123 -- Gouda -- R.K. Onderwijsstichting St. Antonius

Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door A.P. Hoekstra; aanvullingen door Bert van der Saag

1 Archief van het bestuur


1.1 Stukken van algemene aard


1.1.1 Notulen en andere vergaderstukken


* 1-7. Notulen, 1949 - 1978, 13 november 1979. -- 2 delen, 5 omslagen

* 15. Agenda's van de vergaderingen, 1952 - 1978. -- 1 omslag
Incompleet.

* 18-19. Bijlagen bij de agenda's, 1953 - 1978. -- 2 omslagen

1.1.2 Correspondentie


35. Correspondentie met H.J. Hartwijk te Voorburg, 1950 maart - 1954 juli. -- 1 omslag

36. Correspondentie met diverse personen, mei 1950 - februari 1955. -- 1 omslag

30. Correspondentie met het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, januari 1952 - augusutus 1954, november 1964 - april 1969. -- 1 omslag

31-34. Circulaires en ingekomen stukken van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1954 - 1961, 1965. -- 4 omslagen

37-38. Ingekomen stukken van het bestuur van de HBS-vereniging "Nos Iungit Collegium", 1956 - 1970. -- 2 omslagen

* 340. Correspondentie van het bestuur met / betreffende het oudercomité / de ouderraad, 1967, 1969, 1972, 1974 - 1979, 1981 - 1986. -- 1 omslag

* 342. Correspondentie van de administrateur met / betreffende het oudercomité / de ouderraad, 1973 - 1986. -- 1 omslag

* 39. Ingekomen stukken van de docentenraad, 1977 - 1982. -- 1 omslag

1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


1.2.1 Organisatie


46. Stukken betreffende de oprichting van een rooms-katholieke HBS, oktober 1947 - april 1950. Met concept-reglementen, -statuten en concept-verzoekschriften om rijksgoedkeuring en -bijdragen, februari 1948 - april 1949. -- 1 omslag

* 41. Circulaire aan alle medewerkers en geledingen inzake de bestuurssamenstelling, 1982. Met lijst van oud-bestuursleden, ca. 1985. -- 2 stukken

* 42. Medezeggenschapsreglement, z.d. (1984). Met correspondentie met het ministerie inzake de toetsing van het reglement aan de wet, 1984. -- 1 katern, 2 stukken

1.2.2 Financiering


59. Stukken betreffende de materiële uitgaven en inkomsten over de periode 1949 - 1954. -- 1 omslag

47-(119). Dossiers inzake de toekenning van de rijkssubsidie over de jaren 1949 - 1955, 1962 - 1966. -- 8 omslagen

54-58. Stukken betreffende de bijdragen in het exploitatietekort van de R.K. HBS door de gemeente Gouda en omliggende gemeenten over de jaren 1951 - 1956. -- 5 omslagen

45. Akte van schuldbekentenis ad ƒ 15.000 ten gunste van het kerkbestuur van de r.k. parochie van het H. Sacrament te Gouda, 1 januari 1960; fotokopie. -- 1 stuk

1.2.3 Eigendommen


60. Dossier inzake de lokaliteit van de R.K. HBS te Gouda, mei 1951 - februari 1953, december 1955. -- 1 omslag

62-65. Dossiers betreffende de bouw van de R.K. HBS en MMS aan de Nansenstraat, kad. sectie K 2856 ged., 1961 - 1964. -- 4 omslagen

61. Correspondentie met bijlagen met het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de gemeente Gouda inzake de overname van de noodlokalen van het Chr. Lyceum aan de IJssellaan 158 te Gouda in 1961, februari 1961 - augustus 1962, en inzake de verkoop aan de gemeente Gouda van die noodlokalen in 1965, september 1965 - april 1966. -- 1 omslag

70. Uitnodiging van het bestuur voor de officiële opening en in gebruikneming van de nieuwbouw op 8 januari 1966. Met een voorlopig programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van de opening, januari 1966. -- 2 stukken

* 68. Stukken betreffende de huisvestingsproblematiek in verband met de te verwachten bevolkingsgroei, 1970 - 1975. -- 1 omslag

* 67. Stukken betreffende de uitbreiding van de school met zes leslokalen en een 2e gymzaal door firma Van de Hoorn te Capelle aan de IJssel en architectenbureau Hendriks, Campman, Tennekes te Rotterdam, 1975 maart - 1976 juni. -- 1 omslag

* 66. Correspondentie met de gemeente Gouda, afd. Financiën, inzake de huur van de voormalige St. Franciscusschool aan de John Mottstraat 6, september 1975, september 1977. -- 1 omslag

