GOUDA
Archief oud-katholieke parochie St. Jan Baptist , 1608 - 1992.
Beheerscode ac 92

Inventaris

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2011 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 4-6-2011
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


 

Inventaris1. ARCHIEF VAN DE STATIE (PAROCHIE) ST. JAN BAPTIST

1.1. ARCHIEF VAN DE PASTOOR

1.1.1. Stukken van algemene aard

217-218. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1776 - 1953. -- 2 omslagen1.1.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


1.1.2.1. Zielzorg


1.1.2.1.1. Eredienst, devoties
Zie ook rubriek 1.222.5

553. Staat van relikwieën, z.d. (eind 17e begin 18e eeuw). -- 1 stuk

--. Kwitantie van Helena Verharst voor Steven Batting en Cornelis Vermij wegens de ontvangst van een legaat van ƒ 100,- van Catarina van der Veeck hetwelk bestemd is voor het altaar van pastoor Theodorus van der Kroon, 1721.
ZIE: rubriek 1.2.2.2.4.1 inv.nr. 562

--. Staat van jaargetijden, opgemaakt tussen 1764 en 1795 aan de hand van een lijst uit 1746.
ZIE: rubriek 1.2.2.2.1 inv.nr. 235

19. Register van misintenties, van vastendagen en heiligen- en feestdagen, van kerkelijke diensten, van overlijdensafkondigingen en van biechtgelegenheden; aan de keerzijde staat van jaargetijden, 1774 - ca. 1785. -- 1 deel

496. Teksten van gezangen en gebeden, 1791 - 1923 en z.d. -- 1 omslag

13. Register van overleden personen, ingedeeld in maanden van overlijden, waarvoor jaarlijks zielemissen worden gelezen, al dan niet op basis van fundaties; aangelegd na 1808 en bijgehouden tot 1860. -- 1 deeltje
Zie ook inv.nr. 19.

--. Register van jaargetijden op basis van fundaties, 1823 - 1858.
ZIE: rubriek 1.2.2.2.1 inv.nr. 316

519-526. Registers van afkondigingen, 1834 - 1962; met hiaten. -- 8 deeltjes

319. Staatje van jaargetijden op basis van fundaties, 1859. -- 1 stuk
Vervolg op inv.nr. 316.

544. Staat van jaargetijden op basis van fundaties, 1859. -- 1 stuk

315. Bekendmakingen van tijdstippen waarop er katechismusles wordt gegeven, van vastedagen en feestdagen, van kerkelijke diensten en misintenties en van biechtgelegenheden, 1883 - 1902. -- 20 katernen

210. Teksten van afkondigingen, 1955 juli, 1956 juli. -- 2 stukken


1.1.2.1.2. Sacramenten

545. Authentiek uittreksel uit het doopboek betreffende de doop van Adelbertus Venroy op 25 juni 1732, 1757. -- 1 stuk

500. Uittreksels uit doopregisters van oud-katholieke parochies, afgegeven voor de kerkelijke huwelijksinzegening, 1806, 1811 en 1898. -- 2 stukken

556. Akte waarbij het gemeentebestuur verklaart de doop- en trouwboeken te hebben ontvangen; met bijlage, 1812. -- 2 stukken

18. Uittreksels uit het huwelijksregister van de burgerlijke stand afgegeven voor de kerkelijke huwelijksinzegening, 1858 - 1935. -- 1 omslag

376. Tekst ter voorbereiding van jongeren op het Heilig Sacrament van het Vormsel, z.d. (eind 19e eeuw). -- 1 katern

504. Teksten van gezangen en gebeden ter gelegenheid van de H. Communie, het H. Vormsel, de huwelijksinzegening en 25-jarig huwelijksfeesten alsmede staatjes van de volgorde van gebeden en gezangen bij deze plechtigheden, 1917 - 1948. -- 1 omslag

29. Modeltekst voor het opstellen van een doopverklaring ten behoeve van een huwelijk, z.d. (20e eeuw). -- 1 stuk
In het Latijn.

28. Verklaringen dat het Doopsel, Vormsel of de Eerste H. Communie heeft plaatsgevonden, ca. 1930. -- 1 omslag
Ongebruikt.

491. Tekst voor de wijding van een gemengd huwelijk, volgens besluit van het episcopaat van de oud-katholieke kerk van Nederland, 1929. -- 1 stuk


1.1.2.1.3. Bemoeienis met groepen parochianen

--. Register van oud-katholieke verenigingen, 1939 - 1950.
ZIE: rubriek 1.1.2.1.4 inv.nr. 200


1.1.2.1.4. Registratie

393. Staatje van gedoopten en overledenen, 1840 - 1852. -- 1 stuk

208-209. Registers van parochianen die op hoogtijdagen de mis bijwonen; met aantekening van communicanten, 1860 - 1935. -- 2 deeltjes

531. Register van gevormden, 1866 - 1941, van communicanten, 1862 - 1944, van gehuwden, 1862 - 1944, en van overledenen, 1860 - 1945. -- 1 deel

530. Register van parochianen, alfabetisch op naam van gezinshoofd; met vermelding wie gedoopt zijn en de H. Communie hebben ontvangen en aantekeningen van vertrokken en van elders komende oud-katholieken, 1861 - 1897. -- 1 deel

27. Register van leden van de parochie, aangelegd ca. 1902, bijgehouden tot ca. 1966; met voorin een statistisch overzicht van aantallen leden en de mutaties daarin. -- 1 deel

498. Staten van namen van parochianen met vermelding van geboortedatum, geboorteplaats en burgerlijke staat, ca. 1920. -- 1 omslag

200-202. Registers van leden van de parochie, per gezin alfabetisch geordend en met vermelding van adres, geboorte- en huwelijksdatum, 1939 - 1952 (1956). -- 3 deeltjes

203. Staatje met aantallen leden van de statie De Tol in de periode 1635 - 1727 en 1805 - 1811; met een aantekening betreffende enkele pastoors in de periode vóór 1811. Opgemaakt ca. 1940. -- 1 stuk

204. Lijstje met namen van overleden leden in de periode 1940 - 1951. -- 1 stuk1.2. ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR

1.2.1. Stukken van algemene aard

219-220. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1738 - 1979. -- 2 omslagen

502-503. Jaarverslagen, 1989 - 1990. -- 2 katernen

505. Beleidsplan, 1992 -- 1 katern1.2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


1.2.2.1. Organisatie

537. Stukken betreffende een overeenkomst tussen de pastoor en het kerkbestuur waarbij de pastoor de administratie van het vermogen en de financiën krijgt toegewezen onder voorwaarde dat hij jaarlijks rekening en verantwoording aflegt aan het kerkbestuur, 1794 en 1826. -- 1 omslag

324. Akte van aanstelling door de aartsbisschop van Utrecht van Johannes Henricus de Wilde en Gabriel Smit tot kerk- en armmeesters, 1902. -- 1 stuk

--. Register van leden van het kerk- en armbestuur, 1939 - 1951.
ZIE: rubriek 1.1.2.1.4 inv.nr. 200


1.2.2.2. Vermogen


1.2.2.2.1. Algemeen

316-317. Registers van ontvangsten aan huur, pacht en rente uit resp. huizen en grond gelegen in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Alphen en uit effecten, toebehorende aan Johanna van der Meij en Lambertus van Swieten, 1677 - 1693. -- 2 delen
Zie voor L.C. van Welzen ook inv.nrs. 395 - 405.

25. Register van fundaties en obligaties voor de pastorie, de armen en de klopjesarmenbus, van inkomsten uit renten en huishuren, van verworven huizen, van uitgaven voor aankopen en herstelwerkzaamheden aan roerende goederen, waaronder kerkschatten, en van uitstaande schulden, 1689 - 1698. -- 1 deel

566. Akte van aanstelling door Catharina Vogelspoel, wed. Pieter Backert, van Gijsbert de Grau, Dirk van Bremen, Evert Enkhuijsen en Hendrik Schouten tot voogden en executeurs, 1726. -- 1 stuk

565. Testament van Marrigie Hermans Starre en Aagie Pieters Goudewagen waarbij ze Dirk Franse, glazenmaker, en Gijsbert de Wolf, timmerman, tot erfgenamen maken van hun gehele vermogen, 1733. -- 1 stuk

320. Akte van schenking door Aletta Looij van ƒ 3800,-, welke ten dele bestemd is voor de armen, ten dele voor Aalbertje van Es, klopje, en ten dele als fundatie van haar zielemissen; afschrift, 1743; met bijlage, 1742. -- 2 stukken

235. Legger van huizen en obligaties; bevat tevens rekeningen van inkomsten en uitgaven alsmede een staat van jaargetijden, 1764 - 1795. -- 1 deel

236. Bijlagen tot de legger van huizen en obligaties, 1795. -- 2 stukken

349-356. Stukken betreffende de nalatenschap van Agatha Verhoeff, 1777 - 1804. -- 4 stukken en 5 omslagen

358-361. Stukken betreffende de nalatenschap van pastoor Adelbertus Vermeulen, 1793 - 1820. -- 6 stukken en 2 omslagen

395-405. Stukken betreffende de nalatenschap van Christiaan Lambertus Welzen, koopman in hoeden en winkelier, 1801 - 1831. -- 13 stukken en 2 omslagen
Zie ook inv.nr. 318.

12. Staat van huizen, graven en effecten die eigendom zijn van de parochie, 1819 - 1853. -- 1 deel

411. Stukken betreffende de nalatenschap van Johanna Leverdingen, 1822. -- 2 stukken en 1 katern

362. Bijlage tot een niet bewaard gebleven rekening van de nalatenschap van Catharina van der Maas en haar man Willem Zeeman, 1842. -- 1 stuk

486. Staat van onroerende en roerende goederen alsmede van effecten, z.d. (ca. 1918). -- 1 stuk

481. Authentiek afschrift van het testament van Maria Barbara Hulstkamp waarbij de parochie tot enige erfgenaam wordt benoemd; met bijlage, 1961. -- 2 stukken


1.2.2.2.2. Onroerende zaken

1.2.2.2.2.1. Kerk en pastorie

7. Onderhandse akte van overeenkomst tussen Pieter van Vrijaldenhoven, brouwer in de brouwerij Het Dubbelt Kruys, en pastoor Pieter van Ruymbeek inzake het bouwen van een muur tussen het pakhuis van de brouwerij en de kerk; met bijlage, 1739. -- 2 stukken

511. Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger, art. nrs. 317 en 319, betreffende bezittingen van de parochie St. Jan Baptist en de voormalige parochie de Tol van huizen, erven, pastorieën, kerkgebouwen en een kerkhof, sectie D 150 - 155, 198, 200, 851 - 853, 1528 - 1531, 1636 en sectie C 236; met bijlage, 1855. -- 2 stukken

480. Stukken betreffende de restauratie van de kerk, 1951. -- 1 omslag

479. Stukken betreffende de vervaardiging van een smeedijzeren doophek, 1952. -- 1 omslag

35. Offertes voor het schilderen van het trappenhuis in de pastorie, 1959 jan. - febr. -- 2 stukken

506. Tekst van een toespraak ter gelegenheid van de voortgang van de restauratie van de kerk door de Stichting Restauratie Oud-Katholieke Kerk, 1979. -- 3 stukken


1.2.2.2.2.2. Huizen en grond
Huizen toebehorende aan de pastorie staan op naam van stromannen; de katholieke kerk werd niet als rechtspersoon erkend in deze tijd.

