124 -- Gouda -- Stichting R.K. Schoolbestuur

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 20 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Elsbeth Meynen (1992)

1 Algemeen


1.1 Notulen en vergaderstukken


1-(339). Notulen, 1855 - 1980. -- 12 delen en 3 pakken
Bevat: Afschriften van uitgaande stukken.

140. Notulen, 6 augustus 1957. Met bijlagen. -- 3 stukken
Blz. 453 en 454 uit inv.nr. 11.

1.2 Correspondentie


174-(319). Ingekomen stukken, 1855 - 1911, 1916 - 1935 (hiaten). -- 18 pakken

270. Afschriften van uitgaande stukken, 1867, 1881. -- 4 stukken

128. Register van afschriften van uitgaande brieven, 1899 - 1914. -- 1 deel

150-(255). Ingekomen stukken en minuten en afschriften en doorslagen van uitgaande stukken, 1908, 1918, (1915) 1920, 1927 - 1950. -- 15 pakken en 2 omslagen
Alfabetisch gerangschikt op de namen van de afzenders en geadresseerden. De oudste stukken zijn voornamelijk ingekomen stukken.
Bevat: (enkele omslagen) Retroacta.

175-(245). Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1919 - 1936. -- 2 pakken
Niet alle ingekomen en uitgaande stukken zijn erin vermeld.

159-(173). Doorslagen van uitgaande stukken, 1936 - 1949. -- 9 pakken
Alfabetisch gerangschikt op de namen van de geadresseerden.

220. Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken, 1940 - 1946. -- 1 pak
Betreft voornamelijk ciculaires van het Ministerie van Onderwijs omtrent de regelgeving die tijdens de oorlog van belang was voor de scholen.

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen: organisatie


2.1 Oprichting, reglementering en jubilea


287. Stukken betreffende de oprichting van de vereniging de R.K. Inrichting van Liefdadigheid, waardoor de taken van de vereniging van de H. Vincentius van Paulo, afdeling Gouda, voortgang kunnen vinden, 1854 - 1855. -- 1 omslag
Bevat: Statuten en reglement.

371. Beschikking van b. en w. van Gouda waarbij de R.K. Inrichting van Liefdadigheid wordt geplaatst op de lijst van instellingen van weldadigheid ex art. 2 letter b van de Armenwet 1854, 1867. Met aantekening betreffende de behandeling van het verzoek tot plaatsing, (1867). -- 2 stukken

372. Beschikking van de bisschop waarbij hij de wijziging van het reglement goedkeurt om voortaan het voorzitterschap aan de deken op te dragen in plaats van beurtelings aan de beide pastoors, 1878. -- 1 stuk

375. Afwijzende beschikking van de minister van justitie op het verzoek om erkenning als rechtspersoon, 1890. Met afschrift en een afschrift (doorslag) van de statuten uit 1855. -- 3 stukken

288. Akten waarin de verschillende rechten en plichten tussen het bestuur en de congregatie van de zusters van Oudenbosch worden vastgelegd, 1919 en 1938; minuten. -- 1 stuk

304-305. Stukken betreffende het 100-jarig jubileum, 1954. -- 1 deel en 5 stukken

2.2 Samenstelling en taakverdeling van het bestuur


269. Ingekomen stukken betreffende de bevestiging van de benoeming van bestuursleden door de bisschop van Haarlem, 1856 - 1934 (hiaten). -- 1 pak

190. Kantooragenda
Agenda van de secretaris (?) waarin benoeming, ontslag van leerkrachten en ingekomen en uitgaande stukken sporadisch worden vermeld, 1912. -- 1 deel

331. Notulen van een vergadering voor het organiseren van het 25-jubileum van C.A.B. Bantzinger als lid van het schoolbestuur, 1913. -- 1 stuk

225. Staat met een overzicht van de gegevens die door het schoolbestuur naar (voornamelijk) overheidinstanties gestuurd moeten worden, 1939. Gedrukt. -- 1 stuk

376. Krantenknipsel met in memoriam bij het overlijden van deken A.J. Raaffels, voorzitter van het bestuur, 1960. -- 1 stuk

342. Notulen van een vergadering ter nagedachtenis van L.A. Roos (voorzitter) en Mr. J.L.J.A. Mechelen (bestuurslid), 1961. Gedrukt. Met bijlagen. -- 4 stukken

2.3 Financiën


138. Tabellarisch register inzake bestuursinkomsten en -uitgaven, 1964 - 1967. -- 1 deel
Bevat: (achterin) Inkomsten en uitgaven van de Modevakschool.

