omslag

169. Registratie gevluchte burgers, 1940 - 1945. -- 1 omslag

156. Politieke maatregelen ten opzichte van Nederlanders en ingezetenen, en ten opzichte van joden, 1941 - 1942. -- 1 omslag

157. In arrest gestelde N.S.B.'ers en anderen. Persoonsgegevens, 1945 - 1946. -- 1 omslag

158. In arrest gestelde N.S.B.'ers en anderen. Opgaven geïnterneerden, beheer eigendommen, vrijlating, etc., 1945 - 1946. -- 1 omslag

175. Verlies Nederlanderschap, 1945 - 1946. -- 1 omslag

176. Verlies en herkrijging Nederlanderschap, 1946 - 1963. -- 1 omslag

170. Volks- en beroepstelling (CBS-uitkomsten), 13-05-1947. -- 1 omslag

166. Huisnummering (met lijst bewoners), 1952 - 1963. -- 1 omslag

171. Bevolkingsstatistiek 13e volkstelling, 31-05-1960. -- 1 omslag

--. Overeenkomst D.O.A.: - Bevolkingsadministratie, 1963. - Salarisadministratie, 1964.
ZIE: inv.nr. 853

165. 4000e inwoner, 1966. 5000e inwoner, 1972. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN = NIET OVERGEBRACHT (29-05-1996).

172. Bevolkingsstatistiek 14e volkstelling, 28-02-1971. -- 1 omslag

4.01.2 Burgerlijke stand


159. Inrichting van de burgerlijke stand, 1904 - 1947. -- 1 omslag

--. Verklaringen van overlijden, 1929 - 1958 en 1962 - 1973.
ZIE: inv.nr. 216222

161. Ambtenaren van de burgerlijke stand, 1931 - 1970. -- 1 omslag

162. Ambtenaren van de burgerlijke stand, 1933 - 1969. -- 1 omslag

163. Verbetering van akten van de burgerlijke stand, 1954 - 1966. -- 1 omslag

160. Openingstijden burgerlijke stand (vervallen), 1961. -- 1 omslag

4.01.3 Verkiezingen


987. Verdeling gemeente in stemdistricten; aanwijzing stemlokalen, 1919 - 1959. -- 1 omslag

982-984. Processen-verbaal verkiezing Tweede Kamer, 1929 - 1972. -- 4 omslagen

988. Stemrecht en opkomstplicht; nalatige kiezers, 1963. -- 1 omslag

989. Aanwijzing kieskringen, stemdistricten en -lokalen, 1966 - 1972. -- 1 omslag

4.02 Eigendom van derden, kadaster; belastingen (geheven -)


4.02.1 Eigendom van derden, kadaster


--. Index op de namen van de eigenaars enz. met verwijzing naar de artikelnrs. in de perceelsgewijze kadastrale leggers. aangelegd ca. 1910, bijgehouden tot ca. 1969.
ZIE: ac 16 (secr.arch. 1811-1929) inv.nr. 415

2-5. Perceelsgewijze kadastrale leggers, 1939 - 1970. -- 4 delen
Voor de periode ca. 1929-1939: zie secr.arch. 1811-1929.

6. Register met verwijzing van de nummers van de kadastrale percelen in de secties A t/m E, in volgorde van de perceelnummers, naar de perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd 1968, bijgehouden tot 1973. -- 1 band

4.02.2 Belastingen


1. Verlofrecht, 1932 - 1951. Vergunningsrecht 1904 - 1951. -- 1 omslag

671. Verordening hondenbelasting, 1910 - 1946. -- 1 omslag

687. Verordening opcenten vermogensbelasting, 1926 - 1935. -- 1 omslag

693. Plaatselijke inkomstenbelasting, 1929 - 1930. -- 1 omslag

696. Herziening plaatselijk belastingstelsel, uitvoering wet van 15 juli 1929, 1930. -- 1 omslag

997. Register van nieuwe, veranderde en gesloopte gebouwen t.b.v. grondbelasting, 1930 - 1938. -- 1 omslag

7. Verordening heffing gemeentefondsbelasting, 1930 - 1942. Opcenten 1930 - 1939. -- 1 omslag

8. Verordening personele belasting, 1930 - 1937. Opcenten, 1930 - 1971. -- 1 omslag

9. Woonforensenbelasting, 1931 - 1944. -- 1 omslag

10. Legesverordening, 1934 - 1950. -- 1 omslag

11. Verordening straatbelasting, 1946 - 1971. -- 1 omslag

12. Verordening vermakelijkhedenbelasting, 1947 - 1966. -- 1 omslag

13. Verordening heffing besmettelijke ziekten gelden, 1956. -- 1 omslag

14. Verordening bouwterreinbelasting 1959 - 1960. -- 1 omslag
Vervallen door wijziging gemeentewet ca. 1970.

15. Verordening bouwterreinbelasting Lange Zijde, 1960 - 1965. -- 1 omslag

16. Verordening heffing bruggelden en openingstijden bruggen, 1964 - 1971. -- 1 omslag

4.03 Ruimtelijke ordening; ontsluiting en exploitatie van gronden,


4.03.1 Algemeen, regionale plannen


29. Structuurplan Rotterdam Oost / Capelle a/d IJssel, 1959 - 1968. -- 1 omslag

41. Streekplan Rechter Maasoever - ontwerp en bezwaarschriften, 1961 - 1964. -- 1 omslag

46. Streekplan Rechter Maasoever - vaststelling Provinciale Staten nov. 1964 Beroep gemeente Zevenhuizen bij de Kroon, 1964 - 1966. -- 1 omslag

40. Ruimtelijke structuren in de Regio - Prognoses 1980 - 2000, 1971. -- 1 omslag

4.03.2 Uitbreidingsplannen, bestemmingsplannen
Eventueel inclusief expoitatie.


17-(698). Bestemmingsplan Dorp, 1939 - 1972. -- 10 omslagem

20-21. Bestemmingsplan Noordelijke Dwarsweg, 1946 - 1949 -- 2 omslagen

22-(695). Bestemmingsplan / uitbreidingsplan - plan in onderdelen Oud Verlaat, 1947 - 1962. -- 4 omslagen

23. Partieel bestemmingsplan Bredeweg, G.S. 04-05-1950, 1949 - 1950. -- 1 omslag

24. Partieel bestemmingsplan Julianahof RB 30-05-1951, G.S. 21-08-1951, 1950 - 1951. -- 1 omslag

26-(697). Uitbreidingsplan / bestemmingsplan Zuidplaspolder, 1950 - 1968. -- 5 omslagen

25-(35). Bestemmingsplan Groeneweg, 1951 - 1967. -- 2 omslagen

33. Uitbreidingsplan "Bebouwing weegbrugterrein en Ringdijk" - overleg met betrokkenen over riolering Noordelijke Dwarsweg en Kerkepad, 1964 - 1966. -- 1 omslag

37. Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1966, RB 28 juni 1966. -- 1 omslag
Zie ook dossier nr. 86 (periode na 1971).

699-(705). Uitbreidingsplan West, 1967 - 1972. -- 6 omslagen

702. Industrieterrein; voorbereiding (bestek C-70-04); aanbesteding en gunning; exploitatierekening, 1969 - 1970. -- 1 omslag

4.03.3 Saneringsplan


--. Saneringsplan omgeving kerk, o.a. vergunning van Schieland voor de brug in het Kerkepad, 1955 - 1961.
ZIE: inv.nr. 303

4.04 Volkshuisvesting


4.04.1 Algemeen, woningbehoefte, woningvoorraad


48. Voorziening in de woningbehoefte, 1929 - 1946. -- 1 omslag

51. Lijst van gebouwen ten behoeve van verpleging - erediensten - scholen, 1929 - 1952. -- 1 omslag

42. Gemeenschappelijke regeling van het toezicht op de volkshuisvesting en de dienst Gemeentewerken (4 gemeenten), 1941 - 1957. -- 1 omslag

43. Verdeling woningcontingenten, 1948 - 1956. -- 1 omslag

44. Verdeling woningcontingenten, 1954 - 1963. -- 1 omslag

49. Uitkomsten algemene woningtelling, 30-06-1956. -- 1 omslag

45. Volkshuisvesting - directe contacten / gesprekken met ministerie, 1957 - 1966. -- 1 omslag

50. Woningstatistiek, formulier V 04; uitkomsten CBS 1963/1969 + kaart PPD + statistiek leegstand / niet bewoonde woningen, 1963 - 1971. -- 1 omslag

47. Bouwvolumen - contingentering, 1964 - 1969. -- 1 omslag

4.04.2 Eisen aan woonruimten, gebouwen en terreinen


4.04.2.1 Algemeen


52. Bouwverordening (+ aanvulling) RB 29-11-1933. -- 1 omslag

53. Bouwverordening - wijzigingen, 1933 - 1963. -- 1 omslag

54. Bouwverordening bebouwde kommen (secties), 1939. -- 1 omslag

55. Bouwverordening - voorschriften zomerhuisjes, 1940 - 1965. -- 1 omslag

4.04.2.2 Toepassing


61-66. Registers van bouwvergunningen, 1914 - 1970 (hiaten). -- 6 omslagen

71-73. Onbewoonbaarverklaringen, 1931 - 1971. -- 3 omslagen

56. Toepassing bouw- en gebruiksvoorschriften. Correspondentie met de Rijksdienst voor het Nationale Plan. Correspondentie met het Instituut Stad & Landschap / Welstandscommissie. Richtlijnen behandeling bestemmingsplannen, 1941 - 1957. -- 1 omslag

68. Noodwoningen en woonketen - overzichten, 1949 - 1964. -- 1 omslag

57. Bouw naast begraafplaatsen - loods kolenopslag fa. M & C Vos + kassen fa. J.N. de Jong & Co., 1956 - 1966. -- 1 omslag

