Oud-archief Schoonhoven, 1271 - 1813 (1816).
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2013 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 19-6-2013
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris01. Stukken van algemene aard

01.1. Besluiten van het stadsbestuur52-105. Resoluties van de vroedschap, 1537 - 1794. -- 44 katernen, 9 delen
Nadere toegang: NT 3328. Samenvattingen en verkorte transcripties, met indices / samengesteld door H. van der Molen (1999). --- Betreft uitsluitend de inv.nrs. 52 - 64 en 103.

43-51. Resoluties van de vroedschap, 1628 - 1787; minuten. -- 9 katernen
Nadere toegang: NT 3328. Samenvattingen en verkorte transcripties, met indices / samengesteld door H. van der Molen (1999).

5-13. Generale registers
Resoluties van burgemeesters, magistraat en schepenen, vroedschap en vanaf 1795 de raad (dooreen); minuten, 1640 - 1796. -- 9 katernen en 5 charters
Nadere toegang: NT 3325. Samenvattingen en verkorte transcripties, met indices / samengesteld door H. van der Molen (1999). --- Betreft inv.nrs. 5 - 10.

14. Resoluties van magistraat en van vroedschap (dooreen), 1654 - 1660. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!
Nadere toegang: NT 3326. Samenvattingen en verkorte transcripties, met indices / samengesteld door H. van der Molen (1999).

1-4. Resoluties van burgemeesters, 1654 - 1794. -- 4 delen
Zie ook NT in studiezaal.
Nadere toegang: NT 3325. Samenvattingen en verkorte transcripties, met indices / samengesteld door H. van der Molen (1999).

15-19. Resoluties van de magistraat, 1657 - 1795; minuten. -- 3 katernen, 2 omslagen
Nadere toegang: NT 3326. Samenvattingen en verkorte transcripties, met indices / samengesteld door H. van der Molen (1999). --- Betreft uitsluitend inv.nrs. 15 en 16.

20-42. Resoluties van de magistraat, 1660 - 1794. -- 19 katernen, 3 delen, 1 omslag
Nadere toegang: NT 3326 en 3327. Samenvattingen en verkorte transcripties, met indices / samengesteld door H. van der Molen (1999).

132. Resoluties van de vergadering van de politie, 1795 - 1796 en resoluties van het comité van algemeen welzijn, 1797 - 1798. -- 1 katern
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

106-(3123). Resoluties van de municipaliteit (in 1795 eerst representanten van de burgerij, vervolgens tot 1798 meestal raad geheten), 1795 - 1803. -- 14 katernen, 1 deel

119-123. Resoluties van de municipaliteit (ook representanten en daarna raad geheten), van schepenen, van de politie, en vanaf 17 januari 1803 van de raad, 1795 - 1803; minuten. -- 5 katernen

--. Resoluties van het comité van algemeen welzijn, 1797 - 1798.
ZIE: rubriek 01.1 inv.nr. 132
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

124-131. Resoluties van de raad, 1803 - 1811. -- 4 katernen, 4 delen01.2. Verzoekschriften aan het stadsbestuur146. Memoriael ende requestboek
Aantekeningen van zeer verschillende aard, bijvoorbeeld omtrent getuigenverklaringen en bevelen van het stadsbestuur, benevens afschriften van ingekomen verzoekschriften veelal met de beschikking ernaast, 1617 - 16120, 1634, 1635, 1638, met enkele aantekeningen uit 1640 en 1650. -- 1 deel
Bevat:
Achterin voortgezet als register van minuten van uitgaande brieven, 1632 - 1639.

134-(2271). Verzoekschriften gericht aan de magistraat, 1623 - 1809 (hiaten). -- 4 pakken

135-143. Registers van aan de magistraat gerichte verzoekschriften, 1679 - 1811. -- 9 delen

144. Verzoekschriften gericht aan burgemeesters, 1742 - 1792. -- 1 omslag

145. Register van aan burgemeesters gerichte verzoekschriften, 1790 - 1794. -- 1 deel01.3. Overige ingekomen en uitgaande stukken147-(2274). Ingekomen stukken, 1543 - 1813. -- 19 pakken

2275. Verordeningen van het stadsbestuur om bepaalde dagen als rustdag te beschouwen, 1608 - 1787; concepten. -- 1 omslag

167-182. Registers van uitgaande brieven, 1632 - 1815. -- 17 delen01.4. Publicaties van het stadsbestuur183-(2276). Publicaties van de magistraat, 1712 - 1806; gedrukt. -- 2 omslagen01.5. Verzamelde documentatie184. Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland van 1576 - 1714 betreffende Schoonhovense aangelegenheden, (18e eeuw). -- 1 deel

2277. Register van stukken van algemene aard, 1809 -1817. -- 1 deel
Dit register, dat de naam draagt van "register der verloven des guarnizoens te Schoonhoven", bevat echter niets van dien aard; het is een verzameling afschriften van zaken van de meest uiteenlopende aard, waarvan de meeste echter de bevolking betreffen (zoals: aanstellingen van ambtenaren; verklaringen van goed gedrag; paspoorten; akten van indemniteit; verklaringen van armoede; verklaringen van. pensioentrekkende personen, dat ze steeds te Schoonhoven woonachtig waren; certificaten van uitvoer). Buiten dit kader vallen echter de volgende afschriften: Akte van taxatie door schout en schepenen van de nagelaten goederen van Gerardus Jacobus van den Bosch. Akte van toestemming van Maike van Oosterom voor haar echtgenoot Pierre Jean Onner, om als remplaçant dienst te nemen. Bevel van de maire aan de veldwachter om Hermannus van Weenen naar Gouda te transporteren. Rapport van de door de maire ingestelde oommissie ter inspectie van de toren van de gereformeerde kerk.02. Stukken betreffende de heren van Schoonhoven185. Akte waarbij graaf Floris V Nicolaas van Cats beleent met een huis en erf en goederen bij Cats, nadat deze zaken door Nicolaas aan de graaf zijn opgedragen, 1 mei 1271. -- 1 charter
Kruisheer nr.451.

186. Akte waarbij Herbaren van der Liede verklaart verkocht te hebben aan Nicolaas van Kats (Cats) een land "die Cabau" met tienden en met rechten en onder belofte dat over zijn land een uitwatering van Cabauw gelegd mag worden tot in de IJssel, 24 maart 1280. -- 1 charter
OSU nr. 2026.

2278. Vidimus uit 1284 van de belening van Nicolaes van Cats in het jaar 1280 door graaf Floris V met de heerlijkheid Schoonhoven, na afkoop van de lijftocht daaraan van de weduwe van Hugo Botter, heer van Schoonhoven; afschrift 16e eeuw (1547). -- 1 stuk

187. Akte waarbij de bisschop van Utrecht aan ridder Nicolaes van Cats al zijn bezittingen binnen Schoonhoven met de daarbij behoorende wereldlijke rechtspraak overdraagt, 22 augustus 1281. -- 1 charter
OSU nr. 2077.

189. Vidimus (gewaarmerkt afschrift), gegeven door de abt van St.Michiel te Antwerpen op 25 juli 1284, van een akte waarbij graaf Floris V Nicolaas van Cats beleent met de heerlijkheid Schoonhoven, nadat deze de lijftocht heeft afgekocht die de weduwe van Hugo Botter, heer van Schoonhoven, daarop had, en waarbij de graaf o.a. het halsrecht, de markt, de tolvrijheid en de stadsvrijheid regelt, 3 mei 1280. -- 1 charter
Kruisheer nr. 591.

190. Akte waarbij de bisschop van Utrecht aan Nicolaas van Cats vijf morgen land bij de gracht van Schoonhoven geeft, te houden van de kerk van Utrecht ten zelfden rechte als Schoonhoven, 1281; vidimus (gewaarmerkt afschrift), gegeven door de abt van St.Michiel te Antwerpen, 25 juli 1284. -- 1 charter

191. Vidimus (gewaarmerkt afschrift), gegeven door de abt van St.Michiel te Antwerpen op 25 juli 1284, van een akte waarbij graaf Floris V aan Nicolaas van Cats al de renten op inkomsten van Naardingerland, Muiden, Diemen, Bijlmerbroek, Weesp en het land van Woerden afstaat en verklaart hem £ 5000 Hollands schuldig te zijn, nadat Nicolaas van Cats aan hem heeft opgedragen Hazerswoude, zijn huis te Rijnsburg en opbrengsten uit de beden van Rijnsaterswoude, Waddinxveen en Warmond en de tiende van Nieuwkoop, 31 oktober 1282. -- 1 charter
Kruisheer nr. 643. OSU nr. 2141

192. Akte waarbij graaf Floris V erkent aan heer Nicolaas van Cats (de jongere) £ 3500 Hollands schuldig te zijn, terug te betalen zeven jaar lang met £ 500 per jaar uit de Zeeuwse beden, en daarvoor elf borgen mede laat zegelen, 12 juni 1290. -- 1 charter (zegel van de graaf en 1 borg losgeraakt, 10 borgen hebben waarschijnlijk nooit gezegeld, zegelstaarten van 2 borgen verloren)
Kruisheer nr.790. OHZ 267.

--. Overeenkomst tussen de graaf van Blois en heer Otto van Arkel aangaande een niet nader aangeduid geschil tussen de poorters van Schoonhoven en die van Gouda, (14e eeuw).
ZIE: rubriek 10 inv.nr. 1129

195. Akte waarbij bisschop Jan van Arkel verklaart met graaf Willem V, Jan van Beaumont en ambachtsheren uit de Lopikerwaard een nieuw dijkrecht voor de Lekdijk tussen de nieuwe dam in de IJssel en Schoonhoven overeengekomen te zijn, 8 september 1356. -- 1 charter
Met de zegels van Willem V (beschadigd), Jan van Beaumont (idem) en Brakel. Zes zegels ontbreken, waarvan niet zeker is of ze ooit aangehangen zijn.

196. Akte vaarbij Jan van Beaumont en bisschop Jan van Arkel aan de ingezetenen van hun respectieve delen van Bergambacht een watergang geven vanaf de Lekdijk via Schonauwen, Stolwijk en Bilwijk tot in de IJssel, de huidige Bergvliet, 22 juni 1341. -- 1 charter

199. Akte waarbij Jan van Blois de handvesten bevestigt die Schoonhoven verkregen heeft van zijn grootvader Jan van Beaumont of door diens bemiddeling van de graaf van Holland, 4 december 1356. -- 1 charter

197. Vidimus (gewaarmerkt afschrift), afgegeven door burgemeesters en schepenen van Schoonhoven in 1360, van een akte waarbij bisschop Jan van Arkel aan Lopik, Zevender, Cabauw, Langerak, Vlist en Bonrepas een watergang geeft door de Vlist, en de schouw en de boeten regelt, 29 januari 1360. -- 1 stuk

200. Akte waarbij Jan van Blois verklaart van Schoonhoven over te nemen de helft van de verplichting die hij voor de stad is aangegaan om eventueel de graaf van Holland te hulp te komen, 15 augustus 1373. -- 1 charter

2279. Oorkonde van Jan van Chatillon en Guy van Blois, waarbij deze de stad Schoonhoven schadeloos stellen wegens de tienden van Lopik en Zevender, 1380. -- 1 charter

193. Akte (a) van Jan van Chatillon en Guy van Blois, waarbij zij aan de stad Schoonhoven de tienden en tijns van Lopik en Zevender verpachten, 1 juli 1380. Met (b) akte vaarbij Otto, heer van Arkel, en Claes van Kets (Nicolaas van Cats), heer van Burcht en Zvijndrecht (Vlaanderen), verklaren onderling een regeling te hebben getroffen betreffende de tijnsen en tienden van Lopik en van Bonrepas die Klaas van Kets geërfd heeft, 13 augustus 1378, en (c) vidimus (gewaarmerkt afschrift) gegeven door pastoor Egidius Lieman van Burcht van de akte inv.nr. 193b, 12 juli 1422. -- 3 charters
(a) Het zegel van Jan van Chatillon ontbreekt.

2280. Akte waarbij Guy van Blois belooft de stad Schoonhoven te vrijwaren inzake een belofte van 3200 oude Franse schilden door hem en de stad aan Tonis Royer gedaan, 13 april 1382. -- 1 charter

2281. Akte waarbij Albrecht van Beieren belooft de inwoners van Meerkerk en Tienhoven bij uitspraken van zijn dijkgraaf tussen Lek en Merwede en inzake akten van hoogheemraden te beschermen tegen de heer van Vianen en de vrouwe van Ameide en hun nakomelingen, 9 maart 1398. -- 1 charter

2282. Akte waarbij Albrecht van Beieren bevestigt een gift van Jan van Blois aan Machtelt Herman Vogelsdochter van £ 6 per jaar, 1399, getransfigeerd door de betreffende schenkingsakte van Jan van Blois, 17 maart 1374. -- 1 transfix

--. Verklaring van Jan die Packer dat hij niets tegen Margarteha van Kleef zal ondernemen, (begin 15e eeuw).
ZIE: rubriek 10 inv.nr. 1129

201. Akte waarbij hertog Albrecht van Beieren aan baljuw, burgemeesters en schepenen meedeelt de stad en het kasteel van Schoonhoven met toebehoren gegeven te hebben aan zijn vrouw Margaretha van Kleef voor haar leven, met opdracht haar als vrouwe te huldigen en zijn raden, die hij met deze oorkonde naar Schoonhoven zendt, ten volle te geloven, 1 januari 1404. -- 1 charter

202. Akte waarbij Margaretha van Kleef, echtgenote van hertog Albrecht van Beieren, bij haar huldiging als vrouwe van Schoonhoven de stad in haar vrijheden en voorrechten bevestigt, 11 januari 1404. -- 1 charter

188. Vidimus (gewaarmerkt afschrift) van de akte inv.nr. 187, gegeven door de plebaan van Borchte, 12 juli 1422. -- 1 charter
OSU nr. 2077.

198. Vidimus (gewaarmerkt afschrift) gegeven door Egidius Lieman, pastoor van Borgte bij Doornik, 15 juli 1422, van een akte waarbij graaf Floris V erkent aan de ergenamen van Nikolaas van Kats (Cats) geld schuldig te zijn over uitgaven die deze tussen 24 oktober 1282 en 14 februari 1283 gedaan heeft, 1283. -- 1 charter

194. Verklaring voor het Hof van Holland van vertegenwoordigers van het dorp "van 't overeynde" van Bergambacht en van Schoonhoven zich te zullen onderwerpen aan een arbitrale uitspraak in een geschil over een verplichting van de eersten om mee te betalen in de beden, 7 september 1480. -- 1 stuk (perkament)03. Inrichting van het stadsbestuur; privileges203. Akten (1 en 2) waarbij Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, rechtspraak en bestuur van de stad regelt, 4 juli 1322. (3) Vidimus (gewaarmerkt afschrift) van de identieke akten (inv.nrs. 203 sub 1 en 2) uit 1322, gegeven door de pastoor en door prior en convent van de Karmelieten, 15 juni 1458. -- 3 charters
(1) en (2) zijn identiek; (2) zegel verloren.

2291. Privilege van Jan van Blois, heer van Schoonhoven, aangaande de inrichting van het stadsbestuur, 1356; afschrift, 1650. -- 1 stuk

220. Akte waarbij graaf Willem VI de jaarlijkse benoeming van 2 burgemeesters en 7 schepenen door hem en zijn opvolgers regelt, 2 september 1411. -- 1 charter

221. Akte vaarbij Margaretha van Bourgondië als vrouwe van Schoonhoven toestemming geeft om in het vervolg thesauriers voor de stad aan te stellen, 28 mei 1440. -- 1 charter

222. Akte vaarbij hertog Maximiliaan van Oostenrijk en hertogin Maria aan de stad toestaan om 27 kiezers te benoemen die jaarlijks 4 kandidaat-burgemeesters en 14 kandidaat-schepenen zullen benoemen waaruit de graaf of zijn stadhouder 2 burgemeesters en 7 schepenen zal aanwijzen voor het komende jaar, 20 juni 1480. -- 1 charter

2292. Privilege van Maximiliaan en Maria van Oostenrijk aangaande de inrichting van het stadsbestuur, 1480; afschrift, 1650. -- 1 stuk

2293. Privilege van keizer Karel V aangaande de inrichting van het stadsbestuur, 1542; afschrift, 1650. -- 1 stuk

223. Akte waarbij de grafelijkheid van Holland het secretarisschap van Schoonhoven in pand geeft aan de stadssecretaris Govert van Hoeff Jansz die het secretarisschap tevoren pachtte, om door hem, zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden gehouden te worden, met kwitantie voor de hoofdsom van ƒ 600, 8 oktober 1557. -- 1 gezegeld perkamenten katern

207-(3124). Registers van de verordeningen, publicaties en keuren, 1557 - 1813. -- 10 delen en 1 band

224. Akte waarbij koning Philips II het privilege bevestigt, gegeven door Maximiliaan van Oostenrijk en hertogin Maria in 1480 betreffende de benoeming van burgemeesters en schepenen, 12 maart 1559. -- 1 charter

225. Octrooi van de Staten van Holland waarbij zij bepalen dat de stad, zoals sinds de overgang naar de prins van Oranje gebruikelijk, 21 beëdigde vroedschappen zal hebben, dat dit college zichzelf aanvult en dat schepenen niet langer automatisch vroedschap zullen zijn, 18 september 1620. -- 1 charter

217. Register van privileges, octrooien en contracten, 1626 - 1783. -- 1 deel
Veelal afschriften van stukken betreffende de verhouding van de stad en de omstreken. Mogelijk afkomstig uit het NA (signatuur: 1905 C 12).
Nadere toegang: NT

226. Octrooi van de Staten van Holland waarbij zij bepalen dat voortaan de twee burgemeesters en de zeven schepenen elk jaar op 4 november door het college van electeurs rechtstreeks gekozen zullen worden, 13 januari l651. -- 1 charter

227-228. Octrooien van de Staten van Holland betreffende het getal van de electeurs, 1665, 1703. -- 2 charters

2294. Resolutie van de Staten van Holland inzake het bestellen van ambten te Schoonhoven, 1667; afschrift. -- 1 stuk

2295. Resoluties van de Staten van Holland betreffende het bewaren van de orde in de besturen van dorpen en steden, 1672; gedrukt. -- 1 omslag

2283. Inventaris van stukken, door Pieter de Laet als secretaris van Schoonhoven bij zijn aftreden aan burgemeesters overgeleverd, (ca. 1700). -- 1 deel

2298. Verzoekschrift (van het stadsbestuur?) aan de Staten, inzake het bekleden van ambten te Schoonhoven, door personen, die aldaar woonachtig zijn; (18e eeuw); concept. -- 1 stuk

230. Octrooi van de Staten van Holland waarbij zij toestaan om, in verband met de geringe hoeveelheid voordelen die onder de regenten te verdelen zijn, het college van vroedschappen te laten uitsterven van eenentwintig op zeventien personen, 17 februari 1714. -- 1 charter
Zegel verloren.

2288. Overeenkomst tussen burgemeesters van Schoonhoven en een electeur aldaar, inzake het afstand doen van diens electeurplaats, 1775; afschrift. -- 1 stuk

231. Octrooi van de Staten van Holland waarbij wordt bepaald, dat men - in afwijking van het privilege van 1365, toen de termijn op zes jaren gesteld werd, en dat van 1728, toen de termijn werd teruggebracht op drie jaren -, reeds na één jaar poorter te zijn burgemeester, schepen of lid van de vroedschap kan worden, 25 april 1776. -- 1 charter

2289. Akte van correspondentie van de leden van de vroedschap, 1782. -- 1 stuk

2290. Resoluties, genomen door de "leden van de vriendschap" te Schoonhoven, 1782 - 1786; afschriften. -- 1 omslag
Dit was een vereniging van leden van de vroedschap, verbonden door een akte van correspondentie

2296. Resoluties van de Staten van Holland betreffende door gedeputeerden van Schoonhoven ingediende voorstellen inzake de inrichting van het bestuur van het land in het algemeen en van hun stad in het bijzonder, 1787; afschrift. -- 1 omslag

218. Reglement van harmonie in het stadsbestuur, 1789. -- 1 stuk

204. Regesten van afschriften van oude charters, 1500 - 1598; opgemaakt ca. 1790. -- 1 deel

205-(3229). Inventarissen van oude charters, 1790. -- 2 delen

2284. Akte van overname door gecommitteerden van de municpaliteit van de sleutels, zegels en archiefstukken, berustende onder de voormalige burgemeesters, 1795. -- 1 stuk

2285-2286. Inventarissen van archiefstukken die ter secretarie berust hebben, 1795, 1800. -- 2 delen

2297. Bekendmaking van de agenten van het administratief bestuur van het voormalig gewest Holland, belast met het werk der reorganisatie van de municipaliteiten in het district IJsel en Lek, aangaande het nieuwbenoemde gemeentebestuur, 1798; gedrukt. -- 1 stuk

219. Reglement voor het stadsbestuur, 1802; gedrukt, 1803. -- 1 stuk

2299. Instruction pour les présidents des sections de l'assemblée de canton, z.d. -- 1 stuk04. Functionarissen en personeel232-234. Registers van benoemingen, 1504 - 1804. -- 3 delen
Deze registers bevatten behalve de benoemingen van de verschillende categorieën van bestuurspersonen en van poorters en schutters ook kopiën van verschillende belangrijke stukken omtrent die benoemingen alsook de af te leggen eden.

238-239. Akten van aanstelling van magistraatspersonen, 1560, 1562. -- 2 stukken

2322. Instructie voor de rector van de Latijnse school, (17e eeuw). -- 1 stuk

2310. Notulen van het jaar 1632 van een vergadering van de magistraat te Gorinchem, waarin de burgemeester van die stad een verklaring aflegt, betreffende de resignatie van zijn ambt op een van zijn zoons, 1634; afschrift. -- 1 stuk
Misschien te Schoonhoven in een soortgelijke.kwestie gebruikt.

240. Wetenschappelijk advies betreffende eenige moeilijkheden omtrent de anciënniteit bij de magistraatsbenoemingen, 1652. -- 1 stuk

2311. Stukken betreffende de vervallenverklaring van zijn ambten en het verlies van zijn poorterrecht door Pieter Roman, 1661. -- 1 omslag

2312. Stukken, gediend hebbende om te komen tot de aanstelling van een gezworen wijnpeiler te Schoonhoven, 1668 - 1669. -- 1 omslag

2300. Lijst van personen, door de stadhouder geëligeerd tot magistraatsleden, 1672. -- 1 stuk

2313. Memorie van Hendrick van Roon, "royer en peilder", overgeleverd aan burgemeesters, betreffende continuatie van zijn functies, 1679. -- 1 stuk

2314. Besluit van de magistraat om aan H.van Briel de invordering van het achterstallige straatgeld op te dragen, 1695; afschrift. -- 1 stuk
Exemplaar "voor de stad".

2324. Opsomming van diverse eden van ambtenaren en burgers der stad, (18e eeuw). -- 1 stuk
Met aanwijzingen in welke boeken deze eden zijn te vinden.

2325. Plattegrond van de zitplaatsen van de leden van de vroedschap; (18e eeuw). -- 1 stuk

235-236. Registers van door het stadsbestuur gedane aanstellingen, 1702 - 1810. -- 2 delen

2318. Akten van aanstelling van stadsambtenaren, 1721 - 1790; afschriften. -- 1 omslag

244. Octrooi en reglement op de bestelling van het stadsbestuur van Dordrecht, 1740; gedrukt. -- 1 stuk

2301. Akte van aanstelling door stadhouder Willem IV van nieuwe vroedschappen en electeuren, 1748. -- 1 stuk

2315. Resolutie van de magistraat, waarbij deze zich conformeert aan de resolutie van de leden van de vroedschap om hun bediening ter beschikking van de stadhouder te stellen, 1748; afschrift. -- 1 stuk

2316. Akte van aanstelling door burgemeesters van Joost van der Ham tot gezworen peiler en meter, 1749. -- 1 stuk

2317. Akte van aanstelling door Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland van Jan van Os tot bode van de stad, 1751. -- 1 charter

2302. Brief van het stadsbestuur aan de stadhouder, ter geleide van een lijst van personen, waaruit hij de vroedschap zal kiezen, 1769; minuut. -- 1 stuk
Blijkens mededeling is een gelijkluidend schrijven verzonden in de jaren 1770 - 1785

2303. Brief van O. Braet te Leiden aan de electeuren te Schoonhoven, bevattende een naamlijst van 14 personen, 1780; fragment. -- 1 stuk

237. Register van door het stadsbestuur gedane aanstellingen betreffende de zogenoemde kleine ambten, 1785 - 1802. -- 1 deel
Dit register is een afsplitsing van het onder inv.nrs. 57 en 58 vermelde.

2304. Aantekeningen betreffende de benoeming van burgemeesters en schepenen, 1786, 1787. -- 1 omslag

242. Akte van borgstelling voor de stadssecretaris mr. Henricus Christiaan van der Kop, 1788. -- 1 stuk

2320. Akten van borgtocht van marktschippers op Schoonhoven, 1788 - 1811. -- 1 omslag
De meeste zijn afschriften van voor schepenen verleden akten.

2305. Naamlijst van regenten en ambtenaren van de stad, 1789; gedrukt. -- 1 stuk

2306. Notulen van een vergadering van electeuren ter bespreking van hun verzoek aan stadhouder Willem V om het getal van de electeuren te verminderen. 1790; afschrift. -- 1 stuk

243. Instructie voor de reizende stadsbode, 1792; gedrukt. -- 1 stuk

2307. Brief van J. Braat aan de electeuren, aangaande de nominatie van burgemeesters en schepenen, 1794. -- 1 stuk

2323. Redactie van de door de provisionele municipaliteit af te leggen belofte, 1795. -- 1 stuk

241. Stukken betreffende de in 1787 plaats gehad hebbende amotie van enige leden van de magistraat en predikanten, (ca. 1795). -- 1 omslag

2308. Stembilletten voor de verkiezing van vijf raadsleden, 1797. -- 1 omslag
Deze biljetten, verzonden door de "commissie benoemd tot het openen der billetten en verdere werkzaamheden behorende tot de vervulling van de ingevolge het reglement van regeering opengevallen raadplaatsen", zijn ingevuld weer ingekomen.

2309. Akte van aanstelling van J.van den Berg tot lid van de municipaliteit, door de commissie uit het administratief bestuur ter reorganisering van de municipaliteiten, 1798. -- 1 stuk

2319. Akte van aanstelling van B. Verhoeff tot stadschirurgijn en vroedmeester. -- 1 stuk
Datering?

2321. Akte van borgtocht van de stadsomroeper en bestelmeester, 1804; afschrift. -- 1 stuk05. Stedelijke financiën

05.a. Stukken betreffende de stedelijke geldmiddelen in het algemeen2358. Aantekeningen van een ongenoemd persoon van door hem in de jaren 1572 - 1575 ontvangen gelden van diverse personen; (16e eeuw). -- 1 stuk

400. Memorie van de ontvangsten en uitgaven van burgemeesters, 1596. -- 1 stuk

2333. Verzoekschrift van Jan Budijn jr., koopman te Amsterdam, aan het Hof van Holland, om burgemeesters van Schoonhoven te willen gelasten, hun eventuele vordering op hem persoonlijk of als erfgenaam van J. van den Croeff, oud-burgemeester, voor het Hof voor te dragen; (17e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

2360. Inventaris van de burgemeesterskas, (17e eeuw). -- 1 stuk

2363. Index op een, waarschijnlijk de stedelijke belastingen betreffend, register; (17e eeuw). -- 1 stuk

2362. Aantekeningen van financiële aard, onder meer van hetgeen van de diverse gilden ontvangen is voor de electie, z.d. -- 1 stuk

394-(3149). Bijlagen bij de rekeningen van de thesauriers, ca. 1600, 1654 - 1813 (vele hiaten). -- 32 omslagen

2326. Bijlagen bij ontbrekende rekeningen van de thesauriers, 1601, 1622, 1634, 1680. -- 5 stukken

402. Memorie voor de thesauriers, 1603. -- 1 perkamenten deel
Bevat:
Verschillende formulieren en andere voor het werk van de thesauriers benodigde wetenswaardigheden.

401. Stukken uit een proces voor het Hof van Holland gevoerd tussen de stad en de oud burgemeester Jan Cluyt betreffende diens financieel beheer gedurende zijn burgemeestersschap, 1606. -- 1 omslag

2329. Stukken betreffende een proces, gevoerd voor.het Hof van Holland tussen de stad en de oud-burgemeester Jan Cluyt, betreffende diens financieel beheer gedurende zijn burgemeesterschap. 1608, 1609. -- 1 omslag

403. Maancedule voor de thesaurier, betreffende allerlei door dezen nog te innen posten, 1618. -- 1 stuk

2330. Declaratie van burgemeester Adriaen Jansz Vredenrijck wegens gemaakte onkosten, 1628. -- 1 stuk

2331. Staat van het comptoir van de ontvanger Hoogeveen, 1639. -- 1 stuk

245-(2327). Rekeningen van de thesauriers, 1649 - 1812. -- 149 delen
De rekeningen over 1654, 1655, 1659, 1679, 1680, 1687, 1752 (NB: vermoedelijk wel aanwezig!), 1785 en 1786 ontbreken; de rekening van 1684 is ingebonden bij die van 1683, 1688 bij 1685, 1697 bij 1696, 1709 bij 1708, 1719 bij 1718. Achter de rekening van 1661 bevindt zich een rekeningetje betreffende de aanleg van nieuwe straten. Het boekjaar van de rekeningen viel samen met het kalenderjaar, doch er was slechts één rekening over 1706/1607, terwijl er over het eerste en tweede gedeelte van 1787 afzonderlijke rekeningen zijn. De controle had niet op een vaste datum plaats. Afhoorders waren burgemeesters en vroedschappen, en aanvankelijk (het laatst in 1673, rekening 1666) meest raden, later oud-burgemeesters, van 1795 - 1811 de colleges, die onder verschillende namen de raad van de stad vormden.

404. Aantekening betreffende niet nader aangeduide betalingen, vermoedelijk ten laste van de stadskas, 1653. -- 1 stuk

2359. Aantekeningen van financiële aard, 1662, 1663, 1758, 1763 (en z.d.). -- 1 omslag

2332. Stukken betreffende salarissen van stadsambtenaren, 1665 - 1810. -- 1 omslag

2335. Stukken uit een proces, gevoerd voor het Hof van Holland, tussen Geertruid van Panhuys, erfgename van mr. van Panhuys, in leven pensionaris van Schoonhoven, en de stad inzake een vordering wegens traktement, 1684. -- 1 omslag

2336. Bevelschrift van het Hof van Holland aan de burgemeesters om aan de erfgenamen van wijlen mr. J. Uttenhagen diens achterstallige salaris uit te betalen, 1687. -- 1 stuk

405. Register van door burgemeesters afgegeven betalingsmandaten ("ordonnantiën"), 1697 - 1710. -- 1 deel

406. Register van onder de secretaris geconsigneerde sommen en van de uitbetaling van die gelden, 1700 - 1735. -- 1 deel

2334. Lijst van hetgeen diverse ambtenaren bij hun in dienst treden aan de stad moeten betalen, (18e eeuw). -- 1 stuk

2343. Resoluties van de vroedschap betreffende de thesaurie, (18e eeuw). -- 1 deeltje

2337. Resoluties van de vroedschap betreffende maatregelen ter verbetering der stedelijke geldmiddelen, 1716; afschriften. -- 1 omslag

2338. Stukken uit processen, voor het gerecht van Schoonhoven, het Hof van Holland en de Hoge Raad gevoerd tussen de stad en Maria de Geroux de Laterière, weduwe van Pieter de Laet en erfgename van mr. C.van Straelen, oud-secretaris, betreffende een vordering op de stad, 1721 - 1727. -- 1 omslag

2339. Stukken betreffende de liquidatie tussen de burgemeesters en A. Botter, weduwe van oud-burgemeester C.van Peursum, 1730. -- 1 omslag

2340. Stukken betreffende de liquidatie tussen de burgemeesters en C.van der Putte, wed. van L. Asschenberg, 1730. -- 1 omslag

2341. Akte, verleden voor schepenen, waarbij M.C. van Overveld zich borg stelt voor haar echtgenoot C.van den Bosch, als thesaurier, 1788; afschrift. -- 1 stuk

407. Stukken betreffende de afrekening van de afgetreden stedelijke ontvanger mr. J.J. Schmidtmann, in verband met de plundering van diens kas in september 1787, 1788 - 1790. -- 1 omslag

2342. Bekening van de gemeente-ontvanger, 1798. -- 1 stuk
Het boekjaar loopt van, 1 januari 1798 - 30 april 1798. De rekening is niet afgehoord.

408. Rekening van de commissie voor de stadsfinanciën betreffende de besteding van uit 's lands kas aan de stad terugbetaalde voorschotten, 1800. -- 1 stuk
Deze rekening is afgehoord door de municipaliteit en betreft in hoofdzaak allerlei achterstallige betalingen. De voorschotten zelf betroffen rijlonen bij de intocht van de Fransen.

409. Staat van achterstallige schulden van de stad, ca. 1800. -- 1 stuk

417. Aantekeningen van financiële aard, 1800 - 1803. -- 1 omslag

2361. Lijst van kapitalen, opgenomen door de stad en onderhorige administraties, waarvan de renten uit de stadsinkomsten worden betaald; (19e eeuw); klad. -- 1 stuk

2344. Register van gedane betalingen voor de achterstand en de amortisatie van de gevestigde schuld, 1801 - 1813. -- 1 deel
Dit deel loopt door tot 1821.

2345. Akte verleden voor schepenen, waarbij S.E.van den Bosch, echtgenote van dr. C. Carnier, zich voor hem borg stelt in zijn functie van thesaurier-ontvanger, 1803; afschrift. -- 1 stuk

2346. Stedelijke begroting, 1808. -- 1 stuk

2348. Verzoekschrift aan de koning om de stedelijke begrooting voor 1810 goed te keuren 1809; concept. -- 1 stuk

410-(412). Stedelijke begrotingen voor 1809 en 1811. -- 2 stukken

2347. Stedelijke begroting, 1810. -- 1 stuk

411. Overzicht van de stadsinkomsten en uitgaven, ca. 1810. -- 2 stukken

2349. Rekening van de ontvanger van de St.Jorisdoelen, 1811; afschrift. -- 1 stuk
Dit exemplaar is voor het comité van financie. Het boekjaar schijnt met het kalenderjaar samen te vallen. De afhoring had plaats door de municipaliteit op 13 augustus 1812.

2350. Aantekeningen betreffende de financiën van de gemeente, 1811. -- 1 stuk

413. Brief van de municipale ontvanger aan de directeur-generaal van de comptabiliteit te Parijs betreffende diens aanmerkingen op de gemeenterekening over 1811; minuut. -- 1 stuk

2351. Decreet van keizer Napoleon betreffende de vaststelling van de stedelijke uitgaven voor 1812; afschrift. -- 1 stuk

2352. Etat de situation de la recette des contributions directes de la commune de Schoonhoven
1812. -- 1 stuk

414. Rekening van de gemeenteontvanger betreffende de ontvangsten en uitgaven over 1812; concept. -- 1 stuk

415. Gemeentelijke rekening, 1812; concept. -- 1 stuk

416. Rekening van de gemeente-ontvanger, 1812; fragment van een concept. -- 1 stuk

2353. Gemeentelijke rekeningen, 1812, 1813. -- 1 omslag

2355. Compte, présenté à messieurs les présidents et maitres de la cour des comptes par Jean Hondorff Block, receveur municipal de la ville de Schoonhoven, pour 1'exercice 1812
1813; afschrift. -- 1 stuk

2356. Vaststelling door Napoleon van het stedelijk budget voor 1813; afschrift. -- 1 omslag

2357. Betalingsopdrachten en kwitanties voor de gemeenteontvanger, 1813; geliasseerd. -- 1 omslag

2354. Rapport inzake de gemeenterekening over het jaar 1813, 1815. -- 1 stuk05.b. Stedelijke belastingen418-(3152). Overeenkomsten met verschillende steden betreffende het afschaffen van het recht van exue, 1522 - 1558, 1770, 1783. -- 11 charters, 1 stuk, 1 omslag

2374. Formulier inzake de zetting op brandewijn en gedistilleerde wateren, z.d.; gedrukt. -- 1 stuk

434. Verordeningen van het stadsbestuur op de brandewijnimpost, (17e en 19e eeuw, na 23 december 1813). -- 1 omslag

2365. Verordening van het stadsbestuur op de impost op diverse waren, 1627. -- 1 stuk

2366. Verordening van het stadsbestuur op het pachten door inwoners van imposten in het Sticht Utrecht, 1640. -- 1 stuk

431. Blafferd van de verpachting van de visafslag, het riet op de plaat, het beschooien van de turf, de accijnzen op wijn, brandewijn, bier en hop, azijn, de vleesaccijns of het bestiaal, de schouw (het verkoopgeld) van de varkens, de maat en makelaardij van zout, kalk en koren en de halve opbrengst van de veerpont, 1643 - 1763. -- 1 deel
De verschillende posten lopen niet even ver door.

