1097 -- Stolwijk -- Oud-archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door dr. A.J. Kölker

1 Stukken van algemene aard


1.1 Resolutieboeken


1. Resolutie boeck
Register met de besluiten van schout en gezworenen, 1667 - 5 januari 1727; minuut-akten door schout en gezworenen verleden en afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, 1739, 1743, 1746, 1759, 1766, 1780. -- 1 deel

2. Resolutieboek van schout en gezworenen, 1 februari 1727 - 1780. -- 1 deel
Dit deel is een voortzetting van inv.nr. 1. Sinds 13 juli 1738 bevat het alleen minuut-akten van indemniteit. In 1741 wordt het "Boek van de admissie" hieruit afgescheiden, namelijk inv.nr. 33. De overige akten, voorzover ingeschreven, komen dan in inv.nr. 1.

1.2 Buurspraken


3-4. Register van de buurspraken, met voorafgaande publicaties, 1691 - 1781. -- 2 delen

1.3 Publicaties


5. Register van de publicaties van schout en gezworenen, 1704 - 1771. -- 1 deel

6. Publicaties, 1736, 1776, 1807 en z.d. (17e en 18e eeuw). -- 1 omslag

1.4 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken


7-14. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1587 - 1811. -- 8 omslagen

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.01 Bestuursinrichting


2.01.1 Algemeen


15. Stukken betreffende een geschil tussen de schout en gezworenen inzake wederzijdse rechten, 1625. -- 1 omslag

16. Formulier bouck
Register van eedsaflegging door gezworenen, waarsluiden, vuurschepenen, kerkmeesters, armmeesters, kadeschouwers en kavels, 1668. -- 1 deel

17. Verzoekschriften en beschikkingen betreffende de dubbele kosten verbonden aan de dubbele toezending van de plakkaten van wege het baljuwschap Zuid-Holland en het baljuwschap Bloys en betreffende de hoge kosten van de biljetten van broodzetting, 28 juli en 16 november 1695; afschriften. -- 1 stuk

18. Register met de eedsformulieren voor de gezworenen, waarsluiden, kerkmeesters, armmeesters, vuurschepenen, kadeschouwers; jaarlijkse opgave van schout, gezworenen, bode, diender, secretaris, waarsluiden, kerkmeesters, armmeesters, vuurschepenen, kadeschouwers, 1720 - 1795; jaarlijkse opgave van de geschierde mannen, 1720 - 1764, met jaarlijkse publikatie van hun opkomstplicht, 1720 -1762; verbaal van de handelingen van het Committé Revolutionaire tot aanstelling van de municipaliteit, 1795; jaarlijkse opgave van de poldermeesters, waarsluiden, kadeschouwers en vuurschepenen, 1800 - 1803. -- 1 deel

19. Besluit van het departementaal bestuur van Holland betreffende de nieuwe inrichting van het gemeentebestuur en de voortzetting van de oude rechtbank, 28 augustus 1804. -- 1 stuk

20. Akten van verklaring van overleg van een zegel aan de landdrost van Maasland wegens genoten tractement en emolumenten in 1807 door de schout, secretaris, leden van het gemeentebestuur, schepenen en onderwijzer, vastgesteld bij KB van 28 januari 1808 nr. 43, 1808. -- 1 omslag

2.01.2 Handvesten en reglementen


21. Ordonnantie gemaect ende geordonneert bij den schout ende geswoorens ende die notabelste uuten rijckdom van Stolwijck
Reglement voor het ambacht Stolwijk, z.d. (eerste helft 16e eeuw); concept. Met wijzigingen, eind 16e eeuw. -- 1 stuk

22. In deesen bouck staen geregistreerd ende gecopieert d'handvesten, d'contracten ende andere etc. 't dorp van Stolwijck toucerende, bij mij Leendert Pieterszoen geschreven, doer minnelijck versouck van Jacop Janssoen schoudt, Willem Janzoen als stedehouder, ... upten vij septenber in den jaere onsses Heeren duysent ses hondert ende twee
Cartularium van het ambacht Stolwijk, op verzoek van schout, stedehouder en gezworenen aangelegd sinds 7 september 1602, bijgehouden tot 1694, om te dienen bij processen. -- 1 deel

23. Ordre, instructie ende reglement voor schout, gesworens en de secretaris van den ambagte van Stolwijk, midsgaders op het stuk van rekeninge der binnenlandsche omslagen, midsgaders de administratie van de penningen daarvan procederende, opgestelt .. in dato den 21 january 1689
Gedrukt 1738. -- 1 stuk
De laatste bladen ontbreken.

2.02 Bestuursleden


2.02.1 Schout
Zie ook inv.nrs. 15, 18, 20, 23.


24. Akte van hernieuwde verpachting van het schoutambacht van Stolwijk aan de door de rebellen verdreven Willem Jansz voor de tijd van 6 jaar,ingaande 1 november 1575, en akte van beëdiging, 13 oktober 1575. -- 1 charter

25. Stukken betreffende een geschil tussen de gezworenen en de schout wegens diens zegelloon, 1640 - 1642. -- 1 omslag

26. Akte van overeenkomst tussen de gezworenen en schout Adriaen Fransz Romeyn betreffende de aanstelling van diens oudste zoon Jacob Adriensz Romeyn tot substituut-schout, 20 november 1649, hernieuwd 9 januari 1650 en 18 december 1651. -- 1 stuk,

27. Stukken betreffende een geschil tussen de schout Philibert de Laet en de gezworenen aangaande de rechten van de schout, 1703. -- 1 omslag

28. Akte van aanstelling van Jacob Laurensz den Boer, president-gezworene, door schout Philibert de Laet tot diens substituut wegens ziekte van de schout, 12 december 1704. -- 1 stuk

2.02.2 Gezworenen
Zie ook inv.nrs. 15, 16, 23, 27, 362.


29. Arbitrale uitspraak van het Hof van Holland in een geschil tussen Goossen Meessen en de gezworenen inzake de aanstelling van eerstgenoemde tot gezworene, 1660. -- 1 stuk

30. Mandaat van de schout aan de bode om Jan Aelbertsse, nieuw gekozen gezworene, vóór 21 maart 1686 te dagvaarden tot het afleggen van de eed, 1686. -- 1 stuk

2.03 Personeel


2.03.1 Algemeen


31. Register, houdende aanstelling van de bode, vroedvrouw, grafmaker, timmerman, smid, schoolmeester; minuut-akten van verhuur van gemenelands goederen en visrechten, van aanbesteding van molens, bruggen en dijken, en van verkoop van hout, 1621 - 1638. -- 1 deel

32. Protocol met de minuut-akten van commissie met reglementen voor schoolmeesters, tevens koster en voorzanger, voor de diender en de turftonster, jaarlijks aangevulde staten van de bode, de zijlmaker, de glazenmaker en verver, de metselaar, de scheepstimmerman; jaarlijkse staten van het gemenelands werk, 1697 - 1799. -- 1 deel
De laatste bladen ontbreken.

33. Boek van de admissie
Register met akten van aanstelling tot sluiswachter, waagmeester en asophaalder, akten van admissie voor neringen als kleinkramer van zout, zeep, koffie en thee, tapper, slager en verhuurder van tweewielige chaisen, 1741, 1749 - 1805. -- 1 deel

34. Staat met opgave van de aangenomen ambachtslieden en molenaars voor de jaren 1803 en 1804. -- 1 stuk

2.03.2 Secretaris
Zie ook inv.nrs. 18, 20, 23, 49.


35. Stukken betreffende een geschil tussen het gerecht van Stolwijk en Adriaan Cornelisz Stolwijcker inzake het benoemingsrecht tot secretaris, 1639 - 1640. -- 1 omslag
Zie ook afschriften in inv.nr. 38.

