ac 1 -- Gouda -- Oud-archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2017 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisiedatum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Inleiding (1965)

Het stadsbestuur

De Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, samengesteld. door mrs. S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin, welke bij het samenstellen van deze inventaris is gevolgd, stelt voorop dat het systeem van indeling van een archief gegrond moet worden op de oorspronkelijke organisatie van het archief, die in hoofdzaak overeenstemt met de inrichting van het bestuur, waarvan het afkomstig is. Daarom moet eerst iets worden medegedeeld over de bestuursorganisatie van Gouda.

Het stadsprivilege van 1272 laat ons over de toenmalige inrichting van het stadsbestuur in het onzekere. Voor de veertiende eeuw zijn wij evenmin goed ingelicht. Er is dan herhaaldelijk sprake van een raad, zander dat de samenstelling en de bevoegdheden daarvan duidelijk worden. Voor de opbouw van het archief speelt deze raad geen enkele rol, hij kan dus gevoegelijk buiten beschouwing blijven. De invloed van de heren van der Goude op het bestuur van hun stad mag om dezelfde redenen eveneens verwaarloosd worden. Blijven de in Hollandse steden gebruikelijke colleges van burgemeesters, vroedschap en schepenen. De archieven van schepenen zijn in 1811 afgescheiden van de overige stedelijke archieven. Deze operatie kon in Gouda tamelijk pijnloos geschieden omdat het gerecht daar allang een afzonderlijke secretarie had.

Het dagelijks bestuur werd gevoerd door twee - sedert 1477 vier - burgemeesters. In beginsel had de vroedschap het laatste woord, doch in de dagen van de republiek domineerden de burgemeesters steeds meer. Een zelfstandig archief heeft de vroedschap niet gevormd.

De financiële administratie werd sedert 1402 gevoerd door het college van tresoriers. Dit, en ook het in 1553 gevormde college van fabricagemeesters dat de dienst van gemeentewerken beheerde, hebben zelfstandige archieven gevormd. Deze archieven en ook die van andere min of meer zelfstandige functionarissen en commissies zijn beschreven na het archief van het stadsbestuur.

De gebeurtenissen van 1795 maakten een einde aan de heerschappij van de burgemeesters. Op 24 januari had zich een voorlopige municipaliteit geconstitueerd. Deze nam het gemeentebestuur in handen. Op 24 maart daaraanvolgende werd de door de burgerij gekozen municipaliteit geïnstalleerd. Het voorzitterschap werd door de leden bij toerbeurt bekleed. De hoofdschout of hoofdofficier werd aanvankelijk maire genoemd, doch hij was niet meer dan de opvolger van de baljuw. De Staatsregeling van 1798 had een regeling van de organisatie en de verkiezing van de gemeentebesturen in het vooruitzicht gesteld. Deze is gepubliceerd op 6 februari 1801, doch heeft, naar de raadsnotulen te oordelen, in Gouda geen effect gehad. De Staatsregeling van 1801 herstelde de gemeentelijke autonomie. Dienovereenkomstig arresteerde de raad op 28 maart 1803 een reglement van gemeentebestuur voor de stad Gouda. Artikel III daarvan stelt vast, dat de raad het lichaam uitmaakt, waarbij het "radicale" van de gemeente berust. De voorzitter van de raad werd maandelijks gekozen.

Onder het Koninkrijk Holland vond een ingrijpende verandering plaats. De wet van 13 april 1807 gaf het gemeentebestuur aan een college van burgemeester en wethouders. De burgemeester stond aan het hoofd van dit college en van de gemeente. In plaats van de raad kwam een vroedschap, die weinig te betekenen had. Het nieuwe bestuur werd op 2 februari 1808 geïnstalleerd.
In 1810 werd de titulatuur gewijzigd in die van maire, adjuncten van de maire en municipale raad.

Op 21 november 1813 nam een provisioneel bestuur de macht in handen. Dit fungeerde tot 22 maart 1815, toen een college van drie burgemeesters en een vroedschap het bestuur overnam. Krachtens het Stedelijk Reglement, dat door de koning op 5 november 1815 gearresteerd was, werd op 4 januari 1816 een nieuwe raad (vroedschap) geïnstalleerd, waarmede aan het voorlopig bestuur een eind kwam.1

Lotgevallen van het archief; toegankelijkmaking

In 1438 brandde Gouda vrijwel geheel af. Het stadhuis, toen nog aan de Gouwe, bleef staan, maar het liep veel schade op. De charters konden gered worden, de overige bescheiden moeten verloren zijn gegaan. Dientengevolge begint de serie stadsrekeningen met het dienstjaar 1437 (opgemaakt in 1438!). Na de voltooiïng van het stadhuis op het marktveld in 1450 werd het archief daarheen overgebracht. Onder invloed van de Bourgondische administratie nam het zo in omvang toe, dat het reeds omstreeks 1567 heel moeilijk was om de weg te vinden in de losse stukken. Burgemeester Jan Gerrit Heye Daemsz heeft toen vele stukken gebundeld en van een beschrijving voorzien. Deze "inventarissen" zijn kenbaar aan het karakteristieke handschrift.

Bijzonder verdienstelijk maakte zich Jan Florisz de Jager, die in 1578 in dienst van de secretaris Cornelis Jobsz was getreden. Hij werd secretaris in 1603. Hij heeft beter ordre ingevoert alsser oyt geweest was. Aan hem danken wij ongetwijfeld de eerste inventaris van de "secrete kast", de charterverzameling, welke omstreeks 1604 is vervaardigd. Deze inventaris is in 1706 vernieuwd. Afschriften daarvan en van de privilegeboeken werden aan nieuw gekozen burgemeesters ter hand gesteld. De gebonden archivalia werden in 1763 beschreven in de volgorde waarin zij stonden opgesteld. De pensionaris mr. H. van Wijn - hij werd in 1802 de eerste (algemeen) rijksarchivaris - bracht in 1780 rapport uit over de toestand van de archieven. Op zijn voorstel werd besloten om voor een betere bewaring zakken, kapstokken en loketten aan te schaffen. De nog niet beschreven stukken werden globaal gesorteerd en in zakken verpakt. In de dertiger jaren van de negentiende eeuw besteedde de klerk Dutilh enige zorg aan de oude stukken, doch van lieverlede verloren zij hun belang voor de administratie, zij werden verwaarloosd en naar de zolders verbannen, ten prooi aan stof en lekkages.beschreven in de volgorde waarin zij stonden opgesteld. De pensionaris Mr. H. van Wijn - hij werd in 1802 de eerste Rijksarchivaris -bracht in 1780 rapport uit over de toestand van de archieven. Op zijn voorstel werd besloten om voor een betere bewaring zakken, kapstokken en loketten aan te schaffen. De nog niet beschreven stukken werden globaal gesorteerd en in zakken verpakt. In de dertiger jaren van de negentiende eeuw besteedde de klerk Dutilh enige zorg aan de oude stukken, doch van lieverlede verloren zij hun belang voor de administratie, zij werden verwaarloosd en naar de zolders verbannen, ten prooi aan stof en lekkages.beschreven in de volgorde waarin zij stonden opgesteld. De pensionaris Mr. H. van Wijn - hij werd in 1802 de eerste Rijksarchivaris -bracht in 1780 rapport uit over de toestand van de archieven. Op zijn voorstel werd besloten om voor een betere bewaring zakken, kapstokken en loketten aan te schaffen. De nog niet beschreven stukken werden globaal gesorteerd en in zakken verpakt. In de dertiger jaren van de negentiende eeuw besteedde de klerk Dutilh enige zorg aan de oude stukken, doch van lieverlede verloren zij hun belang voor de administratie, zij werden verwaarloosd en naar de zolders verbannen, ten prooi aan stof en lekkages.

Naar aanleiding van het jaarverslag van de (algemeen) rijksarchivaris over 1871 waarin op de onvoldoende toestand van het oud-archief van Gouda werd gewezen, nodigde de minister van Binnenlandse Zaken het gemeentebestuur uit om verbetering aan te brengen. De brief kwam op een gunstig ogenblik; de voorbereiding van de herdenking van het 600-jarig bestaan als stad had belangstelling voor het verleden gewekt. Ds. J.N. Scheltema, remonstrants predikant, en dr. C.A. Tebbenhoff, leraar in de geschiedenis aan de Rijks HBS, kregen opdracht om het oud-archief te ordenen. In 1876 konden zij mededelen dat in de chaos enige orde was gebracht. Zij werden beloond met ƒ 200 de man; de inventaris werd gedrukt in 100 exemplaren voor de civiele prijs van ƒ 54,96.

In de Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde (1877 blz. 65) werd hun werk ongunstig beoordeeld. De recensent, dr. P.L. Muller, meende o.a. dat zij teveel respect voor de oude orde hadden getoond. Een gebrek dat tegenwoordig juist als een verdienste zal worden aangemerkt. Een methode van ordening naar de smaak van dr. Muller en zijn tijdgenoten zou waarschijnlijk meer schade veroorzaakt hebben dan de passieve werkwijze van de bewerkers. In ieder geval hebben zij een bruikbare gids geleverd die vele jaren dienst heeft gedaan.

Ds. Scheltema werd in 1877 tot archivaris benoemd voor één uur per week; twee jaar later werd hij wegens vertrek naar elders ontslagen. De gemeentesecretaris werd toen met de waarneming van de functie belast; deze heeft zich hierin niet druk gemaakt.

Na lang aandringen van de minister van Binnenlandse Zaken werd in 1892 de voormalige Gasthuiskapel tot archiefbewaarplaats ingericht. Dr. L.A. Kesper, conrector van het gymnasium, werd tot archivaris aangesteld. Men had onder de gegeven omstandigheden geen betere keus kunnen doen. Ofschoon hij een amateur was, had hij begrip voor de beginselen van archiefordening zoals deze sedert juli 1892, de maand waarin hij benoemd werd, in de vergaderingen van de vereniging van archivarissen zijn geformuleerd.

Scheltema en Tebbenhoff hadden wel een en ander over het hoofd gezien, veel ook zal door de opstapeling van stukken voor hen ontoegankelijk zijn geweest. Na 1892 zijn meermalen grote hoeveelheden onbeschreven archiefstukken naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats overgebracht, vervuild en in onbeschrijfelijke wanorde. De toenmalige custos, S.H. van der Kraats, die voor het transport moest zorgen, heeft mij dikwijls hiervan verteld. Sommige stukken werden in de inventaris bijgeschreven, van de meeste werden lijsten gemaakt, die gekenmerkt werden door namen als lijst A, lijst B, rode en blauwe nummers. Tenslotte was er dan nog een verzameling "onbeschreven stukken". Een warboel waaruit niet meer wijs te worden was. Het oplappen van de oude inventaris had zijn grenzen.

Al spoedig na mijn indiensttreding zag ik in dat een radicale aanpak nodig was. Na mij geörienteerd te hebben, als resultaat waarvan een overzicht van de inhoud van het archiefdepot kon worden gepubliceerd, en nadat de vervanging van de onhandige en propvolle houten kasten door moderne rekken de overzichtelijkheid had bevorderd, heb ik allereerst het gemeentearchief 1816-1912 summier geordend, omdat daarin veel oude stukken waren terechtgekomen en omgekeerd het z.g. oud-archief veel van later datum bevatte. Om dezelfde redenen werden de verzamelingen van eigenbrieven, personalia en handschriften, van particuliere herkomst beschreven, en de inhoud van vier grote kisten gesorteerd. Daarna kwam aan de orde het afscheiden van de archieven welke geheel of ten dele met het oud-archief vermengd waren, zoals het archief van het Leproos- en Proveniershuis, de gildenarchieven, het archief van de bank van lening en het archief van het gymnasium. Dan waren er nog talrijke stukken, meest van schenkingen afkomstig, in het oud-archief gedeponeerd zonder daarmede iets uitstaande te hebben, alleen omdat de inventaris een gemakkelijke kapstok bood. Het speuren naar hun herkomst, waarvan dikwijls geen aantekening was gehouden, kostte veel tijd. Veel daarvan kon warden herkend als te behoren tot het "legaat Kemper" dat in 1873 over het archief en het Stedelijk Museum was verdeeld, en dat o.a. het werkapparaat van de Goudse historicus mr. C.J. de Lange van Wijngaarden bevatte. Omgekeerd moesten vele "interessante" archiefstukken welke gediend hadden om het museum aan te kleden, en die door de tegenwoordige directeur en zijn voorganger waren teruggegeven, worden ingevoegd. De kaartenverzameling blijft voorlopig in het museum, dat daarvoor een betere bergplaats heeft dan het archiefgebouw (in 1965) bieden kan3.

Nadat aldus schoon schip was gemaakt, kon met de beschrijving worden begonnen, waarbij bleek dat de heren Scheltema en Tebbenhoff nogal oppervlakkig te werk waren gegaan. Helaas was hun respect voor de oude orde (of gemakzucht?) later niet altijd geëerbiedigd. Zo zijn van 1908-1914 de ingekomen en uitgaande stukken die van oudsher naar categoriën waren geordend (zie de oude nrs. II A 16, 33 en 37, II B 22 en III N 1), in chronologische orde samengevoegd. Dit gebeurde op werktuigelijke wijze, waarbij de ongedateerde stukken uit hun verband werden gerukt en op een hoop gegooid, zonder dat voor een ingang hierop werd gezorgd. Ook andere onderdelen van het archief werden op deze wijze bewerkt. Het was mij onmogelijk dit alles ongedaan te maken zonder de voltooiïng van de inventaris in gevaar te brengen.

Na de beschrijving werd de oude orde in de onderdelen zoveel mogelijk hersteld of gereconstrueerd. Ook de oude orde van de "secrete kast" heb ik aanvankelijk hersteld, doch ik kon deze niet handhaven zonder de samenhang van de inventaris in gevaar te brengen. In verband hiermede is een concordans van de desbetreffende oude en nieuwe nummers aan de inventaris toegevoegd. De concordans van de overige nummers is door de vele splitsingen, samenvoegingen en aanvullingen zo omvangrijk geworden, dat de publicatie daarvan te kostbaar werd.

De grens tussen oud en nieuw archief werd in de oude inventaris getrokken tussen 1811 en 1812; men was daarbij evenwel niet consequent. Ik heb er de voorkeur aan gegeven om de caesuur te plaatsen op het tijdstip dat het voorlopig bestuur een einde nam. Het blijft immer een tamelijk willekeurige beslissing: de administratie reageert niet zo snel op revolutionaire veranderingen in het bestuur. Om praktische redenen heb ik een uitzondering gemaakt voor de archieven van de gecommitteerden van Gouda wegens de straatweg naar Rotterdam en van de commissarissen van de waterschappen.

De opzet van de inventaris is de thans algemeen gebruikelijke, waarbij uiteraard met plaatselijke eigenaardigheden rekening is gehouden. Voor het gemak van de gebruiker zijn aan de gedrukte inventaris een regestenlijst2 en een index toegevoegd. De index op de regesten werd vervaardigd door C.H.J. Helders, die zijn sporen op dit gebied verdiend heeft.

De archivalia bevinden zich over het algemeen in goede conditie. Opvallend is de grote hoeveelheid losse stukken; deze zijn kwetsbaarder dan banden en hebben daardoor meer geleden. Ik heb de indruk dat er meer verloren is gegaan door nonchalance dan door opzettelijke opruiming.


Noten

1. Uitvoeriger over de bestuursorganisatie van Gouda zijn C.J. de Lange van Wijngaerden, Geschiedenis en beschrijving der stad van der Goude, deel II (1817) (met reserve te raadplegen), de inleiding tot de Rechtsbronnen der stad Gouda ('s-Gravenhage 1917), van mr. A. Meerkamp van Embden, en mijn studie over de burgemeesters van Gouda in de 12e verzameling bijdragen van de oudheidkundige kring Die Goude (1963). Een studie over het "klerkenambacht" van Gouda is in bewerking.
2. Via het snelzoeksysteem op de website raadpleegbaar (2009). Er zijn nog geen regesten van (o.a.): - schepenoorkonde d.d. 2-2-1522 (in kopie bewaard in inv.nr. 469, laatste katern, laatste stuk); - oorkonde van Adriaen van Borsselen d.d. 2-1-1522 (in inv.nr. 469, voorlaatste katern, voorlaatste stuk). (Mededeling prof.dr. K. Goudriaan 1-6-1990.)
3. In 1978 is deze collectie weer teruggekeerd en opgenomen in de kartografische collectie van het streekarchief. Een lijst van die kaarten was aan de inventaris toegevoegd, maar inmiddels zijn de beschrijvingen via de website van het streekarchief te raadplegen, terwijl ook doorgaans afbeeldingen van de kaarten op de website zijn te vinden.

Bijlage
Concordantie van de oude en nieuwe inventarisnummers van de stukken in de secrete kast

oudnieuw
A 1452
A 2453
A 3455
A 4458
A 5459
A 6493
A 7454
A 8470
A 9473
A 10364
A 11367
A 12374
A 13375
A 14377
A 15498
A 16378
A 17497
A 182746
A 19379
A 20404
A 21481
A 22165
A 23481
A 24481
A 25481
A 26481
A 27405
  
B 1373
B 2395
B 3396
B 4397
B 5368
B 6369
B 7370
B 8371
B 9372
B 102686
B 112688
B 122703
B 132687
B 14345
B 15346
B 16347
B 17380
B 18380
B 19358
B 20560
B 21381
B 22382
B 23383
  
C 12355
C 22356
C 32357
C 4365
C 5365
C 6366
C 72662
C 8359
C 9360
C 102361
C 11671
C 12616
C 13552
C 14554
C 15555
C 16361
C 17965
C 181121
C 192676
C 202347
C 212348
C 22681
C 23357
C 24682
C 25851
C 26356
C 27684
C 28684
  
D 12471
D 2677
D 32706
D 42413
D 5144
D 62384
D 72579
D 82415
D 92387
D 102667
D 112669
D 122671
D 132670
D 142673
D 152674
  
E 12623
E 22624
E 32646
E 42629
E 52630
E 62617
E 72626
E 82627
E 92642
E 102665
E 112638
E 122640
E 132638
E 142648
E 152654
E 162636
  
F 1950
F 2951
F 3952
F 4953
F 5954
F 6955
F 7956
F 8957
F 9958
F 10959
F 11960
F 12961
F 13962
F 14963
F 15964
F 16976
F 17978
F 18977
F 19977
F 20988, 989
  
G 12349
G 22349
G 32680
G 42677
G 52680
G 62683
G 72683
G 82548
G 9348
G 10349
G 11350
G 12351
G 13352
G 14353
G 15354
G 16362
  
H 12476
H 22476
H 32476
H 4621
H 5621
H 6621
H 7621
H 8621
H 9621
  
I 1433
I 2434
I 3435
I 43552
I 53553
I 63554
I 73555
I 83557
I 93558
I 103559
I 113561
I 123562
I 133563
I 142719
I 153564
I 16398
  
K 12618
K 2409
K 3410
K 42376
K 52377
K 62378
K 7432
K 8411
K 9412
K 10413
K 11421
K 12414
K 13415
K 142378
K 152411
K 162383
K 172593
K 182383
K 192393
K 20416
K 212388
K 22417
K 23418
K 24419
K 25420
K 262496
K 27421
K 28422
K 29423
K 30424
K 31425
K 32426
K 33427
K 342449
  
L 12866
L 22867
L 32869
L 42874
L 52969
L 62925
L 72925
L 82873
L 92872
  
M 1991
M 21106
M 32604
M 42604
M 52773
M 63556
M 72830
M 83560
M 9844
M 10992
M 112320
M 122907
M 13711
M 142805
M 152775
  
 
N 1754
N 2436
N 3932
N 4933
  
O 14113
O 24128
O 34109
O 4938
O 5938
O 6918
O 7919
O 8938
O 9938
O 10919
O 11919
O 12919
O 13919
O 144108
O 154109
O 164109
O 174114
O 18715
O 19669
O 20670
O 21919
O 22919
O 24918
O 25918
  
AA 1637
AA 2638
AA 3639
AA 4641
AA 5640
AA 6645
AA 7642
AA 8643
AA 9657
AA 10658
AA 11662
AA 12646
AA 13647
AA 14648
AA 15649
AA 16650
AA 17651, 655
AA 18652
AA 19653, 654, 656
AA 20663
AA 21678
AA 22664
AA 23665
AA 24675, 683
AA 252522
  
BB 12417
BB 22910
BB 32419
BB 42498
BB 52418
BB 62480
BB 72432
BB 82432
BB 92432
BB 102432
BB 112432
BB 122442
BB 13920
BB 14920
BB 152442
BB 162445
BB 172445
BB 18676
  
CC 1719
CC 22487
CC 3659
CC 4363
CC 53588
CC 62498
CC 72481
CC 82421
CC 92489
CC 102489, 2490
CC 112491
CC 122491
CC 132500
CC 142502
CC 152504
CC 162504
CC 172503
CC 182463
CC 192435
CC 202435
CC 212506
CC 222506
CC 232506
CC 24841
CC 252504
CC 262504
CC 272464, 4031
CC 282494
CC 29937
CC 303588
CC 313588
CC 322464
CC 332494
CC 342494
CC 352493
CC 362505
CC 372494
CC 382494
CC 392494
CC 402494
CC 412472
CC 422507
CC 432434
CC 442492
  
DD 12702
DD 2915
DD 3892
DD 4892
DD 5901
DD 6908
DD 7869
DD 9813
DD 10813, 893
DD 11884
DD 12885
  
EE 1886
EE 2902
EE 3830
EE 4820
EE 5820
EE 6827
EE 7850
EE 8868
EE 9843
EE 10801
EE 11802
EE 12912
EE 13898
EE 17852
EE 18883
EE 19861
  
FF 12486
FF 2376
FF 3911
FF 4844
FF 5844
FF 6844
FF 7840
FF 8866
FF 9858
FF 10859
FF 11835
FF 12860
FF 13824
FF 14866
FF 15837
FF 16881
FF 17874, 894
FF 18850
FF 19895
FF 20ontbreekt
FF 21842
FF 22871
FF 23927
FF 24847
FF 25848
FF 26923
FF 272495
FF 28831
FF 29924
FF 30862
FF 31910
FF 32809
FF 33808
FF 34808
FF 35809
FF 36905
FF 37849
FF 38872
FF 39917
  
GG 12690-2700
GG 2821
GG 3ontbreekt
GG 4811
GG 5916
GG 6863
GG 7818
GG 8880
GG 9857
GG 10823, 887, 888
GG 11887
GG 12823
GG 13834
GG 14880
GG 15836
GG 16838
GG 17838
GG 18798
GG 19834
GG 20877
GG 21800
GG 22825
GG 23800
GG 24889
GG 25819
GG 26819
GG 27828
GG 28865
GG 29812
GG 30865
GG 31870
GG 32865
GG 33864
GG 34826
GG 35936
GG 36815
GG 37903
GG 38907
GG 39931
GG 40867
GG 41947
GG 42948
GG 43949
GG 44825, 855
GG 45822
GG 46854
  
HH 1941
HH 2941
HH 3979
HH 4980
HH 5941, 942
HH 6944
HH 7945
HH 8946
  
II 12778
II 22847
II 32848
II 42849
II 52850
II 62851
II 72852
II 82853
II 92854
II 102689
II 112855
II 122789
II 132804
II 142792
II 152793
II 162791
II 17890
  
KK 1852
KK 22510
KK 3600a
  
MM 14095
MM 24095
MM 34095
MM 44095
MM 54095
MM 64095
MM 74095
MM 84095
MM 94095
MM 104095
MM 114095
MM 124095
MM 134099
MM 144099
MM 154095

Inventaris

01 Resoluties, notulen en bijbehorende stukken


01.a Het stadsbestuur tot 1795


01.a.1 Besluiten van de vroedschap


1-40. Vroedschapsboeken
Memoriaal (register van aantekeningen), later minuten van de resoluties (besluiten) van de vroedschap, 1525 - 1795. -- 1 katern, 3 liassen en 36 banden ***

41. Bladen uit een vroedschapsboek, 1 febr. 1491 (fol. 16) en 6 maart 1516. -- 2 stukken
Het eerste blad is aangetroffen in de stadsrekening 1491/1492 (inv.nr. 1155).
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

42-82. Vroedschapsboeken; netexemplaren, 1465 - 1795. -- 41 banden
Men zij bedacht op afwijkingen van de minuut-resoluties (inv.nrs. 1 - 40). De keuren in inv.nrs. 42 - 44 zijn afgedrukt in: Rechtsbronnen der stad Gouda (zie blz. XXV-XXX voor een uitvoerige beschrijving). De meeste resoluties betreffende de dagvaarten van de staten van Holland en van de Staten-Generaal uit de jaren 1501 - 1572 zijn gepubliceerd in de Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap te Utreeht, 1916, 1917 en 1918.

83-86. Uittreksels uit de vroedschapsboeken uit de periode 1465 - 1737. -- 3 delen, 1 band

87. Alfabetisch repertorium van zaken in de vroedschapsboeken uit de periode 1572 - 1664, aangelegd in 1630. -- 1 deel

88. Alfabetische index van zaken in de vroedschapsboeken uit de periode 1465 - 1737, aangelegd ca. 1730. -- 1 deel

89. Aantekeningen van de beraadslagingen van de vroedschap in de periode 27 nov. 1631 - 2 aug. 1632. -- 1 lias

4274-4277. Aantekeningen van M. Bisdom van Vliet van beraadslagingen van de vroedschap en de magistraat in de jaren 1784, 1786, 1787 en 1788, en van vergaderingen van "besognes" van de staten van Holland. Met afschriften van rapporten en brieven en andere bijlagen. -- 3 pakken, 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Enkele stukken zwak (vervilt).)

01.a.2 Besluiten van de magistraat ("kamer")
Zie ook rubriek 01.a.1.


90. Resolutieboek van de magistraat (baljuw, burgemeesters en schepenen), 1613 - 1751. -- 1 band
Bevat:
Achterin een alfabetisch-chronologische zakenindex.

91-134. Kamerboeken
Memoriaal (register van aantekeningen) betreffende, later minuten van de resoluties (besluiten), verordeningen en beschikkingen van de burgemeesters en de magistraat, 1590 - 1794. -- 44 banden
Jaarlijks voorzien van een alfabetische / chronologische index, tenzij het tegendeel is vermeld.
Nadere toegang: NT 1603 = gildebesturen (WWW)

--. Minuut-resoluties van de burgemeesters, 1 - 22 jan. 1795.
ZIE: rubriek 01.b inv.nr. 248

135. Index op het kamerboek van 1621. -- 1 katern

136. Minuut-kamerboek, 1694 - 12 dec. 1696. -- 1 deel
Afkomstig van de pensionaris B. van der Dussen. In 1911 geschonken door de algemeen rijksarchivaris.

137-139. Uittreksels uit de kamerboeken over de periode 1590 - 1710. -- 3 delen

140. Alfabetisch repertorium van personen en zaken in de kamerboeken 1590 - 1779. -- 1 deel

141. Uittreksels uit de "secrete" kamerboeken 1646 - 1731 en 1732 - 1777. -- 1 deel
De betreffende kamerboeken zijn verloren gegaan.
Bevat:
Voorin een alfabetisch-chronologische zakenindex.

142. Secreet kamerboek
1779 - 1794; met bijlagen. -- 1 deel
Bevat voornamelijk resoluties wegens uitgaven ten laste van de burgemeesterskas.
Bevat:
Achterin een inhoudsopgave.

4260. Index op het kamerboek van januari 1795, vervaardigd ca. 1825. -- 1 katern
Zie rubriek 01.b (inv.nr. 248). Betreft de letters B - W.

4217. Register, aangelegd ca. 1700 (?). -- 1 band
Bevat:
- Korte samenvattingen van resoluties van de magistraat, burgemeesters en schepenen (en de vroedschap) over allerlei zaken, 1613 - 1646.
- Een trefwoordenindex op het voorgaande.
- Aantekeningen uit de resoluties in de kamerboeken, 1590 - 1635 (1636) en 1698 - 1700.

5052. Index op de kamerboeken uit de periode 1590 - 1745, gedeeltelijk tot 1757. -- 1 band
Alfabetisch op eerste letter(s) van het trefwoord.

01.a.3 Ingekomen en uitgaande stukken


143-(172). Ingekomen stukken, 1439 - 1794 en z.d. -- 3 charters, 30 pakken
Betreffen voornamelijk landszaken. Zie voor de vorming van deze serie de inleiding. In de "oude collectie hss." een repertorium op deze serie (plaatsnr. 52), dat niet meer overeenkomt met de huidige situatie.

181. Brief van het stadsbestuur van Gouda aan hertog Karel de Stoute, 1 juni 1475. -- 1 stuk
Als onbestelbaar teruggekomen. ---> VERMIST.

175-180. Minuten en afschriften van uitgaande stukken, 1524, 1564 - 1749 en z.d. (hiaten). -- 6 pakken
Zie voor de vorming van deze serie de inleiding van J.E.J. Geselschap (Gouda 1965), blz. V.

173. Brieven ingekomen van de gecommitteerden van Gouda naar de statenvergaderingen, 1607 - 1623 en z.d. -- 1 lias

182-193. Missiveboeken
Concepten en minuten van brieven uitgaande van de burgemeesters, 1607 - 1621 en 1688 - 1795. -- 2 delen en 10 banden
Bevat:
Voorin indices op zaken.

174. Stukken ingekomen bij de burgemeesters, 1786 september - 1795 jan. 21. -- 1 band
Betreft brieven en afschriften van brieven betreffende landszaken.

01.a.4 Verzoekschriften ("requesten")


194. Verzoekschriften aan het stadsbestuur, 1609 - 1789 en z.d. -- 1 pak
Nadere toegang: NT 1001 (WWW)

195-219. Requestboeken
Afschriften van bij de burgemeesters, magistraat, vroedschap en schepenen ingekomen verzoekschriften, met de daarop genomen beschikkingen. 1611 - 1795. -- 25 banden
De banden zijn gemerkt A - Z. Aangezien verzoekschriften niet gedagtekend plachten te worden, kunnen de begin- en einddata niet precies opgegeven worden. Voor de periode 1792 - januari 1795, zie: inv.nr. 274.
Nadere toegang: NT 1001 (WWW)

220. Verzoekschriften aan het stadsbestuur inzake het proces tussen S.M. van der Burch-Bachmann en de andere erfgenamen van haar broer Johann Diederich Bachmann, 1754 - 1763. -- 1 dossier ***

01.b Het gemeentebestuur 1795 - 1807


248. Notulen van de vergaderingen van het comité civiel, 29 jan. 1795 - 10 maart 1798. -- 1 band
In deze band zijn tevens gebonden de minuutnotulen van de vergaderingen van de burgemeesters, 1 - 22 jan. 1795, en van de vroedschap 1 jan. 1795.

249. Notulen van het comité van financiën, 31 maart 1795 - 27 febr. 1798. -- 1 deel

221-222. Minuut-notulen van de vergaderingen van de municipaliteit, de raad en de provisionele raad, 1795 - 1802. -- 2 banden
Onvolledig. In 1901 ontvangen van de gemeente Waddinxveen.

--. Requestboeken
1795 - 1807.
ZIE: rubriek inv.nr. 274

223-232. Notulen van de vergaderingen van de municipaliteit, de raad (vanaf 25 maart 1797), de provisionele raad (vanaf 4 juli 1798) en de raad (vanaf 1803), 1795 - 1807. -- 10 banden
Nadere toegang: Moderne toegang (NT 1007). (WWW)

233-244. Stukken ingekomen bij municipaliteit en raad, 1795 - 1807. -- 11 banden

245-247. Minuten van brieven uitgaande van de municipaliteit, de raad, het comité judicieel, de provisionele raad en de raad, 1795 - 1808 jan. -- 3 banden

250-(250). Notulen van de kamer van finantie, 1803 - 1807, met bijlagen. -- 1 deel en 1 omslag

--. Minuten van de brieven uitgaande van de maire, 1811 en 1812.
ZIE: rubriek inv.nr. 254

01.c Het gemeentebestuur 1808 - 1813


274-278. Requestboeken
Afschriften van bij de municipaliteit en opvolgende colleges en bij het comité judicieel ingekomen verzoekschriften, met de beschikkingen (appointementen), 1795 - 1812. -- 5 banden
De banden zijn gemerkt AA - EE.
Nadere toegang: NT 1001 (WWW)

260. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en vroedschappen, 17 juni 1808 - 1810; met bijlagen. -- 1 band
Bevat:
Voorin processen-verbaal van de ontbinding van het gemeentebestuur en van de installatie van burgemeester, wethouders en vroedschappen, van 2 februari en 11 april 1808.

251-253. Verbalen van de handelingen van de burgemeester, febr. 1808 - 1810. -- 3 banden
Opgemaakt ingevolge artikel 27 van het Koninklijk Decreet van 23 okt. 1807.
Nadere toegang: Index (kaartsysteem in studiezaal = lade 108).

257-259. Stukken ingekomen bij burgemeester en wethouders, 1808 - 1810. -- 3 banden

256. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 3 februari 1808 - 1810. -- 1 band
Nadere toegang: NT 1007 = moderne toegang; NT 1601 = poorters

254-255. Minuten van brieven uitgaande van de burgemeester respectievelijk de maire, 1808 febr. - 1812. -- 1 band en 1 pak

261. Verbalen van de vergaderingen van maire en adjuncten, jan. - juli 1811. -- 1 omslag

269. Lijst van ingekomen en uitgaande brieven, 25 mei - dec. 1811. -- 1 deel

271. Proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering van maire en municipale raden van 3 juli 1811. -- 1 stuk

262-267. Stukken ingekomen bij de maire, 1811 - 1813 nov. 23. -- 6 banden
Bevat:
(elke band) Een inhoudsopgave, vervaardigd in 1830.

272. Conceptnotulen van de vergaderingen van de municipale raad, 30 augustus 1811 - 28 augustus 1812 en 26 okt. 1813. -- 1 omslag

273. Minuutnotulen van de vergaderingen van de municipale raad, 30 aug. 1811 - nov. 1813. -- 1 band
Bevat:
Voorin processen-verbaal van de installatie van maire, adjuncten en municipale raad van 10 en 26 augustus 1811.

279. Minuten en afschriften van statistische opgaven, 1811 - 1813. -- 1 pak

268. Brief van de maire aan de onderprefect van het arrondissement Rotterdam met verslag van het bezoek van de keizer aan Gouda, 29 okt. 1811; afschrift. Met bijlagen. -- 1 omslag

270. Alfabetisch-chronologische index op zaken in de ingekomen stukken en de minuten van uitgaande stukken in 1812. -- 1 omslag

01.d Het voorlopig bestuur 1813 - 1815


320.a. Losse publicaties.
Datering?

280. Aantekeningen van de vergaderingen van het provisioneel bestuur, 21 nov. 1813 - 11 okt. 1814. -- 1 omslag

283-285. Stukken ingekomen bij het provisioneel bestuur en de burgemeesters, 26 nov. 1813 - 1815. -- 3 banden

286-287. Minuten van brieven uitgaande van het provisioneel bestuur (tot 21 maart 1815) en de burgemeesters, 1813 - 1815. -- 2 stukken en 1 deel

281. Conceptnotulen van de vergaderingen van burgemeesters en vroedschappen, 21 maart - 18 juli 1815. -- 1 omslag

282. Notulen van de vergaderingen van burgemeesters, 22 maart - dec. 1815. -- 1 band
Bevat:
Achterin een alfabetisch-chronologische zakenindex.

02 Keuren, ordonnanties en publicaties


288-297. Keurboeken, 1390 - 1805. -- 10 delen
Gepubliceerd in: Rechtsbronnen der stad Gouda ('s-Gravenhage 1917) (periode 1390 - 1569). Voor register L ("grote boek") zie inv.nr. 329.

300-307. Keuren en ordonnantiën der stad Gouda
1460 - 1794; gedrukt. -- 8 banden
In 1770 zijn de gedrukte keuren en verordeningen alfabetisch geordend (op trefwoord) en met een speciaal daarvoor gedrukt titelblad ingebonden. Zie voor de gildebrieven ook inv.nr. 308.

314. Keuren, 1551 - 1721. Afschrift. -- 1 deel
Bevat:
- Voorin een alfabetische zakenindex.
- Achterin een alfabetisch repertorium.

328. Aantekeningen betreffende de costumen die te Gouda in zwang zijn; concept, ca. 1568 - ca. 1590. -- 1 katern
Een afschrift in inv.nr. 331, fol. 126, is afgedrukt in "Rechtsbronnen der stad Gouda" ('s-Gravenhage 1917), blz. 657 vv.

315-320. Publicatieboeken, 1581 - 1815. -- 6 delen
Voor het "ofleesbouck" 1558, zie ac 74 (archieven weeshuizen). Zie Walvis I, 356.
Bevat:
(elk deel) Een alfabetische zakenindex.

5053-5063. Verzameling van gedrukte verordeningen, bekendmakingen en reglementen, 1590 - 1809; grotendeels gedrukt. Met index op trefwoorden. -- 11 banden
Vrijwel alle stukken zijn binnen de banden chronologisch geordend.
Bevat:
Enkele bekendmakingen van de Staten van Holland.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Vrijwel alle banden hebben schimmelschade; te beoordelen via schimmeltest.)
Nadere toegang: NT 1004 = analyses van inv.nrs. 5053-5057 (WWW)

326. Keurboek van de baljuw, 1604 - 1673. -- 1 deel

298-299. Keurboeken, 1612 - 1805. -- 2 delen

322-323. Verzameling van publicaties uit de jaren 1619 - 1811. Gedrukt 1710 - 1811. -- 2 banden

324-325. Verzameling van publicaties uit de jaren 1619 - 1811. Gedrukt 1710 - 1811. -- 2 banden

327. Keurboek van de baljuw, 1648 - 1798. -- 1 band
Hierin voornamelijk gedrukte keuren.
Bevat:
Voorin een alfabetische zakenindex, tevens bestemd voor een eerste deel, dat niet gevonden is.

5050. Verzameling van gedrukte verordeningen, bekendmakingen en reglementen, 1648 - 1800; grotendeels gedrukt. -- 1 band
Vrijwel alle stukken zijn voorzien van een nummer; elke systematiek ontbreekt.
Bevat:
- Voorin een index op trefwoorden.
- Een bekendmaking van de Staten van Holland betreffende het misbruik van de tonnen van bier- en azijnbrouwers, 1761; gedrukt.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Diverse stukken zitten los in de band.)

4259. Fragment van keurboek "K"; afschrift, 17e eeuw (na 1661). -- 1 katern
Zie rubriek 01.d (inv.nr. 295, fol. 1 - 10).
Bevat:
- Verordening op de vleeshouwerij.
- Verordening op en eed van de "vleesvinders".
- Verordening op en instructie voor de "visvinders".
- Eed van de visvinders.
- Salarisregeling van de visvinders.
- Verordening op de doorvaart van schepen.
- Eed van de havenmeester.
- Verordening op het lontspinnen.

308. Gildebrieven van alle de gildens binnen de stad Gouda
Gedrukt. 1713. -- 1 deel
De aanvullingen zijn opgenomen in de inv.nrs. 300 - 307.

309. Alfabetische zakenindex op de verzameling van gedrukte keuren en de verzamelde gildebrieven, 1770 - 1794. -- 1 deel
Index op inv.nrs. 300 - 307 resp. 308.

310. Chronologische zakenindex op de verzameling van gedrukte keuren en de verzamelde gildebrieven, 1770 - 1794. -- 1 deel

321. Publicaties van de municipaliteit van Gouda, 1795 - 1797 sept. -- 1 band

311-313. Verzameling van gedrukte keuren (verordeningen), 1795 - 1810. -- 3 banden
Bevat:
Alfabetische zakenindex.

--. Publicaties van het gemeentebestuur, juni 1813 - 1815.
ZIE: ac 56 inv.nr. 2487

03 Stadsregisters


343. Alfabetisch repertorium op de inhoud van de stadsregisters 1587 - 1664. -- 1 deel
Bevat:
Achterin een inhoudsopgave van het Groot Privilegieboek, inv.nr. 391.

344. Inhoudsopgave van de stadsregisters 1587 - 1689. -- 1 deel
Bevat:
Voorin een alfabetische zakenindex.

342. Uittreksels uit de stadsregisters, 1587 - 1791. -- 1 deel

329-341. Stadsregisters
Ca. 1587 - 1808. -- 13 banden
In de stadsregisters werden ordonnanties, contracten, oorkonden en andere belangrijke stukken geregistreerd. Soms werden oorspronkelijke stukken bijgebonden.

04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland


04.a Privileges


391. Groot Privilegieboek
Register met afschriften van privileges, vonnissen en andere voor Gouda belangrijke akten uit de jaren 1272 - 1654. -- 1 deel
Gemerkt O.
Bevat:
- Voorin een zakenindex.
- Achterin een inhoudsopgave.
- Op fol. 179 en 180 een zakenindex betreffende het land van Stein.
- Op fol. 250 een index op de vonnissen.
Nadere toegang: Regesten zijn opgenomen in de regestenlijst (passim)

4222. Privilegieboek der stadt Gouda
Register met afschriften van privileges, verordeningen, eedsformulieren, e.d. Aangelegd na 1689 (ca. 1700). -- 1 deel
Afschrift van inv.nr. 384.
Bevat:
Voorin een index op trefwoorden en een inhoudsopgave.

394. Register met afschriften van privileges van Gouda en andere steden, en van Holland, Zeeland en Utrecht, en van publicaties van de Staten van Holland, 1272 - 1745. -- 1 deel
Mogelijk uit particulier bezit afkomstig.
Bevat:
Achterin een inhoudsopgave.