2375. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en de ontvangers van de impost op bier, aangaande de opbrengst van die impost, 1650 -- 1 omslag

472. Verordeningen op de bieren, vastgesteld door het stadsbestuur, 1651, 1658. -- 3 stukken

2372. Restantlijst van de impost op brandewijn over de jaren 1652 - 1653, door Steven Pietersz.Groenevelt aan de thesauriers overgeleverd, 1655. -- 1 stuk

2367. Stukken betreffende de verpachting van de stadsaccijns, 1657. -- 1 omslag

2368. Resoluties van het stadsbestuur betreffende de impost op het bier, de broodzetting en de ijk. 1657 - 1664; klad. -- 1 stuk

473. Verordening van het stadsbestuur op de turfimpost, (ca. 1658). -- 1 stuk

2369. Besluit van schepenen van Gouda aangaande de invordering van de pachtpenningeü van de impost op de tabak, 1668; afschrift, 1669. -- 1 stuk
Waarschijnlijk door Schoonhoven opgevraagd ten einde eventueel aldaar als voorbeeld te dienen

2384. Naamlijsten van inwoners, waarschijnlijk ten dienste van het straatgeld opgemaakt, (ca. 1675, 17e en 19e eeuw). -- 1 omslag

551. Door de varkensschouwer ingediend ontwerp-reglement op de varkensschouw, (18e eeuw). -- 1 stuk

580. Kohier van het straatgeld, z.d. (18e eeuw).. -- 1 deel

581. Rekeningen van de ontvanger van het oortjesgeld van de gemenelandsmiddelen van de stad, 1715 - 1736. -- 1 deel
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. De controle had een jaar na het eindigen van de rekeningen plaats, meestal in een van de eerste vier maanden van het jaar, een enkele keer in juli of oktober. De afhoorders waren de burgemeesters van Schoonhoven.

2370. Verordeningen en voorwaarden van kerkmeesters van de St.-Janskerk te Gouda betreffende het slaggeld van de verkoop van roerende goederen, 1727, 1757, 1766; gedrukt. -- 1 deeltje

2381. Aantekening betreffende de opbrengst van de pacht van gemaal, bestiaal, bieren, waag, rondemaat en inkomende granen, 1739. -- 1 stuk

586. Rekening van de ontvanger van het provisioneel middel tot vervanging van de afgeschafte pachten, 1748/1749. -- 1 stuk
De controle had in februari 1754 plaats. De afhoorders waren de burgemeesters en vroedschappen.

2391. Verklaring van de secretaris van Lopik, betreffende hetgeen Gerbrandt Elias in de jaren 1748 - 1750 moet betalen voor hoofdelijke omslag, 1753 -- 1 stuk
G. Elias woonde ongeveer 3 maanden in Lopik en de rest van het jaar te Schoonhoven.

587. Bijlagen bij de rekening van de ontvanger van het provisioneel middel tot vervanging van de afgeschafte pachten, 1748 - 1755. -- 1 omslag

2392. Stukken betreffende bezwaren tegen de taxaties, 1749. -- 1 omslag
Welke taxaties precies bedoeld zijn, blijkt niet; wel worden genoemd de turf-, zout- en zeep-, tabak-, koffie- en thee-, boter- en wijnverkoopers, de vleeshouwers, grutters, koekenbakkers en grossiers, het veergeld en het gemaal. Ook blijkt niet, of dit stads- of landsbelastingen of beide waren.

2389. Laatste restantlijst van het provisioneel middel, 1753. -- 1 stuk

432. Stukken betreffende de door de collecteur van de stadsmiddelen op de veraccijnsde wijnen, brandewijn, enz. te heffen gelden, 1756. -- 2 stukken
Dit was een belasting buiten de pacht van die middelen.

435-471. Rekeningen van de accijnzen op wijn, azijn en gedistilleerd, 1770 - 1806. -- 37 delen

475-511. Rekeningen van de accijnzen op bier, turf, kolen, boekweit en boter, 1770 - 1806. -- 37 delen
De accijijns op boekweit is tot 1781 in deze delen geregistreerd, terwijl de accijns op boter slechts in de rekening van 1806 voorkomt. Deze rekeningen zijn niet afgehoord.

512-550. Rekeningen van de accijnzen op het gemaal en bestiaal, 1770 - 1808. -- 39 delen
Deze rekeningen zijn niet afgehoord.

2385. Kwitanties voor de ontvanger van de oortjesgelden, 1772. -- 1 omslag

552-559. Kohieren van de accijns op zalm, elft, steur en zeevis, 1774 - 1778. -- 8 delen

560-579. Rekeningen van de accijns op zalm, elft, stem en zeevis, 1774 - 1778, 1780 - 1795. -- 20 delen
Deze rekeningen zijn niet gesloten.

430. Verordeningen op de invordering van de collectieve middelen ten behoeve van de thesaurier, 1780; gedrukt. -- 4 katerns

2376. Lijst betreffende het vaten in het jaar 1787 in de bierbrouwerij "De drie Sterren", 1788. -- 1 stuk

2386. Akte, verleden voor schepenen, waarbij J.van Solinge zich borg stelt voor haar echtgenoot C. Roels Arnouts, ontvanger van het oortjes- en pontveergeld en de lOOe en 200e penning, 1788; afschrift. -- 1 stuk

582. Rekeningen van de rentmeester van het halve pontveer en de oortjesgelden, 1788, 1789/1790 - 1794/1795. -- 1 deel
In dit deel zijn 8 verschillende rekeningen geboekt. Het boekjaar loopt vrij geregeld. De eerste rekening loopt van 18 januari 1788 tot 1 november 1788, vervolgens steeds van 1 november tot 1 november. De controle had plaats door burgemeesters. Tot 1791 werden de rekeningen afgehoord in het zelfde jaar waarover het boekjaar loopt, terwijl de rekeningen tot 1791 alle in 1794 werden afgehoord. De laatste rekening (over 1794/1795) werd niet afgehoord.

2373. Resolutie van de magistraat, betrefffende het instellen van een zetting op de brandewijnen en gedistilleerde wateren, 1789; afschrift. -- 1 stuk

2387. Uittreksel uit de resoluties van de vroedschap betreffende een betaling aan de rentmeester van het halve pontveer, 1790. -- 1 omslag

2377. Lijst betreffende het vaten in het jaar 1790 in de bierbrouwerij "De drie Eenden", 1791. -- 1 stuk

2378. Resolutie van de magistraat betreffende de vaststelling van de impost op vreemde bieren, 1791; afschrift. -- 1 stuk

2364. Verbalen van de thesaurierbode van gedane insinuaties ter invordering van het recht van exue, 1791, 1792. -- 1 omslag

2390. Lijsten van ontvangen keur- en fruitgeld, 1791, 1792. -- 1 omslag

2379. Resolutie van de provisionele municipaliteit, waarbij de resolutie van 18 april 1791 betreffende de impost op bier wordt ingetrokken, 1795; afschrift. -- 1 stuk

474. Niet uitgegeven kwitanties van de stadsthesauriers betreffende de accijns op kolen, 1792. -- 1 omslag

2382. Resoluties van de raad aangaande de broodzetting, 1795. ; afschriften. -- 1 omslag

2383. Declaratie van A.Wieland ten laste van de commissarissen van de broodzetting, 1795/1797. -- 1 stuk

588. Kohier van een niet nader aangeduide belasting, ca. 1800. -- 1 stuk

2380. Verordening op het innen van de belasting op steenkool, (19e eeuw). -- 1 stuk

2371. Akte, verleden voor schepenen, waarbij Jan Smits Pietersz zich borg stelt voor zijn schoonzoon Pieter van Waas als collecteur van de stadsimposten op de wijnen, mee, azijn, brandewijn, gedistilleerde wateren, bier, turf, kolen, gemaal, boekweit en bestiaal, 1802; afschrift. -- 1 stuk

589. Akte waarbij het departementaal bestuur van Holland aan de stad toestaat enkele belastingen te verhogen en een lening van ten hoogste ƒ 6000 aan te gaan, 24 mei 1804. -- 1 bezegeld perkamenten katern

584. Rekeningen van de ontvanger van het volgens de maatstaf van de verponding geheven extra sluisgeld, 1804 - 1806. -- 1 omslag
Het stuk van 1804 is afgehoord 23 december 1805 door de thesaurier-ontvanger en door raden. De opbrengst is afgedragen aan de thesaurier-ontvanger.

585. Bijlagen van de rekening van de ontvanger van het sluisgeld, 1806. -- 1 lias

2388. Bijlagen bij de rekening van de ontvanger van het extra sluisgeld, 1808. -- 1 omslag

2393. Stukken betreffende een onderzoek omtrent de opbrengst van verschillende middelen, ingesteld door een commissie tot het beramen van een nieuwe belasting, 1810. -- 1 omslag

2394. Stukken betreffende een door de raad ingediend verzoekschrift bij de aartsthesaurier van het rijk, houdende verzoek om goedkeuring voor het belastingplan voor 1811 en de daarin voorgestelde zetting van 3 stuivers op de waag, 1810. -- 1 omslag

583. Resolutie van de raad betreffende kwijtschelding van de huur van een deel van het veerhuis, 1811. -- 1 stuk
Afschrift voor de thesaurier-ontvanger.

590. Kohier van de repartitie van een niet nader aangeduide omslag, vastgesteld door leden van de municipale raad, 1812. -- 1 stuk

433. Verordening op de heffing van de impost op de wijnen, (19e eeuw, na 23 december 1813). -- 1 stuk05.c. Stedelijke bezittingen en retributies741. Akte waarbij Jan van Blois de wind en de windmolens te Schoonhoven aan de stad verkoopt voor 25 pond Hollands per jaar, met verbod aan een ieder om zonder toestemming van het stadbestuur meer dan de twee al bestaande rosmolens in de stad te hebben, 4 december 1356. Met een akte waarbij graaf Philips de Schone de verkoop bevestigt aan mr. Vranck Cruesinck van een rente van £ 25 per jaar die de stad de graaf schuldig is wegens het recht op de windmolen, tegen een som van £ 400 die eventueel door de graaf gelost kan worden, 11 juni 1505. Met dorsale aantekeningen, o.a. betreffende de verkoop van deze rente door Jan van Beveren aan de weduwe van Pieter van Teylingen, 11 januari 1509. Door deze akte getransfigeerd een akte waarbij Margriet van Eversdijk, weduwe van Pieter van Teylingen, deze rente verkoopt aan mr. Thielman Dulleken, 18 juni 1521. -- 1 charter, 2 getransfigeerde charters
Het zegel van Philips de Schone zeer zwaar beschadigd, Deze akte is afkomstig uit de verzameling van Poest Clement te Schiedam nr. 89.

711. Akte waarbij heer Zweder van Montfoort belooft de £ 1232 die schepenen en raad van Schoonhoven hem hebben toegezegd te zullen terugbetalen voor 25 juli a.s., 21 februari 1373 / 20 februari 1374. -- 1 charter

2414. Akte waarbij hertog Albrecht de hopaccijns te Schoonhoven aan de stad in erfpacht geeft voor 50 oude franse schilden per jaar, 5 januari 1399. -- 1 charter

--. Lijst van verhuringen van stadsgoederen, 1409 - 1427.
ZIE: rubriek 10 inv.nr. 1129

2396. Akte waarbij de broers Willem en Albrecht van Naaldwijk beloven de lijftocht van 50 Rijnse guldens jaarlijks die de stad op deze dag verkocht heeft aan Peter Pot, jonkvrouw Maria en hun dochter Machteld, en waarvoor Albrecht 600 Rijnse guldens heeft ontvangen, te zullen betalen of zich zelf in Schoonhoven in gijzeling te zullen begeven, 18 november 1430. -- 1 charter

742. Akte waarbij de rekenkamer de stad ontheft van een gepretendeerde achterstand in de betaling inzake het recht van wind en windmolens en de hopaccijns te Schoonhoven, onder voorwaarde dat men in het vervolg een hoger bedrag betaalt voor de verschuldigde Hollandse ponden en oude Franse schilden, 11 september 1460. -- 1 stuk (perkament)

2415. Akte waarbij hertog Karel de Stoute verklaart van de stad de som van 1600 Philips Bourgondische schilden genaamd klinkaarts ontvangen te hebben, waarvoor de stad renten verkocht heeft, te betalen met een rente van 100 klinkaarts per jaar, in vergoeding waarvoor de stad de hopaccijns in erfpacht zal houden, 7 juli 1472. -- 1 charter

744. Stuk betreffende het verbod om in de steden en dorpen nabij de stad waag te houden boven de tien pond, 1521. Met een akte waarbij de prins van Oranje, stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland, de eerste deurwaarder opdraagt in Schoonhoven en omliggende dorpen te verbieden ergens anders meer dan 10 pond van waren te laten wegen dan in de waag te Schoonhoven, zoals van ouds gebruikelijk, 14 maart 1542. -- 1 stuk, 1 charter met opgedrukt zegel
Zegel zwaar beschadigd.

712-(715). Akten van overdracht ten behoeve van de stad, 1532, 1644, met retroacta, ca. 1565, 1587. -- 4 charters

721-725. Blafferd van enige vaste inkomsten en uitgaven van de stad, voornamelijk betreffende de opbrengst van stadseigendommen en los- en lijfrenten ten laste van de stad, 1535 - 1813. -- 5 delen

719. Akte van verhuur door de stad aan Matheeus Claesz van het riet dat groeit op het erf en de voorburcht van het afgebroken kasteel en in een deel van de stadssingel, onder voorwaarde dat de stad ongehinderd de gracht kan uitdiepen en verbreden, en ook dat die van Jaarsveld ongehinderd aarde mogen halen ten behoeve van hun sluis en hun kaden, 11 juli 1543. -- 1 stuk (perkament),

2398. Stukken betreffende het tot stand komen van een overeenkomst van ruiling tussen keizer Karel V en de stad, betreffende het land van het voormalige kasteel en een erf genaamd "de Oude Doelen", ter wille van de aardhaling door het dorp Jaarsveld, 1547. -- 1 omslag

717. Akte waarbij keizer Karel V aan de stad het erf en de voorburcht van het afgebrande en afgebroken kasteel in erfpacht geeft tegen een halve gouden reaal per jaar en in ruil voor de oude Doelen van de schutterij van de voetboog, een molenwerf en een singel, alle gelegen in het Hofland, 9 september 1547. Met een akte waarbij keizer Karel V aan de stad het erf en de voorburcht van het afgebrande en afgebroken kasteel in erfpacht geeft tegen een halve gouden reaal per jaar en in ruil voor de oude Doelen van de schutterij van de voetboog, een molenwef en een singel, allen gelegen in het Hofland, terwijl die van Jaarsveld zoals voorheen hun aarde zullen mogen halen uit het erf van het voormalige kasteel, 9 november 1547. -- 2 charters
Identiek; van het eerste charter is het zegel verloren.

743. Akte waarbij koning Philips II aan de stad de waag in pand geeft voor een som van £ 2000, voor welk bedrag de stad los- of lijfrenten zal mogen verkopen, evenals voor £ 1400, te betalen voor de afslag van de vis en de markt- en watertollen binnen de stad, en voor £ 300, te betalen voor de makelaardij, 22 januari 1558. Met aangehechte kwitantie. -- 1 bezegeld perkamenten katern

747. Akte waarbij burgemeesters en schepenen van Schoonhoven het octrooi van Troiano de Maistry om een bank van lening te houden voor 7 jaren op de oude voet verlengen met toevoeging van enkele extra voorwaarden, voor 20 Carolusgulden per jaar, 14 april 1584. Met een akte waarbij burgemeester, schepenen en raad van Schoonhoven aan Margriet van den Borgere, weduwe van Troiano de Maistry, vergunning verlenen een bank van lening te houden voor 10 jaren onder nader gemelde voorwaarden, tegen betaling van 40 Carolusgulden per jaar in plaats van wacht- of weekgeld voor haar woning, 15 juni 1590. -- 2 charters

726-727. Rentegevende obligaties van de Staten van Holland ten behoeve van de stad, 1591 en 1603. -- 2 charters

2397. Stukken uit een proces, gevoerd voor de Hoge Raad tussen het stadsbestuur en Dirk Couck Cornelisz, tollenaar, over de eigendom van een stuk grond, gelegen tussen het stadhuis en het huis daarnaast, genaamd "De Engel", 1592 - 1593. -- 1 omslag

2399. Akte van transport waarbij Cornelis Henricksz van Schoonrewoerdt aan de stad de eigendom van een huis en erf overdraagt, gelegen op de Dijk, strekkende tot in de Zevender, 8 augustus 1595. -- 1 charter

729-733. Akten van schuldbekentenis en rentebrieven van particulieren ten gunste van de stad, (1537) 1600 - 1621. -- 6 charters

2402. Lijst van aan de stad toebehorende huizen en aantekeningen dienaangaande, (17e eeuw). -- 1 omslag

2408. Formulier met voorwaarden waarop burgemeesters in het openbaar de stadslanderijen zullen verhuren; gedrukt. -- 1 omslag

2416. Akten van verkoop door burgemeesters van enige aan de stad toebehorende erven, 1601; afschriften. -- 1 omslag

2400. Akte van transport waarbij de broers Joris, Jacques en Anthonius Nauwincx aan burgemeesters en thesauriers van Schoonhoven een huis en erf bij de Veerpoort aan de (Nieuwe Haven overdragen, belast met een som van ƒ 750 en een jaarlijkse rente van ƒ 1.10.0, 9 mei 1616. Met een akte van transport waarbij Anna van der Meulen, weduwe en boedelhoudster van Jacques Nauwinck, een huis en erf met winkel en werkhuis, met alle gereedschap en grondstoffen tot het verven en vervaardigen van tapijten, belast met een som van ƒ 750 en een jaarlijkse rente van ƒ 1.10.0 overdraagt, 11 november 1615, en een akte van transport waarbij burgemeester en schepenen aan Jacques Nauwynck een erf overdragen aan de westzijde van de Nieuwe Haven om daar een tapijtweverij te beginnen voor het symbolische bedrag van ƒ 1 per jaar, waarbij zij hem onder verband van dat erf ƒ 600 lenen en hem beloven het daar te bouwen huis vrij van verponding te zullen houden, 3 augustus 1600. -- 3 getransfigeerde charters

745. Maandelijkse afrekeningen van A. Dankersen Haeck (waagmeester?) betreffende de inkomsten van de waag over juli - oktober 1618. -- 1 omslag

591-655. Rekeningen van de rentmeester van de stadsgoederen, 1620 - 1623, 1625 - 1655, 1733 - 1759. -- 65 stukken
Het boekjaar loopt geregeld van 1 januari - 31 december. Deze rekeningen werden afgehoord door burgemeesters, in 1634 en 1635 door burgemeesters en schepenen en na 1649 tot 1655 door burgemeesters en baljuw of wel door burgemeesters en oud-burgemeesters, terwijl van 1733 - 1759 de rekeningen weer geregeld werden afgehoord door burgemeesters. De afhoring had plaats tot 1650 in de maanden oktober of november in het jaar volgend op dat waarover de rekening loopt, daarna tot 1655 had de afhoring na 2 jaar plaats. Van 1733 tot 1759 gebeurde de afhoring weer in het jaar volgend op het boekjaar, van 1733 - 1750 in de maanden schommelend tussen januari en juli en vanaf 1750 - 1759 in de maanden oktober of november.

656-681. Bijlagen van de rekeningen van de rentmeester betreffende de stadsgoederen, 1620, 1621, 1623 - 1624, 1626 - 1628, 1630 - 1632, 1635 - 1636, 1638 - 1645, 1651, 1656, 1773, 1796, 1797, 1803. -- 26 omslagen

716. Akte waarbij de Staten van Holland een regeling treffen tot goedmaking van het verzuim van de stad Schoonhoven om de Magere Hoeve onder Langerak, die zij van de grafelijkheid in leen houden, tijdig te verheffen, 26 januari 1633. -- 1 charter

2405. Voorwaarden waarop burgemeesters en thesauriers de wijnaccijns zullen verpachten, 1644; afschrift. -- 1 stuk
De verpachting geschiedde voor een jaar en wel van 1 oktober 1644 - 30 september 1645.

3153-3154. Stukken betreffende geschillen met pachters, 1647, 1665. -- 2 omslagen

720. Overeenkomst van de stad met Lambert Vurens en Jan Reiniersz van der Duyn betreffende het gebruik van het Oostbolwerk, 1662. -- 1 stuk

2401. Overeenkomst tussen de stad en Aert Claesz Maet, waarbij laatstgenoemde in eigendom verkrijgt een huis, staande op de stadslanderijen bij Tienhoven, 1665. -- 1 stuk

738. Akte van openbare verhuring van de visserijen en de stadsgrachten ten overstaan van burgemeester en schepenen, 1678. -- 1 stuk

739. Register van verpachting van stads- en godshuislanden, 1680 - 1789. -- 1 deel

2404. Lijst van aan de stad toebehorende roerende en onroerende goederen, (18e eeuw). -- 1 stuk

682-704. Rekeningen van de rentmeester van de stadslanden, tevens ontvanger van de ambtsgelden, 1731/1732 - 1758/1759. -- 23 stukken
De jaren 1746/1747, 1747/1748, 1748/1749 en 1755/1756 ontbreken. Het boekjaar loopt meestal van november tot november, soms van oktober tot november. De controle viel samen met het sluiten van de rekening. Afhoorders waren de burgemeesters.

2418. Bijlagen bij de rekening van Aalbert de Bruyn, betreffende de verkoop van de aan de stad Schoonhoven behorende "invalide" huizen, 1734/35. -- 1 omslag

2417. Rekening van Aalbert de Bruin, betreffende de verkoop van aan Schoonhoven behorende "invalide" huizen, 1734/1735. -- 1 stuk
Deze rekening werd afgehoord door burgemeesters, oud-burgemeesters en vroedschappen op 26 mei 1735.

705-710. Bijlagen bij de rekeningen van de rentmeester van de stadslanden, tevens ontvanger van de amptsgelden, 1745, 1746, 1747, 1752, 1774 en 1775. -- 6 omslagen

2406. Akte van arrest, verleden voor het gerecht van Tienhoven, op onroerend goed, toebehorend aan Theunis Claesz Maat, ter voldoening van door hem verschuldigde huur van drie aan de stad Schoonhoven toebehorende landerijen, 1760; afschrift. -- 1 stuk

2395. Rekening van de administrateur van de stadsgoederen en landpachten over 1760, opgemaakt 1762. -- 1 stuk
Het boekjaar blijkt niet, waarschijnlijk het kalenderjaar 1760. De afhoring had plaats door burgemeesters van Schoonhoven op 2 april 1762.

2403. Lijsten van meubelen en goederen in het logement te 's-Gravenhage, toebehorende aan de stad, 1772, 1787 -- 1 omslag

2407. Akten van openbare verhuur van stadslanden door burgemeesters en thesauriers, 1775, 1784, 1793, 1805. -- 1 omslag

740. Blafferd van enige vaste inkomsten en uitgaven van de stad, die in 1775 van het kantoor van de stadslanden naar de stedelijke thesaurie zijn oyergebracht, voornamelijk de opbrengst van stadseigendommen en rentebrieven ten laste van de stad betreffende, 1775 - 1813. -- xxx
Deze blafferd staat dus naast de onder inv.nrs. 724 en 725 vermelde.

2419. Stukken betreffende de aankoop door de stad van een asschuur, 1783. -- 1 stuk en 1 charter

2412. Stukken betreffende een geschil met de erfgenamen van Cornelis Woud, betreffende hun recht om de as weg te halen in Schoonhoven, (ca. 1785). -- 1 omslag

2410. Akten van openbare verhuur van het weghalen van de haardasch, 1789 en 1812. -- 1 omslag

2420. Akte van borgstelling door A. Cooiman voor zijn zoon Jacob Cooiman als waagmeester, 1795. -- 1 stuk

2409. Akte van verhuur van een huis, toebehorende aan de stad, aan Cornelis Vermey door leden van het comité van financie, 1799. -- 1 stuk

746. Register van schuldvorderingen wegens gebruik van de waag, 1804. -- 1 deel

2421. Akte, verleden voor schout en schepenen van Willige Langerak, waarbij Cornelia den Braber een tuin met tuinhuis, gelegen onder Willige Langerak, aan de stad verkoopt, 1808. -- 1 stuk

2411. Voorwaarden van openbare verkoop van het stadsvuil door de thesauriers, 1810. -- 1 stuk

2413. Notariële akte van verhuur, op verzoek van de burgemeester, van enige stadslanderijen onder Tienhoven, 1813; grosse. -- 1 stuk05.d. Lijf- en losrenten ten laste van de stad--. Lijst van door de stad verkochte lijfrenten, 1398.
ZIE: rubriek 10 inv.nr. 1129

769-(2428). Kwitanties wegens door de stad verschuldigde rente, 1413 - 1579. -- 3 charters, 1 stuk

748-756. Stukken, waarbij de landsheer aan de stad toestaat of beveelt los- of lijfrenten uit te geven, 1466 - 1542.

2430. Akte van transport van de opbrengst van een door de stad verschuldigde erfpacht betreffende een windmolen 1508; afschrift. -- 1 stuk
Door beschadiging van het stuk is niet meer na te gaan, wie vervreemder en wie rechtverkrijgenden zijn.

2424. Losrentebrief ten laste van de stad, 1518. -- 1 charter

760. Akte waarbij burgemeesters, schepenen en raad verklaren tot reparatie en fortificatie van de stad aan Dirck van der Molen Gerritsz verkocht te hebben een losrente van 6 Rijnsguldens per jaar, te lossen tegen de penning 15, 25 mei 1518; afschrift. -- 1 stuk

2425. Losrentebrief van 25 carolusgulden op het gemaal van Schoonhoven, 1532; afschrift. -- 1 stuk

761-768. Afbetaalde losrentebrieven en vervallen lijfrenten, 1565, 1578, 1638, 1639, 1655 (1672), 1659, 1662 en 1668. -- 8 charters

2426. Regeling met de Staten van Holland aangaande een losrente ten laste van de stad, 1588. -- 1 charter

2429. Lijst van verschuldigde erfpachten en losrenten, 1639 - 1642. -- 1 stuk
Dit is waarschijnlijk een uittreksel uit de ontbrekende blafferd nr. 2 (zie inv.nr. 72).

2432. Memory voor de hr. burgemrs. en vorder gecommiteerden tot ondersouck, offer ietweg is te vinden tot vordel van de stadt tegen ofte tot liquydasy van 't schoorsteengelt
Staat van onkosten, gemaakt door de stad in het jaar 1649 bij de doortocht van de prinses; (17e eeuw). -- 1 stuk
Het opschrift is niet te verklaren.

758. Register van ten laste van de stad uitgegeven rentebrieven, 1662 - 1719. -- 1 deel

2427. Afbetaalde losrentebrief, 1664. -- 1 charter

2423. Stukken betreffende een proces, gevoerd voor het Hof van Holland tussen Helena Vermeer, weduwe van E. Sobbe, en de stad, aangaande de betaling van een rentebrief, 1698. -- 1 omslag

2433. Kwitantie van de ontvanger van de loterij voor burgemeesters wegens ontvangst van een zekere som gelds, 1709. -- 1 stuk

2434. Rekening van de thesaurier aangaande de aankoop van straatstenen, 1762; afschrift. -- 1 stuk

759. Lijst van in 1778, vermoedelijk door de stad, verkochte obligatien, (ca. 1778. -- 1 stuk

2268. Resolutie van gecommitteerde raden betreffende de bij de plundering door de Pruisische troepen verloren gegane losrentebrieven, 1789. -- 1 stuk

2431. Verzoekschrift van de raad aan het keizerlijk gerechtshof in Holland om surseance van betaling aan houders van obligaties ten laste van de stad, (ca. 1810); concept. Met de desbetreffende beschikking van het gerechtshof. -- 1 omslag

2435. Délibérations du conseil municipal de la ville de Schoonhoven sur la répartition d'une somme de 261 francs, qui en conformité de l'arrêté du préfet, doit être reparti entre les habitants de la commune pour pourvoir aux traitements du garde général et brigadier garde champêtre de l'arrondissement et canton
1813; afschrift. -- 1 deel06. Stadswerken774-775. Akten betreffende het leggen van een spui in de dam te Schoonhoven, 1349. -- 2 charters

776. Akte waarbij Margaretha van Kleef aan de stad toestaat de wegen naar de poorten met steen te bestraten, 1408. -- 1 charter

2436. Verbodsbepaling van keizer Karel V om binnen zekere afstand van watermolens in het baljuwschap van Schoonhoven bomen te planten, 1531; afschrift. -- 1 stuk

2437. Rapport van gecommitteerden van het Hof van Holland aangaande een visitatie te Schoonhoven in verband met de aanleg van een sluis in de Dam, 1534; afschrift. -- 1 stuk

777. Akte waarbij schepenen verklaren dat meester Medardus Wagewens, poorter van Mechelen, beloofd heeft om de zes kleine klokjes die hij geleverd heeft en die nu op het stadhuis hangen te zullen stemmen, en om Jan de Muennick en Gerard Wentiers te Mechelen schadeloos te houden ingeval het hem niet lukt de klokjes naar behoren te stemmen, 12 maart 1535. -- 1 charter
Een zegel ernstig beschadigd; een zegel ernstig beschadigd en afgevallen.

779-780. Getuigenverklaringen omtrent het oude recht van schout en schepenen om de Kerkweg te schouwen en keuren betreffende die weg vast te stellen, 1545. -- 2 charters

778. Akte waarbij keizer Karel V onder voorwaarden vergunning verleent op verzoek van de inwoners van het land van Blois en burgemeesters van Schoonhoven tot het planten van rijs, stoven en opgaand hout in de nabijheid van watermolens, 14 maart 1550, met aangehecht bevel tot publicatie,15 juli 1550, en aangehecht relaas van de deurwaarder van de publicatie tussen 27 juli en 6 september 1550. -- 2 charters en 1 stuk aaneengehecht
Dorsaal op het octrooi: 'N', 'Sg attaché bij den griffier', op de zegelstaart 'Octroy van den molens in den lande van Belois', 'Comp(?) de Scoenhoven octroy'.

2438. Situatietekening van het stadhuis, (1592). -- 1 stuk

2443. Uitspraak van de Hoge Raad van Holland in een geschil tussen de stad en Gelkenes over het heffen van een omslag door Gelkenes over godshuislanden van Schoonhoven in hun ambacht, 1595. -- 1 charter

781. Overeenkomst met de rekenkamer van Holland en de heer van Liesveld betreffende het leggen van een brug nabij het veer, 1633. -- 1 charter

773. Rekeningen van de stadstimmerlieden betreffende het herstellen van de St. Bartholomeustoren en het onderhoud van stadswerken, 1646 - 1654. -- 1 omslag
Sommige posten figureren in de thesauriersrekeningen, maar de meeste posten zijn betaald uit "gelichte penningen", waardoor deze rekeningen een aparte serie vormen. De afhoorders waren de burgemeesters en oud-burgemeeeters.

2439. Resolutie van de Staten van Holland betreffende de reparatie van een stenen beer in de gracht van Schoonhoven, 1653; afschrift. -- 1 stuk

2444. Aantekeningen betreffende de aanbesteding van een niet nader aangeduid werk, 1664. -- 1 stuk

3155-3163. Akten van aanbesteding van stadswerken, 1677 - 1813. -- 9 omslagen

2445. Aantekening van de kosten van het jaarlijkse onderhoud van de vijf bruggen in de stad, 1681 -- 1 stuk

2446. Stukken betreffende werkzaamheden aan de brug over de Nieuwe Haven bij de Veerpoort, 1683. Met tekeningen. -- 1 omslag

2440. Naamlijst, waarschijnlijk van personen te Schoonhoven, die verplicht zijn voor het onderhoud van een dijk te zorgen, (18e eeuw). -- 1 stuk
Het stuk wordt genoemd: "memorie van de dijkleggen van Schoonhoven nederwaert tot den Benedensteenplaatserschoor, daer het strandje is".

2451. Stukken betreffende de bouw van een boterhal, (18e eeuw). Met tekeningen. -- 1 omslag

2452. Bestek waarnaar het stadsbestuur het maken van een nieuwe ophaalbrug zal aanbesteden, (18e eeuw). -- 1 stuk

2453. Voorwaarden waarop de stadsthesauriers zullen aanbesteden het beschoeien van de "Gavelsloot", (18e eeuw). -- 1 stuk

2454. Aantekeningen betreffende werkzaamheden aan de "Schele brug", (18e eeuw). -- 1 stuk

2455. Aantekeningen van werkzaamheden op het Buiten-Doelenplein, (18e eeuw). -- 1 stuk

785. Rekeningen van inkomsten en uitgaven inzake het uitdiepen van de Havenstraat en de Zeventer, 18e eeuw. -- 1 katern
De kosten werden per gedeelte van deze straten omgeslagen onder de bewoners.

2447. Bestek waarnaar het stadsbestuur de bouw van een tuinhuis in de Doelen zal aanbesteden, (1701). Met tekeningen. -- 1 omslag

2448. Stukken betreffende de bouw van een nieuwe brug bij de Veerpoort, 1702. Met tekeningen. -- 1 omslag

784. Stukken betreffende het doen uitdiepen van de Lek en de haven, 1726 - 1778. -- 1 omslag

788. Stukken betreffende het pontveer naar Gelkenes, 1746 - 1805. -- 1 omslag

2449. Stukken betreffende het maken van twee sluisdeuren tussen de buitenwal aan de zijde van de Lek, (1760). -- 1 omslag

2441. Advies van Gecommitteerde Raden op een verzoekschrift van de stad aangaande een nieuwe schutsluis, 1761. -- 1 stuk

2450. Akte van aanbesteding van het metselen van een stenen riool, 1761. -- 1 stuk

786. Brief van de magistraat aan de Staten van Holland nopens een geschil met gecommitteerde raden omtrent het openen en sluiten van de Nieuwe sluis tijdens de watersnood van 1762; minuut, ca. 1764. -- 1 stuk

782. Keur op de straten, kaden, goten, watergangen, enz, 1780; gedrukt. -- 1 omslag

--. Verordening op het wagenveer tussen Gouda en Schoonhoven, 1781; gedrukt.
ZIE: Schenking Van Willenswaard.

772. Instructie voor de "opziender" van de stads- en godshuiswerken, 1785. -- 1 stuk

783. Akten van aanbesteding namens de magistraat van werkzaamheden aan de stadsgrachten en wateren, 1791, 1792. -- 1 omslag

2442. Akte waarbij J. Nederberg zich verplicht jaarlijks een som te betalen tot onderhoud van de ophaalbrug bij de Veerpoort, 1794. -- 1 stuk

2456. Aantekeningen betreffende uit te voeren reparatiewerkzaamheden aan huizen, bruggen, kaden, straten enz, (19e eeuw). -- 1 stuk

787. Akte van aanbesteding door het "comitté van finantie" van het maken van een schuur buiten de veerpoort, 1801. -- 1 stuk

3164-3165. Stukken betreffende het pontveer tussen Schoonhoven en Gelkenes, 1812, 1813. -- 2 stukken07. Stukken betreffende markten en tollen en het Dordrechtse stapelrecht910. Akte waarbij de elect Jan van Utrecht aan de onderdanen van Nicolaas van Cats te Schoonhoven tolvrijheid verleent voor zijn gebieden, 1280/1281. -- 1 charter
Twee van de acht zegels verloren.

2460. Akte waarbij de bisschop van Utrecht aan de inwoners van Schoonhoven tolvrijheid verleent, 1281 ; afschrift, 1437. -- 1 stuk

2470. Akte waarbij de bisschop van Utrecht aan Nicolaas van Kats tolvrijheid voor die van Schoonhoven verleent, 1281; afschrift, 1678. -- 1 stuk

2458. Stukken betreffende geschillen tussen Schoonhoven en Dordrecht omtrent het stapel- en marktreoht, 1321, 1586 (en z.d.). -- 2 charters en 1 omslag

798-909. Stukken betreffende geschillen met Dordrecht omtrent het stapel- en marktrecht, 1321 - 1641.