36. Akte van borgtocht van Maerten Cornelisz Verkaeyk voor Cornelis Adriaenssz, secretaris, 12 januari 1667. -- 1 stuk

37. Akte van benoeming van Jacob Cornelisz Backer tot secretaris, 1677, 1682, 1683. -- 1 omslag

38. Stukken betreffende de benoeming van Cornelis Haack tot secretaris, 1689 - 1693, en driejaarlijkse benoemingsbrieven, 1690, 1693, 1696, 1699, 1720. -- 1 omslag

39-45. Stukken uit een proces voor de Hoge Raad gevoerd tussen schout en gezworenen van Stolwijk enerzijds en waarslieden van het Beijerse anderzijds, betreffende de vraag of die van het Beijerse, deel uitmakende van het ambacht Stolwijk, gerechtigd zijn mede de secretaris te benoemen, 1739 - 1747. -- 7 omslagen

46. Akte van borgtocht van Cornelis Rijkaart en Willem Verdoolt voor Eeuwout Rijkaart als secretaris, december 1781. -- 1 stuk

2.03.3 Bode en diender
Zie ook inv.nrs. 18, 31, 32.


47. Resolutie van schout en gezworenen om Frederik Roeloffz op grond van ingekomen klachten te ontslaan als bode van het gemeneland en als 's heren dienaar, 15 februari 1658. -- 1 stuk

2.04 Archief


48. Inventaris van de archivalia in de "gemenelands dorpskiste", 22 januari 1683 en 6 januari 1687. -- 1 omslag

49. Brief van het Committé ter voorlichting en bestiering der remotien en regeringsaanstellingen in de steden en ten platte lande van Holland aan de burger Rijkaart, voorheen secretaris, om binnen 8 dagen alle boeken, brieven, charters en andere papieren van de secretarie aan de tegenwoordige secretaris over te geven, 8 juni 1795. -- 1 stuk

2.05 Financiën


2.05.1 Geschillen omtrent financieel beleid


50. Stukken uit een proces van schout en gezworenen tegen Adriaan de Boer, gaarder van het kavelgeld over 1667 - 1680, de binnenlandse omslag van 1672 - 1680 en de halve verponding van 1680 en tegen Laurens de Boer, gaarder van het kavelgeld over 1681, 1682 - 1689. -- 1 omslag

50.a. Opgaven van verteringen door het gerecht en anderen, 1675 - 1679, 1687 - 1688. -- 2 katerns

62. Rekening van de uitgaven van schout en gerecht over de jaren 1685 - 1688, ten tijde dat de gecommitteerden bezig waren de gerezen geschillen op te lossen, afgehoord 16 juli 1691. -- 1 deel

51. Stukken uit een proces van schout en gezworenen tegen Jacobus Backer, secretaris en gaarder van de verpondingen wegens de klachten over diens verantwoording van de rekeningen van de verponding, 1685 - 1692. -- 1 omslag

53. Resolutie van schout en gezworenen samen met de gezworenen van de jaren 1684 - 1686 betreffende het heffen van een extra-ordinaire omslag tot delging van de schulden van het gemeneland en ter vermijding van processen, 9 juli 1688. -- 1 stuk

54. Rekening van de ontvangsten en uitgaven van schout en gezworenen over het jaar 1688 en betaald van geleend geld, 20 december 1688. -- 1 stuk

55. Rekening van gezworenen over de jaren 1684, 1685, 1686, 1687 wegens de vereffening van de gemenelands schulden, z.d. (ca. 1688). -- 1 stuk

56. Rekening en smaldeling van schout en gezworenen van Stolwijk en de waarsluiden van het Beijerse over het jaar 1686, opgemaakt in verband met de gerezen geschillen, provisioneel gedaan, 1688. -- 1 stuk

52. Stukken betreffende een geschil tussen Stolwijk en Pieter de Laet, procureur van de boedel van mr. Cornelis van Stralen, ontvanger van de 200e penning over 1665 - 1677, ter zuivering van de kohieren van de 200e penning, 1688 - 1690. -- 1 omslag

57. Staat met opgave van de achterstallige schulden ten laste van Stolwijk, overgeleverd aan de gecommitteerden van de Staten van Holland, daartoe op 21 januari 1689 aangesteld, "tot reddinghe van de vervalle saeken aldaer", z.d. (ca. 1689); concept. -- 1 stuk

58. Rekening van ontvangsten en uitgaven van Bastiaen Bastiaensz, gaarder van de extra-ordinaire omslag van 3 gulden per morgen over 1685 en 1686 op last van de gecommitteerden, met bijlage, z.d. (ca. 1689). -- 1 omslag

59. Rekening van de uitgaven door Maarten Verhoef, gecommitteerde van de ingelanden "tot redderinge van 't ambacht" over de jaren 1684 - 1689, z.d. (ca. 1689). -- 1 omslag

60. Rekening van schout en gezworenen over de jaren 1685 - 1688 betreffende het ambacht en overgegeven aan de gecommitteerden van de Staten van Holland ter beslechting van de hierover gerezen geschillen, 15 augustus 1690. -- 1 deel

61. Staat met de posten, vermeld in de rekening van 1685 - 1688 en door de gecommitteerden geroyeerd, z.d. (ca. 1690). -- 1 stuk

2.05.2 Omslag
Zie ook inv.nrs. 22, 23, 53, 58, 362.


63. Staat met opgave van de restanten van de Jacobsomslag, z.d. (ca. 1647). -- 1 stuk

64-69. Gaarboek van de binnenlandse omslagen, tevens rekening van de inkomsten en uitgaven van de gemenelandsmiddelen, 1670 - 1675, 1678 - 1680. -- 6 delen

70. Kohier van de binnenlandse omslagen, 1680. -- 1 omslag

71. Akten van openbare aanbesteding van het invorderen van de verponding, kavelgeld en binnenlandse omslag, 1682 - 1685, 1739, 1781. -- 1 omslag

72. Protocol met de de minuut-akten van openbare aanbesteding van het invorderen van de verponding, kavelgeld en binnenlandse omslag, 1686 - 1719. -- 1 deel

2.05.3 Geldlening
Zie ook inv.nr. 54.


74. Deductie van verschieden sententiën gewesen op 't stuck van de betalinghe ende lossinghe van de renten met swaer gelt
Z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

73. Afbetaalde akten van geldlening ten laste van het ambacht, 1668 - 1731. -- 1 omslag

2.05.4 Begroting


75. Begroting voor het jaar 1811, opgesteld 25 augustus 1811. -- 1 stuk

2.05.5 Rekening


75-85. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van schout en gezworenen, 1623 - 1794. -- 5 delen, 6 omslagen

86. Rekening van de schout en de gezworenen, 1648; concept. -- 1 stuk

87. Rekening van de schout en de municipalen, 1795 en 1796. -- 1 omslag

88. Rekeningen van schout, municipalen en poldermeesters, 1797 - 1803. -- 1 omslag

89. Rekeningen van de schout en de zeven gezworenen, 1804 - 1811. -- 1 omslag

2.05.6 Bijlagen


90-(228). Bijlagen tot de rekening van schout en gezworenen en van schout en municipalen, 1594 - 1811 en z.d. (hiaten). -- 140 omslagen

2.05.7 Smaldeling met het Beijerse
Zie ook inv.nr. 56.


229. Vonnis van het Hof van Holland in een proces van het ambachtsbestuur van Stolwijk tegen die van het Beijerse betreffende het aandeel van het Beijerse in de uitgaven van het ambacht van Stolwijk, 20 juli 1587. -- 1 charter

230. Rekening en smaldeling van de gemeenschappelijke ambachtslasten tussen Stolwijk en het Beijerse, 1652, 1661, 1665 -1668, 1670 - 1673, 1677 - 1681, 1684 - 1686; concepten. -- 1 omslag