46. Akte van transport door Nicolaes Doncker, heer van Oucoop, als gevolmachtigde van Adriana van Swaenenburgh, aan Johannis Oudenrogge van twee huizen en erven gelegen aan de noordzijde van de Gouwe alsmede vier huizen en erven gelegen aan de Raam, 1689. -- 1 charter
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

260-264. Stukken betreffende de nalatenschap van Anna Caen, 1689 - 1736. -- 1 omslag, 2 katernen en 2 stukken

47. Akte van volmacht door Johan Ouderogge, wonende te Rotterdam, aan Ignatius Walvis tot het verrichten van herstelwerkzaamheden in zijn huis te Gouda gelegen naast het huis van de brouwer Moncy, 1702. -- 1 stuk

48. Akte van transport door Pieter Pouw, als gevolmachtigde van Adriana van Swanenburg, aan Louis van Selderen, koopman te Rotterdam, van drie huizen en erven, waarvan er twee gelegen zijn aan de westzijde van de Gouwe tussen de St. Joost- en Turfmarktbrug en het derde gelegen is achter deze twee en uitkomt op den Raam, 1708; met retroacta, 1706 - 1708. -- 1 charter en 3 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

40. Onderhandse akte waarbij Henrica van Neercassel verklaart dat zijzelf noch haar erfgenamen eigendomsrechten hebben op een huis gelegen aan de westzijde van de Keizerstraat en evenmin op een zekere rentebrief, 1708; met retroacta, 1699 en 1700. -- 3 stukken

541. Rekening van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door Regina Doncker (wed. van Nicolaes Doncker), als beheerder van het huis aan de Keizerstraat, 1713 - 1716. -- 1 stuk

542. Rekeningen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt achtereenvolgens door Nicolaes Doncker, Regina van Neercassel (wed. van Nicolaes Doncker) en de kinderen en erfgenamen van Regina van Neercassel, als beheerders van een hoeve gelegen in Oud-Bodegraven, 1714 - 1727. -- 3 stukken

540. Lijst van voorgaande eigenaren van huizen van de parochie, nrs. 2670, 2671 en 2672 in het kohier van de verponding, ca. 1750. -- 1 stuk

238. Aantekeningen over diverse bomen staande op het Messemakerserf, z.d. en 1806. -- 2 stukken
Deze aantekeningen zijn afkomstig uit het kasboek van ontvangsten aan huur van huizen gelegen in het Messemakerssteegje, het Koddensteegje, de Stroosteeg en de Geuzenstraat, inv.nr. 266.

15. Akten van verhuur van huizen aan de Gouwe en de Raam, 1814 - 1852. -- 1 omslag

--. Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger art. nrs. 317 en 319 betreffende bezittingen van de parochie St. Jan Baptist en de voormalige parochie de Tol van huizen en erven, sectie D 150 - 155, 198, 851 - 853, 1528 - 1531 en 1636, 1855.
ZIE: rubriek 1.2.2.2.2.1 inv.nr. 511

580. Bestek voor het bouwen van twee huizen tussen de kerk en de pastorie en het verrichten van reparaties aan de pastorie, kosterswoning en kerk, z.d. (ca. 1861); gedrukt; met aantekeningen en correcties en een vervangende tekst voor het laatste gedeelte van het bestek. -- 2 katerns
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Het eerste katern ligt geheel los (veel mechanische schade, inwerking van plakband).)

41. Onderhandse akten van verhuur van huizen gelegen aan de Gouwe nrs. 175, 188, 190-191 en 219, 1860 - 1910. -- 1 omslag

344. Besluit van de aartsbisschop waarbij het verzoek van het kerkbestuur om een deel van de inschrijving op het Grootboek der Nationale Schuld te gelde te maken, ter bekostiging van de verbouwing van twee huizen naast de pastorie, wordt toegestaan, 1868. -- 1 stuk

325. Bouwergunning voor de verbouwing van drie woningen, gelegen aan de Vlamingstraat, tot twee woningen; met bijlagen, 1904. -- 1 omslag

328. Stukken betreffende de aanleg van een riolering achter het huis gelegen aan de Gouwe, wijk C, kad. sectie D 183, welk huis afkomstig is van de voormalige parochie De Tol, 1904. -- 1 omslag

327. Besluit van de gemeenteraad waarbij de woningen aan de Raam 43, 45, 47, 49 en 51, onbewoonbaar worden verklaard; met bijlagen, 1909 - 1910. -- 3 stukken

268. Akte van transport door Leonardus Cornelis Becking, directeur van de N.V. de Goudsche Siroopfabriek, van een stuk grond gelegen aan de Gouwe, kad. sectie D 197 en 1358, 1912. -- 1 katern

42. Besluiten van de Huurcommissie te Gouda waarbij de verzoeken om de huur van een aantal panden te verhogen worden goedgekeurd, 1918. -- 2 stukken


1.2.2.2.2.3. Begraafplaatsen

347. Akten waarbij B&W verklaren dat aan de parochie van St. Jan Baptist en de voormalige parochie de Tol grafruimte voor vier graven is toegewezen op de algemene begraafplaats ter vervanging van gelijke grafruimte in de St. Janskerk; met aantekeningen van overledenen welke zijn begraven in deze graven, 1833 - 1876, en met bijlagen, 1742 - 1821. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 351.

--. Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger, art. nr. 317, betreffende het bezit van de parochie St. Jan Baptist en de voormalige parochie de Tol van een kerkhof, sectie C 236, 1855.
ZIE: rubriek 1.2.2.2.2.1 inv.nr. 511


1.2.2.2.3. Roerende zaken

357. Lijst van kerkschatten (kelk, ciborie, monstrans) en kostbaar huisraad welke voor herstel en voor het bepalen van hun waarde door diamantzetter Jean Chaussé, wonende te Amsterdam, zijn meegenomen, 1780. -- 2 stukken

44. Stukken betreffende een geschil tussen de pastoor en het kerkbestuur inzake het opmaken van een inventaris van roerende goederen, 1800 - 1802. -- 1 omslag

485. Lijst van kerkschatten en meubels van de pastorie, 1844. -- 1 katern

380. Diploma van de Vereeniging voor Vak en Kunst te Dordrecht wegens deelname aan de Nationale Tentoonstelling van Nijverheid en Kunst, 1897. -- 1 stuk

513. Catalogi van boeken van de parochiebibliotheek, ca. 1900. -- 2 katernen

487. Staten van liturgische gewaden, kerkschatten, schilderijen, meubels en huisraad, opgesteld in verband met de controle door de bisshop op de kerkelijke goederen van de parochie 1939 - 1966; met bijlagen, 1954 en 1960. -- 1 omslag

490. Stukken betreffende de inventarisate van kerkschatten door de kerkbesturen van Gouda, Oudewater en Schoonhoven op last van de Commissie voor de Inventarisatie der Kerkelijke Goederen van Geschiedenis en Kunst, 1942. -- 1 omslag

489. Stukken betreffende het in bruikleen geven van kerkschatten en kunstvoorwerpen aan het Museum Boymans te Rotterdam en de stedelijke musea te Gouda voor tentoonstellingen, 1946 - 1948. -- 1 omslag

207. Register met namen van bezoekers van de tentoonstelling van oude kerkelijke kunst in de oud-katholieke kerk, juli - augustus 1952. -- 1 deeltje

484. Onderhandse akte waarbij het kerkbestuur van de oud-katholieke parochie de Heilige Bartholomeus te Schoonhoven verklaart in 1959 een wit kazuifel met toebehoren in bruikleen te hebben ontvangen, 1963. -- 1 stuk

482. Akte van overeenkomst met de burgemeester van Gouda inzake de inbewaringgeving door de parochie aan het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis van zes schilderijen, 1966; met bijlage. -- 2 stukken


1.2.2.2.4. Vorderingen en schulden

1.2.2.2.4.1. Vorderingen

269. Onderhandse akte van transport door Cornelis Stolwijck van een obligatie van 1142 ponden ten laste van het gewest Holland, 1689. -- 1 stuk

270. Onderhandse akten waarbij Cornelis Block verklaart geen eigendomsrecht te hebben op drie obligaties, een van ƒ 500,-, een van ƒ 700,- en een van ƒ 800,-, 1698 en 1703. -- 2 stukken

271. Onderhandse akte waarbij Nicolaus Doncker verklaart geen eigendomsrecht te hebben op een rentebrief van ƒ 600,- noch op de jaarlijkse rente daarvan, 1698. -- 1 stuk

272. Onderhandse akte van transport door Gerrit Clopper van een obligatie van ƒ 1266,- ten laste van het gewest Holland, 1699. -- 1 stuk

273. Onderhandse akte waarbij Arnoudt van Cuijck verklaart geen eigendomsrecht te hebben op een rentebrief van ƒ 1000,- ten laste van Claas Cornelis Boeff, 1700. -- 1 stuk

274. Onderhandse akte van transport door Cornelis Trijst van een obligatie van ƒ 919.7.0 ten laste van het gewest Holland, 1701; met retroactum, 1685. -- 2 stukken

275. Onderhandse akte van transport door Helena Verharst van drie obligaties, twee van ƒ 1000,- en een van ƒ 1200,-, ten laste van het gewest Holland, 1710; met retroacta, 1706. -- 3 stukken

276. Onderhandse akte van transport door J. Endenburgh van een obligatie van ƒ 750,- ten laste van het gewest Holland, 1712. -- 1 stuk

277. Onderhandse akte van transport door Cornelis Blok van drie loten van ƒ 360,-, afkomstig uit de Hollandse loterij van ƒ 6.000.000,-; met bijlage, 1713. -- 2 stukken

286. Onderhandse akte van transport door Poulus Schravelaer en Henderick Gijselvecht van tien loten, elk van ƒ 120,-, afkomstig uit de Hollandse loterij, 1715. -- 1 stuk

281. Onderhandse akte van transport door Jannetie en Wilmina van Es van een obligatie van ƒ 300,- ten laste van het gewest Holland, 1717. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 280

282. Onderhandse akte van transport door Catharina Wilms Heiligers van een rentebrief van ƒ 1000,- ten laste van het gewest Utrecht, 1718. -- 1 stuk

287. Onderhandse akte van transport door Johannes Kleeneknecht, erfgenaam van Johannes Linthout, Jacob Verrijn, Anthonij Krighout en Justus de Heer, executeurs van het testament van Aletta de Meijer, weduwe van Johannes Linthout, van een prijsobligatie van ƒ 240,-, afkomstig uit de Hollandse loterij van ƒ 6.000.000,-, 1718. -- 1 stuk

283. Onderhandse akte van schuldbekentenis door Arie Jans Lans en Neeltje Jans van den Raet van ƒ 100,-, 1719. -- 1 stuk

312. Onderhandse akte van schenking door Judith Jans de Kooningh van het restant van een bij de pastorie berustend geldbedrag, 1719. -- 1 stuk

280. Onderhandse akte waarbij Joannes Block verklaart geen eigendomsrecht te hebben op een obligatie van vierhonderd gulden ten laste van Gerardus Bik alsmede een obligatie van honderd gulden ten laste van Jannitje en Willemijntie van Es, z.d. (ca. 1720). -- 1 stuk