58. Sloopvergunningen gebouwen, 1960 - 1971. -- 1 omslag

60. Correspondentie bouw duivenhokken / erfscheidingen al of niet met toestemming geplaatst, 1966 - 1969. -- 1 omslag

67. Vergunning voor de bouw van 178 woningen; procedure art. 19 WRO, 1969 - 1971. -- 1 omslag

4.04.3 Verdeling van woonruimte


69. Inrichting en gebruik van woonschepen - vergunningen tot gebruik als woning, 1943 - 1970. -- 1 omslag

77. Adviescommissie Woonruimtewet 1947 - instelling + benoeming leden, 1947 - 1970. -- 1 omslag

78. Regeling ter uitvoering van de Woonruimtewet 1947, 1947 - 1971. -- 1 omslag

79. Verordening afgifte woongelegenheid, 1948. -- 1 omslag

80. Onttrekken van woningen aan hun bestemming, 1954 - 1971. -- 1 omslag

81. Aanwijzing als dienstwoning, bedrijfspand e.d., 1956 - 1967. -- 1 omslag

4.04.4 Woningbouw


4.04.4.1 Algemeen; relatie met woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars


85. Woningbouwvereniging "Beter Wonen" - jaarrekeningen, 1936 - 1962. -- 1 omslag

76. Huurverlagingsfonds - jaaropgaven, 1940 - 1953. -- 1 omslag

87. Gemeentefonds ingevolge art. 29a, 3e lid Woningbesluit - verslagen, 1941 - 1961. -- 1 omslag

92. Onderhoud woningwetwoningen - opschorting aflossing bouwvoorschotten, 1948 - 1952. -- 1 omslag

93. Huurvaststelling en rijksbijdragen, 1951 - 1960. -- 1 omslag

74. Huurvaststelling en rijksbijdragen - voltooide complexen, 1951 - 1971. -- 1 omslag

96. Woningbouwvereniging "Ons Begin" - algemeen, kasopneming en controle administratie, 1952 - 1971. -- 1 omslag

140. NV Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten -- toetreding, aandelen e.d., 1953 - 1959. -- 1 omslag

141. NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (aandelen), 1966. NV Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten (aandelen), 1953. -- 1 omslag

97. Woningbouwvereniging "Beter Wonen" - voorschot (lening) warmwaterdoorstroomapparaten, 1953 - 1969. -- 1 omslag

101. Woningbouwvereniging "Ons Begin" - jaarrekeningen, 1954 - 1969. -- 1 omslag

108. Huurvaststelling en rijksbijdragen - voltooide complexen HV 392 t/m 757, 1956 - 1972. -- 1 omslag

118. Jaarlijkse bijdragen exploitatietekort woningwetwoningen, 1962 - 1970. -- 1 omslag

120. Woningbouwvereniging "Beter Wonen" - jaarrekeningen, 1964 - 1971. -- 1 omslag

142. Machtiging aan B en W tot het verlenen van gemeentegaranties particuliere bouw, 20-06-1968. -- 1 omslag

126. Abitrage N.V. Reborg - ministerie, met betrekking tot afrekeningen na faillissement, 1968 - 1970. -- 1 omslag

129. Stichting afbouw 662 woningen Midden-Zuid-Holland ten gevolge van het faillissement van fa. Borsje, 1970 - 1971. -- 1 omslag
Hiervan 24 + 16 in Zevenhuizen.

4.04.4.2 Afzonderlijke complexen


4.04.4.2.1 Burg. Klinkhamerweg


82-(111). Burg. Klinkhamerweg 1 - 23, 1921 - 1970. -- 5 omslagen

94. 6 duplexwoningen Burg. Klinkhamerweg 14 a - f. Hernummerd 20 - 30a + 2e hernummering 30 - 40a. RB 18 apr. 1952. Goedkeuring ministerie 26-09-1952 (V 13396'50). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 14-07-1953. 1952 - 1953. -- 1 omslag

75. 12 woningen Burg. Klinkhamerweg 32 - 42 + 44 - 54. (HV 125) (later gesplitst in Woningbouwvereniging Beter Wonen 32 - 42 (HV 923'53) en 44 - 54 Woningbouwvereniging Ons Begin), RB 19 nov. 1952. Goedkeuring ministerie 23-05-1953. Gemiddelde bewoningsdatum 15-08-1954. 1952 - 1954. -- 1 omslag

100. 6 woningen Burg. Klinkhamerweg 56 - 66, RB 28 dec. 1953 (gewijzigd 27-01-1956). Goedkeuring ministerie 08-10-1954 (HV no. 191'54). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 10-07-1955. 1954 - 1956. -- 1 omslag

103. 12 woningen Burg. Klinkhamerweg 68 - 74 en Schoolstraat 2 - 8 en Rozenstraat 89 - 95, RB 28 juni 1956. Goedkeuring ministerie 25-09-1956 (HV 458'56). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 01-09-1957. 1956 - 1957. -- 1 omslag

4.04.4.2.2 Noordelijke Dwarsweg


84-(95). 10 arbeiderswoningen aan Noordelijke Dwarsweg 58 - 76, 1936 - 1965. -- 3 omslagen

90. 22 woningen Noordelijke Dwarsweg 10 - 20 en 26 - 56, RB 23 aug. 1947. Goedkeuring ministerie 08-09-1947 (V 5829). Woningbouwvereniging "Beter Wonen". Gemiddelde bewoningsdatum 05-09-1948. 1947 - 1948. -- 1 omslag

4.04.4.2.3 Wollefoppenweg


91. 6 woningen Wollefoppenweg 22 - 32. RB 29 dec 1948. Goedkeuring ministerie 13-03-1950 (V 10406'48). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 15-10-1950. 1948 - 1950. -- 1 omslag

99. 5 woningen Wollefoppenweg 141 - 149. RB 23 juli 1954. Goedkeuring ministerie 11-10-1955 (HV 392'55). Woningbouwvereniging Ons Begin. Gemiddelde bewoningsdatum 09-10-1956. 1954 - 1956. -- 1 omslag

106. 5 woningen Wollefoppenweg 125 - 133, RB 09 okt 1956. Goedkeuring ministerie 12-03-1958 (HV 859'59). Woningbouwvereniging Ons Begin. Gemiddelde bewoningsdatum 22-10-1960. 1956 - 1960. -- 1 omslag

107. 12 woningen Wollefoppenweg 113 - 123 + 135 - 139 + 153 - 157, RB 09-10-1956. Goedkeuring ministerie 03-06-1956 (HV 757'59). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 17-11-1960. 1956 - 1960. -- 1 omslag

4.04.4.2.4 Bermweg


98. 6 woningen Bermweg 4 - 14, RB 23 juli 1954. Goedkeuring ministerie 10-10-1955 (HV. 393'50). Woningbouwvereniging Ons Begin. Gemiddelde bewoningsdatum 12-06-1956. 1954 - 1956. -- 1 omslag

4.04.4.2.5 Rozenstraat, Dahliastraat en omgeving


102. 8 woningen Rozenstraat 73 - 87. RB 28-06-1956. Goedkeuring ministerie 12-09-1956 (HV 548'56). Woningbouwvereniging Ons Begin. Gemiddelde bewoningsdatum 19-09-1957. 1956 - 1957. -- 1 omslag

104. 18 woningen Rozenstraat 22 - 56, RB 30 juli 1956. Goedkeuring ministerie 08-10-1956 (HV 611'56). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 31-01-1958. 1956 - 1958. -- 1 omslag

105. 18 woningen Rozenstraat 37 - 71 (?), RB 27 april 1956. Goedkeuring ministerie (6 + 12) 14-12-1957 (HV 593'57). Woningbouwvereniging Ons Begin. Gemiddelde bewoningsdatum 24-02-1959. 1956 - 1959. -- 1 omslag

109. 5 woningen Rozenstraat 25 - 33, RB 28 okt. 1958. Goekdkeuring ministerie 30-11-1960 (HV 1280'60). Woningbouwvereniging Ons Begin. Gemiddelde bewoningsdatum 25-11-1962. 1958 - 1962. -- 1 omslag

110. 4 woningen Rozenstraat 14 - 20, RB 25 aug. 1960. Goedkeuring ministerie 30-12-1960 (HV 1276'60). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 26-05-1963. 1960 - 1963. -- 1 omslag

112. 7 woningen Dahliastraat 15 - 27, RB 28 03-1961. Goedkeuring ministerie 21-04-1961 (HV 1391'61). Woningbouwvereniging Ons Begin. Gemiddelde bewoningsdatum 19-12-1963. 1961 - 1963. -- 1 omslag

113. 10 woningen Rozenstraat 2 - 8 + 8a + 10 - 12, RB 28 maart 1961. Goedkeuring ministerie 21-04-1961 (HV 1392'62). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 26 mei 1963. 1961 - 1963. -- 1 omslag

114. 20 woningen Asterstraat 2 - 40, RB 09 aug. 1962 (?) / 24 juli 1964 (?). Goedkeuring ministerie 29-04-1964 (HV 1975'64). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 13-06-1966. 1962 - 1966. -- 1 omslag

115. 7 woningen Dahliastraat 1 - 13, RB 19-08-1962. Goedkeuring ministerie 17-05-1963 / 29-04-1964 (HV 1770'62). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 06-02-1966. 1962 - 1966. -- 1 omslag

116. 8 woningen Dahliastraat 10 - 18 + 29 - 33, RB 09 aug. 1962. Goedkeuring ministerie 19-03-1962 (HV 1571'62). Woningbouwvereniging Ons Begin. Gemiddelde bewoningsdatum 12-03-1966. 1962 - 1966. -- 1 omslag

119. 16 woningen Dahliastraat 2 - 8 + Leliestraat 2 - 8 + Asterstraat 1 - 15, RB ca. febr. 1964 (?). Goedkeuring ministerie 29-04-1964 (HV 1805'65). Woningbouwvereniging Ons Begin. Gemiddelde bewoningsdatum 24-05-1966. 1964 - 1966. -- 1 omslag

131. 18 premie-B-woningen Goudsbloemstraat. OVERIGE STUKKEN. 1965 - 1966. -- 1 omslag

121. 23 woningen Asterstraat 17 - 27 + Goudsbloemstraat 1 - 17 + 19 - 33, RB 28 juni 1966. Goedkeuring ministerie 15-06 (HV 2282'66). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 22-08-1967, 1966 - 1967. -- 1 omslag

123. 24 keuzewoningen Begoniaplein 5 - 7 + 13 - 19 + 6 - 12 + 18 - 20 (2 slaapkamers), 1 - 3 + 9 - 23 + 2 - 4 + 14 - 16 + 22 - 24 (3 slaapkamers), RB 20 juni 1967. Goedkeuring ministerie 29-09-1967 (HV 2457'57). Woningbouwvereniging Ons Begin. Gemiddelde bewoningsdatum 26-11-1968. 1967 - 1968. -- 1 omslag

132. 11 premiewoningen + 26 garages Leliestraat, Goudsbloemstraat en Asterstraat. (HP 44962). 1967 - 1968. -- 1 omslag

4.04.4.2.6 Schoolstraat


117. 12 bejaardenwoningen + 1 woning verzorgster, Schoolstraat 15 - 39, RB 19-08-1962 (?). Goedkeuring ministerie 29-04-1964 (HV 1806'64). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 16-04-1967. 1964 - 1967. -- 1 omslag