2.4 Archiefbeheer


377. Inventaris van archiefstukken die zich bevinden in het pand Westhaven 25 en gedeponeerd zullen worden bij het kantoor van de Twentse bank; doorslag, 1961. -- 1 stuk

2.5 Relaties met andere instellingen


194. Ingekomen stukken van de vereniging tot bevordering van het katholiek bijzonder onderwijs te Haarlem, 1869 - 1885. -- 1 omslag

268. Staten houdende gegevens betreffende de ondersteuning van armen, 1874 - 1896. -- 1 omslag

--. Akte van overeenkomst tussen de R.K. Leesvereniging en het bestuur van het R.K. Liefdesgesticht waarin laatstgenoemde de Leesvereniging een vergunning voor een nooduitgang van de zaal "Concordia" op zijn terrein verleent; minuut, 1902.
Kennelijk doorgegeven aan het bestuur van de R.K. Inrichting van Liefdadigheid.
ZIE: inv.nr. 321

289. Stukken betreffende het toetreden tot de "St.- Bavobond", de vereniging der besturen van R.K. bijzondere scholen, 1913. Gedrukt. -- 1 omslag

3 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen: taakuitoefening


3.1 Organisatorische zaken van de scholen


186. Statistische opgaven betreffende school aan de Lethmaetstraat, 1937 - 1963 (hiaten). -- 1 pak

3.2 Financiën


3.2.1 Beheer van beleggingen, schenkingen en leningen


229. Stukken betreffende schenkingen en beleggingen, 1855 - 1856, 1904, 1916 en 1939. -- 1 omslag

358. Obligaties uitgegeven door de Grote Russische Spoorwegmij. (Glawnoje Obststjeswo Rossijskich Zjeljznych Dorog) te St. Petersburg, 1857/1858; gedrukt. Met bijbehorende couponbladen voor april 1918. -- 8 stukken
Mogelijk aangekocht in 1900.

349-350. Stukken betreffende het aanvaarden van legaten, 1858 en 1895. -- 2 omslagen

201. Notulen in verband met het organiseren van een loterij ten bate van het R.K. onderwijs, 1897. -- 1 deel

299. Register met gegevens van een loterij ten bate van het R.K. onderwijs, 1897. -- 1 deeltje

317. Akten van schuldbekentenis betreffende geldleningen van derden, gedeeltelijk met bijlagen, 1906, 1919 - 1924, 1927, 1928, 1955, 1958, 1963, 1965, 1966; gedeeltelijk afschriften. -- 1 omslag

307. Formulieren voor uitgifte van een obligatie- respectievelijk een geldlening van ƒ 60.000,-- en ƒ 45.000,--. Met vervallen coupons, 1911 en 1921. -- 1 omslag

318. Register met gegevens betreffende giften om het R.K. onderwijs te steunen, 1911 - 1923. -- 1 deeltje

360. Akte van transport van een lijfrente van ƒ 200 per jaar ten laste van de RKIL door Th.P.C. van der Heyden te 's-Gravenhage aan de N.V. Crediet Handels en Spaarbank "Rotterdam"; authentiek afschrift en afschrift, 1919. Met bijlage, 1919, en een uittreksel uit de overlijdensakte van de lijfrentetrekker, 1931. -- 2 katerns, 2 stukken

308. Staten betreffende het effectenbezit, 1926 - 1942. -- 2 stukken

367. Akten van schuldbekentenis betreffende geldleningen aan derden, 1963, 1964, 1966, 1967, 1972; gedeeltelijk afschriften. -- 1 omslag

3.2.2 Financiële verantwoording en boekhouding
Het boekjaar loopt tot en met 1893 van ongeveer mei - mei, daarna gelijk met het kalenderjaar.


3.2.2.1 Jaarrekeningen, begrotingen en balansen


24. Rekeningen van inkomsten en uitgaven en afschriften van het kasboek met aansluitend manuaal, 1855/1856 - 1860/1861. -- 1 deel
Bevat: - Staten van jaarlijkse giften, 1855 - 1858; - staten van maandelijkse en driemaandelijkse giften, 1855 - 1861.
- Lijst van goederen van de Liefdezusters van Oudenbosch, 1855.
- Lijst van goederen eigendom van mej. Koster, 1855.
- Inventaris van goederen verkregen door de Rooms Katholieke Inrichting van Liefdadigheid tijdens haar oprichting, 1855.