284. Onderhandse akte van transport door Willibrordus Kemp van een rentebrief van 625 ponden ten laste van het gewest Utrecht, 1720. -- 1 stuk

279. Onderhandse akte waarbij Albertus Venroij verklaart geen eigendomsrecht te hebben op een rentebrief van ƒ 800,-, 1721; met retroacta, 1532 en 1714. -- 1 charter en 2 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

285. Onderhandse akte van verkoop door Willem Strafintvelt en Albertus Venroij, executeurs van het testament van Catharina de Roij, van een obligatie van ƒ 240,- ten laste van het gewest Holland, 1721. -- 1 stuk

288. Onderhandse akte van transport door Aletta Looij van drie obligaties, twee van ƒ 1000,- en een van ƒ 800,- ten laste van het gewest Holland, onder voorwaarde dat de jaarlijkse rente zal worden besteed aan de armen en de wezen; met retroacta, 1721. -- 1 omslag

313. Akte van transport door Merrichie Tielemans aan Clara van Hoeve, weduwe van Jacobus Verrijs, van een obligatie van ƒ 200,- ten laste van het gewest Utrecht, 1721; met retroacta, 1716 en 1719. -- 2 stukken en 1 katern

562. Akte waarbij Helena Verharst zich borg stelt voor Catarina van Duijl wegens een schuld van ƒ 100,- aan Margreta Verwijs, 1721; aan de keerzijde een kwitantie van Helena Verharst voor Steven Batting en Cornelis Vermij wegens de ontvangst van een legaat van ƒ 100,- van Catarina van der Veeck hetwelk bestemd is voor het altaar van pastoor Theodorus van der Kroon, 1721. -- 1 stuk

289. Onderhandse akte van transport door Adriaan Moering, lid van de vroedschap, van een obligatie van ƒ 1600,- ten laste van het gewest Holland, 1722; met retroactum, 1682. -- 2 stukken

290. Onderhandse akte van transport door Willem Schouten en Maria van Staden, echtelieden te Amsterdam, van een obligatie van ƒ 1000,- ten laste van het gewest Holland, 1722; met retroactum, 1721. -- 2 stukken

291. Onderhandse akte van transport door Aaltie Andries van Leeuwen aan Alletta Planck van een obligatie van ƒ 500,- ten laste van het gewest Utrecht, 1723. -- 1 stuk

292. Onderhandse akte van transport door Lodewick van Zeller van een rentebrief van 526 ponden ten laste van het gewest Utrecht, 1724. -- 1 stuk

293. Onderhandse akte van transport door Euphemia Battinck van een obligatie van ƒ 600,- ten laste van het gewest Utrecht, 1724. -- 1 stuk

294. Onderhandse akten van transport door Cornelis Vurens van twee obligaties, een van ƒ 1000,- en een van ƒ 1400,-, ten laste van het gewest Holland en van twee obligaties, een van ƒ 200,- en een van ƒ 400,-, ten laste van het gewest Utrecht, 1724, 1730 en 1732; met retroacta, 1729, 1730 en 1732. -- 1 omslag

295. Onderhandse akte van transport door Adriaan de Grande van een obligatie van ƒ 600,- ten laste van het gewest Holland, 1725. -- 1 stuk

296. Onderhandse akte van transport door Adriana van Es van een obligatie van ƒ 400,- ten laste van het gewest Holland, 1725. -- 1 stuk

298. Onderhandse akte van transport door Johannes Fr. Leempoel aan Anna de Lank van een obligatie van 1000 ponden, 1726. -- 1 stuk

299. Onderhandse akten van transport door Cent Cornelis Outvliet en Cornelis Bos van twee obligaties, een van ƒ 500,- en een van ƒ 600,-, ten laste van het gewest Holland, 1727 en 1728. -- 2 stukken

567. Authentiek uittreksel uit de akte van deling door Johan Santvoort en Gerrit Verrijn, executeurs, van de boedel van Geertruijd Vermeul, wed. Claas Sweeren, d.d. 1695, waarbij Christina van den Bogaert, wed. Johannis Souburg, twee obligaties van ƒ 2000,- ten laste van Holland krijgt toegewezen, 1728. -- 1 stuk

300. Onderhandse akte van transport door Andries Timmer van een obligatie van ƒ 1000,- ten laste van het gewest Holland; met bijlage, 1730. -- 2 stukken

301. Onderhandse akte van transport door Jan, Dirk, Pieter en Krijna van Es van een obligatie van ƒ 2000,- ten laste van de Staten-Generaal, 1730; met retroactum, 1695. -- 2 stukken

297. Onderhandse akte van transport door Justus de Heer en Cornelia de Katte, weduwe van Job de Heer, van drie vierdeparten in een obligatie van ƒ 3000,- ten laste van de Staten-Generaal, 1731; met retroactum, 1726. -- 2 stukken

302. Onderhandse akte van transport door Pieter van den Bosch en Maria van Veenvelt, echtelieden, van een obligatie van ƒ 600,- ten laste van het gewest Holland; met retroactum, 1731. -- 2 stukken

314. Onderhandse akte van transport door Rogier Camerbeecq en Henricus Emanuel van Slingeland, gemachtigden van Anthonij van Broekhuijsen en David Barnewal resp. gehuwd met Henrica en Catharina van Neercassel, alsmede executeurs van het testament van Maria van Neercassel, van een obligatie van ƒ 600,- ten laste van het gewest Holland, 1731. -- 1 stuk

303. Onderhandse akten van transport door Frans Koot en Cornelis Vermeij, executeurs van het testament van Sara van Duijn, van twee obligaties, een van ƒ 400,- ten laste van de Staten-Generaal en een van ƒ 500,- ten laste van het gewest Holland, 1736; met bijlagen en twee retroacta uit 1726 en 1735. -- 1 omslag

305. Akte waarbij Nicolaas Priem, voogd over Elisabeth Bick, verklaart twee obligaties te hebben overgedragen, een van ƒ 500,- en een van ƒ 600,- ten laste van het gewest Holland, aan Leendert Scheer de Jonge, gehuwd met Elisabeth Bick; afschrift, 1736; met bijlagen en drie retroacta uit 1723, 1724 en 1728. -- 1 omslag

306. Onderhandse akte van schuldbekentenis door Joannes Priem van ƒ 300,-, 1740. -- 1 stuk

304. Onderhandse akte van transport door Clara en Johanna van Hoven, erfgenamen van Aletta Looij, van twee obligaties, een van ƒ 2200,- en een van ƒ 1300,-, ten laste van het gewest Holland, 1742; met bijlage en met twee retroacta uit 1679 en 1710. -- 1 omslag

311. Onderhandse akte van transport door Andries Endenburg van een obligatie van ƒ 1000,- ten laste van het gewest Holland, 1743. -- 1 stuk

307. Onderhandse akte van transport door Lena Bijlevelt, weduwe van Jan Weldraager, van een obligatie van ƒ 500,-, 1745. -- 1 stuk

308. Onderhandse akte van schuldbekentenis door Anna Brouwer, weduwe van Nicolaas Priem, van ƒ 400,-, 1746. -- 1 stuk

309. Onderhandse akte van schuldbekentenis door Adrianus van der Weijde van ƒ 100,-, 1746. -- 1 stuk

323. Onderhandse akte waarbij Maria Anna, Willem, Jacobus en Elisabeth Ligtenberg afstand doen van het geld en de goederen welke Cornelis Ligtenberg heeft nagelaten, 1746. -- 1 stuk

310. Onderhandse akten van transport door Antje Duldermerk aan Hendrik Slingerland, Hendrik de Wit en Willem van den Bos, kerkmeesters ("opsienders van den Armenbeurs van de Roomse Kerk"), van twee obligaties, een van ƒ 800,- en een van ƒ 1000,-, ten laste van het gewest Holland, 1750; met bijlage en met retroacta uit 1699, 1723, 1725 en 1727. -- 1 omslag

564. Authentiek uittreksel uit het testament van Adriaan Wittert, heer van Hoogeland en Emmeklaar, d.d. 1748, betreffende de aanstelling tot executeurs van zijn testament en tot voogden over zijn minderjarige kinderen van jonkheer Everard Bonifacius Wittert, Adriaan Wittert Corneliszoon Johan Wittert, hofraad van de koning van Polen, en vrouwe Theodora Catharina Schade van Westrum, 1750. -- 1 stuk

329. Onderhandse akte van transport door Jacob Erbervelt van een obligatie van ƒ 2000,- ten laste van het gewest Holland; met bijlage en retroacta, 1752. -- 1 omslag

330. Onderhandse akte van transport door Flora de Bout van vijf obligaties, van ƒ 500,-, ƒ 450,-, ƒ 470,-, ƒ 600,- en ƒ 240,-, deels ten laste van het gewest Utrecht, deels ten laste van het gewest Holland, 1753; met retroacta, 1718 - 1740. -- 1 omslag

331. Onderhandse akte van transport door Jan Trijsburg en Marigje van Schouwe, echtelieden, van een obligatie van ƒ 240,- ten laste van het gewest Holland, 1754; met retroacta, 1736 en 1754. -- 1 omslag

332. Akte van transport door Gerard Regtering van een obligatie van ƒ 1397,- ten laste van het gewest Holland, 1755; met bijlagen en retroacta 1698, 1699 en 1755. -- 1 omslag

333. Akte van transport door Philippus Theodorus van Cloon en Anna Catharina Love van een obligatie van ƒ 3000,- ten laste van het gewest Holland, 1755; met bijlage en retroacta, 1730, 1754 en 1755. -- 1 omslag

341. Onderhandse akte van transport door Jan en Dingena van Claveren van een obligatie van ƒ 400,- ten laste van het gewest Holland, z.d. (ca. 1770); met retroactum uit 1725. -- 2 stukken

334. Onderhandse akte van transport door Jan van Claveren en Arnoldus Joannes van Oosterwijk van een obligatie van ƒ 500,- ten laste van het gewest Holland, 1778; met retroacta, 1747. -- 1 omslag

339. Akte van transport door Jan van Claveren en Arnoldus Joannes van Oosterwijk, executeurs van het testament van Willem van den Bosch, van drie obligaties, twee van ƒ 500,- en een van ƒ 820,- ten laste van het gewest Holland, 1778; met bijlage en retroacta, 1681, 1714, 1718, 1725 en 1729. -- 1 omslag

335. Onderhandse akte van transport door Isaac de Vooijs, makelaar, van twee obligaties, elk ter waarde van ƒ 1000,-, ten laste van het gewest Holland; met bijlagen en retroacta, 1785. -- 1 omslag

552. Akte waarbij Pieter Jacob Kipp en Isaac de Vooijs, executeurs van het testament van pastoor Gerrit Hamaker, een kist met obligaties en aandelen, een zakje geld en een foliant, houdende de administratie van de goederen van de kerk, overdragen aan de nieuwe pastoor en aan de kerkmeesters, 1794. -- 1 katern

340. Onderhandse akte van transport door Marinus van Bezoïen van een obligatie van ƒ 400,- ten laste van de Staten-Generaal, 1796; met retroacta, 1759 en 1793. -- 1 omslag

