ARCHIEFMAN


De boeken die te koop zijn, komen uit twee particuliere collecties. Ze zijn over het algemeen in goede tot zeer goede staat.

Boeken te koop

Laatst gewijzigd: 6 maart 2022. Portokosten voor koper. Bestellingen boven € 25 worden portvrij geleverd. Bestellen via e-mail.

Inhoudsopgave


1. Nederlandse geschiedenis

1.01. Ned. gesch.: Algemeen (incl. historiografie)
1.02. Ned. gesch.: Religie
1.03. Ned. gesch.: Economische zaken
1.04. Ned. gesch.: Recht
1.05. Ned. gesch.: Openbare orde, militaire zaken
1.06. Ned. gesch.: Sociale zorg; gezondheidszorg
1.07. Ned. gesch.: Onderwijs; educatie
1.08. Ned. gesch.: Financiën, belastingen
1.09. Ned. gesch.: Openbare werken; waterstaat
1.10. Ned. gesch.: Monumenten, archeologie; kunst, kunstnijverheid
1.11. Ned. gesch.: Ruimtelijke ordening; demografie, kartografie
1.12. Ned. gesch.: Natuur, milieu; natuurwetenschappen
1.14. Ned. gesch.: Sport
1.15. Ned. gesch.: Cultuurgeschiedenis (incl. wetenschap algemeen)
1.16. Ned. gesch.: Provincies, regio's, gemeenten (zie ook rubrieken 2 en 3)
1.16.1. Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe)
1.16.2. Midden- en Oost-Nederland (Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel) (zie ook rubriek 3)
1.16.3. Holland (Noord- en Zuid-Holland) (zie ook rubriek 2)
1.16.4. Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg)
1.18. Ned. gesch.: Archieven, bibliotheken, musea
1.19. Ned. gesch.: Personen, families (biografieën, genealogie), Oranjehuis
 

1. Nederlandse geschiedenis

1.01. Ned. gesch.: Algemeen (incl. historiografie)

•   W. Jappe Alberts, Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis (Bussum : Fibula van Dishoeck, 1968) (137 p. ; ill.) lit.opg. --- Fibulareeks 32 --- € 1,50
•   M.-A. Arnould, M. Bruwier, J. Dhondt, F. Rousseau en F. Vercauteren, De plaatselijke geschiedschrijving : wenken voor de vorsers (Z.pl. : Pro Civitate, 1962) (47 p.) --- € 1,95
•   F. Baruch, Links af / naar rechts : portret van een politieke partij of de ommezwaai van de C.P.N. in het conflict Moskou - Peking (Den Haag : Kruseman, 1967) (175 p.; 20 cm) Noten --- € 1,95
•   Herman Beliën en Monique van Hoogstraten, De Nederlandse geschiedenis in een notendop (Amsterdam : Prometheus, 2000) (130 p.) [pocket] (7e dr.) biblogr., registers --- € 1,95
•   W. den Boer, Tussen kade en schip : twaalf studiën over geschiedenis en wereldbeschouwing ('s-Gravenhage : Bert Bakker / Daamen, 1957) (306 p.; 21 cm) [geb.; bibliotheeketiket + -stempel; stofomslag beschadigd] Noten --- € 1,95
•   R.A.M. ter Bogt, De aanhouding van prinses Wilhemina van Pruisen : lesbrief (Gouda : Gemeentelijke Archiefdienst, 1987) (12 p. ; ill.) [katern] --- € 1,00
•   W.E.P. Boshouwers, De staatsinrichting : wat u ervan moet weten (Utrecht, Het Spectrum, 1968) (255 p.)(2e dr.) --- Prisma 1155 --- € 1,00
•  Britain and the Netherlands : papers delivered to the Anglo-Dutch Historical Conference : volume II / ed. by J.S. Bromley and E.H. Kossmann (Groningen : Wolters, 1964) (229 p.) Noten, index --- € 3,95
•  De confessionelen : ontstaan en ontwikkeling van hun politieke partijen / L.W.G. Scholten, J.A. Bornewasser, I. Schöffer e.a. (Utrecht : Ambo, 1968) (159 p.; 21 cm) Noten; Bibliografie van de confessionele partijen; belangrijkste ministeries 1849-1918; Samenstelling van de ministeries 1918-1968 ... --- € 2,95
•   Anton Constandse, Het weerbarstige woord : essays (Amsterdam : Meulenhoff, 1981) (203 p.; 20 cm) [bibl.stempel + -etiket] --- € 1,95
•   A.Th. van Deursen, Het kopergeld van de Gouden Eeuw (Assen : van Gorcum, 1979) (4 dln.) [pockets] noten, bibliogr., index --- € 1,95
•   Hermann von der Dunk, Kleio heeft duizend ogen : over historie en historici (Assen, Van Gorcum, 1974) (137 p.) --- € 1,95
•   Wantje Fritschy (samenst.), Fragmenten vrouwengeschiedenis (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1980) (2 dln.) registers --- € 6,95
•   M.A.M. Franken, Coenraad van Beuningen's politieke en diplomatieke aktiviteiten in de jaren 1667-1684 (Groningen : Wolters, 1966) (XI, 289 p.) [paperback] proefschrift Utrecht; noten, bibliogr., register --- Historische studies 22 --- € 4,95
•   H.A. Enno van Gelder, Van Beeldenstorm tot Pacificatie : acht opstellen over de Nederlandse revolutie der zestiende eeuw (Amsterdam : Agon Elsevier, 1964) (275 p.) --- € 2,95
•   P. Geyl, Nederlandse figuren (Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1962) (2 dln.; 19 cm)(3e dr.) Noten --- WereldBoog 136 - 137 --- € 2,95
•   P. Geyl, Eenheid en tweeheid in de Nederlanden (Lochem : De Tijdstroom, 1946) (220 p.; 25 cm) [>>>>>>>>>>>>> ZOEK <<<<<<<<<<<<<<] Noten --- € 2,95
•   P. Geyl, Het stadhouderschap in de partij-literatuur onder De Witt (Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitg.Mij., 1947) (68 p.) Noten --- Mededelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen afd. letterkunde NR 10.2 --- € 1,95
•   P. Geyl, Oranje en Stuart 1641-1672 (Zeist enz. : W. de Haan enz., 1963) (404 p.) [paperback] (2e dr.) oorspr. uitg. 1939; noten, register --- Palladium 9 --- € 2,95
•  Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden : deel I de middeleeuwen / I.H. Gosses ; geh. omgew. door R.R. Post ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1959) (300 p.) noten; register --- € 5,95
•   Abel J. Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging (Arnhem etc., [1960]) (259 p. ; ill.) Overdruk van een hoofdstuk uit Onderdrukking en Verzet deel 3 (1950) --- € 4,95
•   J. Hoek, Herstel en vernieuwing : de Nederlandse politiek in de jaren 1945-1955 (Alphen a/d Rijn : z.n., 1979) (265 p.; ill.; 20 cm) Noten --- € 2,95
•   H. van der Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp : conservatief of liberaal? (Groningen : Tjeenk Willink, 1976) (X, 203 p.; 24 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Proefschr. Utrecht; noten, bibliogr., index van persoonsnamen --- Historische studies 32 --- € 2,95
•   A. Kalshoven, De diplomatieke verhouding tusschen Engeland en de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1747 - 1756 ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1915) (X, 268 p.; 25 cm) [omslag slordig, bibliotheeketiket + -stempel] proefschrift; noten; bibliogr. --- € 2,95