28-30. Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1861/1862 - 1895. -- 3 delen
Bevat: - Staten van jaarlijkse en maandelijkse giften.
- Afschriften van het manuaal.

31-(226). Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1866 - 1937 (hiaten). -- 2 pakken en 1 omslag

242. Begroting, 1923. -- 1 stuk

274. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de bewaarscholen, met begrotingen, 1936 - 1939 en 1946 - 1950. -- 1 omslag
De gegevens komen niet overeen met de gegevens in de rekeningen van inkomsten en uitgaven en jaarrekeningen die over deze jaren aanwezig zijn.

117. Balansboek, 1938 - 1944. -- 1 deel
Bevat: (achterin) Kladaantekeningen betreffende loonbelasting e.d., 1949 - 1952.

129-(340). Jaarrekeningen, 1938 - 1978 (hiaat). -- 4 pakken

3.2.2.2 Systematische verwerking


25-27. Manualen
Registers van inkomsten en uitgaven systematisch ingedeeld, 1861 - 1894. -- 3 delen

64-110. Tabellarische registers van inkomsten en uitgaven per school ingedeeld, 1920 - 1967. -- 47 delen
Vanaf 1926 zijn in één register de verschillende scholen apart vermeld.

3.2.2.3 Chronologische verwerking


3.2.2.3.1 Algemeen


17-(301). Journalen
Chronologische registers van inkomsten en uitgaven, 1855 - 1919, 1921 - 1960. -- 40 delen
Bij de jaren 1929 - 1931 en 1937 - 1938 staat achterin een vermelding van verkregen Rijksvergoeding.

111-116. Tabellarische kas-, bank- en giroboeken, 1961 - 1968. -- 6 delen

3.2.2.3.2 Jongensschool


22-(303). Kasboeken van de jongensschool, 1878 - februari 1898. -- 2 delen

3.2.2.3.3 Meisjesschool


20-21. Kasboeken van de Meisjesschool, 1869 - 1897. -- 2 delen

3.2.2.3.4 Naaischool


139. Aantekeningen bij "Schuldboek der naaischool", 1854 - 1855. -- 3 stukken

13-(137). Schuldboek der naaischool
Staten met opgave van uitgaven gedaan voor de naaileerlingen, 1854 - 1892 (met hiaat). -- 5 delen

23. Kasboek van de naaischool, school der eerste klasse, bewaar- en breischool, augustus 1859 - 1881. -- 1 deel

334. Alfabetische indices op de "Schuldboeken der naaischool", 1864 - 1888. -- 2 katernen
Zie inv.nr. 15 en 16.

3.2.2.4 Boekingsstukken


206. Kwitanties wegens betaalde aanslagen in belastingen, o.a. patentrecht, 1854/55 - 1863/64, 1871/72. -- 1 omslag

326. Staat met berekening van de kosten van de begrafenissen van enige Zusters van de Congregatie te Oudenbosch, 1875 - 1890. -- 1 stuk

179-(346). Bijlagen bij de jaarrekeningen, 1886, 1888, 1918, 1940 - 1942, 1965. -- 8 pakken, 4 stukken en 3 stukken
De bijlagen voor de periode na 1900 zijn integraal bewaard als voorbeeld.

3.2.3 Vergoedingen en specifieke kosten
Zie ook rubriek 3.2.2.3.1 en 3.3.1.1.


141-(267). Chronologisch geordende dossiers inzake aanvragen voor rijks- en gemeentevergoedingen en opgaven van pensioenbijdragen, 1890 - 1897, 1905 - 1934, 1953 - 1964 (hiaten). -- 9 pakken en 1 omslag
In de periode 1905 - 1934 is er jaarlijks een dossier per school gevormd. De jaren 1914 en 1915 beschikken over aanvullende dossiers vanwege de mobilisatie. Vanaf 1921 een andere vorming van de dossiers vanwege de nieuwe wet, die in werking treedt voor het L.O. (art. 102 L.O. - wet van 1920). Zie ook de serie correspondentie met betrekking tot ingekomen besluiten van o.a. de gemeente voor het verlenen van subsidie.

