Archief van het ambacht, later de gemeente Zevenhuizen, 1554 - 1813 (1824)

 

Inventaris


samengesteld door S.M.J. Janzing (1994; ged.) en J.M. Hingman (1883)

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2017 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


 

Aantekeningen van de inventarisator

Bestuur

Relatie tot de ambachtsheer
In 1657 - 1696 is Diderick (baron) van Voorhout ("ridder") heer van Zevenhuizen. Hij verblijft kennelijk te Antwerpen volgens een akte van 14 juni 1680. Heindrick van Voorhout, heer van Zevenhuizen 1698 - 1699. In 1742 - 1755 Hendrik van Outheusden heer van Zevenhuizen.
Nominatie (of dubbelgetal) door schout, ambachtsbewaarders en gezworenen "ten eynde bij den (-) heer ofte (-) gemagtigde (de rentmeester) daaruyt een enckel getal geëligeert te werden". De ambachtsbewaarders en gezworenen zijn dus hierbij betrokken, zij zijn de ondertekenaars van de nominaties inclusief de schout. Nominatie en benoeming van: kerkmeesters, H. Geestmeesters, ambachtsbewaarders, gezworenen, schepenen, molenmeesters (w.o. lage heemraden), schotgaarders, turfmeters, brandheemraden en ijk- en juistmeesters. Na nominatie (11 juni 1700) volgt electie (12 juni) door de heer der heerlijkheid (vanuit Den Haag, het hof te Alphen, "binnen wateringe") door hem ondertekend. De voordracht en aanstelling gebeurt in juni of juli. Indeling: Noordeinde, Zuideinde en Huismanskade.
Benoeming van het dorpsbestuur door de heer is in 1795 vervallen.
De heer keurt de resoluties van schout, ambachtsbewaarders en gezworenen goed (1742 en 1755): "Gesien bij mij onderges. heere van Zevenhuysen de vorenstaande resolutie hebbe dezelve geaprobeert (-)" (goedkeuren) ondertekend door de heer (Hendrik van Outheusden).
Ambachtsbewaarders en gezworenen hebben één formulier van eed en hebben dus met elkaar te maken. Molenmeesters en kroosheemraden ook hetzelfde formulier van eed. Uit de formulieren valt de taak van de respective regenten en hun relatie met of verhouding tot de heer af te leiden. Het formulier van eed is daarom belangrijk voor de inleiding.
De gezworenen en de schepenen blijken niet hetzelfde te zijn i.t.t. hetgeen Verloren zegt op p. 133: "... gerecht wordt gevormd door een buurspraak of een college van schepenen, elders gezworenen genoemd". Immers de gezworenen hebben van doen met de taak van de ambachtsbewaarders. Uit de samenstelling van de vergadering kan ook iets over de taken worden afgeleid: schout, ambachtsbewaarders en gezworenen dan geldzaken, rekeningen, onkosten, garing, som voor het slagturven en subsidie; deze drie functionarissen samen met molenmeesters dan bruggen e.d.; schout, ambachtsbewaarders en regenten dan o.a. het ijkrecht. Aantallen: kerkmeesters 2; armmeesters 2; ambachtsbewaarders 2; gezworenen 5; schepenen 7; molenmeesters 4 en 1 lage heemraad (kroosheemraad); schotgaarders 2; turfmeters 2; ijk- en juistmeesters 2; brandheemraden 5. De heer kiest regenten uit nominatie door schout, ambachtsbewaarders en gezworenen (1701 etc. in resolutieboek).
Ambachtsbewaarders, gezworenen en enkele ingelanden zenden verzoekschrift aan Gecommitteerde Raden van Holland aangaande "misstanden" rond het secretarisambt: de inmiddels overleden secretaris Cornelis Ouwendijck woonde buiten de heerlijkheid (in Delft), en was van de "paapse religie". Omdat de heer van Zevenhuizen (woonachtig in Antwerpen) ook rooms-katholiek is, zijn de genoemde bestuurders bevreesd dat wederom een rooms-katholiek tot secretaris wordt benoemd. Volgens de plakkaten van de landsregering moeten alle paapsgezinde bestuurders en beambten van de bediening worden geweerd. De bestuurders van Zevenhuizen verzoeken Gecommitteerde Raden om de heer te gelasten om conform de plakkaten een secretaris van de "juiste" (d.w.z. de gereformeerde) religie te benoemen. Tegelijk moet deze zijn vaste woonplaats te Zevenhuizen hebben. Er was een contract afgesloten tussen de heer van Zevenhuizen en Cornelis Ouwendijck in 1690 dat deze laatse in plaats van een zevenjarige ambtstermijn, zijn leven lang het secretarisambt mocht bezitten, na zijn dood een van zijn zonen hem zou opvolgen, dit alles tegen betaling van een recognitie van ƒ 300.

Franse tijd
De brief van de secretaris van het gemeentebestuur van Zevenhuizen van 11 juni 1804 in het register geeft informatie over de bestuursveranderingen (b.v. splitsing schouts- en secretarisambt in 1798), wijze van aanstelling en data. Municipaliteit tot 29 mei 1804 en gemeentebestuur vanaf 29 mei 1804.
Op 9 juli 1810 werd het koninkrijk Holland ingelijfd bij het keizerrijk Frankrijk (decreet van Rambouillet). De conscriptie werd nu ingevoerd: in april 1811 eerste lotelingen.
Op 1 januari 1811 is de burgemeester of maire met zijn adjunct-maire de spil van het bestuur geworden. Conseil municipal of gemeenteraad van 7 leden, benoemd door de prefect, had beperkte taak (jaarrekening controleren). Maire alleen voerde de administratie. Vanaf 1811 naast burgemeester en gemeenteraad opnieuw college van schout en twee ambachtsbewaarders voor waterstaatszaken. De maire was tevens schout van het ambacht. De gemeentekas was echter gescheiden van de ambachtskas. Maar in Kralingen komen in juni 1811 in de stukken steeds voor: schout en gemeentebestuur, terwijl de prefecten in hun brieven "maire" schrijven. Begin december 1811 definitieve inrichting van het gemeentebestuur naar Frans model nog niet geschied: maire en provisionele municipale raad (gemeentebestuur). Op 5 december 1811 leden van het gemeentebestuur (prov. mun. raad), de 3 ambachtsbewaarders, ontslagen. Daarna de door de prefect nieuw benoemde maire, adjunct-maire en de leden van de definitieve municipale raad geïnstalleerd (gemeentewezen nu over gehele land identiek geregeld). Op 18 april 1812 (!) besloten: de maires provisioneel uitvoerders van de functies van de schouten m.b.t. waterstaatsaangelegenheden; ambachtsbewaarders worden gecontinueerd. Dus maires fungeerden voortaan als schouten en laatste ambachtsbewaarders deze betrekking provisioneel zouden blijven bekleden. Dus nog geen definitieve regeling in april 1812. Dus functies van de voormalige schout t.a.v. polderbestuur, door de maire waargenomen. Lacune tussen 5 december 1811 en 18 april 1812. In Zevenhuizen wellicht eerder maire en municipale raad: in augustus is al sprake van maire en municipale raad (zie notulen inv.nr. 352). Circa 14 februari 1811 is er nog sprake van schout en gemeentebestuur (zie ingekomen en uitgaande stukken 14 februari 1811).
In het verbaal van de vergadering staat het volgende: "...la lettre de mr. le sous-préfèt (...) contenant l'autorisation de mr. le préfèt de ce departement de convoquer le conseil municipal de cette commune". Dit is conform Blécourt die schrijft: "De municipale raad kon niet worden samengeroepen dan op last of met machtiging van den prefect en slechts om over bepaalde onderwerpen te beraadslagen". Franssen: "Voorts kregen we de strengst mogelijke centralisatie. (...) departementen onder prefecten, arrondissementen onder sous-prefecten en gemeenten onder maires. De departementen hadden nieuwe namen, ontleend aan de riviermonden: Monden van de Maas enz.".

Financiën

Steek is binnenlandse kosten: "gaarders (-) van de steek of binnenlandsche kosten".
De rekening van de molenmeesters van de Wollefoppenpolder loopt van St.Victorsschouw tot idem.
In 1806: landsbelastingen = rijksbelastingen. Het heet dan ook patentBELASTING. Gogel in 1806 minister van financiën onder koning Lodewijk. Gogels stelsel: het patent vormde een nieuwe belasting. Onder de naam "klein zegel" werd een nieuwe belasting ingevoerd: geld voor akten van admissie, ofwel toestemming om een bedrijf te voeren: recht van patent op alle neringen (berekend naar veronderstelde omzet). Het patent is een belasting op veronderstelde inkomsten uit handel en bedrijf.

Economie

Voor het vervoeren van turf was men geheel aangewezen op de scheepvaart. Per schip ging men door de Rotte naar Rotterdam. Om vanuit de polders in de Rotte te komen waren er drie verlaten (sluizen), die nu alle verdwenen zijn: het "Zootges verlaat" (Sootges verlaat of Sootjes verlaat), het "Wollefoppen verlaat", gelegen rond de hedendaagse buurtnaam "Oud Verlaat" en het "Catges verlaat", gelegen aan het noordelijke uiteinde van het Korenmolengat. Vanaf dit verlaat liep de belangrijke verbindingsvaart, de Catgessloot, lijnrecht naar het dorp Zevenhuizen om daar uit te komen bij de Catgesbrug.
Visitatie van het slagturven in de resolutie van 1654 folio 2v.

