1102 -- Stolwijk -- Oud-rechterlijk archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Th. van Rheyneck Leyssius (1920)

1 Contentieuse jurisdictie


1. Uitspraak van welgeboren mannen van Zuid-Holland betreffende het recht van ingezetenen van Stolwijk Benedenkerk om niet te tafelen ter vierschaar van Zuid-Holland, 1440. -- 1 perkamenten stuk

2. Octrooi van Daniel van Praet, baljuw van Zuid-Holland, voor de ingezetenen van Stolwijk ter bevestiging van hun oud recht om in civiele zaken niet "te tafelen" ter vierschaar van Zuid-Holland, 1476. -- 1 charter (geschonden uithangend zegel in rode was)

3-4. Registers van vonnissen van preferentie, 1580 - 1769. -- 2 delen

5. Inventaris van stukken, in een niet nader aangeduid proces gebruikt, (ca. 1641). -- 1 stuk

6-16. Civiele rol van schout en gezworenen, 1641 - 1811. -- 5 delen, 5 katernen en 1 omslag

17. Processen-verbaal van verhoren en getuigenverklaringen voor schout en gezworenen, 1656 - 1755. -- 1 omslag

18-40. Stukken uit processen, voor het gerecht gevoerd, 1676 - 1811. -- 23 omslagen

41. Kleine rol van schout en gezworenen, 1690 - 1799. -- 1 omslag
De rechtdagen voor kleine zaken werden aanvankelijk gehouden door commissarissen uit gezworenen, maar sinds 5 december 1740 door het voltallige college.

42. Procurationes ad litem
Volmachten om te procederen, bij het gerecht ingediend, 1697 - 1742. -- 1 omslag

43. Processen-verbaal van rechtdagen, 1805 - 1811; minuten. -- 1 omslag
Deze processen-verbaal werden niet bij de dossiers met processtukken, maar samen bewaard, hetgeen blijkt èn uit het feit, dat ze deels aan een lias zijn geregen, ên dat soms twee processen op één stuk zijn geschreven.

2 Volontaire jurisdictie


44-46. Registers van schepenakten en van door de secretaris als zaakwaarnemer opgestelde akten, 1579 - 1619. -- 2 omslagen en 1 deel
Transporten.
Nadere toegang: NT 3501 (analyses door C.C.J. Lans)

47-51. Registers van hypotheken, 1580 - 1808. -- 4 delen en 1 stuk

52. Memoriaal van schout en gezworenen betreffende door hen verstrekte adviezen bij verkopingen, 1589 - 1594. -- 1 omslag

53. Akte van verhuur voor schout en heemraden van land door Margriete Jansdr aan haar neef Cornelis Dirckz Prins, (ca. 1600); concept. -- 1 stuk

54-67. Transportregisters, 1615 - 1808. -- 3 omslagen, 1 stuk en 10 delen

68. Bechikking van de rekenkamer op een verzoekschrift van het gerecht betreffende de wijze van overdracht van onroerende zaken en de daaraan verbonden emolumenten, 1624. -- 1 stuk

69. Stukken die betrekking hebben op het bijhouden van de transport- en hypotheekregisters, 1650 - 1799. -- 1 omslag

70. Akte van borgtocht van Aryen Slaertensz de Boer ten behoeve van Gerrit Fransz, timmerman te Streefkerk, verleden ten overstaan van schout en gezworenen, 1652; concept. -- 1 stuk

71. Huwelijksafkondiging namens het gerecht, 1669. -- 1 stuk

72-76. Akten van transport, hypotheek en obligatie, voor het gerecht verleden, 1677 - 1811. -- 5 pakken

77-81. Schepenakten, 1681, 1697, 1781 - 1811. -- 3 pakken en 2 omslagen
Bevat: Losse indices.