345. Akte waarbij bisschop Jan van Utrecht het privilege van 19 juli 1272 vidimeert (d.w.z. verklaart het privilege gezien te hebben), 1335. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 5

357. Akte waarbij hertog Albrecht van Beieren de privileges van 1353, 1354 en 1395 bekrachtigt, 3 oktober 1398. -- 1 charter (1 zegel)
Betreft de inv.nrs. 681, 356 en 851.
Nadere toegang: regest nr. 46

356. Akte waarbij graaf Jan van Beaumont de vererving van goederen van bastaarden regelt, 27 juli 1354. -- 1 charter (zegel)
Nadere toegang: regest nr. 12

368. Akte waarbij graaf Jan van Blois bepalingen geeft betreffende borgtocht, boeten en "maaggeld" bij doodslag, 1374. -- 1 charter (zegel)
Nadere toegang: regest nr. 24

346-347. Akten waarbij hertog Albrecht van Beieren het privilege van 19 juli 1272 bekrachtigt, 1375 en 1398. -- 2 charters

348-354. Akten waarbij de landsheren de privileges van Gouda bevestigen, 1390 - 1519. -- 7 charters

369. Akte waarbij graaf Guy van Blois bepalingen geeft betreffende manslag op burgers van de stad Utrecht door poorters van de steden en het baljuwschap van Schoonhoven en Gouda, 1395. -- 1 charter (zegel)
Nadere toegang: regest nr. 39

364. Akte waarbij graaf Willem VI belooft het gerecht niet te zullen verpachten, en jaarlijks twee burgemeesters en zeven schepenen te zullen aanstellen, 1414. -- 1 charter (zegel - los en licht beschadigd; staart gelijmd)
Nadere toegang: regest nr. 78

367. Akte waarbij hertog Filips de Goede belooft dat hij het gerecht van de stad niet tegen haar privileges zal verzetten, 1428. -- 1 charter (zegel; staart bijna los)
Nadere toegang: regest nr. 103

365. Akte waarbij gravin Jacoba van Beieren enige privileges betreffende het landpoorterschap, de tresoriers, de uitgeweken poorters en de vaart langs haar tollen geeft, 1428. Met een daaraan gehecht vidimus van die akte, 1478. -- 2 charters (lias) (zegels in bruine was)
Het charter van 1428 is vrijwel onleesbaar wegens inktvraat.
Nadere toegang: regest nrs. 101 en 191

366. Akte waarbij koning Filips II het privilege van 1428 bekrachtigt, 1505. -- 1 charter (zegel - licht beschadigd; tekst op staart)
Betreft inv.nr. 365.
Nadere toegang: regest nr. 253

370. Akte waarbij hertog Filips de Goede het vrederecht en het recht van zeventuig regelt, 1446. -- 1 charter (zegel - rand beschadigd; tekst op pliek)
Nadere toegang: regest nr. 134

371. Akte waarbij hertog Filips de Goede de maximale straf en boete bij doodslag vaststelt, 1451. -- 1 charter (zegel - gebroken, los stuk)
Nadere toegang: regest nr. 143

374. Akte waarbij aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en zijn vrouw Maria het privilege van 1477 betreffende de benoeming van de veertig raden herstellen, 1481. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 205

4213. Afschrift van de akte waarbij de aartshertogen Maximiliaan en Maria het privilege van 1477 betreffende de benoeming van de veertig raden herstellen. ca. midden 17e eeuw). -- 1 katern

380. Akte waarbij aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en zijn zoon Filips de Schone de stadsvrijheid uitbreiden, 1484. Met bijbehorende kwitantie, 1484. -- 2 charters
Nadere toegang: regest nr. 211

4268. (Grotendeels authentieke) afschriften van privileges en gewestelijke verordeningen, 1484 - (1521). -- 1 katern
Betreft (o.a.) inv.nrs. 380, 372 en 373.
Bevat:
- Opdracht van keizer Karel V aan stadhouder en raad van Holland om bekend te maken nieuwevoorschriften betreffende belastingheffing op het platteland en het stichten van nieuwe kerken en kloosters, 8 september 1518.
- Akte waarbij aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en zijn zoon Filips de Schone de stadsvrijheid uitbreiden, 28 juni 1484. Met bijbehorende kwitantie van de ontvanger-generaal wegens betaling van £ 600, 6 juli 1484.
- Akte waarbij (keizer) Karel V een einde maakt aan de gewoonte om een hand van de verslagene als bewijs aan de nabestaanden te geven, 14 december 1516.
- Akte waarbij keizer Karel bepaalt dat rechtszaken beneden £ 12 mondeling mogen worden behandeld, 10 april 1521.

389-390. Registers met afschriften van privileges, aangelegd ca. 1500 resp. 17e eeuw. -- 2 delen

384. Houteboeck
Register met afschriften van privileges van Gouda, Holland en Utrecht, vervaardigd omstreeks 1500 en aangevuld tot 1689. -- 1 band
Geschreven op perkament en gebonden in een leren band met klampen.
Bevat:
Voorin een inhoudsopgave, daarachter aanvullingen met akten uit de jaren 1452 - 1689 (fol. 1 - 17), vervolgens akten van 1272 - 1482 (fol. 1 - 180) en tenslotte aanvullingen van 1502 - 1505 (fol. 180 - 191).
Nadere toegang: Diverse regesten (zie regestenlijst).

372. Akte waarbij koning Karel V de gewoonte afschaft om een hand van de verslagene als bewijs aan de naastbestaanden te geven, 1516. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 272

373. Akte waarbij keizer Karel enige procesrechtelijke voorschriften geeft, 1521. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 289

375. Akte waarbij keizer Karel V bepaalt hoe in tijdelijke vacatures in de magistraat ("wet") moet worden voorzien, 1541. -- 1 charter (zegel; tekst op staart)
Nadere toegang: regest nr. 337

377. Akte waarbij keizer Karel V het passief kiesrecht regelt, 1547. -- 1 charter (zegel; tekst op staart; tekst in dorso)
Nadere toegang: regest nr. 360

355. Formulier van de eed waarmee kroonprins Filips van Spanje de privileges van Gouda heeft bekrachtigd, 1549. -- 1 stuk

376. Akte waarbij koning Filips II de vernieuwing van de magistraat regelt, 1556. -- 1 charter (zegel ontbreekt; tekst in dorso)
Nadere toegang: regest nr. 387

378. Akte waarbij koning Filips II het passief kiesrecht nader regelt, 1557. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 393

358-363. Akten waarbij de stadhouder, president en raden van Holland verklaren de oorkonden van 1335, 1372, 1375, 1377, 1410 en 1419 te hebben gezien en daarvan een afschrift geven (te vidimeren), 1562. -- 6 charters

385-(4258). Privilegieboek
Registers met afschriften van privileges, z.d. (17e eeuw). -- 15 delen
Afschriften van inv.nr. 384 en afschriften van afschriften. Zie hiervoor de inleiding. Van inv.nr. 384 zijn voorin alleen de fol. 1 - 8 (tot en met "t' Veer in de Issel") overgenomen; vervolgens begint de foliëring opnieuw met het stadsrecht van 1272.
Bevat:
Voorin (doorgaans) een zakenindex en een inhoudsopgave.

379. Akte waarbij de staten van Holland toestaan dat het aantal leden van het kiescollege vroedschap wordt teruggebracht van 40 tot 28, 21 december 1650. -- 1 charter (katern met zegel)

381. Akte waarbij de staten van Holland het stadsbestuur toestaan om het vervenen binnen 800 à 900 roeden van de stad te verbieden, 1653. -- 1 charter (zegel; tekst in dorso)

382. Akte waarbij de Staten van Holland de stad machtigen om de bedelaars en vagebonden, die in de stad en omgeving worden gevonden, in het tuchthuis op te nemen, 1664. -- 1 charter

383. Authentiek uittreksel uit een resolutie van de Staten van Holland waarbij het stadsbestuur wordt toegestaan om de aanbrengers van de tuindieven bij medeplichtigheid straffeloosheid te beloven, 1742. -- 1 stuk

392-393. Inhoudsopgaven van het "houteboek", het "groot privilegieboek" en de secrete kast, 1749 en z.d. -- 2 katerns
Opgemaakt ter voorbereiding van de publicatie van de handvesten van Gouda, die niet heeft plaatsgevonden.

04.b Andere stukken


395. Akte waarbij de Staten van Holland de verordening betreffende de preferentie van achterstallige hypotheek- en kustingrenten goedkeuren, 1634. -- 1 charter *** (opgeplakt zegel)

396. Akte waarbij de Staten van Holland de resolutie van de vroedschap van 1592, waarbij de akten van hypotheek en verlei, gepasseerd voor de weeskamer, gelijkgesteld worden met schepenakten, bekrachtigen, 1656. -- 1 charter (zegel)

397. Akte waarbij de Staten van Holland de verordening betreffende frauduleuze transporten van onroerende goederen bekrachtigen, 8 december 1659. -- 1 charter (katern met zegel)

05 Verhouding tot verschillende autoriteiten, instellingen en steden


05.a Admiraliteit


403. Stukken betreffende de admiraliteitscolleges, 1576 - 1793. -- 1 omslag
Vermoedelijk is het grootste deel opgenomen in de series ingekomen en uitgaande stukken (inv.nrs. 143 - 172 en 175 - 180); zie de inleiding van J.E.J. Geselschap (Gouda, 1965) blz. V.

399-401. Samenvattingen van de notulen van de vergaderingen van de admiraliteit te Amsterdam van 1640 - 1701. -- 3 banden

402. Aantekeningen van het verhandelde in de vergaderingen van de admiraliteit te Amsterdam, 1707 - 1719 en z.d. -- 1 band

05.b Oost- en West-Indische Compagnie


404. Akte waarbij de bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie het besluit van de gecommitteerden van de kamer te Amsterdam tot het toelaten van een bewindhebber namens Gouda bekrachtigen, 1665. -- 1 stuk

405. Stukken betreffende de aanstelling van een bewindhebber van de West-Indische Compagnie door de stad Gouda, 1669. -- 1 dossier

05.c Steden


433. Authentiek afschrift van het stadsprivilege van Leiden van 19 december 1266, ca. 1560. -- 1 stuk
Processtuk?

434. Authentiek afschrift van het privilege van graaf Willem III aan Leiden van 5 januari 1316, 1608. -- 1 stuk
Processtuk?

406. Memorie van Gouda aan Leiden inzake de dagvaarding van twee poorters van Gouda door de baljuw van Zuid-Holland en de baljuw van Schoonhoven, ca. 1418. -- 1 stuk

409-428. Contracten met andere steden betreffende de vrijstelling van de poorters van het recht van exue, 1472 - 1792. -- 8 charters, 2 omslagen en 11 stukken

431. Verklaring van de baljuw van Weesp betreffende de kwijting van de vordering van Symon Aelbrechtsoon op Gijs Cuper, 1476. -- 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 185

432. Verklaringen (vidimussen) afgelegd door de stadsbesturen van Leiden en Gouda betreffende de berechting van de wederzijdse poorters ter zake van schulden, 1485. -- 1 charter (zegel)
Nadere toegang: regest nrs. 214 en 215

407. Stukken betreffende het "jus de non evocando", 1525 - 1564 en z.d. -- 1 lias (2 charters, 1 stuk ***)

429. Stukken van een proces tussen Geen Symonsz en de stad Gouda enerzijds, en de stad Woerden anderzijds over het recht van exue, 1562 - 1567. -- 1 dossier, 2 stukken perkament

430. Stukken van een proces tussen de kerkmeesters van Gouda en Jan Pietersz Korver c.s. te Leiden over het recht van exue, 1588. -- 1 dossier
Zie ook inv.nr. 701.

436. Akte van vrijwaring voor de verplichtingen die de stad Gouda jegens de stad Danzig op zich heeft genomen ten behoeve van de erfgenamen van een kind van Dirk Cornelisz Vlack aldaar, 1597. -- 1 charter (2 zegels)

408. Verzoekschrift van de burgemeesters van Gouda aan het Hof van Holland over de dagvaarding van een poorter van Gouda door de baljuw van Schoonhoven en Haastrecht; met apostille, 1607. -- 1 stuk

435. Brief van de secretaris van Amsterdam aan de secretaris van Gouda met afschrift van het octrooi tot vergroting van Amsterdam van 1609, 1626. -- 2 stukken

06 Inrichting van het stadsbestuur


437. Ontwerp van een reglement van gemeentebestuur voor Gouda, opgemaakt in 1802. Afschrift, z.d. -- 1 deel
Afkomstig uit de nalatenschap van de stadspensionaris mr. H. van Wijn.

438. Reglement van gemeentebestuur voor de stad Gouda, gearresteerd 28 maart 1803. Gedrukt, 1803. -- 1 deel

07 Functionarissen, personeel


07.a Algemeen


447-(4242). Compendium ofte cort begrip van de 40 raden en vroedschappen, mitsgaders de casteleynen, bailluwen, schouten, burgermeesteren, schepenen, tresoriers- ontfangers ende -fabrycken ...
Lijsten van de leden van de z.g. veertigraden en vroedschap over de periode vanaf 1390, en de leden van de magistraat (en andere functionarissen) sinds 1319. -- 2 katerns, 3 delen, 4 banden
Oorspronkelijk samengesteld door de klerk Johan Balbian in 1628. Afschriften daarvan werden aan nieuwe burgemeesters geschonken.
Bevat:
- Voorin de lijsten van leden van de vroedschap, voor de periode tot 1588 ontleend aan de vroedschapsboeken (vanaf 1468), en vervolgens jaarlijks bijgehouden.
- Achterin de jaarlijkse lijsten ("Namen van de casteleynen ...") van kasteleins, baljuwen, schouten, pensionarissen, burgemeesters, schepenen, thesauriers (vanaf 1599), fabriekmeesters (idem) en schepenmeesters (vanaf 1663).

445-446. Officiantenboeken
1319 - 1736. -- 2 delen

451. Aantekeningen omtrent de benaming en het aantal van de leden van het stadsbestuur en van de subalterne besturen gedurende het tijdvak 1600 - 1795, z.d. -- 2 stukken

448-449. Lijsten van de heeren van de regeeringe der stad Gouda sedert 1600
Gedrukt, 1705. -- 2 banden

4246. Namen van de veertigen
Lijst van de leden van de z.g. veertigraden en van de vroedschap in 1642, met potloodaantekeningen, 1643. -- 1 stuk

450. Lijsten van de heeren van de regeeringe der stad Gouda sedert 1600
Gedrukt, 1672, 1721, 1736, 1788, 1791 en 1794 - 1807. -- 1 omslag

--. Eedsformulierenboek, opgemaakt ca. 1700 en aangevuld tot 1836. Voorin een index.
ZIE: ac 56 inv.nr. 1357

439. Lijst van de functionarissen die in de periode 13 - 19 juli 1711 beëedigd zijn. -- 1 stuk

440-441. Stukken betreffende de begeving van ambten, 1749. -- 1 deel, 1 omslag

--. Register van de ampten ..., waarbij de vaste tractementen en emolumenten werden aangetoont ...
Met "Lijste van het montant der tractementen ..." en "Lijste van de tractementen die de stad Gouda betaald ...". Alfabetische lijsten van ambten en functies met de daaraan verbonden salariëringen de eventueel aan de stad te betalen recognitie.
ZIE: rubriek 07.c inv.nr. 5038

5039. Aantekening betreffende besluiten inzake benoemingen van wagenaars, turftonsters, beurtlieden op Rotterdam en zakkendragers, 1771. -- 1 stuk

--. Staat van stedelijke ambten met de tractementen en de daarover te betalen recognities, z.d. (ca. 1790). Met uittreksels uit resoluties van de vroedschap betreffende de begeving van ambten, 1784-1789.
ZIE: rubriek 10.a inv.nr. 4216

5801. Lijsten van de leden van de vroedschap (in 1811: de municipale raden), leden van de magistraat (in 1811: maire en adjoints) en andere functionarissen; 1784, 1787 en september 1811; gedrukt. -- 3 stukken
De lijst van 1811 bevat geen namen van andere functionarissen en is gesteld in de vorm van een bekendmaking van de maire.

442. Prae-adviezen van de meerderheid en de minderheid van het college van burgemeesters betreffende de magistraatsbestelling, 1785. -- 1 omslag
Deze stukken zijn verzegeld aan de pensionaris mr. H. van Wijn in bewaring gegeven en na zijn dood in het archief gedeponeerd.

443. Dossier met adviezen van verschillende leden van de vroedschap over het rapport van burgemeesters en oud-burgemeesters betreffende de begeving van ambten, 1785. -- 1 omslag

444. Lijst van de functionarissen die volgens de resolutie van de Staten van Holland van 15 februari 1788 beëedigd zijn, 1788 - 1789. -- 1 deel

07.b Baljuw, schout en scherprechter


452. Akte waarbij Johan van Uutkerc, ridder, kastelein van Gouda, het recht van de stad op de helft van de boeten erkent, 1440. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 124

453.a. Akte waarbij hertog Filips van Bourgondië de stad Gouda de helft van de boeten toekent, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 145

456. Stukken betreffende een geschil van de stad met de baljuw en kastelein Floris van Assendelft over de interpretatie van het privilege van 23 december 1451 (vnr. 453) betreffende de boeten op het vechten, 1545. -- 1 dossier

454. Akte waarbij koning Filips II het privilege van 23 december 1451 (zie inv.nr. 453) na wijziging bekrachtigt, 1566. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 427

455. Akte van de sententie van het Hof van Holland inzake het recht van de stad Gouda op de helft van de boeten en op het recht van makelaardij, 1469. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 178

458-462. Akte waarbij Rommer Jacobsz, kastelein van Gouda, het baljuw- en schoutambt aan de stad overdraagt, 1494, met retroacta, 1491 en 1493. -- 4 charters en 1 dossier

457. Contract van Cornelis van Berghe, ridder, en de stad Gouda, waarbij eerstgenoemde zich verbindt om tegen betaling van 1600 Rommer Jacobsz in plaats van zijn zoon aan te stellen tot schout en baljuw van Gouda, met bijlagen, 1492. -- 1 dossier

463. Akte waarbij Rooms koning Maximiliaan ridder Jacob, bastaard van Borselen, aanstelt tot kapitein en kastelein van Gouda in plaats van Jacob Leeuwen, 8 april 1495; afschrift, z.d. -- 1 stuk
Hiervan is geen regest gemaakt.
Nadere toegang: regest nr. 234

468. Brief van de burgemeesters van Gouda aan het Hof van Holland betreffende hun weigering om de baljuw afschriften van de stadsrekeningen te geven. Minuut, met retroakte, z.d. -- 2 stukken

464. Contract van Floris van Assendelft met de stad Gouda betreffende het baljuw- en schoutambt, 1547. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 357

465. Akte van aanstelling van Jan Geryt Hey Daemsz tot schout van Gouda, 1547. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 361

466. Contract van de schout met de stad Gouda, o.a. vertegenwoordigd door Job Fransz Brouckhusen, schepen, inzake het innen van de boeten, met bijlage, 31 december 1554. -- 2 stukken
Beschadigd.

467. Declaratie van de substituut-schout Jan Hey Gerritsz wegens door de stad verschuldigd salaris, ca. 1552. -- 1 stuk

469. Stukken betreffende een geschil met de baljuw Otto van Assendelft over de aanstelling van een substituut-baljuw of stadhouder, 1555, 1557 en z.d. -- 1 charter, 1 dossier
Nadere toegang: regest nrs. 196, 207, 234, 246 en 291

474. Brief van het Hof van Holland aan de schout van Gouda betreffende het dragen van wapenen door de dienaren van de schout en het tarief voor het bezegelen van certificaten, 1556, Authentiek afschrift, z.d. -- 1 stuk

475. Tarief van de scherprechter, vastgesteld 11 februari 1575. Authentiek uittreksel uit het 1e Memoriaalboek van de Rekenkamer van Holland, z.d. -- 1 stuk

470. Akte waarbij Jhr. Adriaan van Swieten, baljuw en schout van Gouda, voor de duur van zijn leven de schoutambten van Gouda, Bloemendaal en Gouderak aan de stad verpacht, 1579. -- 1 stuk

476. Instructie voor de officieren van justitie in criminele zaken, vastgesteld in de Rekenkamer van Holland 20 april 1582. Authentieke afschriften van 1582 en 1620. -- 2 stukken

477. Stukken betreffende een vordering van de stad op de baljuw Jhr. Adriaan van Swieten, 1590. -- 1 dossier

471. Akte van aanstelling van Dirck Pietersz tot baljuw en schout van Gouda, Bloemendaal en Gouderak, 1594. Afschrift, z.d. -- 1 stuk

479. Aantekeningen betreffende het salaris van de baljuw, z.d. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 364, 374 - 379 en 442.

472. Akte waarbij de burgemeesters van Gouda twee oud-burgemeesters machtigen om Henrick Harmansz Herberts voor te dragen als baljuw en schout in plaats van Dirck Pietersz, 1604. -- 1 stuk

478. Verzoekschrift van de baljuw en schout alsmede de burgemeesters van Gouda aan de Staten van Holland om kwijtschelding van de pacht van het baljuwambt. Minuut, ca. 1605. -- 1 stuk

473. Akte waarbij de Staten van Holland de baljuw verbieden gedurende zijn dienst in de vergadering van de vroedschap te compareren, 6 december 1662. Met ampliatie van 1788. -- 1 charter (katern met zegel) en 1 stuk

472.a. Stukken betreffende de aanstelling van Johan Rietvelt tot baljuw, 1676. -- 2 stukken

07.c Magistraat en vroedschap (tot 1795); gemeentebestuur (1795 - 1815)


480. Akte waarbij keizer Karel de commissarissen tot het vernieuwen van de wet gelast om Witte Govaertsz voor twee jaren vrij te stellen van enige functie in het stadsbestuur, 1525. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 298

481. Stukken betreffende de benoeming van de leden van het stadsbestuur door de stadhouder, 1551, 1672 - 1674, 1689 en z.d. -- 1 omslag

482. Redenen ende consideratiën aengaende de reductie, verminderinghe ofte uytstervinghe van het getal van de raetspersonen deser stede
Ca. 1672. -- 1 katern

487-489. Stukken betreffende de ondercuratelestelling van Willem van den Kerkhoven, raad in de vroedschap van Gouda, 1689 - 1711. -- 2 pakken en 1 deel

484. Calendrier van de ordinaris besoignes daarop de heeren van der Gouda jaarlijks te letten hebben
Z.d. -- 1 stuk
Getrokken uit de kalender gedrukt te Gouda in 1701.

483. Calendrier van de besoingien daer de heeren.....op te letten hebben
Z.d. -- 1 stuk

485. Calendrier van de ordinaris besoignes daerop de heeren burgemeesteren te letten hebben
Gedrukt, ca. 1725. -- 1 katern

5038. Calandrier van de ordinaris besoignes, daer op de heeren burgermeesteren der stad Gouda jaerlijcks te letten hebben
Jaarlijkse "kalender" van vaste aandachtspunten voor en werkzaamheden door burgemeesters; gedrukt ca. 1750, met aantekening in de marge, 1765. -- 1 bandje
Bevat:
- "Recueil uyt eenige resolutiën, rakende de begeevinge der ampten ...". Overzicht van besluiten met betrekking tot de begeving van ambten genomen in de periode 1675 - 1758.
- "Resolutiën raakende eenige poincten van ordre". Overzicht van besluiten inzake diverse procedurele onderwerpen, genomen in de periode 1729 - 1765.
- "Notitie van de maanden waarin jaarlijks de gildens ... veranderd worden".
- "Register van de ampten ..., waarbij de vaste tractementen en emolumenten werden aangetoont ...".
- "Lijste van het montant der tractementen ...".
- "Lijste van de tractementen die de stad Gouda betaald ...".
- Alfabetische lijsten van ambten en functies met de daaraan verbonden salariëring en de eventueel aan de stad te betalen recognitie.
- "Lijste geformeert bij haar ed. gr.mog. commissarissen omme daaruyt een quohier, zoo voor 't amptgeld als den tweehonderste penning ...".
- Staat met berekening van oude en nieuwe ambtgelden en 200e penning op de ambten, 1752.

4247. Aantekening betreffende de sterflieden die namens de stad gewestelijke beleningen aanvaarden, ca. 1765. -- 1 stuk
Bedoeld als correctie op de "calendrier" (inv.nr. 5038).

486. Memorie van enige leden van de vroedschap aan de stadhouder wegens het lichten van de resolutie van 29 juli 1768 uit het secreet kamerboek, 16 april 1772. Afschrift, z.d. -- 1 stuk

4266. Brief van president-burgemeester J. Boon van Ostade aan de vroedschap waarin hij bericht over het bezoek van een commissie uit de burgersociëteit, die hem heeft verzekerd dat alle geruchten over een plan om een deel van de vroedschap af te zetten, onwaar zijn, en de vroedschap vraagt hoe hij hierin moet handelen, z.d. (oktober 1786); minuut. -- 1 stuk
Niet opgenomen in de minuut-resoluties van 30-10-1786, wel in de net-resoluties.

5701. Bekendmaking van de onderprefect van het arrondissement Rotterdam van de vervanging van de maire en zijn adjuncten; bevat tevens een bekendmaking van de maire betreffende zijn spreekuur en de openingstijden van de secretarie, 1813 juni; gedrukt. -- 1 stuk

07.d Pensionaris


490. Stukken betreffende het ontslag van de pensionaris mr. Gerrit Marcellus, 1636. -- 1 dossier

4265. Uittreksels uit de vroedschapsresoluties betreffende de benoeming van mr. Johan van der Does tot pensionaris en diens instructie, 1681; met aantekeningen waaruit blijkt dat de instructie vervolgens is gebruikt voor diens opvolger mr. Bruno van der Dussen, ca. 1689. -- 1 stuk (2 bladen)
Op de achterzijde een aantekening over uitkering van nog verschuldigd tractement aan de zoon van de overleden pensionaris mr. Jacob van der Tocht.

07.e Secretaris


491. Stukken betreffende de begiftiging van Jan Heynricksz met het klerkambt van Gouda, 1477 - 1501. -- 1 charter, 3 omslagen met charters, 1 dossier
Nadere toegang: regest nrs. 164, 186 en 189

492. Stukken betreffende een geschil met de Rekenkamer van Holland over de verpachting van het klerkambt, 1517 en 1518. -- 1 charter, 1 dossier
Nadere toegang: regest nr. 279

493. Akte waarbij koning Filips II de stad Gouda het secretarisambt en de bodeambten verkoopt, met kwitantie, 1557. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 388

494. Pachtcontract met mr. Jan Jacobsz betreffende het secretarisambt, 1562. Afschrift, z.d. -- 2 stukken

495. Stukken betreffende de aanstelling en bezoldiging van de secretarissen, 1630 - 1731 en z.d. -- 1 omslag

496. Lijsten van het salaris en de emolumenten van de secretaris, 1677 - 1700. -- 1 deel
Zie ook inv.nr. 365.

07.f Tresoriers en sleutelbewaarders


497. Resolutie van het stadsbestuur betreffende de verkiezing van de tresoriers en sleutelbewaarders, 1431, met aanvulling van 1565. -- 2 charters (transfix)
Nadere toegang: regest nrs. 108 en 421

498. Ordonnantie van de tresorie, 1555. -- 1 katern

500. Lijsten van de sleutelbewaarders, 1728 - 1781. -- 1 omslag
De jaren 1735 en 1736 ontbreken.

499. Instructie voor de ontvanger, vastgesteld 30 januari 1792. Afschrift, z.d. -- 1 stuk

07.g Stadsdienaren


501. Lijsten van diverse functionarissen, 1484 - 1598. -- 1 band
Beschadigd. De katerns zijn in onjuiste volgorde ingebonden.

503. Stukken betreffende het bodeambt, 1533 - 1565 en z.d. (ca. 1690). -- 1 omslag, 1 charter

504. Stukken van een proces tussen de schout en burgemeesters van Gouda en Adriaan Heynricxsz, olieslager, wegens belediging van de bode met de roede Dirck Willemsz, 1566. -- 1 dossier

502. Akten van aanstelling, 1737 - 1815. Met lijst van de klerken ter secretarie van 1615 - 1817. -- 1 omslag
Zie inv.nr. 3582.

--. Afschriften van stukken betreffende de traktementen van de boden, 1771, 1785 - 1786.
ZIE: rubriek 10.a inv.nr. 4216

08 Grondgebied


505. Stukken betreffende de jurisdictie van Gouda als bedoeld in het privilege van 28 juni 1484, 1537, 1630 - 1668. -- 1 omslag, 1 charter
Voor het privilege, zie inv.nr. 380.

09 Bevolking, verkiezingen, burgerlijke stand


506-509. Poorterboeken, 1390 - 1798. -- 3 delen en 1 katern
Nadere toegang: NT 1601

519. Akte waarbij enige personen verklaren getuige te zijn geweest van de doop van Louwerys, zoon van Lenert Meesz en Lysbet Feyssendr, wonende in Broek en Thuyl, in april 1563, 1566. -- 1 stuk

518. Authentiek uittreksel uit het doopboek van de St. Janskerk te Gouda betreffende de doop van Beatris, dochter van Leenaert Meesz en Lysbeth Feyssen, wonende in Broek bij Gouda, op 8 augustus 1564, 1566. -- 1 stuk

511-512. Alfabetisch-chronologische indices op de poorterboeken 1700 - 1768. -- 2 delen

--. Stukken betreffende de verdeling van de stad in wijken, 1718 - 1815.
ZIE: ac 56

513-517. Lijsten van tijdelijk geadmitteerde personen en van afgegeven akten van indemniteit, 1727 - 1813. -- 5 delen
Nadere toegang: NT 1605

523. Naamlijst van de leden van de Patriottische sociëteit te Gouda. Gedrukt, z.d. -- 1 stuk

520. Opgave door de wijkmeesters van het aantal inwoners van Gouda op 16 mei 1792. -- 1 stuk

5009. Bekendmaking van de provisionele burger-commissie met oproep aan "alle weldenkende burgers" om deel te nemen aan een bijeenkomst waarin het voorlopig stadsbestuur ("provisioneel comité") zal worden gekozen, (1795 jan. 24); gedrukt. -- 1 stuk

525. Lijst van handtekeningen ter bekrachtiging van de verklaring door de leden van de grondvergadering, 1795 september 28 1796 juli 7. -- 1 katern

524. Naamlijst van de leden van de grondvergadering, z.d. -- 1 katern
Alfabetisch ingericht

526. Kiezerslijsten voor de grondvergadering ter verkiezing van een representant in de Nationale Vergadering, 1796. -- 1 pak

510. Lijst van personen die het poorterrecht hebben ontvangen, februari 1796 - januari 1804. -- 1 stuk
Vanaf januari 1804 - 1808 zijn de admissies geregistreerd in de inv.nrs. 231, 232 en 256.
Nadere toegang: NT 1601

527-(527). Naamlijst der stemgerechtigde burgers der stad Gouda voor den jare 1798, tot ultimo februari 1799
Gedrukt; met geschreven aanvullingen. -- 1 stuk, 1 omslag

528-529. Lijsten van handtekeningen ter bekrachtiging van de belofte van afkeer van het stadhouderlijk bestuur door de stemgerechtigden van de gemeente Gouda, 1798 - 1805. -- 2 katerns

530. Lijst van handtekeningen van stemgerechtigden, 1803 maart 14 - 1806 februari 4. -- 1 band

531-534. Akten van de burgerlijke stand, 1811 november-december. -- 4 banden

521. Wijklijsten voor de volkstelling, 1811. -- 1 omslag

535. Index op de akten van aangifte van geboorte en overlijden opgemaakt in 1813. Kladexemplaar, z.d. -- 1 omslag
De data zijn van de geboorten, niet van de akten

522. Stukken die gediend hebben voor het opmaken van een bevolkingsstatistiek, 1815. -- 1 pak

10 Beheer van de stedelijke financiën en eigendommen
Zie ook inv.nrs. 329-341 en rubriek 27.02.


10.a Algemeen


539-550. Verhuyr- en vercoopboeken der stadt Gouda
Registers bevattende afschriften van keuren en contracten betreffende de verpachting van de accijnzen en andere stadsgoederen (onroerende zaken), koopcontracten, arbeidsovereenkomsten e.d., 1390 - 1439, 1491 - 1815. -- 11 delen en 1 katern
Gemerkt 1 - 13. Nr. 4 is nu ac 2 (ORA) inv.nr. 323.

4216. Register, aangelegd ca. 1794. -- 1 band
Bevat:
- Uittreksels uit resoluties van de vroedschap en andere archiefstukken betreffende in hoofdzaak financiële zaken en openbare werken uit 1702, 1747-1794.
- Afschriften van stukken betreffende de traktementen van de boden, 1771, 1785-1786.
- Staat van stedelijke ambten met de traktementen en de daarover te betalen recognities, z.d. (ca. 1790).
- Een trefwoordenindex op de voorgaande stukken.
- Uittreksels uit resoluties van de vroedschap betreffende de begeving van ambten, 1784-1789.
Bijgebonden een overzicht van de tarieven die procureurs in rekening kunnen brengen, vastgesteld door de magistraat, 1621, 1622; (afschrift).

536. Overzicht van de inkomsten en uitgaven van Gouda in 1691 - 1694, z.d. -- 1 omslag

551. Alfabetische zakenindex op de verhuurboeken, vervaardigd omstreeks 1705. -- 1 deel
Onvolledig. Betreft inv.nrs. 288, 539 en 541 - 547.
Bevat:
Voorin een korte inhoudsopgave van deze registers.

537. Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van Gouda voor 1809 en 1815. Afschriften. -- 1 katern en 1 stuk

538. Stukken betreffende de begroting voor 1811, 1810 -- 1 pak

10.b Accijnzen


552. Akte waarbij graaf Willem VI zijn derdedeel van de vreemde accijnzen in Gouda aan die stad verpacht en de afhoring van de stadsrekeningen regelt, 1410. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 68

553. Kwitantie voor de betaling van de erfpacht van de vreemde bieraccijns, de botermarkt en de watertol, 1493. -- 1 charter
In 1951 van de Algemeen Rijksarchivaris in bruikleen ontvangen
Nadere toegang: regest nr. 232

554. Akte waarbij Filips, koning van Castilië, de erfpacht van het derdedeel van de vreemde bieraccijns, en de erfpacht van de watertol en de botermarkt in Gouda aan die stad verkoopt, 1505. Met kwitantie van de ontvanger-generaal wegens ontvangst van £ 2822.8.-, 1505 okt. 23. -- 1 charter en 1 stuk (perkament zonder zegel)
Nadere toegang: regest nr. 255

555. Akte van de sententie van het Hof van Holland inzake de vrijdom van bieraccijns van de proveniers in het St. Elisabethgasthuis, 1544. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 348

556. Akte van verpachting van de vreemde bieraccijns, 1551. -- 1 charter

557. Stukken van een proces tussen Gouda en de kapelaan Maerten Heyndricsz over de vrijdom van bieraccijns, 1557. en z.d. -- 1 dossier, 1 charter

558. Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de pachters van de azijn-, zout-, zeep- en lakenaccijns van het jaar 1572 over de vermindering van de pachtsom, 1574. -- 1 dossier

562-563. Register van ordonnantiën op de verpachting van de stadsgoederen en -accijnzen, ca. 1585 - 1785. -- 1 deel en 1 band

559. Stuk van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en Grietge Jacob Joestendr aldaar over de betaling van wijnaccijns, 1605. -- 1 stuk

560. Verzoekschrift van de burgemeesters van Gouda aan de Staten van Holland om een tapverbod binnen 1/4 mijl rond de stad, met apostille, 1610. -- 1 stuk

4218. Verklaring van de vinder van het tappersgilde en de pachter van de impost van de grote bieren te Haarlem ten behoeve van Pyeter Heyndricxz. uit Gouda, dat in Haarlem elk dertiende vat bier niet betaald wordt aan de brouwers en dat daarover ook geen gewestelijke impost of stedelijke accijns verschuldigd is, 1612 febr. 13; authentiek afschrift, 1611 april 8. -- 1 stuk

564. Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de bieraccijns en de meelaccijns voor het tijdvak 1651 februari-1652 januari. -- 1 deel
Afgehoord door de burgemeesters 1652 september 4. Zeer beschadigd

561. Stukken van een geschil met Gouderak over het tappen van bier binnen 1/4 mijl van Gouda, 1657 en 1658. -- 1 dossier

565. Kohier van het stads-zout- en zeepgeld voor het tweede kwartier van Gouda, ca. 1680. -- 1 deel
Beschadigd

570. Verschillende stukken betreffende de heffing van stedelijke accijnzen, 1684 - 1694,1814 en z.d. -- 1 pak

566. Stukken betreffende een verzoek van de bierbrouwers van Gouda aan de vroedschap om de accijns op het door hen gebrouwen bier te verlagen, 1687. -- 2 stukken

567-568. Gaderboeken van de accijns op turf en kolen, 1708 - 1709. -- 1 deel

569. Gaderboek van de korenaccijns, 1748 augustus 20 - 1749. -- 1 deel
Netexemplaar

10.c Brandemmer-, klap-, lantaarn- en straatgeld


571-586. Kohieren van het brandemmergeld, ca. 1616 - ca. 1712. -- 16 delen

587-592. Kohieren van het klapgeld, 1654, ca. 1660 en 1666. -- 6 delen
Bevat:
Voorin een index op de straten.

593. Legger van het klap- en lantaarngeld, 1677 - ca. 1702. -- 1 deel
Bevat:
Voorin een index op de straten.

--. Staten van de ontvangst van het klap- en lantaarngeld, 1694 - 1790.
ZIE: rubriek inv.nr. 1924

594-595. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van het klap- en lantaarngeld over de jaren 1735 - 1810. -- 2 banden
Afgehoord door de burgemeesters en opvolgende colleges

--. Kasboeken van de ontvanger van het klap- en lantaarngeld, 1737 - 1740 en 1764 - 1767.
ZIE: rubriek inv.nr. 1927

596. Lijsten van de breedte van de huizen gemeten voor de berekening van de aanslag in het straatgeld ingevolge ordonnantie van 1 maart 1785, met aantekeningen, 1785. -- 1 pak

597. Legger van het straatgeld, 1785 - 1793. -- 1 deel
Ingericht volgens verpondingsnummers, met opgave van de breedte van de percelen.
Bevat:
Voorin een alfabetische index op de straten.

598. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van het straatgeld over de jaren 1785 - 1810. -- 1 band
Afgehoord door de burgemeesters en opvolgende colleges

--. Legger van het klap- en lantaarngeld, 1814 en 1815.
ZIE: ac 56 inv.nr. 1743

10.d Recognities op de ambten


599-600. Staten van de ontvangsten wegens de recognitiën op de ambten, 1748 - 1774. -- 2 delen
Deze belasting werd geheven krachtens resolutie van de vroedschap van 18 december 1747
Nadere toegang: NT 1602 (grootschippers) (WWW)

--. Staat van stedelijke ambten met de tractementen en de daarover te betalen recognities, z.d. (ca. 1790).
ZIE: rubriek 10.a inv.nr. 4216

600.a. Octrooi van het departementaal bestuur van Holland voor de raad van Gouda ter invordering van additionele stuivers op de gemene middelen, 1806. -- 1 charter

10.e Additionele stuivers op 's lands belastingen


602-603. Kohieren van de belasting op ramen en deuren, 1812. -- 2 delen

601. Kohier van de personele belasting, 1812. -- 1 deel
Alfabetisch ingericht

604. Betaalrol van de contribuabelen in de 60% van de opbrengst van de personele belasting toegewezen aan Gouda, 1814. -- 1 deel
Ingericht volgens de wijken.

605. Kohier van het paarden-, plaisier- en passagegeld voor 1814. -- 1 omslag

605.a. Kohier van het dienstbodengeld voor 1814. -- 1 omslag

4230. Register met overzicht van ingediende bezwaarschriften tegen de aanslag in het paarden-, plaisier- en passagiegeld over 1814, met aantekening van de beschikkingen van de (rijks)zetters. -- 1 katern

4231. Register met overzicht van ingediende bezwaarschriften tegen de aanslag in het dienstbodengeld over 1814, met aantekening van de beschikking van de (rijks)zetters. -- 1 katern

4232. Aantekeningen betreffende ingediende bezwaarschriften tegen de aanslag in het paarden-, plaisier- en passagiegeld resp. het patentrecht (over 1814). -- 2 stukken
Mogelijk concept voor inv.nrs. 4229 resp. 4230.

10.f Overige belastingen en retributies


606. Kohier en gaderboek van de 50e penning over de huizen en molens, mei 1590. -- 1 deel
Deze heffing ten bate van 's lands financiën werd bij besluit van de vroedschap van 15 mei 1590 verdubbeld voor de restauratie van de St. Janskerk.
Bevat:
Moderne inhoudsopgave.

607. Lijsten van ontvangen leges, 1718 maart-1735. -- 1 pak

3570. Fragment van een belastingkohier voor wijk Q nrs. 111 - 117, z.d. -- 1 stuk
Onvoltooid.

10.g Baljuw- en schoutambt
Zie ook inv.nrs. 452 - 479


608-611. Rekeningen van inkomsten en uitgaven wegens het baljuw- en schoutambt over de jaren 1547 - 1552. -- 4 katerns
Afgehoord door de vroedschap

612. Rekening van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda waarnemende het ambt van baljuw in 1620. -- 1 katern
Gesloten door de Rekenkamer van Holland 1621 oktober 5. Ren- dantsexemplaar

10.h Waag en makelaardij


613. Notarieele akte betreffende het recht van makelaardij van het koren, 1468. -- 1 charter
Zie ook inv.nr. 455.
Nadere toegang: regest nr. 176

614. Contract met de rekenkamer van Holland over de pacht van het recht van de waag en de makelaardij, 1484. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 209

615. Contract met de rekenkamer van Holland over het bouwen van een waaggebouw, 1484. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 210

616. Akte waarbij koning Filips de Schone de poorters van Gouda vrijstelt van het recht van makelaardij van het koren, 1505. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 257

623. Ordonnanties van de waag en de makelaardij, 1551 - 1694 en z.d. -- 1 omslag

617. Akten van verpachting van de waag aan particulieren, 1598 en 1601. -- 2 stukken

624. Aantekeningen uit het stadsarchief betreffende de waag, 17e en 18e eeuw. -- 1 omslag

618. Stukken betreffende de pacht van de waag door de stad, 1603 en 1604. -- 1 dossier

619. Akte van overdracht van de gewichten van de waag door de rentmeester van de grafelijkheidstol te Gouda, 1606. -- 1 stuk

620. Declaratie van de kosten van reparatie van de waag in 1610 en 1611, z.d. -- 1 stuk

621. Akten, waarbij de rekenkamer van de domeinen van Holland het recht van de waag en de makelaardij aan de stad Gouda verpacht, 1667 - 1732. -- 1 omslag

622. Stukken betreffende de onderhandelingen over de verkoop van de waag aan de stad. 1730. -- 1 dossier

625. Register van de maandelijkse ontvangsten en uitgaven van de collecteur van de waag, 1748 juni - 1753 maart. -- 1 deel

626. Rekening van inkomsten en uitgaven van de collecteur van de waag in 1752. -- 1 stuk
Gesloten 1753 april 21.

10.j Boterhuis


--. Verordening op het maken, wegen en ijken van vaatwerk voor boter, mei 1679; gedrukt.
ZIE: rubriek 12.l inv.nr. 5013

627. Verzoekschrift van de pachter van het boterhuis om vermindering van pacht; met beschikking, 1684. -- 1 dossier
Afschrift of kennelijk niet uitgereikt.