* 69. Circulaire van de bouwcommissie inzake de herverdeling van de bestaande ruimten in de school, 1978 mei 22. -- 1 stuk

1.2.4 Financiële administratie


96. Accountantsrapport betreffende het kas-giro-overzicht over de periode november 1947 - maart 1950, mei 1950. -- 2 stukken

* 43-(95). Financiële jaarverslagen over de cursusjaren resp. boekjaren 1949 - 1968, 1972 - 1979. -- 27 omslagen

98-103. Dossiers inzake de berekening van de loonbelasting over de jaren 1950 - 1955. -- 6 omslagen

97. Accountantsrapport inzake de begroting van u uitgaven voor dienstjaar 1955, 31 oktober 1954. -- 1 omslag

* --. Stukken betreffende lessen tekenen en kunstgeschiedenis, 1968, 1978 - 1979.
ZIE: inv.nr. 653

1.2.5 Leerkrachten en overig personeel


1.2.5.1 Algemeen


115. Staten bevattende gegevens van het onderwijzend en bedienend personeel, 1950 - 1951, 1954 - 1955. -- 2 stukken

1.2.5.2 Benoeming


104. Blanco akten van benoeming en stukken betreffende de benoeming van docenten en conrector, 1950, 1953, 1970. -- 1 omslag

* 105. Dossier inzake het benoemingsbeleid ten aanzien van nieuwe docenten, 1975 - 1978. -- 1 omslag

1.2.5.3 Salariëring, vergoedingen


109-111. Klad-aantekeningen inzake de salarisberekeningen van het onderwijzend personeel, 1949 - 1957. -- 3 omslagen
Alfabetisch geordend.

106. Dossier inzake de berekening en de toekenning van reiskosten aan docenten, 1951 - 1955. -- 1 omslag

107. Declaraties van administrateur M.J. van Loon voor diverse werkzaamheden, januari - september 1954. -- 1 omslag

108. Salarisstaten van het onderwijzend personeel, 1955. Met stukken betreffende de salarisbetaling en de nieuwe salarisregeling, september 1954, september 1955. -- 1 omslag

* 112. Stukken betreffende de afhandeling van diverse zaken omtrent salaris, kinderbijslag, pensioen, e.d. 1964 - 1967, 1974. -- 1 omslag

1.2.5.4 Ontslag


113. Afschriften van uitgaande stukken inzake ontslag van leraren en directeur, juli - september 1950. -- 3 stukken

* 114. Interne brief van administrateur A.A.M. Kuster aan directie en docenten inzake een concept-afvloeiingsregeling, 29 november 1977. Met een lijst bevattende gegevens inzake aanstelling, diensttijd en afvloeiing van docenten. -- 2 stukken

1.2.5.5 Overig


116. Staat van in 1964 afgelegde huisbezoeken door pater Koolen, opgemaakt ten behoeve van reiskostenvergoeding, jan uari 1965. -- 1 stuk

1.2.6 Overleg met besturen van andere scholen


117. Statuten van de Bond van Besturen der R.K. Scholen voor Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs (V.H.M.O.) te Tilburg, november 1947 -- 1 stuk

118. Correspondentie met en circulaires van de Bond van Besturen der R.K. Scholen voor V.H.M.O. te Tilburg, september 1950, mei 1952 - oktober 1955, april 1957. -- 1 omslag

2 Archief van de schoolleiding / staf / directie


2.1 Stukken van algemene aard


2.1.1 Notulen en andere vergaderstukken van de schoolleiding / directie


* 362-363. Bijlagen bij de agenda's, 1966 - 1974, 1976. -- 2 omslagen

* 200-207. (Klad-) Notulen en besluitenlijsten, gedeeltelijk met agenda's en bijlagen, 1971/1972 - 1986/1987. -- 3 omslagen, 5 pakken

* --. Notulen van de vergaderingen van de lerarenraad en de schoolleiding, 1973 - 1977.
ZIE: inv.nr. 234

2.1.2 Verslagen


* 364. Verslagen van de cursusjaren opgesteld door de directeur, rector, 1951 - 1952, 1956 - 1976, 1981/1982, 1982/1983, 1986/1987 - 1990/1991. -- 1 pak

2.1.3 Correspondentie


* 209-210. Ingekomen stukken van met name Goudse comité's en instellingen, april 1953, 1958 - 1975, september - oktober 1977. -- 2 omslagen

* 211. Uitgaande stukken (o.a. circulaires) van de directie en de administratie, 1954, 1959, 1961, 1963 - 1975, 1977, 1980, 1981. -- 1 omslag
Met hiaten.