122. 7 bejaardenwoningen Schoolstraat 1 - 13, RB 20 juni 1967. Goedkeuring ministerie 29-09-1967 (HV 2456'67). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 08-09-1968. 1967 - 1968. -- 1 omslag

4.04.4.2.7 Boslaan, De Lente, Akkerstraat, Korenstraat en omgeving


124. Overleg bouwteam 5 gemeenten - Ratiobouw / Eurowoningen (Boslaan / De Lente) - vergaderstukken, 1967 - 1969. -- 1 omslag

133. 24 premiewoningen Boslaan 1 - 15, 29 - 43, 45 - 59 (HP 45878). 1968. -- 1 omslag

125. 24 woningen Boslaan 2 - 24 + 26 - 48, RB 20 aug. 1968. Goedkeuring ministerie 24-12-1968 + 30-01-1969 (HV 2642'68). Woningbouwvereniging Ons Begin. Gemiddelde bewoningsdatum 14-12-1970. 1968 - 1970. -- 1 omslag

127. 16 woningen De Lente 2 - 16 + Korenstraat 9 - 23, RB 28 nov 1968. Goedkeuring ministerie 30-09-1969 (HV 2721'69). Woningbouwvereniging Beter Wonen. Gemiddelde bewoningsdatum 06-09-1971. 1968 - 1971. -- 1 omslag

128. 35 keuzewoningen Korenstraat 2 - 16 + 16 - 28 + 25 - 23, Akkerstraat 1 - 9, De Lente 18 - 32, RB 13 nov. 1969. Goedkeuring ministerie 31-03-1970 (HV 2898'70). Woningbouwvereniging Ons Begin. Gemiddelde bewoningsdatum (13x 29-07-1971, 22x 14-11-1971). 1969 - 1971. -- 1 omslag

135. 12 premiewoningen Schielandsingel / Korenstraat (HP 46.785). 22 vrije sectorwoningen Lange Zijde (HP 46.785). 1970 - 1972. -- 1 omslag

130. 72 woningen Schielandsingel 21 - 35 + Akkerstraat 2 - 16 + 11 - 25 + Korenstraat 30 - 36 + 38 - 44 + De Lente 34 - 56 + Weideplaats 2 - 24 + 1 - 15 + 25 - 39, RB 13 mei 1971. Goedkeuring ministerie 30-06-1971 (HV 3044'71, gesplitst in HV 3044 Woningbouwvereniging Beter Wonen en V. 14918'71 Woningbouwvereniging Ons Begin). Gemiddelde bewoningsdatum 11-09-1972, 15-11-1972. 1971 - 1972. -- 1 omslag

4.04.4.2.8 Plan West


134. 60 meanderwoningen (46 premie- + 14 vrije sector) + 22 garages in Plan West, fase A (HP 46.246). 1968 - 1970. -- 1 omslag

136. 32 ? (restant van 64?) woningen in Plan "West" (geen premie). 1971 - 1972. -- 1 omslag

137. 32 woningen Plan "West" (geen premie) (HP 47.456). 1971 - 1972. -- 1 omslag

138. 10 premiewoningen (in combinatie met 64 woningen vrije sector) plan "West" (HP 47.456). 1971 - 1972. -- 1 omslag

139. Bouw 15 woningen (vrije sector) in plan "West" (8 woningen De Wielewaal + 7 woningen Hazeveld), 1972. -- 1 omslag

4.05 Openbare orde


177. Veldwachters, 1931 - 1943. -- 1 omslag

143-144. Algemene polititeverordening (APV), 1931 - 1952. -- 2 omslagen

179. Bijzondere Vrijwillige Landstorm; archief plaatselijke commissie BVL, 1937 - 1940. -- 1 omslag

178. Bescherming eigendom: vermiste- en gevonden rijwielen, 1940 - 1945. -- 1 omslag

145. Verschijningsverbod gedrukte stukken van de Nederlandse Unie, 1941. -- 1 omslag

148. Aanplakbiljetten + regelingen, 1941 - 1942. -- 1 omslag

149. Beperkingen voor politieke partijen, 1941 - 1942. -- 1 omslag

146. Verblijf in de open lucht tussen 00.00 en 04.00 uur, 1941 - 1943 (z.g. sperverbod). -- 1 omslag

147. Maatregelen bezettingsmacht, 1943 - 1944. -- 1 omslag

150. Plaatselijke verenigingen, 1947 - 1971. -- 1 omslag

180. Steun Wettig Gezag (SWG), 1949 - 1958. -- 1 omslag

151. Regionaal woonwagencentrum Alphen a/d Rijn. Gemeenschappelijke regeling "Gouwsluis", 1969. -- 1 omslag

152. Woonwagencentrum Waddinxveen, gemeenschappelijke regeling, 1969 - 1971. -- 1 omslag

153. Verordening op het Woonwagencentrum ingevolge gemeenschappelijke regeling met gemeente Waddinxveen voor de aanwijzing van de plaats waar het openbaar centrum voor woonwagens binnen het grondgebied van Zevenhuizen en Waddinxveen, RB 08-10-1971. -- 1 omslag

4.06 Openbare zedelijkheid


181. Maximum aantal vergunningen en verloven + aanpassingen, 1920 - 1956. -- 1 omslag

183. Bescherming van mollen, egels en kikvorsen. Voorschriften + vangstmachtigingen, 1923 - 1963. -- 1 omslag

182. o.a. Lidmaatschap Tuchtunie., Wering jeugdigen uit lokaliteiten. Uitgaansverbod vrouwelijke jeugd, 1930 - 1944. -- 1 omslag

4.07 Openbare gezondheid; milieu


4.07.1 Organisatie van de gezondheidszorg


--. Gemeenteartsen, 1927 - 1968.
ZIE: inv.nr. 949

439. Het Groene Kruis, afd. Zevenhuizen - Moerkapelle, 1929 - 1959. -- 1 omslag

184. Opgaven aan inspecteur voksgezondheid met betrekking tot de uitoefening van de geneeskunde + aanstelling verloskundige (1937), 1936 - 1967. -- 1 omslag

4.07.2 Toezicht op produkten


186. Onderhandelingen over de instelling van een gemeenschappelijke regeling Vleeskeuringsdienst, 1921 - 1940. -- 1 omslag
Geen overeenkomst gesloten.

187. Verordening op de heffing van vleeskeurlonen, 1922 - 1942. -- 1 omslag

188. Verordening Keuringsdienst, 1922 - 1951. -- 1 omslag

195. Destructie Woerden N.V. Ned. Chem. Fabr.; procedure tot oprichting. 1927 - 1933. -- 1 omslag
Niet gerealiseerd.

193. (Nood) slachtplaatsen, 1927 - 1950. -- 1 omslag

196. Vernietiging van afgekeurd vee en vlees, 1932; overeenkomst met de GEKRO + noodmaatregelen 1943 - 1946. 1932 - 1946. -- 1 omslag

189. Verordening keuring van waren, 1936. -- 1 omslag

190. Gemeenschappelijke regeling met Gouda (vleeskeuring) RB 04-06-1941. Vervangen door gemeenschappelijke regeling van GS RB 05-08-1941. -- 1 omslag

191. Vleeskeuringswet; verordening ex art. 26, 1942 - 1955. -- 1 omslag

192. Verordening op de Keuringsdienst van slachtdieren, 1942 - 1958. -- 1 omslag

185. Voedselvoorziening: centrale keuken verstrekking vanuit Nieuwerkerk a/d IJssel, 1944 - 1945. -- 1 omslag

194. Verordening ex art. 26 Vleeskeuringswet verbod particuliere slachtplaatsen. RB 27 april 1956. -- 1 omslag

4.07.3 Drinkwater


70. Drinkwatermij. De Tien Gemeenten, 1924 - 1960. Gemeenschappelijke regeling 1924 - 1954. Correspondentie, 1944 - 1960. -- 1 omslag

197. Geldlening voor De Tien Gemeenten, 1926 - 1961. -- 1 omslag

198. Verplichte aansluiting; weigeringen eigenaren; wanbetaling gebruikers; voorgeleidingen O.M., e.d., 1928 - 1950. -- 1 omslag

199. Aanleg drinkwaterleiding Bredeweg, Capelseweg, Knibbelweg, 1929 - 1952. -- 1 omslag

200. Drinkwatervoorziening door standpijpen, 1929 - 1955. -- 1 omslag

201-(204). Aansluiting onrendabele gebieden op de drinkwaterleiding, 1945 - 1968. -- 2 omslagen

202. Afschrijvingstabel De Tien Gemeenten, 1951 - 1956. -- 1 omslag

203. (Hoofd)waterleidingen, o.a. transportleiding Zoetermeer / Nieuwerkerk a/d IJssel, 1951 - 1964. -- 1 omslag

205. Aanleg transportleiding voor De Tien Gemeenten. Procedure, 1964 - 1965. -- 1 omslag

206. Drinkwatervoorziening: leidingen en installaties, 1964 - 1970. -- 1 omslag

4.07.4 Besmettelijke ziekten


207. Regelingen met andere gemeenten inzake gebruik besmettelijke-ziekten-barak, 1929 - 1969. -- 1 omslag

208. Verordening op de heffing en invordering van besmettelijke-ziektengelden, 1930 - 1956. -- 1 omslag

209. Registen van aangifte van besmettelijke ziekten, 1930 - 1964. -- 1 omslag

4.07.5 Begraven


214. Objectdossier algemene begraafplaats, 1872 - 1960. -- 1 omslag

215. Register van begraven op de algemene begraafplaats, 1902 - 1953. -- 1 band
Bevat achterin plattegronden van de begraafplaats, 1968 (gedeelte dat nog niet opgehoogd is resp. wel opgehoogd is).

210. Begraven algemeen; militaire graven; oorlogsslachtoffers; klok luiden; begraven buiten de gemeente, 1906 - 1962. -- 1 omslag

216-(222). Verklaringen van overlijden, 1929 - 1973. -- 2 omslagen

217. Uitgifte grafruimte aan fam. Grage te Hamburg, RB 08-09-1944. -- 1 omslag
Dit kan geen raadsbesluit betreffen!

218. Toestemming plaatsen boompje op graf van wed. A. Zonneveld aan J.M. Boode jr., RB 09-05-1947. -- 1 omslag

211. Verordening begrafenisrechten, 1947 - 1960. -- 1 omslag

219. Voorschrift aanbrengen grafstenen, B en W-besluit 20-11-1954. -- 1 omslag

220. Oude begraafplaats; onderzoek grafstenen. Enquête al of niet laten staan van grafmonumenten, 1954. -- 1 omslag

212. Verordening op de begraafplaats, 1955 - 1967. -- 1 omslag

221. Objectdossier algemene begraafplaats, 1961 - 1970. -- 1 omslag

223. Grafmonumenten - enquête 1967. -- 1 omslag
Onduidelijk of dit is uitgevoerd. Er zijn geen door betrokkenen teruggestuurde exemplaren.