911. Akte waarbij graaf Willem III aan de inwoners van Schoonhoven tolvrijheid binnen Holland verleent en vrijdom van schot, behalve het oude schot en de oude bede die de graaf tevoren al ontving, en waarbij hij enkele bepalingen geeft over de rechtspraak door schepenen, 4 mei 1322. -- 1 charter

912. Akte waarbij heer Gijsbrecht van IJsselstein aan de inwoners van Schoonhoven het recht verleent om zonder te betalen met wagens en goederen over zijn brug te gaan, 1329. -- 1 charter

913. Akte waarbij Jan van Blois en zijn echtgenote Machteld als hertog en hertogin van Gelre aan de inwoners tolvrijheid geven in Gelre en Zutphen, 17 maart 1372. -- 1 charter
Het zegel van Jan van Blois beschadigd, dat van Machteld licht beschadigd.

914. Akte waarbij hertog Albrecht van Beieren verklaart aan de poorters van Schoonhoven vrijdom van de tol te Heusden gegeven te hebben, 25 augustus 1401. -- 1 charter
Het opgedrukte zegel van de hertog is zwaar beschadigd.

789-797. Stukken betreffende en gebruikt in geschillen omtrent de tolrechten van de stad, 1478 - 1547.

915. Bepalingen van stadhouder en raden van Holland omtrent het vertonen van de toltekens aan de tollenaars van Geervliet, Gouda en Spaarndam, 1498. -- 1 stuk

921-924. Stukken betreffende de tol te Schoonhoven, 1499, 1536.

917-920. Stukken betreffende de vrijstelling van de stad inzake de tol te Geervliet, 1499.

2461. Akte van transport door de landsheer aan de stad Gouda van de erfpacht van de watertol, boter- en jaarmarkt, alsmede de bieraccijns aldaar, 1505; afschrift. -- 1 stuk
Waarschijnlijk een afschrift voor de stad.

926. Akte van verpachting van de markttol, de watertol en de afslag en het pondgeld van de vis binnen Schoonhoven door de rekenkamer aan het stadsbestuur, 23 april 1527. Met een akte van verpachting van de afslag en het pondgeld van de vis binnen Schoonhoven door de rekenkamer aan het stadsbestuur, 10 april 1548. -- 2 stukken (perkament)

2462. Verklaring van de rentmeester-generaal van Zuid-Holland, dat hij de markt- en watertollen aldaar aan de stad verpacht heeft, 1530. -- 1 stuk
De verpachting gebeurde voor vier jaren, ingaande 1 januari 1531 stilo curie.

2459. Stukken betreffende processen, in verschillende instanties voor de diverse gerechtshoven gevoerd tussen Schoonhoven en Gouda omtrent het houden van vrije jaar- en paardenmarkten, 1531, 1534, 1535, 1536, 1539, 1541 en z.d. -- 1 omslag

2457. Stukken betreffende, en gebruikt in, geschillen omtrent de tolrechten van Schoonhoven, 1533, 1538 (en 16e eeuw). -- 1 omslag

916. Overeenkomst gesloten voor de Secrete Raad tussen Dordrecht en Schoonhoven waarbij de controle op stapelvrije goederen die de Lek af komen varen en die bestemd zijn voor Rotterdam, Gouda of elders, in handen wordt gelegd van Adriaen Jansz Zoope, schout te Krimpen aan de Lek, 19 april 1540. -- 1 charter

2465. Aantekening dat A. Sand van 1540 tot 1541 op zekere voorwaarden de "offslach stal ende pontgelt" gehuurd had, (16e eeuw). -- 1 stuk

925. Overeenkomst met Reinoud van Brederode, vrijheer van Vianen, waarbij de poorters van Schoonhoven vrijdom krijgen van de tol te land en te water van Ameide, en waarbij het tolgeld van de brug bij Meerkerk wordt vastgesteld,14 februari 1546 (1547?). -- 1 charter

2463. Stukken betreffende een proces, gevoerd voor het Hof van Holland, tussen de steden Schoonhoven en Waalwijk, inzake vrijdom van tollen voor laatstgenoemde stad, 1552. -- 1 omslag

2467. Aantekening betreffende de inhoud van een akte waarbij koning Philips II aan de stad de markt- en watertollen en de afslag op het pontgeld van de vis overdraagt in 1557, (18e eeuw). -- 1 stuk

927. Akte waarbij de grafelijkheid van Holland de afslag en het pondgeld van de vis binnen Schoonhoven verkoopt aan de stad, met kwitantie voor de hoofdsom van £ 1400, 4 oktober 1557. -- 1 gezegeld perkamenten katern met aangehecht stuk (perkament)

2464. Stukken betreffende geschillen tussen de steden Schoonhoven en Nieuwpoort, inzake de vraag of Nieuwpoort al of niet een stad was, in verband met het houden van markten, 1566 en z.d. -- 1 omslag

2468. Beschikking van de Staten van Holland op een verzoekschrift van de stad Woerden, betreffende het recht om van schepen die het Woerdense Verlaat passeren tol te mogen heffen, 1659; afschrift. -- 1 stuk
Waarschijnlijk afschrift voor de stad, die hiervan was vrijgesteld

2469. Volmacht van het stadsbestuur voor Dirck Dirksz Cleyn, marktschipper van Schoonhoven, om tolvrij tussen Schoonhoven en Rotterdam te mogen varen, 1672; afschrift. -- 1 stuk

2466. Opgave van de tolknecht van de grafelijke tol te Schoonhoven aan burgemeesters van zijn traktement en emolumenten, 1750. -- 1 stuk08. Bemoeiingen van het stadsbestuur met gilden en bedrijven

08.a. In het algemeen929. Akte waarbij de grafelijkheid van Holland de makelaardij binnen Schoonhoven verkoopt aan de stad, met kwitantie voor de hoofdsom van £ 300, 6 mei 1557. -- 1 charter met aangehecht stuk (perkament)

2471. Stukken betreffende geschillen met de provincie Utrecht inzake het feit, dat de middelen van consumptie in Utrecht lager zijn dan in Schoonhoven, zodat, tot grote schade van die stad, de inwoners hun inkopen op Stichtse grond doen, 1624 - 1642. -- 1 omslag

930. Register van door burgemeesters gedane benoemingen van dekens en hoofdlieden van de verschillende gilden, 1763 - 1785. -- 1 deel
Bevat:
Achterin de gildebrief van het in 1767 opgerichte pijpmakersgilde en die van het in 1657 nieuw opgerichte schoenmakersgilde met een aanvulling van 1739.

931. Aangiften van nieuwe leden van gilden en genootschappen aan de magistraat ingevolge de magistraatsbesluiten van 3 maart 1781, 1788 - 1792. -- 1 omslag

932. Lijst van de handwerken en fabrieken in de stad en omstreken (bestemd voor het landsbestuur?), z.d. (ca. 1800); afschrift. -- 1 stuk08.b. St. Nicolaas of kramersgilde933. Gildebrief voor het St. Nicolaas- of kramersgilde, 1796; concept. -- 1 stuk08.c. Goud- en zilversmeden--. Gildebrief voor het goud- en zilversmedengilde, 1786; gedrukt. -- 1 katern in band
ZIE: Schenking Van Willenswaard.

934. Register van de namen en merken van de goud- en zilversmeden te Schoonhoven, 1800. -- 1 deel

935. Inventaris van alle keurtekens, merken, stempels, platen en boeken, behoord hebbende aan de keurkamer van de stad, aan de raad overgedragen, 1807. -- 1 stuk

936. Register met opgave van hun beroep, gedaan door de verschillende goud- en zilverwerkers, 1812. -- 1 deel

937. Register van goudsmidsmerken, gehouden volgens de wet van 19 brumaire an 6 (1799), 1812. -- 1 deel08.d. Kuipersgilde939. Reglement op de kuipers, keurmeesters en branden, 1613; afschriften, (18e eeuw). -- 2 stukken

938. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en het kuipers- of stoelmakersgilde nopens de volledige handhaving van de gildebrief van dat gilde, 1785. -- 1 omslag08.e. Kleermakersgilde2472. Rapport van een, in tegenwoordigheid van schout en schepenen gedane, wijnpeiling, 1672. -- 1 stuk

2473. Aantekening betreffende een bekeuring bij de tapper Pouwels Willemsen, 167(2). -- 1 stuk

2474. Verzoekschrift van bierstekers en grossiers te Schoonhoven, waarschijnlijk aan de Staten, inzake de opheffing van de vrijstelling van het zegel voor hun nering, 1750; afschrift, (fragment). -- 1 stuk

2475. Akte van toelating door burgemeesters voor A.M. de Jong als kleinbierverkoopster, 1750. -- 1 stuk

2476. Akten van toelating door burgemeesters voor T. Nieusteeg als verkoopster van thee, koffie, brandewijn en gedistilleerde wateren, 1750. -- 1 omslag

940. Gildebrief voor het St. Jans- of kleermakersgilde, 1769; gedrukt. -- 1 stuk08.f. Grossiers en slijters2477. Lijst van herbergiers en "flessianen" binnen de stad, aan wie loden penningen, gemerkt met het stadswapen, zijn uitgedeeld, 1789. -- 1 stuk

941. Reglement voor de grossiers en slijters, 1789; gedrukt. -- 1 omslag

2478. Akte van toelating door de municipaliteit voor W.Spruytenburg als biersteker, 1801 -- 1 stuk08.g. Brood- en koekbakkersgilde946. Brief van de hoofdluiden van het bakkers- en koekbakkersgilde aan de magistraat betreffende enige aanmerkingen, gemaakt op de door hen overgelegde rekeningen, 18e eeuw. -- 1 stuk

944. Reglement voor de zetting van meel, grutten, enz., 1755; concept. -- 1 stuk

945. Verzoekschrift van dekens, hoofdlieden en vinders van de bakkersgilden van verschillende steden en dorpen in Holland aan de Staten van Holland betreffende een geschil met de bier- en azijnbrouwers in dat gewest omtrent de branders- of rouwstokersgist, (ca. 1763); gedrukt. -- 1 stuk

942. Keur voor de koren- en meelkeurders, broodbakkers, koekenbakkers en de molenaar, 1772; gedrukt. -- 1 stuk

943. Keur en verordening op het brood- en koekbakkersgilde, 1785; gedrukt. -- 1 stuk08.h. Slagersgilde947. Akte waarbij graaf Willem VI bekend maakt dat hij de jaarmarkt voor paarden en voor hoornvee van Stolwijk naar Schoonhoven heeft verplaatst, en de duur van de paardenmarkt is vastgesteld op 14 dagen vanaf 4 juli, van de beestenmarkt op 14 dagen vanaf 17 oktober, 27 juni 1412. -- 1 stuk

948-(3225). Akten waarbij keizer Karel V het privilege betreffende de paarden- en beestenmarkt bevestigt, 1534, 1539 en 1541. Met afschriften van twee stukken. -- 2 stukken en 4 charters

2480. Publicatie van het stadsbestuur betreffende het houden van de magere beestenmarkt, z.d.; gedrukt. -- 1 omslag

952. Octrooi van de Staten van Holland om de beestenmarkt, gehouden op 21 oktober, uit te mogen breiden tot de 18e, 21e en 28e oktober, zoals omringende steden dat hebben, 13 september 1600. -- 1 charter

953. Plakkaat van de magistraat betreffende de jaarlijkse vrije magere-beestenmarkt, ca. 1700; gedrukt. -- 1 omslag

954. Keur op het slachten van vee, 1701; gedrukt. -- 1 omslag

2479. Verordeningen op het schouwen van varkens, 1748, 1758; afschriften. -- 1 katern, 1 stuk
Op het stuk van 1743 staat de aantekening van de secretaris, dat D. van Vuuren als aangesteld varkensschouwer zijn eed in 1756 heeft afgelegd.08.i. Visserij2481. Rapport van een, in tegenwoordigheid van schout en schepenen gedane, opening van enige tonnen vis, 1674. -- 1 stuk

955. Reglement voor de hoofdlieden van de visserij van de Tempel, z.d. (ca. 1700); concept. -- 1 stuk
Dit reglement is door de eigenaars vastgesteld, van wie de voornaamste was de prinses van Oranje als barones van Liesveld.

958. Verordening van Lodewijk van Nassau, heer van de Lek, op de visafslag te Lekkerkerk en Krimpen a/d IJssel, 1651; afschrift, z.d. (18e eeuw). -- 1 stuk

957. Rotterdamse keur op de zeevismarkt, 1720; gedrukt. -- 1 stuk

956. Reglement op de vismarkt te Gorinchem, 1775; gedrukt. -- 1 stuk08.j. Voerliedengilde en schippersgilde2488. Aantekeningen betreffende het betalen van gildegeld door te Schoonhoven ladende schippers, (17e eeuw). -- 1 stuk

961. Overeenkomst met het schippersgilde te Nijmegen betreffende het varen van vrachten tussen die stad en Schoonhoven, 1642. -- 1 stuk

965. Rotterdamse keur op het scheepsverkeer en het havenmeesterschap, 1715; gedrukt. -- 1 stuk

962. Lijst van de vrachtlonen voor goederenvervoer per schuit tussen Gouda en Schoonhoven, 1731; gedrukt. -- 1 stuk

2482. Voorlopige lijst van de vrachtlonen voor grossiersgoederen tussen Den Haag en Schoonhoven, 1736. -- 1 stuk

2483. Verordening op het schippersgilde te Vianen, 1741; gedrukt. -- 1 stuk

2489. Overeenkomst tussen Pieter Broer en Dirk van der Quartel te Schoonhoven, waarbij eerstgenoemde zijn zandvaardersplaats c.a. aan Dirk van der Quartel overdoet, 1747. -- 1 stuk

959. Gildebrief voor het voerliedengilde, 1768; gedrukt. -- 1 stuk

960. Verordening op het St.Jacobs- of schippersgilde, 1774; gedrukt. -- 2 stukken

963. Lijsten van de passagiers- en goederenvrachten van de beurtschepen tussen Rotterdam en Schoonhoven, vastgesteld door de besturen van beide steden, 1774; gedrukt. -- 3 stukken

2484. Verordening op het wagenveer tussen de steden Gouda en Schoonhoven, 1781; gedrukt. -- 1 stuk

964. Verordening op de vrachtlonen van de voerlieden, z.d. (ca. 1800.); concept of afschrift. -- 1 stuk

2485. Liberté, égalité. Passeport.
Vergunning van het Franse militaire gezag voor schipper ("battelier") Gerrit van Oordt om met zijn bark geladen met steenkool met bestemming Rotterdam Schoonhoven te passeren, 28 januari 1795. -- 1 stuk

2486. Verordening van de steden Amsterdam en Utrecht betreffende de schippers die tussen beide steden varen, 1810; gedrukt. -- 1 stuk

2487. Lastgeving van het stadsbestuur voor de beurtschippers, om zich te houden aan het reglement op de vrachtlonen, 1813; concept. -- 1 stuk08.k. Zandhalersbedrijf2504. Akte, verleden voor schepenen van Gouda, waarbij Cornelis Broer zich borg stelt voor zijn zoon Leendert, pachter van de bank van lening te Schoonhoven.

2492. Proces-verbaal van de gerechtsbode van insinuaties, gedaan op last van burgemeesters, aan Gerrit van Rietveld en de hoofdlieden van het timmermans- en metselaarsgilde, inzake een verbod, door burgemeesters gelegd op het afbreken of verbouwen van een bierbrouwerij, toebehorend aan genoemde Van Rietveld, 1638. -- 1 stuk

2493. Verordening ..., 1649; gedrukt.

2497. Akte, verleden voor schepenen, waarbij Jacob de Bondt verklaart schuldig te zijn aan Thomas van der Marck, vrijheer van Leur, de som van ƒ 8000, zijnde een derde deel van het kapitaal van de bank van lening te Schoonhoven, 1660; afschrift. -- 1 stuk

2498. Akte, verleden voor schepenen, waarbij Jacob de Bond aan Thomas van der Marck, vrijheer van Leur, het twee-derde deel van het recht op het octrooi van de bank van lening overdraagt, 1661; afschrift. -- 1 stuk

2491. Advies van de brandewijn- en azijnverkopers binnen Schoonhoven aan baljuw, burgemeester en schepenen, inzake een verzoekschrift van de bierdragers aldaar, om ontheffing van het dragen van azijn, (ca. 1680). -- 1 stuk

2494. Voorwaarden waarop Jacobus Dole te Amersfoort in Schoonhoven een ververij zal mogen oprichten, (ca. 1680). -- 1 omslag

966. Besluit van het stadsbestuur waarbij het beroep van zandhaler uit de Lek wordt geregeld, 1687; afschrift. -- 1 stuk

2496. Overeenkomst tussen twee slepers te Schoonhoven, om gezamenlijk het bedrijf uit te oefenen, (18e eeuw); concept. -- 1 stuk

2502. Aantekeningen aangaande de prijs bij het belenen van edele metalen, kledingstukken enz, (18e eeuw). -- 1 stuk

2503. Memorie van NN voor burgemeester Carnier te Schoonhoven, aangaande de lombard, (18e eeuw). -- 1 stuk

2495. Onderhandse verklaring van de buren van Hermanus Blanken, dat zij geen bezwaar hebben, dat op de plaats van diens huis een pottenbakkersoven wordt gebouwd, 4 februari 1767. -- 1 stuk
Zie magistraat 12-2-1767 ...

2499. Stukken betreffende het verzegelen van de stadsbank van lening 1779. -- 1 omslag

2490. Resolutie van burgemeesters om de "zantvaarders" te gelasten elk jaar aan de thesaurier-ontvanger de huur van de zandhokken op 6 december te betalen, 1789; afschrift. -- 1 stuk

2500. Brief van de pachter van de bank van lening aan het comité van onderzoek te Schoonhoven, betreffende een door hem ingediend, niet nader aangeduid, verzoekschrift, 1796. -- 1 stuk

2501. Erfhuiscedul van goederen in de bank van lening, 1805. -- 1 stuk09. De Doelen

09.a. De eigenlijke Doelen980. Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië opdracht geeft aan zijn ontvanger-generaal om aan de 60 kruisboogschutters van Schoonhoven 20 gouden Franse écus te betalen in meerdering op de 40 écus die zij al van de stad ontvangen, zoals ook zijn voorgangers deden, 15 september 1448. -- 1 charter
Het zegel afgescheurd en thans weer aan het charter bevestigd. Dorsale aantekeningen in het Frans dat de uitbetaling in 1449 plaats gehad heeft.

985. Reglement op de straatlantaarns en instructies voor de lantaarnopstekers, z.d. (17e eeuw) en 1696. -- 2 stukken

972. Instructie voor de twee kapiteins van de schutterij, 1628. -- 1 stuk

1058. Bijlagen bij de niet meer aanwezige rekeningen van de directeuren van de St.Jorisdoelen betreffende het waak- en weekgeld, het brandgereedschap en lantaarngeld, 1633 - 1682. -- 1 omslag

973. Besluit van de magistraat tot instellen van (acht) directeuren naast de kapiteins, teneinde de administratie te voeren, 1637; minuut. -- 1 stuk

974. Resoluties van de directeuren van de St.Jorisdoelen, 1637 en 1685 - 1688; minuten. -- 1 omslag

1067. Akten van verhuur van het Doelenhuis, 1637 - 1811. -- 1 omslag

1065. Stukken betreffende de verpachting van de visserij in de stadsgrachten enz. ten behoeve van de Doelen, 1640 - 1699. -- 1 omslag

1063. Aantekeningen betreffende de ontvangst van waak-en weekgeld, 1663. -- 1 omslag

983. Lijst van vermindering van aanslagen in het waak- en weekgeld, door commissarissen van de Doelen geheven, 1676/1677. -- 1 stuk

981. Instructie voor de commissarissen uit de schutterij voor de ontvangst van het waak- en weekgeld, van de verpachtingen van de stadsgrachten, van de Bottersloot, de Kil en de (verdere) inkomsten van de schutterij, 1679. -- 1 stuk

967. Inventaris van de aan de Doelen behorende archiefstukken, bewaard in een kistje dat van het stadhuis naar het Doelenhuis was overgebracht, 1680. -- 1 stuk

1068. Akten van openbare aanbesteding van reparaties ten laste van de St. Jorisdoelen, 1680 - 1789 en z.d. -- 1 omslag

982. Resolutie van de magistraat tot aanvulling van de instructie voor gecommitteerden of directeuren van de Doelen betreffende de aanslag en de heffing van het waak- en weekgeld, 1681. -- 1 stuk

970-971. Resoluties van de vroedschap en de magistraat betreffende de St.Jorisdoelen, 1681 - 1794. -- 1 omslag en 1 deel

1069. Beschikking van het gerecht op het verzoek van de kastelein van het Doelenhuis om ontslag uit de gijzeling waarin hij zich op last van directeuren van de Doelen bevindt, 1684. -- 2 stukken

1059-(3235). Bijlagen bij de rekeningen van de directeuren van de St.Jorisdoelen, betreffende het waak- en weekgeld, het brandgereedschap en lantaarngeld, (1694) 1696 - 1702, 1778/1779 - 1813 (hiaten). -- 9 omslagen

984. Kohier van het waak- en weekgeld, 1695. -- 1 stuk

1052-1057. Rekeningen van de directeuren van de St. Jorisdoelen betreffende het waak- en weekgeld, het brandgereedschap en lantaarngeld, 1695/1696 - 1708/1709, 1733/1734 - 1795/1796 en 1803/1804 - 1811/1812. -- 5 delen en 1 pak
Het boekjaar loopt tot 1773 van mei tot mei, daarna van november tot november. De controle had tot 1707 een jaar na het eindigen van de rekening plaats. De rekeningen over 1707/1708 en 1708/1709 zijn niet afgehoord. Van 1732/1733 tot 1794/1795 werden de rekeningen nog in hetzelfde jaar afgehoord na het eindigen van de rekeningen. De afhoorders waren in 1695 de burgemeesters, de adjunct-directeur van de St.Jorisdoelen en een kapitein van de burgerij, van 1696 tot 1773 de burgemeesters en een kapitein van de burgerij, van 1774 tot 1794 waren of de schepenen of de baljuw of de secretaris van Schoonhoven mede afhoorders, van 1795 tot 1811 waren de raden van de stad de afhoorders. Van 1789 af spreekt men van kapitein van de schutterij in plaats van "van de burgerij".

2506. Resolutie van de directeuren van de St.Jorisdoelen aangaande nieuwe rokken voor de klapwakers, 1697; minuut. -- 1 stuk

975-979. Resoluties van de directeuren van de St.Jorisdoelen, 1699 - 1813. -- 5 delen

1070. Opmerkingen betreffende in het huurcontract van het Doelenhuis aan te brengen wijzigingen, ca. 1700. -- 1 stuk

968. Index op stukken betreffende de Doelen, ca. 1700. -- 1 stuk

2515. Aantekeningen betreffende personen die gehouden zijn lantaarn- en straatgeld te betalen, (18e eeuw). -- 1 stuk

2516. Aantekeningen betreffende de inning van het week- en waakgeld in de jaren 1708 en 1709 -- 1 omslag

986-1051. Kohieren van het waak- en weekgeld, brandgereedschap en lantarengeld, 1733 - 1783, 1789 - 1801 en 1811. -- 66 delen
1745 en 1750 ontbreken.

1071. Verzoekschrift van J. de Goyer, oud huurder van het Doelenhuis, om een verklaring dat hij indertijd zijn huur heeft voldaan, 1762. -- 1 stuk

2509. Bijlagen bij de rekeningen van de directeuren van de St.Jorisdoelen, betreffende het waak- en weekgeld, het brandgereedschap- en lantaarngeld, 1774. -- 1 omslag

2505. Resolutie van de magistraat, waarbij Cornelis van den Bosch als buitengewoon lid van het college van directeuren van de St.Jorisdoelen wordt aangesteld, 1778; afschrift. -- 1 stuk

1072. Rekening van het nieuw gebouwde Doelenhuis, 1779 - 1783. -- 1 deel
Deze rekening werd afgehoord door de burgemeesters en raden.

1073-(3226). Registers van de aflossing van de kapitalen geleend voor de oprichting van het nieuw gebouwde Doelenhuis, 1779, en de vervolglening, 1792, bijgehouden tot 1813 resp. 1814. -- 2 delen

1075. Beschikking van de magistraat benevens directeuren van de St.Jorisdoelen op een verzoekschrift van de bode om de opbrengst van de gestorven of overtollige zwanen in de stadsgrachten als emolument te ontvangen, 1781. -- 1 stuk

2507. Lijst van lantaarnpalen, opgemaakt ten behoeve van het lantaarngeld, 1783. -- 1 stuk

2508. Akte van aanbesteding door de directeuren van de St.Jorisdoelen van het opzicht over de stadslantaarns, 1786. -- 1 stuk

2522. Stukken betreffende de bouw van de nieuwe kazernen op bet Doelenplein, 1790. -- 1 omslag

969. Reglement voor de directeuren van de St. Jorisdoelen, ca. 1800. -- 1 omslag

1074. Bijlagen bij de registers van de aflossing van de kapitalen benoodigd voor de oprichting van het nieuw gebouwde Doelenhuis, 1802 - 1804. -- 1 omslag

2517. Akte, verleden voor schepenen, waarbij A. Milius jr, ontvanger van het nachtwakers-, brandgereedschap- en lantaarngeld, zijn huis en tuin als onderpand stelt, 1803; afschrift. -- 1 stuk

2518. Notulen van een vergadering van directeuren van de St.Jorisdoelen, als administrateurs van de visserij rondom de stad, betreffende de indeling in percelen van het viswater. 1809; klad. -- 1 stuk

2519. Memorie van de directeuren van de St.Jorisdoelen, als administrateurs van de visserij rondom de stad, voor de opperjagermeester van de kroon, inhoudende de indeling van de percelen van de visserij die aan de stad toebehoren, 1809; concept. -- 1 stuk

1064. Staat van personen die achterstallig zijn in het betalen van het nachtwakers-, brandgereedschap- en lantaarngeld, 1810. -- 2 stukken

2520. Besluit van de gemeenteraad om de huurder van de St.Jorisdoelen te sommeren zijn achterstallige huur te betalen en desnoods gerechtelijk te doen invorderen, 1810; afschrift. -- 1 stuk

1066. Akte van verpachting van de visserij in de wateren en grachten door directeuren van de St.Jorisdoelen, daartoe door de raad gemachtigd, 1812; afschrift. -- 1 stuk

2521. Insinuatie van de deurwaarder bij het vredegerecht, op last van de gemeente-ontvanger gedaan aan de huurder van de St.Jorisdoelen, om zijn huur te voldoen, 1813. -- 1 stuk09.b. Brandweer1078-1082. Registers van brandemmers, brandhaken en verder brandgereedschap, z.d. (begin 15e eeuw), 1580, 1615, 1644, 1659, (ca. 1674). -- 2 stukken en 3 delen

1090. Verordeningen van Rotterdam, 1682 en 1715, Gouda, 1695, Amsterdam, 1688, en Krommenie, 1696, op het weren en blussen van brand; gedrukt. -- 5 stukken

1083. Lijst van bij de schouw defect bevonden brandemmers, leren en haken, 1684. -- 1 stuk
Dit is vermoedelijk de laatste schouw waarbij elk particulier nog een stuk brandgereedschap in huis had. De invoering van de brandspuit maakt meer centralisatie nodig.

1085. Stukken betreffende de nieuwe verdeling van brandemmers en brandhaken over een gering aantal bergplaatsen vanwege de aanschaffing van een brandspuit, 1684 - 1695. -- 1 omslag

1086. Instructies van de uitvoerder en leverancier van de slangbrandspuit voor het gebruik daarvan, 17e eeuw en 1793; gedrukt. -- 1 omslag

1077. Resoluties van de magistiaat betreffende het toezicht op het brandgereedschap, 1690 - 1694. -- 1 omslag

1076. Reglementen op de brandweer, z.d. (ca. 1657), 1728, 1770, 1793, 1800, 1803 - 1813. -- 1 omslag
Het oudste reglement is van voor de invoering van de brandspuit.

1084. Niet uitgegeven aanmaning namens de magistraat aan Naninck Verveer tot betaling van de boete die hem is opgelegd wegens onvoldoende onderhoud van zijn brandemmer of leer, 1694; gedrukt. -- 1 stuk

1089. Kohieren van het brandgereedschapsgeld, 1694 en 1811. -- 1 omslag
De verplichting om brandgereedschap te houden was in het tweede deel van de 18e eeuw omgezet in een financiële verplichting.

1087. Stukken betreffende het verdelen van de functies van de spuitgasten, het bewaren van sleutels en onderdelen van de brandspuit enz., (eind 17e eeuw) en 1695. -- 1 omslag

1088. Opgave aan de directeuren van de St. Jorisdoelen van personen die bij het gebruik van de brandspuit afwezig waren en dus in boete waren vervallen, (18e eeuw). -- 1 omslag

2523. Verordening van 's-Gravenhage op het weren en blussen van brand, 1766; gedrukt. -- 1 stuk09.c. Schutterij in engere zin1091. Stukken betreffende de aanleg van enige wallen en grachten aan de zuidzijde langs de Lek, 1582. -- 1 omslag

2524. Stukken betreffende een geschil tussen burgemeesters en de majoor van de stad, 1621. -- 1 omslag

1119. Afrekening met enige door de stad naar Willemstad gezonden compagnieën burgers, 1627. -- 1 stuk

2534. Lastgeving van gecommitteerde raden voor de ontvanger-generaal om aan de stad een som uit te betalen als soldij voor de halve compagnie burgers die binnen Bergen op Zoom in garnizoen heeft gelegen, 1633; afschrift. -- 1 stuk

2535. Lijst van gelden uitbetaald aan het, waarschijnlijk uit Schoonhoven afkomstige, garnizoen van Klundert, 1672. -- 1 stuk

1114. Lijsten van schutters, 1672 en z.d. (17e eeuw). -- 1 omslag

1107-1109. Reglementen op de schutterswachten, (17e eeuw) en 1793. -- 1 stuk, 2 katerns

1110. Verordening op de poorten, z.d.; gedrukt. -- 1 omslag

1099-1104. Resoluties van de burgerkrijgsraad, 1684 - 1795. -- 6 delen
Bevat:
Indices (behalve inv.nr. 1104).

1092. Verordening op de krijgsraad en de schutterij, 1697; gedrukt. -- 1 stuk

1113. Besluiten van gecommitteerde raden van de Staten van Holland betreffende de vrijstelling van tappersimpost van de schuttersmaaltijden te 's-Gravenhage, 1698, 1699; afschriften. -- 1 stuk
Vermoedelijk ten behoeve van de Schoonhovense schutters gekopieerd om tot een dergelijke vrijdom te trachten te geraken.

1118. Verzoekschrift van de bode Ipenburg aan de krijgsraad betreffende de hem toekomende emolumenten, 18e eeuw. -- 1 stuk

1095. Ampliatie van het reglement op de installatie van nieuwe leden van de burgerkrijgsraad, (18e eeuw). -- 1 stuk

1112. Reglement betreffende de taak van de schutterij ten tijde van brand, 18e eeuw; concept. -- 1 stuk

1096. Beschikking van de magistraat, dat de leden van de krijgsraad van de stad vrijgesteld zijn van het zondags met de schaal rondgaan, 1732. -- 1 stuk

2527. Resoluties van de magistraat betreffende de aanstellingen van officieren van de burgermacht, 1747 - 1793; afschriften. -- 1 omslag

2526. Resoluties van de magistraat betreffende de schutterij, 1747 - 1794; afschriften. -- 1 omslag
Exemplaren voor de schutterskrijgsraad; deze stukken zijn genummerd 1 - 51.

2530. Resolutie van de magistraat betreffende de aanstelling van wijkmeesters, 1749; afschrift. -- 1 stuk
Afschrift voor de schutterskrijgsraad.

2533. Opgave aan burgemeesters van hetgeen de sergeant-majoorsplaats oplevert aan traktement e.d., 1750. -- 1 stuk

1105. Reglement op de exercities voor de officieren van de schutterij, 1752; gedrukt. -- 1 katern

1117. Brief van de burgerkrijgsraad aan de magistraat betreffende de huursom voor de vergaderkamer van dit college en de slechte bediening door de kastelein tijdens de vergaderingen, 1774; concept. -- 1 stuk

2531. Brief van L. Boer aan de burgerkrijgsraad waarbij hij bedankt als procureur voor dat college, 1774. -- 1 stuk

1098. Resoluties van de burgerkrijgsraad, 1774 - 1780; minuten. -- 1 omslag

1093. Huishoudelijk reglement van de burgerkrijgsraad, 1775. -- 1 stuk

1097. Rapport van commissarissen uit de burgerkrijgsraad aan die raad betreffende de archiefkist, een concept-instructie voor de sergeanten, het beleggen van een maaltijd en de toestemming aan de krijgsraad verleend door de directeuren van de Doelen tot het rooien van enige bomen op het binnenplein, 1775. -- 1 stuk

1106. Resolutie van de magistraat betreftende de dienst van de schutters tijdens een korte afwezigheid van het garnizoen, 1776; afschrift. -- 1 stuk

1111. Rapport van commissarissen uit de burgerkrijgsraad aan dien raad betreffende het vrijstellen van buiten de poort wonende burgers van exercities en diensten bij de brandspuit, 1776. -- 1 stuk

1120. Publicatie van de burgerkrijgsraad betreffende de ontvangst van de stadhouder door de vendels van de burgerij, 1777; minuut. -- 1 stuk

2525. Stukken betreffende plannen tot oprichting van een compagnie vrijwilligers, 1783. -- 1 omslag
Deze genummerde stukken waren bestemd voor de schutterskrijgsraad.

2528. Notulen van buitengewone schutterskrijgsraden, gehouden te Schoonhoven, 1783. -- 1 omslag

2529. Notulen van de vroedschap inzake een verzoekschrift van bet exercitiegenootscbap te Schoonhoven om goedkeuring van het reglement, 1784. -- 1 stuk

2536. Kwitantie voor de kolonel van de burgermacht voor betaalde huur van een pakhuis voor excercitie van de krijgsraad, 1784. -- 1 stuk

1094. Reglement geformeerd tot oprigting van een schutterij en burger-krijgsraad binnen de stad Schoonhoven
Vastgesteld door de stadhouder, 1787; gedrukt. -- 1 stuk
Bevat:
Voorin magistraatsbenoemmigen.

2532. Stukken van burgemeesters ingekomen bij de schutterskrijgsraad, 1788 - 1794. -- 1 omslag
Dit zijn uittreksels uit de resoluties van burgemeesters, welke blijkens daarop staande aantekeningen en nummering door de schutterskrijgsraad zijn ontvangen en in een serie vereenigd. Ze betreffen in hoofdzaak de namen van personen die zijn toegelaten tot het afleggen van de schutters- en poorterseed.

1115. Stukken betreffende het aanstellen van schutters, 1790 - 1793. -- 1 omslag

1116. Resolutie van de magistraat waarbij de boete voor schutters die zich op wacht laten vervangen wordt opgeheven, 1793. -- 1 stuk

2537. Kwitanties voor de kapitein H.van Geelen voor ontvangst telkens van 4 stuivers voor het commandeeren van een compagnie, 1793, 1794. -- 2 stukken

2671. Plan van 4 mei ter organisatie van de gewapende burgermacht binnen de provincie Holland, 1795; concept, gedrukt. -- 1 stuk

2672. Ontwerp van 20 november ter organisatie van de Bataafse gewapende burgermacht, 1795; gedrukt. -- 1 stuk

2673. Plan voor de uniformen van de Rotterdamse schutterij, 1795; gedrukt. -- 1 stuk09.d. Burgermacht uit de Bataafs-Franse tijd2674. Lijst van de gecommitteerden, benoemd door het Uitvoerend Bewind der Bataafse republiek, ter assistentie bij de registratie van de burgerbewapening te Schoonhoven, (18e eeuw). -- 1 stuk

2682. Bestelling van een half vat bier te Lekkerkerk, ten dienste van Schoonhovense schutters, 1795 -- 1 stuk

2676. Rekening van de schutterij. 1795/1796.
Hoewel bij dit stuk en ook bij enkele volgende nog schutterij wordt geschreven, blijkt toch, dat meer de gewapende burgermacht bedoeld is.

1124. Stukken ingekomen bij en uitgegaan van de burgerkrijgsraad, 1795 - 1797. -- 1 omslag

1125. Rekeningen van de bestuurders van de gewapende burgermacht 1795/1797, 1796/1797 en 1797/1798. Met een afschrift van het derde stuk. -- 1 omslag
De eerste twee rekeningen werden afgehoord door de laatsten burgerkrijgsraad, de derde door de commissie van huishoudelijke directie van de Bataafse gewapende burgermacht.