563. Authentiek uittreksel uit het testament van Catharina van Pelt d.d. 1761, waarbij zij Jacoba van der Poel tot haar enige erfgenaam maakt, 1791; met retroacta, 1759, 1760 en 1797. -- 1 omslag

336. Akte van transport door Joachim van der Bijl en Albertus Venroij, executeurs van het testament van Jan van Claveren en Michilina de Heer, van een obligatie van ƒ 3000,- ten laste van Holland, 1803, met retroacta, 1704 - 1770. -- 1 omslag

348. Staat van negentien obligaties ten laste van het gewest Holland welke zijn geconverteerd in negentien stuks nationale schuldbrieven, 1803. -- 1 stuk

231. Akten van transport door Adriaan Jacob van der Does, oud-schepen, en zijn vrouw Constantia Catharina Jongbloed van zes obligaties, elk van ƒ 1000,-, ten laste van het gewest Holland, 1807; met retroacta en bijlage, 1769-1797. -- 1 omslag

546. Inventarissen van effecten, ca. 1810. -- 2 katernen

345. Staten van bezit aan effecten, 1810 en 1819. -- 2 stukken

343. Stukken betreffende de verkoop van negen obligaties Amerikaanse fondsen en de belegging van de verkoopsom door inschrijving van ƒ 4.200,- en ƒ 5.000,- in het Grootboek van Nationale Schuld, 1832. -- 1 omslag

16. Rekeningen wegens aan- en verkoop van effecten, 1835. -- 3 stukken

26. Bewijzen van inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld, 1835 - 1845; met bijlagen. -- 1 omslag

326. Verzoekschriften van L. van der Beek, koffiebranderij en theehandel, om vrijstelling van aflossing van de hypotheek op het pand Lange Tiendeweg 45, 1905 - 1915. -- 1 omslag

492. Spaarbankboekjes aangehouden voor de opbrengst van de orgelcollecten en voor de aflossing van de hypotheekrente van zes percelen aan de Raam; met bijlage, 1908 - 1921. -- 1 stuk en 2 katernen

213. Brief van de Ned. Middenstandsbank, kantoor Gouda, bij de toezending van een spaarbankboekje dat was gebruikt voor het beheer van gelden voor de ontvangst van Duitse kinderen, 1960 nov. -- 1 stuk


1.2.2.2.4.2. Schulden

543. Kwitantie van P. van Dusseldorp en C. van Engelen, erfgenamen van Pieter Dircks van Dusseldorp, wegens de aflossing van een schuld van ƒ 400,-, 1697. -- 1 stuk

321. Kwitantie van Aletta Looij wegens de ontvangst van een obligatie van ƒ 1600,- ten laste van het gewest Holland, 1734. -- 1 stuk


1.2.2.2.5. Fundaties
Zie ook rubriek 1.121.1

--. Akte van schenking door Aletta Looij van ƒ 3800,-, welke ten dele bestemd is als fundatie van haar zielemissen; afschrift, 1743; met bijlage, 1742.
ZIE: rubriek 1.2.2.2.1 inv.nr. 320

342. Onderhandse akte waarbij Maria de Jong verklaart een viertal effecten die onder haar en haar overleden man Joachim van der Bijl hebben berust, toebehoren aan de kerk van St. Jan Baptist, dat zij deze effecten overdraagt aan de pastoor en dat dit kapitaal bedoeld is voor de bekostiging van de jaarlijkse zielemissen van Digna van Waas, Maria van Trijst, Jan de Heer, Michelina de Heer, Jan van Claveren, Joachim van der Bijl en van haarzelf na haar overlijden, 1809; met bijlage en retroacta, 1770 - 1771. -- 1 omslag

557. Onderhandse akte waarbij de pastoor verklaart een schenking van ƒ 5000,- te hebben ontvangen van Hendrika de Wilde ter verfraaiing van de kerk onder voorwaarden dat jaarlijks zielemissen worden gelezen voor Hendricus de Jongh, Johannes Kas en voor haarzelf na haar overlijden, 1862. -- 1 stuk

558. Onderhandse akte waarbij de pastoor verklaart tijdelijk een obligatie van ƒ 1000,- te hebben ontvangen van Berendina Maria Smits, weduwe van Henricus Casparus Verreijn, in verband met haar ziekte, dat deze obligatie definitief in handen van de parochie komt na haar overlijden onder voorwaarde dat voor haar een uitvaart wordt gehouden met bedeling van brood onder de armen en dat jaarlijks zielemissen worden gelezen voor haar, haar man en hun dochter Elisabeth, 1880. -- 1 stuk


1.2.2.3. Financiën


1.2.2.3.1. Jaarstukken

--. Rekeningen van inkomsten en uitgaven over de jaren 1764 - 1795.
ZIE: rubriek 1.2.2.2.1 inv.nr. 235

31. Register van rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1796 - 1870. -- 1 deel


1.2.2.3.2. Boekhouding

265. Bijlage tot het kasboek van ontvangsten aan huur van huizen gelegen in het Messenmakerssteegje, het Koddensteegje, de Stroosteeg en de Geuzenstraat, 1794. -- 1 stuk

266. Kasboek van ontvangsten aan huur van huizen gelegen aan het Messemakerserf (omvattende het Messemakerssteegje, het Koddensteegje, de Stroosteeg en de Geuzenstraat), alsmede van uitgaven voor onderhoudswerkzaamheden aan de huizen, de brandschouw, het waterschap en turf; met lijst van personen die op het Messemakerserf hebben gewoond en aantekeningen over de collatie door de heer van Zeller van vrijgekomen plaatsen in het Oudemannenhuis te Gouda, 1742 - 1802. -- 1 deel
Het betreft hier de administratie van goederen van Theodorus van Zeller.

99-(259). Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1794 - 1921 (hiaten). -- 110 omslagen
De jaarrekeningen na 1870 ontbreken.

318. Kasboek van ontvangsten aan huur van huizen in de Vlamingtraat, 1857 - 1860. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

239. Kasboek van wekelijkse uitgaven voor de armen, van uitgaven voor aardappelgeld en van ontvangsten aan kerkcollecten, 1860 - 1902. -- 1 deel

527. Kasboekje van de inning van de collecten, 1919 - 1924. -- 1 deeltje

36. Bijlagen bij de rekening van inkomsten en uitgaven over 1958 resp. 1959. 1958 dec. - 1959 sept. -- 3 stukken
De jaarrekeningen zelf zijn niet aanwezig.


1.2.2.3.3. Overige financiële bescheiden

337. Lijst van ontvangsten aan huur, 1688 - 1692. -- 1 stuk
Zie inv.nr. 19.


1.2.2.4. Administratieve hulpmiddelen

493. Staten van in bruikleen gegeven archiefstukken aan R. Heijligers en A.T.J. Etmans, 1934 en z.d. -- 1 omslag


1.2.2.5. Bemoeienis met instellingen buiten de parochie

32. Circulaire van de Oecumenische Vereeniging in Nederland met verzoek om ter gelegenheid van de z.g. Oecumenische Week het streven van de vereniging te ondersteunen, 1939. Met bijbehorende folder. Gedrukt. -- 2 stukken
NIET AANGETROFFEN 05-08-2004.


1.2.2.6. Armenzorg

Zie voor fondsen ten behoeve van de armen en wezen ook rubriek 1.222

--. Rekeningen van inkomsten en uitgaven wegens het beheer van drie huisjes in de Vlamingstraat welke zijn bestemd voor de armen, 1728 en 1732.
ZIE: rubriek 1.2.2.2.2.2 inv.nr. 264

338. Stukken betreffende de collatie door Hendrik Jan van Zeller, later diens weduwe, van vrijgekomen plaatsen in het Oudemannenhuis te Gouda, 1772 - 1835. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 266.

--. Stukken betreffende de nalatenschap van Agatha Verhoeff, 1777 - 1804.
ZIE: rubriek 1.2.2.2.1 inv.nr. 355

30. Onderhandse akte waarbij de pastoor verklaart afstand te doen van een niet in het testament van pastoor Hamaker genoemd legaat alsmede van een obligatie van ƒ 1000,- en dit ten behoeve van de R.K. Aalmoezenierskamer te Utrecht; concept, 1797; met bijlage. -- 2 stukken

--. Stukken betreffende de nalatenschap van pastoor Adelbertus Vermeulen, 1805 -1810.
ZIE: rubriek 1.2.2.2.1 inv.nr. 358

232. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1808 - 1906. -- 1 omslag

322. Stukken betreffende toelagen door de Oud-Rooms Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht ten behoeve van wezen en de opname van weeskinderen in het Oud-Rooms Katholieke Weeshuis te Utrecht, 1847 - 1852. -- 1 omslag

555. Tabellen houdende het aantal ondersteunde armen, de jaarlijkse uitgaven aan onderstand en aan beheerskosten en de jaarlijkse ontvangsten uit vrijwillige bijdragen, collecten, inschrijvingen en subsidies; opgemaakt volgens art. 10 van de Wet van 28 juni 1854, tot regeling van het Armbestuur; met bijlagen, 1855 - 1918. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 554.

528. Register van parochianen; met vermelding van kerkelijke gezindte van de partner, aantal kinderen, adres, bedeeling en afdrachten aan het armenhuis, z.d. (ca. 1902 - 1921). -- 1 deeltje

554. Register van bedeelden; met vermelding van geboortedatum, burgerlijke staat, aard van de ondersteuning, oorzaken van het verval in armoede en maandelijks uitgekeerde bedragen, 1911 - 1912. -- 1 katern
Zie ook inv.nr. 555.

199. Spaarbankboekje van het armbestuur, 1947 - 1961. -- 1 katern2. ARCHIEF VAN DE STATIE (PAROCHIE) DE TOL (tot 1830/1842)

2.1. ARCHIEF VAN DE PASTOOR

2.1.1. Stukken van algemene aard

371. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1795 - 1815. -- 1 omslag2.1.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.1.2.1. Organisatie

--. Aantekeningen over de opvolging van pastoors, 1714 - 1787.
ZIE: rubriek 2.2.2.3 inv.nr. 8

372. Stukken betreffende de verlening van een jaarlijkse toelage van ƒ 300,- wegens een ontoereikend inkomen, 1815 - 1817. -- 1 omslag


2.1.2.2. Zielzorg


2.1.2.2.1. Eredienst, devoties
Zie ook rubriek 2.225

386. Aantekeningen van jaarlijks te lezen zielemissen al dan niet op basis van fundaties, 1721 - 1801. -- 1 deeltje

373. Teksten van gebeden, vermoedelijk voor een deel van de hand van pastoor Franciscus de Haen, om voorgelezen te worden tijdens de kerkelijke dienst in tijden van oorlog en oorlogsdreiging, natuurrampen, ziekten en andere noodsituaties; met acht gedrukte gebedsteksten, 1745 en 1747. -- 1 band
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

516. Tekst van het lied "Salve Regina", 1803. -- 1 stuk

--. Lijst van overleden personen waarvoor jaarlijks op vaste tijden zielemissen worden gelezen op basis van fundaties, 1808 - 1829.
ZIE: rubriek 2.2.4.5 inv.nr. 385