231-234. Rekening en smaldeling van de gemeenschappelijke ambachtslasten tussen Stolwijk en het Beijerse, 1659, 1662 - 1677, 1727, 1731, 1735, 1740 - 1777, 1779 - 1811. -- 3 omslagen, 1 deel

235. Rekening en smaldeling van de gemeenschappelijke ambachtslasten tussen Stolwijk en het Beijerse, 1672, 1686, 1796, 1798, 1810; afschriften. -- 1 omslag

236. Akte van insinuatie namens de gezworenen van Stolwijk aan de waarnemend schout en de waarsluiden van het Beijerse binnen 3 x 24 uur het restant van de smaldeling over 1700 te voldoen, 8 september 1702. -- 1 stuk

2.06 Eigendommen


2.06.1 Rechthuis


237. Afwijzende beschikking van de raden en meesters van de rekeningen van de domeinen van de Staten van Holland op een verzoekschrift van Herman Sijens, schout, het rechthuis te Stolwijk te mogen verplaatsen, 31 maart 1694; afschrift. -- 1 stuk

2.06.2 Landerijen


238. Interrogatorium van enige bewoners van Stolwijkersluis op verzoek van de gezworenen van Stolwijk betreffende een aan het ambacht behorend stuk land, 24 april 1618. -- 1 stuk

239. Rekening van Laurens Balbian, procureur voor Annitje Ariens Boer, weduwe van Cornelis Jan Barentsz, Jan Willemsz Rustwatt en Arie Ockersz, eigenaars van de landerijen gelegen in Gouderak aan de oostzijde van de Achterbroeker vliet als eisers contra schout en gezworenen betreffende de boezem van het gemeneland van Stolwijk over de jaren 1683 - 1687, z.d. (ca. 1687). -- 1 stuk

240. Stukken betreffende een geschil tussen schout en gezworenen enerzijds en Leendert van Rijn anderzijds in zake het eigendomsrecht van de binnenkant van de dijk in Beneden Haastrecht tegen de gemenelandsboezem van Stolwijk gelegen, 1697, 1707. -- 1 omslag

2.06.3 Verkoop en verhuur
Zie ook inv.nr. 31.


241. Register met aantekening van de openbare verhuur contracten en de overeengekomen prijzen voor het naweien in de boezem te Gouderak, 1666 - 1691. -- 1 deel

242-244. Register met de staten van verhuur van gemenelandsgoederen, 1666 - 1692. -- 3 delen

245. Protocol met de minuutakten van verhuur van kaden en dijken voor meerdere jaren, 1668 - 1686. -- 1 deel

246. Aantekening voor verhuur van een stuk land voor meerdere jaren, z.d. (1675). -- 1 stuk

252. Publikatie van notaris mr. Corn. Cobmeyer om ten overstaan van schout en gerecht een partij hout in het openbaar te verkopen, z.d. (ca. eind 17e eeuw). -- 1 stuk

247. Proces-verbaal van openbare verkoop van houtgewas ten overstaan van schout en gezworenen, 1691. -- 1 omslag
Detail van een deel.

248-250. Register met staten van verkoop van hout, verhuur van gras en riet in de gemenelands boezem en van de visserij, met afschriften van de akten, 1692 - 1809. -- 3 delen

251. Register met afschriften van pachtcontracten gesloten vóór 1695 en minuut-akten van hernieuwde pacht, 1695 - 1805. -- 1 deel

253. Akten van openbare verhuur van het gras, 1810. -- 1 omslag

2.06.4 Visrechten
Zie ook inv.nrs. 31, 248 - 250,


254. Verzoekschrift van schout en gezworenen aan de Rekenkamer betreffende het verhuren van de visrechten te Stolwijk, 2 april 1599; concept. -- 1 stuk

255. Stukken betreffende een geschil tussen de ingelanden van Stolwijk en de niet-gelande inwoners betreffende het visrecht in de gemenelands wateren, 1643, 1644. -- 1 omslag

256. Akte van verklaring, afgelegd door Teunis Sijbrands, dat hij ten onrechte in dronken toestand beweerd heeft, dat schout en gezworenen geen recht zouden hebben de visserij in de gemenelandswateren te verhuren, 8 september 1738. -- 1 stuk

257. Staat met aantekening van de te betalen gelden voor de visrechten, 1739. -- 1 stuk

2.07 Nering en bedrijf
Zie ook inv.nrs. 1, 2, 17, 33.


258. Akten van overeenkomst tussen Jan Dirxz, oliemolenaar te Stolwijk, en gezworenen betreffende het maalloon, 10 juni 1586; afschrift. -- 1 stuk

259. Stukken uit een proces voor het Hof van Holland gevoerd door schout en gezworenen contra Dirck Jansz, oliemolenaar te Stolwijk, betreffende het maalloon, 1619. -- 1 omslag

260. Akte van overeenkomst tussen schout en heemraden van Zuidbroek ter ene zijde en Wouter Jacobsz en schout en gezworenen van Stolwijk ter andere zijde tot het maken van een windas en overtocht voor schuiten, 23 december 1619; afschrift. -- 1 stuk

261. Akte van overeenkomst van schout en gezworenen met Willem Jacob Phillipsz betreffende het opschepingsrecht in de oude wetering, 9 juni 1646; afschrift. -- 1 stuk

262. Akte van openbare verkoop van een korenwindmolen aan de Koolwijkse weg met erf aan de zuidzijde van Benedenkerk door de schout in opdracht van Cornelis Jan Fransz ten overstaan van twee gezworenen, z.d. (ca. 1666); afschrift. -- 1 stuk
Fragment.

263. Verordeningen van de magistraat van Schoonhoven betreffende de zetting van de broodprijs, 1679, 1689. -- 1 omslag

264. Stukken uit een proces, gevoerd voor het Hof van Holland, door de schout en de gezworenen contra de eigenaars van de bierstallen in Stolwijk inzake de voortzetting van hun bedrijf, 1691 - 1694. Met de resolutie van de Staten van Holland inzake de bierstallen, 28 mei 1669.

2.08 Armenzorg


2.08.1 Indemniteit
Zie ook inv.nrs. 1, 2.


265. Uitspraak van de hoge vierschaar van Zuid-Holland in een geschil tussen Lekkerkerk en Stolwijk betreffende de alimentatie en onderhoud van Jan Ariense Cuwe en diens familie, 3 juli 1684; afschrift, 14 juli 1684. -- 1 stuk

266. Ingekomen akte van indemniteit van de armenbezorgers van Bleskensgraaf voor Cornelia Pietersdr en haar kind Lydia, 10 december 1686. -- 1 stuk

267. Staat met opgave voor de bode van personen, die aangezegd moet worden binnen 14 dagen akte van indemniteit ter secretarie in te leveren, z.d. (ca. 1750). -- 1 stuk

268. Akte van indemniteit voor Marrigje en Arie Slootjes, verleden door schout en gezworenen van Stolwijk, 15 februari 1788; afschrift door de secretaris van Oudewater, 17 juni 1794. -- 1 stuk

2.08.2 Heilige Geestarmen


2.08.2.1 Heilige Geestmeesters
Zie ook inv.nrs. 16 en 18.


269. Publicatie van de schout houdende de dagvaarding van de geëligeerde kerk- en armmeesters voor het jaar 1673 ter aflegging van de eed, z.d. (ca. 1673). -- 1 stuk

2.08.2.2 Financien en eigendommen


2.08.2.2.1 Algemeen


270. Akte van openbare aanbesteding door schout en armmeesters van het toemaken van een kamp lands op de zuidzijde van Bovenkerk, 31 mei 1699. -- 1 stuk

2.08.2.2.2. Schenkingen


271. Testament van Maerten Jan Symonsz te Koolwijk, waarbij hij aan de armen van Stolwijk een stuk land met weg, groot 4 1/2 morgen, met huis, berg en beplanting legateert, en aan de kerk de som van 2000 gulden, 10 februari 1634; afschrift, 1 februari 1638. -- 1 stuk