1121. Aanmerkingen van de burgerkrijgsraad op het plan van organisatie van de burgercorpsen binnen de provincie Holland, ca. 1796. -- 1 stuk

1123. Stukken betreffende het vormen van een "battaljon nationale guarde voor het district Eyssel en Lecq", 1796. -- 1 omslag

2677. Kwitanties voor de luitenant A.G. Kooiman voor uitbetaalde traktementen inzake het commanderen van de wacht, 1796/1797. -- 1 lias

2678. Bijlagen bij de rekening van de schutterij, 1796/1797. -- 1 omslag

1122. Reglement tot uitvoering van het reglement voor de Bataafse gewapende burgermacht, vastgesteld door de raad van de gemeente, 6 november 1797. -- 1 katern

2675. Opgave van de staat van de wapens te Schoonhoven, gedaan aan de commissie tot de algemene directie van de gewapende Bataafse burgermacht voor de provincie Holland, 1797. -- 1 stuk

2681. Reglement op de contributies voor de gewapende burgermacht, 1797; gedrukt. -- 1 stuk

1126. Akte van openbare verpachting van de visserij in de stadswateren en grachten namens de directie van de Bataafse gewapende burgermacht, 1798. -- 1 stuk
Deze vroeger aan het schuttersgilde toekomende bron van inkomsten werd 23 september 1795 door de raad van de gemeente aan de gewapende burgermacht afgestaan.

2679. Kwitanties voor de gewapende burgermacht, 1798. -- 1 omslag

2680. Verbaal van de executoriale verkoop van goederen ter voldoening van aan de gewapende burgermacht verschuldigde contributies, 1798. -- 1 stuk

1127. Lijst van inwoners die ingevolge het plan van burgerwapening zijn ingeschreven op de rol van wapendragende burgers in het departement van de Delft, 1801. -- 1 stuk

1128. Lijst van mannen tussen twintig en zestig jaar, 1812. -- 1 stuk10. Bevolking1129. Poorterboek, 1386 - 1504. -- 1 deel
Bevat:
- een lijst van door de stad verkochte lijfrenten, 1398;
- het weesbeek, 1393 - 1504;
- overeenkomst tussen de graaf van Blois en heer Otto van Arkel aangaande een niet nader aangeduid geschil tussen de poorters van Schoonhoven en die van Gouda, (14e eeuw);
- een lijst van verhuringen van stadsgoederen, begin 15e eeuw;
- een lijst van landen gelegen in Bergambacht en toebehorend aan burgers van Schoonhoven, 1404.
- een lijst van personen die verplicht zijn om leren brandemmers te bezitten, vermoedelijk 15e eeuw; - een verklaring van Jan die Packer dat hij niets tegen Margarteha van Kleef zal ondernemen, (begin 15e eeuw);
- een lijst van personen, die ontpoorterd zijn, (1415 of 1416);
- akte van transport van een stuk land door Gijsbert Scoen en zijn vrouw Wendelmoet aan het gasthuis en de heilige geestarmen, 1405.

1130. Brief van hertog Jan van Beieren met aanbeveling om Dirk van Zuilen als poorter op te nemen, 2 juni 1410 (?). -- 1 stuk met resten van het sluitzegel
Dirk van Zuilen werd 5 juni 1411 poorter.

--. Lijst van personen, die ontpoorterd zijn, (1415 of 1416).
ZIE: rubriek 10 inv.nr. 1129

2689. Formulieren betreffende de staat van sterfgevallen, z.d; gedrukt. -- 1 omslag

--. Akte van indemniteit van de stad Nieuwpoort voor de stad Schoonhoven ten behoeve van Thonis Matheus van Arkel, koperslager, 3 september 1658; afschrift.
ZIE: rubriek 04 inv.nr. 232

2684. Akte van indemniteit van Moerkapelle voor Noord-Waddinxveen (en later waarschijnlijk voor de stad Schoonhoven), ten behoeve van Pietertje Joris van der Hulst en twee kinderen, 1717. -- 1 stuk

1136. Alfabetisch register van ingekomen akten van indemniteit, 1717 - 1787. -- 1 deel

2686. Afgegeven akten van indemniteit, 1720, 1742, 1750, 1757; afschriften. -- 1 omslag

2685. Afgegeven, maar weer ingekomen, akten van indemniteit, 1720, 1746, 1762, 1766, 1782. -- 1 omslag

1131-1132. Ingekomen akten van indemniteit, 1720 - 1810. -- 2 pakken

1137. Alfabetische index op de ingekomen en op de afgegeven akten van indemniteit, 1746 - 1811. -- 1 deel
De ingekomen akten zijn geboekt van 1746 tot 1811, de uitgegane eerst vanaf 1786.

1133-1134. Registers met rapporten van de sergeants van de burgerkrijgsraad nopens hun toezicht op de invordering van de akten van indemniteit van vreemdelingen, 1776 - 1794. -- 2 delen

1138. Verordening van de stad Utrecht betreffende het armwezen en het invorderen en uitgeven van akten van indemniteit, 1777. -- 1 stuk

2688. Staten betreffende het aantal inwoners in de jaren 1780, 1790, 1800, 1810 en 1812. -- 1 omslag

2683. Verklaring, waarschijnlijk ten behoeve van de stad, van enige Rotterdamse burgers, dat hun medeburger F.van Stipriaan nooit lid van enig gewapend genootschap en altijd een rustig burger is geweest, 1790. -- 1 stuk

1135. Afgegeven, maar weer ingekomen, akte van indemniteit, 1798. -- 1 stuk

2687. Rapporten van wijkmeesters, betreffende nieuwe inwoners en hun akten van indemniteit, 1804 - 1812. -- 1 omslag11. Armwezen

11.a. Armwezen in het algemeen1139. Tussenvonnis van het Hof van Holland in de zaak contra Jacob Jansz Veen, schout van Schoonhoven, waarbij Veen geklaagd heeft over de administratie van Heilige Geest-, gasthuis-, armen- en weesgoederen, met bevel aan de administrateurs om registers aan te leggen van de vaste inkomsten en lasten van die goederen en toestemming aan burgemeesters om van de administrateurs rekening en verantwoording te eisen, 5 februari 1561. -- 1 charter
Zegel verloren.

2690. Verzoekschrift van de stad aan de Staten van Holland, betreffende de achterstallige landpacht van de godshuizen, (1595?); afschrift. -- 1 stuk

1140. Octrooi van de Staten van Holland betreffende de erfenissen, die aan gealimenteerden in de godshuizen toevallen, 1664. -- 1 charter
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

2691. Resolutie van de Staten van Holland aangaande de landen toebehorende aan godshuizen in Holland en Utrecht, 1683; afschrift. -- 1 stuk

1141. Instructie voor de boekhouders en adjuncten van de verschillende godshuizen, 1697; gedrukt. -- 2 stukken

2693. Verklaring van boekhouder en regenten van de Heilige-Geestarmen, ten behoeve van Wijnant van Vestem en zijn vrouw, dat beiden hun betrekking van binnenvader en -moeder in het armhuis gedurende 3 jaar goed hebben waargenomen, (ca. 1755); concept. -- 1 stuk

2692. Resolutie van de vroedschap, inzake het transporteren van stads- en godshuizen, 1775; afschrift. -- 1 stuk11.b. Heilige Geest-, stads- of algemene armen

11.b.1. Personeel

2695. Stemlijsten, vermoedelijk ter verkiezing van armmeesters, (18e eeuw). -- 1 omslag

--. Lijst van regenten van het armhuis, 1753 - 1765.
ZIE: rubriek 11.b.7 inv.nr. 1208

2694. Stukken betreffende de aanstelling en het ontslag van mr. IJsbrand 't Hoen, als advocaat van het armhuis, 1757 - 1762. -- 1 omslag

2696. Resolutie van de municipaliteit, betreffende ontslag aan de binnenvader (waarschijnlijk van het armhuis). 1800; afschrift. -- 1 stuk11.b.2. Rekeningen met bijlagen

2702. Blanco recepissen van boekhouder en regenten van de algemene armen, z.d. -- 1 omslag

1143-(3227). Rekeningen van de boekhouder van de algemene armen, 1731/1732 - 1803/1804. -- 4 delen
Het boekjaar loopt van mei tot mei; slechts van 1741 tot 1745 loopt het boekjaar niet geregeld over één jaar. Voor de controle was geen vaste datum bepaald, meestal werden er enige rekeningen samen in hetzelfde jaar afgehoord. Afhoorders waren de burgemeesters.

1146-(3228). Bijlagen bij de rekeningen van de boekhouder van de algemene armen, 1743 - 1813 (hiaten). -- 11 omslagen
Omdat de rekeningen na 1778 ontbreken, zijn de bijlagen van 1789 - 1813 chronologisch geordend.11.b.3. Titels van eigendom

1151-(2705). Eigendomsbewijzen van de Heilige-Geestarmen, 1464 - 1747. -- 25 charters

2707. Akte van transport van een stuk land in Gelkenes door Aert Pietersz en Aert van Overrijn, waarschijnlijk Heilige Geestmeesters van Schoonhoven, 21 maart 1536. -- 1 charter
Zeer slecht leesbaar. De drie zegels verloren. In zeer slechte staat, zeer slecht leesbaar. Dorsaal: "J". Ontvangen van ARA, 31 juli 1948.Dorsaal: J'. Ontvangen van ARA, 31 juli 1948.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

2706. Aantekeningen betreffende vier huisjes, toebehorende aan de algemene armen, (17e eeuw). -- 1 stuk11.b.4. Inkomsten

2718. Rekeningen van gebleekte linnen lakens, waarschijnlijk van het armhuis, 1587. -- 1 deeltje

2719. Notarieel testament van Herbert Pijll, waarbij de huisarmen te Schoonhoven een legaat krijgen, 1643; grosse. -- 1 stuk

2714. Voorwaarden voor de verkoop van een erf door boekhouders en regenten van het armhuis, (18e eeuw). -- 1 stuk

2717. Lijst van landerijen, toebehorende aan het armhuis, die verhuurd zullen worden, (18e eeuw). -- 1 stuk

1176-1177. Blafferds van de inkomsten van de Heilige Geestarmen, 1725 - 1783 en 1784 - 1815. -- 2 delen

2710. Akte van openbare verhuur door burgemeesters aan boekhouder en regenten van de algemene armen van aan hen toebehorende landen, 1739. -- 1 stuk

2715. Lijst van renten, toebehorende aan het armhuis, (ca. 1745). -- 1 stuk

1179. Akte van openbare verhuur van de gasthuislanderijen door boekhouder en regenten, 1746. -- 1 stuk

2721. Lijsten van huurders van godshuislanden, die met burgemeesters en regenten van de algemene armen over de landpacht zullen spreken, 1748. -- 1 omslag

1191. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van naaiwerk verricht voor het weeshuis of armhuis, 1751 - 1765. -- 2 stukken

1189-1190. Registers van ontvangsten van de verdiensten van personen in het armhuis, 1759 - 1762, 1801 - 1804. -- 2 delen

2709. Aantekeningen van financiële aard, vermoedelijk het armhuis betreffende, (ca. 1760 en 19e eeuw). -- 1 omslag

2722. Aantekeningen betreffende huurders van godshuislanden, 1763 - 1773. -- 1 omslag

1184. Memorieboek betreffende het verhuren van rouwmantels enz. vanwege het armhuis, 1766 - 1803. -- 1 deel

1185-1188. Registers van het verhuren vanwege het armhuis van rouwmantels, doodskleden, enz. bij begrafenissen, 1766 - 1806. -- 4 delen

2723. Octrooi voor het armhuis, betreffende het verhuren van tafelbenodigdheden bij begrafenissen, 1778; afschrift. -- 1 stuk

1173. Besluit van de magistraat betreffende de verdeling van de opbrengst van de kerkcollecte over het weeshuis en de algemene armen, 1782; afschrift. -- 1 stuk

1181. Akten van verhuur van bovenkamers van het armhuis, 1785, 1786. -- 2 stukken

2711. Akten van verhuur van bovenkamers van het armhuis, 1787, 1789, 1793. -- 1 omslag

2708. Notariële akte van scheiding van de boedel van Anna Maria van Kempen, weduwe van Johannes van Dijk, tussen de Heilige-Geest- of algemene armen en de diaconiearmen, 1791; grosse. -- 1 stuk

2724. Waarschuwing van de magistraat inzake het behoorlijk vastleggen van schuiten en vlotten in de stadsgrachten, 1791; afschrift -- 1 omslag
Exemplaren voor het armhuis, waaraan bij overtreding de boeten kwamen.

2725. Resolutie van burgemeesters betreffende het overzetten van mindere militairen met het bootjesveer, 1794; afschrift. -- 1 stuk
Exemplaren voor het armhuis, waaraan bij overtreding de boeten kwamen.

1182. Register van huishuurontvangsten ten behoeve van het armhuis, 1795 - 1804. -- 1 deel

1183. Lijsten van omslagen en heffingen ten behoeve van de armen, z.d. (ca. 1800), 1802, 1810, 1811. -- 1 omslag

1180. Akte van verhuur van landerijen namens de administrateur van het armhuis, 1801; gedrukt. -- 1 stuk

2726. Lijst van vrijwillige bijdragen voor het armhuis, 1802. -- 1 stuk

2712-2713. Registers van diverse inkomsten van het armhuis, 1804 - 1807. -- 2 delen

1175. Stukken betreffende het verlenen van voorschotten uit 's lands kas aan het armhuis, 1806, 1808. -- 1 omslag

1178. Overzicht van de geldmiddelen van de algemene armen, 1806, 1812. -- 2 stukken

1174. Besluit van de raad betreffende het voortaan doen delen van de rooms-katholieke armen in de aan de algemene armen toegekende voordelen, 1807. Met bijlage. -- 2 stukken

2716. Lijsten van losrenten van de Heilige-Geestarmen, 1809 en z.d. -- 1 omslag

2720. Ontvangstbewijs van een door de Heilige-Geestarmen aan het Proveniershuis afgegeven losrente, 1810. -- 1 stuk11.b.5. Schulden en uitgaven

1197. Stukken betreffende studiebeurzen ten laste van de Heiligen Geest, 1562 - 1700. -- 1 pak
De stukken zijn niet chronologisch geordend.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Deels vervilt.)

1194-1195. Blafferds van de renten van een door boekhouder en regenten van de Heilige Geest of de algemene armen gesloten lening, 1789 - 1814. -- 2 delen

1192. Rekening van de boekhouder van de algemene armen betreffende een geldlening ten behoeve van die armen, 1790. -- 1 stuk
Deze rekening is afgehoord door burgemeesters.

2729. Lijsten van schulden van de algemene armen, 1792 - 1810. -- 1 omslag

2730. Opmerkingen betreffende de rol van de oude rekeningen van het armhuis over de jaren 1792 - 1810, (1810). -- 1 stuk

2727. Brief van de weduwe A.van der Putten te Oudewater aan de boekhouder van de algemene armen betreffende de uitbetaling van enige renten, 1801. -- 1 stuk

1193. Brief van N. van der Geer aan regenten van het armhuis betreffende hem verschuldigde rente van een obligatie ten laste van dit armhuis, 1802. -- 1 stuk

2728. Brief van H. Eikelboom &.Zoon te Amsterdam aan de regenten van het algemeen armhuis met verzoek om betaling van geleverde boter. 1802. -- 1 stuk

1196. Staat van door het armhuis nog te betalen rekeningen en buitensteedse alimentatieschulden, 1806. -- 1 stuk

2731. Staat van de schulden, inkomsten en uitgaven van de algemene armen, 1811. -- 1 stuk11.b.6. Armhuis

2735. Stukken betreffende het opnemen van personen in het algemeen armhuis, 1628, 1633, 1634, 1635, 1690. -- 1 omslag

1201. Reglement voor het arm (oude-mannen-, vrouwen- en kinder) huis, 1731; concept. -- 1 katern

2739. Lijst van de turfbedeling in het armhuis, 1745. -- 1 stuk

2740. Inventaris van gebruiksvoorwerpen in het armhuis, 1747. -- 1 stuk

2732. Aantekeningen betreffende uitgaven, gedaan voor herstellingen aan diverse huizen die waarschijnlijk aan het armhuis toebehoren, (ca. 1750). -- 1 stuk

2742. Brieven van de Nederduitse diaconie te Dordrecht aan J.A.Blok, regent van de armen te Schoonhoven, aangaande het onderhoud van Anna Goedbloed, wonende te Schoonhoven, op kosten van de diaconie te Dordrecht, 1756. -- 2 stukken

2743. Contract tussen de regenten van de algemene armen en de diaconie van de gereformeerde gemeente, betreffende het onderhoud van Margaretha van der Putten, 1757. -- 1 stuk
Exemplaar voor het armhuis.

2744. Brief van het gerecht te Woerden aan boekhouder en regenten van de algemene armen te Schoonhoven, betreffende het zoontje van Elias de Jong, 1758. -- 1 stuk

2745. Brieven van de diaconie te Gorinchem, betreffende het onderhoud van Maria de Hoogh, 1758. -- 2 stukken

1203. Stukken betreffende het opnemen van personen in het algemeen armhuis, 1759 - 1802. -- 1 omslag

2733. Register van aantekeningen en resoluties van boekhouder en regenten van het arm- of gasthuis, 1765 - 1768, 1771, 1778 - 1780, 1786 - 1807. -- 1 deel
Schenking Van Willenswaard 12-12-1986.

1202. Reglement voor boekhouder, regenten en regentessen respectievelijk ingezetenen van het armhuis, 1731, met goedkeuring van het stadsbestuur, 1775; gedrukt. Met een reglement voor de ingezetenen van het armhuis, 1775; gedrukt. -- 1 katern en 1 stuk

2734. Reglement voor binnenvader en -moeder van het armhuis, 1775; gedrukt. -- 1 stuk

1204. Resolutie van de magistraat betreffende het inwinnen van het advies van boekhouder en regenten van het gasthuis, omtrent de mogelijkheid om gewonde zeelieden op te nemen, 1781. -- 1 stuk

2737. Brief van de Staten van Holland aan de stad, betreffende het onderbrengen van gewonde militairen, 1781; afschrift. -- 1 stuk
Exemplaar voor het armhuis.

2746. Resolutie van de magistraat betreffende het uit het armhuis nemen van Aaltje Koster en haar twee kinderen en het overdragen van hen aan de diaconie, 1781; afschrift. -- 1 stuk
Exemplaar voor het armhuis.

2738. Akte van onderhandse verhuur van een aantal bedden met toebehoren door Simon Groenhouwer aan het armhuis, 1786. -- 1 stuk

1205. Menageboek van het armhuis, 1787/1788. -- 1 stuk

2747. Goedkeuring van de magistraat op een overeenkomst tussen de diaconie en het armhuis, betreffende het onderhoud van armlastige kinderen, 1789; afschrift. -- 1 stuk

1206. Brief van boekhouder en regenten van de algemene armen aan de kolonel-directeur van de Koninklijke instituten van kwekelingen, betreffende het leveren van voor de dienst geschikte jongelieden, 1800. -- 1 stuk
Dit originele stuk is blijkbaar weer ingekomen.

3166-3169. Registers van diverse uitgaven van het armhuis, 1801 - 1810. -- 4 delen

2736. Resolutie van de municipaliteit betreffende het door wijkmeesters ophalen van de akten van indemniteit, 1802; afschrift. -- 1 stuk
Exemplaar voor het armhuis.

2748. Brief van de armbezorger van Barwoutswaarder en Berkenes aan het comité van algemeen welzijn betreffende het onderhoud van Wouter Louis, 1802. -- 1 stuk
Op de buitenkant is de brief gericht aan de de gereformeerde armmeesters!

2749. Brief van regenten van het aalmoezeniershuis te Gouda aan het armhuis betreffende het onderhoud van Comelia en Steven van Maanen, 1802. -- 1 stuk

2741. Lijsten van aan het armhuis geleverde turf. 1804 (en z.d.). -- 1 omslag11.b.7. Buitenarmen

2756. Lijst van rooms-katholieke armen te Schoonhoven, (16e of 17e eeuw). -- 1 stuk

2759. Verklaring van burgemeesters, afgelegd ten behoeve van de deurwaarders van de keizer, inhoudende dat Joost Egbertsz door de Heilige-Geestmeesters wordt onderhouden en niet in staat is de kosten van zeker verloren proces te betalen, 1534; afschrift. -- 1 stuk

2751. Naamlijst, vermoedelijk van personen die bedeeld worden, (18e of 19e eeuw). -- 1 stuk

1207. Bedeelcelen van de algemene armen, 1742 - 1788. -- 1 omslag

1208. Register van de bedelingen van buitenarmen vanwege het armhuis, 1753 - 1777. -- 1 deel
Bevat:
Lijst van regenten van het armhuis, 1753 - 1765.

2750. Bedeelcedul van de buitenarmen, 1756. -- 1 stuk

2753. Akte van aanbesteding door boekhouder en regenten van het armhuis van het verven van genoemd huis, 1768. -- 1 stuk

1211. Besluit van de magistraat waarbij het aan bedeelde personen van de verschillende gezindten verboden wordt om honden te houden, 1776; afschrift. -- 1 stuk

1210. Reglement op de bezoeken van de stadsdoctor bij de algemene - en de diaconie-armen, 1782. -- 1 stuk

2757. Rekeningen van pastoor, boekhouder en armmeester van de rooms-katholieke statie, 1784 - 1790. -- 1 omslag
De eerste rekening loopt van 26 september 1784 tot 19 juni 1787; de tweede van 19 juni 1767 tot 18 juni 1788, de derde van mei (sic) 1788 tot mei 1789, de laatste van 21 juni 1789 tot 20 juni 1790. De afhoring had plaats door burgemeesters.

2758. Resolutie van burgemeesters, betreffende het overleggen van de rekeningen van de rooms-katholieke kerk- en armmeesters, 1788; afschrift. -- 1 stuk

2752. Resolutie van de magistraat, inhoudende verbod om honden los te laten loopen binnen de stad en het houden van honden door bedeelden, 1792; afschrift. -- 1 stuk

1209. Consent van armmeesters van Bergambacht aan regenten van het armhuis tot bedelen van het huisgezin van Jacob Lommerde, 1803. -- 1 stuk

2754. Stukken betreffende de staat der gebouwen van het armhuis, 1806. -- 1 omslag

2755. Voorwaarden waarop de raad zal aanbesteden de afbraak van het armhuis met de toren, (ca. 1807); concept. -- 1 omslag11.b.8. Varia betreffende het armwezen

2760. Verklaring, afgelegd ter secretarie van de Krimpenerwaard door boekhouder en regenten van de algemene armen, betreffende een betwiste aanbesteding van een stuk dijk, waarachter landen liggen, toebehorende aan de armen, (17e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

2771. Voorwaarden van inkoop in het proveniershuis, z.d; gedrukt. -- 1 stuk

1212. Overeenkomst tussen burgemeesters en Thomas van der Mark, heer van de Leur, betreffende het onderhoud van de krankzinnige Adriaen Rogerye, 1663. -- 1 stuk

2764. Aantekening van hetgeen een niet genoemd persoon, die in het armhuis zal komen, bezit, (18e eeuw). -- 1 stuk

2765. Inventaris van goederen van Martijntje Taets, door de binnenmoeder uit de bank van lening gelost voor het armhuis, (18e eeuw). -- 1 stuk

2766. Aantekening van hetgeen voor Marie de Rooy, die waarschijnlijk in het armhuis is gekomen, gekocht moet worden, (18e eeuw). -- 1 stuk

1213. Ingekomen akte van indemniteit, 1721; afschrift. -- 1 stuk

1215. Akte van decharge van regenten van het diaconiehuis van Rotterdam voor de gewezen binnenvader van dat huis Gijsbert van Esz, betreffende diens beheer als zodanig, 1731. -- 1 stuk

2761. Lijst van bezittingen van Stijntje de Reu in het armhuis, 1746. -- 1 stuk

2762. Stukken betreffende een door regenten van de algemene armen, die de kinderen van Hendrik de Roo onderhouden, ingestelde vordering als erfgenamen van Maria van Rijn, wed. Knoop. 1754. -- 1 omslag

2763. Kwitantie van boekhouder en regenten van de algemene armen voor Cristiaan Sante, voor ontvangst van een som gelds, 1762; afschrift. -- 1 stuk

1214. Afgegeven akten van indemniteit of van wederopname, 1784 - 1791; afschriften. -- 1 omslag

2767. Verklaring van Nicolaas Jilisse Coerten, dat hij aan het armhuis kruidenierswaren geleverd heeft, 1801. -- 1 stuk

2768. Resolutie van de municipaliteit, waarbij aan boekhouder en regenten van het armhuis de regeling van de inkwartiering van de Franse troepen wordt overgelaten, 1801; afschrift. -- 1 stuk

2769. Brief van diakenen van de Nederduits gereformeerde gemeente te Rotterdam aan armmeesters, met toezending van een (ontbrekende) rekening, 1802. -- 1 stuk

2770. Kwitantie voor de executeurs-testamentair van W. Kok, door boekhouder en regenten van het gereformeerde armhuis te Schoonhoven voor ontvangst van een hun toekomend legaat, 1805; afschrift. -- 1 stuk11.c. Oude mannen- en vrouwenhuis of proveniershuis

11.c.1. Correspondentie en financieel beheer

2772. Kwitantie voor Derick Cornelisz Tollenaer, gasthuismeester. 1585. -- 1 stuk

1218-1223. Bijlagen bij de rekeningen van de boekhouder van het oude-mannen-, vrouwen- en gasthuis (proveniershuis), 1635,1675, 1679,1775,1803 en 1805. -- 6 omslagen

1224. Aanvullende rekening op de rekening van de weduwe van de boekhouder van het vrouwenhuis, op haar verzoek opgemaakt, (ca. 1648); minuut. -- 1 stuk

2773. Kwitanties voor boekhouder en regenten van het oude mannen- en proveniershuis voor uitbetaling van diverse gelden, 1766, 1768, 1772, 1781, 1793. -- 1 omslag

1216. Bij het proveniershuis ingekomen brieven, 1792, 1798, 1806 - 1809. -- 2 liassen

1217. Rekeningen van de boekhouder van het oude-mannen-, vrouwen- en gasthuis (proveniershuis), 1799/1800 - 1808/1809, 1810 - 1812. -- 1 deel
Het boekjaar loopt tot 1806 van half mei tot half mei, van 1806 tot 1809, van november tot november en van 1810 tot 1812 van januari tot januari. De controle had niet geregeld elk jaar plaats. In november 1805, november 1806 en oktober 1810 werden de rekeningen over enige jaren samen afgehoord. De rekeningen over 1810 tot 1812 werden ieder afzonderlijk in het jaar volgend op het boekjaar in de maand maart afgehoord. De afhoorders waren van 1799 tot 1810 raden van de stad en van 1810 tot 1812 de maire.

2776. Borderellen op de rekeningen van het oude mannen- en vrouwenhuis, 1806 - 1809. -- 3 stukken
De eerste loopt van 3 november 1806 tot 1 november 1807, de tweede van 1 november 1807 tot 31 december 1806, de derde van 31 december 1808 tot 31 december 1809.

2774. Kwitanties voor het oude mannen- en gasthuis voor betaalde verpondingen, 1810. -- 1 omslag

1225. Rekening van de commissie tot de directie en administratie van het oude-mannen- en vrouwenhuis, 1812; afschrift. -- 1 stuk
Het slot van deze rekening is op last van de maire in de stadskas overgebracht, terwijl de wekelijkse verstrekkingen aan het proveniershuis verder van stadswege plaats hadden.

2775. Stukken betreffende de executoriale verkoop van landen toebehorende aan het proveniers- en manhuis, ter voldoening van achterstallige verpondingen, 1812. -- 1 omslag

2777. Staat van inkomsten en uitgaven van het oude mannen- en vrouwenhuis, 1812. -- 1 stuk11.c.2. Beheer van eigendommen; opname van personen

--. Akte van transport van een stuk land door Gijsbert Scoen en zijn vrouw Wendelmoet aan het gasthuis en de heilige geestarmen, 1405; afschrift.
ZIE: rubriek 10 inv.nr. 1129

1228. Eigendomsbewijzen van het oude vrouwenhuis, 1587, 1650, 1651, 1664 en 1665. -- 5 charters
(1 en 3) Zegels ontbreken.
Bevat:
(1) Akte verleden voor schepenen van Schoonhoven waarbij gasthuismeesters verklaren aan het oude vrouwenhuis schuldig te zijn een losrente van ƒ 7 per jaar, hoofdsom ƒ 100, gesproten uit de reparatiekosten van de Gasthuiskerk in het afgelopen jaar, 1587. (2) Akte waarbij burgemeesters en schepenen van Schoonhoven verklaren aan het oude vrouwenhuis schuldig te zijn een losrente van ƒ 30 per jaar, hoofdsom ƒ 600, opgenomen ter voldoening van de arbeidslonen aan de toren, 1650. (3) Akte verleden voor schepenen van Schoonhoven waarbij Engeltje Willems, wed. Cornelis Dircxs Cleyn, verklaart schuldig te zijn aan het oude vrouwenhuis een losrente van ƒ 35 per jaar, hoofdsom ƒ 700, onder verband van het huis en erf genaamd St. Joris aan de Voorhaven, gesproten uit haar intrede in het oude vrouwenliuis als provenierster, 1651. (4) Akte waarbij burgemeesters en regeerders van Schoonhoven verklaren schuldig te zijn aan het oude vrouwenhuis een losrente van ƒ 20 per jaar, hoofdsom ƒ 500, spruitende uit de helft van een lijfrentenbrief van Annitje Gerrits Brouwer die nu vererfd is aan het oude vrouwenhuis, 1664. (5) Akte van transport verleden voor schepenen van Dalem van 3 morgen 4 hont griend genaamd de Dordtse Kamp door het gerecht van Dalem aan het oude vrouwenhuis, 1665.

1230. Kwitanties van boekhouder en regenten van het oude-vrouwenhuis voor de ontvanger van de gemenelandsmiddelen te Gouda, betreffende losrenten, 1638, 1792; concepten en formulieren. -- 1 omslag

2778. Akte waarbij schout en schepenen van Schoonhoven het oude vrouwenhuis nader bevestigen in de eigendom van het huis met erf en oliemolen geheten "De Hooiwagen", toebehorend aan Marietgen Aerts en gelegen aan de oostzijde van de Oude Haven, dat bij executoriale verkoop van 17 februari 1660 voor het huis werd aangekocht, 20 november 1662. -- 1 charter

2784. Contract tussen boekhouder en regenten van het oude mannenhuis en Aelbert Swart, betreffende de opname van laatstgenoemde in dat huis, met goedkeuring van burgemeesters, 1662; afschrift. -- 1 stuk

2785. Contract tussen boekhouder en regenten van het oude vrouwenhuis enerzijds en Pieter Jansz van Dalen met R. Pietersz Holthouder anderzijd, betreffende de opname van Fijghtje Jans van Dalen in genoemd huis, 1670; afschrift, 1671. -- 1 stuk

2779. Akte van transport verleden voor schepenen van Schoonhoven van een huis en erf, behalve de stal, aan de oostzijdevan de Oude Haven, waar een oude mannenhuis getimmerd zal worden, door Cornelis van Peursum aan het oude mannenhuis voor ƒ 320, 16 juli 1688. -- 1 charter

1229. Akte van transport van een jaarlijkse losrente van ƒ 20 tegen een kapitaal van ƒ 500 ten gunste van de Bartholomeuskerk door burgemeesters en regeerders aan het oude vrouwenhuis om daarmee een oudere losrentebrief ten laste van de kerk te kunnen aflossen, 18 december 1691. -- 1 charter
Zegel zwaar beschadigd. Dorsaal: '500 gulden cappitael ten lasten van de kerck in 't register', 'no', 'Foli 25', 'staat folio 34'.

2787. Stukken betreffende de bouw van enige huisjes op het erf van het proveniershuis, (18e eeuw). -- 1 omslag

2786. Schuldbekentenis, verleden voor schepenen, door boekhouder en regenten van het oude vrouwenhuis ten gunste van de nalatenschap van Hugo van Arkel, 1712; afschrift. -- 1 charter
Op de achterkant staat de aantekening, dat de schuld in 1739 afbetaald is.

1236-1237. Registers van contracten betreffende de opname van personen in het oude-mannen- en vrouwenhuis (proveniershuis), 1741 - 1803. -- 2 delen

1227. Eigendomsbewijs van een obligatie pro resto groot ƒ 1000 ten gunste van het oude-mannen- of proveniershuis, 1767, en een akte van schuldbekentenis ad ƒ 600 ten gunste van het oudemannenhuis, 1758. -- 1 omslag

2780. Akte van transport verleden voor schepenen van Schoonhoven van drie rentebrieven van resp. ƒ 300, ƒ 200 en ƒ 200 kapitaal ten laste van het gewest Holland door Jan Breukelman en zijn vrouw Maria Sudre aan het oude mannen- en proveniershuis, 25 november 1763. -- 1 charter
Twee opgedrukte zegels.

2782. Obligatie ten gunste van het proveniershuis, ten laste van de stad, 1783. -- 1 stuk

1235. Stukken betreffende een geschil tussen boekhouder en regenten van het proveniers- of oude-mannen-en vrouwenhuis en de daarin opgenomen Jacobus Brans, betreffende de vergoeding van een door hem bij zijn inkoop overgelegde obligatie, 1796. -- 1 omslag

1238. Memorie van klachten door de bewoners van het proveniershuis gericht aan de prefect, begin 19e eeuw; concept. -- 1 stuk

1231. Publicatie betreffende een openbare verhuring van landerijen namens boekhouder en regenten van het proveniershuis, 1802; gedrukt. -- 1 stuk

1232. Akten van verhuur van landerijen namens boekhouder en regenten van het proveniershuis, 1802. -- 1 omslag

1226. Blafferd van de bezittingen van het oude-mannen- en vrouwenhuis, 1804 - 1815. -- 1 deel

2783. Akten van verhuur door de commissie tot directie van het oude mannen- en vrouwenhuis van aan dat huis toebehorende landerijen, 1807. -- 1 omslag

2788. Resolutie van de raad betreffende de opheffing van het oude mannen- en vrouwenhuis, 1807; afschrift. -- 1 stuk

2781. Aantekeningen van de rente van het oude mannen-en vrouwenhuis, 1810. -- 1 stuk

1233. Akte van verhuur van een woning in het oude-mannen-en vrouwenhuis, door de boekhouder en regenten van genoemde inrichting aan D. van der Velde, 1811. -- 1 stuk

1234. Ontvangstbewijs voor de boekhouder van het oude-mannen- en vrouwenhuis wegens van hem overgenomen effecten, 1812; minuut. -- 1 stuk
Wie de overnemer was, blijkt niet.11.d. Gasthuis1240-1243. Eigendomsbewijzen van het gasthuis, 1456, 1461, 1475, 1536.

2789. Akte, verleden voor schepenen, waarbij gasthuismeesters aan Jan Dyrck Koene Aertz een huis met erf verpachten , 1461; afschrift. -- 1 charter

1250. Akte waarbij burgemeesters van Schoonhoven meedelen aan de proost van St.Salvator te Utrecht dat zij, als collators van de gasthuiskapel te Schoonhoven, na het overlijden van heer Servaes Jansz van Voerenbrock daarmee begiftigd hebben Aert Jansz, subdiaken, met het verzoek Aert Jansz te willen institueren, 8 september 1531. -- 1 charter

2790. Akte van transport van een stuk land door Pieter Jorisz en Lambert Mecharisz aan het gasthuis, 1536. -- 1 stuk

1245. Afgeloste rentebrieven ten laste van het gasthuis, 1583, 1659 en 1664. -- 1 omslag
Het charter uit 1583 is gecancelleerd. Dorsaal: 'Op het gasthuys goederen deser steden 17 guldens 17 stuvers 2 penningen jaerlixs', 'Dese rentebryef is ofgelost bij Jan Areyssz Cort bouckhouder van het gasthuys in 't jar 1638 den 28 desember. Comt met den intrest samen 276.5'.
Bevat:
Akte verleden voor schepenen te Schoonhoven waarbij gasthuismeesters verklaren aan de Heilige Geest schuldig te zijn 250 Carolusguldens, hen geleend in 1575, tegen een losrente de penning 14, 20 maart 1583, blijkens dorsale aantekening afgelost, 28 december 1638.

1246. Akte verleden voor schout en schepenen van juffrouw Josiene van Brakel gerecht te Langerak waarbij gasthuismeesters verklaren aan Arien van Hoeff Fransz schuldig te zijn een som van 250 carolusguldens tegen een losrente van 15 carolusguldens per jaar, spruitend uit een oudere rentebrief, thans onder verband van 10 morgen land, 5 juli 1582, met aangehecht twee stukken van het Hof van Utrecht betreffende de invordering van een renteschuld, 6 november 1584 en 8 januari 1585. Blijkens dorsale aantekening is de rentebrief afgelost op 11 maart 1592. -- 1 charter met 2 aangehechte stukken (perkament)
Het charter beschadigd; zegels verloren.

2791. Akte van transport, verleden voor schepenen van Tienhoven, van een stuk land, huis en erf met toebehoren door Claes Adriaensz Benscoeper aan Cornelis Peter Mathijsz, 1587; afschrift. -- 1 stuk
Het gasthuis te Schoonhoven trok hieruit inkomsten.