628. Stukken betreffende het recht van de burgers-vetweiders om in het boterhuis te slachten, 1750. -- 1 dossier

10.k Bank van lening


631. Register van de ordonnanties tot betalingen ten laste van de bank, 1654 - 1815. -- 1 deel
Bevat:
Achterin een legger van de losrenten ten laste van de bank, 1654 - 1657.

632. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de thesaurier van de bank over de jaren 1655/56 - 1662/63, 1666/67, 1686/87, 1687/88, 1689/90, 1690/91, 1692/93, 1695/96, 1696/97, 1747/48, 1750/51. 1790/91 en 1800/01. -- 1 pak

629. Stukken betreffende de bank van lening, 1680 - 1813. -- 1 omslag

630. Stukken betreffende een controle van de Bank, 1703. -- 1 omslag

10.l Jaagpad en trekvaart naar Amsterdam
Zie ook inv.nr. 2465.


633-636. Rekeningen van inkomsten en uitgaven wegens het jaagpad van Gouda naar Amsterdam, 1657 - 1697. -- 4 pakken
Afgehoord door de burgemeesters van Gouda. Zie voor de rendantsexemplaren inv.nrs. 4054 - 4057.

10.m Haastrechtse brug en IJsselveer


637-656. Akten van verlei van het Haastrechtse veer en de helft van de visserij in de IJssel tussen de Gouwe en de Wierikke, 1325 - 1632. -- 19 charters en 2 stukken

657. Akte waarbij hertog Filips de Goede aan Gouda vergunt om het Haastrechtse veer te vervangen door een brug, 1467. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 174

658. Koopakte van een erf aan de Veerstal te Haastrecht, 1467. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 175

662. Akte waarbij hertog Karel de Stoute de overeenkomst van de stad Gouda met de eigenaar van het veer over de IJssel vóór Gouda bekrachtigt, met vertaling, 1471. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 179

668. Verschillende stukken betreffende het IJsselveer, 1535, 1562 en z.d. -- 1 omslag

659. Contract betreffende het onderhoud van de Haastrechtse brugweg, 1540. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 331

660. Verklaring van enige ingezetenen van Haastrecht betreffende de onderhoudsplicht voor de steiger en de Brugstraat aldaar, 1554. -- 1 stuk

667. Stukken betreffende de eigendom van de bomen op de Gouderakse dijk langs het veerpad, z.d. -- 1 omslag

661. Stukken betreffende het onderhoud en de verpachting van de Haastrechtse brug, 1621 - 1812 en z.d. -- 1 omslag

663-666. Akten van verlei van het veer over de IJssel te Gouda, met bijbehorende stukken, 1695 en 1750. -- 3 charters en 1 omslag

10.n Hoge Waddinxveense brug


669-670. Akten van transport van 1/12 resp. 1/6 aandeel in de Hoge Waddinxveense brug, 1718 en 1720. -- 2 charters

671. Octrooi voor de heffing van tol op de Hoge Waddinxveense brug, 1750. Met een akte van verlenging, 1790. -- 1 charter en 1 stuk

672. Stukken betreffende de heffing van tol op de Hoge Waddinxveense brug, 1750 - 1815. -- 1 omslag

10.o Moortse verlaat


673. Stukken betreffende het Moortse verlaat, 1543 - 1810. -- 1 omslag, 1 charter
Zie ook regest nr. 350.

674. Stukken van een proces tussen Gouda en Geryt Boeckelsz Buytenwech te Leiden over het graven van een vaart door het land van laatstgenoemde voor de aanleg van het Moortse verlaat, ca. 1547. -- 1 dossier

675. Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende de afkoop van het aandeel van de grafelijkheid in het sluisgeld van het Moortse verlaat en de pacht van het veer van Gouda op Bodegraven voor ƒ 5.500, 1769. -- 1 stuk

10.p Schuitenveer op Bodegraven
Zie ook inv.nr. 675.


676. Pachtcontracten van het veer van Gouda op Bodegraven, 1674 - 1757, met bijlagen. -- 1 omslag

10.q Visrechten


677. Akte van erfpacht van de visserij in de sluis naast het slot, 1566. -- 1 charter
Zie ook inv.nr. 683
Nadere toegang: regest nr. 428

679. Stukken betreffende de verpachting van de visserij in de stadsgrachten, ca. 1638 - 1770 en z.d. -- 1 omslag

680. Stukken betreffende de visserij in de IJssel, 1665 - 1807 en z.d. -- 1 omslag
Zie ook de inv.nrs. 637 - 656

678. Akte van transport van het visrecht in de stadsgrachten tussen de dijk en de kolk van de Gouwe, 1713. -- 1 charter

10.r Molens


681. Akte, waarbij Jan van Beaumont de stad Gouda het recht van de wind en twee windmolens verkoopt, 1353. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 11

682. Akte van de sententie van het Hof van Holland inzake de betaling van de erfpacht van het recht van de wind, 1464. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 169

684. Stukken betreffende de volmolens, 1631 - 1709. -- 1 omslag, 1 charter

683. Verzoekschrift van de burgemeesters van Gouda aan de gecommitteerde raden van de staten van Holland betreffende de afkoop van de erfpacht van het recht van de wind en van de visserij in de sluis naast het slot, met beschikking, 1769. -- 2 stukken

10.s Haardas


685. Stukken betreffende de verpachting van de haardas, 1755, 1771 en z.d.

10.t Geannoteerde en geconfiskeerde goederen
De stad ontving deze goederen van 1575 - 1593 in pandschap.


686. Stukken betreffende de eigendom van de St. Joostkapel, 1429, 1451, 1510 en 1573. -- 1 omslag, 2 charters
Nadere toegang: regest nrs. 88, 104, 141, 153, 156, 163, 197, 312, 369, 395 en 399

690-691. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de administrateur van de in pandschap ontvangen goederen Gerrit Cornelisz de Lange wegens aflossing van panden over de jaren 1574 - 1580. -- 2 katerns
Afgehoord door gecommitteerden van de vroedschap.
Nadere toegang: NT 189

688. Legger van de ontvangsten uit de geannoteerde goederen in het ressort van Gouda, 1575. -- 1 deel
Onvolledig.
Nadere toegang: NT 189

689. Bijlagen van de rekening van ontvangsten en uitgaven van de administrateur van de in pandschap ontvangen goederen Wijnandt Jaspersz, 1576 - 1578. -- 1 lias
Nadere toegang: NT 189

687. Brief van Wilhelm van Horssen, priester van de St. Nicolauskerk te Utrecht aan de burgemeesters van Gouda betreffende het archief van het St. Catharinaklooster, 1578. -- 1 stuk
Zeer beschadigd.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

701-703. Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de erfgenamen van Geertruyt Vroessen over de geconfiskeerde goederen van haar en Jan Pietersz Korver, 1581 - 1587 en z.d. -- 3 charters en 2 pakken
Zie ook inv.nr. 430.

692-699. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de administrateur van de in pandschap ontvangen goederen Gerrit Cornelisz de Lange, 1587 - 1592. -- 8 katerns
Afgehoord door gecommitteerden van de vroedschap.
Nadere toegang: NT 189

700. Akte, waarbij Joachim Hocker, bezitter van een benefice in de kerk van St. Petrus en St. Andreas in Bustorp bij Paderborn, Johan Ridder machtigt om enige achterstallige inkomsten uit 4 morgen land in de Snelrewaard van de steden Rotterdam, Delft en Gouda in te vorderen, 1588. Authentiek afschrift van 1588. -- 1 stuk

10.u Heerlijkheden
Voor Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel, zie rubriek 27.10.


10.u.1 Bloemendaal
De stad verwierf van lieverlee de positie van ambachtsheer van Bloemendaal.


706. Stukken betreffende het z.g. oude kerkhof, 1569, 1609 en 1625.
Zie ac 54 kaart 2223 D 8.

707. Stukken betreffende de kerk van Waddinxveen, 1582 - 1612. -- 1 omslag
Bloemendaal behoorde tot de parochie Waddinxveen.

705. Stukken betreffende de geschillen over de bevoegdheden van het stadsbestuur van Gouda in het bestuur van Bloemendaal, 1590 - 1815 en z.d. -- 1 pak
Zie ac 54 kaart 2206 A 41.
Bevat:
Moderne specificatie.

708. Stukken betreffende de Ommeloopskade in Bloemendaal, 1597 - 1685. -- 1 omslag

709. Stukken betreffende de stichting van het Bloemendaalse verlaat, 1605 - 1613 en z.d. -- 1 dossier
Zie ac 54 kaarten 2223 D 3 en 4.

710. Stukken betreffende de Breevaart en het Reeuwijkse verlaat, 1606 - 1725 en z.d. -- 1 omslag
Zie ac 54 kaart 2223 B 1.

711. Akte van vrijwaring voor de kosten van de aanleg van de kade aan de westzijde van de Reeuwijkse watering ten Noorden van de Karnemelksloot, 1607. -- 1 charter

712. Stukken betreffende de wegen en bruggen in Bloemendaal, 1611 - 1808 en z.d. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 2504

704. Register der Notulen van 't gene jaarlijcx voorvalt op de Gemeenlandts Reeckeninghe van Blommendael
1667 - 1678, 1731 - 1794. -- 1 deel

715. Koopakte van het aandeel van de grafelijkheidsrekenkamer in de koren-, hennep- en smaltienden in Bloemendaal en de Korte Akkeren, met bijlagen, 1716. -- 3 stukken

718. Borderellen tot de rekeningen als bovengenoemd over de jaren 1722 - 1726, 1728 - 1738, 1740 - 1746, 1748 - 1751, 1753 en 1755 - 1764. -- 1 pak

716. Stukken betreffende de verpachting van de tienden in Bloemendaal, 1732. -- 1 omslag
Gekocht in 1715.

717. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schotvangers en landbewaarders van Bloemendaal over de jaren 1765 - 1789. -- 1 pak
Gesloten door de burgemeesters van Gouda

713. Stukken betreffende een plan tot vervening van het noordelijk deel van de polder Bloemendaal, 1804 - 1807 en z.d. -- 1 dossier

714. Reglement voor de nachtwacht in Waddinxveen en Bloemendaal, 1811. -- 2 stukken

10.u.2 Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen
In 1413 wees de graaf van Holland schout en schepenen van Gouda aan als dijkgraaf en heemraden van dit gebied.


719. Akte, waarbij Jan, graaf van Blois, het land waar het bos gestaan heeft verkoopt, 1377. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 27

720. Stukken betreffende Broek c.a., ca. 1531 - 1803 en z.d. -- 1 pak
Voornamelijk stukken betreffende jurisdictiegeschillen met Schieland, Moordrecht en Rotterdam.
Nadere toegang: regest nr. 314

721. Stukken betreffende de jurisdictie van Schieland in Broek, Thuyl en 't Weegje, ca. 1557 - 1664. -- 1 omslag

730. Stukken van een proces tussen mr. Lambrecht van Wijngaerden c.s. en de burgemeesters van Gouda enerzijds, en de schout van Moordrecht anderzijds over de inning van de verponding, 1559. -- 1 dossier, 1 lias

729. Stukken betreffende Moordrecht, 1559 - 1664 en z.d. -- 1 pak, 1 charter

722. Stukken inzake een geschil tussen schout en buren van Moordrecht enerzijds en Pieter Dircxsz anderzijds over het gebruik van de vaart door het land van laatsgenoemde bij 't Weegje, 1560. -- 1 katern

723. Stukken van een proces van Jan Heindrixs c.s. te Broek en Thuyl en de burgemeesters van Gouda contra de baljuw van Schieland over de jurisdictie van Gouda in Broek en Thuyl, 1566. -- 1 dossier, 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 425

731. Stukken van een proces van enige ingelanden van Moordrecht en de burgemeesters van Gouda met de schout van Moordrecht over het pondgeld, 1598 en 1599. -- 1 pak, 2 charters

724-726. Stukken van een proces tussen Broek, Thuyl en 't Weegje met Gouda enerzijds en Schieland anderzijds over het toezicht op de Goutkade, 1608 - 1615. -- 1 deel en 2 pakken

728. Stukken betreffende Broekhuizen, 1612 - 1629 en z.d. -- 1 pak

727. Stukken betreffende de schouw van de Goutkade, 1615 - 1667 en z.d. -- 1 omslag
Zie ookn inv.nr. 720.

732. Stukken van een proces tussen Gouda en Broek en Thuyl over de inning van de verponding, 1638 - 1640. -- 1 dossier

733. Rekening van inkomsten en uitgaven van de baljuw van Broekhuizen over het jaar 1664. -- 1 stuk
Gesloten door de burgemeesters van Gouda 1666 oktober 29

10.u.3 Gouderak
Gouda kocht deze heerlijkheid in 1663 van de Staten van Holland.


734. Boeck van Gouderack
1663 - 1685. -- 1 deel
Hierin afschriften van belangrijke besluiten, aanstellingen, enz. Bijgevoegd een moderne inhoudsopgave

741. Resolutie van schout en gezworenen van Gouderak inzake het verhuren van huizen aan onvermogende vreemdelingen, 1664. Authentiek afschrift van 1664. -- 1 stuk

742. Contract van de ambachtsheren met de baljuw van Gouderak over de verdeling van de boeten, 1664. Afschrift, z.d. -- 1 stuk

737. Stukken van een geschil met de gezworenen van Gouderak over de aanstelling van officianten, 1666 en 1667. -- 1 dossier

738. Stukken van een geschil met de gezworenen van Gouderak over het sluiten van de ambachtsrekening, 1666 en 1667. -- 1 dossier

743-744. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gezworenen van Gouderak over de jaren 1666 - 1790. -- 2 pakken
Gesloten door vertegenwoordigers van de ambachtsheren

735. Register der notulen van 'tgene jaarlijcks voorvalt op de ambachts-rekeninghe van Gouderack, beginnende metten jaere 1666
1666 - 1795. -- 1 deel

746. Rekening van inkomsten en uitgaven van de gezworenen van Gouderak wegens de koop van de korenmolen staande in het Kattendijksblok van Gouderak, gesloten 21 februari 1668. -- 1 stuk
Gesloten door vertegenwoordigers van de ambachtsheren.

739. Stukken van een geschil met de gezworenen van Gouderak over de aanstelling van een secretaris, 1670. -- 2 stukken

740. Stukken van een geschil van de ingelanden van Gouderak met B. Tuynenberg c.s. over de aanstelling van gezworenen, 1691. -- 4 stukken

736. Stukken betreffende de verlei van de heerlijkheid, 1729 en 1738. -- 2 stukken

745. Borderellen tot de rekeningen als bovengenoemd, gesloten 1732 - 1762. -- 1 pak

10.u.4 Kalverenbroek
Gouda kocht deze heerlijkheid in 1649. Bij verkoop in 1848 zijn diverse leenakten afgegeven aan de koper.


747. Akte, waarbij Willem, graaf van Holland, de verplichtingen van de bewoners van de Nieuwe Broek regelt, 1311. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 3

748-751. Akten van verlei van de Kalverenbroek, 1436 - 1552. -- 5 charters, waarvan 1 transfix
Inv.nr. 748 is in 1932 geschonken door het hoogheemraadschap Rijnland.

752. Akte, waarbij de landrente van de Nieuwenbroek en de Kalverenbroek wordt verminderd, 1486. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 217

753. Stukken betreffende Kalverenbroek en Nieuwen- of Gravenbroek, ca. 1560 - 1666 en z.d. -- 1 pak
Bevat:
Moderne specificatie.
Nadere toegang: regest nr. 2

10.u.5 Land van Stein
Gouda hield deze heerlijkheid sedert 1438 in leen van het kapittel van Oudmunster te Utrecht. In 1529 door Holland gekocht van Oudmunster. Bij verkoop in 1848 zijn diverse leenakten afgegeven aan de koper.


754-755. Koopakte van de heerlijkheid van het land van Stein, 1438, met retroakte van 1434. -- 2 charters
Zie ook brief in inv.nr. 170.

761. Akte, waarbij het stadsbestuur van Gouda de ingezetenen van het land van Stein de jaarlijkse tijnspenning verkoopt, 1445. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 132

756-757. Akten van verlei van de heerlijkheid, 1451 en 1462. -- 2 charters

758. Kwitanties en andere stukken betreffende de recognitie door Gouda aan de leenheer van het land van Stein verschuldigd, 1480, 1524 - 1612. -- 1 omslag

762. Akte, waarbij deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht de ingezetenen van het land van Stein enige privileges geven, 1484. Authentiek afschrift, ca. 1484. -- 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 213

760. Stukken betreffende het land van Stein, 1538 - 1702 en z.d. -- 1 pak
Bevat:
Moderne specificatie.
Nadere toegang: regest nrs. 330 en 340

767. Stukken betreffende een geschil over de benoeming van kerkmeesters van de kerk te Haastrecht door de ingezetenen van Stein, 1553. Afschriften, z.d. -- 1 dossier

769. Stukken van een proces tussen de tresoriers van Gouda en Gerrit Willem Geerlofsz over de pacht van de Veerlaan in het land van Stein, 1556 - 1566. -- 1 dossier, 1 charter

763. Stukken betreffende de baljuw, schout, dijkgraaf en secretaris. 1557 - 1614 en z.d. -- 1 omslag
Nadere toegang: regest nr. 392

768. Stukken betreffende de wegen en wateren, 1558 - 1638 en z.d. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 2506.
Bevat:
Moderne specificatie.

775. Stukken van een proces tussen Cornelis Claesz Jager, pachter van de henneptienden van het land van Stein, mitsgaders de burgemeesters van Gouda c.s. en Gerrit van Poelgeest als verpachters enerzijds, en de landbewaarders, heemraden en ingelanden van het land van Stein anderzijds over de inning van de henneptiend, 1560 - 1562 en z.d. -- 1 dossier
Nadere toegang: regest nr. 284

776. Stukken betreffende de eigendom van de hennep- en korentienden in het Willensblok, 1564 - 1754. -- 1 omslag
Een leen van het huis Heulestein. Zie ook inv.nr. 772.
Nadere toegang: regest nrs. 109,111,125, 248, 309 en 391

778-781. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de baljuw en dijkgraaf van Stein, Willens en Kort-Haarlem over de jaren 1588 - 1794. -- 4 pakken
Gesloten door de burgemeesters van Gouda

784. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de heemraden en molenmeesters van Stein over de jaren 1591, 1594, 1597, 1598, 1599, 1606, 1618 en 1764 - 1786. -- 1 pak
Gesloten door de burgemeesters van Gouda. De rekening van 1594 met bijlagen.

773-774. Stukken betreffende de inning van de broektienden in het land van Stein, 1592 - 1701 en z.d. -- 2 pakken
Dit was een leen van het kapittel van Oudmunster te Utrecht. De stukken betreffen voornamelijk geschillen tussen de verpachters en de ingezetenen.

782. Bijlagen van voornoemde rekeningen, 1607 - 1612 en 1647 - 1721. -- 1 omslag
De bijlagen van de rekening over 1588 zijn aan die rekening gehecht

777. Stukken van een proces tussen Gouda en enige ingelanden van het Waggelwijksblok en het Regulieren- of Wouter Gerritsz 's blok in het land van Stein over de inning van de henneptiend, 1614 - 1621. -- 1 dossier
Zie ac 54 kaart 2223 E 1.

772. Akten van verlei door de Staten van Utrecht (als burggraaf van Montfoort) van de tienden van Stein, 1615 - 1728. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 776.

783. Rekening van inkomsten en uitgaven van de armmeester van het land van Stein over het tijdvak 18 december 1664 - 1668. -- 1 katern
Overgedragen aan streekarchief Rijnstreek, juni 1992. Gesloten door de burgemeesters van Gouda 3 januari 1669.

759. Register der notulen van 'tgene jaarlijcx voorvalt op de gemeenlantsreeckeninghe, beginnende metten jare 1666
Bevat slechts enkele aantekeningen en afschriften uit de jaren 1667, 1668, 1683, 1686, 1700 en 1732.

765. Stukken betreffende de inning van 's lands belastingen en leningen, 1672 - 1701. -- 1 pak
Gedeeltelijk overgedragen aan streekarchief Rijnstreek, juni 1992.

771. Stukken van een proces tussen de baljuw van het land van Stein en Jan Stevensz Crul en Jacobus Focx, 1686 en 1687. -- 1 dossier

764. Stukken betreffende het hoogdijksbestuur van Stein en Willens, ca. 1690. -- 1 omslag

766. Stukken betreffende de heffing van de extraordinaris verponding van 1710, 1712. -- 1 omslag

785. Borderellen tot de rekeningen als bovengenoemd, over de jaren 1728, 1730 - 1744, 1746 - 1749, 1753 - 1757 en 1759 - 1763. -- 1 omslag

787. Borderellen bij de rekeningen over de jaren 1764 en 1775. -- 1 omslag
De jaren 1728, 1731, 1734 - 1746, 1748, 1749, 1753 - 1757 en 1759 - 1763 zijn niet aangetroffen.

786. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de heemraden en molenmeesters van de Willens over de jaren 1764 - 1786. -- 1 pak

770. Stukken van een proces tussen dijkgraaf en hoogdijkheemraden van Stein en Willens en Frans Verzijl te Gouda over de gijzeling van laatstgenoemde wegens een onbetaald gebleven vordering op de nalatenschap van Andries Turff, 1780 - 1784. -- 1 pak

10.u.6 Vrije Hoeve
Gouda kocht deze heerlijkheid in 1618.


789. Register van de Vrij Hoeve
1540 - 1610. -- 1 deel
Aantekeningen van de ontvangsten van de ambachtsheren, ook uit tienden in Broekhuizen en het land van Stein; afschriften van akten van voluntaire jurisdictie van ambachtsheer en gerecht, e.d.

788. Attestatie betreffende de eigendom van de heerlijkheid van de Vrije Hoeve, 1555. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 382

790. Stukken van een proces van de baljuw van Stein c.s. met de heer van de Vrije Hoeve over de jurisdictie, 1559 - ca. 1568. -- 1 dossier
Nadere toegang: regest nrs. 119 en 356

791. Stukken van een proces van de burgemeesters van Gouda als ambachtsheren van Stein met de heer van de Vrije Hoeve over de jurisdictie van een stuk land aldaar, 1583 en 1588. -- 1 dossier

792. Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda als ambachtsheren van Stein en de heer van de Vrije Hoeve over zijn hoge jurisdictie, 1614 en 1615. -- 1 dossier

793. Verschillende stukken betreffende de Vrije Hoeve, 1618 - 1624 en z.d. -- 1 omslag

10.v Onroerende zaken
Hiervoor nog tussenkoppen op straatnaam maken.


10.v.01 Algemeen


--. Register van erfpachten, 1583 - 1588.
ZIE: rubriek inv.nr. 330

794. Lijsten van de stedelijke eigendommen opgemaakt in verband met 's lands belastingen, 1690 - 1705 en z.d. -- 1 omslag

796. Stukken betreffende de aankoop van stadsgoederen, 1703. -- 1 omslag

795. Lijsten van de stadsgoederen, 1790 - 1811 en z.d. -- 1 omslag

797. Stukken betreffende de verpachting van stadsgoederen, ca. 1811 - 1813. -- 1 omslag

10.v.02 Gouda


798. Akte van erfpacht van de Alphense kade en watering tussen de Oude Gouwe en de IJssel, 1613. -- 1 charter

799. Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis op het terrein van de voormalige St. Anthoniskapel, 1593. -- 1 charter

800. Akten, waarbij een rente wordt gevestigd op huizen van het St. Agnietenklooster aan de St. Anthoniestraat, 1605 en 1606. -- 5 charters

801. Akte van transport van een huis naast de bank van lening, met retroakte, 1666. -- 1 charter en 1 stuk
Aangekocht om bij de bank getrokken te worden.

802. Akte van transport van het erf (aan de St. Anthoniestraat) waarop de calandermolen gestaan heeft, met retroakte, 1669. -- 1 charter en 1 stuk

803. Akten van transport van een huis in de St. Anthoniestraat, 1645 en 1675. -- 3 charters
Omstreeks 1690 door de stad gekocht.

804. Akte van transport van een huis in de St. Anthoniestraat, verp. nr. 1611, 1791, met retroacta van 1632, 1663, 1701, 1712 en 1790. -- 5 charters, 1 stuk

805. Akte van transport van een erf aan de Blekerssingel, verp. nr. 3380, 1675, met retroakte van 1605. -- 2 charters

806. Akten van transport van erven aan de Blekerssingel, verpondingsnummer 3404, 1675. -- 5 charters
Door de stad met bomen beplant.

807. Akte van transport van een erf op de hoek van de Boelekade, verpondingsnummer 3345, 1676. -- 1 charter
Door de stad met bomen beplant.

808. Akte van transport van een oofttuin aan de Boelekade, verpondingsnummer 3375, 1758. Met retroacta van 1668, 1674, 1706, 1744 en 1758. -- 5 charters en 3 stukken

809. Akte van transport van een stuk warmoesland aan de Boelekade, verp. nr. 3406, 1758, met retroacta van 1669, 1675, 1682, 1720 en 1758. -- 5 charters en 1 stuk

810. Akte van verkoop bij decreet van een huis aan de Botermarkt aan de stad, 1788, met bijbehorende aantekening, 1788. -- 1 charter 1 stuk

811. Akte van erfpacht van een helding gelegen buiten Dijkspoort, voor de steeg naast de kapel van St. Olof, 1568. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 445

812. Akte, waarbij de eigenaar van een scheepstimmerwerf buiten Dijkspoort zich jegens de stad verbindt tot het onderhoud van de dijk ter plaatse, 1612. -- 1 charter

813. Akte, waarbij de eigenaar van een erf ten westen van de stadsdroogplaats belooft niets te planten of te bouwen wat de drogerij kan hinderen, met conceptvoorwaarden, 1615. -- 1 charter 1 stuk

814. Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en mr. Gerrit Cincq, advocaat aldaar, over de geldigheid van de koop van een stuk land buiten de Dijkspoort, 1617. -- 1 dossier

815. Akte van erfpacht van de nieuwe buitenvesten buiten de Dijkspoort, 1648. -- 1 charter

816. Akte van erfpacht en akte van een rente gevestigd op het erf aan de Fluwelensingel, waarop het huis van de Raammeester gestaan heeft, 1592 en 1617. -- 2 charters

817. Akten van transport van erven aan de Fluwelensingel, verpondingsnummer 3228, 1675. -- 3 charters
Door de stad met bomen beplant.

818. Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het klooster van St. Marie aan de Gouwe, 1584 - 1586. -- 12 charters

819. Akten van erfpacht van het erf waarop de sacristie van de St. Joostkapel gestaan heeft, 1607. -- 2 charters

820. Akte van transport van een kade naast de voormalige kerk van het klooster van St. Marie aan de westzijde van de Gouwe, met retroakte, 1611. -- 1 charter en 1 stuk
Hierop werd een huis voor de turftonsters gebouwd

821. Akte van een rente gevestigd op een huis aan de oostzijde van de Gouwe, 1616. -- 1 charter

822. Akte van een rente gevestigd op een huis aan de westzijde van de Gouwe, 1616. -- 1 charter

823. Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het St. Catharinaklooster aan de Groeneweg, 1583 - 1598. -- 12 charters

824. Akte van transport van een huis aan de Groeneweg, uitmakende een gedeelte van het patershuis van het St. Catharinaklooster, 1601. -- 1 charter
Verkochtin 1608

825. Akten, waarbij een rente wordt gevestigd op huizen en erven van het St. Catharinaklooster aan de Groeneweg, 1593 - 1595 en 1605. -- 23 charters

826. Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis aan de Groeneweg, 1620. -- 1 charter

827. Akte van procuratie tot het transport van een erf van het Minderbroedersconvent, 1612. -- 1 stuk

828. Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een erf in de Hoefstraat, 1612. -- 1 charter

829. Akte van transport van een huis in de Houtensteeg, verp. nr. 2390, 1770, met retroacta van 1691 en 1727. -- 3 charters en 2 stukken
Het huis is in 1770 afgebroken.

830. Akte van verhuur van een lijnbaan tussen de Tiendewegspoort en de Doelenpoort (nu Houtmansplantsoen), 1601. -- 1 charter

831. Akte van transport van een buitenvest tussen de Tiendewegspoort en het Doelenpoortje, 1738, met retroacta van 1647, 1682, 1726 en 1737. -- 5 charters en 2 stukken

832. Akte van transport van een erf aan de zuidzijde van de Karnemelksloot, verp. nr. 3249, 1675. -- 1 charter
Door de stad met bomen beplant

833. Akten van transport van erven aan de Karnemelksloot op de hoek van de Blekerssingel, verp. nr. 3275, 1675. -- 3 charters
Door de stad met bomen beplant

834. Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het St. Agnietenklooster aan de Kleiweg, 1584 - 1589. -- 9 charters

835. Akte van transport van een huis aan de oostzijde van de Kleiweg, 1601. -- 1 charter

836. Waarbrief van een huis aan de oostzijde van de Kleiweg bij de Kleiwegspoort, 1601. -- 1 charter

837. Akte van transport van een erf aan de oostzijde van de Kleiweg aan de vest, 1601. -- 1 charter

838. Akten, waarbij een rente wordt gevestigd op erven aan de oostzijde van de Kleiweg, 1603. -- 2 charters

839. Akte van transport van drie huizen gelegen buiten de Kleiwegspoort, verp. nrs. 3411, 3412 en 3413, 1770, met retroacta van 1704, 1707, 1708, 1717, 1729, 1749 en 1770. -- 6 charters en 2 stukken

840. Akte van transport van een huis aan de zuidzijde van de Korte Geuzenstraat, 1598. -- 1 charter

841. Akte, waarbij Cornelis Aertsz, mastenmaker, zich verbindt om de duiker voor zijn erf in de kade van de Kromme Gouwe te onderhouden, 1616. -- 1 charter

842. Akte van transport van een paardenstal en erf aan de Goudkade, 1665. -- 1 charter

843. Akte van transport van een huis in de Kuipersteeg, 1650. -- 1 charter
Bijgevoegd door Ds. Scheltema. Particuliere herkomst

844. Akten van transport van huizen en erven in het tracé van de Lange Geuzenstraat, met een bijlage, 1593. -- 4 charters

845. Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een erf in de Lange Geuzenstraat, 1611. -- 1 charter

846. Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een erf naast de St. Joostkapel in de Lange Groenendaal, 1607. -- 1 charter

847. Akte van transport van een huis aan de Lange Tiendeweg naast de Stadsdoelen, 1702, met retroacta van 1603, 1676 en 1701. -- 4 charters

848. Akte van transport van een erf aan de vest bij de Tiendewegspoort, 1719. -- 1 charter
Bij de Stadsdoelen getrokken

849. Koopakte van een stukje land achter de beukmolen aan het einde van de Lazaruskade, 1765. -- 1 charter, 2 stukken

850. Akte van transport van een tuin in de Lazarussteeg naast het huis van de leprozen genaamd de Wachter, nu de nieuwe Stadsherberg, 1614, met retroacta van 1612 en 1613. -- 2 charters en 1 stuk
Door de stad aangekocht voor het graven van een vaart naar het Moortse verlaat

851. Akte waarbij Guy van Blois het marktveld eeuwigdurend aan de stad verpacht, 1395. -- 1 charter
Zie ook inv.nr. 357.
Nadere toegang: regest nr. 40

852. Akte van transport van een huis genaamd 't Hert, vulgo Herthuis, aan de Markt, 1664, met retroacta van 1590 - 1664. -- 9 charters en 17 stukken
Het huis is in 1679 verkocht.

853. Akte van verhuur van het Herthuis, 1664. -- 1 stuk

854. Akten van erfpacht van huizen en erven van het Clarissenconvent aan de Nieuwehaven, 1590. -- 7 charters

855. Akten waarbij renten zijn gevestigd op erven afkomstig van het Clarissenconvent aan de Nieuwehaven, 1593. -- 3 charters

856. Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis aan de Nieuwehaven, afkomstig van het Clarissenconvent, 1593. -- 1 charter

857. Akten van erfpacht van gebouwen en erven van de Onze Lieve Vrouwekapel aan de Nieuwehaven, 1589 - 1595. -- 8 charters

858. Akte waarbij Aef Adriaensdr, weduwe van Cornelis Dirxssz Reus, afstand doet van het recht van erfpacht van twee huisjes aan de Nieuwehaven afkomstig van de Onze Lieve Vrouwekapel, 1600. -- 1 charter
In hetzelfde jaar weer verkocht.

859. Akte van transport van twee huizen aan de Nieuwehaven afkomstig van het Clarissenconvent, 1600. -- 1 charter
Gecedeerd aan de stad wegens achterstallige renten.

860. Akte van transport van een huis aan de zuidzijde van de Nieuwehaven, afkomstig van het Clarissenconvent, 1601. -- 1 charter

861. Akten van transport van huizen en erven die zijn aangekocht ter vergroting van de stadstimmerwerf aan de Nieuwehaven, met retroacta, 1694 - 1705. -- 8 charters en 2 stukken

862. Akten van transport van twee huizen aan de zuidzijde van de Nieuwehaven, 1754, met retroacta van 1682, 1711 en 1752. -- 5 charters
Aangekocht voor de restauratie van de Onze Lieve Vrouwetoren.

863. Akte van erfpacht van een erf aan de Nieuwe Veerstal naast het slot, tussen Minderbroederserf en bolwerk, 1584. -- 1 charter

864. Akte van erfpacht van de buitenvesten tussen de dijk en de kasteeltoren, 1615. -- 1 charter

865. Akten, waarbij een rente wordt gevestigd op erven in de Nieuwe Zak, afkomstig van het Minderbroedersklooster, 1612, 1613 en 1615. -- 5 charters

866. Akte van transport van een schuur in de Nonnensteeg bij de Nieuwe vaart, 1601, met retroacta van 1599 en 1601. -- 3 charters
Aangekocht voor de stadsvolderij; verkocht in 1651.

867. Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis in de Nonnensteeg, 1661. -- 1 charter

868. Akte van verkoop van de stadsververij aan het Nonnenwater en een schuldbrief deswege (afgelost), 1615. -- 1 charter en 1 stuk

869. Akte, waarbij de eigenaar van een huis aan de Oosthaven bij het voormalige kasteel het onderhoud van de zijl naast dat huis op zich neemt, 1612. -- 1 charter

870. Akte, waarbij de eigenaar van een huis aan de Oosthaven zich verbindt om de stad een recognitie te betalen voor het hebben van een brug over het water van de Spieringstraat, 1614. -- 1 charter

871. Akte van transport van een huis aan de Oosthaven, 1681. -- 1 charter
Verkocht in 1682.

872. Akte van transport van een huis genaamd "de Witte Leeuw" aan de Oosthaven, verp. nr. 138, 1778, met retroacta van 1751, 1756 en 1778. -- 3 charters en 5 stukken
Gekocht in 1778, verkocht in 1786.

873. Akte van transport van een weiland in de Oude Gouwe, 1785, met retroacta van 1772 - 1785. -- 3 charters en 1 omslag
Aangekocht voor de aanleg van een exercitieterrein voor de schutterij.

874. Akte van transport van een tuin aan de zuidzijde van de Papegaaisteeg naast de stadsdroogplaats, 1613. -- 1 stuk

875. Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de erfgenamen van Wouter Thomasz mitsgaders Margriete Jansdr wegens de bostelkuipen tegen hun huizen op de hoek van de Peperstraat en de Veerstal, die het verkeer belemmeren, 1565. -- 1 dossier

876. Waarbrief van een oofttuin bij het verlaat buiten de Potterspoort, 1565. -- 1 charter

877. Akte van erfpacht van een boog aan de vest bij de Potterspoort, 1605. -- 1 charter

878. Akte van transport van een sloot en erf buiten de Potterspoort, 1644. -- 1 charter
Gekocht ten dienste van de fabricage. ----- ONTBREEKT 28-04-2000. -----

880. Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het klooster van de Regulieren van Stein aan de Raam, 1589 en 1597. -- 15 charters en 2 stukken
Datering en omschrijving kloppen niet!

879. Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis aan de Raam, afkomstig van het Regulierenconvent, 1603. -- 1 charter

881. Akte van transport van drie huizen in de Waagstraat bij de Regenboog, met bijlagen, 1603. -- 2 charters en 1 stuk

882. Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis achter de Waag, 1604. -- 1 charter

884. Contract met de eigenaar van een huis oostelijk van het Boterhuis over enige servituten, 1663. -- 1 stuk

883. Akten van transport, met retroacta, van huizen en erven die zijn aangekocht voor het bouwen van de nieuwe Waag, 1585 - 1670. -- 43 charters en 5 stukken

885. Contract met de eigenaar van de Oude Zalm waarin de voorwaarden voor de herbouw van dat gebouw worden vastgesteld, 1670. -- 1 stuk

886. Waarbrief van een huis in de Spieringstraat, 1436, met retroakte van 1435. -- 2 charters
Nadere toegang: regest nrs. 114 en 113

887. Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het St. Margaretaklooster aan de Spieringstraat, 1587 - 1592. -- 16 charters

888. Akte van erfpacht van een erf van het Minderbroedersklooster aan de Spieringstraat, 1598. -- 1 charter

889. Akte waarbij een rente wordt gevestigd op een erf van het Minderbroedersklooster in de Spieringstraat, 1606. -- 1 charter

890. Akte, waarbij de erfgenamen van mr. Joos Bourgeois, pastoor van Gouda, afstand doen van hun aanspraken op de stad wegens het verhuren van het huis van de erflater in de Spieringstraat, met bijlagen, 1609 en 1610. -- 3 charters en 2 stukken
Nu Spieringstraat 85 / 87.

891. Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en Henrick Dircxsz aldaar over het onderhoud van een voetpad over het erf van laatstgenoemde naar het wed bij de Tiendewegspoort, 1548 - 1550. -- 1 dossier

892. Akten, waarbij Feye Jan Feysz en Jan Willemsz beloven de beschoeiing van de gracht voor hun erven buiten de Tiendewegspoort te zullen onderhouden, 1566. -- 2 stukken
Nadere toegang: regest nrs. 429 en 430

893. Aantekening betreffende de aankoop van land voor de stadsdroogplaats aan de Turfsingel, ca. 1612. -- 1 stuk

894. Koopakte van een tuin bij de stadsdroogplaats, met bijlage, 1612 en 1613. -- 2 stukken

895. Koopakte en akte van transport van een schuur aan de Turfsingel, 1650. -- 1 charter en 1 stuk

896. Akten van transport van twee erven aan de Vlaamse haven, verp. nr. 3429, 1692. -- 2 charters
Door de stad met bomen beplant.

897. Akte van transport van een oofttuin tussen de dijk en de Vlaamse haven, 1697, met retroakte van 1682. -- 2 charters

898. Akte van transport van een oofttuin aan de Turfsingel, 1703. -- 1 charter

899. Akte van transport van een erf tussen de Turfsingel en de gracht, 1703. -- 1 charter

900. Akte van transport van een huis aan de Veerstal op de hoek van de Vest, 1692, met retroakte van 1684. -- 2 charters
Gekocht voor de commissarissen van het wagenveer.

901. Akte, waarbij de eigenaars van de windmolen bij de Sluistoren aan de Vest beloven de brug bij de molen te zullen onderhouden, 1590. -- 1 charter

902. Koopakte van het erf van de voormalige nieuwe of kolveniersdoelen bij de Vest, 1594. -- 1 charter

903. Akte van erfpacht van de buitenvesten tussen het Waterpoortje tegenover de Drapierstraat en de buitenvesten van Arent de Glimmer, 1653. -- 1 charter

904. Akte van transport van de buitenvesten tussen het Waterpoortje tegenover de Drapierstraat en de buitenvesten van Lambert van Merum, 1681. -- 1 charter

905. Akte van transport van een huis aan de Vest bij het Zwaansgat, verp. nr. 2585, 1761. -- 1 charter

909. Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een erf in de Vijverstraat afkomstig van het Minderbroedersklooster, 1612. -- 1 charter

906. Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en Govert van Slingelandt en Tete Volckert Pietersz's weduwe over het onderhoud van de kademuur aan de Visbrug, 1549 - 1552. -- 1 dossier

908. Akte, waarbij de eigenaars van erven aan de zijl achter het Clarissenconvent zich tot het onderhoud daarvan verbinden, 1602. -- 1 charter

907. Akte van erfpacht van een huisje in de Vlamingstraat, afkomstig van de voormalige Doelen, 1656. -- 1 charter

910. Koopakte en akte van transport van een huis aan de Wachtelstraat, verp. nr. 3705, 1755, met retroakte van 1691. -- 2 charters en 1 stuk

911. Koopakte van de beterschap van een huis aan de Westhaven op de hoek van de Hoornsebrug, 1568. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk vergaan.)
Nadere toegang: regest nr. 441

912. Akte van transport van een huis tegenover de Uiterste brug, 1703. -- 1 charter
Dit huis is in 1711 verkocht.

913. Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis in de Wijdstraat, 1457. -- 1 charter
Afgelost in 1662.
Nadere toegang: regest nr. 159

914. Stuk van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en Cornelis Sasbouts over de verkoop van een kwart van een huis in de Wijdstraat, 1546. -- 1 stuk

915. Akte, waarbij de burgemeesters Bastiaen Rutgersz vergunnen om een deur te plaatsen in de westgevel van zijn huis in de Wijdstraat, 1565. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 420

916. Akte van verpachting van een plaats aan de IJsseldijk bij de Hanepraai, 1568. -- 1 charter

917. Akte van transport van een huis genaamd 't Fortuyn aan de Zeugstraat, verp. nr. 884, 1798, met retroacta van 1733 - 1790. -- 5 charters en 4 stukken

10.v.03 Benthuizen


920. Stukken betreffende de aankoop van een boerderij onder Benthorn bij Benthuizen belast met erfpacht, door de steden Dordrecht, Haarlem en Gouda, 1552, 1612 en 1613. -- 1 charter en 3 stukken
Zie ac 54 kaart 2223 B 1.
Nadere toegang: regest nr. 375

918. Contract met de heer van Benthuizen betreffende de Hildam aldaar, met bijlagen, 1589. -- 1 omslag
Nadere toegang: regest nrs. 41, 170, 171, 216, 219 - 221

919. Akten van verlei van de overtoom genaamd de Hildam onder Benthuizen, 1589 - 1781. -- 6 charters en 1 stuk

10.v.04 Bloemendaal


921. Akte van erfpacht van 7 1/2 morgen land tussen de Kleiweg en de Omloopkade in Bloemendaal, afkomstig van het St. Agnietenklooster, 1586. -- 1 charter

922. Akte van erfpacht van 5 morgen land tussen de Kleiweg en de Ommeloopskade in Bloemendaal, afkomstig van een klooster, 1589. -- 1 charter

923. Koopakte en akte van transport van een strook land aan de oostzijde van de Kleiweg in de Oude Gouwe onder Bloemendaal, 1734. -- 1 charter en 1 stuk

924-925. Koopakte en akte van transport van een stuk land langs de Brugweg in Bloemendaal, 1743. -- 1 charter en 1 stuk

10.v.05 Broekhuizen


--. Stukken betreffende de erfpacht van de kade aan de oostzijde van de Waddinxveense wetering bij Broekhuizen, 1535 - 1555.
ZIE: rubriek 12.h inv.nr. 2472

10.v.06 's-Gravenhage


926. Uittreksel uit de resolutie van de raad van Gouda houdende machtiging tot verkoop van het logement van Gouda te 's-Gravenhage, 1806. -- 1 stuk

10.v.07 Reeuwijk


927. Akte van transport van een strook land aan de vaarwatering in het blok de Saten onder Reeuwijk door Dirck Ariensz van Claveren aan het Oudemannenhuis te Gouda, 1702. -- 1 charter
Dit stuk berust al heel lang in het stadsarchief, maar behoort denkelijk overgebracht te worden naar het archief van het Oudemannenhuis.