213. Verordening op de begraafplaats, 1968. -- 1 omslag

1154. Lijst van grafstenen op de graven (rijen 12 t/m 20) van het in 1968 opgehoogde gedeelte van de oude algemene begraafplaats, per 1 januari 1968. Met een staat met aantekeningen over de voor een bepaalde tijd of onbepaalde tijd uitgegeven graven in dit gedeelte. -- 2 stukken

1153. Brief aan L.C. de Bruyn met advies om een beschadigde grafsteen niet meer te laten herstellen, 1969; minuut. -- 1 stuk

4.07.6 Milieu, afvalverwerking


226. Klachten e.d. / stortplaatsen, 1926 - 1948. -- 1 omslag

224. Aanwijzing van het gebied waar inrichtingen ex art. 2 Hinderwet zonder voorafgaande vergunning kunnen worden opgericht, 1927 - 1940. -- 1 omslag

227. Ophalen, afvoeren en verwerken van afvalstoffen, 1930 - 1962. -- 1 omslag

225. Varkenshouden en mestvaalten; storten, 1931 - 1950. -- 1 omslag

228. Vuilophalen na aanbestedingen, 1937 - 1943. -- 1 omslag

229. Afvalstoffenverordening d.d. 19-11-1940 (afval van levensmiddelen, dierlijk afval en kadavers van honden en katten). -- 1 omslag

230. Afval en oude metalen. Diversen. Handel enz., 1940 - 1943. -- 1 omslag

231. Vuilophaaldienst; contracten, regeling; stortplaatsen en materiaal, 1955 - 1965. -- 1 omslag

232. Vuilstortplaats - ontheffing GS; exploitatie, klachten, oplevering, 1965 - 1970. -- 1 omslag

233. Vuilstortplaatsexploitatie e.d. + terrein C. Kreft, Bierhoogtweg 9, 1965 - 1970. -- 1 omslag

234. Vergunningen afhalen afval, 1966. -- 1 omslag

235. Declaraties Gemeenschappelijke technische dienst, 1970 - 1972. -- 1 omslag

4.07.7 Riolering


236. Duiker Bredeweg; regeling aansluitingen op gemeenteriool; inlaat Rottekade; dempen / leggen riool Bosgracht, 1955 - 1970. -- 1 omslag

237-(242). Bouw rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), 1958 - 1973. -- 4 omslagen

--. Overleg met betrokkenen over riolering Noordelijke Dwarsweg en Kerkepad, 1964 - 1966.
ZIE: inv.nr. 33

645. Stukken betreffende onderzoek naar de aanwezigheid van propaangasinstallaties met en zonder hinderwetvergunning, 1968. -- 3 stukken
Mogelijk niet doorgegaan.

647. Brief van de HID (Arbeidsinspectie) met verzoek om bericht inzake de afdoening van een 6-tal aanvragen om hinderwetvergunning, 1968. -- 1 stuk

--. Rapport betreffende grondverwerving + voorbereiding w.z.h. riool langs Noordelijke Dwarsweg en "Plan West" (D) + lijst eigenaren, 1971.
ZIE: inv.nr. 633

241. Riolering ten zuiden van de Noordelijke Dwarsweg en ten westen van de T 67. Overleg en onderhandse aanbesteding, 1971 - 1972. -- 1 omslag

243. Noordelijke Dwarsweg - aanleg riool en voetpad met bijbehorend werk, 1972. -- 1 omslag

4.07.8 Diergeneeskundig toezicht, veeziekten


--. Keuringsveeartsen, 1929 - 1941.
ZIE: inv.nr. 950

244. Besmettelijke veeziekten - register, 1941 - 1946. -- 1 omslag

4.08 Openbare veiligheid


4.08.1 Algemeen; luchtbescherming


260. Samenwerking - Ned. Ver. Luchtbescherming, 1936 - 1940. -- 1 omslag

245. Openbare veiligheid. Aanwijzing enz. Personeelsinstructies enz., 1937 - 1942. -- 1 omslag

257. Luchtbeschermingsplan, 1938 - 1941. -- 1 omslag

258. Verduistering en (toegestane) verlichting, 1938 - 1943. -- 1 omslag

261. Ned. Ver. Luchtbescherming, afd. Zevenhuizen, 1939 - 1940. -- 1 omslag

246. Geneeskundige Luchtbeschermingsdienst Gouda. Gemeenschappelijke regeling, 1939 - 1941. -- 1 omslag

247. Openbare veiligheid. Diversen. Bekendmakingen - Evacuatie vee - Radio-ontvangtoestel Luchtbeschermingsdienst (LBD) - Sirene t.b.v. LBD. - Uitkijkpost - w.z.h. Luisterpost - Vordering vrachtauto's - Rijvergunning motorvoertuig - Noodziekenhuis, 1939 - 1945. -- 1 omslag

256. Luchtbeschermingsdienst, 1940 - 1942. -- 1 omslag

248. Opgaven / rapportage van luchtaanvallen enz. Neerkomen van vliegtuigwrakken en diverse voorwerpen / personen van / uit vliegtuigen, 1940 - 1946. -- 1 omslag

259. Luchtbeschermingsdienst - vaste kern + uitvoering oogstdienst, 1940 - 1946. -- 1 omslag

249. Arbeidsovereenkomstenbesluit - vaste kern LBD, 1941 - 1942. -- 1 omslag

4.08.2 Bescherming bevolking, civiele verdediging


250. Bescherming bevolking - gemeenschappelijke regeling, 1951 - 1952. -- 1 omslag

251. B.B. (Collectieve) Zelfbescherming, 1952 - 1957. -- 1 omslag

262. Sirene bij P. de Jong + installatie "Dorp" + vermelding in telefoongids, 1964 - 1969. -- 1 omslag

252. Bescherming bevolking - Huisvesting, 1965 - 1969. -- 1 omslag

253. Civiele verdediging. Rapportering inzake civiele verdediging + calamiteiten in vredestijd (nutsvoorzieningen), 1966 - 1970. -- 1 omslag

254. Regeling vredesrampen, 1969. -- 1 omslag

255. Fall-out enquête. Uitkomsten + overzichten, 1970. -- 1 omslag

4.08.3 Brand


263. Vrijwillige brandweer. Verordening 1894 + stukken jaarvergaderingen + diversen Oud Verlaat en Groeneweg + Instructie MMC + Diversen, 1894, 1943 - 1970. -- 1 omslag

288. Bluswatervoorziening - Brandkranen, 1929 - 1954. -- 1 omslag

282. Objectdossier motorspuit Dorp, 1930 - 1956. -- 1 omslag

264. Regeling beloning brandweerpersoneel, 1930 - 1959. -- 1 omslag

265. Brandblussing. Regelingen met andere, omliggende gemeenten, 1930 - 1959. -- 1 omslag

283. Brandweer: kleding en uitrusting; problemen levering, 1940 - 1950. Ook gegevens organisatie alarmering, 1932 - 1959. -- 1 omslag

266-(275). Brandrapporten en/of vervangende gegevens, 1932 - 1971. -- 2 omslagen

267. (Re-)organisatie Brandweer. Diverse rapporten. Overleg / beschouwingen m.b.t. personeel en materieelvoorzieningen Dorp + buurtschappen, 1934 - 1943. -- 1 omslag

268. Vakverenigingen; aansluiting bij Kon. Ned. Brandweerbond en de Provinciale Bond, 1935. -- 1 omslag

269. Gemeenschappelijke regeling ZH, RB 29-12-1939 + wijziging RB 30-03-1954 + opgave aan Commissie Onderlinge Hulpverlening t/m 1955. -- 1 omslag

270. Ongevallenverzekering: polisno. 177302, 1941; polisno. 153.011.52, 1953; wijziging i.v.m. invoering WAO onder no. 167.77089 in 1967. -- 1 omslag

284. Objectdossier motorspuit Oud-Verlaat, 1942. Verkocht, 1957. -- 1 omslag

271. Objectdossier brandspuithuis Groeneweg. In gebruik bij GW van 1966 - ca. 1968, afgebroken t.b.v. servicestation V.d. Knaap. 1947 - 1968. -- 1 omslag
Korps Groeneweg opgeheven per 1 feb. 1966.

272. Persoonsdossiers personeel brandweer NIET meer in dienst, 1947 - 1972. -- 1 omslag

273. Objectdossier brandweergarage Dorp + arrestantenlokaal Dorpsstraat 93; verbouwing 1954, 1949 - 1968. -- 1 omslag

285. Objectdossier motorspuit Dorp, 1954 - 1968. -- 1 omslag

274. Brandspuithuis Oud Verlaat, Vlietkade 3 - 5, 1956 - 1967. -- 1 omslag

276. Gemeenschappelijke regeling ZH, RB 27-11-1957, 1957 - 1961. -- 1 omslag

286. Objectdossier baby-motorspuit Dorp t.b.v. BB en reserve Dorp, 1959 - 1966. -- 1 omslag

277. Beloningsverordening (brandweerpersoneel) RB 07-02-1967, 1960 - 1967. -- 1 omslag

287. Motorspuit Oud-Verlaat; overleg leidend tot aanschaf t/m ingebruikneming, 1963 - 1966. -- 1 omslag

278. Brandweeronderscheidingen personeel, 1967 - 1972. -- 1 omslag

279. Personele aangelegenheden van de leden van de brandweer; mutaties e.d., 1968 - 1972. -- 1 omslag

280. Gemeenschappelijke regeling Brandweer Midden-Holland. Voorbereiding, 1971 - 1972. -- 1 omslag

281. Brandrapporten Dorp en Oud Verlaat, 1971 - 1972. -- 1 omslag

4.09 Waterstaat


289. Verkenmerken N.A.P. in de gemeente, 1942. -- 1 omslag

290. Polderconcentratie binnen het Hoogheemraadschap van Schieland. Overleg, rapporten en besluiten, 1971 - 1973. -- 1 omslag

291. Vergunning van de Zuidplaspolder voor bouwrijp maken gronden uitbreidingsplan West D, 1972. -- 1 omslag

4.10 Verkeer en vervoer


4.10.1 Verkeer en vervoer te land


4.10.1.1 Wegen: aanleg, reconstructie, verbetering


292. Lange Zijde. Verbeteringen - recht overpad - verkeersbelemmeringen - schoeiing Hennipsloot, 1923 - 1960. -- 1 omslag

293. Noordelijke Dwarsweg. Bestrating - overname onderhoud - aankoop gedeelte met brugwachterswoning - herstellingen - verbetering hoek Dorpsstraat, 1924 - 1962. -- 1 omslag

294. Wegen en verkeersvoorzieningen. Spoorwegovergangen; o.a. beveiligingen. 1924 - 1971. Bredeweg km. 3.185. Noordelijke Dwarsweg km. 4.825. Julianaweg km 6.375. Noordeinde km. 6.454. -- 1 omslag

295. Groeneweg. Verbeteringen, 1930 - 1954. -- 1 omslag

--. Demping van sloten, 1930 - 1962.
zie inv.nr. 155 (of: NIET AANGETROFFEN = NIET OVERGEBRACHT (29-05-1996)).