1244. Register van renten en landpachten die het gasthuis toekomen, aangelegd 1591, bijgehouden tot 1610. -- 1 deel
Bevat:
Achterin: verordening voor het gasthuis, 1593.

--. Verordening voor het gasthuis, vastgesteld door burgemeester en schepenen, 8 februari 1593.
ZIE: rubriek 11.d inv.nr. 1244

2792. Overeenkomst, verleden voor schepenen, tussen Machtelt Dircxdochter en gasthuismeesters, aangaande het onderhoud van eerstgenoemde onder zekere voorwaarden, 1611. Met transfix. -- 2 charters

2793. Akten van transport, verleden voor schepenen, van een rentebrief door de stadsthesaurier aan gasthuismeesters, 1612. -- 2 charters

1247. Verklaring van Christyntje Martens, dat zij voldaan is inzake een zekere pretentie van het gasthuis, 1615. -- 1 stuk

2794. Notariële akte, waaruit blijkt, dat de substituut-baljuw van de baronie van Liesveld, als gemachtigde van de baron van Liesveld, bezit heeft genomen van enige rietlanden, over wier eigendom een geschil tussen diverse gegadigden, waaronder het gasthuis te Schoonhoven, bestond, 1637; grosse. -- 1 stuk

2795. Aantekeningen uit een proces tussen Pieter Roman en boekhouder en regenten van het gasthuis inzake het beslag leggen op goederen van eerstgenoemde. 1659. -- 1 stuk

1248. Overeenkomst betreffende het opnemen van Dirck Gerritsz Giersman in het gasthuis, 1666. -- 1 stuk

2799. Verklaring van burgemeesters, als superintendenten van alle godshuizen, waarbij zij Corstiaentsz Martens toestemming verlenen om uit handen van de boekhouder van het gasthuis een waarborgbrief te mogen lichten, 1670; afschrift. -- 1 stuk

2800. Verklaring van de boekhouder van het gasthuis, afgelegd bij zijn aanstelling, dat hij niet in staat is het gasthuis, indien nodig, financieel te steunen, 1672; grosse. -- 1 stuk

2796. Stukken betreffende een proces tussen boekhouder en regenten van het gasthuis enerzijds en de erfgenamen van Herman Hendricks anderzijds, inzake een vordering van laatstgenoemde. 1684. -- 1 omslag

2797. Akte van transport, verleden voor schepenen van Tienhoven, van een stuk land door "de stadt Schoonhoven oftewel het gasthuyss aldaer" aan Machteltjen Jans, weduwe van Cornelis Aelberts, 1691; afschrift. -- 1 stuk

2801. Akten van aanbesteding door boekhouder en regenten van het gasthuis van diverse werkzaamheden aan het gasthuis, 1757, 1762. -- 1 omslag

2802. Verzoekschrift van boekhouder en regenten van het gasthuis aan het stadsbestuur om octrooi tot het houden van een loterij, gedurende tien achtereenvolgende jaren, (ca. 1780); concept. -- 1 stuk

--. Instructie voor de vader van het gasthuis als cipier van de civiele gijzeling, 1782; afschrift van C.L. van Willenswaard uit het notulenboek van boekhouder en regenten, 1917. -- 1 katern
ZIE: Schenking Van Willenswaard.

2798. Brief van A.Carnier te Gouda aan Van Geelen, regent van het gasthuis te Schoonhoven, betreffende de opname van Elisabeth Scherpel en haar kinderen, 1802. -- 1 stuk11.e. Leprozenhuis1251. Akte waarbij schepenen en raad van Schoonhoven een reglement geven aan het leprozenhuis, 1399. -- 2 charters
Twee gelijkluidende exemplaren. Beide hebben de zegels verloren.

1252. Akte waarbij burgemeesters, schepenen en raad van Schoonhoven vragen om hun bode aalmoezen te geven ten behoeve van het leprozenhuis binnen de vrijheid van de stad, met verzoek aan alle pastoors waar hun bode komt om dit verzoek aan hun parochianen te doen, 1437. -- 1 charter
Zegel verloren.11.f. Cellenbroederklooster1253. Akte (a) van transport verleden voor schepenen van Schoonhoven van een rente van 6 schilden per jaar, gevestigd op haar huis aan de westzijde van de Haven waarop nog renten rusten ten behoeve van de Memorieheren, het St.Jacobsaltaar en de Heilige Geest door Aleid Willem Andrieszs dochter aan Jan Willemsz, pater van de Cellebroeders van het convent van Emaus aan de Oude Haven, om daarvan wekelijks een mis te lezen; bij in gebreke blijven vervalt de rente aan de kerkmeesters, 12 augustus 1521. Met een akte (b) waarbij Jan Willemsz, pater van de Cellebroeders van het convent van Emaus aan de Oude Haven, verklaart een rente van 6 schilden per jaar ontvangen te hebben om daarvan wekelijks een mis te lezen, bij ingebreke blijven vervalt de rente aan de kerkmeesters, 12 augustus 1521. -- 2 charters
(a) Exemplaar voor de cellebroeders. (b) Exemplaar voor de kerkmeesters. Dorsaal: 'ses scilde 's jaers in den ... aen de westsijde van de Haven nu mr. Govert Vogel'.

2803. Regeling van Jan Willems, pater van het cellebroedersconvent Emaus te Schoonhoven, betreffende een door Alide Willem Andriesz dochter gefundeerde mis in de kerk van het convent, 1521 -- 1 charter
Met uithangend conventszegel.11.g. Karmelieterklooster1254-1255. Akten van verkoop door burgemeesters van erven in het Karmelieter klooster, tegen losrenten, 1597, 1598.11.h. St. Elisabethsklooster2804. Akte waarbij de prior van St. Paulus, de prior van St. Laurentius te Oostbroek, de prior van de reguliere kanunniken, de commandeur van St. Catharijne, de commandeur van de Duitse Ridders, de prior van de predikheren, de gardiaan van de minderbroeders, de abdis van Oudwijk, de abdis van St. Servaas, de abdis van Mariëndal, de priores van het Vrouwenklooster en de priores van het Wittevrouwenklooster - allen te Utrecht - verklaren de ziel van Hendrik Kocsz die gedood is door inwoners van Schoonhoven, op te zullen nemen in hun missen, gebeden enz., en dat ze de sacramenten van de kerk weer vergunnen aan die ingezetenen van Schoonhoven, die Hendrik, de zoon van Koc, hadden doodgeslagen. 12 september 1380. -- 1 charter

1256. Akte waarbij bisschop Frederik van Blankenheim toestemming geeft het St..-Elisabethklooster te Schoonhoven te stichten, 24 maart 1412. -- 1 charter
Dit klooster van de orde van de regulieren werd ook het convent van St.Elisabeth, het Lijsbetten zusterhuis of het convent van de besloten nonnen, regularissen van St. Elisabeth genaamd. Het lag aan de Oude Haven. Latijn. Zegel verloren.

1257. Akte waarbij bisschop David van Bourgondië aan de zusters van het Elisabethsconvent te Schoonhoven, tot nu toe leden van de derde orde van St. Franciscus, beveelt zich aan te sluiten bij de regels van St. Augustinus, en lid te worden van het kapittel van Sion, 17 oktober 1464; afschrift. -- 1 stuk (perkament)
In het Latijn.

1259-(3171). Stukken betreffende bezittingen van het St.Elisabethsklooster, 1492 - 1582 (1695).

1265. Akte verleden voor burgemeesters, schepenen en raad van Dordrecht waarbij, op verzoek van de pater van het St..-Elisabethklooster te Schoonhoven, Maguy de Tilly, muntmeester van de munt van Holland, en Jan Oversteghe Vastraetz, schepen en waardijn van de munt, verklaren dat de Wilhelmus Dordtse gulden geslagen vóór 1399 waard is 28 stuivers en de Wilhelmus Dordtse gulden die later is gelagen 27 stuiver. -- 1 charter
Zegel verloren. Dorsaal: "Dit is die certificatie van Jan Ghijsbertz huus".

1258. Rekening van de ontvanger van de goederen van het convent van de regulieren te Den Hem buiten de stad, 1580. -- 1 stuk
Deze rekening werd afgehoord in juni 1584 door de kamer van de rekeningen in de Haag. De ontvanger was door de Staten van Holland benoemd.12. Kerkelijke zaken1296. Bevelschrift van hertog Albrecht van Beieren aan schout, schepenen en raad om aan Onze Lieve Vrouwebroeders uit de grafelijke hopaccijns 24 oude schilden te betalen; de meerdere opbrengst mogen ze voorlopig behouden in mindering van de 70 nobels die de hertog de stad schuldig is,11 september 1404. -- 1 stuk
Het opgedrukte zegel is zwaar beschadigd.

1301. Stukken betreffende de benoeming van Willem Gerardsz Rondeel als kapelaan van een vicarie ter ere van God en St. Jodocus in de kerk, 1430. -- 2 charters

1297. Akte van transport verleden voor schepenen van Goudriaan waarbij Hadewych van Doornik aan het weduwegilde te Schoonhoven 2½ morgen 2½ hont en 8 schaft land in Nieuw Gouderiaan overdraagt; als het St.-Elisabethklooster teloor gaat zal het land vervallen aan de Heilige Geest en het gasthuis te Schoonhoven, 9 juli 1451. -- 1 charter
Met een clausule dat, indien de missen van dit gilde op het St.-Elisabethsaltaar mochten ophouden, het land bovengenoemde tweede bestemming zou krijgen. Dorsaal: 'In Gouwerjaen', 'drie(?) mergen land', 'Q'.

1302-1311. Akten van transport ten gunste vann het St.-Anthonisaltaar, 1462 - 1570.

1271-1291. Akten van schenking aan de St.-Bartholomeus- of parochiekerk, 1472 - 1619.

1293-1294. Stukken betreffende missen, in de kerk te lezen namens het St.Jozefs- of timmermansgilde, 1497,1501. -- 2 stukken

1295. Akten van transport ten gunste van het gilde van de zoete naam van Jezus en de dienst op het altaar van het Heilig Hart, 1515. -- 1 charter en 1 transfix
Bevat:
(a) Akte van transport verleden voor schepenen van Schoonhoven vaneen rente van 1 schild per jaar, onder verband van zijn huis en erf in de Lange Koestraat, door Dirk Hendriksz aan de hoofdmannen van het gilde van de zoete naam van Jezus en het Heilig Hout , om te dienen bij de diensten op het altaar van het gilde die men op maandag houdt, 13 januari 1515. (b) Akte verleden voor schout en gezworenen van Liesveld waarbij Cornelis Jan Herberenz verklaart aan Dirk Hendriksz uit Nieuwpoort schuldig te zijn een rente van 4 schilden per jaar onder verband van 2 morgen land in Gelkenes, te lossen met 100 schilden, 14 april 1511, met daardoor getransfigeerd een akte van transport verleden voor schepenen van Schoonhoven van deze rente door Dirk Hendriksz aan de hoofdmannen van het gilde van de zoete naam van Jezus en van het Heilig Hout om te dienen bij de diensten op het altaar van het gilde in Schoonhoven die men op maandag houdt, 13 januari 1515.

1266. Akte waarbij Philips van Bourgondië, bisschop van Utrecht, toestaat om in het vervolg het feest van de kerkwijding van de parochiekerk van Schoonhoven op de zondag na St. Bartholomeus (24 augustus) in plaats van op de zondag na St. Jacobus apostel (25 juli),16 februari 1519. -- 1 charter
In het Latijn.

3230. Rechtskundige adviezen voor kerkmeesters aangaande hun eventuele eigendomsrecht op een vicarie op het St.-Elisabethsaltaar in de parochiekerk van drie missen per week, 1519, later uitgebreid tot vier missen, 1536; met afschrift van de fundatiebrief, 1652, 1653, 1655 en z.d. (17e eeuw). -- 5 stukken

1299. Akte van transport verleden voor schepenen van Schoonhoven waarbij Pieter Pietersz Smit aan het Onze Lieve Vrouwe gilde een rente van 25 stuiver per jaar overdraagt, gevestigd op zijn huis en erf in de Weistraat, te lossen met 25 schilden, 30 november 1541. Met een akte van transport verleden voor schepenen van Schoonhoven waarbij Gerrit Andriesz aan hoofdmannen van het Onze Lieve Vrouwegilde een rente van 1 schild per jaar overdraagt, onder verband van zijn huis en erf genaamd 'die Helle' aan de Korte Dijk tegenover het gasthuis, te lossen tegen de penning 14, 24 februari 1537. -- 2 charters
Dorsaal: (a) 'Live Vrouwengilt, Pieter Pietersz Smit gelt jaerlix 25 stuvers', 'Verscheynt mey', 'Nu Wouter die wever in 't Weystraet aldernaest Johan van Moerkercken'. (b) Zegel van mr. Govert van Hoef Jansz verloren, twee zegels beschadigd. Dorsaal: 'Live Vrouwengilt, Gerrit Andriessz, gelt jaerlix een schilt, 14 stuivers.', ' Nu Jacop Willemsz timmerman, verschijnt Sint Mathijs avont'.

1298. Rekeningen van de hoofdman van het Lieve-Vrouwengilde in de St.-Bartholomeuskerk, 1558/1559 - 1562/1563. -- 1 deel
Bevat:
(Achterin) Register van akten van schuldbekentenis ten gunste van het Lieve-Vrouwengilde, 1557 - 1616.

2808. Stukken betreffende de secularisatie van het St.-Agnietenconvent, 1578, 1579. -- 1 omslag

1292. Stukken betreffende groot onderhoud aan de kerk, (17e eeuw). -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 773.

1269. Rekening van Rutger Huygens (kerkmeester?) van de St.Bartholomeuskerk, 1610/1611. -- 1 stuk
Deze rekening werd in november 1613 afgehoord. De afhoorders zijn slechts bij name genoemd zonder aanduiding van een hoedanigheid.

2809. Stukken betreffende een proces, gevoerd voor de Hoge Raad, tussen Pieter Stalpaert van der Wiele, als gemachtigde van dr. Petrus Brederodus en jhr. Philips van Batenburch, aangaande de vicarie gesticht in de kapel van de heren van Assendelft in Den Haag, 1629 - 1631. -- 1 omslag

1267. Akte waarbij prins Frederik Hendrik - in verband met het overlijden van Jacob Sijbrants - diens zoon Sijbrant Jacobsz van Walhoven aanstelt als koster en ontvanger van de getijden en memoriën te Schoonhoven, 29 oktober 1636. -- 1 charter
Zegel verloren.

1268. Beschikking van de Staten van Holland omtrent het beroepen van een derde predikant, 1640; afschrift. -- 1 stuk

2807. Verordening van baljuw, burgemeesters en schepenen op het begraven in de kerk, 1649. -- 1 stuk

1312. Brief van 4 gecommitteerden van de synode van Woerden aan ds. Johannes Vergeer met verzoek om de gedeputeerden ter Staten van Holland aan te sporen de rooms-katholieke priesters het land uit te zetten, (ca.1655). -- 1 stuk

3231. Notariële akte waarbij Maerten Aernt Vogelsz, pastoor te Nieuwpoort, op het St.-Jorisaltaar in de parochiekerk drie missen per week sticht, 5 september 1479; vertaling van het Latijnse origineel; afschrift, (17e eeuw). -- 1 stuk
In dorso: "Vicarie wegens Jan Vogel in 't gasthuys".

1314. Stukken betreffende een geschil tussen directeuren van de Christelijke remonstrantse sociëteit en de remonstrantse predikant Rutgerus Welsingius, welk geschil aan de arbitrage van de magistraat is onderworpen, 1659 - 1660. -- 1 omslag

2819. Aantekeningen betreffende het beroepen van predikanten in de jaren 1663, 1691, 1692, 1693, alsmede voordrachten uit het jaar 1740. -- 1 stuk

2805. Overeenkomst van de stad met Jan Jansz Houttuin aangaande de reparatie van het orgel in de Bartholomeuskerk, 1664. -- 1 stuk

3232. Declaratie van de weduwe van mr. Simon van Middelgeest wegens kosten gemaakt in 1678 in de zaak van Pieter Jacobsz, (17e eeuw). -- 1 stuk
Pieter Jacobsz, brandewijnverkoper en inwoner van Schoonhoven, werd wegens fraude aangehouden.

3233. Declaraties van kosten gemaakt ten behoeve van ds. Adrianus van Oostrum, predikant te Zwijndrecht, eiser in een proces tegen burgemeesters van Schoonhoven, 1684 - 1685. -- 3 stukken
Dit heeft mogelijk betrekking op de vicarie genoemd in inv.nr. 3230.

2817. Beroepingen door de kerkeraad te Schoonhoven van diverse predikanten, 1700, 1725, 1727, 1729, 1731, 1738, 1740; afschriften. -- 1 omslag

2812. Aanmaning van een geestelijke aan zijn gemeente om zich te onderwerpen aan de besluiten van de wereldlijke overheid, (18e eeuw). -- 1 stuk

2811. Lijst van antwoorden op een, waarschijnlijk een kerkelijke kwestie betreffende, (ontbrekende) vragenlijst, (ca. 1725). -- 1 stuk

2820. Drietallen voor het beroepen van predikanten, opgemaakt door de kerkeraad, 1729 - 1795. -- 1 omslag
Op verscheidene staat de beschikking van de magistraat bij wie de goedkeuring berustte, of de aantekening: ter secretarie gedeponeerd.

2818. Beroepingen door de kerkeraad te Schoonhoven van diverse predikanten, 1731, 1741; minuten. -- 1 omslag
Waarschijnlijk niet uitgegaan, aangezien op beide geschreven staat: Geïmprobeerd (= afgekeurd) door de magistraat.

2814. Stukken betreffende te Schoonhoven gehouden synoden, 1734, 1756, 1778. -- 1 omslag

2810. Stukken betreffende een verzoekschrift van de rooms-katholieke inwoners aan de Staten van Holland om toestemming tot het oprichten van een kerk, 1756. -- 1 omslag

2813. Notulen van de magistraat ter behandeling van een klacht van een proponent te Schoonhoven, inzake een hem aangedane belediging, 1760. Met bijlagen. -- 1 omslag

1313. Publicatie van de Staten van Holland betreffende het invoeren van een nieuwe psalmberijming, 1773. Met aangehecht psalmboek. -- 1 deel

2815. Kwitantie voor burgemeesters en regeerders als opperregenten van alle godshuizen wegens aflossing van een rentebrief, 1775. -- 1 charter

1315. Reglement voor de joodse gemeente, 1789; gedrukt. -- 1 stuk

2816. Resolutie van de municipaliteit betreffende de wijze van benoeming van de kerkprovoost en orgeltrapper van de gereformeerde kerk, 1800; afschrift. -- 1 stuk13. Bemoeiingen van het stadsbestuur met het omliggende platteland

13.a. Hoge Boezem onder Haastrecht2828. Akte waarbij heer Pouwels van Haastrecht op verzoek van inwoners van Schoonhoven, Gouda en het land van Haastrecht aan het land van Haastrecht een nieuw dijkrecht voor de IJsseldijk geeft, 1 mei 1376. -- 1 charter
Dorsaal: 'Te boeke gestelt'.

1431. Akte waarbij schout, gezworenen en inwoners van het gerecht van Arent van Broeckhuyzen van Brakel in Langerak beloven de kosten te zullen betalen in de aankoop van grond voor en de aanleg van de hoge Boezem onder Haastrecht waarvoor ze door de stad Schoonhoven zullen worden aangeslagen, 12 april 1476. -- 1 charter

2829. Akte van transport van een stuk land te Schoonhoven, 1486. -- 1 charter

3236. Akte gegeven door schout, gezworenen en heemraden van Cabauw in heer Gijsbert van Hemerten gerecht waarbij zij zich verbinden de kosten te dragen in het maken van de boezem onder Haastrecht, 12 april 1486. -- 1 charter

3237. Akte waarbij deken en kapittel van St.Marie te Utrecht als ambachtsheren van Lopik en gemene ingelanden en geërfden van Lopik en Lopikerkapel verklaren schuldig te zijn aan Claes Meynertsz en zijn vrouw Meyns een lijfrente van 15 rijnsgulden per jaar, spruitende uit de aankoop van 2½ morgen land door het kapittel, liggende in de Hofkamp onder Haastrecht, 16 april 1486. -- 1 charter
Een zegel zwaar en twee licht beschadigd.

3238. Akte waarbij burgemeester, schepenen en raad van Schoonhoven verklaren in overleg met hun vroedschap, het kapittel van St. Marie en ingelanden van Lopik, Lopikerkapel, Langerak, Zevender, Cabauw, Vijfhoven, Bonrepas en Vlist West- en Oostzijde gekocht te hebben een stuk land in de Hofkamp onder Haastrecht en daarom schuldig te zijn aan de verkoper Hendrik Dirksz Bakker te Haastrecht een jaarlijkse rente van 42 schilden, te lossen tegen de penning 15, 21 april 1486. -- 1 charter
Met messneden gecancelleerd.

2830. Verklaringen van schout en heemraden van Zevender, schout en gezworenen van Langerak en Aerntsgerechte van Brouckhuyzen, schout en gezworenen van de Vlist, aan het stadsbestuur dat ze hun aandeel zullen betalen in de omslag van de kosten tot aankoop van landen onder Haastrecht ten einde een boezem te graven en molens te bouwen, 1486; afschriften, 1634. -- 1 stuk

1432. Uitspraak van twee raadslieden van het Hof van Holland als arbiters in een geschil tussen enerzijds Lopik, Langerak, Bonrepas en Vlist en anderzijds Bergambacht over de verplichting van Bergambacht bij te dragen in de kosten van de Hoge Boezem onder Haastrecht, waarbij Bergambacht ten eeuwige dage van die verplichting wordt vrijgesteld tegen betaling van vier maal £ 100 Hollands, 5 novewmber 1487. -- 1 stuk (perkament)
Dorsaal: 'Hier op betaelt hondert pondt', 'Noch hier op betaelt hondert pondt' (3x), 'Hier mede is 't al betaelt' .

1433-1435. Stukken betreffende de bemiddeling van de baljuw van Schoonhoven c.s. in geschillen tussen beheerders van de Grote Boezem onder Haastrecht en de polder Keulevaart betreffende het onderhoud van die boezem e.a, 1500, 1503, 1516.

1436. Verklaring van Gijsbert Schijff Aertsz dat hij en na hem de bewoners van zijn huis of hofstede onder Haastrecht aan de Vlist gelegen in het vervolg verplicht zullen zijn de brug tegenover zijn huis over de Vlist gelegen te onderhouden, dat zij geen opgaand hout zullen hebben op hun land dat hinderlijk kan zijn voor de molens van de Grote Boezem en dat die van de Grote Boezem zijn baggerkade in het vervolg als hun eigendom kunnen gebruiken voor 16 rijnse guldens, 6 november 1518. -- 1 charter

2826. Uittreksel uit de rekening van de Hoge Boezem van het jaar 1597; afschrift. -- 1 stuk

2821. Akte van aanstelling door burgemeesters van Schoonhoven van Dirck Jansz Cluyt tot rentmeester van de Hoge Boezem, 1600. -- 1 stuk

1316. Stukken die gediend hebben in geschillen tussen de magistraat als superintendent van de Hoge Boezem te Haastrecht en het kapittel van St. Marie als ambachtsheer van Lopik, betreffende het beheer van die boezem, 1615 - 1641. -- 1 omslag
Bevat:
Veel officiële afschriften van andere stukken.

2831. Brief van burgemeesters en regeerders van Schoonhoven aan het kapittel van St.Marie te Utrecht betreffende het houden van de aanbesteding tot het bouwen van nieuwe molens in de Hoge Boezem. 1630; minuut. -- 1 stuk

2822. Aantekeningen betreffende de aanstelling van Johan Cluyt tot rentmeester van de Hoge Boezem, 1634. -- 1 stuk

1317. Notarieel exploit, uit naam van burgemeesters uitgebracht aan de vroedschap Niclaes Pieterse Craen in een geschil betreffende de benoeming van een rent- of penningmeester van de Hoge Boezem te Haastrecht, 1635. -- 1 stuk

2832. Verklaring, afgelegd ten overstaan van notaris Daniel van Straelen, op verzoek van boezemmeesters van de Hoge Boezem, inzake het onrechtmatig afhakken en verkopen van rijs, (ca. 1635). -- 1 stuk

1428. Conclusie uit een proces (voor het Hof van Holland?) tegen schout, gerecht en ingelanden van Vlist betreffende een omslag te bate van de Hoge Boezem, (ca. 1636); fragment. -- 1 stuk

2833. Beschikkingen van burgemeesters van Schoonhoven als superintendenten van de Hoge Boezem: a) op het verzoek van Cornelis Huigens Poen om verlenging van het gebruik van een zeker erf, 18 maart 1637 (of 1636?); b) op het verzoek van Maritge Jans, om het proces dat boezemmeesters tegen haar voor het Hof van Holland hadden aangespannen ter zake van onrechtmatig afhakken van rijs, geen voortgang te laten hebben, (ca. 1637); klad. -- 1 stuk

1437. Overeenkomst tussen Dordrecht, Haarlem en Gouda enerzijds en boezemmeesters van de Hoge Boezem onder Haastrecht anderzijds betreffende de voorwaarden, waarop laatstgenoemden tijdelijke sluisdeuren naar de IJssel zullen mogen maken, 1638. -- 1 stuk

1319. Besluit van burgemeesters van Schoonhoven en het kapittel van St. Marie te Utrecht, om de rekeningen van de Hoge Boezem voortaan op de eerste dinsdag in april te controleren, 1641. -- 1 stuk

1318. Overeenkomsten met het kapittel van St. Marie, als ambachtsheer van Lopik en Lopikerkapel, omtrent het begeven van ambten betreffende de Hoge Boezem op de IJssel, 1654, 1667. -- 2 charters
(a) Dorsaal: 'Contract roerende het stellen van de timmerluyden van den Hoogen Bosem. In date den 7e april 1654'.
Bevat:
(a) Akte waarbij deken en kapittel van St. Marie te Utrecht een overeenkomst bevestigen die is gesloten tussen hun gecommitteerden en die van de burgemeesters van Schoonhoven, houdende beëindiging van het proces dat zij met elkaar voerden over het aanstellen van een timmerman voor de Hoge Boezem onder Haastrecht en een overeenkomst om in het vervolg werklieden en leveranciers gezamelijk aan te stellen, 7 april 1654 (oude stijl).

2834. Akte waarbij deken en kapittel van St.Marie te Utrecht verklaren het op 4 maart 1656 vastgestelde reglement voor de Hoge Boezem te bevestigen, 14 maart 1656. -- 1 charter

1381. Rekeningen van de rentmeester van de Hoge Boezem onder Haastrecht, 1726, 1727, 1733, 1738 en 1808. -- 1 omslag
Deze rekeningen, waarvan er slechts vijf aanwezig zijn, werden afgehoord door burgemeesters en secretaris van Schoonhoven en de ambachtsheren van Lopik en Lopikerkapel. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. De controle had plaats in de maanden april of mei volgend op het boekjaar.

1321-1380. Gemenelandsrekeningen van burgemeesters en waarslieden van Haastrecht, 1734/1735 - 1793/1794. -- 60 stukken (2 pakken)
Het boekjaar liep van 1 mei tot 30 april. De controle had tot 1762 plaats in mei, één of twee dagen na het eindigen van de rekening, daarna tot 1794 in de maand april of mei van het jaar, waarin het eind van het boekjaar viel. De afhoorders waren de baljuw van Schoonhoven, de burgemeesters en de secretaris van Gouda, terwijl de boezemmeester van de Hoge Boezem achter Haastrecht soms ook wel bij deze controle tegenwoordig was, maar niet geregeld. De functie van boezemmeester werd vervuld door een schepen van Gouda.

1382-1425. Bijlagen bij de rekeningen van de rentmeester van de Hoge Boezem onder Haastrecht, 1735 - 1793. -- 44 omslagen
Hieraan ontbreken 1768, 1771 - 1783 en 1786.

1320. Oproepingsbrieven van burgemeesters en waarslieden van Haastrecht aan het stadsbestuur, betreffende het sluiten van de buitenlandse rekeningen van Haastrecht, 1747, 1778 - 1794. -- 1 omslag

1426. Resolutie van gecommitteerden van Gouda en Schoonhoven tot het sluiten van de gemenelandsrekening van Haastrecht over 1748/1749, betreffende twee posten van die rekening, 1749; afschrift. -- 1 stuk

1438. Stukken betreffende de zeven molens en andere gemenelandswerken van de Hoge Boezem onder Haastrecht, 1749 - 1792. -- 1 omslag

1429. Stukken betreffende de geldmiddelen van de Hoge Boezem onder Haastrecht, 1754 - 1794. -- 1 omslag

1439. Memories van visitatie van de molens en andere gemenelandswerken van de Hoge Boezem onder Haastrecht, 1765 - 1789; afschriften. -- 1 omslag
Deze visitatie had plaats door boezemmeesters en de rentmeester met assistentie van een of meer visiteuren van de Krimpenerwaard. In de memorie van 1789 zijn deze visiteuren hoofdpersonen geworden, die handelden "ten overstaan van" boezemmeesters.

2825. Bijlagen bij de rekeningen van de rentmeester van de Hoge Boezem. 1770 -- 1 omslag

1430. Brief van deken en kapittel van St. Marie aan de burgemeesters betreffende het toekennen van een "douceur" aan de molenaars van de Hoge Boezem, 1782. -- 1 stuk

2827. Brieven van het kapittel van St.Marie te Utrecht aan het stadsbestuur inzake de Hoge Boezem achter Haastrecht, 1785, 1787, 1793, 1807. -- 1 omslag

1427. Stukken betreffende op- en aanmerkingen van de schouten van Jaarsveld en Willige Langerak op de door de timmerman van de Hoge Boezem achter Haastrecht over 1789 ingediende rekening, 1789, 1790. -- 1 omslag

2823. Akte, verleden voor schepenen van Schoonhoven, waarbij G.J. van den Bosch zich borg stelt voor C. Roels Arnoudsz als rentmeester van de Hoge Boezem achter Haastrecht, 1794; afschrift. -- 1 stuk

2824. Brief van de landdrost van het departement Utrecht aan het gemeentebestuur aangaande de vervulling van vacerende plaatsen voor boezemmeester van de Hoge Boezem achter Haastrecht, 1807. -- 1 stuk13.b. Bergambacht

13.b.1. Rekeningen

1441-1503. Rekeningen van de waarslieden van 's-Heeraartsberg en Bergambacht, 1730/1731 - 1793/1794; afschriften. -- 63 stukken (4 pakken).
Dit zijn de ambachtsrekeningen. De rekening over 1732 ontbreekt. Het boekjaar loopt tot 1740 van 11 mei tot 11 mei, daarna behoudens in 1742 en 1751 steeds van mei tot mei, op de laatste woensdag in mei. De datum van de controle was altijd gelijk aan die van het einde van het boekjaar. Afhoorders waren schepenen en secretaris van Dordrecht burgemeesters en secretaris van Gouda, burgemeesters en secretaris van Schoonhoven.

1504-1560. Rekeningen van schout en gezworenen van 's-Heeraartsberg en Bergambacht van de binnenlandse lasten, 1735 - 1791; afschriften. -- 57 stukken
Deze rekeningen hebben in hoofdzaak betrekking op de kerk en de school. Het boekjaar viel samen met het kalenderjaar. De controle had plaats tegelijk met die van de rekeningen van de waarslieden van 's Heeraartsberg en Bergambacht en wel door dezelfde afhoorders. Zie inv.nrs. 1441 - 1503.

1440. Oproepingsbrieven van schout en gezworenen van 's-Heeraartsberg en Bergambacht aan het stadsbestuur betreffende het afsluiten van de rekeningen van Bergambacht, 1757 - 1794. -- 1 omslag13.b.2. Omslagen

1562. Akte waarbij Jan van Beaumont verklaart dat de inwoners van Bergambacht, Schonauwen en Stolwijk zich hebben vrijgekocht van de jaarlijkse belasting van £ 21 Hollands die zij hem verschuldigd waren, 4 september 1323. -- 1 charter

1563. Uitspraak van de rekenkamer in Den Haag in een geschil tussen Schoonhoven en 's-Heeraartsberg waarbij bepaald wordt dat in het vervolg land in 's-Heeraartsberg dat toebehoort aan poorters van Schoonhoven niet meer zal bijdragen in de verponding, 6 februari 1520. -- 1 stuk (perkament)

1564. Stukken uit een proces, gevoerd voor het hof van Holland, betreffende een geschil tussen burgemeesters enerzijds en schout, schepenen en gezworenen van Bergambacht anderzijds, nopens een omslag op de morgentalen ten laste van Schoonhoven, 1598 - 1601. -- 1 omslag

1565. Overeenkomst tussen het stadsbestuur van Schoonhoven en schout en gezworenen van Bergambacht omtrent de betaling van het molen- en kavelgeld van een ten behoeve van de stadsgracht vergraven, onder Bergambacht gelegen, stuk land, 1703. -- 1 stuk

1566. Stukken uit een proces over de verrekening van de verpondingen van 's-Heeraartsberg en Bergambacht, 1758. -- 1 omslag
Voor welk gerecht en door wie dit proces is gevoerd, blijkt niet met zekerheid. Deze stukken zullen aan het stadsbestuur van Schoonhoven zijn overgelegd als mede-afhoorder van de betreffende rekeningen. Mogelijk is echter, dat Schoonhoven in die hoedanigheid zelf partij is geweest.13.b.3. Dijkwerken e.d

1567. Akte waarbij de schout van het Overeind van Bergambacht namens de heer Van Arkel aan heemraden en buren van Bergambacht toestaat een sluis te leggen in de Lekdijk bij de Hem zoals die daar voorheen lag, 7 november 1404. -- 1 charter

--. Lijst van landen gelegen in Bergambacht en toebehorend aan burgers van Schoonhoven, 1404.
ZIE: rubriek 10 inv.nr. 1129

1568-1569. Stukken betreffende het herstellen van de beneden Haastrecht gelegen sluis van Bergambacht, 1426. -- 2 charters

2835. Akte verleden voor schout, schepenen, burgemeester en raad van Haastrecht waarbij Claes van Haastrecht verklaart voor het weer dat door schout en heemraden van Haastrecht geschat was ten behoeve van schout, heemraden en inwoners van Bergambacht ten volle betaald te zijn en af te zien van verdere rechten, 14 februari 1430. -- 1 charter

2842. Lijst, waarschijnlijk van schouten en schepenen van Bergambacht, Ammerstol, Zevender, Vlist en Gelkenes, (16e of 17e eeuw). -- 1 stuk

2841. Akte houdende uitspraak door arbiters over de regeling van kosten van een proces, beslist met een compromis d.d. 15 maart 1505 voor het Hof van Holland, over de aanstelling van waarslieden in Bergambacht, gevoerd tussen Johan van Woerden enerzijds en broeder Hendrik van Woerden en een vertegenwoordiger van de drie steden Dordrecht, Schoonhoven en Gouda anderzijds, 7 oktober 1507. -- 1 charter
Alle vier de zegels ontbreken.

2840. Uittreksel uit de verordening op de Lekdijk, gegeven in het jaar 1537 door keizer Karel V; afschrift, z.d. -- 1 stuk

1572-(2172). Stukken betreffende het opslaan van turf langs de Lekdijk, 1550 - 1571, 1597.