* 325. Correspondentie van rector drs. J.G.M. van der Sandt met en betreffende docenten, 1958 - 1977. -- 1 pak
Hoofdzakelijk ingekomen stukken. Alfabetisch geordend op naam van de docent.

* 326. Uitgaande stukken van rector drs. J.G.M. van der Sandt, 1958 - 1977. -- 1 omslag
Chronologisch geordend.

* 329. Correspondentie met het ministerie van oorlog (later: defensie) en krijgsmachtonderdelen, 1958 - 1977. -- 1 omslag
Hoofdzakelijk ingekomen stukken. Betreft met name excursies.

* 327. Ingekomen stukken bij rector drs. J.G.M. van der Sandt, 1959, 1964, 1971 - 1977. -- 1 omslag
Alfabetisch geordend op naam van de afzender.

* 335. Correspondentie van de rector met / betreffende het oudercomité / de ouderraad, 1967, 1975 - 1987. -- 1 omslag

* 344-345. Ingekomen stukken bij en minuten, doorslagen en afdrukken van uitgaande stukken van rector Th.M. Putman, 1977 - 1982. -- 2 pakken
Alfabetisch geordend op correspondent / trefwoord.

* 346-349. Ingekomen stukken bij en minuten, doorslagen en afdrukken van uitgaande stukken van de schoolleiding, 1983/84 - 1986/87. -- 3 omslagen, 1 pak
Grotendeels alfabetisch geordend op correspondent / trefwoord.

* 355-360. Ingekomen stukken bij en minuten, doorslagen en afdrukken van uitgaande stukken van de schoolleiding, 1987/88 - 1992/93. -- 4 omslagen, 2 pakken
Grotendeels alfabetisch geordend op correspondent / trefwoord.

2.1.4 Statistische opgaven


* 328. Staten met statstische opgaven voor het ministerie van onderwijs, 1949/1950 - 1973/1974; minuten en doorslagen. -- 1 pak

2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.2.1 Structuur


2.2.1.1 Organisatie van de school
Voor o.a. samenstelling docentencorps, overig personeel, zie: 2.215


* 212. Dossier inzake de veranderingen in de structuur, met stukken van de structuurcommissie, oktober 1975 - februari 1977. -- 1 omslag

* --. Notulen van de vergaderingen van de lerarenraad met (de leiding en) de structuurcommissie, 1976.
ZIE: inv.nr. 235

* 213. Rapport van de leden van de lerarenraad en de prikkelcommissie ten aanzien van de organisatiestructuur, met name het functioneren en de bevoegdheden van de leiding, docentenvergadering en lerarenraad, ca. 1976. -- 1 stuk

* 365. Kommunikatiewijzer
Schema van verspreiding van notulen e.d. van diverse organen onder de geledingen, 1977/1978. -- 1 stuk

* 214. Verslagen van de bijeenkomsten van evaluatiecommissie, ingesteld ten behoeve van een eventuele reorganisatie van de structuur met betrekking tot het functioneren van de rector en de stafraad, april - juni 1979. Met als bijlagen de verslagen van de evaluatiebesprekingen met de stafraad, docentenraad, begeleidingsraad en de directie, mei - juni 1979. -- 1 omslag

* 215. Stukken van de evaluatiecommissie met betrekking tot de organisatiestructuur en de doelstellingen van de school, juni 1979 - oktober 1980. -- 1 omslag

* 341. Organisatiestructuur van het St.-Antoniuscollege ...
Opgemaakt april 1980, vastgesteld door het bestuur, oktober 1980. Met circulaire van de rector aan het bestuur en alle geledingen inzake de procedure om tot uitvoering van de nieuwe structuur te komen, oktober 1980. -- 2 katerns

2.2.1.2 Algemene adviesorganen


2.2.1.2.a Algemeen adviescollege (AAC)
Opgeheven in 1977.


* 216. Notulen, met agenda's, bijlagen en ingekomen en uitgaande stukken, 1974 - 1977. -- 1 omslag

* 336. Stukken betreffende de organisatie en samenstelling van de stafraad, 1977 - 1982. -- 1 omslag

2.2.1.2.b Stafraad
Ingesteld 1977. Samenstelling: rector en conrectoren, administrateur, coördinator (via begeleidingsraad), dekaan, drie docenten, een n.o.m. en twee leerlingen.