297. Dorpsstraat. Wel en wee - verbeteringen - correspondentie aankoop, verbetering hoek Noordelijke Dwarsweg, 1931 - 1950. -- 1 omslag

298. Moerkapelse Zijde. Overdracht 48 meter in eigendom aan gemeente Bleiswijk, 1939 - 1950. -- 1 omslag

299. Herstel Rijksweg 12 na bominslagen, 1945. -- 1 omslag

300. Dorpsstraat. verbreding - aanleg trottoirs - verbeteringen - vergunning (?) duiker, 1950 - 1962. -- 1 omslag

301. Noordeinde. Verbeteringen - recht van overpad Voskuilen - reconstructie, 1951 - 1969. -- 1 omslag

302. Burg. Klinkhamerweg. Reconstructie ook Noordelijke Dwarsweg. Ook m.b.t. riolering, 1955 - 1959. -- 1 omslag

303. Saneringsplan omgeving kerk, o.a. vergunning van Schieland voor de brug in het Kerkepad, 1955 - 1961. -- 1 omslag

304. Kerkepad. Overleg m.b.t. riolering en hek langs Burg. Klinkhamerweg, 1955 - 1966. -- 1 omslag

306. Aanleg Rozenstraat en Schoolstraat (ged.), 1957. -- 1 omslag

307. Verbetering Korte Zijde - aanleg voetpad en overname grond, 1958 - 1959. -- 1 omslag

308. Eendrachtsdijk. Overname onderhoud van de polder, om niet, 1961 - 1969. -- 1 omslag

310. Dorpsstraat. Verbeteringen, 1963 - 1964. -- 1 omslag

311. Overleg verbindingsweg Noordeinde - Burg. Klinkhamerweg. (Nog) niet gerealiseerd. 1963 - 1965. -- 1 omslag
Dat is nu de Opril.

313. Tertiaire en quartaire wegen. Reconstructie - vooroverleg - raadsbesluiten - vergunning Prins Alexanderpolder - bijdrage provincie - uitvoering, 1966 - 1970. -- 1 omslag
Hierin ook sloop Onderweg 2 + 14 en Noordelijke Dwarsweg 4 t.b.v. de reconstructie.

315. Begoniaplein. Aanleg / reconstructie, 1968. -- 1 omslag

316. Tweemanspolder = Quart.weg 6 - 23. Uitgevoerd door het recreatieschap. Reconstructie, 1968 - 1969. -- 1 omslag

317. Eendrachtsweg. Doortrekken naar Lange Zijde, 1968 - 1969. -- 1 omslag

318. Grondafstand t.b.v. reconstructie van wegen. Burg. Klinkhamerweg - verlengde Burg. Klinkhamerweg (Swanlaweg) - Onderweg - Noordeinde en Zuideinde. (Quartaire weg 6 - 26), 1969 - 1971. -- 1 omslag

320. Overname T 39 door Moerkapelle van Bleiswijk, 1970 - 1971. -- 1 omslag
Moerkapelse Zijde = Zevenhuizen!

321. Reconstructie oprit Molenweg + zaak P. van Vliet, o.a. aansprakelijkheidsstelling en opname, 1970 - 1971. -- 1 omslag

322. Reconstructie Burg. Klinkhamerweg (bestek 99-70); toegangspad "Swanla", 1970 - 1972. -- 1 omslag

324. Reconstructie T 67 met Onderweg (bestek 91-70), 1971. -- 1 omslag

325. Verslag werkbesprekingen reconstructie Burg. Klinkhamerweg en verlengde Burg. Klinkhamerweg + bestek, 99-70, Middelweg = bestek 194-68 en Zuidplasweg = bestek 91-70, 1971 - 1972. -- 1 omslag

4.10.1.2 Parkeerterreinen, verlichting, beplanting


154. Verordening op het aanleggen enz. van kabels en leidingen ten behoeve van energietransport, RB 26 juni 1926, RB 11 augustus 1932, 1926 - 1932. -- 1 omslag

326. Openbare verlichting, 1929 - 1969. -- 1 omslag

155. Aanleg van in- en uitritten, 1932 - 1959. -- 1 omslag

328. Beplanting langs wegen, 1948 - 1954. -- 1 omslag

309. Kerkepad. Aanleg parkeerterrein, 1962 - 1964. -- 1 omslag

312. Wollefoppenweg. Aanleg parkeerterrein, 1966 - 1969. -- 1 omslag

314. Korte Zijde. Aanleg parkeerterrein, 1967. -- 1 omslag

319. Hoek Moerkapelse Zijde - Noordeinde. Aanleg parkeerterrein (verzoek Wiggers), 1970. -- 1 omslag

327. Openbare verlichting inzake reconstructie plan wegen T 67 en quartaire wegen 6-23 en 6-25 fase I, 1970 - 1971. -- 1 omslag

4.10.1.3 Bruggen


329. Brug in de Lange Zijde, over de Bosgracht. Overleg - bouw - verbetering, 1930 - 1934. -- 1 omslag

330. Bruggen en veren - Diversen over de hele gemeente, 1932 - 1959. -- 1 omslag

--. Brug Pennesteeg, over de Bosgracht. Aankoop grond en vernieuwing, 1948 - 1949.
ZIE: inv.nr. 589

331. Catgesbrug - o.a. overname incl. woning. Verbetering en vervanging, 1959 - 1968. -- 1 omslag

332. Bruggen, algemeen. o.a. bediening, bruggeld en openingstijden, 1964 - 1971. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN = NIET OVERGEBRACHT (29-05-1996).

333. Bouw ophaalbrug Groeneweg en twee betonnen duikers in de ringvaart bij de spoorovergang. Aanvraag vergunning van Schieland m.b.t. bestek 308-69 + C.A.R. verzekering + werkbespreking 13-05-1970, 1969 - 1970. -- 1 omslag

4.10.1.4 Wegenleggers


334-(1001). Leggers van wegen en voetpaden, met aanvullingen en bijlagen, 1932 - 1959. -- 2 delen, 1 omslag

4.10.1.5 Zorg voor autobusvervoer


338. Autobusdiensten op / vanuit Zevenhuizen (historische gegevens), 1927 - 1946. -- 1 omslag

339. Beroepsverordening Reglement autovervoer personen 15-10-1937. -- 1 omslag

340. Wachthuisjes t.b.v. passagiers van de N.V. Citosa, 1950 - 1962. -- 1 omslag

341. Wachthuisjes Gebr. Van Gogh en West Nederland NV, 1959 - 1970. -- 1 omslag

4.10.1.6 Verkeersmaatregelen


342. Verordening met betrekking tot motorrijtuigen of enig ander rij- of voertuig, RB 11 augustus 1932. -- 1 omslag

343. Rijksverkeersmaatregelen, 1937 - 1940: - Openstelling Rijksweg 12. - Stop- en inhaalverbod Rijksweg 12. - Verlichting / bewegwijzering Rijksweg 12. - Plaatsen waarschuwingsbord "oversteekplaats wielrijders" kruising fietspad Noordelijke Dwarsweg - Rijksweg 12. rct[9 -- 1 omslag

336. Grenzen bebouwde kom. Vaststelling ingevolge de Wegenverkeerswet en Wegenwet, 1939 - 1968. -- 1 omslag

344. Geslotenverklaring Pennesteeg voor alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee in beide richtingen, B en W-besluit 22 juli 1949. -- 1 omslag

345. Gemeentelijke verkeersmaatregelen, 1949 - 1959. -- 1 omslag

346. Instellen doorgaanverbod op de brug Noordelijke Dwarsweg over de Ringvaart voor het verkeer komende uit de Dorpsstraat, RB 15 november 1955. -- 1 omslag

347. Instellen doorgaanverbod op de brug Dorpsstraat over de Hennipsloot voor het verkeer komende van het Noordeinde, RB 15 november 1955. -- 1 omslag

348. Instellen wachtverbod Noordelijke Dwarsweg (ged.) nabij hotel Vos, RB 15 november 1955. -- 1 omslag

349. Geslotenverklaring Pennesteeg voor het verkeer in beide richtingen met alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee, RB 15 november 1955. -- 1 omslag

350. Intrekken raadsbesluit 15 november 1955 doorgaanverbod op de brug Noordelijke Dwarsweg over de Ringvaart, RB 27 april 1956. -- 1 omslag

351. Intrekken raadsbesluit 15 november 1955 inzake doorgaanverbod op de brug Dorpsstraat over de Hennipsloot, RB 27 april 1956. -- 1 omslag

352. Instellen doorgaanverbod op de brug in de Dorpsstraat over de Hennipsloot voor het verkeer komende van het Noordeinde, RB 27 april 1956. -- 1 omslag

353. Intrekken raadsbesluit 15 november 1955 tot geslotenverklaring van de Pennesteeg, RB 27 april 1956. -- 1 omslag

354. Instellen wachtverbod linkerzijde Noordelijke Dwarsweg, RB 27 april 1956. -- 1 omslag

355. Geslotenverklaring Pennesteeg voor het verkeer in beide richtingen met alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee, RB 27 april 1956. -- 1 omslag

356. Instellen doorgaanverbod op de brug Noordelijke Dwarsweg over de Ringvaart voor het verkeer komende uit de Dorpsstraat, (ca. 1956). -- 1 omslag

305. Onttrekking aan het verkeer van toegangsweg tot het station. Ook m.b.t. Huismanskade en weigering spoorovergang aan de Julianaweg, 1956 - 1959. -- 1 omslag

357. Aanwijzing Lange Zijde als B-weg, RB 08 juni 1959. -- 1 omslag

358. Instellen wachtverbod Noordelijke Dwarsweg (ged.) nabij hotel Vos, RB 29 januari 1959. -- 1 omslag

359. Intrekken raadsbesluit 27 april 1956 inzake wachtverbod linkerzijde Noordelijke Dwarsweg (ged.), RB 29 januari 1959. -- 1 omslag