Waterstaat

Polders in Zevenhuizen: de Catgespolder, de Swanlasche polder, Tweemanspolder en de Eendrachtspolder.
De droogmaking van een deel van de Swanlasche polder speelt rond 1755. Gelden worden o.a. uit de afkooppenningen gehaald. Dit is conform hetgeen in het woordenboek bij de afkoopkas staat: "... waaruit in den regel de onkosten der droogmaking later grootendeels werden gevonden."
Zuidplaspolder: droogmaking voltooid in 1840. Het gebied ligt tussen de gemeenten Zevenhuizen, Waddinxveen en Moordrecht, tussen de Hollandse IJssel, de Rotte en de Gouwe. Vele mislukte pogingen van droogmaking (-) en betere waterafvoer (-) aan eigenlijke droogmaking van de Zuidplas voorafgegaan. In 1697 kwam het ambacht Zevenhuizen, dat grote belangen bij droogmaking van de Zuidplas had, met een nieuw bedijkingsplan van de veenplas. Dit voornemen slaagde niet, evenmin als het octrooi van 1700, door de Staten van Holland aan de steden Rotterdam en Gouda (heren van Moordrecht en Nieuwerkerk) verleend, om een deel van de plas te bedijken en droog te maken (te hoge kosten). Vervolgens de mislukte poging in 1718 van Jacob de Mulder (particulier) om het octrooi te krijgen. Het mislukken van alle 17e en 18e eeuwse plannen a.g.v.: 1. grote omvang van het werk; 2. gingen allen uit van particulieren of van lokale overheden, hetgeen het verkrijgen van overeenstemming bemoeilijkte, daar het droog te leggen gebied tot vier ambachten behoorde: Zevenhuizen, Nieuwerkerk, Moordrecht en Moerkapelle.

Armenzorg

Het boekjaar van de rekeningen van de heilige-geestmeesters liep wisselend van juni tot juni (tot 1690), later (tot 1724) opschuivend naar november.

Kerkelijke zaken

Nieuwe predikant gekozen door de kerkenraad en beroepen. De heer of zijn rentmeester kan de beroeping improberen d.w.z. afkeuren resp. niet-bekrachtigen. Dan volgt de beroeping van een andere predikant door de kerkenraad. Vervolgens wordt geapprobeerd door de heer van Zevenhuizen of diens rentmeester. Schout, ambachtsbewaarders en gezworenen approberen het beroep door de kerkenraad ook. De procedure is vergelijkbaar met die van Nieuwerkerk a/d IJssel. In de afschriften van de stukken in het register staat het een en ander over de rechten van de heer t.a.v. goedkeuring van de beroeping. Er schijnt nl. in Gorinchem een conflict over diens recht hiertoe gespeeld te hebben.

Inventaris

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


1.1 Resoluties


349-351. Registers van resoluties en notulen van schout, ambachtsbewaarders en gezworenen, van schout en regenten, al dan niet in aanwezigheid van de heer van het ambacht of zijn rentmeester, en van de municipaliteit; 1653 - 1802, met hiaten. -- 3 delen

352. Concepten en afschriften van resoluties en notulen van schout, ambachtsbewaarders en gezworenen, van de municipaliteit, van het gemeentebestuur en van maire en municipale raad, 1693 - 1694, 1796 - 1797, 1801, 1806 en 1809 - 1811. -- 1 omslag

--. Uittreksels uit notulen en resoluties van de municipaliteit en het gemeentebestuur, 1799 - 1810.
ZIE: rubriek inv.nr. 353

1.2 Ingekomen en uitgaande stukken


17-(23). Registers en portefeuilles bevattende (afschriften van) diverse stukken uit de periode ca. (1320) 1618 - 1737. -- 1 doos, 3 omslagen, 4 pakken

353-354. Registers van afschriften van uitgaande brieven en meegezonden bijlagen, van afschriften van ingekomen brieven, van uittreksels uit resoluties en notulen en van afschriften van publicaties; met inhoudsopaven achterin, 1799 - 1810. -- 2 delen

355-377. Ingekomen brieven, circulaires en bevelschriften bij schout en ambachtsbewaarders, de municipaliteit, het gemeentebestuur en de maire, en concepten en minuten van uitgaande brieven en meegezonden bijlagen, 1795 - 1813. -- 23 omslagen

1.3 Publicaties


--. Afschriften van publicaties van de municipaliteit en het gemeentebestuur, 1799 - 1810.
ZIE: rubriek inv.nr. 353

378-394. Publicaties van de hogere overheden, 1800 - 1813. -- 2 stukken en 16 omslagen

395. Publicaties van het gemeentebestuur en de maire; concepten, 1808 en 1811. -- 1 omslag

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.01 Grondgebied en jurisdictie


472. Authentiek afschrift van een akte van belening door de Staten van Holland van Anthonij van Outheusden met de ambachtsheerlijkheid Zevenhuizen en alle gevolgen, achterlenen, tienden, visserij, vogeljacht, windvang, lastgeld, insteek en schout-, klerk- en bodeambten, 1710; met bijlage, 1710. -- 2 stukken

2.02 Bestuursinrichting en functionarissen


2.02.1 Reglementering


417. Reglement voor het gemeentebestuur van Zevenhuizen, vastgesteld door het Departementaal Bestuur; afschrift; met bijlage, 1804. -- 1 katern en 1 stuk

461. Reglement voor het ambachtsbestuur en voor de schepenbank, opgesteld door Charles van Bourgoengnen, heer van Zevenhuizen, 1567; afschrift, 1724; met afschrift uit 1695. -- 2 katernen

462. Besluit van het Hof van Holland waarbij de keur van Hendrik Duyst van Voorhout, heer van Zevenhuizen, betreffende de salarissen van schout, secretaris en bode, wordt goedgekeurd, 1633; afschrift, 1724. -- 1 katern
De keur is in het besluit geïnsereerd.

--. Reglement voor het ambachtsbestuur, opgesteld in 1553 door Johan van Cuylenburch, heer van Renswoude, als gevolmachtigde van de vrouwe van Zevenhuizen; afschrift, 1587.
ZIE: rubriek 2.07.1 inv.nr. 473

2.02.2 Benoeming, verkiezing en ontslag van bestuurders en personeel


--. Aantekening van de uitgaven en onkosten voortgevloeid uit de schorsing van Jan Bontebal, 1796 sept. 21 - nov. 1.
ZIE: rubriek inv.nr. 481

--. Lijsten van jaarlijks door de ambachtsheer, rentmeester of schout benoemde en beëdigde kerkmeesters, armmeesters (Heilige Geestmeesters), ambachtsbewaarders, gezworenen, schepenen, molenmeesters en kroosheemraden, schotgaarders, turfmeters, ijkmeesters en brandheemraden, 1657 - 1709.
ZIE: rubriek inv.nr. 349

448-449. Akten van aanstelling van kerkmeesters, H. Geestmeesters, ambachtsbewaarders, gezworenen, schepenen, molenmeesters, lage heemraden, schotgaarders, turfmeters, brandheemraden en ijk- en juistmeesters door de ambachtsheer, 1700 - 1701, 1703 - 1736, 1738 - 1743, 1745 - 1753, 1755 - 1760; akten van voordracht van dubbele aantallen bestuurders en functionarissen door de schout, ambachtsbewaarders en gezworenen ten behoeve van de aanstelling door de heer, 1700 - 1736, 1738 - 1743, 1745 - 1753, 1755 - 1786, 1788 - 1794; akten van aanstelling van plaatsvervangers wegens overlijden, ziekte of invaliditeit van bestuurders en functionarissen, 1714, 1718 - 1719, 1721, 1726, 1729, 1731, 1737. -- 2 banden
De aanstellingen vinden plaats in juli, een enkele keer in juni.

455. Akte van volmacht door Hendrick van Voorhout, heer van Zevenhuizen, aan Michiel Bontenbal, schout, tot uitoefening van het secretarisambt; concept, 1704; met bijlagen, 1690 en 1704. -- 1 omslag

499. Akte van insinuatie door de deurwaarder van het Hof van Holland van Jan Ariense de Groot tot aflegging van de eed als armmeester; met bijlage, 1700. -- 2 stukken

500. Akte van overeenkomst tussen ambachtsbewaarders, gezworenen, schepenen en ingelanden enerzijds en Diderick van Voorhout, heer van Zevenhuizen, anderzijds betreffende de wijze van nominatie en verkiezing van ambachtsbewaarders en gezworenen; afschrift, 1699; met bijlagen en retroacta, 1694 - 1695. -- 1 omslag

2.02.3 Administratie en archief


2.03 Relaties tot andere overheden


2.03.1 Ambachtsheer / ambachtsvrouwe


--. Bevelschrift van de grafelijkheids-rekenkamer aan de baljuw van Schieland om aan Vrouwe van Upmeer, ambachtsvrouw van Zevenhuizen, rekening en verantwoording te doen van de ontvangsten aan boeten van tien ponden op het turfdelven boven de vastgestelde limiet, van welke boeten de ambachtsvrouw een derde deel toekomt, 1571; met retroacta, 1346 en 1463; afschriften, 1587.
ZIE: rubriek 2.07.1 inv.nr. 473

--. Attestatie van Dirck Jansz. Vermeer, oud-secretaris, Gerrit Jansz. Verhagen, Gerrit Claes Gerritsz., Huych Tonisz. van Bleyswijck, herbergier, Pieter Adriaensz. Roos, marskramer, en Lijsbeth Jansdr., herbergierster, dat het recht van de ijk altijd aan de heer van Zevenhuizen heeft toebehoord en niet aan de stad Rotterdam of de baljuw van Schieland, 1631.
ZIE: rubriek inv.nr. 441

2.03.2 Baljuwschap Schieland


2.04 Bevolking
Zie voor aanschrijvingen uit de periode 1808 - 1813 rubriek 1.112.


399. Maandstaten van aantallen geborenen, gehuwden en overledenen, opgesteld in opdracht van het Departementaal Bestuur; concepten, 1811 - 1812. -- 1 omslag
De staten van 1812 lopen t/m juni. De overledenen zijn ingedeeld in leeftijdscategorieën alsmede in jongens, gehuwde mannen en weduwnaars en meisjes, gehuwde vrouwen en weduwen.