2.1.2.2.2. Sacramenten

483. Akte waarbij het gemeentebestuur verklaart de doop- en trouwboeken te hebben ontvangen, 1812. -- 1 stuk


2.1.2.2.3. Bemoeienis met groepen parochianen

388. Reglement, geschreven door de pastoor als voorzitter van de Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid, voor het verdienen van aflaten, z.d. (ca. 1714 - 1721). -- 1 katern


2.1.2.2.4. Registratie

--. Lijst van gedoopten, 1781 - 1828.
ZIE: rubriek 2.2.4.3 inv.nr. 387

378. Staat van overleden personen, 1782 - 1789. -- 1 stuk

--. Lijst van gehuwden, 1782 - 1829.
ZIE: rubriek 2.2.4.3 inv.nr. 387

--. Lijst van gevormden, 1799 en 1822.
ZIE: rubriek 2.2.4.3 inv.nr. 387

--. Lijst van overleden personen gedurende de pastoraten van Hendricus de Jongh en F.J. van Everdingen, 1808 - 1829.
ZIE: rubriek 2.2.4.5 inv.nr. 385

--. Lijst van communicanten, 1810 - 1822.
ZIE: rubriek 2.2.4.3 inv.nr. 387

--. Staatje met aantallen leden van de statie De Tol in de periode 1635 - 1727 en 1805 - 1811; met een aantekening betreffende enkele pastoors in de periode vóór 1811. Opgemaakt ca. 1940.
ZIE: rubriek 1.1.2.1.4 inv.nr. 2032.2. ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR

2.2.1. Organisatie

446. Onderhandse akte van aanstelling door de kerkbestuurders van vijf nieuwe bestuurders; concept, 1711. -- 1 stuk2.2.2. Vermogen


2.2.2.1. Algemeen

568-579. Stukken betreffende de nalatenschap van Catharina Besemer, 1672 - 1829. -- 12 omslagen

560. Testament van pastoor Willem de Swaen waarbij hij bepaalt dat zijn opvolgers de kerk met de gang en de daaraan grenzende kamer ("bestevaders camer") mogen gebruiken, dat hij aan zijn opvolgers zijn kerkelijke gewaden, de kerkschatten en zijn bibliotheek legateert, dat er jaarlijks twee zielemissen voor hem gelezen moeten worden, dat jaarlijks door zijn erfgenaam Helena de Swaen ƒ 40,- moet worden uitgereikt aan zijn opvolgers tot op de dag dat weer vrijelijk de katholieke eredienst gehouden kan worden in welk geval zij ƒ 1000,- moeten schenken aan de Onze Lieve Vrouwe kapel, 1673; afschrift. -- 1 stuk

383-384. Registers met namen van kerk- en armbestuurders en een reglement van 1683 voor het bestuur van het armenfonds, met namen van weldoeners en een beschrijving van hun nalatenschappen voor de armen, met lijsten van gefundeerde zielemissen, met staten van het bezit aan onroerende goederen en effecten en met afschriften van testamenten, van akten van transport van effecten en van akten waarbij pastoor en kerkmeesters bekennen rentedragende goederen te hebben ontvangen voor het lezen van jaarlijkse zielemissen, 1682 - 1822. -- 2 delen
Het betreft twee identieke registers waarvan het ene deel bewaard werd door de pastoor als voorzitter van het kerkbestuur en het andere berustte in de ijzeren kist in de kerk. De reden hiervoor was dat men in geval van brand of zoekraken van een register het inzicht in het eigen vermogen niet kwijt raakte.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

416. Rekening van de nalatenschap van Annetje van Dalenoort; concept, 1699. -- 1 stuk

431. Staten van huizen, effecten en fundaties die eigendom zijn van de parochie, 1720, 1731 en z.d. (ca. 1730 - 1740). -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 383 en 384.

409. Akte waarbij Cornelia van Kootwijk verklaart drie sommen van ƒ 400,- te legateren, twee aan de kerkmeesters als fundatie voor haar zielemis en voor het onderhoud van de kerk en de armen, en een aan de pastoor, welke sommen moeten worden belegd in effecten; afschrift, 1800; met bijlage en retroactum, 1799. -- 3 stukken

10. Authentieke uittreksels uit het testament van Elisabetta Beezemer d.d. 1803 betreffende drie legaten, een legaat van onbekende waarde aan de pastoor, een legaat van een obligatie van ƒ 1000,- ten laste van het gewest Holland aan het armenfonds en een legaat van een obligatie van ƒ 500,- ten laste van het gewest Holland aan de kerk als fundatie van haar zielemis, 1804. -- 2 stukken

512. Rekening van inkomsten en uitgaven wegens de verkoop van roerende en onroerende goederen en effecten; met bijlagen, 1830. -- 1 omslag


2.2.2.2. Onroerende zaken


2.2.2.2.1. Kerk en pastorie

--. Aantekeningen over reparaties van het kerkgebouw, 1714 - 1787.
ZIE: rubriek 2.2.2.3 inv.nr. 8


2.2.2.2.2. Huizen en grond

464-470. Stukken betreffende het beheer van twee huisjes op het St. Jacobserf in de Koningstraat (Raam), welke huisjes afkomstig zijn uit de nalatenschap van Elisabeth Bick, 1627 - 1750. -- 11 stukken en 1 omslag

455. Attestatie door Gerrit van Louenburgh en Cornelia van der Stael dat zij de helft van een brouwerij, genaamd De Flappe, verkocht hebben aan Willem de Swaen, 1658. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 449.

547. Kwitantie van Daniel Bick voor de pastoor wegens de aflossing van ƒ 80,- voor het bouwen van een scheidingswand tussen hun woningen, 1658. -- 1 stuk

456. Kwitantie van Cornelis Clock voor Gerrit Sickes wegens aflossing van de koopsom van ƒ 2250,- van een huis en erf aan de Gouwe naast De Tol genaamd De Lijnbaan, 1681. -- 1 stuk

9. Onderhandse akte waarbij het kerkbestuur enerzijds en Jacobus Clock en Thomas Cloots, erfgenamen van Helena de Swaen, anderzijds verklaren wederzijdse vorderingen op elkaar (enerzijds huurbedragen, anderzijds verponding, klap- en lataarngeld en rente betreffende huisjes gelegen achter de De Leeuw Zonder Hooft, De Flappe, Den Tol en De Lijnbaan, gelegen aan de westzijde van de Gouwe), verrekend te hebben, 1692. -- 1 stuk

449. Akte van transport door Johan Laurenburgh, gevolmachtigde van Huijbert van Schoten, aan Cornelis van der Kun, gevolmachtigde van zijn vader Richard van der Kun, van een erf met drie huizen genaamd De Leeuw Zonder Hooft, De Tol en De Lijnbaan, met de opstal van nog vijf huisjes en een poort gelegen aan de zuidzijde van de Gouwe, 1700; authentiek afschrift, 1714; met bijlagen en retroacta, 1698, 1700 en 1714. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 448.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

448. Staat van erfdienstbaarheden (servituten) waarmee de huizen Het Compas, De Tol, De Leeuw Zonder Hooft en De Lijnbaan zijn bezwaard, z.d. (begin achtiende eeuw); met retroacta, 1513, 1559, 1568, 1570, 1576, 1577, 1580, 1589, 1591, 1592, 1603, 1618, 1619, 1639, 1640, 1645, 1658, 1668, 1669, 1695 en 1699. -- 1 omslag en 17 charters

406. Akte van transport door Hendrick Schouten, gevolmachtigde van Johannis Blok, aan Dirck van Brenen van een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gouwe bij de St. Joostbrug; met retroacta, 1683 en 1722. -- 2 charters en 2 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

457. Onderhandse akte waarbij Dirk van Brenen en Joan Abel, armmeesters, verklaren dat Aletta Looij gedurende haar gehele leven het huis aan de westzijde van de Gouwe, gelegen tussen De Tol en het huis van kapitein Johan Taalman, zal mogen bewonen voor een jaarlijks huurbedrag van ƒ 110,- en dit wegens een door haar gedane schenking voor herstelwerkzaamheden aan dat huis, 1735; afschrift. -- 1 stuk

458. Onderhandse akte van overeenkomst tussen de pastoor en admiraal Jan Taalman over het onderhoud van de waterafvoer onder hun huizen en de financiële bijdrage van de contractanten; met bijlage, 1751. -- 2 stukken

17. Onderhandse akten van verhuur van huizen aan de Gouwe en de Raam, 1775 - 1828. -- 1 omslag

459. Akte van overeenkomst tussen de kerkmeesters en Arij van der Staal over de aanleg en het onderhoud van een heining, 1776. -- 1 stuk

394. Authentiek uittreksel uit het testament van Agnes van der Veen, weduwe van Huijbert Kramer, d.d. 1794, betreffende het legaat van een huis en erf gelegen Achter de Vismarkt, 1804. -- 1 stuk

20-24. Gekwiteerde aanslagbiljetten in diverse stedelijke - en rijksbelastingen, ter zake van huizen in eigendom bij de parochie, 1812 - 1824. -- 3 omslagen, 2 stukken


2.2.2.3. Roerende zaken

8. Inventaris van kerkelijke goederen, opgemaakt 1714, bijgehouden tot 1787. -- 1 katern
Bevat ook aantekeningen over de opvolging van pastoors en over reparaties e.d. van het kerkgebouw.

488. Lijst van meubels en huisraad welke zich bevinden in de pastorie, 1813. -- 1 katern


2.2.2.4. Vorderingen en schulden


2.2.2.4.1. Vorderingen

237. Lijfrentebrief van 30 ponden ten laste van het gewest Holland op naam van Gerrit Florisz, zoon van ALijdt Gerrits, 1608. -- 1 charter
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

475. Onderhandse akten van schuldbekentenis door Gerrit Janssen Verckaeijck aan Ghijsbert Harmenssen van ƒ 400,-, 1662 en 1669; met aantekeningen van ontvangen rente, 1663 - 1676. -- 2 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

392. Onderhandse akte van transport door Adriana Zoggaerts, weduwe van Antoni van der Slot, van een obligatie van ƒ 3200,- ten laste van het gewest Holland, 1684. -- 1 stuk

445. Akte van schuldbekentenis door Johannis Welsingh aan de erfgenamen van Gerrit Sickes van een jaarlijkse losrente van ƒ 70,-, 1691; met retroacta, 1682, 1689, 1690 en 1691. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

412. Onderhandse akte waarbij de pastoor en de kerkmeesters verklaren ƒ 1500,- aan effecten te hebben ontvangen van de erfgenamen van Cornelis Clock, evenwel onder voorwaarde dat dit bedrag dient te worden gerestitueerd in het geval er nakomelingen zijn van Don Carolo de Napoles; concept, 1692. -- 1 stuk

474. Akte van overeenkomst tussen Jan en Job Gansenburg, erfgenamen van Lambertus Gansenburgh, enerzijds en Nicolaes Doncker en Steven Battingh, executeurs van het testament van Lambertus Gansenburgh, anderzijds tot overmaking van een legaat van ƒ 5000,- aan Cornelis Block, bestaande uit drie rentebrieven resp. van ƒ 1000,-, van ƒ 3200,- en van ƒ 800,- ten laste van het gewest Holland, 1710; met bijlagen en retroacta, 1668 - 1701. -- 1 omslag