360. Gemeentelijke verkeersmaatregelen: aanwijzing van B-wegen, 1959 - 1968. -- 1 omslag

361. Instellen openbaar rijwielpad Kerkepad, RB 03 november 1960. -- 1 omslag

362. Gemeentelijke verkeersmaatregelen, 1960 - 1970. -- 1 omslag

363. Aanwijzing Kerkepad als openbare weg, RB 09-10-1961. -- 1 omslag

364. Intrekken maatregel instellen openbaar rijwielpad Kerkepad, RB 09 oktober 1961. -- 1 omslag

365-368. Aanwijzing als B-weg, RB 30 juni 1965. -- 4 omslagen

369. Provinciale verkeersmaatregelen, 1965 - 1968: - Stopverbod beide zijden Bredeweg. - Wachtverbod Moerkapelse Zijde. - Doorgaanverbod Helvoeterbrug. - Parkeerverbod gedeelte linker Rottekade (zuidelijk gedeelte). - Aanwijzing voorrangssplitsing Dorpsstraat / Noordeinde - Tweemanspolderweg (voorrang verkeer Dorpsstraat en Noordeinde). rct[9 -- 1 omslag

370. Rijksverkeersmaatregelen, 1965 - 1968: - Wijziging aansluitingen verbindingswegen Rijksweg 12 met de Noordeinderweg incl. aanpassing bewegwijzering / verlichting. - Voorrangsregelingen Noordeinde en Middelweg t.o.v. afritten rijksweg 12. - Voorrangsregeling verkeer Noordeinde t.o.v. rijwielpad Rijksweg 12. - Voorrangsregeling verkeer Middelweg t.o.v. parallelweg Rijksweg 12 / Middelweg. - Voorrangsregeling verkeer Middelweg t.o.v. rijwielpad Rijksweg 12. - Voorrangskruising Noordelijke Dwarsweg met fietspad rijksweg 12 (voorrang verkeer Noordelijke Dwarsweg). rct[9 -- 1 omslag

371. Aanwijzing voorrangssplitsing samenkomst punt Eendrachtsdijk - Dorpsstraat (voorrang verkeer Dorpsstraat), RB 15 november 1967. -- 1 omslag

372. Aanwijzing voorrangssplitsing samenkomstpunt Lange Zijde - Dorpsstraat (voorrang verkeer Dorpsstraat), RB 15 november 1967. -- 1 omslag

373. Instellen parkeerverbod aan beide zijden Dorpsstraat op werkdagen tussen 07.00 - 19.00 uur vanaf het punt van samenkomst van de Dorpsstraat - Eendrachtsdijk tot het punt van samenkomst van de Dorpsstraat - Noordeinde, RB 15 november 1967. -- 1 omslag

374. Aanwijzing voorrangssplitsing samenkomstpunt Rozenstraat - Noordelijke Dwarsweg (voorrang verkeer Noordelijke Dwarsweg), RB 15 november 1967. -- 1 omslag

375. Aanwijzing als voorrangssplitsing de kruising van de Bredeweg op samenkomstpunt met Julianaweg in Zevenhuizen en Moerkapelle (voorrang verkeer Bredeweg), RB 15 november 1967. -- 1 omslag

376. Aanwijzing voorrangskruising samenkomstpunt Burg. Klinkhamerweg en Onderweg (voorrang verkeer Noordelijke Dwarsweg), RB 15 november 1967. -- 1 omslag

377. Aanwijzing als voorrangssplitsing samenkomstpunt Zuidplasstraat Moerkapelle - Bredeweg (voorrang verkeer Bredeweg), RB 15 november 1967. -- 1 omslag

378. Aanwijzing voorrangsplitsing samenkomstpunt Leliestraat - Noordelijke Dwarsweg (voorrang verkeer Noordelijke Dwarsweg), RB 15 november 1967. -- 1 omslag

379. Aanwijzing Schoolstraat (gedeeltelijk) als B-weg, RB 30-09-1968. -- 1 omslag

380. Instellen eenrichtingsverkeer Begoniaplein RB: 20 augustus 1968. -- 1 omslag

381. Aanwijzing voorrangssplitsing kruising Dorpsstraat - Burg. Boerstraat (voorrang verkeer Dorpsstraat), RB 30-09-1968. -- 1 omslag

382. Instellen parkeerverbod westzijde weggedeelte samenkomstpunten Dorpsstraat - Eendrachtsdijk en Dorpsstraat - Noordeinde vanaf de noordrand van het perceel kad. C 174 tot de Catgesbrug op werkdagen tussen 07.00 - 19.00 uur, RB 04-09-1969. -- 1 omslag

383. Instellen parkeerverbod voor parkeren langer dan een kwartier westzijde weggedeelte samenkomstpunten Dorpsstraat - Eendrachtsdijk en Dorpsstraat - Noordeinde op werkdagen tussen 7.00 - 19.00 uur, RB 04-09-1969. -- 1 omslag

384. Instellen parkeerverbod oostzijde weggedeelte samenkomstpunten Dorpsstraat - Eendrachtsdijk en Dorpsstraat - Noordeinde op werkdagen tussen 07.00 - 19.00 uur, RB 04-09-1969. -- 1 omslag

385. Wijziging bestemming rijwielpad Kerkepad in voetpad, RB 03 december 1970. -- 1 omslag

337. Parkeerexcessenverordening 1971, RB 03 december 1970, 1970 - 1971. -- 1 omslag

323. Verkeerslichtinstallatie Burg. Klinkhamerweg - Noordelijke Dwarsweg, 1970 - 1972. -- 1 omslag

386. Gemeentelijke verkeersmaatregelen, juli 1971 - 1977. -- 1 omslag
O.a. aanbrengen voetgangersoversteekplaats Burg. Boerstraat, RB 25 mei 1972. Het parkeerverbod Zuidplasweg (= verlengde Burgemeester Klinkhamerweg) (RB 13-05-1971) ontbreekt; 25-08-1997 vervangen door fotokopieën.

4.10.2 Railvervoer en -verkeer


--. Wegen en verkeersvoorzieningen. Spoorwegovergangen; o.a. beveiligingen. 1924 - 1971. Bredeweg km. 3.185. Noordelijke Dwarsweg km. 4.825. Julianaweg km 6.375. Noordeinde km. 6.454.
ZIE: inv.nr. 294

387. Overleg m.b.t. dienstregelingen + correspondentie. Beveiliging overweg Noordelijke Dwarsweg, 1929 - 1942. -- 1 omslag

4.10.3 Waterwegen, havens


388. Gemeentelijk voorzieningen aan waterwegen - havens, 1970 - 1972. -- 1 omslag

4.10.4 Posterijen


389. Openingstijden posterijen: (aantal) bestellingen - plaatsen brievenbussen, 1932 - 1959. -- 1 omslag

4.10.5 Telecommunicatie


393. Radiodistributie bebouwde kom; "concessionaris" P. Tuinzaad; correspondentie; vergunningen, etc., 1930 - 1940. -- 1 omslag

394. Verordening tegengaan storingen, 1930 - 1931. Vervanging draadomroep, 1954. -- 1 omslag

391. Telefonie, o.a. uitbreiding telefoonnet, 1931 - 1968. -- 1 omslag

395. Radiodistrubutie Oud Verlaat. Concessie Ver. Terbregges belang (later 't Hart en Schram), 1934 - 1938. -- 1 omslag

392. Telefoonkabel Waddinxveen - Den Haag en Utrecht - Den Haag, 1940 - 1942. -- 1 omslag

396. Maatregel van de bezettingsmacht: innemen radio-ontvangsttoestellen, 1943. -- 1 omslag

390. PTT-leidingen en installaties, 1969 - 1972: - Bejaardencentrum en plan West. - Wollefoppenweg. - Bredeweg. - Industrieterrein. - Knibbelweg. - Uitbreiding plan West. - Asterstraat en Van der Duynlaan (kvd). - Telefooncel Kerkepad. -- 1 omslag

397. Gemeenschappelijke Antenne-inrichting plan West, 1970 - 1971. -- 1 omslag

4.11 Economische zaken


4.11.1 Algemeen


398. Borgstellingsfonds. Aansluiting, 1938. -- 1 omslag

406. Vestiging van bedrijven, 1942 - 1953. -- 1 omslag

405. 3e Algemene Bedrijfstelling, 1963. -- 1 omslag

4.11.2 Landbouw, veeteelt


399. Landbouwverslagen / bodemstatistiek, 1929 - 1971. -- 1 omslag
1959 niet aangetroffen.

400. Landbouwtelling 1930 (telling grondgebruik en veestapel), 1930. -- 1 omslag

401. Commissie van bijstand voor de landbouwstatistiek, 1937 - 1945. -- 1 omslag

402. Bodemproduktie. Diversen, 1941 - 1944. -- 1 omslag

404. Stierenreglement Zuid-Holland (register als bedoeld in art. 3, lid 4), 1950 - 1962. -- 1 omslag

4.11.3 Bodemexploitatie


403. Vergunningen ingevolge het Mijnreglement (aardolie), 1959 - 1969. -- 1 omslag

4.11.4 Industrie


--. Industrieterrein; voorbereiding (bestek C-70-04); aanbesteding en gunning; exploitatierekening, 1969 - 1970.
ZIE: inv.nr. 702

407. Industrieterrein Nijverheidscentrum, 1969 - 1971. -- 1 omslag

4.11.5 Energievoorziening


416-(422). Elektriciteitsvoorziening, 1918 - 1972. -- 5 omslagen

--. Verordening op het aanleggen enz. van kabels en leidingen ten behoeve van energietransport, RB 26 juni 1926, RB 11 augustus 1932, 1926 - 1932.
ZIE: inv.nr. 154

--. Distributie: rantsoenering van elektriciteit, 1941 - 1943.
ZIE: inv.nr. 426

417. Elektriciteitsvoorziening: plaatsen trafo Zuideinde, 1946 - 1957. -- 1 omslag

408-(415). Aardgasvoorziening, 1960 - 1972. -- 6 omslagen

420. Verordening betreffende de levering van gas en elektriciteit door de Stedelijke fabrieken van gas en elektriciteit te Leiden, 1968. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN = NIET OVERGEBRACHT (29-05-1996).