•   A.J. Koejemans, Van 'ja' tot 'amen' (Amsterdam : De Brug - Djambatan, 1961) (234 p.; ill.; 23 cm) [bibliotheeketiket + -stempel; geb.] Noten, personenregister --- € 1,00
•   J. Linthorst Homan ; met een inl. van H. Brugmans, "Wat zijt ghij voor een vent" : levensherinneringen (Assen : Van Gorcum & Comp., 1974) (XVI, 314 p.; 23 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] noten, personenregister --- € 2,95
•   P. Lockefeer, Met vlag en wimpel II (Amsterdam : J.F. Duwaer en Zonen, z.j.) (88 p. ; ill.) [geb. (slappe kaft)] geschiedenismethode voor het basisonderwijs; betreft de periode 1500 - 1813 --- € 2,95
•  Martinus Nijhoff 1853 1953 : catalogus of books, periodical sets and pamflets on general and local history of the Netherlands / (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1953) (142 p.) --- € 0,50
•  De monarchie : referaten ... congres te Nijmegen 1966 / P.H. Winkelman, P.E. Schramm, L.J. Rogier, E.H. Kossmann, J.C. de Meyer, W. Drees Sr. (Amsterdam : Polak & Van Gennep, 1966) (123 p.; 21 cm) --- Athenaeum paperbacks --- € 1,95
•   P.J. Oud, Het jongste verleden : parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940 (Assen : Van Gorcum, 1968) (6 dln.) [paperbacks] (2e dr.) --- € 14,95
•   Gerrit Paape ; bezorgd door Peter Altena, De Bataafsche Republiek, zo als zij behoord te zijn, en zo als zij weezen kan, of Revolutionaire droom in 1798 (Nijmegen : Van Tilt, 1998) (120 p.) noten --- € 2,95
•   J. J. Poelhekke, Frederik Hendrik : prins van Oranje : een biografisch drieluik (Zutphen : Walburg Pers, 1978) (608 p. ; ill.) Noten, index --- € 6,95
•   J. Presser, Ondergang : de vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945 ('s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1965) (2 dln. ; ill.) noten, register --- € 9,95
•  De Ramp : Nationale uitgave / (Amsterdam : Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhhandels, 1953) (26 cm) [geb., slordig ex. (rug)] Met een voorwoord van H.M. de Koningin --- € 1,00
•   H.M. van Randwijk, ingel. door J.A.H.J.S. Bruins Slot, In de schaduw van gisteren : kroniek van het verzet 1940-1945 (Den Haag etc., 1967) (324 p.) --- € 3,95
•   L.J. Rogier, Eenheid en scheiding (Utrecht : Aula, 1968) (319 p. )(2e dr.) lit.opg., register --- Aula 367 --- € 1,95
•   Jan Romein, In de hof der historie : kleine encyclopedie der theoretische geschiedenis (Amsterdam : Querido, 1963) (159 p.)(2e dr.) Lit.opg. --- Reuzensalamander 21 --- € 3,95
•   Jan Romein, Tussen vrees en vrijheid : vijftien historische verhandelingen (Amsterdam : Querido, 1950) (398 p.) [geb.] --- € 4,95
•   Jan Romein, In opdracht van de tijd : tien voordrachten over historische thema's (Amsterdam : Querido, 1946) (322 p.) [geb.] --- € 4,95
•  Geschiedenis in de praktijk : inleiding tot publieksgeschiedenis / Maurits van Rooijen (red.) ('s-Gravenhage : SDU, 1994) (169 p.) lit.opg. --- € 1,95
•   D.J. Roorda, Partij en factie : de oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een krachtmeting tussen partijen en facties (Groningen : Wolters-Noordhoff, 1979) (XVII, 268 p.) [paperback; eerste bladzijden minder fraai] (herdr. van het proefschrift uit 1961) noten, register --- Historische studies 38 --- € 7,95
•   Z.W. Sneller, Opzoomer en Fruin (Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitg.Mij., 1949) (21 p.) noten --- Mededelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen afd. letterkunde NR 12.10 --- € 1,50
•   Z.W. Sneller, Groen van Prinsterer en Fruin (Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitg.Mij., 1949) (110 p.) noten --- Mededelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen afd. letterkunde NR 12.12 --- € 1,95
•   C.A. Tamse, Nederland en België in Europa (1859 - 1871) : de zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1973) (371 p.; 25 cm) [paperback; eigendomsstempel en bibliotheeketiket] Noten; bibliogr. --- € 3,95
•  Toen en nu / Shell Nederland N.V. ([Den Haag : eigen uitg., 1957) ([74 p.] ; ill.) --- € 1,00
•  Tussen aanpassing en verzet : vrouwen voor het voetlicht, 1929-1969 / C. Wijers e.a. (red.) (Culemborg : Lemma, 1989) (210 p. + 12 p. los katern; ill.; 24 cm) --- Tipje van de sluier 5 --- € 3,50
•  Vaderlands verleden in veelvoud : 31 opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500 / (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1975) (XII, 644 p.) [geb.] noten --- bieden vanaf € 5,95
•   E.E.G. Vermeulen , Historisch? : Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis (Amsterdam : Wetenschappelijke Uitgeverij, 1972) (189 p.) [paperback] --- € 4,95
•   E.E.G. Vermeulen, Waarden en geschiedwetenschap : een vergelijking van de standpunten ingenomen door H.W. von der Dunk; A.G. Weiler; M.C. Brands; met notities over die van J.M. Romein; G. Harmsen; J.H.J. van der Pot (Assen : van Gorcum, 1978) (134 p.; 21 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten; bibliogr.; begrippenlijst --- € 1,95
•  Visioen en werkelijkheid : de illegale pers over de toekomst der samenleving / Bert Bakker, D.H. Couvée en Jan Kassies (red.) (Den Haag : Daamen, 1963) (320 p. ; ill.) --- € 1,95
•   H.J.L. Vonhoff, Bewegend verleden : een biografische visie op Mr. P.J. Oud (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1966) (182 p. ; ill. ; 26 cm) [bibliotheeketiket op stofomslag, bibl.stempel] index --- € 2,95
•   W.J. van Welderen Rengers ; bew. door W.H. Vermeulen e.a., Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1950 - 1956) (5 delen)(4e bijgew.uitg.) deel 1 t/m 3 ingenaaid, deel 4 en 5 gebonden --- € 17,95
•   Charles Wilson, The Dutch Republic (London, Weidenfeld and Nicolson, 1968) (255 p.) noten, bibl., index --- World University Library 34 --- € 2,95
•  Groningen -- F.U. Ros, Rennenberg en de Groningse malcontenten (Assen : Van Gorcum enz., 1964) (232 p.; 25 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Proefschr. Groningen; noten, bronnen- en lit.opg., register van persoons- en plaatsnamen --- € 2,95
•  Holland -- 'Broeders sluit U aan' : aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten / J.C.H. Blom en C.J. Misset (red.) (Amsterdam : Bataafse Leeuw, 1985) (278 p.; ill.; krt.; tab.; 25 cm) Noten --- Hollandse Historische Reeks 3 --- € 7,95