400. Staat van de telling van het aantal inwoners in 1812, onder vermelding van familienaam, geslacht, dienstplichtigen, godsdienstige gezindte en of men bedelaar is of bedeeld wordt, opgesteld in opdracht van het Departementaal Bestuur; concept, 1812. -- 1 omslag

401. Staten van het getal der bevolking in 1812, met weergave van het aantal landbouwers, handwerkslieden, handelaren, artsen, heelmeesters en apothekers alsmede van het aantal huizen in het dorp, opgesteld in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken; concept; met bijlagen, 1812. -- 1 omslag

402. Staat van het aantal doven en stommen, opgesteld in opdracht van het Departementaal Bestuur; concept, 1813. -- 1 stuk

609. Staten met inschrijvingsnummer en -datum, achter- en voornamen, beroep en geboortedatum van burgers van Zevenhuizen en Moerkapelle, opgesteld in 1811 voor de grondwettelijke verkiezingen, en aangevuld in 1813; met bijlagen, 1811 en 1813. -- 1 omslag

2.05 Vermogen


2.05.1 Algemeen


2.05.2 Onroerend goed


524. Akten van openbare verhuring door schout en molenmeesters van de Swanlasche Polder van percelen polderland genaamd "de rietvoorden", 1614, 1648 - 1690, 1720 - 1730, 1736. -- 1 omslag

2.05.3 Roerend goed


2.05.4 Vorderingen en schulden


--. Staten van uitstaande schulden; met aantekeningen van betalingen van rente alsmede van aflossing, 1601 - 1616.
ZIE: rubriek 2.07.1 inv.nr. 473

528. Akte van insinuatie door de deurwaarder van het Hof van Holland van schout en gerecht tot betaling van een schuld van ƒ 65,02 aan de erfgenamen van Jan Cornelisz. Bol, in zijn leven herbergier in Den Haag; met bijlage, 1699. -- 2 stukken

2.06 Financiën


2.06.1 Kas van de steek (binnenlandse kosten)


2.06.1.1 Omslagen


--. Rapport van het gemeentebestuur inzake de vier punten in de propositie van 16 januari 1805, betreffende het werk van de nieuw in te voeren plaatselijke belasting, 1805.
ZIE: rubriek inv.nr. 354

504-518. Staten van eigenaren van huizen en percelen, met vaststelling van hun aandeel in de omslag, uitgedrukt in aantal steken, 1722 - 1737. -- 14 katernen en 1 deel
"Steek" is een term gebruikt bij het omslaan van lasten. In de rekeningen blijkt welk bedrag per steek opgebracht moest worden. De vnrs. 515 - 518 zijn alfabetisch op voornaam ingericht.

2.06.1.2 Rekening en verantwoording en bijlagen bij de rekening


165. Lijsten van de ontvangst van verschillende restanten, 1731 - 1773. -- 1 deel

--. Kwitantie van Cornelis Gielis, predikant, voor het ambachtsbestuur, d.d. 1583, wegens betaling van zijn onderhoudskosten; afschrift, 1586.
ZIE: rubriek 2.07.1 inv.nr. 473

474-(616). Registers van rekeningen van inkomsten en uitgaven van schout, gezworenen en ambachtsbewaarders, van de municipaliteit en van het gemeentebestuur, de zg. "steekrekeningen", 1579 - 1802 en 1804 - 1806. -- 3 delen en 5 banden
Op basis van het tekort op de rekening wordt de dorpsomslag bepaald. De dorpslasten worden omgeslagen over "steken", hetgeen een bepaalde maat voorstelt welke als term ook wel voorkomt bij de verponding. De rekeningen heten daarom ook wel "steekrekeningen". De rekeningen van 1783 - 1795 zijn achteraf opgemaakt door de municipaliteit en afgehoord op 27 maart 1801 voor notaris Jeremias van der Grijp, op last van het Departementaal bestuur en i.v.m. een liquidatie.

519-(527). Staten met de uitgavenposten van de "steekrekeningen" in samengevatte vorm; met hiaat, 1689 - 1735. -- 6 omslagen

526. Borderellen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven van schout, gezworenen en ambachtsbewaarders, van de municipaliteit en van het gemeentebestuur, 1632, 1677 en 1692 - 1744. -- 1 omslag

529-530. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven van schout, gezworenen en ambachtsbewaarders, van de municipaliteit en van het gemeentebestuur, 1696 - 1736. -- 2 banden

2.06.2 Kas van de salarissen van Schielands functionarissen en van schout en ambachtsbewaarders, het penninggeld en het Wierikkerdijkgeld


151. Smaldelingen van de rekeningen van het ambacht en de steek, 1759 - 1791; rekeningen van de afkoopkas, het ambacht, de steek en de polders 1807 - 1809; rekeningen van het waterstaatkundig ambacht 1812 - 1862; bijlagen tot de ambachtsrekeningen. -- 1 pak

480-(490). Afschriften van rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ambachtsbewaarders, municipaliteit en het gemeentebestuur; met hiaten, 1673 - 1805. -- 2 banden, 8 omslagen

610-615. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ambachtsbewaarders, municipaliteit en het gemeentebestuur, 1690 - 1737. -- 2 stukken en 4 omslagen

2.06.3 Kassen van de polders


2.06.3.1 Inning van gelden


340. Gaarboek van de ene helft van het Zuideindse molengeld, het Noordeindse molengeld en het morgengeld, 1697 - 1721. -- 1 band
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

342. Gaarboek of legger van de molengelden in de Wollefoppenpolder, met aantekening van de afkoop. Met kwitanties van schout en ambachtsbewaarders wegens ontvangen afkoopsommen van molengelden, 1730 juli 5 - 1799 jan. 16. -- 1 deel

453. Keur van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland ter vaststelling van de hoogte van de tolgelden van de Swanlasche ophaalbrug voor diverse typen schepen; afschrift; met bijlage, 1690. -- 2 stukken

454. Overeenkomst tussen molenmeesters en ingelanden van de Catgespolder enerzijds en molenmeesters en ingelanden van de Swanlasche polder anderzijds inzake de verdeling van de tolgelden van het Zootjesverlaat; met bijlagen, 1690. -- 1 omslag

492. Beschikkingen van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland waarbij verzoeken van schout en molenmeesters van de Catges- en Swanlasche polders om tol te heffen voor het gebruik van de polderverlaten worden goedgekeurd en bekrachtigd, 1640 en 1646; met bijlage, 1646. -- 3 stukken

493. Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland waarbij zij schout en ambachtsbewaarders alsmede de molenmeesters van de Swanlasche polder autoriseren om de polderverlaten te sluiten voor diegenen die met elders gebaggerde turf het ambacht willen binnenvaren zonder tol te betalen, 1630. -- 1 stuk

598. Akten van openbare vepachting door de schout en molenmeesters van de Catgespolder van de inning van de tol van de Catges-ophaalbrug over de jaren 1717/1718 - 1737/1738, 1743/1744 - 1744/1745, 1771/1772 en 1787/1788; 1717 - 1736, 1742 - 1743, 1770 en 1787. -- 1 omslag
In 1770 en 1787 wordt de verpachting gedaan samen met de molenmeesters van de Swanlasche polder.

599. Akten van openbare verpachting door de schout en molenmeesters van de Swanlasche polder van de inning van de tol van de kleine en grote doorvaart van het Zootges Verlaat over de jaren 1733/1734 - 1739/1740; 1732 - 1735, 1737 - 1738. -- 1 omslag
Zie voor de verpachtingen vóór 1733/1734 en die van het jaar 1740/1741 inv.nr. 601 binnen deze rubriek.

600. Akten van openbare verpachting door de schout en molenmeesters van de Catgespolder van de inning van de tol van de kleine en grote doorvaart van het Catges Verlaat over de jaren 1733/1734 - 1739/1740 en 1741/1742; 1732 - 1733, 1735, 1738 en 1740. -- 1 omslag
Zie voor de verpachtingen vóór 1733/1734 en die van het jaar 1740/1741 inv.nr. 601 binnen deze rubriek.