412. Overeenkomst met gemeente Leiden inzake levering van gas: overeenkomst en correspondentie, 1968 - 1970. -- 1 omslag

414. Uitbreiding aardgaspersleidingnet vanuit Moerkapelle i.v.m. overgaan op aardgas door tuindersbedrijven Bredeweg, Noordelijke Dwarsweg en Knibbelweg, 1970. -- 1 omslag

4.11.6 Distributie


423. Distributieregeling: ambtenaren distributiedienst, 1938 - 1941. -- 1 omslag

424. Distributie van goederen, prijsopdrijving en hamstering, 1940 - 1943. -- 1 omslag

425. Distributie van goederen. Historische documenten, 1940 - 1945. -- 1 omslag

426. Distributie: rantsoenering van elektriciteit, 1941 - 1943. -- 1 omslag

427. Distributie van goederen: schoeisel, metaalwaren, rijwielbanden, 1941 - 1945. -- 1 omslag

428. Distributie van verlichtings-, verwarmings-, verbrandingsartikelen, 1941 - 1945. -- 1 omslag

429. Distributie van goederen: diversen, 1941 - 1948. -- 1 omslag

4.11.7 Jacht


430. Invorderingsverordening leges jachtakten, 1935. -- 1 omslag

4.12 Arbeid


435. Werkverschaffing, o.a. commissie, 1931 - 1942. -- 1 omslag

436. Werkloosheid, en de bestrijding daarvan. o.a. spruitenplukkers, 1931 - 1946. -- 1 omslag

432. Winkelsluitingswet, verordening, 1931 - 1972. -- 1 omslag

433. Arbeidsbemiddeling, o.a. verordening, 1932 - 1943. -- 1 omslag

431. Arbeidsaangelegenheden. Aanplakbiljetten, 1940 - 1945. -- 1 omslag

434. Arbeidsbeurs - arbeidsmarkt. Jaarverslagen correspondent Zvh. (District Gouda). Ook opgave arbeidsdienstplichtigen (uit het bevolkingsregister), 1942 - 1944. -- 1 omslag

4.13 Sociale zorg


4.13.1 Algemeen


437. Plaatselijk crisiscomité, 1931 - 1940. -- 1 omslag

440. Gemeenschappelijke regeling betreffende maatschappelijk werk in de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen, 1952 - 1956. -- 1 omslag

438. D.I.V.O.S.A. Deelneming (1966), 1965 - 1966. -- 1 omslag

4.13.2 Zorg voor ouderen


442. Noodwet ouderdomsvoorziening. Samenstelling commissie van onderzoek, 1947. -- 1 omslag

443. Bouw bejaardencentrum Zevenhuizen. + diversen m.b.t. start exploitatie, 1965 - 1971. -- 1 omslag

4.13.3 Bijstand


444. Verordening regelende de samenstelling, de toekenning van bevoegdheden van burgemeester en wethouders, krachtens de Algemene Bijstandswet en de uitoefening van bevoegdheden incl. college voor de verlening van bijstand als bedoeld in artikel 72 van de Algemene Bijstandswet, RB 17 december 1964. -- 1 omslag

445. Het College voor de verlening van bijstand. Diversen, 1964 - 1972. -- 1 omslag

446. Richtlijnen voor de verlening van bijstand in de gemeente, 1965 - 1969. -- 1 omslag

4.13.4 Zorg voor werklozen


447. Geldelijke ondersteuning aan werklozen. Regelingen e.d., 1932 - 1942. -- 1 omslag

448. Verstrekkingen in natura aan werklozen (z.g. B - comité), 1938 - 1942. -- 1 omslag

450. Delegatie uitvoering G.S.W.-regeling werknemers beschutte werkplaats, 1964. -- 1 omslag

449. Commissie Werkloosheidsvoorziening, 1964 - 1972. -- 1 omslag

451. Commissie Rijksgroepsregeling Zelfstandigen. Samenstelling en vergaderstukken, 1965 - 1971. -- 1 omslag

452. Commissie Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (ex art. 21 RWW), 1965 - 1972. -- 1 omslag

4.13.5 Slachtoffers van natuurrampen


453. Watersnoodramp. - Diversen, 1953. -- 1 omslag

4.13.6 Oorlogsslachtoffers, bezettingsschade


--. Register geëvacueerde bevolking uit Wageningen. Notities vestiging in Zevenhuizen, 1940.
ZIE: inv.nr. 164

454. Opvang geëvacueerde bevolking van Wageningen, 1940. -- 1 omslag

455. Hulp aan getroffenen, Algemeen. P.D.'s (persoonsdossiers), 1940 - 1941. -- 1 omslag

456. Uitkering Notstandsbeihilfe van de Rijkscommissaris in 1940 aan personen in bijzondere gevallen, 1940 - 1941. -- 1 omslag

457. Hulp en steun voor de gevluchtte (dakloze) bevolking uit Rotterdam, 1940 - 1941. -- 1 omslag

458. Bezettingsschade gemeente e.o. eigendom, 1940 - 1945. -- 1 omslag

459. Steun bij algemene rampen t.g.v. oorlogsgeweld. Regelingen - opgaven - opgaven en afwikkelingen, 1940 - 1945. -- 1 omslag

460. Registratie van vorderingen op de Duitse bezettingsmacht, welke in juli 1945 nog niet zijn afgedaan, 1940 - 1945. -- 1 omslag

461. Gevallen van oorlogsschade. Roerende en onroerende goederen, o.a. door evacuatie en/of geweld, 1940 - 1945. -- 1 omslag

462. Bezettingsschade diverse personen. Ingebruikneming gronden - gebouwen, 1940 - 1945. -- 1 omslag

463. Bezettingsschade Ver. School met de Bijbel, 1940 - 1945. -- 1 omslag

464. Hulpverlening aan overleden en gewonde personen als gevolg van bominslag en beschietingen, 1940 - 1945. -- 1 omslag

465. (Voedsel)hulp aan kinderen, 1943 - 1945. -- 1 omslag

466. Maatregelen ter beperking gevolgen van millitaire inundaties, 1944. -- 1 omslag

467. Comité Nederlands Volksherstel (NVH) / H.A.R.K. (Hulp Actie Rode Kruis), 1945. -- 1 omslag

4.14 Onderwijs


4.14.1 Personeel


468. Onderwijzend personeel. Diversen, 1927 - 1948. -- 1 omslag

4.14.2 Organisatie van het onderwijs


470. Schoolgelden - verordeningen, 1921 - 1947. -- 1 omslag

474. Gemeentelijk schooltoezicht, 1922 - 1936. -- 1 omslag

469. Gemeentelijke (?) regeling t.z.v. toelating van leerlingen op scholen elders, 1923 - 1950. -- 1 omslag

471. Vakken van onderwijs. Zwemmen, gymnastiek, 1941 - 1957. -- 1 omslag

472. Godsdienstonderwijs, 1944 - 1966. -- 1 omslag

473. Schoolzwemmen. Regelingen, 1971 - 1972. -- 1 omslag

4.14.3 Leerplicht


475. Commissie tot wering van schoolverzuim. Notulen, 1901 - 1954. -- 1 omslag

476. Verordening landbouwverloven, 1922 - 1954. -- 1 omslag

477-478. Commissie tot wering van schoolverzuim. Diversen, 1924 - 1968. -- 2 omslagen

4.14.4 Schoolgebouwen


479. Gymnastieklokaal Dorpsstraat 55. Voorbereiding - bouw - inrichting, 1964 - 1967. -- 1 omslag

480. Bouw openbare basisschool en bijzondere lagere school aan De Lente. Diverse stukken, 1968 - 1971. -- 1 omslag

4.14.5 Subsidies, vergoedingen


490. Exploitatiekosten - vergoedingen. Openbare / bijzonder lagere scholen, 1928 - 1972. -- 1 omslag

482. Vergoedingen ex art 13 L.O.-wet. Schema's - tabellen, 1948 - 1957. -- 1 omslag

493. Vaststelling gemiddelde netto-kosten per leerling per 3 jarig tijdvak, 1949 - 1960. -- 1 omslag

481. Schema's vergoedingen reiskosten. Gemeentelijke besluiten, 1964 - 1968. -- 1 omslag

4.14.6 Aangelegenheden betreffende de leerlingen


487. Schoolmelkverzorging. Regeling, 1924 - 1964. -- 1 omslag

483. Geneeskundig schooltoezicht, 1927 - 1952. -- 1 omslag

485. S.A.D. (Schoolartsendienst). Gemeenschappelijke regeling (geldig tot 1951), 01-01-1943. -- 1 omslag

484. Verordening ter voorkoming, wering of beteugeling van besmettelijke ziekten in scholen en kinderbewaarplaatsen, 1947 - 1950. -- 1 omslag