1570. Akte waarbij koning Philips II een regeling goedkeurt tussen de heer van 's-Heeraartsberg en de stad Schoonhoven, getroffen naar aanleiding van het ontstaan van een groep huizen met herbergen e.d. bij de turfopslag aan de Lekdijk bewesten de Vrouwenpoort van Schoonhoven, waarbij Schoonhoven de schouw over de Kerkweg tot aan de brug van Crayestein verwerft, en de civiele jurisdictie over dat gebied, het recht daar accijns te heffen en om jaarlijks een binnenpoorter te laten benoemen tot heemraad van 's-Heeraartsberg, waartegenover men de heer van 's-Heeraartsberg de smaltienden en de halve henneptienden van Kijfhoek laat en het baljuwschap van Blois voor zover gelegen binnen Bergambacht zodat hij de hoge heerlijkheid verwerft, 19 oktober 1558. Met twee kwitanties en twee brieven van de heer van 's-Heeraartsberg. -- 1 charter met 4 aangehechte papieren stukken

1571. Vonnis van het Hof van Holland in een proces tussen de stad en Bergambacht over onkosten door de 2 waardsluiden van Bergambacht in strijd met de accoorden van 1519 en van 25 oktober 1521 gebracht op de rekening van de gemenelandswerken, zoals molens, sluizen en dammen, 22 december 1565. -- 1 bezegeld perkamenten katern

2837. Stukken betreffende een proces voor het Hof van Holland tussen burgemeesters en regeerders van Schoonhoven en veenraden van de Gelderse en Rhenense venen inzake het opslaan van turf, 1597. -- 1 omslag

2843. Verklaring van schout en burgemeesters van de heerlijkheid Zuid-Polsbroek ten behoeve van ingelanden van Bergambacht, betreffende het "twee hoog malen", 1630; afschrift, 1632. -- 1 stuk

1577. Memoriaal van de gehoefslaagden in de hoge Lekdijk onder Bergambacht, 1703. -- 1 deel

2838. Stukken betreffende een proces tussen de schout van Bergambacht en W. Willemse de Jongh c.s., ingelanden, gevoerd voor de Hoge Raad, inzake betaling van onderhoudskosten van een zekere weg, 1712 -- 1 omslag

2839. Kaart betreffende het plan tot ontlasting van de Lek, (1754); gedrukt. -- 1 stuk13.b.4. Rechtspraak

1578. Akte houdende verzoek van de stadhouder en raad van Holland en Zeeland aan een van de raadsheren om informatie te nemen op een klacht van burgemeester en regeerders van Schoonhoven over Ghelijns Zeeghers die onlangs het ambacht van Bergambacht heeft gekocht en die de vierschaar over Blois in Bergambacht tussen mei en Allerheiligen laat spannen in Bergambacht, terwijl dat tevoren in Schoonhoven gebeurde, 1 juni 1545. -- 1 charter
Het zegel is verloren, evenals het relaas van de informant.

1579. Overeenkomst met de heer van Bergambacht betreffende het spannnen van de vierschaar, 1548. -- 1 charter

1580. Bevelschrift namens van keizer Karel V aan de deurwaarder om op verzoek van de stad Schoonhoven onderzoek te doen naar hun recht om de zevende gezworene in Bergambacht aan te stellen, 3 mei 1555, met aangehecht het relaas van de deurwaarder hoe hij voorlopig een neutrale gezworene heeft geïnstalleerd en de heer van Wassenhove, heer van Bergambacht, voor de Raad in Holland heeft gedaagd, 12 juni 1555. -- 1 charter met aangehecht stuk (perkament)13.b.5. Varia

1581. Resoluties van de Staten van Holland betreffende het instellen van een belasting op de graven en stoelen in de kerk van Bergambacht, 1693. -- 1 stuk
Gouda, Dordrecht en Schoonhoven zijn in deze kwestie gehoord.13.c. Oud- en Nieuw-Goudriaan1647. Akte verleden voor schepenen van Schoonhoven, waarbij Crijn Toenenz uit Goudriaan, die 2 jaar gezworene van de noordzijde is geweest, verklaart dat bij zijn weten de Schoonhovense eigenaren van land onder Goudriaan niet gehouden zijn bij te dragen in de lasten van Goudriaan en dat daarover ook geen rekening wordt afgehoord, 5 februari 1585. -- 1 stuk

1582. Reglement voor de dorpen en hoge heerlijkheden Oud- en Nieuw-Goudriaan, 1711. Met een afschrift, 1760. -- 2 stukken

1584-1646. Rekeningen van de omslag van Oud- en Nieuw-Goudriaan, 1733 - 1796/1797; afschriften. -- 63 katerns
De rendanten waren de baljuw-schout, schepenen en waarsman van Oud-Goudriaan en schepenen en waarsman van Nieuw-Goudriaan. Het boekjaar valt te samen met het kalenderjaar. De controle had steeds plaats in het jaar volgend op het boekjaar. Voor deze controle was echter geen vaste datum bepaald. Aanvankelijk had deze controle in de maand juli plaats, maar al spoedig zijn de maanden september en oktober voor deze controle aangewezen, een enkele keer is de maand december genomen. De afhoorders waren gecommitteerden uit het stadsbestuur van Schoonhoven.

1583. Oproepingsbrieven van schout en gerechten van Oud- en Nieuw-Goudriaan aan het stadsbestuur betreffende het afsluiten van de omslagen van die vrije heerlijkheden, 1774 - 1793. -- 1 omslag13.d. Jaarsveld1648-(3241). Stukken betreffende geschillen met Jaarsveld over de sluizen en de afwatering van dit dorp, 1542, z.d. (16e eeuw), 1603 - 1607. -- 4 omslagen

2844. Verzoekschrift van schout en gerechten van Jaarsveld, Zuid-Polsbroek, Zevender en Cabauw aan de Staten van Holland, inzake een geschil met dijkgraaf en hoogheemraden van de Lopikerwaard, betreffende de betaling van enige werken, (ca. 1643); concept. -- 1 stuk13.e. Zevender1651. Bevelschrift van het Hof van Holland aan de deurwaarder om de schout van Zevender te bevelen om inwoners van Schoonhoven die eigenaar zijn van land in Zevender niet meer voor zijn eigen vierschaar te dagen maar voor het gerecht van Schoonhoven, 29 december 1611, met aangehecht relaas van de deurwaarder, 31 december 1611. -- 1 charter met aangehecht papieren stuk13.f. Polsbroek2847. Akte waarbij burggraaf Johan van Montfoort verklaart in eigendom ontvangen te hebben van Ellert Johansz een halve hoeve land aan de Vlist west.zijde, in de Vorsenpoel, en daarmee Jacob Jacobsz genaamd Jacob Rijcket beleend te hebben, 28 februari 1479. -- 1 charter

1652. Overeenkomst met de beide Polsbroeken betreffende de vernieuwing en het onderhoud van de overtocht aldaar, 1634. -- 1 stuk

2845. Stukken betreffende de aanbesteding door burgemeesters en thesaurier met schouten en burgemeesters van Polsbroek van het herstellen van de overtocht naar de kerk van Polsbroek, 1697. -- 1 omslag

2846. Declaraties ten laste van de stad wegens herstellingen aan het veer te Polsbroek in de jaren 1794, 1796, 1797. -- 1 omslag13.g. Vlist en Bonrepas1653. Reglement van de Staten van Holland voor het waterschap van de Vlist, 16 april1616. -- 1 perkamenten katern
Het zegel is verloren.

1654. Reglement op het bestuur van Vlist west- en oostzijde, ontworpen door commissarissen van de rekenkamer van de domeinen van de Staten van Holland (o.a. uit Gouda en Schoonhoven), vastgesteld 19 augustus 1664; afschrift. -- 1 stuk

2850. Stukken betreffende de afzetting van Hugo van Arckel en de aanstelling van Evert Hendricksz Veervanloo als gemenelandstimmerman door burgemeesters van Bonrepas en schout en burgemeester van Noord-Zevender, 1664. -- 1 omslag

2848. Dagvaarding door de gerechtsbode van Schoonhoven, gedaan op verzoek van schout en gerecht van Bonrepas en Noord-Zevender, aan de diverse gadermeesters over Bonrepas en Noord-Zevender gedurende de jaren 1671 - 1679, teneinde verantwoording af te leggen over hun beheer, 1685. -- 1 stuk

1656-1719. Gemenelands- of ambachtsrekeningen, gedaan door burgemeesters en schepenen van Vlist en Bonrepas benevens een door Schoonhoven gestelde burgemeester van die stad, 1730 - 1793. -- 65 stukken
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De controle had plaats in de maand mei of begin juni, ruim een jaar nadat het boekjaar was afgelopen. De afhoorders waren de baljuw van Schoonhoven, die tevens schout van Vlist en Bonrepas was, burgemeester en secretaris van Schoonhoven, burgemeesters en schepenen van Gouda, alsmede buren en ingelanden. Na 1740 waren de buren niet meer bij de controle tegenwoordig, wel de ingelanden.

2851. Bekening van burgemeesters van Vlist, Bonrepas en Noord-Zevender, betreffende een gemeenschappelijk waterschapsbelang, 1740; afschrift. -- 1 stuk

1721. Stukken betreffende het aanstellen van een schoolmeester te Polsbroek, Vlist en Bonrepas, 1741. -- 1 omslag

2849. Borderellen van de rekeningen van Vlist en Bonrepas, z.d., 1757. -- 1 omslag

1655. Oproepingsbrieven van schout en gerecht van Vlist en Bonrepas aan het stadsbestuur betreffende het afsluiten van de gemenelandsrekeningen van die plaats, 1775 - 1793. -- 1 omslag

2852. Overeenkomst tussen de voormalige baronie van IJselstein, de stad Schoonhoven, Vlist, Bonrepas, Zuid- en Noord-Polsbroek aangaande het herstel van een brug, 1805; afschrift. -- 1 stuk13.h. Langerak2858. Uittreksels uit de morgengeldboeken van Lopik en Willige Langerak, (16e eeuw). -- 1 omslag
Waarschijnlijk zijn deze overgegeven aan Schoonhoven, omdat ze meest Schoonhovense eigenaren van landen betreffen.

1722. Overeenkomst tussen het stadsbestuur van Schoonhoven en Rutger van Boetselaar, heer van Asperen en Langerak, waarbij de laatste belooft het land van poorters van Schoonhoven niet te belasten in de bede, 8 januari 1503. -- 1 charter
Dorsaal: 'Aengaende die enicheit tusschen die here van Langerack, Asperen etc. ende dese stede van Schoenhoven'.

2853. Plakkaat van keizer Karel V betreffende aangifte van landerijen door de pachters en eigenaren, 1539; afschrift, (16e eeuw). -- 1 stuk
Volgens aantekening is bovenstaand stuk afgekondigd door de schout van Langerak.

2857. Aantekening betreffende het platbranden in 1576 door de geuzen van de kerk in Lopik, (16e eeuw). -- 1 stuk

2859. Brief van de secretaris van Schoonhoven aan die te Lopik aangaande een (niet nader aangeduide) akte van de heren van Jaarsveld, 1626, met diens ondergeschreven antwoord. -- 1 stuk

2860. Stukken betreffende het tot stand komen van een overeenkomst tussen Schoonhoven en de Staten van Utrecht, betreffende het verbeteren van de vaart naar de stad Utrecht door Lopik en Lopikerkapel. 1626 - 1629. -- 1 omslag

2854. Verklaring, afgelegd ten overstaan van het gerecht van Willige Langerak door de rentmeester, inzake de grens met de stad Schoonhoven, 1633; afschrift. -- 1 stuk

2855. Staat van de kosten van het herstel van de "Noordersen watermolen" van Willige Langerak, Cabauw, Zevender en Vijfhoeven, 1659. -- 1 stuk

2856. Akte van gerechtelijken verkoop door de deurwaarder van de Staten van Utrecht van een huis en schuur te Willige Langerak, toebehorende aan Cornelis Vianen, ter voldoening van zijn achterstallige ongelden, op verzoek van de weduwe van de gadermeester van Willige Langerak, 1746; afschrift. -- 1 stuk13.i. Lopik en Lopikerkapel2864. Aantekeningen betreffende een proces, waarschijnlijk aangaande het onderhoud van waterstaatkundige werken, gevoerd voor de Hoge Haad tussen schout en gezworenen van Gelkenes en burgemeesters van Schoonhoven, 1585. -- 1 stuk

1723. Overeenkomst met de Staten van Utrecht betreffende het verbeteren van de vaart naar Utrecht door Lopik en Lopikerkapel, 1628. -- 1 stuk

2863. Notulen, waarschijnlijk van de Staten van Holland, van een beraadslaging inzake een kwestie over de schouw van een stuk Lekdijk, grenzende aan Schoonhoven, 1661; afschrift. -- 1 stuk

2862. Overeenkomst tussen Schoonhoven en de Lopikerwaard betreffende het waterpeil, (18e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

2861. Overeenkomst tussen Schoonhoven en de schouten en gerechten van Lopik, Willige Langerak, Zuid-Zevender, Cabauw, Vijfhoven en Graaf, Vogelzang en Wiel onder Jaarsveld, betreffende het peil van de Lopikse voorwetering, 1787; afschrift. -- 1 stuk

1724. Stukken betreffende een geschil omtrent de uitvoering van een overeenkomst uit 1803 met de polderbesturen van Lopik, Willige Langerak, Cabauw, Zevender en Jaarsveld betreffende de Voorzevender en Lopikse voorwetering, 1805, 1806. -- 1 omslag

--. Overeenkomst tussen Schoonhoven en de polder... van Lopik, Willige Langerak, Cabauw, Zevender en Jaarsveld betreffende het op diepte houden van de Voor-Zevender en Lopiker Voorwetering, 1806; gedrukt.
ZIE: Schenking Van Willenswaard.13.j. Liesveld2872. Vidimus door de prior van de Karmelieten van een akte uit 1277 waarbij graaf Floris V met vele andere heren een dijkrecht geeft aan de landen tussen Lek en Merwede, Maria-avond 1393; afschrift, .... -- 1 perkamenten stuk

2871. Akte waarbij Johan van Arkel op daarin genoemde voorwaarden aan Zijderveld een watergang naar de Merwede geeft, 1312; afschrift, 1712. -- 1 stuk

2873. Overeenkomst tussen de steden Dordrecht en Schoonhoven en de heren Aernt van Leydenberg en Jan van Langerak betreffende het herstellen en onderhouden van de dijk van de goederen van Giessen, 26 september 1409. -- 1 charter

1772. Raminge van de verbeteringe van de dijkrechte tussen Lek en Merwede
Z.d. (15e eeuw). -- 1 stuk

2869. Uittreksel uit het handvest van Stolwijk, betreffende de voorkade en Leksloot, 1650. -- 1 stuk

2870. Verklaring, afgelegd voor notaris Cornelis Puttershouck te Gouda door gezworenen van Stolwijk op verzoek van schout, kadeschouwers en waarslieden van Kattendijksblok, dat zij, met laatstgenoemden, geïnspecteerd hebben de Westhoogkade van Stolwijk, gelegen in Gouderak, alwaar het hoefslag van Cornelis Jan Maertensz niet in orde was, 1650; grosse. -- 1 stuk

2865. Reglement voor Gelkenes, vastgesteld door Maria Louisa als voogdes van de stadhouder, 1728; afschrift. -- 1 stuk

1725-1769. Rekeningen van de omslag van het gemeneland van Gelkenes in de baronie Liesveld, 1734 - 1778/1779. -- 45 katerns
Het boekjaar van deze rekeningen valt samen met het kalenderjaar. De controle had steeds een jaar later plaats in een maand schommelend tussen juni en september, een enkele keer echter in oktober of november. De afhoorders waren de burgemeesters van Schoonhoven, alsmede schout, waarsman en schepenen van Gelkenes.

2867. Beschikking van de Staten van Holland op een verzoekschrift van schout, waarsmannen en schepenen van Gelkenes om goedkeuring van hun nieuw gaderboek, 1736. Met bijlagen. -- 1 omslag
Exemplaar voor de gedeputeerden van de stad.

2866. Kohier van de verpondingen over Gelkenes in de baronie Liesveld, opgemaakt door schout, waarsman en schepenen, (ca. 1750?); afschrift. -- 1 stuk

2868. Lastgeving van burgemeesters voor Cornelis Zelisse om de postweg tussen Gorinchem en Nieuwpoort te inspecteren, 1776. -- 1 stuk

1771. Stukken betreffende het herstellen van de oude postweg van Schoonhoven naar Gorinchem, 1780. -- 1 omslag

1770. Besluit van de raden van de prins van Oranje omtrent het in overleg met burgemeesters van Schoonhoven plaatsen van lantaarns in de baronie Liesveld, 1781; afschrift. -- 1 stuk14. Politieke verhouding tot omliggende of vreemde heren, steden en landen1773. Akte waarbij kastelein, stad en land van Woerden aanzeggen met vrede te zullen latende ridders, knapen, de baljuw, stad en slot van Schoonhoven voor de duur van de huidige twist, 9 mei 1425. -- 1 charter
Een van de twee zegels van de zegelaars voor het gemene land van Woerden is van Arent van den Bosch.

1774-1778. Akten van veiligheid en voorlopig bestand, door Dordrecht en Gorinchem gegeven voor de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard, Vianen, Ameide, Schoonhoven, Gouda, Oudewater en Montfoort, 1426, 1427. -- 5 charters
Gouda, Schoonhoven en Oudewater en vermoedelijk dus ook de overige genoemde plaatsen en streken hielden de partij van Jacoba van Beieren.

1779. Akte van vrijgeleide gegeven door Walraven, heer van Brederode en van Vianen, burggraaf van Utrecht, aan de inwoners van Schoonhoven voor henzelf en voor hun goederen, renten enz., 22 januari 1502. -- 1 charter

1780. Overeenkomst tussen de steden Utrecht en Schoonhoven waarin zij elkanders burgers vrijgeleide en veiligheid beloven voor hun lijf en goed,16 mei 1521. -- 1 charter

2874. Stukken inzake een proces, gevoerd voor het Hof van Holland tussen jhr. Bruyninck van Wijngaarden, heer van 's-Heeraartsberg, en het stadsbestuur van Schoonhoven, aangaande het gezag te 's-Heeraartsberg, 1601. -- 1 omslag

2875. Stukken uit een proces, gevoerd voor de Hoge Raad door het stadsbestuur van Schoonhoven tegen Cornelis Adriaensz te Giessen-Nieuwkerk en Jacob Taets van Amerongen, vrijheer van Giessenburg en Giesen-Nieuwkerk, ter handhaving van een privilegie dat de burgers van Schoonhoven alleen daar ter stede en nergens anders voor het gerecht gedaagd kunnen worden, 1622. -- 1 omslag

2876. Stukken betreffende een proces, gevoerd voor het Hof van Holland door graaf Hendrik van Nassau, baron van Liesveld, Hans Wolphert van Brederode als heer van Vianen, Gideon van den Boetselaer, heer van Langerak en Willige Langerak, en burgemeesters en regering van Schoonhoven, tegen Lodewijk van Nassau, heer van Beverwaerd, als heer van de Lek, aangaande de visserij in de Lek, 1634. -- 1 omslag

2877. Stukken betreffende geschillen tussen Schoonhoven en Nieuwpoort inzake het aantasten van de rechten van Nieuwpoort door Schoonhoven, 1636 - 1640. -- 1 omslag

2878. Brief aan (Schiedam of Den Briel) met verzoek om toezending van de akte van garantie tussen Schiedam, Schoonhoven en Den Briel, betreffende het verkrijgen van een permanente plaats in de gecommitteerde raden, 1654; minuut. -- 1 stuk

2879. Plan voor een akte van correspondentie tussen de steden Gorinchem, Schoonhoven, Enkhuizen, Edam en Medemblik, (18e eeuw). -- 1 stuk

1781. Notulen van vergaderingen van de vroedschap en van de verenigde magistraat en vroedschap betreffende de overgave van de stad aan de Fransen, 1795; concept. -- 1 stuk15. Verhouding tot het landsbestuur3172-3174. Vidimussen van de akte uit 1322, waarbij graaf Willem III privileges aan de stad verleent, 1501, 1514, 1515. -- 3 charters

1793. Akte waarbij schout, schepenen en raad van Amsterdam verklaren dat die van Schoonhoven hen nooit dingen gevraagd hebben gericht tegen Jan van Henengouwen of zijn erfgenamen of tegen de grafelijklijkheid van Holland, 1 juni 1347. -- 1 charter
Zegel zwaar beschadigd.

1794. Akte waarbij graaf Willem V verklaart dat de steden Dordrecht, Schoonhoven en Geertruidenberg en de inwoners van Zuid-Holland hem in zijn oorlog rond IJsselstein en daaromtrent vrijwillig hebben bijgestaan en dat hij in het vervolg op hun hulp geen recht kan laten gelden, 12 juni 1349. -- 1 charter

1795. Akte waarbij graaf Willem V verklaart zich verzoend te hebben met de bisschop van Utrecht en op welke voorwaarden, 15 maart 1351. vidimus (gewaarmerkt afschrift) gegeven door de gardiaan van de minderbroeders te Utrecht, 20 juni 1351. -- 1 charter
Het zegel verloren.

2891. Akte waarbij hertog Albrecht van Beieren alle privileges bevestigt die de stad gekregen heeft van de graven van Holland, 25 november 1398. -- 1 charter
Op de zegelstaart: 'Te boeke gestelt'.

2892. Akte waarbij hertog Albrecht van Beieren alle handvesten bevestigt die de stad heeft gekregen van Jan van Henegouwen en de graven van Blois en aan de stad een aantal privileges geeft waaronder het verplaatsen van de grafelijke tol bij Ammers naar Schoonhoven, 25 augustus 1401. -- 1 charter

1796. Akte waarbij hertog Albrecht van Beieren belooft, op verzoek van Margaretha van Cleef, om de goederen en landerijen die inwoners van Schoonhoven in het grondgebied van andera heren hebben in zijn bescherming te nemen, 28 januari 1404. -- 1 charter

2893. Akte waarbij hertog Albrecht van Beieren de stad in bescherming neemt, 1404; afschrift, (15de eeuw). -- 1 stuk

1797. Akte waarbij graaf Willem VI, bij zijn inhuldiging als landsheer door de stad, alle handvesten en privileges bevestigt die de stad van hertog Albrecht van Beieren en van de heren van Blois heeft gekregen, 2 september 1411. -- 1 charter

1798. Bevelschrift van hertog Jan van Beieren aan een aantal personen om een eed af te leggen, opdat zij vanwege hem en de stad Schoonhoven toezicht zullen houden op de goederen van de vijanden die hij heeft in zijn twist met de inwoners van het sticht Utrecht, 5 juni 1421. -- 1 stuk met opgedrukt zegel

1799. Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië als ruwaard van Holland de stad bevestigt in alle handvesten, privileges en vrijheden die zij van graaf Willem VI en van de heren van Schoonhoven heeft gekregen, 1 augustus 1428. -- 1 charter
Op de zegelstaart: 'Te boeck gestelt'.

1800. Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië, die na de dood van Margaretha van Bourgondië tot heer van de stad is gehuldigd, alle privileges en handvesten bevestigt die de stad van de graven van Holland en van de graven van Blois gekregen heeft, 16 mei 1441; vidimus (gewaarmerkt afschrift) gegeven door de prior van het Karmelietenklooster te Schoonhoven, 23 november 1441. -- 1 charter
Op de zegelstaart: 'Te boeke gestelt'.

2894. Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië de privileges van de stad bevestigt, 1441; afschrift, (16de eeuw). -- 1 stuk

1801. Akte waarbij hertog Karel de Stoute op hun verzoek aan de burgemeesters toestaat om hun proces tegen Dirk Potter van der Loo te schikken, 3 februari 1471. -- 1 charter

1802. Akte van Maximiliaan van Oostenrijk met de tekst van het vredesverdrag dat hij met de stad Utrecht gesloten heeft op 3 september 1483; gelijktijdig afschrift. -- 1 stuk (perkament)
Dorsaal: 'Mergengelt in 't lant van Utrecht'.

2899. Aantekeningen aangaande artikel 1 en 4 van de Unie van Utrecht, (16e eeuw). -- 1 stuk

2910. Reglement waarnaar zich de gedeputeerden van elke provincie zullen hebben te regelen, (16e eeuw); concept. -- 1 stuk

2911. Agenda voor een vergadering van de Staten van Holland, (16e eeuw). -- 1 stuk

2912. Verzoekschrift van het stadsbestuur aan de keizer om mr. Pieter de Sancto Petro te gelasten aan supplianten een afschrift van zijn instructie te geven, (16e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

2913. Verzoekschrift van de regenten van het St.-Pietersgasthuis te Amsterdam aan de Staten van Holland om vrijstelling van verdere inkwartiering en aanvrage om subsidie, (16e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

2895. Akte waarbij hertog Albrecht van Beieren alle handvesten bevestigt die de stad heeft gekregen van Jan van Henegouwen en van de graven van Blois en aan de stad een aantal privileges geeft waaronder het verplaatsen van de grafelijke tol bij Ammers naar Schoonhoven, 25 augustis 1401; vidimus (gewaarmerkt afschrift) gegeven door Dirk Jansz, priester, commandeur en cureit van de kerk van Schoonhoven en door prior en convent van de Karmelieten, 15 december 1501. -- 1 charter
Zie inv.nr. 2892.

1803. Akte betreffende de blijde inkomst van landsheer Karel V; afschrift, 1515. -- 1 stuk

1804-1807. Akten waarbij landsheer Karel V de stedelijke privileges bevestigt, 1515. -- 3 charters, 1 stuk

2896. Akte waarbij koning Karel de privileges van de stad bevestigt, 1515; afschrift, (16e eeuw). -- 1 stuk

--. Resoluties van de Staten van Holland, 1523 - 1793. -- 280 delen
Tijdelijk niet raadpleegbaar. 1621 en 1680 ontbreken. De jaren 1769 (1 deel; behoort gelet op de rug niet tot de Schoonhovense serie), 1787 (deel 2, 5, 6) en 1788 (deel 3) in tweevoud aanwezig. Potloodaantekening niet goed leesbaar.

--. Index op de resoluties van de Staten van Holland, 1524 - 1790. -- 18 delen
Tijdelijk niet raadpleegbaar.

2933. Plakkaat van keizer Karel V tegen rondzwervende benden, brandstichters, vagebonden enz., 1542; afschrift. -- 1 stuk

2935. Verordening van keizer Karel V betreffende het dragen van kostbare goederen, (1549); afschrift, (16e eeuw). -- 1 stuk

1808. Plakkaat van stadhouder, president en raden van Holland betreffende de bewijsstukken, over te leggen door crediteuren van ten bate van de koning verbeurde goederen, 1568. -- 1 stuk

2934. Plakkaat van koning Philips II op de zuivering van boeken, 1571; afschrift. -- 1 stuk

2897. Besluit van het stadsbestuur om toe te treden tot de Unie, door de Staten van Holland en Zeeland in mei 1576 aangegaan; afschrift, (16e eeuw). -- 1 stuk

2898. Artikel 1 van de Unie van Utrecht, betreffende de aaneensluiting van de gewesten, (1579); afschrift, (16e eeuw). -- 1 stuk

2900. Verklaring van de wethouder en pensionaris van de stad Yperen, afgelegd in de vergadering van de verenigde gewesten te Utrecht, om toe te treden tot de Unie, 1579; afschrift. -- 1 stuk

2901. Beraadslaging van de Staten van Holland over een voorstel betreffende de inrichting van het landsbestuur, 1579; afschrift. -- 1 stuk

2902. Instructies vastgesteld door de Staten van Holland voor de gedeputeerden van verschillende statencolleges, 1579. -- 1 omslag

2903. Resoluties van de Staten-Generaal in verschillende zaken, 1579; afschriften. -- 1 omslag

2904. Stukken betreffende vredesonderhandelingen, gevoerd tussen de Staten-Generaal, aartshertog Matthias en koning Filips II, 1579, 1580. -- 1 omslag

2880. Resoluties van de Staten van Holland betreffende verschillende zaken, 1579, 1642, 1656, 1657, 1787; afschriften. -- 1 omslag

2905. Besluit van de Staten van Vlaanderen, waarbij een afvaardiging benoemd wordt naar de vergadering van de Generale Staten te Antwerpen, 1580; afschrift. -- 1 stuk

2906. Verordening op de vergaderingen van de Staten van Holland, 1581; afschrift. -- 1 stuk

2907. Boodschap van de koning van Navarre aan de Staten-Generaal aangaande de oorlog met Spanje, 1588; afschrift. -- 1 stuk

2884. Agenda's voor vergaderingen van de Staten van Holland met opdrachten dienaangaande van de vroedschap voor de gedeputeerden van de stad, 1596 - 1690. -- 1 omslag

2908. Brieven van koningin Elizabeth en haar gezant aan de Staten-Generaal aangaande de onderhandelingen met de koning van Frankrijk, 1598; afschriften. -- 1 omslag

2909. Overeenkomst tussen de Staten-Generaal en koningin Elizabeth, 1598; afschrift. -- 1 stuk

2888. Aantekeningen van hetgeen de stad in de Staten van Holland en bij Gecommitteerde raden te berde zal brengen, (17e eeuw). -- 1 stuk

2917. Articles de la paix entre Charles, roi de la Grande Bretagne, de France et de Hibernie, et Philippe IV, roi d'Espagne, et Isabella, archiduchesse d'Austriche, (17e eeuw). -- 1 stuk

2921. Verzoekschriften aan de Staten van Holland door de bewindhebbers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, (17e eeuw); afschriften. -- 3 aaneengehechte stukken

2922. Verzoekschrift van het gerecht van Gouderak aan de Staten van Holland om gehoord te mogen worden inzake de voorgenomen grensuitbreiding van de stad Gouda, (17e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

2923. Verzoekschrift van schout, schepenen en kerkmeesters van Spaarndam aan de Staten van Holland om subsidie tot vergroting van hun kerkgebouw, (17e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

1813. Notulen van de Staten van Holland betreffende de voorstellen van de Engelse kapitein Bats over een reis naar eilanden bij Peru, z.d. (17e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

1810. Stukken betreffende het twaalfjarig bestand en de daaraan voorafgegane wapenstilstand, 1607 en 1609; gedrukt. -- 2 stukken

--. Resoluties van de Staten van Holland, 1618 - 1661. -- 5 pakken, 12 banden, 64 omslagen
(Geschreven.) Tijdelijk niet raadpleegbaar.

--. Notulen van de Staten van Holland, 1623, 1640 - 1678. -- 15 omslagen
(Geschreven.) Tijdelijk niet raadpleegbaar.

2936. Beschikking van de Staten van Holland op een verzoekschrift van Jan Jacobse van Alphen betreffende zijn plannen ter verbetering van gronden, 1625; afschrift. -- 1 stuk

2914. Verslag uitgebracht aan de Staten-Generaal door enige gedeputeerden over een onderhoud met de buitengewone gezant van de koning van Denemarken aangaande de tollen, 1630; afschrift. -- 1 stuk

2881. Resoluties van de Staten van Holland betreffende verschillende zaken, (1632). -- 1 omslag

1782-1791. Resoluties van de Staten van Holland, 1635 - 1657. -- 10 delen

2886. Resoluties van de vroedschap voor de gedeputeerden ter Statenvergadering omtrent het uitbrengen van hun stem in de te behandelen aangelegenheden, 1641 - 1785. -- 1 omslag

2885. Presentielijst van de vergadering van de Staten van Holland van 14 tot 24 januari 1649; fragment. -- 1 stuk

2915. Brief van het stadsbestuur aan de Staten van Holland met toestemming, op zekere voorwaarden, tot het houden van een geldlening ten behoeve van de West-Indische Compagnie, 1649; afschrift. -- 1 stuk

2916. Tractaat van Cromwel
Tekst van de akte van navigatie, 1651. Met toelichting. -- 2 stukken

--. Resoluties van de vroedschap inzake de punten van beschrijving voor de vergadering van de Staten van Holland, 1652 - 1687. -- 3 omslagen
Tijdelijk niet raadpleegbaar.

--. Index op de secrete resoluties van de Staten van Holland, 1653 - 1751. -- 3 delen
Tijdelijk niet raadpleegbaar.

--. Secrete resoluties van de Staten van Holland, 1653 - 1790; gedrukt. -- 17 delen
Tijdelijk niet raadpleegbaar.

1811. Eeuwig Edict
Voorstel van de Staten van Zeeland aan de Staten van Holland tot benoeming van prins Willem III tot de waardigheden van zijn voorouders, 1660; gedrukt. -- 1 stuk

1812. Besluit van de Staten van Holland betreffende het vervullen van ambten, speciaal het kapitein- en admiraal-generaalschap en het stadhouderschap, 5 augustus 1667. -- 1 gezegeld perkamenten katern
Exemplaar voor de stad. Zegel zwaar beschadigd.

2918. Eeuwig Edict, 1667; afschrift, (17e eeuw). -- 1 stuk

2882. Resoluties van de Staten van Holland, 1669 - 1793; afschriften, gedrukt. -- 1 omslag
1754 ontbreekt.

2887. Aantekeningen betreffende verschillende te behandelen onderwerpen in de Staten van Holland en Gecommitteerde raden, (16e eeuw en ca. 1672). -- 1 omslag

2919. Verklaring van de Staten van Zeeland dat ze geen afzonderlijke vrede met Frankrijk zullen sluiten, 1672; gedrukt. -- 1 stuk

2883. Van het landsbestuur ingekomen gedrukte stukken betreffende verschillende onderwerpen, 1672 - 1808. -- 1 omslag

2920. Brief aan stadhouder Willem III van een ongenoemde persoon uit Algiers betreffende de vredesonderhandelingen met Baba Hassan, gouverneur van Algiers, (ca. 1675); afschrift. -- 1 stuk
Gepubliceerd in RGP 34 (Levantsche handel 1661-1726) blz. 489-490.

1814. Resolutie van de vroedschap omtrent de goedkeuring van een door de Verenigde Nederlanden met Engeland en Denemarken te sluiten alliantie, 1690; afschrift. -- 1 stuk

2937. Plakkaat van de Staten-Generaal betreffende het terugkeren van alle schepen naar het vaderland, 1695; afschrift. -- 1 stuk

2938. Plakkaat van de Staten-Generaal met verbod om ter walvisvangst te varen, 1695; gedrukt. -- 1 stuk

1815. Resolutie van de vroedschap omtrent de goedkeuring van het door de Staten van Holland met de koning van Frankrijk gesloten verdrag betreffende een nieuw tarief, 1699; afschrift. -- 1 stuk

2939. Publicatie van de Staten-Generaal inzake de opheffing van het verbod voor de uitvoer van paarden, 1706; gedrukt. -- 1 stuk

2889. Lijst van de functionarissen die worden aangesteld door de Gecommitteerde raden van de Staten van Holland, 1717. -- 1 stuk
De lijst, opgesteld 6 september 1714, bevat de namen van de personen die toen in functie waren, de tijd van hun aanstelling (van 1676 af tot 1717) en hun salaris.

--. Van het landsbestuur ingekomen gedrukte stukken, 1728 - 1793. -- 32 omslagen
Tijdelijk niet raadpleegbaar. 1762 en 1780 ontbreken.

1792. Van het landsbestuur ingekomen gedrukte stukken betreffende verschillende onderwerpen, 1729 - 1811. -- 1 omslag

2924. Advies voor Gecommitteerde raden in West-Friesland en het Noorderkwartier aan de (Staten-Generaal) betreffende een verzoekschrift van Maerten 't Hart inzake een uitvinding van machines op waterstaatkundig gebied, 1734; afschrift. -- 1 stuk

2940. Machtiging van de commissie uit kooplieden en burgers van Aardenburg voor B. Dyserink, lid van de commissie, om uit haar naam de dank van de stad Aardenburg over te brengen aan de stadhouder, voor het verlenen van toestemming tot het openen van hun haven, 1749. -- 1 stuk
Hoe deze originele getekende machtiging in het archief van Schoonhoven komt, blijkt niet.

1809. Stukken betreffende de Unie van Utrecht van 1579; gedrukt (Joh. Enschedé, Haarlem), 1778. -- 1 deel

2925. Juridisch advies met vraagpunten aangaande de akte van consulentschap tussen Willem V en de hertog van Brunswijk, (1782). -- 1 stuk

2926. Antwoord van de Staten van Holland op een adres van verknochtheid aan het stadsbestuur door een aantal inwoners, 1786. -- 1 stuk

--. Van het landsbestuur ingekomen gedrukte stukken, 1788 - 1793. -- 4 omslagen
Tijdelijk niet raadpleegbaar.

