1100 -- Stolwijk -- Hervormde gemeente

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Gerard Schut (1982)

1 Kerkenraad


1.1 Algemeen


3-7. Handelingen, (1612) 1759 - 1951. -- 5 delen

1.2 Lidmatenregistratie


--. Lidmateninschrijvingen, 1611 - 1620.
ZIE: inv.nr. 1

--. Lijst van vrouwelijke lidmaten, 1671.
ZIE: Synodaal Archief inv.nr.39 III onder de zaak van Everhard Rotharius.

25. Lidmatenregister, 1679 - 1758. -- 1 deel
Lijsten gerangschikt naar woonplaats. Bij intrede van een nieuwe predikant werd een nieuwe lijst opgemaakt.
Bevat: Lijsten met ingekomen attestaties, zij die belijdenis hebben gedaan en avondmaalsgangers; vertrokken met attestaties.

26. Lidmatenregister, 1758 - 1811. -- 1 deel

15. Opgaven van het getal van zielen en lidmaten over de jaren 1796 - 1809, gespecificeerd per buurtschap, z.d. (ca. 1809). -- 1 stuk

14. Naamlijst van leden, naar buurtschappen ingedeeld en met vermelding van het aantal zielen en lidmaten per gezin, 1808. -- 1 stuk

27. Alfabetisch lidmatenregister, aangelegd ca. 1817, bijgehouden tot ca. 1907. -- 1 deel

28. Alfabetisch lidmatenregister, aangelegd 1868, bijgehouden tot 1911. -- 1 deel
Bevat: Achterin lijst met aannemelingen en van met attestaties binnengekomen lidmaten, 1833 - 1907.

30. Akten van opzegging bij deurwaardersexploit van het lidmaatschap van de Ned. Hervormde kerk, 1889 - 1935. -- 1 omslag

35. Alfabetisch naamregister ten behoeve van de inning van bijdragen voor de Generale Kas, 1910 - 1929. -- 1 deel

29. Klapper op inv.nr. 28. -- 1 deel

29.a. Naamlijsten van stemgerechtigde lidmaten, 1965, 1966. -- 1 omslag

1.3 Doopregisters


--. Doopregister, 1616 - 1646.
ZIE: inv.nr. 1

17. Doopregister, 1651 - 1652, 1676 - 1678, 1681 - 1686 (doorgestreept en overgebracht naar inv.nr. 18), alsmede huwelijksregister, 1653 - 1679. -- 1 deel

18. Doopregister, 1678 - 1744. -- 1 deel

--. Doopboek, 1728 - 1811.
ZIE: ac 1104 (DTB) inv.nr. 1

22. Contra-doopregister, 1792 - 1834. -- 1 deel

19. Doopregister, 1810 - 1865. -- 1 deel

23. Contra-doopregister, 1835 - 1886. -- 1 deel

20. Doopregister, 1866 - 1919. -- 1 deel

1.4 Huwelijksregisters


--. Huwelijksinschrijvingen, 1611 - 1648.
ZIE: inv.nr. 1

--. Huwelijksregister, 1653 - 1679.
ZIE: inv.nr. 17

31. Huwelijksregister, 1679 - 1728, 1815 - 1880, 1921. -- 1 deel
Na 1728 is een blad uitgescheurd.

--. Trouwboek, 1 november 1728 - 1810.
Na inschrijving 11 november 1740 zijn 2 bladen uitgescheurd.
ZIE: ac 1104 (DTB) inv.nr. 2

32. Huwelijksregister, 1792 - 1808, 1826 - 1864. -- 1 deel

33. Huwelijksregister, 1942 - 1961. -- 1 katern

1.5 Begraafregisters


--. Register van begravenen, 1666 - 1 juli 1672.
ZIE: ac 1104 (DTB) inv.nr. 3

--. Lijst van begravenen, 17 juli 1671 - 18 juli 1686.
ZIE: ac 1104 (DTB) inv.nr. 3c