10.v.08 Land van Stein


931. Koopakte van een rente op een viertel land in het land van Stein, met retroakte van 1478, 1660. -- 2 charters
Nadere toegang: regest nr. 194

928. Akten van erfpacht van land in de Willens in het land van Stein afkomstig van het St. Margaretaklooster te Gouda, 1586. -- 2 charters

929. Akte van erfpacht van land in het land van Stein afkomstig van een klooster te Gouda, 1590. -- 1 charter

930. Akte, waarbij het stadsbestuur van Gouda een viertel land in het land van Stein verkoopt, 1595. -- 1 charter

932. Akte van transport van een zelling vóór de boezem van het land van Stein, 1712. -- 1 charter

933. Akte van transport van een huis genaamd de Vuilebras aan de IJsseldijk in de Willens, 1719. -- 1 charter

10.v.09 Waddinxveen


934. Stukken van een proces tussen Gouda en de baljuw van Schieland over het heffen van tol door de stad op de Dorrekade onder Waddinxveen, 1565. -- 1 dossier

935. Stukken betreffende het onderhoud van de Dorrekade, 1569 - 1741 en z.d. -- 1 pak
De koopakte van de Dorrekade (1567 - zie reg.nr. 431) en de contracten met Schieland inzake het onderhoud (1692 en 1741) zijn in 1812 uitgeleend aan de onderprefekt van de Monden van de Maas en nog niet terugontvangen! Zie ook ac 56 inv.nr. 1706.

936. Akte van erfpacht van een erf aan de Dorrekade, 1647. -- 1 charter

937. Akte van transport van enige veenakkers aan de Dorrekade, 1686. -- 1 charter

10.v.10 Zevenhuizen


938. Akte van transport van de Moortse zijdewind onder Zevenhuizen, 1600, met retroacta van 1526, 1567 en 1599. -- 5 charters, 1 omslag
Nadere toegang: regest nrs. 302 en 432

939. Stukken betreffende de landscheiding van Zevenhuizen, 1565 en z.d. -- 1 omslag

940. Plan tot het droogmaken van de gecombineerde Zuidplas, opgesteld door Jan Evenblij te Gouda, 1792 en 1793. Met schetskaarten. -- 1 omslag

10.w Obligaties en schuldbekentenissen (ten laste van derden)


941. Obligaties ten laste van de provincie Holland, 1592 - 1636. -- 2 charters en 13 stukken

947. Schuldbekentenis groot ƒ 2.300,-- van Leendert Jansz van der Winden, 1687. -- 1 charter

948. Schuldbekentenis groot ƒ 400,-- van Pieter de Lange, tapitsier, 1695. -- 1 stuk

949. Schuldbekentenis groot ƒ 600,-- van Jannitge Louris, weduwe van Jan Onklaer, tapitsier, 1695. -- 1 stuk

944. Obligaties ten laste van het Leprooshuis te Gouda, 1706. -- 3 stukken

946. Akte van transport van 18 obligaties ten laste van de provincie Holland door de regenten van het Tuchthuis aan de stad, 1770. -- 1 charter

942. Aantekeningen betreffende de in 1789 en 1791 uit de Secrete kast gelichte obligaties ten laste van de provincie Holland, z.d. -- 1 omslag

945. Bewijs van ontvangst van enige obligaties ten laste van Holland die in 1791 door de stad van het Leprooshuis zijn gekregen, afgegeven namens de regenten van het Leprooshuis, 1810. -- 1 stuk

943. Staat van de obligaties ten laste van Holland, 1812. -- 1 katern

10.x Leningen (van derden)


966. Akte van indemniteit gegeven door Jan van Blois, 1367. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 20

967-968. Akten van indemniteit gegeven door Guy van Blois, 1382 en 1386. -- 2 charters

969-980. Akten van indemniteit inzake de leningen ten behoeve van het gemene land bezegeld door de stad Gouda, 1407 - 1606. -- 15 charters en 4 stukken

982. Akte, waarbij de steden van Holland en Zeeland zich garant stellen voor de verplichtingen die de vijf grote steden van Holland op zich hebben genomen, 1416. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 86

4279-(6119). Vervallen lijfrente-akten ten laste van de stad, 1430 - 1598, 1617, incidenteel met bijlagen. -- (243 + 16) charters
In veel gevallen staat de naam van de lijfrenteheffer op de zegelstaart en / of in dorso van het charter. In de 16e eeuw worden soms ook sterfdata en verwijzingen naar registratie in leggers in de marge vermeld. Als het geldbedrag in ponden is aangegeven, betreft het ponden Vlaams. De charters zijn gecancelleerd, met uitzondering van de charters die een correctie op de originele akten bevatten (de transfixen). Bij de charters met zegel gaat het steeds (tenzij anders aangegeven) om zegels in groene was.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Doorgaans beschadigd (waardoor deels tekstverlies), zeer vuil. De charters met zegels nog te vlakken en op te zetten op zuurvrij karton, daarom ALLEEN VOORZICHTIG RAADPLEEGBAAR!)

4407-(6138). Afgeloste losrente-akten ten laste van de stad, 1448 - 1729 en 1803. -- 17 dozen
De lijfrenten zijn in een aparte verzamelbeschrijving beschreven (inv.nrs. 4279-4401 en 6000-6119).

981. Authentieke afschriften van de akten van indemniteit van 1449, 1456 en 1472, en van het octrooi tot negotiatie van penningen van 1505, z.d. -- 1 katern
Betreft inv.nrs. 974, 975 en 953.

997. Lijst van los- en lijfrenten verkocht in de jaren 1472, 1476, 1478, 1480 en 1487. -- 1 katern

950-964. Octrooien tot negotiatie van penningen, 1481 - 1548. -- 15 charters

1105. Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvangers van de gedwongen geldleningen van april, juli en augustus 1490, z.d. -- 1 deel
Elk van de vier kwartieren of poorterijen van Gouda had daartoe een eigen ontvanger.
Bevat:
Achterin een rekening van de inkomsten en uitgaven wegens de verkoop van renten in 1489, en een aantekening betreffende de aflossing van de leningen van 1490 volgens een besluit van 1513.

1046-1052. Geprente register
Lijsten van betalingen, 1490 - 1500. -- 7 delen
Gedrukt in 1492, vermoedelijk door de Collatiebroeders. De namen van de crediteuren zijn gedrukt, de mutaties en aantekeningen van de betalingen in handschrift. In buitenlandse bibliotheken bevinden (bevonden) zich vijf exemplaren zonder aantekeningen.
Bevat:
Voorin een alfabetische index op de voornamen van de rentetrekkers. Moderne inhoudsopgaven bijgevoegd.

1037-1045. Leggers van betalingen in de zuidelijke Nederlanden, met uitzondering van Vlaanderen, 1490 - 1554. -- 9 katerns

1025-1030. Leggers van de verschuldigde renten, 1490 - 1568. -- 6 delen
Het z.g. "nieuwe register" (aangelegd in 1513) ontbreekt.

1102-1104. Rekeningen van inkomsten en uitgaven wegens de lijfrenten ten laste van de grafelijkheid op Gouda verkocht in 1449 en 1456. -- 3 katerns
Afgehoord door de Rekenkamer van Holland in 1497.

4402-(6122). Akten betreffende de inning van lijfrenten ten laste van de stad, 1494, 1502, 1508, 1515, 1516. -- 5 charters, 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Deels beschadigd (waardoor deels tekstverlies), zeer vuil. De charters met zegels nog te vlakken en op te zetten op zuurvrij karton, daarom ALLEEN VOORZICHTIG RAADPLEEGBAAR!)

993. Akte, waarbij Floris van Egmondt, heer van St. Maartensdÿk, verbiedt om de poorters van Gouda aan te spreken wegens de achterstallige renten ten laste van die stad, 1497. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 239

990. Relaas van een deurwaarder dat hij het octrooi van 3 februari 1498 aan Haarlem en Leiden heeft betekend, 1498. -- 1 stuk
Betreft inv.nr. 985.
Nadere toegang: regest nr. 241

985-989. Akten, waarbij de stad Gouda toestemming tot uitstel van betaling van los- en lijfrenten ontvangt, 1498 - 1563. -- 7 charters

994. Stukken van een proces voor het Hof van Holland tussen de steden Dordrecht, Delft, Leiden en Gouda enerzijds en Nicolaas Basijn anderzijds wegens de betaling van achterstallige renten, 1499. -- 1 dossier

1053. Achterstallen van 't gemeen lants renten
15e eeuw. -- 1 katern

1034-1036. Leggers van betalingen te Amsterdam, 1500 - 1509 en 1517 - 1528. -- 3 katerns

1021-(1024). Lijsten van de renten die ten behoeve van het land zijn verkocht, z.d. -- 5 katerns
Bevat leeftijden.

1031-1032. Indices op de leggers inv.nrs. 1026 en 1027. -- 2 delen

998. Kohier, vermoedelijk van een gedwongen geldlening, ca. 1508. -- 1 katern

983. Akte, waarbij Karel, prins van Spanje, de betaling van de lÿfrenten op de oude voet handhaaft, 1515. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 267

1101. Diverse stukken en fragmenten daarvan betreffende de betaling van renten ten laste van de stad, 1515 - 1708. -- 1 pak

1000-1006. Kohieren van de gedwongen geldleningen van 1517, 1524, 1527, 1528 en ca. 1528. -- 7 katerns
Straatsgewijs ingericht. Deze leningen strekken om het aandeel van Gouda in buitengewone beden te voldoen.

984. Akte, waarbij Margaretha, aartshertogin van Oostenrijk, verklaart dat de verplichting die de stad Gouda op zich heeft genomen om losrenten te bezegelen niet prejudiciabel zal zijn, 1522. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 292

1007. Stukken betreffende de leningen ten laste van Holland door Gouda bezegeld, van 1523, 1530, 1542 en 1543. -- 1 omslag

995. Stukken betreffende het beslag op renten ten name van ingezetenen van het Nedersticht ingevolge het plakaat van 7 augustus 1526, z.d. -- 2 stukken

1008. Lijst van de losrenten die in 1528 door de vijf grote steden van Holland bezegeld zijn, z.d. -- 1 katern

991. Akte, waarbij de rentmeester-particulier in het kwartier van Gouda zekerheid stelt voor de aflossing van rentebrieven ten laste van het land, 1529. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 308

999. Lijst van ingezetenen, vermoedelijk opgemaakt voor een gedwongen geldlening, ca. 1530. -- 1 katern
Straatsgewijs ingericht.

1106. Rekening van inkomsten en uitgaven van de pensionaris van Gouda wegens de aflossing van renten ten laste van het land, ca. 1530. -- 1 katern

1009. Lijst van de renten die in 1532 door de vijf grote steden van Holland bezegeld zijn, z.d. -- 1 katern

1010. Lijst van de schout, schepenen, vroedschappen en brouwers die de stad op 30 juli 1534 geld voorgeschoten hebben. -- 1 katern

996. Vonnis van het Hof van Holland in het geschil tussen Joost Claesz de Jonge, brouwer te Gouda, en de burgemeesters van die stad betreffende de compensatie van bieraccijns met lijfrenten, 1540. -- 1 charter

1011. Lijst van de renten die in 1551 en 1552 zijn gehypothekeerd op de waag en de sluis, z.d. -- 1 stuk

1059-1100. Lijsten van betalingen, 1552 - 1767. -- 42 delen

1012. Lijst van de los- en lijfrenten die in 1553 en 1554 voor het land bezegeld zijn, z.d. -- 1 katern

1033. Legger van diverse inkomsten en van betalingen van renten, 1553 - 1568.
Ingericht volgens betaalmaanden. Betreft lijfrenten verkocht in 1552 en later.

1013. Lijst van de los- en lijfrenten die in mei 1555 voor het land bezegeld zijn, z.d. -- 1 katern

1014. Lijst van de renten die in 1557 door de zes grote steden van Holland bezegeld zijn, z.d. -- 1 katern

1015. Lijst van de aflossing van de lening van 1557 voor de aankoop van koren, z.d. -- 1 katern

1016. Lijst van de renten die in 1558 voor het land bezegeld zijn, z.d. -- 1 katern

965. Akte, waarbij het Hof van Holland het besluit om de defensie van Gouda te financieren door een gedwongen lening en bijdragen van de poorters goedkeurt, 1572. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 454

1017. Lijsten van de los- en lijfrenten voor het land verkocht in 1585 - 1605. -- 1 lias
Met aantekeningen betreffende de aflossing. Bevat geen leeftijden.

1107-(1107). Rekening van inkomsten en uitgaven van de tresoriers van Gouda wegens de renten in de jaren 1584 en 1585 ten laste van de stad verkocht, 1586. -- 2 delen

1018. Stukken betreffende de renten door Gouda ten behoeve van het land verkocht van 1599 - 1601. -- 1 omslag
Bevat leeftijden.

992. Verzoekschrift van de burgemeesters van Gouda aan de gecommitteerde raden van de staten van Holland betreffende de restitutie van de renten ten laste van het land door de stad bezegeld; met apostille, 1600. -- 1 stuk

1054. Blaffert van de domeynen, losrenten, gemortificeerde renten, hofstedegelt en de buyterenten staende tot laste der stede van der Goude
1615 - ca. 1640. -- 1 deel
Aangelegd ingevolge resolutie van de vroedschap van 17 maart 1615.

1019. Lijst van de renten ten laste van Gouda, betaalbaar van juli-december, met de mutaties van 1644 - 1650. -- 1 katern

1020. Staten van de renten ten laste van de stad, 1676 - 1690. -- 1 omslag

1055-1058. Leggers van de houders van obligaties in de stedelijke leningen uitgegeven in 1740 - 1791. -- 4 delen

--. Legger van de stedelijke leningen, aangelegd in 1767 en aangevuld tot 1769.
ZIE: rubriek 10.d inv.nr. 600

4215. Stukken betreffende de aflossing van obligaties ten laste van de tresorie van de stad Gouda, z.d. (ca. 1784 ?) en 1794. -- 3 stukken

10.y Beden en andere bijdragen aan de gewestelijke financiën


1111. Kwitanties wegens de betaling van het aandeel van Gouda in de beden, 1420, 1433, 1470 - 1475, 1481 - 1484, 1492, 1493, 1496, 1511, 1516, 1558. -- (stukken en charters)
De kwitanties van 1481 - 1484 bruikleen van het A.R.A.

1108. Akte, waarbij Filips, hertog van Bourgondie, terugbetaling van voorgeschoten gelden belooft, 1430. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 107

1109. Akte, waarbij Filips, hertog van Bourgondie, toestemming geeft om de reiskosten van de gedeputeerden van Gouda naar Engeland in rekening te brengen, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 122

1110. Akte, waarbij Karel, hertog van Bourgondie, belooft in de komende zes jaren geen bijzondere beden te zullen vragen, 1473. -- 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 182

1116-1118. Akten, waarbij het aandeel van Gouda in de beden tijdelijk wordt verminderd, 1491, 1504 en 1555. -- 3 charters

1112. Staten van de omslag van de bede, met bijlagen, 1496 april 1 en oktober 1. -- 1 band

1113. Akten van consent in de beden, 1511 - 1568. Afschriften, met bijlagen. -- 1 pak

1114. Sommaties tot betaling van het aandeel in de beden, 1515 en 1535. -- 3 stukken

1115. Akte, waarbij de stad Gouda wordt gemachtigd om de bijdrage in de bruidschat van prinses Isabella te verrekenen met de bede, 1519. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 285

1119. Akte van remboursement van voorgeschoten gelden door de landsregering aan de steden van Holland, 1543. Authentiek afschrift, z.d. -- 1 stuk

1120. Kohier van de omslag van de extraordinaire contributie van het jaar 1584 in Zuid-Holland, z.d. -- 1 katern

1121-1123. Rekeningen van Bruyn Woutersz Verdoes, gecommitteerde terzake van de bijdragen van Gouda aan de gemene zaak, voor de jaren 1578 - 1594. -- 3 delen
Afgehoord door gecommitteerden.

1124. Stukken van een proces voor de Hoge Raad tussen de stad Gouda en Jan Claesz van der Aa over de preferentie van hun vorderingen op de tresorier Bruyn Woutersz Verdoes, 1605 en 1606. -- 1 dossier

10.z Stadsrekeningen en de bijlagen daarvan
Betreft ook deels rekeningen voor bijzondere doeleinden. Deze dienen nog in de desbetreffende rubrieken te worden geplaatst. ------ DE BIJLAGEN ZIJN TOT NADER ORDER NIET TER INZAGE -------


1469. Kwitantie afgegeven door Johan van Uutkerc, ridder, kastelein en kapitein van Gouda, wegens de betaling van 150 gouden Bourgondische Philippusguldens die de stad als welkom- en speldegeld aan de hertogin van Bourgondië geschonken heeft, 1433. -- 1 stuk
Beschadigd.

1125-(1374). Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de tresoriers respectievelijk tresorier-ontvanger(s) over de jaren 1437 - 1815. -- 250 delen
Aanvankelijk werden jaarlijks vier tresoriers uit de vroedschap gekozen. Op 13 juli 1553 werd dit college gesplitst in twee tresorier-ontvangers en twee tresorier-fabricagemeesters; de fabricage kreeg een eigen financieel beheer. Vanaf 1658 werd één tresorier-ontvanger benoemd, telkens voor drie jaar. De rekeningen zijn tot 1795 afgehoord door de vroedschap. Sedert 1490 lopen de rekeningen vanaf Onze Lieve Vrouwe Lichtmis (2 februari), sedert 1560 vanaf 1 februari. Vanaf 1600 bevatten zij een inhoudsopgave. Inv.nr. 1249 (1603) is verkeerd herbonden: fol. 6 en 5 bevinden zich na fol. 43; fol. 54 en 44 na fol. 4.
Nadere toegang: NT 1702-1707 (periode 1438-1521) (WWW)

1812. Rekening van inkomsten en uitgaven van de timmermeesters van het Stadhuis over de jaren 1450 - 1452. -- 1 deel
Afgedrukt in Bulletin KNOB 1950 blz. 140 - 145.

1467-(1467). Concepten van de stadsrekening van 1480 en 1501. -- 2 delen

1813. Rekening van inkomsten en uitgaven van Wouter Jansz wegens de wapening, 1483 juni 10 - ?. -- 1 deel
Afgehoord 1486 november 4

4405-(6127). Kwitanties wegens de ontvangst van lijfrenten ten laste van de stad, 1491 - 1515. -- 5 charters, 3 stukken perkament
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Deels beschadigd (waardoor enig tekstverlies), zeer vuil. De charters met zegels nog te vlakken en op te zetten op zuurvrij karton, daarom ALLEEN VOORZICHTIG RAADPLEEGBAAR!)

1759-1784. Bijlagen van de stadsrekeningen betreffende de betaling van lijf- en losrenten ten laste van de stad, 1491 - 1729. -- 26 dozen en 2 charters

1814. Rekening van de inkomsten en uitgaven wegens de uitrusting van een oorlogschip op de Maas vóór Woudrichem, gesloten 19 december 1511. -- 1 katern

1815. Rekening van inkomsten en uitgaven voor het herstel van bruggen, singel en sluizen, 1514. -- 1 katern
Afgehoord in 1517 door de burgemeesters en de tresoriers

1757-1758. Bijlagen van de rekeningen over 1544 en 1548. -- 2 omslagen
Deze stukken betreffen voornamelijk de betaling van de bede

1816-1817. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de fabricagemeesters over 1554/55 en 1586. -- 2 katerns
Zie de aantekening bij inv.nrs. 1125 - 1466.

1802-1811. Betaalsrollen van de fabricage over de jaren februari 1558 - januari 1559 en februari 1664 - januari 1709. -- 1 band en 9 pakken
Vanaf 1709 bevinden deze rollen zich bij de bijlagen van de stadsrekeningen

1470-1756. Bijlagen van de stadsrekeningen over de jaren 1558, 1634 - 1810. -- 287 pakken
------ DE BIJLAGEN ZIJN TOT NADER ORDER NIET TER INZAGE -------. Van de bijlagen van vóór 1664 is slechts weinig bewaard gebleven. Zie voor de jaren 1811 - 1815 de aantekening bij de rekeningen over die jaren. Geliasseerd volgens de hoofdstukken van de rekening.

1818-1819. Rekening van inkomsten en uitgaven door de burgemeesters ten behoeve van de oorlogsvoering, 21 juni 1572 - 1574. -- 2 katerns

1821-1846. Registers van de oopdrachten tot betaling, afgegeven op de tresoriers van de jaren 1580 - 1811. -- 26 delen

1847. Memoriaal van de ordonnanties (opdrachten tot betaling) van de burgemeesters op de ontvanger van de gemene middelen in het kwartier van Gouda, augustus 1600 - januari 1650, en op de tresoriers van de stad, februari 1647 - mei 1648. -- 1 deel

1820. Rekening van de secretaris wegens allerlei kleine uitgaven in 1635 gedaan. -- 1 katern
Gesloten door de burgemeesters 4 januari 1636.

1854-1857. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de secretaris van de burgemeesters wegens briefporten e.d. over de jaren 1657 - 1810, met bijlagen. -- 4 liassen

1848-1853. Maandstaten van de ontvanger, 1678 - 1799. -- 1 pak en 5 banden

1375-1466. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de tresoriers respectievelijk tresorier-ontvanger(s) over de jaren 1727 - 1815. -- 92 delen
Vanaf 1658 werd één tresorier-ontvanger benoemd, telkens voor drie jaar. De rekeningen zijn tot 1795 afgehoord door de vroedschap. Sedert 1560 lopen de rekeningen vanaf 1 februari.
Bevat:
(vanaf 1600) Een inhoudsopgave.

1468. Afschriften van de borderellen op de rekeningen over de jaren 1755 - 1769. -- 1 deel
Bevat:
Voorin een lijst van suppoosten.

5706. Bekendmaking van de provisionele raad waarbij de stemgerechtigde burgers worden opgeroepen om in grondvergaderingen vertegenwoordigers te kiezen, die uit hun midden vijf gecommitteerden zullen aanwijzen tot het vaststellen van de rekening van inkomsten en uitgaven over 1795 tot 1797 (of 1797/1798), 30 november 1798; gedrukt. -- 1 stuk

1858. Vorderingen ingediend tengevolge van de oproep van de burgemeester van 9 maart 1808, 1808. -- 1 lias

1859. Stukken afkomstig van de commissie van onderzoek naar de schulden van de stad en van de gestichten van weldadigheid, 1812 en 1813. -- 1 pak
De commissie werd ingesteld bij besluit van de municipale raad van 24 januari 1812.

11 Bemoeiingen met 's lands financiën


11.a Algemeen
Zie ook rubriek 27.07 en voorts ac 59 (archief gaarder gemene middelen).


1860. Stukken betreffende de omslag van de gemenelandslasten, 1526 - 1563 en z.d. -- 1 pak

1861. Aantekeningen betreffende de administratie van inkomsten en uitgaven van de ontvanger-generaal van de Staten van Holland mr. Aerndt Coebel van de imposten over de jaren 1555 - 1568. -- 1 omslag

1862. Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger-generaal van de Staten van Holland mr. Aerndt Coebel van de imposten op wijn en bier (mei 1564 - april 1565), van de impost op de turf (1564), van de omslagen ten plattelande op de schildtalen en de morgengelden van de landen buiten de schildtalen en de landen onder de vrijheid of schoutambachten van de steden bij niet-poorters in gebruik (1564), afgehoord door de commissarissen van de Staten ter auditie van de rekeningen 26 juni 1568. Afschrift, z.d. -- 1 katern

1863. Rekening van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda wegens de contributiën in de omslagen voor het gemene land, 1575 - 1576. Minuut, z.d. -- 1 katern

1866. Stukken betreffende de invordering van de gemene middelen, 1586, 1711 en z.d. -- 1 omslag

1864. Rekening van de inkomsten en uitgaven van Ghijsbert Zas Jansz, ontvanger van de kapitale quotisatie toegestaan door de vroedschap op 20 augustus 1588. Met bevelschrift aan Zas en erdoes om deze gelden te verantwoorden. -- 1 katern en 1 stuk
Gecontroleerd door de gecommitteerden tot het afhoren van deze rekening 6 juni 1591.

1865. Bijlagen van voornoemde rekening, 1588 en 1589. -- 1 lias
Hierbij een kohier geformeerd 1588 december 1

5032-5037. Verordeningen van de staten van Holland op de heffing van gewestelijke belastingen, met inhoudsopgave voorin, 1588 - 1751; gedrukt. -- 2 pakken, 4 banden

5041-5044. Verordeningen van de staten van Holland, hoofdzakelijk met betrekking tot de heffing van gewestelijke belastingen, 1669 - 1778; gedrukt. -- 4 banden
Bevat:
(gedeeltelijk) Inhoudsopgave en index.

398. Authentiek uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende de executie van vonnissen in belastingzaken, 1690. -- 1 stuk

1867-1868. Uittreksels uit het register van resoluties van gecommitteerde raden van de Staten van Holland inzake de gemene middelen, 1749 - 1785. -- 2 banden

1869-1870. Verzamelstaten van de opbrengst (rendement) van de gemene middelen in het kwartier van Gouda, 1750 - 1805. -- 2 delen

5001. Publikaties van het bestuur van de Bataafse republiek betreffende landsbelastingen op het inkomen en/of het vermogen, december 1797 - februari 1802; gedrukt. -- 7 katerns in een omslag

5002. Publikatie van het bestuur van de Bataafse republiek betreffende de conversie van alle obligaties, losrenten en andere vormen van schuldbekentenissen ten laste van de generaliteit en generaliteitsorganen en de voormalige gewesten in nationale schuldbrieven, juli 1799; gedrukt. -- 1 katern

5901. Publikatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafse republiek betreffende een belasting op het inkomen over 1799 en betreffende de aflossing van gedwongen geldleningen, december 1800; gedrukt. -- 1 stuk

5003. Publikaties van het staatsbewind van de Bataafse republiek betreffende vrijwillige geldleningen, gedeeltelijk met aantekeningen, februari 1802 - juni 1804. Met een prijscourant van obligaties en andere binnen- en buitenlandse effecten per 2 januari 1804; gedrukt. -- 3 katerns en 1 stuk

5004. Publikatie van de vertegenwoordigers van het Bataafse gemenebest van de ordonnantie op het middel van het klein zegel, november 1805; gedrukt. -- 1 katern

11.b Verponding


1871. Informacie up 't stuck der verpondingh
6 november 1514. -- 1 katern
De "Informacie" is uitgegeven door R. Fruin in 1866 (blz. 372 - 386). De "Artyckelen" bevatten de bezwaren van Gouda tegen de regeling van de heffing; zij zijn uitgegeven door L.M. Rollin Couquerque in de Bijdragen Historisch Genootschap 1900.
Bevat:
"Artyckelen overgegeven den commissarissen bij die van der Goude".

1872. Rapport van het stadsbestuur aan de landsregering over de heffing van de verponding sedert 1514, 1518 mei 8. Minuut. -- 1 katern

1875. Verschillende ingekomen stukken betreffende de verponding, 1518, 1631 en z.d. -- 1 omslag

1873-1874. Ingekomen stukken en publicaties betreffende de verponding, 1587 - 1804. -- 1 omslag en 1 band

1912. Kohier van de derde penning van de huishuur van vermogende personen die niet zijn aangeslagen in de 50e penning van de huizen, 1590. -- 1 katern

1888-1911. Kohieren en gaderboeken van de verponding binnen Gouda, 1590 - 1620, 1809 - 1811. -- 24 delen
De kohieren hebben meestal tevens als gaarder gediend.

1877-1886. Leggers van de generale contributie in de verponding of 50e penning over de huizen, tuinen, erven en andere onroerende goederen in Gouda, 1616 - 1811. -- 10 delen
Nadere toegang: NT 1756 = index op het kohier van 1772; NT 1759 = reconstructie legger stadskwartieren 1711-1730 (WWW)

1932. Rekening van inkomsten en uitgaven van de collecteur van de verponding van de huizen van Gouda Maerten Reyersz Schoonhofsman over 1621. Afschrift, z.d. -- 1 katern

1913-1914. Kohier van het redres van de verponding, 1629. -- 2 delen
Opgemaakt ingevolge de resolutie van de Staten van Holland van 3 augustus 1627.

1915. Kohier van het redres van de verponding voor Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen, 1629. -- 1 katern

1916. Rapport van de wijkmeesters belast met het noteren van de nieuwe gebouwen sedert 1632, 1654. -- 1 katern
Opgemaakt ingevolge de resolutie van de Staten van Holland van 29 september 1654.

1917. Kohier van de nieuwe gebouwen sedert 1632, 1654. -- 1 deel

1918. Kohier van de nieuwe gebouwen sedert 1632, 1654. Fragmenten. -- 1 omslag

1920. Kohier van de nieuwe gebouwen sedert 1654, 1665. -- 1 katern

1921. Lijst van de nieuwe gebouwen sedert 1654, waarvoor de termijn van 14 jaren vrijdom van belasting nog niet verstreken is, opgemaakt door de burgemeesters in 1678. -- 1 stuk

1919. Lijst van de nieuwe gebouwen waarvoor de termijn van 14 jaren vrijdom van verponding nog niet verstreken is, opgemaakt door de burgemeesters van Gouda in 1658. -- 1 katern

4233. Instructie voor de ontvangers van de verponding, 1663. Met uittreksels uit de vroedschaps- en kamerboeken betreffende de aanstelling van ontvangers en voorschriften betreffende de invordering, 1671, 1698, 1675, en een memorie van de ontvanger G. Cincq over de interpretatie van sommige voorschriften, met aantekening van de beschikking (van de magistraat), z.d. (1679?). Afschriften, ca. 1700. -- 1 katern

1924-1926. Staten van de ontvangsten van de verponding en het lantaren- en klapgeld, 1694 - 1790. -- 3 banden

1922. Lijst van de gebouwen die voorkomen in het kohier van het lantaren- en klapgeld, doch niet in het kohier van de verponding, ca. 1697. -- 1 katern

1923. Kohier van het redres van de verponding, 1733. -- 1 deel
Opgemaakt ingevolge de resolutie van de Staten van Holland van 20 mei 1730

1933-1935. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de verponding over de jaren 1734 - 1755, 1756 - 1784 en 1792 - 1805. -- 3 banden
Afgehoord door de burgemeesters

1936-1938. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de extra-ordinaris verponding over de jaren 1734 - 1805. -- 3 banden
Afgehoord door de burgemeesters

1927-1929. Kasboeken van de ontvanger van de verponding en het lantaren- en klapgeld over 1737 - 1740 en 1764 - 1767. -- 3 delen

1930-1931. Kasboeken van de ontvanger van de extraordinaris verponding over 1738 - 1740 en 1765 - 1767. -- 2 delen

1876. Brieven van het bestuur van de provincie Holland aan de raad van Gouda waarbij gedisponeerd wordt over de opbrengst van de verponding, 1804 - 1807. -- 1 omslag

1887. Legger van ongebouwde eigendommen, 1812. -- 1 deel
Alfabetisch op naam van de eigenaars. Zie kaart 2201 E 1.

11.c Tiende penning


1940. Kohier van de tiende penning van 1553, opgemaakt ca. 1556. Gelijktijdig afschrift. -- 1 deel
Geheven krachtens accoord van 12 april 1553 van het inkomen uit onroerende goederen, tienden en renten. Afschriften van dit kohier en van de kohieren van 1543 en 1556 (archief Staten van Holland vóór 1572 inv.nr. 209) met indices bevinden zich in de collectie varia = ac 200 inv.nrs. 507, 512, 6142, 6377 en 6602.

1939. Instructies en andere stukken betrffende de inning van de tiende penning, 1553, 1557 en 1558. -- 3 katerns, 3 stukken

1941. Stukken betreffende de taxaties voor de heffing van de tiende penning van 1553 in Moordrecht, Broek en Thuyl, 1556 - 1558 en z.d. -- 1 dossier

11.d 200e en 100e penning van het vermogen


1942. Kwitanties afgegeven aan de collecteurs van de 100e penning, 1575. -- 5 stukken
Zeer beschadigd

1943. Instructie voor de commissarissen belast met het opmaken van het kohier voor de kapitale lening van de 200e penning van het vermogen, 1599. -- 1 stuk

1947-1970. Kohieren van de 200e penning van het vermogen voor het kwartier van Gouda voor de jaren 1599 - 1669. -- 24 delen
Straatsgewijs ingericht voorzover het Gouda betreft. Sommige kohieren bevatten een index van straat- en plaatsnamen. Het kwartier van Gouda omvatte tevens Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Gouderak, Haastrecht, Waddinxveen, Broekhuizen, Broek, Thuyl, 't Weegje, Bloemendaal, Boskoop, Middelburg, Raamburg, Reeuwijk, Sluipwijk, Gravekoop, Nieuwebroek, Stein, Willens, Kort-Haarlem, Vrijehoef en Kalverenbroek.
Nadere toegang: Index op de namen in het kohier over 1653 beschikbaar als band in de studiezaal (NT 1752).

2260. Verschillende stukken betreffende de inning van de 100e en 200e penning, 1625 - 1711 en z.d. -- 1 omslag

1971-1972. Kohieren van de 200e penning van het vermogen voor de stad Gouda, ca. 1644, ca. 1653. -- 2 katerns

1944. Stukken betreffende de vaststelling van het kohier van de 200e penning, 1644. -- 1 omslag
Afkomstig van de secretaris van Gouda mr. Jacob van der Tocht

2012. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de 200e penning in het kwartier van Gouda over de jaren 1652, 1653, 1665 en 1668. -- 1 pak

2002-2011. Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van Jan Woutersz van Immerseel, ontvanger van de 200e penning in het kwartier van Gouda, over de jaren 1652 - 1669. -- 10 delen
Gesloten door de burgemeesters van Gouda. De rekeningen zijn ingericht op dezelfde voet als de kohieren

1999. Kohier van de 200e penning van 1653 voor het land van Stein en de Willens, 1653. -- 1 deel
Aan streekarchief Rijnstreek is in juni 1992 een stuk (of het gehele inv.nr.?) overgedragen.

2042-2059. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda wegens de inning van de 200e penning in het kwartier van Gouda, 1659 - 1679. -- 18 delen
Afgehoord door de Rekenkamer

5703. Bekendmaking van de Staten van Holland betreffende de betaling van de 200e penning, geheven op het vermogen en het bezit van ambten, 1666 febr.; gedrukt. -- 2 stukken
Betreft vermoedelijk de in 1665 toegestane heffing.

2000. Kohier van de tweede 200e penning voor Boskoop, 1667. -- 1 katern
Vastgesteld door de schout en schepenen van Boskoop 1667 oktober 12

2013-2014. Rekening van inkomsten en uitgaven van Jan Woutersz van Immerseel als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda over 1672, met bijlagen. -- 1 deel, 1 lias
Gesloten 1674 december 24

2041. Bijlagen van voornoemde rekeningen, 1672. -- 1 pak

2039-2040. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gecommitteerden tot de inning van de kapitale leningen van tweemaal de 200e penning van juli en augustus 1672. -- 2 delen
Afgehoord door de burgemeesters.

1973-1998. Kohieren van de 200e penning van het vermogen voor de stad Gouda voor de jaren 1672 - 1689 en 1722. -- 26 delen
Straatsgewijs ingericht. Teneinde de kohieren op hetzelfde belastingjaar betrekking hebbende te onderscheiden is zoveel mogelijk de dag vermeld waarop de Staten van Holland tot de heffing besloten

2015-2023. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Joost Verschuere als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda over de jaren 1673 - 1676. -- 9 delen
Gesloten door de burgemeesters van Gouda

2037. Stukken betreffende de rekeningen van de ontvangers van de 200e penning over de jaren 1673 - 1689. -- 1 pak

2121-2194. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Joost Verschuere als ontvanger van de 100e penning over de jaren 1673 en 1689 - 1717. -- 74 delen
Gesloten door de burgemeesters.

2068-2120. Kohieren van de 100e penning van het vermogen, 1673 en 1689 - 1721. -- 53 delen
Straatsgewijs ingericht

2024-2025. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de weduwe van Reinier Crabeth als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda, 1676, tweemaal de 200e penning. -- 2 delen
Gesloten 1678 januari 3

1945. Minuten van uitgaande brieven van de burgemeesters en andere stukken betreffende de 200e penning, 1676 - 1695. -- 1 lias

2026-2036. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Joost Verschuere als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda over de jaren 1677 - 1689. -- 11 delen

2199-2204. Rekeningen van inkomsten en uitgaven wegens de 200e en 100e penning van de jaren 1679 - 1722 na het sluiten van de rekeningen. -- 6 delen

2060-2065. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda wegens de inning van de 200e penning in de stad Gouda, 1680 - 1689 en 1722. -- 6 delen

2001. Sommatiecedulen tot invordering van de 200e penning voor 1688. -- 1 lias

2205-2257. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda wegens de inning van de 100e penning, 1689 - 1721. -- 53 delen
Gesloten door de Rekenkamer

2067. Aantekeningen en bewijsstukken betreffende afrekeningen met de ontvanger van de 100e penning, 1689 - 1721. -- 1 pak

2066. Minuten van uitgaande brieven van de burgemeesters betreffende de 100e penning, 1705 - 1725. -- 1 band

2195-2198. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Huybert van Eyck als ontvanger van de 100e penning over 1718 - 1721. -- 4 delen

1946. Lijsten van rentebrieven toebehorende de Godshuizen te Gouda die krachtens resolutie van 17 januari 1719 zijn vrijgesteld van de 200e penning, 1732. -- 1 band

2038. Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de 200e penning over 1722. -- 1 deel
Gesloten 1724 december 28

2258. Stukken betreffende de oproeping tot betaling van tweemaal de 100e penning als bedoeld in de resolutie van de Staten van Holland van 3 april 1793, 1794. -- 1 pak

2259. Akten van procuratie tot het afleggen van de eed als bedoeld in de resolutie van de Staten van Holland van 3 april 1793,1794. -- 1 pak

11.e 1000e, 500e en 400e penning van het vermogen


2261. Kohier van de dubbele 1000e penning voor het kwartier van Gouda, 1622. -- 1 deel
F.f. 1 - 107 (stad Gouda) ontbreken

2262-2264. Kohier van de 1000e penning voor het kwartier van Gouda, 1626. -- 3 delen
Gesloten door gecommitteerden tot de quotisatie 1626 augustus 8

2265-(2266). Kohier van de 500e penning voor het kwartier van Gouda, 1627. -- 3 delen
Gesloten door gecommitteerden tot de quotisatie 1627 december 31

2268-2273. Kohieren van de 1000e penning voor het kwartier van Gouda, 1654 - 1658 en 1660. -- 6 delen
Gesloten door gecommitteerden van de magistraat

2274-2275. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de 1000e penning voor het kwartier van Gouda over 1655 en 1660. -- 2 delen
Gesloten door de Rekenkamer

2276. Kohier van de 400e penning voor de stad Gouda, geconsenteerd door de Staten van Holland 1681 december 11. -- 1 deel

2277. Aantekeningen betreffende de invordering van de 400e penning van 1681 december 11. -- 1 lias

2278. Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de 400e penning van 1681. -- 1 deel
Gesloten door de burgemeesters 1691 januari 5

2279-2280. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda wegens de 400e penning. -- 2 delen
Gesloten door de Rekenkamer van Holland.

11.f Haardstedegeld


2289-2291. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de collecteur van het haardstedegeld over de jaren 1600,1604 en 1606, met bijlagen. -- 3 omslagen
Afgehoord door de burgemeesters

2285-2286. Gaarders van het haardstedegeld, 1604 en 1644. -- 2 delen

2281-2284. Kohieren van het haardstedegeld, 1604 - 1667. -- 4 delen
Gesloten door de magistraat

2288. Kwitanties wegens teruggave van haardstedegeld, 1638. -- 1 lias

2287. Verschillende stukken betreffende de inning van het haardstedegeld, 1643 - 1665 en z.d. -- 1 omslag

11.g Hoofdgeld


2292-2294. Kohier van het hoofdgeld voor het kwartier van Gouda, 1622. -- 2 delen en 1 katern
Gesloten door de gecommitteerden tot de quotisatie.
Nadere toegang: Index op inv.nr. 2292. (WWW)

2295. Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van het hoofdgeld in het kwartier van Gouda, geconsenteerd 29 september 1622. -- 1 deel
Gesloten door de Rekenkamer 1633 oktober 18.