1.02. Ned. gesch.: Religie

•  102 gezangen : proefbundel / ('s-Gravenhage : Boekencentrum, 1964) (114 p.) --- € 1,95
•  Bidprentjes / gedachtenisprentjes voor gevangenen, z.d. [ca. 1950] / (7 x 11 cm) zes bidprentjes, o.a. "Gij waart op de golven mijn Sterre der Zee", "Geef vrede, Heer, ook in onze dagen ..." --- € 1,95
•   J.J. Buskes, Hoera voor het leven (Amsterdam : W. ten Have, 1963) (299 p. ; ill.)(4e dr.) --- Carillonreeks S 9 --- € 1,00
•  Eender en anders : correspondentie tussen K. Schilder en D.H.Th. Vollenhoven / uitg. en geannot. door W.G. de Vries; met een verantw. door H. Vollenhoven en W.G. de Vries (Kampen : J.H. Kok, 1992) (192 p.; 22 cm) Betreft de periode 1927 - 1950; register op persoonsnamen, noten --- € 1,95
•   N. van Egmond, Consequent Christendom : leven en werk van mr. J.J.L. van der Brugghen (Wageningen : H. Veenman & Zonen, 1964) (223 p.; 23 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Proefschr.; noten; bibliografie van vdB. (oprichter van kweekschool de Klokkenberg te Nijmegen); register --- € 3,95
•  Groot nieuws voor u : het nieuwe testament in de omgangstaal / (Amsterdam : Ned. Bijbelgenootschap,1975) (572 p.) --- € 1,95
•  In dienst der waarheid : levens der heiligen en zaligen uit de orde der predikbroeders ... / (uit het Latijn vert. en toegel. door J. Brinkhoff, met een inl. van C.H. Lambermond) (Maastricht : Schenk, 1946) (XVI, 320 p.) [stofomslag beschadigd] bibliogr., registers --- € 2,95
•   Auke Jelsma, Tussen heilige en helleveeg : de vrouw in de geschiedenis van het christendom ('s-Gravenhage : Boekencentrum, 1975) (142 p.) [pocket; etiket op rug, bibl.stempel] lit.opg. --- € 1,95
•   Ben van Kaam, Parade der mannenbroeders (Wageningen : Zomer en Keuning, 1964) (279 p. ; ill.) --- € 1,95
•   Ben van Kaam en Anne van der Meiden, De dominee gaat voorbij : familiealbum van driekwarteeuw protestants leven in Nederland (Bilthoven: AMBO, 1974) (239 p. ; ill.) --- € 1,00
•  Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) : brug tussen cultuur & theologie / René Venema e.a. (Kampen : Kok, 1995) (166 p. ; ill. ; 21 cm) --- € 1,95
•   A. Kuyper, Vrouwen uit de Heilige Schrift (Amsterdam : Höveker & Wormser, z.j. [1898]) (244 p. ; geb.) --- € 1,95
•   C. Lecompte, Taalkunde voor bijbellezers (Kampen : Kok, z.j. [1984]) (101 p.) --- € 1,00
•   W. Lodder, De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in het licht der twintigste eeuw (Wageningen : Veenman, 1941) (127 p.)(3e bijgew.dr.) --- € 1,00
•  Naamlijst betrekking hebbende op de samenstelling van ambtelijke vergaderingen, organen van bijstand, commissies en stichtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk 1973/74 [Generale Synode] / (['s-Gravenhage, eigen uitg., 1973]) (165 p.) [rug beschadigd] register --- € 2,95
•  Le nouveau testament : c'est à dire la nouvelle alliance de notre seigneur Jesus Christ / (Amsterdam : F.G. Onder de Linden, 1796) Bijgebonden o.a.: Les psaumes de David enz.; geb. linnen; rug los, voorplat bijna los --- € 2,95
•  Novum testamentum Graece / cum apparatu critico curavit Eberhard Nestle novis curis elaboravit Erwin Nestle (Stuttgart : Württembergische Bibelanstalt, 1949) (110 + 671 p.) [geb. dundruk (band iets verkleurd, maar net ex.)] (19e ed.) noten, index locorum --- € 5,95
•  Het Oude Testament / verkorte uitgave, vert. door H.Th. Obbink (Leiden : Sijthoff, 1934) (788 p.)(2e verb. en ver. dr.) rug aan een kant los --- € 1,95
•   Michel van der Plas en Jan Roes, De kerk gaat uit : familiealbum van een haklve eeuw katholiek leven in Nederland (Bilthoven: AMBO, 1973) (239 p. ; ill.) --- € 1,00
•  Richtlijnen voor het beheer van de kerkelijke en semikerkelijke archieven / Commissie tot registratie van de protestantse ... archieven (CPA) ('s-Gravenhage : eigen uitg., 1986) (48 p.) [ingenaaid] --- € 1,00
•  Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament nach der Ausgabe von Eberhard Nestle / bearb. von Fritz Rienecker (Giessen [etc.] : Brunnen-Verlag, 1950) (XL, 793 p.) [geb.] (7. Aufl.) --- Urtextstudium 1 --- € 5,95
•   A. van Schalen, Hoe dragen wij met de priester het heilig misoffer op? (Heerlen : Limburgsch Dagblad, [ca. 1950]) (36 p.) [gebrocheerd; miniatuurformaat] (9e duizendtal) --- € 0,50
•  Lathum -- C. Dorrestijn, Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde kerk te Lathum ([Lathum, eigen uitg., 1985]) (16 p.) --- € 1,00

1.03. Ned. gesch.: Economische zaken

•  75 jaar statistiek in Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek ('s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1975) (ca. 300 p. ; grafn., tabn.) [geb. oblong] --- €
•   Jan Beishuizen en Evert Werkman, De magere jaren : Nederland in crisistijd (Leiden : Sijthoff, 1968) (270 p. ; ill.) [slordig ex.] lit.opg. --- € 1,95
•   J. Bierens de Haan, Van Oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1777 - 1952 (Haarlem : H.D. Tjeenk Willink & Zn., 1952) (XIII, 204 p.) noten --- € 3,95
•   Tom Blekkenhorst, Hans Renes en Ronald Rommes, Doorploegen : gids voor historisch onderzoek naar het boerenbedrijf in de provincie Utrecht (Utrecht : Het Utrechts Archief, 2003) (64 p.; ill.; 22 cm) Adressenlijst; register --- Trajecten door Utrecht 8 --- € 1,95
•   I.J. Brugmans, Welvaart en historie ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1970) (188 p.)(2e herz.dr.) register --- € 4,95
•  Economische ontwikkeling en sociale emancipatie / P.A.M. Geurts en F.A.M. Messing (samenst.) (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1977) (2 dln.) noten --- € 6,95
•  Gas > aardgas : een vreedzame omwenteling / (Z.pl. : N.V. Nederlandse Gasunie, 1972) (56 p. ; ill.) [ingen.; platten en titelpagina's slordig, maar inhoud verder netjes] uiterst actueel --- € 2,95
•  Een halve eeuw postcheque- en girodienst / H. Reinoud e.a. (red.) (Utrecht : Marka, 1968) (432 p. ; ill.) --- € 1,95
•   Hart, S., Geschrift en getal : een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800 (Dordrecht : 1976) (XIV, 374 p. ; ill, krt., tab., graf.) [geb.] noten, bibliografie, indices --- Hollandse Studiën 9 --- bieden vanaf € 2,95
•   M.G.C.J. de Jong ; voorw. J.R.H. Maij-Weggen, De ambassadeurs : verre vrienden van Rotterdam : twaalf in Nederland geaccrediteerde topdiplomaten geven als verre vrienden van Rotterdam hun visie op Rotterdam/Europoort - "Gateway to Europe" (Alphen a/d Rijn : Canaletto, 1991) (136 p.; ill.; 21 cm) --- € 0,50
•   J.A. de Jonge ; ten gel. van W.J. Wieringa, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen : SUN, 1976) (544 p. ; tab., krt.) [paperback] (heruitg. van het oorspr. proefschrift 1968) lit. en bronnenopg., noten, register --- SUN reprint 17 --- € 9,95
•  De Kamers van Koophandel in de praktijk / B.W. Buenk e.a. (Deventer : Kluwer, 1969) (193 p.) register --- Recht en praktijk 9 --- € 1,50
•   H. Klompmaker, Handel in de gouden eeuw (Bussum : Van Dishoeck, 1966) (127 p. ; ill.) register --- Fibulareeks 13 --- € 1,50
•   Keetie E. Sluyterman, Driekwart eeuw CSM : cash flow, strategie en mensen (Z.pl., eigen uitg., 1995) (235 p. ; ill.) [geb. (rug ged. los)] bibliogr., index --- € 2,95
•   Z.W. Sneller, Bijdragen tot de economische geschiedenis (Utrecht, Het Spectrum, 1968) (235 p.) noten --- Aula 359 --- € 1,95
•   H.J.B. Dinkgreve en IJ.J. de Jong, Statistiek voor het praktijkdiploma boekhouden (Groningen : Wolters-Noordhoff, 1977) (101 p. ; grafn., tabn.) [paperback] (4e dr.) --- € 0,50
•   P.C. van Traa, Geschiedenis van de economie : de evoluties in een gedachtenwereld (J.H. de Bussy, Amsterdam: 1969) (198 p.) register --- € 1,95
•   F.J.H.M. van der Ven, Geschiedenis van de arbeid : deel II : Hoge middeleeuwen en nieuwe tijd (Utrecht, Het Spectrum, 1967) (314 p.) [pocket] register --- Aula 340 --- € 3,95
•   J.C. Vleggeert, Kinderarbeid in de negentiende eeuw (Haarlem : Fibula van Dishoeck, 1978) (106 p. ; ill.) [paperback] (2e dr.) lit.opg., register --- € 4,95
•   Jan de Vries, The Dutch rural economy in the Golden Age 1500-1700 (New Haven / London, Yale UP, 1974) (XXX, 316 p.; tab., krt.) [geb.] lit.opg., register --- € 13,95
•   Joh. de Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw : een verkenning van het meest kenmerkende (Haarlem : Fibula van Dishoeck, 1977) (207 p.; tab.) [paperback] lit.opg., register --- € 2,95
•   Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (Leiden : Stenfert Kroese, 1968) (XIII, 311 p.; tab., graf.) [geb.] (2e dr.) noten --- € 5,95