272. Akte van transport van 3 morgen land in het Beijerse door Saers Pietersz aan en ten behoeve van de armen van Stolwijk, 12 mei 1643. -- 1 charter

276. Akte van schuldbekentenis van Dirck Dircxz Boon, groot 75 gulden, aan Joris Claesz, timmerman, 22 augustus 1650, en akte van schenking van deze schuldbekentenis aan de armmeesters van Stolwijk, 15 juli 1653; afschrift, 7 maart 1656. Met akte van overeenkomst tussen de armmeesters en Dirck Dirxz Boon betreffende de afbetaling van deze schuld, 15 april 1669. -- 1 stuk

273. Staat met opgave van de door Grietje Claes Bütter aan de armen gelegateerde renten tot 1 november 1657, z.d. (1657). -- 1 stuk

274. Uittreksel uit het testament van Jan Jansz, waarbij hij aan de armen van Stolwijk 400 gulden legateert om van de rente jaarlijks brood of turf uit te delen, 4 januari 1648; afschrift, 22 mei 1661. -- 1 stuk

275. Akte van transport van een stuk land in Bovenkerk zuidzijde door Cornelis Jan Franssen aan de armmeesters van Stolwijk, 21 mei 1667. -- 1 charter

277. Akte van transport van 1 morgen 3 hond 50 roeden wei- en hennepland op de zuidzijde van Bovenkerk door Lysbeth Flore, weduwe van Jacob Leendertz Trip, aan de armmeesters, 9 mei 1699. -- 1 charter

278. Akte van transport van een huis in de Wijstraat door Pieter Blommendaal aan de armmeesters, 23 februari 1742. -- 1 charter

2.08.2.2.3 Geldlening en hypotheek


279. Akte van hypotheek verleden voor schout en heemraden, groot twee schilden jaarlijkse rente, op vier morgen land door Pieter Gijsbertsz en zijn zuster Alijt aan de Heilige Geestmeesters, 13 mei (op Sinte Bonifaesavont) 1485. -- 1 charter

280. Akte van geldlening, ten overstaan van schout en heemraden, door de kerkmeesters van de Heilige Geestmeesters groot 50 gulden à 35 stuivers per jaar, en akte van verkoop van een stuk land te Stolwijk door de Heilige Geestmeesters aan Claes Pieter Gijsen, 26 november (daechs na sinte Katherinendach) 1509. -- 1 charter

281. Akte van hypotheek voor schout en gezworenen, groot 100 schilden tegen een jaarlijkse rente van 6 1/2 schilden op huis en hofstede van 9 morgen in Kort Schonauwen door Govert Dionysz aan de Heilige Geestmeesters, 9 maart 1532. -- 1 charter

282. Akte van hypotheek voor schout en gezworenen, groot 4 schilden jaarlijkse rente, op elf hond lands door Jan Mertz en Adriaen Symonsz aan de Heilige Geestmeesters, 14 maart 1551. -- 1 charter

283. Akte van schuldbekentenis door Claes Pieters Smit aan de armmeesters wegens een geldlening van 100 gulden à 3 1/2 %, 29 april 1640. -- 1 stuk

284. Akten van schuldbekentenis door Aert Bastiaensz, waard, aan de armen van Stolwijk, groot 100 en 300 gulden, 30 mei 1656 en 28 april 1658. -- 1 omslag

285. Akte van schuldbekentenis door de zeven gezworenen, groot 50 gulden à 4%, ten laste van het gemene land van Stolwijk aan de armmeesters, 24 februari 1667. -- 1 stuk

286. Akte van hypotheek, groot 132 gulden 10 stuivers à 4%, door Dirckje Jans, weduwe van Cornelis Janssen van Leeuwen, aan de Heilige Geestmeesters ten behoeve van de Heilige Geestarmen en aan de diakenen ten behoeve van de diakonie-armen, 2 mei 1667. -- 1 charter

286.a. Overzicht van jaarlijkse inkomsten uit losrenten e.d. van kerkmeesters, armmeesters en diakonie, 1736. -- 1 stuk

287. Akte van schuldbekentenis door Jan Theunisz van Vliet aan de armmeesters wegens een geldlening van 100 gulden à 3%, 30 maart 1738. -- 1 charter

2.08.2.2.4 Rekening en bijlagen


288. Kasboek van inkomsten en uitgaven van Claes Goessens en Cornelis Claesz, armmeesters, 1621. -- 1 stuk

289-295. Rekeningen van de Heilige Geestmeesters, 1624 - 1719, 1737 - 1822. -- 7 delen

296. Rekening van de Heilige Geestmeesters over het jaar 1627; afgehoord 4 december 1629. -- 1 stuk

297. Bijlagen tot de rekening van de armenmeesters, 1667, 1673, 1678, 1757 en z.d. -- 1 omslag

298. Publicatie van de kerk- en armmeesters betreffende het doen van de rekening, 1669. -- 1 stuk

298.a. Aantekenboekje van armmeesters, 1689 - 1692. -- 1 deeltje

299. Kohier van de te heffen omslag wegens het nadelig saldo van de armenrekening van 28 november 1810, met afschrift van de rekening van 28 november 1810. -- 1 omslag

2.08.2.2.5 Verhuur en verkoop


300. Akte van openbare verkoop van roerende goederen door de schout en de armmeesters ten overstaan van 2 gezworenen, 11 augustus 1665. -- 1 stuk

301. Akte van openbare verhuur van landerijen door de armmeesters ten overstaan van schout en gezworenen, 1677; concept. -- 1 stuk

302. Publicatie van de armmeesters om binnen een week de verschuldigde landpachten en renten over 1687 en 1688 te komen betalen op straffe van executie bij de deurwaarder, 2 april 1689. -- 1 stuk

303. Akte van openbare verhuur van landerijen door de armmeesters ten overstaan van schout en gezworenen, 5 februari 1690. -- 1 stuk

304. Akte van openbare verkoop van een schuurtje met opstal aan de Bilwijkerweg en enige hopen oude stenen door de schout en de armmeesters ten overstaan van twee gezworenen, 23 juni 1697. -- 1 stuk

2.08.2.3 Uitoefening van de armenzorg
Zie ook inv.nr. 274.


305. Staten met aantekening van de brood- en turfbedeling, 1675. -- 1 omslag

306. Akte van overeenkomst tussen de armmeesters en Leendert Dirckssen, smid, om Claes Isbrantssoen, zoon van Isbrant Cornelissen Slinger, gedurende de tijd van vier jaar in de kost te nemen en hem het smidsvak te leren tegen vergoeding door de armmeesters, 13 april 1682. Met kwitantie voor het derde jaar, 25 april 1685. -- 1 omslag

2.08.3 Gasthuis


307. Akte van hypotheek voor schout en heemraden, groot 1 schild jaarlijkse rente op vier morgen land door Gijsbert Claesz aan het gasthuis te Stolwijk, 1518. -- 1 charter

2.09 Onderwijs
Zie ook inv.nrs. 20, 31, 32.


308. Ingekomen brief van A. Borre bij de secretaris betreffende het aanstellen van een schoolmeester, 17 september 1593. -- 1 stuk

309. Instructie voor Karel Veile, schoolmeester, 11 april 1599. -- 1 stuk

310. Instructie voor Willem Herboldus, schoolmeester, 11 maart 1611, en voor mr. Pieter uit Bergambacht, 2 september 1613. -- 1 stuk

311. Akte van aanstelling van Pieter Joestensz tot schoolmeester, 31 augustus 1613. -- 1 stuk

312. Stukken uit een proces voor het Hof van Holland tussen schout en gezworenen enerzijds en Harmen Warnaerts, gewezen koster en schoolmeester, en de predikant en kerkenraad anderzijds inzake het schoolmeestersambt, 1637. -- 1 omslag