11.h Zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld


2296-2297. Kohier van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1680.1) -- 2 delen

2298. Stukken betreffende de vergunning aan de kleine kramers in zout te Gouda om een halve zak zout ineens te mogen uitslaan, 1750. -- 1 dossier

11.j Familiegeld


2299. Stukken betreffende de heffing van het familiegeld volgens de resolutie van de Staten van Holland van 19 april 1715, 1715 - 1717. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 2322.

2300. Kohier van het familiegeld, 1716. -- 1 deel
Nadere toegang: NT 1753 (WWW)

2301. Gaarder van het familiegeld, 1716. -- 1 deel
Bevat:
(bijgebonden) Lijsten van ontvangsten, 1716 en 1717.

2302. Lijsten van ontvangsten, 1716 en 1717. -- 1 deel
Zie ook inv.nr. 2301.

11.k 100e en 200e penning van de ambten


2306-2311. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda wegens het ambtgeld, over de jaren 1723 - 1794. -- 6 banden
Afgehoord door de Rekenkamer

2305. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van het ambtgeld over de jaren 1723 - 1794. -- 1 band
Afgehoord door de burgemeesters, de laatste rekening door het comité civiel

2303. Kohieren van het ambtgeld over de jaren 1723 - 1792 en 1800 -- 1 band
Geïndiceerd op kaarten.

2304. Stukken betreffende de restitutie van een deel van het betaalde ambtgeld aan de baljuw mr. Willem van den Kerckhoven, 1737. -- 1 dossier

--. Lijste geformeert bij haar ed. gr.mog. commissarissen omme daaruyt een quohier, zoo voor 't amptgeld als den tweehonderste penning, te kunnen werden gearresteerd ...
Staat met berekening van oude en nieuwe ambtgelden en 200e penning op de ambten aan de stad te betalen recognitie, 1752.
ZIE: rubriek 07.c inv.nr. 5038

11.l Personele quotisatie


2312. Stukken betreffende de vaststelling van het kohier van de personele quotisatie in Gouda, 1743. -- 1 dossier
Een exemplaar van dit kohier bevindt zich in GA Rotterdam (oorspr. collectie Meyners, nu oud-archief inv.nr. 4169).
Nadere toegang: NT 1758

2313. Stukken betreffende de inning van een liberale gift, 1747. -- 1 pak

11.m Provisioneel middel


2315. Lijsten van de opbrengst van het provisioneel middel, 1748 augustus 12 - oktober 29. -- 1 omslag

2314. Notulen van de vergaderingen van de commissie tot vaststelling van de aanslagen in het provisioneel middel tot vervanging van de verpachte belastingen en stedelijke accijnzen, 1748 september 3 - 1749 juni. -- 1 katern
De burgemeesters waren met de inning belast. De stad ontving 4%, vanaf 1749 5%, van de opbrengst

4224. Memorie van doleantie
Bezwaarschrift van Jan Leendert Stolwijk uit Broek, Thuyl en 't Weegje, tegen de aanslag in de z.g. taux of provisioneel middel ter vervanging van de verpachte belastingen en accijnzen, 1749. Met formulieren van bezwaarschriften, 1749. -- 4 stukken

11.n Diversen


4272. Stukken betreffende (voorgenomen) belastingmaatregelen ter financiering van de defensie van de keizerlijke Nederlanden, 1542 - 1543; gedeeltelijk afschriften. -- 1 omslag

2316. Stukken betreffende een geschil tussen Gouda en Rotterdam over een vordering van Rotterdam op de collecteur van de gemenelandsmiddelen Geryt Geerlofsz, voor wie de stad Gouda zich borg heeft gesteld, 1546. -- 1 dossier

2317. Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvangers van de impost op bier en wijn te Gouda over het tijdvak 1553 februari - 1554 januari. -- 1 katern
Afgehoord door gedeputeerden van de Staten van Holland 1555 augustus 7

2318. Rekening van de ontvangsten van de ontvanger van de impost op de turf te Gouda over het tijdvak 24 augustus 1572 - april 1573. -- 1 deel
Afgehoord door gedeputeerden van de Staten van Holland 20 januari 1576.

2319. Gaderboek van de licenten, april - 2 mei 1574. -- 1 deel

2320. Rechtsgeleerd advies inzake de insolventie van de ontvanger van de gemenelandsmiddelen Kegelingh, 1607. -- 1 stuk

2321. Uittreksel uit het gebesoigneerde van de generaals van de convooien en licenten, 1633. -- 2 katerns
Zeer beschadigd.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!

2322-(2322). Quohier van de aenteyckeninghe van de familiën binnen de stadt Gouda gedaen in den jare 1674
Januari 1674. -- 1 deel, 1 katern

2325. Stukken betreffende het verzoek van de meebrouwers aan de Staten van Holland om de impost op de mee te verminderen, 1677. -- 1 omslag

2324. Kohieren van de impost op het gemaal in het kwartier van Gouda, 1680; minuten. -- 1 band
Nadere toegang: NT 104

2326. Stukken betreffende de bierimpost, 1680. -- 1 omslag

2323. Lijsten van de vleeshouwers, varkensslagers, molenaars, bierdragers en wijntappers te Gouda, en van de bakkers in het kwartier van Gouda, die ingevolge de placaten beëedigd zijn, 1680 en 1681. -- 1 katern

2327. Akte, waarbij de burgemeesters van Gouda verklaren dat de diakonie van de Nederduits gereformeerde gemeente aldaar vrijdom van 's lands belastingen geniet; minuut, 1694, met aantekeningen van 1700 - 1704. -- 1 stuk

2328. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de hoofdgaarder van de gemene middelen te Woerden wegens het sluisgeld van het Woerdse verlaat over mei 1754 - april 1771 en mei 1780 - april 1786; met bijlagen. -- 1 band
De rekeningen 1754 - 1771 zijn afgehoord door commissarissen.

2329-(2334). Assignaten ingeleverd in 1795. -- 10 dozen

2335-2336. Declaratoiren ingeleverd krachtens de publicatie van de Nationale Vergadering van 12 oktober 1797 betreffende de heffing van een 80e penning. -- 10 dozen
De declaratoiren zijn niet geopend. Gedeeltelijk alfabetisch op achternaam.

2337-2338. Declaratoiren ingeleverd krachtens de publicatie van de Nationale vergadering van 18 januari 1798 betreffende de heffing van een tweede 80e penning. -- 10 dozen
De declaratoiren zijn niet geopend. Gedeeltelijk alfabetisch op achternaam.

2339. Stukken afkomstig van de commissie van onderzoek naar de opbrengst van de geldheffingen van 8, 5, 10, 4 en 1 percent in de zesde ring van het Departement de Delf te Gouda, 1799 - 1801. -- 1 pak

2342-2343. Lijsten van de uitgegeven patenten, 1807 en 1812 - 1813. -- 1 katern en 1 band

4226. Staatje van in het district Gouda in juni 1811 geïnde (afgedragen?) (rijks?)belastingen. -- 1 stuk
Betreft mogelijk de personele belasting?

2340. Rol van de contribuabelen in de belasting op het vee, ingevolge décret Imperial van 21 oktober 1811 opgemaakt door de maire van Gouda, met bijlagen, 1812. -- 1 omslag

2344. Brief van de hoofdinspecteur van de Keizerlijke Loterij te Amsterdam aan de maire van Gouda, met bijlagen, 1812 september 27. -- 1 dossier

2341. Stukken betreffende de administratie van het Octrooi, 1812 - 1815. -- 1 omslag

--. Aantekeningen betreffende ingediende bezwaarschriften tegen de aanslag in het patentrecht (over 1814).
Mogelijk concept voor inv.nr. 4229.
ZIE: rubriek 10.e inv.nr. 4232

4229. Register met overzicht van ingediende bezwaarschriften tegen de aanslag in het patentrecht over 1814, met aantekening van de beschikkingen van de (rijks)zetters. -- 1 katern

12 Handel, verkeer en nijverheid


12.a Markten


2345. Akte waarbij het stadsbestuur van Utrecht de poorters van Gouda voor het tijdvak van 1452 augustus 29 - 1453 februari 14 vrijgeleide toezegt, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 148

2346. Akte waarbij het stadsbestuur van Utrecht enige poorters van Gouda voor het tijdvak van 1495 december 7 - 1496 januari 6 vrijgeleide toezegt, 1495. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 237

2347. Akte waarbij Filips, aartshertog van Oostenrijk, de tweede vrije paardenmarkt herstelt, 1502. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 243

2348. Akte waarbij Filips, koning van Castilië, een derde vrije paardenmarkt instelt, 1505. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 256

2349. Stukken van de processen tussen Gouda en Schoonhoven over de jaarmarkt voor boter en kaas in laatstgenoemde stad, 1535 - 1548 en z.d. -- 1 dossier
Nadere toegang: regest nrs. 332 en 354

2351. Stukken betreffende de paardenmarkten te IJsselstein en in het land van Utrecht, 1599 en 1600. -- 3 stukken

2350. Uittreksel uit de verordening op het meten van appelen, peren en ander ooft, 1620. -- 1 stuk

2353. Publicatie betreffende de veemarkt in oktober, z.d.; gedrukt. -- 3 stukken

2352. Memorie van de besognes van de commissarissen tot het houden van de paardenmarkt en de daaraan verbonden harddraverij, 1746. -- 1 katern

12.b IJkwezen


2354. Stukken betreffende de ijk van maten en gewichten, 1603, 1703 en z.d. -- 1 omslag

--. Verordening op het maken, wegen en ijken van vaatwerk voor boter, mei 1679; gedrukt.
ZIE: rubriek 12.l inv.nr. 5013

12.c Tollen


2355. Akte waarbij Jan van Blois en Machteld, hertogin van Gelre en Zutfen, de poorters van Gouda tolvrijheid in de genoemde landen geven, 1372. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 23

2356. Akte waarbij graaf Willem VI de poorters van Gouda vrijstelt van de markttollen te Woudrichem en Heusden, 1407. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 57

2357. Akte, waarbij Willem, graaf van Holland, de in de stad ingevoerde goederen vrijstelt van tol en de borgstelling bij arrestatie beperkt, 1410. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 67

2360. Stukken betreffende de tolvrijheid van de poorters van Gouda in Holland en Zeeland, 1425, (1547), 1550, 1552 en z.d. -- 1 pak
Nadere toegang: regest nr. 97

2358. Stukken van een proces tussen Pieter Hillebrantsz en de gewezen tollenaar van Gouda over een borgtocht, 1511 - 1518. -- 1 dossier

2372. Verschillende stukken betreffende tollen buiten Gouda, 1511 - 1750 en z.d. -- 1 omslag

2362. Stukken betreffende de tol te Schoonhoven, 1536 - 1642 en z.d. -- 1 pak

2365. Stukken betreffende de tol te Gorinchem, 1543 - 1600 en z.d. -- 1 omslag

2363. Stukken betreffende de betaling van tonnegeld te Brielle, 1544. -- 1 omslag

2364. Stukken betreffende de tol te Utrecht, 1544 - 1765 en z.d. -- 3 charters en 1 omslag

2366. Stukken van een proces van Anthonis en Jacob Dammasz en de burgemeesters van Gouda met de tollenaar van Gorinchem, 1554, 1555 en z.d. -- 1 dossier

2367. Stukken betreffende de tol van Dordrecht en Geervliet, 1557 en z.d. -- 1 omslag

2368. Stukken betreffende de markttol te Delft, 1560. -- 1 dossier

2369. Stukken betreffende de tol van Iersekeroord, 1563 en z.d. -- 1 charter en 1 omslag
Nadere toegang: regest nr. 410

2370. Stukken betreffende de tol te Antwerpen, 1563. -- 1 dossier

2361. Stukken betreffende de tolvrijheid van de poorters van Gouda in Gelderland en Zutfen, 1567 - 1627 en z.d. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 2355.

2371. Stukken betreffende de tol te Arnemuiden, 1582, 1584 en z.d. -- 1 omslag

2359. Stukken betreffende een geschil met de prins de Ligne, heer van Wassenaar, over de grafelijkheidstol te Gouda, 1610 - 1616 en z.d. -- 1 dossier

5704. Bekendmaking van de Staten-Generaal aan de schippers die van plan zijn op Noorwegen te varen dat zij, krachtens gewijzigde overeenkomst met de koning van Denemarken, Noorwegen, etc., verplicht zijn hun schepen te laten meten opdat in Scandinavië de juiste tol betaald kan worden, 1666 maart; gedrukt. -- 1 stuk

2373. Lijst van aan ingezetenen van Gouda afgegeven tolbrieven, 1743 - 1754. -- 1 katern

12.d Stapel- en Maasrecht van Dordrecht


2374. Akte waarbij Filips, hertog van Bourgondie, het stapelrecht van Dordrecht tijdelijk regelt, 1446. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 135

2375. Akte waarbij het stadsbestuur van Gouda zich aansluit bij de overeenkomst van 22 april 1453 over het stapelrecht, 1458. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 161

2376. Contract van Gouda met Dordrecht betreffende de vrijstelling van Goudse poorters van het stapelrecht van Dordrecht, 1477. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 188

2377-(2381). Stukken betreffende de geschillen over het stapelrecht van Dordrecht, 1517 - 1615, 1692 en z.d. -- 1 charter en 5 pakken
Zie ook inv. nrs. 330 en 3589.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Betreft 2377 = gedeeltelijk zwak (vervilt).)
Nadere toegang: regest nr. 424

2382. Akte waarbij burgemeesters, schepenen, raden, oudraden, luiden van de acht dekens en de gemene nering van Dordrecht bepalen welke goederen gaande door de kil van Bonaventura vrij van stapelrecht zullen zijn, 1599. -- 1 charter

12.e Scheepvaart


2406. Stukken betreffende de vaart op Middelburg, 1521 - 1741. -- 1 pak

2413. Octrooi van keizer Karel voor de aankoop van graan in Zeeland, 1538. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 329

2396. Stukken betreffende de vaart op Bergen op Zoom, 1543 - 1651 en 1760. -- 1 omslag

2414. Stukken betreffende de vaart op Zeeland, 1548 - 1750 en z.d. -- 1 pak

2407. Stukken van een geschil tussen de baljuw van de stad Nieuwpoort en enige Goudse schippers, 1560. -- 2 stukken

2398. Stukken van een proces van Raes van der Goude, schipper, en de burgemeesters van Gouda met de pachters van de vuurboet te Brielle over de betaling van kaap- en tonnegeld, 1563. -- 1 dossier en 1 charter

2409. Stukken betreffende de scheepvaart naar de Oostzee, 1566 en 1567. -- 1 omslag

2405. Stukken van processen tussen Gouda en Middelburg inzake de overlast de Goudse schippers aangedaan, 1567 - 1571, 1588 - 1590 en z.d. -- 1 pak en 1 charter

2411. Akte waarbij de burgemeesters van Schoonhoven de schippers van Gouda die komende van de beneden-Maas de Lek opvaren, vrije doorvaart door Schoonhoven en omgeving garanderen, 1574. -- 1 stuk

2383. Akte waarbij de burgemeesters van Amsterdam en Gouda een verordening op de schuitvoerders tussen beide steden vaststellen, 1581. -- 1 charter

2395. Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de tollenaar van Arnemuiden, 1581 - 1589. -- 1 dossier

2384-2386. Stukken van een proces tussen Gouda en Amsterdam over het laden van Goudse schippers te Amsterdam, 1587 en 1588. -- 3 pakken

2388. Contract van Gouda met Amsterdam tot aanvulling van het provisioneel accoord tussen beide steden van 19 november 1588, 1742. -- 1 stuk

2390. Verschillende stukken betreffende de vaart op Amsterdam, 1595 - 1781 en z.d. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 2520.

2415. Stukken betreffende de vaart op Zierikzee, 1600 - 1703. -- 1 omslag

2391-2392. Stukken van een geschil met de stad Antwerpen over de belemmeringen door de Goudse schippers aldaar ondervonden, 1609 - 1614. -- 2 pakken

2393. Contract tussen Gouda en Antwerpen betreffende de behandeling van de wederzijdse schippers, 1614. -- 1 stuk

2412. Stukken betreffende de vaart op Vlaanderen, 1624. -- 1 omslag

2394. Stukken betreffende de vaart op Antwerpen, 1648 - 1672. -- 1 pak

2387. Akte van complainte gelicht door de schippers van Gouda en de burgemeesters aldaar tegen het grootschippersgilde en de burgemeesters van Amsterdam, 1667. -- 1 stuk

2400. Stukken betreffende de vaart op Gent, 1686 - 1756. -- 1 omslag

2410. Stukken betreffende de vaart op Rotterdam, 1700 en 1766. -- 1 omslag

2404. Stukken betreffende de vaart op Londen, 1704. -- 1 omslag

2401. Stukken betreffende de vaart op Goes, 1708 - 1751 en z.d. -- 1 omslag

2397. Stukken betreffende de vaart op Breda, 1713 en 1714. -- 1 omslag

2416. Stukken betreffende de moeilijkheden door Goudse schippers in de Zuidelijke Nederlanden ondervonden, 1731 - 1742. -- 1 omslag

2408. Stukken betreffende de vaart op Nijmegen, 1732 - 1757. -- 1 omslag

2389. Stukken van een proces met het groot- en kleinbinnenlandsvaardersgilde te Amsterdam, 1740 - 1753. -- 1 dossier

2402. Stukken betreffende de vaart op Gorinchem, 1751 - 1760. -- 1 omslag

2399. Stukken betreffende de Friese schippers, 1752 en 1753. -- 1 dossier

2403. Stukken betreffende de vaart op Hamburg en Altona, 1752 - 1754. -- 1 omslag

12.f Gecostumeerde binnenvaart


2417. Akte waarbij Albrecht, graaf van Holland, de schippers van Haarlem toestemming geeft om tijdelijk buiten Gouda om te varen, 1398. -- 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 44

2420. Stukken betreffende de geschillen over de Leidschendam 1506 - 1792. -- 1 pak
Zie ac 54 kaart 2223 I 5 (1617).

2432-2433. Stukken betreffende de geschillen met Rotterdam over de binnenvaart, ca. 1530 - 1749. -- 2 pakken
Zie ac 54 kaarten 2223 G2, H1 en H2.

2421-2424. Stukken van een proces van Dordrecht, Haarlem en Gouda met de graaf en gravin van Aremberg en de stad Delft over een verlaat in de Leidschendam, 1555 - 1579. -- 4 pakken
Zie ac 54 kaart 2223 C 1 (Liefrinck, 1578).

2439. Stukken betreffende een geschil met Hekendorp en Woerden over de vergroting van de Goejanverwellesluis, 1558, 1559 en z.d. -- 1 dossier

--. Stukken van een proces tussen de tollenaar van Gouda en de ambachtsbewaarders van Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven wegens het varen door de Goejanverwellesluis, 1567 en z.d.
ZIE: rubriek 12.o inv.nr. 2682

2419. Akte waarbij de koning Filips II het verbod van de binnenlandse vaart buiten Gouda om bekrachtigt, 1568. -- 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 440

2440-2441. Stukken van een proces tussen Gouda en Woerden, Oudewater en Bodegraven over de scheepvaart door de Goejanverwellesluis, 1568 en 1569. -- 1 charter en 1 omslag
Zie ook inv.nr. 2419.
Nadere toegang: regest nr. 446

2443-2444. Stukken van een geschil met Schoonhoven wegens de scheepvaart van Schoonhoven naar Amsterdam buiten Gouda om, 1568, 1569 en z.d. -- 2 pakken

2418. Vidimus van de bovengenoemde akte, 1579. -- 1 charter

2434. Stukken betreffende wijzigingen van de Leimuider brug bij Vriezekoop, 1611 - 1671. -- 1 omslag

2435. Stukken betreffende de verwijding van de Schootbrug onder Zevenhoven, 1612 - 1614. -- 5 stukken

2442. Stukken betreffende de opmeting van de Goejanverwellesluis, 1619. -- 2 stukken
Zie ook inv.nrs. 2910 e.v.

2445. Contract tussen Floris, graaf van Kuilenburg, en de steden Dordrecht, Haarlem en Gouda over de binnenvaart in het graafschap, 1620, met bijlage. -- 1 charter en 1 stuk

2430-2431. Stukken betreffende de uitgaven door Dordrecht, Haarlem en Gouda terzake van de geschillen over de binnenvaart gedaan, 1626 - 1698. -- 2 pakken

2438. Stukken betreffende de vernieuwing van de Gooltjesbrug en de Hoogeveensesluis te Benthuizen, 1639, 1651, 1656 - 1738. -- 1 pak

2425. Stukken van een proces van Dordrecht, Haarlem en Gouda met Delft en Leiden over de sluis in de Leidschendam, 1648 - 1652. -- 1 pak
Zie ac 54 kaart 2224 K 1 (1650).

--. Verordening op de doorvaart van schepen en eed van de havenmeester; afschrift, 17e eeuw (na 1661).
ZIE: rubriek 02 inv.nr. 4259

2436. Stukken betreffende de onderhandelingen over de aankoop van de ambachtsheerlijkheid van Noord-Waddinxveen, 1666. -- 1 dossier

2437. Stukken betreffende de verkoop van de heerlijkheid van Benthuizen aan Rotterdam, 1688 - 1695. -- 1 omslag

2426-2429. Stukken van een proces van Gouda, Haarlem en Dordrecht met Delft en Leiden over een verlaat in de Leidschendam, 1760 - 1772. -- 4 pakken

12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen


2459. Akte waarbij Albrecht, ruwaard van Holland, opdracht geeft om de vaart door de Gouwe te verbeteren, 1358. Authentiek afschrift van 1599. -- 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 16

2446. Stukken betreffende de verbetering van de IJssel, 1492 - 1768 en z.d. -- 1 pak
Zie ac 54 kaarten 2223 A1 en G3.

2447. Stukken betreffende plannen voor de uitdieping van de IJssel, 1526, met retroacta van 1498. -- 1 dossier

2455-2456. Afschriften van stukken betreffende de loop van de Maas en Merwede voorheen en thans, 13e - 16e eeuw, 16e eeuw. -- 2 delen
De bijbehorende kaarten zijn niet gevonden. Kopiëen daarvan zijn in 1689 aan de koning-stadhouder uitgeleend; zij berusten nu in de kaartenverzameling van het Nationaal Archief, nrs. 812 en 813 van de inventaris van J. Hingman. Zie ook collectie Van Wijn (Nat. Archief) inv.nr. 157.
Nadere toegang: (WWW)

2457. Stukken betreffende het verzet van Gouda en anderen tegen het plan van Rotterdam om de Maas te vernauwen, 1593 en 1594. -- 1 dossier
Zie ac 54 kaarten 2224 D1.

2448. Stukken betreffende plannen voor de uitdieping van de IJssel, 1594 - 1617. -- 1 dossier

2460. Reglement voor de scheepvaart op de Gouwe, 1597. Afschrift van 1656. -- 1 katern

2449. Contracten met aangelanden van de IJssel tot verbetering van de bevaarbaarheid van die rivier, 1611. -- 1 pak
Zie collectie Hugo de Groot (Nat. Archief), suppl. nr. 4, fol. 68-122.

2450. Register van de overeenkomsten met aangelanden van de IJssel tot verbetering van de bevaarbaarheid van die rivier, 1611 - 1613. -- 1 deel
Zie collectie Hugo de Groot (Nat. Archief), suppl. nr. 4, fol. 68-122.
Bevat:
- Een inhoudsopgave.
- Een index op de voornamen van de contractanten.

2465. Stukken betreffende de Wierikke, 1612 - 1638. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 2912 e.v.

2463. Stukken betreffende de geprojecteerde trekvaart naar Amsterdam, 1612, 1639 - 1643 en z.d. -- 1 pak
Zie kaarten 2223 L 1 - 8.

2451. Akte van aanstelling van Adriaen Pieters tot opzichter over het baggeren van klei in de IJssel, 1613 en 1614. -- 1 stuk

2470. Stukken betreffende de belemmering van de scheepvaart langs het land van Pieter Simonsz te Sluipwijk, 1615. -- 2 stukken

2466. Procesverbaal van opmeting van de geprojecteerde trekvaart van Gouda naar de Rijn bij Bodegraven door de landmeter B. Rhijnenburgh, 1647. -- 1 stuk
Zie ac 54 kaarten 2223 I 6.

2467. Stukken betreffende de geprojecteerde trekvaart naar Rotterdam, 1656 en 1666. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 4172 (1666). Kaarten ontbreken.

2468. Uittreksel uit het register van appointementen (beschikkingen op verzoekschriften) van de Staten van Holland betreffende een verzoek van Dordrecht en Gouda om een trekvaart tussen beide steden te mogen aanleggen, 1657. -- 1 stuk

2464. Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van de trekvaart naar Amsterdam, 1657 - 1701 en z.d. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 4027 e.v.

2462. Stukken betreffende het malen op de Gouwe, 1663, 1772 - 1780 en z.d. -- 1 pak

2469. Stukken betreffende de geprojecteerde trekvaart van Gouda naar de Rijn langs de Platteweg en de Wierikke, 1664 - 1666 en z.d. -- 1 dossier
Zie ac 54 kaart 2224 C 2.

2452-2453. Processen-verbaal van de inspecties van de IJssel door de burgemeesters van Gouda, 1666 - 1695, met bijlagen 1664 - 1685. -- 1 deel en 1 omslag

2454. Peilboekje behorende bij de peilkaart van de Hollandsche IJssel tussen de Haastrechtse brug en Moordrecht door de landmeter mr. Nicolaes van der Heyden gemaakt in 1677, aangevuld tot 1697. -- 1 deel en 1 stuk
Van de kaart is slechts een omslag bewaard gebleven.

2470.a. Ontwerp van een trekvaart tussen Gouda, Schoonhoven en Gorinchem, 1679. -- 1 stuk
Zie ac 54 kaarten 2223 J 1-3, J5, K1 en K2.
ZIE: ac 54 kaarten J 1 - 3, J 5, K1 en K2

2458. Verbaal van inspectie van een rijshoofd in het Swanegat op het eiland Fijenoord, 1742. Afschrift. -- 2 stukken

2461. Verbaal van de wijdte van de sluizen en bruggen tussen de IJssel en de Gouwe, 1742. -- 1 stuk

12.h Sluizen en bruggen
Zie ook inv.nrs. 637 e.v., 669 e.v. en 673 e.v.


2480. Stukken betreffende de Gouwsluis, 1533, 1551 - 1622 en 1691. -- 1 pak
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak (vochtig geweest, vermoedelijk verzuurd).)

2472. Koopakte van de brug en het banwerk van de Waddinxveense wetering bij de Mallemolen, 1555, met retroacta van 1535 - 1537. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nrs. 320, 326 en 384

2471. Stukken betreffende de Hanepraai- of Mallesluis, 1536 - 1590. -- 2 charters en 1 omslag
Nadere toegang: regest nrs. 321 en 323 en regest nr. 343

2475. Stukken betreffende de Havensluis te Gouda, 1564 - 1813. -- 1 omslag

2477. Stukken betreffende de vaart door de sluis te Gouda, 1566 - 1569 en z.d. -- 1 omslag

2481. Akte waarbij Jan Aertsz, wonende bij de Gouwsluis, zich verbindt tot het onderhoud van de Gouwekade op zijn land bij die sluis, 1571. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 453

2484. Verschillende stukken betreffende de sluizen, 1576 - 1741 en z.d. -- 1 omslag

2479. Stukken betreffende de bouw en het onderhoud van de Mallegatsluis of Statenschutsluis en de heffing van consentgeld, 1576 - 1812. -- 1 pak
Zie ook inv.nr. 3718 e.v. en ac 43 (notarieel archief) inv.nr. 55.

2476. Akten waarbij de Grafelijkheidsrekenkamer de stad Gouda een vergoeding toekent voor het aanbrengen en onderhouden van twee deuren in de Havensluis aldaar, 1633, 1681 en 1688. -- 3 stukken

2473. Stukken betreffende het Reeuwijkse verlaat, 1670 en 1686. -- 1 omslag

2474. Stukken betreffende het Huybertsverlaat in de Goutkade, 1687 - 1738 en z.d. -- 1 omslag
Nadere toegang: regest nr. 373

2478. Stukken betreffende het sluiten van de boom buiten Potterspoort, 1711, 1712 en z.d. -- 1 omslag

2482. Stukken betreffende de betaling van sluisgeld aan de Gouwsluis door de schippers van Gouda, 1727 - 1738. -- 1 pak

2483. Stukken betreffende de vernieuwing van de grote sluis te Muiden, 1739 - 1740. -- 1 dossier

12.j Wegen en kaden


2485. Lijst van de schouw van de singel tussen de IJsseldijk en de Tiendewegspoort op 14 juli 1491 door de schout en het gerecht van Gouda, 1491. -- 1 katern

2487. Akte waarbij Louweris Willemsz te Zwammerdam zich verplicht om de overtocht aldaar te onderhouden, 1503. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 245

2488. Stukken betreffende de aanleg van een weg op de Goutkade, 1564 - 1612 en z.d. -- 1 omslag

2486. Akte waarbij koning Filips toestaat om percelen te onteigenen voor de aanleg en verbetering van de wegen om de stad, 1565. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 418

2498. Stukken van een proces over de openbaarheid van de Middelburgse rijweg, 1568 en 1569. -- 2 charters
Nadere toegang: regest nrs. 444 en 448

2501. Akte waarbij Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, aan de burgemeesters van Gouda toestemming geeft om de bomen op de Reyerskoperdijk tussen de Claes Meusz's brug en de Boskoperbrug te doen omhakken, met bijlagen, 1570. -- 1 omslag

2489. Stukken betreffende het gebruik van het rijpad over het land van Pieter Heyndricxz. bÿ de Hoge Rijndijk onder Alfen, 1587 en z.d. -- 1 omslag

2490. Akte van transport van twee morgen land aan de Groeneweg onder Alfen, 1587. -- 1 charter

2491. Koopakte en akte van transport van twee morgen land aan de Groeneweg onder Alfen, 1588. -- 2 charters

2502. Akte waarbij de abdis van Rijnsburg zich verbindt om de weg vroeger genaamd Kostverloren en nu Vrouwenweg onder Stompwijk achter de Leidschendam te onderhouden en de gedeputeerden van Gouda ter dagvaart vrij te stellen van tolgeld, 1594. -- 1 stuk

2499. Stukken betreffende de verpachting van de Middelburgse weg aan de stad Gouda, 1594 - 1642. -- 1 omslag

2500. Stukken van een geschil tussen Gouda en Reeuwijk over de openbaarheid en het onderhoud van de Uitweg tussen Oud-Reeuwijk en Oud-Bodegraven, 1596 - 1598. -- 1 dossier

--. Boek van de caden en wegen

2503. Verzoekschrift van schout en ambachtsbewaarders van Zoetermeer aan de burgemeesters van Gouda om subsidie voor de verbetering van de Marcusweg in Wilsveen, 1610. -- 1 stuk

2504. Stukken betreffende de Brugweg in Bloemendaal en Kievitshorn, (1607?), 1612, 1631 en 1633. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 2500.

2506. Stukken betreffende de verbetering van de Tiendeweg in het land van Stein, 1615. -- 1 dossier

2494. Akten van verlei door de graaf van Vianen aan de sterfman van de stad Gouda van 10 hont en 256 roeden land aan het Amsterdamse rijpad onder Alfen. 1701 en 1733, met retroacta van 1661 en 1698. -- 8 charters en 1 stuk

2492. Akte van transport van een woning en land aan het Goudse rijpad in de Steekterpolder onder Alfen, 1701, met retroacta van 1663, 1678, 1698 en 1699. -- 8 charters

2511. Stukken betreffende het bezanden van de weg van Stolwijkersluis naar Bergambacht, ca. 1679. -- 2 stukken

2497. Stukken betreffende het geprojecteerde jaag- en rijpad van Gouda naar Bodegraven, 1700 en z.d. -- 1 dossier

2509. Lijst van de verhoefslaagden in de Kort-Haarlemse weg, 17e eeuw. -- 1 stuk

2507. Akte waarbij Albert Verrijst belooft de kade voor zijn huis aan de Karnemelksloot behoorlijk te zullen onderhouden, 1708. -- 1 stuk

2508. Aantekening betreffende het onderhoud van de weg langs de Karnemelksloot, z.d. -- 1 stuk

2493. Akte van transport van twee morgen weiland aan het Amsterdamse rijpad in de Steekterpolder onder Alfen, 1729. -- 1 charter

2505. Akte van transport van een partij land onder Reeuwijk aan de oostzijde van de Gouwe, zuidelijk begrensd door de scheikade van Reeuwijk, 1731. -- 1 charter

2495. Akte van transport van twee morgen land in de polder Rietveld onder Alfen, met bijlagen, 1735 en 1736. -- 2 charters en 2 stukken

2496. Contract van de stad Gouda met Thomas Hardsprong en Hendrik van Troyen over het lozen van water door de sloten langs het Amsterdamse rijpad bij de Rijndijk, 1763. -- 1 stuk

2510. Stukken afkomstig van de commissie wegens de stad Gouda tot het herstellen van de 's-Gravenweg, 1804. -- 1 dossier

12.k Schuit- en wagenveren


2519. Stukken betreffende een geschil tussen Goudse en Dordtse schippers over het vervoer van personen, 1567. -- 1 dossier

--. Stukken betreffende het wagenveer op Rotterdam, 1653 - 1840.
ZIE: ac 56 inv.nr. 2969

2525. Brief van de burgemeesters van Rotterdam aan de burgemeesters van Gouda over het schuitenveer tussen beide steden, 1659. -- 2 stukken

4261. Memorie ... om het contract te perfectioneren tussen de stede Leiden, Amsterdam, Gouda, Woerden en Utrecht
Concept-contract betreffende de verplichtingen van deze steden in verband met het schuitenveer tussen Leiden en Amsterdam, (1666). -- 1 stuk

2520. Stukken betreffende het schuitenveer op Dordrecht, 1670 - 1796 en z.d. -- 1 pak

--. Pachtcontracten van het schuitenveer op Bodegraven, 1674 - 1757.
ZIE: rubriek 10.p inv.nr. 676

--. Reglementen en tarieven van verschillende beurtveren, 1674 - 1837.
ZIE: ac 56 inv.nr. 2334

2513. Verordening voor de veerschuiten op Gouda. Concept, z.d. -- 1 katern

2514. Stukken betreffende het IJkerveer op Amsterdam, 1686 - 1780 en z.d. -- 1 pak

2523. Stukken betreffende een vordering van de impostmeester van het passage- of veergeld op de directeur van het postwagenveer op 's Hertogenbosch, 1694. -- 1 dossier

2518. Stukken betreffende het schuitenveer op Delft, 1696 - 1765. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 1602 (grootschippers) (WWW)

2524. Stukken betreffende het veer op Oudewater, 1706 en z.d. -- 2 stukken
Nadere toegang: NT 1602 (grootschippers) (WWW)

2522. Stukken betreffende het schuitenveer op 's-Gravenhage, 1708 en 1776. -- 2 stukken

2521. Stukken betreffende het wagenveer op Dordrecht, 1710, 1781 en z.d. -- 1 omslag

2512. Verordeningen, reglementen en tarieven van de beurtveren op Amsterdam, Antwerpen en Walcheren; gedrukt, 1725. -- 1 band

5707. Bekendmaking van het stadsbestuur waarbij wordt bepaald dat na 19.30 uur geen goederen aangetekend via het schuitenveer op Amsterdam kunnen worden verzonden, 1739 april 20; gedrukt. -- 1 stuk

2516. Stukken betreffende het schuitenveer op Bergen op Zoom, 1763 en 1791. -- 3 stukken

2526. Stukken betreffende de oprichting van een wagenveer op Schoonhoven, 1780 en 1781. -- 1 dossier

5903-5904. Staten met vrachttarieven voor het vervoer per schip, vastgesteld door de stadsbesturen. -- 2 stukken

2515. Stukken betreffende het pakschuitenveer op Amsterdam, 1810 - 1815 en z.d. -- 1 omslag

2517. Stukken betreffende de oprichting van een diligencedienst tussen Breda en (Amsterdam via) Gouda, 1811. -- 2 stukken

5705. Uittreksel uit het verbaal van de maire, waarbij de vrachttarieven voor het schuitenveer op Bodegraven opnieuw wordt vastgesteld, 1812 mei 20; gedrukt. -- 1 stuk

12.l Gilden, neringen en bedrijven
Voor stukken betreffende de brouwnering, zie rubriek 12.n; voor stukken betreffende de lakennijverheid, zie rubriek 12.m. De rekeningen van de gilden zijn meestal gesloten ten overstaan van de politiemeesters van Gouda.


2597. Keur van het zeemwerkersambacht, ca. 1400. -- 1 stuk
Afschrift op perkament.

2527. Afschriften van gildebrieven verleend aan de bakkers (1469 december 23), drapeniers (1501 augustus 9), kistenmakers (1485 juni 16), linnenwevers (1461 mei 8 en 1528 november 18), lijndraaiers (1519 mei 16), metselaars (1459 september 20 en 1496 november 12), molenaars (1486 februari 4), smeden (1425 december 24), timmerlieden (1495 maart 7) en vollers (1519 juli 15), alsmede een afschrift van een akte van arbitrage tussen de drapeniers en de wevers (1514 september 19). Z.d. -- 1 katern
De afschriften zijn gedeeltelijk geauthenticeerd.
Bevat:
Voorin een inhoudsopgave.

5040. Gildebrieven van alle de gildens binnen de stad Gouda ...
Alfabetisch register van 'gildebrieven' uit de periode 1440 - 1712, samengesteld en gedrukt door Johannes Endenburg, 1713; met inhoudsopgave. -- 1 deel
Zie voor een exemplaar met aanvullingen: inv.nr. 2531. Het deel is gebonden in een perkamenten band met stroken uit een (ca.) 15e-eeuws handschrift. Op de binnenkant van het rugplat eigendomsaantekeningen: "Sieur Johannes van Veen (of: Veer), boekverkooper Leyden" en "Cornelis Adriaensz Kock".

2528. Afschriften van gildebrieven verleend aan de bakkers (1469 december 23), kleermakers (1529 juli 19 en 1549), lijndraaiers (1519 mei 6), manden- en korfmakers (1548 december 14), schuitenvoerders (1548 juni 21) en vollers (1519 juli 5), alsmede een afschrift van een akte van arbitrage tussen de linnenwevers en de vrouwenkloosters (1453 december 19). Z.d. -- 1 katern
De afschriften zijn gedeeltelijk geauthenticeerd

2545. Plakaat betreffende de goudsmeden van 8 oktober 1501. Authentiek afschrift van 1501. -- 1 katern

2584. Stuk van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de erfgenamen van Frederik Adriaensz wegens de overlast door hun steenoven veroorzaakt, ca. 1504. -- 1 stuk

2536. Uittreksels uit het kamerboek van de stad Delft betreffende de gilden, 1545. -- 1 omslag

2578. Stukken betreffende de schoenmakers en leerlooiers, ca. 1550, 1613 - 1696, 1726 en z.d. -- 1 omslag

2546. Stukken betreffende de interpretatie van artikel XI van het plakaat van 13 april 1551 betreffende de goudsmeden, 1658 - 1716. -- 1 omslag

2589. Stukken betreffende de tinnegieters, 1553 - 1768. -- 1 omslag

2562. Stukken betreffende de totstandkoming van de plakaten aangaande de lijndraaierij van (1550) 1555, 1556, 1579 en z.d. -- 1 omslag

2572. Akte waarbij ten overstaan van de burgemeesters, schepenen en raad van Brugge verklaard wordt dat de schippers van Brugge en Gouda wederkerig retourlading mogen innemen, 1557. -- 1 charter

2573-2575. Stukken betreffende de schippers, 1583 - 1811 en z.d. -- 3 pakken

2593. Stukken betreffende de vlas- en hekelnering, 1587 - 1699 en z.d. -- 1 omslag

2579. Stukken van een proces tussen de steden Gouda en Zierikzee betreffende de toelating van Goudse schoenmakers tot de jaarmarkten van Zierikzee, 1591 en 1592. -- 1 pak

2551. Verzoekschrift van de kalkdragers, 16e eeuw. -- 1 stuk

2553. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Kleermakersgilde over de jaren 1613/14, 1614/15, 1616/17, 1617/18, 1623/24 en 1626/27 - 1744/45. -- 1 lias

2583. Advies van de advocaten J. Vermeren en J. van Rosendael te 's-Gravenhage in het proces van de speldenmakers te Dordrecht tegen Pouwels Janssoon te Rotterdam betreffende het merk de Rode Laers, 8 november 1614. -- 1 stuk

2529. Gildeboek
Register van gildebrieven, 1614 - 1711. -- 1 deel
Bevat:
- Voorin een inhoudsopgave.
- (bijgevoegd) Een alfabetische index op de gilden.

2564. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Lijndraaiersgilde over de jaren 1616/17 - 1618/19, 1631/32 - 1664 en 1666 - 1745. -- 1 lias

2581. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Smidsgilde over de jaren 1619 - 1648, 1650 - 1653, 1655 - 1671, 1673 - 1706, 1708 - 1745, 1750, 1770, 1780 - 1783, 1788 - 1795 en 1797. -- 1 lias

2580. Stukken betreffende de smeden, 1621 - 1677. -- 1 omslag

2543-2544. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Glazenmakersgilde over de jaren 1621, 1643 - 1745 en 1807 - 1808. -- 1 lias, 2 stukken

2540. Stukken betreffende de broodbakkers, 1630 - ca. 1780. -- 1 omslag

2560. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het kuipersgilde over de jaren 1631/32 - 1745. -- 1 lias

4219. Verzoekschrift van de vrouwen van de pijpmakende Engelse soldaten, mede namens henzelf, om niet in te gaan op het verzoek van de Goudse pijpmakers en -handelaars om hen uit te sluiten van een pijpmakersgilde (en het pijpmaken te verbieden), omdat zij anders aangewezen zijn op bijstand op kosten van de stad en de godshuizen, (1641); afschrift. -- 1 stuk
Enig tekstverlies door slechte materiële toestand.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

2567. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Metselaarsgilde over de jaren 1642/43 - 1737/38 en 1739/40 - 1744/45. -- 1 lias

2556. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het IJsselveergilde over de jaren 1643/44 en 1644/45, met enige bijlagen. -- 1 omslag

2588. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Timmermansgilde over de jaren 1643 - 1744. -- 1 lias
1643 ontbreekt.