--. Register van begravenen, 8 februari 1673 - 16 december 1678.
ZIE: ac 1104 (DTB) inv.nr. 3a

--. Register van graven in de kerk met vermelding van de eigenaars en begravenen, 1795 - 1828.
ZIE: ac 1104 (DTB) inv.nr. 3b

1.6 Correspondentie


--. Afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, 1798 - ca. 1926.
ZIE: inv.nr. 3

8. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1826, 1827, 1902 - 1945, 1958, 1959. -- 1 omslag

9. Agenda van ingekomen en uitgaande stukken (genummerd 1-234), 1913 - z.d. (1944). -- 1 deel

10. Agenda van ingekomen (genummerd 1-106) en uitgaande stukken (genummerd 1-184), 1944 - 1954. -- 1 deel

8.a. Minuten van uitgaande stukken, 1946 - 1950 (genummerd 29-136). -- 1 omslag

1.7 Predikanten


13. Predikantenlijst, ca. 1610 - 1968, opgesteld ca .1944, bijgehouden tot 1968. -- 1 stuk

--. Akten behorend bij het beroepingswerk, 1676 - 1760.
ZIE: inv.nr. 2

12. Register houdende akten behorende bij het beroepingswerk, 1757 - 1813. -- 1 deel

--. Akte van emeritaatsverlening aan ds. Petrus D. Malertius (?), 1774.
ZIE: inv.nr. 3

--. Akten inzake de beroeping van Joan Groen van Prinsterer (1775), Abraham Everaars (1812) en Adam Filip Winold Noordink (1815).
ZIE: inv.nr. 3

16. Stukken betreffende de kwestie van een niet gebruikelijke doopformule door ds. J. Hoevers, 1896 - 1897. -- 1 omslag

11. Ingevulde vragenlijsten ten behoeve van de Raad voor de Predikantstraktementen met algemene gegevens betreffende de gemeente, 1925, 1927. -- 2 stukken

2 Kerkvoogdij


81. Legger van jaarrenten ten behoeve van de kerk, gerangschikt naar buurschappen, 1593. -- 1 deeltje

90. Lijst van nog te ontvangen zitplaatsengeld over 1829, 1830. -- 1 stuk

93. Kohieren van hoofdelijke omslag, 1849 - 1871. -- 1 omslag
Tevens van 1851 - 1853 en 1867 lijsten van ontvangst wegens verhuur van zitplaatsen.

89. Lijst van hetgeen door J.A. Snel voor de kerkelijke ontvanger is ontvangen en uitgegeven, 1850 - 1851. -- 1 stuk

91. Lijsten van ontvangsten wegens de verhuur van zitplaatsen, 1850, 1854 - 1858, 1860 - 1861, 1863 - 1866. -- 1 omslag
Tevens kohier van hoofdelijke omslag 1850, 1854, 1856 - 1858. Voor de jaren 1851 - 1853, 1867 zie inv.nr. 93.

84. Voorwaarden voor de verkoop van hout van het voormalig kerkgebouw, z.d. (2e helft 19e eeuw). -- 1 stuk

86. Verslag van architect en metselaar van een onderzoek naar de bouwkundige toestand van het kerkgebouw, z.d. (2e helft 19e eeuw). -- 1 stuk

67-70. Notulen van kerkvoogden (en notabelen), 1850 - 1954. -- 4 delen

87. Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1851 - 1856, 1858, 1859, 1861 - 1865, 1869 - 1871. -- 1 omslag

73. Brievenboek, 1855 - 1877. -- 1 deel

79. Naamlijst van stemgerechtigde lidmaten voor de verkiezing van notabelen en plaatsvervangers, 1863. -- 1 stuk

85. Akte van verhuur van hennepland, afschrift 1865. -- 1 stuk

92. Plan van de hoofdelijke omslag, 1870. -- 1 stuk

75. Lijst van archiefstukken aan de kerkelijke ontvanger overgegeven, 1872. -- 1 stuk

77. Akte van decharge voor de kerkelijke ontvanger, 1872. -- 1 stuk

82. Brandverzekeringspolissen van de kerkelijke gebouwen, het orgel en de inboedel van de pastorie, 1878, 1916 - 1918, 1949. -- 1 omslag
De polis van 1878 betreft het orgel, de polis van 1949 de inboedel.

74. Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1879 - 1883. -- 1 katern

72. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1881 - 1926 (onvolledig). -- 1 omslag

86-(86). Plattegronden van zitplaatsen met ingevulde namen, z.d. (20e eeuw). -- 2 stukken

80. Naamlijsten van stemgerechtigden, die hun stem uitbrachten bij de verkiezing van notabelen, 1901, 1907. -- 2 stukken

71. Notulen van het college van notabelen, 1902 - 1928. -- 1 deel

--. Instructie voor de organiste, 1910.
ZIE: inv.nr. 68

78. Instructie voor de organist, afschrift, 1914. -- 1 stuk

83. Akte van transport waarbij de kerkvoogdij aan het gemeentebestuur van Stolwijk het noordelijk gedeelte van het Kerkplein overdraagt om aldaar een transformatorhuisje te bouwen onder de voorwaarde dat zo dit gebouw niet meer nodig zal zijn de grond aan de kerkvoogdij zal worden terugverkocht, 1918. -- 1 stuk

76. Plaatselijk reglement op het beheer der kerkelijke goederen, 1929; gedrukt, -- 1 katern

86.a. Des Heren Bedehuis
Tekst van de voordracht van mej. Bets Halling bij de sluiting van het oude kerkgebouw, 1947; gedrukt. -- 1 stuk

94. Register van ontvangen gelden ten behoeve van de herbouw van de kerk; met vermelding van het bouwmateriaal e.d. dat met de diverse bedragen kon worden bekostigd, z.d. (ca. 1947). -- 1 deel

233.b. Ingekomen brieven betreffende verzonden gaven voor de kerkbouw, 1947. -- 1 omslag

86.b. Beschrijving van het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente te Stolwijk in gebruik genomen 6 juli 1949
1949; gedrukt. -- 1 katern

206.b. Ingekomen stukken, 1953, 1954 (onvolledig). -- 1 omslag

76.a. Lijst van kerkvoogden en notabelen met jaar van aftreden, opgemaakt 19 januari 1955. -- 1 stuk

86.c. Akte van bruikleen betreffende twee zilveren schalen met gedreven rand, jaarletters 1703, in bruikleen afgestaan aan C.J. du Rij, directeur van het Historisch Museum te Rotterdam ten behoeve van een zilvertentoonstelling, 1966. -- 1 stuk

3 Kiescollege


95. Notulen van het kiescollege, 1869 - 1880, 1933 - 1941. -- 1 deel

4 Armmeesters


96-97. Manualen van inkomsten en uitgaven, 1655 - 1690, 1775/1776 - 1804/1805. -- 2 delen
Bevat: Rubrieken vermeldende ontvangsten wegens het verhuren van doodskleden, soms met vermelding van de namen van de overledenen.

98. Register van verhuur van de landerijen en openbare verkopingen van houtgewas, ca. 1702 - 1813. -- 1 deel

5 Diakonie


58-60. Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1646 - 1929. -- 3 delen

--. Legger van obligaties, aangelegd ca. 1650, bijgehouden tot ca. 1706.
ZIE: inv.nr. 58

40. Legger van obligaties, aangelegd 1711, bijgehouden tot 1897. -- 1 deel
Vanaf 1762 tevens legger van landerijen en opstallen.

64. Register van inkomsten en uitgaven, 1723 - 1796. -- 1 deel
Bevat: Voorin een gedicht op de diakonie van Stolwijk door Gerrit Dirckz Struys, (1724).
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (In slechte staat.)