601. Akten van openbare verpachting door de schout en molenmeesters van de Catges- en de Swanlasche polder van de inning van de tol van de kleine en grote doorvaart van het Catges- en het Zootges Verlaat over de jaren 1680/1683, 1706/1707 - 1714/1715, 1716/1717 - 1732/1733 en 1740/1741; met bijlagen, 1680, 1705, 1707, 1710, 1712, 1714, 1716 - 1731 en 1740. -- 1 omslag

602. Akten van openbare verpachting door de schout en molenmeesters van de Catges- en de Swanlasche Polder van de inning van de tol van de kleine en grote doorvaart van het Nieuwe Verlaat en van de tol van de lantaarn staande aan de Catgessloot over de jaren 1771 - 1776 en 1809 - 1814; met bijlage, 1770 en 1809. -- 3 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

603. Akten van openbare vepachting door de schout en molenmeesters van de Swanlasche polder van de inning van de tol van de nieuwe ophaalbrug, gelegen in het zuideinde en genaamd de Kloosterbrug, over de jaren 1732/1733 - 1737/1738 en 1743/1744; 1731 - 1736 en 1742. -- 1 omslag

604. Akten van openbare vepachting door de schout en molenmeesters van de Swanlasche polder van de inning van de tol van de Swanlasche ophaalbrug, over de jaren 1706/1707 - 1737/1738, 1744/1745 - 1745/1746 en 1754/1755; met bijlagen, 1705 - 1736, 1743 - 1745 en 1753. -- 1 omslag

605. Beschikkingen van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland waarbij de verzoeken van schout en molenmeesters van de Swanlasche polder om de oude Swanlasche brug te vernieuwen met verhoging van de tol en om de Kloosterbrug te slopen worden toegestaan alsmede keur van dijkgraaf en hoogheemraden ter vaststelling van de verhoogde tolgelden van de nieuwe Swanlasche ophaalbrug; deels afschriften; met bijlagen, 1745. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 453 in deze rubriek.

606. Beschikking van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland waarbij het verzoek van schout en molenmeesters van de Swanlasche polder om een nieuwe ophaalbrug te bouwen op de plaats van de Kloosterbrug en daarop tol te heffen wordt goedgekeurd, 1731. -- 1 stuk

608. Akte van openbare verhuring door de schout en molenmeesters van de Catges- en de Swanlasche Polder van de nieuwe Swanlasche molen ("de meermolen"), de oude Swanlasche molen ("de grote molen") en de nieuwe gemene molen voor het jaar 1737; 1736. -- 1 stuk

2.06.3.2 Rekening en verantwoording en bijlagen bij de rekening


334. Register (?) bevattende: - voorrekeningen van de Catgespolder, 1726 - 1737; - smaldelingen van de rekeningen van de Catgespolder, 1700 - 1728; - rekeningen wegens het Zootjesverlaat, 1680-1683, 1707; - idem van het Catges- en Zootjesverlaat, 1710-1732; - voorwaarden waarop schout en molenmeesters van de Catges en Swanlase polders de kleine doorvaart en het polderhuisje van Catgesverlaat zullen verhuren, 1706-1709. -- 1 pak

338. Smaldeling van de rekeningen van de Swanlase polder, 1700 - 1728. -- 1 band
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

348. Rekening van inkomsten en uitgaven van de molenmeesters van de Wollefoppenpolder, 1650 / 1651. -- 1 katern

576-586. Staten van verrekeningen van de tolgelden van de Catges- en Zootgesverlaten, na 1740 van het Nieuwe Verlaat, en vanaf 1750 tevens van de tolgelden van de Catges- en de Swanlasche brug en van de lantaarn gelegen aan de Catgessloot, tussen respectievelijk de Catgespolder en de Swanlasche polder; met hiaten, 1693 - 1794. -- 11 omslagen

587-597. Staten van verrekeningen van de onkosten wegens de gemeenschappelijke molen, en vanaf 1740/1741 tevens van de onkosten van het Nieuwe Verlaat, tussen respectievelijk de Catges- en de Swanlasche polder; met hiaten, 1691 - 1795. -- 11 omslagen
De inv.nrs. 593 - 594 bevatten kwitanties van de schout-secretaris voor de molenmeester van de Catgespolder wegens betaling van vergoedingen, voorschotten e.d., 1751 - 1763.

2.06.5 Kas van de afkooppenningen


--. Register bevattende: - rekeningen, opgemaakt na de dood van Jan Bontebal, schout en secretaris van Zevenhuizen, door een commissie benoemd door de municipaliteit op 27 februari 1801 van de afkooppenningen van de Wollefoppenpolder, 1753 - 1794; - rekeningen van schout en ambachtsbewaarders, conform de opdracht door dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland van 2 april 1728, wegens de molengelden van de Wollefoppenpolder, 1690 april 21 - 1753 mei 25.
ZIE: rubriek inv.nr. 481

298-299. Legger van de landen onder Zevenhuizen met aantekening van hetgeen daarvan successievelijk ten aanzien van het molengeld is afgekocht, 1690 - 1736. -- 2 banden

300. Register of bladwijzer op de staten van de driftlanden of geabandonneerde landen, alsmede van die landen die afgekocht zijn en alle landen waarvan de ongelden nu komen ten laste van het ambacht, 1690 - 1694. Met memoriën van de omslag, 1698 - 1700. -- 1 band
Voor het vervolg van het register: zie inv.nr. 269.

303. Lijst of aantekening, opgemaakt in 1685 door schout en ambachtsbewaarders, van alle personen die zich hebben opgegeven voor een aandeel in de losrentebrief van ƒ 1600, te beleggen in het kantoor-generaal van het gewest Holland als waarborgsom voor de verveende en uitgemoerde landen en die vervolgens hun geld hebben afgedragen. -- 1 deel

304. Register van waarborgkapitalen, 22 september 1691. -- 1 deel
Bevat tevens: - balansen van inkomsten en uitgaven wegens kapitalen van waarborgsommen, 27 oktober 1691; - staten van de ongelden die ten laste van het ambacht komen, 1691 - 1693.

305. Lijst van de rentebrieven en obligaties ten laste van het gewest Holland, ten gunste van het ambacht; met aantekening van ontvangen rente, 1722 - 1802. -- 1 band

306. Register van de obligaties ten laste van het gewest Holland, aangekocht uit afkoopsommen van het molengeld van de Wollefoppenpolder, 1731 - 1762; met aantekening van ontvangen rente. -- 1 deel

307. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ambachtsbewaarders, juli 1700 - november 1717. Met voorin enkele verklaringen van gecommitteerde raden van het Zuiderkwartier inzake de vrijstelling van de 100e en 200e penning van de kapitalen die het ambacht toekomen ter zake van afkoopsommen van verveende landen, 1723, 1724. -- 1 band
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

308-311. Rekeningen van de ambachtsbewaarders wegens afkoop- en waarborgsommen, 1695 - 1804. -- 3 banden, 1 pak

312-315. Kwitanties van schout en ambachtsbewaarders wegens ontvangen waarborgsommen ter zake van verponding en morgengelden, 1697 - 1775. -- 2 delen, 2 banden

320-323. Notitieboekjes wegens de ontvangst van waarborg- en afkoopsommen, 1696 - 1797. -- 4 deeltjes

459. Afschriften van besluiten van de Gecommitteerde Raden waarbij autorisatie wordt verleend tot belegging van afkoopgelden op de kantoren van de ontvangers van de gemene middelen te Rotterdam en Gouda danwel op het kantoor van de ontvanger-generaal te 's-Gravenhage, al dan niet met vrijstelling van betaling van de 100e en/of 200e penning, 1701, 1703 - 1709, 1711 - 1715, 1718, 1722 - 1727, 1730 - 1734. -- 1 omslag

2.06.7 Administratie van de landsbelastingen


269. Kohier van het familiegeld, opgemaakt door schout en gerecht ingevolge resolutie van de staten van Holland van, 19 april 1715. -- 1 band
Bevat tevens: register of bladwijzer op de staten van de driftlanden of geabandonneerde landen, alsmede van die landen die afgekocht zijn en alle landen waarvan de ongelden nu komen ten laste van het ambacht, 1698, 1700 - 1710.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

270. Lijst of kohier van alle families en "taxabele personen" woonachtig binnen de heerlijkheid, opgemaakt ingevolge bekendmaking van de staten van Holland van 28 maart 1742 door Jan Bontebal, schout en secretaris, in de volgorde van het kohier van de verponding, 1742. -- 1 band

2.06.7.1 Verponding


173. Resoluties van de staten van Holland betreffende de verponding en minuten van verzoekschriften van schout en gerecht om kwijtschelding, 1721 - 1731. -- 1 band

174-175. Nieuwe leggers van de verponding van alle landen binnen de heerlijkheid, voor zover deze in de ongelden alsnog bijdragen, 1739, 1746 - 1800. -- 1 band en 1 deel

176-179. Leggers van de gewone (100e penning) en extra-ordinaire verponding (200e penning), 1680 - 1722 (hiaten). -- 4 pakken

180-(183). Kohieren van de extra-ordinaire verponding, 1698 - 1736. -- 7 delen, 3 omslagen

184. Gaarboek van de gewone verponding over het gehele ambacht, 1722 - 1738. -- 1 deel

185-(189). Gaarboeken van de gewone verponding, morgengeld, steek en extra-ordinaire verponding, 1731 - 1737. -- 6 banden

190-259. Gaarboeken van de gewone en extra-ordinaire verponding, 1736 - 1806. -- 70 banden

260-265. Rekeningen van de gaarders van de verponding, 1620 - 1792 (hiaten). -- 5 banden, 1 pak

266. Portefeuille, bevattende: - rekeningen van de gewone en extra-ordinaire verponding, 1793 - 1806; - lijst of gaarboek van de huizen die zonder landen bezeten worden en in de verponding jaarlijks moeten betalen, 1730 okt. 20; - kohier van de verpondingen over alle huizen en andere gebouwen, geen uitgezonderd, die in Zevenhuizen en het rechtsgebied zijn aangetroffen, met de huurwaarde van de door eigenaars bewoonde huizen en de huurwaarde van huurhuizen en andere gebouwen, 1731 maart 12; - kohier, tevens gaarboek, van de verpondingen over alle huizen, geen uitgezonderd, opgemaakt uit nieuwe kohieren door de commissarissen tot de algehele herziening van de verponding ingeleverd aan de staten van Holland, 1733 sept. 23; - lijsten van gesloopte huizen, 1741 - 1806 -- 1 portefeuille
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk.)