* 218. Notulen, augustus 1977 - maart 1980, oktober 1981 - februari 1984. -- 1 omslag

* 219. Agenda's van de vergaderingen, augustus 1977 - juni 1984. -- 1 omslag

* 220. Bijlagen bij de agenda's, oktober 1977 - juni 1984. -- 1 omslag

2.2.1.2.c Plenaire vergadering


* 221. Notulen, met agenda's en bijlagen, september 1977 - september 1979. -- 1 omslag

* 222. Agenda's van de vergaderingen, september 1977 - september 1979. -- 1 omslag

* 223. Bijlagen bij de agenda's, september 1977 - februari 1979, 1991. -- 1 omslag

2.2.1.2.d Schoolgemeenschapsraad (SGR), later de (Voorlopige) Medezeggenschapsraad (VMR, later: MR)


* 352. Notulen van de SGR, met agenda's, bijlagen, en minuten en afdrukken van uitgaande stukken, 1981 - 1982. -- 1 omslag

* 353. Jaarverslagen van de SGR, later de (V)MR, over 1981/1982 - 1985/1986. -- 4 stukken

* 224. Notulen van de (V)MR, met agenda's, bijlagen, en minuten en afdrukken van uitgaande stukken, 1982 - 1986. -- 1 pak

* -. Medezeggenschapsreglement, z.d. (1984). Met correspondentie met het ministerie inzake de toetsing van het reglement aan de wet, 1984. -- 1 katern, 2 stukken

2.2.1.3 Bijzondere adviesorganen


2.2.1.3.a Onderwijsraad, later: adviescollege onderwijs (ACO)


* 233. Reglement, vastgesteld 1978. Met concepten, 1977. -- 1 omslag

* 225-226. Notulen, 1977 - 1992 (hiaten). Met agenda's en bijlagen. -- 2 pakken

2.2.1.3.b Begeleidingsraad (BR), later: adviescollege begeleiding (ACB)
Betreft leerlingenbegeleiding.


* 228-229. Notulen, 1977 - 1993. Met agenda's, bijlagen en correspondentie. -- 2 pakken

* 227. Reglement, 1978. Met concepten en een notitie inzake uitgangspunten voor begeleiding. -- 1 omslag

2.2.1.3.c Lerarenraad (vanaf 1977/1978: docentenraad)
Inclusief de z.g. plenaire docentenvergaderingen o.l.v. de docentenraad.


* 231-232. Notulen, met agenda's, bijlagen en correspondentie, (1972) 1973 - 1983. -- 2 omslagen

* 230. Reglementen, 1973 - 1977. Met voorstellen tot wijziging. -- 1 omslag

* 234. Notulen van de vergaderingen van de lerarenraad en de schoolleiding, 1973 - 1977. -- 1 omslag

* 235. Notulen van de vergaderingen van de lerarenraad met (de leiding en) de structuurcommissie, 1976. -- 2 stukken

2.2.1.3.d Algemene docentenvergadering (lerarenvergadering) (ADV)


* 237-247. Notulen van de vergaderingen van de docenten / leraren, 1958 - 1993. -- 11 omslagen
Inclusief de z.g. werkvergadering / werkoverleg docenten / directie aan het begin van het cursusjaar. Gedeeltelijk met agenda's en bijlagen.

236. Lerarenreglementen, ca. 1968, 1972. -- 2 stukken

250. Besluitenlijsten van de vergaderingen van de docenten, september 1969 - november 1972. -- 1 omslag

2.2.1.3.e Afzonderlijke secties of vakken


* 248. Notulen van de vergaderingen van diverse secties, 1963 - 1980. -- 1 omslag
Vele hiaten.

* 249. Notulen van de vergaderingen van brugklasdocenten, september 1978 - maart 1979. Met bijlagen, december 1968, 1978 - 1979.

2.2.1.3.f Overig personeel ("niet-onderwijzende medewerkers" = NOM of "onderwijsondersteunend personeel" = OOP)


* 251. Notulen van de vergaderingen van de niet-onderwijzende medewerkers / personeelsvergaderingen, 1975, 1981 - 1987. Gedeeltelijk met bijlagen. -- 1 omslag

2.2.1.3.g Schoolparlement (later: leerlingenraad)


* 255-256. Notulen, 1970 - 1989. Met stukken betreffende de oprichting, 1970, statuten, agenda's en bijlagen. -- 2 pakken

2.2.1.3.h Parascolaire raad


* 338. Notulen, 1982, 1986 - 1992. Met een begroting voor 1982/1983. -- 1 omslag

2.2.1.3.i Competentiecommissie ("coco" / "koko")


* 339. Notulen, z.d. (1977/1978). Met een schema van geledingen en commissies, januari 1978. -- 2 stukken

2.2.1.3.j Overige commissies


* 330. Archiefstukken van de "prikkelcommissie", 1973 - 1975. -- 1 omslag
Deze commissie van docenten werd ingesteld ter bezinning op de katholiciteit van de school, de verhouding docenten / leerlingen, stimulering van de motivatie van leerlingen, e.d.