189. Staten met overzichten van de pensioenbijdragen van de leerkrachten van een aantal scholen gezamenlijk, 1924 - 1934 (hiaten); afschriften. -- 1 omslag

197. Stukken betreffende een bespreking georganiseerd door de gemeente vanwege mogelijke bezuinigingen op voorzieningen van het bijzonder lager onderwijs, 1933. -- 1 omslag

183-(193). Per school chronologisch geordende dossiers inzake aanvragen voor rijks - en gemeentevergoedingen en opgaven van pensioenbijdragen, 1935 - 1964 (hiaten). -- 4 pakken

3.3 Gebouwen en hulpmiddelen
Zie voor bijlagen bij de jaarrekeningen betreffende aankoop onroerend goed, groot onderhoud en verbouwingen tevens rubriek 3.2.2 en voor de staat van het gebouw, de dossiers gevormd onder rubriek 3.2.3.


3.3.1 Schoolgebouwen


3.3.1.1 Algemeen


316. Akte van overeenkomst met de "Oeconomische Gaz-fabriek" betreffende het verstrekken van gas gedurende één jaar, 1856; minuut. -- 1 stuk

373. Bezwaarschrift aan gedeputeerde staten tegen de aanslag in de grondbelasting; minuut, 1889. Met beschikking waarbij vermindering wordt toegekend, 1889. -- 1 stuk

182. Dossier betreffende een geschil met de architect A.J. Joling aangaande een afwijzing van een opdracht tot verbouwing van de school aan de Westhaven en bouw van een nieuwe school (welke wordt niet genoemd), 1908 - 1909. -- 1 omslag

195-(315). Bijlagen bij de jaarrekeningen (fakturen) betreffende onroerend goed, groot onderhoud en verbouwingen, 1913, 1919 - 1939, 1947 en 1955 - 1967 (hiaten). -- 2 omslagen
Geselecteerd uit de serie "Bijlagen bij de jaarrekeningen". Zie ook rubriek 3.2.2.4 (inv.nrs. 327 e.v.).

366. Taxatierapporten betreffende de schoolgebouwen, 1921 - 1922. -- 7 stukken

203. Rapporten met betrekking tot het verrichten van herstelwerkzaamheden aan verscheidene scholen; met bijlage, 1923 - 1925, 1930, 1940 en 1957. -- 1 omslag

335-336. Specificatieboeken
Staten met gegevens o.a betreffende verbruik gas, water, licht en aanschaf van meubelen voor de schoolgebouwen, 1925 - 1965 (hiaten). -- 2 pakken

300. Stukken betreffende het aanleggen van een electrisch lichtnet in de scholen aan de Spieringstraat, Lethmaetstraat en Peperstraat, 1939. -- 1 omslag

249. Dossier inzake vergoedingen, uitgekeerd door de overheid, vanwege de ontstane schade door de bezetting van de schoolgebouwen bij het begin en tijdens de Tweede Wereldoorlog; met bijlagen, 1939 - 1956. -- 1 pak

352. Ingekomen stukken van de gemeente betreffende kosten en vergoedingen met betrekking tot het onderhoud van verscheidene scholen. Met klad uitgaand stuk, 1949 - 1953. -- 1 omslag

354. Polissen van opstal- en inbraakverzekering van verscheidene schoolgebouwen, gedeeltelijk met bijlagen, 1949, 1950, 1958, 1961, 1963 en 1965 - 1966. -- 1 omslag

3.3.1.2 Aankoop, bouw, verbouwing en onderhoud van afzonderlijke scholen voor rekening van het R.K. schoolbestuur
Alfabetisch op straatnaam; zie ook bijlage .....


359. Proces-verbaal van veiling en toewijzing van een huis en erf met tuin aan de Westhaven, wijk B 185, kad. sectie D 551, verkocht op last van Jan Vroesom de Haan, fabrikant te Jutphaas, als schuldeiser van de afdeling Gouda van de Vereniging van de H. Vincentius a Paulo; authentiek afschrift, 1856. -- 1 katern

357. Kwitanties van Corstiaan Hoogenboom, winkelier, en notaris W.J. Fortuijn Droogleever wegens betaling van respectievelijk: a) de koopsom van het huis (bewaarschool) en erf met tuin aan de Lage Gouwe C 28, kad. sectie B 1081 ged., met mede-eigendom en -gebruik van de gang tot aan het water; b) de notariskosten ter zake van de veiling waaruit de koop werd toegewezen, 1871. Met retroacta, 1847, 1848, 1854. -- 1 katern, 4 stukken
De akte van transport zelf ontbreekt.