1.04. Ned. gesch.: Recht

•  De besluitvorming vroeger en nu : Tentoonstelling ter gelegenheid van het Colloquium "Bronnen voor de Geschiedenis van de Instellingen in België" (15-18 april 1975) / Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1975) (282 p. ; ill. ; 24 cm) --- Catalogus ; 49 --- € 3,95
•   Bibliografie, Bibliografie Nederlandse rechtsgeschiedenis : deel VIII : beknopte handleiding bij het zoeken naar literatuur ... (Amsterdam : Ned. Centrum voor Rechtshistorische Documentatie, 1980) (31 p.) [gebrocheerd] --- € 0,50
•   W.E.P. Boshouwers, De staatsinrichting : wat u ervan moet weten (Utrecht, Het Spectrum, 1968) (255 p.)(2e dr.) --- Prisma 1155 --- € 1,00
•   W.A. Fasel, De Alkmaarse rechtsbronnen (Alkmaar : Gemeentearchief, z.j. (ca. 1985)) (2 dln (427 p.)) [gelumbackt] --- € 4,95
•   F.L Ganshof, Qu'est-ce que la féodalité? (Bruxelles : Office de Publicité, 1957) (239 p. ; ill.)(3e éd. rev. et augment.) noten, bibliogr. --- € 5,95
•   Caspar van Heel, Drie middeleeuwse notariële protocollen uit Zaltbommel, Zutphen en 's-Heerenberg (Arnhem : Provinciale Archiefinspectie in Gelderland, 1982) (86 p. + 5 p. afb. ; 30 cm) [gelumbackt] --- € 3,95
•   P.J. Oud, koningin Juliana, W. Drees sr. e.a., Herdenking honderd jaar Gemeentewet 1851-1951 (Den Haag : VNG, 1951) (43 p. ; 23 cm) --- € 1,00
•   Immink, P.W.A., De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen : een rechtshistorische studie in het bijzonder met betrekking tot het Nedersticht LET OP: uitsluitend fotokopie van de inleiding op zijn proefschrift uit 1942, p. 1-8 --- € 0,50
•   D. Koooiman, De Nederlandsche gemeente in de negentiende en twintigste eeuw (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1932) (VI, 241 p.) --- € 2,95
•   Wolfgang Kunkel, Geschiedenis van het Romeinse recht (Utrecht, Het Spectrum, 1965) (280 p.) index --- Aula 235 --- € 1,95
•  De monarchie : referaten ... congres te Nijmegen 1966 / P.H. Winkelman, P.E. Schramm, L.J. Rogier, E.H. Kossmann, J.C. de Meyer, W. Drees Sr. (Amsterdam : Polak & Van Gennep, 1966) (123 p.; 21 cm) --- Athenaeum paperbacks --- € 1,95
•   P.L. Nève, Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden : competentie - territoir - archieven (Assen : Van Gorcum & Comp., 1972) (594 p.) [bibliotheeketiket + stempel] proefschr. --- Maaslandse monografieën ; 14 --- € 5,95
•   J.H. Sikkes, De ambtenaar en zijn recht : een beknopte oriëntatie op de voorschriften over de rechten en verplichtingen van het overheidspersoneel (Deventer / Zwolle : Van Loghum Slaterus / W.E.J. Tjeenk Willink, 1983) (188 p.) [paperback; bibl.stempel] --- € 1,00
•  Verzameling van Nederlandse wetten / tekstuitg. samengest. door T.A. Attema (Leiden : De Cyclus, 1965) (1092 p.)(2e dr.) geplastificeerd --- € 5,95
•   H.H. Zwager, De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa : een historische studie (Utrecht : HES, 1981) (219 p.; 23 cm) Noten; bibliogr. --- € 2,95
•  Moergestel -- Mathilde Bruning, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Moergestel 1455-1811 ('s-Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1974) (XXXII, 78 p.; krt.; 30 cm) [gelumbackt] --- Inventarisreeks Rijksarchief Noord-Brabant 12 --- € 1,50
•  Rijnland -- Dingboeken van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland 1520 - 1557 / Hist. Seminarium v.d. Universiteit van Amsterdam; Hoogheemraadschap van Rijnland (Amsterdam / Leiden : eigen uitg., 1980) (261 p.; 26 cm) [gelumbackt] Inhoudsopgave met index --- € 3,95
•  Utrecht -- Jaarboek Oud-Utrecht 1972 : Utrecht 850 jaar stadsrecht / (Utrecht, eigen uitg., 1972) (218 p. ; ill.) noten; bevat o.a. J.E.A.L. Struick, Het recht van Trecht --- € 4,95
•  Utrecht -- A.J.M. Kunst, Van Sint Elisabeths-gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814) (Assen : Van Gorcum, 1956) (333 p.) proefschr. Utrecht 1954 --- Bijdragen van het Instituut voor rechtsgeschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht II --- € 5,95
•  Utrecht -- Recht en slecht : een registratie van misdaad en straf in de stad Utrecht 1550 - 1575 / (Utrecht : Gem. archiefdienst, 1976) (124 p. ; ill.) [ingen., oblong] begeleidend boekwerk bij een tentoonstelling; lit.opg. --- € 1,95
•  Zwolle -- Thom. J. de Vries, Vigilate et orate : het burgemeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle (Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1948) (41 p.; ill.; 24 cm) --- € 1,50

1.05. Ned. gesch.: Openbare orde, militaire zaken

•   C.A. de Bruijn en H.R. Reinders, Nederlandse vestingen (Bussum : Fibula van Dishoeck, 1967) (102 p. ; ill.) noten, lit.opg., register --- Fibulareeks 3 --- € 1,95
•  Amsterdam -- Herman de Liagre Böhl en Guus Meerhoek, De bevrijding van Amsterdam : een strijd om macht en moraal (Zwolle : Waanders, 1989) (200 p. ; ill.) noten, bibliogr., register --- € 6,95

1.06. Ned. gesch.: Sociale zorg; gezondheidszorg

•   Jan Beishuizen en Evert Werkman, De magere jaren : Nederland in crisistijd (Leiden : Sijthoff, 1968) (270 p. ; ill.) [slordig ex.] lit.opg. --- € 1,95
•   J.M.W. Binneveld, Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1978) (207 p.) noten --- € 3,95
•  Drift en koers : een halve eeuw sociale verandering in Nederland / onder red. van A.N.J. den Hollander, E.W. Hofstee, J.A.A. van Doorn, E.V.W. Vercruysse (Assen : Van Gorcum, 1968) (331 p.; krt., tab.; 25 cm) Oorspr. uitg. 1961; noten --- € 1,95
•  Economische ontwikkeling en sociale emancipatie / P.A.M. Geurts en F.A.M. Messing (samenst.) (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1977) (2 dln.) noten --- € 6,95
•   Wantje Fritschy (samenst.), Fragmenten vrouwengeschiedenis (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1980) (2 dln.) registers --- € 6,95
•   Hart, S., Geschrift en getal : een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800 (Dordrecht : 1976) (XIV, 374 p. ; ill, krt., tab., graf.) [geb.] noten, bibliografie, indices --- Hollandse Studiën 9 --- bieden vanaf € 2,95
•   B. de Jong van Beek en Donk, Praktijk der Woningwet ('s-Gravenhage : Belinfante, 1909) (377 p.) register --- € 3,95
•   L. Lambregts, Een steen in de vijver : ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid (Steenwijk, 1985) (80 p. ; ill.) --- € 1,00
•   G.A. Lindeboom, Reinier de Graaf : leven en werken 30-7-1641 / 17-8-1673 (Delft : Elmar, 1973) (143 p. ; ill.) noten, bibliogr., register --- € 2,95
•   Floridus van Oirschot, Beknopte geschiedenis der sociale kwestie : ontstaan en oplossingen (Roermond/Maaseik : J.J. Romen & Zonen, 1950) (532 p.; 23 cm) Personen- en zakenregister; noten; bibliogr. --- € 1,95
•   F.J.H.M. van der Ven, Geschiedenis van de arbeid : deel II : Hoge middeleeuwen en nieuwe tijd (Utrecht, Het Spectrum, 1967) (314 p.) [pocket] register --- Aula 340 --- € 3,95
•   J.C. Vleggeert, Kinderarbeid in de negentiende eeuw (Haarlem : Fibula van Dishoeck, 1978) (106 p. ; ill.) [paperback] (2e dr.) lit.opg., register --- € 4,95
•  Wij bouwen : samengesteld en uitg. t.g.v. de miljoenste na de oorlog gebouwde woning / (Utrecht : Bruna, 1962) (160 p. ; ill.) slordig ex. --- Zwarte Beertjes 600 --- € 0,50
•  Limburg -- Rudolf Philips, Gezondheidszorg in Limburg : groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940 (Assen : Van Gorcum, 1980) (xxxix, 376 p. ; 23 cm) Proefschrift Tilburg --- Maaslandse monografieën ; 32 --- € 5,95
•  Schiedam -- A. Bijl Mzn., Het Hofje van Belois te Schiedam en zijn stichter Huijbrecht Corstiaensz in: Zuid-Holland 14 (1968) 1-9; noten --- € 1,00
•  Utrecht -- A.J.M. Kunst, Van Sint Elisabeths-gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814) (Assen : Van Gorcum, 1956) (333 p.) proefschr. Utrecht 1954 --- Bijdragen van het Instituut voor rechtsgeschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht II --- € 5,95