* 331. Archiefstukken van de struktuurcommissie, 1975 - 1977. -- 1 omslag
Deze commissie uit de lerarenraad werd ingesteld om te komen tot een andere structuur van de schoolleiding en het opstellen van een profiel voor de nieuwe rector.

* 332. Archiefstukken van de struktuurraad, 1977. -- 1 omslag
Deze commissie uit de lerarenraad werd ingesteld als opvolger van de structuurcommissie om een nieuwe structuur van de schoolleiding uit te werken.

* 333. Notitie van de meetlatcommissie, oktober 1977. -- 1 stuk
Deze commissie uit bestuur en docenten werd ingesteld om te adviseren over een evaluatie van de nieuwe organisatiestructuur.

* 334. Archiefstukken van de evaluatiecommissie, 1979 - 1980. -- 1 pak
Deze commissie uit alle geledingen werd ingesteld om de evaluatie van de nieuwe organisatiestructuur te begeleiden en de structuur nader uit te werken.

2.2.1.4 Katholiciteit; bezinning


* 257-259. Notulen van de vergaderingen van de commissie katholiciteit (KK), later de commissie concretisering rapport katholiciteit (CCRK), later de commissie levensbeschouwelijke activiteiten (CLA), 1971 - 1986. Met agenda's, bijlagen en stukken betreffende bezinningsuren en -dagen en katechese. -- 3 pakken

* --. Enquête katholiciteit ...
Rapport met bijlagen, samengesteld door een werkgroep ten behoeve van het oudercomité, 1976.
ZIE: inv.nr. 602

2.2.1.5 Personeel (directie, docentencorps, niet-onderwijzend personeel)


* 361. Lijsten van docenten, deels met gegevens inzake bestuursleden, directie en niet-onderwijzend personeel, z.d. (ca. 1962/1963 - 1965/1966), 166/1967 - 1987/1988. -- 1 omslag
1970/1971 en 1975/1976 ontbreken.

* 366. Instructie voor de schoolleiding, z.d.; afdruk. Met een voorstel aan het bestuur tot wijziging, 1981; afdruk. -- 2 stukken (gehecht)

2.2.2 Financiële administratie


* 260-261. Rekeningen van diverse, met name Goudse, bedrijven en instellingen, 1951 - 1979. -- 2 omslagen
Bewaard als voorbeeld.

* 262-264. Doorschrijfkasboeken over 1970 - 1978. -- 3 delen

* 265. Losbladige boekhouding van 1977. -- 1 omslag
Eén jaar als voorbeeld bewaard.

* 266. Staten bevattende begrotingen voor 1978. -- 4 stukken

2.2.3 Inrichting van het onderwijs


2.2.3.a Programma's, lesroosters


* 273-274. Staten bevattende lesroosters over de cursusjaren 1949/1950 - 1974/1975. -- 2 omslagen

* 267-271. Programmaboekjes, met boekenlijsten, voor de cursusjaren 1952/1953 - 1985/1986. -- 5 omslagen
De cursusjaren 1959/1960, 1961/1962, 1963/1964, 1965/1966 en 1977/1978 ontbreken.

* 272. Jaar- en trimesteragenda's voor de cursusjaren 1968/1969 - 1981/1982. -- 1 omslag
Met hiaten.

* 275. Lijsten met overzichten van nog te verrichten werkzaamheden voor de start van het cursusjaar, 1972/1973 - 1974/1975. -- 1 omslag

* 337. Lesroosters, 1952/1953, 1957/58 - 1982/83, 1984/85, 1986/87, 1987/88. Hoofdzakelijk afdrukken. -- 1 pak

* 278. Voettocht 1976
Programma voor de opening van het cursusjaar 1976/1977; gestencild. -- 1 katerntje

* 367. Overzicht van de bestaande proefwerkregelingen en het daarover gevoerde overleg, opgesteld door de rector ten behoeve van de conrectoren, 1985. -- 1 stuk

2.2.3.b Examens


* 276. Roosters, programma's en kandidatenlijsten van de examens van de verschillende afdelingen, 1954 - 1967, 1972 - 1976, 1981/1982 - 1988/1989 en 1990/1991. Met eindexamenopgaven van: HBS-B, 1957; HBS-A, 1965; MMS, 1966; HBS-A/B, 1967; HBS-A/B, 1972. Met eindexamenopgave HAVO voor kunstbeschouwing, kunstgeschiedenis (onderdeel tekenen), 1982. -- 1 pak
Op de kandidatenlijsten vanaf 1981/1982 zijn met merktekens de geslaagden aangeduid.