43. Akte van overeenkomst tussen pastoor en kerk- en armmeesters enerzijds en Johanna Westerhout anderzijds, waarbij laatstgenoemde afstand doet van het door haar gepretendeerde recht op vier zilveren kandelaren een 2/3 deel van een obligatie van ƒ 3000,- en de eerstgenoemden aan Johanna Westerhout tot aan het einde van haar leven de rente over het 2/3 deel van de obligatie zullen betalen; met bijlagen, 1715. -- 1 stuk

418. Onderhandse akte waarbij Frans Koot en Willem Outshoorn verklaren elk voor slechts de helft recht te hebben op een obligatie van ƒ 1000,-, 1729; met retroactum 1721. -- 2 stukken

419. Onderhandse akte van transport door Cornelis de Cock en Catharina Bisdom, echtelieden, van een obligatie van ƒ 600,- ten laste van het gewest Holland, 1730; met retroacta, 1728 en 1730. -- 1 omslag

462. Onderhandse akte van overeenkomst tussen pastoor en armmeesters enerzijds en Pieter Block, koper van het huis op de hoek van het Kerksteegje, anderzijds betreffende een jaarlijks te betalen bedrag van ƒ 36,- rente over de hypotheek van ƒ 1200,-; met bijlage, 1735. -- 2 stukken

420. Onderhandse akten van transport door Hendrick Veltman en Michiel Weldrager van twee obligaties, een van ƒ 610,- en een van ƒ 500,-, ten laste van het gewest Holland, 1730. -- 2 stukken

233. Akte van transport door Marrijtje Weeldenburg, wed. Jan Springintveld, aan het kerkbestuur van een schuldbrief van ƒ 300,- gevestigd op een huis en erf gelegen op de Nieuwe Haven, 1743; met retroactum, 1742. -- 2 charters, getransfigeerd
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

423. Onderhandse akte van transport door Gerrit Anroe en Pieternella van Straalen, echtelieden, van een obligatie van ƒ 500,- ten laste van het gewest Holland, 1761; met retroacta, 1756, 1758 en 1761. -- 1 omslag

426. Akte van transport door Cornelis van Swieten van een obligatie van ƒ 500,- ten laste van het gewest Holland, 1788; met bijlage en retroacta, 1786 en 1788. -- 1 omslag

429. Akte van transport door Pieter Kroon en Anna Maria van Doorn, echtelieden, aan Leonard Venroy van een obligatie van ƒ 1000,- ten laste van het gewest Holland, 1796; met retroacta, 1763 en 1791. -- 1 omslag

427. Akte van transport door Jan Kronenburgh van een obligatie van ƒ 1000,- ten laste van het gewest Holland, 1799; met retroacta 1721, 1742, 1756 en 1757. -- 1 omslag

428. Onderhandse akte van schenking door Albertus Venroij, kerkmeester, van een obligatie van ƒ 1000,- ten laste van het gewest Holland, 1803; met retroacta, 1734, 1743, 1749 en 1803. -- 1 omslag

463. Staatje houdende opgave dat de jaarlijkse rente over een obligatie van ƒ 500,- is ontvangen uit handen van het kapittel van Utrecht, 1803 - 1812. -- 1 stuk

410. Brief van Johanna Leverdingen aan de pastoor inzake het legaat door Albertus Venroij aan de statie de Tol van twee nationale schuldbrieven van elk ƒ 1000,-, 1812; met bijlage, 1811. -- 2 stukken


2.2.2.4.2. Schulden

422. Kwitantie van Maria Dyvoort, weduwe Endenburgh, wegens een schuld van ƒ 450,-; met aantekening van betaalde rente, 1704. -- 1 stuk

415. Onderhandse akte van schuldbekentenis door de pastoor aan Johanna Westerhout van ƒ 2000,-, aan Anna Hasselingh van ƒ 500,- en aan zichzelf als privé persoon ƒ 500,-, 1711. -- 1 stuk

230. Kwitantie van Johanna Westerhout voor de armbestuurders wegens de aflossing van een schuld van ƒ 3000,-, 1712. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

417. Kwitantie van Cornelia en Willemijna Hoogenboom wegens een schuld van ƒ 400,-; met aantekening van betaalde rente, 1722. -- 1 stuk

413. Onderhandse akte waarbij Jan Abel, kerkmeester, verklaart jaarlijks een bedrag van ƒ 60,- aan Adriana van Klaveren te betalen wegens een door haar geschonken bedrag van ƒ 1500,-, 1723; met bijlagen en retroacta, 1711 - 1723. -- 1 omslag

461. Kwitantie van Maria Roderhuijs, dienstmeid van pastoor Wilhelmus van Beeck, voor de kerk- en armmeesters wegens de ontvangst van een obligatie van 180 ponden en een dertigjarige rente; met bijlage 1741. -- 2 stukken

460. Kwitantie van Jacob van der Blom, Maria van der Paauw en Jan van Es voor de pastoor wegens restitutie van ƒ 500,-, zijnde het restant van een aan de kerkmeesters in bewaring gegeven bedrag van ƒ 3000,-, 1744; met bijlage 1743. -- 2 stukken


2.2.2.5. Fundaties

Zie ook rubriek 2.122.1

414. Testament van Debora (Dievertje) Kooij waarbij zij bepaalt haar goederen onderhands te verkopen en van de opbrengst obligaties te kopen als fundatie van zes zielemissen, voor haar vader en moeder, voor haar broer en twee zussen en een voor haarzelf, 1739; met bijlage en retroacta, 1695 - 1730. -- 1 omslag2.2.3. Financiën


2.2.3.1. Jaarstukken

434-435. Registers van rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1777 - 1842; met hiaat. -- 2 delen
Voor rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Tol na 1842 zie inv.nr. 31.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!


2.2.3.2. Boekhouding

50-98. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1787 - 1842 (hiaten). -- 48 omslagen en 3 stukken2.2.4. Armenzorg

Zie voor fondsen ten behoeve van de armen en wezen ook rubriek 2.22


2.2.4.1. Algemeen

389. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1798 - 1826. -- 1 omslag


2.2.4.2. Organisatie

--. Reglement voor het bestuur van het armenfonds, 1683.
ZIE: rubriek 2.2.2.1 inv.nr. 383

432. Notitie betreffende de redenen voor de oprichting van een armenfonds en de wijze van beheer van dit fonds, 1683. -- 1 stuk
Zie ook inv.nrs. 383 en 384.

382. Onderhandse akte waarbij Charles de la Torre het verzoek van Guilielmus Wannaer om ontslagen te worden van het beheer van het hof en erf van juffrouw Buijtewech, inwilligt; met bijlage 1713. -- 2 stukken
Zie ook inv.nr. 387.

433. Staatje van kerk- en armbestuurders die het reglement voor het beheer van de armenbus en -kist hebben overtreden en daarvoor beboet zijn, 1725 - 1727; aan de keerzijde staatje van bedragen welke men in een bepaalde periode tekort is gekomen, vermoedelijk in verband met het beheer van het armenfonds, 1752 - 1777. -- 1 stuk
Zie ook inv.nrs. 383 en 384.


2.2.4.3. Vermogen

476-478. Stukken betreffende het beheer van een obligatie van ƒ 1500,- ten laste van Theunis Jacobs Tibbe, welke obligatie is nagelaten door Marrichje Pieters Vermij aan de armen, 1648 - 1761. -- 3 omslagen
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

450-453. Stukken betreffende de nalatenschap van Claesje Bastiaens, 1677 - 1685. -- 2 katernen en 5 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

387. Register van bewoonsters van het hof en erf van juffrouw Buitenwegh; met vermelding van het tijdstip van hun komst op het erf, de leeftijd en de datum van overlijden; voorin een alfabetische index van de voornamen van de bewoonsters, een aantekening over het beheer van het erf en hof en een lijstje van de bestuurders, 1684 - 1712; aan de keerzijde afschriften uit het oude doopboek dat pastoor Hendricus de Jong in 1812 aan de maire heeft overgedragen en afschriften van nieuwe inschrijvingen, 1781 - 1828; lijst van gevormden, 1799 en 1822; lijst van communicanten 1810 - 1822; en lijst van gehuwden, 1782 - 1829. -- 1 deel
Zie ook rubriek 2.24.2 inv.nr. 382.

444. Onderhandse akte waarbij pastoor en armeesters verklaren het door Martinus Verrijn aan het armenfonds geschonken bedrag van ƒ 625,- te hebben ontvangen uit handen van Cornelis Blok, eveneens armmeester, en de daarbij gestelde voorwaarde jaarlijks ƒ 32.10 uit dit armenfonds uit te keren aan Annetge Wilms de Mareth, te zullen nakomen, 1690. -- 1 stuk

495. Kwitanties voor Gerrit Vermeulen c.s., beheerders van de boedel van Fijtje Willems Pauw, wegens afdracht van landsbelastingen, 1700 - 1718. -- 1 omslag

436. Onderhandse akte waarbij Cornelis Dijvoort, in hoedanigheid van mede-executeur van de nalatenschap van Hillegont van Rijn, verklaart alle inkomsten die hij als executeur verwerft te zullen storten in het armenfonds, 1703; met bijlage, 1681. -- 2 stukken

407. Akte van verkoop door Huijbert van Eijck, oud-burgemeester van Gouda, en Thonis Leffen, executeurs van het testament van Elisabeth van der Borst, aan Jan Abel de Jonge van een huis en erf gelegen aan de Vismarkt, 1724. -- 1 stuk

454. Testament van Neeltje Goris Swem, weduwe van Paulus van Granade, waarbij zij al haar voorgaande testamenten herroept, 1724; met retroacta, 1702, 1711 en 1717. -- 1 omslag
Neeltje Goris Zwem laat haar vermogen na aan het armenfonds. Dit blijkt niet uit deze testamenten. Zie voor haar eigenlijke testament inv.nrs. 383 en 384. In deze identieke registers is op fol. 24r - 25r een afschrift van haar testament te vinden van 29 november 1728.