45. Akte van transport aan de diakonie door Jacob Janse van Leeuwen van een huis met grond gelegen achter de kerk ten zuiden van het kerkhof, 1747, met royering van een hypothecaire rentebrief ten laste van Gerrit Dirkse Struys en ten gunste van de diakonie uit 1661. Met akte van transport door Gerrit Dirkse Struys mede namens zijn broer Pieter Dirkse Struys aan Jacob Janse van Leeuwen van bovengenoemde onroerende zaak belast met een hypotheek ten gunste van de diakonie, 1737. -- 2 charters (uithangende zegels)
In dorso potloodaantekening "zogenaamde kosterswoning". Zegels van schout Guilliam Verhaar.

46. Akte van transport aan de diakonie door Andries Tijsse van een stuk land gelegen in Coolwijk groot 1 morgen 3 hond, na vernietiging van een onderhandse obligatie groot ƒ 100 ten gunste van de diakonie en ten laste van de verkoper van 4 juli 1743, 1748. -- 1 charter (uithangend zegel licht beschadigd)

44. Stukken inzake het geschil met de H. Geestmeesters over de bestemming van de geldelijke nalatenschap van Willem Ariensz Stolker en Christina Claes de Jongh, 1748 - 1749. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

47. Akte van transport aan de diakonie door de armmeesters van een huis met grond gelegen te Stolwijk "strekkende ter halver voorweteringe aff zuytwaarts op tot vijff voeten op de puth", gekocht voor ƒ 250, 5 maart 1753. -- 1 stuk
Opgedrukt zegel ontbreekt.

65-66. Registers van inkomsten wegens gehouden collecten, 1762 - 1826. -- 2 delen

48. Akte van transport aan de diakonie, na een openbare verkoping van de nalatenschap van Cornelis Hoogendoorn en zijn weduwe Jannigje Ariense Verbrugge, van een huis, berg en schuur met ongeveer 3 morgen land gelegen aan de noordzijde van Beijerse tussen de Voorwetering en de Gouderakse landscheiding, 1763. -- 1 charter (uithangend zegel afgevallen)

63. Bijlage bij de jaarrekening, 1806. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

49. Akte van transport aan de diakonie van Stolwijk en de armmeesters van Streefkerk door Willem van der Horde van een stuk land groot 1 morgen gelegen te Stolwijk, getaxeerd op ƒ 150, 1807. Met retroacta, 1746, 1790, -- 1 stuk, 2 charters

41. Stukken betreffende in- en afschrijvingen in het Grootboek Nationale Schuld, 1815 - 1921. -- 1 omslag

50. Ondershandse akte van transport aan de diakonie door Jan Jacob Holtzman te Amsterdam van een perceel land groot 1 bunder 7,3 roeden in het westeinde van het Beijerse binnen de kring van de vervening van de Krimpenerwaard, gekocht voor ƒ 565, 25 november 1829. -- 1 stuk

--. Legger van de bezittingen, 1853 - ca. 1886.
ZIE: inv.nr. 66

51. Akte van verkoop en transport aan de diakonie door Teuntje den Ouden, weduwe van Cornelis Verwaai, en de kinderen en erven van Cornelis Verwaai, voor ƒ 125 van een huis met schuur nr. 189, kad. Stolwijk D 1859, behorend tot de vervening van de Krimpenerwaard, dat alleen mondeling op erfpacht is uitgegeven en door Cornelis Verwaal is bebouwd, 1854. -- 1 stuk

52. Proces-verbaal van een openbare verkoping te Stolwijkersluis waarbij de diakonie van Hermina C.E. Boellaard te Herwijnen en Henrietta Luden te Arnhem een perceel hooiland kad. Stolwijk A 1442 koopt, 1859. Met retroacta 1791 en 1837, en bijlagen, 1925. -- 1 omslag, 1 charter

61. Overzichten van de rekening, 1890, 1891, 1892, 1928. -- 4 stukken

56. Bestek voor de afbraak van een oude en bouw van een nieuwe boerderij met proces-verbaal van gunning, 1893. -- 1 katern