279. Dossier inzake het experiment afwijkend eindexamen, 1969 - 1972. -- 1 omslag

* 280. Stukken betreffende eventuele wijziging van het schoolonderzoek, 1972 - 1973, 1976. -- 1 omslag

* 350. Programma's voor de schoolonderzoeken 5 HAVO, 1972/1973 - 1987/1988. -- 1 pak
1983/1984 ontbreekt.

* 277. Roosters van de luistertoets Engels 5 HAVO en mondelinge schoolonderzoeken, maart, april 1973. -- 1 omslag

* 351. Programma's voor de schoolonderzoeken 6 Atheneum (later: 6 VWO), 1973/1974 - 1987/1988. -- 1 pak
1981/1982 en 1986/1987 ontbreken.

* 281. Circulaire van de schoolleiding aan de ouders inzake lesvrijheid ten behoeve van eindexamenkandidaten, 7 okt. 1977. Met notulen van de commissie uitwerking lesvrijheid, oktober 1977 - mei 1978. -- 1 omslag

2.2.4 Leerlingen


2.2.4.a Algemeen (o.a. leerlingenadministratie)


* 252-254. Lijsten met namen van alle leerlingen van de cursusjaren 1949/1950, 1962/1963 - 1986/1987. Met lijsten van leerlingen uit de gemeente Gouda per 1 januari resp. 1 september 1954. -- 3 pakken

297. Leerlingenreglementen, ca. 1960, 1968 en 1972. -- 3 stukken

* 291. Leerlingenkaarten
Bladen met persoonlijke gegevens van leerlingen, waaronder advies van de lagere school, en pasfoto's, uit de jaren 1968/1969 - 1973/1974. -- 11 stukken
Bewaard als voorbeeld!

* 300. Foto's van leerlingen, ca. 1978 / 1979. -- 2 stukken

2.2.4.b Toelating, werving


282. Opgaven van de toelatingsexamens, 1949 - 1972. -- 1 omslag

* 283. Stukken betreffende de toelatingsexamens van nieuwe leerlingen, 1949 juli - 1950 mei, 1958 - 1974 mei, en verslagen van de vergaderingen van de toelatingscommissie, 1974 mei 1 - 15. -- 1 omslag

319. Correspondentie met de hoofden van r.k. lagere scholen in Gouda en omgeving inzake de toelatingsexamens en -eisen, 1959 - 1969. Met bijlagen. -- 1 omslag

284. Ingevulde vragenlijsten door hoofden van lagere scholen ten behoeve van toelating van leerlingen tot de school (cursusjaar 1960/1961), 1960 mei - juni. -- 1 omslag

* 285. Brochures van de school ten behoeve van nieuwe leerlingen, ca. 1968 en ca. 1984, 1997, gedeeltelijk met bijlagen over open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten. -- 1 katern, 4 stukken

2.2.4.c School- en examengelden, boekengeld, e.d.


289. Stukken betreffende (het recht op) boeken en leermiddelen in bruikleen van het rijk, 1949 - 1967. -- 1 omslag

286. Stukken betreffende de uitvoering van de schoolgeldwet, 1953 - 1956. -- 1 omslag

287. Stukken betreffende restitutie van rijksschoolgeld voor de cursus 1955/1956 en nog te ontvangen schoolgeld. -- 1 omslag

* 288. Stukken betreffende ontvangen collegegelden voor de cursusjaren 1968/1969 - 1974/1975 en de besteding daarvan. -- 1 omslag

2.2.4.d Examens; studieresultaten


* 354. Rapportenboekjes
Bijgehouden door docenten, ca. 1951/1952 - 1958/1959, 1973/1974, 1975/1976 en 1980/1981. -- 1 pak
Bewaard als curiosa.