267. Voorwaarden waarop schout en ambachtsbewaarders de inning van de verponding resp. het morgengeld zullen verpachten, 1701 - 1719 resp. 1726 - 1731. -- 1 band
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

268. Voorwaarden waarop schout en ambachtsbewaarders de inning van de verponding zullen verpachten, 1700 - 1720. -- 1 band
Bevat tevens: - kohier van de 200e penning 1 okt. en 1 dec. 1672; met de rekening daarvan, tevens voor Moerkapelle; - kohier van de 200e penning, 1674; - kohier van het familiegeld, 1675; - kohier van tweemaal de 200e penning, 1675 - 1678.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

439. Staten van aanslagen voor de gemeente Zevenhuizen in de belasting op eigendommen, de belasting op personeel (o.a. dienstboden) en meubilair en de belasting op deuren en vensters, welke door de gemeente worden omgeslagen over de ingezetenen, 1812 - 1814. -- 1 omslag

440. Staat van benoemde repartiteurs van de contribution foncière (grondbelasting) voor het jaar 1814, 1813. -- 1 stuk

460. Brief aan Gecommitteerde Raden met de mededeling dat in Zevenhuizen geen gronden zijn waarop groenten en moeskruiden worden geteeld en derhalve geen kohier van deze gronden kan worden geformeerd, concept, 1704; met bijlagen, 1700, 1701, 1703 en 1704. -- 1 omslag

--. Kwitanties voor de collecteurs van de 100e penning en van de verponding, d.d. 1582, 1584 - 1588 en 1602, wegens afdrachten van belastinggelden aan de ontvanger te Rotterdam en de ontvanger-generaal in 's-Gravenhage alsmede bijlagen tot deze kwitanties, d.d. 1585 en 1586; afschriften, 1585 - 1588, 1603.
De 100e penning is de voorloper van de verponding. Vanaf 1584 is de term verponding ingeburgerd geraakt. Deze 100e penning is dus geen buitengewone omslag.
ZIE: rubriek 2.07.1 inv.nr. 473

--. Akte van openbare aanbesteding van de collecte van de verponding; aangenomen door Wouter Heynricx, 1585; afschrift, 1586.
ZIE: rubriek 2.07.1 inv.nr. 473

2.06.7.2 Buitengewone heffingen


458. Verzoekschrift aan de Staten van Holland om vrijstelling van betaling van de reële 100e en 200e penning geheven over effecten van de ambachten (beleggingen van waarborg- en afkooppenningen in Hollandse obligaties en rentebrieven) en over huizen en landerijen wegens dreigend onvermogen om uit de rente-opbrengsten van de beleggingen de jaarlijkse ongelden (verpondingen, penning-, sluis-, morgen- en molengelden en binnenlandse kosten) te betalen en wegens verarming van de veenlieden of vertrek van veenlieden met achterlating van hun resterende gronden, concept, 1695; met bijlagen, 1687, 1688, 1692, 1694. -- 1 omslag

--. Kwitanties voor het ambacht wegens betalingen van bedragen van de quote van Zevenhuizen in een gedwongen lening van 25.000 ponden voor het leger van de Unie alsmede lijst van de gequotiseerde personen, 1584 - 1585; afschriften, 1586.
ZIE: rubriek 2.07.1 inv.nr. 473

2.06.7.3 Imposten


271. Kohier van de quotisatie van de "middelen van consumptie" van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, april 1682 - april 1684. -- 1 band
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

--. Plakkaat van de landsheer op de waag van de stad Rotterdam, 1568; afschrift, 1587.
ZIE: rubriek 2.07.1 inv.nr. 473

2.06.7.4 Patentrecht


429-434. Kohieren van de patentbelasting; concepten, 1806 - 1813. -- 5 katernen en 1 omslag
De originelen zijn verzonden aan het departementaal bestuur.

435. Rekeningen wegens afgegeven patenten voor het laatste ofwel de laatste twee trimesters van 1812; met beschikkingen van de maire waarbij het patent wordt verleend, 1812. -- 1 omslag

2.07 Zorg voor de afwatering en de openbare werken


2.07.1 Algemeen


473. Register met afschriften van diverse soorten stukken, 1583, 1585 - 1588, 1599, en 1601 - 1616. -- 1 deel
Zie voor het appèl van ambachtsbewaarders van Zevenhuizen en molenmeesters van de Swanlasche en Catjespolder en het proces in eerste aanleg van de ingelanden van Schieland contra klerk, dijkgraaf en hoogheemraden: Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen / samenst. R. van Answaarden, enz. Brussel, Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht, 1966 - 1988. Deel 4, 1541 - 1551, p. 439 - 440.
Bevat: - Akten van overeenkomst inzake het onderhoud en het herstel van de oude kolk, van kaden en van weteringen in de Catgespolder, inzake het aanleggen van een nieuw verlaat in diezelfde polder en inzake het gebruikvan het pad naast de Catgessloot voor het voorttrekken van turfschepen, 1567, 1581 en 1582; afschriften, 1583 en 1585 - 1586.
- Sententiën door de Grote Raad van Mechelen wegens het appèl van de ambachtsbewaarders van Zevenhuizen en de molenmeesters van de Swanlasche en Catjespolder tegen drie interlocutoire vonnissen van het Hof van Holland waarbij het innen van drie boeten wegens het overtreden van keuren, door de hoogheemraden van Schieland opgelegd, bij voorraad werd toegestaan en wegens het proces in eerste aanleg voor de Grote Raad van de ingelanden van Schieland, te Nieuwerkerk a/d IJssel, Zevenhuizen, Bleiswijk, Moordrecht, Capelle a/d IJssel en Hillegersberg contra Wouter Dammasz de Hont, klerk van Schieland, met dijkgraaf en hoogheemraden inzake het overschrijden van de bevoegdheid van dijkgraaf en hoogheemraden in het aanbesteden van bepaalde werken, welke beide zaken zich afspelen op 13 september 1550; 1585.
- Reglementen voor de schepenbank, opgesteld in 1518 en 1533 door Willem van Alckemade, voogd van Jan van Zweeten,heer van Zevenhuizen, respectievelijk door Anna van Zwieten, ambachtsvrouw van Zevenhuizen, 1585
- Kwitanties voor de collecteurs van de 100e penning en van de verponding wegens afdrachten van belastinggelden aan de ontvanger te Rotterdam en de ontvanger-generaal in 's-Gravenhage alsmede afschriften van bijlagen bij deze kwitanties, 1585 - 1588
- Kwitanties voor het ambacht wegens betalingen van bedragen van de quote van Zevenhuizen in een gedwongen lening van 25.000 ponden voor het leger van de Unie alsmede lijst van de gequotiseerde personen, 1586.
- Kwitantie van Cornelis Gielis, predikant, voor het ambachtsbestuur wegens betaling van zijn onderhoudskosten, 1586.
- Akte van openbare aanbesteding van de collecte van de verponding, welke collecte is aangenomen door Wouter Heyjnricx, 1586.
- Plakkaat van de landsheer op de waag van de stad Rotterdam, 1568; afschrift, 1587.
- Bevelschrift van de grafelijkheidsrekenkamer aan de baljuw van Schieland om aan de ambachtsvrouw van Zevenhuizen rekening enverantwoording te doen van de ontvangsten aan boeten van tien ponden op het turfdelven boven de vastgestelde limiet, van welke boeten haar een derde deel toekomt, 1571; afschrift, 1587.
- Reglement voor het ambachtsbestuur en voor de schepenbank, opgesteld in 1553 door Johan van Cuylenburch, heer van Renswoude, als gevolmachtigde van de vrouwe van Zevenhuizen, 1587.
- Besluit van het Hof van Holland waarbij de verordening van de baljuw, schepenen en mannen van Schieland op de voogdij over weduwen en weeskinderen wordt goedgekeurd (de verordening is in het besluit geïnsereerd), 1571; afschrift, 1588.
- Besluit van het ambachtsbestuur waarbij het zijn recht van de waag overdraagt aan Johan van Bourgoingen, ambachtsheer van Zevenhuizen, 1599.
- Staat van uitstaande schulden (obligaties) met aantekeningen van betalingen van rente en aflossing, 1601 - 1616.

Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

2.07.2 Bijdragen voor aanleg, herstel en onderhoud van openbare werken buiten het ambacht


343. Omslagen van de Hoogenboezem op de rivier de Rotte over Zevenhuizen met 1379 morgen 543 2/3 roeden à 14 stuivers in de resterende kosten tot het maken van deze boezem en ƒ 2.6.0 voor het onderhouden ervan, dat wil zeggen samen voor ƒ 3 per morgen, geheven door dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland, 2 augustus 1777 - 1800. -- 1 deel

345. Rekeningen van de rentmeester van Schieland wegens de burg Ter Bregge, 1739 - 1809, en de verlaten tussen de Delftse poort en het Hofpoortje te Rotterdam, 1738 - 1795. -- 1 portefeuille

347. Rekeningen van de rentmeester van Schieland wegens het repareren van de dubbele sluis binnen Rotterdam, gedaan ten overstaan van de ambachtsbewaarders van Bleiswijk, Zevenhuizen en Zegwaard, 28 december 1708 en 30 mei 1732. Bestek voor het maken en onderhouden van de Keizerinnesluis. Rekeningen wegens deze sluis voor de ambachten Hillegersberg, Zevenhuizen en Blommersdijk, gesloten 16 maart 1718 en 27 december 1727. Bestek voor het vernieuwen van de Holvoeterburg, 1637, 1655, en rekeningen daarvan. Staat en rekening van de onkosten ter zake van het afdammen, droogmaken en drooghouden van de put van de Holvoeterbrug, alsmede het vernieuwen van de brug, door de ambachten Bleiswijk, Zevenhuizen, Zegwaard en Wildevenen, gedaan 2 december 1659. Rekening als boven, 2 april 1687. Idem en bestek, 1 mei 1705. Idem, 30 mei 1733. -- 1 band
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

497. Lijst met namen van ingezetenen, door schout, ambachtsbewaarders en gezworenen geselecteerd op verzoek van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland, die samen met ingezetenen van andere dorpen de Lekdijk moeten versterken; met bijlagen, 1674. -- 3 stukken

498. Staten van uitgaven wegens het inzetten van manschappen en schepen, op verzoek van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland, voor herstelwerkzaamheden aan de Wierikkerdijk; met bijlage, 1673. -- 3 stukken

2.07.3 Ondernemingen met andere ambachten


344. Bestek en voorwaarden voor het maken en onderhouden van de brug Ter Bregge over de Rotte, door schout en ambachtsbewaarders van Zevenhuizen, Bleiswijk en Zegwaard en de ingezetenen van het oosteinde van Ommoord en Wollefoppen, 1709. Rekeningen van de rentmeesters van Schieland aan bovengenoemde ambachten als bijdragende in het onderhoud, wegens de pacht van de tol van deze brug, 1674 - 1736. Bestek tot vernieuwing, 1727. Overeenkomst tussen de ambachtsbewaarders van de ambachten die bijdragen in het maken van het verlaat bij het Hofpoortje te Rotterdam en Jan Bontebal, bewaarder van het verlaat, om dit voortaan te verpachten en daarvoor aan zijn moeder gedurende haar leven jaarlijks ƒ 50 uit te keren en aan hem de voorkeur te geven bij de verpachting, 1 november 1699. Verordening op de doorvaart door het verlaat. Rekeningen van de rentmeester van Schieland betreffende het verlaat, 1694/1697 - 1732/1735. -- 1 band

2.07.4 Aanleg, vernieuwing, onderhoud en herstel van openbare werken binnen het ambacht: schout en kroosheemraden


457. Proces-verbaal van de meting van de grootte van elk huis en erf langs de oostzijde van de straat van Zevenhuizen (de Zuid- en Noordeindse weg) en de op basis van die meting gedane verdeling van de onderhoudskosten van de straat, opgesteld door Jan Janssen Stampioen, landmeter van Schieland; met kwitantie van de landmeter wegens betaling van het honorarium en de gemaakte onkosten, 1650. -- 2 stukken

463. Keuren van schout en kroosheemraden op het onderhoud, het herstel en de schouw van kaden, wegen, bruggen en waterwegen; concepten, 1609 - 1610, 1612, 1618 - 1619, 1620 en 1626. -- 2 stukken

464. Keuren van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland betreffende het ophogen, het verbreden, het herstel en de schouw van de Rottekade; afschriften, 1633, 1648, 1663 en 1668. -- 1 omslag

466. Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden waarbij de verzoeken van de molenmeesters van de Wollefoppenpolder om de molenmeesters en ingelanden van de Nessepolder te gelasten tot het ophogen van de Vlietkade en tot het laten droogmalen van de Nessepolder door de wind-watermolen, om de dijkplichtige ingelanden te gelasten de Huismanskade op te hogen en te herstellen en om schout en kroosheemraden te autoriseren deze kaden te schouwen, worden ingewilligd; afschrift, 1665. -- 1 stuk

467. Publicatie van schout en kroosheemraden waarbij de dijkplichtige ingelanden gelast worden hun deel van de Rottekade te verhogen en te verbreden op straffe van een boete van ƒ 2, 1716. -- 1 stuk

468. Keur van schout en kroosheemraden, opgesteld in 1581, op de schouw en het onderhoud van kaden en sloten; afschrift; met bijlage, 1726. -- 2 stukken

469. Bevelschrift aan de bode van Zevenhuizen om Jan Gerritsz, aannemer van de bestrating van Zevenhuizen vanaf de Catgesbrug tot het Goudse pad, in kennis te stellen van het besluit, genomen door Agatha Vreeman, vrouwe van Zevenhuizen, schout, ambachtsbewaarders en gezworenen, dat alvorens er wordt uitbetaald verbeteringen dienen te worden aangebracht aan de bestrating, 1649; met bijlagen, 1648 en 1649. -- 1 omslag

470. Keur van schout en kroosheemraden betreffende de verbetering, de ophoging en de verbreding van straten en wegen; concept, 1646. -- 1 stuk

471. Keuren van dijkgraaf en hoogheemraden op het herstel, het onderhoud en de schouw van de Wollefopse Groeneweg, 1722 en 1727; gedrukt. -- 2 stukken

491. Rekening van inkomsten en uitgaven opgesteld door de schout wegens de aanleg van de Dorpsstraat, 1652. -- 1 stuk

2.07.5 Beheer van de polderwerken: schout en molenmeesters
Zie ook rubriek 1.126.31.


2.07.5.1 Gezamenlijke polders


--. Notulen van de bijeenkomst van ingelanden van de Catges en Swanlasche polder, 28 april 1802.
ZIE: rubriek inv.nr. 351

--. Register met afschriften (?) van uitgaande brieven en bekendmakingen van de molenmeesters van de Catges en Swanlasche polders, 1801 - juni 1804.
ZIE: rubriek inv.nr. 354

339. Band bevattende: - voorwaarden voor de verpachting van de tol van de val- of ophaalbrug door schout en molenmeesters van de Swanlase polder, 1690 - 1736; - idem van de kleine doorvaart van Catgesverlaat en de inning van het schutgeld voor het grote verlaat, 1734 - 1737; - idem van de tol van de Catges-ophaalbrug, 1716 - 1736; - voorwaarden voor de aanbesteding "wegens het bemalen van de poldermolens" door molenmeesters van de Catges- en Swanlase polders, 1671 - 1736; - liquidaties tussen de Catges- en Swanlase polders, 1705 - 1737; - voorrekeningen van de Swanlase polder, 1726 - 1737. -- 1 band
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

341. Bestekken, 1670 - 1731 en z.d. -- 1 band
Bevat: - Rijzen en repareren van de molen van Catgespolder, z.j.
- Vernieuwing van de Drooghghielen (?) brug, 15 juli 1670.
- Nieuw Catgesverlaat, 16 december 1675.
- Dammen en droogmaken van Zootjesverlaat, 16 december 1675.
- Maken van Zootjesverlaat, 9 maart 1676.
- Vernieuwen van de Swanlase brug en van het ijzerwerk, 30 januari 1712.
- Vernieuwen van het huis van de molen van Catgespolder, 30 januari 1712.
- Vernieuwen van de Kloosterbrug in de Swanlase polder, 5 augustus 1713.
- Vernieuwen van het huis van de molen van Catgespolder, 31 augustus 1714.
- Repareren en rijzen van de Swanlase poldermolen, 27 juni 1715.
- Nieuwe valbrug Catgespolder, 20 juli 1715.
- Vernieuwen van de Kloosterbrug in de Catgespolder, 4 juni 1720.
- Bouwen van een nieuwe watermolen voor Catges- en Swanlase polders, in plaats van de afgebrande, 6 oktober 1721.
- Repareren en rijzen van de Swanlase molen, 16 april 1722.
- Vernieuwen van de Swanlase brug, 24 augustus 1727.
- Vernieuwen van de Kloosterbrug, 14 juni 1731.
- Nieuwe ophaalbrug Catgespolder, 14 juni 1731.

Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

346. Verordening op de doorvaart van het nieuwe verlaat, liggende op de meren, en van de Catgessloot en -brug, vastgesteld door schout en molenmeesters van de Catges- en Swanlase polders, 27 februari 1741; met aantekening van goedkeuring door dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland, 18 maart 1741. Rekeningen van het nieuwe Zevenhuizense verlaat, 1810 - 1824. Rekeningen van de Wollefoppenpolder, 1795 - 1807. Lasten van de gemenelandsmolens onder Zevenhuizen, 1738 - 1795. Verpachting van de verlaten, 1738 - 1750. -- 1 portefeuille

436. Akten van patent, afgegeven aan het ambacht van Zevenhuizen voor het bemalen van de Swanlasche polder en de Catgespolder, 1811. -- 2 stukken

607. Akte van overeenkomst tussen de schout en molenmeesters van de Catges- en Swanlasche polders enerzijds en Johannis Ulrich Graaf, Gerrit van der Graaft, Willem van der Wilt, Cornelis 't Hoofd, Jan Kerkhoven, Jacob Prins, Jan Zijnen, Catharina Mastenbroek en Pieter Vermeulen, geldschieters, anderzijds, inzake de reparaties aan het Nieuwe (Zevenhuizense) Verlaat en het verlaatshuis alsmede het uitdiepen en bevaarbaar maken van dit verlaat, de Hennipsloot en de Bruggesloot, dat de doorvaart vormt van de Rotte naar de Zuidplas; authentiek afschrift, 1802; met bijlagen, 1799 - 1801. -- 1 omslag

2.07.5.2 Catgespolder


494. Publicatie waarbij schout en molenmeesters van de Catgespolder verbieden touwen aan de deuren van het Catgesverlaat te bevestigen om te zwaar beladen turfschuiten voort te trekken, 1678. -- 1 stuk

2.07.5.3 Swanlasche polder


502. Vergunning van schout en molenmeesters van de Swanlasche polder voor Maerten Pietersz Breetvelt, molenaar, om te vissen bij de molenwerf van de Swanlasche polder, 1665. -- 1 stuk

525. Staat van aannemers van het ophogen, verbreden en bermen van de Strekkade in de Swanlase Polder, 1730. -- 1 stuk

2.07.6 Toezicht op vervening


296. Register van de akten waarbij dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland toestemming verlenen tot vervening van landen in het ambacht, 13 april 1699 - 19 december 1780. -- 1 deel

297. Brieven van schout en ambachtsbewaarders aan dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland met mededeling dat voor het aandammen van landen, waarvoor toestemming tot vervening is gevraagd, genoeg aarde voorhanden is, 9 april 1725 - 23 april 1784; minuten. -- 1 band

301. Memoriën van de drift of geabandonneerde landen, 1712 - 1736. -- 1 band
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

302. Aantekening van personen die van plan zijn te "moeren", venen en slagturven en die hun lastgelden hebben "aangebracht", 1750 - 1810. -- 1 portefeuille

316-(319). Verklaringen van de ingezetenen waarbij zij akkoord gaan met de betaling van de vermelde waarborgsommen voor de omschreven landen, 1554 - 1715 (hiaten). -- 2 banden, 1 deel

324-(330). Rekeningen "in omslag" van de onkosten die gevallen zijn over de turflasten, binnen Zevenhuizen geslagen en geveend, 1660 - 1751. -- 3 banden, 5 dozen
Gedaan ten overstaan van de ambachtsheer en in tegenwoordigheid van schout, ambachtsbewaarders en gezworenen.

331. Rekening en verantwoording en omslag over het lastgeld, 1783 - 1794. -- 1 band
Opgemaakt na de dood van Jan Bontebal, in leven secretaris, op last van de municipaliteit; vastgesteld (?) 17 maart 1801.

465. Keur van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland betreffende het verbod om te slagturven in de nabijheid van landscheidingen, wegen en waterkeringen en betreffende het vervenen van akkers; afschrift; met bijlage, 1664. -- 2 stukken

2.07.7 Droogmakerijen


335. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van drie achtkante watermolens (twee op de Rottekade onder de Swanlase polder en een beneden de Rottekade onder de Catgespolder) door Anthonie van Oudheusden, ambachtsheer, die op 31 mei 1727 octrooi verkregen heeft tot droogmaking van een deel van de Catges- en Moerpolders; gedrukt. Met aantekening van de gunning, 1727, en rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende nalatenschappen, 1710 - 1720. -- 4 bandjes, 1 omslag

496. Stukken betreffende de plannen tot droogmaking van de Zuidplas in 1700 door de steden Rotterdam en Gouda, hiertoe gemachtigd door de Staten van Holland, en vervolgens in 1718 door Jacob de Mulder, inwoner van Leiden, 1700 en 1718 - 1719. -- 1 omslag

2.07.8 Geschillen


501. Akte van volmacht door de ingelanden van de Catgespolder voor Jan Gerritsz Oly, ambachtsbewaarder, Cornelis Mighielsz Ouweneel en Claes Pietersz de Rij, oud-ambachtsbewaarders, Pieter Jacobsz van Pompen, oud-gezworene, en Claes Bugers en IJsbrand Cornelisz Schipper, inwoners van Zevenhuizen, om het tussen de molenmeesters van de Catgespolder en de Swanlase polder gesloten contract tot eenmaking van de beide polders, te bestrijden, 1690. -- 1 stuk

503. Besluit van hoogheemraden van Schieland waarbij aan schout en molenmeesters van beide polders wordt toegestaan om Leendert van der Houff als poldertimmerman te ontslaan ter voorkoming van verdere onenigheden, 1660. -- 1 stuk

2.08 Orde en veiligheid


2.09 Gezondheidszorg
Zie voor aanschrijvingen uit de periode 1808 - 1813 rubriek 1.112.


396. Staten van aantallen gevaccineerden, met vermelding van de arts die de vaccinaties toedient, opgesteld in opdracht van de "Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt" in het departement Maasland en van het departementaal bestuur; concepten, 1809, 1810 en 1813; met bijlagen, 1809 - 1811 en 1813. -- 1 omslag

397. Staten met persoonlijke gegevens en professionele kwaliteiten van artsen, heelmeesters, apothekers en vroedvrouwen die werkzaam zijn in de gemeente Zevenhuizen, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur; concepten, 1811 - 1813; met bijlagen, 1811 - 1812. -- 1 omslag

420. Staat van de ligging, de omvang en de wijze van omheining van het kerkhof, alsmede van de gezindten die er gebruik van maken, opgesteld in opdracht van het Departementaal Bestuur; concept; met bijlage, 1811. -- 2 stukken

2.10 Armenzorg: schout en armmeesters (Heilige Geestmeesters)


169-171. Rekeningen van heilige-geestmeesters, 1670/1671 - 1723/1724. -- 3 banden
Nadere toegang: transcriptie (L.G. van Eendenburg 1986)

172. Bijlagen bij de rekeningen van heilige-geestmeesters, 1729 - 1736. -- 1 band
De rekeningen zelf ontbreken.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

495. Stukken betreffende het proces van schout en armmeesters contra de remonstrantse gemeente over het onderhoud van de drie kinderen van wijlen Leendert Pleunen van Leeuwen en Baartie van Leeuwen (gedurende hun leven lidmaten van de remonstrantse gemeente), 1709 - 1715; met bijlagen, 1684 en 1698. -- 1 omslag

617. Ingekomen akten van indemniteit, 1765 - 1811 (1817). -- 1 pak
In volgorde van de hierop ca. 1804 - 1811 vervaardigde index.

618. Ingekomen akten van indemniteit, 1791 - 1808; gedeeltelijk authentieke afschriften. -- 6 stukken
Niet opgenomen in de ca. 1804 - 1811 vervaardigde index.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Vochtschade, vervilt, ontzuren, verstevigen, plakken. Vervolgens MICROFILMEN of SCANNEN.)

619. Authentieke afschriften van afgegeven akten van indemniteit uit de periode 1780 - 1808, (1816 - 1839 en z.d.). -- 6 stukken
Hieronder één akte afgegeven door de kerkeraad van de gereformeerde gemeente.

620. Brief van Faber van Riemsdijk, procureur te Den Haag, met verzoek om aan Nisje van Dam, gehuwd met Lucas van Dam wonende aan het Sootges verlaat, toe te staan in Zevenhuizen te blijven wonen voor de duur van het proces contra het armbestuur van Langeraar inzake verlening van een akte van indemniteit, 1808. -- 1 stuk

621. Register van ingekomen akten van indemniteit, aangelegd 1804, bijgehouden tot 1815; met aantekening van eventuele afgifte (teruggave). Bevat tevens aantekening van de afgegeven akten in de periode 1804 - 1811. -- 1 deel
De registratie is (in principe) per beginletter van de plaats van afgifte met een volgnummer; de volgnummers zijn niet chronologisch toegekend. Als omslag is gebruikt een staat van inkomsten wegens door de armmeesters geleverde turf en verkochte loten in november 1803.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Een katern ligt los; ontzuren, schoonmaken. Vervolgens MICROFILMEN of SCANNEN.)

622. Index op de namen in het register van ingekomen akten van indemniteit, vervaardigd door gemeentesecretaris A. Gijsenbergh, 1943. -- 1 deeltje
Volgens opgave van de maker betreft het akten uit de periode 1784 - 1811.