1.07. Ned. gesch.: Onderwijs; educatie

•   N. van Egmond, Consequent Christendom : leven en werk van mr. J.J.L. van der Brugghen (Wageningen : H. Veenman & Zonen, 1964) (223 p.; 23 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Proefschr.; noten; bibliografie van vdB. (oprichter van kweekschool de Klokkenberg te Nijmegen); register --- € 3,95
•  Herdenkingsuitgave 1966 : 150 jaren onderwijsverslaggeving / ('s-Gravenhage : Min. van Onderwijs en Wetenschappen, 1967) (92 p. ; ill.) --- € 2,95
•   Nita van Krimpen, Tussen Keulen en Parijs : audiatur et altera pars : vlugschrift over de Latijnse les over lesgeven, ouders, keuzevakken, leerboeken Latijn, vertalen (Zeist : NIB, 1973) (128 p.) --- € 1,95
•   Charles Jongejans, Ferry Jongbloed, Marianne Elbers, Om een lang verhaal kort te maken : schrijven en vormgeven van teksten voor het museum (Veenendaal : Gaade, 1988) (96 p. ; ill.) --- € 4,95
•   R.R. Post, Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de middeleeuwen (Utrecht, Het Spectrum, 1954) (179 p. ; losse krt.) [geb.] register --- € 4,95
•   J.C Rullmann, Onze schoolstrijd in enkele hoofdlijnen geschetst ('s-Gravenhage : Bootsma & Co, 1926) (63 p.) [kaft iets beschadigd] --- € 1,00

1.08. Ned. gesch.: Financiën, belastingen

•   H. Diepenbrock, Leerboek der moderne bedrijfsadministratie (Zeist : W. de Haan, 1956) (131 p. ; ill., tab.) [ingen., enigszins slordig, voorplat los] (3e dr.) + bijgevoegd: katern "Uitwerkingen" (32 p.), 1957 --- € 1,95
•   J.C. Hoogheid ; m.m.v. P.H. v.d. Kamp e.a., Bedrijfsadministratie voor het havo 1B (Groningen : Wolters-Noordhoff, z.j. (ca. 1967)) (149 p. ; tab.) [ingen.] --- € 1,95
•   bew. door J.C. Hoogheid, Bouwhof - Lagerwerff - Krediet Nieuw leerboek van het boekhouden : deel I (Groningen : Noordhoff, 1965) (149 p. ; tab.) [ingen.] (22e dr.) + bijgevoegd: Uitwerkingen (20e dr.), 1961, 64 p. ingen. --- € 1,95
•   M.L.H.A. Pechholt, Als verhuizen emigreren is : wonen in België en werken in Nederland ((Deventer ?) : Academie Financiële Planning, 2003) --- € 1,95
•   J. van der Poel, Sijmen betaal! : belasting toen en nu (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1966) (182 p. ; ill. ; 20 cm) --- € 2,95
•   J.J. Roovers, De plaatselijke belastingen en financiën in den loop der tijden : een histoirsche schets (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1932) (171 p.) [geb.] --- € 3,95

1.09. Ned. gesch.: Openbare werken; waterstaat

•  Historisch-geografische bijdragen betreffende laag-Nederland : ten afscheid aangeboden aan M.K. Elisabeth Gottschalk / M.W. Heslinga... et al. Overdruk uit: Geografisch Tijdschrift NR11 (1977) 321-447, krt.; noten --- bieden vanaf € 4,00
•  De Ramp : Nationale uitgave / (Amsterdam : Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhhandels, 1953) (26 cm) [geb., slordig ex. (rug)] Met een voorwoord van H.M. de Koningin --- € 1,00
•  Rijnland -- Dingboeken van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland 1520 - 1557 / Hist. Seminarium v.d. Universiteit van Amsterdam; Hoogheemraadschap van Rijnland (Amsterdam / Leiden : eigen uitg., 1980) (261 p.; 26 cm) [gelumbackt] Inhoudsopgave met index --- € 3,95

1.10. Ned. gesch.: Monumenten, archeologie; kunst, kunstnijverheid

•  100 jaar Rijksarchiefgebouw Assen 1901-2001 / (Assen : Drents Archief, 2001) (20 p. ; ill.) --- € 0,50
•   Svetlana Alpers ; vert. door Piet Nijhoff, De firma Rembrandt (Amsterdam : Bert Bakker, 1989) (295 p. ; ill.) noten, register --- € 3,95
•   Rein Blijstra, Over Haagse architectuur ('s-Gravenhage : Gemeentebestuur, [1975]) (155 p. ; ill.) [paperb.; platten enigsz. besch.] --- € 3,95
•   Tentoonstellingswerkgroep RU Groningen, Bouwvoorschrift : een expositie van Vitruvius' geschriften over bouwkunde (Groningen : Rijksuniversiteit, [1978]) (100 p. ; ill.) noten, lit.opg. --- € 2,95
•   Jan Engelman, Een naald vol droomen : beschouwingen over de wandkleeden van Ernee 't Hooft (Amsterdam : Meulenhoff, 1954) (24 p. ; ill.) [geb.] (2e dr.) --- De Eik 7 --- € 1,95
•   C. Gravesteijn, Katalogus van mode- en textielgeschiedenis (Amsterdam : NEHA, 1978) (84 p.; 30 cm) [gelumbackt] --- € 1,50
•   Pieter Karstkarel, Rienk Terpstra en Ab Warffemius, Nicolaas Molenaar, Sneek 1850 - 's-Gravenhage 1930 (Leeuwarden : Stichting Moderne Architectuur Friesland, 1977) (24 p. ; ill.) tentoonstellingscatalogus --- € 0,50
•  Twee voorlichtingsbrochures van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg: (1) Volkswoningbouw 1850-1940 / R.C. Hekker en (2) Negentiende-eeuwse bouwkunst / ((1980)) (ill.) [uitvouwfolders op zwaar papier] --- € 1,00
•   Paul E. van Reyen, Middeleeuwse kastelen (Bussum : Fibula van Dishoeck, 1971) (151 p. ; ill.)(2e dr.) lit.opg., register --- Fibulareeks 9 --- € 1,50
•   H.J. Ronday (tekst), Prent praat ('s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1969) (68 p. ; ill. ; 20 cm) Behandelt de verschillende prenttechnieken --- € 1,95
•  De verzameling van mr. Carel Vosmaer (1826-1888) / F.L. Bastet, J.F. Heijbroek, Nop Maas, e.a. ('s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1989) (IX, 206 p. ; ill.) [bibliotheeketiket + -stempel] register --- € 2,95

1.11. Ned. gesch.: Ruimtelijke ordening; demografie, kartografie

•  Amsterdam wonen 1900-1970 / Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting Amsterdam (Amsterdam : eigen uitg., 1970) (52 p. ; 17 cm ; ill.) --- € 1,00
•   Bijdragen, Bijdragen tot de statistiek van Nederland : nieuwe volgreeks : CXLII. Statistiek van den loop der bevolking in Nederland over 1909 + Indeeling van de bevolking der verschillende gemeenten ... naar geslacht, leeftijdsklassen en burgerlijken staat (uitg. door het Centraal Bureau voor de Statistiek) ('s-Gravenhage : Gebr. Belinfante, 1910) (2 dln. ; 27 cm) [omslagen beschadigd] --- € 4,95
•   Hart, S., Geschrift en getal : een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800 (Dordrecht : 1976) (XIV, 374 p. ; ill, krt., tab., graf.) [geb.] noten, bibliografie, indices --- Hollandse Studiën 9 --- bieden vanaf € 2,95
•  Wij bouwen : samengesteld en uitg. t.g.v. de miljoenste na de oorlog gebouwde woning / (Utrecht : Bruna, 1962) (160 p. ; ill.) slordig ex. --- Zwarte Beertjes 600 --- € 0,50