293. Cijferlijsten van de eindexamenkandidaten HBS-A, 1954 - 1972. -- 1 omslag

294. Cijferlijsten van eindexamenkandidaten HBS-B, 1954 - 1972. -- 1 omslag

* 290. Ingekomen stukken van diverse instanties inzake inlichtingen met betrekking tot studievorderingen en -resultaten van leerlingen en oud-leerlingen, 1958 - 1977. -- 1 omslag

295. Cijferlijsten van eindexamenkandidaten MMS, 1959 - 1972. -- 1 omslag

* 296. Afschriften van de rapporten van de leerlingen van klassen 5B en V, cursusjaar 1968/1969, en klas 1A, cursusjaar 1977/1978, en een rapport van een leerling van klas 2Hb, cursusjaar 1980/1981. -- 1 omslag

* 292. Lijsten met namen van eindexamenkandidaten van alle afdelingen, 1968 - 1976, 1979 - 1980, 1987. -- 1 omslag
1987 betreft alleen VWO; met enkele cijferlijsten.

2.2.4.e Registratie van absentie


* 301-303. Klasseboeken, 1977/1978, 1983/1984 - 1984/1985. -- 3 delen
Bewaard als voorbeeld.

2.2.4.f Overige stukken


298. Schoolagenda voor leerlingen voor het cursusjaar 1956/1957. -- 1 deel

299. Catalogi van de leerlingenschoolbibliotheek, ca. 1958. -- 2 stukken

* 372. Circulaire aan oud-leerlingen met enquêteformulier voor een onderzoek naar hun ervaringen na het behalen van het einddiploma HAVO of Atheneum, 1976. -- 2 stukken (6 bladen gehecht)

* 370. Circulaire aan de ouders van brugklasleerlingen met toelichting op de afgenomen tests (DAT = differentiële aanlegtest, SSV = school- en studievragenlijst en PMT-k = prestatie-motivatietest voor kinderen), 1977. -- 1 stuk

2.2.5 Inspectie (rijksschooltoezicht)
Zie ook rubriek 2.27.


* 304. Correspondentie met de inspecteur(s) van het Voortgezet Onderwijs VWO - HAVO, rayon II-b, 1956 - 1975. -- 1 omslag

* 305. Correspondentie met de Rijksinspecteur / Rijksschooltoezicht Algemeen Voortgezet Onderwijs, rayon IIb, augustus 1975 - juni 1977. -- 1 omslag

* 368-369. "Dossiers" betreffende de rectoren, 1977, 1988. -- 2 omslagen

2.2.6 Jubilea en (o.a. buitenschoolse) aktiviteiten


* 309-310. Stukken betreffende binnen- en buitenschoolse aktiviteiten, 1954 - 1982. -- 2 omslagen

311. Cultureel Jeugdpaspoort
Mededelingen en circulaires van de afdelingen onderwijs en volksontwikkeling van de gemeente Gouda, 1966 - 1968. -- 1 omslag

* 312. Culturele Agenda
Mededelingen en circulaires van de culturele raad Gouda en de afd. onderwijs en volksontwikkeling van de gemeente Gouda, maart 1969 - april, oktober - november 1972, januari - november 1973, september 1974. -- 1 omslag

* 306-(371). Stukken betreffende de viering van het 20-jarig, 25-jarig, 30-jarig en 35-jarig bestaan van de school in resp. 1969, 1974, 1980 en 1984. -- 4 omslagen

* 313. Stukken betreffende diverse 4 HAVO werkweken naar Soesterberg, 1974 - 1975, 1977 en 1980. -- 1 omslag

* 315. Notulen van de aktiviteitencommissie, 1979 april 24. -- 1 stuk

2.2.7 Contacten met andere scholen en instellingen


* 217. Notulen van de vergaderingen van rectoren en directeuren in de inspectieregio ("rayon-inspectievergadering"), met agenda's, 1957 - 1977. -- 1 pak
De inspecteur woonde ook deze vergaderingen bij.

318. Notulen van de vergaderingen van de hoofden van r.k. lagere - en Muloscholen in Gouda en omgeving, 1959 - 1972. Met bijlagen. -- 1 omslag

316. Verslagen van de vergaderingen van de Stichting Contactencentrum Bedrijfsleven - Onderwijs, regionale commissie Rijn en Gouwe te Gouda, januari 1961 - september 1972. Met bijlagen. -- 1 omslag

* 320. Notulen van de vergaderingen van besturen van r.k. scholen in de provincie Zuid-Holland, 1962, 1970 - 1973. Met bijlagen. -- 1 omslag

314. Ingekomen stukken van de commissie eeuwfeestviering van de Rijks HBS en -M.S.v.M. op 6 november 1965. -- 1 omslag

317. Circulaires van de Stichting Uitgebreid Technisch Onderwijs voor Zuid-Holland-Oost te Gouda, december 1965 - maart 1968. -- 4 stukken