313. Publicatie van Marie Pieters, weduwe van mr. Cornelis, dat zij van het gerecht van Stolwijk toestemming heeft tot nader order school te houden, z.d. (ca. 1680). -- 1 stuk

2.10 Kerkelijke zaken
Zie ook inv.nrs. 16, 18, 32, 269, 280, 298, 312.


2.10.1 Algemeen


315. Verzoekschrift van de gedeputeerden van de Zuid-Hollandse synode aan de Staten van Holland om tegen vele misbruiken maatregelen te nemen, z.d. (17e eeuw?). -- 1 stuk

314. Stukken betreffende de geschillen in de kerkelijke gemeente te Stolwijk tussen de grote en kleine partij betreffende de verkiezing van de kerkenraad, 1649, 1654 - 1658. -- 1 omslag

2.10.2 Beroepen van predikanten


316. Stukken betreffende de beroeping van ds. Nicolaes Cornelisz Ruyt van Polsbroek, 1579. -- 1 omslag

317. Stukken betreffende de tijdelijke benoeming van ds. Simon de Vlieger, betreffende de onenigheid over zijn persoon en continuatie van zijn benoeming, 1587 - 1597. -- 1 omslag

318. Ingekomen stuk van de kerkeraad te Bodegraven betreffende de beroeping van ds. Jacobus Gornelisz Triglandt, predikant te Stolwijk, 7 maart 1609. -- 1 stuk

319. Stukken betreffende de voorgestelde beroeping van Jacobus Carpentier tot predikant, 1611, de beroeping van ds. Guinandus Rutgersius, 1612, en getuigschrift bij diens vertrek, z.d. (ca. 1615). -- 1 omslag

320. Akte van insinuatie uit naam van de baljuw van Zuid-Holland aan schout en kerkeraad, houdende verbod om zonder zijn voorkennis een nieuwe predikant te beroepen of iemand tijdens de vacature te laten prediken, 4 maart 1616; afschrift. -- 1 stuk

321. Stukken betreffende de rechtzinnigheid van ds. Adrianus Levinus Radeus, 1619. -- 1 omslag

322. Stukken betreffende de beroeping van ds. Gabriel de Haes (Hasaeus) tot predikant, 1619 - 1620. -- 1 omslag

323. Stukken betreffende de beroeping van ds. Arnoldus Vonck (Vonckius) tot predikant, 1648. -- 1 omslag

324. Akte van approbatie van schout en gezworenen op de beroeping van ds.Everhardus Rotarius tot predikant, 10 oktober 1652; afschrift. -- 1 stuk

325. Stukken betreffende het verlenen van emeritaat aan ds. Everhardus Rotarius en het beroepen van ds. Johannes Vergerius, 1675 - 1676. -- 1 omslag

326. Stukken betreffende de beroeping van Andreas Keur tot predikant en stukken uit een proces voor het Hof van Holland gevoerd tussen schout en gezworenen enerzijds en de kerkeraad anderzijds betreffende het recht van approbatie naar aanleiding van deze beroeping, 1696 - 1699. -- 1 omslag

2.10.3 Rekening en bijlagen


327-329. Rekeningen van de kerkmeesters, 1613 - 1757. -- 2 delen, 1 omslag

330-353. Bijlagen tot de rekening van de kerkmeesters, 1644 - 1728 en z.d. -- 24 omslagen

354. Publicatie van schout en kerkmeesters de rekeningen ten laste van de kerk over 1688 binnen 8 dagen ter secretarie in te leveren. z.d. (ca. 1689). -- 1 stuk

2.10.4 Eigendom


2.10.4.1 Algemeen
Zie ook inv.nrs. 327, 328.


355. Akte van schuldbekentenis van Cornelis Dammasz te Berkenwoude, groot 48 stuivers, te betalen per 1 mei 1571 aan Cornelis Symonsz of houder van deze akte, 27 september 1570. -- 1 stuk

356. Akte van overeenkomst tussen de predikant, de schout en secretaris enerzijds en Jan Caerlszoen anderzijds betreffende de afmeting van het land door laatstgenoemde van de kerk gehuurd, 7 juni 1584,. -- 1 stuk

357. Ingekomen brief van Gecommitteerde Raden bij de schout en het gerecht betreffende de verkoop van enige percelen lands belast met een hypotheek ten behoeve van de kerk, 30 januari 1595. -- 1 stuk

358. Akte van overeenkomst tussen kerkmeesters en Heyndrik Jansz, de Boer, schout, om de houten heining tussen het kerkhof en zijn huis te mogen vervangen door een stenen muur, 2 juli 1654; concept. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 328.

2.10.4.2 Kerkgebouw en inrichting


359. Akte van overeenkomst tussen de kerkmeesters en Jan Jan Dionisz wegens een te betalen bedrag door Pieter Jan Dionisz zaliger, beloofd voor het maken van een orgel, 22 april 1624. -- 1 stuk

360. Akte van overeenkomst van schout en kerkmeesters met Joost Harpenz, leidekker, betreffende het onderhoud van het kerkdak, z.d. (2e helft 17e eeuw); concept. -- 1 stuk

2.10.4.3 Pastorie


361. Stukken betreffende de bouw van een predikantshuis, 1608 - 1610. -- 1 omslag

2.11 Opperbestuur van de polder


2.11.1 Algemeen
Zie ook inv.nrs. 16, 18.


362. Register met de rekeningen van schout en gezworenen inzake de omslagen en staten van de gekozen gezworenen, brandschouwers, waarsluiden en geschierde mannen, minuut-akten en afschriften van akten van verhuur van gemenelandsgoederen, minuut-akten van aanbesteding van de molens, 1579 - 1622. -- 1 deel

363. Memoriaal van de secretaris Leendert Pieters inzake waterstaatsaangelegenheden, 1589. -- 1 stuk
Fragment.

364. Staat met de wijze van indeling van de polder in blokken en weren. z.d. (eind 18e eeuw?). -- 1 stuk

2.11.2 Bestuur
Zie ook inv.nrs. 16, 18, 362.


365. Formulier voor de beëdiging van de waarsluiden en kadeschouwers, z.d. (ca. 1795). -- 1 stuk

365.a. Volmacht voor A. Blanken om stemmen uit te brengen bij de verkiezing van het polderbestuur, (ca. 1805). -- 1 stuk

2.11.3 Hulpmiddelen voor de uitvoering van de taak


2.11.3.1 Personeel
Zie ook inv.nrs. 31 - 34.


366. Register met staten van verhuur van kaden en boezems, 1666 - 1724; minuut-akten van aanneming van onderhoud van dijken, 1668 - 1754; aanstelling van molenaars, 1693 - 1733 en van gemenelands timmerlieden, 1698 - 1799. -- 1 deel

367. Instructie voor Gerrit van Eek en Adrianus van Dam, timmerlieden, voor het werk aan de gemenelands molens, windas en bruggen, en akte van aanstelling door schout en poldermeesters, 5 januari 1800. -- 1 stuk

2.11.4 Uitvoering van de taak


2.11.4.1 Toezicht


2.11.4.1.1 Schouw


368. Octrooi van keizer Karel V betreffende de termijn van de schouw en de wijze van inning van kosten bij gerechtelijke executies, 28 september 1527. -- 1 charter

369. Akte van overeenkomst tussen die van Stolwijk en die van Gouderak betreffende het schouwen van de Stolwijkse tiendweg en de daaraan gelegen weteringen, 13 april 1598. -- 1 charter

370. Akte van overeenkomst tussen die van Stolwijk en die van Gouderak om volgens de overeenkomst van oktober 1470 de westerhoogkade en de zijgkade van Stolwijk in Gouderak te schouwen, 15 december 1601. -- 1 stuk