1.12. Ned. gesch.: Natuur, milieu; natuurwetenschappen

•   Philip Burton & Peter Hayman, Het vogelboek : het herkennen van de vogels van onze weiden en wadde, stranden en duinen, rivieren en meren, bossen en tuinen (Ede / Antwerpen : Zomer & Keuning, 1987) (272 p. ; ill.) [paperback (scheur in inhoudsopgave; enige vochtschade in laatste 80 pagina's)] (5e herz.ed.) register, woordenlijst --- € 3,95
•   R.J. Forbes, Mensenwerk : vijfduizend jaar techniek (Amsterdam : Querido, 1959) (2 dln.; ill.; 19 cm)(2e herz. en uitgebr. dr.) Bibliogr.; 1e dr.: 1952 --- € 1,95
•   Antoni van Leeuwenhoek ; foreword by A. J. Kluyver, The Discovery of Unicellular Life : excerpts of communications by Antoni van Leeuwenhoek to the Royal Society of London (1954) (15 p.) --- € 0,50
•   G.A. Lindeboom, Reinier de Graaf : leven en werken 30-7-1641 / 17-8-1673 (Delft : Elmar, 1973) (143 p. ; ill.) noten, bibliogr., register --- € 2,95
•   D. de Moulin, Steekt vry uw ooren op, leesgretigen ... : voordracht gehouden bij de ... tentoonstelling "Pieter Rabus, 1660 - Rotterdam - 1702 ..." (Amsterdam : Holland Universiteits Pers, 1974) (14 p.) noten --- € 1,00
•   Maria Rooseboom, Antoni van Leeuwenhoek vu dans le milieu scientifique de son époque overdr. uit: Archives Internat. d'Histoire des Sciences 12 nr. 46 (1959) pp. 27-46 --- € 1,00
•   A. Schierbeek, Antoni van Leeuwenhoek en zijn voornaamste ontdekkingen (Den Haag : Kruseman, 1963) (140 p.; ill.; 18 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten, lit.opg. --- Helden van de geest 26 --- € 1,00
•   D.J. Struik, Het land van Stevin en Huygens (Amsterdam 1958) (148 p. ; ill.) --- € 2,95
•   G.D. Swanenburg de Veye, Paddenstoelen (Naarden : Rutgers, z.j. (ca. 1925)) (145 pp. 128 repr. van aquarellen van M.B. Selhorst) [geb. (matig ex.)] omslagtitel: Paddenstoelen in woord en beeld --- Natuur Wetenschappelijke Zakboeken 1 --- € 4,95
•   Jac.P. Thijsse ; ill. J. Voerman jr. e.a., Eik en beuk (Amsterdam / Zutphen: Heimans en Thijsse Stchting / Tellus, [1995]) (80 p. ; ill. ; 30 cm) [geb.] --- bieden vanaf € 2,50
•   Jac.P. Thijsse ; ill. L.W.R. Wenckebach, Jan van Oort en Jan Voerman Jr., Lente - Zomer - Herfst - Winter (Wageningen : Zomer en Keuning, 1975) (ill. ; 30 cm) [geb. (Herfst: rug besch.)] (facsimile-uitgaven van de bekende Verkade-albums over de vier jaargetijden uit 1907-1910, wel met de plakplaatjes) --- bieden vanaf € 12,25
•  Wilde planten van West- en Midden-Europa : veldgids voor de natuurliefhebber / samenst. Han Honders, Oskar Sebald (Amsterdam / Brussel : Readers Digest, 1982) (448 p. ; ill.) [geb. (eigendomsetiket op titelpagina)] register --- € 3,95

1.13. Ned. gesch.: Verkeer en vervoer (incl. scheepvaart)

•   G. Aberson, 25 jaar trolley in Arnhem (Reading : Trolleybooks, 1974) (40 p. ; ill.) [gebrocheerd] --- € 3,95
•   H.A. van Lith, De geschiedenis van de stoomtram Tiel - Buren - Culemborg (Buren : D.J. Thijsen, ) (48 p. ; ill.) [ingen.] --- € 3,95
•  De NS in 1995 : het spoorwegjaar 1995 in 180 kleurenfoto's met materieeloverzicht / Maarten van der Velden e.a. ('s-Hertogenbosch : Uquilair, 1999) (96 p. ; ill.) [paperback] Speciaal nummer 14 van Rail Magazine --- € 3,95

1.14. Ned. gesch.: Sport

•   Max Beekhuis, Inventaris van het archief van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding 1907-1980 (Nijmegen : Gemeentearchief, 1981) (30 cm; XIV, 49 p.; ill.) Met lit.opg., index --- Inventarisreeks 1 --- € 1,50
•   Bob Spaak, Sport voor sport (Amsterdam : Querido, 1958) (224 p. ; ill.) --- Salamander 15 --- € 2,95

1.15. Ned. gesch.: Cultuurgeschiedenis (incl. wetenschap algemeen)

•   Louis-Paul Betz, Pierre Bayle und die "Nouvelles de la République des lettres" (Erste populärwissenschaftliche Zeitschrift) (1684-1687) (Genève : Slatkine Reprints, 1970) (XVI + 132 p.) [bibl.stempel] oorspr. uitg. Zürich 1896 --- € 9,95
•   Andrea Bocelli, De muziek van de stilte : autobiografie ('s-Gravenhage : Bzztoh, 2000) (200 p.) --- € 1,00
•   Menno ter Braak, Het carnaval der burgers (Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934) (237 p.) [geb.] (2e dr.) --- € 2,95
•   Menno ter Braak, Politicus zonder partij (Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934) (287 p.) [ingenaaid, stofomslag besch., voorplat bijna los] eerste druk! --- € 2,95
•   M.C. Couperus, Un périodique Français en Hollande : Le Glaneur historique 1731 - 1733 ('s-Gravenhage / Parijs : Mouton, 1971) (337 p.; 25 cm) [paperback; eigendomsstempel en bibliotheeketiket] Noten; bibliogr.; indices; proefschrift Utrecht --- Publications de l'institut d'études Françaises et occitanes de l'université d'Utrecht 6 --- bieden vanaf € 2,95
•   tekst Hans Galjaard, interviews José Kiestra, Het leven van de Nederlander (Utrecht : Veen, 1981) (220 p. ; ill.) [stofomslag beschadigd] lit.opg. --- € 2,95
•   Ben van Kaam, Parade der mannenbroeders (Wageningen : Zomer en Keuning, 1964) (279 p. ; ill.) --- € 1,95
•   Ben van Kaam en Anne van der Meiden, De dominee gaat voorbij : familiealbum van driekwarteeuw protestants leven in Nederland (Bilthoven: AMBO, 1974) (239 p. ; ill.) --- € 1,00
•   D. de Moulin, Steekt vry Uw ooren op, leesgretigen ... (Amsterdam, Holland UP, 1974) (14 p.) noten --- € 1,00
•  Muzikale ommegang / onder red. van G. van Ravenzwaaij ; inl. R.B.M. Lenaerts e.a. (Amsterdam : Ned. Keurboekerij, 1948) (XI, 915 p. ; ill.) uitgebreid encyclopedisch werk over musici --- € 5,95
•   Charles Jongejans, Ferry Jongbloed, Marianne Elbers, Om een lang verhaal kort te maken : schrijven en vormgeven van teksten voor het museum (Veenendaal : Gaade, 1988) (96 p. ; ill.) --- € 4,95
•  Pieter Rabus 1660 - Rotterdam - 1702 : vooravond van de eeuw der rede / H. ten Boom, J.A.H. Bots en R.A.D. Renting (Rotterdam : Gemeentelijke Archiefdienst, 1974) (44 p. ; ill.) tentoonstellingscatalogus --- € 1,50
•   Michel van der Plas en Jan Roes, De kerk gaat uit : familiealbum van een haklve eeuw katholiek leven in Nederland (Bilthoven: AMBO, 1973) (239 p. ; ill.) --- € 1,00
•   J. J. Poelhekke, Ludiek met Constantijn Huygens : voordracht… (Amsterdam, A'dam UP, 1973) (12 p. ) --- € 0,50
•   Hendrika Johanna Reesink, L'Angleterre et la littérature anglaise dans les trois plus anciens périodiques français de Hollande de 1684 à 1709 (Genève : Slatkine Reprints, 1971) (433 p.) [bibl.stempel] proefschr. UvA 1931; bibliogr., index; betreft NOUVELLES DE LA REPUBLIQUE DES LETTRES, BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE ET HISTORIQUE en HISTOIRE DES OUVRAGES DES SAVANS --- € 9,95
•   Jan Romein, Carillon der tijden (Amsterdam, 1953) (375 p.) --- € 3,95
•   H.J. Ronday (tekst), Prent praat ('s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1969) (68 p. ; ill. ; 20 cm) Behandelt de verschillende prenttechnieken --- € 1,95
•   C.L Thijssen-Schoute, Uit de Republiek der Letteren : elf studiën op het gebied der ideeëngeschiedenis van de Gouden Eeuw ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1967) (XX, 261 p. ; ill.) [geb.] noten, register --- € 7,95
•  Toen en nu / Shell Nederland N.V. ([Den Haag : eigen uitg., 1957) ([74 p.] ; ill.) --- € 1,00
•  Tussen aanpassing en verzet : vrouwen voor het voetlicht, 1929-1969 / C. Wijers e.a. (red.) (Culemborg : Lemma, 1989) (210 p. + 12 p. los katern; ill.; 24 cm) --- Tipje van de sluier 5 --- € 3,50
•   Carel Vorstelman, Van sterven en begraven (Baarn : Hollandia, 1941) (72 p.) --- Uit onze gouden eeuw --- € 1,95
•  Vriendschap in vereniging : Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging ‘Vrienden der Koninklijke Bibliotheek’. Met een geschiedenis van de Vereniging 1938-1988. / M. van Delft [et al.] (red.) (’s-Gravenhage 1988) (140 p. ; ill.) register --- € 2,95
•   Haijo Zwager, Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw (Assen, Van Gorcum., 1968) (208 p. ; ill.) lit.opg., register --- Van Gorcum's Historische Bibliotheek 85 --- € 3,95
•  Leiden -- Luchtmans & Brill driehonderd jaar drukkers en uitgevers in Leiden 1683-1983 / M. Castenmiller e.a. (Leiden : E.J. Brill, 1983) (74 p. ; ill.) catalogus van de tentoonstelling --- € 1,50