82. Testamenten verleden voor de secretaris en twee gezworenen, 1693 - 1725. -- 1 band
Bevat: Alfabetische index.

83. Akte van verdeling van enkele stukken grond, 1804. -- 1 stuk

3 Gerechtelijk vereffende boedels


3.1 Failliete boedels


84-93. Stukken betreffende failliete boedels, 1663 - 1767. -- 10 omslagen

4 Bemoeiingen van het gerecht met de strafrechtspleging
xxx Hierbij zullen waarschijnlijk nog verschillende stukken uit de verzameling verhoren zijn te rekenen.


273. Handbetoon van.de baljuw en twee welgeboren mannen van Zuid-Holland betreffende een vonnis namens de buren van Gouderak gevraagd aan de vierschaar van Zuid-Holland omtrent de in Zuid-Holland geldende kenmerken voor een hofwond. 1518. -- 1 charter (drie beschadigde uithangende zegels, een in rode, twee in groene was)
Zegels van de baljuw Jan Jacobsz van Minnebeeck (doorsneden: a. geschonden, b. een loopende fazant; half aanziende helm, helmteeken (2 bloemstengels?) en twee welgeboren mannen, Gillis Heynricxz (boven een tienbladerige rozet, onder een pot met 2 oren en 3 poten; randschaft ...nrickson) en Gijsbrecht Jacobsz (een schuin geplaatst schild, in het hoofd een balk?, verder niet te onderscheiden; helm..., helmteken 2 stokken of ezelsoren).

274. Bevelschrift van gecommitteerde raden aan alle officieren in Schieland, Rijnland, Amstelland, Gooiland, Overmaze en Overflakkee tot het opstellen van een "kaeck" binnen hunne jurisdictie, 1597; afschrift. -- 1 stuk

275. Stukken betreffende het deelnemen van Stolwijk aan het oprichten van een galg ten behoeve van het land van Bloys, 1714. -- 1 omslag

276. Plakkaat van de Staten van Holland tot wering van landlopers en vagebonden, 1789; gedrukt. -- 1 stuk

277. Uittreksel uit de decreten van de vergadering van de provisionele representanten van het volk van Holland, betreffende de eed van baljuwen, 1795; gedrukt. -- 1 stuk

278. Brief van de provisionele representanten van het volk van Holland aan het bestuur van Stolwijk, houdende goedkeuring op de aanstelling van ... Hoynck van Papendrecht en S.J. Scheltus als baljuw respectievelijk van Zuid-Holland en van Bloys, 1795. -- 1 stuk

5 Stukken, afkomstig van de secretaris als zaakwaarnemer


279. Arbitrale uitspraak in een geschil tussen Tonis Ariensz c.s. en Cornelis Cornelisz betreffende de betaling van een rentebrief, (ca. 1590); concept. -- 1 stuk
De secretaris was een van de arbiters.

280. Arbitrale uitspraak in een geschil tussen Maerten Aryensz de Boer en Grietje Aryens Teeuwen, weduwe van Cornelis Aryensz Dionys, betreffende een aan te geven scheiding tussen beider huis en erf, 1699; minuut. -- 1 stuk

6 Vervening
xxx Dit archiefje bestaat uit enige stukken, afkomstig van schout A. de Ruiter in zijn kwaliteit als gaarder van de geoctroyeerde vervening in den Krimpenerwaard.


281. Instructie van commissarissen uit geïnterresseerden in de geoctroyeerde vervening in de Krimpenerwaard voor de secretaris-gaarder van Stolwijk betreffende het gaderen van de omslag over geïnterresseerden in die vervening, 1806. -- 1 stuk
Gaarder was A. de Ruiter, later lid der directie van de vervening.

282. Verklaringen van landmeter Soeteman betreffende de grootte van de verschillende in Stolwijk verveende percelen, 1808. -- 1 omslag

283. Beschikking van Gedeputeerde Staten waarbij de gedane verkiezing van een nieuwe commissie van directie voor de geoctroyeerde vervening in de Krimpenerwaard wordt goedgekeurd, 1819. -- 1 stuk
Ingekomen bij het nieuw verkozen bestuurslid A. de Ruiter, tevens secretaris van Stolwijk.