486. Schooltandverzorging. Gemeenschappelijke regeling, 01-09-1952. -- 1 omslag

4.14.7 Basisonderwijs


4.14.7.1 Algemeen


488. Plannen voor de oprichting van een openbare of neutrale kleuterschool, 1946 - 1950. -- 1 omslag

489. Gemeenschappelijke regeling kleuteronderwijs met de gemeente Rotterdam, RB 14-10-1954. -- 1 omslag

4.14.7.2 Openbaar basisonderwijs


498. Openbare lagere school no. II (aan de Rotte), 1913 - 1931. -- 1 omslag

495. Verordening opheffing school II. Aantal leerlingen openbare scholen, 1929 - 1941. -- 1 omslag

499. Openbare lagere school no. I (Dorp), 1929 - 1962. -- 1 omslag

500. Openbare lagere school no. I: licht, water, warmte, 1930 - 1956. -- 1 omslag

496. Leerplan en lesroosters openbare lagere school, 1932 - 1959. -- 1 omslag

491. Vaststelling uitgaven openbaar lager onderwijs, 1938 - 1962. -- 1 omslag

501. Lokaal voor lichamelijke opvoeding. Verbouw voormalige openbare lagere school no. II, 1941 - 1948. -- 1 omslag

492. Beschikbaarstelling bedrag per leerling openbaar lager onderwijs, 1943 - 1959. -- 1 omslag

497. Oudercommissie openbare lagere school, 1962 - 1972. -- 1 omslag

494. Openbare lagere school Dorpsstraat 97. Diversen, 1967 - 1969. -- 1 omslag

502. Vooroverleg bouw openbare basisschool, 1968 - 1969. -- 1 omslag

4.14.7.3 Bijzonder basisonderwijs


503. Bijzondere lagere school Dorpsstr 79. Verbouw enz. Ver. School met den Bijbel, 1924 - 1949. -- 1 omslag

504. Bijzondere lagere school aan de Rotte. Verbouw enz. Ver. voor Christelijk Onderwijs, 1927 - 1958. -- 1 omslag

505. Chr. Nat. School (m.d. Bijbel) Dorpsstr 79. Gebouw / inrichting, 1942 - 1953. -- 1 omslag

506. Kleuterschool "'t Weidebloempje", Wollefoppenweg 42. Oprichting enz., 1946 - 1964. -- 1 omslag

507. Bijzondere kleuterschool Prinses Marijke, Dorpsstraat 77a, 1949 - 1963. -- 1 omslag

508. Bouw "neutrale" kleuterschool Prinses Marijke, Dorpsstraat 68, 1950. -- 1 omslag

513. Verordening betreffende subsidiëring van het bijzonder kleuteronderwijs, RB 18-12-1951. -- 1 omslag

514. Gemeentelijke vergoedingen materiële kosten bijzondere kleuterscholen, RB 1955 - 1971. -- 1 omslag

515. Gemeentelijke vergoedingen materiële kosten bijzonder kleuteronderwijs, 1960 - 1971. -- 1 omslag

509. Ver. Christelijk Onderwijs Zevenhuizen. Kleuterschool aan de Wollefoppenweg 42. Vernieuwing, 1965. -- 1 omslag

510. Stichting Volksonderwijs. Kleuterschool Dorpsstraat 68. Uitbreiding, 1965 - 1970. -- 1 omslag

511. Chr. Nat. School (m.d. Bijbel), o.a. aanvraag nieuwbouw, 1968 - 1969. -- 1 omslag

512. Bouw school voor bijzonder lager onderwijs De Lente 1 ("De Eendragt"), 1968 - 1971. -- 1 omslag

4.14.8 Voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs


518. Stichting landbouwhuishoudschool Hollandse Mij. van Landbouw, 1926 - 1959. -- 1 omslag

516. Gemeenschappelijke regeling middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs Rotterdam, 1951 - 1961. -- 1 omslag

519. Landbouwhuishoudschool "Swanla". Diverse gegevens, 1960 - 1971. -- 1 omslag

517. Gemeenschappelijke regeling ULO-school Waddinxveen, 1962 - 1964. -- 1 omslag

4.15 Cultuur; sport, recreatie; religie


4.15.1 Cultuur


4.15.1.1 Algemeen; kunst


521. Plaatselijke zangkoren + De kleine Trompetter, diversen van diverse verenigingen, 1949 - 1970. -- 1 omslag

520. Vorming Culturele Raad, 1957. -- 1 omslag
Niet doorgegaan.

4.15.1.2 Monumenten, archeologie


522. Vordering en wegvoering van twee kerkklokken, waarvan één blijvend, 1939 - 1952. -- 1 omslag

523. Oorlogsgedenkteken, 1940 - 1945. -- 1 omslag

531. Molens / windmolens algemeen, w.o. inventarisatie en correspondentie (behoud) molens Tweemanspolder, 1941 - 1951. -- 1 omslag

524. Toren Ned. Herv. kerk (hervormde gemeente), 1953 - 1969. -- 1 omslag

525-(539). Toren Ned. Herv. kerk: restauratie spits, 1956 - 1969. -- 3 omslagen

526. Archeologisch onderzoek "Plan Dorp", 1967. -- 1 omslag

4.15.1.3 Natuurschoon


530. Provinciale plassenverordening Zuid-Holland, 1938 - 1941. -- 1 omslag

528-529. Kapverordening, 1952 - 1953. -- 2 omslagen

532. Aanwijzing landelijk deel van de gemeente, 1963 - 1968. -- 1 omslag

4.15.2 Feestelijkheden; gemeenschapszin


4.15.2.1 Feestelijkheden, herdenkingen


533. Bevrijdingsfeesten 29, 30, 31 augustus 1954. Oranje Commité Zvh. Zuid-Holland. Archief van gemeentesecretaris F. Keizer, 1945. -- 1 omslag

534. Nationale herdenking 40-45. Dodenherdenking op 04 mei: Bevrijdingsdag 05 mei, 1946 - 1970. -- 1 omslag

535. Viering koninginnedag, 1961 - 1972. -- 1 omslag

4.15.2.2 Eretekens


536. Onderscheidingen. Op naam geordend, 1929 - 1959. -- 1 omslag

537. Onderscheidingen. Op naam geordend, 1960 - 1972. -- 1 omslag

4.15.2.3 Jumelage


538. Correspondentie burgemeester Holzhausen (Dld) met burgemeester van Zvh., 1955. -- 1 omslag

4.15.3 Relatie met kerkgenootschappen


541. Overeenkomst met de kerkvoogdij van de hervormde gemeente inzake gebruik toren, uurwerk en klokken, 1959 - 1973. -- 1 omslag

540. Wijziging "Gereformeerde kerk van Zevenhuizen" in "Zevenhuizen - Moerkapelle" en (na restauratie) (her)ingebruikneming Kapel Oud Verlaat, 1969. -- 1 omslag

4.15.4 Sport


542. Plaatselijke sportverenigingen: v.v. "Groeneweg", 1965 - 1972. -- 1 omslag

543. Sportterein in de "Zuidplaspolder" (Knibbelweg - Leliestraat), aanleg + parkeerterrein / accomodaties e.d., 1965 - 1972. -- 1 omslag

544. Aanleg tweede tennisbaan, 1970 - 1971. -- 1 omslag

4.15.5 Recreatie


928. Subsidie zweminrichting Rottemeren in beheer bij IJsclub Zevenhuizen, 1935 - 1959.

549. Watersportcentrum "De Rottemeren", 1950. -- 1 omslag
In uitbreidingsplan.

441. Speeltuinen - terreinen, 1958 - 1971. -- 1 omslag

545. Werkcommissie Rottemeren. Instelling + vergaderstukken, incl. rapport recreatieplan Rottemeren en omgeving (mei 1963, werkcommissie), 1960 - 1966. -- 1 omslag

546-547. Recreatieplan Rottemeren, 1960 - 1971. -- 2 omslagen

550. Realisatie openluchtzwembad, 1964 - 1971. -- 1 omslag

548. Kampeervergunningen. Rottekade en recreatieschap, 1966 - 1970. -- 1 omslag

551. Zwembad De Koornmolen. Voorbereiding t/m (ongetekend ?) bestek t.b.v. recreatieschap Rottemeren, 1967 - 1971. -- 1 omslag

4.16 Militaire zaken


553. Vordering en keuring paarden, 1918 - 1944. -- 1 omslag

552. Landsverdediging diversen + inlevering paarden, verzorging koeien / ossen. Capaciteit inkwartiering. Ge- en verboden oorlogstuig, 1920 - 1949. -- 1 omslag

554. Vordering en keuring hooi, 1939 - 1940. -- 1 omslag

555. Vordering en keuring motorrijwiel Bontebal, 1940 - 1941. -- 1 omslag

556. Vordering vaar- en voertuigen, 1940 - 1944. -- 1 omslag

557. Vordering diversen en vergoedingen, 1940 - 1944. -- 1 omslag

558. Vordering, registratie, circulaires, verrekeningen, 1940 - 1947. -- 1 omslag

559. Vordering en inlevering metalen, 1941. -- 1 omslag

560. Plaatsen hindernispalen op last van de Duitse weermacht. Betalingen en opruimen, 1944 - 1945. -- 1 omslag

561. Inschrijvingsregisters voor de dienstplicht, 1954 - 1969. -- 1 omslag
De registers over 1929 - 1953 zijn niet meer aanwezig.

4.17 Justitie


999. Arrestantenlokaal. Weigering veldwachter kabelaanleg in zijn huis + lokaal aan de Rotte, 1929 - 1940. -- 1 omslag

990. Tabellarische opgaven politiepersoneel, 1929 - 1942. -- 1 omslag

994. Veldwachters: voorziening in vacature Jan de Koster; benoeming C. Kosten, 1931 - 1932. -- 1 omslag

--. Politie: veldwachters in dienst der gemeente, 1931 - 1943.
ZIE: inv.nr. 177

992-993. Verordening veldwachters, 1931 - 1943. -- 2 omslagen

998. Nachtwaker voor de buurtschap aan de Rotte, 1933 - 1934. -- 1 omslag

995. Veldwachters: vacature Kosten, benoeming M.H. Nebbeling, 1934. -- 1 omslag

996. Procedure benoeming tweede veldwachter, 1940. -- 1 omslag

991. Organieke sterkte, (1933 = 1 man, 1940 = 2e man) + kleding en uitrusting, 1940 - 1942. -- 1 omslag

562. Notariaat, wisseling notaris en verplaatsing kantoor, 1955 - 1959. -- 1 omslag

5 Toezicht op / bemoeienissen met gemeentelijke diensten en bedrijven


5..1.3 Gebouw


919. Kantoor Technische dienst, 1951 - 1967. -- 1 omslag

5.1 Technische dienst


5.1.1 Algemeen


909. Gemeenschappelijke regeling technische dienst (t/m liquidatie), 1947 - 1968. -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN = NIET OVERGEBRACHT (29-05-1996).

921. Verslagen van werkzaamheden, 1948 - 1955. -- 1 omslag

920. Notulen, 1951 - 1969. -- 1 omslag

5.1.2 Financiën


915. Rekeningen, 1947 - 1966. -- 1 omslag

911-913. Begrotingen, 1948 - 1967. -- 3 omslagen

1070-1086. Grootboeken, 1949 - 1966. -- 17 delen, 1 katern

910. F.O.G. Overeenkomst van deelneming, 1964 - 1969. -- 1 omslag

916. Vergoeding kapitaalwerken, 1965 - 1967. -- 1 omslag

918. Rekening-courant, 1965 - 1968. -- 1 omslag

917. Kostenverdeling / financiele afwikkeling, 1967 - 1968. -- 1 omslag

5.1.4 Personeel


1045-1069. Persoonsdossiers A t/m Z, 1948 - 1968. -- 25 omslagen

906. Bezoldiging / besluiten en maatregelen, 1949 - 1967. -- 1 omslag

908. Sociale verzekeringen, 1949 - 1968. -- 1 omslag

905. Rechtspositieregelingen, 1951 - 1967. -- 1 omslag

907. Pensioenbijdragen, 1958 - 1968. -- 1 omslag

904. Personeel algemeen, 1964 - 1967. -- 1 omslag

5.2 Grondbedrijf


898-901. Verordening op het beheer van het grondbedrijf (beheersverordening), 1968 - 1970. -- 4 omslagen

922-925. Begrotingen en begrotingswijzigingen, 1968 - 1971. -- 4 omslagen

926. Jaarrekeningen, 1968 - 1971. -- 1 omslag

927. Grootboek, 1969 - 1970. -- 1 omslag