371. Akte van commissie voor Cornelis Leendertz tot kadeschouwer van de wester-boezemkade en de Leksloot beneden Gouderak, 27 augustus 1663; afschrift. -- 1 stuk

372. Laakcedulle van schout en gezworenen bij de schouw van de binnenwegen, 22 april 1689. -- 1 stuk

2.11.4.1.2 Vergunningen


373. Akte van overeenkomst tussen Jan Dirk Brandz en Mees Dirk Brandz en gezworenen betreffende het baggeren van de vliet in hun land, 13 juli 1582; concept. -- 1 stuk

374. Akte van insinuatie door de schout van Gouderak in naam van schout en gezworenen van Stolwijk aan enige inwoners van Gouderak, houdende verbod te baggeren en de bagger te vervoeren, 5 februari 1664; akte van verklaring van de schout de insinuatie gedaan te hebben, 5 februari 1664; afschrift. -- 1 stuk,

2.11.4.2 Beheer en onderhoud van waterstaatswerken
Zie ook inv.nrs. 31, 32, 366.


2.11.4.2.1 Algemeen


375. Akten van openbare aanbesteding van de werkzaamheden voor de polder, 1669, 1680, 1682, 1685, 1690, 1693 - 1695 , 1718, 1721, 1736, 1737, 1796, 1802. -- 1 omslag

376. Staten met de tarieven voor de materialen voor de smid en de timmerlieden, z.d. (18e eeuw). -- 1 omslag

2.11.4.2.2 Wegen, dijken en kaden
Zie ook inv.nrs. 22, 31, 366.


377. Arbitrale uitspraak van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven in een geschil tussen Stolwijk en Gouderak betreffende het onderhoud van de Gouwenweg ten westen van Haastrecht. 24 juli 1481; afschrift, 24 februari 1664. -- 1 stuk

378. Resolutie van de gezworenen met approbatie van de schout inzake de hoefslag van de omloopskade van Stolwijk, 8 februari 1676. -- 1 stuk

379. Mandaat van schout en gezworenen van Gouderak aan de schout en gezworenen en arbeiders van Stolwijk de Stolwijkse tiendweg en wetering weer in de oude toestand te rug te brengen. 3 juni 1697; afschrift,. -- 1 stuk

2.11.4.2.3 Molens
Zie ook inv.nrs. 31, 362, 367.


380. Bestek van een door schout en gezworenen aan te besteden nieuwe vierkante hogeboezem-wipwatermolen. z.d. (17e eeuw); concept. -- 1 stuk

381. Akte van overeenkomst tussen de polderbesturen van het benedenkerker gedeelte van Stolwijk en het westeinde van de Achterbroek en Tienviertel betreffende het gemeenschappelijk gebruik van de molen van het westeinde, 13 juni 1811. -- 1 stuk

2.11.4.2.4 De hoge watermolen bij Stolwijkersluis


382. Stukken betreffende een geschil tussen schout en gezworenen van Stolwijk enerzijds en de ingelanden van Benedenheul, de waarsluiden van het Beijerse en schout en waarsluiden van Veerstalblok ter andere zijde betreffende het afbetalen van de nieuwe twee-hoog malende molen in de Stolwijker boezem, 1652 - 1659. -- 1 omslag

387. Bijlagen bij de rekening van de hoge watermolen, 1652, 1653, 1663, 1672, 1673, 1683, 1685. -- 1 omslag

386. Rekening en smaldeling door schout en gezworenen van Stolwijk, schout en gezworenen van Veerstalblok en waarsluiden van het Beijerse inzake de onkosten aan de watermolen op Stolwijkersluis, 1652, 1664, 1667, 1668, 1677, 1688, 1796, 1798, 1806, 1810; afschriften. -- 1 omslag

383. Rekening van schout en gezworenen van Stolwijk inzake de onkosten van de nieuwe watermolen In de boezem bij Stolwijkersluis, aangelegd krachtens oktrooi van 6 augustus 1652, ten dienste van de gemene buren van Stolwijk, het Beijerse en Veerstalblok, 19 januari 1654. -- 1 stuk

384-385. Rekening en smaldeling door de schout en gezworenen van Stolwijk, de schout en gezworenen van Veerstalblok en de waarsluiden van het Beijerse inzake de onkosten aan de hoge watermolen op Stolwijkersluis, 1656 - 1811. -- 2 omslagen

2.11.4.2.5 Molen en sluis op de boezem van Veerstalblok


390. Declaratie van de schout van Gouderak ten laste van Stolwijk en Veerstalblok wegens de watermolen, 1651. -- 1 stuk

391-392. Rekening en smaldeling door schout en waarsluiden van Veerstalblok en schout en gezworenen van Stolwijk inzake de onkosten van de watermolen op de boezem van Veerstalblok, 1656 - 1777. -- 2 omslagen

388. Akte van overeenkomst tussen Stolwijk en Veerstalblok wegens het zetten van een watermolen op de boezem van het Veerstalblok en het aanleggen van een boezemkade. 3 januari 1525; afschrift, 1 april 1715. -- 1 stuk

389. Vonnis van de Hoge Raad ter bevestiging van een arbitrale uitspraak van 13 februari 1741 in een geschil tussen Stolwijk en Veerstalblok betreffende de omvang van de rechten van Stolwijk ingevolge de overeenkomst van 3 januari 1525, 1744. -- 1 stuk

393. Rekening en smaldeling door schout en waarsluiden van Veerstalblok en de schout en gezworenen van Stolwijk inzake de onkosten aan de watermolen en de sluis in Veerstalblok, 1778 - 1795, 1799 - 1810. -- 1 omslag

2.11.4.2.6 Duiker bij Stolwijkersluis


394. Rekening van de kosten voor het maken van een nieuwe duiker of zijl bij Stolwijkersluis, 1 oktoher 1655. -- 1 stuk

2.11.4.3 Samenwerking met andere waterschappen


2.11.4.3.1 Bergambacht


395. Keur van de schout en het gemeentebestuur van ' s-Heeraartsberg en Bergambacht op de Huisweg vanaf de Voornebrug tot de Zuidbroekse windas, 20 november 1807. -- 1 stuk

2.11.4.3.2 Het Beijerse
Zie ook inv.nrs. 39 - 45, 56, 229 - 236, 383 - 386.


398. Publikaties van schout en waarsluiden van het Beijerse betreffende het schouwen van de binnenwegen, z.d. (17e eeuw) . -- 1 omslag

399. Akte van overeenkomst tussen Stolwijk en die van het Beijerse betreffende de afwatering en kaden, 1492. Met resolutie van de gezworenen inzake het maken en onderhouden van een kade tot kering van het binnenwater, z.d. (eind 17e eeuw). Afschriften, z.d. (19e eeuw). -- 1 stuk

397. Akte van aanbesteding door schout en gerechten van het Beijerse van het leggen van twee dammen bij de Beijerse sluis, 13 juli 1683. -- 1 stuk

396. Akte van overeenkomst tussen Stolwijk en die van het Beijerse betreffende de afwatering en de kaden, 1492; afschrift, 30 oktober 1691. -- 1 stuk

399.a. Verzoekschrift van waarsluiden van het Beijerse aan dijkgraaf en hoogheemraden om de Beijerse sluis te mogen wegbreken, 1805. -- 1 stuk

2.11.4.3.3 Gouderak
Zie ook inv.nrs. 369 - 371, 374, 377, 379, 383 - 386, 388 - 393, 426.


401. Akte, verleden voor schout en heemraden van Gouderak, houdende de voorwaarden, waarop de gemeenschappelijke buren van Stolwijk een kade mogen leggen aan de westzijde van het huis van Jan Jansz aan de Achterbroekervliet tot aan de Bakwetering, 3 november 1488. -- 1 charter