2594. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het voerlieden- en slepersgilde over de jaren 1643 - 1655, 1657, 1658, 1660 - 1664, 1666, 1668 - 1740 en 1742 - 1745. -- 1 lias

2590. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het tinnegietersgilde over de jaren 1644 - 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1697 en 1699 - 1745. -- 1 lias

2558. Aantekening betreffende het koekbakkersgilde, z.d. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 170.

2596. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Zakkendragersgilde en de Zakkendragersbus over de jaren 1650/51 - 1690, 1692 - 1745, 1782/83 - 1797/98, 1802/03 - 1809/10. -- 1 pak

2541. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het bakkersgilde over de jaren 1651 - 1745, 1773. -- 1 lias

2595. Stukken betreffende de zakkendragers, 1654 - 1785. -- 1 omslag

2557. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het knoopmakersgilde, over de jaren 1661/62 en 1663/4 - 1719. -- 1 lias

2566. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Manden en Bezemmakersgilde over de jaren 1661 - 1740 en 1742 - 1745. -- 1 lias

--. Verordening op de vleeshouwerij en verordening op en eed van de "vleesvinders"; afschrift, 17e eeuw (na 1661).
ZIE: rubriek 02 inv.nr. 4259

--. Verordening op en instructie voor de "visvinders", eed van de visvinders en salarisregeling van de visvinders; afschrift, 17e eeuw (na 1661).
ZIE: rubriek 02 inv.nr. 4259

--. Verordening op het lontspinnen; afschrift, 17e eeuw (na 1661).
ZIE: rubriek 02 inv.nr. 4259

5045. Placaet ... aengaende den prijs daer op het goudt ende silver-werck ... sal mogen ... verkocht werden
Verordening van de staten van Holland op de prijsberekening van goud- en zilverwerk door goud- en zilversmeden, 1663; gedrukt. -- 1 band
Vermoedelijk ontbreken enkele bladzijden.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Band verloren gegaan; katerns liggen deels los; vuil.)

2548. Mandement van het Hof van Holland tegen het stellen van grutmolens op het platteland, 1664. -- 1 charter

5712. Keure ende ordonnantie op de back-neringe ...
Verordening op het brood bakken en verkopen; gedrukt, november 1664. -- 1 stuk

2576. Stukken van een proces met Lolle Nolkes te Joure, 1665. -- 1 dossier

2550. Verzoekschriften van de hoedenmakers, 1665 en 1711. -- 2 stukken

2552. Stukken betreffende de kleermakers, 1665 en 1773. -- 1 omslag

2561. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Linnenwerkersgilde over de jaren 1667/68 - 1742. -- 1 lias

2549. Stukken betreffende de grutters, 1669 en z.d. -- 1 omslag

2577. Stukken van een proces van Cornelis Kooy met de erfgenamen van Jacob Stoopenburch, 1670 - 1680. -- 1 dossier

2592. Stukken betreffende de vishandel, 1675 - 1753 en z.d. -- 1 omslag

2571. Verzoekschriften van het scheepmakersgilde, ca. 1677 en 1687. -- 2 stukken

2559. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het koekbakkersgilde over de jaren 1677 - 1745. -- 1 lias

2565. Brief van overluiden en dekens van het Manden- en Bezemmakersgilde aan de burgemeesters van Gouda houdende de voordracht van dubbeltallen voor de electie van een nieuw bestuur voor 1679, z.d. -- 1 stuk

5013. Verordening op het maken, wegen en ijken van vaatwerk voor boter, mei 1679; gedrukt. -- 1 katern

2539. Lijst van reglementen van gilde- en knechtsbussen in het ordonnantieboek Y (inv. nr. 298), ca. 1680. -- 1 stuk

2570. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het pottenbakkersgilde over de jaren 1683/1684 - 1744/1745, 1792/1793 en 1793/1794. -- 1 pak

5012. Verordening betreffende de vleeshouwerij, met inhoudsopgave; gedrukt, sept. 1684. -- 1 deeltje

2568. Stukken van een proces tussen de stad Gouda en de ambachtsheer van Oudshoorn en de Gnephoek wegens de stichting van een pottenbakkerij aldaar, 1686 en 1687. -- 1 dossier

2542. Stukken betreffende de glasblazerij, 1696 - 1699 en z.d. -- 1 pak
In 1696 werd door Nicolaas Jacquet en Nicolaes Knijf met financiële steun van de stad een glasblazerij opgericht die in 1699 heeft opgehouden te bestaan.

2569. Stukken betreffende de pottenbakkers, 1696 - 1812 en z.d. -- 1 omslag

2585. Rapport van enige steenbakkers aan de gecommitteerde raden van de Staten van Holland betreffende de normalisatie van de stenen en pannen. Afschrift, ca. 1699. -- 1 katern

2587. Lijsten van de stadsgoederen in gebruik gegeven aan de tapijtwevers Sacharias van Arck en Alexander Baart, ca. 1700. -- 2 stukken
Afgedrukt door dr. G. van Ysselsteyn in haar dissertatie "Geschiedenis der tapijtweverijen, 1936, bijlage nr. 851.

2591. Lijst van uitdraagsters, z.d. -- 1 stuk

2547. Stukken betreffende het redres van de keur op het kleine goud en zilver, 1705 en 1706. -- 1 dossier

5023. Reglement voor keur-meesters en andere steen-backers ...
Reglement voor het toezicht op de steenbakkerijen; uittreksel uit het kamerboek, 1705; gedrukt (herdruk), 1748. -- 1 stuk
Het is niet geheel duidelijk of er formeel sprake is van een steenbakkersgilde.

2531-2534. Gildebrieven van alle de gildens binnen de stad Gouda, benevens de opgevolgde ampliatien en alteratien
Gedrukt, Gouda, 1713. -- 4 delen
Bevat:
Achterin een alfabetische index op de gilden.

2530. Aanvullingen op het bovengenoemde gildenboek, 1714 - 1743. -- 1 deel
Bevat:
Voorin een alfabetische index op de gilden.

5011. Reglement voor de branders of ruw-stookers ...
Februari 1727; gedrukt. -- 1 stuk

2563. Stukken betreffende de lijndraaiers, 1727 - 1772 en z.d. -- 1 omslag

4214. Besluit van burgemeesters inzake het vervoer van graan tijdens de donderdagse markt door de zakkendragers; uitreksel uit het kamerboek, dec. 1740; herdrukt, 1787. -- 1 stuk

2554. Ledenlijsten van het kleinschippersgilde, 1742, 1743 en z.d. -- 1 omslag

2555. Stukken betreffende het kleinschippersgilde, 1750 - 1799 en z.d. -- 1 omslag

2586. Verzoekschrift van de stoeldraaiers, 1771. -- 1 stuk

2570.a. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de pottenbakkersknechtsbus over 1773. -- 1 stuk

2537. Stukken betreffende pogingen tot instandhouding van de gilden, 1796. -- 1 omslag

2538. Publicaties betreffende de opheffing van de gilden, 1798. -- 1 omslag

2535. Formulieren voor de nominatie van gildebesturen, 18e eeuw. -- 1 pak

2582. Verzoekschrift betreffende de organisatie van een metaalbewerkerscorporatie, (1808). -- 1 stuk

5702. Bekendmaking van het bestuur der verenigde rechten betreffende de verplichtingen van de tabakverkopers, december 1811; gedrukt. -- 1 stuk

2598. Rapport van de toestand van de neringen en bedrijven, met bijlagen, ca. 1812. -- 1 omslag

5017. Reglement op de pijpenfabrieken en de pijpenhandel binnen Gouda, 1814. Met een afschrift van het koninklijk besluit waarbij het reglement wordt vastgesteld en van het begeleidend besluit van gedeputeerde staten. Met een uittreksel uit de notulen van burgemeesters, waarbij bepalingen uit het reglement worden aangevuld en toegelicht, 1815. Gedrukt. -- 3 katerns

4220. Verzoekschrift van de commissarissen van de pijpenfabrieken en de pijpenhandel met voorstellen tot verbetering van het reglement op de pijpenfabrieken en de pijpenhandel binnen Gouda, 1815 mei 24. -- 1 stuk

5708. Bekendmaking van burgemeesters waarbij ten behoeve van de touw- en kleingarenfabrikanten bepalingen worden getroffen betreffende het kopen van vlas en hennep van onbekende personen of van arbeiders die in de genoemde fabrieken werken, 1815 juni 15; gedrukt. -- 1 stuk

12.m Lakennijveheid
Deze stukken betreffende de lakennijverheid werden in 1903 gedeeltelijk geordend door dr. J. Heinsius als z.g. "archief van de generaal der saaien en greinen".


2602. Keuren van de draperie van Dendermonde, 1472 en z.d. Afschriften. -- 1 katern
Onvolledig

2599. Waerdeinsboek
Verordeningen en keuren van de draperie van Gouda, 1497 en z.d. Afschrift op perkament van 1505. -- 1 katern
Beschreven en gepubliceerd in Rechtsbronnen der stad Gouda, blz. XXXIII resp. 629 e.v.

2604. Ingekomen stukken en minuten van verzonden stukken inzake de lakennijverheid, 1547 - 1703 en z.d. -- 1 pak

2600. Verordeningen betreffende de draperie, 1554 - 1634 en z.d.; afschriften. -- 1 omslag

2616. Stukken betreffende de draperie en de castorenhoedenfabriek, afkomstig van de secretaris van Gouda mr. Jacob van der Tocht, 1569, 1663 en 1674. -- 1 omslag, 1 charter

2601. Leidse keuren betreffende de lakennijverheid, 1595 - 1601. Afschriften. -- 1 omslag

2605. Stukken betreffende de maatregelen tot herstel van de nering van de saaien en greinen, 1601. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 2604 en 2608

2608. Bestek van de verbouwing van het koor van de St. Pauluskapel tot looihal, 1601. -- 1 stuk

2615. Bijlagen van de rekening van 1604 - 1608. -- 1 omslag

2613-2614. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de generaal van de saaien en greinen over 1604 - 1608 en 1610 - 1611. -- 2 katerns
"Voor de stadt". Gesloten door een commissie uit het stadsbestuur 5 en 29 juni 1612.

2609. Stukken betreffende de stadsgetouwen, 1614 en 1704. -- 1 omslag

2603. Gildebrief voor de lakenbereiders, 1638. Gelijktijdig afschrift. -- 1 stuk

2606. Resoluties van het stadsbestuur betreffende de voortzetting van de draperie, met bijlagen, 1671. -- 1 omslag

2610. Kasboek van inkomsten en uitgaven betreffende de saaien voor de stad, 1671 juni-1675. -- 1 deel
Bevat:
Achterin maandstaten van inkomsten en uitgaven 1671 - juni 1682.

2611. Journaal van inkomsten en uitgaven betreffende de saaien voor de stad, 1671 juni-1682. -- 1 deel

2612. Maandstaten van inkomsten en uitgaven, 1671 juni-1682. -- 1 lias
Zie ook inv.nr. 2610

2607. Stukken betreffende de lakenaccijns, z.d. -- 1 omslag

12.n Bierbrouwerij


2617. Akte waarbij Filips, hertog van Bourgondië, het tarief van de hopaccijns vaststelt, 1456. Met een afschrift, 16e eeuw. -- 1 charter en 1 stuk
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Gedeeltelijk zeer zwak (vervilt).)
Nadere toegang: regest nr. 151

2618. Contract van Gouda met Sluis over de heffing van schrijfgeld van Gouds bier, 1462. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 165

2619. Akte waarbij Maximiliaan, Rooms koning, het stadsbestuur van Amsterdam verbiedt om het Goudse bier zwaarder te belasten dan het plaatselijk gebrouwen bier, 1495. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 236

2620. Akte waarbij Filips, aartshertog van Oostenrijk, een onderzoek naar de belasting van Gouds bier in Vlaanderen gelast, 1501. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 242

2621. Dossier betreffende een proces tussen Gouda en Sluis over de heffing van schrijfgeld van Gouds bier, 1506 - 1508 en z.d. Met retroacta. -- 2 rollen
Zie ook inv.nr. 2618.

2622. Stukken betreffende de belemmering van de verkoop van Gouds bier te Hoorn, 1507 en 1553. -- 2 stukken

2625. Stukken van een proces tussen Gouda en de stad en het grootwaterschap Woerden over het lozen van brak water op de IJssel tot schade van de brouwerijen te Gouda, 1509. -- 1 dossier

2623. Akte waarbij keizer Maximiliaan en Karel, aartshertog van Oostenrijk, het Goudse bier voor de accijnzen binnen Brabant, Vlaanderen, Holland, Zeeland en Friesland gelijkstellen met dubbelgebrouwen bier, 18 maart (1508 =) 1509. Met authentiek afschrift, 14 maart (1513 = 1514 ?). -- 1 charter (met beschadigd zegel) en 1 stuk (perkament zonder zegel)
Het charter is gerestaureerd, maar veel tekstverlies wegens beschadigingen!
Nadere toegang: regest nr. 262

2626. Stukken van een proces tussen Gouda en Brugge over de belasting van Gouds bier, 1509 - 1518. -- 1 rol
Nadere toegang: regest nr. 264

2644. Stukken van een proces tussen Gouda en het Vrije in Vlaanderen over een overtreding van het octrooi van 1509 (inv. nr. 2623), 1536. -- 1 lias

2628. Stukken van een proces tussen Gouda en Veurneambacht over de prijs van het Goudse bier, 1510 en 1511. -- 1 dossier
Nadere toegang: regest nr. 263

2627. Stukken van een proces tussen Gouda en Amsterdam over de prijszetting voor Gouds bier door laatstgenoemde stad, 1510 - 1520 en z.d. -- 1 charter en 1 dossier
Nadere toegang: regest nr. 286

2629. Akte waarbij keizer Maximiliaan en aartshertog Karel het misbruiken van Goudse biertonnen verbieden, 1512. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 265

2631. Akte waarbij keizer Maximiliaan zijn eerste deurwaarder gelast om bij overtreding van de voorschriften op de belasting van Gouds bier maatregelen te treffen, 1513. -- 1 charter
Hieraan gehecht het relaas van de deurwaarder.
Nadere toegang: Regest ontbreekt.

2632. Stukken betreffende de belemmering van de invoer van Gouds bier te Duinkerken, 1513. 1547 en 1548. -- 1 omslag

2633. Contract met Nieuwpoort over de afkoop van de impost op het Goudse bier voor 12 jaren, 1514. -- 1 stuk

2634. Stukken van het proces tussen Jan de Vrije, bierbrouwer te Gouda, en de tollenaar van Antwerpen over de tolvrijheid van Gouds bier, 1515. Authentieke afschriften, z.d. -- 2 stukken

2635. Stukken van een proces tussen Gouda en de bierbrouwer Cornelis Jansz de Vrije over de verkoop van bier buiten zijn bierstal, 1515 - 1518. -- 1 dossier

2636. Akte waarbij Karel, koning van Castilië, het brouwen van bier in de nabijheid van Gouda verbiedt, 18 november 1517. Met authentiek afschrift van een akte waarbij (de stadhouder ?) wordt opgedragen de aan Gouda en Delft verleende octrooien ten uitvoer te laten brengen, ondanks het proces dat Feys Jans contra de stad Gouda heeft aangespannen (en dat hierbij wordt beëindigd), 18 november 1517. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 276

2638. Akte waarbij Karel, koning van Castilië, opdracht geeft om nieuwe keuren op de brouwerij te maken, 28 augustus 1518. Met *** toelichting van 1536. Met een afschrift. -- 2 charters en 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Papier gedeeltelijk zwak (vervilt).)
Nadere toegang: regest nrs. 280 en 324

2624. Akte waarbij Karel, koning van Castilië, het bovengenoemde octrooi bevestigt en aanvult, 19 januari 1519. Met een volledig en een gedeeltelijk authentiek afschrift. -- 1 charter, 1 katern en 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 282

2642. Akte, waarbij keizer Karel de verordening van 8 november 1519 betreffende het gruitgeld toelicht, 1521. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 290

4269. Akte waarbij landvoogdes Margaretha van Oostenrijk ter aanvulling op het octrooi van 1509 en de bekrachtiging daarvan van 19 januari 1519 de stad toestemming verleent alle overtreders voor de Grote Raad van Mechelen te dagvaarden, 17 november 1519; afschrift. --- Op de achterkant een inventaris van stukken die door burgemeester ... Witte naar Gent zijn meegenomen, z.d. Met andere stukken betreffende de werking van deze octrooien in Vlaanderen en de daarover ontstane geschillen met de vier leden van Vlaanderen, 1520, 1522 en (1541); afschriften. -- 3 stukken, 1 katern
Gedeeltelijk in het Frans.

2639. Stukken betreffende de belasting van Gouds bier te Hulst en Sluis, 1519 en 1556. -- 1 omslag
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Gedeeltelijk zeer zwak (vervilt).)

2637. Akte waarbij de stadhouder en raad van Holland bevel geven tot publicatie van het octrooi, waarbij het brouwen van bier in de direkte omgeving van Gouda wordt verboden, 1520. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 288

2640. Akte waarbij Karel, Rooms koning, de vonnissen wegens de overtreding van de keuren op het brouwen bij voorraad executabel verklaart, 3 september 1520. Met afschrift, (ca. 1520). -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 287

2641. Stukken van een proces tussen de schout van Gouda en Geryt Herck, brouwer aldaar, wegens het nalaten van de aangifte van overgebrouwen bier, 1520 en z.d. -- 1 dossier

2643. Dossier inzake een proces tegen de kerkmeesters en het bestuur van 's Heeraartskerke over de belasting van Gouds bier, 1535 - 1537 en z.d. -- 1 omslag
Nadere toegang: regest nr. 327

4271. Bevelschrift van keizer Karel V om de hand te houden aan de verordening op de maximale hoeveelheid per brouwer te brouwen bier, 11 december 1537; authentiek afschrift en afschrift. Met advies van het stadsbestuur aan de grafelijkheids rekenkamer, 26 november 1537; authentiek afschrift, 8 januari 1547. Met beschikking van de keizer om voor drie jaar de maximale hoeveelheid per "broute" te verhogen, 10 augustus 1540; authentiek afschrift en afschrift. Met een verzoek van de rekenkamer om onderzoek en advies inzake het voorstel daartoe, 9 januari 1540; authentiek afschrift. -- 6 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak, vervilt en verzuurd papier (vochtschade).)
Nadere toegang: Regest nr. 333.

2645. Stukken van een geschil tussen de baljuw van Gouda en de brouwers Reinier Hendriksz Pauw en Simon Gerritsz van Schoonhoven over de uitvoering van de verordening van 1540. -- 1 dossier
Nadere toegang: regest nr. 333

2647. Akten, waarbij Maria, koningin van Hongarije, het octrooi van 10 augustus 1540 verlengt, 1543 en 1546. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: regest nrs. 333 en 344

2655. Stukken betreffende overtredingen van het octrooi van 10 augustus 1540, 1547. -- 4 stukken
Nadere toegang: regest nr. 333.

2646. Stukken van een proces tussen Gouda en Winoksbergen over een overtreding van het octrooi van 1509 (inv. nr. 2623), 1541. Met (authentieke) afschriften van retroacta, 1540. -- 1 charter en 1 omslag
Nadere toegang: regest nr. 339

2648. Akte, waarbij de landvoogdes Maria van Hongarije, bepaalt hoe brouwersknechts en -dienstboden voor valse getuigenis gestraft moeten worden, 1541. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 336

2650. Stukken van een geschil met Aardenburg over de belasting van Gouds bier, 1541. -- 2 stukken
Grotendeels onleesbaar.

2649. Akte, waarbij de landvoogdes Maria van Hongarije, bepaalt hoe brouwersknechts en -dienstboden voor valse getuigenis gestraft moeten worden, 1541. Afschrift, z.d. -- 1 stuk

2651. Stukken betreffende de belasting van het Goudse bier te Gent, 1542 en z.d. -- 1 omslag

2652. Stukken aangaande de belemmering van de verkoop van Gouds bier in Vlaanderen, 1544. -- 1 dossier

2653. Akte waarbij landvoogdes Maria van Hongarije de bierproductie regelt, 19 juni 1546. Met afschrift van het verzoekschrift aan de keizer om verlenging van het octrooi van 41 stocksticken, (31 mei 1546). -- 1 stuk perkament (ongezegeld charter), 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 353

2630. Akte waarbij keizer Karel de verordening waarbij het misbruik van Goudse biertonnen wordt verboden, laat publiceren, 1547. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 358

2654. Akte, waarbij Maria, koningin van Hongarije, de intrekking van het bovenvermelde octrooi (van 19 juni 1546) ongedaan maakt, 18 augustus 1547. Met afschrift van het verzoekschrift aan (de rekenkamer ?) om handhaving van het octrooi van 41 stocksticken, 1 februari 1547. -- 1 charter, 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 359

2656. Akte waarbij keizer Karel het stadsbestuur van Dixmuiden gelast de verkoop van geïmporteerd bier niet te belemmeren, 12 december 1547. Met bijlagen, 1547, en brieven van het genoemde stadsbestuur, 1547. -- 1 charter en 5 stukken
Nadere toegang: regest nr. 362

2657. Rechtsgeleerd advies aan het stadsbestuur van Gouda terzake van de ordonnantie van de landvoogdes van 10 juni 1547, z.d. -- 1 stuk

2658. Stuk van een proces tussen Woerden en de zes grote steden van Holland en enige brouwers op het platteland van Holland, 1548. Afschrift, z.d. -- 1 stuk

2659. Stukken van een proces tussen Gouda en Hoorn wegens de belemmering van de verkoop van Gouds bier, 1548 en z.d. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak (vervilt).)

2660. Stukken betreffende het onderzoek (door Gouda en Haarlem) van de bezwaren van de steden Delft, Leiden en Amsterdam tegen de ordonnantie van 18 januari 1550 op het brouwen met de lange peil, 1550 en 1552. -- 1 charter en 1 omslag
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Gedeeltelijk zeer zwak (vervilt).)
Nadere toegang: regest nrs. 370 en 371

2661. Akte van ratificatie van de overeenkomst met Gent betreffende de pacht van de vreemde bieren aldaar, 1551. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 372

2662. Stukken betreffende een geschil met de tollenaar van Dordrecht Jan Franchois over de tolvrijheid van het Goudse bier, 1553 en z.d. -- 1 charter en 1 dossier
Nadere toegang: regest nr. 378

2663. Stukken van een proces tussen Gouda en Hulst over de heffing van accijns van het Goudse bier bij het passeren van de sluis in Axelambacht, 1556 en 1557. -- 1 charter en 1 dossier
Nadere toegang: regest nr. 390

2664. Stukken betreffende de belemmering van de invoer van Gouds bier te Dendermonde, 1560 en 1561. -- 1 dossier

2665. Akte waarbij de schepenen van de keur van Gent last geven om de heffing van vijf groten per ton Gouds bier te staken, 1582. -- 1 stuk

--. Verklaring van de vinder van het tappersgilde en de pachter van de impost van de grote bieren te Haarlem ten behoeve van Pyeter Heyndricxz. uit Gouda, dat in Haarlem elk dertiende vat bier niet betaald wordt aan de brouwers en dat daarover ook geen gewestelijke impost of stedelijke accijns verschuldigd is, 13 februari 1612; authentiek afschrift, 8 april 1611.
ZIE: rubriek 10.b inv.nr. 4218

2666. Diverse stukken betreffende de brouwnering, 1613 en z.d. -- 1 omslag

--. Bekendmaking van de staten van Holland betreffende het misbruik van de tonnen van bier- en azijnbrouwers, 1761; gedrukt.
ZIE: rubriek 02 inv.nr. 5050

12.o Winning en vervoer van turf


2667. Akte waarbij Willem van Egmond aan de poorters van Gouda het recht om veen in Zevenhuizen te delven verkoopt, 1386. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 31

2668. Kwitantie voor de betaling van een boete wegens het delven van turf in Waddinxveen, 1391. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 36

2669. Akte waarbij Willem, graaf van Holland, de poorters van Gouda vrijstelt van het lastgeld van turf, 1405. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 53

2671. Contract tussen Gouda en Hendrik van Naaldwÿk betreffende het delven van veen in de ambachten van Groensvoord en Peulyen, 1416. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 85

2670. Akte waarbij Jacoba, gravin van Holland, het bovengenoemde privilege bevestigt, 1428. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 100

2679. Stukken van een proces tussen de baljuw van Schieland en de schippers Claes Laurensz van Geertruidenberg en Jacob Gerytsz van Goes betreffende het laden van turf over de IJsseldijk bij Nieuwerkerk in strijd met het plakaat van 13 maart 1548, 1556 en 1557. -- 1 dossier

2684. Stukken betreffende het tonnen van de turf, 1551 - 1761 en z.d. -- 1 omslag
Zie het archief van de Frabricagemeesters, nr. 3642 e.v.

2678. Stukken betreffende het verladen van turf buitenom de stad Gouda, 1553 - 1675 en z.d. -- 1 pak

2680. Stukken van een proces van de collecteur van het turfgeld en de stad Gouda met Nieuwerkerk over het laden van turf over de IJsseldijk, 1557 - 1564 en z.d. -- 1 charter en 1 omslag
Ontbreken D (1548), D (1550), G (1557 of 1562) en M (1559).
Nadere toegang: regest nrs. 389 en 409

2677. Akte, waarbij Filips, koning van Castilië, het verbod tot het laden van turf buiten Gouda herhaalt, 1558. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 394

2672. Stukken betreffende het slagturven in de omgeving van Gouda, 1559 - 1568 en z.d. -- 1 pak

2681. Stukken van een proces tussen Gouda en Moordrecht over het stoppen van het verlaat in de Jonkerskade onder Moordrecht, 1564. -- 1 dossier
Hierdoor werd de verscheping van turf naar Gouda verhinderd.

2682. Stukken van een proces tussen de tollenaar van Gouda en Nieuwkoop, Zevenhoven en Noorden over het vervoer van turf door de Goejanverwellesluis, 1567 en z.d. -- 1 dossier

2676. Attestaties betreffende de betaling van het lastgeld van turf, 1567 en 1568. Afschriften, z.d. -- 2 stukken

2683. Stukken betreffende de overeenkomst tussen Gouda en Schieland waarbij de burgemeesters van Gouda gemachtigd worden om de schepen waarmede clandestien turf wordt vervoerd, aan te houden, 1568. -- 1 dossier
Nadere toegang: regest nr. 438

2673. Vonnis van het Hof van Holland in het proces tussen Cornelis Gerritsz de Lange, poorter van Gouda, c.s., en de stad Gouda enerzijds, en Jan Claesz van Alphen, schout van Zevenhuizen, over de aanslag van het land van eerstgenoemde in de omslag van 1578. -- 1 charter

2674. Akte waarbij Jhr. Hendrik van der Laen toestemming geeft tot het baggeren van veen uit land onder Benthorn, 1609. Notarieel afschrift van 1613. -- 1 stuk

--. Verordening op het verpachten of innen van het mande- en zakgeld, geheven ten behoeve van het Aalmoezeniershuis bij het tonnen en vervoeren van turf, met een conversietabel voor de afdracht van een kwart van de heffing aan de zakkedragers, juli 1694; gedrukt.
ZIE: rubriek 17 inv.nr. 5014

2675. Akte van consent van de hoogheemraden van Rijnland tot vervening van land in Voshol, de Wonne, de Broekvelden en de Tempel, 1734. Authentiek afschrift van 1734. -- 1 katern

13 Openbare werken
Zie voorts rubriek 27.03.


--. Uittreksels uit resoluties van de vroedschap en andere archiefstukken betreffende in hoofdzaak financiële zaken en openbare werken uit 1702, 1747 - 1794.
ZIE: rubriek 10.a inv.nr. 4216

2685. Concept-reglementen voor de commissie van fabricage en de commissie van inkwartiering, 1815. Afschrift, z.d. -- 1 stuk

14 Militaire zaken
Zie ook ac 81 (archief van de krijgsraad van de schutterij 1613-1795).


14.a Schutterij


2690-2700. Rentebrieven en een koopakte die aan het St. Jorisaltaar hebben toebehoord, 1363 - 1491. -- 12 charters

2686. Akte waarbij Jacoba, gravin van Holland, de schutters van de voetboog te Gouda enige privilege's schenkt, 1428. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 99

2688. Akte waarbij Filips van Bourgondië de beloning van de voetboogschutters verhoogt, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 150

2689. Akte waarbij het stadsbestuur de overname van het altaar van St. Joris en het Heilig Sacrament in de St. Janskerk door de schutters van St. Joris goedkeurt, 1457. Met afschrift, z.d. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 160

2701. Akte waarbij Maximiliaan en Marie, hertogen van Oostenrijk, de schutterij vernieuwen, 1481. -- 1 charter
In 1951 van de Algemeen Rijksarchivaris in bruikleen ontvangen. De bijlage, een lijst van schutters, ontbreekt
Nadere toegang: regest nr. 204

2702. Akte waarbij het bestuur van het St. Sebastiaansgilde in verband met de bouw van een nieuwe doelen enige verplichtingen op zich neemt, 1504. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 249

2703. Akte waarbij keizer Karel toestemming geeft om een schutterij van busschieters op te richten, 1542. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 342

2705. Stukken betreffende de schutterij, 1557 - 1787 en z.d. -- 1 omslag

2687. Vidimus van het bovengenoemde privilege, 1565. -- 1 charter

2704. 0rdonnantie van de schutterij, 1626. -- 1 katern

4223. Ontwerp ter organizatie van de Bataafsche gewapende burgermacht
Ontwerp voor de organisatie van de gewapende burgermacht in de provincie Holland; gedrukt, 1795. Met een aanvullend ontwerp van een landelijke commissie voor de gewapende burgermacht in de Bataafse republiek, 1796; met een model voor het vaandel; gedrukt. -- 2 katerns, 1 stuk
Het tweede ontwerp is aanvullend ten opzichte van een ander (later) Hollands ontwerp.

14.b Plaatselijke verdediging
Zie ac 54 kaarten 2223 D 1, D 2, F1 en F3.


2706. Akte waarbij prins Willem van Oranje de burgemeesters van Gouda toestemming geeft om een bolwerk bij het slot aan te leggen, 1575. -- 1 stuk

2708. Stukken inzake het verzet van de boeren tegen inundatie van de omgeving van Gouda, 1672. -- 1 dossier

2707. Stukken betreffende de verdediging van Gouda, 1672 en 1673. -- 1 omslag

2709. Stukken betreffende de aanschaffing van nieuw geschut, 1785 en z.d. -- 1 omslag

14.c Landsverdediging


4273. Stukken betreffende de defensie van het gewest, onder andere tegen Gelderland, 1511 - 1513; grotendeels authentieke afschriften. -- 6 stukken (waarvan 1 stuk op perkament)
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Gedeeltelijk zeer zwak (vervilt).)

2710. Declaratie van de uitgaven door de stad Gouda ten behoeve van de defensie van het gewest, overgegeven aan de commissarissen, 30 juli 1512. -- 1 katern

2711. Akte waarbij enige poorters van Dordrecht verklaren dat zij vergoeding hebben ontvangen voor het gebruik van hun schepen ten dienste van de tocht naar Friesland van de heer van IJsselstein, 1516. -- 1 stuk en 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 269

--. Stukken betreffende (voorgenomen) belastingmaatregelen ter financiering van de defensie van de keizerlijke Nederlanden, 1542 - 1543; gedeeltelijk afschriften.
ZIE: rubriek 11.n inv.nr. 4272

2712. Rekening van inkomsten en uitgaven van de secretaris van Gouda ten behoeve van 's lands defensie in 1572. -- 1 katern
Gesloten door de burgemeesters 2 mei 1573.

2713. Publicatie van de gouverneur van Gouda en Oudewater dat hij de ingezetenen van Zwammerdam onder zijn bescherming neemt, 1574. -- 1 stuk

4278. Stukken betreffende (de financiering van) de defensie van Bergen op Zoom, 1583 - 1584; gedeeltelijk afschriften. -- 6 stukken

2714. Stukken betreffende de vordering van schepen ten behoeve van 's lands defensie, 1589 - 1612 en z.d. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 2715.

2715. Lijsten van schippers met opgave van soort en grootte van hun vaartuigen, 1599 - 1671 en z.d. -- 1 omslag

4221-(5601). Ordonnantie by den Raedt van State ... op 't beleydt van de schepen ende d'yckinghe van dien ...
Verordening van de Raad van State betreffende het vrachtvervoer ten behoeve van militaire doeleinden en het ijken van de schepen; met tarieflijsten; gedrukt, 1636 (1659). -- 2 bandjes
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Betreft vnr. 5601 (brandschade?))

2716. Lijst van ingezetenen van Gouda die in Engeland gevangen zitten, 1665. -- 1 katern

2717. Monsterrol van de waardgelders van Gouda onder de kapitein Reynier Willemsz op het fort Crevecoeur, 24 mei 1672. -- 1 stuk

2718. Stukken betreffende 's lands defensie, 1672 - 1678. -- 1 pak

2719. Brief van de stadhouder aan de burgemeesters van Gouda met last om de versterkingen aan de Goejanverwellesluis en te Driebruggen te slechten, 1674. -- 1 stuk

2720. Stukken betreffende 's lands defensie, 1689 en 1690. -- 1 omslag

2720.a. Resoluties van de Staten van Holland betreffende de bewapening van de ingezetenen en het aannemen van waardgelders, 1747 - 1749. Met monsterrollen van waardgelders en lijsten van de schutters, 1747. -- 1 band

2721. Stukken betreffende de verzorging van de vluchtelingen uit Bergen op Zoom en Staats-Vlaanderen, 1748 en 1749. -- 2 stukken

5709. Bekendmaking van het provisioneel bestuur betreffende wettelijke maatregelen om desertie van onderofficieren en manschappen tegen te gaan, 7 juli 1814; gedrukt. -- 1 stuk

14.d Garnizoen


2722. Bekendmaking van de stadhouder tegen het molesteren van rooms-katholieken door de troepen, 23 augustus 1572. Afschrift. -- 1 stuk
Te Gouda gepubliceerd 8 september 1572.

2723. Kwitanties wegens de betaling van leveranties aan het garnizoen, 1574. -- 1 lias

2724. Rekening van inkomsten en uitgaven van de fouriers van de burgemeesters van Gouda wegens levering van vivres en munitie aan de troepen in 1587, met bijlagen. -- 1 omslag
Gesloten door de burgemeesters 1589 februari 24

2730. Diverse stukken betreffende het garnizoen van Gouda, 1600 - 1665 en z.d. -- 1 pak

2729. Monsterrollen van te Gouda gelegerde compagnieën, 1606 - 1672. -- 1 pak
Betreft de compagniën van Claes Adriaensz de Lange 1606, Hendrick van Dorp 1621, Melchior van Beverningh 1624, Hendrik Cunderturff 1624, Gerrit Baltasar van Goch 1624, Jacob van Teylingen 1624, Hendrik Cunderturff 1627, Isbrandt van Swaenswijck 1627, Baldwyn Reyswick 1629, Pieter Huybrechtsz Middelant 1632, Jan Daemsz van der Linde 1632, Pieter Huybrechtsz Middelant 1633, Pauwels Kies 1634, Hendrik Cunderturff 1634 en 1635, Jacob Lonck 1635, D. Block 1637, Huych Barentsz Meul 1638, Jacob Loncq 1640, Johan van Nimwegen 1672, S. de Sweringue 1672, Jan den Haen 1672, de Sitter 1672 en Caerel Frederick van Heyden 1672. Gepubliceerd in: L.M. van der Hoeven, "Monsterrolle van de compagnie van cappiteijn Heijndrick Cunderturff van der Gouda" (1627); in: Gens Nostra 61 nr. 3 (2006) 149-152.

2727. Artikelen van de eed van de commandant van het garnizoen en verbalen van beëdiging, 1616 - 1666. -- 1 katern en 1 stuk

2725. Rekening van inkomsten en uitgaven van de garnizoenscommandant Henrick Cunderturff, met bijlagen, 1622 en 1623. -- 1 lias
Gesloten door de burgemeesters 1623 april 19

2726. Rekening van inkomsten en uitgaven van de gecommitteerde van de bugemeesters tot betaling van de compagnie van kapitein Cornelis Reyniersz Block, 1637.
Gesloten door de burgemeesters 27 augustus 1638.

2731. Memorie van het proviand door het Weeshuis aan de Franse troepen verstrekt, 1795. -- 2 stukken

2728. Staten van inkomsten en uitgaven voor het garnizoen 1795 - 1806. -- 1 omslag

2732. Staat van de afrekening met het commissariaat van de Franse troepen voor het tijdvak 1803 augustus 10 - 1806 juli 29, met bewijsstukken. -- 1 omslag
Gesloten door de burgemeester 1806 december 27

14.e Conscriptie


--. Orderboek van de commandant van de nationale garde, november 1806 - 1813. -- 1 deel
ZIE: ac 83 (archief schutterij) inv.nr. 2

2733-2738. Stukken betreffende de lichtingen 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 en 1813, 1811 - 1813. -- 2 omslagen en 4 pakken

2739. Lijsten van conscripten, 1808 - 1813. -- 1 pak

2740. Stukken betreffende de maritieme conscriptie in het kanton Gouda, 1811 en 1812. -- 1 omslag

2741. Stukken betreffende de vrijwillige dienstneming, 1811 - 1813. -- 1 omslag

2743. Register van deserteurs, 1811 - 1813. -- 1 katern

2742. Stukken betreffende het contingent ruiters door Gouda aan de Keizer aangeboden, 1813. -- 1 omslag

2745. Lijst van de officieren aangewezen om deel uit te maken van het conseil de discipline van de nationale garde, 5e cohort, 1813 september 9. -- 1 stuk

14.f Nationale militie


2745.a. Stukken betreffende de militie, 1814. -- 1 pak

5602. Alphabetische lijst
Register met alfabetische staten van ingeschreven militieplichtigen, lichting (1815?). -- 1 band

15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid


15.a Toezicht op de bevolking, politie en klapwaak


2747. Akten waarbij het Hof van Holland het stadsbestuur machtigt om de ingezetenen te dwingen tot het verrichten van wachtdiensten, 1565 en 1567. -- 2 stukken
Nadere toegang: regest nrs. 423 en 433

2746. Akte waarbij prins Willem van Oranje, stadhouder enz., bepaalt dat niemand Gouda mag verlaten zonder toestemming van de burgemeesters, 1577. -- 1 stuk

5051. Verklaring van (herbergier) D.J. Cörveth dat Johannes Gosweinus Cörveth en zijn vrouw Gertrudis Steevens bij hem logeren en van plan zijn zich in de stad te vestigen, 1673. -- 1 stuk

2749. Stukken betreffende de afgifte van paspoorten, 1808 - 1812 en z.d. -- 1 omslag

2748. Reglement voor de nachtwacht buiten de grachten, 1812. -- 1 stuk

15.b Tuchthuis
Zie ook ac 277 (archief van de regenten van het tuchthuis).


2761. Rekening van inkomsten en uitgaven van de regenten van het tuchthuis in 1611 en 1612. -- 1 deel
"Voor de stadt". Gesloten door gecommitteerden van het stadsbestuur op 20 november 1613. Gepubliceerd door A. Hallema in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 1942 pp. 299-346.
Bevat:
Voorin en achterin uittreksels uit de resoluties van de vroedschap en de burgemeesters over de oprichting van het tuchthuis.

2750-2751. Dossiers inzake onderzoeken naar onregelmatigheden in het tuchthuis, 1612, 1619. -- 2 omslagen

2752. Brief van het gerecht van Leiden aan de burgemeesters van Gouda met verzoek om ontslag uit het tuchthuis van het dochtertje van Boudewijn de Grave, 1624. -- 1 stuk

2759. Memorie van Jeronimus de Swaan aan de burgemeesters betreffende de inrichting van een wolweverij in het tuchthuis, z.d. -- 1 stuk

2760. Memorie betreffende het weven van builzakken in het tuchthuis, z.d. -- 1 stuk

2754. Verzoekschrift van de regenten van het tuchthuis aan de burgemeesters van Gouda om een jaarlijkse subsidie, met een overzicht van ontvangsten en uitgaven van 1660 - 1665, 1666. -- 1 katern

2753. Stukken betreffende de heffing van een omslag ten plattelande ten behoeve van het tuchthuis te Gouda, 1664 en 1665. -- 1 dossier

2755. Stukken betreffende het confinement van Sophia van der Maa, weduwe van IJsbrand van Noortwijck, 1702, 1703, en z.d. -- 1 dossier

2756. Rapport van de regenten van het tuchthuis aan de Magistraat van Gouda betreffende het gedrag van Maarten en Klaas de Hoog, 1766. -- 1 stuk

2757. Verzoekschrift van de regenten van het tuchthuis aan de burgemeesters van Gouda om goedkeuring van het reglement voor de proveniers; met apostille, 1767. -- 1 stuk

2762. Balancen
Rekeningen van winst en verlies opgemaakt door de regenten van het tuchthuis over de jaren 1790 - 1793, 1795 - 1801 en 1803 - 1809. -- 1 band
Zie voor de jaren 1736 - 1788 inv.nr. 2786.

2758. Rapport van de stadsarchitect aan de maire van Gouda betreffende de toestand van het tuychthuis, 1812. -- 1 stuk
De bijbehorende plattegrond ontbreekt.

15.c Toezicht op de voedingsmiddelen


2763. Middelen tegen de prijsstijging van het koren door de gedeputeerden te Brussel met goedvinden van de Staten beraamd, z.d. -- 1 stuk

2764. Stukken van een proces tussen de procureur-generaal van het Hof van Holland en de burgemeesters en schepenen van Gouda wegens een overtreding van het verbod van voorkoop van levensmiddelen, 1583 en 1584. -- 1 dossier

2765. Stukken betreffende het keuren en wegen van hooi, 1766 en z.d. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 27.12.