356. Akte van transport van een huis en erf met tuin aan de Westhaven, wijk B 184, kad. sectie D 552, door H.M. Carlier; authentiek afschrift, 1877. Met bijlagen, 1877, en retroacta, 1866 en 1872. -- 3 katerns, 2 stukken

207-(368). Stukken betreffende de bouw, uitbreiding en verbouwing van de jongensscholen (armenschool en burgerschool) aan de Lage Gouwe, 1878, 1884 - 1885 en z.d. -- 4 omslagen

369. Bouwtekeningen voor de verbouwing van een bestaande school (niet aan de Lage Gouwe), z.d. (ca. 1890); pentekeningen (ged. kleur). -- 2 stukken
Ontwerp: (C.P.W. Dessing). Schaal 1:50.
Bevat: - Plattegrond en voorgevel. Formaat: 51 x 35 cm.
- Doorsnede en achtergevel. Formaat: 53 x 34 cm.

208-(343). Bouwtekeningen betreffende bouw en verbouwingen van de meisjesschool en het zusterhuis aan de Westhaven; gedeeltelijk met bestekken en bijlagen, 1887, 1908 - 1909, 1916, 1940 en 1948. -- 6 omslagen

132. Stukken betreffende een soirée voor kamermuziek waarvan de opbrengst ten bate van de verbouwing van de lokalen aan de Westhaven is, 1896. -- 1 omslag

370. Plan verbouwing van de r.k. bewaarschool te Gouda
Bouwtekening voor de verbouwing van de bewaarschool aan de Lage Gouwe (plattegrond, dwarsdoorsneden 1:50 en situatietekening 1:1250), z.d. (ca. 1906); blauwdruk. -- 1 stuk
Ontwerp: C.P.W. Dessing, architect. Formaat: 29 x 65 cm, schaal 1:100.

209-(236). Bouwtekeningen betreffende de bouw en verbouwing van de jongensscholen aan de Spieringstraat; gedeeltelijk met bestek en bijlagen, 1905, 1909, 1940 en 1948. -- 4 omslagen

271. Garantiebewijs van de Nederlandse Asfaltfabriek Firma Gurtzen en van Straaten te Utrecht vanwege nieuwe dakbedekking op de bewaarschool aan de Lage Gouwe, 1907. -- 1 stuk

260. Stukken betreffende een gift, belast met vruchtgebruik, van P.C.Th. Malingré ten bate van de verbouwing van de meisjesschool aan de Westhaven, 1909, 1944. -- 1 omslag

214-(347). Stukken betreffende de bouw en verbouwing van de Gerardus Majellaschool aan de Lethmaetstraat 45, 1911, 1920, 1954 en 1961 - 1962. -- 4 omslagen

240-(341). Stukken betreffende de bouw en verbouwing van de kleuterschool de Kindervriend aan de Lethmaetstraat 47, 1924 - 1925, 1929, 1949. -- 1 omslag, 1 katern en 2 stukken

320. Bouwtekening en bestek voor de verbouwing van het pand aan de Nieuwehaven 310 tot ULO-school, 1925. -- 2 stukken

353. Onderhandse akte van transport van het schoolgebouw aan de Nieuwehaven (310), kad. sectie B 1938, door de gemeente, 1926. Met taxatierapport. -- 2 stukken

216. Overzicht van eigenaars en de door hen betrokken percelen met situatietekening van de Nieuwehaven en de Lange Dwarsstraat, opgemaakt vanwege ?, 1928. -- 1 stuk

222. Dossier inzake de verbouwing van het r.k. weeshuis aan de Hoge Gouwe tot bewaarschool, 1929 - 1931. -- 1 omslag

351. Huurovereenkomst met de gemeente Gouda van de bewaarschool aan de Hoge Gouwe (voormalig R.K. Weeshuis); met bijlage, 1931. -- 2 stukken

363. Akte van transport van een perceel grond aan de Lethmaetstraat (47), kad. sectie E 2537 (ged.) door S.P. Slingerland, melkhandelaar, 1940. Met twee bijlagen, 1940. -- 1 katern

--. Stukken betreffende verbeteringen aan de scholen aan de Peperstraat en de Westhaven, 1941.
ZIE: inv.nr. 230