447. Onderhandse akte waarbij Wilhelmus van Beeck afstand doet van zekere effecten en onroerende goederen waarop hij als pastoor recht heeft en dit ten behoeve van het armenfonds, 1738. -- 1 stuk

--. Staatje van bedragen welke men in een bepaalde periode tekort is gekomen vermoedelijk in verband met het beheer van het armenfonds, 1752 - 1777.
ZIE: rubriek 2.2.4.2 inv.nr. 433

421. Onderhandse akte van transport door Johanna Verheij van een obligatie van ƒ 400,- ten laste van het gewest Utrecht, 1758; met retroacta, 1750, 1751 en 1754. -- 1 omslag

424. Onderhandse akte van transport door Margareta Buijs, weduwe van Willem Kemp, van een obligatie van ƒ 600,- ten laste van de Staten-Generaal, 1771; met retroacta 1752 en 1768. -- 1 omslag

425. Akte van transport door Wouter Jochems van een obligatie van ƒ 500,- ten laste van het gewest Holland, 1782; met retroacta, 1754, 1758, 1763, 1778 en 1782. -- 1 omslag

408. Onderhandse akte waarbij de pastoor en kerkmeesters ten behoeve van hun opvolgers verklaren dat de erfgenaam van Willem van Brenen nog ƒ 200,- aan de statie schuldig is, 1801; met retroacta, 1791 - 1792. -- 2 stukken


2.2.4.4. Bemoeienis met individuele armlastigen

--. Onderhandse akte waarbij pastoor en armeesters verklaren het door Martinus Verrijn aan het armenfonds geschonken bedrag van ƒ 625,- te hebben ontvangen uit handen van Cornelis Blok, eveneens armmeester, en de daarbij gestelde voorwaarde jaarlijks ƒ 32.10.0 uit dit armenfonds uit te keren aan Annetge Wilms de Mareth, te zullen nakomen, 1690.
ZIE: rubriek 2.2.4.3 inv.nr. 444

561. Kwitantie van de regenten van de gasthuizen voor Hendrik Emanuel van Slingeland wegens de betaling van ƒ 60,- bestemd voor Marrigie de Keijser, wed. Gerard Bick, die opgenomen is in het Oudevrouwenhuis, en welk bedrag afkomstig is uit zekere fundatie, 1747. -- 1 stuk

390. Onderhandse akte waarbij de pastoor verklaart twee weeskinderen, Johannes en Jacobus Nielekan, te hebben overgenomen van het aalmoezeniershuis te Gouda en dat hun opvoeding uit fondsen van de parochie te zullen bekostigen; afschrift; met bijlagen, 1784 - 1796. -- 1 omslag


2.2.4.5. Financiën

385. Kasboek van ontvangsten en uitgaven voor de armen 1716 - 1803; bevat tevens een lijst van overleden personen waarvoor jaarlijks op vaste tijden zielemissen worden gelezen op basis van fundaties alsmede een lijst van overleden personen gedurende de pastoraten van Hendricus de Jongh en F.J. van Everdingen, 1808 - 1829. -- 1 deel3. PERSOONLIJKE STUKKEN VAN PAROCHIEGEESTELIJKEN ST. JAN BAPTIST

3.1. Ignatius Walvis2. Kladaantekeningen ten behoeve van plaatsnummer 1 over de jaren 1623 en 1677. -- 1 stuk

3. Concept-naamlijst van Lutherse predikanten te Gouda, 1623 - 1705. Met aantekeningen betreffende de Lutherse gemeente te Gouda (in een andere hand!), welke kennelijk als basis voor de naamlijst hebben gediend, ca. 1705. -- 2 stukken

4. Res Goudanae ab ... Jacobo de la Torre ... exhibitae Alexandro VII ... 1656 in relatione ... status relligionis (!) Catholicae in Hollandia etc.
Uittreksels uit het verslag van apostolisch vicaris De la Torre, in 1656 uitgebracht aan paus Alexander VII, betreffende de kerkelijke situatie (en historische achtergrond daarvan) te Gouda en omgeving, (ca. 1705). -- 1 omslag

14. Het altaargeheim ontvouwd. Bedenkingen over de litaniën van 't allerhoogwaerdigste sacrament.
Theologische verhandeling van pastoor Ignatius Walvis over het H. Sacrament van de Eucharistie, ca. 1700. -- 1 pak
Gedeeltelijk in een andere hand geschreven.

6. Excerpta ex declarationibus ab eximio D(omino) Hennebel Romae exhibitis.
Uittreksels uit de door Hennebel, hoogleraar te Leuven, in 1700 in Rome afgelegde verklaringen inzake het "formulier van Alexander VII". Met een gedrukt uittreksel uit een brief van paus Clemens IX aan de groothertog van Toscane inzake het zuiver houden van de leer (o.a. in Holland), 1704. -- 2 stukken

5. De imaginibus
Literatuurverwijzingen naar teksten over het gebruik van beelden, (ca. 1705). -- 1 stuk

34. Aanvullende aantekeningen bij de verhandeling van pastoor I. Walvis over het vagevuur, ca. 1720. -- 2 stukken
Zie inv.nr. 33

33. Kat. kerk-leer over 't stuk des vagevyers verklaard en verweerd.
Theologische verhandeling van pastoor Ignatius Walvis over het vagevuur, na ca. 1702. -- 1 deel

37. Verhandeling van Walvis over het vagevuur, na ca. 1702. Met twee andere verhandelingen. -- 1 stuk

* 472. Vervolg der Goudsche kerkzaeken door I. Walvis.
Band met aantekeningen van pastoor Ignatius Walvis betreffende (hoofdzakelijk rooms-katholieke) kerkelijke zaken te Gouda in de periode 1705 tot 1713. -- 1 band
14e tot 17e boek. ALLEEN OP MICROFICHE TE RAADPLEGEN.

1. Aantekeningen van pastoor Ignatius Walvis betreffende kerkelijke zaken sinds 1573, in het bijzonder te Gouda, ca. 1708. -- 1 omslag
Vermoedelijk bedoeld voor een te publiceren kerkgeschiedenis; met name wordt aan de protestantse geloofsgemeenschappen aandacht geschonken. Voor de periode na 1625 zijn alleen aantekeningen over de jaren 1688, 1705 en 1708 aanwezig.

212. Het Altaar-Offer, ter Bevestinge des Geloofs, Onderwyzinge der Zeden, en Vermeerderinge der Godvrugt, Ontvoud door I.W. Pastoor Vander Goude.
Theologische verhandeling van pastoor Ignatius Walvis over het H. Sacrament van de Eucharistie, 1708. -- 1 band

* 471. Goudsche en andere daartoe dienende katolijke kerk-zaaken door I.W. pastoor van der Goude anno 1709.
Band met aantekeningen van pastoor Ignatius Walvis betreffende (hoofdzakelijk rooms-katholieke) kerkelijke zaken te Gouda in de periode 1525 tot 1705, aangelegd in 1709. -- 1 band
1e tot 13e boek. Bevat ook diverse portretten van geestelijken, waarvan enkele in handschrift. Achterin een "Bijvoegsel". Bevat diverse afschriften van documenten. ALLEEN OP MICROFICHE TE RAADPLEGEN

211. Gebeden, d'Evangelie-Lessen der Zon- en Vastentyds-dagen, mitsgaders de Hooge en Lage Feestdagen der Heiligen, toegepast door I.W. Pastoor Vander Goude.
Uittreksel door pastoor Ignatius Walvis van het missaal van Le Tourneur, 1711. -- 1 deel

214-215. Bemerkingen, Verzuchtingen en Oeffeningen over Eenige voorname waarheden van het Evangelie. Eerste Deel. Door den Eerwaarde Heer Ignatius Walvis ...
1711. Bevat tevens achterin: "Lijst van d'Evangelie texten in deze Bemerkingen ... verhandelt." -- 2 banden

* 473. 't Goudsche Aarts Priesterdom ofte een verhaal van geestelyke en wereldlyke geschigten der steden Schoonhoven en Oudewater, en der dorpen Haastregt, Bodegraven, enz., door I.W. pastoor van der Goude 1712
Band met aantekeningen van pastoor Ignatius Walvis betreffende wereldlijk en (hoofdzakelijk rooms-katholieke) kerkelijke zaken in het gebied van het aartspriesterschap Gouda (met uitzondering van de stad Gouda) uit de periode van de middeleeuwen tot 1712. -- 1 band
ALLEEN OP MICROFICHE TE RAADPLEGEN.
Bevat: - Schoonhoven = fol. (I, II) + fol. 1 - 76. --- Inclusief Bergambacht, Lekkerkerk en een deel van de Alblasserwaard.
- Oudewater = fol (I) + fol. 1 - 42. --- Inclusief Hoenkoop, Rosendaal, Papekop, Linschoten, Snelrewaard, Willeskop, Waarder en Hekendorp.
- Haastrecht = fol. 2 - 32. --- Inclusief Stolwijk, Vlist en het land van Stein.
- Polsbroek = fol. 1 - 6. --- Inclusief half Benschop.
- Cabauw = fol. 1 - 6. --- Inclusief Lopik, Jaarsveld en Langerak.
- Moordrecht = fol. 1 - 12. --- Inclusief Gouderak, Nieuwerkerk a/d IJ. en Ouderkerk a/d IJ.
- Waddinxveen = fol. 1 - 10. --- Inclusief Zuid-Waddinxveen, Goudkade, Moerkapelle en Zevenhuizen.
- Bodegraven = fol. 1 - 15. --- Inclusief Zwammerdam en Nieuwerbrug.
- Randenburg = fol. 1 - 8. --- Inclusief Boskoop, Middelburg, Reeuwijk, Tempel en Noord-Waddinxveen.

507. Aanvullingen en correcties op het niet meer aanwezige manuscript van de "Beschryving der stad Gouda" (Gouda/Leiden), 1713. -- 1 katern3.2. Overige pastoors374. Teksten van gezangen en gebeden bij wijdingen, priesterfeesten en overlijdens van pastoors en bisschoppen, bij de inwijding van kerken en bij huwelijken, 1694 - 1941. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

439. Theologia, tom 1.
Theologische verhandeling door D. Vianen, 18e eeuw. -- 1 deel

183. Een korte geschiedenissen van het klooster van Port Royal ...
Afschrift, z.d. Bevat voorts: - een beschrijving van de gewelddadigheden jegens de bisschop van Boulogne in 1720; - de tekst van een preek van J. Berveling, pastoor te Amsterdam, ter gelegenheid van allerlei rampen in 1756; - een gebed. -- 1 deeltje
Enkele pagina's ontbreken geheel of gedeeltelijk; het gebed is in de kantlijn in een andere hand aangevuld.

278. Kwitantie van Nicolaus Doncker en Jacob Verrijn, executeurs van het testament van pastoor Ignatius Walvis, voor pastoor Theodorus van der Croon wegens de aflossing van een schuld van ƒ 550,-, 1715. -- 1 stuk

197. Uittreksels uit een brief van de bisschop van Senez aan de aartsbisschop van Utrecht, 1730, en een brief van de bisschop van Montpellier aan Van Erkel, deken van het kapittel van Utrecht, z.d. (ca. 1732). -- 1 deeltje

267. Testament van pastoor Theodorus van der Croon opgemaakt door notaris Cornelis Swanenburg; authentiek afschrift, 1739. -- 1 stuk

184. De verkorte geschiedenis van de aarts-bischoppelyke kerk van Utrecht ... sinds de omwenteling in ... Nederlanden ... tot op den tegenwoordigen tijd.
Vertaling uit het Frans naar de Utrechtse druk van 1765 in handschrift, z.d. -- 1 deel

49. Ingekomen brieven bij en minuten van uitgaande brieven van A. Vermeulen als pastoor van Rijswijk, 1785 - 1794. -- 1 omslag

234. Inventaris van de nagelaten goederen van Cornelia Lans, voormalig begijn te Delft, opgemaakt door notaris Johan David Schiffer op verzoek van pastoor Hendricus de Jongh als executeur testamentair; met bijlagen en retroacta, 1789 - 1823. -- 1 omslag

182. Declaratie opgemaakt door Adrianus de Bas, procureur, ten laste van pastoor A. Vermeulen wegens verleende bijstand in een rechtszaak contra de heer Heijligers, 1790. -- 1 stuk

365-370. Stukken betreffende de nalatenschap van Gijsbert van Beekom, schilder en glazenmaker, aan pastoor Hendricus de Jongh, 1793 - 1822 -- 5 stukken, 2 omslagen, 1 katern en 1 deel

45. Akte van aanstelling door de aartsbisschop van Utrecht van Adelbertus Vermeulen tot pastoor, 1794. -- 1 stuk

185. Een verzaameling van 16 reedevoeringen op hoogenfeesten en heiligen-dagen ...
Teksten van preken, 1810. -- 1 deel

363. Lijst van meubels en huisraad welke toebehoren aan Johanna de Jager, weduwe van Nicolaas van Noppen, en berusten op de pastorie, 1813. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 358.