2.11 Economische aangelegenheden
Zie voor aanschrijvingen uit de periode 1808 - 1813 rubriek 1.112.


404. Staten van het aantal leerlooierijen, de gebruikte grondstoffen, productiemethoden en aantallen werklieden in de leerlooierijen, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur; concepten, 1811 - 1813; met bijlage, 1813. -- 1 omslag

405. Staat van de vleesconsumptie over de jaren 1809 - 1812, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur; concept, 1813. -- 1 stuk

407. Staten van het aantal varkens en van de varkenshouders, onder vermelding van het aantal per houder, opgesteld in opdracht van het Departementaal Bestuur; concepten, 1812. -- 2 stukken

408. Staat van het aantal schapen, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur; concept, 1813. -- 1 stuk

409. Staten betreffende de jaarmarkt (kermis) van Zevenhuizen, de tijd waarop zij gehouden wordt, de soorten waren die er verkocht worden en het belang ervan voor de regio, opgesteld in opdracht van het arrondissementsbestuur van Rotterdam; concepten, 1811 en 1813. -- 2 stukken

410. Staten van de opbrengst van de graanoogst en van de graanconsumptie, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur; concepten; met bijlagen, 1811 - 1813. -- 1 omslag

411. Staten van de opbrengst, prijs en gebruik van wol, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur; concepten, 1812 - 1813. -- 2 stukken
Zie voor aanschrijvingen rubriek 1.112, vnrs. 375 - 377.

412. Staat van de opbrengst van oliehoudende planten en bomen, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur; concept, 1813. -- 1 stuk

413. Staat betreffende het aantal hectaren land bestemd voor de teelt van de beetwortel (suikerbiet), opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur; concept, 1812; met bijlagen, 1811 - 1812. -- 1 omslag

414. Staat betreffende het aantal hectaren grond in gebruik voor het weiden van vee alsmede van de opbrengst aan veevoer, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur; concept; met bijlagen, 1813. -- 1 omslag

415. Staat van de omvang van de vlas- en hennepcultuur, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur; concept; met bijlagen, 1811. -- 1 omslag

437. Staat betreffende de economische toestand van bedrijfjes in Zevenhuizen, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur, 1808. -- 1 stuk

438. Staten van maandelijks door het departemnentaal bestuur vastgestelde maximum-prijzen van brood, 1812 - 1814. -- 1 omslag

441-445. Processen-verbaal van de ijk van maten en gewichten, met staten van ontvangsten en uitgaven van de ijk, 1671 - 1804, 1810 - 1812; lijsten van maten en gewichten die geijkt zijn door de stad Rotterdam maar vallen onder de ijk van Zevenhuizen, 1671 - 1677; staten van de ijk van zoutmaten, 1797 - 1807, 1810 - 1811. -- 3 banden en 2 omslagen
De ijkdagen van houten en tinnen maten en van gewichten vinden om de twee jaar plaats, de ijk van zoutmaten is jaarlijks.

446. Bijlagen bij de processen-verbaal van de ijk van maten en gewichten, 1699 - 1721. -- 1 omslag

447. Lijsten van neringdoenden die hun melkkoppen hebben laten ijken op de daarvoor gehouden zittingsdagen van schout, ambachtsbewaarders, ijk- en juistmeesters en schepenen, 1719, 1723 - 1727 en 1731 - 1733. -- 1 omslag

450. Proces-verbaal van de ijk van maten en gewichten, met staat van ontvangsten en uitgaven van de ijk; afschrift, 1713. -- 1 katern

451. Staten van aantallen paarden, leeftijd en geslacht, aantallen veulens, alsmede opgave waarvoor de paarden worden gebruikt, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur; met bijlagen, 1812. -- 1 omslag

456. Reglement voor de marktschippers van Zevenhuizen die varen op de steden Gouda en Rotterdam, 1723. -- 1 katern

--. Besluit van het ambachtsbestuur waarbij zij hun recht van de waag overdragen aan Johan van Bourgoingen, ambachtsheer van Zevenhuizen; afschrift, 1599.
ZIE: rubriek 2.07.1 inv.nr. 473

2.12 Kerkelijke zaken en onderwijs
Zie voor aanschrijvingen uit de periode 1808 - 1813 rubriek 1.112.


168. Register van bijdragen tot het opbouwen van de uitgebrande kerk, 1703. -- 1 deel

--. Reglement voor de koster en schoolmeester, 1680.
ZIE: rubriek inv.nr. 349

--. Afschriften van akten van beroeping van een nieuwe predikant door de kerkeraad en afschriften van akten van goedkeuring van de beroeping door de rentmeester van de ambachtsheer, de schout, ambachtsbewaarders en gezworenen, 1688 - 1689.
ZIE: rubriek inv.nr. 349

398. Staten van gebouwen, middelen, bestuur en functionarissen van de gereformeerde gemeente en van de remonstrantse gemeente en van aantallen gereformeerden, remonstranten, rooms-katholieken en lutheranen, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur; concepten, 1809 - 1811. -- 1 omslag

452. Staten betreffende de onderwijssituatie in het algemeen in Zevenhuizen, het lager onderwijs en de salarissen van onderwijzers, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur, 1813. -- 3 stukken

2.14 Militaire aangelegenheden
Zie voor aanschrijvingen uit de periode 1808 - 1813 rubriek 1.112.


403. Stukken betreffende de vordering van paarden en wagens met voerman, voor het vervoer van militaire goederen en manschappen, 1799 - 1802. -- 1 omslag

406. Stukken betreffende de levering van grondwerkers en stortkarren voor de bouw van vestingwerken in Den Helder, 1812 - 1813. -- 3 stukken

416. Staat van burgers die aangifte hebben gedaan bij de maire van hun wapenbezit naar aanleiding van een wettelijk verbod; concept; met bijlage, 1811. -- 2 stukken
Zie voor het besluit van het Departementaal Bestuur rubriek 1.113, inv.nr. 392.

418. Staten van mannen in de leeftijd van 20 tot 60 jaar die oproepbaar zijn voor de nationale garde ter verdediging van stellingen aan de kust, opgesteld in opdracht van het departementaal bestuur; concepten; met bijlagen, 1813. -- 2 katernen

419. Staten van mannen die op moeten komen voor dienst in de nationale garde, van mannen die zich willen laten vervangen en van remplaçanten; met bijlagen, 1812 - 1813. -- 1 omslag

421-426. Staten met namen van de conscrits (dienstplichtigen) van de lichtingen 1808 - 1813, deels klad, deels concepten en deels afschriften; ingekomen stukken betreffende de oproeping van alle jongemannen van een bepaalde lichting, de geboorte- en doopdatum en woonplaats van opgeroepenen, de lotgevallen van individuele conscrits (overlijden, plaatsing in legeronderdelen, fysieke gesteldheid en desertie); staten betreffende indeling van conscrits in legeronderdelen (het Franse leger; de nationale garde voor de verdediging van het eigen grondgebied; de "gardes soldes" voor het handhaven van de orde in de steden), plaatsing aan het eind van het depot (tijdelijke vrijstelling), plaatsvervangers en afkeuring wegens lichaamsgebreken of kwalen, 1811 - 1813. -- 6 omslagen

427. Stukken betreffende de maritieme conscriptie, 1811 - 1813. -- 1 omslag
De dienstplichtigen moesten opkomen in april 1811 en in maart 1812.

428. Stukken betreffende de levering van paarden en ruiters met uitrusting voor het korps cavalerie van de keizer, januari - april 1813. -- 1 omslag

2.15 Heerlijke rechten


9 Rechtspraak: schout en schepenen


9.1 Reglementering


--. Reglement voor de schepenbank, opgesteld in 1567 door Charles van Bourgoengnen, heer van Zevenhuizen; afschrift, 1724.
ZIE: rubriek 2.02.1 inv.nr. 461

--. Reglementen voor de schepenbank, opgesteld in 1518 en in 1533 respectievelijk door Willem van Alckemade, voogd van Jan van Zweeten, heer van Zevenhuizen en door Anna van Zwieten, ambachtsvrouw van Zevenhuizen; afschriften, 1585.
ZIE: rubriek 2.07.1 inv.nr. 473

--. Reglement voor de schepenbank, opgesteld in 1553 door Johan van Cuylenburch, heer van Renswoude, als gevolmachtigde van de vrouwe van Zevenhuizen; afschrift, 1587.
ZIE: rubriek 2.07.1 inv.nr. 473

9.2 Rechtspraak in civiele zaken


9.3 Registratie van rechtshandelingen


9.3 Rechtspraak in voluntaire zaken


9.4 Beschikking in zaken van curatele, voogdij en boedels


--. Besluit van het Hof van Holland waarbij de verordening van de baljuw, schepenen en mannen van Schieland op de voogdij over weduwen en weeskinderen wordt goedgekeurd, 1571; afschrift, 1588.
De verordening is in het besluit geïnsereerd.
ZIE: rubriek 2.07.1 inv.nr. 473

9.5 Toezicht bij en vastlegging van openbare verkopingen


146. Akten van verkoop bij executie en processen-verbaal van verhoren, 1687 - 1739. -- 1 band
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

9.6 Taxatie voor de collaterale successie


9.7 Medewerking aan andere rechtsinstanties


CopyrightSAMH