* 323. Staten bevattende overzichten van adressen van alle scholen in Gouda, 1966 - 1974. -- 1 omslag

* 324. Notulen van de jaarvergaderingen van het district Rijn en Gouwe van het Nederlands Genootschap van Leraren bij het V.W. en A.V.O. (NGL), 1973 - 1975. Met bijlagen. -- 5 stukken

* 321. Verslagen van de vergaderingen van conrectoren van VWO/HAVO-scholen in het district Rijn en Gouwe, 1974, 1976, 1977. Met bijlagen. -- 1 omslag

* 322. Notulen van de vergaderingen van de Dekanenkring Gouda en omstreken, 1976 maart - mei. Met bijlagen. -- 1 omslag

3 Archief van de schoolvereniging Nos Iungit Collegium (1956-1958), later A.G.G.A. (1960-19..)


3.1 Organisatie, correspondentie


* 501. Circulaires, programma's en begrotingen voor aktiviteiten, en verslagen, 1952, 1954, 1959 - 1969, 1975. -- 1 omslag

502-507. Ingekomen stukken van andere schoolverenigingen, 1956 - 1968. -- 6 omslagen

500. Reglementen, 1957, 1959, 1963, 1964 en z.d. (ca. 1964). -- 6 stukken

508. Ingekomen stukken van diverse personen, instellingen en stichtingen, 1960 - 1968. -- 1 omslag

3.2 Schoolkrant


509. Paradijs-bode
R.K. HBS-periodiek, november 1950 - mei 1953. -- 7 nummers

510. Climax
Schoolblad van de St. Antonius HBS, novembwer 1954 - pasen 1955. -- 3 stukken

511. Climax
Uitgave van Nos Iungit Collegium, maart 1956 - juli 1957. -- 5 stukken

* 512-524. Climax
Schoolkrant, 1959/1960 - 1978/1979. -- 13 omslagen
1974 - 1975 ontbreekt.

* 525-529. Iris
Voortzetting van schoolkrant Climax, 1979/1980 - 1983/1984. -- 5 omslagen

4 Archief van het oudercomité, vanaf 1985: de ouderraad


600. Dossier inzake de oprichting van een oudercomité, 1956, 1963 - 1964. -- 1 omslag

* 601. Huishoudelijke reglementen, gedeeltelijk concepten, met bijlagen, 1964, 1973, 1977, 1985. Met een voorstel voor een nieuwe opzet van het oudercomité, z.d. (ca. 1980). -- 1 omslag

* 603-604. Uitnodigingen voor vergaderingen en circulaires van het oudercomité, september 1964 - september 1981. -- 2 omslagen

* 610. Ingekomen en minuten / afdrukken van uitgaande stukken van het oudercomité / de ouderraad, 1964 - 1991. -- 1 omslag

* 607. Notulen en uitreksels uit de notulen van de vergaderingen van het oudercomité, algemene ouderavonden en huishoudelijke vergaderingen, mei 1966 - februari 1987, september 1991 - juni 1992. -- 1 pak
Betreft gedeeltelijk vergaderingen met andere groeperingen.

* 605. (Financiële) Jaarverslagen, 1968/1969 - 1978/1979. -- 1 omslag

* 609. Stukken betreffende de samenstelling van het oudercomité / de ouderraad, 1973/1974 - 1986/1987. -- 1 omslag

* 602. Enquête katholiciteit ...
Rapport met bijlagen, samengesteld door een werkgroep ten behoeve van het oudercomité, 1976. -- 1 bandje

* 606. S.A.C. Ouderkrant, februari 1980 - september 1983. -- 12 katerns

5 Archiefbescheiden afkomstig van Piet van Mook, docent tekenen


* 653. Stukken betreffende lessen tekenen en kunstgeschiedenis, 1968, 1978 - 1979. -- 1 omslag

* 650. Losbladige lerarenagenda voor de cursus 1974/1975. -- 1 omslag
Bewaard als voorbeeld.

* 651. Stukken van de commissie aanschaf kunstwerk, ten behoeve van de nieuwbouw van de school, augustus 1975 - maart 1976. -- 1 omslag

* 652. Verslag en leerplan van de lessen foto-film en dramatische beeldende expressie, mei 1976. -- 2 stukken

6 Archief van de St. Petrus Canisius MAVO (= St.-Antoniuscollege afd. MAVO)


* 374. Informatiebrochure over huiswerkbegeleiding, 1995. -- 1 bandje

* 373. Informatiebulletin
Programmaboekje voor het cursusjaar 1995/1996. -- 1 bandje