43. Brandverzekeringspolissen van diakoniewoningen, 1897 - 1941. -- 1 omslag

55. Stukken betreffende de grondbelasting, 1899, 1901, 1936. -- 1 omslag

53. Akte van transport aan de diakonie door Jan Verburg Jz van een stuk land gelegen in het Beijerse, kad. Stolwijk A 1217-1219, 1914 -- 1 katern

37. Memorie van gedane uitgaven wegens de bedeling met kleding, 1917. -- 1 stuk

54. Akte van transport aan de diakonie door Martinus Cornelis Meerkerk van een perceel hooiland met watering gelegen in het Beijerse, kad. Stolwijk A 277 en 278, 1925. -- 1 katern

36. Ingevulde vragenlijsten ten behoeve van het CBS betreffende door de diakonie verleende onderstand over 1928, 1929. -- 2 stukken

38. Register van bedeelden, 1928 - 1932. -- 1 deel

39. Legger van de bezittingen gecontroleerd bij de kerkvisitatie in 1940, z.d. (ca. 1930?). -- 1 katern

42. Register van ingelegde en terugontvangen gelden bij de Nutsspaarbank te Gouda, 1937 - 1960. -- 1 katern

57. Stukken inzake het als project van werkverruiming uitgevoerde dempen van twee sloten, 1940 - 1943. -- 1 omslag

54.a. Akte van ruiling en transport door de diakonie aan Willem Both Pzn van enige percelen land en water kad. Stolwijk A 233-235 en 1996, en door Willem Both aan de diakonie kad. A 279-290 en 1862-1864 met verrekening van de waarde van de landerijen, met bijlagen, 1946. -- 1 omslag

107.b. Akte van schuldbekentenis onder hypothecair verband ten gunste van de N.V. Deposito-, Voorschot- en Efffectenbank van Eibergen, Neede e.o., 1948. -- 1 omslag

107.c. Stukken betreffende de rente en aflossing van een hypotheek, 1948 - 1959. -- 1 omslag

120.b. Akte van verkoop aan de provincie Zuid-Holland ten behoeve van de aanleg van de weg Gouda - Schoonhoven van een perceel grond met gebouwen kad. Stolwijk G80D 2779, 1949. Met bijlage, 1949. -- 2 stukken

108.b. Stuk betreffende de schatting van de onroerende zaken van de diakonie door de rijksschatter P. van der Linde, 1950. -- 1 stuk

128.b. Balansen per 1 januari 1950, 1951, 1952, 1953 en 1954. -- 1 omslag

122.d. Akten van pachtovereenkomst, 1951, 1957, 1958. -- 1 omslag

122.c. Overeenkomst met de directeur van de Duinwaterleiding te 's-Gravenhage betreeffende de vestiging van een zakelijk recht op de percelen kad. Stolwijk A 1444 - 1446, 1952. Met bijlage. -- 2 stukken

128.c. Verslagen van de administrateur en brieven van het College van toezicht van de kerkprovincie Zuid-Holland over de financiële positie van de diakonie, 1954 - 1959. -- 1 omslag

122.b. Bouwvergunning voor de verbouw van een woning aan de Schoolstraat 2, 1955. -- 1 stuk

6 Gedeputeerden Vereniging van Vrijzinnig Hervormden afd. Stolwijk
Opgericht 8 december 1923.


99. Notulen van de ledenvergaderingen, 1923 - 1931. -- 1 deel
Bevat: Voorin een rooster van aftreden van het bestuur, 1925 - 1932.

101. Jaarverslagen, 1924/1925 - 1930/1931. -- 1 deel

100. Notulen van de bestuursvergaderingen, 1925 - 1933. -- 1 deel

102. Kasboek, 1926 - 1943 (met hiaten). -- 1 deel

7 Aanhangsel


401. Catechismus, geloofsbelijdenis en formulieren voor de liturgie; gedrukt Dordrecht, 1737. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (In zeer slechte staat.)

* 402. Laatst opgemaakte inventaris, 1982.
Ontbreekt.