230. Stukken betreffende verbeteringen aan de scholen aan de Peperstraat en de Westhaven, 1941. -- 1 omslag

309. Dossier inzake de bouw van de St. Franciscusschool aan de Gerard Leeustraat, 1948. -- 1 omslag

325. Dossier betreffende de verkoop van de bewaarschool aan de Lethmaetstraat 47, kad. sectie E 4242, aan de Vereniging van Vrouwen onder de naam van Instituut voor Meisjes te Oudenbosch, onder gelijktijdige schenking van de helft van de koopsom aan de betreffende zusters, 1949. -- 1 omslag

290. Dossier inzake de bouw van de BLO-school St. Jan aan het Van Bergen IJzendoornpark, 1950, 1954 - 1955, 1957 -1959. -- 1 pak

348. Garantiebewijs van de 'Bemca interieur afdeling' te Amsterdam betreffende de levering van nieuwe vloeren aan de scholen in de Spieringstraat, 1952. -- 1 stuk

281-(365). Dossier inzake de bouw van de Petrus Canisius u.l.o aan de John Mottstraat, 1952 - 1959. -- 1 pak, 2 omslagen

218-219. Dossier inzake de bouw van de St. Michäelschool aan de Reigerstraat 37, 1954 - 1962. -- 1 pak en 1 omslag

262-(291). Dossier inzake uitbreiding van de Petrus Canisius u.l.o. aan de John Mottstraat en de uiteindelijke nieuwbouw aan de Bernadottelaan, 1957 - 1967. -- 2 pakken
Zie ook inv.nr. 281 (bouw van de ULO-school aan de John Mottstraat).

265-(293). Dossier inzake de bouw van de Titus Brandsmaschool aan het Aalberseplein, 1960 - 1967. -- 2 pakken en 1 omslag

258. Dossier inzake de bouw van de kleuterschool Het Mezennest aan de Bernadottelaan, 1961 - 1967. -- 1 pak

263. Dossier inzake de bouw van de Roncallischool, aanvankelijk gepland aan de De Kortestraat, maar uiteindelijk gebouwd aan de Bernadottelaan, 1965 - 1969. -- 1 pak

224-(285). Dossier inzake de verbouwing en restauratie van de Aloysiusschool aan de Spieringstraat 16 - 18, 1965 - 1971. -- 3 pakken

282-283. Dossier inzake de uitbreiding van de Petrus Canisius u.l.o. aan de Bernadottelaan, 1968 - 1972. -- 2 pakken
Zie ook inv.nrs. 262, 291 en 281.

266. Dossier inzake de uitbreiding van de Roncallischool aan de Bernadottelaan met twee lokalen, 1970 - 1972. -- 1 pak

3.3.1.3 Bouw, verbouwing en onderhoud van afzonderlijke scholen voor rekening van het instituut voor meisjes te Oudenbosch


374. Afwijzende beschikking van gedeputeerde staten op een bezwaarschrift tegen de aanslag in de grondbelasting inzake het pand aan de Westhaven, 1893. -- 1 stuk

321. Akte van overeenkomst tussen de R.K. Leesvereniging en het bestuur van het R.K. Liefdesgesticht waarin laatstgenoemde de Leesvereniging een vergunning voor een nooduitgang van de zaal 'Concordia' op hun terrein verleend; minuut, 1902. -- 1 stuk
Kennelijk doorgegeven aan het bestuur van de R.K. Inrichting van Liefdadigheid.

--. Stukken betreffende het bijbouwen van o.a. drie lokalen van de kleuterschool de Kindervriend aan de Lethmaetsrtaat 47, 1949.
ZIE: inv.nr. 240

296. Dossier inzake de bouw van een kleuterschool aan het Aalberseplein, 1954 - 1959. -- 1 pak

295. Dossier inzake de bouw van de Regina Mundischool aan het Aalberseplein, 1955, 1957 - 1958. -- 1 pak

294. Stukken betreffende de uitbreiding van de Christus Koning VGLO-school aan de Bodegraafsestraatweg, 1957 - 1958. -- 1 omslag

297. Dossier inzake de bouw van de kleuterschool 't Bijenkorfje aan de Ruys de Beerenbroucklaan, (1956) 1960 -1961. -- 1 pak

3.3.2 Onderwijzerswoningen en andere gebouwen


--. Bouwtekening betreffende de verbouwing van het zusterhuis en de meisjesschool aan de Westhaven. Met bestekken en bijlagen, 1887, 1908 - 1909.
ZIE: inv.nr. 343

223. Bouwtekening betreffende de bouw van een onderwijzerswoning aan de Lethmaetstraat; met staat betreffende de berekening van de kosten, 1911. -- 1 stuk en 1 katern

213. Ontwerp van een gymnastieklokaal aan de Peperstraat voor de r.k. inrichting van liefdadigheid te Gouda
Bouwtekening betreffende de bouw van een gymnastieklokaal aan de Peperstraat, met bestek en bijlagen, 1920 - 1922. -- 1 omslag
Bevat: Bouwtekening (plattegrond, balklaag verdieping, voor- en achtergevel, dwarsdoorsnede en situatietekening), 1921; blauwdruk.
Ontwerp: Jac.P. Dessing, architect. Formaat: 52 x 74 cm, schaal 1:100, orientatie NOO.