1.16. Ned. gesch.: Provincies, regio's, gemeenten

1.16.1. Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe)

•  Groningen -- F.U. Ros, Rennenberg en de Groningse malcontenten (Assen : Van Gorcum enz., 1964) (232 p.; 25 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Proefschr. Groningen; noten, bronnen- en lit.opg., register van persoons- en plaatsnamen --- € 2,95

1.16.2. Midden- en Oost-Nederland (Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel)

•   Caspar van Heel, Drie middeleeuwse notariële protocollen uit Zaltbommel, Zutphen en 's-Heerenberg (Arnhem : Provinciale Archiefinspectie in Gelderland, 1982) (86 p. + 5 p. afb. ; 30 cm) [gelumbackt] --- € 3,95
•  Gelderland -- Vaderlandsch woordenboek : deel 17 / Jacobus Kok ; met kaarten, plaaten en pourtraitten (Amsterdam : Johannes Allart, 1787) Hiervan het gedeelte over Gelderland = pp. 103-213; fotokopie --- € 1,00
•  Harmelen -- J.G.M. Boon, Harmelen op weg van oud naar nieuw (1970) (139 p. ; ill.) [omslag wat besch., bibl.stempel] --- Stichts-Hollandse bijdragen 9 --- € 2,95
•  Lathum -- C. Dorrestijn, Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde kerk te Lathum ([Lathum, eigen uitg., 1985]) (16 p.) --- € 1,00
•  Utrecht -- Ach lieve tijd : dertien eeuwen Utrecht, de Utrechters en hun rijke verleden / red. M.W.J. de Bruijn e.a. (Zwolle : Waanders, 1984) (15 afleveringen in originele linnen verzamelband; rijk geïllustreerd) --- € 10,95
•  Utrecht -- Jaarboek Oud-Utrecht 1972 : Utrecht 850 jaar stadsrecht / (Utrecht, eigen uitg., 1972) (218 p. ; ill.) noten; bevat o.a. J.E.A.L. Struick, Het recht van Trecht --- € 4,95
•  Utrecht -- F. Ketner, Stichtse studiën (Utrecht : Rijksarchief, 1974) (118 p. ; ill. ; 30 cm) [gelumbackt, enkele blz. los] noten, index --- € 4,95
•  Utrecht -- A.J.M. Kunst, Van Sint Elisabeths-gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814) (Assen : Van Gorcum, 1956) (333 p.) proefschr. Utrecht 1954 --- Bijdragen van het Instituut voor rechtsgeschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht II --- € 5,95
•  Utrecht -- Recht en slecht : een registratie van misdaad en straf in de stad Utrecht 1550 - 1575 / (Utrecht : Gem. archiefdienst, 1976) (124 p. ; ill.) [ingen., oblong] begeleidend boekwerk bij een tentoonstelling; lit.opg. --- € 1,95
•  Utrecht -- De Utrechtse gemeenten in 1815 in vraag en antwoord / ed. J.G.M. Boon (Utrecht : provincie Utrecht, 1972) (186 p. ; ill. ; 18 cm obl.) [bibliotheeketiket + -stempel] bevat de antwoorden van de Utrechtse gemeenten op een provinciale enquête --- € 1,95
•  Vreeswijk -- J.G.M. Boon, Vreeswijk voorheen (Nieuwegein : Gemeente, 1972) (144 p.; ill.; 20 cm) --- € 3,95
•  Wisch -- G. Velthorst, De huisnummering in de gemeente Wisch 1794-1952 LET OP: aan elkaar geniete losse bladzijden uit: Nederlands Archievenblad 85 (1981) 333-348 --- € 0,50
•  Zwolle -- Thom. J. de Vries, Vigilate et orate : het burgemeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle (Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1948) (41 p.; ill.; 24 cm) --- € 1,50

1.16.3. Holland (Noord- en Zuid-Holland)

•   W.A. Fasel, De Alkmaarse rechtsbronnen (Alkmaar : Gemeentearchief, z.j. (ca. 1985)) (2 dln (427 p.)) [gelumbackt] --- € 4,95
•  Amsterdam -- Herman de Liagre Böhl en Guus Meerhoek, De bevrijding van Amsterdam : een strijd om macht en moraal (Zwolle : Waanders, 1989) (200 p. ; ill.) noten, bibliogr., register --- € 6,95
•  Amsterdam -- Theo van Tijn, Twintig jaren Amsterdam : de maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876 (Amsterdam : Scheltema & Holkema, 1965.) (621 p.) [bibliotheeketiket + stempel] proefschr. UvA --- € 6,95
•  Haarlem -- J.A.F. de Jongste, Onrust aan het Spaarne : Haarlem in de jaren 1747 - 1751 (Amsterdam : De Bataafse Leeuw, 1984) (457 p.; ill.; 24 cm) Noten; bibliogr. --- Hollandse Historische Reeks 2 --- € 7,95
•  Holland -- 150 Jaar Noord-Holland en Zuid-Holland / H.M. Brokken e.a. (red.) ('s-Gravenhage : Stichting Hollandse Historische Reeks, 1990) (206 p.; ill.; krtn.; 29 cm) --- € 3,95
•  Holland -- 'Broeders sluit U aan' : aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten / J.C.H. Blom en C.J. Misset (red.) (Amsterdam : Bataafse Leeuw, 1985) (278 p.; ill.; krt.; tab.; 25 cm) Noten --- Hollandse Historische Reeks 3 --- € 7,95
•  Hoorn -- Jaarboekje Oud-Andijk, Oud-Hoorn Oud-Medemblik / ((1978)) (40 p.) [gebrocheerd] (2e jaargang) + bijgevoegd: Oud-Hoorn : kwartaalblad jrg. 1 nr. 1 (1979) --- € 0,50
•  Noord-Holland -- K.W.J.M. Bossaers, 'Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen' : bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage : Stichting Hollandse Historische Reeks, 1996) (263 p.; ill.; 25 cm) Noten; bibliogr.; indices --- Hollandse Historische Reeks 25 --- € 5,95
•  Noord-Holland -- H. van Felius; H.J. Metselaars, Noordhollandse statenleden 1840 - 1919 ('s-Gravenhage : Stichting Hollandse Historische Reeks, 1994) (294 p.; ill.; krt.; 25 cm) Noten; bibliogr. --- Hollandse Historische Reeks 21 --- € 5,95
•  Rijnland -- Dingboeken van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland 1520 - 1557 / Hist. Seminarium v.d. Universiteit van Amsterdam; Hoogheemraadschap van Rijnland (Amsterdam / Leiden : eigen uitg., 1980) (261 p.; 26 cm) [gelumbackt] Inhoudsopgave met index --- € 3,95
•  Rotterdam -- Rotterdams jaarboekje : register 1888 - 1982 (reeks 1 - 8) / R.A.D. Renting (red.) (Rotterdam, Brusse, 1984) (196 p. ; ill.) --- € 5,95
•  Schiedam -- A. Bijl Mzn., Het Hofje van Belois te Schiedam en zijn stichter Huijbrecht Corstiaensz in: Zuid-Holland 14 (1968) 1-9; noten --- € 1,00
•  Waddinxveen -- Archief-inventaris 1340 - 1937 Waddinxveen / gemeente Waddinxveen (Waddinxveen : eigen uitg., (ca. 1975)) (90 p.) [gelumbackt; voorplat beschadigd] --- € 2,95
•  Warmond -- Heeren en Bueren : Bijdragen tot de geschiedenis van Warmond / A.G. van der Steur (red.) (Den Haag : Kruseman, 1969) (159 p.) [geb.] bibliogr., noten, register --- € 7,95
•  Zuid-Holland -- Provinciale almanak voor Zuid-Holland 1988 / S.C. Keij (samenst.) (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1988) (256 p. ; krt.) register --- € 1,00