15.d Grondrechten, vrijheden


5006. Bekendmaking van de municipaliteit, dat - tot betere uitvoering van het besluit van het gewestelijk bestuur van 8 juni 1795 - alle burgers, ook in hun hoedanigheid van bestuurders van publiek- en privaatrechtelijke instellingen, binnen 14 dagen alle familiewapens moeten verwijderen van de gevels van en uit kerken, liefdadige instellingen, enz., 1798 maart; gedrukt. -- 1 stuk

15.e Brandweer, brandpreventie


5016. Keure tegens het roocken van tabacq ...
Strafverordening op het roken van tabak op brandgevaarlijke plaatsen, februari 1723; gedrukt. -- 1 stuk

16 Gezondheidszorg


2766. Stukken betreffende het stedelijk toezicht op de chirurgijns, medici en apothekers, ca. 1560 - 1660. -- 1 omslag
Zie ook het archief van de plaatselijke commissie van geneeskundig toeverzicht 1805 - 1865

4227. Voorwaarden waarop mr. Ewout Gerritsz genegen is in dienst te blijven als stadschirurgijn; met beschikking van burgemeesters in de marge, 1591. -- 1 stuk

2767. Stukken betreffende de bestrijding van de besmettelijke veeziekten, 1713 - 1799. Gedrukt. -- 1 omslag

2768. Lijsten van de besmette runderen in Zuid-Holland, 1773 - 1783. -- 1 band

2768.a. Stukken betreffende de vaccinatie, 1814, 1815. -- 1 omslag

17 Armenzorg


2778. Reglement voor het Leprooshuis, 1408. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 65

2771. Akte waarbij Adriaan Gerritsz zijn huis aan de Haven vermaakt aan het St. Catharinagasthuis en de Heilige geest, 1493. -- 1 stuk

2772. Verzoekschrift van de Heiligegeestmeesters en de burgemeesters van Gouda aan de Raad van Holland inzake de verzorging van de kinderen van geëxecuteerde anabaptisten (wederdopers); met apostille en aantekeningen, 1544. -- 1 omslag

2788. Verzoekschrift van Niclaes Pietersz te Gouda, oud 106 jaren, aan de burgemeesters aldaar, met verzoek om herstel van onderstand, z.d. -- 1 stuk

4235. Rekening van inkomsten en uitgaven inzake de inkoop van graan en het bakken van brood voor de armen in 1557, opgemaakt 1558. -- 1 katern

2773. Bewijs van ontvangst door de Heiligegeestmeesters van twee lasten roggemeel, 1570. -- 1 stuk

2780. Stukken betreffende het Oudemannenhuis, 1605 - 1808. -- 1 omslag

2782. Balancen
Rekeningen van winst en verlies opgemaakt door de regenten van het Weeshuis over de jaren 1651, 1677 en 1678. -- 3 stukken

2783. Balancen
Rekeningen van winst en verlies opgemaakt door de regenten van het Aalmoezeniershuis over de jaren 1654, 1659, 1666, 1670, 1671, 1673, 1674, 1676, 1677, 1693 en 1697. -- 1 omslag

2774. Lijst van de opbrengst van de verpachting van de stadskraan in 1670 - 1699, z.d. -- 1 stuk
De opbrengst van die kraan werd in 1429 aan het St. Catharinagasthuis geschonken

2777. Stukken betreffende een onderzoek naar de finantiën van het Aelmoezeniershuis, ca. 1680. -- 1 omslag

5905. Reglement waar naar de Oudemannen haar hebben te reguleren
Vastgesteld door regenten van het Oudemannenhuis; gedrukt, 8 mei 1686. -- 1 stuk
Kennelijk toegezonden aan het stadsbestuur.

5014. Verordening op het verpachten of innen van het mande- en zakgeld, geheven ten behoeve van het Aalmoezeniershuis bij het tonnen en vervoeren van turf, met een conversietabel voor de afdracht van een kwart van de heffing aan de zakkedragers, juli 1694; gedrukt. -- 1 katern

2775. Octrooi van de Staten van Holland voor een loterij ten behoeve van de gasthuizen en het aalmoezeniershuis te Gouda, 1695. -- 1 charter

2776. Stukken betreffende loterijen ten bate van instellingen van liefdadigheid, 1695 - 1713 en z.d. -- 1 omslag

2769. Stukken betreffende de beide gasthuizen, 1697 - 1815 en z.d. -- 1 pak

2785-2787. Balancen
Rekeningen van winst en verlies opgemaakt door de regenten van verschillende stedelijke inrichtingen over de jaren 1701 - 1809. -- 3 banden

2784. Balancen
Rekeningen van winst en verlies opgemaakt door de regenten van het Leprooshuis, 1721 - 1723 en 1727 - 1736. -- 1 omslag

2770. Stukken betreffende de Stadsapotheek, 1730 en 1805. -- 1 omslag

2781. Register van fundatiën ten gunste van het Oudemannenhuis, vervaardigd in 1739 en aangevuld tot 1742. -- 1 deel
Bevat:
Een inhoudsopgave.

2779. Stukken betreffende het Leproos- en Proveniershuis, 1791 - 1805 en z.d. -- 1 omslag

18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen


2798. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rector, 1521 - 1522. -- 1 omslag
Het ongedateerde stuk is een fragment. De rekeningen mei - oktober 1521 (op een fragment na) en november 1521 - oktober 1522 zijn afgedrukt door dr. L.A. Kesper in zijn Geschiedenis van het Gymnasium te Gouda (Gouda 1897).

2796. Aantekeningenboek bevattende lijsten van rectores en scholasters over de periode 1521 - 1715, het reglement van 1593 en aantekeningen uit de resoluties van de scholasters en burgemeesters over de periode 1607 - 1712. -- 1 deel

2795. Stukken betreffende de Grote en Latijnse school, en de kosterij van de St. Janskerk, ca. 1521 - 1815 en z.d. -- 1 omslag
Bijgevoegd is een opgave van de stukken die door L.A. Kesper zijn afgedrukt in zijn Geschiedenis van het Gymnasium te Gouda.

2789. Pachtcontract van de scholasterie, 1527. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 304

2804. Stukken betreffende de beurzen voor arme Goudse studenten aan de universiteit van Leuven, 1528 - 1567. -- 1 omslag

2792-2793. Stukken van een proces tussen de stad Gouda en de memorieheren van de St..-Janskerk aldaar over het aandeel van de scholaster in de inkomsten van de memorieheren, 1539 - 1543 en z.d. -- 2 charters en 1 dossier

2790. Akte van verlei van de scholasterie, 1548. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 368

2791. Akte waarbij keizer Karel de stad Gouda het recht geeft om de schoolmeester aan te stellen, 1554 mei 2. -- 1 charter (zegel beschadigd)
Nadere toegang: regest nr. 380

2799-2803. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rector Wijbrant Bornstra, 1554 november-1564 juli. -- 5 katerns
Afgehoord door gecommitteerden van de burgemeesters voor de school. Vier katerns zijn gebonden in perkamenten omslagen met tekst.

2794. Stukken van een proces tussen Aert Hermansz, priester, en de burgemeesters van Gouda over de heffing van een bijdrage van de scholieren van de bijscholen voor de rector van de grote school, 1558 - 1560. -- 1 dossier

2811. Contract van het stadsbestuur met de vier zonen van Willem Adriaensz om op bepaalde tijden met schalmeien te spelen, 1564, met kwitanties van 1568. -- 2 stukken

2805. Stukken betreffende de aanstelling van schoolmeesters, 1586 - 1693 en z.d. -- 1 omslag

2806. Verzoekschrift van Frans van Schooten te Leiden om te verkrijgen een aanstelling tot landmeter en vergunning voor de oprichting van een mathematische school, ca. 1610. -- 1 stuk

2807. Stukken betreffende het toezicht op de rechtzinnigheid van de schoolmeesters, 1620, 1621 en z.d. -- 1 omslag

2808. Uittreksel uit het informatieboek van de baljuw betreffende de schaking van Elisabeth Trist door de schoolmeester Dirck Janse Graeuw, ontvangen februari 1674. -- 1 stuk

2812. Inventaris van de bezittingen van de Rederijkerskamer "de Goudsblom", 17e eeuw. -- 1 stuk

2809. Naamlijst van de schoolmeesters, schoolvrouwen en bewaarvrouwen, opgemaakt door de censeurs van de scholen, 1755. -- 1 stuk

2797. Blaffert van de vaste goederen, inkomsten en effecten van de scholarchie, 1764 maart-1805. -- 1 deel

2810. Aantekeningen van de beraadslagingen van de burgemeesters over een voorstel van de scholarchen om een armenschool op te richten, 1765. -- 2 stukken

19 Kerkelijke zaken
Voor stukken betreffende het Cellebroedersklooster (1556 - ca. 1573), het St. Agnietenklooster (1543 - 1556 en z.d.) en het Brigittenklooster (1494 - 1551), zie: ac 91 (archieven van de Goudse kloosters).


2847-2850. Akten betreffende de stichting van het Minderbroedersklooster, 1416 - 1419. -- 4 charters

2851. Akte waarbij George d'Ornos, bisschop van Vich, opdracht geeft tot hervorming van het Minderbroedersklooster te Gouda, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 123

2852. Akte waarbij de paus het Minderbroedersklooster te Gouda stelt onder de vicaris van de Keulse provincie, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 133

2853. Vidimus van de akte van 1449, waarbij Filips, hertog van Bourgondië, de Minderbroeders onder zijn bescherming neemt, 1450. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nrs. 138 en 140

2825. Verzoekschrift van de pastoor van de St.-Janskerk te Gouda en de burgemeesters, schepenen en vroedschap aan de Paus om moordbranders, zelfmoordenaars en straatrovers in de kerk en op het kerkhof door wereldlijke gerechtsdienaars te mogen arresteren, 15e eeuw; minuut? -- 1 stuk

2854. Akte waarbij kardinaal Nicolaas de overeenkomsten van de Minderbroeders met de burgerij bekrachtigt, 1452. -- 1 charter
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Zwaar beschadigd.)
Nadere toegang: regest nr. 147

2855. Akte waarbij met het stadsbestuur van Gouda het maximum van de inkomsten van het St. Margaretaklooster wordt vastgesteld, 1466. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 172

4270. Bevelschrift van het Hof van Holland om de vicecureit van Gouda op te dragen bekendheid te geven aan de (pauselijke ?) "gracie" om boter te mogen eten (in de vastentijd ?), en anders zelf voor bekendmaking te zorgen, 28 februari 1533. -- 1 stuk

2826. Brief van de officiaal van het kapittel van Oudmunster te Utrecht aan de deken van Gouda met last om rustverstoringen in de kerk tegen te gaan, z.d. Afschrift, z.d. -- 1 stuk
Gedeeltelijk onleesbaar.

2813. Verzoekschrift van de markiezin van Bergen op Zoom aan de landvoogdes om uitstel van de loterij ten bate van het herstel van de St.-Janskerk te Gouda tot na de loterij ten bate van de kerk van Bergen op Zoom, met bijlage, 1541. Afschriften. -- 2 stukken

2814. Verzoekschrift van de kerkmeesters van de St.-Janskerk te Gouda aan de Keizer om gouden en zilveren munten als inleggeld voor de loterij ten bate van de kerk te mogen aannemen, ca. 1541. -- 1 stuk

2815. Stukken betreffende klachten over de pastoor mr. Jan de Hamalia, 1542, 1543 en z.d. -- 1 dossier

2856. Lijst van de vorderingen en schulden van een nietgenoemde instelling (= Maria Magdalenaklooster?), ca. 1556. -- 1 stuk

2819. Verzoekschrift van het stadsbestuur aan de Keizer om de memoriegelden en de inkomsten van de gilden te mogen gebruiken voor het herstel van de kerk, ca. 1552. Minuut. -- 1 stuk

2838. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken betreffende kerkelijke zaken, 1555 - 1692 en z.d. -- 1 omslag

2820. Stukken van een proces van de kerkmeesters van Gouda met de memorieheren aldaar wegens het plaatsen van memoriekaarsen, 1558 en z.d. -- 1 dossier

2821. Brief van de Koning met verzoek om advies inzake het bijgevoegde request van de kerkmeesters van de St. Janskerk te Gouda om de gilden te verplichten tot geregelde bijdragen in de restauratie van de kerk, 1562. Afschrift. -- 2 stukken

2822. Testament van Kathrijna Hendricks Visschers, weduwe van Garbrant Airtz., waarbij zij o.a. aan de St. Janskerk te Gouda en de gasthuizen, het leprooshuis en het oudemannenhuis aldaar geld of goederen vermaakt, 1562. Authentiek afschrift. -- 1 katern

2823. Contracten van verpachting van de inkomsten van de kosterij en het belichten van begrafenissen in de St. Janskerk, 1564. -- 2 stukken

2824. Stukken van een proces tussen de kerkmeesters van de St. Janskerk te Gouda en de beheerders van de nalatenschap van Marritge Geerlofsdr, 1570. -- 1 dossier

2827. Akte waarbij de pastoor Cornelis Schoonhoven en de kapelaan Dirck Cornelisz de Bruyn ten overstaan van de burgemeesters en schepenen van Gouda verklaren tijdens de kerstdagen niet te zullen prediken, 23 en 24 december 1572. -- 1 stuk

2828. Stukken van een geschil van de stad Gouda met de dekens van het St. Paulusgilde, ook genaamd St. Rochusgilde, wegens de overgifte van de eigendomsbewijzen van het gilde, 1577. -- 1 dossier

2836. Stukken betreffende de beroeping en de bezoldiging van de predikanten, 1578 - 1711. -- 1 omslag

2829. Stukken van een proces tussen de kerkmeesters van de St. -Janskerk te Gouda en de koster Maerten Zijvertsz, 1587. -- 1 dossier

2830. Akte van indemniteit terzake van een lening ten bate van de restauratie van de St. Janskerk bezegeld door de stad Gouda, 1589. -- 1 charter
Zie ook inv.nr. 606

2816. Memorie van de kerkrenten, 16e eeuw. -- 1 stuk

2817. Rekening van inkomsten en uitgaven van het Jezusaltaar, 16e eeuw. -- 1 stuk

2818. Lijst van ornamenten van het St. Joris- en St. Mathijsaltaar, 16e eeuw. -- 1 stuk

2831. Lijst van de renten die van 1601 - 1603 verkocht zijn voor het herstel van de toren van de St.-Janskerk, 1603. -- 1 katern

2832. Verzoekschrift van de leden van de dolerende kerk aan de magistraat tot het houden van vrije openbare eredienst, ca. 1618. -- 1 stuk
Hieraan gehecht twee ledenlijsten

2833. Lijsten van ouderlingen en diakenen van de dolerende kerk, ca. 1618. -- 2 stukken

2834. Verordeningen van het stadsbestuur tot handhaving van de orde tijdens de kerkdienst, 1619. Minuten. -- 3 stukken
Gedeeltelijk onleesbaar

2837. Stukken betreffende de pensionering van predikantsweduwen, 1637 en 1685. -- 2 stukken

2835. Dossier betreffende een geschil tussen de classis van Gouda en de kerkenraad, 1645 en 1646. -- 1 omslag

5010. Verordening op het onderhouden van de zondag en andere kerkelijke feestdagen, 1654. Afschrift, (ca. 1950). -- 1 katerntje

5007. Aanvulling op en wijziging van de verordening inzake begrafenissen, voor wat betreft het "binnenbidden" (uitnodigen van m.n. verwanten) na afloop van de begrafenis, oktober 1679; gedrukt. -- 1 katern

2857. Formulieren van het gebed voor de overheid in de Nederlandse, Franse en Engelse taal. Gedrukt, 1663 en z.d. -- 5 stukken

2845. Ingekomen stukken en aantekeningen betreffende het toezicht op de uitoefening van de R.K. eredienst, 1702 - 1776 en z.d. -- 1 omslag

5008. Reglement en lyste op 't verhuren van de dood-kleeden ...
Reglement op het verhuren van doodskleden e.d., 1704; gedrukt; met aanvulling, juni 1760. -- 1 katern

5902. Keure ende waerschouwinge tegens het inkomen ... van vremde Hoogduytse Joden of Smoussen ...
Verordening op het toelaten of huisvesten van Duitse joden; gedrukt, oktober 1712. -- 1 stuk
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (betreft het tweede exemplaar <--- nog steeds?)

2844. Register van de verklaringen door de R.K. priesters ingevolge de resolutie van de Staten van Holland van 21 september 1730 afgelegd, 1730 - 1794. -- 1 band
Bevat:
(bijgebonden) Plakaten betreffende het toezicht op de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst, 1730 - 1732.

2841. Stukken betreffende de Waalse kerk, 1735 - 1811. -- 1 omslag
Zie ac 54 kaart 2201 F 34.

2842. Lijst van de vaste zitplaatsen in de Waalse kerk, ca. 1755. -- 1 deel
Zie ac 54 kaart 2201 F 17.
Bevat:
Achterin een alfabetische index op de voornamen van de rechthebbenden op de zitplaatsen en een lijst van de onkosten van de deputaties naar de synoden 1700 - 1753.

2843. Ramingen van de kosten van herstel van de Gasthuiskerk en het opstellen van een orgel, 1768. -- 1 omslag

2839. Memorie van de landerijen behorende tot een vicarie op het St. Dirksaltaar in de St. Janskerk, eigendom van H.A. baron van Dam d'Audignies, ca. 1771. -- 1 stuk

2840. Brief van de burgemeester van Gouda aan de kerkmeesters van de grote kerk aldaar over het ruimen van de graven, 1809. Minuut. -- 1 stuk

2846. Rapport van de burgemeester van Gouda aan de assessor Loncq te 's-Gravenhage over de gesteldheid van de kerken te Gouda, 1809; minuut. -- 1 stuk

20 Geschillen


2858-2860. Stukken betreffende de geweldpleging door enige poorters van Gouda in Sluipwijk bedreven, 1357 en 1358. -- 3 charters

2861. Akte waarbij hertog Maximiliaan van Oostenrijk en zijn vrouw Maria de plaats gehad hebbende ongeregeldheden vergeven, 1478. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 193

21 Waterstaatszaken


21.a Algemeen


2864. Verzoekschrift van de hoogheemraden van Delfland aan de Staten van Holland van 27 augustus 1654, met bijlagen, om bekrachtiging van het privilege van hertog Albrecht van 20 november 1391. Gedrukt, ca. 1654. -- 1 deel

2863. Register van sententiën van het Hof van Holland van 1557 - 1701 inzake jurisdictiegeschillen met verschillende waterschappen, 1751. -- 1 band
Bevat:
Een inhoudsopgave.

2862. Stukken betreffende de hoge waterstand van de Merwede, 1738. -- 1 dossier

21.b Schieland


2865. Register van de handvesten van Schieland 1299 - 1582, vervaardigd in 1608. -- 1 deel
Bevat:
Voorin een inhoudsopgave.

2866. Akte waarbij keizer Karel de ingelanden van Moordrecht toestemming geeft om molens te plaatsen aan de Goudkade, 1530. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 310

2867. Afschrift van de bovengenoemde akte, 1537. -- 1 stuk

2868. Stukken van een proces tussen mr. Jan Adriaensz, secretaris van de baljuw van Schieland, en Jacob Fransz te Gouda wegens belediging, 1540 en 1541. -- 1 dossier
Nadere toegang: regest nr. 335

2873. Vidimus van een akte waarbij Filips, koning van Castilië, de steden Gouda, Rotterdam en Schiedam machtigt tot het zenden van twee afgevaardigden voor het afhoren van de rekening en het vaststellen van de omslag van Schieland, 1580. -- 1 charter

2871. Stukken betreffende het onderhoud van Schielands hoge zeedijk en de Wierikkerdijk, 1581 - 1780 en z.d. -- 1 omslag

2869. Akte waarbij de Staten van Holland en de baljuw en hoogheemraden van Schieland beslissen dat de rekening van Moordrecht in het vervolg te Gouda moet worden gedaan, 1582. -- 1 charter
Zwaar beschadigd.

2870. Stukken betreffende een proces tussen het hoogheemraadschap Schieland en de steenbakkers van Ouderkerk, Krimpen en Stormpolder over het baggeren van slik in de IJssel onder Schielands hoge zeedijk, 1642 - 1646. -- 1 lias

2874. Akte waarbij de Staten van Holland bepalen dat afgevaardigden van Gouda, Rotterdam en Schiedam moeten worden uitgenodigd tot het afhoren van de rekening en het vaststellen van de omslag van Schieland, 1654. -- 1 charter

2877-2885. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland over de jaren 1658/59 - 1814. -- 9 pakken
Het boekjaar ving tot 1711 aan op 1 april.

2875. Aantekening betreffende het sluiten van de rekeningen van het hoogheemraadschap Schieland, 1666 - 1679. -- 1 deel

2876. Stukken en aantekeningen betreffende het sluiten van de rekeningen van Schieland, 1671 - 1756. -- 1 omslag

2887. Stukken betreffende de verhoging van de Wierikkerdijk in 1673. -- 1 omslag

2888-2889. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens het onderhoud van de Wierikkerdijk over de jaren 1675/1676 - 1808/1810; afschriften. -- 2 pakken
Schieland droeg bij in het onderhoud van deze dijk. Zie voor de rekening over 1812 - 1815 ac 56 inv.nr. 1967.

2895. Rekening van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens het herstel van Schielands hoge zeedijk in 1682, gesloten in 1682. Afschrift. -- 1 katern

2872. Stukken betreffende het recht van Gouda om bomen op Schielands hoge zeedijk te planten, 1687 - 1767. -- 1 omslag

2903. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de aflossing van enige leningen, gesloten in 1714 - 1734. Afschriften. -- 1 pak

2896-2898. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de verhoging van Schielands Hoge Zeedijk in 1718, gesloten 1720 - 1725; afschriften. -- 3 katerns

2890. Rekening van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de versterking van de Wierikkerdijk in 1726, gesloten in 1727. Afschrift. -- 1 katern

2899-2901. Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de verhoging van Schielands Hoge Zeedijk in 1731 en 1732, gesloten 1731 - 1733; afschriften. -- 3 katerns

2891-2894. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de verhoging van de Wierikkerdijk in 1747 - 1754, gesloten 1749 - 1755; afschriften. -- 4 katerns

2902. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens het verhogen van Schielands hoge zeedijk in 1777 - 1779, over de jaren 1780/81 - 1793/94. Afschriften. -- 1 pak

21.c Rijnland


2905. Stukken betreffende Rijnland, 1540 - 1737 en z.d. -- 1 pak
Bevat:
Moderne inhoudsopgave.
Nadere toegang: regest nr. 17

2906. Stukken betreffende een geschil met Reeuwijk over de Reeuwijkse watering, 1567. -- 1 dossier
Nadere toegang: regest nr. 435

2904. Brieven ingekomen van het hoogheemraadschap Rijnland, 1597 - 1621. -- 1 lias

2907. Akte van vrijwaring voor de kosten van het proces van Sluipwijk met Reeuwijk en Broekveld, waarin de stad Gouda zich gevoegd heeft, 1607. -- 1 charter

2908. Stukken van een geschil met het hoogheemraadschap Rijnland over de doorgraving van de kade van de Reeuwijkse watering ten behoeve van de uitwatering van de polder Willens, 1617 en 1618. -- 1 dossier

2909. Stukken van een geschil over het oprichten van een windwatermolen in de polder Ruigeweide zonder toestemming van Rijnland, 1624. Afschriften van 1624. -- 1 dossier

21.d Woerden


2910. Sententie van de keizer inzake het peil van de Dubbele watering en de Wierikke, 1524. Met aangehechte afschriften van stukken uit 1531 en 1589, (1591). -- 1 charter, 2 stukken
Nadere toegang: regest nr. 296

2911. Uittreksel uit een resolutie van de Staten van Holland waarbij de burgemeesters van Gouda worden gemachtigd om op 's lands kosten de Goejanverwellesluis, die bij het ontzet van Leiden en Woerden beschadigd was, te herstellen, 1576. -- 1 stuk

2912. Stukken van een proces van Waarder, Hekendorp, het Zuideinde en de Weipoort van Bodegraven, de Langeweide en Gouda met Woerden en Oudewater over het peil van de Dubbele Wierikke, 1583 en 1584. -- 1 dossier

2913-2914. Stukken van een proces van het Westeinde van Waarder, het Zuideinde en de Weipoort van Bodegraven en de Langeweide met het grootwaterschap Woerden en de steden Woerden en Oudewater over het peil van de Dubbele Wierikke, 1590 en 1591. -- 1 band en 1 pak

2915. Stukken betreffende het peil van de Dubbele Wierikke, 1607 - 1684 en z.d. -- 1 pak

2916. Stukken betreffende de verhoging van de Kromwijkerdijk, 1675 - 1680 en z.d. -- 1 pak
De steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven verwierven in 1423 en later grote invloed op het bestuur van dit hoogheemraadschap

21.e Krimpenerwaard
De steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven verwierven in 1423 en later grote invloed op het bestuur van dit hoogheemraadschap.


2922. Lijst van de rentebrieven die door de stad Gouda zijn verkocht ten behoeve van het herstel van de dijken van de Krimpenerwaard, 1423. -- 1 stuk

2919-2921. Verschillende stukken betreffende de Krimpenerwaard, 1550 - 1792 en z.d. -- 3 pakken
Bevat:
Moderne specificatie.

2923. Stukken van een proces van de stad Gouda met de ingelanden van de Krimpenerwaard over de benoeming van heemraden, 1553 - 1558. -- 1 dossier

2924. Stukken betreffende de doorbraak van de Lekdijk bovendams en de Wierikkerdijk, 1624. -- 1 dossier

2917. Boek van de Crimpenerwaard
Aantekeningen van de vergaderingen van de gedeputeerden tot de zaken van de Krimpenerwaard, 1630 - 1794. -- 1 band

2918. Stukken rakende de Crimpenerwaard
1644 - 1798 en z.d. -- 1 band
Voornamelijk bijlagen van het vorige nummer.
Bevat:
Voorin afschriften van het reglement van 1413 voor het waterschap Bijleveld (prov. Utrecht).

2938-2947. Bijlagen van de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de vier kavelen respectievelijk van de penningmeester van de Krimpenerwaard over de jaren 1649 - 1791 en 1800; afschriften. -- 10 pakken

2931-2934. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de vier kavelen van de Krimpenerwaard over de jaren 1653 - 1761. Afschriften. -- 3 pakken, 1 omslag
Afgehoord door de gedeputeerden van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven en de schouten en gedeputeerden van de ambachten in de Krimpenerwaard

2925. Stukken van een geschil van de steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven met de vier kavelen van de Krimpenerwaard, 1666 - 1675. -- 1 pak

2950. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Cornelis Koen, boekhouder van het Oudevrouwenhuis te Schoonhoven, wegens het zanden van het postpad tussen Schoonhoven en de Vrouwenbrug aan de Vlist in 1690 en 1691. -- 1 stuk
Afgehoord door de burgemeesters van Gouda en Schoonhoven 1693 juni 11

5047-5048. Keuren van de Krimpenre-waerd
Keur van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, april 1690; gedrukt. -- 1 deeltje, 1 bandje

2948-2949. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de vier kavelen wegens de dijkdoorbraak op 21 januari 1726; authentieke afschriften. -- 2 katerns

2951. Constitutie van ... de ambachtsheerlijkheid van Stolwijk
Gedrukt, 1731. -- 1 band
Geveild in 1731.

2926. Stukken betreffende de financiële afwikkeling van het herstel van de Lekdijk na de doorbraak bij Bergambacht en de overstroming van de Krimpenerwaard in 1760 (of 1751?). -- 5 pakken (a - e)
--- controleren ---

2927-2928. Stukken betreffende de hulpverlening wegens de overstroming van de Krimpenerwaard in 1760.
--- controleren ---

2929. Memorieboek van gedaane leverantiën aan de in- en opgezetenen van de Crimpenerwaard in den jare 1760
Afschrift, z.d. -- 1 deel

2935-2937. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de penningmeester van de Krimpenerwaard over de jaren 1761 - 1808. Afschriften. -- 3 pakken

2930. Stukken van een geschil van de ambachten Lekkerkerk en Bergambacht met de dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard over het onderhoud van de dijken, 1765. Authentieke afschriften van 1765. -- 1 dossier

5015. Keuren en ordonnantien van ... den Crimpenrewaard
Keur van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, 1807 nov.; afgekondigd en gedrukt, 1808. -- 1 bandje
Bevat enkele kanttekeningen in potlood.
Bevat:
Index.

21.f 's-Heer-Aartsberg en Bergambacht


2962. Stukken betreffende het sluiten van de rekeningen, 1599 - 1758 en z.d. -- 1 omslag

2953-2961. Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de waarsluiden van 's Heeraartsberg en Bergambacht over de jaren 1614 - 1790; authentieke afschriften. -- 9 pakken
Gecontroleerd door de ambachtsheer en de gedeputeerden van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven

2952. Register der notulen van 'tgene jaarlijcx voorvalt op de ambachts-reeckeninghe van Berchambacht
1666 - 1794. -- 1 deel

2964. Rekening van inkomsten en uitgaven van de schout en gezworenen van Bergambacht wegens het herstel van de dijk in 1692 - 1702. Afschrift. -- 1 stuk

2963. Rekeningen van de inkomsten en uitgaven en overige ongeordende stukken van schout en gezworenen van 's-Heeraartsberg en Bergambacht wegens de omslag van de binnenlandse lasten van de kerk, de school, enz. over de jaren 1695, 1696, 1698, 1738, 1740 - 1788; authentieke afschriften. -- 1 pak
Gecontroleerd door de ambachtsheer en de gedeputeerden van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven.

2965. Declaraties van uitgaven wegens de kering van de dijk, 1702 - 1704. Afschrift. -- 1 katern

2966. Rekening van inkomsten en uitgaven van de schout, waarsluiden en gezworenen van Bergambacht wegens de herbouw van de hoge molen in 1717 - 1719. Authentiek afschrift. -- 1 stuk

21.g Haastrecht


2971. Stukken betreffende het sluiten van de gemene buitenlandse rekeningen van Haastrecht en het beheer van de Hoge Boezem achter Haastrecht, 1376 - 1762 en z.d. -- 1 pak, 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 26

2972-2976. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van schout, burgemeesters en waarsmannen van Haastrecht wegens het buitenland van Haastrecht over de jaren 1555 - 1790. Afschriften. -- 5 pakken
De "gemene buytelantse" rekeningen van Haastrecht werden gesloten door de baljuw van Schoonhoven, Haastrecht en het land van Blois, en gecommitteerden van Gouda en Schoonhoven.

2967. Stuk van een proces tussen de landbewaarders van Haastrecht en de gezworenen van de Hoge Boezem aldaar over de omslag, ca. 1560. -- 1 stuk

2977. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters en waarsmannen van Haastrecht wegens de verponding, 1618 en 1619. Authentieke afschriften van 1620. -- 2 katerns

2968. Stukken van een proces van Haastrecht en Gouda met Willige Langerak, Vijfhoeven, Wilt, Cabau, Vlist en Bonrepas over het onderhoud van de overtocht van de sluis van de Hoge Boezem van Haastrecht, 1634 - 1638 en z.d. -- 1 dossier
Zie ook kaart 2223 I 4.

2969. Octrooi van de Staten van Holland betreffende het opzenden van de gemenelandsrekeningen van Haastrecht naar Gouda en Schoonhoven, 1655. -- 1 charter

2970. Register der notulen van 'tgene jaarlijcx voorvalt op de ambachts-rekeninghe van Haastrecht
1666 - 1794. -- 1 deel

21.h Vlist en Bonrepas


2980-2984. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters en gezworenen van de Vlist en Bonrepas over de jaren 1552 - 1789. Afschriften. -- 5 pakken
Gesloten door gecommitteerden van Gouda en Schoonhoven

2978. Stukken betreffende het ambacht Vlist en Bonrepas, 1609 - 1743. -- 1 omslag
Nadere toegang: regest nr. 218

2979. Register der notulen van 'tgene jaarlijcx voorvalt op de ambachts-rekeninghe van de Vlist
1666 - 1794. -- 1 deel
Bevat:
Voorin een authentiek afschrift van 1742 van het reglement voor de oost- en westzijde van de Vlist van 1664.

22 Landszaken


22.a Staten-Generaal en opvolgende besturen
Voor "Missiven betreffende 's-lands zaken" en "Instructiën van vreemde ambassadeurs en relatiën met Engeland", zie de serie ingekomen / uitgaande stukken (rubriek 01.a).


3182-3183. Stukken betreffende de bemoeiingen van de Staten-Generaal met de Oost- en West-Indische compagnieën en de Levantse handel, 1610 - 1785. -- 2 pakken

5049. Aantekening waar de resolutie van de staten van Holland inzake Jan Jacobsz (van Alphen uit Ouderkerk a/d IJssel), die vergunning vroeg om een verlaat in de IJsseldijk aan te brengen, in de vroedschapsresoluties is te vinden, ca. 1626; met verwijzing naar pagina's in de net-resoluties. -- 1 stuk

4263. Punten van beschrijving
Agendapunten voor de vergadering van de staten van Holland in november 1660; met aantekening in de kantlijn inzake het door de Goudse vertegenwoordigers te volgen stemgedrag. -- 1 stuk

3174-3177. Publicaties van de landsregering en de Staten van Holland, 1665 - 1815; gedrukt. -- 16 banden

4264. Memorie inzake de besteding van een deel van de door de staten van Holland "genegotieerde" 5 miljoen gulden voor subsidies aan buitenlandse mogendheden en militaire kosten en de problematische dekking daarvan, 1666. -- 1 stuk
Behandeld in de statenvergadering van 23-03-1666.

4262. Tractaat tussen Frankrijk, Engeland en de Republiek inzake de beëindiging van de oorlog tussen Frankrijk en Spanje, 1668; afschrift. -- 1 katern

3163-3172. Publicaties van de Staten-Generaal en opvolgende colleges, 1673 - 1780 en 1784 - 1814. Gedrukt. -- 10 banden

3092-3094. Afschriften van ingekomen en uitgaande stukken van de Staten-Generaal, 1682 - 1687. -- 2 pakken
--- uiterlijke vorm controleren ---

2985-3091. Resoluties van de Staten-Generaal, 1694 - 1792; gedrukt. -- 107 banden
Bevat:
(ieder jaar) Een index op zaken.

5020-5022. Handelsverdragen van de Staten-Generaal met andere mogendheden, 1714, 1739, 1753. Gedrukt. -- 3 katerns

3095-3146. Rapporten van Nederlandse gezanten aan de Staten-Generaal, met bijlagen, 1741 - 1752, 1754 - 1764, 1766, 1768 - 1771, 1773, 1774, 1776 - 1778, 1780, 1781, 1784 - 1786 en 1788 - 1793 september. Gedrukt. -- 52 banden

3173. Register van afkondigingen van de publicaties van de Staten-Generaal en opvolgende college's, 1791 - 1811. -- 1 deel

5018. Ontwerp van constitutie voor het Bataafsche volk ...
Juni 1797; gedrukt. Met circulaire betreffende correcties, juli 1797. -- 1 deel, 1 stuk

5005. Ontwerp van staatsregeling voor het Bataafsche volk
Maart 1798; gedrukt. -- 1 deeltje

5019. Ontwerp van staatsregeling voor het Bataafsche volk
(1801). Gedrukt. -- 1 katern

3147-3161. Notulen van het Staatsbewind der Bataafsche republiek
Oktober 1801 - 1805; gedrukt. -- 15 banden

3162. Indices op de besluiten van het Staatsbewind der Bataafsche republiek, 1802 - 1806 juni 9. Gedrukt. -- 1 deel

4211. Publikaties van de vertegenwoordigers van het Bataafse gemenebest, 1805 - 1806 mei; gedrukt. -- 1 band

3178-3181. Publicaties van de landsregering, 1805 - 1808; gedrukt. -- 4 banden

5046. Koninglijke besluiten van 1809
Besluiten van de koning van Holland, 1809; gedrukt. -- 1 band
Nrs. 1 - 76.
Bevat:
Voorin een inhoudsopgave.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Band verloren gegaan; katerns liggen deels los; vuil.)

3184. Stukken betreffende officiële feestelijkheden, 1811 en 1812. -- 1 omslag

22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
Voor "Correspondentiën met de staten en andere hoge collegiën", zie de serie ingekomen / uitgaande stukken (rubriek 01.a). Voor defensiezaken, zie rubriek 14.c. Zie ook inv.nrs. 3174 e.v.


3552. Akte waarbij Filips, aartshertog van Oostenrijk, het exploiteren en ten uitvoer leggen van zijn mandementen en provisiën regelt, 1496. Authentiek afschrift, z.d. -- 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 238

3553. Akte waarbij Filips, aartshertog van Oostenrijk, de achterstallige schulden van Holland regelt, 1497. Authentiek afschrift, z.d. -- 1 stuk

3554. Kwitanties voor de betaling van de kosten van publicatie van de akte waarbij Filips de Schone de achterstallige schulden van Holland regelt, 1497. -- 6 stukken

3483-3493. Index op de resoluties van de Staten van Holland van 1524 - 1723. Geschreven. -- 11 banden

3465-3482. Index op de resoluties van de Staten van Holland van 1524 - 1790. Gedrukt. -- 18 banden

3185-3462. Resoluties van de Staten van Holland, 1524 - 1793. Gedrukt. -- 278 banden

3543. Tractaat van Venlo, waarbij hertog Willem van Gulik en Kleef de gewesten Gelre en Zutfen aan keizer Karel V afstaat, 7 september 1543; afschrift. Met Nederlandstalig afschrift van een verbond met Gulik en Kleef als nadere uitwerking van het tractaat, 2 januari 1544. Met een 17e-eeuwse samenvatting. -- 2 katerns, 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Het tractaat is beschadigd met tekstverlies (mechanische schade).)

3544. Stukken betreffende de dagvaart te 's-Gravenhage in 1543. -- 1 lias

3555. Proces-verbaal van beëdiging van Filips, prins van Spanje, en de staten van Holland, 1549. Authentiek afschrift, z.d. -- 1 stuk

3545. Verzoekschrift van de Staten van Holland aan de Landvoogdes tot opheffing van het verbod om te vergaderen, met afwijzende apostille, 1567. Afschrift. -- 1 stuk

3556. Aantekening van de pillegift van 2000 £ per jaar door de staten van Holland en Zeeland aan de jongste dochter van stadhouder Willem van Oranje, 1578. -- 1 stuk

4225. Brieven van het stadsbestuur aan de afgevaardigden van Gouda in de staten van Holland, uittreksels uit de "vroedschapsboeken" (besluiten van de vroedschap) inzake de "punten van beschrijving" en akten van lastgeving, 1580 - 1589. -- 1 omslag
Over de periode 1590 - 1599 ontbreken dergelijke stukken.

3557. Uittreksel uit de resoluties van de staten van Holland betreffende de voorkoming van scheuring door onderlinge geschillen, 1581. -- 1 stuk

3558. Uittreksel uit de resoluties van de staten van Holland betreffende de beëediging van predikanten en ingezetenen, 1587. -- 1 stuk

3559. Uittreksel uit de resoluties van de staten van Holland betreffende de rechtspraak over soldaten, 1587. -- 1 stuk

3560. Bewijs van ontvangst door de registermeester van Holland van de stukken van de staten van Holland in de toren van het slot te Gouda, 1590. -- 1 stuk

3546. Stukken betreffende de beschrijving ter statenvergadering, 1597 - 1649. -- 1 pak

3464. Resoluties van de Staten van Holland, 1641 november - 1642 februari. Geschreven. -- 1 band

3547. Stukken betreffende de beraadslagingen van de vroedschap over de staten van oorlog, 1651 - 1658. -- 1 omslag

3494. Index op de resoluties van de Staten van Holland van 1653 - 1663. -- 1 band

3511-3512. Index op de secrete resoluties van de Staten van Holland, 1653 - 1751. Gedrukt. -- 2 banden

3495-3510. Secrete resoluties van de Staten van Holland, 1653 - 1790. Gedrukt. -- 16 banden

3542. Staat van oorlog voor het jaar 1656. Geschreven. -- 1 band
Bijlage van de resolutie van de Staten van 22 februari 1656.

3561. Akte van impuniteit voor de leden van de staten van Holland, 1663. -- 1 charter

3562. Akte waarbij de graaf van Kuilenburg (Culemborg) het recht van asiel voor ingezetenen van Holland opheft, 1664. -- 1 stuk

3513-3520. Aantekeningen van mr. Jacob van der Tocht van het verhandelde in de vergaderingen van de Staten van Holland, 1664 - 1680. Met bijlagen. -- 8 pakken
Van der Tocht was van 1664 - 1671 secretaris, van 1672 - 1674 burgemeester en van 1675 - 1680 pensionaris van Gouda.

3563. Eeuwig edict
Besluit van de Staten van Holland inzake de regering en de opheffing van het stadhoudersambt, 1667. -- 1 charter (katern)

3521. Stukken van mr. Jacob van der Tocht betreffende zijn missie naar Brussel, januari - maart 1670. -- 1 pak
Voornamelijk minuten van uitgaande brieven.

3564. Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende de instelling van het erfstadhouderschap, 1674. Gedrukt. -- 1 stuk

3523. Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland, 1674 - 1790. Gedrukt. -- 1 pak

4267. Aantekening van vindplaatsen in bronnen en literatuur over de taak van gecommitteerde raden van de staten van Holland, z.d. (ca. 1700). -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Slijtage door mechanische schade.)

3522. Aantekeningen van de vergaderingen van de Staten van Holland door mr. Daniel Lestevenon als gecommitteerde van Gouda, 1709 - 1713. -- 1 deel

3463. Resoluties van de Staten van Holland, 1715, 2e druk. -- 1 band

3524-3541. Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland, 1781 - 1784, 1787, 1789 - 1791, 1793 en 1794. Gedrukt. -- 18 banden

--. Aantekeningen van M. Bisdom van Vliet van de vergaderingen van "besognes" van de staten van Holland in de jaren 1784, 1786 en 1787.
ZIE: rubriek inv.nr. 4274

3548-3550. Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de provisionele repraesentanten van het volk van Holland
1795; gedrukt. -- 3 banden

3551. Decreten van de representanten van het volk van Holland, 1795 januari-april 15. Gedrukt. -- 1 band

23 Diversen


3565. Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de procureur-generaal van het Hof van Holland over de competentie van het gerecht te Gouda in criminele zaken, 1545. -- 1 lias

3565.a. Stuk van een proces voor het Hof van Holland tussen Cornelis Sasbouts en het stadsbestuur over de huur van een huis, 1546. -- 1 stuk

3566. Juridisch advies aan de magistraat van Gouda in een proces tussen Floris van Assendelft, de heer van Goudriaan en Gerrit Visscher, Claes Florisz en Lysbet Floren, 16e eeuw. Authentiek afschrift, z.d. -- 1 stuk

3567. Lijst van de onroerende goederen en vorderingen van ingezetenen van Gouda in Vlaanderen resp. op ingezetenen van Vlaanderen, ca. 1611. -- 1 katern
Twee bladen ontbreken

3571. Attestatie de vita betreffende Hendrick Cools, wonende te Antwerpen, 1661. -- 1 stuk

3569. Rapport van de secretaris van Gouda aangaande de nog hangende processen, 1664. -- 1 katern

24 Oude inventarissen


3588. Schuldbekentenis van Cornelis Vreem, pastoor te Katwijk aan den Rijn, 1530. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 311

3572-(4245). Inventaris van 't secreet ...
Inventaris van de secrete kast, opgemaakt ca. 1604. Met latere afschriften, ca. 1613 - ca. 1674 (1706). -- 8 delen
Afschriften van deze inventaris werden aan nieuwe burgemeesters gegeven. Bij de inhoudsopgaven wordt steeds een lijst van sleutelhouders gegeven.