298. Stukken betreffende de bouw van een gymnastieklokaal aan de Nic. Beetsstraat, 1954 - 1956. -- 1 omslag

355. Akte van transport door de R.K. parochie van de Heilige Jozef aan de Gouwe van een bouwterrein gelegen aan de Constantijn Huygenstraat / hoek Nicolaas Beetstraat, kad. sectie F 1684; afschrift, 1955. -- 1 stuk

264. Dossier inzake de bouw van een gymnastieklokaal aan het Wilsonplein, 1970 - 1971. -- 1 pak

3.3.3 Hulpmiddelen
Zie ook rubriek 3.3.1.


239. Dossier inzake het aanschaffen van schoolbanken, 1940 - 1941. -- 1 omslag

330. Stukken betreffende aan te schaffen materiaal voor de kleuterscholen, 1962. -- 1 omslag

286. Stukken betreffende de inrichting van een handenarbeidlokaal in de Aloysiusschool aan de Spieringstraat 16 - 18, 1966 - 1967. -- 1 omslag

3.4 Personeelszaken


3.4.1 Onderwijzend personeel


3.4.1.1 Benoeming, overplaatsing en ontslag van leraren


302. Register met aantekeningen van welke leerkrachten de akten van benoeming aan burgemeester en wethouders zijn voorgelegd om voor gezien verklaard te worden, 1900 - 1934. -- 1 deel

205. Akten waarbij burgemeester en wethouders verklaren de voorgelegde akten van bekwaamheid van de leerkrachten gezien te hebben, 1900 - 1935, 1941. -- 1 pak

149. Dossiers inzake de veranderingen in het onderwijzend personeel, 1921 - 1935; afschriften. -- 1 pak
De wijzigingen onder de leerkrachten van het vervolgonderwijs in het schooljaar 1922/23 zijn te vinden in de serie chronologische geordende dossiers etc., 1905 - 1934 in rubriek 3.2.3.

196. Staten betreffende sollicitaties naar vacante betrekkingen aan verscheidene scholen, 1922, 1941 - 1942. -- 1 omslag

259. Aantekeningen betreffende diplomabezit van de leerkrachten, vermoedelijk in verband met overplaatsing (ca. 1935). -- 3 stukken

233. Instructie van de Ned. R.K. Schoolraad waarin richtlijnen voor het benoemen van onderwijzend personeel worden gegeven, 1941. Gedrukt. -- 1 stuk

253. Akten van benoeming en ontslag, 1943 - 1947 en 1961 - 1962, minuten en doorslagen. -- 1 omslag

3.4.1.2 Salariëring
Voor gegevens betreffende pensioenbijdragen, zie rubriek 3.2.3.


275. Nota van enige leerkrachten met pleidooi voor verhoging van het salaris; met bijlage, (ca. 1914); afschriften. -- 2 stukken

200. Dossier inzake vaststelling van de pensioengrondslag van een kwekelinge en vakleerkrachten, 1940, 1949 - 1957. -- 1 omslag

118-127. Registers met staten betreffende de salarissen van de leerkrachten, 1951 - 1967 (hiaten). -- 9 delen en 1 omslag
Bevat: (jaren 1951 en 1954 voorin) Lijst van leerkrachten met paginaverwijzing.

178. Loonstaten
Kwartaalstaten betreffende de ingehouden loonbelasting, AOW-premie en het ontvangen nettoloon per leerkracht, 1957 - 1960; minuten. -- 1 pak
Bevat ook informatie aangaande schoonma(a)k(st)ers, zie ook rubriek 3.4.2.