196. Fabelen en fabelengedigten en bezonderen karaktertrekken en geschiedenissen.
Teksten van gedichten en verhalen, 1816. Met bijgebonden het eerste deel van het gedicht "Eerkroon voor de stede Vlaardinge", gedrukt. -- 1 bandje

499. Brieven van huwelijksaankondiging en van rouwbeklag gericht aan Hendricus de Jongh, 1819 - 1835. -- 1 omslag

364. Aantekeningen, vermoedelijk van pastoor de Jong, betreffende de zedenleer, gebruikt voor inwendig gebed, z.d. (ca. 1820 - 1840). -- 1 katern

381. Tekst van een "zegenwensch" opgesteld door de kerkmeesters ter gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van pastoor Hendricus de Jongh, 1832. -- 1 stuk

194-195. Elementa juris canonici
Handboek betreffende het kanoniek recht; afschriften, ca. 2e helft 19e e. -- 2 delen
In het Latijn.

510. Stukken betreffende de toediening van de tonsuur aan Cornelis Diependaal alsmede zijn aanstelling in de parochie van Den Helder wegens het vertrek van Johannes Henricus de Jamaer, 1851 en 1860. -- 2 stukken

216. Kerk-gezangen toebehoorende aan J.J. Spit
Gezangenbundel; afschrift vervaardigd door J.J. Spit, 1860. -- 1 deel

346. Algemeene Onderreghtingh over Het H. Sacrament des Vormzels
Theologische verhandeling van pastoor C. A. Harderwijk over het H. Sacrament van het Vormsel, ca. 1883. -- 1 deeltje
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

501. Brieven van huwelijksaankondiging en van rouwbeklag, 1921 - 1938. -- 1 omslag4. PERSOONLIJKE STUKKEN VAN PAROCHIEGEESTELIJKEN DE TOL430. Teksten van preken voor Pasen en Pinksteren gehouden te Rotterdam door Franciscus de Haen en Anthony van Werckhoven, 1748 - 1765. -- 1 bandje

391. Tekst van een "heilwensch", opgesteld door Leonard Venroij, ter gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van pastoor Wilhelmus Boshuysen, 1791. -- 1 stuk5. STUKKEN WAARVAN (NOG) NIET DUIDELIJK IS OF ZE TOT HET ARCHIEF VAN ST. JAN BAPTIST OF DE TOL BEHOREN38-39. Elementa juris canonici
Handboek betreffende het kanoniek recht; afschrift, 18e eeuw. -- 2 delen
In het Latijn

198. Uitlegging over het altaersgehijm of anders genaemt Het H. Sacrificie der Misse
Theologische verhandeling over het H. Sacrament van de Eucharistie; afschrift, 1739. -- 1 deel

192. Predicaetsien over verscheide texten op de dank vast en beededagen gedaen.
Teksten van preken gehouden door pastoor J. Bervelingh in de periode 1741 - 1756. -- 1 deel
Kennelijk in 1815 in Gouda in gebruik (zie inv.nr. 193).

534-536. Avondpreeken over 't lijden
Teksten van preken, 1742 - 1750. -- 2 delen en 1 omslag

11. Historie der verrysenis en het geslagtboek van Iesusc. in predikatiën
Teksten van preken, 18e eeuw. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

533. Essais sur l'étude de la Théologie
Theologische verhandeling (afkomstig van W.A. Roovers), eind 18e eeuw. -- 1 deel

548. Verscheide Plaetzen uit de Schriften der Oud Vaderen en Kerkelijke Leeraren tot beweijs van de wezentlijke tegenwoordgheid van Christus in't heilig Avondmael enz.
Theologische verhandeling van ..., 1800. -- 1 omslag

549. Inlichting van het hoogste belang voor alle echte behartigers van godsdienst en geluk
Theologische verhandeling aan de hand van briefwisselingen tussen de leermeester Benevolus en de leerlingen Philomathes en Candidus, door ..., 1800. -- 1 deeltje

438. Mengelwerk
Teksten van preken, 1800 - 1801. -- 1 deel

193. Aantekening betreffende gehouden preken op de biddag in verband met de voortdurende oorlog, 1805, en de dankdag ter gelegenheid van de slag bij Waterloo, 1815. -- 1 stuk6. ARCHIEF VAN DE PAROCHIE OUDEWATER

6.1. ARCHIEF VAN DE PASTOOR205. Teksten van preken gehouden bij bijzondere gelegenheden (o.a. huwelijk, begrafenis), 1798 juni - 1801 nov. -- 1 deeltje
Bevat doorgaans de namen van de betreffende personen.

186-191. Teksten van preken door L. van Buul, pastoor van Oudewater, 1812 - 1814. -- 6 delen
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

518. Teksten van gezangen, 1897, 1923. 1930 en 1936. -- 1 omslag

517. Teksten van gezangen en gebeden ter gelegenheid van de H. Communie en het H. Vormsel, 1915 - 1917. -- 1 omslag6.2. ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR532. Akte van transport door Hermen Janssen van Delden aan Roeloff van der Heijden en Grietgen Mijsten, echtelieden, van drie kamers, waarvan twee in hetzelfde huis, gelegen aan de Vinckenburchsteech te Utrecht, 1665. -- 1 charter

443. Akte van transport door Cornelis Overgouw, wonende in Delfland, aan Gerard Looij, wonende te Gouda, van een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Hallebrugge in Oudewater, 1687; met retroactum 1678. -- 2 charters

551. Akte van transport door Anna van Rodenburch, wed. Hendrick Schrijver, aan Wouter de Roode van twee huizen en erven (voorheen een brouwerij) gelegen aan de oostzijde van de Hallebrugge te Oudewater, 1700. -- 1 charter
NIET AANGETROFFEN 05-08-2004.

442. Akte van transport door Cornelia Tromper, wed. en erfgenaam van Nicolaes Mourick, aan Wouter de Rode, koopman te Amsterdam, van een huis, erf, schuur en stal gelegen aan de markt of Hallebrugge in Oudewater, 1703; met retroactum, 1687. -- 2 charters

437. Akte van transport door Hermen van Hooft aan Aegien Bel van een huis en erf gelegen in de Cappellestraet te Oudewater alsmede van een erf gelegen aan de noordzijde van het klooster, 1704. -- 1 charter

440. Akte van transport door Herbert Houwert, wonende te Utrecht, aan Jacob de Rooden, koopman te Amsterdam, van een stuk akker- en weiland gelegen aan de zuidzijde van de Lange Linschoten in het gerecht Snelrewaard en Linschoten, 1722; met retroacta, 1668, 1686 en 1722. -- 4 charters waarvan 2 getransfigeerd
Zie ook inv.nr. 86.

441. Akte van transport door Herbert Houwert, koopman te Utrecht, aan Jacobus de Roode, koopman te Amsterdam, van twee huizen en erven gelegen aan de oostzijde van de Leeuweringerstraat in Oudewater alsmede de daarbij horende oliemolen, karnmolen en diverse gereedschappen, 1722; met retroactum, 1722. -- 2 charters
Zie ook inv.nr. 85.

206. Aantekening betreffende de verdeling van een nalatenschap van ... (?) ca. 1800. -- 1 stuk
Van de hand van dezelfde (pastoor) die de preken in inv.nr. 205 schreef.

529. Akte van transport door Cornelis de Man, wonende te Oudewater, aan de Rooms Katholieke kerk aan de Markt, van een perceel land gelegen in Oliviers Blok in het gerecht Snelrewaard, 1803; met retroacta, 1678 en 1717. -- 3 charters6.3. PERSOONLIJKE STUKKEN VAN PAROCHIEGEESTELIJKEN OUDEWATER559. Akte waarbij stadhouder Willem III en het hof van Utrecht toestemming geven aan Adriaentje Evers, wonende te Willeskop, om testamentair te beschikken over haar leengoederen alsmede haar eigen roerende en onroerende goederen, 1692. -- 1 charter

229. Teksten van gezangen en gebeden bij wijdingen, priesterfeesten en overlijdens van pastoors en bisschoppen, bij inwijdingen van kerken en bij huwelijken, ca. 1765 - 1938. -- 1 omslag

550. Verhandelingen door L. van Buul over de grondslag en geschiedenis van de oud-Rooms katholieke kerk in verband met de afwijzing van paus Pius VII van de benoeming van een nieuwe bisschop van Haarlem, 1806. -- 1 deeltje en 1 katern

514. Lijst van citaten uit een werk van Koetsveld, 2e serie, ca. 1850. -- 1 stuk7. VERZAMELDE DOCUMENTATIE515. Achtste Samenspraak, tusschen Theunis Jansen, en Symen Pieterse
Inzake een brief van paus Clemens XII en of deze brief wel van de paus is, z.d. (ca. 1750). -- 1 katern

377. Gedrukt afschrift van de bul van paus Clemens XIV tot opheffing van de jezuïetenorde, 1773. -- 1 stuk

497. Prent van "d' Waare Afbeeldinge van het H. Sacrament van Mirakel Geschiet tot Amsterdam op de H. Stede in 't jaar 1345", 19e eeuw. -- 1 stuk

539. Krantenartikel van W. Moll, professor in de theologie, getiteld "De oud-Roomsch-Katholieken in Nederland", 1872. -- 1 stuk

538. Krantenartikel van G.J. Spruit over het boek van Allard, leraar van het seminarie te Kuilenburg, getiteld "De eerste oud-roomsche en eerste oud-katholieke bisschopskeuze en bisschopswijding", 1873. -- 1 stuk

375. Staat met namen van geestelijken die van 1633 tot 1886 deel hebben uitgemaakt van het metropolitaan kapittel van het aartsbisdom van Utrecht. -- 1 stuk

228. Jaarverslagen van de vereniging Oud-Katholiek Ondersteuningsfonds, 1888 - 1901; gedrukt. -- 1 band

379. Kaart van Jerusalem zoals de stad eruit moet hebben gezien tijdens het leven van Jezus, z.d. (19e eeuw). -- 1 stuk

509. Teksten van liederen van de Oud-Katholieke Studentenvereeniging Batavia en van de Bond van vereenigingen van jonge Oud-Katholieken in Nederland, 1906 en z.d. -- 2 stukken

508. Overzicht der Lessen aan het Oud-Katholiek Seminarium te Amersfoort (Seminarium der Oud-Bisschoppelijke Cleresy)
Geschreven door mr. A.J. van den Bergh, 1910. -- 1 katern

494. Afdruk van een tekening voorstellende pastoor Ignatius Walvis, ca. 1950. -- 1 stuk

--. Gouda en haar Oud-Katholieke kerken, hun orgels en organisten
Geschreven door S.W.J. Schade, 1979.
ZIE: rubriek 1.2.1 inv.nr. 220

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2011 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 4-6-2011
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.