1.16.4. Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg)

•  Limburg -- Rudolf Philips, Gezondheidszorg in Limburg : groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940 (Assen : Van Gorcum, 1980) (xxxix, 376 p. ; 23 cm) Proefschrift Tilburg --- Maaslandse monografieën ; 32 --- € 5,95
•  Moergestel -- Mathilde Bruning, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Moergestel 1455-1811 ('s-Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1974) (XXXII, 78 p.; krt.; 30 cm) [gelumbackt] --- Inventarisreeks Rijksarchief Noord-Brabant 12 --- € 1,50
•  Oud en Nieuw Gastel -- Albert Delahaye, De archieven van Oud en Nieuw Gastel (Oud en Nieuw Gastel, Gemeentebestuur / Streekarchief Nassau-Brabant, 1964) (210 p.; 30 cm) Regesten; index --- € 1,50
•  Waalwijk -- A.L. de Graaff, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Waalwijk 1531-1811 ('s-Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1970) (111 p.; 30 cm) --- Inventarisreeks Rijksarchief Noord-Brabant 7 --- € 1,95

1.18. Ned. gesch.: Archieven, bibliotheken, musea

•   H.J. Bernsen resp. J.H. van Mosselveld, Het ontstaan en de organisatie van de streekarchivariaten in Noord-Brabant ; De praktijk van een streekarchivariaat (p. 11-29) Overdruk Ned. Archievenblad --- € 1,00
•   Vilan van de Loo, 'Moet terug, Privaat eigendom' : de roof, het zoekraken en de uiteindelijke terugkeer van de IAV-archieven (Amsterdam : Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, 2003) (42 p. ; ill.) --- € 1,95

1.19. Ned. gesch.: Personen, families (biografieën, genealogie), Oranjehuis

•  25 jaar Beatrix : de koningin in woord en beeld / red. Keexs Lunshof e.a. (Amsterdam : De Telegraaf, 2005) (191 p. ; ill.) --- € 1,95
•   G.M. van Aalst, Archief van de familie Van Assendelft de Coningh 1645-1959 ('s-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-Holland, 1975) (52 p.; ill.; 30 cm) index --- Inventarisreeks Rijksarchieven in Holland 4 --- € 1,50
•   Ton Anbeek, Over de romanschrijver Emants (Amsterdam : Arbeiderspers, 1981) (82 p.) noten --- € 1,95
•   P. Bos en A.P.A. van Daalen, Leven en werk van Antoni van Leeuwenhoek te Delft 1632 - 1723 (Delft : Gem. Archiefdienst, 177) (14 p.; ill.; 21 cm) --- € 0,50
•   J. den Draak, Het archief van de familie Van Dam van Brakel (1307-1379), 1381-1959 (Arnhem, Rijksarchief in Gelderland, 1989) (219 p.; ill., schema's, krt.; 30 cm) lijsten van kaarten en tekeningen; index --- Gelderse inventarissenreeks 27 --- € 1,95
•   N. van Egmond, Consequent Christendom : leven en werk van mr. J.J.L. van der Brugghen (Wageningen : H. Veenman & Zonen, 1964) (223 p.; 23 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Proefschr.; noten; bibliografie van vdB. (oprichter van kweekschool de Klokkenberg te Nijmegen); register --- € 3,95
•   H. van der Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp : conservatief of liberaal? (Groningen : Tjeenk Willink, 1976) (X, 203 p.; 24 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Proefschr. Utrecht; noten, bibliogr., index van persoonsnamen --- Historische studies 32 --- € 2,95
•   F.Th. Holsboer, Juliana Koningin : een verzameling foto's over het leven en de regeringsaanvaarding van H.M. Koningin Juliana der Nederlanden (Deventer, 1948) (96 p. ; ill.) [kaft los, slordig ex.] + bijgevoegd: Anne de Vries, Oranje in zilver (Nijkerk 1962) 64 p.; foto's --- € 0,50
•   Pieter Karstkarel, Rienk Terpstra en Ab Warffemius, Nicolaas Molenaar, Sneek 1850 - 's-Gravenhage 1930 (Leeuwarden : Stichting Moderne Architectuur Friesland, 1977) (24 p. ; ill.) tentoonstellingscatalogus --- € 0,50
•  Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) : brug tussen cultuur & theologie / René Venema e.a. (Kampen : Kok, 1995) (166 p. ; ill. ; 21 cm) --- € 1,95
•   G.A. Lindeboom, Reinier de Graaf : leven en werken 30-7-1641 / 17-8-1673 (Delft : Elmar, 1973) (143 p. ; ill.) noten, bibliogr., register --- € 2,95
•   J. Linthorst Homan ; met een inl. van H. Brugmans, "Wat zijt ghij voor een vent" : levensherinneringen (Assen : Van Gorcum & Comp., 1974) (XVI, 314 p.; 23 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] noten, personenregister --- € 2,95
•  Pierre Bayle le philosophe de Rotterdam : études et documents / publ. sous la direction de Paul Dibon, avec la colloboration de R.H. Popkin, H.C. Hazewinkel, A. Robinet, L. Kolakowsky, P.J.S. Whitmore, E.R. Labrousse, R. Shackleton, C.L. Thijssen-Schoute et E. Haase (Amsterdam etc. / Paris : Elsevier / Vrin, 1959) (XIX, 255 p.; ill.; 23 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten, index op persoonsnamen --- € 3,95
•   J. J. Poelhekke, Frederik Hendrik : prins van Oranje : een biografisch drieluik (Zutphen : Walburg Pers, 1978) (608 p. ; ill.) Noten, index --- € 6,95
•   L.J. Rogier, Herdenking van P. Geyl ... (Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitg.Mij., 1967) (36 p. ; ill.) Noten --- Mededelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen afd. letterkunde NR 30.12 --- € 1,00
•   Maria Rooseboom, Antoni van Leeuwenhoek vu dans le milieu scientifique de son époque overdr. uit: Archives Internat. d'Histoire des Sciences 12 nr. 46 (1959) pp. 27-46 --- € 1,00
•   A. Schierbeek, Antoni van Leeuwenhoek en zijn voornaamste ontdekkingen (Den Haag : Kruseman, 1963) (140 p.; ill.; 18 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten, lit.opg. --- Helden van de geest 26 --- € 1,00
•   A.P. van Schilfgaarde, Het archief der heeren en graven van Culemborg : eerste stuk = inleiding, inventaris ('s-Gravenhage : Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1949) (XXXVII, 475 p.) --- € 2,95
•   H.J.L. Vonhoff, Bewegend verleden : een biografische visie op Mr. P.J. Oud (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1966) (182 p. ; ill. ; 26 cm) [bibliotheeketiket op stofomslag, bibl.stempel] index --- € 2,95
•   Sjaak Zuidwijk, Zuijdwijk, een Rijnlandse familie (Nieuwerkerk aan den IJssel : Zuidwijk, 2000) (129 p. ; ill. ; 24 cm) [paperback] register --- € 4,95