2890. Opsomming van adviezen van Gecommitteerde raden inzake militaire aangelegenheden, 1793. -- 1 stuk

1816. Reglement voor de grondvergaderingen te Schoonhoven, 1796; concept. -- 1 stuk

2927. Verklaring van de grondvergadering van Zuid- en Noord-Polsbroek dat zij Dirk Verklij als kiezer naar Schoonhoven hebben afgevaardigd, 1796. -- 1 stuk

2928. Brief van de kiezers aan IJssel en Lek, vergaderd te Schoonhoven ter benoeming van een representant en zijn plaatsvervangers voor de nationale vergadering, aan Michael Hendrikus Witbols, pastoor van de rooms-katholieke statie te Naaldwijk, met mededeling van zijn benoeming tot tweede plaatsvervanger. 1796; concept. -- 1 stuk

1817-1818. Verklaringen van afkeer van het stadhouderlijk bestuur enz., ter verkrijging van het stemrecht ondertekend door de burgers van Schoonhoven, 1798 en z.d. -- 2 delen

1819. Lijsten van stemgerechtigde personen, die zich op 18 en 19 april 1798 buiten de stad bevonden en die geweigerd hadden de eed van afkeer van het stadhouderlijk bewind af te leggen, 1798. -- 1 deel

1820. Alfabetische lijst van de stemgerechtigde burgers, 1799. -- 1 stuk

2930. Stukken betreffende de derde grondvergadering te Schoonhoven, 1801. -- 1 omslag

2929. Stemregister voor de stemming over het reglement-staatsregeling voor het departement Holland; z.d. -- 1 stuk

1821. Lijst van stemgerechtigde burgers, die een verklaring van trouw aan de constitutie hebben ondertekend, 1803. -- 1 deel

2931. Volmacht, verleden voor notaris Johannes Petrus Kuenen te Haarlem, van Henricus de Wekker de Groot aan Fredrik de Groot om uit zijn naam de vereiste belofte in het stemregister te Schoonhoven te ondertekenen, 1803; grosse. -- 1 stuk

2932. Volmacht, verleden voor notaris Pieter Goudriaan te Werkendam, van Johan Goudriaan, baljuw van Schoonhoven, aan Ignatius van Zelder om uit zijn naam de belofte van trouw aan de nieuwe staatsregeling in het register te schrijven, 1803; grosse. -- 1 stuk

1822. Model voor aan de prefect in te zenden uittreksels uit de notulen van de conseil municipal, 1811. -- 1 stuk16. Bemoeiingen met de landsfinanciën

16.a. In het algemeen2944. Verzoekschrift van het stadsbestuur aan de Staten van Holland om kwijtschelding van een zekere som, (16e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

2945. Stukken betreffende geschillen tussen de Staten van Holland en van Utrecht aangaande het door Hollandse onderdanen die in het Sticht wonen opbrengen van belastingen aldaar, (16e eeuw). -- 1 omslag

2947. Brief van de graaf van Schwartzburg aan de Staten van Holland inzake vorderingen van eerstgenoemde, (16e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

2948. Brief van de Staten van Holland (waarschijnlijk aan de graaf van Schwartzburg) inzake de invordering van de gemeenelandsmiddelen, (16e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

2946. Aanmaning van de ontvanger-generaal aan het stadsbestuur ter voldoening van een omslag, 1519. -- 1 stuk

2960. Brief van de gedeputeerden van de stad aan (keizer Karel V), inhoudende dat het hun onmogelijk is een gevraagde bede op te brengen, (ca. 1540?); concept. -- 1 stuk

2941. Akte van aanstelling door de Staten van Holland van Jacob Muys als ontvanger-generaal, 1574; copia copiae. -- 1 stuk

2943. Brief van stadhouder Willem van Oranje aan de Staten-Generaal inzake de heffing van een algemene belasting, 1579; afschrift. -- 1 stuk

1825. Staten betreffende de geldmiddelen van het gewest Holland, 1581/1582. -- 1 omslag
Deze staten zijn vermoedelijk afkomstig van een lid van het Schoonhovense stadsbestuur, dat ter statenvergadering was afgevaardigd.

2942. Verzoekschrift van de ontvanger-generaal Jacob Muys aan de Staten van Holland inzake een andere regeling van zijn positie, 1582; afschrift. -- 1 stuk

2949. Resoluties van de Staten van Holland betreffende de aanstelling van een ontvanger van de gemenelandsmiddelen over Grorinchem en het land van Arkel, 1596; afschriften. -- 1 omslag

2950. Stukken betreffende het verzoek van de stad aan de Staten van Holland om een aparten ontvanger van de gemenelandsmiddelen voor de steden Gouda en Schoonhoven aan te stellen, (17e eeuw). -- 1 omslag

1824. Reglementen en plakkaten betreffende de heffing van landsbelastingen, ingekomen van het landsbestuu, 1674 - 1807r; gedrukt. -- 1 pak

2953. Brief aan Gecommitteerde raden inzake het aflossen van enige obligaties, (18e eeuw); concept. -- 1 stuk

2951. Memorie van fournissementen ten comptoire der stad Gouda
Staat van afdrachten met betaalde premies wegens het provisioneel middel over de jaren 1748 - 1753. -- 1 stuk

1845. Verzoekschriften van de inwoners van de stad aan de Staten van Holland betreffende vrijstelling van belasting, 1750 - 1790. -- 1 omslag

2952. Memorie van de kapitalen die de steden van het Zuiderkwartier belegd hebben ten laste van het gewest Holland, 1775. -- 1 stuk

1827-1844. Rekeningen van de ontvanger van de gemenelandsmiddelen van Schoonhoven, 1789 - 1806. -- 18 delen
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De controle had tot 1794 een jaar na het sluiten van de rekeningen plaats in een maand schommelend tussen september en december, terwijl van 1794 tot 1806 de controle enige jaren later plaats had. De afhoorders waren gecommitteerden van de rekenkamer van Holland en Westfriesland.

1823. Stukken betreffende de inwisseling van Franse assignaten in het bezit van inwoners van de stad, 1795 - 1803. -- 1 omslag

2954. Publicatie van koning Lodewijk Napoleon betreffende de maatregelen om drie millioen gulden op te brengen, 1809; gedrukt. -- 1 stuk

2955. Bericht van een geldlening van zes millioen gulden door de generale directie van de publieke schatkist van het koninkrijk Holland, 1809; gedrukt. -- 1 omslag

2956. Lijst van hetgeen de beschreven middelen over het jaar 1809 te Schoonhoven opbrachten, 1810. -- 1 stuk

2957. Declaratie van kosten ten laste van het rijk wegens gedane uitgaven bij het hoge water, 1811. -- 1 omslag

2958. Régistre des déliberations du conseil municipal de la commune de Schoonhoven convoqué extraordinairement à l'effet de déliberer sur le montant de douze mille francs qui doivent être repartis parmi les habitants de la commune
1812; afschrift. -- 1 stuk

2959. Besluit van municipale raden betreffende de verdeling van een op last van de prefect van de Zuiderzee op te brengen som gelds, 1813; afschrift. -- 1 stuk
Waartoe deze som moest dienen blijkt niet.16.b. Schot en beden1846-1850. Kwitanties van de landsheren voor de stad, betreffende betaalde beden en huldigingsgelden, 1398 en 1411. -- 5 charters

1854-1855. Stukken betreffende de onrechtmatig door het Sticht van inwoners van Schoonhoven geheven morgengelden, 1463 en 1473.

1861-1862. Kwitanties voor aan het land opgebrachte buitengewone geldsommen, 1472 en 1520.

1853. Akte waarbij rooms-koning Maximiliaan en zijn zoon hertog Philips de Schone aan de stad voor de tijd van zes jaar de helft van de beden en andere belastingen kwijtschelden, behalve hun aandeel in de grote bede van £ 70.000 tegen de Fransen, gezien de grote schade die de stad geleden heeft in de Utrechtse oorlogen door inkwartiering, het afbreken van 20 huizen, een ros- en een windmolen buiten de stad e.d., 30 september 1486. -- 1 charter
Dorsaal: "Die gecommitteirde up 't stic van de demaine ende financiën mijns ghenedigs heren 's konyncx van den Romeynen ende 's hertoghes Philips zinen zone, consenteren 't inhouden in 't witte van desen vulcommen te zine in de zelve vormen ende manieren dat mine voorscreven heren bij dien bevolen ghedaen te zijne. Ghescreven onder een van de handteykenen van den voorscreven ghecommitteerden, den 8en dach in decembre in't jaer 1486. (w.g.) Champvans."

1856. Overeenkomst tussen bisschop Frederik van Baden en de Staten van Utrecht betreffende de heffing van huisgeld in het Sticht, 1512; afschrift. -- 1 stuk

1857-1858. Stukken betreffende een geschil met Gorinchem omtrent het betalen van schot en lot, 1514 en 1518.

1859. Akte waarbij keizer Karel V aan de stad Schoonhoven in verband met de hoge oorlogslasten en de stadsbrand van afgelopen zomer kwijtschelding schenkt van de bede voor enkele jaren, 27 januari 1519; afschrift. -- 1 stuk

1851-1852. Akten van kwijtschelding van beden aan de stad, 1529, 1537, 1555; twee afschriften en een origineel.

1863. Plakkaat van koning Philips II, waarbij aan de steden en landen in Holland verschillende middelen worden toegestaan tot het vinden van de gelden voor de door de Staten geaccepteerde buitengewone bede, 1570. -- 1 stuk

1860. Vonnis van het Hof van Holland in een proces contra Goudriaan waarbij Goudriaan gelast wordt de landerijen van Schoonhovenaren wél te mogen belasten met molen., dijk., sluisgelden e.d., maar niet met ruitergelden, sauvegardes enz.; ze moeten jaarlijks in het openbaar rekening doen waarbij die van Schoonhoven aanwezig mogen zijn, 8 juli 1586. -- 1 perkamenten katern
Het zegel van het Hof is verloren.

2961. Opgave van hetgeen bij de akte van kwijtschelding, verleend in 1752 aan (de stad Schoonhoven?), minder kwijtgescholden is wegens tienden, cijnzen en andere heerlijke goederen dan de aanslag is, (1754). -- 1 stuk16.c. Verpondingen1864. Antwoord van het stadsbestuur aan de commissarissen van de nieuwe verponding betreffende de stadsfinanciën, 10 juni 1518; afschrift, 1531. -- 1 stuk
Het stadsbestuur verkreeg tegen betaling van schrijfloon in 1531 van de kamer van rekeningen te 's-Gravenhage dit afschrift.

2964. Aantekeningen betreffende de wijze waarop verpondingen gesteld zullen worden op renten van obligaties, gehypothekeerde renten, kustingen en schepenkennissen, (17e eeuw). -- 1 stuk

2975. Advies van Gecommitteerde raden in beide kwartieren betreffende de lijsten van de verpondingen van die steden, welke gelimiteerde consenten gedragen hebben in de verpondingen, (eind 17e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

1870-1874. Rekeningen van de ontvanger Fop Jansen betreffende de verponding, 1625 - 1628. -- 5 katerns
Het boekjaar van deze rekeningen is niet gelijk: het loopt van mei tot april in de eerste vier rekeningen en in de laatste rekening van januari tot december. De afhoorders waren de burgemeesters en oud-burgemeesters.

2971. Bijlagen bij de rekening van Fop Jansen als ontvanger van de verponding over 1628, 1629. -- 1 lias

1875. Kohieren van de ordinaris verponding, 1631, 1648, 1662, 1663, 1707 en 1708. -- 5 stukken

2981. Aantekeningen betreffende de heffing van de 200e penning (toegestaan in 1625) in het kwartier Schoonhoven in de jaren 1638 - 1640, opgemaakt in 1641. -- 1 katern

1865. Bevelschrift van gecommitteerde raden van de Staten van Holland om de over de molens te veel betaalde verponding terug te betalen, 1648. -- 1 stuk

2962. Resolutie van de Staten op het verzoek van de gedeputeerden van de stad om kwijtschelding van de reële 200e penning en de verponding van de voor het maken van de fortificatie in 1672 afgebroken huizen en uitgegraven tuinen, 1683; afschrift. -- 1 stuk

2963. Resolutie van de Staten betreffende de heffing van de middelen van consumptie en verponding met aanmerking van de gedeputeerden van de stad over de verponding aldaar van de voor het maken van de fortificaties in 1672 afgebroken huizen en uitgegraven tuinen, 1685; afschrift. -- 1 stuk

2109-2134. Rekeningen van de ontvanger van de tweede, sinds 1754 genaamd halve, extra-ordinaris verponding, 1687 - 1689, 1694, 1703 - 1706, 1746 - 1749, 1751 - 1762. -- 26 delen
De rekeningen over de jaren 1708, 1709, 1712 en 1713 zijn geschreven in de delen van de rekeningen van de eerste extra ordinaris verponding over die jaren. De afhoorders waren de burgemeesters. De controle had niet geregeld elk jaar plaats, meestal enige jaren nadat het boekjaar was afgelopen. Soms werden er ook wel enige rekeningen tegelijk op dezelfde datum afgehoord.

2965. Aantekeningen betreffende de verpondingen over de jaren 1687 - 1773, (18e eeuw). -- 1 stuk

1880-1993. Rekeningen van de ontvanger van de ordinaris verponding, 1689 - 1804. -- 114 delen
De rekening over het jaar 1792 ontbreekt. Hoewel het hier een landsbelang betrof, had de controle plaats door burgemeesters tot 1793, daarna door de municipaliteit of door de raden.

2136. Restanten van de rekeningen van de extra-ordinaris verponding, 1690 - 1693. -- 1 stuk

2137. Bijlagen bij de restanten van de rekeningen van de extra-ordinaris verponding, 1690 - 1693. -- 1 omslag

1995-1996. Rekeningen van de restanten van de ordinaris verponding, 1690 - 1701 en 1707 - 1708. -- 2 delen

2974. Restantlijsten van de ordinaris en extraordinaris verpondingen, 1690 - 1733. -- 1 omslag

1999-2108. Rekeningen van de eerste extra-ordinaris verponding, sinds 1754 genaamd hele extra-ordinaris verponding, 1690 - 1804 (hiaten). -- 110 delen
De controle had plaats door burgemeesters, meestal enige jaren later dan het boekjaar. Van 1793 tot 1800 geschiedde de afhoring door de municipaliteit, en van 1800 tot 1804 door de raden van de stad.

2978. Naamlijsten van inwoners, waarschijnlijk ten dienste van de verpondingen, (18e en 19e eeuw). -- 1 omslag

2966. Plakkaat van de Staten van Holland betreffende de verpondingen op huizen en gebouwen in Holland, 1730; gedrukt. -- 1 omslag

1866. Stukken betreffende de jaarlijks aan het gewestelijk bestuur in te dienen staat van de ten laste van de thesaurie van Schoonhoven en van de verponding aldaar vallende los- en lijfrenten, 1730 - 1738; afschriften. -- 1 omslag

2976. Aantekeningen betreffende de verpondingen in de jaren 1730, 1739, 1751, 1754, 1763 op de nieuwe en verbouwde huizen, (18e eeuw). -- 1 stuk

1876-1879. Gaderboeken van de ordinaris verponding, 1734 - 1740, 1749 - 1751, 1773 - 1793 en 1776 - 1778. -- 4 delen

2967. Aantekeningen betreffende de door de stad verschuldigde verpondingen van haar eigendommen, 1737. -- 1 stuk

2977. Resolutie van de Staten van Holland betreffende de verpondingen op nieuwe en verbouwde huizen, 1754; afschrift. -- 1 stuk

1867. Stukken betreffende een door Cornelis Kok, ingeland van 's-Heeraartsberg en Bergambacht, aan de stadsbesturen van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven (als commissarissen van de Staten van Holland) gedaan verzoek tot ontheffing van verponding, 1757 - 1758. -- 1 omslag

1868. Aanschrijvingen en kwitanties van de ontvanger-generaal van Holland voor de stad Schoonhoven betreffende verpondingen, 1762. -- 1 omslag

1994. Bijlagen bij de rekeningen van de ontvanger van de ordinaris verponding, 1762. -- 1 omslag

3175-3185. Aanschrijvingen en kwitanties van de ontvanger-generaal van Holland betreffende de verpondingen, 1762 - 1772. -- 11 omslagen

2135. Rekening van de kwart extra-ordinaris verponding, 1763. -- 1 deel

1997-1998. Gaderboeken van de extra-ordinaris verponding, 1773 - 1778. -- 2 delen

2968. Kwitanties wegens aan de schout en gadermeester van Tienhoven voldane ordinaris en extraordinaris verpondingen, 1774, 1775. -- 1 omslag

2973. Lijst betreffende de taxatie van nieuwe en verbouwde huizen, opgemaakt door een commissie, daartoe benoemd door burgemeesters, 1782; concept. -- 1 stuk
Deze lijst werd opgemaakt ten dienste van de verpondingen.

2972. Rekeningen van de ontvanger van de ordinaris en van de extra-ordinaris verponding, 1794. -- 1 katern
Het boekjaar blijkt niet. De afhoring had plaats door twee leden van het comité van financie op 1 september 1797.

--. Rekening van de ontvanger van de extraordinaris verponding, 1794. -- 1 omslag
Het boekjaar blijkt niet. De afhoring had plaats door twee leden van het comité van financie op 1 september 1797.
ZIE: rubriek inv.nr. 3254

2969. Akte, verleden ter secretarie van Schoonhoven, waarbij Arnoldus Stekelenburg en Adrianus van Oosterhout zich borg stellen voor Petrus Johannis van Oosterhout, als ontvanger van de ordinaire en extraordinaire verpondingen, 1799; afschrift. -- 1 stuk

2979. Akte van taxatie, waarschijnlijk ten behoeve van de verpondingen, op last van burgemeesters en van de schout en secretaris van de heerlijkheid Tienhoven, van onroerend goed, bewoond door Teunis Klaassen Maat, (19e eeuw). -- 1 stuk

2980. Liquidatie tussen de stad en het rijk van sedert het jaar 1802 nog verschuldigde verpondingen en andere gelden, 1812; afschrift. -- 1 stuk

2970. Akte, verleden voor schepenen van Schoonhoven, waarbij W. de Koning, als ontvanger van de ordinaire en extraordinaire verpondingen en het sluisgeld, zijn huis en erf als onderpand stelt, 1804; afschrift. -- 1 stuk

1869. Stukken betreffende het inzenden van driemaandelijkse lijsten van de transporten en registraties van akten, houdende overdracht van onroerend goed, aan de "commissaris tot het werk der verponding", 1807 - 1809. -- 1 omslag16.d. 100e en 200e penning2986. Publicatie van de Staten van Holland inzake heffing van de 100e penning, 1692; gedrukt. -- 1 stuk

2982. Plakkaat van de Staten van Holland aangaande de heffing van tweemaal een reële 100e penning, 1705, 1708; gedrukt. -- 1 omslag

2169. Stukken betreffende de 100e en 200e penning op de ambten, 1727 - 1729, 1742 - 1744, 1754. -- 1 omslag

2138-2168. Rekeningen van de 100e en 200e penning op de ambten, 1728 - 1756, 1789 - 1790. -- 31 stukken
De controle had niet geregeld elk jaar plaats. Meestal werden verschillende rekeningen op een zelfde datum tezamen afgehoord. Na 1750 had de controle plaats een jaar na dat, waarover de rekening loopt De controle had plaats door de Staten van Holland, na 1750 door de Provinciale Rekenkamer van Holland.

2983. Plakkaat van de Staten van Holland betreffende de 100e en 200e penning, 1742; gedrukt. -- 1 stuk

2170. Kwitanties van de ontvanger-generaal van Holland voor de stad betreffende de 100e en de 200e penning, 1762. -- 1 omslag

2984. Kwitanties van de ontvanger-generaal van Holland wegens betaling van een reële 100e penning, 1773. -- 1 omslag

2985. Akte, verleden voor schepenen, waarbij C. van Dijk zich borg stelt voor haar echtgenoot dr. I van Zelder als ontvanger van de 100e en 200e penning, 1803; afschrift. -- 1 stuk16.e. Collaterale successie2992. Formulieren voor de aangifte van een nalatenschap, z.d. -- 1 omslag

2987. Resolutie van de Staten betreffende de heffing van het collateraal van alle huizen die dienen tot kerk of vergaderplaats van roomsgezinden, 1737; afschrift. -- 1 stuk

2988. Uitcijfering van de vijftienden penning op het middel van de collateraale successie
Hulptabel voor de berekening van de aanslag in de collaterale successie, 1743; gedrukt. -- 1 stuk

2990. Formulier voor het opstellen van de rekening van inkomsten door de stadssecretaris als collecteur van de impost op de collaterale successie enz., met toelichting, (1751); gedrukt. -- 1 katern

2989. Lijst van aanmaningen betreffende de betaling van de collaterale successie aan verschillende personen over de jaren 1784 - 1787, opgemaakt door de gerechtsbode; concept. -- 1 stuk

2991. Staten van overledenen, opgemaakt ten behoeve van de aanslag in de collaterale successie, 1806 - 1811. -- 1 omslag16.f. 40e en 80e penning2995. Borderel van de staat van de imposten op de collaterale sucessies, 40e penningen, enz., z.d.; gedrukt. -- 1 stuk

2194. Brief aan de stadssecretaris als collecteur van de 40e penning betreffende de verplichting om die impost te betalen wegens een voor afbraak verkochte windkorenmolen en een rosmolen, 1627. -- 1 stuk

2195. Akte waarbij de Staten van Holland aan de stad Schoonhoven toestaan om in verband met het verval van muren, poorten, kerken, kaden e.d. "als zijnde al ver de achthondert jaren beslooten" de 80e penning te heffen over alle binnen de stad en stadsvrijheid verkochte onroerende zaken, 31 juli 1649. -- 1 charter

2993. Aantekeningen van de erfhuizen in verband met de 40e penning, 1735 - 1786. -- 1 band

2994. Borderel van de staat van den 40e penning, 1756. -- 1 stuk

2996. Akte, verleden voor schepenen, waarbij G.A. Elias zich borg stelt voor haar zoon Gerbrand van Overveldt, als stadssecretaris belast met de ontvangst van de 40e en 80e penning, de middelen op het trouwen en begraven en de collaterale successie, 1783. -- 1 stuk

2997. Akte van borgtocht, verleden voor schepenen, waarbij A C.G. van Overveldt, weduwe van Willem van Beest, zich borg stelt voor haar broer G. van Overveldt, als stadssecretaris belast met de ontvangst van de gemenelandsmiddelen van de 40e en 80e penning, het trouwen en begraven, de belasting op de advertenties en de collaterale successie, 1803; afschrift. -- 1 stuk

2998. Akte, verleden voor schepenen, waarbij Jan Godfried van Hoogenheim zich borg stelt voor mr. Henricus Christiaan van der Kop, als stadssecretaris belast met de ontvangst van de gemenelandsmiddelen van de 40e en 80e penning, trouwen, begraven, de belasting op de advertenties en de collaterale successie, 1804; afschrift. -- 1 stuk16.g. 25e penning2196. Naamregister van de inwoners, die, ingevolge het plakkaat van de Staten van Holland van 30 september 1788, voor de door burgemeesters aangestelde commissarissen een beëdigde verklaring omtrent de 25e penning moeten afleggen, 1789. -- 1 deel

2999. Specificatie van kosten, gemaakt door de commissie tot het afnemen van de eed op de invordering van de 25e penning, 1790; afschrift. -- 1 omslag16.h. Belastingen uit het revolutietijdvak2197. Formulier van de eed, af te leggen inzake de aangiften voor de geldlening van 17 juli 1795. -- 1 stuk

2198. Naamregister van personen, aangelegd door de commissarissen aangesteld door de municipaliteit, beëedigd inzake hunne aangifte voor de geldlening van 17 juli 1795.. -- 1 deel

3000. Lijst van personen die op de vrijwillige lening hebben ingetekend, 1795. -- 1 omslag

3001. Stukken betreffende de heffing en betaling van de publicatie van het uitvoerend bewind d.d. 30 november 1798, (1798). -- 1 omslag

2199. Akte van taxatie voor de acht- en vijferitwintigjarige geldheffing in het district Schoonhoven, 1802. -- 1 stuk

2200-2204. Kohieren betreffende de acht- en vijfentwintigjarige geldheffingen, 1802, 1803. -- 4 delen en 1 omslag

3002. Ontvangstbewijs van de deurwaarder voor ontvangst van de patentregisters over 1806 - 1809 uit handen van de stadssecretaris, 1811. -- 1 stuk

2213-2220. Register van de van landswege voor Schoonhoven afgegeven patenten, 1806 - 1813. -- 8 delen

3003. Kwitanties van de ontvanger van de onbeschreven middelen voor de gezworen klerk tot de afgifte van de patenten wegens betaling van ontvangen zegels, 1807. -- 1 omslag

2205. Rekening van de ontvanger van de quotisatie, 1810. Met bijlage. -- 2 stukken

2207. Stukken betreffende de octrooirechten, 1810 - 1813. -- 1 omslag

3006. Bepalingen, welke in acht genomen moeten worden bij het afschaffen van de Hollandse belastingen ingevolge het decreet van de keizer, 1811; gedrukt. -- 1 stuk

2206. Registre de transmissions de propriétés baties
Register van overdrachten van gebouwde eigendommen, 1812. -- 1 deel
Dienst van de contribution foncière.

2212. Register van de ontvangst van de 16 centimes per francs, geheven door de ontvanger van de scheepvaart te Schoonhoven, boven de door hem geïnde regierechten, 1812. -- 1 deel

3004. Régistres d'octroi de la navigation d'amont du bureau de Schoonhoven
1812. -- 3 stukken

2221-2222. Journaal van de "visiteur" van het bureau Schoonhoven van de ontvangst van "l'octroi de navigation du Rhin", betreffende onderzochte schepen, 1812, 1813. -- 2 delen

2208-2211. Douaneregisters, 1813. -- 4 stukken

3005. Rapport van de "visiteur" van het bureau Schoonhoven van de ontvangst van "l'octroi de navigation du Rhin", betreffende een onderzocht schip, 1813. -- 1 stuk

3007. Régistre de perception pour les comestibles à Schoonhoven
1813. -- 1 omslag

3008. Stukken betreffende de Franse belasting op de in- en uitvoer van waren uit Schoonhoven, 1813. -- 1 omslag

3009. Régistres des consignations et restitutions pour amendes, etc. pour le bureau central
1813. -- 1 stuk

3206-3207. Régistre de controle du bureau de Schoonhoven de l'octroi de navigation du Rhin
Register van vergunningen voor het bevaren van de Rijn, februari - november 1813. -- 2 delen17. Landsverdediging

17.a. Garnizoen2230. Stukken betreffende de uitgaven van de stad ten behoeve van het aldaar verblijvende garnizoen (serviesgelden), 1569 - 1595 en 1648 - 1672. -- 1 omslag
Meest bijlagen van niet meer aanwezige rekeningen.

2226-2227. Rekening van hetgeen de burgemeesters op last van stadhouder en Staten van Holland aan doortrekkende troepen ten koste hebben gelegd, 1587; minuut. Met bijlagen. -- 1 stuk en 1 omslag

2223. Register van stukken die betrekking hebben op het garnizoen, 1620 - 1748. -- 1 deel

3030. Stukken betreffende gelden uitbetaald aan diverse personen voor aan Franse en andere militairen bewezen diensten en geleverde waren, 1624 - 1647. -- 1 omslag

2228-2229. Rekening van Hugo van Arkel, heer van Craaiesteyn, als serviesmeester van Schoonhoven, 1670 - 1675; afschrift. Met bijlagen. -- 1 stuk en 1 omslag
De rendant werd tijdens zijn president-burgemeesterschap door zijn mede-magistraten belast met het beheer van de serviesgelden, d.w.z. de betaling van de manschappen en wat daarmee samenhing. Afhoring had plaats namens de magistraat.

3032. Stukken betreffende het moedwillig optreden van te Schoonhoven ingekwartierde soldaten, 1683. -- 1 omslag

3033. Gunstige beschikking van burgemeesters op het verzoek van Adriaan Hendriks, gegageerd soldaat, om aan Jacobus van Brugge zijn hem nog toekomende gage uit te betalen, 1713. -- 1 stuk

3034. Order van de Staten van Holland voor de bevelhebber van het regiment van Thouars om met twee compagnieën naar Schoonhoven te marcheren; en lastgeving voor het stadsbestuur om hen te herbergen, 1725. -- 1 stuk

2231. Eed van trouw, aan de magistraat afgelegd door de officieren van het garnizoen, 1748 - 1757. -- 1 stuk

3035. Eedsformulier voor de commandant van de in Schoonhoven in garnizoen liggende troepen, 1786. -- 1 stuk

3036. Listes du 1re et 2ième bataillon du régiment wallon d'infanterie du général major Grenier, contenant le nombre des basofficiers, tambours et soldats, qui logent chez les bourgeois à Schoonhoven
1786, 1787. -- 1 omslag

3037. Bevelschrift van de chef van de troepen in Holland aan een gedeelte van het regiment dragonders van de prins van Hessen Kassel om naar Schoonhoven te marcheren, 1787; afschrift. -- 1 stuk

3038. Bevelschrift van Gecommitteerde raden voor de commies van 's lands magazijnen om desverlangd aan de stad 4 stukken geschut af te staan, 1787; afschrift. -- 1 stuk

3039. Bevelschrift van Gecommitteerde raden voor het stadsbestuur om verdachte personen aan te houden, 1787; afschrift. -- 1 stuk

3040. Rekeningen betreffende het verblijf van de Pruisische troepen in de stad, 1787. -- 1 omslag

3041. Lijsten van het serviesgeld van de getrouwde onderofficieren en minderen van de vier compagnieën van het 2e bataljon van het regiment infanterie van luitenant-generaal Van Nijvenheim, in garnizoen te Schoonhoeven, 1790, 1791. -- 1 omslag

3042. Bonnen, uitgegeven door de Franse troepen, voor aankoop van verschillende zaken, (1795). -- 1 omslag

3043. Stukken betreffende de inkwartiering van Franse troepen, 1795. -- 1 omslag

3044. Lijst van het serviesgeld van de manschappen van de vierde compagnie van het eerste bataljon van het regiment Zwitsers, die buiten de kazernes te Schoonhoven zijn gelegerd, 1795/1796. -- 1 stuk

3031. Generale staat van het jaar 1802 van declaraties, door de stad overgeleverd aan den raad van Oorlog van de Bataafse Republiek om restitutie van in de jaren 1795 - 1801 ten dienste der Franse troepen gedane uitgaven, 1807; afschrift. -- 1 stuk

3047. Vragenlijst betreffende de inkwartiering van Franse troepen, z.d. -- 1 stuk
In het Frans.

3045. Staten betreffende de sterkte van de Franse troepen in garnizoen te Schoonhoven, 1800, 1801, 1806. -- 1 omslag

2225. Stukken betreffende de aanbesteding van de levering van levensmiddelen, fourage enz. aan Franse troepen in soldij van de Bataafse republiek, 1801. -- 1 omslag

3046. Lijst van de sterkte van het 2e bataljon van het regiment Saxen-Gotha bij aankomst te Schoonhoven, 1801. -- 1 stuk

2224. Stukken betreffende de vorderingen van de stad op het commissariaat voor de Franse troepen in soldij van de Bataafse republiek, 1801 - 1806. -- 1 omslag

3186-3192. Stukken betreffende de inkwartiering van Russische en Pruisische troepen, 1813/1814. -- 7 omslagen (= 1 pak)
LET OP: kan worden samengevoegd. Onderscheid tussen de omslagen is onduidelijk.17.b. Kazernering3049. Besluit van de vroedschap waarbij aan de commissarissen tot het nagaan der kazernes jaarlijks een som gelds wordt toegewezen uit de inkomsten van het armhuis, 1775. -- 1 stuk

2232. Reglementen op het gebruik van de kazernes, 1776, 1787 - 1795. -- 1 omslag

2233. Stukken betreffende de kazernering van het garnizoen in het armhuis en de Doelenkazerne, 1776 - 1809 en z.d. -- 1 omslag
De kort voor 1790 gebouwde kazerne op het Doelenplein behoorde eveneens aan het armhuis.

3048. Bijlage bij de rekening van de boekhouder van de kazernes, 1790. -- 1 stuk

2234. Rekeningen van de boekhouder van de oude en de nieuwe kazerne, 1790/1791 - 1809/1810. -- 1 deel
De rekening over 1800/1801 ontbreekt. Het boekjaar loopt bij de eerste drie rekeningen van juli tot juni, daarna geregeld van mei tot mei. De controle had enige maanden na het eindigen van de rekeningen plaats. Na 1803 werden de rekeningen eerst veel later afgehoord. De afhoorders waren tot 1793/1794 de burgemeesters, van 1794/1795 tot 1796/1797 de boekhouder en de raden, van 1797/1798 tot 1801/1802 de boekhouder en de municipaliteit en van 1802/1803 tot 1809/1810 alleen de raden.

2235-2239. Rekeningen van F. van Straten, regent van de kazernering, 1810/1811 en 1811/1812; afschriften. Met bijlagen, 1810/1811 en 1811/1814. -- 5 stukken
Deze rekeningen werden op 6 april 1812 afgehoord, maar door wie is niet vermeld. Er zijn 2 exemplaren aanwezig van de rekening over 1810/1811.17.c. Militie3054. Inschrijvingsregister voor de garde nationale van de lichtingen 1773 - 1792, 1813. -- 1 stuk

3051. Journaux du maire de Schoonhoven, pour servir à l'inscription des conscrits (nés en 1791 et 1793)
1811, 1813. -- 1 omslag

3053. Lijsten van de traktementen van de militie, z.d; gedrukt. -- 1 stuk

2240-2241. Staten van dienstplichtigen, z.d. (ca. 1807). -- 1 deel en 1 omslag

3050. Staten van dienstplichtigen, 1809, 1810, 1812. -- 1 omslag

2242. Journal du maire pour servir à l'inscription des conscrits
Dagboek van de maire voor de inschrijving van dienstplichtigen, 1810. -- 1 stuk

2243. Gaderlijst van een omslag ten behoeve van de aankoop van paarden voor de mobiele artillerie, 1813. -- 1 stuk

3052. Gaderlijst betreffende de contributie voor het aandeel in de onkosten wegens aankoop van paarden, 1813. -- 1 deel

3055. Staat van vergelijking van de rekening, 1813. -- 1 stuk17.d. Diversen3069. Akte van graaf Jan van Henegouwen waarbij hij de stad toestaat zich te versterken en hulp belooft tegen Nicolaas van Kats, 21 augustus 1300; afschrift, (18e eeuw). -- 1 stuk

3083. Verzoekschrift van de kapiteins van de vijftig compagnieën ter repartitie van de Staten van Holland om betaling, (16e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

2244. Bevelschrift van keizer Karel V aan de baljuw van Blois om de dorpen van Blois te dwingen 800 karrevrachten puin en aarde te komen ruimen van het in 1518 verbrande kasteel van Schoonhoven terwille van de verbetering van de stadsverdediging, 18 augustus 1540. -- 1 charter

2245. Akte waarbij keizer Karel V op verzoek van het stadsbestuur de baljuw van Blois toestaat in tijd van nood of oorlog 6 à 8 gewapende mannen op te roepen uit de dorpen van Blois om in de stad te komen waken, 10 maart 1543. -- 1 charter
Dorsaal: 'Dit is 't ottroy dat die van Belois sellen moten binnen Scoenhoven bij tiden van oirlogen comen waecken'.

3074. Plakkaat van koning Philips II betreffende het steun verlenen aan zijn krijgsvolk, 26 juni 1568; afschrift. -- 1 stuk
Het plakkaat werd op 5 juli afgekondigd.

3075. Bevelschrift van de stadhouder van Holland en zijn raad aan de deurwaarder om over te gaan tot publicatie van het plakaat betreffende de veengenoten van Utrecht 'ende Gramaye' d.d.7 juni 1569, 28 juni 1569. -- 1 charter
Het aangehechte plakaat en waarschijnlijk het relaas van de deurwaarder zijn verloren gegaan. Zegel beschadigd. Cf. inv.nr. 1576.

3076. Plakkaat van koning Philips II waarbij verboden wordt zich met de steden Brielle en Vlissingen in verbinding te stellen, 1572; afschrift. -- 1 stuk
Volgens mededeling is het plakkaat op 27 mei afgelezen.

3077. Publicatie van een brief van Alva aan Bossu betreffende het verbod om de volgelingen van de prins van Oranje te steunen, 1572; afschrift. -- 1 stuk

3078. Plakkaat van Alva tegen het optreden van ongeregelde benden, 1572; afschrift. -- 1 stuk
Blijkens aantekening is dit plakkaat door de deurwaarder van het Hof van Holland op 31 december 1571 aan de wethouders, en op 1 januari 1571 (= 1572) aan de baljuw overgeleverd en op 6 januari 1572 in Stolwijk gepubliceerd.

3079. Publicatie van Bossu met verbod om de Geuzen te steunen, 1572; afschrift. -- 1 stuk

3080. Resolutie van de edelen van Vlaanderen betreffende het vinden van geldmiddelen ter ontzetting van de stad Maastricht, 1579; afschrift. -- 1 stuk

3081. Regeling van het jaar 1579 door aartshertog Matthias van de betaling van de graaf van Schwartzenburg met zijn ruiterij. 1580; afschrift. -- 1 stuk

3056. Verzoekschrift van burgemeesters en regeerders aan de Staten van Holland betreffende teruggave door Michiel de Wael van een aan de stad toebehorend stuk geschut, (ca. 1580). -- 1 stuk

3070. Verzoekschrift van de stad aan de Staten van Holland, betreffende het herstellen en onderhouden van haar versterkingen, (ca. 1580); afschrift, fragment. -- 1 stuk

3071. Resoluties van de Staten van Holland betreffende fortificaties van de stad, 1582 - 1584 ; afschriften, (16e eeuw). -- 1 omslag

3082. Stukken betreffende de door de stad verschuldigde betaling van de door de Staten geheven omslag ter bestrijding van de oorlogskosten, 1584. -- 1 omslag

3072. Verzoekschrift van het stadsbestuur aan de Staten van Holland om voorziening van kruit, (17e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

3090. Verordening van de Staten van Holland op het heffen van gelden tot onderhoud van de oorlog, (17e eeuw); afschrift, fragment. -- 1 stuk

3084. Brief van de Staten-Generaal aan Gecommitteerde raden van de Staten van Holland betreffende een voorstel van de koning van Bohemen inzake het onderhoud van het leger van de graaf van Mansfeld, 1622; afschrift. -- 1 stuk

3066. Declaratie wegens leveranties van stro, ingediend bij de burgemeesters, geleverd voor het vertrek van de waardgelders, 1632. -- 1 stuk

2246. Overeenkomst tussen Schiedam, Schoonhoven en Den Briel betreffende het aanwerven van een compagnie waardgelders, 1645. -- 1 stuk

3057. Aantekeningen betreffende hoeveelheden brood, bier en kaas, benoodigd voor voetvolk en ruiterij, (ca. 1670). -- 1 stuk

3067. Resolutie van Gecommitteerde raden betreffende het in dienst nemen van waardgelders, 1672; afschrift. -- 1 stuk

3085. Resolutie van de Staten van Holland inzake de klachten van Gorinchem betreffende de overlast die deze stad van soldaten heeft ondervonden, 1672; afschrift. -- 1 stuk

3193-3205. Stukken betreffende de verdediging van de stad in 1672/1673. -- 13 omslagen
LET OP. Deze serie moet nader worden beschreven!