3577. Fragmenten van inventarissen van de secrete kast, ca. 1700. -- 1 omslag

3578. Inventaris van de secrete kast, 1706. Met afschriften met aanvullingen, 1756 - 1842. -- 4 delen

3582-3583. Inventaris van de boeken in de secretarie in den jare 1763
Onder boeken worden verstaan gebonden archivalia.

3587. Lijste van kaarten berustende op 't bovensecretarye der stad Gouda
Met bijlagen, ca. 1775. -- 1 omslag
Zie de inleiding.

3588. Ontvangstbewijzen van stukken die aan de onderprefect te Rotterdam zijn uitgeleend en nog niet terugontvangen, 1812. -- 1 omslag

3584. Inventaris van alle hetgeene berustende is op de beide bovensecretaryen ... in de jaaren 1780 en 1781

3585-3586. Inventarissen van "boeken" in de secretarie en hetgeen berust op de beide bovensecretariën, 1782, ca. 1793. -- 2 delen

25 Stukken waarvan het verband met het stadsarchief niet gebleken is
Deze stukken zullen worden overgebracht naar de collectie varia.


3592. Diverse stukken, 1474, 1551 - 1809, en z.d. -- 1 pak

3589. Stukken van een proces over de gorzen van Mijnsherenland van Moerkerke, 1551. Afschriften, z.d. -- 2 katerns
Zie ook inv.nr. 2381.

3590. Stukken van een proces tussen Johan, heer van Schagen, en Nicolaas van Matenesse, heer van Hazerswoude, over de aflossing van een geldlening, 1615 en 1616. -- 2 stukken
In dorso de aantekening "diverse papieren"

3591. Reglement voor de schoolmeester en koster van Moerkapelle, 1670. -- 1 katern

26 Feesten, plechtigheden, herdenkingen


3568. Stukken betreffende de ontvangst van koningin Maria van Engeland in Gouda, 1642. -- 1 dossier

5710. Bekendmaking van het provisioneel bestuur dat op maandag 13 juni 1814 een officiële feestdag zal worden gehouden ter gelegenheid van de vrede; gedrukt. -- 1 stuk

27 Archieven van functionarissen en ambtenaren


27.01 Archief van de secretaris van de burgemeesters


3593. Modellen en afschriften van akten, en andere stukken, 1594 - 1609 en z.d. -- 1 omslag

3594. Rechtsgeleerde adviezen en formulieren, ca. 1600. -- 1 deeltje

3600. Memorie omtrent het gebruik van het nieuwe stadszegel, 1616 -- 1 charter

3595. Concepten en andere stukken afkomstig van de secretaris, 1624 - 1629. -- 1 lias

3596. Formulierenboek ten dienste van secretarissen en notarissen, 1658. -- 1 deel
Samengesteld door J. van Ravensbergh, secretaris van de heerlijkheid Vrijenhoef en Kalverenbroek

3598. Stukken afkomstig van de secretaris mr. Jacob van der Tocht, 1670 en 1671. -- 1 pak

3597. Formulierenboek van de secretaris, 17e eeuw. -- 1 deel
Bevat:
Een zakenindex.

3599. Stukken afkomstig van de substituut-secretaris Magnus Everswinkel, 1701. -- 2 stukken

--. Repertorium van de akten aan het recht van registratie onderworpen, 1812 - 1845.
ZIE: ac 56 inv.nr. 2530

27.02 Archief van de tresoriers respectievelijk de tresorier-ontvanger(s)


3602. Lijsten van de waarde van verschillende munten in 1474, 1478, 1482, 1484, 1485 en z.d. Met transcriptie door C. Doedeijns, 1998. -- 2 omslagen
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

3603-3626. Manualen van inkomsten en uitgaven van de tresoriers, 1480 - 1811 (hiaten). -- 24 delen
Sommige manualen hebben voor meer dan één jaar gediend en daardoor het karakter van leggers met aantekening van inkomsten en uitgaven gekregen. Periode 1792 - 1794 en 1812 - 1813 in ac 354 (archief Van der Burch).
Bevat:
(vanaf 1625) Inhoudsopgave.

3601. Ingekomen brieven, 1500 en 1518, met retroacta van 1494 - 1498. -- 1 omslag

3627-3628. Schuldboeken
1607 - 1776. -- 2 delen
Aantekening van posten die de tresoriers in hun rekening moesten verantwoorden.

3629. Liquidaties door de tresoriers inzake de verrekening van de opbrengst van de gemene middelen over de jaren 1650 - 1680 en 1683 - 1694. -- 1 pak

3639-3641. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de tresoriers, februari 1675 - januari 1678. -- 3 delen

3630. Conditiën van de verkopingen van bomen en hakhout, 1748 - 1815. -- 1 pak

3631. Kasboek van de ontvanger, 1783 februari-1787. -- 1 deel

3632. Kasboek van de ontvanger voor het dienstjaar 1811,1811 - 1815 januari. -- 1 deel

3633. Register van ontvangsten, 1813. -- 1 deel

3634-3638. Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1814. -- 5 delen

27.03 Archief van de fabricagemeesters
Dit college dateert van 1553. In 1510 wordt de term timmermeesters gebruikt (zie inv.nr. 1171). In de jaren 1812 - 1815 zijn geen fabricagemeesters benoemd. Voor de archief van de commissie van fabricage, ingesteld bij besluit van burgemeesters van 12-05-1815, zie het secretarie-archief 1816-1920 (ac 56).


3703. Kwitantie van mr. Henric wegens zijn jaarlijks salaris voor het stellen van de klok van de Noodgodskapel, 1496. -- 1 stuk

3669. Proces-verbaal van opmeting van de straten door de landmeter Hendrik Vos, 1611. -- 2 stukken

3704. Contracten inzake het onderhoud van de stadsuurwerken, 1613, 1614 en 1754. -- 3 stukken

3673. Boek van de waterschappen der stad Gouda
Uittreksels van allerlei aard betreffende het onderhoud van de grachten en zijlen binnen Gouda, ca. 1615 - 1739. -- 1 deel
Bevat:
- Een onvolledige inhoudsopgave.
- Een alfabetisehe zakenindex.

3670. Quoyer van de langte ende breete van de straten voor de huysen
Ca. mei 1617. -- 1 deel
Onvoltooid. Bestemming onbekend. Zie ook inv.nr. 596

3674-3676. Afschriften van het boek van de waterschappen, z.d. -- 3 delen

3671. Stukken betreffende de taxatie van een huis en erf van Frans Jacobsz Schoon, gelegen op het erf van het voormalige convent van de Regulieren aan de Raam, 1621. -- 3 stukken

3645-3665. Fabricageboeken
Ca. 1637 - ca. 1787 (1815). -- 20 delen en 1 omslag
Verzamelingen van instructies, privileges, keuren enz., die aan de fabricagemeesters als leidraad werden gegeven.

3695. Keur op het bijten van de stadsgrachten, z.d.; concept. -- 1 stuk

3693. Bestek voor een nieuwe galg, z.d. -- 1 stuk

3677. Stukken betreffende het onderhoud van de grachten en zijlen, 1658 - 1765 en z.d. -- 1 omslag

3679. Stukken betreffende het onderhoud van straten en bruggen, 1658 - 1812 en z.d. -- 1 omslag

3705. Rapport van Cornelis Faber van Bloemendaal en Laurens Boll, horlogemakers, over het uur- en speelwerk van de St. Janstoren, 1669. -- 1 stuk

3666. Begrotingen van uitgaven voor de fabricage voor de jaren 1675, 1679, 1707, 1718, 1811 en 1812. -- 1 omslag

3706. Stukken betreffende de vernieuwing van het carillon van de St. Janstoren, 1676, 1677 (ingekomen 2 januari 1678) en z.d. -- 1 dossier

3696. Rapporten van de schouw van de brandemmers in 1677 en 1678. -- 1 omslag

3680. Bestek voor het slaan van dammen naast het Moortse verlaat, 1689. -- 1 stuk

3707. Ontwerp voor een overeenkomst met Frederik van den Bergh over de levering van een nieuwe ton voor het carillon, 1690. -- 1 stuk

3697. Stukken betreffende de aanschaffing en het onderhoud van brandweermaterieel, 1702 en 1767 - 1794. -- 1 omslag

3681. Stukken betreffende de verbouwing van de Stadsdoelen, 1718 - 1722. -- 1 dossier

3678. Stukken betreffende het diepen van de haven, 1721 - 1773. -- 1 omslag

3682. Bestekken voor het onderhoud van de Potterspoort en de bijbehorende werken, 1732, 1756 en 1757. -- 3 stukken

3683. Stukken betreffende het zanden van de Hoge Schielandse zeedijk, 1748. -- 1 omslag

3684. Stukken betreffende het herstel van de Vrouwentoren, 1754 en 1755. -- 2 stukken

3685. Stukken betreffende het herstel van de hamei buiten de Potterspoort, 1757. -- 3 stukken

3686. Prijsopgave van Hendrik Kuyter te Amsterdam voor het rechtzetten van de Barberatoren, het Harperspoortje en een vleugel van de stal in de Stadsdoelen, 1760. -- 1 stuk

3687. Stukken betreffende de aanbesteding van het onderhoud van de muren, torens en ander metselwerk rondom de stad, 1761. -- 1 dossier

3688. Stukken betreffende het onderhoud van het logement van de gedeputeerden van Gouda te 's-Gravenhage, 1762 - 1766 en z.d. -- 1 omslag

3694. Stukken betreffende de stadsjachten, 1769 - 1795 en z.d. -- 1 omslag

3689. Stukken betreffende het herstel van het Pesthuis, 1770. -- 2 stukken

3667. Inventaris van de stadsgoederen, ca. 1771. -- 1 deel

3698. Rapporten betreffende de brandschouw, 1773 en 1775. -- 2 stukken

3690. Contract inzake het onderhoud van de stads(deur)sloten, 1777. -- 1 stuk

3699. Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van de straatverlichting, 1778 - 1813 en z.d. -- 1 omslag

3691. Rapport van de stadsbouwmeester omtrent de ontbrekende hoefslagen in het land van Stein, 1779. -- 1 stuk

4234. Overeenkomst van (thesauriers) fabricagemeesters met IJsbrand Hogendoorn, waard en eigenaar van een huis in Stolwijkersluis en een uiterwaard langs de IJssel ten westen van de Haastrechtse Brugweg, inzake de verhoging en verbreding van, alsmede het onderhoud van de Brugweg van de Haastrechtse burg tot de kruin van de Stolwijkse dijk, 1779 april 17. Deze overeenkomst is aanvullend ten opzichte van de overeenkomst die op 29 april 1540 hierover is gesloten. -- 1 stuk

3692. Bestek voor de inrichting van een exercitieterrein voor de schutterij in de Oude Gouwe, 1785. -- 1 stuk

3702. Diverse stukken betreffende de fabricage, 1792 - 1811 en z.d. -- 1 omslag

3672. Rekening van inkomsten en uitgaven van de opzichter van de fabricage als beheerder van het veer gedurende de vernieuwing van de Haastrechtse brug, 1794 mei 20 - november 8, met bijlagen. -- 1 omslag

3668. Instructie voor de opzichter van de fabricage, vastgesteld in 1807. Gedrukt, 1807. -- 1 katern
Zie ook inv.nr. 3665

3644. Afschriften van uitgaande stukken, 1807 mei-1812 september. -- 1 deel
Hierin ook stukken van de stadsarchitect
Bevat:
Moderne inhoudsopgave.

3642-3643. Ingekomen stukken, 1808 - 1813. -- 1 band en 1 omslag

3700. Rapporten van rooimeesters, 1809. -- 3 stukken

3701. Stukken inzake de arbitrage van geschillen door de fabricagemeesters, 1810 en z.d. -- 1 omslag

27.04 Archief van de ontvanger van de gemenelandsmiddelen in het kwartier van Gouda
Misschien afkomstig uit de insolvente boedel van de ontvanger Kegelingh (zie inv.nr. 2320).


3708-3715. Gaderboeken van de verpachte gemenelandsmiddelen, 1593 - 1606. -- 8 delen

3716-3717. Registers van ontvangen muntspeciën, 1597 - 1604 (hiaten). -- 2 delen

27.05 Archief van de beheerder van de burgemeesterskas
Deze kas werd voornamelijk gevoed door de opbrengst van de consenten om door de Mallegatsluis te varen (het z.g. armengeld) (sinds 1598), van het recht voor het gebruik van de grote baar bij begrafenissen, van de retributies van geadmitteerde neringdoenden en de rente van de overschotten. De gelden werden besteed aan liefdadige doeleinden, tractementsverhogingen, gratificaties en geschenken. De secretaris van de burgemeesters voerde de administratie. Zie ook inv.nr. 142.


3718-3720. Aanvragen om toestemming voor de vaart "buitenom", 1613 - 1757. -- 3 pakken

3722. Meetbrieven van een schip gemeten door B. Rhijnenburg, 1624, en twee schepen gemeten door de landmeter Ezechiel de Decker, 1625 en 1628. -- 3 stukken

3745. Register van consenten tot verkoop van sterke drank, bier en tabak, en het houden van herberg 1648 - 1721, en register van paspoorten voor het drijven van nering ten plattelande 1649 - 1727. -- 1 deel
Vanaf 1701 met aantekening van de retributie.

3741-3743. Staten van ontvangst van het consentgeld, 1660 - 1696 (hiaten). -- 1 pak en 2 delen

3733-3740. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van het schutgeld (sluis- of consentgeld), 1668 - 1812. -- 8 pakken
Afgehoord door de burgemeesters. Gedeeltelijk met bijlagen.

3764-3783. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de beheerder van de burgemeesterskas, 1672 - 1796. -- 20 delen
Gesloten door de burgemeesters

3758-3759. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de taxe van de geadmitteerde neringdoenden over de jaren, 1675 - 1803. -- 2 pakken
Duplicaten; onvolledig.

3746-3749. Lijsten van geadmitteerde tappers, tabakverkopers, enz., 1675 - 1803. -- 1 pak, 3 delen
Zeepkramers vanaf 1719, slaaphouders vanaf 1731, kleinbiertappers vanaf 1745, scharbierverkopers, koffie- en theeverkopers, turf- en houtverkopers en spekslagers vanaf 1751

3752-3757. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de taxe van de geadmitteerde neringdoenden over de jaren 1675 - 1805. -- 6 pakken
Afgehoord door de burgemeesters. Het recht werd geheven krachtens resolutie van 20 februari 1675.

3744. Aantekeningen betreffende de vaart buitenom, 1680 - 1700. -- 1 omslag

3760. Stukken betreffende de belegging van gelden uit de burgemeesterskas, 1680 - 1794. -- 1 pak

3761-3762. Leggers van de effecten, 1706 - 1792. -- 2 delen

3784-3786. Borderellen tot de rekeningen, 1709 - 1794. -- 1 omslag en 2 delen

3763. Bijlagen van de leggers, 1719 - 1796. -- 1 omslag

3787. Bijlagen van de rekeningen, 1720 - 1724. -- 1 omslag

3721. Stukken betreffende de meting van de schepen, 1737 en 1804. -- 3 stukken

3750-3751. Kasboeken van de ontvanger van de taxe van de geadmitteerde neringdoenden, 1739 - 1802. -- 2 delen

3723-3732. Maet- en ijkboeken van de scheepen en schuyten voor de buytenomvaart van Gouda
1783 - 1794. -- 4 delen en 6 katerns
Aangelegd conform de instructie van 5 januari 1783.

27.06 Archief van de collecteur van de kleine renten
Hiertoe werden gerekend de huren, pachten en renten van huizen en erven.


3788-3833. Registers van te innen kleine renten, 1622 - 1702. -- 46 delen
De serie is onvolledig. Zie ook de inv.nrs. 3834 en 3835.
Bevat:
(vanaf 1636) Inhoudsopgave.

3834-3835. Registers van te innen kleine renten, ingericht tot gaarder, 1641 - 1701 (hiaten). -- 2 delen

3836. Lijst van ontvangen kleine renten, ca. 1662 - 1673. -- 1 katern

27.07 Archief van de stadssecretarissen en de controleur van de vendumeester als collecteurs van de gemene middelen
De staten van ontvangsten van het middel van het trouwen en begraven zijn in 1930 (KB 31 mei 1929 Stbl. 269) afgescheiden. Zie ac 59.


3837-3856. Calculatieboeken van de 40e en 80e penning op de verkoop van onroerende goederen, effecten, enz., 1630 - 1635, 1641 - 1653, 1680 - 1811. -- 21 delen
Zie Groot Placcaatboek I nr. 1953 (1598).
Bevat:
(tot 1701) Lijsten van ontvangst van de 20e penning op de collaterale successie.

3857-3880. Registers van aanbreng voor het recht van successie 1), 1630 - 1812. -- 24 banden
Bevat:
(vanaf inv.nr. 3859) Een alfabetische index op de (voor-)namen van de erflaters.
Nadere toegang: NT 1757 = moderne index op de namen van de erflaters (WWW)

3881-3995. Staten van ontvangsten en uitgaven wegens de 40e en 80e penning op de verkoop van onroerende goederen, effecten, enz. en de collaterale successiën, 1636 - 1750. -- 126 pakken
De 80e penning werd geheven vanaf oktober 1722. Tot inv.nr. 3915 veel waterschade

4003-4009. Staten van ontvangsten en uitgaven wegens de boeten van ongefundeerde processen. 1662 april-1744 september. -- 7 pakken
Onvolledig. Zie voor het tijdvak oktober 1744 - 1805 de inv.nrs. 3989 - 4001.

5024-5031. Verordeningen van de staten van Holland op de heffing van gewestelijke belastingen; vnl. gedrukt, 1685 - 1744; gedeeltelijk met bijlagen, 1691 - 1796. -- 2 katerns, 7 bandjes
Kennelijk exemplaren voor de stadssecretaris als collecteur.

4024. Verordeningen en resoluties van de Staten van Holland rakende de 20e, 40e en 80e penning en de boeten van ongefundeerde processen, 1691 - 1796. -- 1 band

--. Staten van ontvangsten en uitgaven wegens het middel van het trouwen en begraven, 1695 - 1805.
ZIE: ac 59 (gaarder gemene middelen)

4228. Akte van taxatie door schout en schepenen van Bloemendaal van een boerderij en landerijen aan de Goudkade van Pieter Thonisz van der Wael in verband met de betaling van het recht van successie, 1696 okt. 18. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

4010-4021. Staten van ontvangsten en uitgaven van de controleur van de vendumeester als ontvanger van de 40e penning van de verkoop van meubile goederen, 1697 - 1805. -- 9 pakken, 3 banden

4022. Ingekomen stukken en aantekeningen betreffende het recht van successie, 1708 - 1735 en z.d. -- 1 omslag

4026-(4026). Verordeningen en resoluties van de Staten van Holland betreffende de 20e penning, 1723 - 1805. -- 2 banden

3996-4002. Staten van ontvangsten en uitgaven wegens het recht van successie en de boeten van ongefundeerde processen, 1751 - 1811. -- 1 pak, 1 omslag, 5 banden
Zie voor het tijdvak oktober 1750 - maart 1751 ac 59 (archief van de gaarder van de gemene middelen) inv.nr. 108.

4023. Akten van non-prejuditie terzake van nalatenschappen, 1806 - 1811. -- 1 band

27.08 Archief van de gecomitteerden van Gouda wegens de trekvaart en het jaagpad naar Amsterdam
Amsterdam en Gouda kregen in 1656 concessie voor het aanleggen van een trekvaart tussen beide steden. Het gezamenlijk beheer eindigde in 1824. Zie ook de inv.nrs. 633 - 636 en 2464, en ac 54 kaarten 2223 L 2 - 8.


4027-4028. Resoluties van de vergaderingen van de gecommitteerden van Amsterdam en Gouda, 1656 - 1811. -- 1 deel en 1 band
Bevat:
- Voorin zakenindices.
- Ingekomen stukken en afschriften.

4029-4030. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1656 - 1814. -- 2 pakken
Zie ook de noot bij de inv.nrs. 4027 en 4028.

4032. Proces-verbaal van taxatiën van voor de aanleg benodigde gronden e.d. door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland, 1657 april 21. -- 1 deel

4033. Lijst van lijfrenten door de stad Gouda ten behoeve van de aanleg in 1657 en 1658 verkocht. -- 1 katern
Met aantekeningen betreffende de betalingen tot en met 1674.

4031. Stukken betreffende de aanleg, 1657 - 1659 en z.d. -- 1 pak

4034. Kasboek van inkomsten en uitgaven wegens rente en aflossing van bovengenoemde lijfrenten, 1657 - 1673. -- 1 deel

4054-4057. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de penningmeester van de gecommitteerden van Gouda ten behoeve van die stad, 1657 april-1697 maart. -- 4 pakken
Afgehoord door de burgemeesters van Gouda. Rendantsexemplaren. Zie ook inv.nrs. 633 - 636.

4040-4044. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de penningmeester namens Amsterdam, 1657 april-1812. -- 3 pakken en 2 banden
Afgehoord door de gecommitteerden

4058-4073. Bijlagen van de rekeningen wegens Gouda, 1657/1658 - 1814. -- 16 pakken

4045-4050. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de penningmeester namens Gouda, 1657 april-1814. -- 4 pakken en 2 banden
Afgehoord door de gecommitteerden. Zie ook G. 1159b

4051-4053. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de penningmeester namens Gouda, april 1658 - maart 1788. -- 3 pakken
Rendantsexemplaren en duplicaten. Deze serie is onvolledig

4035. Stukken betreffende de vernieuwing van de Rijnlandse sluis in de Aar, 1731. -- 1 dossier

4037. Stukken betreffende de brug tegenover de Gouwsluis, 1733 - 1757. -- 1 omslag

4038. Stukken betreffende de verwijding van de Hoge brug onder slag Boskoop, 1737. -- 1 dossier

4036. Advies van de gecommitteerde raden van de Staten van Holland terzake van de continuatie van de heffing van sluisgeld aan het verlaat onder Korteraar, 1753. Afschrift. -- 1 stuk

4039. Stukken betreffende de vergroting van de Duivelsbrug onder Nieuwveen, 1757. -- 1 dossier

--. Legger van de recognitieplichtigen aan het jaagpad, 1765 - 1829.
Bevat:
Achterin een opgave van de schip- en banschouwen in Bloemendaal 1765 - 1811.
ZIE: ac 56 inv.nr. 2822

5711. Bekendmaking van commissarissen van het jaagpad naar Amsterdam dat de verhoging van 1 stuiver op het passagierstarief blijft gehandhaafd voor de jaren 1805 - 1806; gedrukt, 1804 okt. 31. -- 1 stuk

27.09 Archief van de commissarissen van de waterschappen
In 1665 werd het onderhoud van de waterschappen (grachten en zijlen van de stad) opgedragen aan commissarissen van de vier kwartieren. Met ingang van 1836 werd het beheer van de waterschappen opgedragen aan de dienst van fabricage (gemeentewerken).


27.09.1 1e kwartier (van de Oosthaven tot de Tiendewegspoort)
Hiervan is niets bewaard gebleven.


27.09.2 2e kwartier (tussen Donkere sluis, Kleiwegspoort en Tiendewegspoort)


4074. Notulen van de handelingen van de Commissarissen, 1666 - 1688. -- 1 deel

4075. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Commissarissen, 1827 - 1835. -- 1 deel
Na de opheffing heeft de beheerder van het fonds in hetzelfde deel in 1847 aan B. en W. rekening van zijn beheer van 1836 - 1846 afgelegd

4076. Bijlagen van de rekeningen 1836 - 1846. -- 1 omslag

27.09.3 3e kwartier (tussen Potterspoort en Kleiwegspoort)


4077. Notulen van de handelingen van de Commissarissen, 1666 - 1685. -- 1 deel

--. Plattegronden van het waterschap van het derde kwartier, 1806 en 1807.
ZIE: (ac 54 ) 2224 H1 en H2

27.09.4 4e kwartier (ten weste van de Haven, tussen Potterspoort en Zwaansgat)


4082. Ingekomen stukken, lijsten en rapporten, ca. 1666 - 1792 en z.d. -- 1 pak

4078-4081. Notulen van de handelingen van de commissarissen, 1666 - 1813 (hiaten). -- 4 delen

4083. Aantekeningen en bewijsstukken betreffende inkomsten en uitgaven, 1701 - 1797. -- 1 pak

4085-4090. Gaarders van de aanslag wegens het diepgeld en de asraperij, 1711 - 1824 (hiaten). -- 6 delen

4084. Kohier van de aanslag wegens het diepgeld en de asraperij. 1745. -- 1 deel
In 1694 werd het recht om te baggeren en de asraperij aan het Weeshuis tegen vergoeding onttrokken en aan de Commissarissen van de waterschappen gegeven
Bevat:
Een alfabetische index op de voornamen van de contribuanten.

4094. Inventaris van het archief, opgemaakt in 1762. -- 1 stuk

4091. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Commissarissen, 1762 - 1779. -- 1 deel

4092-4093. Bijlagen bij de rekeningen, 1762 - 1815 (hiaten). -- 1 lias en 1 omslag

27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
Gouda kocht in 1666 de hoge heerlijkheid van Capelle a/d IJssel, alsmede de ambachtsheerlijkheden van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel. Wat hiervan restte werd in 1848 verkocht.


27.10.1 Algemeen
De archiefstukken van vóór 1666 zijn in 1978 overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam t.b.v. oud-archief Capelle a/d IJssel.


4095. Stukken betreffende de eigendom van de heerlijkheden, akten van verlei e.d., 1340, 1345, 1610 - 1769 en z.d. -- 1 omslag en 3 charters
Nadere toegang: regest nrs. 6, 8 en 9

4109. Stukken betreffende de visserij in de IJssel en de Merwede, leenroerig aan de proost van Oudmunster te Utrecht, 1536 - 1814 en z.d. -- 1 omslag en 2 charters
Zie ook inv.nr. 4108. De stukken van vóór 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.
Nadere toegang: regest nr. 325

4096. Afschriften van akten betreffende de eigendom van de heerlijkheden uit de jaren 1610 - 1666, ca. 1666. -- 1 deel
Hierbij een moderne inhoudsopgave

4108. Stukken betreffende de tienden te Capelle tussen de papentienden en Florissen's tiend, leenroerig aan de proost van Oudmunster te Utrecht, 1647 - 1702. -- 5 stukken 1 charter
De stukken van vóór 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4100. Stukken betreffende de uitoefening van de hoge jurisdictie, 1666. -- 2 stukken

4098. Stukken inzake de aankoop van de heerlijkheden door Gouda, 17 maart 1666 - 1671 en z.d. -- 1 pak

4104. Stukken betreffende de steenplaats te Capelle, 1666 - 1680. -- 1 omslag

4102. Stukken betreffende de leenkamer van de hoge heerlijkheid van Capelle, 1666 - 1682 en z.d. -- 1 omslag

4106. Akte van verpachting van het kleine veer over de IJssel ten oosten van Capelle, 1667. -- 1 stuk

4101. Stukken betreffende het huis te Capelle, 1668 - 1673 en z.d. -- 4 stukken

4107. Akte waarbij Jacob van Obdam, baanderheer van Wassenaar, de overdracht van de manschap van de zwanen tussen Rotterdam en Gouda aan Dirk Groenhout bekrachtigt, 2 juli 1681. Met een afschrift, z.d. -- 1 charter
Zie inv.nr. 4099.

4099. Stukken betreffende de verkoop van het huis te Capelle met de hoge jurisdictie, de landerijen, de erfpachten, de steenplaats, de herberg, het kleine veer, de manschap van de zwanen, enige tienden en het recht van vrije tol aan Dirck Groenhout, 1681 en 1682. -- 2 stukken

4111. Stukken betreffende de uitoefening van de heerlijke rechten in verband met de Constitutie voor het Koningrijk Holland van 1806, 1807. -- 5 stukken

27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
De archiefstukken van vóór 1666 zijn in 1978 overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam t.b.v. oud-archief Capelle a/d IJssel.


4113. Akte waarbij Albrecht, graaf van Holland, ten verzoeke van de buren van Capelle zijn ordonnantie van 1384 betreffende het schotbare land bevestigt, 1395. Authentiek afschrift van 1618. -- 1 stuk
Dit stuk is vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.
Nadere toegang: regest nr. 38

4127. Lijst van eigendommen van de Heiligegeestarmen getrokken uit het "armenregister", z.d. -- 1 stuk

4128. Stukken betreffende het recht van de heer van Capelle op de aangedreven goederen, 1552 - 1569. -- 1 omslag
Deze stukken zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.
Nadere toegang: regest nr. 374

4126. Stukken betreffende het patronaat van de kerk, 1558 - 1749 en z.d. -- 1 pak
De stukken van vóór 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4112. Verklaring van schout en schepenen van Capelle a/d IJssel, dat Jacob Cornelisz als inwoner van Capelle in het genot is van de tolvrijheid die eertijds door keizerin Margaretha van Beieren is verleend, 7 september 1563; met aantekening van de tollenaar van Oostende, dat deze tolvrijheid niet geldt voor het graafschap Vlaanderen. -- 1 stuk
Deze stukken zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4117. Stukken betreffende de schout, de substituut-schout, de secretaris en de bode, 1577 - 1693 en z.d.
De stukken van vóór 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4129. Stukken betreffende het recht van naasting van de heer van Capelle, 1592 - 1624. -- 1 omslag
Deze stukken zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4139. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de armmeesters van Capelle over de periode 1616 - 5 februari 1617, 25 mei 1664 - 21 mei 1665 en 22 augustus 1764 - 6 augustus 1794. -- 1 pak
Zie de aantekening bij inv.nr. 4132.

4121. Stukken betreffende de Ketense polder, 1618 - 1747 en z.d. -- 1 omslag
De stukken van vóór 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4131. Diverse stukken, 1624 - 1798 en z.d. -- 1 omslag
De stukken van vóór 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4130. Stukken betreffende het grote veer over de IJssel, 1637 - 1742. -- 1 omslag
De stukken van vóór 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4124. Kohier van de 200e penning van 1643. Afschrift, z.d. -- 1 stuk
Dit stuk is vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4119. Stukken betreffende de aanleg van een zandpad langs Schielands hoge zeedijk, 1643 - 1651. -- 1 omslag
Deze stukken zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4116. Stukken betreffende de electie van officianten, 1643 - 1666. -- 1 omslag
De stukken van vóór 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4132. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachtsbewaarders van Capelle a/d IJssel over 29 oktober 1646 - 25 november 1647, 17 mei 1666 - 3 juni 1667 en 17 september 1763 - 10 oktober 1794. -- 1 pak
De rekeningen zijn gesloten door vertegenwoordigers van de ambachtsheren ten overstaan van twee schepenen van Capelle.

4123. Rekening van inkomsten en uitgaven van de molenmeesters van de Hoogdorpse polder van oktober 1662 - 9 oktober 1663. Authentiek afschrift van ca. 1663. -- 1 stuk
Gesloten door hoogheemraden van Schieland. Deze stukken zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4122. Stukken betreffende de Middelmolenpolder, ca. 1663 en 1696. -- 2 stukken
Het stuk van vóór 1666 is vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4137. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en kerkmeesters van Capelle over 1664 mei 25 - 1665 mei 21 en 1764 augustus 22 - 1794 augustus 6. -- 1 pak
Zie de aantekening bij inv.nr. 4132. De stukken van vóór 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam.

4115. Boeck van Capelle op d'IJssel
1666 - 1794. -- 1 deel
Hierin afschriften van belangrijke besluiten, aanstellingen, enz. Een moderne inhoudsopgave is bijgevoegd

4125. Stukken betreffende de impost op de turf, en het slagturven, 1667, 1671 en 1679. -- 4 stukken

4114. Akte waarbij schout, ambachtsbewaarders en schepenen van Capelle a/d IJssel namens de ingezetenen van het ambacht zich verplichten aan de stad Gouda jaarlijks een recognitie van ƒ 30,-- te betalen en het pondgeld van de visserij in de IJssel te voldoen, 15 oktober 1668. -- 1 charter
Afschrift hiervan in inv.nr. 4115, fol. 17.

4118. Inventaris van de stukken ter secretarie opgemaakt in verband met het overlijden van de secretaris, 1694. -- 1 katern

4134. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachtsbewaarders van Capelle a/d IJssel wegens de recognitie voor het slagturven in 1694 - 1703. -- 1 pak
Zie de aantekening bij inv.nr. 4132.

4136. Borderellen bij de bovengenoemde rekeningen over de jaren 1728 - 1746. -- 1 omslag

4133. Borderellen tot de bovengenoemde rekeningen over de jaren 1728 - 1748. -- 1 omslag

4138. Borderellen tot de bovengenoemde rekeningen over de jaren 1729 - 1748. -- 1 omslag

4140. Borderellen tot de bovengenoemde rekeningen over de jaren 1729 - 1748 en 1754. -- 1 omslag

4120. Stukken betreffende de brandschouw, 1746 en 1747. -- 1 omslag

4135. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachtsbewaarders van Capelle a/d IJssel wegens de afkoop van de uit te venen landen en de verwaarborging van kaden en wegen in 1767 oktober 7 - 1793 september 21. -- 1 pak
Zie de aantekening bij inv.nr. 4132.

27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel


4161. Stukken betreffende het recht van de wind, 1568 - 1657 en z.d. -- 1 omslag
Nadere toegang: regest nrs. 363 en 442

4145. Stukken betreffende de schout, substituut-schout, secretaris en bode, 1568 - 1769 en z.d. -- 1 charter en 1 omslag
Nadere toegang: regest nr. 439

4157. Stukken betreffende het pondgeld, 1596 en z.d. -- 3 stukken

4143. Instructie voor de schout, ambachtsbewaarders, schepenen en andere functionarissen, z.d. Authentiek afschrift van 1605. -- 1 katern

4158. Kohier van het schoorsteengeld, opgemaakt door schout en ambachtsbewaarders van Nieuwerkerk in 1627. -- 1 katern

4154. Rekening van inkomsten en uitgaven van de molenmeesters van de Essepolder van 1629 oktober 10 - 1630 oktober 9. Authentiek afschrift van 1631.
Gesloten door de hoogheemraden van Schieland 1630 oktober 24.

4144. Stukken betreffende de verkiezing van functionarissen, 1644 - 1659. -- 1 omslag

4160. Stukken betreffende het patronaat van de kerk, 1644 - 1735. -- 1 omslag

4155. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de molenmeesters van de Kortlandsepolder van 1645 oktober 10 - 1646 oktober 9, 1647 oktober 10 - 1648 oktober 9, 1650 oktober 10 - 1651 oktober 9, 1654 oktober 10 - 1655 oktober 9 en 1810 oktober 9 - 1811 oktober 8. Authentieke afschriften van 1647, 1649, 1652, 1656 en z.d. -- 5 stukken
Gesloten door de hoogheemraden van Schieland.

4156. Stukken betreffende de Wollefoppenpolder en het verlaat aldaar, 1647 - 1791. -- 1 omslag

4170. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de kerkmeesters van Nieuwerkerk over 1647 juli 4 - 1649 januari 4, 1669 juni 7 - 1671 juli 4, 1683 september 3 - 1671 juli 4, 1683 september 3 - 1685 juni 2, 1764 september 10 - 1765 september 25, 1766 december 19 - 1793 december 6. -- 1 pak
Gesloten door vertegenwoordigers van de ambachtsheren en schout en schepenen van Nieuwerkerk

4163-4167. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachts- bewaarders van Nieuwerkerk over juni 1648 - augustus 1794. -- 5 pakken
Gesloten door vertegenwoordigers van de ambachtsheren

4162. Stukken betreffende geschillen over het sluiten van de ambachtsrekening, 1650 en 1666. -- 1 omslag

4146. Inventarissen van de stukken der secretarie, in de ambachtskist, in de weeskist en in de kerk, 1659. -- 1 pak

4153. Stukken betreffende het beheer van het vermogen van de weeskinderen van Adriaen Claesz Mammesuyger en Maritgen Dircx, 1665 en 1666. -- 3 stukken

4141. Boeck van Nieuwerkerck op d'IJssel
1666 - 1794. -- 1 deel
Hierin afschriften van belangrijke besluiten, aanstellingen, enz. Bijgevoegd een moderne inhoudsopgave.

4171. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de armmeesters van Nieuwerkerk over de periode 10 juni 1669 - 4 juli 1765, september 1683 - 2 juni 1685, 7 september 1764 - 25 september 1771 en juni 1766 - 6 december 1793. -- 1 pak
Zie de aantekening bij inv.nr. 4170.

4159. Stukken betreffende het vervenen, 1679 - 1791 en z.d. -- 1 omslag

4147. Inventaris van de stukken die berust hebben onder de substituut-schout Pieter de Winter, 1688. Authentiek afschrift van 1688. -- 1 katern

4168. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachts- bewaarders van Nieuwerkerk wegens de recognitie voor het slagturven in 1697, 1698, 1700 - 1718 en 1720 - 1728. -- 1 pak
Zie de aantekening bij inv.nrs. 4163 e.v.

4148. Inventarissen van de stukken ter secretarie, ca. 1707 en 1758. -- 1 pak

4149. Keur op de visserij, vastgesteld door schout, ambachtsbewaarders en schepenen van Nieuwerkerk a/d IJssel in 1736. Gedrukt, 1736. -- 1 stuk

4150. Stukken betreffende de vestiging van een derde herberg aan de 's-Gravenweg, 1761. -- 2 stukken

4151. Stukken betreffende de broodzetting, 1772 en 1773. -- 1 omslag

4152. Stukken betreffende de burgernachtwacht, 1810. -- 3 stukken

4169. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachts- bewaarders van Nieuwerkerk wegens de afkoop van de uit te venen landen en de verwaarborging van kaden en wegen over 1779 september 13 - 1794 augustus 29 en 1803. -- 1 pak
Zie de aantekening bij inv.nrs. 4163 e.v. Tevoren werden deze inkopmsten en uitgaven in de ambachtsrekening verantwoord.

4142. Reglement voor het gemeentebestuur en voor de civiele rechtbank van Nieuwerkerk, 1805. -- 3 stukken

27.11 Archief van de gecommitteerden wegens de straatweg naar Rotterdam
In 1679 kregen Gouda en Rotterdam toestemming voor de aanleg van een straatweg tussen beide steden. Het beheer werd in 1857 overgenomen door een commissie uit de aan de weg gelegen gemeenten. De gecommitteerden beheerden tevens het postwagenveer tussen beide steden tot 1852. Zie de inleiding.


4178. Stukken betreffende het wagenveer tussen Rotterdam en Gouda, 1653 - 1840 en z.d. -- 1 omslag

4175. Stukken betreffende de aanleg en het beheer van de straatweg, 1672 en 1678 - 1839. -- 1 pak

4172-4174. Resoluties van de vergaderingen van de gecommitteerden van Rotterdam en Gouda, 1678 - 1852. -- 2 banden en 1 pak

4187-4189. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gecommitteerden van Gouda, 1680 - 1807. -- 3 pakken
Gesloten door de gezamenlijke gecommitteerden.

4190-4193. Bijlagen van voornoemde rekeningen, 1681/82 - 1806/07. -- 4 pakken

4194-4196. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gecommitteerden van Rotterdam, 1681 - 1807. -- 3 pakken
Gesloten door de gezamenlijke gecommitteerden.

4176. Verordeningen en andere stukken betreffende het straatgeld, 1700 - 1821. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 4175.

4177. Stukken betreffende de verpachting van het straatgeld en het ouderhoud van de weg, 1701 - 1839 en z.d. -- 1 pak

4179-4186. Gaarderboeken van de ontvanger van de heffing op de passagiers van het postwagenveer op Rotterdam, februari 1805 - februari 1809 en februari 1816 - 1826. -- 8 delen

4197. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de straatweg en de postwagens tussen Gouda en Rotterdam, 1811 - 1858 april. -- 1 pak
Gesloten door de gecommitteerden respectievelijk door de burgemeester en wethouders van beide steden. De jaren 1812, 1814, 1817, 1819 - 1822, 1848 - 1851 en 1856 ontbreken

4199. Stukken afkomstig van de inspecteur van de straatweg, 1816 - 1857. -- 1 pak

4198. Bijlagen van voornoemde rekeningen over de jaren 1830, 1832, 1835 - 1837, 1839, 1840, 1844, 1853 en 1855 - 1857. -- 1 pak

4200. Inventarissen, 1836 - 1842. -- 1 omslag

27.12 Archief van de commissarissen van de vleeshal
Zie ook ac 2 inv.nrs. 188-190.


4201-4202. Resoluties van de commissarissen van de vleeshal, 1686 - 1804. -- 1 katern, 1 deel

4203. Ingekomen stukken, 1750. -- 2 stukken

27.13 Archief van het comité van waakzaamheid en de commissie van binnenlandse correspondentie
Het comité werd geconstitueerd 11 maart 1795, gecontinueerd bij decreet van de municipaliteit van 15 mei 1795, en bij decreet van de municipaliteit van 12 april 1796 vervangen door een commissie van binnenlandse correspondentie.


4204-4206. Notulen, 11 maart 1795 - 30 maart 1796. -- 1 omslag, 1 deel en 1 band

--. Interrogatoriën
Ingekomen stukken en uittreksels van resoluties, 1 mei 1795 - 17 mei 1796.
ZIE: ac 2 (ORA) inv.nr. 194

4207. Stukken ingekomen van het Algemeen Comité, 1795 mei 30 - 1796 april 12. -- 1 band

4208. Overige ingekomen stukken, 1795 mei 8 - 1796 maart 18. -- 1 band

4209. Conceptmissives
29 mei 1795 - 15 maart 1796. -- 1 band

4210. Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven van de commissie van binnenlandse correspondentie, 1796 mei - 1799 februari. -- 1 omslag