3.4.1.3 Overige aangelegenheden


204. Register met aantekeningen betreffende kwekelingen en de aktes die zij hebben behaald, ( ca.) 1931 - 1938. -- 1 deel

276. Stukken betreffende het aanstellen van nieuwe bestuursleden voor de vereniging van R.K. bijzondere onderwijzers in het bisdom Haarlem, 1937 - 1938. -- 1 omslag

227. Dossier inzake de uitvoering van de verordening van de bezetter dat het ambt van hoofd van een school niet langer door religieuzen bekleed mag worden; met doorslag van retroactum, (1938) 1941. -- 1 omslag

228. Dossier inzake speciale verordeningen door de bezetter uitgevaardigd betreffende de leerkrachten, 1940 - 1941. -- 1 omslag

322. Stukken betreffende de bekwaamheid en gezondheid van enige leerkrachten, 1958, 1960 - 1963. -- 1 omslag

3.4.2 Overig personeel


198. Stukken betreffende de benoeming, het ontslag en de vaststelling van pensioengrondslagen van de schoonma(a)k(st)ers van het gymnastieklokaal, 1954 - 1957, 1959 en 1962. -- 1 omslag
Betreft ook een benoeming van 1936 die in 1955 opnieuw wordt bekrachtigd. Zie ook inv.nrs. onder rubriek 3.4.1.3 aangaande loonstaten leerkrachten. Bevat ook gegevens betreffende schoonma(a)(st)kers.

3.5 Leerlingenaangelegenheden


328. Staat met gegevens van het aantal leerlingen op de school aan de Westhaven, 1861. -- 1 stuk
Geeft ook de namen van leerkrachten.

187. Staten met een overzicht van het aantal leerlingen van elke school, 1866 - 1868, 1949 - 1957. -- 1 omslag

306. Register met gegevens betreffende leerlingen, o.a hun adres, het jaar dat ze op school kwamen en vertrokken, 1907 - 1919. -- 1 deeltje

332. Notulen van een vergadering met de hoofden van de scholen betreffende het aantal nieuwe leerlingen dat aangenomen kan worden, 1937. Gedrukt. -- 2 stukken

323. Bekendmaking over het aanmelden van leerlingen voor een aantal lagere scholen, 1957. Gedrukt. Met bijlage. -- 2 stukken

329. Staten met gegevens van kleuters waarvoor halfschoolgeld is betaald, 1961 - 1962. -- 1 omslag

3.6 Onderwijszaken


3.6.1 Algemeen


235. Programma voor de zesde R.K. Onderwijzersdag te Rotterdam, 1947. -- 1 katern

3.6.2 Inrichting van het onderwijs; leerstof


273. Lijsten met leerboeken die verboden zijn en die na wijziging weer gebruikt mogen worden, 1940 - 1941. -- 1 omslag

231. Stukken betreffende de inrichting van het gymnastiekonderwijs voor de verschillende scholen, 1941. -- 4 stukken

232. Staat met gegevens betreffende de inkoop van lesmateriaal, 1942. Gedrukt. -- 1 stuk

238. Stukken betreffende het regelen van het gymnastiekonderwijs, 1946 - 1947. -- 1 omslag

188. Roosters van de lesuren gegeven aan de klassen 4, 5 en 6 van de school aan de Lethmaetstraat, (ca. 1961 - 1962.) -- 2 stukken

324. Stukken betreffende het onderwijs op de St. Petrus Canisius Mavo aan de Bernadottelaan, 1970, 1972. -- 2 stukken

4 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN


4.1 Archief van de algemene tuinbouwcursus onder leiding van H.M. Teunissen, voormalig docent van de school aan de Lethmaetstraat.


280. Stukken betreffende de aanwezige leerlingen en hun studieresultaten, 1942 - 1965 (hiaten). -- 1 omslag

279. Begrotingen en rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1947/48 - 1964/65. Met bijlagen (hiaten). -- 1 omslag

277. Jaarverslagen, 1948/49 - 1964/65 (hiaten). -- 1 omslag

278. Ingekomen stukken en minuten en afschriften van uitgaande stukken, 1949 - 1964 (hiaten). -- 1 omslag

4.2 Archief van het comité ten behoeve van de Algemene Missietentoonstelling


221. Dossier betreffende de Algemene Missietentoonstelling van het Dekenaat Gouda, 1951. -- 1 omslag

5 DOCUMENTATIE


199. Het schoolbestuur ten dienste van het R.K. bijzonder onderwijs
Tijdschrift van het R.K centraal bureau voor onderwijs en opvoeding te Den Haag. Met bijlagen, 1941. -- 1 pak