3058. Verklaring van de klerk van de auditeur van Gorinchem, dat een aantal met name genoemde soldaten, na op last van kapitein Van Someren drie maal te zijn opgeroepen, afwezig en gedeserteerd zijn gebleven, 19 januari1674; afschrift. Met besluit van de krijgsraad van het garnizoen te Zaltbommel om de gedeserteerde soldaten uit Schoonhoven te laten halen en naar Zaltbommel te laten brengen, 22 januari 1674; afschrift. -- 1 stuk

3086. Verordening van stadhouder Willem III voor alle officieren om geen schepen aan te houden, 1674; afschrift, 1675. -- 1 stuk

3059. Bevelschriften van de Raad van State voor de ontvanger-generaal om aan Pleun Jansz, als wagenvoerder indertijd te velde voor Schoonhoven gediend hebbende, het hem daarvoor toekomende bedrag uit te betalen, 1675; gedeeltelijk afschriften. -- 1 omslag

3073. Declaraties van P.W. Meyerkerck ten laste van "Kasperbaas" voor leveringen ten behoeve van de fortificaties van de stad, 1690, 1695, 1696. -- 1 stuk

3087. Aantekeningen betreffende de indeling van 's lands vloot, alsmede het geven van diverse seinen, 1691. -- 1 stuk

3088. Plakkaat van de Staten-Generaal inzake maatregelen tegen zeerovers, 1696; gedrukt. -- 1 stuk

3089. Waarschuwing van de Staten-Generaal inzake het gedrag van het ontslagen zeevolk, 1696; gedrukt. -- 1 stuk

3091. Reglement van de Staten van Holland op de begeving van de militaire ambten, 1716; gedrukt. -- 1 stuk

3060. Eedsformulier voor officieren van de landmacht, 1747; gedrukt. -- 1 stuk

3068. Kwitanties voor J.J. Stertzenbach voor uitbetaling van gage van luitenants van de waardgelders, 1747. -- 1 omslag

3061. Reglement op de voorziening van brandstoffen voor de "armée du nord", (1794). -- 1 omslag
Een Frans en een Nederlands exemplaar.

3062. Réglement concernant le service des convois militaires du 18 frimaire an 14
(9 december 1805), (19e eeuw); afschrift. -- 1 stuk

3063. Instructie voor de cipiers van de militaire gevangenissen, 1811; afschrift. -- 1 stuk

3064. Brief aan generaal Sweerts de Landas betreffende door kozakken aangerichte schade, 1813; concept. -- 1 stuk

3065. Brief aan de commissaris van de prins van Oranje te Utrecht betreffende de veelvuldige requisities, 1813; concept. -- 1 stuk

3092. Stukken betreffende het innen van gelden voor de algemene bewapening, 1813 - 1814. -- 1 omslag18. Gendarmerie2248. Registre pour servir au relevé des borderaux de solde de la brigade de gendarmerie de Schoonhoven
Soldijregister, 1811. -- 1 deel

3234. Aantekeningen betreffende de huisvesting van de gendarmerie in de stad, 1811. -- 1 stuk

2249. Registre pour les fourages et le pain reçu par la brigade (de la gendarmerie impériale) de Schoonhoven
Fourageregister, 1811 - 1813. -- 2 delen

2250. Journaal van de dienst van de brigade gendarmerie te Schoonhoven
1811 - 1813. -- 1 deel

2251. Registre des minutes des procès-verbaux opérés par la brigade de gendarmerie de Schoonhoven
Minuten van processen-verbaal, 1811 - 1813. -- 1 deel

2252-2253. Dagboekjes van gendarmes, 1811 - 1812 en 1812 - 1813. -- 2 delen

2255. Registre des trois classes d'hommes à surveiller
Register van drie klassen personen die onder toezicht staan, 1812. -- 1 deel

2256. Registre des aubergistes, logeurs et cabaretiers
Register van herbergiers, logementhouders en bars, 1812. -- 1 deel

2257. Registre des semestriers
Register van militairen die met een half jaar verlof zijn, 1812. -- 1 deel

2247. Registre des gardes champêtres soumis à la surveillence et au requisitions de la gendarmerie
Register van veldwachters onder toezicht van de gendarmerie, 1812 - 1813. -- 1 deel

2254. Omslag over de inwoners van Schoonhoven van het salaris van de "garde genéral" en "brigadier garde champêtre" van het arrondissement en kanton, 1813. -- 1 stuk

3093. "Régistre pour servir à l'enrégistrement des fourages de la brigade de la gendarmerie impériale à Schoonhoven
1813. -- 1 deel19. Varia2258. Brief van Lodewijk van Montfoort aan zijn neef Dirk van Zuylen Zwedersz om teruggave te vragen van paarden van zijn pachter Dirk Janszoon, 20 juni ? (1e helft 15e eeuw, 1420?). -- 1 stuk met opgedrukt (sluit)zegel

2836. Akte verleden voor heemraden van Haastrecht waarbij Heyman Willemsz, schout van Haastrecht, verklaart ten volle betaald te zijn door die van Bergambacht voor een stukje land bewesten van hun boezem, 16 februari 1451. -- 1 charter

3095. Aantekeningen betreffende een geneesmiddel voor longvuur bij koeien, (16e eeuw). -- 1 stuk

3102. Verklaring van enige personen dat zij getuige zijn geweest van een twist tussen Jan Hoet en Frederik van Wissel in het vrijdom van Arendonk in Brabant, (16e of 17e eeuw). -- 1 stuk
Ten behoeve en ten overstaan van wie deze verklaring werd afgelegd, en waarvoor ze diende, alsmede in welke betrekking Schoonhoven tot dit stuk staat, blijkt niet.

2262-2265. Beschikkingen van keizer Karel V in verband met de grote stadsbrand, 1518, 1519.

2259-2260. Akten van schuldbekentenis van burgemeesters, schepenen en raad ten gunste van het klooster van Maria Magdalena te Wijk bij Duurstede, 1523, 1524. -- 2 charters
Behoren niet in het archief van het stadsbestuur, want ze zijn niet gecancelleerd.

3094. Stukken betreffende een niet nader aangeduid proces, gevoerd voor het Hof van Holland tussen burgemeesters, schepenen en raad van Schoonhoven en de stad Gorinchem, (1547 en z.d.). -- 1 omslag

2266. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en de schoolmeester, 1585. -- 1 lias

3103. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en de rector van de Latijnse school, (17e eeuw). -- 1 omslag

3104. Aantekeningen betreffende een niet nader aangeduide verkoop, (17e eeuw). -- 1 stuk

3096. Brief van het stadsbestuur aan dr. Reynier van Amsterdam, advocaat voor het Hof van Holland, aangaande een niet nader aangeduide zaak, 1606. -- 1 stuk
Waarschijnlijk niet verzonden of weer teruggekomen.

2422. Kwitantie van de hoofdlieden van het zakkendragersgilde voor Cornelis Foppen wegens ontvangst van een hun toekomende rente, 1619. -- 1 stuk
Behoort niet thuis in het gildearchief.

3097. Vonnis van het Hof van Holland inzake een aan Maarten Douw, advocaat van bovengenoemd Hof, ten laste gelegde roof, 1626. -- 1 stuk
Zie ac 1059 inv.nr. 151.

3098. Stukken betreffende een proces, in hoger beroep voor het Hof van Holland gevoerd, tussen de stadsbesturen Schoonhoven en Rotterdam aangaande een niet nader aangeduide zaak, 1627. -- 1 omslag

3099. Eis in een criminele procedure, gevoerd voor het gerecht van de stad Utrecht, tussen de schout aldaar en Symon Logier, aangaande een niet nader aangeduide zaak, 1633; afschrift. -- 1 stuk

3113. Lijsten van briefporten naar diverse plaatsen, zoals die geheven worden te Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Bnkhuizen, Leiden, Delft, Haarlem en Dordrecht, z.d; gedrukt. -- 1 omslag

3239. Akte verleden voor schout en schepenen van Beusichem waarbij Hendrik Serphaesz Verlee en zijn zoon Serphaes Hendriksz Verlee een verklaring afleggen betreffende het recht van overpad over de Vijfvrouwen (?)hof, 1655. -- 1 charter
Een zegel zwaar beschadigd, twee zegels verdwenen. Schrift beschadigd. Dorsaal een slecht leesbaar opschrift.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

2806. Verklaring, afgelegd ten overstaan van het gerecht van Jaarsveld, door de boekhouder van de St.-Bartholomeuskerk, aangaande de pacht van een stuk land, die kerk toebehorende en liggende in de Vogelenzang te Jaarsveld, 1666. -- 1 stuk
Exemplaar voor de Bartholomeuskerk (blijkens dorsale aantekening).
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

3100. Stukken betreffende een te Schoonhoven ingesteld onderzoek naar een scheiding van de heerlijkheden Lage Zwaluwe en Dongen, door Jan en Roelof van Daelhem, 1669. -- 1 omslag

3101. Aantekeningen betreffende de onkosten die op een last tarwe komen, (ca. 1670). -- 1 omslag

3105. Brief van H. Slicher te 's-Gravenhage aan president en raden over Holland, Zeeland en West-Friesland inzake een niet nader aangeduid, door Gerard van Arkel, burger te Schoonhoven, aan de Staten aangeboden verzoekschrift, 1726. -- 1 stuk

3106. Verklaring van burgemeesters en regeerders van Dordrecht, dat zij uit handen van burgemeesters en regeerders van Schoonhoven de aldaar gecollecteerde gelden ten behoeve van de slachtoffers van de brand te Strijen ontvangen hebben, 1760. -- 1 stuk

3107. Plattegrond van de St.Jacobskerk te 's-Gravenhage, ter gelegenheid van den doop van Frederica Louisa Wiihelmina, erfprinses van Oranje-Nassau, 1770 -- 1 stuk

3108. Beschrijving van de ontvangst en het verblijf van erfstadhouder Willem V te Schoonhoven, 1777. -- 1 stuk

3109. Overeenkomst tussen regenten van het tuchthuis te Gouda en de magistraat van Schoonhoven betreffende de opname van Jacobus van den Abeele in het tuchthuis, 1788. -- 1 stuk

3110. Stukken betreffende het ter verantwoording roepen door burgemeesters van de redacteur Reisig ter zake van in de Schoonhovense Courant gepubliceerde artikelen, 1791. -- 1 omslag

3111. Stukken betreffende de uitlatingen van Willem van der Horst over de Franse revolutie, 1792. -- 1 omslag

2267. Stukken betreffende de ongepaste taal die Jan Krens, horlogemaker, geuit heeft omtrent burgemeesters, 1793. -- 1 omslag

3112. Decreet waarbij het comité van algemeen welzijn machtiging verleent aan de landsopzichters in dienst bij de werkzaamheden tot herstel van de doorbraak aan het Spoel beneden Culemborg, om enige vaartuigen in dienst te nemen, 1795; afschrift. -- 1 stuk
Exemplaar voor de municipaliteit van Schoonhoven.20. Archieven van de gilden

20.1. Kramersgilde3240. Akte waarbij schout, burgemeesters, schepenen en raad aan het kramersgilde een reglement geven, 3 juni 1479. -- 1 charter

2539-2544. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de hoofdlieden van het St. Nicolaas- of kramersgilde, 1767/1768 - 1793/1794. Met bijlagen, 1791 - 1794. -- 2 delen en 4 liassen

2538. Resoluties van de magistraat betreffende het toelaten van personen tot het kramersgilde en betreffende het aan het stadsbestuur mededelen van de namen van de gildebroeders, 1788 - 1792; afschriften. -- 1 omslag20.2. Goud- en zilversmidsgilde2545. Keur voor het goud- en zilversmidsgilde, 1774; gedrukt. -- 1 katern
Zie ook schenking Van Willenswaard.

2546. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de deken van het goud- en zilversmidsgilde, 1778/1779 - 1797/1798. -- 1 deel
De rekening over 1794/1795 ontbreekt. Het boekjaar liep doorgaans van december tot november. De controle had tot 1793 een jaar na het eindigen van de rekeningen plaats in een willekeurige maand. Van 1795 tot 1798 werden de rekeningen tegelijk op 1 december 1798 gecontroleerd. De laatste rekening is niet afgehoord. De afhoorders waren tot 1793 de burgemeesters, van 1793/1794 de president en de vice-president van de raad en van 1795 tot 1797/1798 de raden.

3114. Verzoek van de commissie tot herstel van het zilversmidsgilde te Schoonhoven aan de burgerrepresentanten om de in 1787 afgeschafte gildewet weer van kracht te maken, (ca. 1795); afschrift. -- 1 stuk20.3. Smidsgilde2547. Reglement voor het smidsgilde of gilde van St. Eloy, vastgesteld in 1610 en aangevuld in 1616; afschrift, 18e eeuw. -- 1 stuk

3115. Akte waarbij burgemeesters, schepenen en raad van Schoonhoven aan het St. Eloy- of smidsgilde een reglement geven, september 1616; afschrift. -- 1 stuk (perkament)

3116. Aantekeningen uit het reglement van het ijzer- en kopersmidsgilde van 1616, (18e eeuw). -- 1 stuk

2548. Gildebrief voor de grofsmeden, slotenmakers, bussentrekkers, zwaardvegers, messenmakers en koperslagers, 18e eeuw; concept. -- 1 stuk

2549. Gildebrief voor het smidsgilde, 1778; gedrukt. -- 1 stuk

2550. Memorie van bezwaren van de hoofdlieden van het smidsgilde tegen het gildereglement van 1775, ingediend bij de vroedschapscommissie tot herstel van de gilden, 1785; minuut. -- 1 stuk20.4. Timmermansgilde2551. Verordening op het gilde van St. Jozef of het timmermansgilde te Rotterdam, 17e eeuw. -- 1 stuk20.5. Metselaarsgilde2552. Akte waarbij de magistraat van Schoonhoven aan het metselaarsgilde een reglement geeft, 6 november 1738. -- 1 gezegeld perkamenten katern
Zegel verloren.20.6. Pijpmakersgilde2553. Concept-reglement voor het (nieuw) op te richten pijpmakersgilde, 18e eeuw. -- 2 stukken

2554. Gildebrief voor het pijpmakersgilde, 1774; gedrukt. -- 1 stuk

2555. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de boekhouder van het pijpmakersgilde, 1787 - 1793. -- 1 omslag
De rekeningen over 1789 en 1790 ontbreken. Het boekjaar loopt van januari tot januari. De controle vond plaats op de laatste dag waarover de rekening liep. Afhoorders waren de hoofdlieden van het gilde.

2556. Bijlage bij de (ontbrekende) rekening van inkomsten en uitgaven van het pijpmakersgilde, 1794. -- 1 stuk20.7. Broederschap van St. Pieter en Paulus of (oude) zalmvissersgilde2557. Blaffert en rekenboeck
Register van allerhande zaken van de broederschap van St. Pieter en Paulus of het oude zalmvissersgilde, aangelegd in 1599, bijgehouden tot 1717. -- 1 deel
Bevat:
- Ledenlijst, 1599 - 1640.
- Resoluties, 1625 - 1688, meestal betreffende de benoeming van leden.
- Notulen betreffende het afhoren van rekeningen, 1600 - 1612.
- Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1615/1616, 1617/1618, 1618/1624, 1631/1634, 1634/1636, 163./1640, 1640/1642, 1642/1645, 1645/1649 en 1650/1643.
- Lijst van bezittingen met jaarlijkse opbrengsten, bijgehouden tot 1717.
- Aantekeningen betreffende verteringen enz.

2558. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de hoofdmannen, 1654 - 1724. -- 1 deel
De rekeningen beslaan steeds merdere jaren. Ze werden op een willekeurige datum door de broeders afgehoord.
Bevat:
Achterin: resoluties, 1700 - 1716.

2559. Losrentebrief ten laste van de magistraat, 1643; afschrift, 1699. -- 1 stuk

2560. Akte van aanstelling van drie broeders, 1716; minuut. -- 1 stuk

3117. Aantekeningen van het verhandelde op verschillende vergaderingen, gehouden door de gezamenlijke vissers, betreffende de zalmvisserij, 1724, 1725. -- 1 stuk20.8. Bakkersgilde2561. Verklaring van hoofdlieden en oudhoofdlieden van het bakkersgilde te Schoonhoven, betreffende de gevolgen van de verhoging van het gemaal voor de gildebroeders, 1639; concept. -- 1 stuk

2562. Insinuaties door de gerechtsbode gedaan op verzoek van de hoofdlieden van het brood- en koekenbakkersgilde aan P. Bel en Jan de Vos, broodbakkers, 1784; afschriften. -- 1 omslag20.9. Kuipersgilde2563. Declaratie van kosten door Pieter van der Burgh in een niet nader aangeduide zaak tegen de hoofdmannen van het kuipersgilde, (164.). -- 1 stuk21. Diverse archieven

21.1. Archief van het departement van de Oeconomische Tak der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen2575. Naamlijst van personen, zitting hebbende in diverse commissies van het departement, (18e eeuw). -- 1 stuk

2576. Stemlijst voor de verkiezing van een niet nader aangeduide functionaris in het departement, (18e eeuw). -- 1 stuk

2577. Formulier voor een mandaat voor een afgevaardigde naar de algemene vergadering van de Oeconomischen Tak, (18e eeuw). -- 1 stuk

2564. Notulen, 1778 - 1780. -- 1 deel

2568. Rekeningen van de thesaurier, 1778 - 1786 en 1791. -- 1 omslag
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar, de afhoring had plaats ten aanhore van de vergadering ten overstaan van de commissie van directie (de twee eerste jaren ten overstaan van de commissie van correspondentie).

2567. Toespraak tot de vergadering van de Oeconomischen Tak door secretaris Cornelis Zillessen, (1779). -- 1 stuk

2569. Huurcedullen van een kamer, 1779, 1780. -- 1 omslag

2566. Bijlagen bij de notulen, 1779 - 1784. -- 1 omslag
Hierbij bevinden zich stukken van allerlei aard: ingekomen brieven, ingekomen antwoorden op prijsvragen, uitgebrachte rapporten, enz.

2565. Notulen, 1779 - 1786. -- 1 omslag

2570. Agenda's voor vergaderingen van de Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen, 1779, 1784, 1785, 1788, 1792; gedrukt. -- 1 omslag

2571. Brief aan de diverse andere departementen betreffende het met gebed openen van de algemene vergaderingen, 1780; gedrukt. -- 1 omslag

2572. Stukken betreffende de oprichting en instandhouding van een spinwinkel te Schoonhoven, 1780, 1781. -- 1 omslag

2578. Lijsten van intekening op de verhandelingen, uit te geven door de Oeconomischen Tak, z.d.; gedrukt. -- 1 omslag

3118. Bijlagen bij de rekeningen van de thesaurier en begrotingen, 1781, 1782, 1783, 1791. -- 1 omslag

2573. Certificaat van schout en gezworenen van 's-Heeraartsberg en Bergambacht, dat C. Roels en mr. O. Braet, medeleden van het departement, een collecte hebben gehouden ten bate van de slachtoffers van een overstroming, 1784. -- 1 stuk

2574. Verhandeling over de vraag naar de oorzaak van vermindering van de zalm op onze rivieren, en vooral op de Lek, uitgeschreven door de Oeconomischen Tak van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, 1785. -- 1 stuk21.2. Archief van de directeuren van de sociëteit Tot Nut en Vermaak2579. Reglement, 1785. -- 1 deel
Bevat:
- Naamlijst van de leden, 1785 - 1787.
- Naamlijst van geïntroduceerde vreemdelingen, 1785 - 1787.

--. Naamlijst van de leden, 1785 - 1787.
ZIE: rubriek 21.2 inv.nr. 2579

--. Naamlijst van geïntroduceerde vreemdelingen, 1785 - 1787.
ZIE: rubriek 21.2 inv.nr. 2579

2582. Notulen van algemene vergaderingen van de "gecommitteerden der correspondeerende vaderlandsche vergaderingen", gehouden te Alkmaar, maart 1786 en (gedrukt) augustus 1786. -- 1 katern, 1 stuk

2584. Akte van verhuur van een lokaliteit door de directeuren, 1787. -- 1 stuk22. Archief van het stadsbestuur betreffende haar bemoeiingen met de Krimpenerwaard


De stad Schoonhoven was een van de drie steden, die zeggenschap hadden inzake de aangelegenheden van de Krimpenerwaard.
22.1. Stukken van algemene aard2585-2594. Resoluties en keuren van dijkgraaf en hoogheemraden, 1580 - 1723. -- 10 delen
Deze oorspronkelijke, van 1 - 10 genummerde serie, genoemd resoluties en keuren, bevat echter veel meer stukken van algemene aard.

3119. Zakenindex op de resoluties en keuren van 1580 - 1723 van dijkgraaf en hoogheemraden, (18e eeuw). -- 1 omslag

3120. Register van resoluties van de gedeputeerden van de drie steden betreffende de waard, 1703 - 1737. -- 1 katern

2595. Register van de hoogheemraden vanwege de stad Schoonhoven, bevattende brieven, notulen, uittreksels uit rekeningen, enz., de waard betreffende, 1726 - 1728. -- 1 deel

2596. Notulen van een te Schoonhoven gehouden vergadering van het dijkscollege, 1727. -- 1 stuk

2597. Uittreksels uit de resoluties van de gedeputeerden van de drie steden tot de zaken van de Krimpenerwaard, 1753 - 1779; gedrukt. -- 1 omslag

2598. Notulen van gedeputeerden van de drie steden tot de zaken van de Krimpenerwaard, 1761 - 1816. -- 1 deel

2599. Notulen van een door het dijkscollege te Schoonhoven gehouden schierdag, 1810. -- 1 stuk22.2. Handvesten, keuren en reglementen2601. Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië en gravin Jacoba van Beieren aan het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard een nieuw reglement geven, 1430. -- 1 charter

2602. Handvest door hertog Philips van Bourgondië en hertogin Jacoba van Beieren aan de Krimpenerwaard verleend, 1430 ; gedrukt, 1634. -- 1 omslag

2613. Handvest door hertog Philips van Bourgondië en hertogin Jacoba van Beieren aan de Krimpenerwaard verleend, 1430; gedrukt, 1785. -- 1 omslag

2600. Verzameling handvesten, reglementen, keuren, enz., geldende in de Krimpenerwaard, 1430 - 1808, .(ca. 1810); gedrukt. -- 1 deel

2611. Algemene keur voor de Krimpenerwaard, vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden, 1600; gedrukt, 1772. -- 1 omslag

2608. Reglement voor de Krimpenerwaard, vastgesteld door gedeputeerden van de drie steden, 1675; gedrukt, 1755. Met een gedrukte aanvulling op dit reglement, 1679, en uittreksels uit de resolutiën van de waard over de jaren 1687 - 1755. -- 1 omslag

2603. Keur van dijkgraaf en hoogheemraden tot het ophogen van de dijken, 1732; gedrukt. -- 1 stuk
Blijkens formaat gebruikt voor publicatie.

2604. Keur voor de Krimpenerwaard, vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden, op het rijden van voertuigen met ijzer beslagen wielen op de dijken, 1738; gedrukt. -- 1 omslag

2606. Reglement op de parate executie van belastingen in de Krimpenerwaard, 1753; gedrukt. -- 1 stuk

2605. Keur voor de Krimpenerwaard, vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden, op het stilzetten van de molens indien er paarden langs komen, 1758; gedrukt. (16 exemplaren) -- 1 omslag

2609. Reglement voor de Krimpenerwaard, vastgesteld door gedeputeerden van de drie steden, 1759; gedrukt. -- 1 stuk

2610. Reglement voor de Krimpenerwaard, vastgesteld door de Staten van Holland, 1762; gedrukt. Met een gedrukte uitgave uit 1767. -- 1 omslag

2612. Reglement voor de Krimpenerwaard, vastgesteld door de Staten van Holland, 1762; gedrukt, 1780. Met uittreksels uit de resoluties van de gedeputeerden van de drie steden, 1762 - 1779; gedrukt. -- 1 omslag
Waarschijnlijk dienden de exemplaren (gezien het formaat) voor publicatie.

2614. Reglement voor de Krimpenerwaard, vastgesteld door de Staten van Holland, 1762; gedrukt, 1785. Met uittreksels uit de resoluties van de gedeputeerden van de drie steden, 1763 - 1779; gedrukt. -- 1 omslag

2607. Reglement op de verteringen op dn dag van rekening door gedeputeerden van de drie steden en het dijkscllege, 1769; gedrukt. -- 1 stuk

2615. Keuren en verordeningen voor de Krimpenerwaard, vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden, 1808; gedrukt. -- 1 omslag

2616. Keur, door dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard uitgevaardigd tot aanvulling van art. 30 van de algemene keur, 1809; gedrukt. -- 1 omslag

2617. Reglement voor de Krimpenerwaard, vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1874; gedrukt. -- 1 omslag22.3. Financiën2622. Brief van de stad (?), waarschijnlijk aan Dordrecht of Gouda, betreffende een verzoekschrift van de ingezetenen van de waard om surseance van de betaling van hun schulden, (16e of 17e eeuw); concept. -- 1 stuk

2623. Brief van de steden Gouda en Schoonhoven (aan Gecommitteerde Raden?) dat zij tot nader order weigeren over te gaan tot het sluiten van de rekening van de Krimpenerwaard, (17e eeuw); concept. -- 1 stuk
In verband met de beschikking van Gecommitteerde Raden op het verzoekschrift van het dorpsbestuur van Haastrecht.

2618. Oproepingsbrieven van de vier kavelen van de Krimpenerwaard aan de burgemeesters betreffende het bijwonen van het afsluiten van de rekeningen, 1683, 1685, 1687, 1705, 1757, 1795, 1796, 1798 en 1799. -- 1 omslag

2637. Aanmerkingen door burgemeesters op de rekening van de Krimpenerwaard, (18e eeuw) -- 1 stuk ,

2636. Waarschuwing van dijkgraaf en hoogheemraden tegen het transporteren van dijken etc. aan onvermogenden, in verband met het opbrengen van de onderhoudskosten, 1732; gedrukt. -- 1 omslag

2619. Resoluties van gedeputeerden van de drie steden betreffende het voeren van processen op rekening van de waard, 1753 - 1755; gedrukt. -- 1 omslag

3208-3223. Rekeningen van het dijkscollege, 1761 - 1776; afschriften. -- 16 stukken

2620. Resolutie van de Staten van Holland betreffende de rente, die de penningmeester van de waard van de genegotieerde kapitalen mag declareren, 1762; gedrukt. -- 1 stuk

2621. Resoluties van gedeputeerden van de drie steden betreffende het doen van de rekening van de Krimpenerwaard, 1762 - 1770; gedrukt. -- 1 omslag

2624-2635. Rekeningen van het dijkscollege, 1799/1800 - 1810/1811; afschriften. -- 12 stukken
Het boekjaar loopt van 1 april tot 1 april. De afhoring had plaats op de 1e dinsdag in juni door vertegenwoordigers van de drie steden.

2638. Staat van de nieuwe taxatie voor Bergambacht, Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek, Krimpen a/d IJssel, Gouderak, Stolwijk en Haastrecht, van het dijksonderhoud in de Krimpenerwaard, vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden, 1823; gedrukt. -- 1 stuk22.4. Ambten en functionarissen2639. Naamlijst over de jaren 1430 - 1810 van de dijkgraven, (ca. 1810); gedrukt. -- 1 omslag

2640. Verklaring van de Staten van Holland van wat onder heemraden van de Krimpenerwaard begrepen wordt, 1598; afschrift, 1600. -- 1 stuk

3121. Stukken betreffende het recht tot het aanstellen van een dijkgraaf door de stad, 1706. -- 1 omslag

2641. Memorie van de stad waarin wordt betoogd dat de stad bevoegd is de vacature van dijkgraaf door een lid van het stadsbestuur te doen bezetten, (ca. 1761); gedrukt. -- 1 stuk

2643. Instructie voor de timmerman, 1762; gedrukt. -- 1 omslag

2644. Instructie voor de dijkbaas, 1762; gedrukt. -- 1 stuk

2645. Resoluties van gedeputeerden van de drie steden betreffende de instructie voor dijkbaas en timmerman, 1778; gedrukt. -- 1 omslag

3122. Brief van de provisonele raad van Dordrecht en de Merwede aan de municipaliteit van Gouda betreffende de weigering van de ambachten in de Krimpenerwaard om de drie steden nog langer als "gecommmitteerde van den souverain" te beschouwen, 12 december 1795. -- 1 stuk

2642. Besluit van het departementaal bestuur van Holland aangaande het aanstellen van hoogheemraden in de Krimpenerwaard, 1805; gedrukt. -- 1 omslag22.5. Wegen, dijken, kaden, muren2646. Bevelschrift van de Staten van Holland aan dijkgraaf en heemraden om de kade tussen Schoonhoven en Lekkerkerk te doen bezanden, 1643. -- 1 charter

2647. Waarschuwing van dijkgraaf en hoogheemraden tegen het rijden met voertuigen over het postpad aan de westzijde van de Vlist, 1692; gedrukt. -- 1 omslag

2648. Waarschuwingen van het dijkscollege aangaande het openen en sluiten van de bomen op de binnenwegen, 1707; gedrukt. -- 1 omslag

2649. Waarschuwing van dijkgraaf en hoogheemraden tegen het vernielen van bomen en palen staande op de dijken in de waard, 1719; gedrukt. -- 1 omslag

2650. Waarschuwing van dijkgraaf en hoogheemraden tegen het laten weiden van varkens op de dijken van de waard, 1748; gedrukt. -- 1 omslag

2651. Waarschuwing van dijkgraaf en hoogheemraden tegen het afsluiten van de Breekadeweg, 1750; gedrukt. -- 1 omslag

2652. Resolutie van gedeputeerden van de drie steden inzake het verhogen en verzwaren van de dijken in de waard, 1765; gedrukt. -- 1 stuk

2653. Resolutie van gedeputeerden van de drie steden betreffende de stenen muur te Lekkerkerk, 1769; gedrukt. -- 1 omslag

2654. Brieven van dijkgraaf en hoogheemraden aan de raad van de stad, betreffende het herstellen van een stuk dijk gelegen langs het Ammerse Schoor, 1807, 1809. -- 1 omslag22.6. Dijkleger2655-2657. Lijsten van dijkgereedschappen en materialen, 1761, 1812, 1820; gedrukt. -- 3 omslagen

2658. Resolutie van gedeputeerden van de drie steden betreffende de geschierde mannen in de Krimpenerwaard, 1771; gedrukt. -- 1 omslag

2659. Resolutie van de Staten van Holland inzake verandering van het reglement van de Krimpenerwaard uit 1762 met betrekking tot de oproeping van het dijkleger, 1792; gedrukt. Met een soortgelijke wijziging, 1780. -- 1 omslag22.7. Diversen2665-2667. Verbalen betreffende hoogwater en watersnood in de Krimpenerwaard, 1726, 1751, 1760. -- 3 delen

2668. Stukken betreffende de watersnood van 1760 in de Krimpenerwaard. -- 1 band

2171. Stukken betrreffende de hulp door de stad - namens het gewest - verleend aan personen die als gevolg van de overstroming van de Krimpenerwaard in noodlijdende toestand verkeerden, 1760 - 1761. -- 1 omslag

2669. Resolutie van gedeputeerden van de drie steden betreffende het werpen van steenstukken in de Krimpenerwaard, 1767; gedrukt. -- 1 omslag

2670. Resolutie van gedeputeerden van de drie steden inzake het in tweevoud opmaken door de penningmeester van de voorwaarden van aanbesteding van werken in de Krimpenerwaard, 1779; gedrukt. -- 1 omslag23. Ontbrekende en naar elders overgebrachte stukken


Doorgaans sinds de "Nalezing" van Lugard (1925).


737. Verbodsbepalingen van hertog Willem VI betreffende het vissen in de wateringen en sluizen, waaraan Schoonhoven en zijn poorten geland zijn, 1411. -- 1 stuk

427. Octrooi van keizer Karel V betreffende de plicht van de personen die onder de schouw van Schoonhoven in Craeyensteyn en Vlistbrugge wonen, om aan de stedelijke accijnzen mee te betalen, 1518. -- 1 charter

1270. Akte van dading in een proces tussen kerkmeesters van de St.-Bartholomeuskerk en Maritge Jacob Spechalsdochter omtrent een stuk land onder Bonrepas, 1523. -- 1 stuk
Ontbreekt sinds de nalezing.

713. Akte van op- en overdracht ten behoeve van de stad, 1532, 1644.
Ontbreekt sinds de Nalezing.

714. Akte van op- en overdracht ten behoeve van de stad, 1532, 1644.
Ontbreekt sinds de Nalezing.

2261. Uitspraak van het Hof van Holland in een geschil met Pieter Dirckszoon betreffende het opslaan van diens graan, 1538. -- 1 charter

428-429. Octrooien van keizer Karel V betreffende het heffen van een stedelijke accijns langs de Lek, 1550, 1552. -- 2 charters

1198-1200. Stukken betreffende studiebeurzen ten laste van de Heiligen Geest, 1556 - 1700. -- 3 stukken

206. Ordonnancie ende statuten der stede van Schoonhoven
Rechtboek, 1557. -- 1 deel
Mogelijk identiek met inv.nr. 3124?

216. Register van de plaatselijke keuren van Schiedam, 1599 - 1723. -- 1 stuk
Overgedragen aan gemeentearchief Schiedam.

728. Akte van schuldbekentenis en rentebrieven van particulieren ten gunste van de stad, (1537).

--. Resolutie, waarschijnlijk van de Staten van Holland, betreffende de bewapening en bezoldiging van militairen, (17e eeuw); afschrift, fragment. -- 1 stuk
Ontbreekt.

928. Overeenkomst met Dordrecht betreffende de Schotse of overzeese kolen, 1620. -- 1 charter

1249. Overeenkomsten betreffende het opnemen van personen in het gasthuis, 1666.
Ontbreekt sinds de nalezing.

--. Stukken betreffende de verpachting van de verschillende stadsmiddelen, 1653 - 1658. -- 1 omslag en 2 stukken

1720. Gemenelands- of ambachtsrekeningen, gedaan door burgemeesters en schepenen van Vlist en Bonrepas benevens een door Schoonhoven gestelde burgemeester van die stad, 1794?
Ontbreekt sinds de "Nalezing" van Lugard.

2583. Antwoord van de Staten van Holland op een betuiging van trouw door de sociëteit gezonden, 1786. -- 1 stuk
Ontbreekt.

1561. Rekeningen van schout en gezworenen van 's-Heeraartsberg en Bergambacht van de binnenlandse lasten, 1792; afschrift.

3029. Aantekening betreffende de belastingen op de advertenties voor de nieuwspapieren, 1798, 1805. -- 1 band

1826. Stukken ingekomen bij de ontvanger van de gemenelandsmiddelen te Schoonhoven, 1805. -- 1 omslag
Overgebracht naar het oud-rechterlijk archief (ac 1058).

--. Reglementen op de riviercorrrespondentie ingeval van watersnood en ijsgang, 1817, 1821, 1835; gedrukt. -- 3 omslagen
Overgebracht naar ac 1012.

2663. Keur voor de Krimpenerwaard, vastgesteld door het dijkscollege, betreffende het dragen van laarzen door geschierde mannen, 1834; gedrukt. -- 1 stuk
Overgebracht naar ac 1012.

2664. Keur voor de Krimpenerwaard, vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden, betreffende de samenstelling van het dijkleger, 1861; gedrukt. -- 1 stuk
Overgebracht naar ac 1012.


Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2013 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 19-6-2013
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.