402. Arbitrale uitspraak in een geschil tussen schout, gezworenen en ingelanden van Gouderak en schout, gezworenen en ingelanden van Stolwijk betreffende de omslag op de morgentalen in elkanders gebied, 10 oktober 1571. -- 1 charter

403. Keur van schout en gezworenen van Gouderak betreffende het banwerk, 7 november 1597. -- 1 stuk

400. Akte van overeenkomst tussen Stolwijk en Gouderak ter beëindiging van hun geschillen betreffende het verleggen van een sluis en een molen door die van Stolwijk, 27 juli 1476; afschrift, z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

404. Instructie voor de heer Kant als commissaris voor de schout, gezworenen en waarslieden van Kattendijksblok in een proces tegen de schout en gezworenen van Stolwijk inzake de waterkeringen, z.d. (ca. 1680). -- 1 stuk

404.a. Rekeningen van inkomsten en uitgaven en smaldelingen met de polder Veerstalblok onder Gouderak inzake de molen van het Veerstalblok op de Stolwijkse bovenboezem, 1689, 1690, 1698, 1706. -- 1 omslag

2.11.4.3.4 Haastrecht
Zie ook inv.nr. 240.


405. Akte, verleden door Cornelis Cornelisz van Crimpen, schout van Haastrecht, houdende de verklaring, dat Aryaen Dyrckz, schout van Stolwijk, en de gezworenen met toestemming van de gemene buren onder voorwaarde een uiterdijk in Beneden Haastrecht vóór de Stolwijkse boezem verkocht hebben aan Geryt Gheerlofsz, 6 juni 1503. -- 1 charter

406. Akte van overeenkomst tussen Stolwijk en Beneden Haastrecht inzake de aanleg en het gebruik van een kade en Leksloot vanaf de IJsseldijk tot de Stolwijker vliet en een molenkade, z.d. (begin 16e eeuw?); afschrift, 12 november 1551. -- 1 stuk

407. Akte van overeenkomst, verleden door schout en gezworenen van Haastrecht, tussen Adriaen van Goudswert en die van Stolwijk betreffende het uitgraven van de uiterdijk tegenover de Stolwijkse boezem en het onderhoud van de hoge dijk, 22 november 1613; met concept 1609. -- 1 charter, 1 stuk

408. Stukken uit een proces voor de Hoge Raad tussen schout en gezworenen van Stolwijk contra Joseph Ariette betreffende diens verzuim de dijk bij de Hoge boezem te herstellen en de deswegen door Stolwijk gemaakte kosten, 1728 - 1731. -- 1 omslag

2.12 Bemoeiingen met de Krimpenerwaard


2.12.1 Stukken van algemene aard


409. Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, 1621 - 1806. -- 1 omslag

2.12.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.12.2.1 Bestuursinrichting


410. Ordonnantie van gecommitteerde raden voor de dijkgraaf van de Krimpenerwaard om slechts twee dagen van achting per jaar te houden, 20 april 1594; afschriften. -- 1 omslag

411. Akte van overeenkomst tussen het stadsbestuur van Dordrecht en de vier kavels betreffende het recht van aanstelling van heemraden. 2 mei 1703; afschrift 12 mei 1703. -- 1 stuk

2.12.2.2 Bestuur
Zie ook inv.nr. 16.


412. Akte van aanstelling van Leendert Cornelisz tot vier-kavel door schout en gezworenen, 9 juni 1628. -- 1 stuk

413. Akten van overeenkomst tussen het ambacht Stolwijk en Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek betreffende de aanstelling van een kavel, 1643, 1677, 1699. -- 1 omslag

414. Akte van aanstelling tot kavel door de schout en gezworenen van Stolwijk en de schout en heemraden van Krimpen a/d IJssel en Krimpen a/d Lek, 1677, 1696, 1713, 1716, 1718. -- 1 omslag

2.12.2.3 Personeel


415. Akte, houdende een verklaring van burgemeester en schepenen van Dordrecht, dat Nicolaes Manternach, gezworen plank- en landmeter, de Wesselse voet gebruikt, met tekening van de wesselse voet, 1652 - 1653. -- 1 omslag

2.12.2.4 Financiën en eigendommen


416. Akte van verpachting van gras en riet van het rebeel van de Krimpenerwaard door de vier kavelen, 29 mei 1587. -- 1 stuk

417. Akte, houdende verklaring van schout en gezworenen op verzoek van de dijkgraaf en de procureur voor de ingelanden van Bergambacht, dat jonkheer Heynrick van Wijngaerden, ambachtsheer van Bergambacht, geen hennep - of andere tienden te Stolwijk heeft, 9 november 1605; afschrift. -- 1 stuk

418. Staten met de restanten van de nog te betalen verponding- en kavelgelden, 1646, 1648, 1669 - 1675, 1737. -- 1 omslag

418.a. Kwitanties voor kavelgeld e.d., 1678 - 1680. -- 1 lias

419. Rapport van de gecommitteerden van Stolwijk, houdende verslag van de gang van zaken bij het doen van de kavelrekening op 3 juni 1721. Met resolutie van schout en gezworenen om zich tot de drie steden te wenden, 7 juni 1721. -- 1 stuk

420. Staten met opgave van de onkosten ten laste van de gecommitteerden van Lekkerkerk, Krimpen a/d IJssel, Krimpen a/d Lek, Ouderkerk, Gouderak en Stolwijk door Andries Timmer, notaris, en Alexander van Edenburg, 1722. -- 1 omslag

2.12.2.5 Toezicht


2.12.2.5.1 Geschierde mannen
Zie ook inv.nrs. 18, 362.


421. Staat met opgave van het aantal geschierde mannen voor Stolwijk en het Beijerse, z.d. (17e eeuw) en 1676. -- 3 stukken

2.12.2.5.2 Keuren


422-423. Schieringen en keuren vanwege de Krimpenerwaard, 1635 - 1809. -- 2 omslagen

424. Keuren en resoluties van de dijkgraaf en hoogheemraden op de wegen van Stolwijkersluis en Bergambacht, 1679. Afschriften 1694. -- 1 omslag

2.12.2.5.3 Schouw


425. Stukken betreffende een geschil tussen schout en gezworenen van Stolwijk en dijkgraaf en hoogheemraden inzake een opgelegde boete ingevolge de schouw op de wegen, 1686. -- 1 omslag

2.12.2.6 Beheer en onderhoud van waterstaatswerken


2.12.2.6.1 Sluizen


426. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de Stolwijkse sluizen, 1693 - 1802. -- 1 omslag

2.12.2.6.2 Dijken en kaden


427. Staat met de peilingen van de hoge dijk onder Lekkerkerk door Mattheus de Vries, gezworen landmeter, 18 juni 1715. -- 1 stuk

428. Stukken betreffende het herstellen van de Lekdijk en Lekkade onder Lekkerkerk, 1798 en 1799. -- 1 omslag

429. Memorie van gedane tauxatie der dijken van den Crimpenrewaard, door de Ring-commissie in den ring van de Crimpenre- en Lopikerwaarden gearresteerd
6 december 1811; gedrukt. -- 1 stuk

2.12.2.6.3 Wegen


430. Proces-verbaal van de ondervraging van enige ingelanden van Bergambacht door Cornelis Adriaenssen, notaris te Stolwijk, op last van de waarslieden van Bergambacht, betreffende de keur van de dijkgraaf en hoogheemraden op het zandpad, 15 juli 1659. -- 1 stuk

431. Rekening van Adriaan de Boer, schout, met verantwoording van inkomsten en uitgaven inzake de omslag, groot 6 stuivers per morgen, wegens het zanden van de weg tussen Stolwijkersluis en Bergambacht, 1679 - 1680. Met bijlagen. -- 1 omslag

432. Akte van aanbesteding van het zanden van de Stolwijkerweg vanaf Gouderak tot aan de windas van Bergambacht door dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard en de schout en het gerecht Stolwijk. Minuut, 30 januari 1680, en afschrift. -- 1 omslag

2.13 Bemoeiingen met het landsbestuur


2.13.1 Landsbelasting


2.13.1.1 Verponding
Zie ook inv.nrs. 71, 72, 418.


442. Verzoekschrift aan de stadhouder en de gecommitteerden tot het horen van de bezwaarschriften op de verponding wegens een te hoge aanslag, z.d. (17e eeuw); concept. -- 1 stuk

433. Legger van de gebouwde en ongebouwde eigendommen, z.d. (ca. 1628). -- 1 deel

434. Gaarboek van de verponding, 1654 - 1655. -- 1 deel

435. Kohier van de verponding van de nieuwe en vernieuwde huizen, 1654 - 1664. -- 1 stuk

436. Ingekomen stukken van de Staten van Holland betreffende de verponding, 1655, 1658, 1665, 1673, 1675, 1730, 1795, 1807; gedrukt. -- 1 omslag

437. Staat met de taxatie van de nieuwe gebouwen van wege de verponding, sedert 1665, z.d. (1665). -- 1 stuk

437.a. Kwitanties voor de verponding, 1674 - 1724. -- 1 pak

438. Staten, houdende de personen die namens schout en gezworenen zijn gesommeerd de verponding over 1674 te komen betalen, 1675. -- 1 omslag

439. Rekening van ontvang en uitgaaf van Jacobus Backer, gaarder van de verponding over 1681, 12 februari 1683. -- 1 stuk

440. Akten van borgtocht voor gaarders van de verponding, 1684, 1702. -- 1 omslag

441. Kohieren van de verponding, 1687 en z.d. (1688). -- 2 delen

443-444. Legger van de verpondingen op landerijen en huizen, 1690 - 1809. -- 2 delen

445. Kohier van de verponding op landerijen en huizen,vastgesteld 28 mei 1691. -- 1 deel

441.a. Kwitanties wegens afdracht van de verponding, 1691 - 1773. -- 1 pak

446. Kohier van de verponding van huizen en gehouwen, 1733. -- 1 deel

2.13.1.2 20e, 40e, 80e penning


447. Ingekomen stuk betreffende de betaling van de 40ste penning door Leendert Pietersz secretaris voor een door hem gekocht stuk land. z.d. (ca. 1603). -- 1 stuk

448. Rekening van Jacobus Backer, gaarder van de 20e en 40e penning, van hetgeen hij heeft geïnd en uitgegeven en voor de boeten van ongefundeerde processen, 1 april 1677 - 30 september 1677, 14 november 1677. -- 1 stuk

449. Manuaal van de 20e, 40e en 80e penning, van boetes voor ongefundeerde processen en van de extra-ordinaire 40e penning op verkoop van roerende zaken, 1718 - 1737. -- 1 deel

2.13.1.3 200e penning


454. Staat met de totaalsommen van de verpondingen en de 200e penning, z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

451. Staten van de bezwaarschriften tegen de aanslag in de 200e penning, 1675 - 1677, 1688 en z.d. -- 1 omslag

450. Rekening van de uitgaven en verdiensten van Jacobus Backer in de zaak voor de Gecommitteerde Raden ter verkrijging van de originele gezuiverde kohieren van de 200e penning, z.d. (1681). -- 1 stuk

452. Kohier van de 200e penning, toegestaan 21 juni 1687, gesloten 25 april 1690. -- 1 deel

453. Akten van verklaring van schout en gezworenen betreffende het overlijden van ingezetenen en niet meer voorkomend op het kohier van de 200e penning van 1687. z.d. (1687 - 1690). -- 1 omslag

2.13.1.4 Collateraal


455-458. Taxatieboeck
Protocol met minuut-akten van aangiften en van taxaties voor het collateraal, 1622- 1811. -- 4 delen

461. Staat met de doleanties van boedels, z.d. (17e eeuw?). -- 1 stuk

459. Stukken betreffende de taxaties voor het collateraal, 1686, 1773, 1811 en z.d. -- 1 omslag

460. Protocol, houdende minuut-akten van verklaringen van erfgenamen voor schout en gezworenen betreffende de waardevan de geërfde boedel, 1688. -- 1 stuk

462. Register, houdende uittreksels uit testamenten en akten van toestemming tot verdeling van de nagelaten goederen over te gaan ten behoeve van de collaterale successie, 1800 - 1811. -- 1 deel

2.13.1.5 Zout-, zeep-, heren- en redemptiegelden


472. Publicatie van de pachter van hoorn- en zoutgeld betreffende de door hem te houden zitdag, z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

467. Staat, houdende de restanten van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld over de jaren 1680 - 1683, z.d. (ca. 1685). -- 1 stuk

468. Kohier van de extra-ordinaire omslag over de families wegens de restanten van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld over de jaren 1680 - 1684, volgens octrooi van 17 augustus 1685, z.d. (1685). -- 1 stuk

463-466. Kohieren van de zout-, zeep-, heren- en redemptiegelden, 1680 - 1682 en z.d. (17e eeuw). -- 3 delen, 1 omslag

469. Staat met de taxatie voor de te heffen zout-, zeep-, heren- en redemptiegelden, z.d. (ca. 1685). -- 1 stuk

471. Akten van sommatie door de impostmeesters de zout-, zeep-, heren- en redemptiegelden te komen voldoen of aan te geven, 1687, 1690, 1700. -- 1 omslag

470. Staten van de bezwaarschriften tegen de aanslagen in de zout-, zeep- heren- en redemptiegelden, 1688, 1689. -- 1 omslag

2.13.1.6 Impost


473. Stukken betreffende een geschil van Stolwijk, Berkenwoude, de Achterbroek en het Beijerse inzake de turfpacht over 1629 - 1630, 1631 - 1633. -- 1 omslag

474. Proces-verbaal van de deurwaarder, houdende een verklaring om schout en gerecht gegijzeld te hebben wegens het niet voldoen van de imposten, 16 juni 1679. -- 1 stuk

475. Proces-verbaal van de opneming van een turfopslag in Benedenkerk door twee gezworenen en de gerechtsbode op verzoek van de impostmeesters van de ontgronding en doorvaart van turf in Holland, 10 september 1744. -- 1 stuk

2.13.1.7 Haardstedegeld


475.a. Kohieren van het haardstedegeld, 1665 en z.d. -- 2 katerns

2.13.1.8 Tienden
Zie ook inv.nr. 417.


476. Akte van aankoop van de henniptienden van Stolwijk door het ambacht uit de grafelijkheidsdomeinen, 1 september 1556 en afschrift van 4 juni 1574. -- 2 charters

477. Publicatie van de rentmeester-generaal van Zuid-Holland betreffende de verkoop van de grafelijkheids korentienden in het land van Schoonhoven en Bloys, van accijnzen en smaltienden op 25 juli 1669. z.d. (1669); gedrukt. -- 1 stuk

2.13.1.9 Patenten


478. Register van uitgegeven patenten, 1806 - 1811. -- 1 deel

479. Akten van patent, 1809 - 1811. -- 1 omslag

480. Brief van de ontvanger van de beschreven middelen in het arrondissement Gouda aan de secretaris inzake het voldoen van het patentrecht, 9 april 1811. -- 1 stuk

481. Staat met opgave van de patenten, gezonden aan de inspectie van de belastingen te Rotterdam, 1811. -- 1 stuk

2.13.2 Landsverdediging


482. Staten met de namen van de ingezetenen met opgave van aantal ingekwartierde soldaten, ruiters en paarden en van leveranties van hooi, 1672. -- 1 omslag

483. Reglement op het huisvesten en voeden van troepen, die binnen het rijk op mars zijn, 4 januari 1809; gedrukt. -- 1 stuk